๑ ใน...กาญจนบุรี 2019

Page 1เที่ยวชิล...เช็คอิน

กาญจนบุรี กาญจนบุรี เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่ใน

แต่ ล ะปี จ ะมี นั ก ท่ อ งเที่ย วเดิ น ทางมาเยื อ นเป็น จ�ำนวนมาก ด้วยความส�ำคัญทางประวัตศ ิ าสตร์

เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โดดเด่น และมี

่ อ ่ วทีส ่ วยงามทางธรรมชาติปา่ เขา สถานทีท ่ งเทีย

ถ้� ำน้� ำ ตกเป็น จ� ำ นวนมาก ถื อ เป็น ขุ ม ทรั พ ย์ ธรรมชาติ ที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศไทยทางภาค

ตะวันตก พร้อมทั้งยังมีวัฒนธรรมหลากหลาย

ของผู้คนท้องถิ่นซ่อนอยู่ นอกจากนี้ในปัจจุบัน

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ท่ไี ด้รับความนิยม เป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญเกิดขึ้นอีกหลายแห่งที่นัก ท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะมาถ่ายรู ปเช็คอินกัน ไม่ให้ตกเทรนด์...

๑ ใน...กาญจนบุรี

27


สะพานข้ามแม่น้ำ� แคว มาถึงกาญจนบุรแี ล้วถ้าไม่ได้มาเช็กอินทีส่ ะพานข้ามแม่นำ�้ แคว ก็ เ หมื อ นมาไม่ ถึ ง เพราะที่ นี่ เ ป็ น เหมื อ นดั่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด กาญจนบุรี มีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน สร้างมาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยแรงงานของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ตัวสะพานสร้างด้วยเหล็ก แทนของเดิมที่เป็นสะพานไม้ ใช้ส�ำหรับเป็นเส้นทางเดินของรถไฟที่จะ มุ่งหน้าไปยังสถานีน�้ำตกไทรโยค ไฮไลต์ของการเทีย่ วชมทีน่ จี่ ะอยูใ่ นช่วงทีร่ ถไฟวิง่ ผ่าน ซึง่ นักท่อง เที่ยวสามารถที่จะซื้อตั๋วรถไฟนั่งข้ามสะพานได้ด้วย และในช่วงที่ไม่มี รถไฟวิ่งผ่านก็สามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมและถ่ายรูปบนสะพานได้เช่น กัน แนะน�ำว่าให้ลองมานัง่ กินข้าวทีร่ า้ นอาหารริมแม่นำ�้ ใกล้ ๆ กับสะพาน ข้ามแม่น�้ำแคว เพื่อชมวิวยามเย็น บรรยากาศสบาย ๆ ชิลไปอีกแบบ ที่ตั้ง : ถนนแม่น�้ำแคว ต�ำบลท่ามะขาม อ�ำเภอเมือง เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ สถานที่ท่องเที่ยวแบบย้อนยุค มีการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ให้มี บรรยากาศที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีจุด ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เหมาะแก่การแต่งชุดไทยสวยๆ ไปเที่ยว ถ่ายรูปคู่กับอาคารต่างๆ จุดที่น่าสนใจ อาทิ สะพานหัน, ย่านการค้า, หอชมเมือง, เรือนเดี่ยว, เรือนคหบดี, โรงครัว, เรือนหมู่, เรือนแพ, ลาน มะลิ, เรือนไทยหมู่ เป็นต้น ช่วงกลางวันก็มาเดินเทีย่ วถ่ายรูป พอตกเย็น ก็รับประทานมื้อค�่ำแบบไทยแท้บนเรือนไทยหมู่ เป็นอีกบรรยากาศที่ไม่ ควรพลาด ที่ตั้ง : 168 หมู่ 5 ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

28

๑ ใน...กาญจนบุรี

วัดถ�้ำเสือ ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กที่ส�ำคัญอีกแห่งของจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา มีพระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยวิหารรูปทรงผสมผสานระหว่างสไตล์ไทย-จีน อยู่ บนยอดเขา นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินขึ้นบันได 157 ขั้น ขึ้นไปด้าน บน หรือจะใช้บริการรถรางไฟฟ้าก็ได้ นอกจากพระพุทธรูปปางประทาน พรแล้ว ก็ยงั มีพระบรมสารีรกิ ธาตุอยูบ่ นยอดปราสาทเจดียเ์ กษแก้วมหา ปราสาทด้วย และจากบริเวณวัดก็สามารถมองเห็นวิวมุมสูงบริเวณรอบๆ ได้อย่างสวยงามมากๆ ถ้ามาช่วงเย็นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดิน ท่ามกลางบรรยากาศของท้องทุง่ นาและป่าเขา เรียกได้วา่ อิม่ ทัง้ บุญและ ใจกันเลยทีเดียว ที่ตั้ง : ต�ำบลม่วงชุม อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.


มีนาคาเฟ่

มีนา คาเฟ่ จุดเช็กอินสุดฮิตอีกแห่งของอ�ำเภอท่าม่วง เป็นร้านกาแฟทีต่ งั้ อยูท่ า่ มกลางทุง่ นากว้างใหญ่ ในช่วงหน้าท�ำนารอบๆ ร้านก็จะกลาย เป็นท้องนาสีเขียวขจี บรรยากาศดีตอ่ ใจสุดๆ ซึง่ ทางร้านก็ได้ออกแบบ ให้มที นี่ งั่ ทีส่ ามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้แบบชัดเจน พร้อมทัง้ ทีน่ งั่ บริเวณริมระเบียงนอกร้านติดกับนาข้าว ซึง่ นอกจากวิวของธรรมชาติ รอบด้านแล้วก็ยังสามารถมองเห็นวิวของวัดถ�้ำเสืออีกด้วย ไฮไลต์ ของทีน่ อี่ ยูต่ รงทีส่ ะพานไม้ทที่ อดยาวเข้าไปในท้องนา เป็นมุมถ่ายรูป ชิคๆ ที่ไม่ว่าใครได้มาเป็นต้องมาแชะภาพสวย ๆ เก็บไว้ นอกจากนี้ ก็ยังมีมุมสวยๆ ให้เลือกถ่ายรูปอีกเพียบ ที่ตั้ง : 75/18 หมู่ 3 ต�ำบลม่วงชุม อ�ำเภอท่าม่วง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. ต้นจามจุรียักษ์ เป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี มีขนาดใหญ่มาก รัศมีทรง พุม่ ของต้นประมาณ 25.87 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของร่มเงายาว ประมาณ 51.75 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาออกไป เป็นพื้นที่กว้าง บรรยากาศร่มรื่น ใกล้ ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า แม่จามจุรี สามารถมากราบไหว้ขอพรกันได้ทุกวัน ที่ตั้ง : ต�ำบลเกาะส�ำโรง อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี น�้ำตกไทรโยคน้อย และน�้ำตกไทรโยคใหญ่ เป็นน�้ำตกที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรีมาตั้งแต่อดีต ด้วยมี ความสวยงามและสามารถเข้าเทีย่ วชมได้งา่ ย ส�ำหรับน�ำ้ ตกไทรโยค น้อย ตั้งอยู่บริเวณริมถนนแสงชูโต ใกล้กับสถานีรถไฟน�้ำตก มี ลักษณะเป็นน�้ำตกหินปูน สูงประมาณ 15 เมตร ในช่วงที่มีน�้ำเยอะๆ สายน�้ำตกจะไหลลงมาจากด้านบนอย่างสวยงาม มีแอ่งน�้ำด้านล่าง สามารถเล่นน�้ำได้ ส่วนน�้ำตกไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ติดกับแม่น�้ำแควน้อย จะต้อง นั่งเรือจากที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติไทรโยคเข้าไปเที่ยวชม ที่นี่มี ลักษณะเป็นน�้ำตกหินปูนเช่นกัน สูงประมาณ 10 เมตร แผ่กว้างไป ตามหน้าผาของภูเขา สายน�ำ้ มากมายจะไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ แควน้อย เป็น น�้ำตกที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนที่ไหน ทีต่ งั้ : อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต�ำบลไทรโยค อ�ำเภอไทรโยค เวลาเปิด-ปิด : 08.30-16.00 น.

ต้นจามจุรียักษ์

น้�ำตกไทรโยคน้อย

น้�ำตกไทรโยคใหญ่

ถนนคนเดินปากแพรก จัดขึน้ บริเวณเมืองเก่าของอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นย่านเก่าแก่ที่ มีเสน่ห์ล้นเหลือ บ้านเรือนต่างๆ เป็นรูปทรงโคโลเนียลผสมผสานกับบ้าน ตึกแถวไม้และปูน ทอดขนานไปกับแม่น�้ำแควใหญ่ ในทุกวันเสาร์จะมีการ ๑ ใน...กาญจนบุรี

29


จัดถนนคนเดิน ชาวบ้านในพื้นที่จะน�ำสินค้าดีเด่นมาจ�ำหน่ายให้กับนัก ท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา มีทั้งอาหารพื้นเมืองและสินค้าแฮนด์เมด ราคาย่อมเยา เดินกิน เที่ยว ถ่ายรูปกันได้ยาว ๆ ตลอดคืน แต่ถ้าไม่ได้ มาตรงกับช่วงที่มีถนนคนเดิน ก็สามารถแวะมาถ่ายรูปชิค ๆ กับบ้าน เรือนเก่าได้เช่นกัน ที่ตั้ง : ถนนปากแพรก ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง เวลาเปิด-ปิด : วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ล่องแพแม่น้ำ� แคว แม่น�้ำแควน้อย และแม่น�้ำแควใหญ่ เป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญของ จังหวัดกาญจนบุรที มี่ ที ศั นียภาพงดงาม สองฟากฝัง่ เต็มไปด้วยวิวสวยๆ บางช่วงก็เป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ บางช่วงก็เป็นแนวภูเขาสูงใหญ่ บาง ช่วงก็เป็นไร่สวนของชาวบ้าน การได้นงั่ เรือชมวิว จึงเป็นเหมือนการชาร์จ พลังกับธรรมชาติทดี่ มี ากๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังมีโรงแรม รีสอร์ตต่างๆ ทีส่ ร้าง ขึน้ อยูเ่ หนือแม่นำ�้ แควด้วย ใครทีอ่ ยากพักผ่อนกับสายน�ำ้ บอกเลยว่าไม่ ควรพลาด และที่เด็ดสุดๆ ก็คือ การล่องแพไม้ไผ่ นักท่องเที่ยวจะได้ กระโดดเล่นน�้ำกันอย่างชุ่มฉ�่ำใจ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สังขละบุรี เป็นอ�ำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา ใกล้กับด่าน เจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ ปัจจุบนั ได้เป็นอ�ำเภอยอดนิยมของทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างชาติ เพราะมีบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติทสี่ วยงาม ชาว บ้านใช้ชีวิตเรียบง่าย และยังได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทย-มอญ ด้วย สถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานอุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ, เมืองบาดาล, วัดวังก์วิเวการาม (ใหม่), เจดีย์พุทธ คยา, ถนนคนเดินสังขละบุร,ี น�ำ้ ตกไดช่องถ่อง, น�ำ้ ตกเกริงกระเวีย, น�ำ้ ตก กระเต็งเจ็ง, ล่องแพล�ำน�้ำซองกาเลีย เป็นต้น

30

๑ ใน...กาญจนบุรี


น�้ำพุ ร้อนหินดาด เป็นบ่อน�้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกาญจนบุรี ถูกค้นพบ โดยทหารชาวญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ชว่ งสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบนั ได้มกี าร ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบให้เหมาะสมแก่การให้บริการแช่ น�้ำพุร้อนของประชาชน มีการท�ำเป็นบ่อปูนซีเมนต์หลายๆ บ่อ หลาก หลายความลึก เพือ่ ให้บริการประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงทุกเพศทุกวัย การ แช่น�้ำพุร้อนเป็นการช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย และช่วยดูแลผิวหนัง ระบบไหลเวียนของเลือด นักท่องเทีย่ วจึงนิยมมาใช้บริการทีน่ กี่ นั ตลอด ทั้งปี ที่ตั้ง : บ้านกุยมั่ง หมู่ 6 ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอทองผาภูมิ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ต้องนอนค้างคืน ด้านบน 1 คืน เสน่ห์ของเส้นทางนี้นอกจากจะมีป่าไม้ที่อุมดมสมบูรณ์ ให้ได้ชมตลอดเส้นทางแล้ว บางช่วงยังมีความท้าทาย ต้องปีนเขาที่ทั้ง ชั น และทางเดิ น แคบ บางช่ ว งก็ เ ดิ น บนสั น เขาที่ ก ว้ า งเพี ย งแค่ ไ ม่ กี่ เซนติเมตรเท่านั้น จุดไฮไลต์อยู่ตรงที่ “สันคมมีด” นักท่องเที่ยวต้องปีนขึ้นสันเขา ซึง่ ทัง้ ชันและแคบ คล้ายกับสันมีด ด้านข้างเป็นหน้าผาสูงสุดหวาดเสียว พอผ่านพ้นจุดนีไ้ ปแล้ว ก็ยงั ได้เสียวต่อกับการเดินขึน้ สูจ่ ดุ สูงสุดของยอด เขาช้างเผือกที่มีความชันราวๆ 70 องศา ถือว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่ หฤโหดเส้นหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต�ำบลปิล๊อก อ�ำเภอทองผาภูมิ

เนินช้างศึ ก เป็ น ยอดเนิ น สู ง ติ ด กั บ ชายแดนประเทศเมี ย นมาในอ� ำ เภอ ทองผาภูมิ เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการของต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 (ฐานช้างศึก) ด้านบนมีลักษณะเป็นลานเนินกว้าง มีหลุมหลบภัย และบ้านพักของเจ้าหน้าที่ สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบได้กว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา วันไหน ฟ้าเป็นใจก็เห็นไปถึงทะเลอันดามันฝัง่ เมียนมา ทีน่ ใี่ นยามเช้าจะมีทะเล หมอกลอยละมุนสวยงาม ยามเย็นก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน ส่วน กลางคืนก็มดี าวนับล้านให้นอนนับกันฟินๆ มีพนื้ ทีใ่ ห้กางเต็นท์ชลิ ๆ ด้วย ที่ตั้ง : ต�ำบลปิล๊อก อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

น�้ำตกจ๊อกกระดิน ่ เป็ น น�้ ำ ตกที่ มี ค วามสวยงามโดดเด่ น ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทองผาภูมิ ตัง้ อยูใ่ นหุบเขาซึง่ รายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีอดุ มสมบูรณ์ อยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข 4088 ประมาณ 2.8 กิโลเมตร มี ลักษณะเป็นน�้ำตกที่ไหลลงสู่หน้าผาสูงประมาณ 34 เมตร แอ่งน�้ำเบื้อง ล่างเป็นสีเขียวมรกตใส สวยงามมากๆ มีน�้ำตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่สวย ที่สุดจะอยู่ประมาณช่วงปลายฤดูฝน ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต�ำบลปิล๊อก อ�ำเภอทองผาภูมิ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เขาช้างเผือก เป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ต้องใช้เวลาในการเดินเท้าขึน้ ไป

บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อก ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ในอ�ำเภอทองผาภูมิ ดัง้ เดิม ที่นี่เป็นเหมืองแร่ท่ีรุ่งเรืองมาก่อน แต่พอเหมืองแร่ปิดตัวไป ก็แทบจะ กลายเป็นหมู่บ้านร้าง แต่ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อนักท่องเที่ยว ๑ ใน...กาญจนบุรี

31


เรือชมวิวในเขื่อนด้วย ถ้าใครมีเวลามากหน่อยก็สามารถนอนพักแพ กลางเขื่อนได้ บรรยากาศชิลเกินร้อย ตื่นเช้ามารับอากาศเย็นๆ และ สดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดได้เต็มที่ ภาพตรงหน้าเป็นสายหมอก บางเบาที่ลอยอยู่เหนืออ่างเก็บน�้ำกว้าง บางรีสอร์ตก็มีเครื่องเล่นให้ได้ มาสนุกยกแก๊งด้วย ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต�ำบลท่าขนุน อ�ำเภอทองผาภูมิ

บ้านอีตอ ่ ง

มองเห็ น ถึ ง ความสวยงามของหมู ่ บ ้ า นที่ อ ยู ่ ไ กลโพ้ น แห่ ง นี้ ด้ ว ยมี บรรยากาศเงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และยังเป็น จุดเริ่มต้นของการเดินขึ้นสู่ยอดเขาช้างเผือกด้วย ภายในหมู่บ้านอีต่อง มีเกสต์เฮ้าส์เล็กๆ ให้บริการ พร้อมทัง้ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบ ครัน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่ตั้ง : ต�ำบลปิล๊อก อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

่ นวชิราลงกรณ เขือ หรือเขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่กว้างขวาง ซึ่งรอบๆ ของ เขื่อนก็เป็นภูเขาน้อยใหญ่และป่าเขาเขียวขจี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณสันเขือ่ นก็เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าไปเทีย่ วชม และยังมีบริการล่อง

32

๑ ใน...กาญจนบุรี

จุดชมวิวป้อมปี่ เป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์สวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของ ภาคตะวันตก ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นบริเวณที่ สามารถมองเห็นวิวของภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดยาวโอบล้อมอ่างเก็บน�้ำ กว้าง ยามเย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ค่อย ๆ ลอยต�่ำลงสู่หลังภูเขา แสงสี ทองสะท้อนผืนน�้ำ ยามที่เรือแล่นอยู่ในอ่างเก็บน�้ำก็จะท�ำให้สายน�้ำ เคลื่อนตัวเป็นระลอก เกิดเป็นแสงระยิบระยับ สวยงามสุด ๆ บริเวณนี้มี ลานกางเต็นท์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขา แหลม ที่ตั้ง : ต�ำบลปรังเผล อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี น�้ำตกห้วยแม่ขมิน ้ ตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์ ห่างจากทีท่ ำ� การ อุทยานเพียงแค่ประมาณ 100 เมตรเท่านั้น เป็นน�้ำตกที่มีชื่อเสียงมาก ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของเมืองไทย มีลกั ษณะเป็นน�ำ้ ตกหินปูนลดหลัน่ กันลงมา เป็นชั้น ๆ มีทั้งหมด 7 ชั้น ระยะทางรวม 2,270 เมตร น�้ำในน�้ำตกจะเป็น สีเขียวมรกตใส รายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว ในช่วงที่มีน�้ำเยอะ จะเห็น


เป็นม่านสายน�้ำไหลลงมาตามชั้นหิน ลงสู่แอ่งน�้ำในแต่ละชั้น สวยงาม ราวกับน�้ำตกในวรรณคดีเลยล่ะ ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. น�้ำตกผาตาด น�้ำตกผาตาด เป็นอีกหนึ่งน�้ำตกที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.4 (ผาตาด) บ้านหินดาด ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีลกั ษณะ เป็นน�้ำตกหินปูนไหลลดหลั่นกันลงมา สูงประมาณ 30 เมตร มีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็กว้างขวาง มีแอ่งน�้ำขนาดใหญ่อยู่ในทุกชั้น สามารถ เล่นน�ำ้ ได้ รายล้อมไปด้วยพืชพรรณน้อยใหญ่มากมาย บรรยากาศเงียบ สงบและร่มรื่น คนรักป่าจะต้องถูกใจ ที่ตั้ง : ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี น�้ำตกเอราวัณ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นน�้ำตกที่สวย มากที่สุดอีกแห่งของกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นน�้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็น 7 ชัน้ ด้วยกัน ซึง่ แต่ละ ชั้นก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป โดยชั้นที่สวยงามมากที่สุดจะ อยู่ที่ชั้นที่ 7 ชื่อว่า ภูผาเอราวัณ มีลักษณะเป็นสายน�้ำไหลบ่าลงมาตาม ชั้นหินมีรูปร่างคล้ายกับช้างสามเศียร หรือช้างเอราวัณ จึงเป็นที่มาของ ชือ่ น�ำ้ ตกและอุทยาน นอกจากนีน้ ำ�้ ในน�ำ้ ตกยังมีสเี ขียวมรกตใส สามารถ ลงเล่นน�้ำได้ในบางชั้น ที่ตั้ง : ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

่ นศรีนครินทร์ เขือ เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นอยู่บนแม่น�้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ มีลักษณะเป็นเขื่อนประเภทหินถม แกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์ ต่อภาคเกษตรกรรมในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงแล้ว ทีน่ ยี่ งั มีทศั นียภาพทีส่ วยงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่สีเขียวขจี บรรยากาศเงียบสงบ มีรีสอร์ ตกลางน�้ำให้บริการมากมาย ซึ่งแต่ละสถานที่ก็สร้างเป็นแพหรูหราอยู่ บนน�ำ้ บางแห่งก็มเี ครือ่ งเล่นสนุกสนานมากมาย เหมาะทีจ่ ะมาเทีย่ วพัก ผ่อนในวันหยุด อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแนวผจญภัยทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่อง เที่ยวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเส้นทางของการไปชมถ�้ำต่าง ๆ ภายใน อุทยาน ทีค่ อ่ นข้างต้องผจญภัยกันหนักหน่วง ทัง้ เดินเท้าเข้าป่า กระโดด ลงน�้ำ เดินในถ�้ำที่มีพื้นหินขรุขระ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะได้เห็นถ�้ำขนาด ใหญ่กลางป่าลึก ถ�้ำที่เป็นไฮไลต์ ก็คือ ถ�้ ำ เวิ ล ด์ คั พ ถ�้ ำ เสาหิ น และถ�้ ำ นก นางแอ่น ซึ่งนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว ก็ยังมีหินงอกหินย้อยรูปร่าง สวยงามแปลกตา หินงอกหินย้อยบางจุดมีอายุหลายล้านปี นักท่องเทีย่ ว มากมายจึงอยากเข้าไปเห็นความสวยงามของที่นี่กันสักครั้ง สามารถ ติดตามการเปิดเส้นทางท่องเทีย่ วดังกล่าวได้ที่ เฟซบุก๊ อุทยานแห่งชาติ ล�ำคลองงู ที่ตั้ง : ต�ำบลชะแล อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

น้�ำตกเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู

วัดป่าล�ำขาแข้ง เป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามแปลกตา สร้างด้วยสเตนเลสทั้งหลัง ตกแต่งส่วนต่างๆ อย่างสวยงาม มีการหล่อสเตนเลสให้เป็นลายไทยฉลุ น�ำมาตกแต่งทั้งส่วนของประตู หลังคา และหน้าต่าง ภายในวัดมีพระ พุทธรูปสเตนเลสขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วย ถือว่าเป็นวัดแปลกหา ชมได้ยาก การจะไปยังวัดแห่งนี้จะต้องนั่งเรือจากเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าไปชม ทีต่ งั้ : เกาะกลางน�ำ้ ในเขือ่ นศรีนครินทร์ บ้านปากล�ำ หมู่ 1 ต�ำบล เขาโจด อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. เส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ�้ำกระแซ อีกหนึง่ ไฮไลต์ทโี่ ด่งดังไปทัว่ โลกของจังหวัดกาญจนบุรี ก็คอื เส้น ทางรถไฟสายมรณะช่วงถ�ำ้ กระแซ หรือทีเ่ รียกกันว่า “โค้งมรณะ” ซึง่ เป็น จุดที่รถไฟจะวิ่งลัดเลาะริมเขาเหนือแม่น�้ำแควน้อย หากได้นั่งโดยสาร ไปในรถไฟ ที่รู้สึกได้ว่าเป็นช่วงที่น่าหวาดเสียวมาก เพราะรถไฟจะต้อง วิ่งลัดเลาะเลียบภูเขา มองไปเบื้องล่างก็สูงมาก เหมือนรถไฟวิ่งลอยอยู่ เลยทีเดียว ส่วนถ�้ำกระแซก็ตั้งอยู่ใกล้ๆ โค้งมรณะ ด้านในมีพระพุทธรูป ให้ได้มากราบไหว้ขอพรกันด้วย ที่ตั้ง : ต�ำบลลุ่มสุ่ม อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ช่องเขาขาด หรือช่องไฟนรก คือ ส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะ เป็น จุดที่จะต้องตัดผ่านภูเขาหิน ซึ่งก็สร้างโดยทหารเชลยศึกชาวออสเตรีย ๑ ใน...กาญจนบุรี

33


เส้นทางรถไฟสายมรณะ

และอังกฤษ ในสมัยนั้นทหารจะต้องท�ำงานอย่างหนัก เวลาที่ขุดเจาะ หินช่วงกลางคืน ก็จะใช้น�้ำมันตะเกียงในการให้แสงสว่าง เมื่อแสงไฟ จากตะเกียงส่องสะท้อนเงาของทหารไปที่ก้อนหิน ก็ดูคล้ายกับเงาไฟ วูบวาบ จึงได้ชื่อว่า “ช่องไฟนรก” ที่ตั้ง : กองส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. สุสานทหารสัมพั นธมิตรดอนรัก เป็นสุสานของเชลยศึกสัมพันธมิตรทีเ่ สียชีวติ ในระหว่างการสร้าง ทางรถไฟสายมรณะ มีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ บรรจุศพทหารเชลยศึกถึง 6,982 หลุม ซึ่งตั้งเรียงรายกันอย่างสวยงาม มีการปลูกหญ้าสีเขียวทั่ว ทัง้ สุสาน พร้อมตกแต่งด้วยดอกไม้สสี นั สดใส บรรยากาศเงียบสงบ ชวน ให้ร�ำลึกถึงเหตุการณ์ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ช่องเขาขาด

34

๑ ใน...กาญจนบุรี

สุสานสัมพันธมิตร

ที่ตั้ง : ถนนแสงชูโต อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค เป็นสวนสัตว์เปิดทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะมีสัตว์แปลกๆ นานาชนิดให้ได้เที่ยวชมและยัง สามารถเยี่ยมสัตว์ได้แบบใกล้ชิด สามารถขับรถเข้าไปเที่ยวชมสัตว์ได้ เอง นั่งอยู่ในรถก็มียีราฟโผล่หัวมาทักทายถึงด้านใน นอกจากนี้ก็มีสัตว์ อื่น ๆ ให้ได้ชมอีกเพียบ ไม่ว่าจะเป็นยีราฟ ช้าง ม้าลาย อูฐ เสือโคร่ง สิงโต เสือดาว หมีควาย ลามา นกกระจอกเทศ กวางชนิดต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ เช่น โชว์ช้าง และโชว์ จระเข้ และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย ที่ตั้ง : 40/2 หมู่ 5 ต�ำบลหนองกุ่ม อ�ำเภอบ่อพลอย เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน ซึง่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ทีส่ ร้างขึน้ จากโลหะส�ำริดความสูงมากถึง 32 เมตร ยืนอยูบ่ นฐาน 8 เมตร รอบๆ ขององค์พระเป็นสวนสวยร่มรืน่ บรรยากาศเงียบสงบ และยังมีจดุ ที่น่าสนใจอื่น ๆ อยู่ภายในวัดด้วย ที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 ต�ำบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นโบราณสถานทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากขอมอันมีอยูเ่ พียงแห่งเดียว ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น�้ำแควน้อยทางทิศ เหนือในเขตต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค มีลกั ษณะผังเมืองเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม ผืนผ้า ตัวก�ำแพงก่อด้วยศิลาแลง มีประตูเข้า-ออก 4 ด้าน ด้านในเมือง มีกลุม่ อาคารตัง้ อยูห่ ลายจุด และมีอาคารจัดแสดงศิลปวัตถุ พร้อมด้วย หลุมขุดค้นโครงกระดูกจัดแสดงอยู่ด้วย ที่ตั้ง : ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. วัดสระลงเรือ เป็นวัดเก่าแก่ของกาญจนบุรี สันนิษฐานว่าน่าสร้างมาตัง้ แต่สมัย อยุธยา ปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยไฮไลต์จะอยู่ที่เรือสุพรรณ หงส์จำ� ลองใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ตัง้ อยูภ่ ายในสระน�ำ้ กว้างสวยงาม ด้านบน ของเรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สามารถที่จะเดินเข้าไปชมด้านในได้

วัดทิพย์สค ุ นธาราม

นอกจากนี้ก็มียังจุดที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ ศาลาเจ้าแม่กวนอิมกลางน�้ำ, พระอุโบสถ, ภาพจิตกรรมฝาผนัง, เจดีย์เก่า, เรือโบราณ เป็นต้น ที่ตั้ง : ต�ำบลสระลงเรือ อ�ำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตลาดเก่าท่าม่วง เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของอ�ำเภอท่าม่วง โดดเด่นด้วยบ้านเรือน เก่าทีผ่ สมผสานทัง้ แบบเรือนแถวไม้และอาคารพาณิชย์ บางหลังก็สร้าง สไตล์โคโลเนียล เหมาะแก่การมาเดินเที่ยวชม ถ่ายรูปชิค ๆ บางบ้านก็ ยังเปิดเป็นร้านค้าเก่าแก่ มีอาหารท้องถิ่นให้ได้ชิมลิ้มลอง เหมือนได้มา เดินย้อนวันวานไปสู่อดีต รับรองว่าถูกใจคนถ่ายภาพแน่นอน ที่ตั้ง : ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานประวัตศ ิ าสตร์เมืองสิงห์

๑ ใน...กาญจนบุรี

35


36

๑ ใน...กาญจนบุรี


ที่ ม าของ We s t Wo nder W a ter P a r k

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลที่ต้องการรังสรรค์ความสุขให้แก่ผู้ใช้ บริการ จึงตั้งปณิธานแน่วแน่ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมและสวนน�้ำ ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองกาญจนบุรี ดินแดนมหัศจรรย์ของภาค ตะวันตก ดินแดนแห่งความสุข สนุกสนาน เบิกบานส�ำราญใจ โดยมุง่ เน้น ความเป็นธรรมชาติ ร่มรืน่ สดชืน่ ทีส่ มั ผัสได้จริง West Wonder Water Park จึงได้ถกู บรรจงสรรสร้างขึน้ มาให้เป็นสวนน�ำ้ ขนาดใหญ่ มีเครือ่ งเล่น มากมายให้ทา่ นและครอบครัว บุตรหลาน ได้ตนื่ ตาตืน่ ใจ ประลองความ ท้าทาย ความสามารถ กันได้อย่างสนุกสนาน ด้วยการดูแลของไลฟ์การ์ด ของเราด้วยความปลอดภัย และความไม่ประมาท หลังจากเข้าเล่นสวน น�้ำ West Wonder Water Park แล้วท่านยังสามารถเข้าพักผ่อน ต่อที่โรงแรมสวนน�้ำ (Water Park Hotel) ของเรา ห้องพักที่สะดวก สบาย อบอุ่น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติของต้นไม้และบรรยากาศริม แม่นำ�้ แควใหญ่ นอกจากนีย้ งั มี สวนเกษตร - ปศุสตั ว์ แบบธรรมชาติ เพือ่ เป็นแหล่งทัศนศึกษาและจัดกิจกรรของเด็กนักเรียน และผูใ้ หญ่วยั ท�ำงานอีกด้วย

West Wonder Water Park นับเป็น Land Mark อีก หนึ่งแห่ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ มีลานจอดรถได้กว่า 1,000 คัน การเดินทางสะดวก อยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรีติดริมแม่น�้ำแควใหญ่ เป็นสวนน�้ำที่มอบความสนุกให้ผู้ที่ต้องการพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วง อากาศร้อนๆ การออกก�ำลังกายสร้างความสนุกสนานกับเครื่องเล่น จ�ำนวนมากมาย อาทิเช่น West Wonder Lake และ Kids Aloha ส�ำหรับเด็กๆ มีตัวการ์ตูนพ่นน�้ำหลากหลาย มีถังน�้ำยักษ์ที่จะท�ำให้ เด็กๆ รู้สึกถึงพลังแห่งคลื่นยักษ์ถาโถมใส่มันน่าตื่นเต้นมากๆ ๑ ใน...กาญจนบุรี

37


- Giant Aloha และ Rainbow Water slide

ส�ำหรับเด็กโต...ท้าทายกับสไลเดอร์เกลียวความสูง 12 เมตร สไลเดอร์สายรุ้งสีสดใสมีความยาว 75 เมตร สนุกสนานได้ทั้ง ครอบครัวหรือหมู่คณะ

- Speed Water Slide และ Aqua Loop

ส�ำหรับวัดใจผู้ใหญ่ ที่ชอบความสูง ความเร็ว และท้าทาย แรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความชันเกือบ 90 องศา แรงเหวี่ยงตามท่อ หมุน 360 องศา ด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า 60 กม./ชม.

- Lazy Pool

คลองน�ำ้ วน จะพาคุณลอยตัวไปรอบๆสวนน�ำ้ ด้วยแรงดันน�ำ้ มหาศาล ความยาวของคลองกว่า 400 เมตร เหมาะกับการพักผ่อน อย่างสบายกาย สบายใจ ล่องลอยตามกระแสน�้ำด้วยความปลอดภัย สูงสุด

- Competition Pool

สระแข่งขันว่ายน�ำ ้ ความยาว 25 เมตร ลึก 1.80 เมตร เหมาะ ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ำและออกก�ำลังกายอย่างดียิ่ง หลังจากที่ต้องท�ำงานมาอย่างหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ตลอดเดือน และตลอดปี เมืองกาญจนบุรีจึงเป็นอีกทางเลือกของการพักผ่อน ในบรรยากาศที่แตกต่างกัน Water Park Hotel และ West Wonder Water Park ของเราพร้อมอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการ ทุกท่าน เพื่อการพักผ่อนที่แสนวิเศษ และความประทับใจแบบไม่รู้ลืม

38

๑ ใน...กาญจนบุรี


“มีแรงบันดาลใจอย่างไร จึงคิดมาท�ำธุรกิจที่เมืองกาญฯ”

ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ กล่าวด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้ม อย่างมีความสุขว่า

“ดิฉันมีความสุขที่ได้ บริการทุกๆ ท่าน และเห็นท่านมีความสุข กับงานของดิฉันค่ะ” ทางที ม งานวารสาร ๑ ใน...กาญจนบุ รี ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ ผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ นักบริหารมือทองที่รู้จัก แพร่หลายในแวดวงธุรกิจ “เกี่ยวกับไก่ครบวงจร” ในนามประธานคณะบริหาร กลุ่มบริษัทสหฟาร์ม ที่เคยครองแชมป์การส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งอันดับ 1 ของประเทศไทยหลายปี และยังเป็นผู้บริหารในหลายบริษัทอาทิเช่น บริษัท สหฟาร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด, บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จ�ำกัด, บริษัท เวสท์ วันเดอร์ จ�ำกัด ฯลฯ ความที่เป็นเป็นผู้หญิงเก่ง มีความตั้งใจและความสามารถสูง ประกอบธุรกิจ ประสบความส�ำเร็จมากมาย ในด้านสังคมได้รบั รางวัลเกียรติคณ ุ มากมาย รางวัลนักบริหารดีเด่น, นักธุรกิจสตรีแห่งปี, สตรีนักบริหารดีเด่น, รางวัลแม่ดีเด่น, รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “ทุติยดิเรกคุณา ภรณ์ (ท.ภ.)” และด�ำรงต�ำแหน่งทางสังคมมากมาย เช่น กรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่, ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ลพบุรี รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2549 - 2551 และ 2551 - 2553, สมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี พ.ศ. 2550 ฯลฯ นอกจากนี้ ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ ยังได้มสี ว่ นร่วมของสังคมเมืองกาญ ด้วยการร่วมพัฒนาสถานที่ส�ำคัญต่างๆ และเป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง พระพุทธรูป ท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ�้ำเขาแหลม และวัดอื่นๆ เป็นประจ�ำ ทุกปี ๑ ใน...กาญจนบุรี

39


กล้วยเป็นเป็นผลไม้ที่เราๆท่านๆรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นทั้งอาหารหลัก และอาหารเสริมของคนไทยมาแต่โบราณ เขารูป้ ระโยชน์และคุณค่าจึงน�ำมาท�ำทัง้ อาหารคาวและของหวาน หลากหลายชนิดมาเนิ่นนานแล้ว กล้วยเป็นผลไม้มหัศจรรย์ ที่มีประโยชน์มากมายสามารถน�ำมาเป็นทั้งอาหาร และยารักษา โรคได้ทกุ ส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดไม่วา่ จะเป็น ล�ำต้น ผล ราก ใบ

40

๑ ใน...กาญจนบุรี

กล้ ว ย มี คุ ณ ค่ า อาหารสู ง เพราะมี ป ริ ม าณไขมั น คอเลสเตอรอล และเกลือแร่ต�่ำ แต่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งการมี โพแทสเซียมสูงนี้จะช่วยลดความดันโลหิตลงได้ โดยไม่ต้องหาหมอ และที่มหัศจรรย์กว่านั้น คือ หากมีอาการท้องเสีย ท้องเดิน กล้วยดิบช่วยท่านได้ ใน กล้วยดิบมีสาร Tannin, Pectin ซึ่งมีฤทธิ์ฝาด ช่วยสมานรักษา อาการท้องเสียท้องเดินได้ *ข้อระวังนิดนึง รับประทานกล้วยดิบอาจจะมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แต่ป้องกันได้ด้วยการใช้ร่วมกับสมุนไพรพื้นบ้าน ประเภท น�้ำขิง หรือพริกไทย เป็นต้น แต่หากมีอาการท้องผูก กล้วยสุก ก็ช่วยท่านได้ ในกล้วยสุก มีสาร Organic acid หลายชนิดที่ช่วยในการขับถ่าย คนไทยรูจ้ กั การถนอมอาหารประเภทกล้วยหลากหลายอย่างทัง้ กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม กล้วยอบ กล้วยกวน กล้วยปิ้ง ท๊อฟฟี่กล้วย ข้าว เกรียบกล้วย และกล้วยตาก ฯ กล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณ จวบจนถึงปัจจุบนั โดยเกิดจากภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ของไทยในการหาวิธกี าร


ถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์อะไรมาก เพียงแต่ใช้สงิ่ ทีม่ ี อยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่คุณค่าสารอาหารในกล้วยยัง คงอยู่ กล้วยที่ใช้ในการตากและเป็นที่นิยมของเมืองไทยก็คือกล้วย น�ำ้ ว้า แต่วา่ พันธุท์ วี่ า่ กันว่าเหมาะสมทีส่ ดุ น่าจะเป็นพันธุม์ ะลิออ่ ง เพราะว่า จะให้กล้วยตากที่มีคุณภาพ สีสรรและรสชาติดีที่สุด และกล้วยก็สามารถ ผลิตได้ต่อเนื่องท�ำให้มีผลผลิตทั้งปีเวียนกันออกมา ดังนั้นการตากกล้วยก็ เลยกลายเป็นกิจกรรมที่สามารถท�ำได้ทั้งปี ไม่เหมือนผลไม้อื่นที่ออกเป็น ฤดูกาล นอกจากมีกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ของทางบานานา รีสอร์ทแล้ว เขายังมีบริการห้องพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศด้วยมีพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้อง อาหาร ห้องประชุมสัมมนาฯ ไม่ว่าท่านจะมาเดี่ยว มาคู่ มากลุ่ม หรือ เป็นหมู่คณะ เขายินดีต้อนรับด้วยความจริงใจ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ แสวงหาความงาม ความสงบของธรรมชาติ ฟังเสียงน�้ำไหล เสียงนก มาปลุกตอนเช้า อย่างที่ไฝ่ฝันไว้ รับรองมาที่ บานานา รีสอร์ท แอนด์ ณ ชุมชนชายแดนไทย-ทวาย หลายชุมชนหลายหมู่บ้านได้ร่วม สปา ไม่มีผิดหวัง...แน่นอน ตัวกันก่อตัง้ วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย เพือ่ ท�ำการผลิตกล้วยตาก บานานา รีสอร์ท ออกจ�ำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ที่กาญจนบุรีของเราก็มีกล้วยตากที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของ ความอร่อย แปลก ใหม่ ให้ได้ลิ้มลองกัน นั่นคือ กล้วยตากพลังงาน แสงอาทิตย์ ของ บานานา รีสอร์ท ที่นี่เขาใช้กล้วยที่ปลูกโดยการเพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ (ไม่ใช่การตัดต่อพันธุกรรม) เขาจะคัดเฉพาะสายพันธุ์ที่ ให้ผลผลิตดี ปราศจากโรคและแมลง จึงได้กล้วยทีส่ ะอาด และคุณภาพ เหมือนๆกันทุกต้น ทุกสวน กล้วยพันธุใ์ หนต้นใหนไม่ดเี ขาจะคัดทิง้ ออก

กระบวนการผลิต

เป็นการตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในโดมพาราโบลาที่ ผ่านมาตรฐาน GMP การตากโดยวิธนี เี้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ ในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ที่เหมาะสมของกล้วยตาก และที่ส�ำคัญ สะอาด ปลอดจาก แมลงต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสมัยใหม่ผ่านการพัฒนาและคิดค้นโดยภาค วิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วม กับ กระทรวงพลังงาน ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเป็นกล้วยตากที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยแก่สขุ ภาพ และรสชาติอร่อย เหมาะส�ำหรับเป็นของฝาก และรับ ประทานเอง ขอบอกว่า กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ของ บานานา รีสอร์ท เขามีให้เลือกตัง้ 3 แบบ คือ แบบดัง้ เดิมธรรมชาติ, แบบเคลือบ ช็อคโกแลต และแบบเคลือบครีมกาแฟ

บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแควน้อย เลขที่ 88/8 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากตรงนี้ท่านสามารถเดินทางไปในตัวเมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทั้งกล้วยตาก หรือห้องพักที่ โทร. 083-777-7724 E-mail : bananaresort.spa@gmail.com Facebook : Banana resort and spa Line id : 0837777724 ส�ำรองห้องพักและผลิตภัณฑ์ Line id : @riverparadise สอบถามโปรโมชั่นของรีสอร์ท ๑ ใน...กาญจนบุรี

41


วันที่ 1 : คณะทัวร์พร้อมกันที่จุดผ่านแดนถาวร บ้านน�้ำพุร้อน เตรียมเอกสาร ออกเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านน�้ำพุร้อน l แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ หมู่บ้านเมตตา l เมื่อเดินทางถึงทวาย เข้าชมโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย กม.0 l ชมวิวบนเจดีย์ วัดเมียนจี l ช่วงเย็น เช็คอินที่โรงแรมเมาะมะกันบีช (ติดทะเล) เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย l

Day 1 : Tour group meet at Phunamron Check Point.

Departure from the border crossing, stop for lunch at mata village. l Arrive Dawei Township. Visit KM.0 at temple Muang. l Check in at Maungmagan Beach Resort and leisure time. l

42

๑ ใน...กาญจนบุรี


วันที่ 3 : รับประทานโรตีโอ่ง และชาร้อนพม่า วันที่ 2 พาเที่ยวชมตลาดปลาบราวชิ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ออกเดินทางไปตลาด 100 ปี เที่ยววัดพระนอน และวัดเชมองที (วัดเก่า) l เดินทางกลับทวาย รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาวปีเลี้ยว l ช่วงบ่ายเดินทางไป วัดเซนดะแวร์ (วัดรอยพระธาตุ) วัดพระยืน วัดหลวง (เจดีย์ชรวงตองชา) คล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง และเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไทย-เมียนมา l

Day 2 : Vision Fish Market (Brow Zi). Breakfast time at Hotel.

Go to Market Century, Arrive at market and shopping. l Respect The Reclining Buddha Image and old Temples. l Go back Dawei township and lunch time. l Go to Wat Roy Phra yuen, Royal temple(Shwe Taung Zar Pagoda) and Thai-Myanmar museum. l

กลับโรงแรม รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอาท์ l ออกเดินทางไปร้านของฝากเดินทางออกจากทวาย l แวะรับประทานอาหารที่หมู่บ้านเมตตา l ถึงด่านน�้ำพุร้อน l

Day 3 : Take a ride on chaise to see town and try Roti (flour chip) and hot tea and shwe taung Zar Pagoda Check out at hotel. Leave Dawei to the border. l Lunch at Mata village l Arrive and stamp in. l

บริการจัดทัวร์ กาญจนบุรี-ทวาย จัดกรุ๊ป VIP จัดกรุ๊ปสัมนา จัดคาราวาน มอเตอร์ไซค์-รถยนต์จัดทริปตามใจลูกค้า 1.อ็อฟฟิต จันทรา ทราเวลลิงค์ หน้าด่านชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน ตรงข้าม วัดพุน�้ำร้อนรัตนคีรี (หลวงพ่อเต้) ติดร้านอาหารตามสั่ง เป็นหนึ่งแซ่บเวอร์ 2.อ็อฟฟิตทัวร์และร้านกาแฟ จันทรา ทราเวลลิงค์ เส้นบายพาสเลยหมู่บ้านกรุงไทย นิดเดียว ติดร้านส้มต�ำแซ่บยกครกกระดกสาก ซ้ายมือ ก่อนถึงสี่แยกวังสารภี

K’Nol K’Aum K’Four

โทร. 095-715-7444 โทร. 081-455-8001 โทร. 091-884-6000 ๑ ใน...กาญจนบุรี

43


คุณสันติภาพ สหทวีชัชวาลย์

กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์

“ศูนย์รับสร้างบ้านเย็น ประหยัดพลังงาน และนวัตกรรม” 44

๑ ใน...กาญจนบุรี

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...กาญจนบุรี ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณสันติภาพ สหทวีชัชวาลย์ ผู้บริหารกาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์ โดยทางคุณ สันติภาพ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้มีโอกาศเข้าอบรมการก่อสร้างแนวใหม่, การออกแบบระบบไฟฟ้า, ระบบ โซลาร์เซลล์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการก่อสร้าง และตกแต่งภายใน จากจุดนี้ เองท�ำให้เรามั่นใจว่าการสร้างบ้านที่ดี ประหยัดพลังงาน คืองานที่เราถนัด เรามุ่ง มั่น ทุ่มเท จนประสบความส�ำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจนมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติที่มาของ กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์ เริ่มตั้งโจทย์การสร้างบ้าน คือต้องประหยัดพลังงาน บ้านเย็น ให้ เจ้าของบ้านได้จับต้องได้ในราคาที่ไม่สูง จึงได้ท�ำโปรเจคเราเอง เพื่อทดสอบ ที่หอพักนักศึกษา 3 ชั้น ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไทรโยคซึ่งโจทย์ครั้งนี้คือ กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศ และตึกของเราหันหน้าไปทางทิศ ตะวันตกเพื่อรับแดดตรงๆ เพื่อรับความร้อนเต็มๆ ซึ่งได้ผลออกมาดีเกินคาด สามารถลดอุณหภูมิได้มากถึง 25 องศาและประหยัดค่าไฟไปมากกว่าครึ่ง แข็ง


ผลงานของเรา สามารถลดความร้อนได้ถึง 25 องศา ตึกนี้ประหยัดค่าไฟกว่า 60% “บ้านประหยัดพลังงาน”

แรงกว่าระบบเดิม เหมาะกับการก่อสร้าง 1-2 ชั้น ส�ำหรับอาคารสูงตั้งแต่ 3-8 ชั้น จะใช้เสาคานอัดแรงมาช่วยในการก่อสร้าง นอกจากสร้างตัวบ้าน ตัวอาคาร แล้วเรายังมีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจร จบที่เราทุกอย่างอาทิเช่น - สมาร์ทโฮม การควบคุมการท�ำงาน สามารถสัง่ เปิดปิดไฟ, เครือ่ งใช้ ไฟฟ้า และสามารถดูค่าไฟ ณ ปัจจุบันได้เลย จะท�ำให้ยกระดับให้ชีวิตง่ายขึ้น ระบบ ไฟอัตโนมัตริ อบบ้าน ระบบกล้องวงจรปิด หรือสัง่ ปิดไฟเมือ่ ลืมปิดเตารีด ตอน คุณออกจากบ้านมาแล้วก็ได้ - บริการตกแต่งภายใน เรามีทีมตกแต่งภายใน มีผลงานการตกแต่ง โรงแรมหรูๆ โครงการบ้านต่างๆ คอยบริการตามที่เจ้าของบ้านต้องการ มีหลาย แบบ มีทีมดีไซน์ ขึ้นแบบ3D และวัสดุ, คุณภาพงานระดับต้นๆ ของประเทศ - โซลาร์เซลล์ ระบบพลังงานทดแทน ที่จะน�ำมาประยุกต์ใช้กับบ้านเย็น ประหยัดพลังงานในอนาคต

“ปัญหาหลักของวงการก่อสร้างที่เจ้าของบ้านเจอคือ การทิ้งงานของช่าง การเบิกเงินเกินของผู้รับเหมา เปลี่ยนทีมช่างจนงบบานปลาย ปัญหาเรื้อรังพวกนี้ คือโอกาสของเรา เพราะเราคือตัวจริง จบงานได้จริงโดย ทีมงานของเรา สร้างจนจบงานทุกหลัง และคุณภาพงาน ก่อสร้างที่ท�ำให้เรามีคิวงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง มาตลอด ซึ่งแนวทางธุรกิจของเรา คือ สร้างบ้านทุกหลัง ให้เหมือนบ้านที่เราอยู่ แล้วงานจะออกมาดี”

แนวทางการบริหารงาน เราต้องการให้เจ้าของบ้าน ได้รับสิ่งที่ดีกว่าแต่จ่ายในราคาเท่ากัน ได้ บ้านที่อยู่แล้วมีความสุข เพราะทุกอย่างของชีวิต เริ่มต้นที่บ้าน...ไม่ใช่ว่ากลับมา บ้านแล้วร้อนจนอยู่ไม่ได้ ต้องเปิดแอร์สู้ร้อน แต่จะเปิดแอร์แต่ละทีก็ต้องมากลัว ค่าไฟ กลางวันก็ต้องออกมานอนออกมานั่งนอกบ้านเพราะในบ้านร้อน ปัญหา พวกนี้จะหมดไปทั้งหมด เพราะสิ่งที่เราท�ำคือบ้านที่แท้จริง

ถ้านึกถึงบ้านเย็นประหยัดพลังงานต้องนึกถึงเรา บ้านอยู่แล้วเย็น ประหยัดพลังงานกับความต้องการทุก หลังคาเรือนซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้นทั่วจังหวัดกาญจนบุรีเร็วๆ นี้ ให้ทุกบ้านได้สัมผัส และปัญหาบ้านร้อนจะหมดไป.....

099-1541515 ๑ ใน...กาญจนบุรี

45


46

๑ ใน...กาญจนบุรี


แนะน�ำที่พัก ที่สายชิลล์...ไม่ควรพลาด K A N C H A N A B U R I : ก า ญ จ น บุ รี

บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

มีกิจกรรมหลากหลาย ให้ทุกท่านได้สนุกและผ่อน คลายในวันที่แสนจะพิเศษในรีสอร์ทของเรา ไม่ว่า จะเป็นกิจกรรมล่องแพเปียก พายเรือคายัคชมสอง ฝั่งธรรมชาติริมแม่น�้ำแควน้อย นั่งสปีดโบทล่อง แม่น�้ำ สนุกกับเรือเจ็ทสกี บริการนวดสปาเพื่อผ่อน คลาย และสระน�้ำธรรมชาติของทางรีสอร์ท ทั้งนี้เรา ยังมีบริการคาราโอเกะและห้องประชุมสัมมนาส�ำหรับ ผู้ที่มาเป็นหมู่คณะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านจะมาเป็นคู่ เป็น ครอบครัว หรือเป็นหมู่คณะ ทางเรามีห้องพักหลาก หลายรูปแบบไว้รองรับและบริการทุกท่าน พิกัด : ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 77100 โทร. 083-777-7724

ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา

รีสอร์ทสวยริมฝั่งแม่น�้ำแควใหญ่ รายล้อมด้วย ธรรมชาติอันร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่างๆ และทัศนียภาพ ของแม่น�้ำแควใหญ่ นอกเหนือจากบริการห้องพัก และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พลาดไม่ได้กับ การล่องแพ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของสายน�้ำแควยามเย็น อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกาญจนบุรี ส�ำนักงานกรุงเทพ : 6/10 ซอยอารีย์ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : (02) 278 0878แฟ็กซ์ : (02) 278 5060 www.pungwaanriverkwai.com

แพมันนี่ย์ กาญจนบุรี

ล่องแพ โดดน�้ำที่แพมันนี่ย์ รีสอร์ทลอยน�้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี บรรยากาศดี สนุก แถมความมันส์ เหมาะส�ำหรับวันพักผ่อนกับครอบครัว เพื่อน คนรัก มาที่เดียวตอบโจทย์ทุกความต้องการ แพมันนี่ย์สไตล์ลอฟ ติดแอร์ มี 2 ห้องนอนเล็ก 1 ห้อง นอนไหญ่ 2 ห้องน�้ำ จุได้มากถึง 20 คน พร้อมดาดฟ้า สนามหญ้าไว้มิตติ้งปิ้งย่าง แถมเตาย่างบาร์บีคิว และ เต็นท์ รับรองความคุ้มค่า ทั้งบริการอย่างดีเยี่ยม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา Line Id : @ree5818k (มี@ด้วย) facebook : แพมันนี่ย์ รีสอร์ทลอยน�้ำ กาญจนบุรี

โทร : 085-2984617 คุณอ็อด

ภูไพร เลค รีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทหนึ่งในความส�ำเร็จ และเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จ ในด้านการบริการตลอด 14 ปี ของแพล่องไพร จากความส�ำเร็จตลอด 14 ปี (2550) ของแพล่องไพร เราตระหนักถึงความต้องการ ที่หลากหลายของผู้ใช้บริการเรา จึงมุ้งเน้นเพื่อให้ทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวทุกท่าน ภูไพรเลครีสอร์ทเป็นรีสอร์ทใหม่ ที่ตั้งอยู่ในท�ำเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรม เล่นน�้ำ, ล่องแพเปียก, ชมทะเลสาบ, เที่ยวถ�้ำพระธาตุ เที่ยวถ�้ำพุกุ้ง, เที่ยวน�้ำตกเอราวัณ, เที่ยวน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น บริการจัดเลี้ยง สังสรรค์ สัมมนา ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และเกษตร

Tel : 081-8471263, 089-7429637, 086-3206316, 093-1593366, 094-5951442 Fax 034-510700 Facebook : phupailake&resort / Line Id : 0863206316 E-mail : phupailake@hotmail.com

๑ ใน...กาญจนบุรี

47


นภัทรพรรีสอร์ท

รีสอร์ทบรรยากาศส่วนตัวริมแม่น�้ำ ดื่มด�่ำธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ รายล้อมตัวคุณไปด้วยภูเขา และท้องฟ้าที่สวยงาม ณ นภัทรพรรีสอร์ท รีสอร์ท ของเราอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์เพียง 4 กิโลเมตร และห่างจากน�้ำตกเอราวัณเพียง 6 กิโลเมตรอีกทั้งยัง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะ เป็นโบสถ์สแตนเลส วัดปากล�ำขาแข้ง น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น และถ�้ำพระธาตุ สอบถามรายละเอียด หรือห้องว่าง Tel. 099-236-2361 Line id : 0992362361 www.Naphatresort.com

สังขละคีรี รีสอร์ท

กลางคืนนอนนับดาวตอนเช้าชมหมอกบางๆ ชม พระอาทิตย์ของวันใหม่ กะอาหารเช้าที่อร่อย ที่สังขละคีรี รีสอร์ทหรูสไตส์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอ�ำเภอ สังขละบุรี บนท�ำเลเนินเขาและจุดชมวิวทะเลหมอก ที่สวยงามบรรยากาศการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและ ธรรมชาติที่สุดและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอีกมากมาย พิกัด : 313 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละคีรี จ.กาญจนบุรี Tel. 092-423-9339 Line ID : 0924239339 / www.skkeeree.com

แพผักหวานวิว

ความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ แพพักสไตล์โมเดิร์น ที่เป็นส่วนตัวสัมผัสธรรมชาติราคากันเอง พร้อมอาหาร 4 มื้อน�้ำดื่มฟรี น�้ำแข็งฟรี พิกัด : 74 หมู่ 4 ต.ด่านแม่เแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 081-750-4053,084-448-5484 Line id : nok.54

The Open Hills

สัมผัสบรรยากาศแห่งขุนเขาบนพื้นที่กว่า 21 ไร่ ของ The Open Hills จ.กาญจนบุรีที่นี่เหมาะสำ�หรับ คนที่ชอบกางเต้นท์อยู่กับธรรมชาติ พร้อมมีบริการ บ้านพักในบรรยากาศที่สวยงาม และมีร้านกาแฟ และอาหาร Coffee Hills ให้นั่งรับประทาน พร้อมกับธรรมชาติที่แสนสบาย พิกัด : ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ (ทางผ่านไปน�้ำตกเอราวัณ) หมู่ 2 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 099-491-9229

บ้านเคียงดาว รีสอร์ท แอนด์ ราฟท์

ผาตะวัน คอนเทนเนอร์ โฮมสเตย์

บริการบ้านพัก ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบ บรรยากาศเงียบ เป็นส่วนตัว เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ เช้าสูดอากาศที่บริสุทธิ์ ห้องพักพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมจัดเลี้ยง ปาร์ตี้สะดวกต่อการเดินทาง บริการแบบเป็นกันเอง ติดต่อ โทร. 081-084-5224, 081-809-8302 พิกัด : 79/2 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

แพกัณหา

ราคาเริ่มต้นที่ 6,500 บาท เป็นต้นไป มีบริการเสริมมากมายตามต้องการนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจส�ำรองแพที่พัก อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วิวดีๆ ธรรมชาติสวยๆ ติดต่อมาได้ โทร. 088-5646281, 092-9019050 ลูกตาล

สัมผัสความเย็นสบายท่ามกลางสายหมอกและขุนเขาที่บ้านเคียงดาว บ้านเคียงดาวรีสอร์ท กาญจนบุรี เปลี่ยนวันหยุดให้ฟินกว่าเดิม !! ที่พักสวยๆ..แบบนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆ หากได้ลองมาเที่ยวแล้วจะติดใจ เพราะฤดูไหนๆ ก็มาเที่ยวได้ แถมกิจกรรมเยอะ ล่องแพ ไหว้พระ ให้อาหารน้องหมูป่า หรือจะโดดน�้ำเล่นที่ รีสอร์ท ถ่ายรูปเก๋ๆ มากันเป็นกรุ๊ปใหญ่ ทางเรามีแพล่องไว้บริการอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่พัก Line Id : @baankiangdao (มี@ด้วยนะคะ) facebook / บ้านเคียงดาว รีสอร์ท กาญจนบุรี โทร : 081-8570913 www.baankiangdaoresort.com พิกัด : บ้านท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

48

๑ ใน...กาญจนบุรี


บ้านพักชายน�้ำ ณ หมอเฒ่า

เรียบง่าย สะดวก สบาย สะอาด บริการเยี่ยม เป็นกันเอง ที่พักราคาย่อมเยา เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อนที่สุด สวย สะอาด ธรรมชาติล้วนๆ โทร. 081-942-1970 พิกัด : 9 หมู่ 2 ถ.ลาดหญ้า-เอราวัณ ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

วอเตอร์ พาร์ค โฮเต็ล

แปซิฟิค ฟาร์ม วิว รีสอร์ท

ตั้งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น�้ำแควไม่เกิน 2 กม. และห่างจากพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก 3.7 กม. บริการห้องพัก พร้อมอินเทอร์เน็ต ไร้สาย (WiFi) ฟรี มีสระว่ายน�้ำกลางแจ้ง สวน และลานระเบียงใครที่ก�ำลังมองหาที่พักอยู่ รับรองไม่ผิดหวัง โทร. 089-714-2359, 093-029-0750 พิกัด : 99/22 ซ.มหาดไทย หมู่ 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ราคาหลักร้อยวิวหลักล้าน บรรยากาศสบายๆ เงียบสงบ มีสระว่ายน�้ำไว้บริการ พิกัด : 11/1 ม.4 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 089-1993266

แนะน�ำร้านอาหาร ที่สายกิน...ไม่ควรพลาด K A N C H A N A B U R I : ก า ญ จ น บุ รี

มีนา คาเฟ่

ทิ้งความวุ่นวายไว้ในเมือง ... แล้วหนีไปหยุดเวลาไว้ ที่มีนา คาเฟ่ อ.ท่าม่วง หลังวัดถ�้ำเสือ มาทางเขื่อน แม่กลอง ถึงสามแยกเลี้ยวขวาไปทางวัดถ�้ำเสือ ไปตามทางผ่าน แพอาหารริมเขื่อน ตรงไปถึง วัดมโนธรรมาราม (นางโน) เลี้ยวซ้ายตรงข้ามวัด ถึง สามแยกเลี้ยวขวาตรงไปถึงสี่แยกถนน คลองชลประทานเลี้ยวซ้ายตรงไปร้านอยู่ซ้ายมือ บรรยากาศบริเวณด้านหลังร้านเป็นทุ่งนา ทางเดินไม้ ร้อยกว่าเมตรออกไปกลางทุ่ง ร้านกาแฟตรงข้ามหลัง วัดถ�้ำเสือ วิวสวยทุ่งนากว้าง เมื่อก่อนไปวัดถ�้ำเสือ ขึ้นบนเขาจะไปด้านหลังชมวิวทุ่งนาโล่งกว้างเขียวขจี สุดตาถึงทิวเขา โทร. 085-681-8187 พิกัด : 75/18 ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

all about me @Woodtichai Farm ร้านอาหารและฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นทั้งฟาร์ม ผักไฮโดรโปนิกส์ และร้านอาหารกาญจนบุรี ซึ่งผักไฮโดรโปนิกส์จากทางร้าน จะส่งเป็นวัตถุดิบใน การทำ�อาหารสู่โรงแรมชั้นนำ�ทั่วกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถซื้อผัก และเก็บผักกลับบ้านได้ด้วยตัวเอง พิกัด : จากถนนเลียบแม่น้ำ�แควเข้าซอยสุดใจ ลงสะพานสุดใจเลี้ยวขวาอีกไม่เกิน 100 เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ ร้านเปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลาเปิด-ปิด 11.00 - 21.00 น. โทร. 081-934-7476 Facebook : all about me at Kanchanaburi

Play Jet Water Sport & Restaurant

ทางเราให้บริการให้เช่า Jet Ski และเครื่องเล่นทางน�้ำ ไม่ว่าจะเป็น Donut, Airhead, Popparazzi หรือจะเพลิดเพลินกับแม่น�้ำแคว เราก็มีเรือ Speed Boat หรือ Jet Boat ไว้คอยบริการทุกท่าน ส�ำหรับท่านที่มาเมืองกาญจนบุรี ไม่รู้ว่าจะเอาเรือหรือ เจ็ทสกีลงน�้ำที่ไหน ทางเรามีแร็มไว้บริการ และทางเรายังรับซ่อมและเซอร์วิส ไม่ว่าจะเป็น Jet Ski หรือเครื่อง Outboard ยามเย็นเราก็มีบริการอาหารและเครื่องดื่มกับ บรรยากาศสุดชิวริมแม่น�้ำแคว โทร. 062-236-6154

๑ ใน...กาญจนบุรี

49


Chantra Cafe Chantra Traveling

อยากดื่มกาแฟ อยากทานขนมปัง โทส อยากได้ข้อมูลด่านพุน�้ำร้อน อยากได้ข้อมูลการท่องเที่ยว ทวาย/กาญจนบุรี จัดทริป (มอไชด์คาราวาน/รถตู้/รถกระบะ) การ Run Visa รายละเอียดธุรกิจการค้าขายระหว่าง ชายแดนไทย-เมียนมาร์เพิ่มเติมติดต่องาน ส่งออก-น�ำเข้า สินค้า ระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ แวะติดต่อมาที่เราได้นะคะ ยินดีให้บริการ 1.อ็อฟฟิต จันทรา ทราเวลลิงค์ หน้าด่านชายแดน บ้านพุน�้ำร้อน ตรงข้าม วัดพุน�้ำร้อนรัตนคีรี (หลวงพ่อเต้) ติดร้านอาหารตามสั่ง เป็นหนึ่งแซ่บเวอร์ 2.อ็อฟฟิตทัวร์และร้านกาแฟ จันทรา ทราเวลลิงค์ เส้นบายพาสเลยหมู่บ้านกรุงไทยนิดเดียว ติดร้านส้ม ต�ำแซ่บยกครกกระดกสาก ซ้ายมือ ก่อนถึงสี่แยกวังสารภี K’Nol โทร. 095-715-7444 K’Aum โทร. 081-455-8001 K’Four โทร. 091-884-6000

สะพานนา คาเฟ่ @ กาญจนบุรี

คาเฟ่ชิคๆ วิวสวย มุมเด่น เดินเล่นสะพานกลางนา Cafe & Restaurant ดื่มด�่ำบรรยากาศวิวทุ่งนา และวัดถ�้ำเสือที่สวยงามมีชื่อเสียงของ จ.กาญจนบุรี มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ อร่อยๆ มุมถ่ายภาพสวยๆ ให้คุณประทับใจมากาญจนบุรี ต้องไม่พลาด สะพานนา คาเฟ่ อาหารอร่อย พิกัด : หลังวัดถ�้ำเสือ ท่าม่วง กาญจนบุรี โทร. 083-570-5571, 081-941-8889

50

๑ ใน...กาญจนบุรี

ครัวเอราวัณ

หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง มาพักผ่อน และรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ ก่อนที่จะไปน�้ำตกเอราวัณเมนูอาหารที่อยากแนะน�ำ ปลาคังต้มย�ำ ปลาคังลวกจิ้ม ผักกูดผัดน�้ำมันหอย ปลาเนื้อหวาน สดใหม่มาก ผักกูดกรอบหวาน เป็นผักท้องถิ่นของเมืองกาญจน์หาทานได้ยาก ต้องไม่พลาด พิกัด : 160 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทร. 08-9551-4293, 0-3457-4046

RAVI RIVA

คาเฟ่เล็กๆกลางสวนสไตล์อังกฤษ อยู่ที่อ�ำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี ภายในให้บรรยากาศร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ เล็ก ใหญ่ มีมุมถ่ายรูปสวยๆเพียบ!!! แวะมาทานกาแฟ ทานอาหาร กับบรรยากาศ ในสวนเขียวๆกันนะ เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. พิกัด : เข้าซอยข้างๆ SCG วังศาลา ตรงไปตามทาง จนสุดทางจะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือ Tel. : 090-9098950 / Line Id : ravirivacafe Facebook : RAVI RIVA CAFE

ครัวปีระกา

อาหารอร่อย ถูก สะอาด อร่อย มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีบริการส่ง เปิดบริการ 9.00-21.00 กับข้าว กับแกล้ม ข้าวกล่อง รับทำ�อาหารว่างจัดเบรค รับทำ�อาหารงานบุญ-งานเลี้ยง รับออกซุ้มอาหาร-ส้มตำ� อยากทานอะไรสั่งได้นะ ทานที่บ้านหรือทานที่ร้าน เรายินดีให้บริการ พิกัด : 95/61 หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 065-639-4982, 081-515-2398

ครัวสายพิณ

ข้าวหน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวเป็ด สูตรเฉพาะของทางร้าน เจ้าแรกในไทรโยค เมนูแนะน�ำ ข้าวผัดน�้ำพริกลงเรือ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น ข้าวหน้าเป็ดตุ๋น เกาเหลาเป็ดตุ๋น อาหารจานเดียว ผัดเผ็ดใบยี่หร่า เป็ด หมูป่า เนื้อ ผัดกระเพรา เป็ด เนื้อ หมู เป็ด ข้าวผัด เป็ด หมู ทะเล ผัดพริกแกง เป็ด หมู เนื้อ ทะเล พิกัด : ถนน 323 กาญจนบุรี-สังขะบุรี ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ก่อนถึงปั้มใหญ่การค้า โทร. 089-823-5426

ชาบูตู้มมม

น�้ำซุปก็แซ่บ น�้ำจิ้มก็เด็ด อร่อยถูกปากแน่นอน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. หยุดทุกวันพุธ ผู้ใหญ่ 199 บาท เด็ก 129 บาท บุฟเฟต์ไม่จ�ำกัดเวลา โทรจองโต๊ะล่วงหน้า 098-3260274 ชาบูตู้มยินดีให้บริการ


เช็คอิน@กาญจน์

บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ อาหารอร่อย ราคามิตรภาพ บริการเป็นเลิศ ต้องที่ร้านเช็คอิน@กาญจน์ เท่านั้น พิกัด : 90/1 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6532-0309 / Line id : @checkinkan

ร้านจิ้มจุ่ม 2 บ้านใหม่ไทยอีสาน

จิ้มจุ่มชุดเล็ก 120 ใหญ่ 200 จัมโบ้รวมทะเล 300 อาหารอร่อย บรรยากาศดี ราคาถูก ร้านเปิด 15.00-23.00 น. ร้านจิ้มจุ่มบ้านใหม่ไทยอีสานมีสองสาขา สาขา 1 ท่าม่วงบ้านใหม่ สาขา 2 ตีนสะพานแสนตอท่ามะกา ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้น Tel : 099-408-4681, 098-886-9534

FM CAFE สถานีอิ่มสุข

ร้านกาแฟ สเต๊ก สลัด พิซซ่า พิกัด : ถ. 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค อยู่ซ้ายมือก่อนถึงเจียไต๋ 800 เมตร เวลาเปิด-ปิด 10.00-18.30 น. Last Order 18.00 hrs. หยุดทุกวันจันทร์ ทางร้านมีที่จอดรถรองรับ โทร: 098-437-4700

ต�ำกระจาย

อาหารไทย-อีสาน บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ ราคาไม่แพง เมนูแนะน�ำที่ร้าน เนื้อตุ๋นหม้อไฟ ปีกไก่ทอดน�้ำปลา หมูคอนโด ปลาช่อนลูกทุ่ง น�้ำพริกหนุ่ม ผักต้ม ต�ำปูม้า ต�ำผลไม้ ส้มต�ำปลาทับทิมทอด ลาบปลาช่อนทอด โทร. 095-6340362 พิกัด : ตั้งอยู่เชิงสะพานแสนตอ ฝั่งขวามือ ก่อนข้ามสะพาน ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

บังดุล โรตีมะพร้าวอ่อน

โรตีมะพร้าวอ่อน สุดยอดความอร่อย เจ้าแรก เจ้าเก่า ต้นต�ำรับกว่า 10 ปี พิกัด : สาขา 1 บังดุลน�้ำตกไทรโยคน้อย สาขา 2 บังดุลปั๊ม ปตท.จรรโลง (ท่าม่วง) โทร. 09-8498-6689, 09-8920-3267

ซุเบรฟาร์ม

จ�ำหน่ายอาหารแปรรูปฮาลาล เนื้อแดดเดียวยอดนิยม ซุเบรฟาร์ม สดสะอาดคัดสรรวัตถุดิบ รับประกันความอร่อยคุณภาพเต็มถุง ปลอดสารเร่งเนื้อแดง (สารก่อมะเร็งอันดับต้นๆ) เนื้อโคขุนคุณภาพ ขุนเองเชือดเอง ฮาลาล100% บริการจัดส่งทั่วประเทศ รับประกันความประทับใจ มีบริการช�ำระเงินปลายทาง การันตีคุณภาพมากว่า 20 ปี ไม่มีขั้นต�่ำในการสั่งซื้อ สด สะอาด คัดสรรวัตถุดิบรับประกันความอร่อย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 061-474-4961

อาหารเหนือ กิ๋นข้าวล�ำ

กิ๋นหยังดีเจ้า ข้าวซอยน�้ำเงี้ยว ลาบ น�้ำพริก เชิญตี้กิ๋นข้าวล�ำได้เลยเจ้า อาหารเหนือ อาหารตามสั่ง ข้าวซอย น�้ำเงี้ยว ไส้อั่ว แกงฮังเล แกงแค ลาบคั่ว แคบหมู น�้ำพริกอ่อง น�้ำพริกหนุ่ม หมูยอ ชุดขันโตก รับท�ำข้าวกล่อง อาหารจัดเลี้ยง อาหารพระเพล ทานข้าวที่กิ๋นข้าวล�ำอบอุ่นเหมือนทานที่บ้าน อิ่ม อร่อย คุ้มราคา สั่งอาหาร โทร. 094-3469898 พิกัด : อยู่ซอยอังกฤษตรงข้าม โรงแรมเดอะบริด เยื้องสะพานสุดใจ

๑ ใน...กาญจนบุรี

51


Miss Coffee

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร กาแฟบ้านสวนสมุนไพร

The Duck Shabu Cafe’

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ดูแลคุณลูกค้าเป็นอย่างดี และรับประกันว่าเม็ดกาแฟ ของเรา สด ใหม่ สะอาด และคุ้มค่ากับ การรับประทานแน่นอน ทุกๆขั้นตอน ทุกๆการผลิต เราท�ำออกมาจากใจ Miss Coffee มีเค้กอร่อยๆ กาแฟหอมๆกับน�้ำปั่นหลายเมนูให้เลือกเลยค่ะ Tel : 087-1520370, 081-1789335

กาแฟบ้านสวนสมุนไพร เป็นกาแฟรสชาตินุ่ม ละมุน จุดเด่นคือ ไม่ใส่น�้ำตาล เราเน้นทานเพื่อสุขภาพ พิกัด : 112 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel : 063-495-6289

อิ่มไม่อั้น ไม่จ�ำกัดเวลา หลากหลายความอร่อย มีให้เลือกมากกว่า 30 รายการ 259บาท/ท่าน คุณภาพระดับพรีเมี่ยม คัดสรรมาให้คุณลูกค้าเป็นอย่างดี Tel : 034-919568, 095-931-6797 ร้านตั้งอยู่ปั๊มบางจากเขาเม็งค์

ร้อยสี คาเฟ่

บ้านต้น คาเฟ่

ร้านอาหารไผ่ริมแคว

กาแฟสดเข้มข้น หอม กลมกล่อม อยู่ตรงร้านผ้าขาวม้าร้อยสีอารีรัตน์ ร้านที่มีสไตล์การตกแต่งด้วยผ้าขาวม้า #ทีเด็ดหนองขาว พิกัด : 9/9 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร. 083-038-9391

แคลร์คิงฟู้ดส์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ & ซีฟู้ด

บริการส่งของทะเลแช่แข็งทุกชนิด​ในจังหวัด กาญจนบุรี​สินค้ามีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ​ วัตถุดิบชาบูหมูกะทะ ราคาย่อมเยาว์​รับรองคุณภาพ และราคา​ปลีก-ส่ง เปิดทุกวัน 08.00-20.00 น. โทร. 093-535-1694, 081-198-9574

52

๑ ใน...กาญจนบุรี

คาเฟ่เล็กๆบรรยากาศร่มรื่นและอบอุ่น ละมุนด้วยกาแฟสดหอมกลมกล่อม บิงซู วาฟเฟิล ไอศครีม บ้านต้นคาเฟ่ยินดีต้อนรับทุกท่าน พิกัด : 1/9 หมู่ 3 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจบุรี 71130 โทร. 083-035-2895

แซ่บนัว ลาดหญ้า

ร้านอาหารไทย-อีสาน แกงป่า เมี่ยงปลาเผา จิ้มจุ่มสูตรเด็ด ต�ำถาด ต�ำปูม้าปลาร้ากุ้งสด และอีกหลากหลายเมนู แซ่บนัวความอร่อยที่มีมากกว่าส้มต�ำ Tel : 092-6024377

ปลาคังลวกจิ้ม, ต้มย�ำปลาคัง ย�ำตะไคร้ปลาทับทิม, ต้นอ่อนทานตะวันผัดน�้ำมันหอย สลัดปลาทับทิม, กะหล�่ำปลีผัดน�้ำปลา พิกัด : 43/6 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 08-7078-3940, 08-1856-5302

จุฑามาศ รีสอร์ท ที่ตั้ง : ใกล้ป้อมทางหลวงไทรโยค หรือห่างเพียง 200 เมตร 122 หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1362-5743


แพกิตติ ที่ตั้ง : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

ลาดหญ้าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/37 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574

แพชมดง ที่ตั้ง : อยู่ในอุทยานไทรโยคใหญ่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7159-7023

เกริงกระเวียงแคมป์ปิ้ง & รีสอร์ท ที่ตั้ง : 276/26 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 0-3468-3450

สวนริมแคว รีสอร์ท ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถ.สายหลักเทศบาลต�ำบล ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 08-1190-9284, 08-3092-0646

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ที่ตั้ง : ศูนยบริการนักทองเที่ยว Tel : 0-3457-4222 สถานที่ติดตอ อุทยานแหงชาติเอราวัณ ม.4 ต.ทากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่ท�ำการ Tel / Fax : 0-3457-4288

บ้านรุ่งตะวัน ที่ตั้ง : 284 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9519-4462

บ้านผาน�้ำ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3450-6707-8, 08-0583-2131, 08-7765-1789

E-mail : erawan_2518@hotmail.co.th

๑ ใน...กาญจนบุรี

53


แพบ้านโยค ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 06-1107-6705

โรงแรมบังกาโลไทรโยคน้อย ที่ตั้ง : 132 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5182, 08-1515-3545

54

๑ ใน...กาญจนบุรี

แพขวัญแก้ว ที่ตั้ง : 180 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7169-4197

บ้านสวนฝน ที่ตั้ง : 20/3 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3462-4587-89, 08-1299-1319, 08-6366-9075 Fax. 0-3462-5183 www.baansuanfon.com


๑ ใน...กาญจนบุรี

55


56

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

57


58

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

59


60

๑ ใน...กาญจนบุรี


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก KANCHANABURI

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

หน้า 62

การศึกษา

หน้า 65

เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ธุรกิจทางการเกษตร

สินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 69

ก่อสร้าง และตกแต่ง

หน้า 80

หน้า 68

หน้า 70

หน้า 74

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 86

๑ ใน...กาญจนบุรี

61


ท�ำเนียบส่วนราชการ Government Directory

อบต. สิงห์ วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวทันเทคโนโลยี ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายก อบต.โทร. 081-749-3580 ปลัด อบต.โทร. 085-262-2097 Fax. 0-3467-0253

62

๑ ใน...กาญจนบุรี

เทศบาลตำ�บลหวายเหนียว ที่ตั้ง : 123 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-3448 Fax. 0-3454-3448 ต่อ 0

เทศบาลตำ�บลพระแท่นลำ�พระยา ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3460-3613-4 Fax. 0-3460-3614


๑ ใน...กาญจนบุรี

63


64

๑ ใน...กาญจนบุรี


ท�ำเนียบการศึกษา Education

โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1773 ต่อ 115

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ที่ตั้ง : 5 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3469-2592

๑ ใน...กาญจนบุรี

65


โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-2535 Fax. 0-3451-4351

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-1044 Fax. 0-3454-2205

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ที่ตั้ง : 286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel./Fax. 0-3460-3033

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ที่ตั้ง : 567 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel. 0-3458-1235

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ที่ตั้ง : 20 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5065 Fax. 0-3456-5065

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 Tel. 06-1551-4011

66

๑ ใน...กาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1792 Fax. 0-3461-1777


๑ ใน...กาญจนบุรี

67


เฟอร์นFurniture ิเจอร์- household -ของใช้goodsในบ้าน เอ็นเทคอิเล็กทรอนิกส์ จำ�หน่ายและติดตั้ง AUTO DOOR & AUTO GATE กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ที่ตั้ง : สาขา 1 348/7 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สาขา 2 50/9 หมู่บ้านฟ้าแกรนด์วิลล์ เยื้องโรบินสัน ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6170-6664

สุริยะแอร์ ที่ตั้ง : 234/5 ถ.พัฒนาการ ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1267-6366

ณภัทรแอร์บ้าน ที่ตั้ง : 117/59 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 06-4996-6244

68

๑ ใน...กาญจนบุรี

ทามวงเซอรวิส จำ�หนายแอร ทุกยี่หอราคาถูกอะไหลแอร ทุกชนิด ติดตั้ง ซอม ลาง ยาย แอรบาน หอพัก โดยชางมืออาชีพ ที่ตั้ง : ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-5391-3230 ชางเฟรน 08-8527-7784 ผูจัดการ 09-2723-6733 C.O.

S&G เซอร์วิส ที่ตั้ง : 138 หมู่ 5 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-4135-8849, 09-2452-0308

เอส แอนด ที เซอรวิส รับติดตั้งซอมบำ�รุง ลางแอรบาน ที่ตั้ง : พิกัดทามวง ทาเรือ เมืองกาญจนบุรี บอพลอย หนองปรือ Tel. 06-1562-8254 ครูตาว 09-2996-6317 คุณจอย


สุขภาพ แฟชั่น และความงาม Health, fashion and beauty

อบเชยไทย บ้านสวนจันทร์ อบเชย เครื่องเทศที่รูจักกันในหมอตมพะโล เคยเปนพืชเศรษฐกิจของไทยในอดีต แตวัน นี้ตองนำ�เขาจากตางประเทศถึงเวลาแลว ที่จะตองชวยกันฟนฟู โดยนำ�ทุกสวนของ อบเชย มาตอยอดเปนผลิตภัณฑ ที่หลากหลาย ใชประโยชนอยางยั่งยืน ที่ตั้ง : 103 ซ.ทามะขาม 20 หมู 2 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-2680-5040, 08-1941-5730

๑ ใน...กาญจนบุรี

69


ธุรกิจทางการเกษตร Agricultural business

ศิริขวัญ ฟาร์มแพะ กาญจนบุรี จำ�หน่ายพ่อพันธุ์แพะบอร์สายเลือดเยี่ยม ที่ตั้ง : 84 หมู่ 8 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6992-8855, 08-5429-8743

จรัญฟาร์ม

ฟารม OK Smart 5.0 นาโนเทคไคโตซานผลิตภัณฑประเทศญี่ปุน ไมผสมสารเคมีสกัดจากธรรมชาติ 100% ส�ำหรับพืชและสัตวก�ำจัดเชื้อรา แมลง ฟนฟูดิน ปรับสภาพดินปรับสภาพหนาเรงการเติบโต ตานทานโรค แข็งแรง โตไว แกลลอนละ 670 บาท 1 แกลลอนมี 1 ลิตร 1,000 cc ผสมน�้ำ 1,000 ลิตร

ที่ตั้ง : 8 ถ.ตลาดทาเรือ ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel. 06-5727-7838 จรัญ

สวน 111 อินทผลัม (กาญจนบุรี) ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-4801-7420, 08-1942-1740 คุณเก๋

กลุ่มแม่บ้านป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี ที่ตั้ง : 49 ห้วยสะพาน หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

อินทผลัมกาญจน์ ไร่ประเสริฐสุข ที่ตั้ง : ต.หนองขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 17000 Tel. 09-2681-1919

บ้านสวนมะนาวเขาตอง ที่ตั้ง : 87/14 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1907-5178

70

๑ ใน...กาญจนบุรี

Tel. 0-3457-9293, 08-3008-9747, 08-3424-9015


๑ ใน...กาญจนบุรี

71


72

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

73


สินค้า และบริการทั่วไป General products and services

วงดนตรีคารามาย พวกเราไม่มีอะไรจะให้ นอกจากเอาความสุข กลับไปให้ได้มากที่สุดวงดนตรีวาไรตี้ งานทัวร์ ท่องเที่ยว เล่นสดแท้ 100% Tel. 090-7951855, 092-7288432

West Wonder Waterpark สัมผัสความสนุกสนาน ร่มรื่น สดชื่น เบิกบาน ที่สวนน�้ำมหัศจรรย์ตะวันตก สวนน�้ำเปิดให้บริการทุกวันอังคาร​ ถึง​วันอาทิตย์ จองกรุ๊ปเข้าใช้บริการ จองที่พักโรงแรมสวนน�้ำ ติดต่อใช้สถานที่จัดกิจกรรม Tel. 086-469-3355

เอส.วี.เคมีคอล รับก�ำจัดปลวก แมลงสาบ หนู บริการส�ำรวจสถานที่ฟรี Tel. 09-2769-3982, 06-5051-6506

อ�ำนวยการช่าง รับท�ำกุญแจทุกชนิด กอปปรีโมท อีโมไรเซอร ติดตั้งรีโมท เปดตูเซฟ ในและนอกสถานที่ พิกัด : 3525 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 08-6627-3394, 08-7131-5845

SB BAND รับจัดงานคอนเสิรต ศิลปน งานอีเวน งานเซ็นเตอร พิธีมงคลตางๆ นักดนตรี เวทีแสง สี เสียง ครบวงจร Tel. 08-9010-3306, 09-6825-0843

ทีมงานไอซ์ โคโยตี้ กาญจนบุรี รับงานเตนโคโยตี้ เด็กชงเหลา โดยทีมงานมืออาชีพ รับงานทั่วราชอาณาจักรไทย Tel. 083-315-7316

74

๑ ใน...กาญจนบุรี


บริษัท ยางพารากาญจนบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168 หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 72140 Tel. 0-3451-0879 Fax. 0-3451-0880

บริษัท รักษาความปลอดภัย กาญจน์อินเตอร์กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 60 ซ.แสงชูโต 20 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3452-1173-4 Fax. 0-3451-6993

บริษัท เวสเทิร์น ซัพพลายส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 688/2 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel./Fax. 0-3461-2242, 08-1717-5911

ร้านลักษณาภรณ์ จิวเวลรี่ ที่ตั้ง : 421/2 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-4404

สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกา ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9919-7474

ชัดชัย หินประดับ ที่ตั้ง : 3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6175-9430

รถตู้กาญจนบุรี Tel. 08-6136-3224, 09-2783-6422, 08-9802-5015

อู่สายบันเทิง ป๋าเสือ ที่ตั้ง : 108/14 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-5229-7060

กะเหรี่ยงทัวร์ Tel. 08-6169-3779, 08-9912-1359

รถสองแถวเช่า ที่ตั้ง : 56 หมู่ 6 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9089-0322

ธนกฤตสอนขับรถยนต์ ที่ตั้ง : ร้านตั้งอยู่ตัวโคราช ตรงข้ามสถานีดอกรัก Tel. 08-6339-5102

ร้าน ที.แอล.เอส กาญจนบุรีเซอร์วิส Tel. 08-1466-7444

เซนส์ เจิดศักดิ์ กาญจนบุรี Tel. 08-1935-6495, 0-3451-1765

๑ ใน...กาญจนบุรี

75


76

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

77


78

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

79


ก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่ง Construction, design and decoration

กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์ รับสร้างบ้านเย็นประหยัดพลังงาน รับสร้างบ้าน หอพัก ตึกแถว ทาวน์โฮม ตกแต่งภายใน Tel. 09-9154-1515

เจ.ดี.พูลส์ กาญจนบุรี รับออกแบบ และสร้างสระว่ายน�้ำ รับให้ค�ำปรึกษาฟรี พร้อมบริการ ดูแลสระว่ายน�้ำครบวงจร Tel. 0-3452-0575, 08-1926-2185

ร้านสุพัฒนโชคงานช่าง รับออกแบบ ติดตั้ง งานสแตนเลส รั้ว ประตู ราวบันไดทุกชนิด มุ้งลวด เหล็กดัด รางน�้ำฝน ที่ตั้ง : 18/23 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 083-697-8924, 095-965-5663

บ้านช่างเหล็ก (ช่างเสาห์) รับท�ำประตูเหล็ก เหล็กดัด ประตูม้วน กันสาด อลูมิเนียม อัลลอย ที่ตั้ง : 147/1 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1942-6654 Fax. 0-3451-2119

ใหญ่การชางประตูเหล็กมวน รับติดตั้ง-แกไข : ประตูมวนทุกระบบ และประตูยืดติดตั้งมอเตอรบานเลื่อน และขายปลีก-สง มอเตอรประตูรีโมท Y & N รับงานทั่วไทย บริการ 24 ชั่วโมง... ที่ตั้ง : 2/67 ม.3 ต.ออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5700-7182, 08-0020-8456, 0-3411-2596

พรหมธาดาเจริญรุงเรืองกิจ รับออกแบบตกแตงรับงานเขียนสีลายไม ตอเติม งานตกแตง ทุกชนิด Tel. 09-9229-9789

80

๑ ใน...กาญจนบุรี


ชางออด บานไมไผ รับท�ำทุกรูปแบบ และงานตามสั่ง บานไมไผสวยๆ ที่ตั้ง : 241/1 ม.4 ต.วังศาลา อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี Tel. สนใจติดตอ 09-1645-8204 (เสี่ยกั๊ก) 08-7137-6043

หจก.โรงปูนเขตรุงเรือง จ�ำหนาย... วัสดุกอสราง ผลิตภัณฑคอนกรีต ส�ำเร็จรูป รับเหมากอสราง ผลิตเครื่องอัดทอ แพลนปูนผสมคอนกรีต Tel. 034-571187-8, 034-632168, 081-4098822, 081-9446636 Fax. 0-3463-2170 บริษัท เขตรุงเรืองคอนกรีตอัดแรง จ�ำกัด โทร. 034-512122,081-8569393 โทรสาร. 034-620888

ที่ดินกาญจนบุรี บ้านกาญจนบุรี ลิซซิ่งสีบานเย็น Tel. 099-556-3987

วันชัย ผ้าใบ ติดตั้งผาใบกันสาดโครงหลังคาทุกชนิด ทานใดสนใจติดตอไดครับ... ที่ตั้ง : 156/2 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 09-2696-4175

กาญจนบุรีผ้าใบ ติจ�ำหน่าย ผ้าใบกันแดด สด-ผ่อน มีทุกสี ทุกขนาด ราคาสามารถคุยกันได้ ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 063-1646351, 089-8175748

หจก. กาญจนบุรีไฮเวย์ ที่ตั้ง : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 083-358-9298

๑ ใน...กาญจนบุรี

81


หจก.พิพัฒน์โยธา ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1986-6319

บริษัท เอส พี เอส คอนกรีต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 183/1 หมู่ 11 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3454-0871 Fax. 0-3454-0872

ร้าน P.T.C กิจรุ่งเรือง ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3039-4898, 09-8962-5737

บ่อทราย ส.ทรัพย์ เพิ่มพูน ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7099-5471

โอ อลูมิเนียม กาญจนบุรี Tel. 08-5262-6880

สุริยา อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 77/21 หมู่ 5 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-8786-8958

รับเหมาก่อสร้าง Tel. 08-6165-2681, 09-1041-4780

เฮียเอก ฉาบเรียบ Tel. 09-2920-8788

82

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

83


84

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

85


ยานพาหนะ-อุปกรณ์ และอะไหล่ Vehicles - Equipment and spare parts

เอสพี เซอร์วิส (เจ๋ง) บริการซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกันภัย ทุกบริษัท และซ่อมรถทั่วไป โดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ฝีมือปราณีต ที่ตั้ง : 103/5 ถ.ตะคร�้ำเอน 13 ต.ตะคร�้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel. 08-1941-1995, 08-1943-8969, 0-3456-2922Fax. 0-3456-2929

ท๊อปกลาส รับติดตั้งกระจกรถยนต์ รถบัส รถแม็คโคร และติดฟิล์มกรองแสง รับท�ำประกัน พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถยนต์ ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-5304, 08-6337-5127, 08-1944-5129

หจก.สองพี่น้อง การาจ บริการ เคาะ ปะผุ พ่นสี 2K พ่นกันสนิม ขัดสี เคลือบเงา ที่ตั้ง : 99/18 หมู่ 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 09-8914-3381 Fax. 0-3454-1738

ช่างไก่ ออโต้ คาร์ รับเคาะ พ่นสี รถยนต์ทุกชนิด รับซ่อมรถประกันทุกบริษัท ที่ตั้ง : 204-172 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1527-0045, 08-1365-4861

LEK CARBON ยินดีใหบริการ Custom ทุกประเภท รับท�ำพรอม ติดตั้งแคชบา แครงกันรอย, ติดตั้งไฟ ติดกระเปา หลัง, สีรถ คารบอน (งานหุม, งานเพียว) ถายน�้ำมันเครื่อง, เปลี่ยนกรอง ตรวจเช็คสภาพรถ ที่ตั้ง : 93/5 ม.1 ต.วังขนาย อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-8447-5732, 06-5029-4874

อูสุชาติเซอรวิส บริการซอมและบ�ำรุงรักษารถยนต เครื่องยนต ชวงลาง เบรค คลัทช เปลี่ยนถาย น�้ำมันเครื่อง เช็คระยะ เช็คปั้ม หัวฉีด Commonrail ติดตั้งและซอมแกส LPG ระบบหัวฉีด ระบบแอร ไฟฟารถยนต จ�ำหนาย แบตเตอรี่...รับหุมเบาะและรองพื้นภายในรถ วิเคราะหงานแมนย�ำตรงจุด ดวยระบบคอมพิวเตอรสแกน ที่ตั้ง : 66/2 ม.1 ต.ดอนขมิ้น อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-3309-9622, 0-3491-3368

86

๑ ใน...กาญจนบุรี


A Splash Car Detailing ขัดสี ชักเงา เคลือบสี ท�ำความสะอาดภายใน ทุกชนิดจ�ำหนายน�้ำยาน�ำเขาจากตางประเทศ อเมริกากับอังกฤษ รับหุมเบาะและรองพื้นภายในรถ Tel. 08-0238-9187

Viz car detailing ล้าง อัด ฉีด ล้างสี ดูดฝุ่น สเปร์เคลือบเงา เคลือบสี บริการรับขัดสี ฟอกเบาะ เคลือบแก้ว เปิดบริการ 08:30-18:00 น. Tel. 095-7157444 นอล, 080-081-3875 หนุน

บริษัท อู โฟลค ทามะกา จ�ำกัด โฟลค ทามะกา ราชากระบะยกดั๊มพ ที่ตั้ง : 74 หมู 6 ต.พงตึก อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-2241-0411

มนัสชัยเบาะหนัง รับท�ำภายในรถทุกรุน เบาะหนังรถยนต เบาะหนังแท ที่ตั้ง : ถ.พัฒนาการ ใกลกับตลาดเรดซิตี้ รานท�ำเบาะมนัสชัย Tel. 08-9687-3233

หนึ่ง เซอร์วิส 4x4 กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 204/263 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0429-8449, 09-9784-7229

เซียงกง ท่ามะกา กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 53/2 หมู่ 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1981-2453 Line Id : 0819812453

อู่ไลอ้อน เซอร์วิส ที่ตั้ง : ตรงข้ามปลาเผาเขาตอง 17/32 หมู่ 6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9829-8936

อู่ชายเจริญ การช่าง ที่ตั้ง : 238 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7162-9517

วิทยาไดนาโม แอร์ & ซาวด์ ที่ตั้ง : 657-658 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 09-2525-5591

๑ ใน...กาญจนบุรี

87


88

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

89


90

๑ ใน...กาญจนบุรี