๑ ใน...การศึกษา 2019

Page 1


26

Special Issue @ Annual 2019

ข่าวสารการศึกษา

แถลงผลดำ�เนินงานในรอบ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (2558-2561)

นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

CONTENTS

สารบัญ

บทความด้านการศึกษา 48

โชคชะตา ฟ้าลิขิต ปี 2562 โดย ซินแสเข่ง INTERVIEW

29 TCAS’ 62

31 ดร.มุขรินทร์ ปัณฑุยากร

ทำ�เนียบสถาบันการศึกษา

34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

รายละเอียด 5 รอบ

51. สังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 60. สังกัดสำ�นักงานบริหารการศึกษาเอกชน 66. สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา 71. สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา 72. ทำ�เนียบโรงเรียนนานาชาติ

แนะน�ำสถานศึกษา

38 แนะน�ำสถานศึกษา

โรงเรียนศึกษานารี

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 40 กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย โดย นางสาวสุวิชา พระมาลา

ทะลุเป้า (TOP)

42 บทความโดย โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา แนะน�ำสถานฝึกอบรม-ค่ายลูกเสือ

73

44 ค่ายสมพล โตรักษา

NEW! CONTENTS EDUCATION MARKET

46 บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา ระยอง

MOAI RAYONGFROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

การเลือกตัง้ ในวันที่ 24 มีนาคม 62 นัน้ นักวิชาการ คาดว่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนด้านการศึกษาไทยได้ดขี น ึ้ กว่า เดิม แต่ก็ยังกังวล เพราะนโยบายพรรคการเมือง ที่เกี่ยวกับ ด้านการศึกษายังไม่ชัดเจน จะเน้นทางด้านเศรษฐกิจและ ประชานิยมกันส่วนมาก ทั้งนี้แม้ว่าตลอด 4 ปที่ผานมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมว.ศธ. จะไดผลักดัน โครงการตางๆ เพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาไทย ทั้งการ วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม เพื่อ ประเมินคุณภาพการศึกษาที่เปนจริง ลดภาระงานของครู โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การอบรมครูผูสอน ภาษาอั ง กฤษชาวไทย รวมทั้ ง การปฏิ วั ติ ด  า นดิ จิ ทั ล แตทั้งหมดนี้ยังไมเขาเปาและเพียงพอ ที่จะพัฒนาการศึกษา ไทยใหดีขึ้นกวาเดิม สําหรับทิศทางของการศึกษาในปนี้ แมจะมีการเลือกตั้ง และมีรัฐบาประชาธิปไตย เขามาบริหาร ยังตองลุน  วาภาพรวมการศึกษาไทยจะมีการเปลีย่ นแปลงไป ในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ วารสาร ๑ ใน...การศึ ก ษา จั ด ท�ำขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุณภาพการศึกษาไทย รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาทุกระดับ ทั่วประเทศ และท�ำเนียบธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมทั้ง บทความและสาระดีๆ ส�ำหรับเป็นคู่มือส�ำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในแวดวงการศึกษา จัดท�ำ CONTENTS ใหม่ “EDUCATION MARKET” น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดยแยก ประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ หมวดสถาบันฝึกอบรม-สอนวิชาชีพ, ค่ายลูกเสือ, กิจกรรม สันทนาการ, แนะน�ำศึกษาต่อต่างประเทศ, สถาบันสอนภาษาคอมพิวเตอร์, สถาบันสอนดนตรี-กีฬา และโรงเรียนกวดวิชา และธุรกิจด้านการศึกษาอีกมาก ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ภายในฉบับ ขอบคุณครับ...

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน
พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษก งานมหามงคลของชาวไทย

เปิดเกร็ดความรูท้ างประวัตศ ิ าสตร์ พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระราชพิธีเก่าแก่ ซึ่งเป็นงานมหา มงคลที่คนไทยควรเรียนรู้ เผยเคยมีพระราชพิธีมา แล้ว 11 ครั้ง จากกษัตริย์ 9 พระองค์ ซึ่งพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ในหลวง ร.10 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12

นับเป็นข่าวน่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ หลังสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ เป็นงานมหามงคลทีค่ นไทยควรศึกษา โดยมีประวัตคิ วามเป็นมาดังนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีส�ำหรับผู้ที่จะ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง พระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ หรือเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะ ความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ

ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในศิลา จารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย สมัยที่พ่อขุน ผาเมือง ได้อภิเษกให้พระสหายคือ พ่อขุนบางกลางหาว เป็นพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ผูค้ รองกรุงสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏ รายละเอียดการประกอบพระราชพิธี

กระทั่ ง รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก มหาราช เมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติ ได้ทรงท�ำพระราชพิธีนี้อย่างสังเขป เมื่อปี พ.ศ. 2325 ครั้งหนึ่งก่อน จากนั้นได้ทรงตั้งคณะกรรมการ สอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วน แล้วตั้งขึ้นเป็นต�ำรา จากนั้นก็ทรงพิธี บรมราชาภิเษกแบบเต็มพิธี ตามต�ำราอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2328 และ ได้ใช้เป็นแบบแผนตามต�ำรากับรัชกาลต่อมาจนถึงปัจจุบัน หากนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ได้มีการ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาแล้ว 11 ครั้ง ดังนี้ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จ�ำนวน 2 ครั้ง

2. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ�ำนวน 1 ครั้ง ๑ ใน...การศึกษา

23


3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 1 ครั้ง 4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 1 ครั้ง 5. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 2 ครั้ง 6. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 2 ครั้ง 7. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำนวน 1 ครั้ง 8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 1 ครั้ง

ส�ำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะ เป็นการประกอบพระราชพิธีครั้งที่ 12 ทั้งนี้ หากพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใด มิได้ผ่านการพิธีบรม ราชาภิเษก ถือว่าทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เต็มพระองค์ เครื่องยศ และพระนามต่างๆ จะแตกต่างไปจากพระเจ้าอยูห่ วั ทีผ่ า่ นการพิธบี รม ราชาภิเษกแล้ว เช่น จะไม่มีค�ำว่า “พระบาท” น�ำหน้าพระนาม จะมี แค่เพียงค�ำว่า “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” โดยหลังประกอบพระราชพิธี บรมราชาภิเษกแล้ว ในวันที่เดียวกันนั้นของปีถัดไป จะกลายเป็นวัน ฉัตรมงคล

ส�ำหรับขั้นตอนการประกอบพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยขั้น ตอนหลักส�ำคัญ 5 ขั้นตอน ได้แก่

v ขั้นตอนที่ 1 พิธีเชิญน�้ำจากแหล่งน�้ำส�ำคัญ มาเสกท�ำ พระพุทธมนต์และน�้ำเทพมนต์ เพื่อเตรียมน�้ำอภิเษกและน�้ำสรงพระ มุรธาภิเษก ซึง่ ตักมาจากแม่นำ�้ สายส�ำคัญของประเทศ และมาตัง้ พิธี เสกที่พุทธเจดียสถานและวัดส�ำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. แม่ น�้ ำ ป่ า สั ก ณ ต� ำ บลท่ า ราบ ไปท� ำ พิ ธี เ สกน�้ ำ ที่ พระพุทธบาท อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในมณฑลประเทศที่ตั้งกรุง ละโว้และกรุงศรีอยุธยา 2. ทะเลแก้วและสระแก้ว แขวงเมืองพิษณุโลก ไปท�ำพิธีใน พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก อันเป็น มหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชธานีฝ่ายเหนือ 3. น�้ำโชกชมภู่ น�้ำบ่อแก้ว น�้ำบ่อทอง แขวงเมืองสวรรคโลก ไปท�ำพิธีที่วัดพระมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก อันเป็นมหาเจดียสถาน โบราณราชธานีครั้งสมเด็จพระร่วง (ปัจจุบันอยู่ในเขต จ.สุโขทัย) 4. แม่นำ�้ นครไชยศรี ทีต่ ำ� บลบางแก้ว ไปท�ำพิธที พี่ ระปฐมเจดีย์ เมืองนครไชยศรี อันเป็นโบราณมหาเจดีย์ตั้งแต่สมัยทวารวดี 5. บ่อน�้ำวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และน�้ำบ่อปากนาคราช ในเมือง นครศรีธรรมราช ไปท�ำพิธีที่วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นมหาเจดียสถานอยู่ในโบราณราชธานีนครศรีธรรมราช 6. บ่อทิพย์ เมืองนครล�ำพูน ไปท�ำพิธที วี่ ดั พระมหาธาตุหริภญ ุ ไชย อันเป็นมหาเจดียสถานในแว่นแคว้นโบราณราชธานีทงั้ หลายใน ฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญไชย นครเขลางค์ นครเชียงแสน นคร เชียงราย นครพะเยา และนครเชียงใหม่ 7. บ่อวัดธาตุพนม ท�ำพิธีเสกที่พระธาตุพนม เมืองนครพนม มณฑลอุดรอันเป็นมหาเจดียสถานอยูใ่ นประเทศทีต่ งั้ โบราณราชธานี โคตรบูรพ์หลวง

24

๑ ใน...การศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้ตักน�้ำจากแหล่งน�้ำศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งท�ำ พิธี ณ วัดส�ำคัญในมณฑลต่าง ๆ อีก 10 มณฑล ได้แก่ 1. วัดบรมธาตุ เมืองชัยนาท มณฑลนครสวรรค์ 2. วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ มณฑลเพชรบูรณ์ 3. วัดกลาง เมืองนครราชสีมา มณฑลนครราชสีมา 4. วัดสีทอง เมืองอุบลราชธานี มณฑลอีสาน 5. วัดยโสธร เมืองฉะเชิงเทรา มณฑลปราจีนบุรี 6. วัดพลับ เมืองจันทบุรี มณฑลจันทบุรี 7. วัดตานีนรสโมสร เมืองตานี มณฑลปัตตานี 8. วัดพระทอง เมืองถลาง มณฑลภูเก็ต 9. วัดพระธาตุ เมืองไชยา มณฑลชุมพร 10. วัดพระมหาธาตุ เมืองเพชรบุรี มณฑลราชบุรี รวมสถานที่ที่ท�ำน�้ำอภิเษกทั้งหมด 17 แห่ง และน�้ำอภิเษกนี้ ยังคงใช้ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั นี้ แต่ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงเปลี่ ย นจากวั ด มหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ มาที่พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และเพิ่มอีกแห่ง หนึ่งที่บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด จึงรวมเป็นที่ตั้งพิธีท�ำน�้ำอภิเษกที่หัว เมืองมณฑลต่างๆ รวม 18 แห่ง ต่อมาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เปลี่ยนจาก พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ มาเป็นพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน v ขั้นตอนที่ 2 พระราชพิธีจารึกดวงพระราชสมภพและ พระบรมนามาภิไธยพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติลง พระสุพรรณบัฏ v ขั้นตอนที่ 3 พระราชพิธีโสรจสรงพระมุรธาภิเษก รับน�้ำ พระพุทธมนต์และน�้ำเทพมนต์ เพื่อสรงสนานพระองค์และสรงสนาน พระเศียรด้วยสหัสธารา อันเป็นการช�ำระและบังเกิดสิริสวัสดิมงคล ยิ่งโดยโบราณราชประเพณี v ขั้นตอนที่ 4 พระราชพิธีถวายพระราชสมบัติอันบริบูรณ์ ในพระราชอาณาจั ก ร ประมวลเป็ น ประมาณมาทั้ ง อั ฐ ทิ ศ แด่ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เพื่ อ ทรงรั บ ไว้ อ ภิ รั ก ษ์ และอภิ บ าลให้ เ ป็ น อาณาประโยชน์แก่พสกนิกร v ขั้นตอนที่ 5 พระราชพิธีถวายดวงพระบรมราชสมภพ พระบรมนามาภิไธย พระมหาราชครูพราหมณ์ทลู เกล้าทูลกระหม่อม ถวายเครือ่ งมงคลสิรเิ บญจราชกกุธภัณฑ์ แสดงพระราชฐานะสมเด็จ พระมหากษั ต ริ ย าธิ ร าชเจ้ า โดยสมบู ร ณ์ ทรงรั บ เครื่ อ งมงคลสิ ริ เบญจราชกกุธภัณฑ์ แล้วจึงมีพระราชด�ำรัสดังปฐมราชโองการ โดยในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ในวันนั้นได้มีปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑ ใน...การศึกษา

25


ปฏิรูปการศึ กษา 6 ด้าน รูปธรรมความสำ�เร็จ

การพั ฒนาศั กยภาพกำ�ลังคนของประเทศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เผยแพร่ บ ทความพิ เ ศษ “ปฏิรูปการศึกษา 6 ด้าน รูปธรรมความส�ำเร็จการพัฒนา ศักยภาพก�ำลังคนของประเทศ” ซึง่ เป็นสรุปผลสัมฤทธิก ์ าร ด� ำ เนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การของนายก รัฐมนตรีด้านการศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.25592561) การศึกษามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิรปู การศึกษาของประเทศทีม่ งุ่ ยกระดับคุณภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ซึง่ เป็นโจทย์ของ กระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาการ ศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่การ ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ด�ำเนินการปฏิรูป เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภาย ใต้กรอบการปฏิรูปใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย การปฏิรูปครู การ เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรปู การเรียนรู้ และการปรับระบบ ICT เพื่อการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. ด้านการปฏิรูปครู ได้ด�ำเนินการโครงการส�ำคัญใน หลายเรือ่ ง อาทิ การพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผ่าน โครงการ Boot Camp การตั้งสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อการพัฒนาครู แบบครบวงจรเพื่อลดการจัดอบรมสัมมนาซ�้ำซ้อน แก้ปัญหาครูออก นอกห้องเรียน การดึงคนเก่งคนดีมาเรียนครูผา่ นโครงการผลิตครูเพือ่

26

๑ ใน...การศึกษา

พัฒนาท้องถิ่น จะท�ำให้ได้ครูเก่งที่ท�ำงานในภูมิล�ำเนา จ�ำนวนถึง 26,976 คน ในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ยังสร้างขวัญและก�ำลังใจ ให้ครูผ่านโครงการต่างๆ อีกมากมาย ทั้งการปรับระบบการพัฒนา วิทยฐานะที่มุ่งเน้นการประเมินจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ งานของครูแทนการตรวจเอกสาร การปรับปรุงบ้านพักครู การแก้ ปัญหาหนี้สินครูด้วยการลดดอกเบี้ย ชพค. เหล่านี้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพครู เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 2. การเพิม่ กระจายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำ� เนินโครงการส�ำคัญต่าง ๆ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางการศึกษา ดังนี้ การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ จัดการศึกษาของศูนย์ศาสนาอิสลามประจ�ำมัสยิด สถาบันศึกษา ปอเนาะ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นประชารั ฐ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละ อาชีวศึกษาประชารัฐ ส�ำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ด�ำเนินการเปิดไปแล้ว จ�ำนวน 68 แห่ง การกระจายโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียน


ขนาดเล็ก ผ่านโครงการติวฟรีดอทคอม DLTV DLIT โรงเรียนดีใกล้ บ้าน โรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งการจัดการศึกษาให้กับประชาชนทั้ง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ประชาชนวัยแรงงาน การจัดการศึกษาอาชีพ ส�ำหรับประชาชนกว่า 500,000 คนต่อปี การปรับระบบสอบเข้า สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาส�ำหรับผู้ พิการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาทีม่ คี ณ ุ ภาพส�ำหรับ คนทุกคน 3. การปฏิรูปการบริหารจัดการ ได้มีการปรับระบบการ บริหารจัดการในหลายเรื่อง ดังนี้ พัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบ Partnership School มีโรงเรียนเข้าร่วม จ�ำนวน 42 แห่ง และบริษัท เข้าร่วม จ�ำนวน 11 แห่ง ก�ำหนดวิธีการจัดการสอบผู้อ�ำนวยการเขต พื้นที่ในรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ได้คนเก่ง และป้องกันการทุจริต จากการคัดเลือก การปรับวิธีการประเมินและการประกันคุณภาพ สถานศึกษา ที่สามารถประหยัดงบประมาณกว่าพันล้านบาท แต่ เป็นการประเมินเพือ่ พัฒนาและไม่เป็นภาระให้ครู การประกาศใช้พระ ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดตั้งกระทรวงใหม่ท่ีดูแลการ ศึกษาระดับอุดมศึกษา การตรากฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษา การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการด�ำเนิน งานของกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบที่ทันสมัยผ่านโครงการการ สร้างการรับรู้การด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการ เร่งปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ปราบปราม ทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ปราบปรามทุจริต MOE Net ปราบ ปรามทุจริตการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอควาเรียม สงขลา เพือ่ ให้ เกิดการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความสุจริต และมีประสิทธิภาพ 4. การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ แข่งขัน เป็นการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของการ พัฒนาประเทศ ด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ดังนี้ จัดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ ใหม่ ด�ำเนินการสร้างและผลิตอาชีวะในอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร อาชีวะพันธุใ์ หม่ทเี่ น้นผลิตช่างในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 5 สาขา มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด 27 แห่ง มีเป้าหมาย ผลิตอาชีวะพันธุใ์ หม่ให้ได้ 8,500 คนใน 5 ปี มาตรการลดการทะเลาะ วิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีส่ ง่ ผลให้การทะเลาะวิวาทลดลงอย่าง ต่อเนื่อง สัตหีบโมเดลที่เน้นการเรียนจริง รู้จริง ได้ลงมือท�ำจริง ผลิต ก�ำลังคนในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับ New S-Curve สร้างระบบการเตรียม นวัตกรในพื้นที่ EEC การจัดการศึกษาด้านอาชีพให้กับประชาชนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีผปู้ ระกอบการ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 6,600 คน/ปี โครงการ

ห้องเรียนอาชีพทีเ่ รียนสามัญคูก่ บั สายอาชีพ เพือ่ เตรียมตัวเข้าสูอ่ าชีพ จบแล้วมีงานท�ำ มีโรงเรียนน�ำร่อง 6 แห่ง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพือ่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศใน 8 สาขาวิชา มีสถาบัน อุดมศึกษาเปิดสอนในปี 2561 จ�ำนวน 20 แห่ง 235 หลักสูตร โครงการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษาเขต พัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมและเพิ่มปริมาณผู้เรียน อาชีวศึกษา โดยจะด�ำเนินการได้ครบทุกภาค การศึกษาระบบ KOSEN เพื่อเตรียมก�ำลังคนของประเทศ ซึ่งจะเป็นการเตรียมก�ำลังคน ที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 5. การปฏิรูปการเรียนรู้ ได้ด�ำเนินการจัดการศึกษา ส�ำหรับผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน ผ่านโครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี โครงการสานฝันการกีฬาชายแดนใต้ เพื่อให้เป็นไป ตามศักยภาพ การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนาและเทิดทูน สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย โดยปรั บ หลั ก สู ต รให้ เ พิ่ ม เติ ม ทาง ประวัตศิ าสตร์ การสร้างค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ผา่ นกิจกรรมลูกเสือ กา รบู ร ณาการการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ผ่าน STEM ศึกษา การพัฒนาเด็กให้อ่านคล่องเขียน คล่อง รวมถึงให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ทุกคน การจัดท�ำแผน พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ผูเ้ รียนผ่านโครงการ English for All EchoV รวมถึงการ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้อง ถิ่นอย่างแท้จริง 6. การปฏิรูป ICT เพื่อการศึกษา โดยการพัฒนาระบบ อินเทอร์เน็ต และระบบฐานข้อมูล ได้แก่ การด�ำเนินโครงการจัดหา High Speed Internet ในโรงเรียน ทีใ่ ห้โรงเรียนเลือกผูใ้ ห้บริการเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ตเอง ท�ำให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ และ สามารถลดค่าใช้จ่ายจากเดิมปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท และ โครงการ Big Data กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลกลางของทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถ รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบบ On-Line Real Time ท�ำให้สามารถใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการ ศึกษาจากการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การของ นายกรัฐมนตรี ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการมุง่ มัน่ ให้เกิดขึน้ อย่างเป็น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนของประเทศ มี คุ ณ ภาพและมี ศักยภาพทีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มภาคภูมิ” ๑ ใน...การศึกษา

27


กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงผลการ ด�ำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63 เพื่อสร้างการรับรู้ผลการด�ำเนิน งานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีผู้บริหาร 5 องค์กร หลักของกระทรวงศึกษาธิการร่วมแถลง นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า การท�ำงาน ระยะเวลา 4 ปี ในส่วนส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลผู้เรียน นอกระบบการศึกษาประมาณ 1 ล้านคน ทั้งนี้ ได้ส�ำรวจข้อมูลพบ ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและต้องดึงกลับเข้าสู่ ระบบกว่า 4.7 แสนคน ซึง่ กศน.สามารถดึงกลับเข้าสูก่ ารศึกษาได้ 4.9 หมืน่ คน นอกจากนีย้ งั ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) อบรมให้ความรู้ทักษะดิจิทัล ตั้งแต่การใช้มือถือ การใช้แอปพลิ เคชัน่ การขายออนไลน์ผา่ นเฟซบุก๊ ยูทปู และไลน์ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ ปี 2559 มีประชาชนเข้ารับอบรมกว่า 1.13 แสนคนที่สามารถขาย ออนไลน์ได้จริง ขณะที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน (สช.)เน้นสร้างศึกษาที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง โรงเรียนนานาชาติและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศชัดเจน เพือ่ ผลักดันประเทศไทยไปสูศ่ นู ย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค (Education Hub) โดยปัจจุบันมีโรงเรียนนานชาติทั้งสิ้น 205 โรง นักเรียน 53,295 คน รวมถึงจัดการศึกษาส�ำหรับผู้พิการเพื่อขยายโอกาสและ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรียนเฉพาะความ พิการ 20 โรง นักเรียน 1,500 คน และโรงเรียนเรียนรวม 748 โรง นักเรียน 4,397 คน ดร.สุภทั ร จ�ำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ในภาพรวมระบบการศึกษาของไทยมีผเู้ รียนตัง้ แต่ระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมประมาณ 13 ล้านคนเศษ ในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะหน่วย งานทีอ่ อกนโยบายและสร้างมาตรฐานการท�ำงานทัง้ การปรับเปลีย่ น ระบบการประเมินของโรงเรียน ลดการกรอกเอกสาร มีการผลักดัน มีพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ..ที่จะมีส่วนส�ำคัญในการก�ำกับ มาตรฐานการศึกษา ประกันคุณภาพให้กบั ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง ขณะ เดียวกัน คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)ที่เข้า มาวางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีการจัดตั้งกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยสนับสนุนดูแลส่ง เสริมให้ผู้ที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษา อย่างไรก็ตาม อาจ จะตั้ง “ธนาคารหน่วยกิต” เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกวัยที่ต้องการ พัฒนาตนเอง อยากเข้าสูร่ ะบบการศึกษาเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ เพราะต่อไปนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จ�ำเป็นจะต้องอยู่ในสถาน ศึกษาตลอดเวลาแต่สามารถเรียนได้ทุกที่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในช่วง 4 ปี สพฐ.มั่นใจว่าการ ด�ำเนินงานก้าวหน้าหลายเรื่องและยังได้เตรียมการรองรับในอนาคต ทั้งการส่งเสริมความรู้การคิดวิเคราะห์ การเท่าทันเทคโนโลยีทั้งภัย จากไซเบอร์ การป้องกันปัญหายาเสพติด ทีส่ ำ� คัญการแก้ปญ ั หาความ

28

๑ ใน...การศึกษา

เหลื่อมล�้ำทางการศึกษา รัฐบาลได้ลงทุนในการจัดปัจจัยพื้นฐาน มี การสนับสนุนงบประมาณ ดูแลเด็กด้อยโอกาสทั้งในพื้นที่ทุรกันดาร พื้ น ที่ เ กาะ มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ ต อบสนอง ยุทธศาสตร์ดา้ นการแข่งขัน คือ สอนพืน้ ฐานการเขียนโค้ด (Codging) ส่งเสริมการเรียนสะเต็มศึกษา และล่าสุดได้เปิดห้องเรียนนวัตกรขึ้น เป็นครัง้ แรก ทีโ่ รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เรียนหลักสูตรโค เซน เป็นต้น นอกจากนี้ สพฐ.ยังประสบความส�ำเร็จในการส่งเสริม เรื่องภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และยังจัดท�ำโครงการบริหารจัดการ สถานศึกษารูปแบบใหม่ที่ร่วมกับภาคเอกชย เช่น โรงเรียนสานพลัง ประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการ 1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ที่จะน�ำโครงการที่น�ำร่องประสบความส�ำเร็จขยายผลไปสู่ต�ำบลเพื่อ ให้เป็นที่พึ่งทางการศึกษาแก่ประชาชน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ.เป็นหน่วยส�ำคัญในการพัฒนา ประเทศไปสู่ไทยแลนด์4.0 มีศูนย์ฝึกทักษะอาชีวะทั่วประเทศ จัดตั้ง ศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีผเู้ รียนสายอาชีพเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับการเรียนสายสามัญ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท โดยเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เเละปลูกฝัง เรือ่ งคุณธรรมท�ำให้ปจั จุบนั ก็ไม่มเี หตุเกิดขึน้ เลย มีการขับเคลือ่ นแเละ พัฒนาก�ำลังคนในการจัดตั้ง EEC มีการยกระดับมาตรฐานอาชีวะสู่ สากล ขณะที่ภาพรวมคนเรียนอาชีวะ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มีผู้เรียน ร้อยละ 38 ปัจจุบันร้อยละ 40 เเละตั้งเป้าปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียน ร้อยละ 45 ที่ส�ำคัญช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากภาคผู้ ประกอบการได้เป็นอย่างดี และ น.ส.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สกอ.ด�ำเนินโครงการผลิตบัณฑิต พันธุใ์ หม่ลา่ สุด ปฏิรปู การศึกษาทุกด้าน ท�ำงานร่วมกับภาคผูป้ ระกอบ การ ท�ำงานควบคู่กับเรียน คาดตัวเลขปี 2563 มีผู้จบการศึกษาจาก โครงการนี้ไม่น้อยกว่า 6,000 คน พัฒนาทักษะ ของผู้ที่ท�ำงานแต่ ต้องการทักษะอืน่ เพิม่ เติมได้ 17,000 คน/ โครงการไซเบอร์ยนู เิ วอร์ซติ ี้ มีผู้เรียน 65,000 คน สะสมหน่วยกิตและเรียนวุฒิปริญญาได้ น�ำ สถาบันอุดมศึกษาต่างชาติเข้ามาในไทย มีวิทยาลัยพี่เลี้ยง ดูแล โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 แห่ง จัดสรรทุนให้เด็กได้ รับทุนการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาแล้วหลาย พันคน เเละเดินหน้าสนับสนุนงานวิจัย โดย สกอ.ร่วมมหาวิทยาลัย 158 แห่ง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศชาติให้ได้


TCAS’ 62

สรุปรายละเอียด

ทั้ง 5 รอบ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน และในปีการศึกษา 2562 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาใน การรับสมัครจาก 10 เดือน เป็น 6 เดือน ครึ่ง และได้น�ำการสอบ กสพท มาอยู่ ร่วมในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ สามารถเลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียง ล�ำดับ)

TCAS แต่ละรอบคืออะไร ?

ส�ำหรับน้อง ๆ ทีอ่ ยากจะรูว้ า่ ในปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS ในแต่ละรอบจะมีคะแนนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกอะไรบ้าง ใคร สามารถสมัครได้บ้าง และมีช่องทางการสมัครผ่านทางไหนบ้าง สรุป แต่ละรอบคือ …

รายละเอียด TCAS แต่ละรอบ

รอบที่ 1 portfolio

รูปแบบการสมัคร จะใช้ portfolio ในการยื่นสอบเข้าศึกษาต่อ ใน คณะ/สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา ที่เปิดรับในรอบที่ 1 โดยจะมี ก�ำหนดการในการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ช่อง ทางการรับสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปสมัครได้โดยตรง กับทางเว็บไซต์ ของสถาบันการศึกษาได้เลย

ก�ำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 1 – ท�ำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 – ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 28 มกราคม 2562 – ท�ำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 – ท�ำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย – แฟ้มสะสมงาน หรือ portfolio – เกรดเฉลี่ยสะสม (4-5 ภาคเรียน) – คุณสมบัติพิเศษ ของแต่คณะ/สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

ใครสามารถสมัครได้บ้าง – นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – สายอาชีวศึกษา – กศน. – เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา) รูปแบบการสอบติด – ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ – ติดได้มากกว่า 1 ที่ – เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ก�ำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 2 – ท�ำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562 – ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เมษายน 2562 – ท�ำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 – ท�ำการสละสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562 คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย – เกรดเฉลี่ยสะสม – GAT/PAT – 9 วิชาสามัญ – คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา) – คะแนน O-NET ขั้นต�่ำ (ส�ำหรับบางโครงการ)

รูปแบบการสมัคร จะท�ำการสมัครก่อนรูค้ ะแนนสอบ โดยมีชว่ งเวลา ในการด�ำเนินการสมัคร ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562 และมีช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

๑ ใน...การศึกษา

29


ใครสามารถสมัครได้บ้าง – นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – สายอาชีวศึกษา – กศน. – เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา) รูปแบบการสอบติด – ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ – ติดได้มากกว่า 1 ที่ – เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท โดยมีรูปแบบการสมัครคือ รู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีช่วงเวลาในการ ด�ำเนินการ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 และช่องทางที่ใช้ในการสมัครคือ เว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net ก�ำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 3 – ท�ำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 – ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 – มหาวิทยาลัยท�ำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562 – ท�ำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562 คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย – เกรดเฉลี่ยขั้นต�่ำ (ส�ำหรับบางโครงการ) – GAT/PAT – 9 วิชาสามัญ – สอบวิชาเฉพาะ – คะแนน O-NET ขั้นต�่ำ (ส�ำหรับบางโครงการ + กสพท) ใครสามารถสมัครได้บ้าง – นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – สายอาชีวศึกษา – กศน. – เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา) รูปแบบการสอบติด – เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงล�ำดับ) – ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น – เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

30

๑ ใน...การศึกษา

รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน รูปแบบการสมัคร น้องๆ จะรู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีระยะเวลาในการ ด�ำเนินการสมัครอยูร่ ะหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 โดยน้องๆ สามารถสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net ก�ำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 4 – ท�ำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 – ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 – มหาวิทยาลัยท�ำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562 – ท�ำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย – เกรดเฉลี่ยสะสม – O-NET – GAT/PAT ใครสามารถสมัครได้บ้าง – นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – สายอาชีวศึกษา – กศน. – เด็กซิ่ว รูปแบบการสอบติด – เลือกได้ 4 อันดับ (แบบเรียงล�ำดับ) – ติดได้มากที่สุด 1 อันดับ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ รูปแบบการสมัครคือ รูค้ ะแนนสอบก่อนสมัคร โดยมีชว่ งเวลาในการด�ำเนิน การ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 และมีช่องทางการสมัครโดยตรง กับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ก�ำหนดการต่างๆ รอบที่ 5 – ท�ำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 – ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 – ท�ำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย – เกรดเฉลี่ยขั้นต�่ำ (ส�ำหรับบางโครงการ) – O-NET – GAT/PAT – 9 วิชาสามัญ ใครสามารถสมัครได้บ้าง – นักเรียนชั้น ม.6 ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา หรือส�ำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – สายอาชีวศึกษา – กศน. – เด็กซิ่ว รูปแบบการสอบติด – ยื่นได้มากกว่า 1 ที่ – ติดได้มากกว่า 1 ที่ – เลือกยืนยันสิทธิ์ได้ 1 ที่


ทางทีมงานวารสาร๑ใน...การศึกษา ฉบับนี้ ได้รบั เกียรติจากท่านดร. มุขรินทร์ ปัณฑุยากร (ครูเก๋ ) ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านรักภาษา ได้ให้ทมี งานเข้ามา สัมภาษณ์โดยครูเก๋ได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า จบการ ศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ. ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ในปี พ.ศ. 2537 และปริญญาตรีใบที่ 2ในปีพ.ศ.2538 จากคณะ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศบ.ภาษาจีน) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และในระดับปริญญาโท จบจากคณะ ศึ ก ษาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลใน ปีพ.ศ.2552 และจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตด้าน ศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2555 โดยเริม่ ท�ำงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีนอังกฤษ มาตัง้ แต่จบปริญญาตรี ด้วยความทีต่ วั เองเป็น คนที่ชอบเด็กๆ และรักในการศึกษาจึงได้ร่วมกันกับ Mr. Jack Huang (ครูซุ่น) ก่อตั้งบ้านรักภาษาขึ้นมา โดยมีปณิธานว่า “ต้องการที่จะมีโรงเรียนสอนภาษา ดีๆ ให้กับลูกหลานที่อยู่ในชุมชนได้เริ่มเรียน”


แนวทางการเรียนการสอนของบ้านรักภาษา (Banrakpasa Learning Style)

บ้านรักภาษา เราสร้างโมเดลการเรียนการสอนจากการท�ำวิจัย ในชั้นเรียน หรือ Classroom Research เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะ เราต้องการให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาที่ตัวเองเรียน น�ำไปใช้การสื่อสาร (InteractiveCommunication) ฉะนั้น รูปแบบการเรียนแนวใหม่ที่สร้าง ขึ้นใน “บ้านรักภาษา” ต้องเป็นแบบรูปแบบที่มีการโต้ตอบ โดยผู้สอนต้อง เป็นต้นแบบทีด่ แี ละใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และ ทีส่ ำ� คัญการเรียนภาษาต่างประเทศต้องเป็นการเรียนแบบกลุม่ ย่อย ทีผ่ เู้ รียน ได้โต้ตอบอย่างเป็นมิตรกับครูผู้สอน รวมถึง “บ้านรักภาษา” เราสนับสนุน การเรียนในรูปแบบเรียนปนเล่นหรือท�ำกิจกรรมไปในระหว่างเรียนภาษา อังกฤษ-จีน โดยอิงทฤษฎี TPR ซึ่งย่อมาจากTotal Physical Responses เน้นการเรียนที่เป็นกลุ่มเล็กๆ และให้นักเรียนมีการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือฟังพูดอ่านเขียน ตลอดจนการเน้นแก้ปัญหาการเรียนภาษาจาก โรงเรียนในระบบซึง่ เป็นห้องเรียนใหญ่นกั เรียนในชัน้ เรียนเยอะผูส้ อนสามารถ ที่จะสื่อสารได้ทางเดียวแบบpassive นักเรียนไม่ได้มีโอกาสโต้ตอบกลับทั้งนี้ แนวทางการเรียนบ้านรักภาษามีจุดเด่นดังนี้

1. เน้นการเรียนกลุ่มย่อย (Small Group Based) 2. เน้นการโต้ตอบ (Interactive Learning) 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีอิสระการคิดสร้างสรรค์ ทางความคิด (Creative Thinking) 4. จุดเด่นพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตอยโจทย์การเรียนภาษา เช่น การทัศนศึกษาต่างประเทศ คอร์สผูป้ กครองเรียนฟรี คอร์สเรียน ความเป็นมาของโรงเรียนบ้านรักภาษา ย้อนไปสมัยปีพ.ศ.2543 ในแถบอ�ำเภอไทรม้า จังหวัดนนทบุรี เสริมส�ำหรับเด็ก (Supplementary Class) ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีโรงเรียนสอนภาษา โดยเฉพาะโรงเรียนภาษาที่สอน นอกจากนี้ “บ้านรักภาษา” เรามีพฒ ั นาการเรียนโดยเน้นวุฒิ ตรงตามแนวทางที่ให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ ซึ่งดูเหมือนว่ายังไม่มี โรงเรียนไหนที่จะตอบโจทย์การสอนทักษะการฟัง และการพูด ซึ่งเป็น ภาวะของนักเรียนตามช่วงวัยต่างๆ ได้แก่ 1. Toddler Group ระดับการเรียนแบบวัยเตาะแตะ ปัญหาในการเรียนที่ไม่ได้เน้นการเรียนวิชาการให้ลูกหลานท�ำแบบ ฝึกหัดหรือเรียนไวยากรณ์หรือเพื่อท�ำคะแนนที่โรงเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ อายุ 3 - 5 ขวบ 2. Junior Group ระดับจูเนียร์ 6 - 8 ขวบ ยสูงๆ แต่ทว่าอยากให้ลูกหลานเรียนแล้วน�ำภาษาไปใช้ได้อย่างมีทักษะ 3. Young Kids Group ระดับบิ๊กจูเนียร์อายุ 9 - 12 ขวบ คุม้ ค่ากับทีพ่ อ่ แม่ได้ลงทุนส่งเรียนไป ดังนัน้ จึงเห็นว่าการเรียนภาษาต่าง 4. Adolescent Group ระดับวัยรุ่น เป็นนักเรียนที่เข้าสู่ ประเทศนอกจากมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร แล้ว “วิธีการเรียนการสอน” ที่มีประสิทธิภาพนั้นส�ำคัญยิ่งกว่า ตลอด วัยรุ่นวัย 13 - 18 ปี 5. Adult Group ระดับซีเนียร์ เป็นนักเรียนระดับซีเนียร์ เวลาการท�ำงานของครูเก๋ จึงได้รว่ มกันกับครูซนุ่ ทีจ่ ะวิจยั และพัฒนาการ เรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่เน้นการท่องจ�ำเพือ่ ทดสอบแต่เป็นการ วัย 19 – ผู้ใหญ่ เน้นทักษะการพูดและการฟังเพื่อให้นักเรียนเรียนแล้วสามารถน�ำไปใช้ สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้ นอกจากนี้การเรียนรู้ควรจะมีความสุข และมีทัศนคติที่ดี ต่อการเรียน มิฉะนั้นจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรทั้งเงินและเวลา นักศึกษาที่จบมาใหม่ไปสมัครงานก็ไม่สามารถที่จะน�ำทักษะทางภาษา ไปใช้กับงานอาชีพของตนเองได้ ดังนั้นการให้การศึกษาทางด้านภาษา เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับเด็ก และ ทั้งนี้การเรียนการสอนต้องการวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โมเดลที่ มีประสิทธิภาพสามารถที่จะให้นักเรียนเรียนรู้น�ำไปศึกษาต่อและใช้ใน การประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

32

๑ ใน...การศึกษา


ซึง่ ในแต่ละช่วงวัย บ้านรักภาษาได้นำ� ทฤษฎี TPR ไปใช้ในรูป แบบที่ต่างกัน แต่ถ้าว่าเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวคือให้ผู้เรียนสนทนา ฝึกทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนและเกิดความเชือ่ มัน่ ในการน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีทักษะ การออกแบบรูปแบบการเรียนโปรแกรมการ เรียนภาษาของ “บ้านรักภาษา” จะให้ความส�ำคัญกับทัศนคติการเรียน ของผูเ้ รียนตามทฤษฎีแนวทางของนักการศึกษาBenjamin Bloom ซึง่ ได้กล่าวถึงปัจจัยของผลสัมฤทธิใ์ นการเรียนเน้นในเรือ่ ง“ทัศนคติในการ เรียน” และบ้านรักภาษาเราน�ำมาประยุกต์ทฤษฎีดังกล่าวว่า ความสุข ในการเรียนถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการศึกษาและ ค้นคว้าต่อยอดให้กับตนเอง ดังสโลแกนของบ้านรักภาษาที่ว่า “เรียน สนุก ได้ความรู้ ต้อง..บ้านรักภาษา”

มุมมองของการศึกษาในยุคนี้

ปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความส�ำคัญของการเรียนภาษา ต่างประเทศน้อย ทั้งที่ภาษาต่างประเทศ ท�ำให้เราสามารถแสดงความ คิดเห็นบนเวทีโลกได้ และยังมีค่านิยมเกี่ยวกับคะแนนและเกรด ท�ำให้ ความส�ำคัญเกี่ยวกับการน�ำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยเกิน ไป รวมถึงสถาบันการเรียนภาษาต่างประเทศในปัจจุบันบางแห่ง เน้น พาณิชย์ ค่าเรียนแพง ขาดการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ไม่เน้น เรื่องฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ซึ่งการเรียนยุคใหม่ ต้องเข้าสู่ การน�ำบทเรียนไปใช้ และเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นประเด็นส�ำคัญ ในอนาคตต้องการให้การศึกษาพัฒนาไปอย่างไร การเรียนการสอนภาษาควรเป็น Activelearning คือ สอนน้อยแต่ท�ำเยอะTeaching less but learning more ท�ำให้ผู้ เรียนเกิดทัศนคติที่ดีรู้สึกสนุกสนานกับวิชานั้นๆ เกิดการต่อยอด ดัง นัน้ ทุกกระบวนการของการเรียนการสอนเป็นโจทย์สำ� คัญทีผ่ บู้ ริหาร การศึกษาต้องน�ำไปคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลนักเรียน ควรจะมีการปรับกระบวนทัศน์มาเป็นการประเมินแบบสภาพความ เป็นจริง(Authentic Assessment) ครูผู้สอนควรจะเป็นผู้ดึงความ สามารถของนัก เรียนออกมาสร้างสภาพแวดล้อมที่จะให้เกิดความ คิดสร้างสรรค์ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการประยุกต์ในชีวติ ประจ�ำวันได้สร้าง ทักษะในชีวิต เพราะเด็กที่เรียนหนังสือไม่ได้เรียนแค่สิ่งที่อยู่ในต�ำรา แต่เป็นการปรับใช้กับชีวิตจริง….. โรงเรียนบ้านรักภาษา ส�ำนักงานใหญ่ 81/232 ชั้น 2 สโมสรหมู่บ้านคริสตัลทาวน์โฮม ถนนไทรม้า ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel : 02-985-2887, 083-009-4999, 092-461-8866 E-mail : Banrakpasa2@gmail.com Line ID : banrakpasa / Official Line : @banrakpasa www.facebook.com / บ้านรักภาษา ๑ ใน...การศึกษา

33


ประวัติของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

นายสุขุม และคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินในบริเวณหมู่บ้านเมืองแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 7.5 ฝั่งขวาของ ถนนบางนาตราดในพื้นที่ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม นาถบพิตร ได้พระราชทานทีด่ นิ แปลงนีแ้ ก่กระทรวงศึกษาธิการเพือ่ จัดตัง้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ และพระราชทานนามว่า “ราชวินติ บางแก้ว” โดยกระทรวง ศึกษาธิการได้มอบหมายให้คณ ุ หญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสตรีวทิ ยาในขณะนัน้ มาด�ำเนินการขัน้ ต้น นับตัง้ แต่โรงเรียนราชวินติ บางแก้วได้กอ่ ตัง้ มาโรงเรียน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเอาพระทัยใส่ด้านความเจริญ เติบโตก้าวหน้าของเรียนมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนต่างๆ ของโรงเรียน 9 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารร่มเกล้า ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ ระลึก โรงเรียนจึงถือว่า วันที่ 9 มีนาคมเป็นวันสถาปนาโรงเรียนและถือเอาต้นประดู่แดงเป็นต้นไม้ประจ�ำโรงเรียน และครั้งที่ 9 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเท พรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน นอกจากนีต้ งั้ แต่ปกี ารศึกษา 2528 เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้นกั เรียน ครูอาจารย์ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูศิษย์เก่า เข้ารับพระราชทานทุนรางวัลและโล่ ดังนี้ คือ 1. พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี 2. พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 3. พระราชทานเข็มแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 4.พระราชทานโล่แก่ครูอาจารย์ผู้ขยันหมั่นเพียรและมีผลงานดีเด่น 5. พระราชทานโล่แก่กรรมการสมาคมฯและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ 6. พระราชทานโล่แก่ศิษย์เก่าที่ประกอบความดีช่วยเหลือกิจการงานของโรงเรียนอย่างสม�่ำเสมอ


วิสัยทัศน์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เป็นองค์กรชั้นน�ำ ที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นเลิศ สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ ก้าวสู่ความเป็นพลโลก ภายใต้ความเป็นไทย

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดีโดยพระราชา เกียรติประวัติของโรงเรียน โรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางแก้ ว ได้ ยึ ด มั่ น อุ ด มการณ์ ที่ จ ะสั่ ง สอนอบรม กุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ใต้รม่ พระบารมี สมกับทีพ่ ระราชทานนามว่า “ราชวินติ บางแก้ว” การเจริญเติบโตของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความรูค้ วามสามารถของนักเรียนเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในด้านวิชาการ กิจกรรม และกีฬา สมกับปรัชญาของโรงเรียนทีว่ า่ “ศึกษาดี มีวนิ ยั ใฝ่กฬี า รักษาคุณธรรม” ด้วยเหตุ นี้โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จึงเป็นโรงเรียนชานเมือง ที่มีผู้นิยมส่งบุตรหลานมาเข้า เรียน ในแต่ละปีจะมีนักเรียนจ�ำนวนมาก มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อจะเข้าศึกษาต่อ และกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โรงเรียนพัฒนาได้รวดเร็วมากก็คอื ความรูค้ วามสามารถ และ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของคณาจารย์ในโรงเรียนเสมอมา โรงเรียนราชวินิตบางแก้วพัฒนาทั้งด้านการศึกษาและทางกิจกรรม มี การพัฒนาเพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา ทั้งระบบ น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดค่ายความรู้ วิชาการเพิ่มประสบการณ์ให้นักเรียนมีทักษะการเรียน การท�ำงาน คิดเป็น ท�ำเป็น โรงเรียนจัดตั้งโครงการห้องเรียนพิเศษต่างๆ มากมาย เพื่อพัฒนาด้านภาษาต่าง ประเทศ มีนโยบายส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษา อังกฤษ และภาษาจีน มีโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีน มีทนุ แลกเปลีย่ นระหว่างประเทศให้นกั เรียนศึกษาภาษากับเจ้าของภาษา โดยตรง รวมถึงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วย งาน สสวท. และ สอวน. ซึง่ ได้พฒ ั นาการเรียนการสอนจนประสบผลส�ำเร็จ นอกจาก นี้ยังมีโครงการความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา ซึ่งประสบความส�ำเร็จ เป็นที่น่าภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง นักเรียน สามารถพัฒนาความสามารถจนต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต และปีการ ศึกษา 2562 นี้โรงเรียนได้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัด ให้ ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ครอบคลุมการเรียนรู้ทุกด้านมากยิ่งขึ้น ผลงานต่างๆ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ว่าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็น สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ

l โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2537 ปี 2543 และ ปี 2549 l นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2535 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2557 l รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล l รางวัลโรงเรียนส่ งเสริมคุณธรรม ประจ�ำปี 2560 l รางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2546 l รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี l การประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการ “หยุดท้องวัยเรียน สร้างความรู้ สู่ความพร้อม” วันที่ 15 มกราคม 2561 l รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา ปี 2558 l โรงเรียนผูน ้ ำ� การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สกศ. l โรงเรียนแกนน�ำวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของ สสวท. l โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของ สวทช. l โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2555 l โรงเรียนได้รับรางวัลประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการ เรียนการสอนระดับดีเยี่ยม l สถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559 – 2560 l สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน�้ำใจสู่น้องชาวใต้ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน l โรงเรียนส่งเสริมการออมประเภทออมดีเด่น ปี 2560

๑ ใน...การศึกษา

35


l โล่เกียรติยศโรงเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�ำการ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 l โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน�้ำหนักและการออกก�ำลังกาย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกาย ปี 2561 l รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ด้านวิชาการ ครูผส ู้ อนยอดเยีย่ ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ในการประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 l รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ด้านวิชาการ ครูผู้สอน ยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ในการ ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 l โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพือ ่ เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท) l นักเรียนได้คะแนน Admission สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ปี 2561 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย l นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ประจ�ำปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จ�ำนวน 12 คน l ล�ำดับที่ 1 ของประเทศในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 l รางวัลชนะเลิศประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐาน จัดโดยส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปี 2560 l ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันกีฬาทางวิชาการค�ำคม งานกรังปรีด์ ได้ล�ำดับที่ 3 ของ สนามที่ 3 และคะแนนสะสมรวมอันดับ 1 ของประเทศ l รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 l รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพประกอบการแต่งค�ำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2561

36

๑ ใน...การศึกษา

l นักเรียนได้เป็นตัวแทนประเทศไทย รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม นานาชาติ จากการแข่งขันด้านอวกาศ Youth Space Contest 2017 จัดโดยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งแปซิฟิก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2560 l รางวั ล ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ดี เ ด่ น ระดั บ ประเทศ การประกวด นวัตกรรมพลังงานในจินตนาการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” ปี 2558 – 2561 l รางวัลการน�ำเสนอดีเด่น ระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรม พลังงานในจินตนาการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก” ปี 2558 – 2561 l รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ปี 2560 l รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันบูรณาการวิทยาศาสตร์ รายการ “เก่งวิทย์พิชิตล้าน” ปี 2560


ด้านกีฬา

l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมหกรรมสนามเด็กเล่น หุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ปี 2561 l ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำภาษาจีน ปี 2560 l รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเกมจ�ำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง BIG Battle ณ พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูก้ ารลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2560 l ประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8 ปี 2560 กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง l รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ของมูลนิธร ิ ม่ ฉัตร ในการแข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ครัง้ ที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปี 2560

l รางวัลนักกีฬายิมนาสติกลีลา ยอดเยี่ยม รุ่น ยุวชนไทยแลนด์ 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2560 l รางวัลแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน กีฬาเทนนิสชิงถ้วยพระราชทาน ปี 2560 l รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ‘น่านเกมส์’ ปี 2560 l โรงเรียนราชวินิตบางแก้วลงนามความร่วมมือกับสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดปีการศึกษา 2557 นักเรียนได้รับคัดเลือกให้ติดทีมฟุตบอลนักเรียนไทย รุ่น 18 ปีเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 42 l กีฬาฟุตบอลโรงเรียนราชวินต ิ บางแก้ว ได้รบั รางวัลชนะเลิศฟุตบอล เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2560 l รางวัลชนะเลิศฟุตซอล สพฐ.ลีก สมุทรปราการ ครั้งที่ 10 ประจ�ำปี 2560 l รางวัลชนะเลิศกีฬาเยาวชนบัวใหญ่เกมส์ จังหวัดนครราชสีมา 2560 l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเจ๊ตสกีชาย ปี 2561 l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวท นครสวรรค์เกมส์ ครั้งที่ 40 ปี 2561 l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ปี 2561

ด้านดนตรี

l วงโยธวาทิตได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ประเภทวงดนตรีนั่งบรรเลง ชนะเลิศติดต่อกัน 8 ปี คือ ปี 2552 – 2560 l วงโยธวาทิ ต ชนะเลิ ศ การประกวดระดั บ ชาติ ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรี เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 จัดโดยกรมพลศึกษา l รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ประเภทนั่งบรรเลง ปี 2560 l รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงอังกะลุง ม. 4 – ม. 6 ครั้งที่ 67 ระดับชาติ ปี 2560 l รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม. 4 – ม. 6

๑ ใน...การศึกษา

37


“ความรัก ความศรัทธา ความสามัคคี สร้างศึกษานารี ให้เกรียงไกร”

ผืนแผ่นดินริมฝั่งเจ้าพระยา เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีอันดับหนึ่งของฝั่งธนบุรี ซึ่งถือก�ำเนิดขึ้นจากความเมตตาของพระมหาเถระ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร ท่านประสงค์ จะให้สตรีได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับบุรุษ มีการย้ายที่เปลี่ยนสถานมาจนกระทั่งที่ตั้งในปัจจุบัน อันเป็นที่ดินของตระกูลบุนนาค และตั้งมั่นยาวนาน มาจนถึงวันนี้ ๑๑๗ ปี ศึกษานารีที่เราทั้งหลายต่างภาคภูมิใจ

38

๑ ใน...การศึกษา

จากครู ใ หญ่ ค นแรกมาจนถึ ง ผู ้ อ� ำ นวยการคนปั จ จุ บั น สืบสายธารการศึกษามุ่งพัฒนาให้โรงเรียนแห่งนี้สร้างกุลสตรีที่ สามารถเป็นผูน้ ำ� ของสังคม หลอมรวมน�ำ้ ใจครู บุคลากร และนักเรียน ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความรัก ความศรัทธา และความสามัคคี ซึ่ง เป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของการท�ำงาน การอยูร่ ว่ มกันในบ้านหลังใหญ่ ที่ล้อมรอบด้วยรั้วน�้ำตาลเหลืองรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงพวกเราในวันนี้

ความรัก

เป็นบาทฐานส�ำคัญของการท�ำงานทุกอย่าง ถ้าไม่รักเสีย แล้ว ก็สักแต่ว่าท�ำ ท�ำพอให้ผ่านไป แต่ถ้าท�ำด้วยรัก งานนั้นจะเล็ก น้อยหรือยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นงานส�ำคัญที่ต้องฝ่าฝันให้ส�ำเร็จ เริ่ม ตัง้ แต่ความรักทีบ่ ริสทุ ธิจ์ ากใจครู ย่อมจะหล่อเลีย้ งศิษย์นอ้ ยใหญ่ให้ ได้รบั ความอบอุน่ ได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาของครู ท�ำให้เป็น ที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง และเป็นความเชื่อมั่นของสังคม ความรักต่อองค์กรย่อมท�ำให้ครูและบุคลากรตั้งใจท�ำงาน ได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากความเห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์ต่อส่วน รวมความรักต่อโรงเรียนของนักเรียน ย่อมท�ำให้ลกู สาวทัง้ หลายตัง้ ใจ เรียน และนึกถึงโรงเรียนเมื่อจะท�ำการใดๆอะไรดีก็มุ่งมั่นจะท�ำ อะไร ไม่ดีก็ละเว้นไม่ท�ำ


ความศรัทธา หรือความเชื่อ

ในทางศาสนานั้น ความเชื่อถือได้ว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ ช่วยให้ศาสนาตั้งมั่นได้ยืนนาน โรงเรียนของเราก็เป็นเช่นนั้น จะอยู่ ได้นานเพียงใดก็เพราะได้ศรัทธาจากพวกเราทุกคนซึ่งถือได้ว่าเป็น องคาพยพที่ส�ำคัญ เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้โรงเรียนก้าวไป งาน จะเล็กหรือใหญ่ อยูเ่ บือ้ งหน้าหรือว่าอยูเ่ บือ้ งหลัง แต่งานทัง้ นัน้ ก็ชว่ ย ให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จ รวมทั้งในการบริหารงานด�ำเนิน การนโยบายต่างๆ ที่พวกเราร่วมกันก�ำหนดขึ้น ถ้าทุกคนเชื่อมั่นและ ด�ำเนินตามอย่างเต็มก�ำลัง นโยบายนั้นย่อมประสบผลส�ำเร็จอย่าง แน่นอน

ความสามัคคี

ในผืนแผ่นดินสีน�้ำตาลเหลืองแห่งนี้ ร่มเย็นด้วยเงาไม้ ตะแบก ดอกตะแบกเบ่งบานตระการสวยงาม การจะรวมให้เป็นช่อ เดียวได้นั้นต้องมีกิ่งก้านยึดเกาะ หรือหากหล่นร่วงแล้วก็ต้องอาศัย เชือกร้อยเข้าด้วยกัน เช่นเดียวกับในบ้านน�้ำตาลเหลืองแห่งนี้มีทั้ง ครู บุคลากร และนักเรียนอยู่รวมกัน สิ่งหนึ่งที่ต้องมี คือความสมัคร สมานสามัคคี ซึ่งเป็นคุณธรรมส�ำคัญที่จะช่วยร้อยรวมหัวใจของเรา

ทุกคนเข้าด้วยกัน แม้งานจะหนักแค่ไหน ล�ำบากเพียงใด ก็จะพ่าย แพ้ให้แก่ความสามัคคี ดังความตอนหนึ่งในเพลงมาร์ชศึกษานารีว่า

“สามัคคีมีระเบียบไม่เหลวไหล อีกทั้งมีน�้ำใจเป็นกุศล รักษาเกียรติคุณทั่วทุกคน สมเป็นอนุชนศึกษานารี”

วั น นี้ โ รงเรี ย นของเรามาได้ ไ กลมาก ความ ส�ำเร็จของโรงเรี ยนในการเป็ นโรงเรี ยนสตรี ชั้นน�ำของ ประเทศ เป็ นทีเ่ ลื่องลือไปทัว่ ทุกแห่ งหน เป็ นทีไ่ ว้ วางใจ ของผู้ปกครองและสังคมในการอบรมสั่งสอนยุวสตรีให้ เป็ นก�ำลังส�ำคัญของบ้ านเมือง หากจะเปรี ยบไปแล้ ว ก็เหมือนดังดอกผลที่คนรุ่ นก่ อนๆ ช่ วยกันสร้ าง และ คนรุ่ นหลังช่ วยกันสืบต่ อมาไม่ ขาดสาย ซึ่งฐานรากที่ ส�ำคัญทีก่ ่ อให้ เกิดความส�ำเร็จทัง้ นั้น คือ ความรัก ความ ศรั ทธา และความสามัคคี ซึง่ เป็ นดั่งรากแก้ วทีช่ ่ วยพยุง และหยัดยืนให้ ศึกษานารี ของเรามั่นคง ขอให้ พวกเรา ทุกคนรั กษารากฐานนี้ ไว้ และส่ งต่ ออนุ ชนคนรุ่ นต่ อ ไป เพื่อให้ โรงเรี ยนของเราคงความเป็ นหนึ่งและตั้งมั่น ยั่งยืนไปตราบนาน ๑ ใน...การศึกษา

39


ดนตรีบ�ำบัด คือ (music therapy)

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการน�ำดนตรี หรือองค์ประกอบต่างๆ ทาง ดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุข ภาวะของร่างกายจิตใจ สังคม และภูมปิ ญ ั ญา โดยมีนกั ดนตรีบำ� บัดเป็น ผู้ด�ำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในทางดนตรี ศึกษา ผ่านกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์และระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ เป้าหมายของดนตรีบำ� บัด ไม่ได้เน้นทีท่ กั ษะทางดนตรีแต่เน้นในด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญาขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของแต่ละคนที่มารับการ บ�ำบัด สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท ทัง้ ทีบ่ า้ น สถานศึกษา สถานพยาบาลและศูนย์สุขภาพต่างๆ (2559.ดนตรีบ�ำบัดกับเด็กออทิสติก, 26ก.พ.2562, http ://www.musictherapyforautismssm.blogspot.com.)

40

๑ ใน...การศึกษา

“ดนตรี” ไม่ได้เพียงแค่ช่วยสร้างบรรยากาศเท่านั้น ยัง

ท�ำให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลาย แต่ยังมีประโยชน์คือสามารถสร้างสรรค์และ ช่วยในการดึงดูดศักยภาพของเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษสูส่ ภาวะปกติ (2559.ดนตรีบ�ำบัดเด็กพิเศษ, 26ก.พ.2562, http ://www.komchadluek.net/new/edu-health.)


ดนตรีบำ� บัดมีผลต่อจิตใจ สังคม ภูมปิ ญ ั ญา ซึง่ ท�ำให้โลก ของเด็กเปิดกว้างขึน้ โดยมีดนตรีเป็นสือ่ กลาง เสียงดนตรีทำ� ให้เด็ก ผ่อนคลาย ลดความหวาดระแวง เด็กได้รจู้ กั ตัวเองมากขึน้ โดยผ่าน การใช้เสียงดนตรีที่กระตุ้นให้เขาได้แสดงความรู้สึกต่างๆออกมา ดนตรีกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษถือว่าเป็นของคู่กัน ที่ ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ การน�ำดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการศึกษา เป็นเรื่องที่ดีและมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะว่าดนตรีสามารถช่วยฝึกสมาธิให้นักเรียนมีความนิ่งสงบและ เกิดการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี โรงเรี ย นวั ด หน่ อ พุ ท ธางกู ร เป็ น โรงเรี ย นสาขาของ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลได้น�ำแนวคิดในการน�ำดนตรีไทย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อศักยภาพของนักเรียน และเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย โดยคณะครูดนตรี ศึกษาและนาฏศิลป์ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นผู้ ดูแลฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนนักเรียน ได้น�ำ ดนตรีไทยเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกสมาธิ ของผู้เรียน โดยน�ำการตีกลองยาวเข้ามาเป็นสื่อในการจัดการสอน ภายใต้การสนับสนุนของท่านผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสุพรรณบุรปี ญ ั ญา นุกูล (นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ) จากการฝึกฝนการตีกลองยาวส่งผล ให้นักเรียนผ่อนคลาย รู้จักตนเองมากขึ้น มีความสุขกับการตีกลอง ยาวและได้รับโอกาสเข้าร่วมงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน (No One Lefe Behind ) ปี 2” ณ.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อไปตีกลองยาวให้ก�ำลังใจ กับทีมนักปั่นและคณะผู้ด�ำเนินโครงการ โดยมีคณะนางร�ำนาฏศิลป์ ของโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็ม ที่และสุดความสามารถ ท�ำให้เป็นที่ประทับใจต่อทีมนักปั่น คณะผู้ ด�ำเนินโครงการ และผูท้ เี่ ข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก น�ำมาซึง่ ความภาค ภูมิใจให้กับตนเอง ท�ำให้นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงออกต่อหน้า ชุมชนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ถือว่าเป็นการเรียนรูน้ อกห้องเรียนอีกอย่างหนึง่ ที่ จะท�ำให้นกั เรียนได้รบั การพัฒนาเพือ่ ให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการปลูกฝังอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมดนตรีไทยให้กบั นักเรียนพิการ

๑ ใน...การศึกษา

41


ทะลุเป้า (Top) จากบทความที่เขียนถึงโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ผ่านมา ๔ เรื่องราว แล้วนั้น เพื่อบอกถึงแนวทางพัฒนาการ ศึกษาภายในสถานศึกษา ว่าโรงเรียนได้มีวิธี และปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้สนใจที่จะพัฒนาการศึกษาไม่มากก็น้อย เพราะมาถึงจุดนี้ถือว่าโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา เดินมาถูกทาง และ “ตรงเป้า” ซึ่งต้องผ่านอุปสรรคมากมาย และประกอบกับจิตใจที่มุ่งมั่น ความตั้งใจท�ำจริง ท�ำให้เดินถูกทาง จนพบ.....เป้า...หมายที่แท้จริง

42

๑ ใน...การศึกษา

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง จึงท�ำให้เด็กและเยาวชน เกิดความสนใจ การเรียนรู้และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น ดังที่ กล่าวมาหลายตอนแล้วนั้น โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา มีหลักการบริหารที่มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องมือน�ำทาง ตามด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม คุณธรรม สอนให้รู้จักความกตัญญู มีจิตใจที่รักตนเอง รักครอบครัว รักผู้อื่น ท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม มีความเป็นประชาธิปไตย มีความซือ่ สัตย์ มีมารยาท ที่ดี พูดจาไพเราะ ท�ำอย่างจริงจัง และท�ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งต่อไป สูก่ ารเรียนรู้ โดยครูและเจ้าหน้าที่ มีบทบาทและเป็นส่วนร่วม จึงประสบความ ส�ำเร็จได้ เรียกว่า “ทะลุเป้า”


เป้าที่ ๓

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา เริ่มตรง...เป้า...หมายมากยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียน สามารถชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และทักษะความสามารถ ระดับจังหวัด ระดับภาค อย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ระดับประเทศ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ความสามารถของ นักเรียนโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ยังไม่ได้สุดเท่านี้ สี่ปีที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนของ ภาครัฐได้ เป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้เรียกว่า เมื่อนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จะส่งผลให้นักเรียน เป็นคนเก่ง เรียนรู้ได้เร็วกว่านักเรียนคนอื่น อย่างนี้เรียกว่า “ทะลุเป้า”

เป้าที่ ๑

นักเรียนโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา มีการเรียนการสอน ตัง้ แต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบนั มีนกั เรียนจ�ำนวน ๑,๓๓๗ คน แต่เดิมโรงเรียน มีปญ ั หาทีย่ ากจะแก้ไข นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา มักทะเลาะวิวาทกับต่างสถาบัน เป็น รายวัน โรงเรียนน�ำหลักธรรมในการสั่งสอนให้นักเรียนรู้จักและมีคุณธรรม ท�ำให้ การทะเลาะวิวาทเบาบางลง ปัจจุบันนี้การทะเลาะวิวาทของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษา ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลย ในที่สุด สิ่งเหล่านั้นเรียกว่า “ทะลุเป้า”

เป้าที่ ๒

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดส�ำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนมักจะเน้นเรือ่ งการเรียนรู้ เป็น สิง่ แรกๆ จึงท�ำให้ได้รบั การท้วงติงมากมาย ว่าเป็นโรงเรียนเอกชน ทีต่ อ้ งตอบ โจทย์ผปู้ กครองถึงเรือ่ งการอ่านออกเขียนได้ การสอบ O-NET ได้คะแนนสูงๆ แต่โรงเรียนจะมาส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จะท�ำให้เด็กนักเรียนหาย หมด ปล่อยให้เป็นหน้าทีโ่ รงเรียนรัฐ หรือโรงเรียนสังกัดอืน่ ท�ำเถอะ ! โรงเรียน เอกชน....ท�ำ....นักเรียนจะลดลง....ใคร! จะรับผิดชอบ ปัญหามากมาย เหล่า นี้ เป็นสิ่งท้าทาย ในเมื่ออดีตโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา เคยมีนักเรียน ๑,๖๐๐ คน ปัจจุบนั มีนกั เรียน ๑,๓๓๗ คน เมือ่ เทียบกับสถานการณ์ทจี่ ำ� นวนการเกิด ของประชากรลดน้อยลง อย่างนี้จึงเรียกได้ว่า “ทะลุเป้า”

การศึกษาต้องเปลี่ยนการเรียนของนักเรียน และเปลี่ยนการสอนของครู ให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคปัจจุบัน การสอนให้เด็กมีความรู้ เพื่อไปสู้กับหุ่นยนต์ คงจะเป็นไปได้ยาก เรา....ต้องสอนสิ่งที่หุ่นยนต์ ท�ำไม่ได้ อาชีพที่หุ่นยนต์ท�ำไม่ได้ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา จึงจัดกิจกรรมมากมาย ที่จะให้บุตรหลาน ที่เข้ามาโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ได้เรียนรู้ และค้นหาศักยภาพของตนเอง การส่งเสริมสนับสนุน ให้ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม ท�ำให้โรงเรียนได้รับรางวัลสูงสุด คือ “รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร”จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเกียรติกับโรงเรียนอันหาที่สุดมิได้ จึงเป็นที่มาของค�ำว่า “ทะลุเป้า” ๑ ใน...การศึกษา

43


วารสาร ๑ ใน...การศึกษา ฉบับนีข้ อน�ำท่านไปรูจ้ กั กับค่าย ลูกเสือแห่งหนึง่ ในจังหวัดกาญจนบุรี ทีเ่ พียบพร้อมด้วยฐานกิจกรรม มากมายและสถานที่กว้างขวาง ท่ามกลางบรรยากาศของสองฝั่ง แม่น�้ำแควน้อย นั่นก็คือ ค่ายสมพล โตรักษา และได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ในฐานะเจ้าของและประธาน ได้เปิดเผยถึงความ เป็นมาของค่ายลูกเสือแห่งนี้ว่า...

การ เข้าค่ายลูกเสือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

แนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทัง้ ด้านร่างกาย สติปญ ั ญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความเสียสละ บ�ำเพ็ญประโยชน์ มีทกั ษะและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ กระทรวง ศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรม บังคับในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

44

๑ ใน...การศึกษา

“ที่มาของค่ายสมพล โตรักษา นั้นเป็นชื่อของคุณพ่อของ ผมซึง่ ได้เสียชีวติ แล้ว ผมจึงน�ำมาตัง้ ชือ่ ค่ายเพือ่ เป็นอนุสรณ์และ เป็นสิริมงคลแก่ค่าย ซึ่งค่ายสมพล โตรักษานั้นเป็นค่ายลูกเสือ ขนาด 300 ไร่ กว้างขวาง มีฐานกิจกรรมต่างๆ นับสิบๆ ฐาน พร้อมทั้งห้องประชุมทั้งในแบบ Open และ Room ที่สามารถ รองรับคนได้ถงึ 1500 คน ซึง่ มี คุณสุพตั รา แพรปราณีต ผูจ้ ดั การ บริหารงานคอยดูแล” พืน้ ทีจ่ ำ� นวน 300 ไร่ ตัง้ อยูบ่ นสองฝัง่ แม่นำ�้ แควน้อย ควบพืน้ ที่ สองต�ำบล คือ หมู่บ้านยางโทน ต�ำบลศรีมงคล อ�ำเภอไทรโยค และ หมูบ่ า้ นหนองปรือ ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผม ได้นำ� ทีด่ นิ มาพัฒนาบางส่วน 100 กว่าไร่ เพือ่ ให้บริการทีพ่ กั สัมมนา เป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ เพือ่ บริการแก่ผใู้ ช้บริการโดยมี โรงแรมต้นน�ำ ้ ริเวอร์ไรน์, ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท และ ค่ายสมพล โตรักษา ส่วนพืน้ ทีน่ อกเหนือจากทีไ่ ด้กล่าวมา เป็นพืน้ ทีป่ ลูกต้นไม้นานาชนิด มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้หอม ไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งล้อมรอบไปด้วย บรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ มีกลิน่ หอมนานาชนิด นอกจากนีย้ งั มีสตั ว์นานา ชนิด อาทิเช่น ลิงลม กระรอกบิน นกนานาชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่ และในหน้าฝนจะมีหิ่งห้อยบินให้เห็นในอาณาบริเวณดังกล่าว


ส�ำหรับกิจกรรมและการบริการของเรานั้นจะแบ่งเป็นส่วนของ โรงแรมต้นน�้ำ ริเวอร์ไรน์ และ ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท ซึ่งเป็น โรงแรมและรีสอร์ท ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เหมาะส�ำหรับนักท่องเที่ยวชื่น ชอบในบรรยากาศร่มรืน่ ใกล้ชดิ ธรรมชาติ บริการห้องพักหลากหลายรูป แบบทั้งเป็นแบบรีสอร์ทบ้านพักเป็นหลังส่วนตัว และเป็นแบบโรงแรม พร้อมกิจกรรม สันทนาการและนันทนาการ อาทิ สระว่ายน�้ำ สนามชิพ กอล์ฟ ไดร์ฟกอล์ฟ ห้องสัมมนา คาราโอเกะ สนุกเกอร์ และฟิตเนส ใน ส่วนของค่ายสมพล โตรักษา นั้น มีฐานกิจกรรม 15 ฐาน และมีห้อง ประชุม 2 ห้องประชุมรองรับได้ตั้งแต่ 500–1,000 คน ในส่วนของความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบ มีรั้วล้อมรอบ ขอบชิด พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง ในฤดูหนาวพื้นที่แห่งนี้ถูก แม่นำ�้ แควน้อยกัน้ กลางจะเป็นทะเลหมอกได้บรรยากาศทีส่ วยงามและ สดชื่น

ดร.สมศักดิ์ ได้ทิ้งท้ายว่า “ผมยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศอันอบอุ่น และบริการฉันญาติมิตร พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารเลิศรส หลากหลายเมนูไว้คอยให้บริการ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้มาท�ำกิจกรรม และพักผ่อน ในความดูแลและบริการของเรา” สอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-987-5982, 081-903-7857 ๑ ใน...การศึกษา

45
12 ปี นัก - ษัตร ประจ�ำปีกุน ธาตุดิน พุ ทธศั กราช 2562 / 2019 บ้านเมืองจะล่มสลาย ก็คงมาจากฝีมือของมนุษย์ ที่ มุง่ ท�ำร้ายกันเอง ความเห็นแก่ตวั เอาความคิดของตนเองเป็น ใหญ่ ไม่คิดที่จะสร้างความสุขให้ประเทศ เพราะฉะนั้นถึงจะ มีการเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตาม หากคนไทยยังคิดแก่งแย่ง ชิงดี ชิงเด่นหวังเอาชนะจากการเล่นพวก ไม่มน ี ำ�้ ใจเป็นนักกีฬา มุง่ แต่เอาชนะอย่างเดียว และคนไทยหันมาใช้ความรุนแรงให้เกิด ความขัดแย้ง เอาคนผิดคิดมาเป็นผู้น�ำ ใช้ความคิดของ ตนเองคิดการใหญ่ให้เกิดการปะทะ อิจฉาริษยา อาฆาต พยาบาท สับสนวุน ่ วาย ทีจ่ ะสร้างปัญหาความแตกแยก ให้ เกิดความเป็นศัตรูไม่เข้าใจ มุ่งที่จะท�ำร้ายกัน จนกลายเป็น ความวิบัติเกิดขึ้น

ซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว ปี นี้ เ ป็ น ปี แ ห่ ง ความสุ ข กั บ การเจรจา การ ประนีประนอม ที่จะต้องสร้างความสุขมาสู่แผ่นดิน เพราะเป็นปีแห่งการ เสริมดวงเมือง ในรอบ 12 ปี หรือดวงจีนเรียกว่า “นี้ฮะ” หรือ ปีเสริม ที่ จะท�ำให้มีสิ่งที่ดีให้เป็นมงคลเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติไทย เป็นปีแห่งงานการบริการด้านการ แพทย์ การพยาบาล ปี แห่งงานผู้พิพากษา ปีแห่งงานช่างงานฝีมือวิศวกรที่จะสร้างความ โดดเด่นให้เกิดขึ้น ปีแห่งศาสนาที่จะมีการท�ำอะไรเพื่อคนอื่น และ เป็นปีการบริหารของประเทศโดยทหาร แต่กย็ งั คงต้องเตือนเรือ่ งภาวะการเงินของประเทศ ทีอ่ าจจะประสบ ปัญหา เพราะประเทศต้องการเงินให้มกี ารหมุนเวียนของการเงิน ทีจ่ ะท�ำให้ ธุรกรรมการเงิน การธนาคารให้ดีขึ้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เพราะไม่ได้เสริมในเรื่องของการเงิน และปีนี้ 2562 ยังคงต้องเตือนระวังเรื่องของภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่ยังคงก่อให้ เกิดน�้ำท่วมโลก ก่อให้เกิดการท�ำลายมีผลต่อประเทศทั่วทุกแห่งของโลก และในประเทศ ที่ จะท�ำให้เกิดผลกระทบ ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น และเหตุการณ์ภัยพิบัติ ที่จะซ�้ำเติมความรุนแรง ที่คงยังต้องเตือน

ในพื้นฐานดวงชะตาของคนไทยเป็นคนที่มีลักษณะโดดเด่น คือ เป็นคนทีม่ นี ำ�้ ใจใจอ่อนใจดี แต่ดว้ ยเพราะคนไทยชอบใช้อำ� นาจของตนเอง เป็นที่ตั้ง คิดว่าท�ำสิ่งใดแล้วถูกต้องเสมอ ไม่มีความเป็นกลาง เอาความ คิดเป็นที่ตั้ง จึงท�ำให้มีแต่เรื่องตลอดเวลา เพราะสาเหตุจากพวกมากลาก ไป ความแตกแยกมาจากอ�ำนาจเงิน ไม่มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา และมี พฤติกรรมขาดการยอมรับ ในสิ่งที่จะท�ำให้บ้านเมืองเดินหน้า อีกทั้งต่างต้องการหวังในอ�ำนาจบารมี ทั้งที่ไม่มีโอกาส เพราะ ความอยากเป็นใหญ่ และผลประโยชน์ส่วนตน หวังร�่ำรวยทางลัดบน ความยากจนของคนในชาติ โดยไม่ค�ำนึงถึงความหายะนะที่จะเกิดแก่ ประเทศชาติบ้านเมือง คนไทยส่วนใหญ่ของพฤติกรรม และการกระท�ำไร้ เหตุผล หากมีการเลือกตั้ง คนแพ้ยอมไม่ยอมแพ้ ความวุ่นวายเหตุการณ์ ปะทะจึงเกิดขึ้นท�ำให้ประเทศเกิดความแตกแยก ท�ำให้บ้านเมืองไร้ความ สุข เป็นวัฏจักร เวียนว่ายตายเกิดของคนในประเทศไทยทีส่ ร้างปัญหา ท�ำให้ต้องเกิดการปฏิวัติยึดอ�ำนาจ และปกครองระบบทหาร เพราะดวง เมืองตัง้ ไว้เช่นนัน้ จงึ วิเคราะห์วา่ เมือ่ ไหร่ทคี่ นไทยขัดแย้งก็จะต้องปกครอง ด้วยทหารตลอด และผ่านมากว่า 46 ปี ทตี่ อ้ งให้ระบบการทหารแก้ปญ ั หา จึงเชื่อว่าการเลือกตั้งประเทศไทยยังคงขัดแย้งและท�ำลายกัน เพราะขาด กติกาการยอมรับ ก็ต้องเป็นไปตามดวงเมืองที่ตั้งไว้ ปี 2562 / 2019 ความจริงแล้วเมืองไทยเต็มไปด้วยทรัพย์ พยากรณ์ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ทั้งธุรกิจการ ค้าอุดมสมบูรณ์โรงงานสถานทีป่ ระกอบกิจการ ในประเทศมีพร้อม ทุกอย่าง แต่ระบบนายทุน มากเกินไปที่รัฐจะต้องควบคุม ธุรกิจที่จะ เสริมดวง ปีกุน ธาตุดินปีนี้ การเงินยังคงต้องประคองตัวเองให้ผ่าน ต้องมี การหมุนเวียนการเงินอย่างต่อ เนื่อง เพราะดวงการเงินไม่ได้เสริม ท�ำให้ เศรษฐกิจชะลอ และยังต้องเตือน ทั้งการเงินการธนาคาร ไม่ใช่เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี แต่เพราะระบบการเงินไม่มีการหมุนเวียน หากถูกล๊อคไว้ก็ จะท�ำให้เกิดอุปสรรคทางการเงินทันที เพราะแหล่งค้าขายห้างใหญ่สินค้า แบรนแนมชั้นน�ำ เกิดขึ้นมากเกินไป ห้างค้าวัสดุก่อสร้างห้างขายสินค้า โชว์ห่วย เซว่น แฟมิลี่ ตลอดจนร้านค้าย่อยของนายทุน ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่ว


ประเทศ ท�ำให้ร้านค้าปลีกย่อยรายได้ตกต�่ำ จึงมีการโทษไปถึงเศรษฐกิจ ของประเทศ วา่ การค้าไม่ดที ำ� ให้เศรษฐกิจแย่ แต่การค้าไปตกอยูก่ บั ระบบ นายทุน จึงท�ำให้ระบบรากหญ้ามีการชะงักการใช้จ่าย เพราะไม่มีรายได้ ท�ำให้การเงินไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ขายไม่ได้ เพราะธุรกิจใหญ่คลุมไปทั่ว จนท�ำให้เศรษฐกิจไม่หมุนเวียน ปี นี้จึงต้องเตือนระวังโจรปล้นจี้ชิงทรัพย์ ฉกชิงวิ่งราว ทั้งหน้าใหม่ และหน้า เก่า เกิดขึ้นมากขึ้น และคนในประเทศมุ่งท�ำร้ายกันเพราะอาการเครียด เพราะรายได้ การเงิน ขัดสน และท�ำลายผลประโยชน์ ส่วนธุรกิจในปีนี้ที่ยังคงต้องสร้างงานให้เกิดความมั่นคงอย่างต่อ เนื่อง ธุรกิจ โรงงาน เหล็ก โลหะ ทองค�ำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ ตกแต่งอะไหล่ งานเหล็กโลหะทุกชนิด ตลอดจนถึง งานด้านไฟฟ้าอีเล็กโท รนิค งานด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเครือ่ งมือใช้ไฟฟ้า งานด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ งานด้านระบบอีเล็คโทรนิคงานหุ่นยนต์ อุปกรณ์เครื่องที่ ก�ำกับ ด้วยระบบงานไฟฟ้าทุกชนิด ธุรกิจการงานที่ควรระวังในปี 2562 / 2019 เกี่ยวกับอาหารการ กิน น�้ำดื่ม น�้ำใช้ น�้ำหอม น�้ำยา เคมี น�้ำมัน ขนมนมเนย เครื่องดื่มทุก ชนิด โรงแรมทีพ่ กั อาพาร์ทเม้นท์ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย อสังหาริมทรัพย์ เอกสาร หนังสือ เสือ้ ผ้า งานไม้ งานทีม่ าจากต้นไม้ งานการเกษตร พืชผลยางพารา สวนปาล์ม งานสวนทุกชนิด ที่ยังคงระวังอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจการงานถ้าท�ำแล้วไม่ถูกโฉลกกับดวงชะตา ก็อาจจะต้อง เหนื่อย แต่ถ้าถูกโฉลกก็ยังถือว่าสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ และท�ำให้ สามารถทรงตัวอยู่ได้ ถึงแม้นจะมีระบบนายทุนจะแย่งซีนไปหมด แต่คน ที่ท�ำงานถูกโฉลกก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้ และท�ำมาหาเลี้ยงตัวเองได้ดีอยู่

ระกา จอ ปีทไ่ี ม่ได้มผี ลกระทบ แต่กต็ อ้ งระวัง ถา้ หากว่ารอบอายุเข้าเคราะห์ การนับอายุของเพศหญิง ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 / 5 / 8 เพศชาย ที่มีอายุ ลงท้ายด้วย 3 / 6 / 9 ตอ้ งเตือนให้ระวัง ต้องให้ใจเย็นๆ หลีกเลีย่ งปัญหา ความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง หรือเหตุที่ไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวัง ระวังเรื่อง ของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น อย่าใจร้อน หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้คิดให้รอบ ครอบก่อนตัดสินใจในการท�ำอะไร มเี วลามีโอกาสก็ขอให้หมัน่ ท�ำบุญบ่อยๆ จากร้ายหนักก็จะให้เบาขึ้น จากร้ายเบาก็อาจจะจางหายไป อยู่ที่บุญ ท�ำกรรมแต่ง แต่ไม่ใช่ให้ท�ำบุญหนัก ครั้งเดียวแล้วเลิกเพราะไม่มีผลดี อย่างแน่นอน

ปี 2562 / 2019 เป็นปีนัก – ษัตร กุน ธาตุดิน ฮวงจุ้ยสู่ยุค ดาว 8 ของปีที่ 14 เหลืออีก 6 ปีก็ย่างเข้า หรือที่เรียกกันว่า ไหกี่ หรือ หมูดิน ปีนี้ เป็นปีที่จะเสริมดวง ส�ำหรับ ผู้ที่เกิดในปีนัก – ษัตร ขาล ปีนัก – ษัตร เถาะ และปีนัก – ษัตร สู่ยุคดาว 9 ของหลักดาว 9 ดวง หรือหลักเก๋าแช เพราะ มะแม หากคิดจะลงทุนในธุรกิจการท�ำงานงาน หรือสร้างกิจการให้มั่นคง หลักของ ฮวงจุ้ย มีระยะเวลารอบละ 20 ปี ถ้าตั้งดวงบ้าน เกิดขึ้น เพื่อสร้างความส�ำเร็จให้กับชีวิต หน้าที่การงาน ที่จะท�ำให้มีการ ให้ดีมีดวง รวม 3 ทิศ ก็จะได้ระยะยาวนานถึง 60 ปี ไม่ เจริญเติบโต ก่อให้เกิดความส�ำเร็จ ทั้งงาน หรือกิจการงานมงคล ขึ้นบ้าน เหมือนกับการดูตามหลักของโหราศาสตร์ไทย ที่เรียกว่า ใหม่ ซอื้ รถออกรถ การเปลีย่ นแปลงโยกย้าย ตำ� แหน่งหน้าทีก่ ารงานตัง้ ใจ เบญจธาตุ คือปีหนึ่งก็จะต้องจัดบ้านใหม่ตลอดเวลา ท�ำให้ดีมากขึ้น และการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่ครอบครัวให้บังเกิดความ ส�ำเร็จ ปีทมี่ ผี ลกระทบ หรือปีชง ปีปะทะ กับคนทีเ่ กิดใน นัก – ษัตร มะเส็ง เป็นปีที่จะต้องระวัง ปัญหาที่จะสร้างความแตกแยก ก่อให้ เกิดการ พลัดพราก และก่อให้เกิดการตายจาก ทัง้ ตนเอง และญาติทใี่ กล้ชดิ จึงต้อง เตือนให้ชาวปีมะเส็งได้ระวังไม่ให้หลีกเลีย่ งทีจ่ ะก่อให้เกิดการท�ำลาย สาด ซัด เกิดการโรมรัน ไม่ปรองดอง สร้างความขัดแย้ง ไม่สมหวังวุ่นวาย สร้าง ความสับสน ก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ปีนี้จึงต้องประคองตนเองให้ ผ่าน หลีกเลี่ยงใช้ฤกษ์ยามมงคลใดๆ ทั้งสิ้น ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคขึ้น ส่วนผู้ที่เกิดในปี นัก – ษัตร วอก ปีนี้ให้ระวัง ผู้ที่จะก่อให้เกิดความ ขัดแย้ง สับสนสร้างความไม่เข้าใจ กลายเป็นการปะทะเกิดขึ้น ถูกให้ร้าย ป้ายสี สร้างความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางไจ สร้างความเป็นศัตรู ให้เกิดขึ้น จากผู้ที่ไม่หวังดี หรือยุแหย่ ไม่ประสงค์ดี ถกู นินทาว่าร้าย ชาว ปีวอกต้องฟังหูไว้หู ตั้งใจท�ำดีกลับเป็นผลร้ายตอบกลับ ท�ำคุณคนไม่ขึ้น แต่กอ็ ยากให้ทำ� เพราะจะได้ปลดหนีช้ วี ติ ให้จบ ระวังปัญหาขัดแย้งเป็นคดี ความ ที่จะเกิดขึ้นให้รู้จักหลีกเลี่ยง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ส�ำหรับ ผทุ้ เี่ กิดในปี นัก – ษัตร กุน ในหนึง่ ปีทมี่ ผี ลกระทบกับตนเอง ปีกุนไม่ถูกกับปีกุน ที่จะท�ำให้มีเรื่องให้เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจ ให้ อึดอัดไม่สบายใจ จุกจิกร�ำคาญก่อให้เกิดความสับสน เจ็บป่วยไม่สบาย กัดกร่อนจิตใจ สร้างความวิตกกังวล ไร้สาระ หากเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมา ให้ตนต้องเดือดเนื้อร้อนใจ สร้างความขุ่นเคือง หม่น หมองจิตใจ ในเหตุที่ ท�ำให้เกิดเป็นปัญหาความขัดแย้ง เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ งทีจ่ ะท�ำให้เดือดเนือ้ ร้อน ใจให้เกิดขึ้น ปีนี้จึงไม่ควรใช้ฤกษ์ยามส�ำหรับผู้ที่เกิดในปีนัก – ษัตร กุน ส่วนปีที่เป็นกลางๆ ได้แก่ ปีนัก – ษัตร ชวด ฉลู มะโรง มะเมีย

หลักการของศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย หากมีการเตรียมการในการสร้าง บ้าน สถานที่ประกอบกิจการ อาคาร โรงงาน เพื่อให้ได้แบบที่สมบูรณ์ แบบ มีการเตรียมการในการวางแผน และ แก้ไขมีอยู่ 3 ประการ ประการแรก คือ วางต�ำแหน่ง ฮวงจุ้ยที่ดิน ว่าที่ดินมีดวงหรือไม่ หรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ ท�ำอย่างไรให้ที่ดินมีดวง ก่อนที่เริ่มจะมีการ ก่อสร้างบ้านสร้างบ้านอย่างไรให้ทดี่ นิ มีดวง โดยเริม่ ต้นจากการดูดวงทีด่ นิ เพือ่ หามุมของการสร้างบ้าน และวางต�ำแหน่งการสร้างให้ดแี ละมีดวง เพือ่ หลีกเลี่ยงปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด ประการที่สอง คือ ซื้อบ้านใหม่ หรือซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทใหม่ ทีส่ ร้างแล้ว เพือ่ เข้าอยูใ่ ห้ด ี และมีความมัน่ คงให้เกิดขึน้ ทัง้ การงาน ธุรกิจ การเงิน สุขภาพ ความสุขในครอบครัว เริ่มวางแผนในการตกแต่ง ประตู ทิศทาง ห้องนอน ห้องนัง่ เล่น หอ้ งท�ำงาน หอ้ งครัว ห้องพระหรือห้องปฏิบตั ิ ในศาสนา ห้องน�้ำห้องส้วม การวางต�ำแหน่งอ่างล้างหน้ากระจก วาง ต�ำแหน่งบันได ดูจุดดี จุดเสีย จุดมั่นคง และจุดอื่นที่เจ้าบ้านต้องการ แต่ต้องดูว่ามีผลกระทบหรือไม่อย่างไร เพื่อความมั่นคงให้ทุกคนใน ครอบครัว ประการที่สาม บ้านที่อยู่อาศัยแล้วอาจจะมีผลกระทบ เพื่อ ต้องการแก้ไข แล้วต้องการให้อยู่อาศัยแล้วดี เพื่อหลีกเลี่ยงผลของการก ระทบ ในการอยู่อาศัย บ้านที่อยู่ในการประกอบกิจการ ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า ทั้งความคิดและการบริหาร ไม่ท�ำให้เกิดความแตกแยก วุ่นวาย ครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกัน ท�ำให้มเี หตุทะเลาะ กันบ่อยๆ ไม่ความสุขในการท�ำงาน ไม่มีความสุขของครอบครัว อยูแ่ ล้วเจ็บป่วยไม่สบาย ล้มหายตายจาก อยูแ่ ล้วมีเด็กทีไ่ ม่สขุ ภาพ ไม่ดี หรือเด็กพิเศษ ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟัง ประพฤติตัวเองไม่ดี ที่จะต้องระวัง


และหลีกเลี่ยง แก้ไขให้อยู่แล้วมีความสุขหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นบ้านที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบกิจการ โรงงาน เปรียบ เสมือนกองบัญชาการ จึงมีความส�ำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ อยู่แล้วเกิดความมั่นคงให้เกิดขึ้น อยู่แล้วให้มีความ สุข สุขภาพดี ให้ผลเกือ้ กูล ท�ำให้มชี วี ติ ทีร่ าบรืน่ เจริญรุง่ เรือง ส่งเสริมสนับสนุนให้มคี วามเข้าใจซึง่ กัน และกัน และส่งเสริมให้บังเกิดความสมบูรณ์ ให้มีการขยายในกิจการให้เจริญก้าวหน้า มากยิ่งขึ้นต่อ บุคคลทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้น เพราะ ฮวงจุ้ย ที่ถูกต้อง เป็นหลักธรรมชาติ ไม่งมงายกับความเชื่อ ที่ ไม่เป็นธรรมชาติ หรือใช้หลักของไสยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าขัดแย้งหลักของความเป็นจริง ฮวงจุ้ยที่ดี และถูกต้อง ต้องช่วยให้สถานแห่งนั้น ให้มีความเติบโตเจริญ รุ่งเรือง ดีต่อทุกคน ใครมาอยู่ก็ท�ำให้มีความสุขอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้มีหน่วยรบที่มั่นคง ช่วยปกป้องคุ้มครอง มิให้มีเหตุ ภัยที่จะเข้ามาท�ำร้ายให้เจ้าชะตานั้นได้อยู่อย่างเป็นสุขตลอดไป

คติเตือนใจ เหตุบังเอิญไม่มีในโลก ทุกอย่างถูกจัดสรร ตามเหตุและดวงชะตา เปลี่ยนแปลงได้ ต้องมาจากพฤติกรรม และการกระท�ำ

ส�ำหรับตรวจดวงและนับอายุรอบแบบจีน วิเคราะห์รอบอายุจีน ส�ำหรับผู้ที่เกิดในทุกปี 12 นัก-ษัตร รอบปี พุทธศักราช 2562 ปีกุน ธาตุดิน นับอายุเริ่มจาก วันตรุษจีน ให้ถือว่าเป็นรอบอายุในปี ปีชวด

2551 / 12

2539 / 24

2527 / 36

2515 / 48

2503 / 60

2491 / 72

2479 / 84

ปีฉลู

2552 / 11

2540 / 23

2528 / 35

2516 / 47

2504 / 59

2492 / 71

2480 / 83

ปีขาล

2553 / 10

2541 / 22

2529 / 34

2517 / 46

2505 / 58

2493 / 70

2481 / 82

ปีเถาะ

2554 / 9

2542 / 21

2530 / 33

2518 / 45

2506 / 57

2494 / 69

2482 / 81

ปีมะโรง

2555 / 8

2543 / 20

2531 / 32

2519 / 44

2507 / 56

2495 / 68

2483 / 80

ปีมะเส็ง

2556 / 7

2544 / 19

2532 / 31

2520 / 43

2508 / 55

2496 / 67

2484 / 79

ปีมะเมีย

2557 / 6

2545 / 18

2433 / 30

2521 / 42

2509 / 54

2497 / 66

2485 / 78

ปีมะแม

2558 / 5

2546 / 17

2534 / 29

2522 / 41

2510 / 53

2498 / 65

2486 / 77

ปีวอก

2559 / 4

2547 / 16

2535 / 28

2523 / 40

2511 / 52

2499 / 64

2487 / 76

ปีระกา

2560 / 3

2548 / 15

2536 / 27

2524 / 39

2512 / 51

2500 / 63

2488 / 75

ปีจอ

2561 / 2

2549 / 14

2537 / 26

2525 / 38

2513 / 50

2501 / 62

2489 / 74

ปีกุน

2562 / 1

2550 / 13

2538 / 25

2526 / 37

1514 / 49

2502 / 61

2490 / 73

สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่งประเทศไทย

2129/41 ม.มายโฮมทาวน์ ถ.เทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2758-4174, 0-81431-5830 E-mail : payakorn_chontus@yahoo.com, www.sinsairkeng.com


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน Offic e of the B as ic E d uc at io n C o m m is s io n

โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล “โอกาสดีๆ ที่หนูไดรับ” โอกาสดีๆ ที่ท�ำใหหนูไดเรียนหนังสือ โอกาสดีๆ ที่ท�ำใหหนูมีงานท�ำ โอกาสดีๆ ที่ท�ำใหหนู ประสบความส�ำเร็จในชีวิต ที่อยู่ : 75 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel. 0-3545-4099 Fax. 0-3545-4078

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ : 31 หมู่ 13 ซ.เมืองแก้ว 4 ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2316-6313

โรงเรียนศึกษานารี ที่อยู่ : 176 ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2466-7223 Fax. 0-2466-2128

โรงเรียนนครนนทวิทยา 1 วัดทายเมือง ที่อยู่ : 41/5 หมู่1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี Tel. 0 2525 2681

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ที่อยู่ : 111 หมู่ 19 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel. 0-4418-4028, 08-1170-8686

โรงเรียนวิสุทธิรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ : 32 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1773 ต่อ 115 ๑ ใน...การศึกษา

51


โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่อยู่ : 777 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel./Fax. 0-3641-1051

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ที่อยู่ : 10 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3931-1170 Fax. 0-3931-3555

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ที่อยู่ : 286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel./Fax. 0-3460-3033

โรงเรียนคลองปักหลัก ที่อยู่ : 300 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel./Fax. 0-2181-4640

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ที่อยู่ : 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-1060

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ที่อยู่ : 657 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3621-1323

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ที่อยู่ : 45/45 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.10 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Tel. 0-2446-0128 Fax. 0-2446-0414

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ ที่อยู่ : 39/359 ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 Tel. 0-2510-0130

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่อยู่ : 53 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel. 09-2791-4374, 0-3431-8087

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่อยู่ : 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4421-4557-8 Fax. 0-4421-4440 www.rajsima.ac.th

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ที่อยู่ : 196 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-5015, 0-3240-1771, 0-3241-1560 Fax. 0-3240-1772

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ที่อยู่ : 99 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-6625

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชูปถัมภ์ ที่อยู่ : 1/13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2420-2435

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ : 39/53 หมู่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 Tel. 0-3586-6238 Fax. 0-3586-6239

52

๑ ใน...การศึกษา


โรงเรียนวัดเขาขลุง ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านเขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 0-3233-1235

โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 Tel. 0-3628-1949

โรงเรียนสามพรานวิทยา ที่อยู่ : 40/9 หมู่ 5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3422-2888 Fax. 0-3432-6888

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ที่อยู่ : 567 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel. 0-3458-1235

๑ ใน...การศึกษา

53


54

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

55


56

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

57


58

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

59


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน

O f fi c e o f t h e P r i v a t e E d u c a t i o n C o m m i s s i o n

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ที่อยู่ : 120 ถ.ทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ Tel. 0-2173-7252 Fax. 0-2173-7260 www.sanpawutschool.com

โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ : 20/27 หมู่ 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 0-2714-4717-9 Fax. 0-2714-4718 www.krittasilphwittaya.com

โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ที่อยู่ : 265 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel./Fax. 0-3278-0369

โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา ที่อยู่ : 152 ถ.ศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2377-4169 Fax. 0-2377-1267

โรงเรียนยุหมินพัฒนา ที่อยู่ : 324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ Tel. 0-2234-3740 Fax. 0-2234-3740 E-mail : yumin2464@gmail.com

โรงเรียนอนุบาลวราภา “รักและหวงใย ใสใจบุตรหลาน กระตุนพัฒนาการสรางเสริมปญญา” ที่อยู่ : 151/1 ถ.วราคีรี ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง Tel. 08-1569-2655, 0-7528-1538

60

๑ ใน...การศึกษา


สถานรับเลี้ยงเด็กพระสิริ ที่อยู่ : 111 หมู่ 5 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี Tel. 08-4725-7140, 08-9249-7140

โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา ที่อยู่ : 19/2 หมู่ 1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel./Fax. 0-3540-9084, 08-1199-8433 www.pornprasart.ac.th

โรงเรียนพิพัฒนา ที่อยู่ : 72 ซ.สุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2311-0424, 0-2311-1325 Fax. 0-2741-7303

โรงเรียนอนุบาลธรรมพิทักษ์ ที่อยู่ : 119/95 ม.ชวนชื่น ซ.คู้บอน 27 แยก 11 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 0-2519-1982 Fax. 0-2519-1983

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ที่อยู่ : 96/80 หมู่ 2 หลังหมู่บ้านรินทร์ทอง คลองสอง ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel. 0-2995-7990-3 Fax. 0-2995-7990

โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา ที่อยู่ : อยู่ในเคหะชุมชนรังสิต คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel. 0-2577-0590, 09-8514-7989

โรงเรียนอาษาวิทยา ที่อยู่ : 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2462-6204 Fax. 0-2463-1360

โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ที่อยู่ : 284 หมู่ 14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 Tel. 056-782240, 081-3271865

E-mail : asa_admin@hotmail.com

www.asawithaya.com

๑ ใน...การศึกษา

61


62

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

63


64

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

65


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

O f fi c e o f t h e V o c a t i o n a l E d u c a t i o n C o m m i s s i o n

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 0-3763-9711 Fax. 0-3763-9711

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี “เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน” ที่อยู่ : 300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3242-5557

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ที่อยู่ : 632 หมู่ 4 ถ.วาริน-พิบูล ต.บุ่งไหม อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel. 0-4521-0691 Fax. 0-4521-0692 www.ivene4.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ที่อยู่ : 179 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 74000 Tel. 06-4856-2239, 06-1481-0948

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ที่อยู่ : 274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2395-3935

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี “สถาบันสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่” เลขที่ 20 ซอยบางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-467-0571, 02-467-5138 02-467-5179 Fax. 02-457-9727 E-mail : panithon@panitthon.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่อยู่ : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1792 Fax. 0-3461-1777

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐานสากลและตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่ : 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3441-1248

66

๑ ใน...การศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ที่อยู่ : 54/2 หมู่ 3 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel. 0-3223-1313

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่อยู่ : 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-1068, 0-3721-1085

วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ที่อยู่ : 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 Tel. 0-3544-0479, 08-4044-2434

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่อยู่ : 86/13 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3861-1192

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่อยู่ : 200 หมู่ 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel. 0-3726-1535

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี Tel. 0-3748-0922, 0-3748-0929, 08-5902-1342, 08-9750-8535

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ที่อยู่ : 306/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-2220

๑ ใน...การศึกษา

67


68

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

69


70

๑ ใน...การศึกษา


สถานศึกษาในสัง กัด คณะกรรมการ

การอุ ด ม ศึ กษ า

O f fi c e o f t h e H i g h e r E d u c a t i o n Commission

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่อยู่ : 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610

๑ ใน...การศึกษา

71


โรงเรียนนานาชาติ International School

โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพฯ ที่อยู่ : 125-135 ซ.พบมิตร ถ.สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2258-8222 Fax. 0-2258-8219

72

๑ ใน...การศึกษา

Tonlew International Kindergarten Choose TIK, for a healthy and happy future for your loving child. Tonlew International Kindergarten Opening for students enrollment Pre-Nursery (Age 2-3) Nursery (Age 3-4) Reception (Age 4-5) Year 1 (Age 5-6) Tel. 093-1546336

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่ ที่อยู่ : 251/183 ม. 3 หมู่บ้านสัมมากร ซ.58 ถ.รามค�ำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2372-1633 Fax. 0-2372-1634 www.imc.ac.th


NEW CONTENT

กิจกรรมสันทนาการ EDUCATION MARKET

ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท สถานที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ ครบวงจร เพื่อต้อนรับ นิสิต นักศึกษา นักเรียนทุกระดับชั้น มีฐานผจญภัยกว่า 15 ฐาน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่อยู่ : 182/9 ซ.อุดมสุข ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ Tel. 0-2393-0976 Fax. 0-2747-9039 www.youngtoneresort.com MOAI SEAFOOD BUFFET บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา คนละ 399 ราคานี้รวมเครื่องดื่ม ที่อยู่ : 999 หมู่ 7 ซ.แสงจันทร์เนรมิต ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง จ.ระยอง 21150 Tel. 09-6724-5111, 09-7047-3999

ค่ายลูกเสือเสาวณีย์ ที่อยู่ : อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 0-4446-1532, 08-1592-5486

โรงเรียนสอนดนตรีโซนมิวสิค ที่อยู่ : 51/17 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-9828-1788

เมืองพันธุ์ไม้ ที่อยู่ : 35/1 หมู่ 3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1889-5042

อบต.บางเลน ที่อยู่ : 127 หมู่ 4 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 0-3430-1041 Fax. 0-3430-1041

อบต.บางแขม ที่อยู่ : 99/99 หมู่ 8 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3496-1688-9 Fax. 0-3496-1688-9 ต่อ 26 ๑ ใน...การศึกษา

73


74

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

75


NEW CONTENT

ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา EDUCATION MARKET

บริษัท F.M.K.ศรีเมฆกรุ๊ป จ�ำกัด ตัวแทนขาย พรบ.ประกันรถยนต์รายได้ดี ที่อยู่ : 209/7 หมู่ 4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel. 08-7073-4780

ร้านหัวหินก๊อปปี้เซอร์วิส ศูนย์จ�ำหน่าย ซ่อม ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์ ที่อยู่ : 146/56 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ต.หนอง แก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3265-4555 Fax. -3241-0663

นิวชลิตาถ้วยรางวัล รับออกแบบและจ�ำหน่าย ถ้วยรางวัล โล่ พวงกุญแจ เหรียญนักกีฬา ฯลฯ ที่อยู่ : 132 ถ.ตีทอง แขวงวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 0-2622-0380, 0-2622-1468 Fax. 0-2221-3484

สกรีน บางคล้า สนใจท�ำสกรีน ราคาถูก คุณภาพดี ลองคุยกับ เราได้ รับงานปัก งานสกรีน งานเฟล็ก ที่นี่ที่เดียวแบบครบวงจร (มีเสื้อให้เลือก) หน้าร้านมีตัวอย่างสีเสื้อยืด และโปโล กระเป๋าผ้า หมวก กันเปื้อนให้เลือก มี Size : S-4XL ให้ลอง พรอมจัดสงทุกจังหวัด งานดวนสั่งได... ที่อยู่ : 71/34 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5596-9499, 0-3854-1255

บริษัท เอเพ็ค มาสเตอร ดีไซน จ�ำกัด ผูออกแบบ-ผลิต โตะ เกาอี้นักเรียน และครุภัณฑ ยิงโลโกสถาบันดวยเลเซอร ที่อยู่ : 144 ม.3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 09-7169-6815 วิชัย

บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ�ำกัด ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานป้าย สื่อโฆษณาทุกชนิด ที่อยู่ : 1205/8 หมู่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel. 08-6832-6867, 08-6361-7988 ส�ำนักงาน 0-3764-2687

76

๑ ใน...การศึกษา


ฤทธิ์ อิ้งค์เจ็ท ท�ำป้ายครบเครื่องเพราะเครื่องเราครบ อิงค์เจ็ทรับประกันสี 2 ปี ที่อยู่ : อ.เมืองสะบุรี Tel. 06-2474-6289, 08-6172-7271

ร้านตั้งเพ่งจั๊วจึง ฟาสไซน์ รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งป้ายทุกชนิด ที่อยู่ : 42 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1935, 08-1879-1535, 09-3925-4591

ร้านรัศมี เซ็นเตอร์ ที่อยู่ : 149/12-15 ซ.1 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี Tel. 0-3622-1795, 08-9611-1698

บริษัท อาร์.วี.เค. ออฟฟิศ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่อยู่ : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5094-5894, 0-3881-3517 Fax. 0-3808-6510

อิงค์แมนสระบุรี ที่อยู่ : 173/12 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี Tel./Fax. 0-3622-0188, 08-8275-0122

ปาย แอนด์ ปาล์ม คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ : 364/4 อาคารสันติ ถ.สุขุมวิท เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 21150 Tel. 08-1575-6628

วีระโลหะประดิษฐ์ ที่อยู่ : 526/8 หมู่ 2 ข้างธนาคารกสิกรไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี Tel. 0-3873-8914, 08-1309-0885 Fax. 0-3843-8980

ปราณีถ้วยรางวัล ที่อยู่ : 1216/8-9 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2216-5286-7, 08-1431-3462 Fax. 0-2216-5286-7

ส�ำนักงานฟ้ารังสิต การบัญชี ที่อยู่ : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404 Fax. 0-2577-3403

DD Computer ที่อยู่ : 39 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี Tel. 09-2881-2488

ริญญา กราฟฟิค ที่อยู่ : 13/58 ซ.หัวหิน 47/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3251-3298, 08-1828-3902

กิจเกษมการพิมพ์ ที่อยู่ : 349/6 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 08-1839-2660, 0-3720-0155

ร้านของเล่นเพลย์สนุก ที่อยู่ : 121/72 ซ.รามอินทรา 60 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 08-1616-4608 คุณนก

นุชัย กราฟฟิค ที่อยู่ : 67/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 0-3251-0725, 08-6445-3047 ๑ ใน...การศึกษา

77


สุพรรณบุรีฟิตเนส ที่อยู่ : 14/5 หมู่ 4 ถ.ประชาธิปไตย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel. 0-3596-5110

78

๑ ใน...การศึกษา

หจก. เอฟบีทีสปอร์ต 2000 ที่อยู่ : 271-275 หมู่ 1 ถ.ประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel. 0-3729-1673, 08-1482-1451, 08-3496-4629

ร้านบูรณะพาณิชย์ ที่อยู่ : 61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 0-3951-1078 Fax. 0-3953-0301

ร้านแม่กลองก๊อปปี้ เซอร์วิส ที่อยู่ : 7/18 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-5299, 08-1943-5824


๑ ใน...การศึกษา

79


80

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

81


NEW CONTENT

สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ EDUCATION MARKET

สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่งประเทศไทย ตรวจดวงชะตา ฮวงจุ้ย บ้านที่อยู่อาศัย ส�ำนักงาน โรงงานและที่ดิน ที่อยู่ : 2129/41 หมู่ 4 กม.1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-4174, 08-1431-5830, 08-7380-4446 www.sinsairkeng.com

โรงเรียนกีฬาทางอากาศและการบิน เขาหว้าเอน รับฝึกสอน ร่มร่อน แฮงไกลเดอร์ ที่อยู่ : 51 หมู่ 8 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1542-6256

โรงเรียนสุวรรณภูมิสอนขับรถยนต เรียน-อบรม-สอนที่โรงเรียน รับใบรับรอง-รับใบขับขี่ได้เลย ไม่ต้องสอบ ที่ขนส่ง (เปิดสอบใบขับขี่วันอาทิตย์) ไดรับใบรับรองจากกรมขนสงทางบก ที่อยู่ : 1146/5 ซ.ลาดกระบัง 38/1 Tel. 08-9743-9039 (คุณลี), 08-9224-5553

โรงเรียนสอนขับรถยนต์สยาม สอนดี ราคาถูก พาไปสอบใบขับขี่... สอนระบบออกถนนจริง เนนประสบการณดี... ด�ำเนินการสอนโดยครู (ชาย-หญิง)... ผูที่มีประสบการณและมีความช�ำนาญสูง... ดูแลอยางใกลชิดตลอดการเรียน... ที่อยู่ : หน้าโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต Tel. 09-0689-2944, 08-3508-5373

82

๑ ใน...การศึกษา

โรงเรียนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา 5) เปดสอนวิชาชีพเสริมสวย (ในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) ที่อยู่ : 369/11-12 หมู่ 7 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-5505, 09-9417-9456

โรงเรียนวิภาวดีบริบาล เรียนหลักสูตรการบริบาล 840 ชั่วโมง (6 เดือน) จบแลวสามารถท�ำงานไดทันที... “มองหาอนาคตกันอยูใชไหม...? เราขอเปนสวนหนึ่งทางเลือกใหคุณ ไดสานฝนท�ำงานในสายอาชีพ อันทรงเกียรติและมั่นคง” ที่อยู่ : 146 ม.2 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3240-2585


โรงเรียนบ้านรักภาษา บูรณาการผ่านกิจกรรมสนุก หลักสูตรเหมาะส�ำหรับทุกวัย “Because the world works in English & Chinese We achieve excellence together by learning with fun activities” “เรียนสนุกได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา” ที่อยู่ : 81/232 ชั้น 2 สโมสรหมู่บ้านคริสตัล ทาวน์โฮม ถ.ไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 02-985-2887, 083-009-4999, 092-461-8866

โรงเรียนสอนศิลปะบ้านคิดดี รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสนุกๆ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมหลักคือหลักสูตรการวาดภาพ ระบายสีโดยให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ ฝึกการร่างภาพเรียนรู้การใช้เทคนิค ของสีชนิดต่างๆ ที่อยู่ : 309/217 ซ. พัฒนาการ 59 เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 02-322-6242 081-837-0267 : ครูอ้อ 081-939-3906 : ครูตี๋

โรงเรียนสอนขับรถเอกชนเขาตันหยง เรียนไม่จ�ำกัดชั่วโมง สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน ไม่ต้องสอบที่ส�ำนักงานขนส่ง ที่อยู่ : สาขา 1 นราธิวาส 38/4 หมู่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 Tel. 073-542325, 089-5966355 สาขา 2 สิงหนคร 252/18 หมู่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 Tel. 071-332885, 083-1951737 สาขา 3 นครศรีธรรมราช 19/69 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel. 075-355889, 087-5435402

เรียนดนตรี By ครูตั้ม เปดสอนดนตรีสากล เปยโน / ไวโอลิน / กีตาร / กลองชุด / เบส / อคูเลเล รับสอนตั้งแตอายุ 4 ปขึ้นไป จ�ำหนาย : เครื่องดนตรีทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง... ที่อยู่ : สาขา 1 : 701/34 ถ.วงศสวาง แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ Tel. 0-2585-5718, 08-8149-9282 สาขา 2 สาขา 2 : หมูบานเพอรเฟคพารค พระราม 5 - บางใหญ นนทบุรี Tel. 08-5997-2494

วิสาหกิจชุมชนศูนยการเรียนรูภูมิปญญาไทย จ.สมุทรปราการ เปดฝกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบ วงจร ใหกับบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและ เอกชน จ�ำหนาย...สินคาแปรรูปจากเห็ด ผลิตภัณฑอาหารเสริมจากเห็ดหลินจือ-ถั่งเชา ที่อยู่ : 48/16 หมู 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Tel. 089-113-6389, 089-813-7143, 061-824-7829 Fax : 0-2750-9938

เดอะคิดส์ 23 บานดูแลเด็กเล็ก อายุ 1 เดือนถึง 4 ขวบ การเรียนการสอนขีดเขียน ฝก หัด สอน ทองจ�ำ 123 กขค ABC สอนใหนองๆ ชวยเหลือตัวเองได และรับดูแลเด็กเล็ก รายวัน รายชั่วโมงและรับดูแลเด็กเล็ก หลังเลิกเรียน... ที่อยู่ : 669/9 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2730-5959, 08-9079-8525

๑ ใน...การศึกษา

83


ปูณิมารโยคะ โดยครูเพ็ญ ครูปุม โพธาราม รับสอนโยคะ เพื่อสุขภาพ ที่อยู่ : ถ.เพชรเกษม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-2245-6439, 08-7562-6925

เซ็นเตอร์ อบรม เสริมสวย ที่อยู่ : 87 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี Tel. 08-0025-9259

โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ พัทยา Tel. 08-6556-6465 Line Id : jtm2005

มณฑาเนอสเซอรี่ ที่อยู่ : 75 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2214-4985, 08-7916-4009 Fax. 0-2214-4985

โรงเรียนอันดามัน สอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 21/5 หมู่ 7 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 Tel. 0-7638-3977, 08-1535-8586, 09-4171-9886

สถาบันติว UMD ที่อยู่ : 194/13 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 09-9265-1419, 0-3828-8413

ศูนย์โยคะกาญจนบุรี โยคะบ�ำบัด ที่อยู่ : 199/4 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6355-9264

E-mail : montanursery@gmail.com

โรงเรียนแปซิฟิคโลกดนตรีและศิลปะ ที่อยู่ : ตรงข้าม ญว. Tel. 0-7424-4822, 071-343-055

84

๑ ใน...การศึกษา

บ้านสวนโยคะ ที่อยู่ : 18/3 หมู่ 4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-1857-4576

ภิรมย์ญา สอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 20/43 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 08-9202-1995, 08-9123-6656


๑ ใน...การศึกษา

85


86

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

87


88

๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน...การศึกษา

89


90

๑ ใน...การศึกษา