๑ ใน...สระบุรี 2020

Page 1
Special Issue @ Annual 2020

CONTENTS

สารบัญ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

50

48 <<คอลัมภ์ : แนะนำ�>>

ขนมปั งแลบลิ้น & ขนมปั งกรอบมายองเนส

สินค้า OTOP, สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ

ตำ�นานความอร่อยเจ้าเดียวในเมืองไทย

องค์การบริหารส่วนตำ�บลเริงราง

52

แนะนำ�สินค้าและบริการ ในเขตจังหวัด

สระบุรี

และเขตติดต่อ

ครู ตอ ้ ย เบเกอรี่

31

คู่มอ ื บริการนักท่องเที่ยว แนะนำ� ที่กิน ที่พัก สปา

กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ

23

<<คอลัมภ์ : ท่องเที่ยว>>

เที่ยวสระบุรี...หน้าฝน


บทบรรณาธิการ

จังหวัดสระบุรี

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม รวม

ไปถึงตลาดและอาหารการกินต่างๆ อีกมากมาย ที่ส�ำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึง

สระบุรีแล้ว ในช่วงวันหยุดที่ไม่ยาวมากนัก สระบุรี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ที่ชน ื่ ชอบในธรรมชาติสวยที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้หาโอกาสไปเที่ยวสระบุรี ปักหมุดจัดทริปสักสามวันสองคืนก�ำลังดีหรือหากใครเวลาน้อย ลดเหลือคืนเดียว ก็ได้

ขับรถเที่ยวสบาย พกเต็นท์สก ั หลังไปกางสัมผัสธรรมชาติแบบง่ายๆ ใกล้กรุ งเทพ หรือจะหาที่พักสบายๆ ในโรงแรม-รีสอร์ทก็มี

มากมายหลากหลายรู ปแบบให้เลือกสรร

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ต่างๆ อาทิ “เที่ยวสระบุรี...หน้าฝน” แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจ “คู่มอ ื นักท่องเที่ยว...สระบุรี” รีวว ิ ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในสระบุรี นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “SARABURI MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดย

่ ความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, แยกประเภทหมวดหมูต ่ า่ งๆ เพือ ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ใดที่สนใจจะลงข้อมูลสินค้าและ บริการของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

นัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

นงคราญ นันชนะ

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย

นภาพร ดรุ ณพันธ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com


บทบรรณาธิการ

จังหวัดสระบุรี

เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม รวม

ไปถึงตลาดและอาหารการกินต่างๆ อีกมากมาย ที่ส�ำคัญคืออยู่ไม่ไกลจากกรุ งเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึง

สระบุรีแล้ว ในช่วงวันหยุดที่ไม่ยาวมากนัก สระบุรี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ที่ชน ื่ ชอบในธรรมชาติสวยที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้หาโอกาสไปเที่ยวสระบุรี ปักหมุดจัดทริปสักสามวันสองคืนก�ำลังดีหรือหากใครเวลาน้อย ลดเหลือคืนเดียว ก็ได้

ขับรถเที่ยวสบาย พกเต็นท์สก ั หลังไปกางสัมผัสธรรมชาติแบบง่ายๆ ใกล้กรุ งเทพ หรือจะหาที่พักสบายๆ ในโรงแรม-รีสอร์ทก็มี

มากมายหลากหลายรู ปแบบให้เลือกสรร

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ต่างๆ อาทิ “เที่ยวสระบุรี...หน้าฝน” แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจ “คู่มอ ื นักท่องเที่ยว...สระบุรี” รีวว ิ ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในสระบุรี นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “SARABURI MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดย

่ ความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, แยกประเภทหมวดหมูต ่ า่ งๆ เพือ ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ใดที่สนใจจะลงข้อมูลสินค้าและ บริการของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

นัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

นงคราญ นันชนะ

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย

นภาพร ดรุ ณพันธ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com
น�้ำตกโกรกอีดก น้�ำตกสามหลั่น ตัง้ อยูห่ า่ งจากทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติ น�้ำตกสามหลั่น ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอ เมือง ประมาณ 300 เมตร มีลกั ษณะเป็นน�ำ้ ตก ขนาดกลาง มี ทั้ ง หมด 3 ชั้ น แต่ ล ะชั้ น สู ง ประมาณ 2 เมตร จะเป็นขัน้ ของชัน้ หินไหลลด หลั่ น กั น ลงมาอย่ า งสวยงาม ช่ ว งที่ น�้ ำ ไหล เยอะๆ สายน�ำ้ จะไหลผ่านชัน้ หินทัง้ หมดลงมา รอบข้างเป็นต้นไม้นอ้ ยใหญ่สเี ขียวขจี ช่วงหน้า ฝนจะได้เห็นดอกไม้ปา่ ทีอ่ ยูร่ มิ น�ำ้ ตก สวยงาม มาก สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสามหลั่น โทร. 0 3671 3829, 08 9815 9455 น้�ำตกมวกเหล็ก น�้ำตกสามหลั่น ตั้งอยู่ภายใน สวนรุกขชาติมวกเหล็ก ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีต้นก�ำเนิดมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มี ลักษณะเป็นแก่งหินขวางล�ำน�ำ้ มวกเหล็ก เกิดเป็นน�ำ้ ตกชัน้ เดียวขนาดเล็กๆ สวยงาม สูงประมาณ 5 เมตร สามารถลงเล่นน�ำ้ ได้ทงั้ ทางฝัง่ ด้านล่างน�ำ้ ตกและด้านเหนือน�ำ้ ตก น�ำ้ ไม่ลกึ มากนัก ลงเล่นได้อย่างปลอดภัย รอบด้านเป็นต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การมานั่งเล่นพักผ่อน กินข้าวกับครอบครัว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะเดินเที่ยวชมต้นไม้นานาพรรณได้ในสวนรุกขชาติมวกเหล็กด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก โทร. 0 3634 4100 ๑ ใน...สระบุรี

25


น�้ำตกมวกเหล็ก

น้�ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย บริเวณหมู่บ้านแก่งหลุ ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก เป็นน�ำ้ ตกทีเ่ กิดจากล�ำห้วยมวกเหล็ก มีลกั ษณะเป็นชัน้ เตีย้ ๆ จ�ำนวน 7 ชั้น รวมระยะทางทั้งสิ้น 490 เมตร แต่ละชั้นมี ความสูงประมาณ 1-4 เมตร บางชัน้ จะมีแอ่งน�ำ้ ตืน้ ๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้ลงเล่นคลายร้อน น�้ำใสสะอาด ช่วงที่น่าเที่ยว คือเดือนพฤศจิกายน-เมษายน สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน�้ำตกเจ็ดสาวน้อย โทร. 0 3634 6586 น้�ำตกดงพญาเย็น ตั้งอยู่ที่ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัด สระบุ รี อยู ่ ห ่ า งจากน�้ ำ ตกเจ็ ด สาวน้ อ ยประมาณ 1.5 กิโลเมตร เกิดจากล�ำห้วยมวกเหล็กเช่นเดียวกัน มีลกั ษณะ เป็นน�ำ้ ตกขนาดเล็ก มีชนั้ เตีย้ ๆ ลดหลัน่ กันไป มีแอ่งน�ำ้ ตืน้ ๆ ให้ลงเล่นน�ำ้ สุดเย็นฉ�ำ่ เพือ่ คลายร้อนกันตลอดทัง้ ปี ทัง้ สอง ฟากฝัง่ ของน�ำ้ ตกมีตน้ ไม้นานาพรรณให้ความร่มรืน่ อากาศ เย็นสบายสดชืน่ ชาวบ้านท�ำแคร่ไม้ไผ่รมิ น�ำ้ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้มานั่งพักผ่อน ทั้งนี้มีบริการร้านอาหารด้วย

26

๑ ใน...สระบุรี

น�้ำตกดงพญาเย็นว ย ี ่ ท เ า ่ น . . . ตลาด

ี ร ุ บ ะ สร

ตลาดหัวปลี ตั้ ง อยู ่ ด ้ า นในศู น ย์ OTOP คอมเพล็ ก ซ์ พุ แ ค อ� ำ เภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นอกจากเป็นที่ตั้งของตลาดแล้ว ที่นี่ ยังเป็นจุดแวะซื้อของฝากจากสระบุรีที่ใครหลายคนรู้จักกันดี ภายใน ตลาดหัวปลี นักท่องเที่ยวจะได้เดินเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศสวน กล้วยอันร่มรื่น ละลานตาด้วยของกินที่พ่อค้าแม่ขายขนกันมาแบบ ไม่ยั้ง ไม่ว่าจะเป็นเมลอนตัดมาจากสวนสดๆ, กะหรี่ปั๊บ, อินทผาลัม, ผักสด และผลไม้สดส่งตรงจากสวน รับรองว่า…ใครแวะมาที่ตลาด หัวปลี เป็นต้องได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแน่นอน ตลาดเปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่ เวลา 09.00-17.00 น. ตลาดโรงคั่ว หรือตลาดประชารัฐวัฒนธรรมโบราณ ลาวเวียง ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านใร่กาแฟ ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง เป็นตลาด ทีจ่ ำ� หน่ายทัง้ อาหารและขนมในท้องถิน่ พร้อมทัง้ น�ำเสนอวัฒนธรรมของชาวลาวเวียงทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส มีบรรยากาศแบบย้อน

28

๑ ใน...สระบุรี

ยุค ตกแต่งตลาดสไตล์วนิ เทจด้วยของเก่ามากมาย อีกทัง้ ในตลาดยัง ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศแบบบ้านไร่บ้าน สวน ลมเย็นสบายตลอดทั้งวัน อาหารที่ไม่ควรพลาด อาทิ ทอดมัน ปลา, ทอดมันไข่ยางมะตูม, ผัดไทย, หอยทอด, ราดหน้าโบราณ, ก๋วยเตี๋ยวโบราณ, ส้มต�ำ, หมูยอย่าง, ข้าวเกรียบว่าว, ขนมถ้วย, เฉาก๊วยนมสด, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ขนมดอกจอก, ขนมไทยโบราณ, น�้ำสมุนไพรไทย, กาแฟและชาไทยโบราณ, กาแฟสดบ้านไร่ เป็นต้น ตลาดโรงคั่ว เปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 08.00-15.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถ เข้าเทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑ์บา้ นใร่กาแฟได้ดว้ ย ซึง่ จะเปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.ตลาดในสวน ชิมเพลิน เดินไพร ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการขนานนามทั้งจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงว่าเป็น “สวนสวรรค์” ซึ่งภายในเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสวยงาม แข่งกัน ออกดอกบานสะพรั่ง หากแต่ความน่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น โดยทุกวันเสาร์ของ สัปดาห์ ที่นี่จะมีตลาดในสวน ชิมเพลิน เดินไพร ให้นักท่องเที่ยวได้ เดินเลือกซื้อของกินอร่อยๆ เดินกันแบบเพลินๆ อาหารการกินอร่อย บรรยากาศสุดชิลสบายๆ แบบนี้ เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับเอาไว้เป็นที่ เที่ยววันหยุด ให้คุณได้พาครอบครัว เพื่อน และคนรัก ไปเช็กอินรับ ความสุข ชนิดแบบที่เรียกว่าใกล้กรุงเทพฯ แค่นิดเดียวเอง เปิดบริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. กาดฮิมน้�ำพระยาทด ตัง้ อยูบ่ ริเวณสวนป่ายาง ริมแม่นำ�้ ป่าสัก อ�ำเภอเสาไห้ ในวัดพระยาทด เป็นตลาดพืน้ บ้านแบบทางเหนือของชาวไทย วน ซึง่ อพยพจากเชียงแสนมาอยูบ่ ริเวณแม่นำ�้ ป่าสักกว่า 200 ปี รอบๆ ตลาดรายล้อมด้วยต้นนายางสูงใหญ่หลายสิบต้น อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น เดินแล้วไม่ร้อนเลย ภายในตลาด ถูก ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีซุ้มมงคลประดับด้วยตุงโคม มีชิงช้า ให้ไกวเล่น มีแคร่ไม้ไผ่ให้นั่งพัก และร้านค้ากว่า 40 ร้าน ก็ใช้ วัสดุจากธรรมชาติท�ำเป็นซุ้มจ�ำหน่ายสินค้า อาหารที่นี่ส่วน ใหญ่จะเป็นอาหารพืน้ บ้าน ขนมทานเล่นแปลกๆ ทีเ่ ราอาจไม่ เคยลิม้ ลอง รวมไปถึงของกินทัว่ ไปทีเ่ ราเคยเห็นบ่อยๆ เช่น ผัด หมีย่ วน, หยกกล้วย, ก๋วยเตีย๋ วหลอด, ขนมไทยชนิดต่างๆ, ไข่ ตกหลุม, ไอติมกะโหล้ง ตลอดจนผักปลอดสารพิษจากสวน ชาวบ้าน ทัง้ ยอดกระเจีย๊ บแดง ใบเตยหอม ดอกอัญชัน ผักบุง้ นา ยอดสะเดา และใบกระเพรา แวะมาเทีย่ ว กิน ช้อป ได้ทกุ วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

30

๑ ใน...สระบุรี

ตลาดน้�ำลาวเวียง ตลาดน�้ำแห่งใหม่และแห่งเดียวในสระบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ ป่าสัก บริเวณวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นตลาดที่จัดสร้างขึ้น มาด้วยน�ำ้ แรงของชาวบ้านเอาของทีห่ าได้ในท้องถิน่ มาวางขายใน ราคาชาวบ้าน มีเวทีการแสดง การสาธิต กิจกรรมต่างๆ ใต้ร่มไม้ จามจุรขี นาดใหญ่ ของกินทีซ่ อื้ หาในตลาดเอามาวางบนเสือ่ ตัง้ บน ส�ำรับเหมือนขันโตกกินกันแบบสบายๆ พร้อมชมการแสดงที่สับ เปลี่ยนหมุนเวียนกันมากมายหลายอย่าง มิตรภาพและความเป็น กันเองของพ่อค้าแม่ขายในตลาด เป็นเสน่หท์ ที่ ำ� ให้คนมาเดินตลาด เกิดความประทับใจ แม้วา่ จะเป็นร้านเล็กๆ มุงด้วยหญ้าทีช่ าวบ้าน ช่วยกันสร้างขึน้ มามีทางเดินเป็นดินธรรมดา แต่ผคู้ นก็หลัง่ ไหลกัน มาเที่ยวมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ตลาดน�้ำลาวเวียงเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 10.00 - 20.00 น.
น�้ำตกเจ็ดคด

เห็ดแชมเปญ

24

๑ ใน...สระบุรี

ศูนย์ศก ึ ษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย มีเนื้อที่ ประมาณเกือบ 14,000 ไร่ เต็มไปด้วยป่าเขา แหล่งน�้ำ น�้ำตก และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมไปนอนกาง เต็นท์ริมอ่างเก็บน�้ำเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ในช่วงหน้าฝนจะมีเห็ด แชมเปญให้ได้ชมกันด้วย สิง่ ทีโ่ ดดเด่นของทีน่ อี่ กี สิง่ ก็คอื น�ำ้ ตกเจ็ด คด แบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ น�ำ้ ตกเจ็ดคดเหนือ น�ำ้ ตกเจ็ดคดกลาง และน�้ำตกเจ็ดคดใต้ มีความสวยงามแตกต่างกันไป ที่นี่มีเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติให้เดินและจุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขนึ้ ด้วย แต่กอ่ นไป ควรติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพราะบางช่วงอาจปิดเส้น ทางหากสภาพอากาศไม่เหมาะสมหรือมีอุปสรรคในการเที่ยวชม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08 9237 8659, 08 5968 3520 และ 08 0019 2762 น้�ำตกโกรกอีดก ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ ต�ำบลชะอม อ�ำเภอแก่งคอย เป็นหนึ่งในน�้ำตกภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อยู่กลางป่าลึก มี หลายชั้น โดยเฉพาะชั้นที่ 7 ที่สูงมากถึงประมาณ 350 เมตร ในฤดู น�ำ้ หลากน�ำ้ จ�ำนวนมหาศาลทีไ่ หลลงมาผ่านหน้าผาสูงชันนี้ เสียงจะ ดังกึกก้องไปทั่วผืนป่า โดยรอบของน�้ำตกจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ อุดม สมบูรณ์ สวยงามมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ โทร. 08 6092 6527
Magazine ๑ ใน...สระบุรี ได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์ผู้บริหาร “ครูต้อยเบเกอรี่” ต้นต�ำรับ “ขนมปังแลบลิ้น” เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศ ที่ได้รับความนิยมและตอบรับจาก ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรสชาติขนมปังที่นุ่ม หอม ละมุน “ครูต้อยเบเกอรี่” มีอะไร ดีนอกจากกรรมวิธีในการผลิตขนมอร่อยๆ และประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านขนมปังระดับสากลจากต่างประเทศ รู้ลึก รู้จริง และให้ทุกสิ่งที่ดีกับลูกค้าทุกคน ดังนั้นทุกขั้นตอนการผลิต เรารับรองว่าเรามีมาตรฐานที่ดี และใช้วัตถุดิบเกรด Premium

วันนี้ท�ำไม “ครูต้อยเบเกอรี่” แบรนด์นี้ถึงเข้าไปอยู่ในใจคนหลายคนทั่วประเทศโดยไม่มี เงื่อนไข เราไม่มีโฆษณา ไม่จ้างดารา ไม่ท�ำการตลาด แต่ท�ำไมได้ใจลูกค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ มากมายขนาดนี้ มาเปิดใจผู้บริหาร “ครูต้อยเบเกอรี่” กัน

คุณฉลวยศรี คงสวัสดิ์ (ครูต้อย) ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของกิจการครูต้อยเบเกอรี่

48

๑ ใน...สระบุรี

ทุกวันนีม้ คี วามสุขมาก ทีเ่ ห็นหลายคน หลายครอบครัวมีอาชีพ มีชวี ติ ที่ดีขึ้นจากการขายขนมของเรา บางคนเริ่มจากศูนย์ไม่มีแม้แต่ทุนที่จะมาซื้อบาง คนไม่มีรถ บางคนไม่มีบ้าน บางคนไม่มีแม้แต่เงินค่าเทอมให้ลูก แต่วันนี้บุคคล เหล่านั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายเลย ก�ำไรรายได้ทุกวันนี้เราพยายามตอบแทนและคืนก�ำไรให้สังคม ไม่ว่า จะเป็นการสร้างอาชีพให้ชุมชนได้มีงานท�ำ และให้พนักงานได้มีอาชีพที่ม่ันคง/ การให้ตวั แทนได้มรี ายได้ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ มีบา้ น มีรถ มีเงินเลีย้ งครอบครัว เขาอย่างสบาย และสุดท้ายคือการตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือคนที่ด้อย โอกาสไม่วา่ จะเป็นการมอบทุนการศึกษา การมอบสิง่ ของให้กบั เด็กพิการซ�ำ้ ซ้อน การสมทบทุนบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล เป็นต้น เราตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะวันนี้หรือวัน ข้างหน้า เราสัญญาจะท�ำต่อไป


ขนมแบรนด์ครูต้อยเบเกอรี่กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่าย การท�ำการตลาด ช่องทางการค้าขายสมัยก่อน มันไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้ โลกออนไลน์ไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความตั้งไจ อดทน แต่เราโชคดีที่มีภรรยา ที่ดี มีลูกๆ ที่น่ารัก ช่วยกันคิดปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนกันและกัน เราจะสอนลูกๆเสมอว่าการค้าขายหรือการท�ำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่มุ่งแต่ก�ำไรได้อย่างเดียว อย่าคิดแต่จะรับอย่างเดียว ให้ได้ให้ แม้บางทีจะเหลือก�ำไรไม่มากก็ตาม!! สิง่ ส�ำคัญในการท�ำธุรกิจคือการไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ ไม่โจมตีใคร ไม่ให้รา้ ยใคร เราต้องสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้อื่นได้ดีและเติบโตเช่นเดียวกัน วันนี้มาถึงรุ่นลูกบริหารแต่เราก็ต้องคอยดูและคอยเป็นที่ปรึกษาให้พวกเขาได้รับความคิดและ อุดมการณ์ที่เราเคยสร้างมาสมัยก่อน เพื่อให้เขาต่อยอดเป็นนักธุรกิจที่ดีมีคุณธรรมต่อไปในอนาคต

คุณสมบุญ คงสวัสดิ์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าของกิจการครูต้อยเบเกอรี่/นักกฎหมาย

คุณ รัฐศิญาภรณ์ คงสวัสดิ์ (คุณโอ๊ต) ต�ำแหน่งปัจจุบัน Production Manager : โรงงานครูต้อยเบเกอรี่

ดร.นันทินี คงสวัสดิ์ (คุณโอ๋)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน CEO /Marketing Director:โรงงานครูต้อยเบเกอรี่ Managing Director : CLS thailand Co.,Ltd

เราเป็นคนรุน่ ใหม่กจ็ ริงแต่เราไม่เคยทิง้ อุดมการณ์และแนวคิด ที่พ่อกับแม่ท�ำไว้เลย เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วค�ำว่าการตลาดไม่เคยมีอยู่ในความคิด! ตอนนัน้ ก็พยายามตัง้ ใจท�ำให้ดที สี่ ดุ เพราะด้วยความทีเ่ ห็นพ่อกับแม่เป็นต้น แบบชีวติ ทีด่ คี า้ ขายด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและจริงใจกับลูกค้า เราก็ปฏิบตั ิ ตามมาเรือ่ ยๆ อาจด้วยหัวใจทีไ่ ม่มเี งือ่ นไขของค�ำว่าให้ เราเลยได้ใจคนไทยทัว่ ประเทศ ทุกวันนี้ก็ดูแลลูกค้าและตัวแทน ทั่วประเทศ ทุกเรื่อง ทุกสิ่งเรา ต้องรับมือและแก้ปัญหาให้ได้ ซึ่งไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียว !! แบรนด์ครูตอ้ ยเบเกอรี่ ไม่เคยท�ำโฆษณา ไม่เคยขายฝัน!!! แต่ เราได้ทำ� ฝันให้เป็นจริง เปลีย่ นชีวติ คนหลายคนมานับไม่ถว้ น เราดีใจมาก ทีเ่ ราเป็นส่วนหนึง่ ให้เขามีวนั นี!้ !วันทีเ่ ขามีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ เราจะพูดอยูเ่ สมอ ว่าคนที่ตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ต่อการท�ำธุรกิจแบรนด์ของเรา วันนี้ ไม่มี ใครไม่ประสบความส�ำเร็จเรากล้ายืนยันค�ำนี้แน่นอน

เราคงเคยได้ยนิ หลายคนพูดเสมอว่า ความตัง้ ใจ อย่างเดียว ก็พอส�ำหรับการท�ำธุรกิจ แต่ในการท�ำธุรกิจเบเกอรี่นั้น เราอยากจะ เพิม่ เติมอีกข้อนัน่ ก็คอื การสะสมประสบการณ์ในด้านการปฏิบตั ลิ งมือ ท�ำ บางครั้งทฤษฎีอย่างเดียวนั้นย่อมไม่เพียงพอ เราจะต้องลงมือท�ำ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เราเริม่ จากการชอบท�ำขนมปังตัง้ แต่เด็กๆ ด้วยการลองผิด ลอง ถูก และได้มโี อกาสเข้าไปเรียนรูง้ านด้านเบเกอรีท่ งั้ ในและต่างประเทศได้พบเจอ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความรู้ จากนักท�ำขนมปังหลายๆ ประเทศ จึงท�ำให้ เราได้เห็นความแตกต่างถึงวัฒนธรรมของคนทานขนมปังทีแ่ ตกต่างกันออก ไป จากประสบการณ์นนั้ ท�ำให้เราน�ำกลับมาพัฒนาคิดค้น ทักษะการท�ำขนมปัง ของแบรนด์เราอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้ ขนมปังทุกชนิดของเรา นอกจากจะค�ำนึงให้ความ ส�ำคัญกับวัตถุดิบที่เราใช้แล้ว เรายังให้ความส�ำคัญกับกระบวนการขั้น ตอนการผลิต รสชาติ และเอกลักษณ์ของขนมปังเพื่อสร้างความโดด เด่นและทุกอย่างจะต้องผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เพือ่ ให้ถกู ใจลูกค้า เมื่อถึงตอนนี้แล้ว จะท�ำให้ลูกค้าเข้าใจเราว่า แบรนด์ครูต้อยเบเกอรี่ กว่าการที่จะผลิตสินค้าออกมาแต่ละตัวนั้น เราใช้ระยะเวลาในการคิดค้น ทดลอง ค่อนข้างนานเพื่อให้ได้รสชาติ คุณภาพ และเอกลักษณ์ ของ ขนมปังแต่ละชนิด เพื่อให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้า


องค์การบริหาร ส่วนต�ำบล

เริงราง

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540 สนับสนุน

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายอ�ำนาจ การปกครองสูท่ อ้ งถิน่ อย่างแท้จริง จากเจตนารมณ์ของกฎหมายการ ปกครองท้องถิ่นไทยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครอง ท้องถิ่นไทย หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง ก็คือ “ราชการส่วนท้องถิ่น” จึงถูกจัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดในการพัฒนาระบอบการ ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้องถิน่ และเป็นกลไกการปกครอง ทีจ่ ะ “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ของตนได้อย่าง แท้จริง ทัง้ นีเ้ พราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมาจากประชาชน ด�ำเนินกิจการเพื่อประชาชน และโดยการก�ำกับดูแลของประชาชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลเริงราง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วน ต�ำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต�ำบลเริง รางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยมี นายเสนาะ อารีมิตร ก�ำนันต�ำบลเริงราง เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยต�ำแหน่ง) คนแรก และปัจจุบัน นาย ภานุวัฒน์ ชวนะพันธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเริงราง

50

๑ ใน...สระบุรี


ที่ท�ำการ องค์การบริหารส่วนต�ำบลเริงราง ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเริงราง อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นอาคารที่ท�ำการ 2 ชั้น การคมนาคมสะดวก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเสาไห้ ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร มีเขตรับ ผิดชอบพื้นที่ประมาณ 5.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,182 ไร่ จ�ำนวนประชากร รวม 3,112 คน แยกเป็น ชาย 1,489 คน หญิง 1,263 คน จ�ำนวนครัวเรือน 1,277 ครัวเรือน ลักษณะภูมปิ ระเทศ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ เหมาะส�ำหรับ การเพาะปลูก และมีแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติและมีคลอง สภาพดินเป็นดินเหนียว พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลเริงราง ประชากรจะประกอบ อาชีพได้แก่ ท�ำการเกษตร (ท�ำนา เลี้ยงสัตว์) ท�ำงาน บริษัท, โรงงาน, รับจ้าง, ค้าขาย, รับราชการ เป็นต้น สินค้า OTOP ในต�ำบล คือ เอนไซน์ผลไม้ (น�้ำลูกยอ, น�้ำมะนาว, น�้ำมะเฟือง, น�้ำสมอ, และน�้ำผลไม้รวม)

วัดบ้ านชุ้ง

วิหาร หลวงพ่ อด�ำ หลวงปู่ ปลืม้ อิสสโร (วัดบ้ านชุ้ง)

วิหาร หลวงพ่ อใหญ่ (วัดเชิงราก)

ส�ำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในเขตต�ำบลเริงรางนั้น ได้แก่

วัดบ้านซุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 อยู่ริมแม่น�้ำแควป่าสัก เป็นวัดก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 สิง่ ทีน่ า่ สนใจได้เก่าอุโบสถเก่าแก่ภายในวัด ส�ำหรับปูชนียวัตถุสำ� คัญได้แก่ “หลวงพ่อด�ำ” พระประธานในอุโบสถ ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนในต�ำบล โบสถ์ วัดบ้ านชุ้ง อายุกว่ า 400 ปี

วัดเชิงราก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น�้ำแควป่า สัก สิง่ ทีน่ า่ สนใจมี อุโบสถเก่าแก่ สร้าง พ.ศ. 2505 ส�ำหรับปูชนียวัตถุมพี ระประธาน ในอุโบสถ “หลวงพ่อใหญ่” และรอยพระพุทธบาทจ�ำลองให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้สกั การะบูชาอีกด้วย โบสถ์วัดบ้านชุ้ง เป็นโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททอง อายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นโบราณสถานที่สำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ ถือเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ และใกล้เคียง

องค์การบริหารส่วนต�ำบลเริงราง ที่อยู่ : 25 ม.3 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160

โทร. 036-271915, 036-271959 โทรสาร 036-271914 โบสถ์ วัดบัวงาม

หรือที่ www.reangrang.go.th

๑ ใน...สระบุรี

51
น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งปลูกดอกทานตะวันที่ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยมีการปลูกทั้งในอ�ำเภอวังม่วง อ�ำเภอมวกเหล็ก อ�ำเภอแก่งคอย อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอพระพุทธบาท และอ�ำเภอหนองโดน ในแต่ละไร่กจ็ ะปลูก ดอกทานตะวันตัง้ แต่ 10-50 ไร่ มีบรรยากาศสวยงามแตกต่าง กั น ออกไป โดยจะเริ่ ม เที่ ย วชมได้ ใ นช่ ว งเดื อ นธั น วาคมมกราคม ของทุกปี ๑ ใน...สระบุรี

27ตลาดในสวน ชิมเพลิน เดินไพร ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการขนานนามทั้งจากคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงว่าเป็น “สวนสวรรค์” ซึ่งภายในเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสวยงาม แข่งกัน ออกดอกบานสะพรั่ง หากแต่ความน่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์ภาคกลางพุแค ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น โดยทุกวันเสาร์ของ สัปดาห์ ที่นี่จะมีตลาดในสวน ชิมเพลิน เดินไพร ให้นักท่องเที่ยวได้ เดินเลือกซื้อของกินอร่อยๆ เดินกันแบบเพลินๆ อาหารการกินอร่อย บรรยากาศสุดชิลสบายๆ แบบนี้ เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับเอาไว้เป็นที่ เที่ยววันหยุด ให้คุณได้พาครอบครัว เพื่อน และคนรัก ไปเช็กอินรับ ความสุข ชนิดแบบที่เรียกว่าใกล้กรุงเทพฯ แค่นิดเดียวเอง เปิดบริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. กาดฮิมน้�ำพระยาทด ตัง้ อยูบ่ ริเวณสวนป่ายาง ริมแม่นำ�้ ป่าสัก อ�ำเภอเสาไห้ ในวัดพระยาทด เป็นตลาดพืน้ บ้านแบบทางเหนือของชาวไทย วน ซึง่ อพยพจากเชียงแสนมาอยูบ่ ริเวณแม่นำ�้ ป่าสักกว่า 200 ปี รอบๆ ตลาดรายล้อมด้วยต้นนายางสูงใหญ่หลายสิบต้น อากาศเย็นสบาย ร่มรื่น เดินแล้วไม่ร้อนเลย ภายในตลาด ถูก ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีซุ้มมงคลประดับด้วยตุงโคม มีชิงช้า ให้ไกวเล่น มีแคร่ไม้ไผ่ให้นั่งพัก และร้านค้ากว่า 40 ร้าน ก็ใช้ วัสดุจากธรรมชาติท�ำเป็นซุ้มจ�ำหน่ายสินค้า อาหารที่นี่ส่วน ใหญ่จะเป็นอาหารพืน้ บ้าน ขนมทานเล่นแปลกๆ ทีเ่ ราอาจไม่ เคยลิม้ ลอง รวมไปถึงของกินทัว่ ไปทีเ่ ราเคยเห็นบ่อยๆ เช่น ผัด หมีย่ วน, หยกกล้วย, ก๋วยเตีย๋ วหลอด, ขนมไทยชนิดต่างๆ, ไข่ ตกหลุม, ไอติมกะโหล้ง ตลอดจนผักปลอดสารพิษจากสวน ชาวบ้าน ทัง้ ยอดกระเจีย๊ บแดง ใบเตยหอม ดอกอัญชัน ผักบุง้ นา ยอดสะเดา และใบกระเพรา แวะมาเทีย่ ว กิน ช้อป ได้ทกุ วันอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

30

๑ ใน...สระบุรี

ตลาดน้�ำลาวเวียง ตลาดน�้ำแห่งใหม่และแห่งเดียวในสระบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ ป่าสัก บริเวณวัดตะเฆ่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เป็นตลาดที่จัดสร้างขึ้น มาด้วยน�ำ้ แรงของชาวบ้านเอาของทีห่ าได้ในท้องถิน่ มาวางขายใน ราคาชาวบ้าน มีเวทีการแสดง การสาธิต กิจกรรมต่างๆ ใต้ร่มไม้ จามจุรขี นาดใหญ่ ของกินทีซ่ อื้ หาในตลาดเอามาวางบนเสือ่ ตัง้ บน ส�ำรับเหมือนขันโตกกินกันแบบสบายๆ พร้อมชมการแสดงที่สับ เปลี่ยนหมุนเวียนกันมากมายหลายอย่าง มิตรภาพและความเป็น กันเองของพ่อค้าแม่ขายในตลาด เป็นเสน่หท์ ที่ ำ� ให้คนมาเดินตลาด เกิดความประทับใจ แม้วา่ จะเป็นร้านเล็กๆ มุงด้วยหญ้าทีช่ าวบ้าน ช่วยกันสร้างขึน้ มามีทางเดินเป็นดินธรรมดา แต่ผคู้ นก็หลัง่ ไหลกัน มาเที่ยวมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ตลาดน�้ำลาวเวียงเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 10.00 - 20.00 น.