Page 1


Special Issue @ Annual 2020

CONTENTS

สารบัญ

พระราชวังสนามจันทร์

<<คอลัมภ์ : ท่องเที่ยว>>

“ทำ�บุญไหว้พระ วันเข้าพรรษา” ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลก

48

แนะนำ�สินค้าและบริการ ในเขตจังหวัด

นครปฐม

39

28

คู่มอ ื บริการนักท่องเที่ยว แนะนำ� ที่กิน ที่พัก สปา

กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ

32

เที่ยวชิล...เช็คอิน

จังหวัดนครปฐม


บทบรรณาธิการ จังหวัดนครปฐม

เมืองแห่งอารยธรรมอันยาวนานสมัยทวาราวดี ค�ำว่า “นครปฐม” แปลว่า เมืองแห่งแรก ที่ได้ชอ ื่ นี้เพราะ

ปรากฏหลักฐานว่า พระโสณะและพระอุตระ เดินทางจากชมพูทวีปมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยมี เมืองศูนย์กลางคือเมืองนครปฐมเป็นจุดหมาย และในจังหวัดนครปฐมได้มีการขุดพบร่องรอยอารยธรรมโบราณหลายๆ แห่ง รวมถึงยังมี ่ ้งั ของ สวนพุทธมณฑล พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดียท ์ ไี่ ด้ชอ ื่ ว่าเก่าแก่ทส ี่ ด ุ ในประเทศไทย สร้างในสมัยทวารวดี นอกจากนี้นครปฐมยังเป็นทีต ศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ชอ ื่ ว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลก”

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “กินเที่ยว...นครปฐม” แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจและรีวว ิ ร้าน อาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในนครปฐม นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “NAKHONPATHOM MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและ

บริการต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐมและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ท่ส ี นใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความ สะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ใดที่สนใจจะลงข้อมูลสินค้าและบริการของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

นัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

นงคราญ นันชนะ

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย

นภาพร ดรุ ณพันธ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com


บทบรรณาธิการ จังหวัดนครปฐม

เมืองแห่งอารยธรรมอันยาวนานสมัยทวาราวดี ค�ำว่า “นครปฐม” แปลว่า เมืองแห่งแรก ที่ได้ชอ ื่ นี้เพราะ

ปรากฏหลักฐานว่า พระโสณะและพระอุตระ เดินทางจากชมพูทวีปมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยมี เมืองศูนย์กลางคือเมืองนครปฐมเป็นจุดหมาย และในจังหวัดนครปฐมได้มีการขุดพบร่องรอยอารยธรรมโบราณหลายๆ แห่ง รวมถึงยังมี ่ ้งั ของ สวนพุทธมณฑล พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดียท ์ ไี่ ด้ชอ ื่ ว่าเก่าแก่ทส ี่ ด ุ ในประเทศไทย สร้างในสมัยทวารวดี นอกจากนี้นครปฐมยังเป็นทีต ศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ชอ ื่ ว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลก”

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “กินเที่ยว...นครปฐม” แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจและรีวว ิ ร้าน อาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในนครปฐม นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “NAKHONPATHOM MARKET” ซึ่งได้รวบรวมสินค้าและ

บริการต่างๆ ในเขตจังหวัดนครปฐมและเขตติดต่อ น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ท่ส ี นใจ โดยแยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความ สะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ หน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน ใดที่สนใจจะลงข้อมูลสินค้าและบริการของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

นัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

นงคราญ นันชนะ

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย

นภาพร ดรุ ณพันธ์ ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com


พระมหาวิหาร ที่ พุทธมณฑล

ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ท่ส ี ด ุ ในโลก

พุทธมณฑล

ดินแดนธรรมที่เป็นดังปูชนียสถานและศูนย์กลาง ่ ด ทางพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นทีจ ั งานในวันส�ำคัญ ่ ก ทางพุทธศาสนาแล้ว พุทธมณฑลยังเป็นสถานทีพ ั ผ่อนใน บรรยากาศที่เป็นกุศลร่มรื่นน่าเที่ยวไม่น้อย

มีความเชือ่ อย่างหนึง่ ว่าแผ่นดินก�ำเนิดพระบรมศาสดา ถือ เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดได้ไปกราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 ต�ำบล คือ สถานที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ โดยในเนื้อที่ 2,500 ไร่ ของพุทธมณฑลนั้น จะโดดเด่นด้วย ปรินิพพาน ถือว่าเป็นผู้มีบุญ เพราะเหตุนี้ในแต่ละปีจึงมีชาวพุทธทั่ว องค์ประธานของพุทธมณฑล ทีเ่ ปรียบดังสัญลักษณ์ของพุทธมณฑล โลกหลั่งไหลกันไปนมัสการสถานที่เหล่านั้น แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ได้พระราชทานนาม สามารถเดินทางไปไกลได้ถึงประเทศอินเดียและเนปาล จึงได้มีการ ว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” จ�ำลองสถานที่ สังเวชนียสถาน 4 ต�ำบล มาไว้ที่พุทธมณฑล เพื่อให้ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ทีป่ ระยุกต์มาจากพระพุทธ พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้และระลึกถึงพระพุทธเจ้า โดย รูปปางลีลาของสมัยสุโขทัย ออกแบบสร้างโดย ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พี สังเวชนียสถาน 4 ต�ำบลนัน้ สร้างอยูร่ อบองค์พระประธานพุทธมณฑล ระศรี องค์พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะส�ำริดมีขนาดสูง 2,500 กระเบียด ตามทิศทางพุทธประวัติ มีพื้นที่ต�ำบลละ 50 ไร่ ล้อมรอบด้วยคูน�้ำ (1 กระเบียดเท่ากับ 1/4 นิ้ว) ตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้ ภ ายในบริ เ วณพุ ท ธมณฑลยั ง มี คื อ วิ ห าร ส่วนบริเวณอื่นๆ ของพุทธมณฑลที่น่าสนใจก็มีสวนไม้ไทย ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเท่าต้นแบบ เป็นอาคารทีส่ ร้างเป็นหลัง ต่างๆ เช่น สวนสมเด็จ สวนสมุนไพร สวนเวฬุวัน สวนตะโก สวนตาล แรกในพุทธมณฑล ส่วนด้านทิศเหนือมี หอประชุมทางพุทธศาสนา ฯลฯ ซึง่ มีทงั้ ความสวยงามและความร่มรืน่ สงบเงียบเหมาะแก่การพัก ใช้เพื่อการประชุมทางพุทธศาสนา มีห้องประชุมใหญ่บรรจุได้ถึง ผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้ในพุทธมณฑลทัง้ หมดมีประมาณห้าหมืน่ กว่าต้น 1,250 ที่นั่ง ถัดไปก็เป็น พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ ล้วนแต่เป็นต้นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติ ต้นไม้ต้นแรกที่ปลูกคือ ต้นพระ บริเวณสวนธรรม ซึ่งใช้เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุ จัดนิทรรศการ ศรีมหาโพธิ์ เมื่อปี 2526 โดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยาม การบรรยายธรรม เสวนาธรรม และการบริการต่างๆ ส่วนที่ขาดไม่ได้ บรมราชกุมารี ที่ต�ำบลตรัสรู้ นอกจากนี้จะเห็นป้ายชื่อของสถาบัน ส�ำหรับผู้ที่ไปพุทธมณฑล ควรจะต้องไปชม พระมหาวิ ห าร ที่ ต่างๆ ที่มาร่วมปลูกต้นไม้ตั้งเรียงรายตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณ ประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก จารึกพระไตรปิฎก พุทธมณฑล ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ บนหินอ่อนขนาดใหญ่จ�ำนวน 1,418 และเขตต�ำบลบางกระทึก อ.สามพราน อยู่ห่างจากตัวเมือง แผ่น รวมทั้ง มีภาพวาดพุทธประวัติอยู่ด้านบนโดยรอบ นครปฐมไปทางถนนปิ่ นเกล้า-นครชัยศรี ประมาณ 30 กม. ๑ ใน...นครปฐม

29


หลวงพ่อวัดไร่ขิง

วัดพระประโทณเจดีย์ อยูห่ า่ งจากองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กม. เป็นโบราณ สถานสมัยทวารวดี ขุดพบโบราณวัตถุเป็นจ�ำนวนมาก เช่น พระพุทธ รูป โลหะส�ำริด รูปพญาครุฑเหยียบนาค ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจ�ำ รัชกาลที่ 6 มีการขุดพบโบราณวัตถุจำ� นวนมากมาย เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา ครุฑโลหะส�ำริด และสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย วัดศีรษะทอง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลห้วยตะโก สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของ ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในขณะที่มีการขุดดินส�ำหรับสร้างวัด ได้ พบเศียรพระทองจมอยู่ในดิน จึงถือเป็นนิมิตที่ดี เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดหัวทอง” ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชา แยก จากแม่นำ�้ นครชัยศรี ไปยังองค์พระปฐมเจดียเ์ พือ่ สะดวกในการเสด็จ พระราชด�ำเนินไป นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองนีผ้ ่านพืน้ ทีท่ าง ตอนใต้ของวัดหัวทองและหมูบ่ า้ น ชาวบ้าน จึงอพยพมาอยูใ่ กล้คลอง เพราะสะดวกในการคมนาคม วัดนีจ้ งึ ย้ายจากทีเ่ ดิมมาอยูใ่ กล้คลอง เจดีย์บูชาและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศีรษะทอง” ต่อมาทางราชการได้ ยกขึ้นเป็นต�ำบลศีรษะทอง สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ที่วัดแห่งนี้ประชาชน จ�ำนวนมากนิยมมานมัสการพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดกลางบางแก้ว เป็นวัดโบราณ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลนครชัยศรี ภายในมีโบสถ์ วิหาร และพระประธานเก่าแก่ ซึง่ นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่า สร้างขึน้ ตัง้ แต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก จัดแสดง เรื่องราวโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่บุญ (พระพุทธวิถนี ายก บุญ ขันธโชติ) และหลวงปูเ่ พิม่ (พระพุทธวิถนี ายก เพิ่ม ปุญญวสโน) นอกจากนี้ยังมีพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุ มงคล และพระบูชาของหลวงปู่ อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นเรื่องของยาไทย สมุนไพร ยารักษาโรค และเครื่องช่างสารพัดรูปแบบ พิพิธภัณฑ์แห่ง นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4ศอก 16 นิ้ว พุทธลักษณะคล้ายสมัย เชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย พระพักตร์ดูคล้ายสมัย รัตนโกสินทร์ ที่วัดไร่ขิงนี้ ทุกเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์จะมีตลาด นัดอาหารและผลไม้จำ� หน่าย บริเวณริมแม่นำ�้ หน้าวัดมีปลาสวายตัว โตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ด้วย วัดไร่แตงทอง ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอก�ำแพงแสน ชื่ออาจไม่เป็นที่แพร่หลาย นักในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่หากเป็นคนในแวดวงพระเครื่องเชื่อ ว่าจะต้องรู้จักวัดแห่งนี้กันเป็นอย่างดี เพราะในอดีตเคยเป็นวัดที่จำ� พรรษาของพระเกจิดังแห่งนครปฐม หลวงปู่หลิว นั่นเอง หลวงปู่หลิว ถือเป็นเกจิดังแห่งยุคที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ ทั่วประเทศ ด้วยพระจริยวัตรที่เคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรม และไม่ลุ่ม หลงในกิเลส ลาภยศ สรรเสริญ ทั้งยังเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมอันแกร่ง กล้า โดยวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับท่านที่สุดก็เห็นจะเป็น พญาเต่า เรือน เหตุผลทีท่ า่ นใช้เต่าในการท�ำเป็นวัตถุมงคลก็เพราะว่า เต่าเป็น สัตว์ทอี่ ายุยืน และถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในหนึ่งชาติของพระพุทธเจ้า ก็เคยเสวยชาติเป็นเต่า ปัจจุบัน หลวงปู่หลิว ได้มรณภาพไป ซึ่งทาง วัดก็ได้สร้างรูปหล่อหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือน มีขนาดความ สูงถึง 8.5 เมตร ประทับไว้ในวิหาร ให้ลูกศิษย์ที่ยังศรัทธาได้เข้ามา เคารพและสักการะ สิ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งบรรดาลูกศิษย์มักปฎิบัติกัน ทุกคนนอกจากการกราบไหว้บูชาแล้วก็คือ การลอดใต้ท้องพญาเต่า เรือน ซึ่งเชื่อกันว่ากระท�ำแล้วจะท�ำให้มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืน เหมือนเต่า บ้างก็เอาศีรษะไปสัมผัสกับบริเวณขาหน้าของพญาเต่า เรือน เสมือนเป็นการให้เต่าเหยียบศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลวงปูห ่ ลิว

วัดไร่ขง ิ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลไร่ขงิ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 เมื่อสร้างเสร็จ ได้อญ ั เชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูน (ตามต�ำนานเล่าว่าลอยน�ำ้ มา และอัญเชิญไปไว้ทวี่ ดั ศาลาปูน) มาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานวัด ๑ ใน...นครปฐม

31


เที่ยวชิล...เช็คอิน

นครปฐม

กิจกรรมหลากหลาย...เที่ยวใกล้ๆ ไปได้ทุกวัน

ปฐม

ิ าน ี ่ ังพม พระท่น

พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร บริเวณที่เรียกกันว่า “หนองน�้ำจันทร์” ก่อสร้างใน ปี 2450 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าอยูห่ วั ยัง ทรงด�ำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ ราชกุมารทรงโปรดเกล้าให้หลวงพิทกั ษ์มานพ หรือพระยาศิลป์ ประสิทธิ์เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปี 2454 เดิมมีเพียงพระทีน่ งั่ พิมานปฐมและพระทีน่ งั่ อภิรมย์ฤดี ต่อมา ได้มีการสร้างพระที่นั่งพระต�ำหนักเพิ่มเติมอีก ได้แก่ พระที่ นั่ ง พิ ม านปฐม พระที่ นั่ ง องค์ แ รกใน พระราชวังสนามจันทร์ อาคาร 2 ชั้นแบบตะวันตก ก่อสร้าง ด้ ว ยอิ ฐ มี ช ่ อ งระบายลมและระเบี ย งลู ก กรงฉลุ ส ลั ก เป็ น ลวดลายแบบศิลปะไทย

32

๑ ใน...นครปฐม

พระทีน ่ ่ ังวช ั

รีรมยา


ำ ้ � น ด า ล ต ว ี ย ่ ท เ ...ย�่ำตลาดบก

ตลาดน้�ำวัดล�ำพญา

ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดล�ำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ริม แม่น�้ำท่าจีน หรือแม่น�้ำนครชัยศรี ตลาดน�้ำล�ำพญาแห่งนี้ริเริ่มโดย สภาวัฒนธรรมต�ำบลล�ำพญา ร่วมกับทางวัดล�ำพญา เป็นแหล่งรวม พืชผักผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรเช่น เครื่องจักสาน ผ้าทอ ผ้าย้อม และอาหารราคาถูก ตลาดน�้ำนี้จะมีแพต่อออกไปจากท่าน�้ำ แล้วก็มี ร้ า นอาหารมาตั้ ง ขายมากมาย ก็ แ ล้ ว แต่ ร ้ า นว่ า อยากจะสร้ า ง บรรยากาศให้กับร้านตัวเองยังงัย บางร้านก็ตั้งเป็นบู้ทขึ้นมา เหมือน ที่เห็นๆ กันในห้าง บางร้านก็เอาเรือหางยาวมาผูกไว้กับแพ แล้วขาย ของในนัน้ เพือ่ ให้ได้บรรยากาศขายของริมน�ำ้ บางร้านก็ยกเรือขึน้ แพ ส่วนอาหารที่ขาย ก็มีทั้งคาว หวาน และผักผลไม้สดๆ เปิดบริการทุก วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ ก็ยังมีบริการล่องเรือตามแม่น�้ำท่าจีน ด้วย เรือ ก็มีหลายแบบ โดยมีเรือบริการหลายประเภท อาทิ เรือแจวโบราณ ล่องล�ำน�้ำท่าจีน ออกจากหน้าวัดล�ำพญาไปนมัสการศาลเจ้าแม่

ทับทิมซึ่งเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำต�ำบลล�ำพญา อัตราค่าโดยสาร คนละ 20 บาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เรือลาก ล่องแม่น�้ำท่าจีน ไป-กลับ ออกจากหน้าวัดล�ำพญาไปวัดสุขวัฒนาราม ที่บริเวณหน้า วัดล�ำพญามีวงั ปลาชุกชุมสามารถให้อาหารปลาได้ อัตราค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท เรือกระแชง ออกจากหน้าวัดล�ำพญา ไปวัดบางพระ (วัดหลวงพ่อเปิน่ ) ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ อัตรา ค่าโดยสาร ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ตลาดน้�ำดอนหวาย ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อน ยุคที่ยังหลงเหลือความเป็นอดีต ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางกระทึก หลังวัด ดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคทีย่ งั หลงเหลือความเป็นอดีต ให้เห็น โดย เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้อยู่ที่อาหารอร่อยสูตรโบราณหลากหลายชนิด ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคที่ยัง หลงเหลือความเป็นอดีต ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เป็นตลาดย้อนยุคทีย่ งั หลงเหลือความเป็นอดีต ให้เห็น โดยเสน่หข์ อง ตลาดแห่งนี้อยู่ที่อาหารอร่อยสูตรโบราณหลากหลายชนิดตั้งอยู่ที่

34

๑ ใน...นครปฐม


24 ไร่ บัวที่ปลูกมีอยู่ 2 สายพันธุ์ บัวแดงสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งจะบาน ตอนเช้า ถ้ามาสายอาจจะไม่ได้ชม และอีกสายพันธุ์ เป็นบัวแดงพันธุ์ มะเหมี่ยว ซึ่งบัวมะเหมี่ยวจะบานสาย และจะบานไปตลอดทั้งวัน ท�ำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบัวได้ตลอดทั้งวัน

36

๑ ใน...นครปฐม

เมืองรัตติยา แลนด์มาร์กใหม่นครปฐม

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต�ำบลคลองนกกระทุง อ�ำเภอบางเลน ห่างจากตลาดน�้ำวัดล�ำพญาเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น มี ลักษณะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสไตล์ยอ้ นยุค พืน้ ทีก่ ว้างขวางกว่า 25 ไร่ โดดเด่นด้วยป้อมปราการก�ำแพงเมืองท่าประตูชยั ก�ำแพง เมืองสีขาวสุดยิง่ ใหญ่ สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา มีปอ้ มปราการ และประตูเมืองสวยอลังการ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำท่าจีน ตรงบริเวณ ปากคลองนกกระทุง ซึ่งได้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�ำฉากส�ำคัญ ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง “ศรีอโยธยา” ไฮไลต์เด็ดของที่นี่ก็คือ สะพานแขวนโบราณสีแดง ที่ ทอดข้ามคลองนกกระทุง เป็นจุดถ่ายรูปชิคๆ สวยงามโดดเด่น และส�ำหรับคนชอบกินจะต้องถูกใจกับโซนตลาดโบราณของทีน่ ี่ อย่างแน่นอน เพราะมีรา้ นค้าจ�ำหน่ายอาหารและสินค้ามากกว่า 200 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านก็มีของอร่อยๆ ให้ได้เลือกซื้อมากมาย นอกจากนี้ภายในเมืองรัตติยาก็ยังมีเรือนนวด ร้านกาแฟ และ ร้านอาหารริมแม่นำ�้ บรรยากาศสบายๆ ไว้รอต้อนรับด้วย พร้อม ทั้งยังมีที่นั่งชิลๆ ไว้บริการอยู่โดยรอบเมืองรัตติยา สามารถซื้อ อาหารมานั่งกินกันได้เลย ส่วนถ้าใครอยากแต่งชุดไทยสวยๆ ถ่ายรูป ที่นี่ก็มีบริการให้เช่าชุดไทยอีกด้วย เมืองรัตติยา เปิด บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 -17.30 น. เข้าชมฟรี


ภาพยนตร์แบบตู้ถ�้ำมองของโทมัส เอดิสัน ประตูสามยอด ประตู เมืองเก่าในย่านชุมชนการค้าที่คึกคักสมัยรัชกาลที่ 5 สถานที่อันเป็น หลักหมายเริม่ ต้นของประวัตศิ าสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย มงคล บริษัท โรงละครสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวบางกอกเรียกกันว่า โรงละคร หม่อมเจ้าอลังการ ตั้งอยู่หลังโรงหวยริมประตูสามยอด เป็นสถานที่ จัดฉายหนังครั้งแรกในสยาม เจษฎาเทคนิค มิวเซียม ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ซึ่งเกิดแรงบันดาล ใจ จากการท่องเที่ยวดูงานด้านเครื่องยนต์กลไก ในทวีปยุโรปและ อเมริกาได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวม รถยนต์ หายากไว้ มากมาย และจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ คุณเจษฎาฯจึงเริ่ม สะสมรถยนต์หายากขึ้นบ้าง เริ่มจากรถ Messerschmitt KR-200 ปี 1958 รถการ์ตูน (Bubble Car) รถคันแรกที่น�ำเข้ามาจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ยิ่งสะสม ยิ่งค้นคว้า ยิ่งตระหนักว่า วิวัฒนาการยาน ยนต์มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดความสุข ความสะดวกสบาย ยนตรกรรมทุกชิ้นจะแฝงไว้ซึ่ง ปรัชญาแนว ความคิด ที่บ่งบอกถึงจิต วิญญาณของผู้ออกแบบและผู้ผลิตสามารถใช้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่น หลังได้อย่างล�้ำค่า จากการเริ่มเก็บหอม รอมริบสะสมรถทีละคันสอง คัน จนกระทัง่ มียานยนต์ทสี่ ะสมไว้กว่า 500 คัน ตัง้ แต่ยานยนต์ขนาด ใหญ่ เช่น เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ รถถัง รถโดยสาร รถเก๋ง รถการ์ตูน จักรยานยนต์รถสามล้อและรถจักรยานจากเกือบทุกชาติในโลก เปิด ท�ำการ 9.00-17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์

38

๑ ใน...นครปฐม

บ้านกลับหัว ศาลายา ตั้งอยู่ติดกับทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนี ตรง แยกพุทธมณฑล สาย 5 เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแนวใหม่ จัดสรร พื้นที่ให้มีความน่าสนใจด้วยการออกแบบให้เป็นบ้านกลับ หัว จัดวางข้าวของเครือ่ งใช้ให้คว�ำ่ กลับหัวบนพืน้ ทีก่ ว่า 500 เมตร ผู้เข้าชมจะได้สนุกสนานกับการจินตนาการถ่ายภาพ สุดสร้างสรรค์กับเฟอร์นิเจอร์กลับหัว 180 องศา มากถึง 15 โซน ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.


หลวงพ่อวัดไร่ขิง

วัดพระประโทณเจดีย์ อยูห่ า่ งจากองค์พระปฐมเจดีย์ ประมาณ 2 กม. เป็นโบราณ สถานสมัยทวารวดี ขุดพบโบราณวัตถุเป็นจ�ำนวนมาก เช่น พระพุทธ รูป โลหะส�ำริด รูปพญาครุฑเหยียบนาค ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจ�ำ รัชกาลที่ 6 มีการขุดพบโบราณวัตถุจำ� นวนมากมาย เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา ครุฑโลหะส�ำริด และสิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย วัดศีรษะทอง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลห้วยตะโก สร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของ ชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในขณะที่มีการขุดดินส�ำหรับสร้างวัด ได้ พบเศียรพระทองจมอยู่ในดิน จึงถือเป็นนิมิตที่ดี เลยได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดหัวทอง” ตั้งแต่นั้นมา ต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชา แยก จากแม่นำ�้ นครชัยศรี ไปยังองค์พระปฐมเจดียเ์ พือ่ สะดวกในการเสด็จ พระราชด�ำเนินไป นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คลองนีผ้ ่านพืน้ ทีท่ าง ตอนใต้ของวัดหัวทองและหมูบ่ า้ น ชาวบ้าน จึงอพยพมาอยูใ่ กล้คลอง เพราะสะดวกในการคมนาคม วัดนีจ้ งึ ย้ายจากทีเ่ ดิมมาอยูใ่ กล้คลอง เจดีย์บูชาและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดศีรษะทอง” ต่อมาทางราชการได้ ยกขึ้นเป็นต�ำบลศีรษะทอง สืบมาจนถึงทุกวันนี้ ที่วัดแห่งนี้ประชาชน จ�ำนวนมากนิยมมานมัสการพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดกลางบางแก้ว เป็นวัดโบราณ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลนครชัยศรี ภายในมีโบสถ์ วิหาร และพระประธานเก่าแก่ ซึง่ นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่า สร้างขึน้ ตัง้ แต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก จัดแสดง เรื่องราวโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่บุญ (พระพุทธวิถนี ายก บุญ ขันธโชติ) และหลวงปูเ่ พิม่ (พระพุทธวิถนี ายก เพิ่ม ปุญญวสโน) นอกจากนี้ยังมีพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุ มงคล และพระบูชาของหลวงปู่ อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นเรื่องของยาไทย สมุนไพร ยารักษาโรค และเครื่องช่างสารพัดรูปแบบ พิพิธภัณฑ์แห่ง นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4ศอก 16 นิ้ว พุทธลักษณะคล้ายสมัย เชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย พระพักตร์ดูคล้ายสมัย รัตนโกสินทร์ ที่วัดไร่ขิงนี้ ทุกเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์จะมีตลาด นัดอาหารและผลไม้จำ� หน่าย บริเวณริมแม่นำ�้ หน้าวัดมีปลาสวายตัว โตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้ด้วย วัดไร่แตงทอง ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอก�ำแพงแสน ชื่ออาจไม่เป็นที่แพร่หลาย นักในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วไป แต่หากเป็นคนในแวดวงพระเครื่องเชื่อ ว่าจะต้องรู้จักวัดแห่งนี้กันเป็นอย่างดี เพราะในอดีตเคยเป็นวัดที่จำ� พรรษาของพระเกจิดังแห่งนครปฐม หลวงปู่หลิว นั่นเอง หลวงปู่หลิว ถือเป็นเกจิดังแห่งยุคที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ ทั่วประเทศ ด้วยพระจริยวัตรที่เคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรม และไม่ลุ่ม หลงในกิเลส ลาภยศ สรรเสริญ ทั้งยังเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมอันแกร่ง กล้า โดยวัตถุมงคลที่สร้างชื่อให้กับท่านที่สุดก็เห็นจะเป็น พญาเต่า เรือน เหตุผลทีท่ า่ นใช้เต่าในการท�ำเป็นวัตถุมงคลก็เพราะว่า เต่าเป็น สัตว์ทอี่ ายุยืน และถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ในหนึ่งชาติของพระพุทธเจ้า ก็เคยเสวยชาติเป็นเต่า ปัจจุบัน หลวงปู่หลิว ได้มรณภาพไป ซึ่งทาง วัดก็ได้สร้างรูปหล่อหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือน มีขนาดความ สูงถึง 8.5 เมตร ประทับไว้ในวิหาร ให้ลูกศิษย์ที่ยังศรัทธาได้เข้ามา เคารพและสักการะ สิ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งบรรดาลูกศิษย์มักปฎิบัติกัน ทุกคนนอกจากการกราบไหว้บูชาแล้วก็คือ การลอดใต้ท้องพญาเต่า เรือน ซึ่งเชื่อกันว่ากระท�ำแล้วจะท�ำให้มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืน เหมือนเต่า บ้างก็เอาศีรษะไปสัมผัสกับบริเวณขาหน้าของพญาเต่า เรือน เสมือนเป็นการให้เต่าเหยียบศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลวงปูห ่ ลิว

วัดไร่ขง ิ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลไร่ขงิ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2334 เมื่อสร้างเสร็จ ได้อญ ั เชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูน (ตามต�ำนานเล่าว่าลอยน�ำ้ มา และอัญเชิญไปไว้ทวี่ ดั ศาลาปูน) มาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานวัด ๑ ใน...นครปฐม

31


เที่ยวชิล...เช็คอิน

นครปฐม

กิจกรรมหลากหลาย...เที่ยวใกล้ๆ ไปได้ทุกวัน

ปฐม

ิ าน ี ่ ังพม พระท่น

พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร บริเวณที่เรียกกันว่า “หนองน�้ำจันทร์” ก่อสร้างใน ปี 2450 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าอยูห่ วั ยัง ทรงด�ำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎ ราชกุมารทรงโปรดเกล้าให้หลวงพิทกั ษ์มานพ หรือพระยาศิลป์ ประสิทธิ์เป็นผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง และแล้วเสร็จในปี 2454 เดิมมีเพียงพระทีน่ งั่ พิมานปฐมและพระทีน่ งั่ อภิรมย์ฤดี ต่อมา ได้มีการสร้างพระที่นั่งพระต�ำหนักเพิ่มเติมอีก ได้แก่ พระที่ นั่ ง พิ ม านปฐม พระที่ นั่ ง องค์ แ รกใน พระราชวังสนามจันทร์ อาคาร 2 ชั้นแบบตะวันตก ก่อสร้าง ด้ ว ยอิ ฐ มี ช ่ อ งระบายลมและระเบี ย งลู ก กรงฉลุ ส ลั ก เป็ น ลวดลายแบบศิลปะไทย

32

๑ ใน...นครปฐม

พระทีน ่ ่ ังวช ั

รีรมยา


24 ไร่ บัวที่ปลูกมีอยู่ 2 สายพันธุ์ บัวแดงสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งจะบาน ตอนเช้า ถ้ามาสายอาจจะไม่ได้ชม และอีกสายพันธุ์ เป็นบัวแดงพันธุ์ มะเหมี่ยว ซึ่งบัวมะเหมี่ยวจะบานสาย และจะบานไปตลอดทั้งวัน ท�ำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบัวได้ตลอดทั้งวัน

36

๑ ใน...นครปฐม

เมืองรัตติยา แลนด์มาร์กใหม่นครปฐม

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต�ำบลคลองนกกระทุง อ�ำเภอบางเลน ห่างจากตลาดน�้ำวัดล�ำพญาเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น มี ลักษณะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสไตล์ยอ้ นยุค พืน้ ทีก่ ว้างขวางกว่า 25 ไร่ โดดเด่นด้วยป้อมปราการก�ำแพงเมืองท่าประตูชยั ก�ำแพง เมืองสีขาวสุดยิง่ ใหญ่ สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา มีปอ้ มปราการ และประตูเมืองสวยอลังการ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำท่าจีน ตรงบริเวณ ปากคลองนกกระทุง ซึ่งได้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�ำฉากส�ำคัญ ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง “ศรีอโยธยา” ไฮไลต์เด็ดของที่นี่ก็คือ สะพานแขวนโบราณสีแดง ที่ ทอดข้ามคลองนกกระทุง เป็นจุดถ่ายรูปชิคๆ สวยงามโดดเด่น และส�ำหรับคนชอบกินจะต้องถูกใจกับโซนตลาดโบราณของทีน่ ี่ อย่างแน่นอน เพราะมีรา้ นค้าจ�ำหน่ายอาหารและสินค้ามากกว่า 200 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านก็มีของอร่อยๆ ให้ได้เลือกซื้อมากมาย นอกจากนี้ภายในเมืองรัตติยาก็ยังมีเรือนนวด ร้านกาแฟ และ ร้านอาหารริมแม่นำ�้ บรรยากาศสบายๆ ไว้รอต้อนรับด้วย พร้อม ทั้งยังมีที่นั่งชิลๆ ไว้บริการอยู่โดยรอบเมืองรัตติยา สามารถซื้อ อาหารมานั่งกินกันได้เลย ส่วนถ้าใครอยากแต่งชุดไทยสวยๆ ถ่ายรูป ที่นี่ก็มีบริการให้เช่าชุดไทยอีกด้วย เมืองรัตติยา เปิด บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 -17.30 น. เข้าชมฟรี

Profile for 1nai Thailand

๑ ใน...นครปฐม 2020  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS NAKHONPATHOM MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐมและ...

๑ ใน...นครปฐม 2020  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS NAKHONPATHOM MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐมและ...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded