Page 1


Special Issue @ Annual 2019

CONTENTS

สารบัญ

36

21

เที่ยว..วัดท่าการ้อง

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

พระนครศรีอยุธยา

ไหว้พระทำ�บุญ..ช้อปชิม..ตลาดน้ำ�

38 MARGARET COFFEE กาแฟทางเลือก แบรนด์ของคนไทย

40

INTERVIEW>>

คุณสุภชัย สุขขีโสตร์

49

แนะนำ�สินค้าและบริการ

พระนครศรีอยุธยา

41

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะนำ�ที่กิน ที่พัก สปา กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯ


FROM EDITOR

บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เรารู้จักใน

ฐานะราชธานีเก่าและเมืองมรดกโลก ตลอดเวลายาวนานถึง ๔๑๗ ปี นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาถูกสถาปนาขึ้น ได้เกิดการสร้างสรรค์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส�ำคัญไว้มากมาย การมาเที่ยวเมืองมรดกโลกจึงไม่ควรพลาด สถานทีท่ างประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะวัดวาอารามเก่าแก่ควรค่าแก่ การเข้าไปสักการะสักครั้งในชีวิตอย่าง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญ เชิง วัดพระศรีสรรเพชร วัดมหาธาตุ วัดแม่นางปลื้ม วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดท่าการ้อง ฯลฯ ซึ่งนับเป็นโบราณสถานที่ส�ำคัญ นอจากนี้อยุธยายังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาทิ ตลาดน�้ำและพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงร้านอาหารและสินค้าของฝากที่ขึ้นชื่อ Magazin ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการ ท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ฉบับปรับปรุงและเพิ่ม Contents ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ “เที่ยวชิล...เช็คอิน พระนครศรีอยุธยา” แนะน�ำนักท่องเที่ยวที่ สนใจและรีววิ สถานทีพ่ กั ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเทีย่ ว สินค้าของ ฝากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้า และบริการต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตติดต่อ ในคอลัมภ์ “AYUTTHAYA MARKET” น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจ โดยแยกประเภทหมวดหมูต่ า่ งๆ เพือ่ ความสะดวก ในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและ เฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้าน การเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ภายในฉบับ ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ปิยรัตน์ สว่างศรี พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร ยุวดี พะบำ�รุงษ์ รุ่งรัศมี ชาลี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส อรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


เที่ยวชิล...เช็คอิน

พระนครศรีอยุธยา ราชธานีเก่า เมืองมรดกโลก

อยุธยา ราชธานีกรุงเก่าเมื่อครั้งอดีตของไทย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากว่า 417 ปี

แม้ว่าจะถูกท�ำลายจากภัยสงคราม แต่ก็ยังคงเหลือโบราณสถานและโบราณวัตถุส�ำคัญ ที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของยุคสมัย จนในปี 2534 องค์กรยูเนสโกประกาศขึ้น ทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้เป็นเมืองมรดกโลก นั่นยิ่งท�ำให้อยุธยา กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลางทางท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจทั้งจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและต่างชาติ และนอกเหนือจากโบราณสถานและโบราณวัตถุส�ำคัญแล้ว อยุธยา ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งตลาดน�้ำ พิพิธภัณฑ์ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฯลฯ เหมาะส�ำหรับ เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวในวันหยุดนี้ Magazine ๑ ใน...รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา มาน�ำเสนอในฉบับนี้ครับ ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

21


หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ในท้องที่ต�ำบลคลองสวนพลู ริมแม่น�้ำป่าสัก วัดเก่าแก่และมีความส�ำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยา เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อโต” หรือ “เจ้าพ่อซ�ำปอกง” อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีความน่าสนใจ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “พระพุทธรูปทองค�ำในพระอุโบสถ” ซึ่งมีพระพุทธรูปส�ำคัญ 3 องค์ คือพระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปปูน และ พระพุทธรูปนาค และ “ต�ำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก” ประดิษฐานรูปปัน้ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก อนุสรณ์ความรักอันน่าเศร้าของพระเจ้า สายน�้ำผึ้ง กษัตริย์ของไทย และพระนางสร้อยดอกหมาก จากแผ่นดินจีน หลวงพ่อด�ำ

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ในเขตต�ำบลส�ำเภาล่ม อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อด�ำ” พระประธานในประอุโบสถ งดงามด้วยศิลปะแบบอู่ทอง เป็นที่เล่าขานในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ในการดลบันดาลให้หาย จากการเจ็บป่วย หรือใครทีอ่ ยากมีบตุ รก็สามารถขอได้สมความปรารถนา นอกจากนีย้ งั มี “องค์ปรางค์ประธาน” ภายในประดิษฐานพระ เจดีย์องค์เล็กๆ และรอยพระพุทธบาท ให้กราบสักการะ, “ต�ำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธ โฆษาจารย์ พระเถระชัน้ ผูใ้ หญ่ผเู้ ป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชา รวมถึงยังมี “วิหารองค์พอ่ จตุคามรามเทพ” ทีม่ ผี คู้ นเดินทางมาก ราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง

22

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลบ้านป้อม อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดทีส่ มเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดสร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2173 เดิมพื้นที่วัดไชยวัฒนาราม เป็นที่อยู่ที่สุดท้ายก่อน สิ้นพระชนม์ของพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาท ทองในช่วงที่ยังไม่เสวยราชสมบัติ เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครอง ราชย์แล้ว จึงได้โปรดให้สร้างวัดไชยวัฒนารามนี้ขึ้นเพื่ออุทิศ ผลบุญให้แก่พระราชมารดา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ “พระปรางค์ศรีรตั นมหาธาตุ” ปรางค์ประธานทีต่ งั้ อยู่บริเวณกลางวัดพอดี มีลักษณะเป็นปรางค์จัตรุมุข อยู่บน ฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทีม่ มุ ฐานทัง้ 4 ด้านก็มปี รางค์ประจ�ำทิศอยู่ ทั้งสี่มุม ยอดปรางค์ท�ำเป็นรัดประคดซ้อน 7 ชั้น ส่วนบนสุด เป็นทรงดอกบัวตูม ลักษณะคล้ายกับปรางค์ในสมัยอยุธยา ตอนต้น เป็นปรางค์ประธานของวัด, “พระระเบียง” เป็นส่วน ที่เชื่อมต่อเมรุ ทั้ง 4 ทิศเข้าด้วยกัน โดยที่ระเบียงคตนี้จะมี พระพุทธรูปปูนปัน้ ปางมารวิชยั เก่าแก่ตงั้ อยูม่ ากกว่า 100 องค์ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ที่ ส ร้ า งขึ้ น แบบโบราณอายุ เ ป็ น ร้ อ ยๆ ปี ปัจจุบันโดนตัดเศียรไปเกือบหมดแล้ว และ “พระอุโบสถ” ภายในมีซากพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้าง ด้วยหินทราย เป็นต้น วัดไชยวัฒนาราม ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึง่ ได้รบั การจด ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

23


วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระ ศรีสรรเพชญ์ อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต�ำบลท่าวาสุกรี อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุ มีสิ่งที่โดด เด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียร พระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ส�ำหรับ องค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลง มาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ท�ำให้มี ความ งดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ท�ำให้ วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ พระปรางค์ ขนาดใหญ่ ซึง่ ในปัจจุบนั พังทลายลงมาหมดแล้ว แต่ราชทูตลังกา ที่ได้เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ไว้ว่า ที่ฐานของพระปรางค์ มีรูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนขั ป่า กระบือ มังกร เรียงรายอยูโ่ ดยรอบรูปเหล่านีอ้ าจ หมายถึง สัตว์ในป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่เชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกน กลางของจักรวาล เจดีย์แปดเหลี่ยม เป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางค์ขนาดเล็ก ซึ่งเจดีย์องค์นี้ จัด ว่าเป็นเจดียท์ แี่ ปลกตา พบเพียงองค์เดียวในอยุธยา, วิหารทีฐ่ าน ชุกชี ของพระประธานในวิหารกรมศิลปากรพบว่ามีผู้ลักลอบขุด ลงไปลึกถึง 2 เมตร จึงด�ำเนินการขุดต่อไปอีก 2 เมตร พบภาชนะ ดินเผาขนาดเล็ก 5 ใบ บรรจุแผ่นทองเบาๆ รูปต่างๆ, ต�ำหนักพระ สังฆราช ที่สลักลวดลายปิดทอง มีม่านปักทองสวยงามยิ่ง

24

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่บนถนนศรีสรรเพชญ์ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา เดิม บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นทีป่ ระทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แต่ตอ่ มาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ยา้ ยพระราชวังไปทางเหนือ และอุทิศที่ดินเดิมนี้เพื่อสร้างวัดภายในพระราชวัง เพื่อประกอบพิธี

ส�ำคัญต่างๆ แต่ไม่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษา งดงามด้วยศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า อย่าง “เจดีย์” ส�ำคัญทั้ง 3 องค์ ซึ่งเป็นที่ บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรม ราชาธิราชที่ 3 และพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ภายใน วัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีเจดีย์ส�ำคัญ 3 องค์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรง ลังกา ตั้งเรียงรายเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงาม ได้แก่ เจดี ย ์ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก สร้ า งโดยสมเด็ จ พระ รามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2035 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา เจดีย์องค์กลาง สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2035 เช่ น กั น เพื่ อ บรรจุ พ ระบรมอั ฐิ ข องสมเด็ จ พระบรม ราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา เจดีย์ทางด้านทิศตะวันตก สร้างโดยสมเด็จพระบรม ราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระหน่อพุทธางกูร) เพือ่ บรรจุพระบรมอัฐขิ อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นอกจากเจดีย์ทั้ง 3 องค์แล้ว ภายในวัดก็ยังมีซากปรักหัก พังของสิ่งก่อสร้างที่ส�ำคัญอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นพระวิหาร หอ ระฆัง พระอุโบสถ ฯลฯ ซึง่ ล้วนแต่มคี วามเก่าแก่และสวยงามอย่างยิง่ หากมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แล้ว ต้องไม่พลาดที่จะชมความสวยงามยามค�่ำคืนของที่นี่ โดยทาง อุทยานจะเปิดไฟตั้งแต่เวลา 18.30-21.00 น. แสงสีทองจะส่องสว่าง ไปรอบวัดต่าง ๆ อย่างสวยงามอลังการ นักท่องเทีย่ วสามารถทีจ่ ะชม ได้จากด้านนอกของอุทยานเท่านัน้ เพราะอุทยานจะปิดให้เข้าชมเวลา 18.00 น. ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

25


หลวงพ่อมงคลบพิตร

วัดมงคลบพิตร ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลประตูชยั อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณส�ำคัญแห่งหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทีต่ งั้ ของวัดมงคล บพิตรและพระราชวังโบราณตัง้ อยูต่ ดิ กัน นักท่องเทีย่ วจึงนิยมเข้ามา นมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนจะเข้าชมพระราชวังโบราณ ภายใน วัดประดิษฐาน “หลวงพ่อมงคลบพิตร” พระพุทธรูปบุสำ� ริดปางมารวิชยั มีความสวยงามเป็นอย่างยิง่ อันสะท้อนภูมปิ ญ ั ญาในศาสตร์แห่ง โลหะ และความช�ำนิช�ำนาญของช่างฝีมือไทย โดยเฉพาะงานหล่อส�ำริดโลหะส�ำคัญในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ด้านหน้าบริเวณวัดยังมีการ จ�ำหน่ายของพื้นเมือง อาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม โรตีสายไหม เครื่องจักสาน และของดีเมืองอยุธยาหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ เที่ยวชมอีกด้วย วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก ต� ำ บลประตู ชั ย อ� ำ เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า จั ง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระ มงคลบพิตร เป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มี พระปรางค์ขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกล องค์ ป รางค์ ก ่ อ ด้ ว ยอิ ฐ สอปู น เป็ น สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นทีน่ ยิ มท�ำ เป็นพระปรางค์ เพราะได้รับอิทธิพลแบบ เขมรโบราณจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) พระ ปรางค์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม สูง แหลมขึ้นไปด้านบน ทางด้านทิศตะวันออก มีพระปรางค์องค์ขนาดกลาง ส่วนทางตะวัน ตกท�ำเป็นซุม้ ประตู มีบนั ไดสูงจากฐานขึน้ ไป ทัง้ สองข้าง ทีม่ มุ ปรางค์ประกอบด้วยรูปสัตว์ หิมพานต์ มีปรางค์ขนาดเล็กตั้งอยู่ทางทิศ เหนือ และ ใต้ รอบ ๆ ปรางค์เล็กมีเจดีย์ล้อม รอบอีก 4 ด้าน

26

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


วัดพระงาม ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือ หนึ่งในวัดเก่าแก่ของอยุธยาที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า มีเจดีย์ ทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นประธานของวัด โดยไฮไลท์ส�ำคัญของวัดนั่นคือ “ประตูแห่งกาลเวลา” มีลักษณะเป็นซุ้มประตูก่อด้วยก้อน อิฐมอญ และมีต้นโพธิ์ใหญ่โอบล้อมทั่วทั้งซุ้มประตู ทั้งงดงามและแปลกใหม่ อีกทั้งยังเป็นมุมถ่ายภาพไฮไลท์ที่ได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวอยู่ไม่น้อย จนกลายเป็นอีกหนึ่งความอันซีนของอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆ วัดราชบูรณะ ตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นทิ ศ เหนื อ ของวั ด มหาธาตุ มี ฐ านะเป็ น พระ อารามหลวงในสมัยอยุธยา ภายใน วัดประกอบด้วย องค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระ วิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วน พระอุ โ บสถตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นหลั ง ของวั ด ทางทิ ศ ตะวั น ตกในแนว ประธานเดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดัง มากในเรื่ อ งการขุ ด พบเครื่ อ งทอง มากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่และ ประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพ จิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในกรุ ไ ด้ ด ้ ว ยวั ด ราชบู ร ณะจึ ง เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยม ชมอยู่เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

27


วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความส�ำคัญทางประวัตศิ าตร์มากทีส่ ดุ และเป็นวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมามากทีส่ ดุ วัดหนึง่ ใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ใน สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ท่ีสูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมี ต�ำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้ นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมสี วนหย่อมทีส่ วยงาม ให้พกั ผ่อนอีกด้วยนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการมาเทีย่ วอยุธยา จึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด อาทิ เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบ ชนะ มังกะยอชวาพระมหาอุปราชของหงษาวดี ที่ต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี, วิหารพระพุทธไสยาสน์ ภายในประดิษฐานพระพุทธ ไสยาสน์ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อใช้เป็นที่สักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน วัดโลกยสุธาราม วัดโลกยสุธาราม ตั้งอยู่ที่ต�ำบลประตู ชัย ทางด้านหลังพระราชวังหลวง และโรงเรียน ประตูชัย วัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่ กลางแจ้ง ก่ออิฐถือปูน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ ที่ พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็น มุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีดอกบัวเกย ซ้อนรองรับพระเศียรแทนพระเขนย สันนิษฐาน ว่าแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปไม่ทรงเครื่อง แต่การ บูรณะใน พ.ศ. 2499 คงมีการแก้พระเศียรเป็น อย่างพระพุทธรูปทรงเครื่อง รอบองค์พระมีเสา อิฐ 8 เหลี่ยม รวม 24 ต้น ซึ่งแต่เดิมคงจะมีการ สร้างวิหารครอบพระพุทธไสยาสน์ แต่ไม่ปรากฏ หลักฐานว่าได้พังทลายลงเมื่อใด

28

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


วัดท่าการ้อง เป็ น วั ด เก่ า แก่ ส มั ย อยุ ธ ยา ตั้ ง อยู ่ ริ ม แม่ น�้ ำ เจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บ้านคือ บ้านท่ากับบ้านกา ร้อง อันเป็นวัดพุทธศาสนาทีอ่ ยูท่ า่ มกลางชุมชนมุสสิม วัด ท่าการ้องตั้งอยู่ที่บ้านท่า เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยม แวะมาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า “พระพุทธ รัตนมงคล” หรือที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อยิ้ม” สันนิษฐาน ว่าสร้างขึน้ ในสมัยอยุธยาตอนต้น ขณะทีบ่ า้ นเมืองมีความ เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งและสงบสุ ข ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากพระพุ ท ธ ลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตา วัดท่ากา ร้อง ได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับ เป็นระเบียบ รวมทั้งมีห้องน�้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด สุด ยอดส้วมแห่งปีร ะดับ ประเทศ ปี 2549 นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลาก หลายให้กราบไหว้บูชา ด้านท่าน�ำ้ ของวัดมี ตลาดน�ำ้ กรุงเก่า วัดท่ากา ร้อง มีชาวบ้านน�ำสินค้าลงเรือขาย อาทิ ก๋วยเตีย๋ วเรือ ข้าว ราดแกง ขนมไทยโบราณ ชา-กาแฟโบราณมาให้นักท่อง เที่ยวได้ชิมกัน เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต ฤกษ์ วันจันทร์-ศุกร์ จ�ำหน่ายเฉพาะอาหาร สอบถามราย ละเอียด โทร. 0-3580-1399, 093-020-6658

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

29


พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์

หอวิฑูรทัศนาและพระที่นั่งเวหาศจ�ำรูญ

30

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

พระราชวังบางปะอิน ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณตัง้ แต่สมัย อยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ทรง ใช้ประทับแรม พระราชวังบางปะอินได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งใน สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่ง ส�ำหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถวส�ำหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน�้ำ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่ง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ ซึ่งยังคงใช้ เป็นที่ประทับและต้อนรับพระราชอาคันตุกะและพระราชทานเลี้ยง รับรองในโอกาสต่างๆเป็นครัง้ คราว พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เขตพระราชฐานชัน้ นอกและเขตพระราชฐานชัน้ ใน เขตพระ ราชฐานชัน้ นอกใช้เป็นทีส่ ำ� หรับการออกมหาสมาคมและพระราชพิธี ต่างๆ ส่วนเขตพระราชฐานชั้นในใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ สิ่งที่ น่าสนใจในพระราชวังบางปะอินมีดังนี้ พระทีน่ งั่ ไอศวรรย์ทพ ิ ยอาสน์ เป็นพระทีน่ งั่ ปราสาทโถง ทรงจตุรมุขอยู่กลางสระน�้ำ โดยจ�ำลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เดิมพระที่นั่งสร้างด้วยไม้ทั้ง องค์ ต่อมารัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กทัง้ หมด ปัจจุบนั เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมรูปหล่อ สัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลอง พระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก พระทีน่ งั่ วโรภาษพิมาน กอ่ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม ตะวันตก ก่อด้วยอิฐ ทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ มีมขุ ตอน หน้า ใช้เป็นท้องพระโรงส�ำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี และเคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายครั้ง พระที่นั่งเวหาศน์จ�ำรูญ พระที่นั่งองค์นี้มีนามเป็นภาษา จีนว่า “เทียน เม่ง เต้ย” เป็นนายงานสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั ในปีพ.ศ.2432 เพือ่ เป็นพระทีน่ งั่ ส�ำหรับประทับ ในฤดูหนาว หอวิฑรู ทัศนา เป็นพระทีน่ งั่ หอสูงยอดมน ตัง้ อยูก่ ลางเกาะ น้อยในสวนเขตพระราชวังชั้นใน ระหว่างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร กับพระที่นั่งเวหาศน์จ�ำรูญ เป็นพระที่นั่ง 3 ชั้น มีบันไดเวียน เป็นหอ ส่องกล้องชมภูมิประเทศบ้านเมืองโดยรอบ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หรือ เรียกเป็นสามัญว่า อนุสาวรียพ์ ระนางเรือล่ม ตงั้ อยูท่ างด้านทิศตะวัน ออกของพระราชวัง ก่อสร้างด้วยหินอ่อนก่อเป็นแท่ง 6 เหลี่ยม สูง 3 เมตร บรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พร้อมทัง้ จารึก ค�ำไว้อาลัยทีท่ รงพระราชนิพนธ์ดว้ ยพระองค์เองไว้ทงั้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พระราชวั ง บางปะอิ น เปิ ด ให้ เ ข้ า ชมทุ ก วั น เวลา 08.00–17.00 น. (เปิดจ�ำหน่ายบัตร 08.00–15.30 น.) อัตราค่า เข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ในเครื่อง แบบ ต้องมีบตั รประจ�ำตัวนักศึกษา) 20 บาท พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ส�ำนักพระราชวังบางปะอิน โทร. 0 3526 1044, 0 3526 1549, 0 3526 1673 ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

31


วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น�้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรด ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคารและการตกแต่งท�ำแบบโกธิค มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม ภายในเป็นแบบฝรั่ง แม้แต่ ฐานที่ประดิษฐานพระประทาน คือ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระสาวกก็ไม่ได้ท�ำเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทั่วไป แต่ท�ำเหมือนที่ตั้งไม้ กางเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างทีเ่ จาะไว้กเ็ ป็นหน้าต่างโค้ง ทีฝ่ าผนังโบสถ์ดา้ นหน้าพระประธานจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี เป็นพระบรม ฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ด้านขวามือของพระอุโบสถนัน้ มีหอแห่งหนึง่ คือ หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน ตรงข้ามกับหอ พระคันธารราษฎร์ เป็นหอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก อันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระ นาคปรกนีอ้ ยูต่ ดิ กับต้นพระศรีมหาโพธิใ์ หญ่ ทีแ่ ผ่กงิ่ ไปทัว่ บริเวณหน้าพระอุโบสถ ถัดไปอีกไม่ไกลนักเป็นหมูศ่ ลิ าชนิดต่างๆ ทีม่ ใี นประเทศไทย เป็นที่บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และราชสกุลดิศกุล เมื่อ เข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้ว สามารถข้ามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัติได้ โดยกระเช้าส�ำหรับส่งผู้โดยสารประมาณครั้งละ 6-8 คน

ปราสาทนครหลวง ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลนครหลวง อ� ำ เภอ นครหลวง ปูชีนยสถานส�ำคัญคู่เมืองอยุธยา งดงามด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างไทยและ ขอม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้า ทรงธรรม สิง่ ทีน่ า่ สนใจของปราสาทนครหลวง ได้แก่ “ปรางค์” มีทงั้ หมด 30 องค์ รูปทรงคล้าย ปรางค์ขอม แต่ก่อด้วยอิฐ ไม่ใช่ศิลาแลง, “ระเบียงคด” ปัจจุบนั เหลือแต่ผนังของระเบียง คด, “พระพุ ท ธบาทสี่ ร อย” มี ลั ก ษณะเป็ น พระพุทธบาทซ้อนกันสีร่ อย ลึกลงไปในเนือ้ หิน และ “ต� ำ หนั ก นครหลวง” มี ลั ก ษณะ สถาปัตยกรรมแบบอาคารจัตุรมุข พระปลัด (ปลื้ม) หรือพระครูวิหาร-กิจจานุการได้น�ำ พระจันทร์ลอยจากวัดเทพจันทร์ลอย ต�ำบล พระจันทร์-ลอย อ�ำเภอนครหลวง ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ปราสาทนครหลวงมาประดิษฐานไว้ เป็นต้น

32

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) บนรอยต่ออยุธยา-อ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางเดิน ทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้ชื่อว่า “พุทธอุทยานมหาราช” ชมความงดงามของรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน�้ำทะเล จืด สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทองทั้งองค์ นับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณใกล้เคียงกันนั้น ยังมี “ตลาดน�้ำหลวงปู่ทวด” ให้คุณได้เดินเลือกซื้อของกิน ของฝาก และของที่ระลึกมากมาย รับรองว่าถูกใจขาช้อปแน่นอน

วังช้างอยุธยา แล เพนียด เดิ ม ชื่ อ ว่ า ปางช้ า งอยุ ธ ยา แล เพนียด ตั้งอยู่ริมถนนป่าโทน ต�ำบลประตูชัย นักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วอยุธยาส่วนใหญ่ ต้อง ไม่พลาดมาเที่ยวที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ ชมช้างและขีช่ า้ ง ซึง่ จะมีเส้นทางให้เลือกตาม ความใกล้-ไกล หากไปในวันเสาร์-อาทิตย์ หรื อ วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ จะได้ ช มการโชว์ ความสามารถของช้างน้อยประกอบกับเสียง ดนตรี และเสริมด้วยกิจกรรมลอดท้องช้าง ให้ เป็นสิริมงคลส�ำหรับผู้มาเยือน เป็นกิจกรรม ที่น่าตื่นเต้นมากกิจกรรมหนึ่งอีกด้วย ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

33


ตลาดน�้ำอโยธยา ตั้งอยู่ที่ต�ำบลไผ่ลิง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในที่เที่ยวตลาดน�้ำที่เป็นที่รู้จักกันดี ของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สัมผัสวิถชี วี ติ เรียบง่ายของคนในสมัยก่อน และเพลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้ สินค้ามากมาย พลาด ไม่ได้กบั ของกินอร่อยๆ ทัง้ คาวและหวาน เช่น ไก่ยา่ ง, ส้มต�ำ, ขนมจีน, ก๋วยเตีย๋ ว, ห่อหมก, อาหาร ทะเล, หมูสะเต๊ะนมสด, หมูย่าง, โรตีสายไหม และทับทิมกรอบ เป็นต้น มีทั้งร้านค้าที่อยู่บนเรือ และท่าน�้ำ สะดวกแบบไหน ก็เลือกนั่งทานกันได้เลยชิลๆ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. ตลาดอโยเดีย (ตลาดนานาชาติ) เป็นตลาดทีอ่ ยูก่ อ่ นถึงทางเข้าตลาดน�ำ้ อโยธยา โดด เด่นด้วยการตกแต่งสไตล์วินเทจ มากมายด้วยสีสันความ สดใส และดึงเอาสถาปัตยกรรมจากหลากหลายประเทศมา ไว้รวมกัน ละลานตาด้วยโซนช้อปปิ้งเสื้อผ้า ร้านขายของที่ ระลึก และร้านอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถแวะ สักการะรูปปัน้ พระพิฆเนศองค์ใหญ่ และยังมีบนั ไดขึน้ ไปดูววิ เจดีย์ช้างล้อมจากมุมชั้นสองอีกด้วย เหมาะกับการพาเด็กๆ มาถ่ายรูปเล่น หรือจะมาเป็นครอบครัวก็ได้

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น (เกริก ยุ้นพันธ์)

ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณต� ำ บลท่ า วาสุ ก รี ภายใน พิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้าน นอกอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดเป็นสวนพักผ่อน ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ มีของเล่น เป็นม้าโยก ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้า และส่วนที่สอง คือ อาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืน ผ้าหลังใหญ่ 2 ชั้น พบโมเดลการ์ตูนขนาดใหญ่ที่ คอยยืนต้อนรับทุกคนอยู่ เรียกได้ว่าคุณจะมีความ สุขกับการได้ชื่นชมกับเหล่าของเล่นและข้าวของ เครื่องใช้สมัยโบราณอย่างเต็มที่ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ 081 890 5782, 086 334 4581

34

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลภูเขาทอง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรูท้ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร และยังเป็นแหล่งให้ความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอ เพียงแก่ประชาชนทั่วไป โดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมท�ำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ เช่น ฐานกิจกรรมปักด�ำนา, ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ, ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน, ฐานกิจกรรมไก่ไข่, ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่ และฐานกิจกรรมบ้านนของพ่อบ้านของฉัน เป็นต้น ใคร อยากเรียนรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวัง เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ในอ�ำเภอบางไทร ด�ำเนินงานโดยมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งเรียน รู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทย โดยการฝึกและส่งเสริมอาชีพงานศิลปหัตกรรม ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในชนบท เพื่อเป็นรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ว่างจากงานเกษตรกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช การแกะสลัก การจักสาน การท�ำตุ๊กตา การท�ำ ดอกไม้ประดิษฐ์ การท�ำเครือ่ งเรือน การทอผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า การย้อมสี ช่างเชือ่ ม และเครือ่ ง เคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะส่งไปจ�ำหน่ายที่ร้านจิตรลดาแต่ละสาขาทั่วประเทศ ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

35


ปัจจุบันการดื่มกาแฟของคนไทย บวกกับค่าความนิยม ที่มีเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ธุรกิจร้านกาแฟถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจในฝัน ของใครหลายๆ คน บางคนก็เลือกที่จะสานฝันเปิดร้านเป็นของตัว เอง แต่บางคนก็เลือกที่จะหาแฟรนไชส์มาเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ซึ่งการท�ำ ร้านกาแฟไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนสูงๆ เสมอไปไม่จ�ำเป็นต้องออกแบบ ร้านในราคาแพงๆ เพื่อให้ออกมาดูดีหรูหรา เพราะนั่นหมายถึงเงิน ทุนที่ต้องใช้ และระยะเวลาการคืนทุนอีกด้วย ดังนั้นหากเราเลือก ที่จะลงทุนท�ำธุรกิจด้านร้านกาแฟ เราต้องตระหนักถึงรสชาติที่ตอบ โจทย์ และโดนใจลูกค้ามากที่สุด ทุกอย่างได้ถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่เมล็ดกาแฟทุกเมล็ด ตลอดจนถึงเครื่องชงกาแฟ อย่าลืมคิดจะดื่มกาแฟ นึกถึง Margaret Coffee

38

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


Margaret Coffee กับเส้นทางของธุรกิจร้านกาแฟกว่า 4 ปี เราได้คิดค้นพัฒนาจนได้รสชาติของกาแฟ Margaret Coffee ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดูได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยคุณภาพของรสชาติที่เข้มและหอม หากใครได้ชิม รับรองไม่ผิดหวัง เมื่อมีฐานลูกค้ามากและเป็นที่รู้เพิ่มขึ้น จึงได้ขยาย ร้านและเปิดแฟรนไชส์อย่างเต็มตัว พร้อมให้บริการกับลูกค้าที่สนใจ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เราขออาสาส่งต่อความส�ำเร็จนี้ไปยัง ทุกคนที่ก�ำลังหันมาสนใจลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ

“ชงด้วยใจ

เสริฟด้วยกาแฟ” ถิน่ ก�ำเนิดตลาดเก่าทีเ่ ล่าขาน งามตระการบ้านแพนแคว้นกรุงศรี แผ่สาขามาแดนดนิ ถิน่ กวี ส่อู ยุธยาราชธานีแต่โบราณ อันรสชาติเลอื ่ งชือ่ จึงลือทัว่ เกิดครอบครัวแข็งแกร่งแรงผสาน แตกกิง่ ก้านดังดอกไม้ทีผ ่ ลิบาน

ลงจารึกเป็ นต�ำนาน “อร่อยทัว่ ไทย”

Margaret Coffee

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ และความเชือ่ มัน่ ใน ถึงแม้วา่ เราจะมี หลายสาขา แต่การพัฒนาสูตรเราไม่เคยหยุดนิง่ ยังคงปรับปรุง คิดค้นสูตร ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เพราะทุกความส�ำเร็จทีไ่ ด้มาคือ รสชาติของกาแฟต่างหากที่ เป็นจุดขายส�ำคัญ หากมีรสชาติกาแฟทีต่ อบโจทย์ผดู้ มื่ ได้ดี ธุรกิจของคุณ จะประสบความส�ำเร็จได้ไม่ยากเลย ติดต่อธุรกิจร่วมเป็นครอบครัว Margaret Coffee Tel. 08-5187-1421 สาขา เสนา 06-1787-7729 สาขาอยุธยา 08-7499-5967 (ถนนสาย 1 ตรงข้ามร้านกิตติศักดิ์อาหารสัตว์) ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

39


ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน... พระนครศรีอยุธยา ฉบับนีไ้ ด้มโี อกาสสัมภาษณ์ คุณสุภชัย สุขขีโสตร์ หรือ เฮียเพชร เจ้าของร้านเพชรพรรณาราย ราชาแบตเตอรี่ แอร์ & ซาวด์ คุณสุภชัยได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า มาจากฐานะ ครอบครัวปานกลาง โดยครอบครัวท�ำงานรับราชการทัง้ หมด แต่สว่ นตัวเป็นคนชอบท�ำธุรกิจด้านเกีย่ วกับงานซ่อม จึงได้หันมาท�ำธุรกิจของตัวเอง เพชรพรรณาราย ราชาแบตเตอรี่ แอร์ & ซาวด์ เกิดขึน้ จากแรงบันดาลใจ ทีอ่ ยากจะมีธรุ กิจเป็นของ ตัวเองและในปี ค.ศ.1999 ได้เริ่มเปิดจากร้านเล็กๆ และขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นที่รู้จัก ที่ร้านเรามีบริการตั้งแต่ จ�ำหน่าย แบตเตอรี่ ซ่อมแอร์ไดนาโม, กันขโมย, รับติดฟิล์มกรองแสงทุกชนิด, รับถ่ายน�้ำมันเครื่อง, เบรก-ครัช, ช่วงล่าง, เปลี่ยนกระจกรถยนต์, ระบบไฟ เราจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ทั้งปลีกและส่ง

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจซ่อมรถยนต์และแบตเตอรี่ ในอยุธยา

ธุรกิจเกี่ยวกับแบตเตอรี่ เราต้องรู้จริงเรื่องแบตเตอรี่ เราต้องสามารถตรวจเช็คได้ว่ารถเป็นอะไรมา อย่าคิดว่าการสตาร์ทรถไม่ตดิ จะเป็นทีแ่ บตเตอรีเ่ สมอไป และในปัจจุบนั ถือว่าธุรกิจร้านแบตเตอรีม่ กี ารแข่งขันทีส่ งู พอ สมควร ผมจึงอยากแนะน�ำส�ำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกท่านว่า ควรเลือกร้านว่าได้มาตรฐานหรือไม่ อย่าเห็นแต่ แค่ป้ายโฆษณา


ร้านอาหารที่ สายกิน ไม่ควรพลาด

Margaret Coffee

เต็กแอนด์เตี๋ยว

สี่แควกุ้งเผา อยุธยา

ต�ำฮุ่ง โรจนะ

มาร์ลองเซ่

ETHANOL BAR

คิดจะดื่มกาแฟ อย่าลืมนึกถึง “Margaret Coffee” กาแฟทางเลือก แบรนด์ของคนไทย ติดต่อธุรกิจร่วมเป็นครอบครัว Margaret Coffee Tel. 08-5187-1421 สาขา เสนา 06-1787-7729 สาขาอยุธยา 08-7499-5967 (ถนนสาย 1 ตรงข้ามร้านกิตติศักดิ์ อาหารสัตว์)

พบกับเมนูอาหารอีสาน หลากหลาย บรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง... พิกัด : 19/35 ม.4 ต.คานหาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. 09-5405-7770

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูตุ๋นสูตรเฮียไทร (ตลาดเจ้าพรหม) กว่า 40 ปี เย็นตาโฟทรงเครือ่ ง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ส่งตรงจากเยาวราช สเต็ก สลัด เมนูขา้ ว ของทานเล่น บรรยากาศดีไม่วา่ จะ รับประทานในห้องแอร์หรือโอเพ่นแอร์ ที่จอดรถสะดวกสบาย พิกัด : อยู่ด้านในลานจอดรถ @ หมู่บ้าน สบายสบาย ถนนเส้นหลังโลตัส โทร. 035-750949, 09-2624-9544

พบกับสเต็ก บิงซู พร้อมอาหารและของหวาน หลากหลาย รับประกันความอร่อย จัดเต็ม พิกัด : 11/11 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทร. 09-1256-4125, 08-1850-5618

ร้านอาหารเล็กๆ ที่ไม่มีอะไรดึงดูดใจเลยแม้แต่ น้อย ไม่ใช่ร้านหรูหรา ไม่ใช่ร้านริมน้ำ� เหมือน ร้านอื่นๆ แต่ที่ดึงดูดคนมาร้านนี้ก็น่าจะเพราะ รสชาติอาหาร และความสดใหม่ พิกดั ร้านถ้ามาจากกรุงเทพ เลีย้ วเข้าทางเสนา ก่อนถึง สนามกอล์ฟบางไทรคันทรี่คลับ ร้านจะอยู่ขวามือในปั้มน้ำ�มัน PT ถ้ามาจากแยกเสนาร้านจะอยู่ซ้ายมือ โทร : 081-929-2015

ร้านคอกเทลและเบียร์นอกเล็กๆ ที่ได้แรง บันดาลใจ จากวิทยาศาสตร์และการชื่นชอบ ในการท�ำการทดลอง (LAB) อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ โทร. 082-197-7705

หมูแดดเดียวโคตรอร่อย

หมูนุ่ม รสชาติอร่อย ปลอดภัยชัวร์ แค่เวฟ 1 นาที ก็ได้ทานหมูโคตรอร่อย มีแบบแพ็คซีลสูญญากาศ พิกัด : เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.45 โทร. 093-2284593 คุณเก๋ ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

41


ครัวอิ่มอร่อย

น�้ำพริกแม่ตุ๊ สูตรกรุงเก่า

EAT MEE CAFE

สเต็กครูตา

ก๋วยเตี๋ยวพ่อมึง สูตรแม่คนึง

บ้านสวนบางบาล

ลิ้มรสกับอาหารไทย-จีน-อีสาน อร่อยถูกปาก รับจัดเลี้ยง สัมมนา ห้องคาราโอเกะ บรรยากาศธรรมชาติ ราคาสบายกระเป๋า (รับจัดโต๊ะจีน) พิกัด : 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3535-9747, 08-1851-8194

เสต็ก น�้ำปั่น ริมน�้ำ ร้านนี้เป็นมุสลิม สเต็กอร่อยมาก ซอสจะเน้นเครื่องเทศ และอีกหลากหลายเมนู บรรยากาศริมน�้ำ โทร. 08-9673-0755 พิกัด : 43/7 หมู่ 3 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นาทีนี้...ไมมีใครเด็ดเทาน�้ำพริกแมตุ อยุธยา เจาเกา ยอดสั่งแนน...! เสริฟพรอมขาวสวยก็ฟน อรอยจนใครๆ ก็อยากลอง... พิกัด : 70/28 หมูบาน เอ.ซี.เฮาส 1 ถ.ล�ำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 08-8296-2650

หมูตุ๋น เนื้อตุ๋น รสเด็ด และยังมีหมูสะเต๊ะ ไข่กระทะ ขนมจีบน�้ำแข็งใส ไว้บริการอีกด้วย นึกไม่ออกว่าจะทานอะไร แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวพ่อมึงกันได้นะ พิกัด : หน้าวัดประดู่ทรงธรรม ขับมาเส้นตลาดน�้ำอโยธยา เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางวัด โทร. 097-137-3944

กิน-เล่า-เผา-ปลา

บริการอาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานนอกสถานที่ รับจัดงานคอกเทล บุฟเฟ่ต์ ตามงบประมาณของคุณลูกค้า พิกัด : กม.35 ถ.สายเอเชีย “ขาขึ้นเหนือ” วงแหวนต่างระดับบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 098-951-7242, 086-759-7242

อาหารอีสานอาหารพื้นบาน กาแฟสด... บรรยากาศความเปนสวนตัวสบายๆ ชิลลๆ บานสวนบางบาล ยินดีตอนรับ... พิกัด : 43 ม.3 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 09-3462-3635

ทุกรสชาติทุกๆเมนู รอท่านอยู่ที่นี่อาหารเครื่องดื่มเหล้าปั่น ดนตรีเพราะๆจากวงโยเดีย ทุกค�่ำคืน ร้านเปิด 17.00-24.00 น. วงดนตรีเริ่มบรรเลง 19.00-23.00 น. มาสัมผัสบรรยากาศชิวๆ ฟังสบายๆได้ทุกค�่ำคืน กิน-เล่า-เผา-ปลา โรจนะ ม.นราวดีซิตี้ปาร์ค พิกัด : 500/1 หมู่ 4 ต.กังหัน อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 08-0481-9191, 06-3468-3754

42

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


ปัง ปัง บ้านสเต็ก

ข้าวแกงแม่ศรีเรือน

ขาวแกงแมศรีเรือน ตนต�ำรับอาหารไทย อรอยถูกปาก รสชาติถูกใจ ขาวแกงรอน ปรุงสดใหมทุกวัน ขนม ของฝาก ของดี ของดัง อยุธยา... พิกัด : ถนน 347 บางปะอิน-บางปะหัน ใกลเซเวน กอนถึงปม PT โทร. 08-9199-5662

รวมอาหารทะเลมากมายหลายอย่าง รวมทั้งหมูกระทะทานได้ไม่จ�ำกัด แบบบุฟเฟต์ กุ้งก้ามกราม ปูม้า หอยแครง หอยหวาน หอยเชลล์ หมึกกล้วย หมึกกระดอง และอาหารอื่นๆอีกมากมาย ทานได้ไม่จ�ำกัด พิกัด : 5/104 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 06-5232-2493

ร้านอาหารเฟื่องทองฟาร์ม เจ๊มง

ก๋วยเตี๋ยวเรือ มังกรทอง

คุณหนู เนื้อ-หมู แดดเดียว

ความอร่อย อยู่ไม่ไกลจากคุณ ปังปังบ้านสเต็ก ชื่อนี้ไม่ได้มีดีแค่สเต็กอย่างเดียว สเต็ก อาหาร ทั้งคาว ทั้งหวาน เครปเย็น ปังเย็น กาแฟ น�้ำปั่น อาหารหลากหลายเชิญมาใช้บริการ ที่ร้านได้นะ พิกัด : ร้านเลยโรงงานเรเซอร์มา 1 กิโล อยู่ตรงข้ามกับขายวัสดุก่อสร้าง ส.ลาดบัวหลวง ร้านจะอยู่ซ้ายมือ โทร. 06-3928-2988

ไม่ดัง ไม่หรู แต่อร่อย บริการอาหารทะเล สด ใหม ราคายุติธรรมหลากหลายเมนู รอใหคุณไดมาสัมผัส ลิ้มลองไดแลววันนี้ ตรงตลาดกลางเพื่อการเกษตร พิกัด : 98/40 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 06-2879-2236 (กุง), 08-1586-7784 (เจมง)

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำข้นสูตรกะทิ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมึกกรอบ เกาเหลา-ข้าวเปล่า อร่อยสุดในสามโลก พิกัด : 66/10-11 ถนนเลี่ยงเมืองอยุธยา ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 หน้าหมู่บ้านอีโค่เรสสิเดนท์ บ้านกรด เลยไฟแดงแค่ 100 เมตร โทร. 081-711-3330, 081-611-6653

ตะวันหมูกระทะปิ้งย่างซีฟู้ดส์

เนื้อสวรรค์ เนื้อแดดเดียว หมูสวรรค์ หมูแดดเดียว หมูฝอย เนื้อนุ่ม สะอาด พิกัด : สาขา 1 วิหารหลวงพ่อพระมงคล บพิตร (เรือนทรงไทย) ขาย วันเสาร์-วัน อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สาขา 2 ตลาดกรุงศรี หลังศาลากลางเก่า อยุธยา ขายทุกวันไม่มีวันหยุด โทร. 089-6142388 คุณหนู 089-4255540 คุณสอง ติดต่อส่งทางไปรษณีย์

ก๋วยเตี๋ยวเรือกุสี

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ลวก-จิ้ม หมู-เนื้อ สเต็ก ไส้กรอก อาหารตามสั่ง กาแฟสด และอื่นๆอีกมากมาย พิกัด : เส้นท่าหลวง-เสาไห้ เลยสามแยกไฟแดงหัวหิน มุ่งหน้าสระบุรี ร้านอยู่ทางขวามือถึงก่อนปั๊ม PT โทร. 08-1286-1721, 08-7617-2904 ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

43


ฟาร์มกุ้งทอง

เรื่องกุ้งเผา ไว้ใจเรา จัดหนักจัดเต็ม สั่งเลยอร่อยทุกอย่าง พิกัด : 98/41-42 ม.3 ต.หันตรา ตลาดกลางอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 064-2424982

ก๋วยจั๊บญวนหม้อดิน

กวยจั๊บญวณหมอดิน มี 3 สูตร ใหเลือก “รับรองจะติดใจ” โทร. 081-2922185

MERROT

สเต็ก สปาเกตตี้ ผักโขมอบชีส โทสต์ บิงชู กาแฟ แสนอร่อย ราคากันเอง เปิดบริการเวลา 11.00-20.00 น. โทร. 080-238-5559

ตลาดน�้ำกรุงเก่า วัดท่าการ้อง

ตลาดน�้ำแห่งใหม่บนแพริมน�้ำเจ้าพระยา ของวัดท่าการ้องซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ สมัยอยุธยา เป็นวัดพุทธท่ามกลางชุมชนอิสลาม 4 สุเหร่า ของขายในตลาด เปนพวกของกินหลากหลายชนิด ทั้งกวยเตี๋ยวเรือ ขาวผัด ของกินเลน กวยเตี๋ยวหลอด สมต�ำสมุนไพร ไกทอด ขาวเหนียว ลูกชิ้นปิ้ง ขนมตาล และอยาลืมแวะชิมกาแฟโบราณ ที่มีเครื่องดื่มใหเลือกเยอะมาก เปดทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ วันจันทร-ศุกร จ�ำหนายเฉพาะอาหาร โทร. 0-3580-1399, 093-020-6658

ที่ พั ก ที่ ส า ย ชิ ล ล ์ ไม่ควรพลาด

สิริ ออน ฟิลด์ รีสอร์ท

ห้องพักสะอาดบรรยากาศสบายๆ บริการเป็นกันเอง รีสอร์ทใจกลางตำ�บล ไม้ตรา อำ�เภอบางไทร เปิดให้บริการ 06.30-23.00 น. สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ต้อนรับแขกทุกท่านด้วยความยินดี โทร. 09-4895-2429, 08-1822-3516

44

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

โรงแรมโอเชี่ยนโกล์ดการ์ด

บริการห้องพักสุดหรูตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน ฟรี Wifi ผ่อนคลายกับบรรยากาศสบายๆ ในค๊อกเทลเล้าจ์ ห้องคาราโอเกะสุดหรู พร้อมรับจัดเลี้ยงสังสรรในเทศกาลต่างๆ พิกัด : 64/6 หมู่ 1 ซ.น้องแดง ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3533-5885 โทรสาร 0-3533-5887

ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไทรน้อย โฮมสเตยเชิงอนุรักษ บานเรือนไทย และวิถีชีวิตธรรมชาติ อนุรักษยั่งยืน พิกัด : 46 ม.6 ต.ไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทร. 08-1946-5457


ร้านนายเลี๊ยก ที่ตั้ง : 6/7 หมู่ 4 ถ.จักรพรรดิ์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel : 0-3525-1761

น�้ำส้มเกล็ดหิมะแป๊ะเพ้ง ที่ตั้ง : 19 หมู่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel : 08-5185-5261, 0-3523-6194

โรงแรมบิ๊กอินน์ พระนครศรีอยุธยา ที่ตั้ง : 27/1 หมู่ 3 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel : 0-3525-6771

ร้านอาหารกุ้งเพื่อนแพรว ที่ตั้ง : 98/8 ตลาดกลาง ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3534-5490 Fax. 0-3521-3617

นายชัย ไก่ตอน (สูตรไหหล�ำ) ที่ตั้ง : 19/26 หมู่ 3 คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3532-2147, 08-3197-8150

กิตติศักดิ์ โภชนา (ราชาโต๊ะจีน) ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมืองจ.นครปฐม Tel. 08-1948-4572, 0-3428-5158

ซีเนียร์ ของฝากอยุธยา ที่ตั้ง : 21/12 ถ.อู่ทอง หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel : 09-5723-4871, 09-6652-2977

มองดูเรือ ที่ตั้ง : 35/1 หมู่ 8 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel : 0-3538-7873, 08-0108-2345, 08-6123-4539 บ้านกาแฟ & คาร์แคร์ ที่ตั้ง : 71/2 หมู่ 6 ต.เกาะเรียน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา Tel : 06-5694-1541, 08-0654-6441

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

45


46

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

47


48

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก

PHANAKHON SRI AYUTTHA MARKET

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

หน้า 50

การศึกษา

หน้า 51

เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

สุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ธุรกิจทางการเกษตร

เครื่องมือ-อุตสาหกรรม

สินค้า และบริการทั่วไป

ก่อสร้าง และตกแต่ง

ยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 55

หน้า 63

หน้า 57

หน้า 70

หน้า 52

หน้า 58

หน้า 76

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

49


ท� ำ เนี ย บ ส่ ว นราชการ อบต.ธนู ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยธยา 13210 Tel. 0-3577-3653, 0-3577-3655

50

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ที่ตั้ง : 18 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1300 Tel. 0-3525-2235 Fax. 0-3525-2235


การศึกษา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

ที่ตั้ง : 45 ม.1 ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3524-1559, 0-3521-1833 Fax : 0-3524-1106

บานลีลาดนตรี

รับสอนดนตรี...กีตารคลาสสิค ฟงเกอรสไตล์ กีตารไฟฟาโซโล่ เปยโนคลาสสิค ปอป สอนวอยซ การรองเพลง ที่ตั้ง : อรุโณทัย แมนชั่น # 111 89/19 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-6319-7319

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่ตั้ง : 117 หมู่ 5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร : 035-252269 - 70 โทรสาร : 035-328274 E-mail : chomschool@hotmail.com Website : www.chomsurang.ac.th

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

51


เฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

หจก. ท่าหลวง แซทเทิล ไลท์ (เคเบิ้ลทีวีภาชี) ที่ตั้ง : 325/13 หมู่ 5 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา Tel./Fax. 0-3531-2370, 08-1373-5042

52

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

ร้านนวพรแอร์ ที่ตั้ง : 95/4 หมู่ 5 ต.วังตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3041-2555

ร้าน พริ้ง-แพรว แอร์ ที่ตั้ง : 65/12 หมู่ 13 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 09-2542-9567

รับท�ำเบาะโซฟา ที่ตั้ง : 96/1 หมู่ 10 ซ.คุ้มเกล้า 61 ถ.คุ้มเกล้า แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-4008-5103, 08-4164-9391

บริษัท อาร์.อาร์.ทู จ�ำกัด ที่ตั้ง : 32/6 หมู่ 9 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-6329-7586, 08-9804-4213 Fax. 0-3535-6919

หจก. วี.อาร์.เพสท์ คอนโทรล ที่ตั้ง : 4/386 หมู่บ้านเปรมฤทัย ฟ้าหลวง ถ.ล�ำลูกกา 3 ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel. 08-1677-8162, 0-2533-2646


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

53


54

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


สุขภาพ แฟชั่ น และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง โรงพยาบาล และคลินิค

ช.ชีดีไซน์

ชมรมคนตาบอด อยุธยา ไกรเลิศ นวดแผนไทย ที่ตั้ง : 30 หมู่ 9 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-9006-3644, 0-3525-1118

ไทยประกันชีวิต ที่ตั้ง : 107 หมู่ 3 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-5902-8888

รับตัดเสื้อผาสตรี ออกแบบตัดเย็บชุดยูนิฟอรม บริษัท เสื้อกีฬาสี เสื้อแจคเก็ต จากสถาบัน “แดงดีไซน” บริการใหเชา ชุดวิวาห สูท ชุดไทย เสื้อผาชุดออกงาน ชุดประกวด ชุดแฟนซี ชุดแดนซเซอร ชุดเชียรลีดเดอร แตงหนาเจาสาว แตงหนาแฟนซี ของช�ำรวย... ที่ตั้ง : ยายที่ท�ำการใหมใกลหองทองอุเทน ถนนอูทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-1851-4162

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

55


56

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


ธุรกิจทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองจิก

เรียนรูวิถีชีวิตกับความเปนอยูตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนท�ำเกษตรอินทรีย ผักปลอดสารพิษ ใหกับคนรักสุขภาพ เปนแหลงเรียนรู ใหโอกาส สรางอาชีพ และความเขมแข็งกับชุมชน ที่ตั้ง : 36/9 ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 08-1355-6195, 08-1828-6192

ร้านคลองเขื่อนฟาร์ม

จ�ำหน่าย กุ้งสดเป็นๆ ราคาถูก ที่ตั้ง : ถ.โรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel. 09-2868-2065, 09-4787-8737

สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน ที่ตั้ง : 32/1 หมู่ 9 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 0-3526-1560 Fax. 0-3526-2859

ตลาดเกษตร 42 ที่ตั้ง : 3วัดตะนุ ริมถนนสายเอเชีย กม.42 อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1633-0550

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

57


เครื่ องมือ -อุตสาหกรรม

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

เป้าการช่าง 1999

จ�ำหน่าย รอกเครนไฟฟ้า มอเตอร์เดินเครนใช้ แล้วจากญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ พร้อมอุปกรณ์งานเครน และบริการหลังการขาย ที่ตั้ง : 83/3 หมู่ 8 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 Tel. 0-3579-0240, 08-1753-0684, 08-1985-0684, 0-2183-9511 Fax. 0-3579-0241

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 82/52-53 หมู่ 12 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2529-3836, 0-2529-3820, 08-1829-6085, 08-1826-2787 Fax. 0-2908-4075

58

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

หจก. เอส.ที.แอล. สแตนเลสสตีล

รับผลิตและออกแบบงานเหล็กและสแตนเลส รับงานเชื่อมสแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม รับ ผลิต รถเข็น เครื่องครัวสแตนเลส รับผลิตงานสั่งท�ำตามแบบทุกชนิด ที่ตั้ง : 22/61-62 หมู่ 13 ซ.ไอยรา 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2157-3145, 0-2198-3146, 081-7338587 Fax : 0-2157-3155

หจก. ดีพร้อมการช่าง แอนด์ ซัพพลายส์ ที่ตั้ง : 228 ซ.พระยามนธาตุ แยก 35-3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2417-7915-6, 08-1409-0540 Fax. 0-2417-7916

ที.พี.สีฝุ่น

รับพนสีฝุน (Powder Coatings) ชิ้นงานเหล็ก โลหะทุกชนิด รับพนทรายลอกสี (Sand Blast) ขจัดคราบสนิม ท�ำความสะอาดผิวโลหะ ที่ตั้ง : เลขที่ 38/6 ม.2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 Tel. 0-3577-7282, 08-1994-6913 08-1947-2599, 08-6530-2691

บริษัท อาวานซ์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ที่ตั้ง : 40/25 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.โรจนะ ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel. 0-3571-9516-8 Fax.0-3571-9515

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 26/1 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2978-8860


บริษัท หงส์ทอง วิศวกิจ จำ�กัด ที่ตั้ง : 161 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel. 0-3574-4508-9, 08-1822-6799 Fax. 0-3574-4509

รวมกระแสกลการ Tel. 0-3562-5494, 08-1907-0978

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

59


60

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

61


62

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


สินค้า และบริการทั่ วไป

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

TAW TATTOO

เพชรธันวา

บริษัท จันทร์สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง จ�ำกัด

บริษัท เอส เจ แอคเคาท์ติ้ง ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด

ช่างสัก อโยธยา by ผา

ร้านเพ็ทรูม

รับสักร่างกาย และจ�ำหน่ายอุปกรณ์ เกี่ยวกับการสัก ที่ตั้ง : 487 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-7670-4052

รับให้ค�ำปรึกษาทางด้านงานบัญชีต่างๆ ที่ตั้ง : 89/9 หมู่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3525-3624, 08-1208-8479 Fax. 0-3525-3624

ศูนย์รับสั่งท�ำ ทอง นาค เงิน แบบครบวงจร ที่ตั้ง : 141/23 หมู่ 8 สาย 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-7117-0060, 09-8552-5520 035-904700

รับสักลาย แกไข ตกแตง ลายสัก จ�ำหนาย... อุปกรณสัก ทุกชนิด ที่รานสะอาด ปลอดภัย 100% เปลี่ยนเข็มใหม ทุกครั้ง Tel. 09-5124-4929 คุณปู 09-4897-7967 คุณผา

ผลิตและติดตั้งโคมไฟ ไฟถนน เสาไฟ ประติมากรรม ไฟประดับ ไฟ led ป้ายชุมชนทุกชนิด ที่ตั้ง : 13/1 หมู่ 8 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel. 09-9289-1889, 0-3595-8292

จ�ำหนาย...อุปกรณสัตวเลี้ยง อาหารสัตวเลี้ยง ตัดขนสุนัขและแมว ตัดแตงทรงขน บริการดวยน�้ำอุน (งานแตงกรรไกรและงานไถปตตาเลี่ยน) ที่ตั้ง : 199/378 ม.3 หมูบานกรุงศรีซิตี้ ซ.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 09-2409-9963 ๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

63


ก�ำนันออย SERVICE MIND

บริการ...งานสูบ-ลางบอบ�ำบัด โรงงาน อุตสาหกรรม หอพักโรงแรม หนวยงานราชการ บานจัดสรร สูบสิ่งปฏิกูล สูบบอดักไขมัน สูบน�้ำเสีย ลอกทอ-รางน�้ำทิ้ง ลางบอบ�ำบัด ทอตัน สวมตัน ที่ตั้ง : 14/12 ม.3 ต.หนองน�้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-9175-5598, 08-4070-8889

อยุธยา โอเอ ที่ตั้ง : 330 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 0-3533-0211, 08-5155-3959, 09-4874-6262

ร้านนครหลวงกุญแจ อยุธยา ที่ตั้ง : 127/5 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel. 0-611-866-866

64

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

อาณาจักร อิ้งค์เจ็ท

ผลิต ออกแบบ ติดตั้ง ให้ค�ำปรึกษา ไวนิล สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า อักษรโลหะ ตู้ไฟ ป้ายทุกชนิด ที่ตั้ง : 58/11 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-2365-0251 Tel./Fax. 0-3533-5588

บริษัท อุตสาหกรรม เครื่องหอม ไทย-จีน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 Tel. 0-3537-9301 Fax. 0-3537-9505

บริษัท รักษาความปลอดภัย อาร์.เอ็น. อินเตอร์ การ์ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 333/43 หมู่ 1 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1867-8177

ประสาร รีไซเคิล

รับซื้อของเก่า ลังกระดาษ ซีลย่น ให้ราคาสูง ที่ตั้ง : 68 หมู่ 2 ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3525-7011, 08-9811-9040

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ที่ตั้ง : 118 หมู่ 3 ต.คลอง สวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3533-6625 Fax. 0-3533-6628

งูเหล็ก ท่อตัน อยุธยา 083-963-0099 กรุงเทพฯ 080-156-5000 สมุทรปราการ 080-733-0055 สัตหีบ 038-481-068 ระยอง 089-779-7136 สมุทรสาคร 080-167-7788 ปทุมธานี 089-660-3737 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ชลบุรี 080-167-1000

เจ๊แมว เต้นท์เช่า ที่ตั้ง : 143/7 ซ.คู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2945-1876, 08-9118-1678, 08-5832-8191 Fax. 0-2945-1876

บริษัท รี-ลัค ทราเวล 2011 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108 อาคารดิแสเซ็ทส์ ชั้น 3 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2633-2074 Fax. 0-2633-3587


พระอาทิตย์ทราเวล อยุธยา Tel. 08-9476-6487, 09-0383-2714

ร้าน เอ.ซี.แอร์เอกชัยธนกิจ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 8 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 06-2250-5729

โมเดิร์น แอดเวอร์ไทซิ่ง ที่ตั้ง : 32/17 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 08-1859-8923 Tel./Fax. 0-2961-9707

ส�ำนักงานฟ้ารังสิตการบัญชี ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

65


66

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

67


68

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

69


ก่อสร้าง และตกแต่ง

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมี รายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

จรัญญา สแตนเลส

สถาพร สแตนเลส

มุ้งลวดอยุธยา

ป.การช่าง

บ่อทรายรุ่งโรจน์

ช่างสุ รับเหมาก่อสร้าง

ผลิตและจ�ำหนาย เครื่องครัวสแตนเลส เตาจีน เตาไทยสแตนเลส โตะเตรียมอาหาร โตะ เกาอี้ เคารเตอรเก็บของ ตู ชั้นวางของ อางลางจาน รับออกแบบงานสแตนเลส ทุกชนิด ที่ตั้ง : 90 ม.4 ถ.โรจนะ-วังนอย ต.บานสราง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-5149-3747

รับลงเข็มไมโครไฟล แกไขบานทรุดตัว บานเดี่ยว ตึก 1-3 ชั้น รับยกบาน เลื่อน หมุน เปลี่ยนทิศทางดวยเครื่องมือทันสมัย... ที่ตั้ง : 42 แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 09-8007-4537

70

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

รับติดตั้งรั้วสแตนเลส รางบันได กันตก กันสาด บานเลื่อน ประตูมวน โพลี เมทัลชีท รางน�้ำฝน ที่ตั้ง : 73 ม.5 ต.บานแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-9539-1753, 09-4990-7406

จ�ำหน่าย ดิน ทราย ทรายดีมีคุณภาพ ที่ตั้ง : ต.ปลายกลัด อ.บางซาย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 Tel. 08-2518-7764

มุงลวดดวน1 หลังติดตั้งเสร็จใน 1 วัน รับประกันงานฟรี 1 ป มีมุงเหนียวกัน หมา-แมวและเด็ก ที่ตั้ง : 61/2 ม.6 ต.วังแดง อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 Tel. 08-4375-6101

รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม งานทั่วไป ยินดีให้บริการ Tel. 08-7997-7840


ชางเจ

รับตอกเสาเข็ม ทุกชนิด 6 เหลี่ยม i 12, 15, 18 ขุดถังแซ็ค บอปลา ลงแผนพื้น มีเสาเข็มบริการราคายอมเยา ยินดีใหค�ำปรึกษาติดตอสอบถามราคาไดครับ Tel. 09-9342-4375

ช่างแดง สแตนเลส

รับท�ำงานสแตนเลส ประตูเลื่อน ประตูม้วน ราวบันได ลูกกรงกันสาด โพลีคาร์บอเนต โครงเมทัลชีท มอเตอร์ประตูเลื่อน-ประตูม้วน พร้อมรีโมท Tel. 0-3595-0625, 08-6123-2946

J&B RENOVET

รับออกแบบ ต่อเติมตกแต่ง ภายใน&ภายนอก โครงเหล็ก ฯลฯ โดยทีมงานมืออาชีพ ตกแต่งต่อเติม โรงจอดรถ กันสาด งานโครงเหล็ก ราคาประหยัดคุณภาพสูง ปรึกษาออกแบบประเมินราคาฟรี รีโนเวท ต่อเติม ตกแต่ง ภายนอก&ภายใน รับท�ำสิ่งปลูกสร้าง โครงสร้าง โครงเหล็ก บิวท์อิน (Built-in) ฯลฯ ที่ตั้ง : 240/390 บ้านพฤกษา 72 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 064-9467160

กฤษดาการช่าง

ออกแบบติดตั้ง งานเหล็กดัด มุงลวด มุงจีบ ผามาน มานมวน ฉากกั้นหอง โครงหลังคา กันสาด และงานเหล็ก ทุกชนิด ที่ตั้ง : 19/11 ม.12 ซ.วัดกระทุมราย ถ.สุวินทวงศแขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 08-7105-3973, 08-9076-4458

ม.อ.ท. อิฐเมืองอ่างทอง ที่ตั้ง : 65 หมู่ 3 กม.106 ริมถนนสายเอเซีย ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 0-3561-4517, 0-3561-4518, 08-1907-9679, 08-1571-4704 Fax. 0-3561-2079

บริษัท อารีรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 32 หมู่ 2 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel./Fax. 0-3570-8094, 08-1642-6594

ศักดิ์ดา ถมดิน ที่ตั้ง : 19/20 หมู่ 3 ซ.คุณยายพ่วง ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel. 08-9459-1456

วังน้อยเหล็กเก่า ที่ตั้ง : 89 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel. 0-3527-2391 Fax. 0-3527-2392

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

71


บริษัท สมบัติไพบูลย์ วิศวกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1/22 หมู่ 5 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel. 0-3528-9894 Fax. 0-3520-3111

เต๋ารับรื้อถอน ที่ตั้ง : 4/4 หมู่ 7 ต.บ้านซุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-7018-7191

72

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

มหาเซอร์วิส ที่ตั้ง : 364 ซ.นาทอง 4 ถ.รัชดาภิเษก 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 Tel. 08-6454-3660

สมเกียรติ รับเหมา ที่ตั้ง : 31 หมู่ 10 ต.ล�ำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-9410-2627

ยงเฮงอลูมิเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

73


74

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

75


ยานพาหนะ-อุ ป กรณ์ แ ละอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อม ล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่ต่างๆ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

เพชรพรรณาราย ราชาแบตเตอรี่ แอร์ แอนด์ ซาวด์

ปตท.

วรเทพ บริการรถยก 24 ชั่วโมง

โหน่งดีเซล

เสกการยาง & เซอร์วิส

ชายเหงา คาร์แคร์

ที่ตั้ง : 58/5 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-1853-0658, 08-9089-8887 Fax. 0-3595-1757

เช็คปั๊ม หัวฉีด ซ่อมเครื่องยนต์ วางเครื่องยนต์ ดีเซลทุกชนิด ที่ตั้ง : 227/1 หมู่ 6 ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 Tel. 08-5405-5508

76

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

พลังที่ยั่งยืน ที่ตั้ง : 71 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3538-7100, 0-3538-7118

จ�ำหน่ายยาง แม็กซ์ ตั้งศูนย์ เบรค ช่วงล่าง แบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง บริการทุกระดับประทับใจ จบที่นี่ที่เดียว ที่ตั้ง : 48/16 หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 088-6161394, 080-9298192

บริการรถยกอุบัติเหตุ รถเสีย มีบริการรถเล็กรถใหญ่ รถสไลด์ ที่ตั้ง : 54 หมู่ 2 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1944-9334 Fax. 0-3579-5819

ลางดวน... ลางสีดูดฝุนเกง ลางสีดูดฝุนกระบะ ลางสีดูดฝุน SUV เคลือบเงา ที่ตั้ง : 124 ม.6 ต.สามเรื่อน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel. 09-3307-3004


กาฟิวคาร์วอช

ลางรถ เปลี่ยนถายน�้ำมันเครื่อง ลาง แอรไมถอดตู เปด 7.00-17.30 น. ที่ตั้ง : 72/2 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 08-2232-6350

หนุ่มสไลด์ออน

รถยก รถสไลด รถเสีย รถมีปญหา เรียกใชบริการได ที่ตั้ง : 68/1 ม.2 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 09-0646-7844

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

77


มดสไลด์ออน ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ 6 ต.ทับขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-9901-1789

ตี๋ ค้าอะไหล่เก่า (เชียงกง) ที่ตั้ง : 165 หมู่ 3 ต.ล�ำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1571-3420, 08-3109-9165, 0-3521-4399

เอส เอ็ม คาร์ออดิโอ อยุธยา ที่ตั้ง : 60/5 หมู่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1695-0926

ร้านเอส.ซี.ออโต้แอร์ ที่ตั้ง : 51/3 หมู่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3570-1881, 09-2651-6516

อู่วันชัยช่างยนต์ ที่ตั้ง : 18/8 ถ.ราเมศวร ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-1919-4406, 08-3241-3531

อู่ช่างน้อย ที่ตั้ง : 45 หมู่ 8 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 09-8456-2836, 08-1946-7496

กิตติพงษ์ การช่าง หจก. เก๋การท่องเที่ยว ที่ตั้ง : 190 หมู่ 3 ต.ล�ำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3521-1695, 08-1913-7611

X-BAR AYUTTHAYA ที่ตั้ง : 79/8 หมู่ 8 (ชุมชนพระ นอน หลังโรงเรียนประตูชัย) ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3912-9201, 0-3524-3287

ร้านมุกไดนาโม ที่ตั้ง : 99 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-7004-2355

อู่เอ็ม บริการ ที่ตั้ง : 103/1 หมู่ 1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 Tel. 06-1953-9744

จ.เจริญยนต์ บางปะหัน ที่ตั้ง : อู่อยู่ตรงข้าม ธกส.บางปะหัน Tel. 08-9911-2492, 09-2081-3641

หจก.วิชาญเจริญเครน ที่ตั้ง : 40/1 อาคารแลนด์ดั้ม อพาร์ตเม้นท์ ชั้น 1 ห้อง 100 หมู่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-0488-5527, 08-0796-9559

บางปะอินรถยก ที่ตั้ง : 12/8 หมู่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1731-6089, 08-0908-0518

BG Service Center อีฟล้อซิ่งอยุธยา ที่ตั้ง : 95/6-7 หมู่ 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 Tel. 09-0971-5182

บริษัท ทีดี มอเตอร์เวิร์คส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 39 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ฝั่งขวา ต.ล�ำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 Tel. 0-3527-2557, 08-3062-0223 Fax. 0-3527-2568

78

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

79


80

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา

81


82

๑ ใน...พระนครศรีอยุธยา


Profile for magazine1nai

๑ ใน...อยุธยา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS Pranakhonsri Ayutthaya MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวั...

๑ ใน...อยุธยา 2019  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP NEW!! CONTENTS Pranakhonsri Ayutthaya MARKET แนะนำสินค้าและบริการจังหวั...

Advertisement