๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี 2019

Page 1


Special Issue @ Annual 2020

CONTENTS

สารบัญ

ตลาดน้�ำ ด�ำเนินสะดวก

32

36 <<บทความพิเศษ>>

<<บทความแนะนำ�>>

โรคเบาหวาน หายขาดได้หรือไม่

P&B BEAUTY SKIN CLINIC คลินิกดูแลความงามครบวงจร

โดย ‘หมอต้น’ นิพันธ์พงศ์ พานิช

38 <<นานาทรรศนะ>>

คุณสิริกร ภัทร์คงสิน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สิริธนาทรัพย์ มาร์เก็ตติ้ง

และ เอสเค กรีน คาเวียร์ ฟาร์ม

26

คอลัมภ์ : เที่ยวชิล...เช็คอิน

ราชบุรี เพชรบุรี

35 แนะนำ�... แม่กม ิ ไล้

ตำ�รับขนมหม้อแกงเพชรบุรี

56

แนะนำ�สินค้าและบริการ

ราชบุรี เพชรบุรี

45

คู่มอ ื บริการนักท่องเที่ยว แนะนำ� ที่กิน ที่พัก สปา

กิจกรรม สินค้าของฝาก ฯลฯอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

บทบรรณาธิการ เริ่มจะมีฟา้ ฝนลงมาบรรเทาความร้อนกันบ้างแล้วน่ะ

ครับ เมื่อมีน้�ำลงมาช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง ต้นไม้ใบหญ้าและผืน ป่าก็จะดูเขียวขจีมองดูชน ื่ ตาสบายใจเลยทีเดียว ในช่วงหน้าฝนนี้การ ่ วป่าเขาก็จะดูคก ท่องเทีย ึ คักกันขึ้นมา ราชบุรแ ี ละเพชรบุรี สองจังหวัด นี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอยู่ไม่น้อยเลย

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

และการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ ่ ว...ราชบุร-ี เพชรบุร”ี แนะน�ำนักท่องเทีย ่ วทีน ่ ่าสนใจและรีวว “ท่องเทีย ิ

ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดราชบุรีและ

เพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “RATCHABURI PHETCHABURI

MARKET” ซึ่ ง ได้ ร วบรวมสิน ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ในเขตจั ง หวัด ราชบุรีและเพชรบุรี น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดย

แยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้าน การศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ

่ นใจจะลงข้อมูลสินค้าและบริการของ หน่วยงาน บริษท ั ห้างร้าน ใดทีส ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นภาพร ดรุ ณพันธ์

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย นงคราญ นันชนะ

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

บทบรรณาธิการ เริ่มจะมีฟา้ ฝนลงมาบรรเทาความร้อนกันบ้างแล้วน่ะ

ครับ เมื่อมีน้�ำลงมาช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง ต้นไม้ใบหญ้าและผืน ป่าก็จะดูเขียวขจีมองดูชน ื่ ตาสบายใจเลยทีเดียว ในช่วงหน้าฝนนี้การ ่ วป่าเขาก็จะดูคก ท่องเทีย ึ คักกันขึ้นมา ราชบุรแ ี ละเพชรบุรี สองจังหวัด นี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอยู่ไม่น้อยเลย

เช่นเคยกับ Magazine ๑ ใน... วารสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

และการท่องเที่ยว ในรู ปแบบใหม่ฉบับปรับปรุ งและเพิ่ม Contents

ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน โดยได้น�ำเสนอคอลัมภ์ ่ ว...ราชบุร-ี เพชรบุร”ี แนะน�ำนักท่องเทีย ่ วทีน ่ ่าสนใจและรีวว “ท่องเทีย ิ

ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝากในจังหวัดราชบุรีและ

เพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีคอลัมภ์ “RATCHABURI PHETCHABURI

MARKET” ซึ่ ง ได้ ร วบรวมสิน ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ในเขตจั ง หวัด ราชบุรีและเพชรบุรี น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจ โดย

แยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้าน การศึกษา, ด้านการก่อสร้าง, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ

่ นใจจะลงข้อมูลสินค้าและบริการของ หน่วยงาน บริษท ั ห้างร้าน ใดทีส ท่าน สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2380-3709-10 ขอบคุณครับ... ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

กองบรรณาธิการ

สุเชาว์ ศรลัมพ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

้ บุญมี พัชรีพร เชือ

ณัฐธิวรรณ สุรีรัมย์

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้จัดการโครงการ

ฝ่ายศิลปกรรม

ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

วริยา แย้มเพียรวัฒนา

สุชาดา พุกทรัพย์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นภาพร ดรุ ณพันธ์

สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบ�ำรุ งษ์

พลากร ค�ำโครตสูนย์

ปิยพร ม่วงศรี

www.magazine1nai.com

บรรณาธิการบริหาร กิตติ ฉันทกิจนุกูล ผู้จัดการส่วนภูมภ ิ าค

่ ส�ำอางค์ มาลี ชืน

ฝ่ายกฏหมาย นงคราญ นันชนะ

ศักดิ์ชย ั รันจัตุรัส อุรุพงษ์ รุ ่งเรือง

ปิยรัตน์ สว่างศรี

ประทุมมาศ สนทอง

ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สน ุ ทร รุ ่งรัศมี ชาลี

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มเี ดีย

อรรถพล นารู ลา

Magazine1nai

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ

Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com
เที่ยวชิล...เช็คอิน

เพชรบุรี ...เมืองงามสามวัง

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถานทีเ่ ทีย่ วสุดคลาสสิก เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ตัง้ อยู่ ต.ห้วยทรายเหนือ อ� ำ เภอชะอ� ำ เป็ น เรื อ นไทยประยุ ก ต์ ท ่ า มกลางบรรยากาศดี สถาปัตยกรรมสุดบรรจงสร้าง จะมองมุมกว้างหรือมุมแคบ ก็ลว้ นแสดง จุดยืนอันเด่นชัด โทนสี โครงสร้าง ทุกองค์ประกอบ ดึงดูดใจสะกด สายตา ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหนึง่ แกลอรี่ ว่าครัง้ หนึง่ เคยสัมผัสความ งามในสถานแห่งนี้ พระรามราชนิเวศน์ สัมผัสความงามวิจิตรของ พระราชวังบ้านปืน ที่สร้างขึ้นในรัช สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยทรง มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังสไตล์ยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับ แรมในช่วงฤดูฝน ลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ ขนาดใหญ่ มีหอ้ งต่างๆ ให้เดินชมทัง้ ชัน้ บนและชัน้ ล่าง เช่น ห้องรอเฝ้า ท้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องเครือ่ ง ห้องเทียบเครือ่ ง ห้องพระบรรทมใหญ่ ฯลฯ แต่ละห้องตกแต่งอย่างเรียบ ง่าย แต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวและความงาม แม้กระทั่งราวบันไดที่สร้าง แบบเวียนคู่ ซึ่งเป็นศิลปะสไตล์บาร็อค

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า เขาวัง เป็นพระราชวังแห่งแรกและแห่ง เดียวของไทยที่สร้างอยู่บนยอดเขา แต่เดิมเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้ง ทรงผนวชเคยมาปฏิบตั ธิ รรมทีย่ อดเขาแห่งนี้ หลังจากขึน้ ครองราชย์แล้ว

26

๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี


จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึน้ ประกอบด้วยพระทีน่ งั่ พระ ต�ำหนัก วัด กลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็น 3 ทิศ คือ - เขายอดกลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร - ยอดเขาด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว - ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวัง พระที่นั่ง และสิ่งก่อสร้างต่างๆ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย คือ 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ เป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่ สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่ง ทะเลสาบ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร มีเกาะกลาง แม่น�้ำอยู่มากมายหลายเกาะ นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะล่องเรือชม ทิวทัศน์เพือ่ พักผ่อนหรือตกปลาน�ำ้ จืดในทะเลสาบ ก็สามารถเช่าเรือ ได้ที่ร้านอาหารหรือชมรมเรือที่อยู่บริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ เขาพะเนินทุ่ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อยู่ ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตรเป็นภูเขาสูง มีบริเวณที่เป็น ทุ่งหญ้ากว้าง ในระดับความสูง 960เมตร จากระดับน�้ำทะเลปาน กลาง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบเขา มีสัตว์ป่าชุกชุม ทิวทัศน์งดงาม จากยอดเขาสามารถเห็นทะเลหมอกในช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาว การ เดินทางต้องใช้เวลา 2 วัน พักค้างแรม 1 คืนระหว่างทาง และติดต่อ ขอเจ้าหน้าที่น�ำทาง อาหารและเต็นท์ส�ำหรับพักค้างแรมไปเอง

แหลมผักเบี้ย หากใครก�ำลังคิดอยากจะเดินทางไปเพชรบุรี และอยากสัมผัส ธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์ “แหลมผักเบี้ย” จะไม่ท�ำให้คุณผิดหวังเมื่อ ไปเยือนแน่นอน เพราะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่ถงึ 2 ชัว่ โมง เป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติริมทะเลที่มีหาดเลน อุดมสมบูรณ์ มีป่า ชายเลนต้นโกงกางและต้นแสมขึน้ อยูอ่ ย่างเบียดเสียดหนาแน่น จึงเป็น แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยและขยายพันธุข์ องสัตว์นำ�้ นานาชนิด ตลอดเส้นทางยัง พบเห็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไป อย่าง เช่น ปลาตีน ซึง่ มีอยูจ่ ำ� นวนมากทัง้ ปลาตีนเล็กปลาตีนใหญ่ งูกนิ ปลา ปู ๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี

27


หาดทรายขาวน้�ำทะเลใสๆ “เกาะเสม็ด”

ทีม่ หี น้าตาแปลกรวมทัง้ ยังเป็นแหล่งทีพ่ กั อาศัยและเป็นทางผ่านในการ อพยพในช่วงฤดูหนาวของนกสายพันธุต์ า่ งๆ กว่า 200 ชนิด ท�ำให้แหลม ผักเบี้ยได้รับการขนานนามว่าเป็น สวรรค์ของนักดูนก กันเลยทีเดียว

ถ�้ำเขาหลวง

ตัง้ อยูบ่ นเขาหลวง จากเชิงเขามีบนั ไดคอนกรีตน�ำสูท่ างลงถ�ำ ้ 99 ขัน้ เขาหลวงเป็นภูเขาขนาดเล็กมียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร ถ�ำ้ แห่งนีเ้ คย เป็ น ที่ เ สด็ จ ประพาสมาตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างบันไดหินลงไป ทีน่ มี่ ลี กั ษณะของถ�ำ้ เป็นถ�ำ้ ใหญ่สงู โปร่งทอดตัวไปทางซ้ายแบ่ง สัดส่วนเหมือนห้อง มีหนิ งอกหินย้อยทีเ่ กิดจากน�ำ้ หยดลงมาสวยงาม ที่ ประหลาดใจส�ำหรับวัดถ�้ำเขาหลวงแห่งนี้คือ ไม่มีกลิ่นอับชื้นของถ�้ำ เหมือนถ�ำ้ ทัว่ ไป และทีส่ วยสะดุดตาคือแสงทีส่ าดส่องจากเพดานถ�ำ้ ด้าน บนสู่ด้านล่างของพื้นถ�้ำบริเวณลานหน้าพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ดู ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามมาก ปัจจุบันมีพระพุทธรูปในถ�้ำรวม 170 องค์ มี เจดีย์ในถ�้ำ 6 องค์ ด้านในมีองค์พระพุทธไสยาสน์ หลวงพ่อโต ไว้ให้นัก ท่องเทีย่ วกราบไหว้บชู า และทีฐ่ านพระพุทธรูปองค์หนึง่ ยังมีตราประจ�ำ พระองค์ของรัชกาลที่ 1-5 จารึกไว้ด้วย อีกทั้งด้านในมีพระพุทธรูปปาง พระนอน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีความยาว 14 เมตร ทราบมาว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 สร้างได้เพียง 9 เมตร และมาส ร้างต่อจนเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5

เพือ่ เทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนาให้เกิดความสวยงามตามความศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน จนเรียกได้ว่าเป็น พุทธสถานศิลป์ สถาปัตยกรรมของพระธาตุฉิมพลีฯ ดูแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครนัน้ เป็นทรงอาคารสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีลกั ษณะคล้ายผ้ายันต์ ที่ผนังอาคารเต็มไปด้วยอักขระพิเศษ มีพระพุทธรูปประจ�ำอยู่ 4 ทิศ ขนาดฐานยาวด้านละ 18 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระธาตุ 27 เมตร มีจ�ำนวน 3 ชั้น ภายในมีพระประธาน 3 องค์

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ

ตั้งอยู่ภายใน วัดข่อย ต�ำบลคลองกระแชง อ�ำเภอเมือง จังหวัด เพชรบุร ี เป็นศาสนสถาน หรือ เสนาสนะ ทีม่ กี ารน�ำงานศิลปะชัน้ สูงของ ช่างเมืองเพชร หรือ เรียกว่าช่างสิบหมู่ มาเป็นส่วนร่วมสร้างอาคาร

หาดชะอ�ำ

ชายหาดที่สวยงาม และมีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี มีร้าน อาหารทะเล ทีพ่ กั ริมหาด ให้บริการมากมาย รวมทัง้ มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ ให้นักท่องเที่ยว ได้พักผ่อนไม่ว่าจะเป็น ปั่นจักรยาน เรียบถนนริมหาด บานาน่าโบ้ท สกูทเตอร์ และขีม่ า้ รอบหาด ทุกวันพุธหาดชะอ�ำจะรณรงค์ ให้มี การหุบร่มชายหาด ต่างๆ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสถึงความเป็น ธรรมชาติของหาดชะอ�ำอย่างแท้จริง

28

๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี


เที่ยวชิล...เช็คอิน

ราชบุรี

...ชุมชนคนอาร์ต

พิ พิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลสร้อยฟ้า อ�ำเภอโพธาราม เป็นสถานทีเ่ ก็บรวบรวม หนังใหญ่ในสภาพสมบูรณ์ มีทงั้ หมดราว ๆ 313 ตัว ซึง่ จัดเก็บและแสดง ไว้บนบ้านเรือนไทยยกใต้ถนุ สูงสวยงาม รายล้อมไปด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ บรรยากาศร่มรืน่ ทีน่ กี่ อ่ เกิดจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นว่าหนังใหญ่เป็นการละเล่นชั้น สูง ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-17.00 น. และ มีการจัดแสดงเชิดหนังใหญ่ทกุ วันเสาร์ เวลา 10.00 และวันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. ณ โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก ตั้งอยู่ริมคลองด�ำเนินสะดวก อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก เป็นตลาด น�้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เรียกได้ว่าเป็นตลาดน�้ำแห่งแรก ๆ ของ เมืองไทยเลยก็ว่าได้ มีลักษณะเป็นตลาดอยู่ริมคลอง มีทั้งที่ตั้งร้านค้า อยูบ่ นบกและพายเรือขายในน�ำ ้ อาหารทีจ่ ำ� หน่ายก็มมี ากมาย ไม่วา่ จะ เป็นสินค้าทางการเกษตร พืช-ผักผลไม้ตามฤดูกาล, อาหารพื้นเมือง, อาหารไทย, ขนมไทยโบราณ, ขนมพื้นบ้าน, น�้ำสมุนไพรไทย, น�้ำผลไม้ สด, ชา-กาแฟโบราณ เป็นต้น นอกจากนีก้ ย็ งั มีกจิ กรรมล่องเรือเทีย่ วชม สวนและวิถีชีวิตชุมชนริมคลองด้วย อุทยานหินเขางู ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเกาะพลับพลา อ�ำเภอเมืองราชบุรี เป็นสถานทีท่ อ่ ง เที่ยวธรรมชาติสวยแปลกตา มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนสีขาว น�้ำตาล อ่อน มีสระน�ำ้ อยูต่ รงกลาง พร้อมด้วยสะพานไม้ทที่ อดไปรอบ ๆ บริเวณ จุดชมวิว ให้ความรูส้ กึ เหมือนทีเ่ ทีย่ วภูเขาในต่างประเทศเลยทีเดียว ใคร อยากพายเรือชิลๆ ในสระน�ำ้ ก็มเี รือไว้บริการ พร้อมทัง้ มีพระพุทธรูปปาง ลีลาขนาดใหญ่ให้ได้กราบไหว้ขอพรด้วย

สตรีตอาร์ตบ้านโป่ง

เถ้าฮงไถ่

เมืองบ้านโป่ง เป็นเมืองเล็ก ๆ ทีช่ าวบ้านยังคงใช้ชวี ติ อย่างเรียบ ง่าย แต่สิ่งที่ท�ำให้เมืองแห่งนี้กลับมาคึกคักและเป็นจุดหมายปลายทาง สุดฮิตของนักท่องเทีย่ วสายถ่ายภาพก็คอื ผลงานสตรีตอาร์ตทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเมือง ซึ่งเป็นการรังสรรค์จากศิลปินชื่อดังทั้งในประเทศไทยและต่าง ประเทศ มีผลงานที่น่าสนใจมากมาย ถ่ายรูปเจ๋ง ๆ ได้เพียบ โรงงานเซรามิกเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรี ทีไ่ ด้กลายมาเป็นแลนด์ มาร์กส�ำคัญของเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ เถ้าฮงไถ่ ตัง้ อยูร่ มิ ถนนเจดียห์ กั ต�ำบล เจดีย์หัก อ�ำเภอเมืองราชบุรี บริเวณด้านหน้าของโรงงานถูกแต่งแต้ม ด้วยผลงานเซรามิกรูปทรงทันสมัยและสีสันสดใส มีร้านกาแฟเล็ก ๆ ให้ ได้นงั่ พักผ่อน เดินเข้าไปด้านในจะเป็นพืน้ ทีโ่ รงงานทีเ่ ปิดให้บคุ คลทัว่ ไป ๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี

29


กรรมวิธกี ารผลิตอันประณีต ซึง่ หาชมได้ยากในปัจจุบนั ตัง้ แต่การปัน้ การตกแต่งลวดลาย และบรรยากาศจ�ำลองภายในเตามังกร ซึง่ ใช้ใน การเผาโอ่งมาช้านาน นอกจากนี้ยังร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน�้ำไว้ บริการอีกด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 - 18.00 น. การเยีย่ ม ชมพิพธิ ภัณฑ์มคี า่ เข้าชม 190 บาท โทร. 0982419148 , 0946834521

เข้าเที่ยวชม โดยสามารถเดินตามรอยเท้าน้องหมาได้เลย เปิดให้เข้า เที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เรื่องของโอ่ง ตัง้ อยู่ 66 ม.6 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี เรือ่ งของโอ่ง ภายใน จะน�ำเสนอวิถีต้นก�ำเนิดโอ่งมังกรผ่านอนิเมชั่น 3 มิติ พร้อมเข้าชม

Newland สวนผึ้ง

ดินแดนความสุขแห่งใหม่ ใจกลางธรรมชาติของสวนผึ้ง ตั้ง อยู่ 214 หมู่ 2 ต.สวนผึง้ อ.สวนผึง้ อยูต่ รงข้ามกับภูผาผึง้ รีสอร์ท สถาน ทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งใหม่ของสวนผึง้ มีกจิ กรรมหลายอย่างให้ทำ� ใน Newland เริ่มตั้งแต่ให้อาหารแกะ ถ่ายรูปกับแกะ, นั่งรถไฟชมรอบ Newland, ยิงธนู, ขับรถ ATV ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีรา้ นจ�ำหน่ายสินค้าของ ฝากของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการอีกด้วย เรียกได้ว่ามา ที่เดียวได้ครบทุกอย่าง ภายในมีที่จอดรถจ�ำนวนมากสะดวกสบาย การเข้าชมที่ Newland ไม่มีค่าเข้าสามารถเข้าชมได้ฟรี โทร. 080111-5892, 089-746-4215

สถานแสดงพันธุ์สต ั ว์น้�ำระยอง

30

๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี


เขากระโจม

เขากระโจม

น�้ำตกเก้าโจน

ถ�้ำเขาบิน

ตัง้ อยูท่ หี่ น่วย ตชด.137 อ�ำเภอสวนผึง้ เป็นภูเขาสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ 1,045 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะนาวศรี มี รูปร่างคล้ายกับกระโจมอินเดียนแดง จึงเรียกว่า เขากระโจม ในช่วงฤดู ฝนและฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกสุดตระการตาให้ได้เที่ยวชม สามารถ มองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา และยังสามารถมองเห็น ทางด้านฝั่งประเทศเมียนมาได้อีกด้วย การขึ้นไปเที่ยวเขากระโจม จะ ต้องเช่าเหมารถโฟร์วีลของชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไป เพราะเส้นทาง ค่อนข้างขรุขระ และต้องช�ำนาญเส้นทางพอสมควร สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3247 1005

น้�ำตกเก้าโจน

ถ้�ำเขาบิน

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผัก หมู่ 7 ต�ำบลผาผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง เป็นน�้ำตก ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ�ำเภอสวนผึ้ง เกิดจาก สันปันน�้ำซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบนเทือกเขาตะนาวศรี เปิดให้นักท่อง เที่ยวเข้าเที่ยวชมทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็มีความสวยงามแตกต่าง กันออกไป โดยเฉพาะชั้นที่ 6 ที่มีลักษณะเป็นสายน�้ำไหลดิ่งลงมาตาม หน้าผาสูง มีความสวยงามอย่างมาก อีกทัง้ บริเวณโดยรอบน�ำ้ ตกยังเต็ม ไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอจอมบึง เป็นถ�้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ ภายในถ�้ำกว้างกว่า 5 ไร่ ปากถ�้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 5 เมตร ภายในถ�้ำ อลังการด้วย หินงอกหินย้อยที่ตั้งอยู่ภายในห้องหับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ถึง 8 คูหา ได้แก่ โถงอาคันตุกะ, ศิวะสถาน, ธารอโนดาต, สกุณชาติ, เทว สภาสโมสรสถาน, กินนรทัศนา, พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ถ้�ำจอมพล

ไร่ปลูกรัก

ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลวั ง เย็ น อ�ำเภอบางแพ เป็นอีกหนึง่ พืน้ ที่ ถ�้ำจอมพล ที่จะให้นักท่องเที่ยวและเด็กๆ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง เป็นถ�ำ้ ทีส่ ำ� คัญของจังหวัด ได้มาปลดปล่อยจินตนาการ ราชบุรี เพราะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จมา และเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต เกษตรสุ ด ประทับบ่อยครั้ง มีความกว้างประมาณ 30 เมตรและยาว 25 เมตร มี เรียบง่าย มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ ปล่องกลางถ�ำ้ ภายในถ�ำ้ งดงามไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามตระการ เข้าชมได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ตา มีหลากหลายรูปทรงงดงามแปลกตา อาทิ ธารศิลา สร้อยระย้า แส้ เป็นฐาน ทั้งฐานสาธิตการร่อนไส้เดือน, ฐานเก็บไข่เป็ดท�ำไข่เค็ม, ฐาน จามรี ท้องพระโรง ประสิทธิเทวา เกศาสลวย และผาวิจิตร ซึ่งหากโดน ด�ำนา โยนข้าวอินทรีย,์ ฐานเกีย่ วข้าว หาบข้าวอินทรีย,์ ฐานปิง้ ข้าวจี่ ปิง้ แสง ก็จะกลายเป็นประกายระยิบระยับสวยงามจับตา เปิดให้เข้าเที่ยว มาร์ชเมลโล่ และปิง้ ข้าวเกรียบว่าว, ฐานย้อมผ้าจากดอกดาวเรือง, ฐาน ท�ำว่าว หรือฐานพายเรือริมนา เป็นต้น ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี

31


P&B BEAUTY SKIN CLINIC สิวและริ้วรอย...

เป็นสิ่งที่สาวๆ และไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆ หลายคน กังวลว่าจะรักษาที่ไหนดี ครีมตัวไหนใช้ดี หน้าจะแพ้ไหม ดังนั้นการหาตัวช่วย ในการดูแลผิวจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ... >>>>

คุณหมอไผ่ พัฒนศักดิ์ อยู่ประจ�ำคลินิคทุกวัน ปรึกษาคุณหมอได้ฟรีทุกเคสไม่มีค่าบริการเพิ่มค่ะ

36

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


มุมมองของท่านเกี่ยวกับ ร้านกาแฟในจังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี ด้วยกระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ชื่นชอบการดื่ม กาแฟสดและการถ่ายภาพ ท�ำให้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นหลายที่ ด้วยระยะเวลา อันรวดเร็ว ดังนั้น คุณสิริกร จึงเกิดไอเดียในความท�ำร้านกาแฟ แนว ฟิวชัน่ โดยรองรับกระแสความนิยม ด้วยมุมส�ำหรับถ่ายภาพ ทีม่ หี ลาก หลายมุมให้ได้ลงโซเชียลกัน ทั้งสไตล์ industrial Loft และ Vintage รวมถึงรสชาติของกาแฟ และเครือ่ งดืม่ ภายในร้าน ทีเ่ น้นเรือ่ งคุณภาพ และความสะอาด แต่ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศร้านที่เป็นธรรมชาติ ส�ำหรับ ราคาของเครื่องดื่ม และขนมภายในร้านก็ไม่แพง เป็นราคาที่ทุกคนจับ ต้องได้

อีกหนึ่งคอนเซปส�ำคัญ ที่เราอยากน�ำเสนอแนวคิด “กาแฟเสบียงบุญ”

คุณสิริกร ภัทร์คงสิน เจ้าของร้านกาแฟ สิริ คาเฟ่ คนสวย ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการให้ภายใต้แนวคิดให้บุคลากรและคนในสังคม มีจิตกุศล โดยการปลูกจิตส�ำนึกในการคืนก�ำไรสู่สังคม เพื่อให้สังคมได้ ประโยชน์สูงสุด และต้องการให้ลูกค้าได้ร่วมท�ำบุญไปกับทางสิริ คาเฟ่ จึง ได้มอบแนวคิด “กาแฟเสบียงบุญ” โดยทุกๆ หนึ่งแก้วที่ลูกค้าซื้อกาแฟ จากเรา ทางสิริ คาเฟ่ จะปัน 2 บาท เพื่อร่วมท�ำบุญ ถวายแก่หลวงพ่อ อู่ทอง วัดสมุทรโคดม (วัดพะเนิน) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ถือเป็นวิธี การท�ำบุญแบบง่ายๆ สไตล์สายบุญอย่างคุณสิริกร เรียกได้วา่ มาที่ “สิริ คาเฟ่” ทีเ่ ดียว คุณจะได้ครบทุกอย่างเลย ค่ะ ทั้งได้ถ่ายภาพชิคๆ เพลิดเพลินกับวิวสวยๆ สูดอากาศดีๆ พร้อมดื่ม เครื่องดื่มแสนอร่อย ราคามิตรภาพ อีกทั้งยังได้ท�ำบุญอีกต่างหาก ใครที่ มีแพลนมาท่องเที่ยวที่โครงการพระราชด�ำริฯ แหลมผักเบี้ย อย่าลืมแวะมา ทักทาย สิริ คาเฟ่ ของเรานะคะ

ทั้งนี้คุณสิริกร ได้ทิ้งท้ายไว้ส�ำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือผู้ที่ก�ำลังมองหาสถานที่ผ่อนคลาย ขอฝาก SK Green Caviar Farm และ ร้านกาแฟ Siri Cafée ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล หรือเส้นทางมาเพิ่มเติมได้ที่ 084-5666645 / 089-1788177 ร้านกาแฟสด Siri’cafe แหลมผักเบี้ย ๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

41

แนะน�ำร้านอาหาร...ที่สายกินไม่ควรพลาด R a t c h a b u r i - P h e t c h a b u r i / ร า ช บุ รี - เ พ ช ร บุ รี

ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้

ขนมหม้อแกง ของฝาก ร้านแม่กิมไล้ กับต�ำนานความอร่อยที่ลงตัวร้านของฝากดั้งเดิมเมือง เพชรบุรี ด้วยประสบการณ์การท�ำขนมมามากกว่า 10 ปี ท�ำให้ “แม่กิมไล้” โด่งดังไปทั่วประเทศ “ขนมหม้อแกง” ที่ขึ้นชื่อ สด ใหม่ ทุกวัน ด้วยสูตร ความอร่อยที่ลงตัวและไม่มีใครเหมือน นอกจากนี้ ยังมีขนมอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณมาลิ้มลอง พิกัด : 122 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-401-111 สายด่วน. คุณหยก 061-1462982, คุณโหน่ง 065-6292464 email : maekimlai.raisom@gmail.com facebook. ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ สาขาไร่ส้ม

บ้านทะเลซีฟู๊ด

หอยนางรมทรงเครื่อง แซ่บแสบทรวงกันเลยทีเดียว อร่อยทุกเมนู รับประกันความอร่อยยย แหล่งจ�ำหน่ายของฝากไซต์มินิ...ของ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี -ร้านกาแฟสด บ้านทะเล คอฟฟี่ -ร้านอาหาร บ้านทะเล ซีฟู้ดส์ -ร้านของฝาก บ้านทะเล อาหารทะเลแปรรูป ทุกชนิด! -ร้านของฝาก ขนมหวานเมืองเพชร โทร. 085-4052856 (หลุยส์)

ตะบันต�ำ ต�ำถาดบันลือโลก จ.เพชรบุรี By อัยการไก่

ขอเชิญชวนทุกท่านมาอิ่มอร่อยลิ้มรสความสดของ อาหารทะเล และคุณภาพของอาหารแต่ละเมนู พร้อมอาหารคาวหวานอีกมากมายให้คุณอิ่มอร่อยได้ ในราคาไม่แพง พร้อมนั่งท่านในห้องแอร์เย็นๆ อาหารไทย - อีสาน มีเมนูให้เลือก 200 กว่ารายการ สนใจติดต่อสั่งจองโต๊ะได้ที่ 090-3262456, 088-6356924 คุณสรวีย์

Sushi Jin

ซูชิ เริ่มต้น 10 บาท มีให้เลือกมากกว่า 50 หน้า แซลมอนชาชิมิ ด้งบุริ มี 5 หน้า แซลมอน ไข่กุ้ง, แซลมอน สาหร่าย ไข่กุ้ง, ปลาไหล ไข่หวาน, แซลมอนย่างเทอริยากิ, แซลมอน ปูอัด ไข่หวาน เซ็ตโรลเทมปุระ กุ้งเทมปุระ ย�ำแซลมอน ลาบแซลมอน คานิมิโซะมันปูในกระดอง เมนูเพียบ!! พิกัดร้าน : SUSHI JIN สาขาราชบุรี : เส้นเดียวกับ รพ.ราชบุรี ฝั่งตรงข้ามนะ เลยเคอร์รี่มาหน่อย ข้างร้านเครื่องเขียนวรธรรม หลัง รร. ดร. หยุดทุกวันพุธ เวลาเปิด-ปิด 11:00 - 20:00 น. โทร. 098-506-6520, 088-863-0113

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

45


เที่ยวชิล...เช็คอิน

เพชรบุรี ...เมืองงามสามวัง

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สถานทีเ่ ทีย่ วสุดคลาสสิก เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ตัง้ อยู่ ต.ห้วยทรายเหนือ อ� ำ เภอชะอ� ำ เป็ น เรื อ นไทยประยุ ก ต์ ท ่ า มกลางบรรยากาศดี สถาปัตยกรรมสุดบรรจงสร้าง จะมองมุมกว้างหรือมุมแคบ ก็ลว้ นแสดง จุดยืนอันเด่นชัด โทนสี โครงสร้าง ทุกองค์ประกอบ ดึงดูดใจสะกด สายตา ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหนึง่ แกลอรี่ ว่าครัง้ หนึง่ เคยสัมผัสความ งามในสถานแห่งนี้ พระรามราชนิเวศน์ สัมผัสความงามวิจิตรของ พระราชวังบ้านปืน ที่สร้างขึ้นในรัช สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 โดยทรง มีพระราชประสงค์ให้สร้างพระราชวังสไตล์ยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับ แรมในช่วงฤดูฝน ลักษณะเป็นอาคารสองชัน้ ขนาดใหญ่ มีหอ้ งต่างๆ ให้เดินชมทัง้ ชัน้ บนและชัน้ ล่าง เช่น ห้องรอเฝ้า ท้องพระโรงกลาง ห้องเสวย ห้องเครือ่ ง ห้องเทียบเครือ่ ง ห้องพระบรรทมใหญ่ ฯลฯ แต่ละห้องตกแต่งอย่างเรียบ ง่าย แต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวและความงาม แม้กระทั่งราวบันไดที่สร้าง แบบเวียนคู่ ซึ่งเป็นศิลปะสไตล์บาร็อค

อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี

หรือทีเ่ รียกกันติดปากว่า เขาวัง เป็นพระราชวังแห่งแรกและแห่ง เดียวของไทยที่สร้างอยู่บนยอดเขา แต่เดิมเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุง ศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้ง ทรงผนวชเคยมาปฏิบตั ธิ รรมทีย่ อดเขาแห่งนี้ หลังจากขึน้ ครองราชย์แล้ว

26

๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี


กล้วยปิ้งคิงคอง

ตัวจริงเรื่องปิ้งกล้วย กล้วยปิ้งยัดไส้ กล้วยปิ้งไส้ทะลัก อร่อยบอกต่อ ของฝากบ้านโป่ง ของฝากราชบุรี เวลาเปิด - ปิดร้าน 08.30 - 16.30 น. ปิดทุกวันจันทร์ พิกัดร้าน : ซอยข้างเทศบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ซอยอยู่ตรงข้ามกับวัดดอนตูม) ตรงเข้า มาประมาณ 100 เมตร ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ (ซอยเดียวกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เชษฐ์) โทร. 09-7013-4453

เจ้ล�ำไยต�ำแซ่บ

บ้านคนธรรมดา Cafe & Restaurant Studio

ครบเครื่องเรื่องของทะเล จบทุกเครื่องเรื่องของทะเล แน่นอน จัดหนัก จัดจุใจ ความแซ่บทุกจาน ฝีมือแม่ค้าล้วนๆ ไม่มีการท�ำส่งๆ ก่อนถึงมือลูกค้าแน่นอน เน้นคุณภาพล้วนๆ พิกัด : ถ้ามาทาง 4 แยกหัวรอ ตรงขึ้นมาทางไป โครงการพระราชด�ำริเขาชะงุ้ม ทุ่งทานตะวัน ร้านเราถึงก่อน หน้าเราจะมีครกยักษ์อยู่หน้าร้าน โทร. 098-928-3927

แวะกินสเต๊ก สปาเกตตี้ ข้าวไข่ข้น ยั่วๆจ้า พิกัด โพธาราม คีย์กูเกิ้ลแมพมาถึงเลย ไม่พูดเยอะคอแห้ง มาตอนเย็นเน้อ อากาศดีรับรอง ถามหาแอร์ถือว่าพลาด บรรยากาศลูกทุ่ง พิกัด : 122/9 หมู่ 4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 095-610-1661

ลองแล อาหารปักษ์ใต้

ร้านส้มต�ำลาวกาว

Siri Cafe

ไชโปว้หวาน ตราชฎา

กาแฟสด จ่าพริ้ง

ครัวชิดลม

ร้านอาหารใต้รสเด็ด จัดจ้าน ร้านอยู่หลังที่ว่าการอ�ำเภอโพธาราม มีน�้ำพริกกะปิและผักบริการฟรี อร่อย สะอาด ราคาไม่แพง พิกัด : ถนนหลังอ�ำเภอโพธาราม ร้านเปิดเวลา : 06.30-13.30 น. โทร. 097-218-6999, 086-624-4045

ต้นต�ำรับ ผลิตมานานกว่า ๖๐ ปี ไม่เจือสี ไม่มีสารกรอบ ๑ ใน...สุดยอด OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ ของฝากจากราชบุรี โทร. 089-6161677

อีสาน ไทย เผ็ด แซ่บ อร่อย อาหารอีสาน อาหารไทย รสจัดจ้าน รับจัดเลี้ยงเนื่องในทุกโอกาส เปิดบริการเวลา 11.00-24.00 น. โทร. 092-552-4398

กาแฟสด หอม เขม อรอย บรรยากาศรานเป็นธรรมชาติ พิกัด : 1281 ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 08-1191-1454, 08-8275-0545

กาแฟดีๆ มุมโดนๆ มาแล้วไม่ผิดหวัง... ทานกาแฟรสชาติดี แล้วยังได้เพลิดเพลิน กับวิถีธรรมขาติ มีเมนูหลากหลายให้เลือกถึง 41 รายการ เหมาะกับลูกค้า ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งกลุ่มครอบครัว หรือจะมาแรลลี่ชิวๆ ก็แวะมาได้นะคะ ร้านเปิดทุกวันนะมาลิ้มลองความ อร่อยหวานมันของชา กาแฟได้ โทร. 095-559-1715, 089-178-8177

รับจัดเลี้ยงฉลองงานปารตี้ สังสรรค งานวันเกิด เลี้ยงรับต�ำแหนง งานเกษียณ ฯลฯ เปด 10.00-21.00 น. หยุดบริการ ทุกวันพุธ พิกัด : 145 ม.10 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี (ใกลกับวัดดอนเซง) โทร. 08-1434-5461 ๑ ๑ ใน...ราชบุ ใน...ราชบุรรี-ี-เพชรบุ เพชรบุรรี​ี

47


SK GREEN CAVIAR FARM

ระย้าไอศกรีม

แซ่บนัว

ร้านขนมจีนปักษ์ใต้

นาตาชม

ร้านเจ้หนิง ย�ำย�ำ ระเบิดปาก

ชงชาเดลิเวอรี่ @ ปากท่อ ราชบุรี

คาเฟ่ต�ำยั่ว

ก๋วยเตี๋ยวสูตรแม่ By เจ้พิส (ต้นต�ำรับ)

บ�ำรุงกระดูก บ�ำรุงสายตา บ�ำรุงผิวพรรณ แก้อาการเหน็บชา เสริมภูมิคุ้มกัน ควบคุมน�้ำหนัก “สารสกัดจากธรรมชาติ” เพือ่ ผิวหน้าและผิวกาย กระจ่างใส ไร้ฝา้ กระ จุดด่างด�ำ สาหร่ายพวงองุ่น ประโยชน์ดีๆ ที่อยากให้คุณลอง Call center : 084-566-6645 สามารถสั่งซื้อได้กับเรา ใน Inbox เพจสาหร่ายพวงองุ่น SK Green Caviar Farm สด สะอาด ไม่มีกลิ่นคาว ส่งไวถึงหน้าบ้าน สนใจสอบถามมาได้ ทาง inbox เลยนะคะ

รานขนมจีนปกตใต ซอย 5 รสชาติจัดจาน มีหลายเมนู น�้ำยาใต แกงไตปลา น�้ำพริก น�้ำยาปลาทู สเต็ก สลัดผัก และเตาคั่ว และอีกหลายเมนู “รับรองไมผิดหวัง” พิกัด : ซอยทาวอูทอง 5 (ติดเซเวนดอนแจง) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 08-0269-6465, 09-5246-1126

เปิด 9.00 - 20.00 ทุกวัน จัดส่งพื้นที่ใกล้เคียง สั่งซื้อ 300 บาทขึ้นไป ส่งฟรี มีทั้งน�้ำปั่น ส้มต�ำ ลาบ ย�ำต่างๆ พิกัด : ร้านอยู่ฝั่งเดียวกับอ�ำเภอปากท่อ แถวๆร้านแก๊ส ตรงข้ามกับตึกสี่เขียวๆ ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงปากท่อ โทร. 093-003-8792, 065-838-1478

48

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

ไอศกรีมกะทิโฮมเมดรสชาติต่างๆ ราดด้วยไซรัป น�้ำตาลโตนดแท้ๆ ที่เคี่ยวในแบบพิเศษของร้าน โรยหน้าด้วยถั่วคั่วเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ และมีหลากหลายรส พิกัด : ในเขตตัวเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 083-426-4351, 090-959-7819

บรรยากาศดีเปนธรรมชาติ พรอมใหบริการอาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ทุ่งนา ต้นตาล มีสะพานข้ามทุ่งนา ให้เดินเล่น บรรยากาศดี เรียบง่ายสไตล์บ้านนา นอกจากจะมีวิวท้องนาสวยๆ แล้ว ยังมีแนวต้นตาล เป็นฉากหลังที่บ่งบอกถึงความเป็นเพชรบุรีด้วย พิกัด : 129 ม.4 ต.บานหาด อ.บานลาด จ.เพชรบุรี โทร. 06-3501-5151

จัดจ้านในย่านเพชรบุรี ครัวอีสานและอาหารไทย พื้นบ้านรสแซ่บ อิ่ม อร่อย กับบรรยากาศรอบๆ มุมเซลฟี่เยอะ ร้านเปิด อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น. พิกัด : ถนนเส้นบุปผา เลยอินเดียแดง ข้ามทางรถไฟ 500 เมตร อยู่ขวามือ โทร. 099-4946554

ยกกองทัพอาหารสด สะอาด อร่อย ราคาถูก มาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชิมลิ้มลองรสชาติความแซ่บ แบบที่ไม่มีใครเหมือน แซ่บจี๊ดถึงใจแน่นอน สดใหม่ทุกวัน พิกัดร้าน : ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดเมืองทองราชบุรี เลยโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีมาประมาณ 150 เมตร ร้านเปิดเวลา 16.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. โทร. 083-2741848, 091-8873482

พร้อมระเบิดปากความแซ่บซี๊ด หลากหลายเมนู อร่อยเด็ดต้องลอง อาหารอร่อย บรรยากาศดี สบายๆ พิกัดร้าน : 263 หมู่ 6 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หากมาไม่ถูกให้สอบถามที่เบอร์เจ้าของร้าน โทร. 098-8760228

อร่อยที่สุดในปากท่อ รับประกันรสชาติ และความสะอาด ราคาเป็นกันเอง - ก๋วยเตี๋ยวหมู,เนื้อ - ต้มแซ่บหมู,เนื้อ - เกาเหลาต่างๆ พิกัด : บ.โพธิ์เกี้ยว เลยดับเพลิงเทศบาลปากท่อ 50 ม. โทร. 095-481-9249


จุ่มแซ่บลอยฟ้า

จุ่มแซ่บ ชุดเล็ก 99.- ชุดกลาง 129.ชุดใหญ่ 199.- ปลาเผา กุ้งเผา ส้มต�ำ ย�ำ ลาบ น�้ำตก ย�ำไข่แดงเค็ม ปูม้า ก็มีนะครับ พิกัด : ร้านอยู่หลังวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สอบถามเส้นทางโทร. 098-979-2441

ธารธรา

รานอาหารบนแพติดสะพานบานโปง ปลาแมน�้ำสดๆ ฝมือรสเด็ด พรอมบรรยากาศสบายๆที่... ธารธรา สะอาด สะดวก สบาย โทร. 08-6790-8395, 06-3213-9525

กุนเชียงหงส์หยก

กุนเชียงหมู กุนเชียงปลา กุนเชียงไก่ ไม่มีสารกันบูด ปราศจากดินประสิว พิกัด : โรงงานกุนเชียงภูริ 119 หมู่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร. 063-1979828, 084-5558455

เค้กออนไลน์ราชบุรี

รับท�ำเค้กโฟโต้ มินิมอลเค้ก เค้กแนวเกาหลี เค้กพาสเทล เรียบๆ สวยๆ คัพเค้กทุกชนิด เครปเค้ก เค้กส้ม เค้กช็อกโกแลต เค้กบราวนี่ เค้กทรงสูง 2 ชั้น เค้กงานแต่งขนมเบเกอรี่ เบรก ต่างๆ เค้ก 2 มิติ 3 มิติ ️เค้กปั้นทุกชนิด สั่งล่วงหน้า 5-7 วัน พิกัด : ข้างซันนี่ ติดกับอายตานิค ล็อคที่ 2 ตัดถัดจากป้ายซันนี่ ตรงข้ามโลตัส โทร. 094-483-6351 089-742-9507 098-350-1378

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

49


แนะน�ำที่พัก ที่สายชิลล์...ไม่ควรพลาด R a t c h a b u r i - P h e t c h a b u r i / ร า ช บุ รี - เ พ ช ร บุ รี

New Land

ดินแดนแห่งความสนุกใจกลางสวนผึ้ง สถานที่รวมกิจกรรมหลากหลายส�ำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟเล็ก การเลี้ยงแกะ ยิงธนู ยิงหน้าไม้ สปาปลา ป้อนนมปลาคราฟ ขับรถ ATV มีร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก พิกัด : 214 หมู่2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ : 080-111-5892, 09-8541-7448, 08-9746-4215

เป็นต่อ อพาร์ทเม้นท์

บริการหองพัก...หองพักสะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พิกัด : 70/1 ม.3 ต.ตนมะมวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทรศัพท์ : 09-0245-5490

50

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

เรื่องของโอ่ง

ปักหมุดที่เรื่องของโอ่ง รับรองไม่ผิดหวัง มาที่เรื่องของโอ่ง มีกิจกรรมให้ท�ำมากมายแถม ฝึกสมาธิให้น้องๆหนูๆอีกด้วย ได้ความรู้แถมได้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาดูยาก หาที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่เรื่องของโอ่ง “เรื่องของโอ่ง” เหมาะกับใครบ้าง? - ครอบครัว - เที่ยวเป็นหมู่คณะ - ทัศนศึกษา - กิจกรรมขอบคุณลูกค้าและอีกมากมาย FB เรื่องของโอ่ง pottery legend โทร. 098-241-9148‬, 06-2728-4911

พุเข็ม โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 137 หมู่ 10 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี Tel. 08-6167-6353, 08-1191-0378, 08-6168-3806

ธนูริเวอร์รีสอร์ท แก่งกระจาน

ความสุขที่คุณสัมผัสได้ ใกล้ๆ กรุงเทพฯ พร้อมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ มากมายรอคุณอยู่ บริการ ห้องพัก ร้านอาหารริมน�้ำ กิจกรรมทางน�้ำ ATV BB GUN ปีนเขาโรยตัว สไลเดอร์ โหนสลิงลงน�้ำ สนามมวยทะเล อาหารเครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย เปิดให้บริการทุกวัน เน้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด โทรศัพท์ : 081-9446571, 083-0858649

บ้านพักเดือนตะวันดาว (ชะอ�ำ) ที่ตั้ง : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278


ร้านอมยิ้ม ที่ตั้ง : 42/2 หมู่ 1 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-6609-6155, 08-6542-4445

ปรีดา หมูกะทะ ที่ตั้ง : หน้าตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 08-5280-6212

บะหมี่เกี๊ยว (ก�๋ำเช้ง) ที่ตั้ง : 11 ถ.นิยมทัศนา อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 0-3232-3278

ร้านเบญเยี่ยม ที่ตั้ง : ริมอ่างเก็บน�้ำแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Tel. 08-9040-6339

ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 79 หมู่ 13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 Tel. 09-8969-3701, 08-9837-2084 Fax. 0-3241-5142 ฤทธิมา อพาร์ทเม้นท์ ฟิตเนส & ซาวน่า ที่ตั้ง : ใกล้ ม.ราชภัฏเพชรบุรี Tel. 0-3241-5142, 09-8969-3701, 08-9837-2084

ไก่แจ้ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 224 หมู่ 6 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี Tel. 08-3982-5569

เจ๊น้อย ปลาทู ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 08-1736-6357

ร้านจันทร์เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3236-6066

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

51


52

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

53


54

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

55


NEW CONTENT

ซื้อง่าย...ขายสะดวก Ratchaburi / Phetchaburi

น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับรายชื่อร้าน สถานประกอบการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์ ด้านสุขภาพและความงาม ฯลฯ

ท�ำเนียบส่วนราชการ

ท�ำเนียบการศึกษา

ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน

ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม

ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร

ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป

หน้า 57

หน้า 64

หน้า 59

หน้า 66

ท�ำเนียบก่อสร้าง และตกแต่ง 56

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

หน้า 73

หน้า 60

หน้า 69

ท�ำเนียบยานพานะอุปกรณ์ และอะไหล่

หน้า 77


ท�ำเนียบส่วนราชการ Government Directory

อบต.โรงเข้ ที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี Tel./Fax. 0-3258-3019

อบต.ไร่สะท้อน ที่ตั้ง : 6 ต.ไร่สะท้อน อ.ไร่สะท้อน จ.เพชรบุรี 76150 Tel. 0-3249-9340 Fax. 0-3249-9341

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ที่ตั้ง : 90 หมู่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3249-2300-2

เทศบาลต�ำบลนายาง ที่ตั้ง : 444 หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3247-1358-9

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

57


58

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


ท�ำเนียบการศึกษา Education

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ที่ตั้ง : 196 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3242-5015, 0-3240-1771 Fax. 0-3240-1771

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

59


ท�ำเนียบเฟอร์นิเจอร์-ของใช้ในบ้าน Furniture - household goods

กิจวงจร กล้องวงจรปิด ศูนย์จ�ำหน่าย บริการ และวางระบบติดตั้ง CCTV SOLUTION & NETWORK LAN - WIFI ไฟเบอร์ออฟติก โดยทีมงานช่าง ประสบการณ์ มากกว่า 8 ปี ที่ตั้ง : ห้อง ก.12-13 เลขที่ 347 หมู่ 15 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 089-989-9799, 087-012-3707, 032-222550

สุณิสาค้าไม้ จ�ำหนายและผลิต โตะไม เกาอี้ไม ตูไม เฟอรนิเจอรไม ทุกชนิด Tel. 08-5126-8955, 08-0436-4132

ผ้าม่านกัลยาวดี รับติดตั้ง ผามาน มุงลวด วอลเปเปอร มานมวน มานปรับแสง มูลี่ ฉากกั้นหอง ตัดเย็บและติดตั้งโดยชางมืออาชีพ ที่ตั้ง : 26 ถ.พระทรง ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-6345-8725, 09-8272-3968

เจริญดีแอร์ ลางแอร ซอมแอร ติดตั้งแอร ชางแอร รับติดตั้งฟิลม์ กรองแสง สัญญาณกันขโมย แอร์รถยนต์ ที่ตั้ง : 222/28 ต.เจดีหหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 08-9682-4601, 08-5992-7426

สุรัตน์ แอร์ รับล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ย้ายแอร์ แอร์ใหม่ ช่อม ล้าง ติดต่อได้ครับ ที่ตั้ง : หมู่ 13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี Tel. 098-492-0843 แอร์คุณภาพเครมเร็ว ดูแลหลังการขาย

สุชาติแอร์เซอร์วิส จ�ำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ รับติดตั้ง ซ่อม ล้าง เปลี่ยน เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ติดตั้งเครื่องท�ำน�้ำอุ่น ที่ตั้ง : 39 หมู่ 7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี Tel. 098-992-6033

ออมสินแอร์ ที่ตั้ง : ต.คุ้งน�้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 08-5384-1141

60

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

Jx Lucky Air ที่ตั้ง : 88/4 หมู่ 7 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 09-9102-0999


ร้านกิตติแอร์ ที่ตั้ง : 186 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 0-32326649, 08-1991-5637

รวมชัย ผ้าม่าน ที่ตั้ง : 230/11 ถ.พระปกเกล้า (ใกล้แยกบ่อนไก่) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-1439-6607, 08-1434-3804, 0-3290-0372

คลีนิคบ้านรักแอร์ ที่ตั้ง : 197/1 หมู่ 9 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 09-9945-1163 คุณกวางตุ้ง 09-8798-6583 คุณโอ้เอ้ 09-5234-4352 ช่างเก้ง

ช่างเอส แอร์เซอร์วิส ที่ตั้ง : 93/25 ถ.หนองตาพต ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 06-2621-1246

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

61


62

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

63


ท�ำเนียบสุขภาพ แฟชั่น และความงาม Health, fashion and beauty

P&B BEAUTY SKIN CLINIC สถาบันเสริมความงามครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ตั้ง : 162/14 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 06-1404-8488, 0-3224-0303

อวตารคลินิค สืบสานต�ำนานแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาอันล�้ำค่า ของบรรพบุรุษในการดูแลสุขภาพของคนไทย ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านประสบการณ์จริงของคนไข้ หลายรายที่เปิดใจเลือกแนวทางการดูแลบ�ำบัดอาการ ผ่านภูมิปัญญานี้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ต�ำรับ ยาสมุนไพรไทย รวมทั้งแนวทางดูแลสุขภาพแบบ บูรณาการ ที่ปลอดภัย และยั่งยืน Tel. 087-622-2223 ถึง 9

ส�ำนักงาน เอไอเอ เพชรบุรี คุณวรรณา เวชประดิษฐ์ ที่ตั้ง : 171/20-21 หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 08-1994-5823 Fax. 0-3240-0097

64

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

กลุ่มสตรีในโครงการ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931

Glam Glam Beauty Bar ตอขนตา ท�ำเล็บ สปากระเปา เครื่องส�ำอางค เคาเตอรแบรนด ขนตางอนแบบธรรมชาติ รับสอนตอขนตา ท�ำเล็บ... ที่... Glam Glam Beauty Bar ที่ตั้ง : ถนนอูทอง ต.เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 08-3249-6366, 08-2692-3926

สถานดูแลผู้สูงอายุ เพชรบุรี ที่ตั้ง : 146/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3240-2585, 08-1011-4927


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

65


ท�ำเนียบธุรกิจทางการเกษตร Agricultural business

โคขุนเพชรด�ำ เพชรด�ำ เปลือกสับปะรด เลี้ยงโคขุน จ�ำหน่ายเนื้อโคขุน ชิ้นส่วน เนื้อวัวทุกชนิด จ�ำหน่ายเปลือกสับปะรด เหง้าตีป่นไซเลจ เลี้ยงโคขุน ที่ตั้ง : 49/4 หมู่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 08-1941-8062, 08-1006-4425

66

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

กาญนาฟาร์มเห็ด อาชีพที่ใชเงินลงทุนไมสูงสามารถท�ำเปนอาชีพเสริมได กาญจนาฟารมเห็ดยินดีใหค�ำแนะน�ำทุกทาน... ที่ตั้ง : 81/1 ม.6 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 70140 Tel. 08-0112-2618 (หนุย), 09-5526-3487

ด�ำรง ชะอ�ำ ค้าขายวัว ที่นี่มีวัวขาย วัวดี มีคุณภาพ พร้อมรับประกัน 100% เต็ม มีรถรับจางจัดสงทั่วประเทศ “มีบริการเก็บเงินปลายทาง” ที่ตั้ง : 11/1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. : 08-4012-3499 ติ๊ก


เขากระโจม

เขากระโจม

น�้ำตกเก้าโจน

ถ�้ำเขาบิน

ตัง้ อยูท่ หี่ น่วย ตชด.137 อ�ำเภอสวนผึง้ เป็นภูเขาสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ 1,045 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาตะนาวศรี มี รูปร่างคล้ายกับกระโจมอินเดียนแดง จึงเรียกว่า เขากระโจม ในช่วงฤดู ฝนและฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกสุดตระการตาให้ได้เที่ยวชม สามารถ มองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา และยังสามารถมองเห็น ทางด้านฝั่งประเทศเมียนมาได้อีกด้วย การขึ้นไปเที่ยวเขากระโจม จะ ต้องเช่าเหมารถโฟร์วีลของชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นไป เพราะเส้นทาง ค่อนข้างขรุขระ และต้องช�ำนาญเส้นทางพอสมควร สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3247 1005

น้�ำตกเก้าโจน

ถ้�ำเขาบิน

ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผัก หมู่ 7 ต�ำบลผาผึ้ง อ�ำเภอสวนผึ้ง เป็นน�้ำตก ที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอ�ำเภอสวนผึ้ง เกิดจาก สันปันน�้ำซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ราบบนเทือกเขาตะนาวศรี เปิดให้นักท่อง เที่ยวเข้าเที่ยวชมทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็มีความสวยงามแตกต่าง กันออกไป โดยเฉพาะชั้นที่ 6 ที่มีลักษณะเป็นสายน�้ำไหลดิ่งลงมาตาม หน้าผาสูง มีความสวยงามอย่างมาก อีกทัง้ บริเวณโดยรอบน�ำ้ ตกยังเต็ม ไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหินกอง อ�ำเภอจอมบึง เป็นถ�้ำขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ ภายในถ�้ำกว้างกว่า 5 ไร่ ปากถ�้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 5 เมตร ภายในถ�้ำ อลังการด้วย หินงอกหินย้อยที่ตั้งอยู่ภายในห้องหับต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ถึง 8 คูหา ได้แก่ โถงอาคันตุกะ, ศิวะสถาน, ธารอโนดาต, สกุณชาติ, เทว สภาสโมสรสถาน, กินนรทัศนา, พฤกษาหิมพานต์ และอุทยานทวยเทพ เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

ถ้�ำจอมพล

ไร่ปลูกรัก

ตั้ ง อยู ่ ที่ ต� ำ บลวั ง เย็ น อ�ำเภอบางแพ เป็นอีกหนึง่ พืน้ ที่ ถ�้ำจอมพล ที่จะให้นักท่องเที่ยวและเด็กๆ ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง เป็นถ�ำ้ ทีส่ ำ� คัญของจังหวัด ได้มาปลดปล่อยจินตนาการ ราชบุรี เพราะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เคยเสด็จมา และเรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต เกษตรสุ ด ประทับบ่อยครั้ง มีความกว้างประมาณ 30 เมตรและยาว 25 เมตร มี เรียบง่าย มีการจัดกิจกรรมให้ผู้ ปล่องกลางถ�ำ้ ภายในถ�ำ้ งดงามไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงามตระการ เข้าชมได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ตา มีหลากหลายรูปทรงงดงามแปลกตา อาทิ ธารศิลา สร้อยระย้า แส้ เป็นฐาน ทั้งฐานสาธิตการร่อนไส้เดือน, ฐานเก็บไข่เป็ดท�ำไข่เค็ม, ฐาน จามรี ท้องพระโรง ประสิทธิเทวา เกศาสลวย และผาวิจิตร ซึ่งหากโดน ด�ำนา โยนข้าวอินทรีย,์ ฐานเกีย่ วข้าว หาบข้าวอินทรีย,์ ฐานปิง้ ข้าวจี่ ปิง้ แสง ก็จะกลายเป็นประกายระยิบระยับสวยงามจับตา เปิดให้เข้าเที่ยว มาร์ชเมลโล่ และปิง้ ข้าวเกรียบว่าว, ฐานย้อมผ้าจากดอกดาวเรือง, ฐาน ท�ำว่าว หรือฐานพายเรือริมนา เป็นต้น ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ๑ ใน...ราชบุรี เพชรบุรี

31


68

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


ท�ำเนียบสินค้า และบริการทั่วไป General products and services

ช่างเอ็มผ้าใบ รับท�ำผ้าใบ สด-ผ่อน มีทุกสีทุกขนาดให้เลือก โครงเมทัลชีท โครงเต้นท์ งานเหล็กทุกชนิด ยินดีบริการวัดหน้างานฟรีมีบริการหลังการขาย โดยช่างมืออาชีพ รับให้ค�ำปรึกษา Tel. 061-652-8141 092-703-3872 ช่างเอ็ม

บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกค 4 จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหนาย เซรามิกคตกแตงบานและสวนทุก ชนิด โองน�้ำพุ-น�้ำลน เบญจรงค ของที่ระลึก ของช�ำรวย กระถาง แจกัน อางบัว ที่ตั้ง : 51/5 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทาราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3231-6792, 09-8659-4546, 08-1941-8510 E-mail : rsc_12@hotmail.com E-mail : rk.ceramic4@gmail.com www.rk-ceramic4.com

ป้ายเพชรบุรี Love Design รับท�ำปายสื่อโฆษณาทุกชนิด ออกแบบปายไวนิล ออกแบบสติ๊กเกอร ออกแบบปาย ออกแบบนามบัตร ออกแบบโบชัวร โฆษณาสินคา เรามีบริการ วัดหนางานถึงที่ ปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เราจัดการไดหมด...จบทุกขั้นตอน... Tel. 083-719-5583, 095-538-0584

จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว พิพิธภัณฑแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมไท-ยวน เปนการสืบทอดวัฒนธรรมไท-ยวน ที่ปจจุบัน หลงเหลืออยูเพียงแคภาษาพูดและการ ทอผาจก ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรม การแตงกายของผูหญิงไท-ยวน เทานั้น ที่ตั้ง : บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 08-1763-1989

บีบี สกรีน ปากท่อราชบุรี รับสกรีนเสื้อ ชุดกีฬา ชุดฟุตบอล เสื้อยืด เสื้อแก็งค เสื้องานบวช กระเปาผา ฯลฯ ไมมีขั้นต�่ำ... ที่ตั้ง : 21/6 ม.7 ถ.ปากทอ-สมุทรสงคราม ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี (ใกลสนามกีฬาเทศบาลปากทอ) Tel. 09-8956-3942

บริษัท อิสตันบลูไอศกรีม แอนด เคบับ จ�ำกัด จ�ำหนายเตาเคบับ แบบหมุนมือและหมุนออโต เตา เคบับผลิตเอง สแตนเลสเกรดเอ รับประกันคุณภาพ เตาเคบับน�ำเขาจากตุรกี หมุนมือ หมุนออโต อุปกรณที่เกี่ยวกับธุรกิจขายเคบับ และไอศกรีมตุรกี รับซอมแซมเตาเคบับทุกแบบ ขายแผนแปงเคบับ แบบ Home Made สั่งท�ำงานสแตนเลสทุกชนิด พรีออเดอรสินคา คุณภาพไดมาตรฐาน เรากลารับ ประกัน เราใชสแตนเลสเกรดเอ ที่ตั้ง : 160/33 ม.12 ต.เจดียหัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 Tel./Fax. 0-3291-8810, 08-4059-1139 ๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

69


วงดนตรีมิตรภาพเพชรบุรี ที่ตั้ง : 26/6 หมู่ 2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 Tel. 08-6174-8767

ชินเกียรติโคราช Tel. 08-8432-1100, 08-9846-7227 (บขส.2)

ร้านบ้านประติมากรรม หน้าค่ายพระรามหก (หัวหิน) ที่ตั้ง :1119/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 09-1665-9652

น�้ำดื่ม ลิต้า ที่ตั้ง : 45 หมู่ 10 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี Tel. 08-4755-1493

มาร์คทีเชิ๊ต ที่ตั้ง : สาขา 1 สี่แยก ร.ร.เซนต์โยเพชรบุรี สาขา 2 ถ.นราธิป ทางลงชายหาดชะอ�ำ สาขา 3 หัวหิน ซ.โรงเหล็ก Tel. 06-4423-2353

ฉอ้อนดอกไม้เพลิง ที่ตั้ง : 81 หมู่ 2 ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี Tel. 0-3258-6325, 08-1653-6536, 08-1944-3357

ดุริยะมิวสิค ที่ตั้ง : 419-420 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3241-0842 Fax. 0-3241-0843

บ้านปั้นหุ่น ที่ตั้ง : 28/10 หมู่ 4 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel. 06-2892-4945

70

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

71


72

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


ท�ำเนียบก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่ง Construction, design and decoration

ช่างนิ อลูมิเนียม บริการติดตั้งกระจก อลูมิเนียม แอรและผาม่าน Tel. 09-4643-3059

บริษัท เพชรทราย คอรเปอรเรชั่น จ�ำกัด รับเหมากอสราง รับถมดิน จ�ำหนายวัสดุกอสราง ที่ตั้ง : 8/1 ม.5 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 Tel. 08-9800-6671, 08-6414-3019

รานบอบุญวัสดุกอสราง จ�ำหนาย วัสดุกอสราง บริการสงฟรีทั่วอ�ำเภอบานลาด สงเสร็จ สงใว คุณภาพประทับใจ ราคาเปนกันเอง ที่ตั้ง : 21/1 ม.1 ต.หนองกะปุ อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 76150 Tel. 0-3289-4744, 06-1246-2999, 08-7469-8454

หจก.วี ดับบลิว กอสราง จ�ำหนายเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตันรูปตัวไอ แผนพื้นส�ำเร็จรูป บริการปนจั่นตอกเสาเข็มรับท�ำเสาเข็มเจาะ ทุกขนาด ที่ตั้ง : 162/10 ม.2 ต.วังกพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 Tel. 062-761-4422, 084-540-8263

สุชานรี สแตนเลส ที่ตั้ง : 1169 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1009-9872, 0-3282-5544

สมบูรณ์ การช่าง ที่ตั้ง : 142 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-9465-5241

ส.ช่างเหล็ก ที่ตั้ง : 124 หมู่ 8 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาดจ.เพชรบุรี 76150 Tel. 08-3247-4477, 0-3270-6429

ร้าน 111 ที่ตั้ง : 75/3 หมู่ 10 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-1299-1804, 0-3291-4478

แง้ว กระจกอลูมิเนียม ที่ตั้ง : 597/22 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-2465, 08-5150-4302

ช่างวิท รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม Tel. 09-9417-9561

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

73


74

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

75


76

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี


ท�ำเนียบยานพาหนะ-อุปกรณ์ และอะไหล่ Vehicles - Equipment and spare parts

จิวท่อซิ่ง จ�ำหน่ายท่อสูตร อะไหล่ซิ่ง รถกระบะ รถเก๋ง ที่ตั้ง : 40/47 หมู่ 2 ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขา 1 : ถนนบายพาสราชบุรี สาขา 2 : ด�ำเนินสะดวกบานสวน สาขา 3 : หลังตลาดทารถด�ำเนินสะดวก สาขา 4 : ชลบุรีบางแสน ถนนขาวหลาม สาขา 5 : ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสระบุรี Tel. 09-4886-0510

อู่โชคศริรัตน์ รับเขียนโปรแกรมกล่องหลัก REMAP ECU REMAP กล่องโปรสปีด, สปีดอัปเปอร์ หัวฉีดซิ่ง GTX, SK, WD, BOSCH, เดลฟาย ผลิตภัณฑ์ MRX, T-SPECรับท�ำรถแข่งส่งเวลา ที่ตั้ง : 183/2 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 72110 Tel. 065-725-3310

ร้านบ้านปารมี จ�ำหนาย...รับซื้อ แลกเปลี่ยน รถยนตมือ 2 รับจัดไฟแนนซ รียายเปลี่ยนไฟแนนซ ปดบัญชีสินเชื่อ... ที่ตั้ง : 128/7 ม.1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี Tel. 09-5145-9959

ทัช ออโต้ไทร์เซ็นเตอร์ จ�ำหนาย...ล้อแม็ก ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก ยางรถเกรด รถไถ หลายยี่ห้อ หลายรุ่น ยางใหม่ คุณภาพดี Tel. 089-530-0300 คุณวิชิต (ทัช)

Bom รถสไลด์ รถชน รถเสีย คิดถึงเรา ยินดีให้บริการครับ อยู่ที่ไหนเราก็ไปรับ โทรได้ตลอด 086-551-7004 รถสไลด์ 24 ชม.

ศักดิ์กมล ออโต้คาร์ รับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน รถยนตมือสอง จัดไฟแนนซ ภาษี+พรบ. ที่ตั้ง : 15/1 ม.5 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 (ทางเขาตลาดสด คลองหมาเนา) Tel. 09-9232-9192, 08-2546-5546, 06-5449-1640

H 2 O CAR WASH & ULTIMATE COATING ใหบริการลาง ขัดเคลือบ เคลือบแกว อุปกรณตกแตงพนกันสนิมสูตรน�้ำ รานกาแฟ ที่ตั้ง : ถนนเพชรเกษมเสนคูขนาน ขาเขากรุงเทพฯ ฝงตรงขามเยื้องเพชรภูมิการพิมพ เลยศูนยฟอรดเพชรบุรีมา 100 เมตร ที่ตั้ง : 250/1 ม.6 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 08-6655-0014 ๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

77


ร้านซาวด์เนเวอร์ดาย คาร์ออดิโอ ท่ายาง ใหบริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต ฟลมกรองแสง สัญญาณกันขโมย ไฟตกแตงตางๆ ที่ตั้ง : ตลาดกลางการเกษตรทายาง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี Tel. 09-1775-3409

78

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

อู่สหเจริญยนต์ ที่ตั้ง : 12/1 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 08-9207-6975


อู่ ส.ช่างยนต์ ที่ตั้ง : 131 หมู่ 3 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3242-4450, 08-1857-4192 08-3985-9743 Fax. 0-3240-1540

อู่ ต.การช่าง ที่ตั้ง : 62/4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9410-0589 Fax. 0-3254-7179

กฤษดา ดีเซล ที่ตั้ง : 59 หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 063-198-9539

อู่เลิศเซอร์วิส ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-2291-4220

เล็กแอร์ เซอร์วิส บ้านโป่ง ที่ตั้ง : 15/5 หมู่ 3 ถ.ทรงพล ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 092549-7315, 08-5294-0543

ร้านงี่ยนต์ ที่ตั้ง : 31/17 หมู่ 6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตรงข้ามที่ท�ำการไปรษณีย์ทับสะแก) Tel. 0-3267-1058, 08-7809-5930, 08-1583-9086

โปรเกรสประดับยนต์ ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3242-8497, 08-6752-5553

อู่แอ๊ดการช่าง ที่ตั้ง : 489 หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel./Fax. 0-3268-8801, 08-1656-8455

ตี๋ ท่อไอเสีย ปราณบุรี Tel. 09-2362-6265

อู่สิทธิโชคการช่าง ที่ตั้ง : 111/2 ถ.เพชรเกษม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ติดทางแยกวัดเขากระจิว) Tel. 08-1946-2523, 08-1299-6140, 0-3246-1337 Fax. 0-3246-3226

เจต อะไหล่ยนต์ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6669-3663, 08-5699-9278

ท่ายาง ดีเซล ที่ตั้ง : 134/8 หมู่ 7 สาย 2 สี่แยกเขื่อนเพชร ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3246-3566, 08-1832-0820, 08-1733-0983

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี

79


80

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรีP&B BEAUTY SKIN CLINIC สิวและริ้วรอย...

เป็นสิ่งที่สาวๆ และไม่เว้นแม้แต่หนุ่มๆ หลายคน กังวลว่าจะรักษาที่ไหนดี ครีมตัวไหนใช้ดี หน้าจะแพ้ไหม ดังนั้นการหาตัวช่วย ในการดูแลผิวจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ... >>>>

คุณหมอไผ่ พัฒนศักดิ์ อยู่ประจ�ำคลินิคทุกวัน ปรึกษาคุณหมอได้ฟรีทุกเคสไม่มีค่าบริการเพิ่มค่ะ

36

๑ ใน...ราชบุรี-เพชรบุรี