Finansforbundets Magasin Finans nr. 04/2021

Page 32

TEMA

DE BLIVER SKUBBET ELLER SPRINGER SELV »Seniorernes lyst til at fortsætte handler i høj grad om anerkendelse og om at have nogle interessante arbejdsopgaver«, siger professor Per H. Jensen, der har forsket i, hvilke faktorer der skubber de ældre ud af arbejdsmarkedet før tid

D

en pensionsalder på 72 år, som danskerne er tiltænkt i 2050, bliver verdens højeste. Spørgsmålet er, om der til den tid er et arbejdsmarked og arbejdsgivere, der er interesseret i at holde på seniorer på nogle særlige vilkår, og om seniorer kan holde til at arbejde så længe. »Vi står med mange udfordringer, hvis flere seniorer skal arbejde frem til eller ud over pensionsalderen, hvis det skal ske på en socialt bæredygtig måde«, siger professor Per H. Jensen på Institut for Politik og Samfund på AAU og peger på den forudsætning, at der livslangt er en overensstemmelse mellem kravene til medarbejderne og deres ressourcer. Per H. Jensen er koordinator på projektet »SeniorArbejdsLiv«, der samler viden om, hvad der skubber nogle seniorer ufrivilligt ud af arbejdsmarkedet, og hvad der er med

32

Finans

August 2021

Efterlønneres fordeling på de tre faktorer, der afgør, hvordan de forlader arbejdsmarkedet.

41% 50%

9%

til at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet. Når forskerne taler om, hvorfor folk forlader arbejdsmarkedet før tid, skelner de mellem faktorerne Push, Pull og Jump. Push handler om, at seniorer »puffes« ud. Det er rimeligt veldokumenteret, at tilbagetrækningstidspunktet er betinget af individuelle faktorer som helbred, alder, køn og uddannelse. »Her er tale om en form for aldersdiskrimination. Mange bliver puffet ud på grund af dårligt helbred eller for dårlig uddannelse eller fordomme om, at seniorer ikke kan lære nyt«, siger Per H. Jensen.

Trukket ud SKUBBET

TRUKKET

SPRINGER

Økonomiske incitamenter til at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen er en Pull-faktor – at man bliver trukket ud af


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.