Medlemsblad for Finansforbundet Kreds Vest nr. 1/2020

Page 1

Marts 2020 Medlemsblad

Det er kun halvandet år siden, Steffani Bak Nicolaisen blev færdigudlært, men nu har hun sagt ja til rollen som tillidsmand med ansvar for hele fire afdelinger i Sparekassen Kronjylland Side 4

JEG KAN LIDE AT UDFORDRE MIG SELV Klumme: sygemeldt med stress / 6

Det gælder om at vælge/ 8

Gode argumenter skal skaffe nye medlemmer / 10


2

NY OVERENSKOMST

Af Helle Sindal

FOKUS PÅ TRIVSEL OG FLEKSIBILITET Den nye overenskomst indeholder en del forandringer, men de

Han lægger derfor også vægt på, at overenskomsten rummer en

kommer ikke i ét hug, og tillidsmændene vil blive godt klædt på

klausul, der betyder, at man lokalt kan udmønte generelle lønstig-

til lokale forhandlinger, lyder det fra kredsledelsen

ninger, hvis der ikke er interesse for eller enighed om en lokal aftale.

Nyt lønsystem, nyt arbejdstidsregler, nye trivselstiltag … Den nye

Midt i maj holder Trekløveret et todages seminar for tillidsmænd,

overenskomst rummer flere forandringer end de forrige af slagsen.

hvor forhandlinger bliver et tema.

Det kan virke voldsomt lokalt efter lang tid med stilhed, men ifølge

Fleksibel ferieuge

formand Jakob Thorgaard og de to næstformænd Gitte Vigsø og

Det giver mere fleksibilitet og er et godt alternativ til en frivalgs-

Jacob Møllgaard fra bestyrelsen i Kreds Vest kan både tillidsfolk

ordning, når den 6. ferieuge fra næste år automatisk kommer i ti-

og menige medlemmer roligt se på de nye initiativer:

mebanken, fremhæver Jacob Møllgaard.

”Det er ikke alt omkring løn og arbejdstid, der skal ændres i ét hug.

Nogle virksomheder har allerede lokale aftaler om det. I Vestjysk

Der vil være tale om en blid implementering, og fra både kredsen

Bank er erfaringerne gode og har inspireret kredsbestyrelsen, som

og Finansforbundet vil vi være klar til at understøtte tillidsmænd

har været med til at foreslå praksissen udbredt til hele sektoren.

og andre tillidsvalgte”, siger Gitte Vigsø. ”Både medarbejdere og virksomheden er glade for aftalen, som Det gælder for eksempel på lønområdet, hvor der er udover ge-

bl.a. betyder, at vi har færre problemer med, at alle vil holde fri i

nerelle lønstigninger til alle er aftalt decentrale løndele.

april for at nå at holde ferie, inden ferieåret udløber”, fortæller Jacob Møllgaard, som er fællestillidsmand i Vestjysk Bank.

”Det første år sker der ikke noget på det decentrale område, så der er god tid til at sætte sig ind tingene og få landet en lokal aftale.

Hjælp og sparring til trivsels-tiltag

Det har været vigtigt for os, fordi kredsen har mange små faglige

Jakob Thorgaard glæder sig over, at den nye overenskomst rum-

systemer med en enkelt tillidsmand eller få tillidsmænd, og det

mer konkrete initiativer på trivselsområdet.

er nyt for dem med større forhandlinger”, siger Jakob Thorgaard. ”Selvom trivslen generelt ligger på et højt niveau i virksomhederne i Kreds Vest, kan der også opstå udfordringer her”, siger han. Der er bl.a. sat penge og ressourcer af til konsulenter og værktøjer, som virksomhederne kan trække på. ”Det er godt, at der kommer tilbud om hjælp og sparring udefra, ikke mindst for de helt små arbejdspladser, som ikke nødvendigvis har ressourcerne eller det faglige system, der kan håndtere trivselsudfordringer”, fremhæver Jakob Thorgaard.


NY OVERENSKOMST

Tid til tillidsarbejdet Den nye aftale gør det også klart, at tillidsmanden skal have tid

HOVEDPUNKTER I OVERENSKOMSTEN

og mulighed for at løse sine opgaver for virksomheden og varetage sit hverv som tillidsmand. ”Vi kan kun være glade for, at det kommer til at stå klart, at der skal være tid til tillidsmandsarbejdet”, siger Gitte Vigsø.

• En lønstigning på 6 procent i den 3-årige overenskomstperiode, hvoraf en del skal forhandles endeligt på plads lokalt. • Omsorgsdage og 6. ferieuge placeres i timebanken, så medarbejderne frit kan vælge frihed eller udbetaling.

Hvis et flertal af Finansforbundets stemmeberettigede medlem-

• En række konkrete, fælles initiativer til at forbedre trivslen i

mer stemmer ja til den nye overenskomst, træder den treårige af-

overenskomstperioden – bl.a. via et fælles trivselsudvalg,

tale i kraft 1. april.

trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel. • Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kur-

Kredsledelsen er naturligt nok spændte på, hvordan det kommer til at foregå, hvis den nye overenskomst bliver vedtaget.

ser og videreuddannelse. • Tandforsikringen gøres permanent på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

”Vi vil få en masse nye erfaringer, som vi kan tage med og bruge ved fremtidige overenskomster”, slutter de. Læs mere om indholdet i overenskomsten på Finansforbundet.dk

3


4

Jeg kan lide at udfordre mig selv

Det er kun halvandet år siden, Steffani Bak Nicolaisen blev færdigudlært, men nu har hun sagt ja til rollen som tillidsmand med ansvar for hele fire afdelinger i Sparekassen Kronjylland For et års tid siden prikkede den daværende tillidsmand i Aarhus City Afdeling sin unge, næsten nyudlærte kollega Steffani Bak Nicolaisen på skulderen. ”Hun fortalte mig, at hun gerne ville finde en afløser på posten, og kunne se mig som en mulighed - uden at opfordre mig direkte. Det fungerede godt, for jeg havde god tid til at tænke over det og tale med min familie om det”, siger den 26-årige kundemedarbejder.


NY TILLIDSMAND

Af B i rg i t t e A a b o / Fo t o : M a r t i n D a m K r i s t e n s e n

Jeg vil gerne hjælpe andre som tillidsmand, for det er meget vigtigt for mig, at det er en god oplevelse at gå på arbejde hver dag”, siger Steffani Bak Nicolaisen.

Hun er sportsinteresseret og har spillet

karakter, hvor jeg skulle slå op i paragraf-

meget håndbold og fodbold selv, men det

fer og den slags”.

er nu lagt på hylden på grund af skader.

Møder med ledelsen ”Så nu har jeg overskuddet til at fokusere

Hun har også haft møder med HR-partner

på min karriere og tillidsmandsposten. Jeg

og direktør sammen med de øvrige tillids-

vil gerne hjælpe andre som tillidsmand, for

mænd i banken, hvor emnet har været den

det er meget vigtigt for mig, at det er en god

gode samarbejdsrelation:

oplevelse at gå på arbejde hver dag. Hvis noget driller eller er svært for kollegerne,

”Vi er fire nyvalgte, som har brug for at for-

håber jeg at kunne være med til at skubbe

stå lidt mere om, hvordan tingene funge-

til tingene og påvirke situationer, så de op-

rer som tillidsmænd. Det er en lidt speciel,

når samme gode følelse i deres arbejdsliv”.

men god oplevelse at blive del af det fællesskab og den slags møder. Det er jo trods

Med sine 26 år er hun forberedt på, at

alt ikke ret lang tid siden, jeg var til samtale

nogle af kollegerne måske vil foretrække

i HR og blev ansat”.

at trække på mere erfarne tillidsmænd andre steder i banken – eller bruge fællestillidsmanden: ”Jeg har meldt ud, at det er helt i orden. Hvis nogen synes, at jeg er for ung eller uerfaren at gå til, skal de bare henvende sig til nogle af de andre tillidsmænd og ikke skele til, hvilken afdeling, de hører til”. Efter at have brugt Finansforbundets hjemmeside til at læse sig ind på, hvilke opga-

Hun har lovet sig selv ikke at betragte det

ver rollen som tillidsmand kan medføre,

som et nederlag, hvis opgaven viser sig at

og vendt de positive og negative aspek-

være for voldsom – hun er ene tillidsmand

ter med venner og sine forældre, blev det

for fire afdelinger, den ene af dem deler

et ja til at stille op. Forinden spurgte hun

dog adresse med hendes egen afdeling.

”HVIS NOGEN SYNES, AT JEG ER FOR UNG ELLER UERFAREN AT GÅ TIL, SKAL DE BARE HENVENDE SIG TIL NOGLE AF DE ANDRE TILLIDSMÆND OG IKKE SKELE TIL, HVILKEN AFDELING, DE HØRER TIL”

dog også sin chef. ”Meningen er, at jeg skal på en lille turne,

Steffani Bak Nicolaisen er nu i gang med

Tid til karriere og tillidsmandspost

men de fleste kender mig i forvejen, for jeg

tillidsmandsuddannelsen og er foreløbig

”Han ved, at jeg kan lide udfordringer og

har været ude i afdelingerne i forbindelse

glad for den:

derfor også er blevet hvidvaskansvarlig i

med det arbejde, jeg deltager i omkring

afdelingen. Så han mente, at tillidsmands-

unge kunder. Flere har sagt, at de synes,

”Jeg ved jo ikke rigtig endnu, hvad jeg har

rollen var en god, stor udfordring for mig

det er sejt af mig, at jeg ville tage udfordrin-

sagt ja til, det er jeg først i gang ved at finde

og opfordrede mig til at tage ansvaret på

gen”, siger hun, der også allerede er blevet

ud af. Indtil videre fokuserer jeg på de to år,

mig. Så jeg nåede frem til, at der ikke kunne

opsøgt af et par kolleger, som ville sparre

valgperioden handler om. Men allerede nu

ske noget ved at springe ud i det”, fortæl-

med hende som tillidsmand.

er det så interessant, at jeg godt kan fore-

ler Steffani Bak Nicolaisen.

stille mig, at det er noget, jeg kunne blive ”Men indtil videre har det ikke været af en

ved med i længere tid.”.

5


6

KLUMME

Af Jacob Møllgaard, kredsnæstformand

Sygemeldt med stress Jeg er som så mange andre blevet ramt af folkesygdommen

skulle hjælpe. Jeg ringede dog til PFAs sundhedslinje og havde

stress. Hvad har jeg lært og hvordan kunne det komme så vidt?

tre samtaler med en psykoterapeut, hvor jeg fik råd og vejledning.

Hvorfor gik det galt? Jeg synes, jeg fik det bedre, men efter juleferien oplevede jeg igen ikke at kunne sove hele natten, selvom jeg ikke havde sær-

Efteråret 2018 Jeg er fællestillidsmand i Vestjysk Bank, og der skal ske organisationsændringer. Jeg har travlt og er også påvirket af, at nogle at mine tættere kollegaer er berørt. Jeg tænker, at jeg måske skal lade andre tillidsmænd tage over på nogle opgaver og samtaler, men jeg vil jo gerne gøre det godt og hjælpe mine kollegaer, når de nu har brug for hjælp. Derudover var der jo heller ikke nogen grund til at andre hjalp med nogle af mine daglige opgaver, dem kunne jeg selvfølgelig klare ved siden af. Så en kombination af at være ærekær og tænke, at det snart var overstået, gjorde, at jeg fik tunnelsyn og fokuserede på at løse opgaven bedst muligt. Jo, jeg vidste meget om stress, og rådgav medlemmer om stress, men det sker jo altid for andre og ikke for en selv – vel? Efter en længere periode med stort arbejdspres og bekymringer kom dagen for organisationsændringer, og det gik efter omstændighederne godt, og jeg bildte mig ind, at så ville arbejdspres og udfordringer forsvinde. Det skete selvfølgelig ikke, da mange kollegaer og tillidsmænd ønskede hjælp eller blot en snak, og jeg var der selvfølgelig for dem uden at tænke på min selv! Efter nogle uger med dårlig søvn og hjertebanken skulle jeg tidligt op en mandag for at tage til møde i Skælskør. Men jeg kunne ikke falde i søvn søndag aften og sov ikke hele natten. Jeg kørte afsted og hentede et par kollegaer på vejen, og var til møde kl. 9 i Skælskør. Ved middagstid måtte jeg lægge mig, da jeg var utilpas og svimmel. Jeg var nu klar over, at det ikke var så godt, og jeg var syg dagen efter. Efter en sygedag var jeg på arbejde igen, og ville tage den med ro, men jeg havde jo stadig en del kollegaer og tillidsmænd jeg

ligt travlt på dette tidspunkt!


KLUMME

”JEG VIDSTE MEGET OM STRESS, OG RÅDGAV MEDLEMMER OM STRESS, MEN DET SKER JO ALTID FOR ANDRE OG IKKE FOR EN SELV – VEL?”

Nu måtte jeg erkende, at det med at løse det selv ikke var en mu-

ture, at være vågen om natten og sove det meste af dagen.

lighed. Jeg ringede til PFA og talte med en medarbejder og hen-

Herefter startede jeg med at arbejde tre formiddage om ugen,

des ord var: ”Nu er der ro på, og så har du tid til at blive syg!”. Og

og så gik jeg lige så stille op i tid. Hvis nogle havde sagt inden,

det er der nok en sandhed i.

at jeg skulle starte med 12 timer om ugen og så tage det derfra, så havde jeg grinet af dem. Men det var nødvendigt. Jeg var helt

Jeg fik en tid hos en psykolog ugen efter. Jeg fik en tid til lægen da-

færdig efter fire timer på arbejde og havde brug for hvile inden

gen efter og tænkte, at jeg blot kunne arbejde samtidig med at jeg

næste arbejdsdag. Jeg var også til samtale med kommunen for

gik til læge og psykolog. Lægen sluttede af med at sige: ”Nu bestil-

at de kunne høre, hvordan det gik.

ler du en tid hos mig om en måned, og du er sygemeldt indtil da”, Det var et chok, men også en lettelse at andre nu havde taget

Jeg var fuldtidssygemeldt en måned og deltidssygemeldt tre må-

over, og at jeg ikke stod med ansvaret for min sygdom alene.

neder efterfølgende. Jeg startede 1. juni 2019 på fuld tid samtidig med at jeg afsluttede samtaler med læge og psykolog. Jeg ople-

Mit møde med psykologen var godt, og det, jeg husker

vede under hele sygdomsforløbet stor støtte og forståelse fra fa-

bedst fra mødet, var, at hun sagde: ”Jeg kan sagtens

milien, Vestjysk Bank, kollegaer, tillidsmandskollegaer og kredsen.

få dig rask og tilbage på arbejde, men kunsten er, at du kan holde til det efterfølgende”.

Nu var jeg jo på fuld tid og rask? Nej, nu var jeg på fuld tid og samtidig startede processen med at

Altså jeg skulle ændre vaner og arbejde, så jeg ikke blev syg igen.

Udmattet efter få timers arbejde Jeg tænkte, at det ville være en kort sy-

vænne mig til fuld tid og passe på mig selv, især når der er travlt både på arbejde og privat. Nu er det januar 2020, og jeg har været på fuldtid i over et halvt år og hvordan går det så?

gemelding, og så var jeg tilbage på fuld tid. Men så let gik det ikke. Jeg

Jeg skal stadig passe på mig selv, og jeg er ikke der, hvor jeg var

brugte en måned på samtaler, gå-

inden jeg blev syg, men måske er 80 procent de nye 100 procent .

Hvad har jeg så lært? Stress er en meget alvorlig sygdom, som jeg skal tage meget alvorlig. Dette forsøger jeg også at videregive i mit arbejde og i denne klumme, så jeg kan hjælpe andre med at undgå sygdommen. Og hvis uheldet er ude, at de komme godt over den. Jeg lytter til min krop og især min søvn, og hvis jeg sover dårligt, så tager jeg det alvorligt og overvejer hvorfor og hvordan, jeg kan ændre det til det bedre. Jeg har et mål om at gå mindst 10.000 skridt om dagen og dyrke yoga eller meditation hver dag. Yoga og meditation kan dyrkes med hjælp fra diverse apps, og det kan være fra 10 minutter og så længe man har tid og lyst. Så lyt og pas på jer selv, men endnu mere vigtigt: Lyt til og pas på hinanden!

7


8

TRIVSEL

Af Carsten Jørgensen

Det gælder om at vælge

Henning Jensen fra Vestjysk Banks Landbrugscenter i

ling havde vi været igennem en APV-gennemgang, der viste, at

Holstebro søgte Finansforbundet Kreds Vest om støtte til et

trivslen og arbejdsglæden haltede lidt, og i nogle arbejdsgrup-

arrangement om trivsel og medarbejdertilfredshed. Det kom

per havde vi brainstormet på, hvordan vi kunne gøre det lidt sjo-

der et vellykket fyraftensmøde med et underholdende

vere at gå på arbejde. Et af forslagene var at holde et fyraftens-

foredrag af Gunnar Ørskov for 43 kolleger ud af

møde, der satte fokus på trivsel”, fortæller Henning Jensen.

Det gælder om at vælge. Livet består af en masse valg hver

Danmarks bedste bank

eneste dag. Der findes overskudsmennesker og underskuds-

Gunnar Ørskov blev hyret til at holde foredrag tirsdag 12. novem-

mennesker. Nogle giver, mens andre suger energien ud af dig.

ber efter fyraften, og Landbrugsafdelingen inviterede kollegerne

Hvem vil du være? Det er et valg. Sådan lød nogle af de tanke-

fra privatafdelingen, erhvervsafdelingen og kompetenceafdelin-

vækkende og provokerende pointer, som foredragsholder og

gen i Holstebro, så man i alt var 43 deltagere i arrangementet. Ef-

forfatter Gunnar Ørskov serverede på underholdende vis for

ter foredraget var der sandwiches og forfriskninger.

medarbejderne i Vestjysk Bank i Holstebro på et fyraftensmøde. Arrangementet var blevet til på initiativ af landbrugsrådgiver Hen-

”Arrangementet faldt fint i tråd med et fællesarrangement tidligere

ning Jensen og med støtte fra Finansforbundet Kreds Vests pulje

på året i banken om, hvordan vi bliver Danmarks bedste bank.

til lokale virksomhedsarrangementer.

Blandt andet blev der gennemført en undersøgelse af medarbejdertilfredshed sidste efterår. Nu venter vi spændt på at se re-

”Jeg hørte Gitte Vigsø (kredsenes næstformand red.) reklamere

sultaterne af den undersøgelse af medarbejdertilfredshed, der

for puljen på det årsmøde, kredsen holdt i Holstebro sidste ef-

skal gennemføres senere i år, for at se om trivslen og tilfredshe-

terår og blev inspireret til at søge om støtte fra puljen. I min afde-

den er blevet bedre”, siger Henning Jensen.

Gunnar Ørskov holdt foredrag, og efter foredraget blev der serveret mad for medarbejderne i Vestjysk Bank i Holstebro.


TILBUD TIL DIG, DER ER LEDER Husk at bruge Finansforbundet – vi har mange tilbud til dig, der er leder: Juridisk bistand – vi tjekker fx din ansættelseskontrakt inden for 24 timer Netværk for dig, der er ny leder Netværk for dig, der er erfaren leder Få en mentor – vi finder en relevant profil til dig Sparring og coaching – hvad er næste hop i din karriere? Arrangementer, skræddersyet til dig Kurser, der ruster dig til fremtidens job

SE ALLE DINE MULIGHEDER PÅ FINANSFORBUNDET.DK/LEDERFORUM


10

PORTRÆT

Af Helle Sindal

Gode argumenter skal skaffe nye medlemmer Kredsbestyrelsesmedlem Mogens Bøge Jensen arbejder bl.a.

Hvervning af medlemmer til Finansforbundet ligger også Mogens

for at bekæmpe uretfærdighed og holder vågent øje med små

på sinde. ”Aldrig med tvang og belejring, men med gode argu-

og store regnskaber i Finansforbundet.

menter om solidaritet og vedkommende kurser og medlemsarrangementer”, understreger han.

Røde faner og fagforeningstvang er ikke lige Mogens Bøge Jensens kop te. ”Men jeg holder meget af retfærdighed og vil gerne

Voldsomme og kontinuerlige forandringer udfordrer mange an-

gøre en indsats for at forhindre uretfærdighed”, forklarer han om

satte i finanssektoren i disse år. ”Det er ligesom med skatteom-

sit engagement i fagligt arbejde som bl.a. tillidsmand i Bankdata

lægninger: Man er knapt ude af den ene overgangsordning, før

og bestyrelsesmedlem i Kreds Vest.

den næste er i gang, bemærker Mogens.

Det spiller også ind, at han personligt har været udsat for noget,

Han forstår godt de jævnaldrende kolleger, som føler, at tingene

som han ønsker at betale tilbage på: I 2004 var Mogens i alko-

er ved at løbe fra dem og kan have behov for mere uddannelse,

holbehandling, og han vil gerne hjælpe andre, som slås med lig-

længere overgangsperioder og dispensationsmuligheder.

nende problemer. ”Al forandring skaber modstand, og der skal være plads til at ud”Første skridt er at erkende, at man har et problem. Så kan det lø-

trykke bekymring uden at frygte for konsekvenserne. Det er vig-

ses. Det kan gøre ondt undervejs, men når man er igennem, kom-

tigt, at medarbejderne involveres mest muligt i forandringspro-

mer man glad ud på den anden side”, fortæller Mogens, som klart

cesser og får ejerskab og indflydelse”, mener Mogens og minder

fornemmer, at hans dårlige erfaringer kan bruges til noget godt og

om, at forandringer også medfører mange positive ting:

være med til at forhindre, at andre oplever det samme som ham. ”Robotterne kommer, lyder det ofte. Nej, teknologien er her alleEn god overenskomst troner som det vigtigste overordnede fag-

rede og har overtaget noget af det kedelige arbejde. Det giver

lige mål for Mogens, som ikke brænder for én enkelt sag, men for-

mere interessante arbejdsopgaver til mennesker”, fremhæver han.

søger at yde et bidrag på områder, hvor der er et behov, og hans egne interesser matcher: I kredsteamet Branche og Bæredygtighed får Mogens afløb for sit ønske om at bekæmpe uretfærdighed ved f.eks. at være med til at arbejde for retfærdig regulering af virksomheder i finanssektoren og bekæmpe økonomisk kriminalitet som hvidvask og terrorfinansiering. Det sidste er også hans arbejdsområde i Bank-

BLÅ BOG

data, hvor han arbejder med systemer, der har samme formål.

Mogens Bøge Jensen er 60 år og bor i hus i Horsens sammen med sin kone. Parret har tre voksne børn og et barnebarn. Han

Mogens har stor interesse og flair for tal og har derfor engageret

er bankuddannet i Aktivbanken og havde i en årrække job i

sig i kredsens økonomiudvalg. Han er også udpeget som kritisk

bankens edb-afdeling. Derefter ansat i Realdata, som siden

revisor for Finansforbundet. ”Det er rart at blive bedt om at være

blev en del af Nykredit. Fra 2001 har arbejdspladsen heddet

kritisk. Jeg er den pernittengryn type, som regner efter og spør-

Bankdata. Valgt som tillidsmand i 2009 og har været arbejds-

ger ind til tallene og metoderne”, fortæller Mogens.

miljørepræsentant siden 2017. Valgt ind i bestyrelsen i Kreds Vest i 2012. Mogens er desuden intern kritisk revisor for Finans-

Plads til bekymringer

forbundet.


PORTRÆT

Af Helle Sindal

Jeg har noget at bibringe og får noget igen Kredsbestyrelsesmedlem Birgitte Gaarden er optaget af

nogle vilkår, der gør det muligt for os at udvikle vores kompeten-

vilkårene for de små arbejdspladser – og af

cer. Vi skal selv spytte lidt i kassen og bruge tid og energi på det,

kompetenceudvikling og jobmuligheder i fremtiden, som

men det er også arbejdsgivernes ansvar,” understreger Birgitte.

kommer hurtigere end vi tror. Den største trussel for finansansatte i disse år er at tænke ’det Hvordan har vi det på jobbet? Det spørgsmål har altid interesse-

holder nok min tid ud’. Man gør sig selv en bjørnetjeneste ved at

ret Birgitte Gaarden, så det føltes naturligt for hende at engagere

tænke sådan, for fremtiden kommer hurtigere, end vi tror, pointe-

sig i fagligt arbejde. ”Først snusede jeg til det i vores daværende

rer Birgitte: ”Så det gælder om at være åben over for nye opga-

faglige personaleforening i Løkken Sparekasse. Jeg kunne godt

ver. Du behøver måske ikke at bevæge dig fra kassebetjening til

se behovet for at være fagligt godt klædt på og valgte derfor at

et rådgiverjob, men vær opmærksom på, hvad der kan komme af

stille op som tillidsmand,” fortæller hun.

nye arbejdsopgaver, som du kan læres op i,” opfordrer hun og tilføjer: ”Der er mange muligheder i små forandringer, så det hand-

Stille og roligt udvidede engagementet sig til kredsbestyrelsen,

ler især om din egen mentale indstilling.”

hvor Birgitte har været aktiv siden 2006. ”Jeg havde ikke troet, at jeg skulle blive ved så længe. Men det giver god mening, for jeg

Gennem årene har Birgitte brugt mange timer på fagligt arbejde,

har noget at bibringe og får noget igen,” opsummerer hun og glæ-

men tiden er godt givet ud: ”Det er først og fremmest spændende

der sig over, at der altid har været fuld opbakning til hendes fag-

og lærerigt. Ud over at gøre noget godt for sine kolleger, er det

lige engagement fra arbejdspladsen.

også en investering i personlig udvikling,” lyder hendes anbefaling.

Trivsel på jobbet er i fokus for tiden, men har altid været et issue for Birgitte: ”Det handler helt basalt om, hvilke vilkår vi har på arbejdspladsen.” Birgitte har vedholdende arbejdet for, at overenskomster og andre aftaler skal være til at håndtere for de små arbejdspladser, som ikke har de samme ressourcer og forhandlingsrum, som de store steder har.

BLÅ BOG

Nogle lokale forhandlinger kræver ressourcer, som slet ikke er

Birgitte Gaarden er 60 år og bor hus i Ingstrup sammen med

der. Måske er behovet for dem heller ikke så stort, når man er

sin mand. Parret har to voksne børn og tre børnebørn.

tæt på hinanden. Det er vigtigt at få nuanceret forskellene, mener Birgitte. ”Vi har brug for nogle gode standardløsninger, som

Hun er sparekasseuddannet og fik job i Løkken Sparekasse i

kan bruges alle steder,” fastslår hun og nævner overenskomsten

1981. Sparekassen blev opkøbt af Nordjyske Bank, der i dag

om timebanken som et godt eksempel på en aftale, der gælder

er en del af Ringkjøbing Landbobank. Birgitte Gaarden er kun-

for alle, men kan versioneres lokalt: ”Så har vi noget grundlæg-

demedarbejder i bankens landbrugscenter i Hjørring.

gende, som gælder, hvis der ikke er aftalt andet.” Valgt som tillidsmand i 2000 og har også haft poster som for-

Livslang læring

mand for en faglig personaleforening, arbejdsmiljørepræ-

Kompetenceudvikling har også Birgittes bevågenhed: ”Det er

sentant, samarbejdsudvalgsmedlem og bestyrelsesmedlem.

livslang læring at arbejde i finanssektoren. Derfor skal vi have

Medlem af bestyrelsen i Kreds Vest siden 2006.

11


12

PORTRÆT

Af Helle Sindal

Medlemmerne skal vide, at vi har en masse gode tilbud Netværk for solo-tillidsmænd og markedsføring af forbundets

På det personlige plan glæder Henriette sig over den udviklende

mange tilbud er nogle af de emner, Henriette Nissen har været

rejse, som tillidsarbejdet og den tilhørende uddannelse har været.

optaget af i kredsbestyrelsen, som hun nu er trådt ud af ”Jeg har blandt andet lært vigtigheden af at kigge indad og være I mange år har faglige møder og arrangementer fyldt godt op i

autentisk. Pas på dig selv, siger vi til hinanden i travle tider. Men

Henriette Nissens kalender. Nu har hun lagt både tillidsmands- og

det nytter ikke at vejlede andre, hvis du gør noget andet selv”, si-

kredsbestyrelseskasketten og er igen blevet fuldtidskollega og

ger Henriette, som er god til at mærke efter, hvordan hun har det.

-medarbejder i Midt Factoring. Virksomheden har i en vanskelig

Når der er ting, som trykker, siger hun det højt og får input fra an-

periode brug for samtlige medarbejderes dedikerede indsats.

dre. Eller går ture og får tømt hovedet.

”Det har altid ligget mig på sinde at sikre arbejdspladser og gode

Hun er dybt taknemmelig over det kæmpe privilegium, det har væ-

arbejdsvilkår. Fleksibilitet over for virksomheden indgår naturligt

ret at blive valgt og være med i de mange inspirerende fælles-

i den pakke”, siger Henriette.

skaber i lokale netværk, kredsbestyrelsen og Finansforbundet.

I kredsbestyrelsesarbejdet har hendes hjerte især blødt for de

”Det kommer jeg da til at savne. Til gengæld bliver det dejligt at

mindre virksomheder, hvor der kun er en enkelt tillidsmand. Kred-

se mere til manden og familien. Og så vil jeg tage golf-certifikat

sens netværk, hvor solister kan sparre med hinanden i fortrolig-

og fortsætte som aktiv i den lokale ishockey-klub og som vagt på

hed, er meget værdifulde, mener hun: ”Der kan man få hjælp og

et krisecenter for voldsramte kvinder”, slutter Henriette.

mange vigtige informationer”. Henriette lægger stor vægt på, at Finansforbundet ikke kun omfatter bank- og sparekasseansatte, men også medarbejdere fra it-virksomheder, factoring-firmaer og uddannelsescentret. ”Der er mange forskellige konstellationer, som skal tilgodeses”, bemærker hun. Uddannelsesinstitutionerne har også været blandt hendes prioriteter: ”Vi kan ikke bare tage det for givet, at unge melder sig ind

BLÅ BOG

hos os. Der er andre forbund, som står på spring, så det er vigtigt,

Henriette Nissen er 50 år og bor i hus i Tjørring ved Herning

at vi kommer ud og viser dem, hvad vi kan tilbyde”, siger Henriette.

med sin mand og en voksen søn. Parret har også en voksen datter.

Det gælder også for den etablerede medlemsskare, tilføjer hun: Uddannet kontorassistent. Har arbejdet i debitorbogholderiet i Medlemmerne skal vide, at vi har en masse gode tilbud – om det

en lokal trælast og de seneste 20 år i Midt Factoring i Ikast.

så er julebanko og biografture eller kurser og karrieresparring, der giver mest mening og værdi for den enkelte.

Valgt som tillidsmand i 2008. Medlem af bestyrelsen i Kreds Vest fra 2012 til 2019.

En udviklende rejse


VISUEL IDENTITET

Af Carsten Rasmussen

DESIGN ER EN BROBYGGER Hvorfor er design og visuel identitet så vigtigt? Det korte svar

Det er Finansforbundets stemme, og hvad vi står for, som er sam-

er, at en visuel identitet er afgørende for vores kommunikation

let i fem ord: Indsigtsfuld, fremsynet, åben, inspirerende og hjælp-

med medlemmer og omverdenen

som, som designbureauet e-Types har oversat til noget visuelt. Den nye visuelle identitet rummer en række stærke fordele:

Længe har vi gået og ventet på at vise Finansforbundets nye visuelle identitet. Lige nu er vi midt i det.

• Et helt nyt logo for Finansforbundet og kredse. • En stærkere fælles identitet mellem kredse og Finansfor-

I Finansforbundet er vi i bevægelse. Verden forandrer sig, det finansielle område forandrer sig, og vores medlemmer er i forandring. Derfor skal vi hele tiden finde nye veje for at bygge bro for

bund, idet Finansforbundet indgår i kredsnavnet. • Vores helt egen display skrift. Skriften er det genkendelige element med de karakteristiske streger.

vores medlemmer.

• En ny farve pallette, der i sit udtryk danner bro mellem det

Design er en brobygger. Sidst vi pillede ved Finansforbundets de-

• Et ny foto-stil, der skal vise ”rigtige” mennesker.

klassiske finans og det nye. sign var i 2006, hvor vi lykkedes med at få skabt større sammenhængskraft mellem forbundet centralt og kredsene. Ligesom Fi-

Digitalisering

nansforbundets kernefortælling om det udviklende fællesskab

I lighed med de fleste andre virksomheder bliver digitalisering et

tager vores nye visuelle identitet udgangspunkt i medlemmer-

omdrejningspunkt for mange af Finansforbundets aktiviteter i de

nes behov.

kommende år, og derfor skal det nye design skabe bedre betingelser for den digitale tilstedeværelse. Dette i modsætning til det

”Jeg håber, at medlemmerne vil opleve det nye design som sym-

gamle design, der ikke var udviklet til digitale platforme.

bolet på, at vi er i bevægelse for deres skyld”, siger næstformand i Finansforbundet Steen Lund Olsen og tilføjer: ”Med en gennem-

Meningen er, at den nye visuelle identitet omfatter alt kommuni-

tænkt visuel identitet får vi et stærkt fundament, så vores medlem-

kationsmateriale, så det er både hjemmesider, magasin, blade,

mer og alle de nye medlemmer, vi skal ud og hente, straks gen-

nyhedsbreve, visitkort, brevpapir, nye skilte og meget mere, der

kender os. Uanset om de møder os på jobbet, på papir, på nettet,

skal ændres i tråd med det nye design, dvs. omstille sig til det nye

til et arrangement eller et helt femte sted.”

logo, farver, skrifttyper.

Visionær formidler

Ingen organisation kan udskifte hele sin visuelle identitet fra den

I dag kommer man ingen vegne med de gode medlemstilbud

ene dag til den anden. Heller ikke Finansforbundet. Så der er

i en slasket præsentation. Vi køber alle sammen med øjnene.

brug for en vis tålmodighed: der går måneder, før alt er fornyet.

Ser. Mærker og vælger til – eller fra. Derfor er det afgørende for et brand og dets produkter, at det ikke alene stikker ud og fanger sine målgrupper - en visuel identitet skal også fortælle den historie og vække de følelser, der gør medlemskab hos Finansforbundet til et godt valg. Finansforbundet har fået et nyt logo. Det nye ’F’ siger og står for fællesskab, forbundet af finans, fremtiden - måske forelsket! Kan man tale om, at Finansforbundet er en personlighed? Det kan man faktisk: Som fagforening forholder Finansforbundet sig altid både positivt og nysgerrigt til fremtiden, og derfor kalder vi os selv en ’visionær formidler’.

13


14

KORT NYT MEDDELELSER FRA KREDSEN OG FORBUNDET | LÆSERBREVE | NYHEDER | ETC

JUBILARER OPFORDRING TIL KREDSENS TILLIDSVALGTE

Finansforbundet Kreds Vest ønsker tillykke til nedenstående jubilarer, som er dem, vi kender til, der har haft jubilæum siden sidste blad. 2019

Husk at registrere dit tillidsvalg via Finansforbundets hjemmeside – det gælder også hvis du er genvalgt. Hvis du ikke er korrekt registreret, mister du måske vigtig information fra såvel Finansforbundet som Kredsen.

Lise-Lotte Sørensen

Ringkjøbing Landbobank A/S

40 år

1. 11.

Jan Larsen

Sparekassen Vendsyssel

25 år

7. 11.

Lis Nyholm Bruun

Sparekassen Balling

25 år

1. 12.

Pia Skov Bille

Kreditbanken A/S

25 år

1. 12.

Gert Zinndorff

Ringkjøbing Landbobank A/S

25 år

13.12.

Jette Falk Nielsen

Den Jyske Sparekasse

25 år

15.12.

2020

NETVÆRK FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Interessen for at være med i det netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, som Finansforbundet Kreds Vest har taget initiativ til er stor. 22 havde til-

Helle Strauss

Ringkjøbing Landbobank A/S

40 år

1. 1.

Pernille Philipsen

Ringkjøbing Landbobank A/S

25 år

1. 1.

Inger-Lise Boldrup

Danske Andelskassers Bank

40 år

15.1.

Inge Krog Møller

Sparekassen Vendsyssel

25 år

1.2.

Jane Høgfeldt Antonipillai Bankdata

25 år

6. 2.

Birgith Skov Villadsen

Jutlander Bank A/S

25 år

1. 3.

Lars Søgaard Jensen

Djurslands Bank

25 år

1. 3 .

Gurli Hansen

Middelfart Sparkasse

25 år

15. 3.

Tove Fugl Hansen

Silkeborg Data A/S

25 år

15. 3.

meldt sig opstartsmødet fredag 13. marts i Aarhus, som fandt sted efter deadline til bladet her. Netværket skal blandt andet udveksle ideer til, hvordan vi kan få noget mere fysisk aktivitet ind i vores stillesiddende arbejde, og deltagerne skal dele erfaringer og værktøjer til, hvordan såvel de fysiske som psykiske udfordringer kan håndteres i dagligdagen. På mødet i Aarhus var der programsat oplæg fra Finansforbundets seniorkonsulent Karsten Bøjesen om arbejdet som arbejdsmiljørepræsentant og et oplæg af den erfarne netværksfacilita-

Trine Johannsen Beck

Per Klinkby

Vijay Kumar

tor Bettina Skaarup om, hvordan man arbejder i et netværk, så det kommer til at fungere. Tanken er, at netværket hen ad vejen skal drives

TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE TILLIDSMÆND

af deltagerne selv. Hvis du er interesseret i at blive en del af netværket, kan du skrive til Evy Grønvall,

Finansforbundet Kreds Vest siger tillykke til Trine Johansenn Beck fra

eg@finansforbundet.dk /CJO

Broager Sparekasse, Vijay Kumar fra Bankdata og Per Klinkby fra Salling Bank, som har gennemført tillidsmandsuddannelsen.


15

HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikl er for at kunne svare. SPØRGSMÅL 1. Hvor mange afdelinger i Sparekassen Kronjylland dækker Steffani Bak Nicolaisen som tillidsmand? a. 2 b. 3 c. 4

2. i hvilken virksomhed arbejder mogens bøge? a. bankdata b. jn data c. lowell

3. hvor lang løbetid har den nye overenskomst? a. 2 år b. 3 år c. 4 år

4. i hvilken sparekasse indledte Birgitte Gaarden sit fagpolitiske arbejde? a. Dronninglund Sparekasse b. Sparekassen Limfjorden c. Løkken Sparekasse

For at deltage i quizzen skal du gå ind på www.kredsvest.dk og indtaste dine svar senest den 30. april. Har du spørgsmål til, hvordan du indtaster dine svar, så ring evt. til Evy Grønvall, Finansforbundet, tlf. 32 66 14 32 for at få hjælp.

Vindere af kredsbladkonkurrencen i oktober-nummeret: Jesper Schousen, Djurslands Bank Ingrid Plejdrup, Efterlønner Ulla Krogholm, Jutlander Bank

Vi trækker lod om tre gavekort til www.gavekortet.dk Vinderne får direkte besked og skal selv indberette gevinsten til skat.

Vær opmærksom, at hvis du vinder i konkurrencen, bliver dit navn og arbejdssted offentliggjort i det næste blad.

Udgiver: Finansforbundet Kreds Vest Postboks 1960 Applebys Plads 5 1411 København K Telefon 32 66 14 32 www.kredsvest.dk Redaktion: Gitte Vigsø (ansv.) Jacob Møllgaard Mogens A. Nielsen Kommunikation, Finansforbundet Forsidefoto: Martin Dam Kristensen

ER DIN MAILADRESSE KORREKT REGISTRERET?

Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet

Som bekendt skal den nye OK 2020 til urafstemning, og i den forbindelse, er det vigtigt at din mailadresse er korrekt registreret i Finansforbundets medlemsystem. Hvis du er i tvivl, om din mailadresse er up-to-day, skal her lyde en opfordring til at tjekke det via Finansforbundets hjemmeside under punktet Mit Forbund oppe i øverste linje.

Oplag: 8.500 Udgives af Finansforbundet Kreds Vest Tryk: Skabertrang


LEDER

Velkommen til de nye tillidsmænd

Jakob Thorgaard, formand

Så gik endnu et år, og i skrivende stund går en usædvanlig våd

lid. Finansforbundets tidligere næstformand, Solveig Ørteby, be-

og grå vinter på hæld. Med 2020 kommer der også en opdate-

skrev valget af tillidsmand som det følgende spørgsmål: ”Ville det

ring af overenskomsten. Det vil din tillidsmand fortælle dig meget

være en person du trygt ville købe en brugt cykel af”.

mere om i løbet af marts-april måned, hvis alt går vel. Nu skal de nye tillidsmænd have mulighed for at tage deres udI forbindelse med introduktionen af 2020 er der i Finansforbundet

dannelse og få de første praktiske erfaringer. Imens de tager ud-

Kreds Vest kommet en del nye tillidsmænd. Der er langt de fleste

dannelsen, bliver de nemt ”ugens gæst” i afdelingen. Det må man

steder valg hvert andet år, og Jeg vil gerne ønske de nye tillids-

gerne drille med, men når det tvinger resten af kollegaerne til at

mænd velkommen i fællesskabet. Det er

løbe stærkere, handler det også om, at

kollegaer, der har meldt sig til en spæn-

I anerkender behovet for, at nogen på-

dende rejse, der først og fremmest handler om at gøre en forskel for dig. Hvervet som tillidsmand er ulønnet, men der er en personlig rejse i det at være tillidsmand. De 17 dages uddannelse handler om en blanding af konkrete værktøjer og per-

”HVERVET SOM TILLIDSMAND ER ULØNNET, MEN DER ER EN PERSONLIG REJSE I DET AT VÆRE TILLIDSMAND”

tager sig de opgaver, der ligger som tillidsmand. Det vil være min påstand, at en tillidsmand uden grunduddannelsen reelt ikke kan løfte tillidsmandsopgaverne over tid.

sonlig udvikling. Uddannelsen medfører,

Jeg vil gerne opfordre dig til at benytte

at du kan forvente hjælp og støtte den

dig af de nye tillidsmænd, når du har

dag, du har brug for det. At du har en til-

spørgsmål. På den måde lærer de også

lidsmand ved din side, er en del af den pakke, du har som med-

det, som vi andre i højere grad har på rygraden efter lang og tro

lem af Finansforbundet. Arbejdet som tillidsmand er vigtigt for

tjeneste. Jeg er ikke i tvivl om, at uddannelsen, som løbende er

Finansforbundet, og tillidsmændene er samtidig Kredsens am-

blevet revideret, ruster de nye tillidsmænd til en sektor i forandring.

bassadører ude på virksomhederne. Jeg håber, du og dine kollegaer får et godt 2020, måske vi ses Tillidsmænd skaber sjældent synlige resultater. De arbejder lidt i

til et biografarrangement, vores generalforsamling eller til jule-

det skjulte så valget af tillidsmand er meget et spørgsmål om til-

banko, når endnu et kalenderlys brænder ud.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.