Medlemsblad for Finansforbundet Kreds Øst nr. 1, 2020

Page 1

Marts 2020 Medlemsblad

MIDT I ET FARLIGT EKSPERIMENT ”Vi kan ikke vente med at sove, til vi bliver gamle”, siger Chris MacDonald, der holder foredrag på generalforsamlingen i Finansforbundet Kreds Øst Side 6

En ok overenskomst /2

Forandringerne er kommet af sig selv / 5

Et overraskende godt år /8


2

NY OVERENSKOMST

Af Carsten Jørgensen

EN OK OVERENSKOMST Kredsens ønsker om at få trivsel indarbejdet i overenskomsten

dardoverenskomsten. Det kan blive en spændende udfordring

og tandforsikringen gjort permanent er opfyldt, og lønrammen

for tillidsmænd at skulle forhandle løn lokalt, men jeg er sikker på,

er fornuftig ud fra de givne vilkår, siger kredsnæstformand

de godt kan klare det med den assistance, de kan trække på fra

Niels Ellegaard

Finansforbundets forhandlere”, mener Niels Ellegaard.

Mandag den 17. februar indgik Finansforbundet og FA (Finans-

Den 6. maj inviterer kredsen to tillidsmænd (forhandlere af lokal-

sektorens Arbejdsgiverforening) forlig om en ny 3-årig overens-

aftaler) fra hver virksomhed til en netværksdag, hvor der vil være

komst, der skal erstatte den nuværende, som udløber 31. marts.

fokus på, hvilke lokalaftaler der skal laves i forlængelse af den nye overenskomst.

Niels Ellegaard, næstformand i Finansforbundet Kreds Øst fulgte forhandlingerne tæt sammen med de øvrige medlemmer af for-

Niels Ellegaard fremhæver også, at der er sket en forbedring af

bundets hovedbestyrelse. Han er godt tilfreds med resultatet.

den forskudte hviletid. Hvis en it-medarbejder eksempelvis kaldes på vagt til kl. 24 om aftenen, skal 11 timers reglen i forhold til

”Lønrammen er ok ud fra de givne vilkår i sektoren. Der er udsigt

den efterfølgende arbejdsdag overholdes. Hidtil har medarbej-

til, at alle vil få en fornuftig reallønsstigning, hvilket er vigtigt. Sam-

deren selv betalt for de første arbejdstimer i tidsrummet kl. 9-11,

tidig føler vi i kredsen os godt dækket ind af overenskomstens fo-

men det skal arbejdsgiveren nu betale.

kus på at styrke trivslen, og af at tandforsikringen nu gøres permanent”, siger Niels Ellegaard.

Den elektroniske urafstemning om resultatet finder sted fra midt i marts og nogle uger frem.

Han henviser til, at det var Finansforbundet Kreds Øst, som forud for OK-forhandlingerne i 2017 stod bag ønsket om at få tand-

”Det er min klare holdning, at den indgåede overenskomst er god,

behandling lagt ind som en del af sundhedsforsikringen. Triv-

og at den bør stemmes hjem”, siger Niels Ellegaard.

sel har også været højt prioriteret af medlemmerne i Finansforbundet Kreds Øst.

HOVEDPUNKTER I OVERENSKOMSTEN Nu nedsættes der et fælles trivselsudvalg, som blandt andet skal formulere anbefalinger for god trivsel til implementering i virksomhederne. Desuden er der afsat midler til etablering af et korps af

• Lønstigning på 6 procent i overenskomstperioden, hvoraf en del skal forhandles endeligt på plads lokalt.

trivselsvejledere, som virksomheder og medarbejdere kan trække på, hvis de på arbejdspladsen har udfordringer med trivslen.

• Aftalen indeholder en række konkrete, fælles initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden – bl.a. via et fæl-

”Det er selvfølgelig svært at vurdere effekten af tiltagene her og

les trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger

nu, men forhåbentlig har det en positiv virkning i løbet af de næ-

for god trivsel.

ste par år”, siger kredsnæstformanden. • Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kur-

Lokale forhandlinger

ser og videreuddannelse.

Som noget nyt lægges en del af lønpuljen ud til forhandlinger lokalt på den enkelte virksomhed.

• Tandforsikring gøres permanent i overenskomsten på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

”Fra 2021 kan ledelsen og tillidsmændene på den enkelte virksomhed aftale, om en del af lønsummen skal forhandles og fordeles anderledes end den kollektive lønstigning, der er i stan-

Læs mere om overenskomsten på Finansforbundet.dk


ARBEJDSMILJØ

Af Birgitte Abildgaard, kredsbestyrelsen

Vi bliver stærkere sammen Et stærkt arbejdsfællesskab forebygger fravær, styrker

endnu, men vi skal værne om det. Fællesskaber og kvalitet hører

selvledelsen, understøtter tvær-fagligheden og den faglige

nemlig sammen. Og jo tættere relationen er, jo højere er effekten.

kvalitet – tillige med, at det forebygger ensomhed og sikrer et godt arbejdsmiljø

Gode grupper gør os bedre Det viser sig, at grupper, hvor de enkelte medlemmer er interes-

I de senere år er der kommet mere fokus på de forskellige fæl-

serede i hinanden og fremhæver de ting, der lykkes, de simpelt-

lesskaber, der er på en arbejdsplads og deres betydning. Må-

hen performer bedre end andre grupper. I disse grupper er der

ske fordi værdien af gode relationer på arbejdspladsen er ble-

en høj grad af psykologisk tryghed – en følelse, der gør, at man

vet tydeligere. Måske fordi arbejdsfællesskaberne nogle steder

fx tør stille spørgsmål uden at være bange for at blive skammet

er udfordrede – fx af specialisering, hyppige forandringer eller

ud. Så fungerer hjernen bedre, nervesystemet beroliges og det

højt arbejdspres.

viser sig faktisk, at når vi får lov til at hjælpe andre i vores gruppe, så er vi simpelthen lykkeligere.

Samtidigt ser vi en højere grad af ensomhed hos vores medlemmer – noget som næsten ikke fandtes, hvis vi går blot 15 år

Et stærkt arbejdsfællesskab forebygger fravær, styrker selvledel-

tilbage. Men dengang fandtes heller ikke free seating, hjemme-

sen, understøtter tværfagligheden og den faglige kvalitet – tillige

arbejde og projektorganisering i den grad, som vi har det i dag.

med, at det forebygger ensomhed og sikrer et godt arbejdsmiljø. Når vi arbejder i fællesskab med praksisnære dilemmaer, styr-

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Finanssektoren – BFA

ker vi vores fælles faglige udvikling. Det er også her, vi kan være

Finans – har udarbejdet en publikation, der omhandler arbejds-

professionelt uenige og dermed hele tiden sikrer os, at vi arbej-

fællesskaber.

der optimalt rundt om kerneopgaven.

I traditionelle bankfilialer fandtes et meget tæt arbejdsfælles-

Pjecen fra BFA Finans er fyldt med gode råd til, hvordan man lo-

skab. Vi var ”os her på Ahlgade” el-ler ”os i erhvervsafdelingen”.

kalt arbejder med arbejdsfællesskaber. Den kan downloades

Vi mødte ind sammen med de samme kollegaer hver dag og ud-

på hjemmesiden Bfafinans.dk.

førte vores kerneopgave sammen. Sådan er det mange steder

3


4

VISUEL IDENTITET

Af Carsten Rasmussen

DESIGN ER EN BROBYGGER Hvorfor er design og visuel identitet så vigtigt? Det korte svar

et brand og dets produkter, at det ikke alene stikker ud og fan-

er, at en visuel identitet er afgørende for vores kommunikation

ger sine målgrupper - en visuel identitet skal også fortælle den

med medlemmer og omverdenen

historie og vække de følelser, der gør medlemskab hos Finansforbundet til et godt valg.

Længe har vi gået og ventet på at vise Finansforbundets nye visuelle identitet. Lige nu er vi midt i det.

Finansforbundet har fået et nyt logo. Det nye ’F’ siger og står for fællesskab, forbundet af finans, fremtiden - måske forelsket!

I Finansforbundet er vi i bevægelse. Verden forandrer sig, det finansielle område forandrer sig, og vores medlemmer er i foran-

Kan man tale om, at Finansforbundet er en personlighed? Det kan

dring. Derfor skal vi hele tiden finde nye veje for at bygge bro for

man faktisk: Som fagforening forholder Finansforbundet sig al-

vores medlemmer.

tid både positivt og nysgerrigt til fremtiden, og derfor kalder vi os selv en ’visionær formidler’.

Design er en brobygger. Sidst vi pillede ved Finansforbundets design var i 2006, hvor vi lykkedes med at få skabt større sammen-

Det er Finansforbundets stemme, og hvad vi står for, som er sam-

hængskraft mellem forbundet centralt og kredsene. Ligesom Fi-

let i fem ord: Indsigtsfuld, fremsynet, åben, inspirerende og hjælp-

nansforbundets kernefortælling om det udviklende fællesskab

som, som designbureauet e-Types har oversat til noget visuelt.

tager vores nye visuelle identitet udgangspunkt i medlemmer-

Den nye visuelle identitet rummer en række stærke fordele:

nes behov. • Et helt nyt logo for Finansforbundet og kredse. ”Jeg håber, at medlemmerne vil opleve det nye design som symbolet på, at vi er i bevægelse for deres skyld”, siger næstformand i Finansforbundet Steen Lund Olsen og tilføjer: ”Med en gennemtænkt visuel identitet får vi et stærkt fundament, så vores medlemmer og alle de nye medlemmer, vi skal ud og hente, straks genkender os. Uanset om de møder os på jobbet, på papir, på nettet,

• En stærkere fælles identitet mellem kredse og Finansforbund, idet Finansforbundet indgår i kredsnavnet. • Vores helt egen display skrift. Skriften er det genkendelige element med de karakteristiske streger. • En ny farve pallette, der i sit udtryk danner bro mellem det klassiske finans og det nye.

til et arrangement eller et helt femte sted.”

• Et ny foto-stil, der skal vise ”rigtige” mennesker.

Visionær formidler

Digitalisering

I dag kommer man ingen vegne med de gode medlemstilbud

I lighed med de fleste andre virksomheder bliver digitalisering et

i en slasket præsentation. Vi køber alle sammen med øjnene.

omdrejningspunkt for mange af Finansforbundets aktiviteter i de

Ser. Mærker og vælger til – eller fra. Derfor er det afgørende for

kommende år, og derfor skal det nye design skabe bedre betingelser for den digitale tilstedeværelse. Dette i modsætning til det gamle design, der ikke var udviklet til digitale platforme. Meningen er, at den nye visuelle identitet omfatter alt kommunikationsmateriale, så det er både hjemmesider, magasin, blade, nyhedsbreve, visitkort, brevpapir, nye skilte og meget mere, der skal ændres i tråd med det nye design, dvs. omstille sig til det nye logo, farver, skrifttyper. Ingen organisation kan udskifte hele sin visuelle identitet fra den ene dag til den anden. Heller ikke Finansforbundet. Så der er brug for en vis tålmodighed: der går måneder, før alt er fornyet.


KARRIERE

Af Helle Sindal

Forandringerne er kommet helt af sig selv Jobbet er blevet mere avanceret – og mere spændende,

omkring 1. februar i år overvældede familie, venner, kolleger og

konstaterer Hanne Storm Abildtrup, som for nylig fejrede 40-

kunder hende med lykønskninger, blomster, chokolade og vin.

års jubilæum i Sparekassen Sjælland-Fyn

Lån på det glatte ansigt For 40 år siden fik Hanne Storm Abildtrup job i Håndværkerspa-

”Det har ikke været nødvendigt at skifte job for at få forandringer

rekassen i Assens og begyndte på bankuddannelsen. Når hun

– de er kommet helt af sig selv”, konstaterer Hanne.

afløste i afdelingen med eftermiddagsåbent i Ebberup, var der tid til at læse lektier mellem kasseekspeditionerne, og hun frag-

Før i tiden var der mange manuelle opgaver blandt andet med

tede også penge mellem hovedsædet og filialen.

håndtering af girokort og checks. I dag klarer kunderne selv dag-

”I dag løber vi noget stærkere og har aldrig kontanter mellem

”I DAG LØBER VI NOGET STÆRKERE OG HAR ALDRIG KONTANTER MELLEM HÆNDERNE”

hænderne”, fortæller jubilaren om nogle af forskellene på dengang og nu. Håndværkersparekassen fusionerede og blev til Sparekassen Faaborg og efter endnu en fusion i 2013 blev navnet Sparekassen Sjælland-Fyn. Hanne har været med hele vejen, og i dagene

ligdagens bankforretninger på nettet. Så jobbet er blevet mere avanceret - og mere spændende, fremhæver Hanne, som rådgiver private om boliglån, pension, investering og forsikring. ”Før i tiden kendte vi kunderne godt og kunne give dem et lån på deres glatte ansigt. Vi kender stadig kunderne godt, men der er helt anderledes krav om dokumentation i dag”, bemærker hun.

En livlig ping-pong Et solidt kendskab til kunderne og lokalområdet er en af fordelene ved at have været i samme bank gennem fire årtier, fremhæver Hanne og tilføjer straks, at en af arbejdspladsens store styrker er, at medarbejderne er en god blandet flok af begge køn og alle aldre: ”Det giver en livlig ping-pong og medvirker til, at vi ser tingene fra forskellige vinkler”. 40 års anciennitet i sparekassen er der enkelte andre, som har nået. ”Jeg har kun fået positive tilkendegivelser. Folk siger, at det er godt gået”, fortæller Hanne, som er 61 år og ikke har aktuelle planer om at stoppe. Hun afviser dog, at hun kommer til at fejre 50-års jubilæum i sparekassen.

5


6

SUNDHED

Af Carsten Rasmussen

Midt i et farligt eksperiment ”Vi kan ikke vente med at sove, til vi bliver gamle”, siger

os fra det, som han kalder grundfjeldet: Det vil sige den biologi,

sundhedsformidler Chris MacDonald om en af de usunde

vi består af, og de fundamentale behov, der knytter sig til den.

tendenser i vores samfund. Han giver svar på, hvad der skal til for at forbedre vores fysiske og mentale sundhed

Jæger-samler-samfund Vi kan som homo sapiens ikke flygte fra de fundamentale behov

Vi lever i et evolutionært mismatch mellem vores behov for søvn,

uden at mistrives eller blive syge.

kost, motion og sociale relationer på den ene side og på den anden side vores moderne levevis. Det gør os syge - i form af livs-

Chris MacDonald har besøgt Hadza-stammen i Tanzania, hvor

stilssygdomme og psykisk mistrivsel – og uden at opdage det er

de rejser og lever som jægere og samlere i pagt med naturen,

vi i gang med at spise og sidde os ihjel.

og derfor er hadzafolk det nærmeste, vi kommer de tidlige homo sapiens, der løb på jagt for omkring 250.000 år siden. De spiser

”Vi befinder os som homo sapiens i det største biologiske, psy-

relativt uforarbejdet kost af rødder, planter og lidt vildtkød samt

kologiske og sociale eksperiment i artens historie. Og desværre

sover otte-ni timer i døgnet. Studier viser, at de stort set er fri for

foregår det uden kontrolgrupper til at sikre, at forsøget ikke kø-

livsstilssygdomme som stress, diabetes eller huller i tænderne.

rer af sporet”. Pointen er ikke, at vi skal tilbage til jæger-samler-samfundet, men vi ”Og de fleste af os deltager i det helt frivilligt”, siger Chris MacDo-

skal forstå de faktorer, der giver mismatch, siger Chris MacDonald:

nald, 47-årige dansk-amerikaner og humanfysiolog. Vi kender ham som sundhedsguruen, der optræder på tv i bedste sende-

”Vores problemer er forbundet med det mismatch, som opstår,

tid med ’Chris på Chokoladefabrikken’ og ’U-turn: Sidste chance’,

når krop og hjerne bliver udsat for mange ting, som er kommet

hvor en gruppe mennesker med svære livsstilssygdomme kom

for langt væk fra den biologi, vi består af”.

på vandretur i Pyrenæerne.

Kæmper med for lidt søvn Nu er han kommet med en ny bog ’Ikke til forhandling - livets lig-

Man kan vælge at træne og spise sundt, men hvad gør man, hvis

ning’, der er et opråb om, at det er helt galt med vores søvn, kost,

man sover dårligt? Forskerne er ret enige om, hvor afgørende den

bevægelse og menneskelige relationer, fordi vi har distanceret

gode søvn er, siger Chris MacDonald:


SUNDHED

Vores søvn er under pres i en travl hverdag, hvor vi vil nå alt. Insta-

”Selv om vi er skabt til bevægelse, sociale relationer og tilstræk-

gram, Facebook og Netflix og digitale tjenester stjæler vores ro

kelig med søvn, trækkes vi i en anden retning af smartphonen, stil-

om aftenen.

lesiddende arbejde foran Pc’en, den fede vestlige hurtigmad og alt for lidt søvn”, siger Chris MacDonald, der mener, at vi er hav-

Manglende søvn påvirker udviklingen af nervecellerne i hjernen

net i et evolutionært mismatch.

negativt. Desuden er søvn den vigtigste enkeltfaktor for vores sundhed, siger Chris MacDonald:

Med afsæt i den nyeste forskning indenfor fysiologi og psykologi præsenterer Chris MacDonald fire hjørnestene for vores

For lidt søvn forringer vores evne til at aflæse andres følelser. Hvis

liv som menneske: Restitution, den rigtige kost, bevægelse og

vi ikke sover, bliver vi nemmere irritable. Mindre end seks timers

gode relationer:

søvn gennem længere tid øger risikoen for depression. Kroppens stressrespons påvirkes, og man bliver hyperaktiv.

”Det er naturen, der har bestemt vores behov. Derfor er visse ting bare ikke til forhandling, hvis vi vil have det godt.”

”Når søvnen ikke fungerer for os, er der næsten ikke andet hos os, som fungerer optimalt. Den har en exceptionel rækkevidde for vores sundhedstilstand. Det har alvorlige konsekvenser, også for en virksomhed”, siger Chris MacDonald og uddyber: ”Det koster samarbejde, går ud over det kreative på arbejds-

”NÅR SØVNEN IKKE FUNGERER FOR OS, ER DER NÆSTEN IKKE ANDET HOS OS, SOM FUNGERER OPTIMALT”

pladsen – alt det, vi har behov for at leve af, bliver udfordret af for lidt søvn.”

Vi ved i dag, at homo sapiens har en række dybe og naturlige behov, der skal opfyldes, hvis vi vil opleve energi og sundhed. Og de

Voksne mennesker har brug for mindst syv timers sammenhæn-

behov handler om meget mere end ingefærshots og fitness. Sund-

gende søvn. Det gode søvnråd er: Gå i seng og stå op nogen-

hed er flettet sammen med din psykologi og sociale relationer.

lunde samme tid hver dag, sluk alt med knapper to timer før sengetid og undgå hård træning før sengetid.

”Teknologien og accelerationen i vores samfund er kommet for at blive, og vi er et godt sted i dag, men vi har nogle udfordringer,

Slået ihjel

og der er rigtig meget, man kan gøre ved det”, siger Chris Mac-

Chris MacDonald kommer med en bred forståelse af sundhed,

Donald, og han er meget overbevisende at tale med.

som ikke kun er fysisk, men også mental sundhed. Han giver forklaringer på, hvordan kroppen og hjernen fungerer, og hvorfor

Det er videnskabelig evidens og ikke bare Chris, så det bliver

det kan være så svært at leve sundt.

spændende at høre mere på generalforsamlingen om, hvordan og hvorledes han vil råde os ud i et opgør med den måde, vi har

Men teknologien har gjort livet bekvemt, men hårdt trukket op er

indrettet os på.

den ved at slå os ihjel:

KOM TIL GENERALFORSAMLING Finansforbundet Kreds Øst holder ordinær generalforsamling

Chris MacDonald og hans helt nye foredrag ”Ikke til forhand-

fredag den 27. marts 2020 på Radisson BLU Scandinavia Hotel

ling - Livets ligning”. Efter generalforsamlingen er der middag

kl. 17.00-24.00.

og musik fra Verdens bedste Band. Vi forventer at slutte aftenen senest kl. 24.00.

Generalforsamlingen er Kredsens øverste myndighed, og alle medlemmer er velkomne. Bemærk dog, at tilmeldingsfristen for

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte

delegerede i læsende stund er udløbet. Det er kun delegerede,

Sanne Krog Lund, tlf. 32 66 14 05.

som har stemmeret. Tilmed dig på Kredsoest.dk Fra klokken 16.30 vil der blive serveret en let buffet. Generalforsamlingen åbnes med et oplæg af

7


8

BERETNING

Af Carsten Rasmussen

ET OVERRASKENDE GODT ÅR

I Finansforbundet Kreds Øst går vi op i at være nærværende

” ’Vi’ er den nye visuelle identitet

for vores medlemmer, både på en aften med banko og en aften

Verden forandrer sig, det finansielle område forandrer sig, og vo-

med stress og trivsel, siger fem medlemmer af bestyrelsen

res medlemmer er i forandring. Derfor kom Finansforbundet ud af 2019 med et nyt visuelt udtryk, der afspejler det moderne og

Nu igen, tænker vi hver gang. Nu igen! Det er blevet tid til at

handlekraftige Finansforbundet, som det ser ud i dag.

evaluere året, der er gået. Formanden og fire bestyrelsesmedlemmer har sat sig sammen og lavet en liste

Den nye visuelle identitet er ankommet med et helt nyt logo for

over, hvad 2019 egentlig er gået med.

Finansforbundet og kredse, som bekræfter en stærkere fælles identitet mellem kredse og Finansforbund, idet Finansforbundet

Finansforbundet Kreds Øst har løftet de opgaver, der har været,

nu indgår i alle kredsnavne. Det nye ’F’ siger og står for fælles-

selv om der har været frafald over året på grund af sygdom og

skab og forbundet af finans.

barsel. Alligevel vil bestyrelsen gerne flage for, at kredsen tilmed har taget nye initiativer.

”De idéer, der var omkring nyt navn, kunne vi godt lide. Det er en god ting at blive mere ’vi’ og være forbundet med hinanden”, siger

”Vi har altid den tilgang, at hvis én fra bestyrelsen brænder for

Pia Beck Stæhr og ser frem til et mindre skel mellem finanskredse

noget, så har vedkommende initiativet til at prøve det af”, siger

og virksomhedskredse.

kredsformand Pia Beck Stæhr, og Birgitte Abildgaard supplerer: ”Designet er støvet af og blevet mere nutidigt i sit udtryk, og vi har ”Vi får lov til at tage de initiativer, vi gerne vil. I bestyrelsen har vi

hurtigt taget det til os. Vores faglige personaleforeninger har også

et virkelig godt samarbejde, og der er stor lyst og tillid til at give

mulighed for at tage den nye navnestruktur, der giver en mere di-

alt, hvad vi har mulighed for i en hverdag, der også er præget af,

rekte forbindelse ind til Finansforbundet”, siger Kim Frederiksen

at vi alle har opgaver hjemme i vores respektive virksomheder.”

og afslører, at undervejs har formanden været den store fortaler, mens næstformanden har været lidt kritisk:

Finansforbundet Kreds Øst dækker over 100 større og mindre virksomheder, siger næstformand Niels Ellegaard:

”Første gang jeg så det nye logo, sagde det mig ingenting, og jeg husker stadig det gode gamle logo fra 1992”, siger Niels Ellega-

”Vi kommer fra vidt forskellige virksomheder, så vores medlems-

ard, der straks bliver udfordret af Pia Beck Stæhr:

base er sammensat af mange forskellige jobprofiler, og vi favner mange virksomhedskulturer, og derfor er vi som kreds nødt til at

”Det nye logo er fantastisk godt tænkt. Det har et grafisk udtryk,

tænke på mangfoldigheden.

der minder mig lidt om veje, der ikke er lukkede.”


BERETNING

Er stress også dit eget ansvar?

600 nye betalende medlemmer

Medlemmernes trivsel har stået højt på kredsbestyrelsens aktivi-

Nye typer virksomheder og medarbejdere i det finansielle om-

tetsliste, og det er der god grund til, eftersom stress-udviklingen

råde tænker anderledes omkring medlemskab af en fagforening.

i den finansielle sektor er næsten tredoblet over de sidste 10 år.

Finansforbundet Kreds Øst har potentiale, når det gælder hvervning af nye medlemmer, og det sidste år har kredsen haft fokus

Derfor inviterede Finansforbundet Kreds Øst til en række med-

på bestemte virksomheder i vores hvervearbejde, og resultatet

lemsmøder med stress-ekspert Rikke Maj Thauer under overskrif-

er en god stigning i antallet af nye medlemmer.

ten: Er stress også dit eget ansvar. Sådan forebygger, spotter og håndterer du stress hos dig selv (og andre)!

”Vi har fået 600 nye medlemmer, og det er folk med job, så det er betalende medlemmer”, siger Niels Ellegaard og understreger,

”Vi ved godt, at det kan være lidt provokerende at stille et alvor-

at vores legitimitet som fagforening jo hænger sammen med en

ligt problem op under den titel, men vi skal som mennesker også

høj organisationsproces.

huske at sige fra”, siger Birgitte Abildgaard og henviser til stressekspertens oplæg om, at folk skal forstå, hvad stress er og have

”Vi ser, at stigningen især sker inden for området it-medarbej-

værktøjer til at bryde deres egne mønstre, når de møder udefra-

dere, hvor Finansforbundet har det største potentiale”, siger Pia

kommende krav.

Beck Stæhr og henviser til møder, hvor bestemte tillidsmænd bliver klædt på til at tage aktiv del i hverveaktiviteten:

Cirka 350 medlemmer deltog i gå-hjem-møderne fra kl. 17 - 20, og de var glade, siger Birgitte Abildgaard og tilføjer:”Vi gør også det

”Når først tillidsmændene griber bolden med at hverve nye med-

her for at dyrke fællesskabet. Når vi taler om stress og trivsel, vi-

lemmer, så rykker det. Det har vi set på Nets, hvor vi har øget or-

ser det sig, at det gør os mere modstandsdygtige over for de for-

ganisationsprocenten med 8 point.”

andringer, der kommer ind over hverdagen, når vi har vores fællesskab og kan dele tingene.”

I den sammenhæng må vi ikke glemme Finansforbundets opfordring til ’Member get Member”, og kredsen er nødt til at sige:

Planen for 2020 er at gå videre med at dyrke vores arbejdsfælles-

Det virker.

skaber, hvor medlemmerne mødes på kryds og får udvekslet erfaringer. Vi ser flere udfordringer med ensomhed i sektoren i disse

Samlet set er det et tæt samarbejde mellem Finansforbundets

år, hvor vi i højere grad arbejder individuelt, muligvis på skiftende

sekretariat og tillidsmænd ude i virksomhederne, der har givet

pladser og lokationer. Som fagforening kan vi stille rammerne til

flere betalende medlemmer.

rådighed til, at vi mindes om, at vi er en del af et større fællesskab.

9


10

BERETNING

Fordeling af udgiften til kredsbestyrelsesmedlemmer

dansker. Selv om man arbejder i samme afdeling, kan man være

I forhold til overenskomsten 2020 har Finansforbundet Kreds Øst

tilbageholdende i forhold til en kollega i et andet land”, fortæller

været aktive med kravindsamling og deltagelse på aftalekonfe-

Kim Frederiksen og henviser til en anden kultur i lande som Kroa-

rencen og haft egen aftalekonference for egne tillidsmænd. Med-

tien og Italien, der i højere grad kører efter en nulfejlkultur.

lemmerne har også budt ind med de krav, de havde. ”Vi får mange mails med cc – det er standard. Alle forsøger at Kredsbestyrelsen gik sammen med Finansforbundet Kreds Vest

holde deres ryg fri.”

angående faglige repræsentanter, siger Helle Rank: I en undersøgelse har Finansforbundet sammenlignet it-med”Et krav har været spørgsmål om omfordeling af udgifterne, hvis

lemmer med resten af medlemsskaren. Den viser, at it-medar-

en medarbejder i en virksomhed bliver valgt til bestyrelsen i en fi-

bejdere er meget mere motiverede for at tage uddannelse og

nanskreds. Især mindre virksomheder synes ikke, at de har råd til

mere bevidst omkring at skulle udvikle sig fagligt:

at undvære en medarbejder til fagligt arbejde”, siger hun og tilføjer: ”Når det gælder om at blive klogere på emner som kunstig intelli”Med en fordeling af lønomkostningerne til kredsbestyrelses-

gens, dataetik og nye trends, skal Finansforbundet levere varen,

medlemmer kunne virksomheden købe en vikar til at tage den

og det kan vi via vores aftale med Dansk IT, der byder på gode og

ledige plads.”

relevante gå-hjem-møder og webinarer”, siger Kim Frederiksen.

”Vi kunne godt tænke os, at det ikke skal være et vilkår, at man

Se ud over kanten af eget skrivebord

kommer fra en stor virksomhed for at sidde som bestyrelsesmed-

Det finansielle område er i disse år i voldsom forandring, og

lem i en finanskredsbestyrelse”, understreger Pia Beck Stæhr.

mange funktioner og arbejdsopgaver ændres eller forsvinder helt. Derfor er kompetenceudvikling og omstillingsparathed helt

Det digitale område

afgørende for vores medlemmer, der skal inspireres til at bruge

Det finansielle område er i gang med store forandringer som led i

Finanskompetencepuljen.

digitaliseringen. Finansforbundet Kreds Øst repræsenterer store virksomheder inden for it-området som BEC, IBM, Nets, SDC og

”Det er den lokale tillidsmand, der skal gøre gældende over for

Visma, og kredsen har i forhold til andre kredse forholdsmæssigt

virksomheden, at den aktivt skal gøre brug af tilbuddene”, siger

flere it-medlemmer, hvilket giver nogle særlige udfordringer, siger

Kim Frederiksen og tilføjer:”Vi opfordrer vores medlemmer til at

Kim Frederiksen: ”Det skaber uro i en virksomhed, der udvider sin

stifte bekendtskab med Finanskompetencepuljen og prøve at

afdeling i Kroatien, fordi en kroat ikke får den samme løn som en

bruge det virksomhedsrettet.”


BERETNING

Der skal skubbes på, siger Helle Rank, hvis alle medlemmer skal

række spørgsmål, og her dukkede det op, hvor meget lederne

være kompetencemæssigt klædt godt på til morgendagens job.

egentlig er udfordret. Det er helt afgørende, at Finansforbundet Kreds Øst også er relevant for lederne, så de får noget ud af de-

”Ser du ud over kanten af eget skrivebord, at det er helt andre

res medlemskab.

kompetencer, du skal ud og have. Det kan rigtig mange medlemmer slet ikke forholde sig til. Den anden barriere er, at man ikke

Da Finansforbundet kom med et tre dages lederudviklingsfor-

kan overskue at tage sig tid til uddannelse i en fortravlet hverdag.

løb om, hvordan lederen kan skabe bedre trivsel for sine med-

Det skal vi jo vende om og spørge, om du har tid til ikke at gøre

arbejdere og sig selv, ramte det et behov hos ledere fra kred-

det”, understreger Helle Rank, og Pia Beck Stæhr supplerer med,

sens virksomheder.

at mange medlemmer formulerer, at de ikke selv vil betale med f.eks. timer i Timebank:

”Rigtig mange af virksomhederne i Finansforbundet Kreds Øst stiller ikke avancerede kurser til ledere til rådighed. Derfor giver

”Der er vi også forkælede og privilegerede i det her land. Vi me-

det stor værdi, at Finansforbundet har sådan et tilbud til ledere,

ner også, at medarbejderne skal være indstillet på at bidrage til

der har lyst til at erhverve redskaber til at håndtere medarbejder-

egen uddannelse.”

nes mistrivsel”, siger Birgitte Abildgaard og uddyber:

”Vi har fået sagt det så mange gange, at det bliver sådan lidt en

”Vi kan se i trivselsundersøgelsen hos lederne, at det faktisk er no-

floskel, men vi har en udfordring med at få folk til at forstå, at livet

get af det, der presser lederne rigtig meget. Hvordan skal vi hånd-

forandrer sig, og vi ser ind i et arbejdsliv i forandring og i en digi-

tere de af vores medarbejdere, der går i dårlig trivsel? Vi er blevet

tal fremtid”, siger Helle Rank.

blæst bagover i tilslutning til det her udviklingsforløb”, siger hun.

”Det skal gerne være en del af dit dna, at du selv skal gøre noget

Konflikthåndtering og den gode relation

til gavn for dine kompetencer”, siger Kim Frederiksen og tilføjer,

I 2019 fik vi afviklet tillidsmandsvalget, som dækker 35 virksom-

at vi ikke bare taler om snævre faglige kompetencer men også

heder. Men der er også banker, hvor det ikke er lykkedes såsom

sociale kompetencer. Spørgsmålet er så, hvordan vi som fagfor-

Saxo Bank og internationale virksomheder som The Royal Bank

ening forholder os til det at få gjort vores medlemmer bedre på

of Scotland. Kun fem banker er uden en tillidsmand.

de såkaldt bløde kompetencer? Finansforbundet Kreds Øst gjorde noget nyt på årets tillidsmands-

Ledere skal håndtere mistrivsel

seminar i 2019, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne blev invite-

På generalforsamlingen i 2019 svarede medlemmerne på en

ret med. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udbygger kompeten-

FN’S VERDENSMÅL Finansforbundet har besluttet, at FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling også er afsæt for Finansforbundets arbejde med at udvikle et bæredygtigt samfund og et bæredygtigt finansielt område. ”Mange af virksomhederne har en størrelse, der betyder, at de har en ren og skær forpligtigelse til at gøre noget. Vi er i gang med at forberede en indsats gennem vores tillidsmænd”, siger Pia Beck Stæhr og tilføjer, at alle kan gøre en lille smule. ”Som virksomhed kan man gå ind og tage stilling, og det kan blive en del af tillidsmandens rolle at bære verdensmålene ind i SU.” ”Kredsen har nok været lidt fodslæbende. Vi har ventet på at se, hvad der kom fra Finansforbundet, men nu er vi klar i Øst”, siger Niels Ellegaard.

11


12

BERETNING

cerne hos vores tillidsmænd, så de er bedre rustet til deres rolle,

land om de politiske emner, som Finansforbundet er optaget af”,

siger Birgitte Abildgaard:

siger Pia Beck Stæhr.

”Både tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter var tilfredse.

Netværk for nye fællestillidsmænd

Temaet var konflikthåndtering, og så var der noget fysisk arbejds-

I 2018 startede kredsen et netværk op med de nye fællestillids-

miljø, som tillidsmændene faktisk også var glade for.”

mænd, og så kom de mere garvede fællestillidsmænd, der er alene tillidsmand i en virksomhed og ville være med, for de havde

Konsulenter fra Mannaz holdt oplæg om, hvordan en virksomhed

hørt at der var nogle gode samtaler, så nu har Kredsen et egentligt

er afhængig af gode relationer. Men når en uenighed opstår og

netværk for nye og ”enlige” fællestillidsmænd. Det er netværks-

bliver usund og måske personlig, er der behov for konflikthånd-

tankegangen, der er slået igennem.

tering og forhandlingsevner, siger Birgitte Abildgaard: ”Hvis ledelsen pludselig siger, at du ikke må bruge mere tid på at være tillidsmand. Eller der er kommet en ny APV, der viser problemer.” Somme tider er spørgsmålet, hvorvidt et problem hører under tillidsmanden eller arbejdsmiljørepræsentanten, siger Helle Rank:

”DER ER OGSÅ SAMMENFALD, FORDI NOGLE SIDDER MED BEGGE HATTE, MENS DE DER KUN SIDDER MED ARBEJDSMILJØ, FÅR NOGLE FLERE INPUT OG INSPIRATION I SAMVÆR MED TILLIDSMÆND.”

”Der er også sammenfald, fordi nogle sidder med begge hatte, mens de der kun sidder med arbejdsmiljø, får nogle flere input og inspiration i samvær med tillidsmænd.”

Kredsbestyrelsen har en god oplevelse af at være tæt på alle tillidsmænd i Kredsen.

Birgitte Abildgaard tilføjer, at de steder, hvor arbejdsmiljørepræsentant, tillidsmand og leder har et tæt og fortroligt samarbejde,

”Vi stiller hvert år midler til rådighed for personaleforeningerne

fungerer det bare bedst. Desuden er det helt afgørende for kreds-

og tillidsmandsgrupperne, som de kan bruge til bestyrelsesmø-

bestyrelsen at diskutere politik med tillidsmændene, og hvad kred-

der, arrangementer, jubilæum eller i hvervesammenhæng”, si-

sen kan gøre for, at de også tør tage diskussionerne:

ger Niels Ellegaard, så medlemmerne kan se, at der er fornuft i en fagforening.

”På seminaret fik kredsbestyrelsen en diskussion med vores bag-

OK PÅ GRØNLAND OG FÆRØERNE Både på Færøerne og i Grønland var der i 2019 overenskomstforhandlinger. Den færøske banksektor fik en 2-årig overenskomst med 5,76 procent i ramme , hvor det meste gik til løn. Grønland fik en 3-årig overenskomst med 6 procent i lønstigning samt en del ændringer i den grønlandske overenskomst. Man har blandt andet fået flextidsordning, og de feriefri rejser starter nu ved to års anciennitet. Desuden en udvidelse af frihed i forhold til død og begravelser af slægtninge. På Grønland er man i gang med at bygge tre nye lufthavne, der skal gøre rejsen til Grønland nemmere og kortere til gavn for både lokale og turismen.


BERETNING

På vegne af medlemmer

”For år tilbage var det mange af de ældre, der mødte op til banko,

Finansforbundet Kreds Øst har omkring 8000 medlemmer, hvoraf

men nu er der flere unge deltagere. Det koster 100 kroner at del-

1000 er pensionister, så Finansforbundet Kreds Øst er den stør-

tage, og sidste år betalte en direktør gebyret for hele sin afde-

ste kreds i Finansforbundet målt på aktive medlemmer.

ling”, fortæller Pia Beck Stæhr.

”Som Finanskreds er det en udfordring at have mange forskellige

Vi taler om nærvær. Om at være sammen med mennesker i en relation, og relationen er tilstede dér, hvor du er, siger Kim Frede-

”SOM FINANSKREDS ER DET EN UDFORDRING AT HAVE MANGE FORSKELLIGE VIRKSOMHEDER, SÅ VI ER TVUNGET TIL AT SE TINGENE FRA FLERE PERSPEKTIVER.”

riksen fuld af begejstring: ”Det begynder med en middag, så vi er allerede meget sociale, derefter et indlæg fra Kredsens formand, om hvad der rører sig i Finansforbundet og Finansforbundet Kreds Øst, før vi starter på spillet. Det en fantastisk stemning at sidde i et rum med 350 medlemmer, og der kan være dødstille, indtil én råber banko!”

Et spændende år forude 2020 byder også på en masse spændende opgaver og begi-

virksomheder, så vi er tvunget til at se tingene fra flere perspek-

venheder i Finansforbundet Kreds Øst.

tiver. Derfor taler vi mere generelt på vegne af medlemmer i stedet for at tale på en virksomheds vegne”, siger Kim Frederiksen.

Fredag den 27. marts holdes årets generalforsamling. Implementering af den nye overenskomst står på agendaen, og for-

Så bliver der råbt banko

året byder også blandt andet på netværk for kredsenes tillids-

Hvert år inviterer Finansforbundet Kreds Øst til bankospil og hyg-

mænd (Forhandlere af lokalaftaler) i begyndelsen af maj samt

geligt samvær med kolleger. I København deltog 350 medlem-

tillidsmandsseminar medio maj.

mer på årets første bankoaften. Til efteråret fylder blandt andet Finansforbundets landsmøde ”Vi har mange seniorer, og banko med kredsen er en af årets store

i kalenderen, hvor de kommende års indsatser skal aftales. På

begivenheder for vores her seniorer. Medlemmerne får lejlighed

tegnebrættet er også en stribe medlemsmøder.

til at opleve lidt fællesskab”, siger Birgitte Abildgaard.

13


14

KORT NYT Meddelser fra kredsen og forbundet | læserbreve | nyheder | etc

BANKO HITTER IGEN Omkring 800 medlemmer har deltaget i de traditionsrige ban-

Kredsen har i år valgt at revitalisere konceptet en smule, da vi

kospil, som kredsen har holdt i København, Roskilde, Nykøbing

har indført flere temaer, som både lægger sig op ad traditio-

Falster, Odense og Herning i januar, februar og marts.

nerne og dertil fortæller lidt om, hvad vi lægger vægt på i det

Stemningen har været rigtig god på bankoaftenerne, som

politiske arbejde. For eksempel er der en runde med udeluk-

mange deltager i sammen med nære kolleger. Kredsformand

kende bæredygtige præmier.

Pia Beck Stæhr fortæller til alle møderne lidt om, hvad der foregår i kredsen lige nu, så medlemmerne kan gå berigede hjem på såvel information som bankogaver.

360 medlemmer deltog i Finansforbundet Kreds Østs bankoaften på Radisson Blu i København.

Opråberne Pia Beck Stæhr og Birgitte Abildgaard fra kredsbestyrelsen under den royale runde.

DE VANDT I JULEKALENDER-KONKURRENCEN Gavekort 200,-, 1. låge:

Solveig Hingstrøm, Kreds Øst

Gavekort 200,-, 3. låge:

Lene Dyg Holme, Handelsbanken

Annette Jakobsen, Pensionist

Åse Madsen, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Susanne Christoffersen, Ekspres Bank A/S

Michael Lüthi, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Karin Aagaard Nielsen, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Thi Le Hien Hoang, BEC a.m.b.a.

Carsten Petersen, Dragsholm Sparekasse

Lotte Rye Wæde, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Kalai Nyborg, Alm. Brand Bank

Jimmie Stig Larsen, Nets Denmark A/S

Helle Krall, Pensionist Birgit Petersen, Pensionist

Gavekort 200,-, 2. Låge:

Lone Holm Stibolt Jensen, Lollands Bank A/S

Gavekort 500,- 4. låge:

Lene Vesterlund, Lån & Spar Bank A/S

Finn Reenberg, BEC a.m.b.a.

Dorthe Jørgensen, Nets Denmark A/S

Merete Poulsen, Pensionist

Bent Framholt, SDC A/S

Steen Andersen, Efterløn

Mette Frank Jungersen, Pensionist Anne Walther Øvlisen, BEC a.m.b.a. Lis Munkholm, Kreds Øst


15

HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikl er for at kunne svare.

SPØRGSMÅL 1. Hvad er titlen på Chris MacDonalds nyeste bog? a. Ikke til forhandling b. Ikke til diskussion c. Ikke for tøsedrenge

2. I hvilken sparekasse indledte Hanne Storm Abildtrup sin karriere for mere end 40 år siden? a. Svendborg Sparekasse b. Frøslev Sparekasse c. Håndværkersparekassen i Assens

3. Hvor mange nye betalende medlemmer har Finansforbundet Kreds Øst fået det seneste år? a. 500 b. 600 c. 700

4. Finansforbundet har netop fået ny visuel identitet. I hvilket år pillede forbundet ved designet sidste gang? a. 2004 b. 2006 c. 2008

Udgiver: Finansforbundet Kreds Øst Applebys Plads 5 1411 København K Telefon 32 96 46 00 Telefax 32 96 12 25 E-mail: kredsoest@ finansforbundet.dk kredsoest.dk (ISSN nr. 1902-0015) Redaktion: Pia Beck Stæhr (ansv.) René Paludan Birgitte Abildgaard Kommunikation, Finansforbundet Design: Finansforbundet

For at deltage i quizzen skal du gå ind på www.kredsoest.dk og indtaste dine svar. Har du spørgsmål til, hvordan du indtaster dine svar, så ring evt. til Sanne Krog Lund, Finansforbundet, tlf. 32 96 46 00 for at få hjælp. Vi trækker lod om tre supergavekort til www.gavekortet.dk. Vinderne får direkte besked og skal selv indberette gevinsten til skat. Her er vinderne af et Supergavekort på 200 kr. fra Kreds Øst’s november-blad: Andrea Lima – BEC a.m.b.a. Lars Hansen – Arbejdernes Landsbank Harda Simonsen – P/F BankNordik

Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Scanpix Oplag: 8000 Udgives af Finansforbundet Kreds Øst - en finanskreds i Finans­forbundet. “Vi sikrer den menneskelige kapital”


LEDER

En ny fornuftig overenskomst er født

Pia Beck Stæhr, formand

Søndag 16. februar mødte hovedbestyrel-

gode til debat mellem parterne – som små

get i flere omgange i de overenskomster,

sen ind i Finansforbundshuset til et langt

frø, der bliver lagt og modner til nye tiltag

der er bagude.

overenskomstforhandlingsdøgn – et af

og ideer til kommende overenskomster.

slagsen, hvor det blev til en enkelt times

Men nu er tiden modnet på det område, og

søvn og mange kopper kaffe og sukker-

Aftalen, der blev indgået, er fornuftig med

der er lydhørhed for at gøre en fælles triv-

indtag til undertegnede!

både lidt ekstra til lønposen og pensionen,

selsindsats. Det forventer vi os meget af,

men også med en fortsat tandforsikring,

især i Finansforbundet Kreds Øst, da vi er

Vores dygtige formandskab i Finansfor-

der nu gøres permanent ligesom vores

en af de kredse, hvor medlemsundersø-

bundet måtte mange gange frem og til-

arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

gelser har vist, at trivslen er udfordret. Der-

bage mellem Finansforbundet og Finans-

for er den også et af vores fokusområder.

sektorens Arbejdsgiverforening (FA) i Amaliegade i indre Køben-

Det er en overenskomst, der

havn, før overenskomsten var

er tænkt godt ind i nutiden og

underskrevet og sidste punktum sat.

”DET ER EN OVERENSKOMST, DER ER TÆNKT GODT IND I NUTIDEN OG FREMTIDEN”

fremtiden. Der er lagt kræfter i at tænke på fleksibilitet, blandt andet med en mulighed for at

Vi, hovedbestyrelsen og gode

tage 6. ferie uge ind i timeban-

folk fra forhandlingsafdelingen,

ken. Fleksibilitet er vigtig på flere

økonomi og presseafdeling, var

parametre, da undersøgelser

baglandet, som skulle være fri-

påpeger, at indflydelse på vo-

ske og parate, når forhandlingsteamet kom

På kompetenceområdet er der også fort-

retur med, hvad man var ved at nå frem til i

sat noget at hente, da Finanskompetence-

forhandlingen, og vi gav ’high five’ til de vi-

puljen fastholdes til finansiering af kurser

Alt i alt en fornuftig treårig overenskomst,

dere forhandlinger efter diverse gennem-

og videreuddannelse.

der støtter op om vores udfordringer og vo-

gange og mellemregninger.

res arbejdsforhold giver en bedre trivsel.

res arbejdsforhold i en dynamisk og hurEt særligt godt og velkomment tiltag i den

tigudviklende sektor.

Vi havde fremsendt en del krav fra vores

nye overenskomst er den fælles aftale, der

side. Nogle krav bliver ført videre til det

skal være med til at gøre noget ved den

Stemmer et flertal af Finansforbundets stem-

’store bord’, hvor de endelige forhandlin-

trivselsudfordring, som vi har i vores sek-

meberettigede medlemmer ja til aftalen, træ-

ger bliver bearbejdet. Andre krav kan være

tor. Noget, vi som fagforbund har påpe-

der den nye overenskomst i kraft 1. april 2020.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.