__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Marts 2020 Medlemsblad

HELLERE TILLIDSMAND END CHEF Jeg er nået frem til, at jeg bedst kan lide at skabe resultater selv, ikke skabe dem gennem andre, siger Caroline Thyren, som nu er tillidsmand for anden gang Side 8

Arbejdsglæden har fået et kæmpe løft / 4

Et år i samarbejdets tegn /10

Overvældende, megafedt og lidt akavet /16


2

NY VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST

Af Carsten Jørgensen

Kagen skal være større

Det lokale lønsystem skal redefineres, og der skal fokus på

res af faglig konsulent Charlotte Hansen fra FiNs sekretariat.

kompetenceudvikling og trivsel, men vigtigst er, at den samlede pulje gøres større end i standardoverenskomsten,

”Tidligere er der lagt ekstra midler i puljen, og det princip ønsker

lyder det fra bestyrelsesmedlem Ole Lund Jensen forud for

vi ikke at fravige”, siger Ole Lund Jensen.

forhandlingerne om en ny virksomhedsoverenskomst

Lønsystem skal moderniseres Fra midt i april og frem til begyndelsen af maj sætter Finans-

Hvordan de lokale lønmidler fordeles blandt medarbejderne,

forbundet i Nordea (FiN) og ledelsen i Nordea Danmark sig til

er et åbent spørgsmål. Der er delte meninger blandt medlem-

forhandlingsbordet for at forhandle sig frem til en ny virksom-

merne om hvor meget, der skal være kollektivt, og hvor meget

hedsoverenskomst (VOK), der skal afløse den nuværende, der

der skal være individuelt. Derfor er det vigtigste for FiN, at den

udløber 31 marts.

samlede pulje bliver så stor som mulig, så flest mulige medarbejdere tilgodeses.

Standardoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) så dagens lys mandag den 17. februar - et par uger tidligere end forventet. Over tre år er der aftalt en samlet lønramme på seks procent. Hertil kommer forbedringer af pensionsbidraget. For Nordea-ansatte og andre omfattet af VOK er der aftalt generelle lønstigninger på 1,20 procent 1. juli 2020, 1,20 procent 1. juli 2021 og 1 procent juli 2022. Derudover er der 2,6 procent (0,8 procent henholdsvis 1. juli i år og næste år samt 1 procent 1. juli 2022) til forhandling

”FLEKSIBILITET HANDLER FOR OS BL.A. OM, AT MEDARBEJDERNE FÅR MULIGHED FOR EN MERE FLEKSIBEL ARBEJDSDAG ELLER AT GÅ NED I ARBEJDSTID I EN PERIODE PÅ GRUND AF DEN LIVSFASE, DE ER I”

og fordeling i forbindelse med fornyelsen af VOK.

Ole Lund Jensen

”Et af vores vigtigste mål med forhandlingen af en ny VOK er, at

At det 20 år gamle lokale lønsystem skal redefineres, hersker

det samlede overenskomstresultat bliver højere. Kagen, som der

der dog ingen tvivl om.

deles ud af, skal være større”, siger Ole Lund Jensen, bestyrelsesmedlem i FiN og erfaren VOK-forhandler.

”Vi og banken er enige om, at lønsystemet trænger til en modernisering. Vi skal have en model, som medarbejderne kan have

Sammen med formand Dorrit Brandt og næstformand Mette

tillid til, er mere transparent, og som opleves fair. Jeg håber, vi

Balck Mejlby udgør han FiNs forhandlingsteam, og de supple-

kan blive enige om, hvordan et nyt lønsystem skal bygges op”,


NY VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST

Kompetenceudvikling er også med på FiNs ønskeliste. ”Et krav fra os kunne for eksempel være, at banken bliver bedre til at understøtte en udvikling, hvor medarbejdere i banken kvalificeres til at tiltræde de ledige stillinger, der internt er slået op i banken. Der er allerede gode tiltag for intern jobmobilitet, men der mangler muligheder for at opkvalificere interesserede kandidater til at varetage de nye jobfunktioner”, forklarer Ole Lund Jensen. Fleksibilitet vil ifølge ham også blive et nøgleord i VOK-forhandlingerne. ”Fleksibilitet handler for os bl.a. om, at medarbejderne får mulighed for en mere fleksibel arbejdsdag eller at gå ned i arbejdstid i en periode på grund af den livsfase, de er i”, siger Ole Lund Jensen.

Positiv tilgang til forhandlinger Forhandlingerne om en ny VOK skal være afsluttet inden udgangen af maj. Derefter sendes resultatet til elektronisk urafstemning blandt medlemmerne i juni. Ole Lund Jensen forventer, at man godt kan opnå et fornuftigt resultat. ”I lang tid har vi haft en god og konstruktiv dialog med banken om mange forskellige emner. Det håber og forventer jeg også, at vi vil have i forhandlingen af en ny VOK. Jeg og kollegerne fra FiN går til forhandlingerne med positive forventninger”, understreger han.

siger Ole Lund Jensen.

HOVEDPUNKTER I STANDARDOVERENSKOMSTEN

I den nye standardoverenskomst er der ændret på løn- og ar-

Dette er aftalt mellem Finansforbundet og FA (Finanssekto-

bejdstidsregler, som også kan få betydning for VOK’en. Der er

rens Arbejdsgiverforening) i en ny 3-årig overenskomst, som

indført en ny bestemmelse om jobløn og selvstændig arbejdstil-

nu er sendt til elektronisk urafstemning blandt medlemmerne.

rettelæggelse, som betyder, at nogle medarbejdere kan ansættes på jobløn. Medarbejderen får altså mere fleksibilitet, men mister retten til overarbejdsbetaling.

• Lønstigning på 3,4% til generelle stigninger og 2,6% til lokal forhandling i virksomhedsoverenskomsten • •Aftalen indeholder en række konkrete, fælles initiativer til at

Intern mobilitet bør styrkes

forbedre trivslen i overenskomstperioden – blandt andet via

Et fælles trivselsudvalg med repræsentanter fra Finansforbun-

et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefa-

det og FA og etablering af et korps af trivselsvejledere er et af

linger for god trivsel.

de nye, visionære tiltag i standardoverenskomsten. FiN vil gerne bygge videre på dette, når de sætter sig til forhandlingsbordet med banken.

• Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kurser og videreuddannelse. • Tandforsikring gøres permanent i overenskomsten på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

3


4

ARBEJDSMILJØ

Af B i rg i t t e A a b o Fo t o : C h r i s t o f fe r R e g i l d

ARBEJDSGLÆDEN HAR FÅET ET KÆMPE LØFT Tilfredsheden med arbejdet var under gennemsnittet i

ens, og du skal kunne aflæse kunden lynhurtigt. Nogle er dybt fru-

Nordea blandt de omkring 400 ansatte i 24/7. Nu er den et

strerede, andre skal bare have en oplysning. Men fælles for op-

godt stykke over gennemsnittet

kaldene er, at det er enormt vigtigt for Nordea, at de bliver mødt med menneskeligt overskud. Det havde vi glemt lidt i stræben på

Arbejdet er det samme. De omkring 300 fastansatte og 100 lø-

at nå et godt økonomisk resultat – vi var blevet lidt robotagtige”.

sere tilknyttede i Nordeas 24/7 håndterer stadig omkring 10.000 kundeopkald om dagen og er dermed i kontakt med over tre mil-

Færre måltal

lioner kunder på årsbasis. Men arbejdsglæden og tonen har for-

Hans overbevisning er, at et samlet godt resultat nås bedre ved

andret sig markant, og i de seneste tilfredshedsundersøgelser

at fokusere et andet sted end på bundlinje og definerede måltal

blandt medarbejderne har den bevæget sig, så den nu ligger

for, hvor mange samtaler den enkelte skal nå. For at kunne møde

et godt stykke højere end gennemsnittet i banken.

kunden med det nødvendige overskud, kræves det, at den enkelte medarbejder er glad for sit arbejde og bruger den nød-

Forklaringen på, at scoren for tilfredshed blandt de ansatte i af-

vendige tid til samtalen.

delingen har bevæget sig fra 63 til 88 ud af 100 mulige på godt et år, ligger i en stribe tiltag og forandringer, som lederen, Jes-

Derfor har han også aflyst kvartalskonkurrencer om, hvem der

per Balslev, har stået i spidsen for. Han er vikar på posten og

når flest opkald.

har lagt meget energi i at fortsætte og udbygge de forandringer, der allerede så småt var sat i gang, da han tog over i maj 2019:

”Kunder er forskellige, og medarbejdere er også forskellige. Det skal ikke være sådan, at medarbejderne hele tiden er optaget af,

”Jeg har en kæmpe respekt for arbejdet i 24/7. Ingen opkald er

hvor lang tid, det tager at svare. For det kan også gå for hurtigt, og får kunderne ikke ordentligt svar, ringer

” DET ER ENORMT VIGTIGT FOR NORDEA, AT OPKALDENE TIL 24/7 BLIVER MØDT MED MENNESKELIGT OVERSKUD. DET HAVDE VI GLEMT LIDT I STRÆBEN PÅ AT NÅ ET GODT ØKONOMISK RESULTAT – VI VAR BLEVET LIDT ROBOTAGTIGE”

de bare to gange i stedet for en”.

Rundt blandt medarbejderne Jesper Balslev har fra sin første dag i området arbejdet for at skubbe til arbejdskulturen. ”Vi vil skabe den bedste arbejdsplads og dermed også få gode kundeoplevelser. De to ting går hånd i hånd”.

Jesper Balslev

Han investerer blandt andet selv meget af


ARBEJDSMILJØ

sin arbejdstid i at bevæge sig rundt i afdelingen i Høje Taastrup

otte år og normalt er i Odense-afdelingen, mærker tydeligt, at

for at tale med og ikke mindst lytte til medarbejderne, og det vir-

arbejdstilfredsheden er bedre end før.

ker efter hensigten, fortæller Søren Degnbol, der har arbejdet i callcenteret i syv år:

Han har taget en stribe positive udsagn fra kolleger med sig til mødet med Finansforbundet i Nordea-bladet i Hermes Hus i Høje

”Vi medarbejdere står på scenen hele tiden og får kundernes

Taastrup og læser op. De handler om glæde over en tydeligere

feedback straks efter samtalerne. Det er krævende. Bare det,

ledelse, en stærkere følelse af at være et team samt af at le-

at man får et venligt nik og måske en lille snak med Jesper ind

delse og medarbejdere spiller på samme side og har fælles mål.

imellem, gør en meget stor forskel - det kan gøre min dag til en 10’er-dag”, siger han, med henvisning til det 1-10-system, kun-

”Vi står på mål for butikken og skal tage en masse opkald fra kun-

derne rater medarbejderne efter.

der, der ikke altid er lige behagelige. Så det har meget stor betydning, at vi har opnået en større oplevelse af respekt og aner-

På hold med ledelsen Forandringen i forhold til synlig og lyttende ledelse er også slået igennem i de andre 24/7-afdelinger i Aarhus og Odense, for teamlederne har også fået til opgave at bruge mere tid rundt blandt medarbejdere og lytte til deres input. ”Det er en svær øvelse, også for ledere, men vi er godt i gang. Jeg siger til dem, at hvis de bliver siddende bag skærmen og stirrer på den, bliver tallene ikke bedre. Det kræver tværtimod, at de går ud blandt medarbejdere og lytter oprigtigt til dem”, siger Jesper Balslev. Fællestillidsmand Jan Nielsen, der har arbejdet i callcentre i

”VI STÅR PÅ MÅL FOR BUTIKKEN OG SKAL TAGE EN MASSE OPKALD FRA KUNDER, DER IKKE ALTID ER LIGE BEHAGELIGE. SÅ DET HAR MEGET STOR BETYDNING, AT VI HAR OPNÅET EN STØRRE OPLEVELSE AF RESPEKT OG ANERKENDELSE” Jan Nielsen

5


6

ARBEJDSMILJØ

”TIDLIGERE SKULLE ALLE MØDER VÆRE LIGE LANGE, NU KAN VI SELV PLANLÆGGE OG HOLDE ET LÆNGERE MØDE I VORES TEAM, NÅR DER ER BEHOV FOR DET” Søren Degnbol

kendelse – vi får ros og bliver værdsat. Vi oplever i det hele taget

sig forud for forudsigelige store pukler af henvendelser – som i

en ny imødekommenhed fra ledelsen”, konstaterer Jan Nielsen.

forbindelse med den varslede nedlæggelse af gevinstopsparingskonti i år.

Større frihed Sammen med øget kommunikation om, hvad man gør og ikke gør

”Vi sætter os og kører samtalerne igennem og får dermed gen-

som team, har der også været afholdt forskellige workshops, for-

nemgået de typiske spørgsmål, inden kunderne begynder at

tæller fællestillidsmanden, der selv har deltaget:

ringe. Det giver en god fornemmelse og bedre samtaler at være forberedt på den måde”, konstaterer Søren Degnbol.

”Vi har blandt andet drøftet lederrollen og talt om, hvilke ønsker vi har til fremtidens leder. Vores oplevelse er, at ønskerne er ble-

Der er i det hele taget kommet en ny holdning til at prøve ting af

vet hørt og også, at der arbejdes for at efterleve dem – vi bliver

med Jesper Balslev, der er vant til at arbejde agilt i sin tidligere

mere inkluderet end tidligere som medarbejdere”.

stilling i hovedkontoret:

Blandt andet er der blevet løsnet op for, hvor længe medarbej-

”Det behøver ikke at være en lang proces, vi kan bare forsøge.

derne kan holde møde i deres team; noget Søren Degnbol er

Virker det, fortsætter vi med det, gør det ikke, kasserer vi det”.

glad for: At der er blevet justeret på en række parametre, som påvirker ”Tidligere skulle alle møder være lige lange, nu kan vi selv plan-

den daglige arbejdstilfredshed, betyder også, at tonen er blevet

lægge og holde et længere møde i vores team, når der er be-

anderledes og mere positiv, er de tre mænd enige om. Det er ble-

hov for det. Så hvis der er noget, der skal tales igennem, har vi

vet en bedre oplevelse at gå på arbejde, siger Søren Degnbol:

nu fået tiden til det. Vi kan også søge om at gå lidt før, hvis vi ønsker det, vagtplanerne er ikke helt så stramme”.

”Der lægges mere vægt på det positive i hverdagen. Fx sad jeg forleden sammen med kolleger og listede alt det gode op, der

Øvelser før pukler

er at sige om vores arbejdsplads. Der er meget godt at sige

Det fysiske udstyr er desuden blevet forbedret, medarbejderne

om den, og det var en rar oplevelse at minde hinanden om det”.

har fået nye pc’er og headset, og til forskel fra tidligere øver man

Fællestillidsmand Jan Nielsen mærker tydeligt, at arbejdstilfredsheden er bedre end før.


HVERVNING

Af Jesper Kiby Denborg

Fra Djøf til Finansforbundet

Da Louise Mehl begyndte Nordea i maj 2019, blev det

at have, men man håber, man ikke får brug for den. Men samti-

samtidig et farvel til Djøf og et goddag til Finansforbundet.

dig har fagforeningen jo også en række kurser. Jeg har set lidt

Hun er ikke alene. I 2019 blev 502 nye kolleger medlem af

på de kurser, Finansforbundet tilbyder, og der er flere, som ser

Finansforbundet i Nordea

interessante ud”.

”Jeg har været medlem af Djøf, siden jeg blev færdiguddannet.

Dette forår forhandler Finansforbundet den overenskomst på

Jeg har tidligere arbejdet i den offentlige sektor, hvor næsten

plads, der skal gælde for medarbejderne i sektoren.

alle var Djøf’ere. Jeg har været tilfreds med mit Djøf-medlemskab, men da jeg begyndte i Nordea, syntes jeg, at det var tid til

”Der er mere fællesskabsfølelse over, at det er ”min” fagforening,

at prøve noget nyt. Det giver god mening at skifte til Finansfor-

som forhandler. Og det er altså en fantastisk overenskomst. Jeg

bundet, når jeg nu arbejder i den finansielle sektor,” siger Louise

kan slet ikke få armene ned over den!”

Mehl, der arbejder i Group Data Protection Office.

”DER ER MERE FÆLLESSKABSFØLELSE OVER, AT DET ER ”MIN” FAGFORENING, SOM FORHANDLER. OG DET ER ALTSÅ EN FANTASTISK OVERENSKOMST. JEG KAN SLET IKKE FÅ ARMENE NED OVER DEN!” Skiftet skete, da Louise Mehl deltog på introduktionsdagen for nye kolleger, Nordea Day. ”Jeg talte med nogle repræsentanter fra Finansforbundet i Nordea, og det lød rigtig spændende. Det er let at skifte fagforening, så det er bare med at få det gjort”.

Fantastisk overenskomst Louise Mehl finder det helt naturligt at være medlem af en fagforening. ”Jeg har aldrig haft brug for min fagforening og håber 7-9-13 heller ikke, at jeg får det. Det er lidt som en forsikring: Den er god

7


8

T I L L I D S M A N D S VA L G

”I forhold til første gang, jeg havde rollen, føler jeg, at jeg har nogle helt andre ting at byde ind med nu”, siger Caroline Thyren, der efter en periode som leder nu igen er tillidsmand.


T I L L I D S M A N D S VA L G

Af B i rg i t t e A a b o Fo t o : L a r s B e r t e l s e n

Det bedste fra lederrollen er også i tillidsmandsrollen Efter seks år som leder besluttede

”Men det, at jeg selv havde været tillids-

har ikke været en tillidsmand i en lang år-

Caroline Thyren sig for, at det var nok. I

mand, gav mig klart en større bevidsthed

række, så det varede ikke længe, før hen-

stedet er hun nu privatrådgiver og

om, hvor vigtigt det er som leder at have

des leder opfordrede hende til at stille op.

tillidsmand - for anden gang

et godt samarbejde med og forhold til til-

Først tillidsmand, så leder og nu tillids-

lidsmanden. Så vi arbejdede sammen om

”Vi var tidligere lederkolleger, så han ved

at skabe en god arbejdsplads”.

nogenlunde, hvad jeg står for – og så ken-

mand igen. Den 36-årige privatrådgi-

der jeg jo tingene på en lidt anden og dy-

ver Caroline Thyren har foreløbig haft et

Efter seks år som filialdirektør i først fili-

bere måde, fordi jeg har siddet som leder”,

usædvanligt karriereforløb og er meget

alen i Birkerød og derefter for den sam-

siger privatrådgiveren, der fra årsskiftet

glad for sin beslutning om at droppe rol-

menlagte afdeling i Hørsholm, valgte hun

har kunnet kalde sig tillidsmand for an-

len som filialdirektør.

at gå hjemme i en periode. Hun og hen-

den gang.

des mand, der også arbejder i Nordea, ”Det føles helt rigtigt. Til gengæld har

havde fået to børn.

jeg valgt at sige ja til at blive tillidsmand

”Jeg vil gerne være med til at drage omsorg for mine kolleger som tillidsmand,

igen, for jeg synes, at den rolle indehol-

”Jeg har haft mange overvejelse om, hvad

uden at stå med lederansvaret samtidig.

der mange af de elementer, jeg var gla-

jeg skulle gøre karrieremæssigt. Det har

At være med til at få afdelingen til at fun-

dest for ved at være leder”.

været en lang proces. Jeg er nået frem til,

gere optimalt, og gøre en indsats for, at

at jeg bedst kan lide at skabe resultater

alle er glade for at møde på arbejde, det

Da Caroline Thyren som 24-årig var fær-

selv, ikke skabe dem gennem andre”, si-

er noget, jeg gerne påtager mig”.

dig som elev i Jyske Bank, var hun opsat på

ger Caroline Thyren.

Mere ro på i dag

at forfølge sine lederambitioner, og dengang så hun det som en oplagt mellem-

Hun tror ikke, hun vil ændre holdning – i

Caroline Thyren glæder sig til at være med

station at tage tillidsmandsuddannelsen,

hvert fald vil hun ikke være leder de næ-

til at påvirke og udvikle arbejdspladsen og

hvad hun også blev anbefalet:

ste mange år.

få hul på snakken med tillidsmænd i andre

”Det var faktisk min daværende leder, der

”Det spiller også ind, at min mand arbej-

anbefalede mig uddannelsen, så jeg stil-

der meget. Samtidig følte jeg, at den om-

”I forhold til første gang, jeg havde rollen,

lede op som tillidsmand, blev valgt og gik i

sorg, jeg tidligere kunne øse af til medar-

føler jeg, at jeg har nogle helt andre ting at

gang med den. Det viste sig også at holde

bejdere, blev udfordret af, at jeg nu har

byde ind med nu. Dengang var jeg ny og

stik. Uddannelsen gav mig en masse vi-

børn, som har førsteret til min omsorg. Jeg

grøn. I dag har jeg mere ro på og starter

den om ledelse sammen med den fag-

kunne mærke, at det blev for meget for

et helt andet sted, og min leder ved, hvil-

lige viden, og jeg lærte også meget om,

mig at stå med ansvaret for at sørge for,

ken viden, jeg sidder med”.

hvem jeg selv er, og hvad jeg signalerer”,

at alle havde det godt både på arbejde

fortæller privatrådgiveren, der i dag selv

og privat”.

afdelinger om, hvordan de gør hos dem.

anbefaler yngre kolleger med ledelsesambitioner at gå den vej.

”Tillidsmandsrollen handler jo ikke bare om at videreformidle informationer. Jeg

Opfordret til posten af sin leder

kan påvirke, drage omsorg - og også være

Efter forskelligt projektarbejde besluttede

en rollemodel i nogle situationer. Hvis man

Ung leder

Caroline Thyren derfor, at hun helst ville

vil rollen som tillidsmand fuldt ud, indehol-

Som 27-årig blev Caroline Thyren leder i

være privatrådgiver og fik job som så-

der den mange af de elementer, jeg satte

Nordea og kunne derfor ikke længere ud-

dan i filialen i Holte fra oktober. Hun ken-

pris på som leder”.

fylde posten som tillidsmand.

der en del af de ansatte i forvejen, og der

9


10

BERETNING

Af C a r s t e n J ø rg e n s e n Fo t o N a n a R e i m e r s

ET ÅR I SAMARBEJDETS TEGN Finansforbundet i Nordeas formand Dorrit Brandt og

Trivslen er under pres

næstformand Mette Balck Mejlby glæder sig over, at dialogen

Et af de emner, som mange medlemmer gerne vil tale med Fi-

og samarbejdet med bankens ledelse er styrket i 2019, og at

nansforbundet i Nordea (FiN) om, er trivsel.

tillidsmændenes arbejde anerkendes. Men trivslen er fortsat under pres, og formandskabet er bekymrede for bankens

”Mange føler sig meget presset i hverdagen. I den nordiske triv-

voldsomme fokus på omkostningsbesparelser

selsundersøgelse i Union in Nordea-regi sidste år svarede 9 procent, at de havde været syge med stress inden for de seneste 12

Dorrit Brandt og Mette Balck Mejlby blev begge valgt for første

måneder. Og ifølge Finansforbundets seneste trivselsundersø-

gang som formand og næstformand ved generalforsamlingen i

gelse svarer kun 21,8 procent af medlemmerne fra Nordea, at

2019. Derfor har de brugt en del tid på at opbygge samarbejds-

de i høj grad trives på deres arbejdsplads”, siger Dorrit Brandt.

relationer med folk rundt omkring i banken. Ensomhed og frygt for fyring er med til at presse trivslen. ”Vi mærEt fokuspunkt i 2019 har været synlighed og tydelighed. ”Vi har

ker en stor usikkerhed fra mange medlemmer i forhold til ban-

en ambition om, at man ikke skal være i tvivl om, hvad vi står for.

kens udmelding om besparelser. Frygten stiger igen. Desuden

Det gælder både medlemmer og ledelsen. Vi har kommunike-

er en del ramt af ensomhed på jobbet, fordi de arbejder i nordi-

ret meget på Intra, på Facebook til vores tillidsmænd, i videoer

ske teams med kolleger og ledere langt væk eller arbejder fra

og i direkte mails til medlemmerne. Vi kommunikerer primært in-

distancen”, siger Mette Balck Mejlby.

ternt, men vi er et par gange gået ud eksternt; blandt andet i forbindelse med bankens Q3-regnskab, hvor vi opfordrede til at le-

Finansforbundet i Nordea har inviteret til en række medlemsmø-

delsen kigger på nye indtjeningsmuligheder i stedet for ensidigt

der med temaet ’Har du talt med en fremmed i kantinen i dag’, og

at se på mulige nedskæringer”, siger Dorrit Brandt.

banken tager også initiativer for at styrke sammenholdet i teams, der er spredt over forskellige lande.

”I årets løb har vi mødt flere tusind kolleger ved medlemsmøder, hvervearrangementer, vores egen generalforsamling og på Nor-

Interessen for at tale om trivsel understreges af, at FiN har delt

dea Day. Det er i mødet med medlemmerne, vi kommer tæt på

rigtig mange ’Find overskuddet’-spil ud i det forgangne år. ”Vi

hverdagen”, supplerer Mette Balck Mejlby.

har også faciliteret spillet på morgen- og frokost møder rundt i


BERETNING

11


12

BERETNING

landet”, fortæller næstformanden. Spillet kan bruges til at sætte

”Eksempelvis var jeg i sommer inviteret med til Branch Mana-

gang i en dialog om, hvordan den enkelte og teamet trives.

ger Summit for bankens ledere i PeB, hvor jeg faciliterede et ledelsesforum. Det var næppe sket for to-tre år siden”, siger hun.

”Vi kan ikke løse trivselsproblemet fra den ene dag til den anden, men vi kan være med til at facilitere en dialog, så kolleger taler

”Bankens ledelse har rakt hånden frem til os – den har vi grebet,

om trivsel med hinanden. Mange tillidsmænd har bidraget med

og vi kvitterer med en fremstrakt hånd den modsatte vej. Sam-

at lave trivselsaktiviteter lokalt og også i arbejdstiden, hvilket er

arbejde er vejen frem”, understreger Dorrit Brandt.

positivt”, siger Mette Balck Mejlby og tilføjer: Mette Balck Mejlby oplever også, som formand for det nordiske ”Hvis ikke vi får talt med hinanden om, hvad der giver trivsel, og

fagforeningssamarbejde Union in Nordea, at det bringer værdi

om det, vi lykkes med, kan man gå rundt i hamsterhjulet uden at

at have uformelle samtaler med CEO Frank Vang-Jensen og

få gjort noget”.

Head of People Christina Gadeberg.

Anerkendelse af tillidsmændenes arbejde

”De uformelle samtaler med lederne gør, at vores formelle mø-

Formandskabet deler mange roser ud til tillidsmændene i Nor-

der bliver bedre”, fastslår hun.

dea. ”Tillidsmændene udfører et godt og værdsat arbejde. Flere tager trivsel op til debat ude lokalt, og det er mit indtryk, at mange

Finansforbundet i Nordea føler således, at der lige nu er med-

tillidsmænd bliver brugt som en værdifuld sparringspartner for

vind i samarbejdet med banken.

lederen i deres afdeling. At tillidsmændene er kompetente, giver sig også udslag i, at en del bliver tilbudt lederjob i banken”,

”Samarbejdslinjen stiller dog samtidig store krav til os både fag-

siger Dorrit Brandt.

ligt og kompetencemæssigt. Det er ikke længere nok, at vi siger nej til et konkret projekt, ledelsen påtænker at gennemføre.

Hun roser også tillidsmændene for at være meget aktive, da ka-

Vi skal nu være i stand til at komme med andre løsningsforslag.

taloget med 103 forslag til mere indtjening blev formuleret og af-

Alternativet til dette ville være at stå uden for , men det ville vi ikke

leveret til bankens ledelse i forbindelse med lanceringen af New

opnå resultater ved”, mener Dorrit Brandt.

Phase og planen om besparelser på omkostningerne. Apropos de 103 forslag til mere indtjening, som tillidsmændene indsamlede og FiN afleverede til banken, så blev de behandlet seriøst. ”Forslagene blev afleveret til de relevante forretningsområder og blev kommenteret og sendt tilbage med kommentarerne til os i FiN. Nogle af forslagene var allerede sat i gang, mens andre var for omkostningskrævende, men det er meget tilfredsstil-

”BANKENS LEDELSE HAR RAKT HÅNDEN FREM TIL OS – DEN HAR VI GREBET, OG VI KVITTERER MED EN FREMSTRAKT HÅND DEN MODSATTE VEJ. SAMARBEJDE ER VEJEN FREM” Dorrit Brandt

lende, at bankens ledelse tog dem seriøst og besvarede dem”, siger Dorrit Brandt.

”Selvom samarbejdet fungerer, er vi bestemt ikke enige om alt. Vi stiller mange kritiske spørgsmål, udfordrer business cases

”Det understreger, at man har en udstrakt hånd mod fagforenin-

og de risici, der er forbundet med strategier og organisations-

gen”, tilføjer hun og kvitterer for Frank Vang-Jensens initiativ med

ændringer. Vi udfordrer hele tiden ledelsens beslutninger,” un-

at skrive direkte til medarbejderne på Yammer, og der modtages

derstreger hun

mange forslag og kommentarer fra medarbejderne ad den vej.

Samarbejde skaber resultater

GODDAG OG FARVEL TIL MEDLEMMER

Dorrit Brandt havde siddet seks år som næstformand, inden hun

”Vi har hvervet cirka 500 nye medlemmer det seneste år, hvil-

i marts 2019 blev valgt som formand. Tidligere oplevede hun, at

ket vi er meget glade for. Men desværre har vi mistet 700 an-

kredsen mest var i dialog og samarbejde med People-organi-

dre medlemmer til andre kredse i Finansforbundet eller de har

sationen. Nu er FiN i direkte kontakt med forretningen.

forladt Nordea, så netto er vi et par hundrede færre medlemmer end for et år siden”, fortæller Dorrit Brandt.


BERETNING

vores tillidsmandsseminar, hvor han anerkendte TM-rollen i Nordea og opfordrede til, at der skulle vælges flere tillidsmænd. Han sætter stor pris på, at tillidsmænd lytter og rapporterer det, ledelsen ikke selv ser. De er med til at transportere viden op i systemet”, fortæller næstformanden.

En forringelse af værdikæden Finansforbundet i Nordea er bekymret for bankens beslutning om at stoppe flere igangværende udviklings- og it-projekter i forlængelse af New Phase-strategien. ”Vi kan frygte, at Nordea om få år vil være kommet bagud i forhold til vores konkurrenter, fordi der ikke er nok fokus på udvikling”, siger Mette Balck Mejlby. En stor del af omkostningsbesparelserne, som Nordea står over for, vil ledelsen finde ved at flytte opgaver til Polen. Antallet af Nordea-ansatte i Polen nærmer sig 5.000. ”Det er en svær diskussion for mig. Jeg vil ikke kritisere mine polske kolleger, som er lige så meget en del af Nordea som mine kolleger i de nordiske lande. Men jeg vil anfægte strategien med at Når Samarbejdsudvalget (SU) i Nordea mødes, sidder ledelses-

udflytte opgaverne og strategien bag business casen. Der sker

repræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne ikke læn-

en forringelse af værdikæden og et kompetencetab - et såkaldt

gere på hver side af bordet. I stedet placerer SU-medlemmerne

brain drain (hjerneflugt red.)”, siger Dorrit Brandt.

sig tilfældigt blandt hinanden rundt om mødebordet. Samtidig forringes karrieremulighederne for vores danske med”Vi er ikke et A- og B-hold. Vi snakker åbent ud fra det pågæl-

lemmer, tilføjer hun.

dende emne og ud fra målet. Naturligvis har vi forskellige vinkler, men der er stor respekt for vores forskellige roller”, siger for-

”Selvfølgelig kan en del opgaver løses billigere i Polen, men vi

mand Dorrit Brandt.

hører også fra vores polske fagforeningskolleger, at det bliver stadigt sværere at rekruttere og fastholde kompetente medar-

Ændringen i SU-møderne er en konsekvens af de positive vinde

bejdere”, tilføjer kredsformanden.

om samarbejde, der det seneste års tid har blæst mellem FiN og ledelsen af Nordea i Danmark, personificeret af især bank-

Fra jobsikkerhed til karrieresikkerhed

direktør Bjørn Bøje Jensen med ansvar for erhvervskunder og

I Finansforbundet har man i efterhånden en årrække arbejdet

Country Senior Executive og bankdirektør Mads Skovlund med

med at styrke det enkelte medlems employability – værdi på ar-

ansvar for privatkunder.

bejdsmarkedet – så medlemmet har så stærke kompetencer, at det er let at finde et nyt job, hvis det nuværende skulle forsvinde.

”Vi oplever, at samarbejdskulturen i organisationen er blevet

Work Life Investment-området i Finansforbundet, hvor man med

styrket. Eksempelvis har Bjørn Bøje Jensen på stormøder i Busi-

en bred vifte af medlemstilbud og -rådgivning støtter medlem-

ness Banking inviteret alle tillidsmænd til samarbejde og dialog,

merne til at investere i deres arbejdsliv, er et udtryk for dette.

og andre områder er også fulgt med”, siger Mette Balck Mejlby. I FiN er der også et stærkt fokus på at hjælpe medlemmerne fra Ledelsen går også aktivt ind i kampen for, at der skal vælges til-

jobsikkerhed til karrieresikkerhed.

lidsmænd i alle områder i banken. ”Som bekendt har Nordea indført ansættelsesstop i forbindelse ”Vi har taget emnet med mangel på tillidsmænd op i SU, hvor det

med New Phase. Det betyder, at ledige stillinger skal besættes

er taget godt imod, og Mads Skovlund medvirkede i en video på

med interne kandidater. Der er lavet et setup med jobmobilitet

13


14

BERETNING

”ARBEJDSLIVET ER I KONSTANT BEVÆGELSE, OG HVIS DU VIL MED PÅ REJSEN, ER DU NØDT TIL AT INDSE, AT DER IKKE ER ANDRE END DIG SELV, DER KOMMER OG TAGER INITIATIVET MED AT UDVIKLE DINE KOMPETENCER” Mette Balck Mejlby

have i fremtiden. Alle medarbejdere har adgang til Udemy-kurserne online, og der gøres også brug af Finanskompetencepuljen. I 2019 benyttede1.200 Nordea-ansatte sig af de tilbud, som Finanskompetencepuljen udbød”, siger Mette Balck Mejlby. ”Vi oplever, at kulturen blandt medarbejderne i forhold til at have fokus på egen kompetenceudvikling har rykket sig i forhold til for nogle år siden. Men kulturen har ikke rykket sig nok. Det er vigtigt at gøre sig klart, at man skal være på en kontinuerlig vidensrejse, hvis man også vil være relevant i den finansielle sektor i fremtiog uopfordrede ansøgninger i banken, som vi bakker op om og

den”, påpeger Dorrit Brandt.

håber vil komme til at fungere”, fortæller Dorrit Brandt. Mette Balck Mejlby kan godt forstå, at nogle kan have svært ved ”Udfordringen er, at der er skåret ned på aktiviteter i Learning-or-

at finde overskud til at tage efteruddannelse, hvis man er over-

ganisationen. Det kan desværre betyde, at nogle medarbejdere,

loadet med arbejdsopgaver.

der flyttes internt, ikke får den kompetenceudvikling, der er nødvendig for at varetage deres nye job”, fortsætter hun.

”Men arbejdslivet er i konstant bevægelse, og hvis du vil med på rejsen, er du nødt til at indse, at der ikke er andre end dig

Banken har også fokus på at vejlede medarbejderne kompe-

selv, der kommer og tager initiativet med at udvikle dine kom-

tencemæssigt.

petencer”, siger hun og opfordrer til at gøre brug af Finansforbundets worklife investment-konsulenter, som kan hjælpe med

”På Intra har Nordea defineret 17 kompetencer, der er gode at

coaching og sparring.

KAMPVALG PÅ GENERALFORSAMLING Finansforbundet i Nordea forventer omtrent 300 deltagere på

Temaet for generalforsamlingen er ’Et arbejdsliv i bevægelse’.

årets generalforsamling, der finder sted lørdag den 28. marts

I salen vil der blive indrettet tre zoner, hvor deltagerne kan de-

fra kl. 8.45 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, få mi-

battere temaerne trivsel, samarbejde og fra jobsikkerhed til-

nutters gang fra Københavns Hovedbanegård.

karrieresikkerhed. ”Og så håber vi på en god debat, som vi har tradition for”, siger hun

”Der bliver rig mulighed for at mødes og tale og socialisere med kolleger aftenen før generalforsamlingen, hvilket vi tror,

Dorrit Brandt og Mette Balck Mejlby er ikke på valg i år, men

der er mange, som har behov for”, fortæller næstformand

der vil blive kampvalg til bestyrelsen i Finansforbundet i Nor-

Mette Balck Mejlby.

dea, da antallet af kandidater overstiger antallet af pladser i bestyrelsen for Finansforbundet i Nordea,


SAMARBEJDE

Af Birgitte Aabo

Nordisk netværk skal styrke medarbejdernes stemme ”Vi kan tale med en større stemme og have mere gennemslagskraft, hvis vi står sammen på tværs af Norden”, siger Sisse Sørensen.

Tillidsmænd fra Sverige, Norge, Finland

inspiration for hinanden”, fortæller Sisse

forskelle, også på fagforeningsniveau, fra

og Danmark har indledt et samarbejde

Sørensen, der er fællestillidsmand i Busi-

land til land”, siger fællestillidsmanden.

for at stå stærkere på tværs af

ness Banking Direct øst. Der er ikke tradition for, at tillidsmændene

landegrænserne Hun har selv fire års erfaring med fagligt

har samarbejdet på tværs af grænserne,

Hvilke udfordringer er ens, og hvor giver

arbejde og synes, det bliver spændende

men det kan synes oplagt, påpeger hun:

det mening at optræde som en fælles, nor-

nu at være med til at udforske, hvad et nor-

disk enhed for medarbejderne i Nordea?

disk netværk kan bruges til. Det næste

”Som det ser ud i dag, træffes flere og flere

Det skal et nyt netværk af tillidsmænd på

møde er allerede i kalenderen.

beslutninger på nordisk plan. Så når der

tværs af de nordiske lande i gang med at finde ud af.

opstår situationer, som påvirker os alle, ”Vi mødes på Skype, og ved det første

kan vi tale med en større stemme og have

møde var vi ti stykker. Vi skal nu i gang med

mere gennemslagskraft, hvis vi står sam-

”Foreløbig har vi holdt opstartsmøde og er

at afdække, hvor vi er tilstrækkeligt ens til at

men på tværs af Norden. Og i det hele ta-

blevet enige om, at det giver mening at se

kunne få noget ud af at arbejde sammen.

get bruge hinanden til erfaringsudveks-

nærmere på, hvor vi kan være til støtte og

Der er ingen tvivl om, at der også er store

ling, så vi kan lære af hinanden”.

DOWNLOAD FINANSFORBUNDETS APP, SÅ DU KAN skræddersy din egen liste med kurser tilmelde dig kurser enkelt og hurtigt følge med i nyheder Hent app’en her:

APP STORE

GOOGLE PLAY

15


16

SKULDERKLAP

Af Jesper Kiby Denborg

De seks modtagere af Skulderklappet 2020 fra venstre: Philip Fermi-Erichsen (Helsingør), Anders Veggerby (Landbrugscenter Jylland Nord & Øst), Lis Birthe Fog Sørensen (Savings Advisory), Mathias Rasmussen (Transaction Monitoring DK Team 3), Josephine Milton (Erhvervs- og Privatfilial Fyn og Bornholm) og Brian Aagaard Rundqvist (Nordea Forvaltning).

Overvældende, megafedt – og lidt akavet Josephine Milton blev fejret med flag, store billeder og

les morgenbrød, da teamet skulle koordinere ferie, og om hun

morgenmad, da kollegerne havde indstillet hende til årets

ikke ville have en bid med.

Skulderklap. Hun blev indstillet ikke blot én, men to gange til prisen, som Finansforbundet i Nordea uddeler hvert år på sin

”Da jeg kom ind, stod alle klar med flag, og der var hængt store

fødselsdag til kolleger, der gør en særlig indsats.

billeder af mig op. Og så fortalte de, at jeg var nomineret til Skulderklappet. Det var virkelig overvældende og en megafed ople-

“Min chef fortalte mig, at der var nogle hængepartier fra et team-

velse, selv om jeg også synes, det var lidt akavet – jeg kan ikke

møde ugen forinden, så jeg skulle til møde i Odense den kom-

lide at være i centrum,” siger hun med et smil.

mende tirsdag. Det passede mig virkelig dårligt, men han insisterede på, at det ikke kunne klares på telefonen.” Sådan blev

Ikke nok med, at Josephine Milton blev nomineret af kollegerne

Josephine Milton fra Business Banking Direct narret, da det

i Odense. Også teamet i Roskilde, hvor hun normalt arbejder,

skulle afsløres, at hun var nomineret til årets Skulderklap fra Fi-

havde indstillet Josephine til Skulderklappet.

nansforbundet i Nordea.

Ikke vinde to gange Da Josephine kom til mødet i Odense, gik kollegerne ind i et rum

”Min chef gemmer altid vigtige meddelelser til vores faste uge-

med undtagelse af to. De fortalte, at der var dækket op med fæl-

møde, så da vi blev indkaldt til et møde to dage efter, jeg var ble-


SKULDERKLAP

vet overrasket i Odense, tænkte jeg, at der var noget helt sær-

Ekstra forkælelse i Sri Lanka

ligt på færde. Jeg var sikker på, at chefen ville fortælle, at han

Oveni det hele var Josephine sidste forår ramt af stress, så både

havde sagt op. Men det viste sig, at mine kolleger i Roskilde også

hun selv og hendes chef var ekstra opmærksomme på, at hun

havde indstillet mig.”

skulle passe på sig selv og skånes så vidt muligt.

Der blev serveret brunch, og fællestillidsmanden Sisse Søren-

”Jeg havde aftalt med min chef, at mine opgaver i projektet skulle

sen holdt en tale, hvor hun fortalte, at Josephine desværre ikke

være nogle, der ikke stressede mig, men som jeg kunne køre

var blevet nomineret dér – ’for man kan ikke vinde to gange’!

autopilot på. Men det var godt nok en hektisk sommer alligevel.”

Flyttede tre uger til Odense

Med Skulderklappet følger et legat på 5000 kr. De penge har Jo-

At hele to teams indstillede Josephine Milton til Skulderklappet,

sephine Milton brugt til ekstra forkælelse på en ferie i Sri Lanka.

er ikke tilfældigt. Lige inden sommerferien sidste år blev hun og nogle kolleger bedt om at drive et projekt, hvor de skulle oplære rådgivere i KYC (Know Your Customer, red.). ”Størstedelen af medarbejderne i projektet sidder i Odense, så jeg valgte at flytte fra Roskilde til Odense i tre uger. Det var en virkelig travl tid med meget overarbejde, og mit eget team i Roskilde så mig næsten ikke. Udover at hjælpe og støtte rådgiverne i de nye processer, måtte jeg kæmpe for at give rådgiverne i teamet arbejdsro til opgaven,” fortæller Josephine. ”Der manglede nogle prioriteringer, så jeg blev nødt til at sige fra for at sikre, at teamet fik den bedst mulige start. Flere kolleger var bange for at gøre noget forkert med de nye complianceprocedurer. Frygten for fejl kan let føre til usikkerhed og stress, men heldigvis endte alle i projektet med at blive helt komfortable med at lave KYC.”

Kollegerne i Odense fejrede Josephine Milton (forrest), da hun var nomineret til årets Skulderklap.

SKULDERKLAP I 29 ÅR Skulderklappet er lige så gammelt som Finansforbundet i Nor-

Forinden var gået en udvælgelsesproces. Alle Nordea-med-

dea: 29 år. Da det daværende Unikreds blev etableret 12. ja-

arbejdere har kunnet indstille kolleger, der har gjort noget sær-

nuar 1991, blev der samtidig stiftet en fond, som skulle støtte

ligt på arbejdspladsen. 86 kolleger blev indstillet, og de er alle

medlemmer, der har gjort en særlig indsats for deres kolleger.

blevet fejret med morgenmad lokalt. 18 blev nomineret til at gå videre til anden runde, hvor de seks vindere altså var dem, der

Siden dengang har talrige kolleger fået tildelt et legat fra fon-

slap igennem nåleøjet.

den. 10. januar blev de seks nyeste vindere fejret. Først i Finansforbundet i Nordeas lokaler i Hvidovre og dernæst med

Det er ikke kun medarbejderne, der sætter pris på Skulder-

en frokost i Bojesens restaurant i Tårnet på Christiansborg.

klappet. Også ledelsen har øje for kollegerne, der gør en forskel. Da den danske landechef for Business Banking og Busi-

”Det er en helt særlig dag – for os og for jer – og vi glæder os

ness Banking Direct, Bjørn Bøje Jensen, holdt månedsmøde

til at fejre jer seks, som har gjort noget helt særligt og fået kol-

for alle sine medarbejdere, nævnte han med stolthed, at hele

legernes anerkendelse”, sagde næstformand Mette Balck

tre af årets vindere kom fra hans område.

Mejlby, inden de seks vindere hver fik overrakt et legat på 5.000 kr.

17


18

REPORTAGE

Af C a r s t e n J ø rg e n s e n Fo t o : C h r i s t o f fe r R e g i l d o g C a r s t e n J ø rg e n s e n

WOW-UGE BLEV ET TILLØBSSTYKKE

650 medarbejdere deltog i Business Bankings Wow-uge 20.24. januar og fik ny viden og inspiration til deres arbejde med erhvervskunder I uge 4 blev der sandsynligvis sagt wow nogle gange blandt de cirka 650 deltagere i Business Bankings temauge for alle Nordea-ansatte, der beskæftiger sig med erhvervskunder. Wow4, som arrangementet hed, bestod af to fysiske mødedage – i Aarhus den 20. januar og i København den 21. januar – samt onlineseminarer de øvrige dage om aktuelle emner. ”Vi har arrangeret Wow-ugerne i et års tid nu, cirka en gang i kvartalet. Formålet er at bringe medarbejdere sammen, der beskæftiger sig med Erhvervsdanmark, give dem ny viden om vores pro-

INTENSIVE WOW-DAGE På programmet for de to fysiske konferencer var der oplæg om markedssituationen og renteforhold af Helge Pedersen og Kim Benjaminsen, ’State of the Union’-tale af Bjørn Bøje Jensen og Frank Vestergaard-Olsen, oplæg om ny prispolitik og -mandat samt Team Huddle. Undervejs var der afsat tid til en markedsplads, hvor deltagerne kunne vælge tre forskellige oplæg á 25 minutter om henholdsvis Nordea Finans, KYC i kundedialog, Verdensmål, Ets v. Savings, Emerging Markets, Topdanmark, Danbolig samt trivsel & stress.


REPORTAGE

Bæredygtighed, Nordea Finans og trivsel var blandt emnerne for workshoppene på Markedspladsen. Finansforbundet i Nordea stod for en meget besøgt workshop om trivsel.

dukter, at møde vores partnere og at udveksle erfaringer med

”Han var med til at give mig en følelse af, at vi er på samme hold,

hinanden”, siger Senior Business Developer Pierre Christensen,

og det er meget vigtigt, når vi har en ambition om at ville skabe

der er medarrangør af Wow-ugerne.

Nordens bedste erhvervsbank. Hans tillid og åbenhed kan i sig selv bidrage til at forløse et nyt potentiale i medarbejderne og

Et eksempel på excellent ledelse

udvikle et stærkere fællesskab, hvor vi kreativt styrker hinanden

Blandt de 200 deltagere i den fysiske konference på Scandic

i at kunne udrette mere sammen”.

Sluseholmen i København om tirsdagen var der især stor interesse for at deltage i den mini-workshop om trivsel og stress,

På mandagens konference på Radisson Blu Scandinavia i Aar-

som Finansforbundet i Nordea stod for.

hus deltog cirka 170 i samme program. Onsdag og torsdag var der online-seminarer om blandt andet ny prispolitik, der er væ-

Angelika Schiøtz, formuerådgiver i Savings under Business Ban-

sentlig at sætte sig ind i.

king, deltog i konferencen i København. Hun var meget tilfreds med programmet og fremhæver især ’State of The Union’-talen

”I princippet skal alle, der beskæftiger sig med erhverv i de kun-

af Bjørn Bøje Jensen og Frank Vestergaard Olsen.

devendte funktioner og hovedkontoret, deltage i Wow-ugen, fordi det er her, du får ny relevant viden om bankens services og pro-

”For mig var det en helt enestående oplevelse at høre Bjørn Bøje

dukter til erhvervskunderne. Næste Wow-uge er planlagt til uge

Jensen meget åbent og ærligt svare på, hvordan han person-

20”, fortæller Pierre Christensen.

ligt tackler at have mange bolde i luften på en gang, og når det er svært. Den åbenhed og det mod, han viste foran mange hundrede tilhørere, imponerede mig meget. Det var et eksempel på excellent ledelse og fortæller noget om et menneskes karakter” siger Angelika Schiøtz og fortsætter:

19


20

S E LV L E D E L S E

Af B i rg i t t e A a b o Fo t o : N i l s R o s e nv o l d

Som at have nøgle til egen butik Der er mange gevinster ved at være selvledende, oplever

Planlægger hele året

Tine Hjortdal Andersen, der som investeringsrådgiver hos

Derfor lægger hun hver januar ud med at planlægge ikke min-

Nordea har kontrol over sin egen arbejdsdag. Dog ikke

dre end resten af sit arbejdsår.

fuldstændigt, og det kan være udfordrende ”Jeg ved, hvilke kunder jeg skal besøge i årets løb, og derfor Planlægning og struktur. Tine Hjortdal Andersen har superskarpe

bruger jeg tid på at få det til at gå op geografisk, så jeg kan be-

kompetencer på den front, og derfor er selvledelse også det

søge en stribe kunder i samme område på én gang”, fortæller

eneste naturlige for hende i jobbet som investeringsrådgiver hos

Tine Hjortdal Andersen.

Nordea. Hun har base i Kolding, men bruger tre arbejdsdage om ugen på at besøge kunder i et geografisk stort område.

Hun har det bedst med at planlægge det hele selv.

”Rammen er, at den enkelte kunde både lovgivningsmæssigt og

”Det giver mig i høj grad en følelse af frihed at effektivisere på den

som en del af aftalegrundlaget skal kontaktes mindst en gang

måde – som at have nøgle til min egen butik, hvor jeg bestemmer”.

årligt. For min portefølje er det i høj grad lig med, at jeg besøger dem”.

Samtidig betyder det, at hun får en nogenlunde jævn arbejdsbyrde: ”Jeg har ikke pludselig en sindssygt travl måned, når jeg gør det på den her måde. Det er vigtigt, at jeg er opmærksom på, at pres i en længere periode kan sætte sig til stress”, siger Tine Hjortdal Andersen, der har tre små børn, som skal hentes til tiden. ”Det er vigtigt for mig at være selvledende, fordi det ikke bare giver mig mulighed for at planlægge mit arbejde, men giver mig styring over mit eget liv”.

Hvor meget må du bestemme? Hun var oprindelig ejendomsmægler, siden bankrådgiver, og i de seneste seks år har hun siddet i den nuværende stilling. Hvornår hun blev selvledende, kan hun ikke rigtig sætte fingeren på: ”Det er jo ikke noget, du bliver fra den ene dag til den næste, og når man skifter job, bliver det nulstillet i en periode. Det afhænger blandt andet af din leder. Hvor meget plads får du til at være selvledende, og hvordan er rammen for det i det job, du har fået? Hvor meget må du bestemme?”


S E LV L E D E L S E

”Jeg ved, hvilke kunder jeg skal besøge i årets løb, og derfor bruger jeg tid på at få det til at gå op geografisk, så jeg kan besøge en stribe kunder i samme område på én gang”, siger Tine Hjortdal Andersen.

Hun peger også på, at det er nødvendigt at opbygge en vis er-

Den første udfordring er, at der pludselig kan komme ekstra-

faring først og bruge ressourcer på at suge viden til sig fra kolle-

opgaver:

gerne. Men når det er på plads, er det bare om at komme i gang med selvledelse, hvis du er til det:

”Ekstraopgaver kan vælte min planlægning og presse mig, fordi jeg på den ene side ikke kan sige nej til opgaven og på den an-

”EKSTRAOPGAVER KAN VÆLTE MIN PLANLÆGNING OG PRESSE MIG, FORDI JEG PÅ DEN ENE SIDE IKKE KAN SIGE NEJ TIL OPGAVEN OG PÅ DEN ANDEN SIDE SELV SKAL FÅ DET TIL AT GÅ OP, SÅ MINE ANDRE OPGAVER OGSÅ BLIVER UDFØRT”

den side selv skal få det til at gå op, så mine andre opgaver også bliver udført. Det kan være en udfordring, især i en tid som nu, hvor vi har både barsler og sporadisk sygdom i afdelingen”. Den anden udfordring er, hvis lederen vil kontrollere: ”Jeg har det lidt stramt med kontrol fra en leder. Mest fordi at når jeg lægger så stor energi og engagement i mit arbejde, så synes jeg, at man som leder skal have tillid, indtil den tillid måtte

Tina Hjortdal Andersen

blive brudt”.

”Ansvar er ikke noget, man får, det er noget, man tager – og na-

Trods ulemperne kunne Tine Hjortdal Andersen ikke tænke sig

turligvis også noget, man gør sig fortjent til. Jeg kan lide at stå

et job, hvor hun ikke var selvledende:

på mål for mine egne ting, og det er man nødt til, hvis man vil have ansvaret”.

”Jeg ville ikke passe ind i en kasse, hvor jeg skulle udføre en udstukket opgave, for det ville jo også indebære, at andre kontrol-

Nej tak til kontrol

lerede mig i vidt omfang. Jeg ville føle mig fastlåst, og min ar-

Det mest udfordrende ved at være selvledende er i investerings-

bejdsglæde ville forsvinde”.

rådgiverens optik to ting.

21


22

KORT NYT NY JURIST PÅ KREDSKONTORET Finansforbundet i Nordea har fået ny jurist. Siden januar har Elnaz Rodriguez siddet klar til at hjælpe medlemmer, der har spørgsmål til eller udfordringer med deres løn- og ansættelsesforhold m.v. Elnaz Rodriguez er 35 år og har senest arbejdet i Kost og Ernæringsforbundet, som er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Elnaz har over 10 års erfaring på det ansættelsesretlige område.

FÅ TIPS OG INSPIRATION Finansforbundet i Nordea gentager disse to arrangementer, som også blev afholdt i februar og marts. Arrangementerne er åbne for alle Nordea-kolleger, uanset om du er medlem eller ej. Der er begrænset plads, så tilmeld dig hurtigt! Ved arrangementerne i Hermes Hus serveres croissant og kaffe, i Metro serveres sandwich og vand.

SPAR EN TIME OM DAGEN! Tid er penge – overblik er guld. Behovet for at få større overblik og mere ro er mere højaktuelt end nogensinde. Vi skal hver dag forholde os til en større og større mængde af information, opgaver, beskeder, tanker og e-mails m.v. Men du behøver ikke at arbejde hurtigere for at få mere fra hånden eller for at kunne gå hjem til tiden. Mette Bundgaard, specialist i optimering, giver indblik i områder, hvor de fleste kan spare tid, og hvor du kan begynde med det samme! Det sker tirsdag 28. april - kl. 8-9 i Hermes Hus på dansk og kl. 12-13 i Metro på engelsk.

HAR DU TALT MED EN FREMMED I KANTINEN I DAG? Networking skaber resultater – og personlig og faglig udvik-

Tilmeld dig senest 14. april – find link på ffinordea.dk.

ling for den enkelte. Det bliver også sjovere at gå på job, når du har stærke relationer, hjælper kolleger og bruger dine og andres ressourcer bedre. Ann Louise Engstrøm, partner i Coachers, vil inspirere på en underholdende måde. Kom og hør mere tirsdag 16. juni - kl. 8-9 i Hermes Hus på dansk og kl. 12-13 i Metro på engelsk. Tilmeld dig senest 2. juni – find link på ffinordea.dk.


IN ENGLISH

By Jesper Kiby Denborg

CLOSER COOPERATION, CLEARER COMMUNICATION A summary of the annual report (pages 10-

to Poland. The number of Nordea employees

14) from Finansforbundet in Nordea

in Poland is approaching 5,000.

“Our ambition is that nobody – neither members

“It’s a difficult discussion for me. I don’t want to

nor management – should be in doubt about

criticise my Polish co-workers, who are as much

what we stand for. We’ve been communicating

part of Nordea as my colleagues in the Nor-

a lot to our members through Intra, union repre-

dics. But I want to challenge the nearshoring

sentatives, e-mails and videos. When the bank

strategy and the strategy behind the business

announced its decision to cut costs in Q3, we

case. It may lead to a decreased value chain,

urged them to look into how to increase busi-

brain drain and fewer career opportunities for

ness and profits , and we did so also in the ex-

our Danish members,” says Dorrit Brandt.

ternal media,” says Dorrit Brandt, President of Finansforbundet in Nordea in Denmark.

From job security to career security Finansforbundet has worked several years to

Members’ wellbeing in Nordea is under pres-

improve the members’ employability in order to

sure. A Nordic survey showed that 9 per cent

ensure that each member has strong compe-

had been sick due to stress within the past 12

tencies, enabling them to easily find another

months. The bank’s decision to cut costs has

job, should the current job disappear.

Udgiver: Finansforbundet i Nordea (FiN) Hvidovrevej 59A, 2. sal 2650 Hvidovre Telefon: 55 47 82 00 Man-tors 8.30-16, fre 8.30-15 Mail: ffinordea@finansforbundet.dk ffinordea.dk Redaktion: Dorrit Brandt (ansv.) Jesper Kiby Denborg Mona Svan Christine Asmussen Kommunikation, Finansforbundet

increased the level of insecurity and fear and many feel isolated at work because they work

“Nordea has put external recruitment on hold

in Nordic teams with co-workers and mana-

because of New Phase. This means that va-

gers far away.

cant positions will be offered to internal candidates. We support the bank’s job mobility set-

Dorrit Brandt and Mette Balck Mejlby were

up and help in writing unsolicited applications

elected as the new presidency at the Annual

and we hope it will work,” says Dorrit Brandt.

General Meeting in 2019. They experience closer cooperation with the bank – not just with

The challenge is that the bank has reduced its

the People organisation but also with the busi-

learning activities. The risk is that employees

ness areas.

who are moved internally to other jobs will not be able to develop their competencies suffi-

“Closer cooperation is the way forward. The fact

ciently to perform their new tasks.

that we’re cooperating with the bank’s management doesn’t mean we agree on everything. We

Finansforbundet in Nordea’s Annual General

ask many critical questions, challenge business

Meeting takes place on 28 March and will be

cases and highlight risks caused by the chan-

held in Danish. All members are more than wel-

ges,” says Vice President Mette Balck Mejlby.

come. Maybe you can get a colleague to interpret the key messages.

Nordea wants to save costs by moving tasks

Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmerne. Design: Finansforbundet Tryk: Aller Forsidefoto: Lars Bertelsen Oplag: 7.000 Udgives af Finansforbundet i Nordea - en virksomhedskreds i Finansforbundet. Nyheder bringes også på Nordeas intranet og på ffinordea.dk.

23


LEDER

Tillid er altafgørende

.

Dorrit Brandt, formand, Finansforbundet i Nordea

Kan du forestille dig en verden uden over-

• At vi Ikke havde krav på barns syge-

ger det, hvis jeg ikke har… Og er der i øv-

enskomster? En verden, hvor den enkelte

dage (ikke engang første sygedag)

rigt overhovedet nogen, som får noget ud

selv skulle forhandle løn, ferie, pension og

Og meget, meget mere.

over standard-lønstigningen??

fratrædelse. Hvordan ville sådan en ver-

En overenskomst er mere end løn

JA, det er der! Hvert eneste år får ca. 20%

den egentlig se ud?

Ud over, at regler og rettigheder er på

af vores kollegaer lønstigninger fra pul-

uddannelse. Både ved ansættelse og ved

plads, når vi indgår en fælles aftale, har

jen. Alle forretningsområder i banken til-

Nogen ville helt sikkert tænke: ”Fint! Det

vi noget, der for mig er endnu vigtigere:

deles, og alle pengene bruges. Det føl-

kan jeg godt selv”, mens andre er glade

Nemlig retten og pligten til at indgå i dia-

ger vi nøje op på.

for, at nogen har forhandlet og kæmpet

log med Nordea om de udfordringer, vi

sig til rettigheder de sidste 100 år. Rettig-

ser i arbejdslivet, og de muligheder, som

Så burde alt jo være godt? Men NEJ, det

heder, som mange af os tager for givet,

vi sammen kan skabe.

er det ikke. Over tid har vores lønsystem

hvis vi da ikke lige står i en situation, hvor

fået ”slagside”. Det er ikke blevet vedligeholdt med opdaterede jobbe-

vi har brug for dem.

En attraktiv aftale Som jeg ser det, har både vi og Nordea gavn af vores overenskomster. Både ”den store” standardoverenskomst og vores egen

” DET ER ET STÆRKT KORT AT HAVE PÅ HÅNDEN; AT EN AFTALE SKAL TIL AFSTEMNING – OG AT BEGGE PARTER ER KLAR OVER DET”

virksomhedsoverenskomst.

skrivelser og lønspænd, som følger markedet. Det opleves ikke som fair og transparent – tilliden er helt grundlæggende væk.

Tillid, transparens og fairness Vi har ved de seneste to overenskomstforhandlinger talt om et nyt

Som ansatte i den finansielle sektor har

Finansforbundet i Nordea er en aftale-

lønsystem. Der er grundlæggende tre ting

vi en meget attraktiv aftale, som andre

part, som skal høres og involveres. Og vi

som skal opfyldes, for at vi kan sætte vores

brancher kigger misundeligt efter. Ikke,

skal bidrage til et resultat, som baglandet

lid til et nyt lønsystem: Tillid, transparens

at vi skal føle os særligt begunstiget, for

(medlemmerne) bagefter kan sige JA til

(gennemskuelighed) og fairness. Tillid

goderne er jo kommet af reelle og hårde

ved en afstemning. Det er dér, den reelle

kan ikke købes for penge, men jeg mener

forhandlinger gennem mange år. Og det

værdi ligger for mig.

alligevel, at tillid koster. Nordea skal være

er mest, når der hvert tredje år forhandles

villig til at se på jobfunktioner, som ligger

mellem Finansforbundet og FA, at der ka-

Det er et stærkt kort at have på hånden: at

forkert i markedet, på medarbejdere, som

stes lys på vores aftaler.

en aftale skal til afstemning – og at begge

ligger forkert i lønspændene, og på skæv-

parter er klar over det. Det skærper op-

hed i performance-score og løn.

Et scenarie uden overenskomst kunne

mærksomheden på begge sider af bor-

bl.a. betyde:

det, og det stiller krav til resultatet.

• En arbejdsuge på 48 timer

Lønstigninger eller ej

næste mange år. Men det kræver først og

• At vi Ikke havde krav på pension

Det mest følsomme emne, vi har, er løn. Vi

fremmest, at du stemmer JA til standard-

• At vi Ikke havde ret til 6. ferieuge

deler ikke gerne med andre, hvor meget

overenskomsten, så vi kan komme i gang

• At vi Ikke havde ret til omsorgsdage

vi tjener, eller om vi har fået lønforhøjelse

med at forhandle vores Nordea-overens-

• At vi Ikke havde krav på fuld løn under

ud over standard-lønstigningen. For hvad

komst.

Jeg tror på, at vi sammen kan finde en løsning og en ny model, som kan tjene os de

barsel

siger det om mig, hvis jeg har… og hvad si-

Profile for Finansforbundet

Medlemsblad for Finansforbundet i Nordea nr. 1/2020  

Læs blandt andet om et år i samarbejdets tegn, arbejdsglæden har fået et kæmpe løft og virksomhedsoverenskomst.

Medlemsblad for Finansforbundet i Nordea nr. 1/2020  

Læs blandt andet om et år i samarbejdets tegn, arbejdsglæden har fået et kæmpe løft og virksomhedsoverenskomst.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded