Issuu on Google+

Deseño de actividades TIC para o ensino de linguas estranxeiras

Comprensión e produción escritas con aplicacións 2.0. Análise e usos na aula.

Título da actividade

Notre carnet de voyage! Revista sobre as actividades desenvoltas durante o intercambio escolar.

Nivel educativo

3º / 4º ESO – A2

Recursos necesarios  Ordinateur  Internet  EDI  Isuu Obxetivos  Recompilar os artigos preparados por grupos de alumnos participantes no intercambio escolar (elaborados en GoogleDrive ou nunha wiki).  Publicar e difundir o documento en Issuu con formato de revista dixital. Contidos a tratar  O texto expositivo: estrutura, características e conectores discursivos.  Vocabulario do turismo.  A expresión da opinión.  Contidos socioculturais. Descubrimento dunha rexión francesa: Bretagne.  Integrar diferentes tipos de soporte.  Fomentar a competencia dixital do alumnado.  Difusión dunha actividade. Procedemento a seguir para levala á práctica Esta actividade é unha continuación da actividade con Wiki e pode desenvolverse nun blog. Cos textos, artigos e imaxes preparados na actividade anterior, o docente xunta todo nun só documento que publica en Google Drive ou na mesma Wiki. Usando os mesmos grupos ou mesturándoos, o alumnado deberá ler os traballos presentados polos compañeiros e facer comentarios co galo de que o documento final sexa consensual. Podería ser unha lectura e comentario nunha posta en común no EDI e edición conxunta. O docente supervisa a edición do documento final. Unha vez estea a edición finalizada, o profesor xera un documento PDF común e o publica e difunde en Issuu. Esta tarefa tamén podería ser responsabilidade dalgún representante do alumnado (responsabilidade que irían rotando con outras actividades). Podería dárselle continuidade á actividade colgando a revista nalgún blog ou na páxina web do centro. Con Calaméo, tamén podería enriquecerse o documento con vídeos. Esta actividade, tamén podería ser individual coa elaboración do Carnet de Bord individual e publicación en Isuu por cada alumno que despois faría unha presentación oral na clase.

Sandra Rodríguez Nieto www.sandrillana.blogspot.com Janvier 2014


Activité "Notre carnet de bord!"