Odder lille Friskole

Page 1

Odder lille Friskole www.verdensbedsteskole.dk

Odder lille Friskole ligger midt i Odder by og er en fri grundskole med klassetrin fra 0. – 9. klasse. Skolen har ca. 130 elever med max 16-18 elever i hver klasse.


www.verdensbedsteskole.dk

Ole Bach Formand Odder lille Friskole


Fællesskab og mangfoldighed er vores fundament

F

ællesskabet er omdrejningspunk- Forældredrevet skole tet for en sund modning i livet. Odder lille Friskole er, som navnet antyder, en friskole, Det at evne at se værdierne hos der også kaldes en fri grundskole. Det betyder, at vi har nogle retningslinjer, der skal følges, udstedt fra andre og kunne være interesseret og politisk hold, men samtidig har vi også en stor frihed se den mangfoldighed, der er i andre til at beslutte nye tiltag. Skolen er forældredrevet, dvs. skolens øverste organ er Bestyrelsen, der vælges på mennesker, er vores mål for dannelsen at Generalforsamlingen en gang årligt. Bestyrelsen består af forældre på skolen. af eleverne på Odder lille Friskole. Vi vil fremme nysgerrigheden. Det gør vi På Odder lille Friskole ser vi det som vigtigt, at eleverne lærer at finde og bruge styrken i fællesskabet og hinanblandt andet ved at have nogle stærke den. At være interesseret i og nysgerrige på hinanden og grundlæggende skoleværdier, værdiforsøge at finde den læring der viser, at vi er forskellige. Det samme ser vi i forældrefællesskabet på skolen. Det er skabt i fællesskabet. Vi vil uddanne betyder, at man som forældre på Odder lille Friskole også verdensborgere, der er fordomsfri, der selv skal ind over kantstenen og være aktiv på skolen. gælder både praktiske opgaver, men i høj grad også kan se andre og omverdenen som vær- Det deltagelse i de aktiviteter, der er på skolen. Vi ved også, at forældres gang på skolen har en stor betydning for difulde. Det kan mærkes ved, at vi har elevernes udvikling og tryghed. Når forældre forpligtiger engelskundervisning fra 0.-9. klasse, vi sig, udvikles der et stærkt samarbejde skole, forældre og sender 9. klasse på en to-ugers udlands- barn imellem. Alt sammen værdier, der kommer barnet til gode nu og resten af livet. rejse, og fra 6. klasse kan eleverne vælge Foruden den fysiske deltagelse, lægger vi stor vægt på, at faget ’Sprog og internationalisering’.

I skolens bestyrelse har vi sat os nogle mål, der tager udgangspunkt i at holde fast i skolens værdier og værdien i fællesskabet. I 2011 igangsatte vi ud fra de mål, at skabe en proces, der skulle udvikle skolen. En proces, hvor forældre og ansatte blev inviteret med i et Visionsprojekt. Efter næsten to års arbejde lykkedes det at samle skolens 27 års erfaring i en 5-Årsplan, som skal løfte vores skole til at blive verdens bedste skole.

forældrene giver sin mening til kende, da vi er sammen om at skabe verdens bedste skole. Her er MEGET kort vej til beslutningerne, og de fleste forældre har store ambitioner på skolens vegne, og vi sætter pris på, at forældrene gider blande sig. På Bestyrelsens vegne Ole Bach Formand Odder lille Friskole


Her arbejder vi med hele barnet Odder lille Friskole er inde i en rivende udvikling. Efter en gennemarbejdet 5 års plan, som er skolens ”Røde Tråd”, har vi fået sat mange ”skibe” i søen, både fagligt og strukturelt. Vi har selvfølgelig meget fokus på det læringsmæssige og pædagogiske: Hvad skal vores elever kunne, hvad vil vi ruste dem til, og hvordan skaber vi socialt stærke og harmoniske børn? I forhold til det pædagogiske havde vi f.eks. en pædagogisk temadag med Professor Niels Egelund. Vi ville gerne blive inspireret af skolen i dag og fremtiden. Noget af det interessante, vi var omkring, var bl.a. Klasserumsledelse og inklusion, som er en af de faktorer, der er rigtig vigtig i forhold til at skabe gode undervisningsmiljøer i forhold til de læringstilgange og det unikke, vi kan og vægter højt på skolen og i lærerkredsen. På Odder lille Friskole arbejder vi med hele barnet. At barnet i læringssituationerne er klar til at tage imod. Derfor har vi stor alsidighed i undervisningen med fokus på, at de konflikter, der kan være mellem eleverne og i barnet selv, håndteres og håndteres hurtigt. Det enkelte barn skal føle sig set, hørt og betragte sig selv som værdifuldt. På Odder lille Friskole er vi på mange måder allerede i gang med vores egen skolereform. Vi har tidlig sprogundervisning, engelsk fra 0. kl., tysk fra 6. kl. og spændende valgfagslinjer for 6. – 9. kl. Vi fokuserer på høj faglighed, det må ingen være i tvivl om. Men vi vil blive ved med at holde fast i, at vi er eksamensfri. Vi vil ikke tage glæden ved at lære og være nysgerrige fra vores elever. Selvfølgelig evaluerer og tester vi vores elever, så både forældre og elever bliver helt trygge i forhold til det faglige niveau. Skolen har 27 års erfaring i at levere glade og læringssultne børn til de læringsanstalter og uddannelser, de senere skal indgå i. Vi bryster os af at skabe ”Børn med karakter – uden brug af karakterer”. Odder lille Friskole bygger på demokrati. Ved det forstår vi medbestemmelse, gensidig ansvarlighed, tryghed og hensyntagen i alle forhold. Skolen er ikke tilknyttet nogen bestemt politisk eller religiøs retning. På Odder lille Fri-

skole arbejder vi meget med respekt for såvel det enkelte individ som for fællesskabet. Skolen er en helhedsskole, som skaber sammenhæng i elevernes hverdag. Lyst til læring for den enkelte og for gruppen er for os et centralt begreb.

Skolens formål og værdier Et af vores mål er at samle børn, forældre og lærere i et aktivt fællesskab. Sammen varetager vi dannelsen af børnene, som igen er med til at skaber rammer for en god, nysgerrig og motiverende undervisning. En undervisning, der udvikler børnenes faglighed og kreativitet, evne til at tænke selvstændigt og opleve samt navigere i helheder.

Hvor ender Odder lille Friskoles elever De spørgeundersøgelser, skolen selv har lavet, viser tydeligt, at vores tidligere elever er gået videre på en ungdomsuddannelse, langt de fleste på gymnasiet. Jakob Schmidt, skoleleder Odder lille Friskole


På Odder lille Friskole har vi fokus på: Tryghed FællesskaB Fritter (SFO) for alle Klasseog projektundervisning

Nærhed Høj faglighed

Det hele menneske Trivsel Små klasser Medansvar Gode relationer


Livet på Odder lille Friskole Skoledagene på OLF veksler mellem projektundervisning, undervisning på tværs af klassetrin, individuel opgaveløsning og klasseundervisning. På vores hjemmeside kan du se præcise beskrivelser af vores undervisningsmål. Små klasser

På Odder lille Friskole har vi max 16-18 elever i hver klasse. Det betyder, at konflikter håndteres hurtigt, da vi er tæt på hinanden. Mulighederne for differentieret undervisning er også langt bedre med få elever i klassen. Lærerne har langt mere tid til den enkelte elev.

Farvegrupper i stedet for klasser

På Odder lille Friskole har hvert klassetrin sin egen farve. I 2014 er 0. klasse f.eks. Lilla, 8. klasse hedder Pink og 9. klasse Blå.

Eksamensfri

Det værste, vi kan forestille os, er at pille livsglæden ud af vores børn ved at gøre dem til et produkt, der skal stimulere Pisa undersøgelser, karakterræset og vi voksnes angst for, at vi ikke slår til. Vores børn skal ikke være styret af angst, men vokse i og af en fælles indsigt og forståelse af sig selv, hinanden og vores omverden. Her uddanner vi børn med karakter – uden karakterer. Odder lille Friskole er eksamensfri, og vi bruger ikke karakterer. I stedet for har vi et stort afgangsprojekt og meget fokus på personlig og faglig evaluering. Vi bruger forskellige evalueringsværktøjer på skolen, og vi vægter de faglige og de sociale kompetencer lige højt,

da vores holdning er, at eleverne har brug for begge dele, hvor end de kommer hen i deres uddannelses – og arbejdsforløb. Det stiller også nogle krav til måden at evaluere på. Evalueringer, som ikke bare kan gøres op i et tal, men som favner bredere.

Udlandsrejsen

Som et led i undervisningen “Internationalisering” kommer alle elever på en to ugers udlandsrejse i 9. klasse. Eleverne sparer op gennem deres skolegang ved for eksempel at rydde op efter festivaler, udføre pakkeopgaver, rengøring på skolen osv. Udlandsrejsen er en del af undervisningen og giver eleverne stor indsigt i et andet land og dets kultur.

Fællesskab på tværs af alder. Familiegrupper

Vi udvikler fagligheden i fællesskabet. Derfor er eleverne inddelt i Familiegrupper på ca. 16-18 børn fordelt på alle årgange, som mødes en hel dag en gang om måneden til sociale aktiviteter. Grupperne kan bl.a. tage på tur, stå for flere forskellige traditionelle arrangementer f.eks. fodboldturnering, melodi grandprix, fastelavnsfest osv. Her på skolen kender alle elever hinanden lige fra 0. klasse til 9. klasse. Det at tage ansvar for hinanden er en væsentlig del af dannelsen for vores elever. De store hjælper de små.

Storgrupper

Naboklasserne arbejder tæt sammen i storgrupper. Børnehaveklassen arbejder sammen med 1. klasse, 2. klasse arbejder sammen med 3. klasse osv. Storgrupperne har faste aldersbestemte navne. Det meste af undervisningen foregår i Farvegrupper og Storgrupper, og der veksles mellem perioder med kursusuger (skemauger) og projektuger. I kursusugerne arbejdes der med de almindelige skolefag. I projektugerne arbejdes der med forskellige emner, der sikrer, at børnene når omkring en række udvalgte kundskabsområder.


David Kildekær

Hvorfor er du lærer på OLF? Jeg er lærer på OLF, fordi jeg synes, det betyder meget at have en god og nær kontakt til elever og kolleger. Jeg vil gerne være med til at skabe en levende skole/fritidstilbud, hvor nærvær og indbyrdes respekt danner rammen om et godt lærings- og fritidsmiljø fyldt med musik og kreativitet og glade børn og voksne.

Michelle Bertelsen

Andreas og David Kildekær

linjefag Fra 6. klasse

Elverne kan vælge: Musik og Lyrik, Sprog og Internationalisering, Science linje og Visuel/Kreativ linje.

Fritteren

Skolens fritidsordning ”Fritteren” er for alle klassetrin på skolen, altså fra børnehaveklassen til 9. klasse. Den åbner hver morgen kl. 7.00. Her er der pasning, indtil undervisningen går i gang kl. 8.15. Fritteren åbner igen kl. 13, hvor undervisningen slutter for de mindste årgange. Fritteren lukker kl. 17.00, fredag dog kl. 16. Fritteren har ikke særskilte lokaler, så eleverne færdes overalt på skolen. Der tilbydes forskellige aktiviteter i Fritteren.

Forældrefællesskab

På Odder lille Friskole er der gode muligheder for at dyrke forældrefællesskabet. Både på klasseniveau og i det store fællesskab. Det sker ved de årlige koncerter, markedsdagen, projektudstillinger, og hvad der ellers sker af fælles ting på skolen.

Hvorfor jeg er lærer på OLF? Fordi jeg godt kan lide den tillid og støtte, der er mellem kollegaer og mellem kollegaer og ledelse. Der er en kultur, hvor man kigger på muligheder og snakker om tingene og kommer frem til en løsning, som er gennemtænkt uden at blive snakket ihjel – man mærker at der er fremgang og udvikling. OLF er et kreativt sted, både når vi tænker ‘traditionel’ undervisning og den mere praktisk-musiske undervisning, og det gør det interessant at planlægge og gennemføre undervisning i fællesskab med eleverne. Fællesskabet er nemlig også det, der karakteriserer vores skole, og det er med til at gøre eleverne ansvarsbevidste, engagerede og empatiske. Man kan mærke, at børnene har det godt her, og det er dejligt, når børnene hilser med glæde på gangene og fortæller med entusiasme om det, de er optagede af. Jeg synes, det er rart at kunne følge eleverne i deres udvikling både fagligt og socialt og have en god relation til dem, hvor der både er plads til sjov og alvor.

Marianne Sønderstrup-Jensen

Hvorfor er du lærer på OLF? Jeg kan stå inde for skolens værdier, og jeg kan lide at være på en mindre skole, hvor alle kender alle. Jeg synes, at projektundervisning er en spændende arbejdsform, der stiller krav til både elever og lærere, og det at skolen er prøvefri, giver os mulighed for en anderledes faglig fordybelse.


Hvad siger de ’gamle’ elever til OLF?

Thorbjørn Vishart Larsen far til Olivia i Lilla har været tilknyttet OLF siden 1989, hvor han startede i klassen Hvid. Jeg blev meldt ind på skolen efter at have gået i børnehaveklasse i en folkeskole i Århusområdet. Min far fik arbejde på friskolen et par år forinden, og eftersom mødet med folkeskolen havde været en dårlig oplevelse for mig (mobning, hierarki blandt elever og dårlige lærere), valgte mine forældre at melde mig ind på Odder lille Friskole. Det var en stor omvæltning. På friskolen skulle man ikke være bange for de store børn, som jeg havde været tidligere i folkeskolen. Alle børn hjalp hinanden, store som små. Den person, jeg er i dag, er stadig tydeligt præget af årene på friskolen, som har givet mig et godt værdisæt i livet. Jeg har senere taget HF og har uddannet mig til tømrer. Jeg har valgt, at min datter (går i Lilla) og søn (starter til sommer) skal gå på friskolen, fordi jeg synes, at det er et godt alternativ her i Odder. Da jeg er opdraget i friskoleånden, er det helt naturligt for mig, at jeg selv opdrager mine børn i samme ånd. Med friskoleånd mener jeg, at skolen har et værdigrundlag, der bygger på omsorg, empati og fællesskab.


Astrid Gro Pedersen var en af de ni elever, som afsluttede 9. klasse på OLF i 2006. Hun fortæller her, hvordan hun har oplevet overgangen fra OLF og videre ud i uddannelsessystemet. Et år efter min afgang fra Odder lille Friskole blev jeg optaget på Odder Gymnasium på grundlag af mine prøvekarakterer fra 10. klasse på efterskolen. Jeg mærkede en forskel på, hvilke emner jeg selv havde kendskab til fra OLF, og hvilken baggrundsviden mine gymnasieklassekammerater kom med fra folkeskolen, men havde ikke på noget tidspunkt svært ved at følge med. I mange tilfælde var de særlige kompetencer, jeg havde fået med fra OLF (projektorientering, selvstændighed, erfaring med fremlæggelser og opgaveskrivning), været mig en stor hjælp. Jeg sluttede gymnasiet med et gennemsnit på 11,3. Jeg var meget glad for at gå på OLF og fik mulighed for at lege og lære uden at blive holdt op imod mine klassekammerater på en karakterskala. Butiksleg, familiegruppefredage, juleværksteder og teateruge har uden tvivl betydet, at jeg har modtaget mindre direkte pensumrettet undervisning end mine jævnaldrende fra folkeskolen,

men jeg er samtidig ikke i tvivl om, at det ansvar og den selvstændighed, der er blevet forventet af mig på OLF, har været en styrke for min gymnasietid og uddannelse generelt. Jeg har haft nogle helt konkrete redskaber til at gribe en projektopgave eller mundtlig præstation an med. Efter gymnasiet tog jeg på højskole og er i dag flyttet til København, hvor jeg læser dansk på Københavns Universitet. De første to semestre af studiet fulgte jeg en særlig linje rettet mod at blive underviser og er lige nu i gang med at læse sidefag i statskundskab for at opnå undervisningskompetencer i dansk og samfundsfag. Ved siden af studierne arbejder jeg på en sprogskole, hvor jeg underviser nydanske børn og voksne i mundtligt og skriftligt dansk. Til september bliver jeg færdig som bachelor og planlægger at udforske sprogundervisningen på fuld tid, inden jeg læser videre på min kandidat. Jeg er glad for studiet og klarer mig godt med et snit på 11,6. Jeg bor sammen med min kæreste i en lille andelslejlighed på Vesterbro og tjener lidt ekstra til huslejen i den lokale kiosk. Min klasse fra friskolen er spredt over det meste af landet og i gang med mange forskellige uddannelser. Jeg ses endnu med Charlotte, Astrid og Nanna, der bor i Aarhus. Den legende og anerkendende tilgang til læring, jeg oplevede i undervisningen på Odder lille Friskole, er den dag i dag en stor inspiration for, hvordan jeg selv griber mine opgaver som sprogunderviser an.


Musikskolen Intern Musikskole På Odder lille Friskole har vi vores helt egen interne musikskole med soloundervisning af professionelle musikere. Der bliver undervist i: Guitar - Violin - Klaver - Ukulele - Trommer - Sang. Musikskolen afholder to koncerter hvert år: en Julekoncert og en Forårskoncert. Den Rytmiske Musikskole på Odder lille Friskole er et tilbud til skolens elever og forældre. Målet med musikskolen er at kunne give alle børn en mulighed for at spille et instrument. Musik er et vigtigt element i livet for de fleste. At kunne spille et instrument er ”som at have en ven for livet”, men at kunne synge og spille er også meget andet; det at kunne koncentrere sig, fordybelsen, pausen, samværet, samspillet, udfordringen og den succes, der er fra gang til gang. En tredjedel af skolens elever går i dag i den interne musikskole, hvor de modtager individuel musikundervisning ud over den musik, som skolen og fritteren tilbyder.


Optagelse på OLF Hvis I er interesserede i, at jeres barn skal på Odder lille Friskole, er I meget velkomne til at kontakte skolen. Vi har plads på flere klassetrin. I første omgang arrangeres et besøg på skolen, hvor I ser skolen og har en samtale med skolelederen. Her taler vi både om jeres forventninger til skolen og om skolens forventninger til elever og forældre. Hvis begge parter er enige, afholdes et møde med den pågældende klasselærer. Herefter tilbyder vi et prøveforløb inden endelig indmeldelse. Skolepengene udgør p.t. (Skoleår 2013/14) kr. 1.575,- pr. mdr. pr. barn inkl. Fritter/SFO fra 0.-9. kl. Der er 50 % reduktion på barn nr. 3 og barn nr. 4 er gratis. Vil du vide mere, så kontakt skoleleder Jakob Schmidt: Telefon: 86 54 38 66 Email: js@odderlillefriskole.dk ODDER LILLE FRISKOLE Randlevvej 4, 8300 Odder


Sandt eller Falsk om Odder lille Friskole OLF har ikke IT ligesom alle andre skoler i kommunen

Falsk. OLF har splinternye projektorer i klasserne, elektroniske tavler i alle klasser, mediepakke fra Apple, klassesæt af PC´ere, samt muligheden for “bring your own device” (muligheden for at komme på netværk med egen pc, tablet, smartphone osv.). OLF udvider til stadighed med nye PC´ere og tablets.

OLF er prøvefri, så eleverne bliver aldrig evalueret

Falsk. Selvom vi er eksamensfri, hvilket i al sin enkelthed betyder, at vi ikke tilbyder 9. kl. afgangsprøve samt deler karakterer ud, så bliver vores elever evalueret gennem hele deres skoleforløb. Det er simpelthen et krav fra ministeriet, som vi selvfølgelig efterlever. Vi har derfor udviklet vores eget evalueringssystem, der tager langt større hensyn til evaluering på både det faglige og menneskelige plan.

På OLF bliver det sociale og det faglige vægtet lige højt

Sandt. Vi mener, det er vigtigt, at børn både har det godt og trives, samtidig med at de flytter sig fagligt. Vi er meget opmærksomme på det hele menneske, samt at de selvfølgelig lærer alt det, de skal og mere til. Vi har forskellige tiltag der gør, at vi styrker det sociale mellem store og små.

OLF elever har ikke eksamen og derfor ikke læseferie

Sandt. Da vi er eksamensfri, har vi ikke 9. klasses afgangseksamen, og af samme grund heller ikke læseferie, hvor man repeterer allerede kendt stof op til eksamen. Vores 9. klasseelever har derfor ca. 1½ mdr. mere undervisning end andre skolers 9. kl.

Da OLF er eksamensfri, er det svært for vores elever at komme ind på gymnasiet/erhvervsudd.

Falsk. Vores elever har ikke problemer med at komme ind på ungdomsuddannelserne, hverken gymnasiet, erhvervsskolerne eller handelsskolerne. På gymnasiet kræves der for vores elevers vedkommende en optagelsesprøve, hvis man kommer direkte fra 9. klasse, men det har hidtil ikke forhindret nogen i at blive optaget.

OLF elever går ikke lige så meget i skole som børn på andre skoler

Falsk. Vores elever har faktisk flere undervisningstimer, end man oplever på mange andre skoler. Vi ligger som minimum på det af ministeriets anbefalede timetal og flere steder over, ikke kun på, hvad ministeriet har som mindste krav for grundskoler. Vi vægter at sætte vikar på ved fravær af lærere, så det er yderst sjældent, at den veksles til en fritime.

OLF har ikke ret meget sprog i skoleforløbet og starter sent

Falsk. Vi har engelsk fra 0. – 9. kl., tysk fra 6.-9. kl. og et linjefag for 6.-9. klasse, der hedder “Sprog og internationalisering”. Her har vi bl.a. kinesisk på skemaet.

OLF bruger undervisningsmaterialer og bøger fra en svunden tid

Falsk. På OLF bruger vi bl.a. Google apps som alle kan tilgå med deres uni log in. Det er den nyeste tænkning indenfor alt fra at oprette, dele dokumenter, film, blogs, websider m.m. Vi har alle digitale fagportaler i alle fag fra Clio, fagportaler der støtter sig op af den nyeste viden, og som til enhver tid matcher de af ministeriet udstukne trinmål og fællesmål. Ud over det har vi hele engelskpakken fra Pit Stop for 0.-9. kl., som er det nyeste inden for engelskundervisning.

På OLF skal alle gøre rent hver dag

Falsk. Sådan har det været før i tiden, men nu er det 8. kl., der bliver betalt for at gøre rent fra mandag til torsdag. Pengene går til klassekassen, som de skal bruge til at rejse for i 9. kl.

Der bliver ikke udleveret en Ipad til alle elever på OLF

Sandt. Vi mener ikke, at børn altid skal sidde med næsen i en Ipad. En Ipad eller en PC skal bruges i undervisningen, hvor det giver mening, så det gør vi her.

OLF er på lejr hvert år

Sandt. Alle elever er på lejr en gang om året. Hvert andet år er alle elever på skolen af sted i samlet flok på en tre dages lejrtur. Og hvert andet år er klasserne af sted i deres Storgruppe (f.eks. 4.-5. kl.).

Alle elever på OLF kommer på en længere udlandsrejse

Sandt. Hvert år tager 9. klasse på en længere udlandsrejse (14 dage), som de har sparet op til gennem deres skolegang. Eleverne har bl.a. været i Thailand, Canada, Vietnam, Færøerne og Nepal. Rejsen er relateret til undervisningen, så eleverne får et indgående kendskab til det land, de besøger.

Forældre til OLF-børn knokler på skolen med rengøring og arbejdsdage konstant

Falsk. OLF er en forældredrevet skole. Det betyder, at det er forældrene, der bestemmer via Bestyrelsen. På OLF er det besluttet, at forældrene står for rengøringen af skolen for på den måde at kunne nedbringe forældrebetalingen, bevare små klasser og øge kvaliteten i undervisningen. Samtidig er der et socialt aspekt i rengøringstjansen. Som forældre skal man gøre rent fem gange i løbet af et skoleår a’ 3 timer ad gangen. Desuden deltager man i to arbejdsdage, hvor haven og skolens lokaler vedligeholdes. Det giver en god tilknytning til skolen og styrker fællesskabet.

OLF skal indordne sig efter den nye skolereform

Falsk. På OLF bestemmer vi selv, hvilke elementer vi implementerer. Derfor tager vi de bedste og gør til vores, og de elementer af skolereformen, som vi ikke finder gode nok, dem går vi udenom.