Page 1

5 The guitar from you is great! I play it every day and all my friends think it’s a fantastic present. I love it! A to say thank you B to give information 6 To find out more about our school, click on the link below. A You can read the text on the Internet B You can read the text on a school message board

Singular

W rozmowie używamy często skróconych form. Inna jest kolejność wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających. They are Polish.

plural

Are they Polish?

6

Vocabulary bank

Do każdego tekstu (1–3) dopasuj odpowiednie

odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało 3 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego Przeczytaj uważnie treść zadania egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz użylibyście w rozmowie na każdy tekstu. na pytania dotyczące poszczególnych z poniższych tematów? wypowiedzi.

Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they

my your his/her/its

theatre

British. from England. from England. 14.

our your their

potatoes

Culture: Ireland sugar tea toast

vegetables Your odnosi się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej. His odnosi się do mężczyzny/chłopca, her −

Check it out!

Useful expressions

Population Capital

Currency

English, Gaelic

a2

b

e

f

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

©

Vocabulary bank

Ma

cm

il l

Workbook an P

ub lish

ers

Limi t ed 2 0

CD

09. First Polish Editio

k ols nP

a2

Web quest What is hurling? www.gaa.ie/about-the-gea-/our-games/hurling

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Workbook CD

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Workbook Extra contents

1. 01

la mil Mac

Voices 1

Culture Australia

Test Generator

2,800 11 20 million 348 30%

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM

a How long have Aborigines lived1in Past Australia? simple:

unauthorized copying is illegal.

Tests Multi-Pack 1

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

il l

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

Fiona Mauchline

an P

ub

lish

ers Lim

. 11 20

09. First Polish Editio

ub

09. First Polish Editio

la mil Mac

a2

1. 01

Interactive Classroom

d The Aboriginal language has many written forms. e Uluru is a World Heritage Site. f

5 Revision

ill an P

ub lish ers Lim

ited 2 0

orang-utan

a2

snow leopard

b

c

g

j

h

exercise

Test Generator

bad

quiet

b)

c)

loud d)

safe

slow e)

. It is

egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące poszczególnych wypowiedzi.

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

2 Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3)

i każdemu z nich przyporządkuj temat przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1.

T

3 

F

2 Alwin speaks two languages.

Zadanieegzaminacyjne2

_

A  What’s your favourite subject? B   English. Which subjects do you like? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too.

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

_

A  Do you like maths? B  No, I don’t. What about you? A  I hate it. I think it’s horrible!

1  Where is Tom now? A                  B                     C 

_

A  What have you got on Monday morning? B  Music. And you? A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  English and maths.

3 Welsh is difficult for many people. 4 Alwin thinks Welsh spelling is horrible. 5 Janek can say ‘Good morning’ in Welsh.

dangerous

safe

f)

g)

h)

9 to touch them.

7-9

.

23

10-05-28 4:06 PM

T

English sketches

F

tIp

Gdy słuchasz nagrania po raz pierwszy, postaraj się usłyszeć kluczowe słowa, które pomogą ci zrozumieć, o czym jest mowa w nagraniu

ISBN 978-83-7621-031-5

2 Rob

B Hoops

5 alwin chciałby dowiedzieć się od Janka lwin 3 Mark C Snakehead

czegoś czegoś o języku polskim. Pracujcie 4 Jane D Emma w parach. Przygotujcie i odegrajcie dialog w parach. E Oliver Twist pomiędzy dwoma kolegami. pomiędzy

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011

Rozumienie tekstów pisanych 2 Przeczytaj recenzje trzech książek (A–C)

Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011

oraz pytania dotyczące tych recenzji (1–4). Do każdego pytania dopasuj właściwą 17 recenzję. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jedna recenzja pasuje do dwóch pytań. 4 points

Student’s Book

7-9

Zadanie egzaminacyjne

Pamiętaj, że ta sama informacja w nagraniu i w treści zadania Rozumienie ze słuchu może być wyrażona innymi słowami. 1 2.55 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga nauczycieli na temat przygotowań do konkursu literackiego. Do każdej osoby (1–4) dopasuj tytuł książki (A–E), którą 4 Uzupełnij Uzupełnij pytania brakującymi wyrazami zamierza przeczytać. W każdą kratkę wpisz zgodnie z treścią nagrania. zgodnie odpowiednią literę. Jeden tytuł został 1 Is English your ____ podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej language? 2 Is Welsh _____? osoby. 4 points 3 Is Welsh _____in schools? Children Titles 4 What’s ‘______’ in Welsh? 1 Ann A Gone with the Wind

Janek and Alwin are talking about the Welsh language.

www.macmillan.pl

tIp

Exam Practice

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, czy podane zdanie jest prawdziwe (trUe), czy − fałszywe (FaLSe).

3:04 PM

because I’ve got too many bags.

Across the curriculum worksheets

3 Przeczytaj uważnie treść zadania

użylibyście w rozmowie na każdy z poniższych tematów?

A  school timetable  B  subjects you like  C  subjects you hate

2 

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, które zdania (1–5) są prawdziwe (trUe), a które − fałszywe (FaLSe).

1 Alwin is Welsh.

teacher spelling

Zadanieegzaminacyjne1

l

p

quick

dangerous

because she’s very old.10-05-28 in the library. You must be

1 

Zadanieegzaminacyjne2

student

international

h

k

10-05-28 3:08 PM

good a) well

Pairwork Translation & Dictation

Dictations CD

first

d

f

f

i

adjective adverb

a Some snakes and spiders aren’t b My grandma walks

!Voices1 TRF Section A.indd 23

Teacher’s Resource File Culture worksheets

1 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń

czy mają takie samo (3), czy inne (7) znaczenie.

3 a) Many people think French isn’t easy. b) Many people think French is difficult.

różnych dialogów. Pracujcie w parach. Zastanówcie się, co mogło być tematem każdej z rozmów.

difficult

d

a

e

Adverbs of manner

3 Complete the sentences with adjectives or adverbs.

1. 01

Multi-level worksheets

4 Exam Builder Rozumienie ze słuchu

3 Przeczytaj poniższe pary zdań i zdecyduj,

1 a) Kim is Chinese. b) Kim is from China.

Angeles, San Francisco. I live in Washington DC, the capital of the USA. Our President lives here too. He lives in The White House.

classmate Unit 5

b

Endangered animals 1 Label the pictures.

10-05-28 3:13 PM

3 Now take turns to ask and answer questions with your partner. Find the differences (without 2 Complete the table with the correct adverbs. looking at your partner’s picture!).

d I can’t run

lsk Po lan mil Mac

wolf

Extra

Vocabulary

e

m n7 o 2 You are going to find the differences between your picture and your partner’s. Write at least eight questions to ask Student B, e.g. What are the owls doing? Is the snow leopard walking? !Voices1 TRF Section C.indd 7

CD

n© 09. First Polish Editio

2 Podane w ramce wyrazy pochodzą z dwóch

Worksheet 5A

Revision

c

T/F T/F

The official language of Australia is English. T/F John Lennon was born in Liverpool. He went to Hamburg with his friends Paul, George, Pete and Stuart in 1960. They had a group, The Silver Beetles, and they played rock ‘n’ roll. They also played g skiffle, a type of music very popular in the 1960s in Britain. John played the guitar and wrote songs. He also painted pictures. They lived in Hamburg and in 1962 they went back to England and 9 became The Beatles, with Ringo Starr. They were probably the most famous group in the history of rock music.

!Voices1 TRF Section E.indd 9

c Don’t speak

cm

Tests Multi-Rom

Class CDs

Pairwork

1 Look at the picture and match the animals with the pictures. a There were Iberian people in Spain before the Romans. tiger rhino snow leopard whale owl polar bear b There weren’t tomatoes or potatoes in Europe before 1492. c There was a king in France before the Revolution.

d There weren’t DVDs or computers when his parents were young.

b Da Vinci painted the Mona Lisa in about 1504. c Karl Marx lived and died in London.

d Beethoven composed his music in the early 1800s. e Hitler invaded Poland on 1st September 1939.

a Uruguay won the World Cup in 1930 and 1950. b Amelia Earhart flew across the Atlantic alone in 1932. T in / F the Battle of Lepanto. c Cervantes lost his left arm

b There are more than 3,000 species dof Gustave spider inEiffel Australia. T / FStatue of Liberty in 1885–1886. designed the

e Roman emperors wore purple T / F and white togas; normal Roman citizens wore white togas.

k ols nP

ited 2 0

!Voices1 TRF Section B.indd 9

Ma

The text is about … A a big American city. B the United States of America. C the President of the USA.

Worksheet 7

c Roman Emperors Trajan and Hadrian weren’t from Rome, they were from Spain.

4 Past simple affirmative: irregular verbs

5

lish ers L im

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Dictations ©

Tests Multi-Pack

Znajomość środków językowych

mum want him to do?

4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych

Znajomość funkcji językowych

w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem cinema gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 points

3 Uzupełnij minidialogi (1–4), wybierając spośród

podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 4 points

1 – How cold is it here in winter? – A It’s 50 km/h. B It’s 20 years old. C It’s about 5 degrees. 2 – – Yes, I am. I can’t wait! A Can you go to a concert on Saturday? B Do you like camping? C Are you going to try kayaking? 3 – Tom’s going to see the Niagara Falls. – zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  A That sounds amazing! B Was it interesting?wiedzieć, czego dotyczy. C It was fantastic! 4 – – At 5 pm. A Where is the British Museum, please? B What time does the museum close? C Is the museum closed at the weekend?

A places czyje są poniższe B make C go D take E photographs F tourists i wpisz odpowiednie litery: om), L (Lucy). Następnie

I’m a very active person. I play volleyball and basketball and I often zdania na język polski. participate in different sports events which (1)_ place in our school. But I havereason?  other hobbies, too. I love travelling. Last summer I went to the USA with my parents. We travelled all around to a school rock concert? the country and visited a lot of amazing (2)_, eg the late.  Grand Canyon, Los Angeles and of course New York, which is very popular with (3)_. My last summer holiday was great fun!

 4  I hate vegetables. 

 5   Remember to do your homework before you  go out!

Samoocena Słownictwo

Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów:

57

„„ kultura„(np.„dziedziny„kultury,„uczestnictwo„w kulturze) „„ sport„(np.„popularne„dyscypliny„sportu,„sprzęt„sportowy,„ imprezy„sportowe) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(czynności„życia„codziennego,„ formy„spędzania„czasu„wolnego,„umiejętności) „„ praca„(popularne„zawody„i związane„z nimi„czynności) „„ człowiek„(wygląd„zewnętrzny) „„ świat„przyrody„(pogoda,„krajobraz) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„oraz„ o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„międzykulturowego„oraz„tematyki„integracji„europejskiej

Holiday Reading

Our readers recommend …

A. Spirit of the Mountain by Shelley Davidow This novel is based in South Africa and it’s about a girl called Emily. Emily is anorexic and she says she isn’t going to eat again. But then she goes to stay with her uncle on his farm and she meets two new friends: a boy called Joey and a woman called Anna. Slowly, her life begins to change. B. Big Match Manager by Tom Sheldon This book is a football adventure. The reader must play imaginary football games and try to solve a mystery. If you’re a football fan, it’s a perfect book for your summer holidays because it’s a great laugh.

Student’s CD

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

C. The Alex Rider Series by Anthony Horowitz This is a series of books about a teenage spy called Alex Rider. I read the first book (Stormbreaker) last summer and this summer I’m going to read the seventh one, called Snakehead. All the books are great because the stories are really exciting. Alex Rider has lots of interesting things to say about from many places around the world.

Rozumiem krótkie, proste wypowiedzi pisemne (teksty narracyjne, artykuły, broszury, napisy informacyjne, ogłoszenia). Potrafię:

Which review is best for someone who … 1 likes books about people who have lots of amazing experiences? 2 enjoys novels about girl problems and relations? 3 loves sport and enjoys reading books for fun? 4 likes adventure books set in different countries?

„„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„główną„myśl„poszczególnych„fragmentów„tekstu „„ określić„intencje„autora„tekstu „„ rozróżnić„styl„formalny„i nieformalny

Mówienie Potrafię tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne

Reagowanie ustne Potrafię reagować ustnie w typowych sytuacjach, posługując się podstawowym językiem „„ rozpocząć,„prowadzić„i zakończyć„rozmowę „„ stosować„formy„grzecznościowe „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ prowadzić„proste„negocjacje„w typowych„sytuacjach„życia„ codziennego „„ wyrażać„swoje„opinie„i intencje „„ wyrażać„swoje„emocje

Reagowanie pisemne Potrafię reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ stosować„formalny„i nieformalny„styl„wypowiedzi„w zależności„od„sytuacji

Przetwarzanie

cm

Student’s

ill a

nP ub lis h

ers

Limi ted 20

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Workbook CD

Potrafię przetwarzać tekst ustnie lub pisemnie „„ przekazywać„w języku„angielskim„informacje„zawarte„ w materiałach„wizualnych„ „„ przekazywać„w języku„polskim„główne„myśli„lub„wybrane„ informacje„z tekstu„w języku„angielskim

„„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ opisywać„czynności „„ opisywać„swoje„upodobania „„ opisywać„miejsca

126

Ma

Workbook

Potrafię tworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (kwestionariusz, opis na stronę internetową, przewodnik) „„ opisywać„miejsca,„ludzi „„ opisywać„czynności„(związane„ze„sportem) „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie

Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi. Potrafię: „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ określić„kontekst„wypowiedzi „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje

„„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie„i poglądy

Pisanie

Słuchanie

Czytanie

©

Workbook

ill an P

2 there was / there were

u a u s a b o r i b o o m e n d e a g n t c a n b

ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Tests Multi-ROM cm

Student A

Uluru location English name height colours other information

a 4 Find ten words related to Australia in the word square. e There was a film about El Dorado on TV last night. u b d o l l i s p i 3 Past simple affirmative: regular verbs u l e j a Zinedine Zidane played for Real Madrid. r l i t

Ma

www.macmillan.pl

Ma

b Were you here this morning?

c What is a billabong billabong? d What is a didgeridoo didgeridoo?

e What do Aborigines call a long journey on foot? d Alexander Graham Bell was a famous Scottish scientist and inventor. What is unusual about the Aborigine language? f

e Where 3 Read about Uluru and complete the fact file. was Carthage? I think it was in North Africa.

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia cmi

ited 2 0

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatiautomati cally, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

©

Tests Multi-Pack 1

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Ma

be

a Dr Livingstone was a famous explorer. Where was he from? b How many Aborigine tribes exist today?

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Test Generator ©

Translation

2 Read about Aborigines and answer the questions.

This Multi-ROM contains:

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Test Generator Dictations CD

Worksheet 5

1 Find these numbers on the Australia culture page. What do they refer to?

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Includes Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

the USA are very interesting, eg New York, Los

.uk

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

c

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

informacje do obrazów.

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

1. 01

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

k ols nP

PHOTOCOPIABLE

la mil Mac

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

PHOTOCOPIABLE

CD

09. First Polish Editio

Class CDs

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

ited 2 0

Fiona Mauchline

PHOTOCOPIABLE

Pu bli s he rs L im

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Student’s an

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files should be listened to on a CD player.

© Macmillan Publishers Limited 2009 First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

www.macmillan.pl

Teacher’s Book

PHOTOCOPIABLE

il l

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

Tests Multi-Pack

Teacher’s Book 1

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Voices 1

Voices

Family portraits

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

ISBN 978-83-7621-0360

9 788376 210360

Student’s Book

a

Family portraits

Saint Patrick, the shamrock and the harp 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

Student’s CD

136

Canada

Techniques

Learn some Welsh!

English sketches

2 a) Salma speaks one language. b) Salma is bilingual.

Pound sterling

Internet domain

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów.

and very rich. He wears an coat and he carries a pot of gold.

Workbook

57

What is the currency of Ireland? What is Eire? Who is Saint Patrick?

USA

Across the curriculum

Musical Wales

Culture worksheets Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

na wyróżnione słowa kluczowe i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi (a, B, c) jest zgodna z treścią tekstu.

5,100,000 Edinburgh

Official languages

Euro .ie

Across the curriculum

Techniques

shoemakers.

2 Co robią poszczególne osoby osoby

98

wypowiedzi i wpisz odpowiednie litery: M (Mum), t (tom), L (Lucy). Następnie przetłumacz zdania na język polski.

 1  Is this the only reason?   2  How about going to a school rock concert?  3  You’re always late.   4  I hate vegetables.   5     Remember to do your homework before you  go out!

Test your memory!

Check it out!

Thanksgiving

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Pairwork

very big, multicultural country. Many cities in

Scotland

4,300,000 Dublin English, Gaelic

Currency Internet domain

Leprechauns

aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu The most popular myth is the leprechaun. 1 Przetłumacz poniższe czynności czynności pojedynczej kończącym Czasownika be używamy do do mówienia o mówienia Carlos’s best friend is Irish. sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos czyimś wieku, narodowości, itp. narodowości, itp. s’ używamy po rzeczowniku/imieniu have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus Ireland and Fernando Torres is Spanish. ask for directions visit relatives mnogiej. work as We are 13. My friends’ names are Emma and Jack.

69 4 Przypomnij sobie, czyje są poniższe

Exam Builder pages

128

Check it out!

Culture: The USA

Test Generator Multi-ROM Exams Multi-ROM Dictations CD

1 Przeczytaj poniższy tekst. Zwróć uwagę

My name’s Aaron and I’m from the USA. It’s a

Population Capital

Official languages

possessive ’s Dopełniacz saksoński

No, I’m not. I’m not. No, you aren’t. you aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu No, he/she/it isn’t. he/she/it pojedynczej No, we/you/they we/you/they Activities on a day trip Eva’s bag is pink.

Vocabulary plus

Ireland

Facts & Figures

do kobiety/dziewczyny. The Irish name for Ireland is Eire. His name is Juan. Her name is Raquel. Can I help you? Anything else? on Saint Patrick’s Day. wear green People Its stosujemy w kontekście przedmiotów around the world have How much is a …? Anything to drink? people 370 million i zwierząt. Can I have a/an / some …, please? your change. ancestry. IrishHere’s I have a dog. Its name is Rex. I’d like a/an / some …, please. Enjoy your meal.

Mexican? from Canada? from Canada?

Short anSwerS Yes, I am. Yes, you are. Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are.

Vocabulary bank

I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We aren’t (are not) You aren’t (are not) They aren’t (are not) queStionS ?

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

tIp

Przed wysłuchaniem nagrania  zapoznaj się dokładnie z treścią  zadania. Łatwiej ci będzie  zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  wiedzieć, czego dotyczy.

Wales

Welsh castles

Workbook Extra contents

CD

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

www.macmillan.pl

Rozumienie ze słuchu

be: present simple

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

Zadanieegzaminacyjne2

Zakreśl literę a, B lub C.

What are Lucy and Tom talking about? A  Tom’s favourite subject. B  Tom’s school timetable. C  the subject Tom hates.

we you they

I you he/she/it

W języku angielskim podmiot lub zaimek podmiot lub zaimek question words Zaimki pytające osobowy w funkcji podmiotu są w zdaniu podmiotu są w zdaniu niezbędne. what’s your name? My name’s María. David is French. ✓ Is French. ✗ where are you from? I’m from Spain. We are from Italy. ✓ Are from Italy. ✗ when’s your birthday? It’s in August. You odnosi się zarówno do liczby do liczby how are you? I’m fine. pojedynczej, jak i mnogiej. how old are you? I’m 13. He odnosi się do mężczyzny/chłopca, she mężczyzny/chłopca, − who’s she? She’s my teacher. do kobiety/dziewczyny, a it − do przedmiotu it − do lub zwierzęcia. What wprowadza pytanie o rzecz i czynność. Food and drink Places to visit Where wprowadza pytanie o miejsce. bacon castle When wprowadza pytanie o czas jakiegoś butter cathedral zdarzenia. cheese department store affirmative + How wprowadza pytanie o sposób zrobienia chips gallery czegoś. I’m (am) egg garden Who wprowadza pytanie o osoby. You’re (are) fish market American. American. He/She/It’s (is) grapes museum from Spain. from Spain. possessive adjectives Zaimki We’re (are) ice cream palace 12. You’re (are) dzierżawcze juice square They’re (are) meat stadium Singular plural mushrooms statue negative –

4

Zadanieegzaminacyjne

Exam Builder

Rozumienie ze słuchu zdanie (a–D). W każdą kratkę wpisz

w poszczególnych typach listów typach listów z kolumny B?

A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too. zostały i zdecyduj, w jakim celu zostały napisane 2  _ lub gdzie można je przeczytać. Wybierz przeczytać. A  Do you like maths? odpowiedź a lub B zgodną z treścią tekstu. zgodną z treścią

4 Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów fragmenty

cm

Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Culture: Wales

Vocabulary plus

Workbook CD Workbook

Voices 1

www.macmillan.pl

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

127

1. 01

©

Ma

cm

Workbook

ill a

nP ub lis h

ers

Limi ted 20

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

D 8

2 have got: affirmative and negative 1

4

Napisz skrócone formy czasowników.

He’s got

8

Revision Standard

Language Focus 1

He has got a dog.

1

Znajdź w diagramie 6 nazw sportów.

C

A

Y

3

E R Y A

O

E

L

A

S

J

U

I

O

S

T

U

I K

E

K

T

E

V

S

E

B

I O D I

N S O L

W

D

B

M

L

I

A

L

Past simple: questions and short answers 4

G

Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Cumulative check 1

5

2

Grammar bank 3

4

5

6

7

8

9

3

a) wears

1 Can you

a) not wear

5 Let’s go

3 My parents met in a football stadium. 4 The race started at two o‘clock. 5 I went to the match last night. 6 We saw the volleyball on TV yesterday.

a castle. any shops.

Is there Are there

countable

uncountable

a potato an egg three carrots

sugar water meat

1.49

No, there isn’t. No, there aren’t.

There is używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a there are z rzeczownikami w liczbie mnogiej. There is a market. There are department stores. Jeśli zdanie zawiera więcej niż jeden rzeczownik, stosujemy formę czasownika odpowiadającą rzeczownikowi pojawiającemu sie w zdaniu jako pierwszy. There is a cat and two dogs. There are two dogs and a cat.

in

on

behind

near

under

next to

2

b

c

a

b

c

a

b

c

e

f

plural

uncountable

apples

Dopisz podane wyrazy do odpowiedniej kategorii.

apples carrot cheeseburgers coffee egg milk orange pizzas honey leek butter 1 a mushroom … 2 an ice cream … 3 some juice, apples … 6

Uzupełnij zdania, wstawiając some lub any.

1 There is 2 Is there 3 There isn’t 4 There are 5 Are there

water. juice? butter. animals. ve

Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

in on next to the table. It’s

the

a café.

in front of between opposite

above behind under

109

2

Art Art forms

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

b

Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.

apples sweet eggs hot chocolate meat potato steak sugar vegetables honey sandwich bananas chips cheese singular

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Grammar bank & Grammar exercises

Across the curriculum a

d

4

5

3

6 The plane is flying the town. 7 A Where’s my pen? B It’s your book. 8 The cat is the blanket.

108

Revision Standard & Revision Extra 1 Dopasuj obrazki do opisów.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą there is/there are oraz właściwym wyrazem z ramki.

four restaurants (✓) market (✓) stadium (✓) good museum (✗) old castle (✗) department stores (✗)

2

5 interesting shops / in the city? (✗) 6 statues / in the square? (✓)

1 The cheese is butter. 2 We’re sitting

3 The sports centre is my house. 4 The restaurant is the museum and the library. 5 Anna can’t see the film. There is a tall man sitting her in the cinema.

c

85

Techniques

1

1 cinemas / in your town? (✓) 2 castle / near here? (✗)

4 a volcano / on the island? (✗)

a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wygłosie. a potato a tomato a bottle an stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski w wygłosie. an egg an apple an orange Some używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. I have some sugar. She has some eggs. Some stosujemy w zdaniach twierdzących, a any w przeczeniach i pytaniach. I have some meat. She doesn’t have any potatoes. Have you got any chocolate?

opposite in front of above

3

Przyimki miejsca używane są do określania, gdzie coś się znajduje. The theatre is opposite the Italian restaurant. The shop is next to the library.

a

3 an old church / opposite the park? (✓)

a/an, some and any

between

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą osobę/parę na każdym rysunku.

1

1 2 3 4 5 6

Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. potato – potatoes chip – chips Niemożliwe jest policzenie cukru, wody lub mięsa, więc te rzeczowniki nie posiadają form liczby mnogiej. sugar ✓ sugars ✗ water ✓ waters ✗ Możemy natomiast policzyć paczki cukru, butelki wody czy kawałki mięsa. She drinks two bottles of water every day.

a disco? any cafés?

Short anSwerS Yes, there is. Yes, there are.

Prepositions of place przyimki miejsca

Because I want to go to England. No, I didn’t go to the cinema. I went to Joe’s house.

EXTRA VOICES

Saturday 6th May

am homework / pm cinema with friends Today is Sunday 7th May. What a busy week! Six days (1) I went to the gym with Dad. ago I played a football match. (2) (3) I did my homework in the morning and then (4) my friends and I went to the cinema. (5) Sunday I went swimming but today I’m watching a film!

84

Activities

a museum. two restaurants.

There isn’t (is not) There aren’t (are not) queStionS ? c) Did she c) wearing

He has breakfast at eight o’clock. 5 6

.

countable and uncountable nouns rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

affirmative + There’s (is) There are negative –

c) brother’s

b) We usually go

4 ?

brown hair. four foreign

8 We went shopping at the

Thursday 4th May

piano lesson Friday 5th May

shopping with Pat

2 Lance Armstrong won the Tour de France in 2007. 5 Bill / bike 6 Bill / brother 7 Bill / mobile phone 8 John and Sue / English books

Grammar exercises

there is / there are

c) is wearing

c) runs.

b) She goes

b) didn’t wear

Ułóż pytania do odpowiedzi. He’s from France. She’s got four cousins. They go to the cinema every Friday.

.

in the pool.

7 My mum can languages!

b) run.

a) We go usually c) Usually go we 4

3

is popular in the USA.

4 What time do you do your 6 My brother is tall with

with Mum and ad

b) brothers’

a) Does she go

5 I … a school uniform. 6 … shopping at the weekend.

1 2

a musical instrument?

2

3 You use a bicycle to go

Monday 1st May

gym with ad Tuesday 2nd May

watch

Wednesday 3rd May

football match

b) wearing

a) brother a) running.

g) geography h) judo i) cricket j) socks k) potatoes l) your room

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

homework swimming market play speak baseball cycling short

Sunday 30th April

swimming

f

h

Napisz wyróżnioną część zdania w formie przeczącej.

1 Diego Maradona played basketball for Argentina. 4 She / skateboard

Wybierz właściwą formę.

1 Today he … jeans and a T-shirt. 2 This is my … football – he lost it last week. 3 Harry likes … 4 … swimming every day?

f) swimming

7 ride 8 download 9 study 10 tidy 11 meet 12 read

Spójrz na kartkę z kalendarza i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

2

a) a politician c) music d) friends e) a comic

6 eat

a) Yes, they did. b) Yes, he did. c) No, she didn’t. d) No, I didn’t.

Past time expressions

d

e

g

Past simple: negative 3

b) a bike

3 play 4 wear 5 become

5 Did we finish the juice?

I

5 glasses 6 T-shirt 7 skirt 8 shorts c

a

b

John has got a mobile phone.

1

2 do

2 Did you buy new trousers? 3 Did your parents go to the market? 4 Did she eat all the grapes?

I

L

Dopasuj rysunki do nazw ubrań.

1 dress 2 gloves 3 trainers 4 trousers

Bill’s brother

John / mobile phone 1 John / cat 2 John and Sue / mobile phones 3 Sue / CD player

Dopasuj czasowniki do rzeczowników. 1 go

1 Did he pass his maths exam?

S K

N G

e) Yes, we did.

2

Bill

Uzupełnij drugie zdanie, tak aby miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj skrócone formy.

17

_

H

I

B

Clothes and accessories

Zakreśl właściwą formę.

blue eyes.

S

C

L

G

Sue

2

1 Her hair is not long. She long hair. 2 Shakira’s hair is beautiful. Shakira beautiful hair. 3 His ears are big. He big ears. 4 My parents’ house is near the sea. My parents a house near the sea. 5 Her eyes aren’t green. She green eyes. 6 My sister’s room isn’t big. My sister a big room. 7 Their parents aren’t English. They English parents. 8 My computer is very good. I a very good computer.

N

R

C

N

4 They have not got a son. 5 His sister has not got an mp3 player. 6 I have got a mobile phone.

My eyes are blue. I ’ve got

Revision Extra

Olympic sports

Przyjrzyj się obrazkom i napisz zdania o Johnie, Sue i Billu.

John

1 We have not got a car. 2 They have got a house in France. 3 My brother has got a girlfriend.

Sam has got / have got a dog. 1 We has got / have got a great idea. 2 She hasn’t got / haven’t got any friends. 3 I hasn’t got / haven’t got any money. 4 John and Paula has got / have got a new house. 5 They hasn’t got / haven’t got their school books. 6 Sally has got / have got 16 cousins!

_

3 Dopasuj nazwy form sztuki do rysunków.

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

still life landscape abstract sculpture portrait installation

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage.

1

2

3

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

4

5

Family portraits 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

informacje do obrazów.

6

4 Podaj przykład dzieła z każdej kategorii, którą znasz. portrait abstract sculpture

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

The Mona Lisa

landscape still life installation

Project

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Wybierz znany obraz przedstawiający rodzinę i opisz go.

Plan Popatrz na wybrany przez siebie obraz i odpowiedz na pytania: • • • • •

Who is the artist? What is the date of the painting? Who are the people in the painting? Where are the people in the painting and what does this tell us about them? What techniques does the artist use?

Research Poszukaj w książkach i internecie informacji na temat wybranego przez ciebie obrazu.

Prepare Opisz wybrany obraz. Dołącz zdjęcie obrazu lub stwórz jego własną wersję ale w innej technice.

Present your material Wykonaj plakat, a następnie zaprezentuj go klasie.

136

Vocabulary bank & Vocabulary plus

Culture

137

Wordlist

Across the curriculum

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-032-2

A o Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

u

u um

Katherine & Steve Bilsborough

9 788376 210322

Student’s Book

h

Includes

Workbook

Exam Bu der pages

Student’s CD

Workbook CD

CD

Workbook Extra contents

CD

Voices 1

Test Generator

Test Generator

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests.

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains: • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

This Multi-ROM contains:

• Audio files for the Listening tasks. unauthorized copying is illegal.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Test Generator ©

Test Generator

Ma

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

il l

Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Includes

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

© Macmillan Publishers Limited 2009

www.macmillan.pl

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

an P

ub

lish

ers

. 11 20

09. First Polish Editio

R

U

5

ISBN 978-83-7621-035-3

M

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Tests Multi-ROM ©

Ma

cm

ill an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

09. First Polish Editio

la mil Mac

ols nP

2 ka

1. 01

Interactive Classroom

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Dictations ©

Ma

cm

ill an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

Tests Multi-Pack Test Generator Tests Multi-Rom

Class CDs

W

9 788376 210353

Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automati automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Teacher’s Book

w

Ma

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player.

M

P

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia c mi

Limi ted 20

www.macmillan.pl

Dictations CD

9 788376 210353

Class CDs

W

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player.

Tests Multi-Pack 1

• Audio files for the Listening tasks.

All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files should be listened to on a CD player.

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests.

Voices 1

All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Catherine Mc Beth

Voices 1

Student’s Book

2Meet the family!

Katherine & Steve Bilsborough

Workbook contents _

Voices 1

w jakim celu piszemy listy/e-maile/SMS-y. który napisałeś/napisałaś lub otrzymałeś/ otrzymałaś? W jakim celu został napisany? rubrykę poniżej. Zaznacz ✓ odpowiednią rubrykę poniżej.

3 Których zdań z kolumny a użyłbyś/użyłabyś a a użyłbyś/użyłabyś 1

A B A  school timetable  1 Can you give me a hand? B  subjects you like  2 Sorry, but I can’t see you on C  subjects you hate A letterto: letter to: Friday. a say thank you 3 Thanks a lot for the present. b ask somebody for2help Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) 4 WWF protects wildlife around c give information i każdemu z nich przyporządkuj temat the world. d ask for information przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. 5 Why don’t you go to the e suggest something cinema with us? 1  _ f say you are sorry. 6 What time does the homework A  What’s your favourite subject? club start? B   English. Which subjects do you like?

Ma

Voices 1

6 Vocabulary bank

England

Workbook

CD

Class CDs

Exam Builder

Voices 1

Grammar bank Subject pronouns Zaimki osobowe

1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się,

2 Czy pamiętasz ostatni list/e-mail/SMS,

say thank you

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

©

Grammar bank

7 exam Builder

Student’s CD Student’s Book

Teacher’s Book

Voices 1

1

5 Exam Builder Rozumienie tekstów pisanych

a(n) letter/email/text message to: to: ask somebody for help give information ask for information suggest/offer something say you are sorry

B  No, I don’t. What about you? 1  Where is Tom now? 1 It’s an international organisation trying to help A  I hate it. I think it’s horrible! A                  B                     C  animals in danger of extinction. If you want to 3  _ know more, go to our website. A  What have you got on Monday morning? A You can read the text online B  Music. And you? B You can read the text in a brochure Bardzo dokładnie przeczytaj cały A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  2 How about going to the IMAX on Friday? The film tekst zanim zdecydujesz, w jakim English and maths. starts at 5pm. Let’s meet outside the cinema. celu został napisany. A to suggest something B to ask for information A The text is a thank you email. 1 2  What does Tom have for lunch today? 3 I’m very busy tomorrow. I’m teaching my brother B You can read the text in a phone 2 A                  B                  C how to ride a bike. I’m really sad we can’t meet. instruction book. 3 A to say you are sorry C The text is an offer to spend time together.   B to ask for information D The author of the text asks for information Zadanieegzaminacyjne1 4 I‘ve got a problem and I need help. I don’t know how to download a new computer program. 3  What does Tom’s mum want him to do? 1.53 Zapoznaj się z treścią zadania. 5 Napisz krótki list/fragment listu a następnie Can you show me how to do it? Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Lucy i toma. poproś kolegę/koleżankę, aby odgadł/ A  eat lunch A to say thank you Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odgadła, w jakim celu został napisany. B  meet her at the cinema B to ask somebody for help z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. C  do his homework

Student’s Book

4 Exam Builder

Student’s Book

Dictations CD

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets

Culture worksheets

Pairwork

Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

English sketches

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-031-5

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011 Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011 Vo ces_SB1_PL_Cove ndd 1

11 01 21 15 12


7

Look into the past Unit contents GUESS

Vocabulary Jobs; irregular verbs Language Focus be: past simple, there was/there were; past simple affirmative Skills Reading: an article, a brochure Listening: an audioguide Speaking: describing a trip/describing past events Interaction: asking for information Writing: a biography CLIL History Culture Wales Exam Builder Rozumienie ze słuchu dobieranie

1 a) c) 2

Who was Tutankhamun? a Greek god b) a Roman soldier an Egyptian king When did the first astronaut walk on the moon? a) 1890 b) 1969 c) 2001 RECYCLE

Zapisz słownie podane daty. 1/4/08 the first of April two thousand and eight 1 1992 2 12/12/02 3 1763 4 5/9/99

Vocabulary 1 Jobs 1

Dopasuj nazwy zawodów z ramki do obrazków.

architect astronaut composer director explorer inventor king and queen painter politician scientist sculptor writer

8

6

5

9

7

1 2

3

10

4

11

12

2 3

LOOK

2.21 Posłuchaj, sprawdź i powtórz.

write – writer act – actor Nazwy zawodów często tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki _ lub _.

Rozwiąż quiz.

Famous people 1 Neil Armstrong is an American _. He’s from Ohio. a) architect b) astronaut c) director

4

VERB write

2 J.K. Rowling is a British _. Harry Potter is her creation. a) politician b) explorer c) writer 3 Nicolas Sarkozy is a French _. He’s from Paris. a) politician b) painter c) king 4 Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian _. His operas are famous. a) sculptor b) composer c) scientist 5 Christopher Columbus was an Italian _. Ferdinand and Isabella were his patrons. a) inventor b) composer c) explorer 6 Albert Einstein was a German _. He was a Nobel Prize winner. a) architect b) scientist c) politician Answers

Uzupełnij tabelę. PERSON

VERB

writer

painter direct compose 5

PERSON explorer designer

invent sculpt

Your voice Wyobraź sobie, że jesteś

sławną osobą. Pracujcie w parach. Na zmianę zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi, aby zgadnąć, kim jest kolega/ koleżanka.

Are you a writer? Are you from Poland? Are you …? Vocabulary plus

No, I’m not. Yes, I am.

Workbook p122

p129

88 Voices_SB1_PL_U07.indd 88

11-01-28 13:42


7

Reading

Wonders of the

Ancient World

1

The prehistoric monument of Stonehenge is near Salisbury in the south of England. Stone Age people ople started to build the stone circle in 3100 BC, and they used it for religious eligiouus ceremonies. The enormous stones nes were originally from Wales, and peoplee carried them 400km. How? Nobody ody knows. There weren’t any vehicless in those days – perhaps people carried arried them down the river on boats!

2

a

Tutankhamun was a very young king – they called him the ‘boy king’. Hee was only 18 when he died, and the Ancient Egyptians buried his mummy in a tomb in the Valley of the Kings. His tomb omb was full of gold and treasure. In it, there here were also clothes, shoes, and 32 model boats – the Ancient Egyptians believed that people needed boats to travel to the afterlife.

1

Pracujcie w grupach 3-osobowych. Każdy z was czyta jeden z tekstów: 1, 2 lub 3. Następnie opowiedzcie sobie po polsku treść każdego tekstu.

2

2.22 Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania. Następnie podpisz obrazki nazwami starożytnych obiektów.

3

Przeczytaj ponownie tekst i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (True), czy – fałszywe (False). Popraw błędne zdania.

b

c

wonder − cud ancient − starożytny bury − pochować tomb − grobowiec

3

In Ancient Greece, there were lots of temples for all the different gods, such as Zeus, Aphrodite and Apollo. The Parthenon in Athens was a temple for Athena. She was the goddess of war and the patron of Athens. Today the Parthenon is in ruins, because an enormous explosion destroyed the original temple in 1687. Now it is still in danger – from the effects of traffic pollution!

4

1 Stonehenge was a religious monument. 2 They started building Stonehenge in the eighteenth century. 3 Tutankhamun was very young when he died. 4 There wasn’t any gold in Tutankhamun’s tomb. 5 Athena was the goddess of love. 6 There were a lot of gods in Ancient Greece.

GLOSSARY

treasure − skarb afterlife – życie pozagrobowe temple − świątynia destroy − niszczyć

1 2 3 4 5 6

Odpowiedz na pytania. Where is Stonehenge? Where were the stones originally from? Who was Tutankhamun? Why were boats important in Ancient Egypt? Where is the Parthenon? Why is the Parthenon in danger now?

CLIL Across the curriculum History

Workbook p146

89 Voices_SB1_PL_U07.indd 89

11-01-06 21:58


7 Language Focus 1 there was / there were

be: past simple 1

Spójrz na tabele i uzupełnij poniższe zdania, wpisując was, wasn’t, were lub weren’t.

AFFIRMATIVE + I He/She/It We/You/They

NEGATIVE – was was were

I He/She/It We/You/They

wasn’t wasn’t weren’t

QUESTIONS ?

SHORT ANSWERS

Was I …? Were you …? Was he/she/it …? Were you/they …?

Yes, I was. / No, I wasn’t. Yes, you were. / No, you weren’t. Yes, he/she/it was. / No, he/she/it wasn’t. Yes, we were. / No, they weren’t.

1 2 3 4

2

_ _

a lot of gold in Tutankhamun’s tomb. any food in Tutankhamun’s tomb

PLURAL a lot of temples in Ancient Greece. _ any vehicles in 3100 BC. _

6

Uzupełnij tekst wyrażeniami there was, there wasn’t, there were lub there weren’t.

Napisz po dwa zdania, używając was, wasn’t, were lub weren’t. Spanish / English queen

Elizabeth I wasn’t a Spanish queen. She was an English queen. 1 2 3 4

Kornel Makuszyński writer ✓ director ✗ The Wright Brothers inventors ✓ architects ✗ Walt Disney director ✓ actor ✗ Marco Polo and Vasco da Gama astronauts ✗ explorers ✓ 5 Michelangelo sculptor ✓ politician ✗

Uzupełnij pytania, wpisując was lub were.

The Ancient World – are you an expert? 1 What _ Stonehenge? 2 Where _ Queen Nefertiti and King Amenhotep from? 3 What _ the capital of Ancient Greece? 4 Who _ Pythagoras and Socrates? 5 Where _ the first Olympic Games? 6 Who _ Julius Caesar?

4

Uzupełnij zdania w tabeli wyrażeniami there was, there wasn’t, there were lub there weren’t.

SINGULAR

Tutankhamun _ an Egyptian king. Zeus and Apollo _ Greek gods. Athena _ the goddess of love. The stones used to build Stonehenge _ from Scotland.

Elizabeth I

3

5

2.23 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.

In a typical Roman house, there were usually two or three rooms. (1) _ (✗) a bathroom, but (2) _ (✓) public baths in every town. (3) _ (✓) usually a garden next to the house and (4) _ (✓) vegetables and fruit trees there. Some Roman houses were also shops or offices, but (5) _ (✗) any computers in Roman times! LOOK

Napisz krótkie odpowiedzi. Was there treasure in Tutankhamun’s tomb? Yes, _ / No, _ Were there mummies in the Pyramids? Yes, _ / No, _

Speaking 7

Pracujcie w grupach. Ułóżcie pytania dotyczące istnienia poniższych przedmiotów/zjawisk w starożytnym Rzymie i udzielcie odpowiedzi. cars paper horses

astronauts gold trains

toys dinosaurs

plates internet

Were there pencils in Roman times? No, there weren´t. Was there paper in Roman times? Yes, there was.

90 Voices_SB1_PL_U07.indd 90

11-01-19 16:17


7 Vocabulary 2

In the 20th century …

Irregular verbs 1

Sprawdź znaczenie podanych czasowników. Następnie znajdź w tekstach na osi czasu ich formy przeszłe. Których dwóch czasowników nie ma w poniższych tekstach?

become build do fly go have lose make take wear win write

1969

1945 1903 The American inventors Orville and Wilbur Wright flew the first aeroplane. They were in the air for 12 seconds!

1900s

1910s

1920s

1912

Neil Armstrong and Buzz Aldrin went to the moon. They wore special clothes and they took photographs.

The Allies won the Second World War. The Allies were Britain, France, the United States and the Soviet Union.

1930s

1940s

1950s

1953

1,500 people lost their lives on the Titanic.

1960s

1979

Edmund Hillary and Sherpa Tenzing became the first explorers to climb Mount Everest.

Sony and Philips made the first CDs.

1997 The British writer J.K. Rowling wrote the first of seven Harry Potter books.

1970s

1980s

1990s

1997 American scientists built the Pathfinder robot. It went to Mars.

Listening 5 2

2.24 Posłuchaj, sprawdź i powtórz. LOOK

Spójrz na stronę 131 i znajdź formy przeszłe czasowników: do drink eat find have leave see swim

3 1 2 3 4 5 4

Przeczytaj ponownie teksty na osi czasu i odpowiedz na pytania. Who were Orville and Wilbur Wright? What disaster was there in 1912? Who were the Allies? Were there any CDs in 1960? How many Harry Potter books are there? Your voice Napisz, co robiłeś/robiłaś

wczoraj. Użyj form przeszłych poznanych czasowników.

Yesterday I did my homework and …

2.25 Posłuchaj nagrania audioprzewodnika z muzeum Titanica i uzupełnij zdania liczbami i datami z ramki.

2,223 3rd 4 1912 1985 1,517 1 The Titanic began her journey to New York on 10th April, _. 2 There were _ people on board. 3 The poor people travelled in _ class. 4 They found the Titanic under the sea in _. 5 Now, the ship is _ km under the surface of the ocean. 6 _ people died in the disaster. 6 1 2 3 4 5 6

2.25 Posłuchaj ponownie nagrania i zakreśl właściwe słowo.

Lucy Rothes was a first- / second- class passenger. They built the Titanic in Belfast / Dublin. The Titanic hit an iceberg on 14th April / May. The ship broke into two / three parts. The ship had 12 / 20 lifeboats. Lucy Rothes survived / died.

91 Voices_SB1_PL_U07.indd 91

11-01-06 21:58


7 Culture C u ulture lture

WALES Population: 3 million Capital: Cardiff

Castles and dragons

GLOSSARY

invade − najechać medieval times – czasy średniowieczne myth − mit prophecy − przepowiednia battle − bitwa

1

There are more than 500 castles in Wales! The English king, Edward I, invaded Wales in 1277. He built 12 castles between 1282 and 1295. Caernarfon Castle became King Edward’s royal palace. He lived there with his family. In medieval times, people painted the castles white. But now the castles aren’t white and lots of them are in ruins – some are just a wall!

2.26 Przeczytaj tekst i posłuchaj

nagrania. Wybierz właściwą odpowiedź A, B lub C. The text was written to ... A suggest visiting Welsh castles. B describe Caernarfon castle. C give information about the symbols of Wales. 2

The Welsh flag is green and white with a red dragon, called ‘Y Ddraig Goch’ in Welsh. Wales and Bhutan are the only countries in the world with a dragon on the flag! There are lots of Welsh myths about dragons. In one myth, King Arthur carried a flag with a red dragon. Merlin made a prophecy about a battle between a red dragon (Wales) and a white dragon (England). The red dragon won.

Przeczytaj ponownie tekst i wybierz właściwą odpowiedź: a, b lub c.

1 King Edward I invaded Wales in … a) 1282 b) 1277 c) 1295 2 King Edward lived … a) in 12 castles b) alone c) in Caernarfon castle 3 In Medieval times, the Welsh castles were … a) just a wall b) in ruins c) white 4 How many countries have a dragon in their flag? a) 1 b) 2 c) 3 5 King Arthur carried a flag with a symbol of … a) Wales b) England c) Bhutan 6 Merlin made a prophecy about a battle. Who won the battle? a) England b) Wales c) the white dragon

3 1 2 3 4

Your voice Pracujcie w grupach. Odpowiedzcie na pytania.

What colour is your country’s flag? Are there any castles in your country? Are they similar to the Welsh castles? Are there any myths about dragons in your country?

…learn more! Wales ➛ Workbook p127

92 Voices_SB1_PL_U07.indd 92

11-01-06 21:58


7 Language Focus 2 Past simple affirmative: regular verbs 1

Spójrz na poniższe zdania. Jaką końcówkę przyjmują czasowniki regularne w czasie past simple?

1 He lived there with his family. 2 People painted the castles white. 3 King Arthur carried a flag with a red dragon. LOOK

Zwróć uwagę na pisownię poniższych czasowników regularnych w czasie past simple i uzupełnij reguły. like – liked carry – carried stop – stopped • Czasowniki zakończone na e: dodajemy końcówkę _ • Czasowniki zakończone na spółgłoskę + y: zamieniamy y na _ i dodajemy końcówkę _ • Czasowniki zakończone na spółgłoskę po samogłosce poprzedzonej spółgłoską: _ ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówkę _

2

a)

4

Utwórz formę past simple podanych czasowników i uzupełnij tabelę.

become believe build carry have invade live need paint see start win REGULAR paint – painted

5

IRREGULAR build – built

Uzupełnij tekst formą past simple czasowników podanych w nawiasach.

Uzupełnij zdania formą przeszłą czasowników podanych w nawiasach.

In medieval times … 1 rich people _ (live) in castles and palaces. 2 servants _ (tidy) their houses for them. 3 they _ (shop) for food at the market. 4 sometimes, enemies _ (attack) the castles. 5 a lot of soldiers _ (die) in the attacks. 6 the rich people usually _ (survive). 3

Past simple affirmative: regular and irregular verbs

PRONUNCIATION: /t/ /d/ /ɪd/ 2.27 Posłuchaj i powtórz.

/t/ or /d/

/ɪd/

watched played

wanted shouted

Last weekend we visited Castell Coch in Wales. I (1) _ (get up) very early and I (2) _ (travel) there in the car with my family. We (3) _ (arrive) at about half past ten, and we (4) _ (explore) all the rooms in the castle. Then we (5) _ (have) lunch in the café and I (6) _ (buy) some postcards and souvenirs in the shop. After that we (7) _ (go) to the city of Cardiff. It (8) _ (be) a great day!

Speaking 6 b)

2.28 Posłuchaj nagrania i i wpisz poniższe

czasowniki do odpowiedniej kolumny tabeli. visited arrived started

lived liked waited

Napisz kilka zdań o wycieczce, na której byłeś/byłaś. Użyj czasowników z ramki.

buy

get up

go

have

like

lunch

see

Last month I went to Malbork. I … 7

Pracujcie w parach. Posłuchaj wypowiedzi kolegi/koleżanki, a następnie opisz wycieczkę, na której był/była innej osobie z klasy.

93 Voices_SB1_PL_U07.indd 93

11-01-06 21:59


7 Writing Dossier A biography

Michelangelo

Michelangelo was a sculptor, painter and architect. (1) _. Michelangelo became a painter at the age of 13. When he was 21, he went to Rome and made his first sculpture, the Pietà. (2) _. Later, he painted the Sistine Chapel in Rome. You can see Michelangelo’s works in Florence and in Rome. (3) _. It’s very popular with tourists! by Sabina (Florence) 1

Przeczytaj biografię Michała Anioła i wstaw zdania (A−C) w luki (1−3).

A After that he came to Florence and made the famous statue of David. B My favourite is the Sistine Chapel. C He was born in 1475. 2

Writing Plan 1

1 2 3 4 5 6

2.29 Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. LOOK

Uzupełnij okoliczniki czasu brakującymi wyrazami/wyrażeniami. Michelangelo was born _ 1475. He became a painter _ 13. _ he was 21 he went to Rome. _ he came to Florence. _ , he painted the Sistine Chapel.

3

Przeczytaj tekst o Leonardzie da Vinci i wybierz właściwe wyrażenia.

L

eonardo da Vinci was born (1) when / in 1452. He was an artist, scientist and inventor. (2) At the age of / After that 15 he went to Florence. (3) When / Later, he lived in Milan. (4) At the age of / When he was 50, he painted the Mona Lisa. (5) After that / In he went to France and lived at the King’s palace.

Zbierz informacje o wybranym nieżyjącym artyście. Skorzystaj z internetu lub encyklopedii, aby znaleźć odpowiedzi na podane pytania.

2

What was his/her job? Where was he/she born? Where did he/she live? What were his/her famous works? Where can you see his/her works now? What is your favourite work?

Napisz biografię wybranego artysty.

Sprawdź swoją pracę. użycie okoliczników czasu użycie czasu past simple formy przeszłe czasowników nieregularnych pisownię czasowników regularnych w czasie past simple

TIP

Pamiętaj, że biografia składa się z trzech akapitów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Zachowaj chronologię zdarzeń!

94 Voices_SB1_PL_U07.indd 94

11-01-06 21:59


7 Language in Action

LOOK

Asking for information

Zwroty You’re welcome oraz Here you are znaczą to samo w języku polskim. Popatrz uważnie na poniższy dialog. W jakich sytuacjach używamy każdego ze zwrotów?

Assistant Hello. Can I help you?

Megan

It’s over there, next to the Greek Room. Have you got a gallery plan?

(1) __

It’s free. Here you are.

(2) __

Yes, there is. Look, it’s here.

(3) __

At five o’clock.

(4) __

You’re welcome. Enjoy your visit.

(5) __

1

2.30 Posłuchaj rozmowy i odpowiedz

5

na poniższe pytanie. Where is Megan? A In a shopping centre. C At a museum. 2 a) b) c) d) e) 3

B At an art gallery.

Uzupełnij dialog pod zdjęciem wypowiedziami Megan. Oh, thanks. Is there a shop here? No, I haven’t. How much is it? OK. Thanks for your help. Great, thanks. What time does the museum close? Yes, where’s the Egyptian Gallery, please? 2.30 Posłuchaj nagrania i sprawdź

odpowiedzi. Następnie przećwiczcie dialog w parach. 4

Dopasuj angielskie wyrażenia (a−f) do ich polskich odpowiedników (1−6).

1 Dziękuję za pomoc. 2 Gdzie są prace Michała Anioła? 3 Czy jest tutaj sklep z pamiątkami? 4 Proszę bardzo. 5 Miłego zwiedzania. 6 Są tam.

a) You’re welcome. / Here you are. b) Is there a souvenir shop here? c) Enjoy your visit. d) Where are Michelangelo’s works? e) They are over there. f) Thanks for your help.

Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrażeniami z ćwiczenia 4. Dla ułatwienia podana jest pierwsza litera każdego zdania.

In an art gallery Assistant Hello. Can I help you? Mary Yes, w__ . Assistant T__ , next to the Treasure room. Mary Can I have a plan? Assistant Of course. H__ . Mary OK, thanks. I__ ? Assistant Yes, there is. Look, it’s here. Mary Great. T__ . Assistant You’re welcome. E__ . 6

Pracujcie w parach. Na podstawie dialogu z ćwiczenia 2. ułóżcie nowy, zastępując słowa zaznaczone na niebiesko swoimi pomysłami oraz informacjami z poniższej broszury. Następnie przećwiczcie dialog.

London

Gallery 62: Egyptian Mummies Gallery 18: The Parthenon

Free entry 10:00 – 17:30 (Sat – Wed) 10:00 – 20:30 (Thur – Fri) • shop • café • restaurant

95 Voices_SB1_PL_U07.indd 95

11-01-19 16:17


7 Self Check Past simple: affirmative

Jobs Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

1

4

astronauts composers director explorer painter 1 Neil Armstrong and Buzz Aldrin were American _. They went to the moon in 1969. 2 Vasco da Gama was a Portuguese _. He was the first to sail directly to India. 3 Pedro Almodóvar is a famous Spanish _. Penélope Cruz often acts in his films. 4 Jan Matejko was a Polish _. You can see some of his works at the National Museum in Cracow. 5 Ludwig van Beethoven and Johann Sebastian Bach were German _. They wrote and played classical music. 5

Irregular verbs

Cumulative grammar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 ✶ Zakreśl właściwe słowa.

E

B

E

C

A

M

E

P

__

F

A

Y

T

E

R

W

L

__

T

W

A

W

E

N

T

I

__

I

R

E

O

T

A

E

G

__

K

O

T

R

U

H

A

D

__

O

T

R

E

A

R

Y

O

__

H

E

A

T

M

A

D

E

__

6

Past simple: be; there was / there were 3

Neil Armstrong (1) _ (be) the first man to walk on the moon. He (2) _ (travel) there on the Apollo 11 spaceship in July 1969. Armstrong (3) _ (wear) special clothes and a helmet. He (4) _ (take) photographs of the moon and he (5) _ (leave) an American flag there. He (6) _ (stay) on the moon for about three hours and then he (7) _ (return) to Earth. About 500 million people (8) _ (watch) the moon landing on television. 8

Znajdź w diagramie sześć form przeszłych czasowników nieregularnych i do każdego z nich dopisz bezokolicznik.

2

Uzupełnij tekst formą przeszłą czasowników podanych w nawiasach.

Uzupełnij dialog słowami was, were, wasn’t lub weren’t.

A (1) _ Tutankhamun’s tomb in the Great Pyramid of Giza? B No, it (2) _. It (3) _ in a smaller pyramid in the Valley of the Kings. A (4) _ there a lot of mummies inside the tomb? B No, there (5) _. Just Tutankhamun’s mummy. But there (6) _ a lot of treasure. A What kind of treasure? B There (7) _ sculptures and clothes and a lot of jewellery. A (8) _ there a death mask? B Yes, there (9) _. You can see it in the Egyptian Museum in Cairo. 9

There (1) is / are stories about dragons in all cultures, but (2) isn’t / there isn’t any evidence of real dragons. So, where (3) are / do dragons come from? Some people (4) say / says that dinosaurs (5) was / were probably the origin. Perhaps people (6) found / find dinosaur bones or fossils, and made stories about the imaginary creatures. Pictures usually show that dragons (7) is / are similar to large reptiles. (8) They’ve / Have also got wings, and they (9) breathe usually / usually breathe fire. (10) England’s / Englands’ famous dragon story (11) is / are Saint George and the Dragon. Perhaps Saint George’s dragon (12) were / was a distant relative of tyrannosaurus 12 rex! Punkty: 36 – 40 Excellent! 30 – 35 Very good! 20 – 29 Good

12 – 19 Fair 0 – 11 Poor  40

96 Voices_SB1_PL_U07.indd 96

11-01-06 21:59


7 Exam Builder Rozumienie ze słuchu 1

Pracujcie w parach. Zastanówcie się, których zawodów z ramki mogą dotyczyć poniższe słowa. Dopasujcie jak najwięcej nazw zawodów do każdego ze słów.

Zadanie egzaminacyjne 2.32 Zapoznaj się z treścią zadania.

Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga dorosłych na temat zawodów, o których marzą ich dzieci. Do każdego dziecka (1–4) dopasuj wymarzony przez nie zawód (A–E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jeden zawód został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.

astronaut composer director explorer inventor politician sculptor writer

TO TRAVEL

TO CREATE

_

_

_

_

_ _ _

ART

Children

_

_ _

1 2 3 4

_ _

_ _ _

2

3

TIP

2.31 Posłuchaj dwukrotnie trzech osób opisujących swój zawód. Gdy usłyszysz poniższe słowa klucze, oznacz je cyframi 1, 2, 3 w zależności od tego, która z osób użyła danego słowa.

studio vehicle Oscar moon paint travel

portraits comedy art gallery planets filmed actors

2.31 Dopasuj osoby (1−3) z ćwiczenia 2.

Peter Mark Betty Lucy

Jobs A scientist B explorer C architect D astronaut E director

Przeczytaj nazwy zawodów i spróbuj przewidzieć, jakie słowa związane z danym zawodem mogą pojawić się w rozmowie.

4

Wybierz dwa zawody. Przygotuj ich krótkie opisy, nie zdradzając, o jakie zawody chodzi. W parach wymieńcie się opisami i odgadnijcie nazwy zawodów.

do nazw zawodów (A−E). Następnie posłuchaj ponownie nagrania i sprawdź odpowiedzi. Dwie profesje zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej osoby. 1 Paul 2 Jennifer 3 Martin

A B C D E

actor director explorer astronaut painter

97 Voices_SB1_PL_U07.indd 97

11-01-06 21:59


7 Extension

baf terlifetienliancientr ewond

ttle

d

po

owd

ćb i t wach

2

inćniszczyćwa

chować

z wes c

żywigr obowieciceżyciepozagr obo

zw a

dżtystar ożytny

b

eto mb

ucu

er mo

esoyciendestr o

er om d e y r u

ttl

filb

Znajdź w angielskim wężu wyrazowym siedem słów i dopasuj do nich odpowiadające im wyrazy/wyrażenia ukryte w polskim wężu.

yel ba

1

Z którymi wyrazami z ramki kojarzą ci się poniższe wypowiedzi?

invade medieval times myth temple treasure 1 ‘James, can you see that old building over there? It’s amazing!’ _ 2 ‘It was a thousand years ago. Bolesław Chrobry was the king of Poland then.’ _ 3 ‘Hurry up, open the box. It’s gold! We’re rich!’ _

4 ‘Sir, I’ve got bad news: the French are planning to attack our country!’ _ 5 ‘Daedalus made wings because he wanted to escape from Crete.’ _

Project

3

Uzupełnij teksty podanymi wyrazami.

1 tombs / afterlife / buried Egyptians believed in the _ so they _ clothes, gold and jewellery in their _. 2 prophecies / temple / ancient The Parthenon is a _ of Athena. The _ Greeks went there to ask their goddess for _. 3 medieval times / wonders Do you know that the Leaning Tower of Pisa is one of the seven _ of _? 4 destroyed / battle / invaded On September 1, 1939, Germany _ Poland. The first _ took place at Westerplatte. During the Second World War, Germans _ a lot of Polish cities. 5 treasure / myth There is a _ that the Templars left their _ in Chwarszczany in Poland. That’s why a lot of people visit the place to look for it. 4

Uzupełnij opowiadanie. W luki, w których podana jest pierwsza i ostatnia litera wyrazu, wstaw odpowiednie słowa z ćwiczenia 1. i 2. Luki bez podpowiedzi uzupełnij według własnego pomysłu.

Two archaeologists from _ went to Egypt to look for a_t tombs. One day they discovered a tomb in which a mummy of _ was b_d. The tomb was full of gold and t_e. The archaeologists collected the gold, which made the mummy angry. It woke up and attacked the archaeologists. A real b_e began! The mummy was very strong, but eventually the archaeologists won. They felt _ and they decided to d_y the tomb. Then they quickly ran away from Egypt. After that adventure both archaeologists decided to change their jobs and became _ .

The museum of famous …

1 2 3

Pracujcie w grupach 4, 5-osobowych. Waszym zadaniem jest przygotowanie broszury reklamowej muzeum sławnych ludzi, np. sportowców, naukowców czy pisarzy. Zastanówcie się, czyje muzeum chcielibyście założyć. Każdy członek grupy wyszukuje zdjęcie wybranej osoby i zbiera ciekawe informacje na jej temat. Zbierzcie wszystkie opisy i zdjęcia. Następnie przygotujcie broszurę reklamującą wasze muzeum. Powinna ona zawierać nazwę muzeum, godziny otwarcia, ceny biletów oraz wszelkie dodatkowe informacje.

98 Voices_SB1_PL_U07.indd 98

11-01-06 21:59


Wordlist adventure (n)

/ədˈventʃə(r)/

przygoda

later (adv)

/ˈleɪtə(r)/

później

after that

/ˈɑːftə(r) ˌðӕt/

następnie, potem

lifeboat (n)

/ˈlaɪfˌbəʊt/

łódź ratunkowa

afterlife (n)

/ˈɑːftə(r)ˌlaɪf/

życie pozagrobowe

/luːz/

gubić, tracić

Allies (the) (n)

/ˈӕlaɪz/

alianci

medieval times (n)

/ˌmediˈiːv(ə)l ˌtaɪmz/

czasy średniowieczne

ancient (adj)

/ˈeɪnʃ(ə)nt/

starożytny

model boat (n)

/ˈmɒd(ə)l ˌbəʊt/

model łódki pomnik, zabytek

T lose (v)

T architect (n)

/ˈɑː(r)kɪˌtekt/

architekt

monument (n)

/ˈmɒnjʊmənt/

T astronaut (n)

/ˈæstrəˌnɔːt/

astronauta

moon (n)

/muːn/

księżyc

/ˌӕt ði ˈeɪʤ əv/

w wieku … lat

myth (n)

/mɪθ/

mit

T need (v)

at the age of

7

T słownictwo obowiązujące na teście

/əˈtӕk/

atakować

/niːd/

potrzebować

battle (n)

/ˈbæt(ə)l/

bitwa

origin (n)

początek, źródło

T become (v)

/bɪˈkʌm/

/ˈɒrɪʤɪn/

stać się, zostać

original (adj)

oryginalny

/bɪˈliːv/

/əˈrɪdʒ(ə)nəl/

T believe (v)

wierzyć

originally (adv)

pierwotnie, początkowo

board (n)

/bɔː(r)d/

/əˈrɪdʒ(ə)nəli/

pokład

T paint (v)

malować

bone (n)

/bəʊn/

/peɪnt/

kość

T painter (n)

malarz

breathe (v)

/briːð/

/ˈpeɪntə(r)/

oddychać

passenger (n)

pasażer

T build (v)

/bɪld/

/ˈpæsɪndʒə(r)/

budować

perhaps (adv)

może, możliwe

/ˈberi/

/pə(r)ˈhæps/

bury (v)

pochować

polityk

chapel (n)

/ˈʧӕp(ə)l/

/ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/

kaplica

probably (adv)

prawdopodobnie

circle (n)

/ˈsɜː(r)k(ə)l/

/ˈprɒbəbli/

koło, okrąg

prophecy (n)

przepowiednia

T compose (v)

/kəmˈpəʊz/

/ˈprɒfəsi/

komponować

public baths (n)

łaźnia publiczna

T composer (n)

/kəmˈpəʊzə(r)/

/ˌpʌblɪk ˈbɑːθs/

kompozytor

death mask (n)

/ˈdeθ ˌmɑːsk/

maska pośmiertna

destroy (v)

/dɪˈstrɔɪ/

T die (v) T direct (v)

T attack (v)

T politician (n)

/kwiːn/

królowa

religious (adj)

/rəˈlɪdʒəs/

religijny

niszczyć

rich (adj)

bogaty

/daɪ/

/rɪʧ/

umierać

round table (n)

okrągły stół

/daɪˈrekt/

/ˌraʊn(d) ˈteɪb(ə)l/

reżyserować

sail (v)

żeglować

/daɪˈrektli/

/seɪl/

bezpośrednio, prosto

T scientist (n)

naukowiec

/daɪˈrektə(r)/

/ˈsaɪəntɪst/

T director (n)

reżyser

T sculptor (n)

rzeźbiarz

disaster (n)

/dɪˈzɑːstə(r)/

/ˈskʌlptə(r)/

katastrofa, klęska

servant (n)

służący

distant relative (n)

/ˌdɪstənt ˈrelətɪv/

/ˈsɜː(r)v(ə)nt/

daleki krewny

ship (n)

statek

dragon (n)

/ˈdrӕgən/

/ʃɪp/

smok

soldier (n)

żołnierz

early (adv)

/ˈɜː(r)li/

/ˈsəʊldʒə(r)/

wcześnie

spaceship (n)

statek kosmiczny

enemy (n)

/ˈenəmi/

/ˈspeɪsˌʃɪp/

wróg

still (adv)

wciąż

evidence (n)

/ˈevɪd(ə)ns/

/stɪl/

dowód

/ˌstəʊn ˈeɪʤ/

epoka kamienna

/ɪkˈsplɔː(r)/

Stone Age (n)

T explore (v)

badać, poszukiwać

/ˈsɜː(r)fɪs/

powierzchnia

T explorer (n)

/ɪkˈsplɔːrə(r)/

surface (n)

badacz, odkrywca

survive (v)

przetrwać, przeżyć

explosion (n)

/ɪkˈspləʊʒ(ə)n/

/sə(r)ˈvaɪv/

eksplozja, wybuch

/ˈtemp(ə)l/

świątynia

fight (v)

/faɪt/

temple (n)

walczyć

/tuːm/

grobowiec

fossil (n)

/ˈfɒs(ə)l/

tomb (n)

skamielina

/ˈtræfɪk/

ruch drogowy

/fʊl/

traffic (n)

full (adj)

pełny

treasure (n)

skarb

god (n)

/gɒd/

/ˈtreʒə(r)/

bóg

valley (n)

dolina

goddess (n)

/ˈgɒdes/

/ˈvæli/

bogini

wall (n)

mur

gold (n)

/gəʊld/

/wɔːl/

złoto

T wear (v)

nosić

helmet (n)

/ˈhelmɪt/

/weə(r)/

kask

T win (v)

wygrywać

/ˈaɪsˌbɜː(r)ɡ/

/wɪn/

iceberg (n)

góra lodowa

wing (n)

skrzydło

imaginary (adj)

/ɪˈmædʒɪnəri/

/wɪŋ/

zmyślony

wonder (n)

/ˈwʌndə(r)/

cud

in danger

/ˌɪn ˈdeɪndʒə(r)/

w niebezpieczeństwie

pisarz

in ruins

/ˌɪn ˈruːɪnz/

/ˈraɪtə(r)/

w ruinie

invade (v)

/ɪnˈveɪd/

najechać

T invent (v)

/ɪnˈvent/

wynaleźć

T invention (n)

/ɪnˈvenʃ(ə)n/

wynalazek

T inventor (n)

/ɪnˈventə(r)/

wynalazca

jewellery (n)

/ˈdʒuːəlri/

biżuteria

journey (n)

/ˈdʒɜː(r)ni/

podróż

/kɪŋ/

król

directly (adv)

T king (n)

T queen (n)

T writer (n)

PRZYDATNE ZWROTY Enjoy your visit! Here you are. Is there a ... here? Thanks for your help. They are over there. Where’s the ..., please? You’re welcome.

Miłego zwiedzania! Proszę bardzo. (kiedy coś komuś dajemy) Czy jest tutaj...? Dziękuję za pomoc. Są tam. Przepraszam, gdzie jest...? Proszę bardzo. (kiedy ktoś nam dziękuje)

99 Voices_SB1_PL_U07.indd 99

11-01-06 22:00


5 The guitar from you is great! I play it every day and all my friends think it’s a fantastic present. I love it! A to say thank you B to give information 6 To find out more about our school, click on the link below. A You can read the text on the Internet B You can read the text on a school message board

Singular

W rozmowie używamy często skróconych form. Inna jest kolejność wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających. They are Polish.

plural

Are they Polish?

6

Vocabulary bank

Do każdego tekstu (1–3) dopasuj odpowiednie

odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało 3 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego Przeczytaj uważnie treść zadania egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz użylibyście w rozmowie na każdy tekstu. na pytania dotyczące poszczególnych z poniższych tematów? wypowiedzi.

Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they

my your his/her/its

theatre

British. from England. from England. 14.

our your their

potatoes

Culture: Ireland sugar tea toast

vegetables Your odnosi się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej. His odnosi się do mężczyzny/chłopca, her −

Check it out!

Useful expressions

Population Capital

Currency

English, Gaelic

a2

b

e

f

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

©

Vocabulary bank

Ma

cm

il l

Workbook an P

ub lish

ers

Limi t ed 2 0

CD

09. First Polish Editio

k ols nP

a2

Web quest What is hurling? www.gaa.ie/about-the-gea-/our-games/hurling

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Workbook CD

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Workbook Extra contents

1. 01

la mil Mac

Voices 1

Culture Australia

Test Generator

2,800 11 20 million 348 30%

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM

a How long have Aborigines lived1in Past Australia? simple:

unauthorized copying is illegal.

Tests Multi-Pack 1

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

il l

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

Fiona Mauchline

an P

ub

lish

ers Lim

. 11 20

09. First Polish Editio

ub

09. First Polish Editio

la mil Mac

a2

1. 01

Interactive Classroom

d The Aboriginal language has many written forms. e Uluru is a World Heritage Site. f

5 Revision

ill an P

ub lish ers Lim

ited 2 0

orang-utan

a2

snow leopard

b

c

g

j

h

exercise

Test Generator

bad

quiet

b)

c)

loud d)

safe

slow e)

. It is

egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące poszczególnych wypowiedzi.

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

2 Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3)

i każdemu z nich przyporządkuj temat przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1.

T

3 

F

2 Alwin speaks two languages.

Zadanieegzaminacyjne2

_

A  What’s your favourite subject? B   English. Which subjects do you like? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too.

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

_

A  Do you like maths? B  No, I don’t. What about you? A  I hate it. I think it’s horrible!

1  Where is Tom now? A                  B                     C 

_

A  What have you got on Monday morning? B  Music. And you? A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  English and maths.

3 Welsh is difficult for many people. 4 Alwin thinks Welsh spelling is horrible. 5 Janek can say ‘Good morning’ in Welsh.

dangerous

safe

f)

g)

h)

9 to touch them.

7-9

.

23

10-05-28 4:06 PM

T

English sketches

F

tIp

Gdy słuchasz nagrania po raz pierwszy, postaraj się usłyszeć kluczowe słowa, które pomogą ci zrozumieć, o czym jest mowa w nagraniu

ISBN 978-83-7621-031-5

2 Rob

B Hoops

5 alwin chciałby dowiedzieć się od Janka lwin 3 Mark C Snakehead

czegoś czegoś o języku polskim. Pracujcie 4 Jane D Emma w parach. Przygotujcie i odegrajcie dialog w parach. E Oliver Twist pomiędzy dwoma kolegami. pomiędzy

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011

Rozumienie tekstów pisanych 2 Przeczytaj recenzje trzech książek (A–C)

Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011

oraz pytania dotyczące tych recenzji (1–4). Do każdego pytania dopasuj właściwą 17 recenzję. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jedna recenzja pasuje do dwóch pytań. 4 points

Student’s Book

7-9

Zadanie egzaminacyjne

Pamiętaj, że ta sama informacja w nagraniu i w treści zadania Rozumienie ze słuchu może być wyrażona innymi słowami. 1 2.55 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga nauczycieli na temat przygotowań do konkursu literackiego. Do każdej osoby (1–4) dopasuj tytuł książki (A–E), którą 4 Uzupełnij Uzupełnij pytania brakującymi wyrazami zamierza przeczytać. W każdą kratkę wpisz zgodnie z treścią nagrania. zgodnie odpowiednią literę. Jeden tytuł został 1 Is English your ____ podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej language? 2 Is Welsh _____? osoby. 4 points 3 Is Welsh _____in schools? Children Titles 4 What’s ‘______’ in Welsh? 1 Ann A Gone with the Wind

Janek and Alwin are talking about the Welsh language.

www.macmillan.pl

tIp

Exam Practice

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, czy podane zdanie jest prawdziwe (trUe), czy − fałszywe (FaLSe).

3:04 PM

because I’ve got too many bags.

Across the curriculum worksheets

3 Przeczytaj uważnie treść zadania

użylibyście w rozmowie na każdy z poniższych tematów?

A  school timetable  B  subjects you like  C  subjects you hate

2 

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, które zdania (1–5) są prawdziwe (trUe), a które − fałszywe (FaLSe).

1 Alwin is Welsh.

teacher spelling

Zadanieegzaminacyjne1

l

p

quick

dangerous

because she’s very old.10-05-28 in the library. You must be

1 

Zadanieegzaminacyjne2

student

international

h

k

10-05-28 3:08 PM

good a) well

Pairwork Translation & Dictation

Dictations CD

first

d

f

f

i

adjective adverb

a Some snakes and spiders aren’t b My grandma walks

!Voices1 TRF Section A.indd 23

Teacher’s Resource File Culture worksheets

1 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń

czy mają takie samo (3), czy inne (7) znaczenie.

3 a) Many people think French isn’t easy. b) Many people think French is difficult.

różnych dialogów. Pracujcie w parach. Zastanówcie się, co mogło być tematem każdej z rozmów.

difficult

d

a

e

Adverbs of manner

3 Complete the sentences with adjectives or adverbs.

1. 01

Multi-level worksheets

4 Exam Builder Rozumienie ze słuchu

3 Przeczytaj poniższe pary zdań i zdecyduj,

1 a) Kim is Chinese. b) Kim is from China.

Angeles, San Francisco. I live in Washington DC, the capital of the USA. Our President lives here too. He lives in The White House.

classmate Unit 5

b

Endangered animals 1 Label the pictures.

10-05-28 3:13 PM

3 Now take turns to ask and answer questions with your partner. Find the differences (without 2 Complete the table with the correct adverbs. looking at your partner’s picture!).

d I can’t run

lsk Po lan mil Mac

wolf

Extra

Vocabulary

e

m n7 o 2 You are going to find the differences between your picture and your partner’s. Write at least eight questions to ask Student B, e.g. What are the owls doing? Is the snow leopard walking? !Voices1 TRF Section C.indd 7

CD

n© 09. First Polish Editio

2 Podane w ramce wyrazy pochodzą z dwóch

Worksheet 5A

Revision

c

T/F T/F

The official language of Australia is English. T/F John Lennon was born in Liverpool. He went to Hamburg with his friends Paul, George, Pete and Stuart in 1960. They had a group, The Silver Beetles, and they played rock ‘n’ roll. They also played g skiffle, a type of music very popular in the 1960s in Britain. John played the guitar and wrote songs. He also painted pictures. They lived in Hamburg and in 1962 they went back to England and 9 became The Beatles, with Ringo Starr. They were probably the most famous group in the history of rock music.

!Voices1 TRF Section E.indd 9

c Don’t speak

cm

Tests Multi-Rom

Class CDs

Pairwork

1 Look at the picture and match the animals with the pictures. a There were Iberian people in Spain before the Romans. tiger rhino snow leopard whale owl polar bear b There weren’t tomatoes or potatoes in Europe before 1492. c There was a king in France before the Revolution.

d There weren’t DVDs or computers when his parents were young.

b Da Vinci painted the Mona Lisa in about 1504. c Karl Marx lived and died in London.

d Beethoven composed his music in the early 1800s. e Hitler invaded Poland on 1st September 1939.

a Uruguay won the World Cup in 1930 and 1950. b Amelia Earhart flew across the Atlantic alone in 1932. T in / F the Battle of Lepanto. c Cervantes lost his left arm

b There are more than 3,000 species dof Gustave spider inEiffel Australia. T / FStatue of Liberty in 1885–1886. designed the

e Roman emperors wore purple T / F and white togas; normal Roman citizens wore white togas.

k ols nP

ited 2 0

!Voices1 TRF Section B.indd 9

Ma

The text is about … A a big American city. B the United States of America. C the President of the USA.

Worksheet 7

c Roman Emperors Trajan and Hadrian weren’t from Rome, they were from Spain.

4 Past simple affirmative: irregular verbs

5

lish ers L im

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Dictations ©

Tests Multi-Pack

Znajomość środków językowych

mum want him to do?

4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych

Znajomość funkcji językowych

w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem cinema gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 points

3 Uzupełnij minidialogi (1–4), wybierając spośród

podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 4 points

1 – How cold is it here in winter? – A It’s 50 km/h. B It’s 20 years old. C It’s about 5 degrees. 2 – – Yes, I am. I can’t wait! A Can you go to a concert on Saturday? B Do you like camping? C Are you going to try kayaking? 3 – Tom’s going to see the Niagara Falls. – zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  A That sounds amazing! B Was it interesting?wiedzieć, czego dotyczy. C It was fantastic! 4 – – At 5 pm. A Where is the British Museum, please? B What time does the museum close? C Is the museum closed at the weekend?

A places czyje są poniższe B make C go D take E photographs F tourists i wpisz odpowiednie litery: om), L (Lucy). Następnie

I’m a very active person. I play volleyball and basketball and I often zdania na język polski. participate in different sports events which (1)_ place in our school. But I havereason?  other hobbies, too. I love travelling. Last summer I went to the USA with my parents. We travelled all around to a school rock concert? the country and visited a lot of amazing (2)_, eg the late.  Grand Canyon, Los Angeles and of course New York, which is very popular with (3)_. My last summer holiday was great fun!

 4  I hate vegetables. 

 5   Remember to do your homework before you  go out!

Samoocena Słownictwo

Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów:

57

„„ kultura„(np.„dziedziny„kultury,„uczestnictwo„w kulturze) „„ sport„(np.„popularne„dyscypliny„sportu,„sprzęt„sportowy,„ imprezy„sportowe) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(czynności„życia„codziennego,„ formy„spędzania„czasu„wolnego,„umiejętności) „„ praca„(popularne„zawody„i związane„z nimi„czynności) „„ człowiek„(wygląd„zewnętrzny) „„ świat„przyrody„(pogoda,„krajobraz) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„oraz„ o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„międzykulturowego„oraz„tematyki„integracji„europejskiej

Holiday Reading

Our readers recommend …

A. Spirit of the Mountain by Shelley Davidow This novel is based in South Africa and it’s about a girl called Emily. Emily is anorexic and she says she isn’t going to eat again. But then she goes to stay with her uncle on his farm and she meets two new friends: a boy called Joey and a woman called Anna. Slowly, her life begins to change. B. Big Match Manager by Tom Sheldon This book is a football adventure. The reader must play imaginary football games and try to solve a mystery. If you’re a football fan, it’s a perfect book for your summer holidays because it’s a great laugh.

Student’s CD

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

C. The Alex Rider Series by Anthony Horowitz This is a series of books about a teenage spy called Alex Rider. I read the first book (Stormbreaker) last summer and this summer I’m going to read the seventh one, called Snakehead. All the books are great because the stories are really exciting. Alex Rider has lots of interesting things to say about from many places around the world.

Rozumiem krótkie, proste wypowiedzi pisemne (teksty narracyjne, artykuły, broszury, napisy informacyjne, ogłoszenia). Potrafię:

Which review is best for someone who … 1 likes books about people who have lots of amazing experiences? 2 enjoys novels about girl problems and relations? 3 loves sport and enjoys reading books for fun? 4 likes adventure books set in different countries?

„„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„główną„myśl„poszczególnych„fragmentów„tekstu „„ określić„intencje„autora„tekstu „„ rozróżnić„styl„formalny„i nieformalny

Mówienie Potrafię tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne

Reagowanie ustne Potrafię reagować ustnie w typowych sytuacjach, posługując się podstawowym językiem „„ rozpocząć,„prowadzić„i zakończyć„rozmowę „„ stosować„formy„grzecznościowe „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ prowadzić„proste„negocjacje„w typowych„sytuacjach„życia„ codziennego „„ wyrażać„swoje„opinie„i intencje „„ wyrażać„swoje„emocje

Reagowanie pisemne Potrafię reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ stosować„formalny„i nieformalny„styl„wypowiedzi„w zależności„od„sytuacji

Przetwarzanie

cm

Student’s

ill a

nP ub lis h

ers

Limi ted 20

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Workbook CD

Potrafię przetwarzać tekst ustnie lub pisemnie „„ przekazywać„w języku„angielskim„informacje„zawarte„ w materiałach„wizualnych„ „„ przekazywać„w języku„polskim„główne„myśli„lub„wybrane„ informacje„z tekstu„w języku„angielskim

„„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ opisywać„czynności „„ opisywać„swoje„upodobania „„ opisywać„miejsca

126

Ma

Workbook

Potrafię tworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (kwestionariusz, opis na stronę internetową, przewodnik) „„ opisywać„miejsca,„ludzi „„ opisywać„czynności„(związane„ze„sportem) „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie

Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi. Potrafię: „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ określić„kontekst„wypowiedzi „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje

„„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie„i poglądy

Pisanie

Słuchanie

Czytanie

©

Workbook

ill an P

2 there was / there were

u a u s a b o r i b o o m e n d e a g n t c a n b

ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Tests Multi-ROM cm

Student A

Uluru location English name height colours other information

a 4 Find ten words related to Australia in the word square. e There was a film about El Dorado on TV last night. u b d o l l i s p i 3 Past simple affirmative: regular verbs u l e j a Zinedine Zidane played for Real Madrid. r l i t

Ma

www.macmillan.pl

Ma

b Were you here this morning?

c What is a billabong billabong? d What is a didgeridoo didgeridoo?

e What do Aborigines call a long journey on foot? d Alexander Graham Bell was a famous Scottish scientist and inventor. What is unusual about the Aborigine language? f

e Where 3 Read about Uluru and complete the fact file. was Carthage? I think it was in North Africa.

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia cmi

ited 2 0

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatiautomati cally, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

©

Tests Multi-Pack 1

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Ma

be

a Dr Livingstone was a famous explorer. Where was he from? b How many Aborigine tribes exist today?

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Test Generator ©

Translation

2 Read about Aborigines and answer the questions.

This Multi-ROM contains:

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser. Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Test Generator Dictations CD

Worksheet 5

1 Find these numbers on the Australia culture page. What do they refer to?

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Includes Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

the USA are very interesting, eg New York, Los

.uk

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

c

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

informacje do obrazów.

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

1. 01

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

k ols nP

PHOTOCOPIABLE

la mil Mac

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

PHOTOCOPIABLE

CD

09. First Polish Editio

Class CDs

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

ited 2 0

Fiona Mauchline

PHOTOCOPIABLE

Pu bli s he rs L im

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Student’s an

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files should be listened to on a CD player.

© Macmillan Publishers Limited 2009 First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

www.macmillan.pl

Teacher’s Book

PHOTOCOPIABLE

il l

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

Tests Multi-Pack

Teacher’s Book 1

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Voices 1

Voices

Family portraits

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

ISBN 978-83-7621-0360

9 788376 210360

Student’s Book

a

Family portraits

Saint Patrick, the shamrock and the harp 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

Student’s CD

136

Canada

Techniques

Learn some Welsh!

English sketches

2 a) Salma speaks one language. b) Salma is bilingual.

Pound sterling

Internet domain

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów.

and very rich. He wears an coat and he carries a pot of gold.

Workbook

57

What is the currency of Ireland? What is Eire? Who is Saint Patrick?

USA

Across the curriculum

Musical Wales

Culture worksheets Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

na wyróżnione słowa kluczowe i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi (a, B, c) jest zgodna z treścią tekstu.

5,100,000 Edinburgh

Official languages

Euro .ie

Across the curriculum

Techniques

shoemakers.

2 Co robią poszczególne osoby osoby

98

wypowiedzi i wpisz odpowiednie litery: M (Mum), t (tom), L (Lucy). Następnie przetłumacz zdania na język polski.

 1  Is this the only reason?   2  How about going to a school rock concert?  3  You’re always late.   4  I hate vegetables.   5     Remember to do your homework before you  go out!

Test your memory!

Check it out!

Thanksgiving

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Pairwork

very big, multicultural country. Many cities in

Scotland

4,300,000 Dublin English, Gaelic

Currency Internet domain

Leprechauns

aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu The most popular myth is the leprechaun. 1 Przetłumacz poniższe czynności czynności pojedynczej kończącym Czasownika be używamy do do mówienia o mówienia Carlos’s best friend is Irish. sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos czyimś wieku, narodowości, itp. narodowości, itp. s’ używamy po rzeczowniku/imieniu have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus Ireland and Fernando Torres is Spanish. ask for directions visit relatives mnogiej. work as We are 13. My friends’ names are Emma and Jack.

69 4 Przypomnij sobie, czyje są poniższe

Exam Builder pages

128

Check it out!

Culture: The USA

Test Generator Multi-ROM Exams Multi-ROM Dictations CD

1 Przeczytaj poniższy tekst. Zwróć uwagę

My name’s Aaron and I’m from the USA. It’s a

Population Capital

Official languages

possessive ’s Dopełniacz saksoński

No, I’m not. I’m not. No, you aren’t. you aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu No, he/she/it isn’t. he/she/it pojedynczej No, we/you/they we/you/they Activities on a day trip Eva’s bag is pink.

Vocabulary plus

Ireland

Facts & Figures

do kobiety/dziewczyny. The Irish name for Ireland is Eire. His name is Juan. Her name is Raquel. Can I help you? Anything else? on Saint Patrick’s Day. wear green People Its stosujemy w kontekście przedmiotów around the world have How much is a …? Anything to drink? people 370 million i zwierząt. Can I have a/an / some …, please? your change. ancestry. IrishHere’s I have a dog. Its name is Rex. I’d like a/an / some …, please. Enjoy your meal.

Mexican? from Canada? from Canada?

Short anSwerS Yes, I am. Yes, you are. Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are.

Vocabulary bank

I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We aren’t (are not) You aren’t (are not) They aren’t (are not) queStionS ?

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

tIp

Przed wysłuchaniem nagrania  zapoznaj się dokładnie z treścią  zadania. Łatwiej ci będzie  zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  wiedzieć, czego dotyczy.

Wales

Welsh castles

Workbook Extra contents

CD

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

www.macmillan.pl

Rozumienie ze słuchu

be: present simple

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

Zadanieegzaminacyjne2

Zakreśl literę a, B lub C.

What are Lucy and Tom talking about? A  Tom’s favourite subject. B  Tom’s school timetable. C  the subject Tom hates.

we you they

I you he/she/it

W języku angielskim podmiot lub zaimek podmiot lub zaimek question words Zaimki pytające osobowy w funkcji podmiotu są w zdaniu podmiotu są w zdaniu niezbędne. what’s your name? My name’s María. David is French. ✓ Is French. ✗ where are you from? I’m from Spain. We are from Italy. ✓ Are from Italy. ✗ when’s your birthday? It’s in August. You odnosi się zarówno do liczby do liczby how are you? I’m fine. pojedynczej, jak i mnogiej. how old are you? I’m 13. He odnosi się do mężczyzny/chłopca, she mężczyzny/chłopca, − who’s she? She’s my teacher. do kobiety/dziewczyny, a it − do przedmiotu it − do lub zwierzęcia. What wprowadza pytanie o rzecz i czynność. Food and drink Places to visit Where wprowadza pytanie o miejsce. bacon castle When wprowadza pytanie o czas jakiegoś butter cathedral zdarzenia. cheese department store affirmative + How wprowadza pytanie o sposób zrobienia chips gallery czegoś. I’m (am) egg garden Who wprowadza pytanie o osoby. You’re (are) fish market American. American. He/She/It’s (is) grapes museum from Spain. from Spain. possessive adjectives Zaimki We’re (are) ice cream palace 12. You’re (are) dzierżawcze juice square They’re (are) meat stadium Singular plural mushrooms statue negative –

4

Zadanieegzaminacyjne

Exam Builder

Rozumienie ze słuchu zdanie (a–D). W każdą kratkę wpisz

w poszczególnych typach listów typach listów z kolumny B?

A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too. zostały i zdecyduj, w jakim celu zostały napisane 2  _ lub gdzie można je przeczytać. Wybierz przeczytać. A  Do you like maths? odpowiedź a lub B zgodną z treścią tekstu. zgodną z treścią

4 Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów fragmenty

cm

Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Culture: Wales

Vocabulary plus

Workbook CD Workbook

Voices 1

www.macmillan.pl

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

127

1. 01

©

Ma

cm

Workbook

ill a

nP ub lis h

ers

Limi ted 20

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

D 8

2 have got: affirmative and negative 1

4

Napisz skrócone formy czasowników.

He’s got

8

Revision Standard

Language Focus 1

He has got a dog.

1

Znajdź w diagramie 6 nazw sportów.

C

A

Y

3

E R Y A

O

E

L

A

S

J

U

I

O

S

T

U

I K

E

K

T

E

V

S

E

B

I O D I

N S O L

W

D

B

M

L

I

A

L

Past simple: questions and short answers 4

G

Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Cumulative check 1

5

2

Grammar bank 3

4

5

6

7

8

9

3

a) wears

1 Can you

a) not wear

5 Let’s go

3 My parents met in a football stadium. 4 The race started at two o‘clock. 5 I went to the match last night. 6 We saw the volleyball on TV yesterday.

a castle. any shops.

Is there Are there

countable

uncountable

a potato an egg three carrots

sugar water meat

1.49

No, there isn’t. No, there aren’t.

There is używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a there are z rzeczownikami w liczbie mnogiej. There is a market. There are department stores. Jeśli zdanie zawiera więcej niż jeden rzeczownik, stosujemy formę czasownika odpowiadającą rzeczownikowi pojawiającemu sie w zdaniu jako pierwszy. There is a cat and two dogs. There are two dogs and a cat.

in

on

behind

near

under

next to

2

b

c

a

b

c

a

b

c

e

f

plural

uncountable

apples

Dopisz podane wyrazy do odpowiedniej kategorii.

apples carrot cheeseburgers coffee egg milk orange pizzas honey leek butter 1 a mushroom … 2 an ice cream … 3 some juice, apples … 6

Uzupełnij zdania, wstawiając some lub any.

1 There is 2 Is there 3 There isn’t 4 There are 5 Are there

water. juice? butter. animals. ve

Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

in on next to the table. It’s

the

a café.

in front of between opposite

above behind under

109

2

Art Art forms

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

b

Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.

apples sweet eggs hot chocolate meat potato steak sugar vegetables honey sandwich bananas chips cheese singular

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Grammar bank & Grammar exercises

Across the curriculum a

d

4

5

3

6 The plane is flying the town. 7 A Where’s my pen? B It’s your book. 8 The cat is the blanket.

108

Revision Standard & Revision Extra 1 Dopasuj obrazki do opisów.

Uzupełnij zdania odpowiednią formą there is/there are oraz właściwym wyrazem z ramki.

four restaurants (✓) market (✓) stadium (✓) good museum (✗) old castle (✗) department stores (✗)

2

5 interesting shops / in the city? (✗) 6 statues / in the square? (✓)

1 The cheese is butter. 2 We’re sitting

3 The sports centre is my house. 4 The restaurant is the museum and the library. 5 Anna can’t see the film. There is a tall man sitting her in the cinema.

c

85

Techniques

1

1 cinemas / in your town? (✓) 2 castle / near here? (✗)

4 a volcano / on the island? (✗)

a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wygłosie. a potato a tomato a bottle an stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski w wygłosie. an egg an apple an orange Some używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. I have some sugar. She has some eggs. Some stosujemy w zdaniach twierdzących, a any w przeczeniach i pytaniach. I have some meat. She doesn’t have any potatoes. Have you got any chocolate?

opposite in front of above

3

Przyimki miejsca używane są do określania, gdzie coś się znajduje. The theatre is opposite the Italian restaurant. The shop is next to the library.

a

3 an old church / opposite the park? (✓)

a/an, some and any

between

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą osobę/parę na każdym rysunku.

1

1 2 3 4 5 6

Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. potato – potatoes chip – chips Niemożliwe jest policzenie cukru, wody lub mięsa, więc te rzeczowniki nie posiadają form liczby mnogiej. sugar ✓ sugars ✗ water ✓ waters ✗ Możemy natomiast policzyć paczki cukru, butelki wody czy kawałki mięsa. She drinks two bottles of water every day.

a disco? any cafés?

Short anSwerS Yes, there is. Yes, there are.

Prepositions of place przyimki miejsca

Because I want to go to England. No, I didn’t go to the cinema. I went to Joe’s house.

EXTRA VOICES

Saturday 6th May

am homework / pm cinema with friends Today is Sunday 7th May. What a busy week! Six days (1) I went to the gym with Dad. ago I played a football match. (2) (3) I did my homework in the morning and then (4) my friends and I went to the cinema. (5) Sunday I went swimming but today I’m watching a film!

84

Activities

a museum. two restaurants.

There isn’t (is not) There aren’t (are not) queStionS ? c) Did she c) wearing

He has breakfast at eight o’clock. 5 6

.

countable and uncountable nouns rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

affirmative + There’s (is) There are negative –

c) brother’s

b) We usually go

4 ?

brown hair. four foreign

8 We went shopping at the

Thursday 4th May

piano lesson Friday 5th May

shopping with Pat

2 Lance Armstrong won the Tour de France in 2007. 5 Bill / bike 6 Bill / brother 7 Bill / mobile phone 8 John and Sue / English books

Grammar exercises

there is / there are

c) is wearing

c) runs.

b) She goes

b) didn’t wear

Ułóż pytania do odpowiedzi. He’s from France. She’s got four cousins. They go to the cinema every Friday.

.

in the pool.

7 My mum can languages!

b) run.

a) We go usually c) Usually go we 4

3

is popular in the USA.

4 What time do you do your 6 My brother is tall with

with Mum and ad

b) brothers’

a) Does she go

5 I … a school uniform. 6 … shopping at the weekend.

1 2

a musical instrument?

2

3 You use a bicycle to go

Monday 1st May

gym with ad Tuesday 2nd May

watch

Wednesday 3rd May

football match

b) wearing

a) brother a) running.

g) geography h) judo i) cricket j) socks k) potatoes l) your room

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

homework swimming market play speak baseball cycling short

Sunday 30th April

swimming

f

h

Napisz wyróżnioną część zdania w formie przeczącej.

1 Diego Maradona played basketball for Argentina. 4 She / skateboard

Wybierz właściwą formę.

1 Today he … jeans and a T-shirt. 2 This is my … football – he lost it last week. 3 Harry likes … 4 … swimming every day?

f) swimming

7 ride 8 download 9 study 10 tidy 11 meet 12 read

Spójrz na kartkę z kalendarza i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

2

a) a politician c) music d) friends e) a comic

6 eat

a) Yes, they did. b) Yes, he did. c) No, she didn’t. d) No, I didn’t.

Past time expressions

d

e

g

Past simple: negative 3

b) a bike

3 play 4 wear 5 become

5 Did we finish the juice?

I

5 glasses 6 T-shirt 7 skirt 8 shorts c

a

b

John has got a mobile phone.

1

2 do

2 Did you buy new trousers? 3 Did your parents go to the market? 4 Did she eat all the grapes?

I

L

Dopasuj rysunki do nazw ubrań.

1 dress 2 gloves 3 trainers 4 trousers

Bill’s brother

John / mobile phone 1 John / cat 2 John and Sue / mobile phones 3 Sue / CD player

Dopasuj czasowniki do rzeczowników. 1 go

1 Did he pass his maths exam?

S K

N G

e) Yes, we did.

2

Bill

Uzupełnij drugie zdanie, tak aby miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj skrócone formy.

17

_

H

I

B

Clothes and accessories

Zakreśl właściwą formę.

blue eyes.

S

C

L

G

Sue

2

1 Her hair is not long. She long hair. 2 Shakira’s hair is beautiful. Shakira beautiful hair. 3 His ears are big. He big ears. 4 My parents’ house is near the sea. My parents a house near the sea. 5 Her eyes aren’t green. She green eyes. 6 My sister’s room isn’t big. My sister a big room. 7 Their parents aren’t English. They English parents. 8 My computer is very good. I a very good computer.

N

R

C

N

4 They have not got a son. 5 His sister has not got an mp3 player. 6 I have got a mobile phone.

My eyes are blue. I ’ve got

Revision Extra

Olympic sports

Przyjrzyj się obrazkom i napisz zdania o Johnie, Sue i Billu.

John

1 We have not got a car. 2 They have got a house in France. 3 My brother has got a girlfriend.

Sam has got / have got a dog. 1 We has got / have got a great idea. 2 She hasn’t got / haven’t got any friends. 3 I hasn’t got / haven’t got any money. 4 John and Paula has got / have got a new house. 5 They hasn’t got / haven’t got their school books. 6 Sally has got / have got 16 cousins!

_

3 Dopasuj nazwy form sztuki do rysunków.

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

still life landscape abstract sculpture portrait installation

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage.

1

2

3

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

4

5

Family portraits 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

informacje do obrazów.

6

4 Podaj przykład dzieła z każdej kategorii, którą znasz. portrait abstract sculpture

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

The Mona Lisa

landscape still life installation

Project

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Wybierz znany obraz przedstawiający rodzinę i opisz go.

Plan Popatrz na wybrany przez siebie obraz i odpowiedz na pytania: • • • • •

Who is the artist? What is the date of the painting? Who are the people in the painting? Where are the people in the painting and what does this tell us about them? What techniques does the artist use?

Research Poszukaj w książkach i internecie informacji na temat wybranego przez ciebie obrazu.

Prepare Opisz wybrany obraz. Dołącz zdjęcie obrazu lub stwórz jego własną wersję ale w innej technice.

Present your material Wykonaj plakat, a następnie zaprezentuj go klasie.

136

Vocabulary bank & Vocabulary plus

Culture

137

Wordlist

Across the curriculum

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-032-2

A o Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

u

u um

Katherine & Steve Bilsborough

9 788376 210322

Student’s Book

h

Includes

Workbook

Exam Bu der pages

Student’s CD

Workbook CD

CD

Workbook Extra contents

CD

Voices 1

Test Generator

Test Generator

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests.

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains: • Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

This Multi-ROM contains:

• Audio files for the Listening tasks. unauthorized copying is illegal.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Test Generator ©

Test Generator

Ma

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

il l

Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Includes

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

© Macmillan Publishers Limited 2009

www.macmillan.pl

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

an P

ub

lish

ers

. 11 20

09. First Polish Editio

R

U

5

ISBN 978-83-7621-035-3

M

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Tests Multi-ROM ©

Ma

cm

ill an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

09. First Polish Editio

la mil Mac

ols nP

2 ka

1. 01

Interactive Classroom

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Dictations ©

Ma

cm

ill an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

Tests Multi-Pack Test Generator Tests Multi-Rom

Class CDs

W

9 788376 210353

Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automati automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Teacher’s Book

w

Ma

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player.

M

P

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP ll a Macmillan Australia c mi

Limi ted 20

www.macmillan.pl

Dictations CD

9 788376 210353

Class CDs

W

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player.

Tests Multi-Pack 1

• Audio files for the Listening tasks.

All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files should be listened to on a CD player.

This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests.

Voices 1

All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Catherine McBeth

Voices 1

Student’s Book

2Meet the family!

Katherine & Steve Bilsborough

Workbook contents _

Voices 1

w jakim celu piszemy listy/e-maile/SMS-y. który napisałeś/napisałaś lub otrzymałeś/ otrzymałaś? W jakim celu został napisany? rubrykę poniżej. Zaznacz ✓ odpowiednią rubrykę poniżej.

3 Których zdań z kolumny a użyłbyś/użyłabyś a a użyłbyś/użyłabyś 1

A B A  school timetable  1 Can you give me a hand? B  subjects you like  2 Sorry, but I can’t see you on C  subjects you hate A letterto: letter to: Friday. a say thank you 3 Thanks a lot for the present. b ask somebody for2help Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) 4 WWF protects wildlife around c give information i każdemu z nich przyporządkuj temat the world. d ask for information przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. 5 Why don’t you go to the e suggest something cinema with us? 1  _ f say you are sorry. 6 What time does the homework A  What’s your favourite subject? club start? B   English. Which subjects do you like?

Ma

Voices 1

6 Vocabulary bank

England

Workbook

CD

Class CDs

Exam Builder

Voices 1

Grammar bank Subject pronouns Zaimki osobowe

1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się,

2 Czy pamiętasz ostatni list/e-mail/SMS,

say thank you

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

©

Grammar bank

7 exam Builder

Student’s CD Student’s Book

Teacher’s Book

Voices 1

1

5 Exam Builder Rozumienie tekstów pisanych

a(n) letter/email/text message to: to: ask somebody for help give information ask for information suggest/offer something say you are sorry

B  No, I don’t. What about you? 1  Where is Tom now? 1 It’s an international organisation trying to help A  I hate it. I think it’s horrible! A                  B                     C  animals in danger of extinction. If you want to 3  _ know more, go to our website. A  What have you got on Monday morning? A You can read the text online B  Music. And you? B You can read the text in a brochure Bardzo dokładnie przeczytaj cały A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  2 How about going to the IMAX on Friday? The film tekst zanim zdecydujesz, w jakim English and maths. starts at 5pm. Let’s meet outside the cinema. celu został napisany. A to suggest something B to ask for information A The text is a thank you email. 1 2  What does Tom have for lunch today? 3 I’m very busy tomorrow. I’m teaching my brother B You can read the text in a phone 2 A                  B                  C how to ride a bike. I’m really sad we can’t meet. instruction book. 3 A to say you are sorry C The text is an offer to spend time together.   B to ask for information D The author of the text asks for information Zadanieegzaminacyjne1 4 I‘ve got a problem and I need help. I don’t know how to download a new computer program. 3  What does Tom’s mum want him to do? 1.53 Zapoznaj się z treścią zadania. 5 Napisz krótki list/fragment listu a następnie Can you show me how to do it? Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Lucy i toma. poproś kolegę/koleżankę, aby odgadł/ A  eat lunch A to say thank you Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odgadła, w jakim celu został napisany. B  meet her at the cinema B to ask somebody for help z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. C  do his homework

Student’s Book

4 Exam Builder

Student’s Book

Dictations CD

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets

Culture worksheets

Pairwork

Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

English sketches

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-031-5

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011 Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011 Vo ces_SB1_PL_Cove ndd 1

11 01 27 17 11

Voices 1 SB  

Voices 1 SB

Voices 1 SB  

Voices 1 SB

Advertisement