Page 1

Unit

01

1 Uzupełnij brakujące samogłoski w podanych

4 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi,

słowach. Dopasuj do nich nazwy kategorii.

wstawiając czasownik have got oraz właściwe zaimki osobowe.

PETS EQUIPMENT COLOURS MUSICAL INSTRUMENTS THINGS FOR KEEPING PETS IN _______________ gr __ __ n, bl __ ck, br __ wn, _______________ c __ _ g __ , f __ sh t __ nk, _______________ g __ __ t __ r, k __ __ b __ __ rd, _______________ b __ rd, sn __ k __, g __ ld f __ sh, _______________ MP3 pl __ __ __r, m __ s __ c s __ st __ m, d __ _ g __ t __ l c __ m __ r __, m __ b __ l __ ph __ n __, l __ _ pt __ _ p c __ _ mp __ t __ r

2 Wpisz brakujące słowa. I’ve got a brother. His (1)_______________ is David. He’s really (2)_______________ _ heavy metal music and he’s only got black (3)_______________: all his T-shirts and jeans are black! He’s got (4)_______________ _ of heavy metal bands on the walls. He’s also (5)_______________ _ in computer games and he’s got a new computer for playing games and surfing the (6)_______________.

1 _______________ _ you _______________ a mobile phone? Yes, _______________. 2 _______________ Maria _______________ a sister? No, _______________. 3 _______________ Paul and Ben _______________ a cat? No, _______________. 4 _______________ I _______________ _ your calculator? Yes, _______________. 5 _______________ we _______________ _ any new computer games? No, _______________.

5 Uzupełnij zdania, wstawiając ‘s (is) lub ‘s got (has got). 1 Anna_______________ _ my sister. She_______________ 14. She_______________ two best friends: Alice and Tricia. 2 Peter_______________ _ a pet bird in his room. It_______________ _ a nice big cage. 3 Marty_______________ interested in rock music. He_______________ _ many CDs. 4 Tom_______________ _ a new digital camera. It_______________ _ a Sony. 6 Przekształć podane zdania, używając

3 Ułóż zdania twierdzące ((√√) oraz przeczące (X) z czasownikiem have got. 1 Peter / any pets in his room. (X) ______________________________________________ 2 I / nice posters / on my wall. ((√ √) ______________________________________________ 3 Caroline and Patricia / a brother. (X) ______________________________________________ 4 We / a big room. ((√ √) ______________________________________________ 5 Susan / any computer games. (X) ______________________________________________ 6 You / a television / in your room. ((√ √) ______________________________________________

odpowiednich zaimków dzierżawczych, tak aby oba zdania miały podobne znaczenie. Example: I’ve got a small room. My room is small. 1 I’ve got a brother, Jack. ______________________________________________ 2 You’ve got a very nice room. ______________________________________________ 3 He’s got two sisters: Carol and Anna. ______________________________________________ 4 They’ve got a big room. ______________________________________________ 5 She’s got a new mobile phone. ______________________________________________ 6 It’s got a big cage. ______________________________________________ 7 We’ve got a black cat. ______________________________________________

6 !Matura Masters WB-E.indd 6

10.9.2009 12:40:24


7 Dopasuj zdania 1-8 do poszczególnych osób. Peter

Samantha

Chris and Andy

1 She’s 18 and she’s interested in animals. 2 They’re brothers and they share a room. 3 He’s 15 and he’s really into computers. 4 They’re interested in music. They’ve got a new music system. 5 She’s got a goldfish in a fish tank and she’s also got a dog. 6 He’s got a new PC for games and surfing the Net. 7 They’ve also got two musical instruments: a guitar and a keyboard. 8 He hasn’t got any pets in his room.

8 Posłuchaj wypowiedzi poszczególnych

3 _______________

02

osób i podpisz ilustracje. Caroline

Mike

Sean

Tina

4 _______________

9 Uzupełnij zdania prawdziwymi informacjami.

1 _______________

My name’s _______________ and I’m _______________ years old. I’m really interested in _______________. In my room I’ve got _______________. On the walls in my room I _______________. I haven’t got _______________.

2 _______________

7 !Matura Masters WB-E.indd 7

10.9.2009 12:40:25


Unit

01

1 Do podanych wyrażeń dopisz odpowiednie czasowniki. Pierwsze litery czasowników zostały podane. Zaznacz, co potrafisz zrobić, a czego nie potrafisz. Example: Speak chinese

R

4 ______________________________________________ 5 ______________________________________________ 6 ______________________________________________ 7 ______________________________________________

3 Napisz zdania, używając czasownika can / can’t oraz spójników and lub but.

1 p_____________ an instrument

2 p______________ _ a picture

Example: Peter / sing (+) / play the piano ((––). Peter can sing but he can’t play the piano. Paul / play tennis (+) / swim (+). Paul can play tennis and he can swim.

£

3 s______________ 500 metres

4 d______________ _ to rap music

5 s______________ a song

£

1 I / windsurf (+) / play football (+). ______________________________________________ 2 My / friend / cook / dinner (–) / speak 3 languages (+). ______________________________________________ 3 People / learn fast (+) / travel in time (–). ______________________________________________ 4 My friends / play football (+) / dive (+). ______________________________________________ 5 I / take good photos (+) / paint (–). ______________________________________________ 6 Sandra / dance (+) / get ready for a party in 10 minutes (–). ______________________________________________

£ £

£

6 m______________ friends quickly

£

7 w______________ _ computer programs

4 Napisz pytania oraz uzupełnij krótkie

£

odpowiedzi, używając czasownika can.

8 g______________ _ ready for school in 15 minutes

9 t______________ _ a good joke

£

£

10 d______________ music from the Internet

£

2 Ułóż zdania, opisujące twoje umiejętności, używając wyrażeń z ćw. 1. oraz czasownika can / can’t. 1 ______________________________________________ 2 ______________________________________________ 3 ______________________________________________

1 Peter / dance? _______________? No, ___________________________________________. 2 you / play tennis? _______________? Yes, __________________________________________. 3 they / speak English? _______________? Yes, __________________________________________. 4 birds / fly? _______________? Yes, __________________________________________. 5 Susan / paint animals? _______________? No, ___________________________________________.

5 Dopisz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu. 1 slim – _______________ 2 wavy – _______________ 3 young – _______________ 4 blonde – _______________ 5 short – _______________ or _______________

8 !Matura Masters WB-E.indd 8

10.9.2009 12:40:34


6 Dopisz przymiotniki z ćw. 5 do odpowiedniej kategorii.

9 Przeczytaj dialog i zaznacz w tekście cztery informacje, które nie są zgodne z treścią rozmowy.

HAIR: red, spiky, _______________, _______________, _______________, _______________ BUILD: well-built, medium-height, _______________, _______________, _______________, _______________ AGE: middle-aged, _______________, _______________

7 Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got. 1 My sister / 15 years old / short and slim / short black hair. ______________________________________________ ______________________________________________ 2 Robert / young / short red hair / tall and well-built. ______________________________________________ ______________________________________________ 3 Ola and Ania / sisters / very nice / tall and slim / long blonde hair. ______________________________________________ ______________________________________________ 4 Tom / 16 years old / well-built / red spiky hair. ______________________________________________ ______________________________________________

8 Opisz krótko wygląd kogoś ze swojej rodziny, wykorzystując przymiotniki z ćw. 5. i 6. ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Ann: Who is this girl in the picture? Jenny: That’s Kristine. She’s my friend from Sweden. Ann: She’s got nice hair. Jenny: Yes, she’s a nice girl. She’s tall and slim and she’s got beautiful long dark hair. Ann: She’s in a wheelchair. Jenny: Yes, she can’t walk so she can only move around in a wheelchair. But she’s really talented. Ann: What can she do? Jenny: She can play some musical instruments. She’s really good at playing the guitar and singing. She can also take fantastic photos. Ann: Can she do any sports? Jenny: Of course, she can’t do many sports but she can swim. Ann: She really is a special person.

My y friend, riend, Kristine, is a special p person. p She’s p pretty pre y and nd slim and she’s g got short dark hair. Kristine can’ ca can’t walk alk so she can only move around in a wheelchair. wheelcha But ut she’s she s a very talented person. person She can play th the piano ano o and sing. sing She can paint, paint too. too She can’t can t d do many man any y sports but b t she can div dive. di e

9 !Matura Masters WB-E.indd 9

10.9.2009 12:40:35


Unit

01

LISTENING

R EADING 3 Przeczytaj tekst o subkulturach młodzieżowych.

1 Przeczytaj pytania ankiety i zaznacz umiejętności, które posiadasz, wstawiając znak P w odpowiednie kratki. (0 – nie potrafię; 4 – robię to bardzo dobrze).

Do każdego akapitu dopasuj nagłówek A-F. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu. A How do young people show that they are part of a group? B Who are they? C Which are popular? D Why are they so popular with young people? E Where are they most popular? F What are these groups?

An all-rounder is a person who has a lot of different interests and is good at doing many things.

1 _______________ 0

1

2

3

4 All over the world you can see groups of young people who look different to us. They always have a name for their group and they want everyone to know them as, for example, ‘punks’. In simple words – these people are in one of many subcultures.

ski? write computer programs? play a musical instrument? tell stories or jokes? dance?

2 _______________

paint?

2 Posłuchaj dialogu. Zaznacz, która z osób wyraża poszczególne opinie. Jeżeli zdanie nie dotyczy żadnej z osób, zaznacz opcję Neither of them (żadne z nich). 1 I can ski a little. 2 I’m really interested in computers. 3 I can’t play any instruments. 4 I’m good at telling jokes. 5 I’m very good at dancing. 6 I’ve got a real talent for painting. Carol

Steve

Neither of them

03

Subcultures are part of the community. The people who feel part of their subculture are usually young but you can also see young adults and middle-aged people, too. They have their own ideas about the world and they feel part of their group. 3 _______________ That is probably why young people often join a subculture. They want to feel part of a group and spend time together. They sometime feel that only people from their group can really understand them. 4 _______________ Young people like to show that they are part of a subculture group. They have got their own hairstyle, clothes and accessories. They usually listen to the same kind of music. Some groups have other interests, for example, extreme sports.

10 !Matura Masters WB-E.indd 10

10.9.2009 12:40:36


5 _______________ There are so many subculture groups that it is almost impossible to name all of them. Some of them are popular all over the world and the people come from different cultures and countries. The most popular ones are, for example, punks, heavy metal fans, skaters, skinheads, Rastafarians, but there are many, many others.

4 Odpowiedz na poniższe pytania pełnymi zdaniami. 1 Why do some people join subcultures? ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 2 What makes people from a subculture different from others? ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ 3 Do you think subcultures are a good idea? Why? Why not? ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

6 Dopasuj odpowiednie pytania z ćw. 5. do poszczególnych poleceń w ankiecie i odpowiedz na nie zgodnie z instrukcją. Przebywasz na kursie językowym za granicą. Organizatorzy poprosili wszystkich uczestników kursu o wypełnienie ankiety, w której pytają o: • narodowość uczestników kursu, • wiek uczestników, • ulubiony rodzaj muzyki, • talenty i umiejętności. a) _______? ______________________________________________ ______________________________________________ b) _______? ______________________________________________ ______________________________________________ c) _______? ______________________________________________ ______________________________________________ d) _______? ______________________________________________ ______________________________________________

WRITING 5 Z podanych wyrazów ułóż poprawne pytania. 1 you / teamwork / at / are / good ______________________________________________? 2 you / good at / are / what / really ______________________________________________? 3 long or short hair / you / have / got ______________________________________________? 4 sports / favourite / what / your / are ______________________________________________? 5 from / are / where / you ______________________________________________? 6 a brother or a sister / got / you / have ______________________________________________? 7 kind of music / what / favourite / your / is ______________________________________________? 8 you / are / old / how ______________________________________________?

Glossary single people – ludzie samotni (nieżonaci, niezamężne) companion – towarzysz pedigree dog – pies rasowy

11 !Matura Masters WB-E.indd 11

10.9.2009 12:40:40


Unit

01 l Uzyskiwanie i udzielanie informacji o drugiej osobie l Uzyskiwanie i udzielanie informacji o posiadaniu przedmiotów l Wyrażanie próśb

1 Uzupełnij dialogi słowami i wyrażeniami z ramek. here you are have you got can I use it I haven’t got why Annie: Mark, (1)_______________ _ your mobile phone? Mark: Yes, sure. (2)_______________? Annie: (3)_______________ _ for a moment, please? (4)_______________ _ my phone. Mark: Of course, (5)_______________. have you got he has got who’s this where’s he from he’s my cousin Tina: Ellen, (6)_______________? Ellen: Where? Tina: Here, in the photograph. Ellen: That’s David. (7)_______________. Tina: Hmm, (8)_______________? Ellen: He’s from London. Tina: He looks nice. He’s tall and (9)_______________ long black hair. I like that. (10)_______________ his phone number? Ellen: Tina!

3 Have you got a pen? a) Yes, here you are. b) No, it isn’t. c) Yes, I can. 4 Can I use your phone, please? a) Of course. b) No, I can’t. c) Yes, it is.

4 Odpowiedz na pytania. Think about your brother / sister / cousin / friend. 1 What’s his / her name? ______________________________________________ 2 Where’s he / she from? ______________________________________________ 3 Has he / she got any pets? ______________________________________________ 4 What is he / she really good at? ______________________________________________

5 Uzupełnij brakujące fragmenty dialogu. 2 Uzupełnij pytania i dopasuj do nich podane odpowiedzi. 1 _______________ _ got a pencil? 2 _______________ _ use your pencil, please? 3 _______________ _ they from? 4 _______________ _ this in the photo? A Australia. B That’s Helen. She’s my friend. C Yes, I have. Here you are. D Of course, here you are.

A: _______________ name? B: _______________ A: _______________ from? B: _______________ Poland. A: _______________? B: A dog and two cats.

1___, 2___, 3___, 4___

3 Wybierz poprawne odpowiedzi na podane pytania. 1 Who’s the boy in the photograph? a) She’s from Poland. b) He’s my friend. c) He’s got black hair. 2 Where’s she from? a) She’s my sister. b) No, she isn’t. c) She’s from Poland.

12 !Matura Masters WB-E.indd 12

10.9.2009 12:40:42


Revision

Extension 1 Podane słowa ułóż we właściwym szyku, wstawiając

1 Uzupełnij zdania, wstawiając czasowniki z ramki. is

are

have got

has got

can

czasowniki be, have lub can w odpowiedniej formie, aby powstały zdania twierdzące (P), przeczące (O) lub pytania (?).

am

1 My brother _________________ a snake in his room. 2 Maria __________________ play the piano. 3 We _________________ from Poland. 4 I __________________ a new mobile phone. 5 I __________________ 15 years old. 6 My name _________________ Peter.

££

2 Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiednie przymiotniki dzierżawcze. Dla ułatwienia w nawiasach podano zaimki osobowe. Example: This is _____ myy _____ (I) room. 1 This is Christine and __________________ (she) brother, Jack. 2 They’ve got a poster in __________________ (they) room. 3 We’ve got two computers in __________________ (we) room. 4 Is this __________________ (you) new phone?

££

3 Dopasuj słowa z kolumn A i B. A

1 (O) / travel / people / can / in time / ______________________________________________________ 2 (?) / be / big / your room / ______________________________________________________ 3 (?) / any pets / your friends / have / ______________________________________________________ 4 (P) / have / Martha / two brothers / ______________________________________________________ 5 (P) / they / 17 years old / be / ______________________________________________________ 6 (?) / make / you / can / friends quickly / ______________________________________________________

££

2 Przeczytaj odpowiedzi i uzupełnij pytania. 1 __________________ on your desk? I’ve got a computer and some books. 2 What __________________ really well? I can play the guitar very well. 3 __________________ good at? She’s good at singing and dancing. 4 _________________? They’re from Germany. ££

B

1 digital

a) hair

2 fish

b) system

3 blonde

c) camera

4 music

d) and slim

5 tall

e) tank

3 Uzupełnij definicje, wstawiając czasowniki z ramki. Odgadnij definiowane słowa i wpisz je w wykropkowane miejsca. text

££

4 Napisz brakujące czasowniki. Pierwsze litery zostały podane. 1 Can you d_________________ music from the Internet? 2 I can’t t__________________ good photos. 3 Susan can d_________________ to techno music. 4 My brother can w__________________ computer programs. 5 Can you p_________________ football?

££

keep

listen

surf

take

use

1 An ……………………… is very small and you can _________________ to music on it. 2 ………………… are animals that people _________________ at home. 3 You can __________________ photos with a ………………………………. . 4 You can _________________ a ………………………. to call or __________________ people. 5 You can __________________ the Net if you have a ………………………. .

££

4 Uzupełnij brakujące słowa. Pierwsze litery zostały podane. My cousin, Paul, is 17. He’s (1) m_________________ -h_________________ and slim. He’s got short (2) d_________________ hair. He’s got two birds in a (3) c_________________ in his room. He’s interested in music. He can play two musical (4) i_________________: the guitar and the (5) k_________________.

££

If your score is 1-10 – Not good! It is a very good idea to revise all the material again. 11-16 – Not bad, really! Check your mistakes and correct them. 17-20 – Excellent! Try the Extension section now for more exercises.

If your score is 1-10 – Not good! Read the material more carefully. 11-16 – Quite good. You just need a little more practice. 17-20 – Very good! You are a fast learner!

13 !Matura Masters WB-E.indd 13

10.9.2009 12:40:44

/Matura_Masters_1_WB_Unit_1  
/Matura_Masters_1_WB_Unit_1  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Matura_Masters_1_WB_Unit_1.pdf

Advertisement