Page 1


Unitat 8 - Sistemes de suspensió de vehicles

2

Suggeriments didàctics

·· L'objectiu principal d'aquesta unitat didàctica és que els alumnes coneguin els principis i els elements que intervenen en la suspensió. També coneixeran els tipus de suspensions mecàniques més utilitzats tant en vehicles com en motocicletes i vehicles industrials. Finalment, aprendran a diagnosticar la suspensió i a realitzar operacions de manteniment. Idees clau

Per tal d’aconseguir aquest objectiu es proposa començar per l'observació de les idees clau corresponents a aquesta unitat didàctica. És molt interessant utilitzar la Galeria d’Imatges d’aquesta unitat, que es troba al CD Recursos Audiovisuals, per recolzar les nostres explicacions. D’aquest mateix CD Recursos Audiovisuals també en podem fer servir els següents Vídeos de taller: 5. Canvi d'amortidors. 6. Comprovació dels amortidors. 13. Revisió del sistema de suspensió. I dur a terme les activitats proposades en el quadern de pràctiques de taller associades als vídeos que acabem de veure: Pràctica 5: Canvi d'amortidors. Pràctica 6: Comprovació dels amortidors. Pràctica 13: Revisió del sistema de suspensió. A més, recomanem realitzar a classe les activitats del CD Activitats Digitals corresponents a aquesta unitat, així com diversos tests del CD Generador de Proves d’Avaluació per comprovar si els alumnes han assolit els objectius proposats.

Solucionari a les activitats proposades Pàgina 192

1·· Quines són les diferències entre masses suspeses i no suspeses? Una massa suspesa és aquella que no està en contacte directe o indirecte amb el ferm i és suportada pel sistema de suspensió En canvi, una massa no suspesa està en contacte directe o indirecte amb el ferm i sempre abans que intervinguin els òrgans de suspensió. 2·· Què és la ressonància en electromecànica? La ressonància és un fenomen mecànic que es produeix quan una força impulsa la massa en el ritme de la seva oscil·lació, amb la qual cosa fa augmentar l'amplitud de les oscil·lacions progressives. 3·· Quins factors intervenen en l'augment de la duresa d'una molla helicoïdal? La duresa d'una molla helicoïdal pot augmentar per: – Un major diàmetre del filferro. – Un menor diàmetre de la molla. – Una quantitat menor de les espires.


Unitat 8 - Sistemes de suspensió de vehicles

4

Quan un vehicle realitza un moviment s’hi generen distintes forces que es transmeten per tota la carrosseria. Aquestes forces provoquen una transferència de càrrega en els diferents eixos. Transferència longitudinal Quan un vehicle de tracció davantera ha d’iniciar la marxa i s'accelera, la seva part davantera puja, per la qual cosa la part posterior no només ha de suportar la seva càrrega sinó que a més es transfereix pes de la part davantera a la posterior. El mateix fenomen succeeix en desaccelerar o frenar. En aquest cas, és l'eix davanter el que es sobrecarrega. Transferència transversal La força centrífuga que actua sobre un vehicle quan gira fa que el pes es transmeti des d'un costat de la carrosseria a l'altre. Per exemple, en un gir a dretes, la part dreta del vehicle es descarrega de pes, el vehicle es balanceja i part de la càrrega se transmet al seu costat esquerre. Transferència vertical Sobre l'eix vertical també hi ha una transferència de pesos i de càrrega quan el vehicle es sotmet a diferents càrregues o durant el seu moviment d'ascens i descens. És a dir, durant el treball de la suspensió el vehicle canvia d'alçada a causa de la compressió i extensió de la molla. 3·· En què consisteix el període d'una oscil·lació? I la freqüència? El període d'una oscil·lació és el temps que triga a realitzar-se una oscil·lació completa. Un període curt indica una oscil·lació ràpida típica d'una molla dura, mentre que un període llarg és típic d'una molla tova. La freqüència és el nombre d'oscil·lacions per unitat de temps i ve determinada pel coeficient de rigidesa de la molla i per la massa amb molles del vehicle. La freqüència pròpia de les masses sense molles en un vehicle mitjà es troba entre els 10 a 16 Hz, mentre que amb la intervenció de la suspensió la freqüència pròpia de la massa amb molles es troba entre 1 Hz i 1,5 Hz. 4·· Què és un trapezi? Els trapezis són braços articulats fabricats en fosa o en xapa d'acer embotida que suporten el vehicle a través de la suspensió. Uneixen la boixa mitjançant elements elàstics (silentblocks) i elements de guiatge (ròtules) al vehicle, suportant els esforços generats en el propi funcionament. 5·· Quina és la missió de la barra Panhard? On i com es munta? La missió de la barra Panhard és disminuir el desplaçament transversal de l'eix i permetre al bastidor desplaçar-se verticalment. La barra Panhard es munta de forma transversal al vehicle i va unida per mitjà de silentblocks, per un extrem al bastidor o xassís i, per l'altre, a l'eix. 6·· Quines diferències existeixen entre una barra de torsió i una barra estabilitzadora? La barra de torsió és un element elàstic amb molles de la suspensió, mentre que la barra estabilitzadora és un sistema d'antibalanceig del vehicle la principal missió del qual és reduir la inclinació de la carrosseria en les corbes beneficiant l'estabilitat del vehicle.


Unitat 8 - Sistemes de suspensió de vehicles

5

La barra de torsió s'uneix, gràcies a uns estriats de la pròpia barra, per un costat a un punt fix de la carrosseria i per l'altre al trapezi de la roda, mentre que la barra estabilitzadora s'uneix a la carrosseria i als braços de suspensió de forma elàstica a través de ròtules, silentblocks o coixinets elàstics units directament sobre la barra o per mitjà d’elàstics. 7·· Quines són les característiques principals d'una molla helicoïdal? Les característiques principals de la molla helicoïdal són (Figura 7.30 en la pàgina 162 del llibre de l'alumne): – L'alçada (H). – El diàmetre del fil (d) i el diàmetre mitjà de la molla (D). – El nombre d'espires i el seu pas. – L'angle d'inclinació de les espires (β). – El tipus de material. 8·· Enumera les funcions principals d'un amortidor. L'amortidor ha de complir les següents funcions: – Garantir un bon contacte de les rodes amb la calçada. – Assegurar l'estabilitat de marxa, en especial en les corbes. – Disminuir les oscil·lacions. – Evitar o disminuir el balanceig de la carrosseria del vehicle. – Disminuir el desgast dels pneumàtics i dels components del xassís. 9·· Quines són les diferències entre una suspensió d'eix rígid i una suspensió independent? La principal diferència entre ambdues suspensions és que en la suspensió d'eix rígid els moviments oscil·latoris d'una roda, en passar per un obstacle, es transmeten a l'altra, mentre que en la suspensió independent quan una roda rep una oscil·lació l’altra no es veu afectada (Figura 7.47 en la pàgina 168 del llibre de l'alumne). 10·· En què consisteix la suspensió tipus McPherson? Aquesta suspensió està formada per un bloc en què s'integra l'amortidor i la molla. La molla es munta tancada a l'interior de l'amortidor concèntric. Per la part inferior, el bloc de suspensió McPherson s'uneix al maneguet per mitjà de cargols o integrant el tub de l'amortidor en el maneguet. La unió a la carrosseria es realitza per mitjà d'una unió flexible i un coixinet axial que permet el gir del bloc de suspensió amb la roda. Els moviments de pujada i baixada de la roda són absorbits per la molla, i la intensitat de les oscil·lacions és reduïda per l'amortidor.


Unitat 8 - Sistemes de suspensió de vehicles

6

.: APLICACIÓ :. 1·· Determina l'estat de la suspensió de diferents vehicles del taller mitjançant la prova del rebot. Resposta lliure. 2·· Sobre manuals del taller, identifica el tipus de suspensió que munten diversos vehicles i analitza de quins elements està formada. Resposta lliure. 3·· Verifica les altures d'un vehicle amb barres de torsió i realitza el reglatge d’altures, segons el manual de reparacions. Resposta lliure. 4·· Substitueix els amortidors del davant o del darrere d'un vehicle del taller. Analitza el sistema de suspensió que munta i verifica l'estat dels elements. Resposta lliure. 5·· Substitueix els suports (silentblocks, bieletes, etc.) de la barra estabilitzadora d'un vehicle. Resposta lliure. 6·· Extrau d'un bloc de suspensió McPherson la molla i verifica’n els components: tacs de goma, rodaments, manxa guardapols, tija, suports, etc. Resposta lliure. 7·· Sobre un pont del darrere amb barres de torsió, desmunta les barres i realitza el calat d’aquestes barres a diferents altures. Resposta lliure. 8·· Realitza el desmuntatge i el muntatge de la ballesta d'un vehicle i verifica els elements comprovant el seu estat i realitzant-ne el manteniment. Resposta lliure.

Sol circuits de fluids suspensió i direcció unitat8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you