Page 1

info

maasmechelen

februari 2009 - tweemaandelijks magazine gratis bedeeld

ge meente m a a s mechelen

Lokale Politie Maasmechelen

OCMW MAASMECHELEN

STOOKOLIETOELAGE


praktisch openingsuren gemeentehuis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

09.00 09.00 09.00 09.00 09.00

-

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

uur uur uur uur uur

| | | | |

14.00 - 17.45 uur 14.00 - 16.00 uur 14.00 - 16.00 uur namiddag gesloten 14.00 - 16.00 uur

openingsuren ocmw werkdagen

09.00 - 12.00 uur | 13.00 - 16.00 uur

telefonisch: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend (uitgezonderd maandag tot 18.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur) zitdagen dienstverlening: informeer u vooraf

sluitingsdagen Het administratief centrum en het OCMW zijn gesloten op maandag 13 april. De bibliotheek sluit op 11, 12 en 13 april. Het cultureel centrum is gesloten van 11 tot en met 15 april.

meer info? 

gemeentehuis - heirstraat 239 - 3630 maasmechelen tel. 089 76 96 10 - fax 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be www.maasmechelen.be ocmw - binnenhof 2 - 3630 maasmechelen tel. 089 48 28 00 - fax 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be politie - koning albertlaan 17 - 3630 maasmechelen tel. 089 76 97 00 - fax 089 76 97 01 info@politiemaasmechelen.be www.politiemaasmechelen.be

colofon Het informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Lokale Politie Maasmechelen. Samenstelling, vormgeving en eindredactie: Communicatiedienst - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen tel. 089 76 97 45 - fax 089 76 96 49 communicatie@maasmechelen.be Verantwoordelijke uitgever: Georges Lenssen - Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen Drukwerk: Drukkerij Gijsemberg - Nijverheidslaan 32 - 3630 Maasm. tel. 089 76 40 89 - fax 089 76 28 52 - info@gijsemberg.be Oplage: 15.000 exemplaren

Info Maasmechelen

college van burgemeester en schepenen burgemeester - Georges Lenssen veiligheid - politie - brandweer - algemeen beleid • zitdag: maandag van 16.00 tot 17.00 uur • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 42 • e-mail: georges.lenssen@maasmechelen.be

eerste schepen :: Rik Linkens personeel - bestuurlijke organisatie - cultuur - onderwijs • zitdag: op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 44 - tel. privé: 089 76 11 38 - gsm: 0478 803 865 • e-mail: rik.linkens@maasmechelen.be

tweede schepen :: Erik Kortleven lokale economie - tewerkstelling - toerisme • zitdag: vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 48 • e-mail: erik.kortleven@maasmechelen.be

derde schepen :: Serdar Karali sport - bibliotheek • zitdag: op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 44 • e-mail: serdar.karali@maasmechelen.be

vierde schepen :: Caroline Penders openbare werken - mobiliteit - patrimonium - begraafplaatsen • zitdag: maandag van 16.00 tot 17.00 uur en op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 43 • e-mail: caroline.penders@maasmechelen.be

vijfde schepen :: Marleen Kortleven jeugd - welzijn - ontwikkelingssamenwerking • zitdag: op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 48 • e-mail: marleen.kortleven@maasmechelen.be

zesde schepen :: Michel Vigneron ruimtelijke ordening - milieu - landbouw • zitdag: maandag van 14.00 tot 18.00 uur en op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 44 • e-mail: michel.vigneron@maasmechelen.be

zevende schepen :: Jef Albrechts financiën - informatica - burgerlijke stand - jumelages • zitdag: op afspraak • 1e verdieping • tel.: 089 76 96 43 • e-mail: jef.albrechts@maasmechelen.be

achtste schepen :: Christel De Cuyper voorzitter OCMW • op afspraak • Langstraat 31 • tel.: 089 48 28 00


inhoudstabel uit de gemeenteraad renovatie schouwburg cultureel centrum..................... 4 opmaak bermbeheerplan.............................................. 4 erkenning algemene ramp............................................ 4

milieu & duurzaamheid openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen....... 5 infoavond “warmtepompen voor woningverwarming”.. 5

wegen & verkeer parkeren in maasmechelen.......................................... 6 stadsnet - reizen voor € 0,50........................................ 6

hondenpoep..................................................... 7 ocmw stookolietoelage.......................................... 8 nieuw ocmw-raadslid.................................11 tewerkstellingsdienst voor ocmw-clienten..12

bibliotheek boeken xxl...................................................................13 bolsterband treedt op..................................................13 boekenverkoop............................................................13

dossier: lokale politie....................... 14 korte berichten..............................................16 sport interscholen: schoolsport over de netten heen............18 spoedcursus zwemmen...............................................18

jumelage........................................................19 maasmechelen in beeld.................................20 kalender........................................................22

voorwoord Beste inwoners Je moet al van een andere planeet zijn om niet te weten dat de wereld op dit moment de ergste financiële en economische crisis doormaakt sedert vele decennia. Die crisis doet zich ook voelen in onze gemeente. Na een historisch laag werkloosheidscijfer in 2008 stijgen de statistieken van werkzoekenden weer sterk. Vooral onze jongeren onder 25 jaar en de 50-plussers zijn slachtoffer van de economische malaise. Het moet dan ook de eerste bekommernis zijn van een gemeentebestuur om zorg te dragen voor het creëren van arbeidsplaatsen op haar grondgebied. Want werk is welvaart en welvaart is welzijn. Daarom blijft Maasmechelen investeren in projecten waarbij langdurig werklozen werkervaringskansen krijgen en kunnen doorgroeien naar de gewone arbeidsmarkt. Zo nam de gemeente, financieel sterk gesteund door de Vlaamse overheid, al meerdere werknemers aan die hoofdzakelijk zijn tewerkgesteld binnen het groenonderhoud en de opruimploegen van zwerfvuil in de gemeente. Het is ook een blijvende bekommernis van het gemeentebestuur om goede bedrijven aan te trekken. Heel wat ondernemers wensten het afgelopen jaar te investeren in Maasmechelen. Jammer genoeg kon Maasmechelen deze bedrijven en KMO’s niet binnenhalen, enkel en alleen omdat de gemeente geen industriegrond meer ter beschikking heeft. De verdichting van de Oude Bunders blijft een streefdoel; de uitbouw van een nieuw industrieterrein is een must. Daarbij zal de gemeente rekening houden met de woon- en leefkwaliteit van de omwonenden. Het gemeentebestuur wil dit vertalen in brede groenbuffers en een goede en veilige verkeersafwikkeling. Een almaar groeiende economische troef voor Maasmechelen is het toerisme. Onze gemeente is regionale top in shoppen en wordt hoofdtoegang voor het Nationaal Park Hoge Kempen. Onze centrale ligging in het Maasland zet onze gemeente in ‘pole position‘ om investeerders in toeristische en commerciële projecten aan te trekken. Ondanks het feit dat Maasmechelen haast 1.500 zelfstandige ondernemers telt, blijft het verblijfstoerisme het zwakke broertje. De komst van een hotel, investeringen in bed & breakfast en andere verblijfsmogelijkheden zijn absoluut nodig om de bezoekers en toeristen in onze gemeente te houden. Het bestuur doet alvast een duit in het zakje en voorziet in een financiële toelage voor nieuwe investeerders in b&b. Al bij al blijft het bestuur de uitdaging aangaan om het leven, het werken en het genieten in deze mooie gemeente mogelijk te maken en te verbeteren. We hebben er alle troeven voor. Zaak is om ze te benutten en dat is een uitdaging voor alle Maasmechelaars.

cultuur 15 jaar klassieke muziek in Leut..................................26

maasmechelen leisure valley kruidenparadijs...........................................................27 wandeling “nocturna magica”.....................................28

Erik Kortleven schepen van economie, tewerkstelling & toerisme

Georges Lenssen burgemeester

februari 2009
uit de gemeenteraad Renovatie schouwburg Cultureel Centrum Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2008 werd beslist om het parterregedeelte van de schouwburg van het Cultureel Centrum te renoveren. Alle schouwburgzetels worden vervangen en de beenruimte voor de bezoekers wordt vergroot. Tevens worden er plaatsen voor rolstoelgebruikers voorzien. Het sanitaire gedeelte krijgt ook een opknapbeurt.De werken zijn gepland voor de zomermaanden. Het einde van de werken is voorzien tegen begin september 2009.

Opmaak bermbeheerplan Het gemeentebestuur heeft in december 2008 een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een bermbeheerplan. Aangezien het standaardbeheer niet optimaal is voor elke berm wordt een gedetailleerde inventaris opgemaakt van alle planten in de bermen. Op basis van de soortensamenstelling en de potentie van de berm wordt dan een aangepast beheer voorgesteld, waarbij het bermbeheer op een duurzame en ecologische manier kan uitgevoerd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid en een aantal andere randvoorwaarden. De opmaak van het bermbeheerplan zal in de loop van 2009 gerealiseerd worden.

BELANGRIJK BERICHT! Erkenning algemene ramp De overvloedige regenval die op 3 en 4 augustus 2008 plaatsvond, werd erkend als algemene ramp. Hierdoor kunnen de getroffen inwoners van onze gemeente uiterlijk op 30 april 2009 een aanvraag om een financiële tegemoetkoming indienen bij de dienst rampenschade van de provincie Limburg. Hoe indienen? De aanvraag moet in twee exemplaren worden ingediend. De officiële formulieren die je hiervoor nodig hebt, kan je bekomen bij het gemeentebestuur. Vul de documenten zo gedetailleerd mogelijk in. Voeg alle bewijsstukken (vb. facturen, akten, foto’s,…) toe. Het gemeentebestuur wil haar inwoners hierbij graag helpen. Indien je een schadedossier wenst in te dienen neem je contact op met: Frans Peeters diensthoofd secretariaat tel. 089 76 96 37 frans.peeters@maasmechelen.be Meer informatie en voorwaarden vind je ook op www.maasmechelen.be.

Info Maasmechelen


milieu & duurzaamheid Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen

Infoavond ‘warmtepompen voor woningverwarming’

Sinds 16 december 2008 (tot en met 15 juni 2009) loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het bijhorend maatregelenprogramma voor Vlaanderen.

Steeds meer gezinnen zoeken alternatieven voor fossiele brandstoffen. Een warmtepomp kan zo’n alternatief zijn. Wat zijn de consequenties hiervan? Hoe werkt een warmtepomp? Kan een warmtepomp elk gebouw verwarmen? Wat met sanitair warm water?

In deze plannen worden maatregelen voorgesteld om de uitdagingen van het waterbeleid aan te pakken. Het gaat zowel om maatregelen om waterkwaliteit en watervoorraden veilig te stellen als om maatregelen om de schadelijke gevolgen van overstromingen te beperken. De maatregelen houden ook rekening met het menselijk gebruik van water zoals scheepvaart, recreatie, energievoorziening, landbouw, industrie,...

Op donderdag 26 februari ’09 (om 20.00 uur – Cultureel Centrum Dilsen) kan je deelnemen aan een informatieavond over dit thema. (samenwerking stad Dilsen-Stokkem en gemeente Maasmechelen). De werkwijze, de verschillende systemen, het energieverbruik, de voorwaarden voor de toepassingen, het komt allemaal aan bod. De avond wordt begeleid door een spreker van ODE Vlaanderen & vzw Dialoog.

De plannen liggen ter inzage aan het snelloket technische dienst (gemeentehuis - gelijkvloers). Opmerkingen dien je schriftelijk en tegen ontvangstbewijs in bij het college van burgemeester en schepenen. Je kan het plan ook raadplegen op www.volvanwater.be. Op deze website vind je bovendien een inspraakformulier dat je digitaal kan overmaken. Daarnaast zijn er informatie- en inspraakvergaderingen in de verschillende bekkens. Op die vergaderingen worden de plannen toegelicht en is er de gelegenheid om vragen te stellen. Voor het Maasbekken is dit gepland op maandag 16 maart 2009 om 14.00 uur in het Cultureel Centrum.

Meer info? dienst wegen & verkeer Heirstraat 239 tel. 089 76 96 87 wegen&verkeer@maasmechelen.be

Meer info? dienst duurzaamheid Heirstraat 239 tel. 089 76 96 95 ann.opdenacker@maasmechelen.be

februari 2009
wegen & verkeer Parkeren in Maasmechelen Sinds 1 januari ‘09 staat de firma Vinci Park in voor de controles op het betaald parkeren en in de blauwe zones. De parkeershop is verhuisd naar Kruindersweg 7. De openingsuren zijn: • maandag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur • woensdag: 12.00 - 16.00 uurIn de parkeershop kan je terecht voor: • vragen en opmerkingen omtrent het betaald parkeren • betaling van een retributiebon • aanvraag van een bewonerskaart: indien je gedomicilieerd bent binnen de afgebakende zone van het betalend parkeren, kan je een bewonerskaart bekomen. De kaart kost € 25 per begonnen maand of € 250 voor een volledig jaar. • aankoop parkeerschijf ‘Maasmechels kwartier’ (€ 1 per stuk) De parkeerschijf ‘Maasmechels kwartier’ is -buiten de openingsuren van de parkeershop- te koop in volgende handelszaken: • Bemong - Pauwengraaf 81 • Cryo - Pauwengraaf 36 • Puccini - Pauwengraaf 9

Stadsnet in Maasmechelen – reizen voor € 0,50 Al ruim een jaar verbinden de buslijnen 64 en 65 de verschillende deelgemeenten met het centrum van Maasmechelen. Deze buslijnen hebben heel wat voordelen voor de gebruikers: • Tijdens de spitsuren is er elk half uur een verbinding. • Binnen het grondgebied van de gemeente kost een rit slechts € 0,50 per rit (10-rittenkaart kost € 5 – te bekomen in de verkooppunten). • Deze lijnen vormen een verbinding met het knooppunt aan de Bloemenlaan. Van daaruit is er een goede aansluiting op de streeklijnen naar Maastricht, Genk en Hasselt (lijn 45 en 63). De lijnfolders met de dienstregeling kan je gratis afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis of in één van de informatiepunten van De Lijn (tel. 070 220 200 of www. delijn.be).

Meer info? Vinci Park Kruindersweg 7 tel. 0493 24 39 90 www.vincipark.be/maasmechelen

Info Maasmechelen

RECHTZETTING: De blauwe zone in de Deken Bernardstraat begint vanaf de Rijksweg en loopt tot aan de Olympialaan (dus niet vanaf Jagersborgweg zoals vermeld in het infoblad december). Blauwe zone betekent verplicht gebruik van de parkeerschijf (tussen 09.00 en 19.00 uur) en een maximum parkeertijd van 2 uur.


hondenpoep Er ook al ingetrapt? Hondenpoep vindt niemand leuk en zorgt voor heel wat ergernis. Hondenpoep hoort immers niet op het trottoir of in parken. Om het in onze gemeente voor iedereen aangenaam en leefbaar te houden, roepen we onze inwoners-hondenbezitters op om enkele beleefdheidsregels hieromtrent te respecteren. • • • •

Respecteer de eigendommen van een ander. Laat je hond zijn behoefte niet doen in de tuin of op het domein van iemand anders. Op het openbaar domein hoort geen hondenpoep, en zeker niet op de gemeentelijke begraafplaatsen. Train je hond opdat hij niet overal zijn behoefte doet. Ruim de hondendrollen van je eigen hond op. Zorg ervoor dat je tijdens de wandeling steeds een zakje hiervoor bij hebt.

Heb je last van hondenpoep in je omgeving? Praat er dan eerst eens over met de hondenbezitter die hiervoor verantwoordelijk is. Op deze manier lost het probleem zich misschien vanzelf op. Een hond is voor velen een gezelschapsdier, voor anderen een waakdier. Honden zijn dan ook zeker welkom in onze gemeente. Draag er echter zorg voor dat dit geen ergernis wordt voor een ander.

Meer info? snelloket technische dienst Heirstraat 239 gelijkvloers tel. 089 76 96 18

februari 2009
ocmw Stookolietoelage Belangrijke wijzigingen voor leveringen m.i.v. 01-01-2009 Reeds enkele jaren kunnen mensen met een laag of beperkt inkomen via het OCMW een toelage aanvragen voor betaling van de verwarmingsfactuur. Eind 2008 besliste de federale overheid tot een aantal belangrijke wijzigingen in de regelgeving rond de stookolietoelagen voor leveringen vanaf 01-01-2009. We zetten deze wijzigingen even voor u op een rijtje en herhalen de principes die van kracht blijven.Mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van maximum € 14.624,70, of mensen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling doen hun aanvraag nog altijd bij het OCMW. Indien u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u steeds een toelage, los van de literprijs die u betaalt (tot vorig jaar lag dit grensbedrag op 56 cent/liter). Voor maximum 1500 liter ontvangt u tussen de € 210 en de € 300. Mensen met een bescheiden inkomen – voortaan is dit zelfs 26.000 euro – die minimum 750 liter aankopen, moeten vanaf januari 2009 aankloppen bij de FOD Economie in plaats van bij het OCMW voor een forfaitaire vergoeding van 105 euro. Aanvraagperiode Vanaf begin 2009 kan u gedurende het volledige kalenderjaar een stookolietoelage aanvragen. Er wordt niet meer gewerkt met een ‘winterperiode’. Iedereen die voor een levering vanaf 01-09-2008 reeds een toelage kreeg, kan opnieuw een aanvragen indienen voor leveringen vanaf 01-01-2009. Uiteraard kan u per gezin maar één keer per jaar het maximumbedrag krijgen.

Info Maasmechelen

Zoals voorheen dient de aanvraag bij het OCMW gedaan te worden binnen de 60 dagen na levering. Leveringen in bulk: drempelbedrag en bedrag van de toelage Oude regeling Voor leveringen in bulk (in grote hoeveelheden aan huis) diende de prijs een drempelbedrag te overschrijden alvorens u eventueel recht kreeg op een toelage. Sinds 1/9/2008 was dit bedrag € 0,56 per liter. Bij een lagere prijs dan dit drempelbedrag, had u geen recht op een toelage. Nieuwe regeling Er wordt vanaf 01-01-2009 niet langer gewerkt met een drempelbedrag. Dit betekent dat u automatisch gegarandeerd een toelage van minstens € 0,14 per liter ontvangt, voor zover u aan de andere voorwaarden voldoet. Concreet betekent dit dat u in dat geval minstens recht heeft op een toelage van € 210 wanneer u 1500 liter tankt.


Indien de prijs per liter die u betaalt hoger is dan € 0,93, stijgt ook het bedrag van de toelage die u ontvangt geleidelijk:

prijs per liter in euro lager dan 0,930 tussen 0,930 en 0,955 tussen 0,955 en 0,980 tussen 0,980 en 1,005 tussen 1,005 en 1,030 tussen 1,030 en 1,055 hoger dan 1,055

toelage m.i.v. 01-01-2009 0,14 €/liter 0,15 €/liter 0,16 €/liter 0,17 €/liter 0,18 €/liter 0,19 €/liter 0,20 €/liter

Dit betekent dat u bij levering van 1500 liter aan een prijs van meer dan € 1,055/liter maximaal € 300 toelage kan bekomen. Forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp Voor huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) die u in kleine hoeveelheden aan de pomp koopt kon u een vast bedrag aan toelage krijgen los van het aantal aangekochte liters. Vanaf 01-01-2009 bedraagt deze toelage € 210.

Wie komt in aanmerking voor een aanvraag via het OCMW? Oude regeling Categorie 1: mensen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds: • zonder inkomensonderzoek: » wanneer het huishouden geniet van het OMNIOstatuut » wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) en geniet van het RVV-statuut » wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut • met inkomensonderzoek: » in alle andere gevallen, ook al geniet een lid van het gezin van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds. Categorie 2: personen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van alle leden van het huishouden mag niet hoger zijn dan € 14.624,70, verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste. Categorie 3: personen met schuldoverlast Personen die genieten van een regeling schuldbemiddeling volgens de wet van 12/6/1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling volgens art 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek EN die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen. Categorie 4: personen met een bescheiden inkomen Personen met een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat is niet hoger dan € 23.705,66 konden een toelage van € 105 bekomen doch enkel voor leveringen in bulk van meer dan 750 liter.

februari 2009
ocmw Nieuwe regeling Behoort u tot de eerste drie categorieën, dan kan u zoals voorheen een aanvraag doen via het OCMW. Indien u echter tot de vierde categorie behoort, dan kan u uw aanvraag niet langer via het OCMW doen voor leveringen na 01-01-2009. De regelgeving voorziet dat u de aanvraag voor deze toelage kan doen via een formulier dat samen met de afrekening voor elektriciteit wordt toegestuurd. Hetzelfde formulier zal ook ter beschikking zijn op de website van Economische Zaken (www.mineco. fgov.be).

10

De inkomensgrens werd bovendien opgetrokken tot een jaarlijks netto belastbaar inkomen van € 26.000. De maximumtoelage voor deze categorie bedraagt € 105 en wordt betaald voor een levering van 750 liter. Ongewijzigde voorwaarden • Uitbetaling toelagen voor: o leveringen in bulk van stookolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaan o leveringen aan de pomp van stookolie en verwarmingspetroleum • De aanvraag dient te gebeuren binnen de 60 dagen na levering. • Er wordt rekening gehouden met de feitelijke

samenstelling van het gezin, ook voor de berekening van het bruto belastbaar gezinsinkomen. Hierbij zal het OCMW, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, ondermeer beroep kunnen doen op de gegevens van het Rijksregister en op informatie van FOD Financiën die uw belastingsaanslag verwerkt. Voor leveringen over meerdere woningen, zoals appartementgebouwen, is er, naast de kopie van de leveringsfactuur, een document van de verhuurder of beheerder van het gebouw vereist met vermelding van het aantal woongelegenheden waarop de factuur betrekking heeft.

Info Maasmechelen

Om het bedrag van de toelage te bepalen wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk betaalde prijs, dus na aftrek van kortingen gegeven door de leverancier. Er kan slechts een toelage gegeven worden voor maximum 1500 liter. De levering hiervan mag echter wel in meerdere keren gebeuren, waarvoor u dan telkens een aparte aanvraag dient te doen. Het OCMW neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag, voor zover alle nodige bewijsstukken door de aanvrager werden bezorgd. Documenten die u meebrengt voor uw aanvraag: • factuur of leveringsbon • identiteitskaart • gezinssamenstelling • SIS-kaart of attest van het ziekenfonds inzake recht op verhoogde tegemoetkoming (OMNIO-statuut of RVV) • meest recente aanslagbiljet van de belastingen van alle gezinsleden (bij gebrek hieraan alle andere mogelijke inkomensbewijzen) • indien van toepassing: • attest schuldbemiddeling en behoeftigheid • attest van de verhuurder inzake aantal woningen • bewijs van kadastraal inkomen Bij goedkeuring van de toelage gebeurt de betaling binnen de 15 dagen na de beslissing.


Belangrijk om weten • Wie een aanvraag doet voor een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp (€ 210) kan nadien geen toelage voor levering in bulk (tot € 300 afhankelijk van de prijs) meer vragen of omgekeerd. • Wie een toelage krijgt bij FOD Economie (€ 105 voor levering van minstens 750 liter) kan geen toelage meer krijgen via het OCMW (tot € 300 afhankelijk van de prijs).

Daarom is het belangrijk goed na te gaan tot welke categorie u behoort en enkel een aanvraag te doen via FOD Economie indien u niet in aanmerking komt voor een toelage via het OCMW.

Nieuw OCMW-raadslid Miranda Gerets (CD&V) vervangt in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kris Salden, die ontslag nam uit de OCMW-raad. Miranda Gerets is bediende. In haar vrije tijd dirigeert ze het kerkkoor in Uikhoven en zingt ze in enkele koren.

De maatschappelijk werksters van het OCMW kunnen u hierbij helpen tijdens de zitdagen voor de stookolietoelagen, Sociaal Huis, Binnenhof 2, 3630 Maasmechelen: maandag donderdag vrijdag

11

van 13.00 tot 18.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur van 13.00 tot 16.00 uur

Wie verwarmt op aardgas of elektriciteit komt niet in aanmerking voor een verwarmingstoelage via het OCMW. U kan wel een korting krijgen via FOD Economie. Meer info op www.mineco.fgov.be.

Meer info? ocmw - sociaal huis Binnenhof 2 tel. 089 48 28 00 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

februari 2009


ocmw Tewerkstellingsdienst voor ocmw-cliënten Sommige mensen vinden heel moeilijk hun weg op de gewone arbeidsmarkt. De redenen hiervoor zijn talrijk: een gebrek aan degelijke opleiding, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, geen kinderopvang, geen vervoer ... Toegang tot werk is een belangrijke voorwaarde om volwaardig deel uit te maken van de samenleving; werk biedt ook de belangrijkste bron van inkomsten. Precies om deze reden werd binnen het OCMW een tewerkstellingsdienst voor OCMW-cliënten opgericht.

12

Eerst en vooral gaan we na of u klaar bent om te werken; hebt u eerst nog een aantal zaken te regelen zoals kinderopvang; een busabonnement aanschaffen, een vakopleiding volgen of moet u eerst nog Nederlandse lessen volgen…. Alle middelen om uw kansen op de arbeidsmarkt te verhogen , worden grondig onderzocht. Samen stippelen we een aangepast traject uit, dat moet uitmonden in een dagbesteding of een volwaardige tewerkstelling. We leggen contact met werkgevers, bemiddelen en geven u informatie over de verschillende tewerkstellingsmaatregelen. Ook geven we sollicitatietips en helpen u bij de opmaak van sollicitatiebrieven en CV’s. Voor personen die recht hebben op leefloon, kunnen we gebruik maken van een specifieke tewerkstellingsmaatregel volgens art. 60 §7 van de OCMW-wet, waarbij het OCMW zelf optreedt als werkgever. Deze tewerkstelling biedt u de mogelijkheid om uw rechten op te bouwen op een sociale uitkering.

Info Maasmechelen

Ook verwijzen wij mensen door naar het Sociaal Bedrijvencentrum voor een aangepaste tewerkstelling. U kunt er een aantal uren tot voltijds werken in de hout- of metaalafdeling, in de groendienst of in de Kringwinkel. Bij wie kan u terecht? OCMW-Sociaal Huis, Binnenhof 2, tel. 089 48 28 00. Karine Vanhoutte, Gwen Schreurs, trajectbegeleidsters De maatschappelijk werkers van de sociale dienst verwijzen cliënten door naar onze dienst. Wij zijn enkel op afspraak bereikbaar tijdens de openingsuren van het OCMW . De tewerkstellingsdienst werkt ook samen met de VDAB in de werkwinkel en is daar op donderdag- en vrijdagvoormiddag aanwezig.

Meer info? ocmw - sociaal huis Binnenhof 2 tel. 089 48 28 00 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be


bibliotheek Boeken XXL

Ook als lezen moeilijk wordt, biedt de bibliotheek een uitgebreid aanbod van: •

Grootletterboeken: met een keuze aan romans, detectives, romantische en historische verhalen, familieen streekromans,… • Luisterboeken (voor slechtzienden) • Daisy-boeken: Dit zijn een soort luisterboeken. Door het speciale formaat heb je met Daisyboeken meer mogelijkheden dan met een gewoon luisterboek. Dankzij ‘Luisterpunt’ beschikt het Maasland over ruim 500 Daisyboeken die je: » in één ruk kan uitlezen; » digitaal kan doorbladeren; » van een digitaal ‘ezelsoor’ kan voorzien zodat je kan verderlezen waar je bent gestopt; » kan afspelen op je eigen tempo. Deze boeken beluister je best met een Daisyspeler. Een testspeler kan je ontlenen in de bib.

bolsterband

Bolsterband treedt op Kom op woensdag 4 maart a.s. zeker even langs in de bibliotheek. Tijdens de openingsuren treedt de Bolsterband op. De Bolsterband is in 2006 ontstaan uit een groep bezoekers en vrijwilligers van dienstencentrum De Bolster in Maasmechelen. Al deze mensen delen hun passie voor muziek. De samenstelling van de band weerspiegelt het diverse en multiculturele karakter van de mijncité waar de band haar wortels heeft. De Bolsterband bestaat uit twee vrouwen en twaalf mannen van diverse nationaliteiten. De jongste muzikant is 50 jaar, de ouderdomsdeken van de groep telt 81 lentes! Repertoire De Bolsterband treedt vooral op voor senioren (vb. in het dienstencentrum, het woon- en zorgcentrum, bij verschillende buurtwerkingen en verenigingen) en trad zelfs al op in het buitenland. Het programma van de band omvat dan ook een aangepaste mix van “liedjes uit de oude doos” met een hoog meezing-gehalte.

Boekenverkoop Van 16 tot en met 22 maart ’09 verkoopt de bib een aantal jeugdboeken en boeken voor volwassenen, zowel informatieve boeken als leesboeken. De verkoop vindt plaats tijdens de openingsuren van de bib (op de bovenverdieping).

daisyspeler

Meer info? bibliotheek Deken Bernardstraat 5 tel. 089 76 97 20 bibliotheek@maasmechelen.be

februari 2009

13


dossier: lokale politie Voortaan treft U in dit gemeentelijk infoblad ook informatie aan over het lokaal politiekorps. Er wordt dus geen afzonderlijk informatieblad van de politie meer verdeeld. Dankzij het gebruik van de gekende kleuren en het politielogo is het makkelijk de politieinfo snel terug te vinden. Daarnaast vindt u permanent informatie over uw lokaal politiekorps op www.politiemaasmechelen.be.

14

Hierna volgen enkele van de vele informatieve dienstverleningen, waarvan je via deze site gebruik kan maken: • de samenstelling van het korps • de missie en waarden • tips over veiligheid en preventie • snelheidscontroles • campagnes • wie is mijn wijkinspecteur • ...

Info Maasmechelen

De tot nu toe uitgegeven ‘politiekrantjes’ kan u er ook terugvinden. Deze krantjes bevatten onder meer een grote hoeveelheid praktische tips. Ook het jaarverslag 2007 kan u consulteren. Hiermee krijgt u een exact beeld van de activiteiten van uw politiekorps in 2007.


Police-on-web Op de website www.police-on-web.be kunt u online een klacht indienen voor bepaalde misdrijven: • • • • •

een fietsdiefstal een bromfietsdiefstal een winkeldiefstal vandalisme (algemeen) vandalisme (graffiti)

Met Police-on-web kan u ook een afwezigheidsmelding aangeven.

Is uw huisnummer zichtbaar voor de hulpdiensten? Het gebeurt regelmatig dat huisnummers niet (meer) leesbaar zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben: door beschadiging of verwering, struiken of bomen die het zicht belemmeren (klimop), het gebruik van eigen onduidelijke nummers, geen nummer, … Dit is niet enkel vervelend voor sporadische bezoekers: onvindbare nummers kunnen soms ernstige gevolgen hebben. Denk aan het niet (op tijd) kunnen vinden van adressen door politie, ambulance, brandweer, enz. Zorg dus dat uw huisnummer steeds – ook ’s nachts – zichtbaar is! Meer info? lokale politie maasmechelen Koning Albertlaan 17 tel. 089 76 97 00 politie@maasmechelen.be

februari 2009

15


korte berichten Verkiezingen 2009 inschrijving Europese burgers Op zondag 7 juni ’09 zijn er Vlaamse en Europese verkiezingen. Voor alle inwoners met de Belgische nationaliteit geldt de stemplicht. Zij ontvangen automatisch een oproepingsbrief. Heb je de Belgische nationaliteit niet, maar wel die van een lidstaat van de Europese Unie, en je verblijft in België, dan kan je toch deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement.

16

Hoe? Uiterlijk op dinsdag 31 maart ’09 het inschrijvingsformulier indienen bij de dienst burgerzaken. (Dit document kan je eveneens op deze dienst verkrijgen). De EU-burgers die zich bij de vorige verkiezing van het Europees parlement (2004) al inschreven, staan automatisch terug vermeld op de kiezerslijst (voor zover zij nog aan de voorwaarden voldoen). Indien zij niet wensen deel te nemen, moeten zij dit ook melden bij de dienst burgerzaken. Zij worden dan geschrapt van de lijst. Meer info: dienst burgerzaken – tel. 089 76 96 20

Verhuis dienst economie De dienst Economie is onlangs verhuisd naar het Sociaal Huis (Binnenhof 2 - derde verdieping). De telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Info Maasmechelen

Wijziging openingsuren containerpark Op de Berg Sinds 2 januari zijn de openingsuren van het containerpark Op de Berg gewijzigd. De nieuwe openingsuren zijn: •

maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur • zaterdag van 09.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur De bezoeker moet zich ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd aan de toegangspoort aanbieden.

Seniorenkalender In het voorjaar ontvangt elk gezin waar een 60-plusser woont een veiligheids- en verjaardagskalender. Via deze kalender wil het gemeentebestuur de Maasmechelse senioren wijzen op mogelijke gevaren en hen tips aanreiken om veiliger te leven. Met deze kalender sla je drie vliegen in één klap: • Je vindt er informatie over verschillende veiligheidsthema’s. • Je kan de verjaardagen van vrienden en familie erop noteren. • Je kan elke maand (gedurende één jaar) meedoen aan een wedstrijd. De seniorenadviesraad van Maasmechelen staat mee in voor de verdeling en ondersteuning van deze veiligheidskalender. Meer info: dienst welzijn – tel. 089 76 98 64


www.alcoholhulp.be Overmatig alcoholgebruik kan voor veel problemen zorgen. Niet alleen de gebruikers zelf, maar ook de directe omgeving ondervindt hiervan vaak de gevolgen.

Een label voor erfgoed! Erfgoed herken je voortaan aan het erfgoedlabel. In de toekomst zie je dit label opduiken bij allerlei activiteiten, projecten of publicaties. Dit kan in de bibliotheek of het cultuurcentrum, in de ‘Info Maasmechelen’, bij toeristische activiteiten… overal waar er sprake is van erfgoed. Wat is erfgoed? Bij erfgoed denken we meestel aan een ‘oud gebouw’. Erfgoed staat echter symbool voor alles wat ons vandaag rest uit het verleden en dat we graag willen vrijwaren voor de toekomst. Erfgoed is dus een heel breed begrip. Het gaat over gebouwen, maar ook over dingen of gewoontes met een geschiedenis, met een verhaal. Erfgoed, datgene wat we blijven meedragen, is een belangrijk stuk van wie je bent. Het is ook een belangrijk stuk van waar je woont. Denk je dat plein maar eens in zonder kerktoren, een jaar zonder Sint-Barbaraviering, dat café zonder de volksverhalen, een cité zonder mijnwerkerswoning…

Onze gemeente neemt deel aan het ECAT-Project. ECAT staat voor ‘to Empower the Community in response to Alcohol Threats’. Het komt er eigenlijk op neer om de gemeenschap te ‘wapenen’ tegen de gevaren van alcohol. Dit gebeurt in deze campagne voornamelijk door sensibilisering. Er werden folders en affiches gemaakt die verwijzen naar het aanbod op www.alcoholhulp.be. Deze website biedt: • Informatie over alcoholgebruik • Een zelftest waarmee je kan nagaan of je alcoholgebruik problematisch is. • Een zelfhulpprogramma waarmee de bezoeker zelfstandig kan proberen iets aan zijn probleem te doen. • Mogelijkheid tot online dienstverlening Meer info: CAD Maasland – Oude Baan 207 – tel. 089 77 87 20 karin.borkelmans@cadlimburg.be

Erfgoed is dus iets om trots op te zijn. Maar om het te kunnen erkennen, moet je het kunnen herkennen. Daarom werd dit erfgoedlabel in het leven geroepen. Op die manier wordt erfgoed herkenbaar. In de gemeentelijke communicatie zal je dit label regelmatig terugvinden. Het is de bedoeling dat ook verenigingen, bedrijven, particulieren,.. dit label gebruiken wanneer een erfgoedactiviteit plaatsvindt. Het label kan je terugvinden op www.erfgoedlabel.be.

februari 2009

17


sport Interscholen: schoolsport over de netten heen Ook in 2009 zijn er weer heel wat ‘interscholen-activiteiten’. De eerstkomende activiteiten vind je hieronder: Spelinstuif » voor jongens en meisjes van het 1ste en 2de leerjaar » woensdag 11 maart 2009 van 13.30 – 16.00 uur » sporthal de Kommel & sporthal Schietskuil

18

Sportiefste leerling » voor jongens en meisjes van het 1ste t/m het 6de leerjaar » woensdag 1 april 2009 van 13.00 – 16.00 uur » sporthal de Kommel Massacross » voor alle jongens en meisjes van de lagere scholen van Maasmechelen » vrijdag 8 mei 2009 van 09.00 – 14.30 uur » gemeentelijk sportpark

Spoedcursus zwemmen In de paasvakantie organiseert de sportdienst een spoedcursus zwemmen. Tijdens deze zwemcursus wordt aan kinderen in zeer kleine groepjes, zeer intensief de schoolslag aangeleerd. Deze cursus is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen deelnemen op voorwaarde dat ze kunnen drijven en geboren zijn voor 01-10-2003. Kinderen die al kunnen zwemmen op de buik en de rug worden niet meer toegelaten. Wanneer? van maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april 2009 (niet op Paasmaandag 13 april en enkel op weekdagen) » »

groep 1 van 09.00 - 10.00 uur groep 2 van 10.00 - 11.00 uur

Waar? Zwembad Prinsenpark, Ringlaan Kostprijs: € 50

Meer informatie en foto’s van voorbije activiteiten vind je ook op www.interscholen.be.

Inschrijven kan aan de kassa van het zwembad of telefonisch op het nummer 089 76 97 37. Het aantal deelnemers is beperkt.

Meer info? zwembad Prinsenpark Ringlaan 400 tel. 089 76 97 37

Info Maasmechelen


jumelage Maasmechelen viert dit jaar het 10jarig bestaan van de jumelage met het Sloveense stadje Škofja Loka. Jumelage is het verband tussen gemeenten, meestal in een verschillend land, die met elkaar vriendschappelijke contacten onderhouden. Maasmechelen jumeleerde op 21 augustus 1999 door de ondertekening van een vriendschapsakkoord met het Sloveense Škofja Loka. Sindsdien zijn er veelvuldig bezoeken en uitwisselingen geweest tussen beide gemeenten en werden er samen een aantal door de Europese Commissie gesteunde projecten opgezet. De jumelages hebben tot doel de samenwerking tussen de gemeentes en de verstandhouding tussen hun burgers te bevorderen. Ook dit jaar organiseert het jumelagecomité een aantal activiteiten.

19

Heb je interesse om deel te nemen aan één van deze jumelage-activiteiten? Schrijf je dan in via info@jumelagemaasmechelen.be of gsm 0476 404 353.

Van 17 tot 21 april 2009 bezoeken we Škofja Loka ter gelegenheid van de Pasijon, een passiespel, vergelijkbaar met de kroningsfeesten in Tongeren of de Virga-Jessefeesten in Hasselt. Voor deze reis zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Van 1 tot 20 september 2009 zijn er dan de Sloveense weken in Maasmechelen waarbij tal van Sloveense verenigingen onze gemeente bezoeken.

Van 16 tot 23 mei 2009 bezoeken Maasmechelse schutterijen Škofja Loka. (volzet)

Hoogtepunt tijdens deze weken is het volksfeest op 5 en 6 september en als kers op de taart serveren we op

Van 26 juni tot 3 juli 2009 neemt een gemeentelijke delegatie deel aan de stadsfeesten in Škofja Loka. Van 04 tot 11 juli 2009 organiseren wij een jubileumreis naar Škofja Loka met een klassiek (toeristisch) programma. Ook hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

zaterdag 19 september een optreden van de “Hauskapelle AVSENIK” in het Cultureel Centrum. Meer info over de activiteiten, de vzw, de voorgeschiedenis, de kalender enz… vind je terug op www.jumelagemaasmechelen.be

Van 13 tot 20 juli 2009 bezoeken de Maasbuben Škofja Loka. Deze reis is ook reeds volgeboekt. februari 2009


maasmechelen in beeld



Cuisine Locale is een internationale kookcursus die wordt georganiseerd door het cultureel centrum, ism de dienst interculturele promotie. Tijdens deze kookavonden komt er telkens een ander gastland aan bod. De begeleiding wordt verzorgd door personen die van origine uit dit land afkomstig zijn. Samen met de cursisten wordt er dan een maaltijd bereid en verorberd. Ook wordt er uitleg gegeven over het land en de cultuur. In het najaar 2009 is een volgende reeks gepland. Bij de laatste Cuisine Locale was de Dominicaanse Republiek gastland.

Slim tewerkstellen



20



Op woensdag 4 februari ’09 namen een 40-tal werkgevers uit onze gemeente deel aan de ontbijtvergadering ‘Slim tewerkstellen’. Bedoeling hiervan is tewerkstellingsmaatregelen van de verschillende overheden bekend maken aan de lokale ondernemers. De organisatie was een samenwerkingsverband tussen Unizo, VDAB en het gemeentebestuur.

Info Maasmechelen

Poppentheater Plansjet in bib



Op woensdag 21 januari genoten een 40-tal kinderen van poppentheater Plansjet. De houten poppen kwamen tot leven tijdens een originele en leuke voorstelling.

Bezoek deputatie & gouverneur



Cuisine Locale

Tijdens haar ‘ronde van Limburg’ bezocht de gouverneur, samen met de bestendige deputatie ook onze gemeente. Tijdens dit bezoek kreeg het college van burgemeester en schepenen de gelegenheid enkele belangrijke projecten voor Maasmechelen toe te lichten en ondersteuning vanuit het provinciebestuur hiervoor te vragen.


Op deze pagina’s geven we een beeld van voorbije activiteiten in onze gemeente.

21 Sportacademie De sportacademie (sportkids Maasmechelen) viert dit jaar haar 10de verjaardag. Voor deze gelegenheid kregen alle kinderen een mooie t-shirt. Met veel plezier poseerden ze in hun nieuwe outfit.

februari 2009


22

elke donderdagnamiddag

OCMW

Mogelijkheid voor bloeddruk- en gewichtscontrole

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50

iedere dinsdagnamiddag

OCMW

Kaartnamiddag

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50

maandag 2 maart

SPORT

Seniorenwandeling

Café Passerel Heirstraat 86 - Vucht 14.00 uur

woensdag 4 maart

OCMW

Week van de muziek en film Optreden door Bolsterband

Hoofdbibliotheek Deken Bernardstraat 5 vanaf 14.00 uur

donderdag 5 maart

OCMW

Spreekuur wijkagent

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 van 12.00 - 14.00 uur

Villanella/Hanneke Paauwe – Miss Moskou en De Potloodmoordenaar (9+) Iedereen pest Valentina Netchaeva: ze is dik en getikt. Denkt iedereen. Behalve Thomas. Thomas is verliefd op het vreemde meisje dat altijd een zonnebril draagt. Niemand weet waarom. Behalve Thomas. Valentina vertelt haar klasgenootjes gruwelijke verhalen. Over Rusland waar haar oom Wolodja viool speelt boven zijn hoofd. Over dikke tante Luba die van armoede wegliep naar Moskou. Over de wind die haar oom gek maakt van eenzaamheid en verdriet. Over de potloodmoordenaar. Tickets: € 5 (+12) - € 3 (-12)

Cultureel Centrum - schouwburg Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be 19.00 uur

MaisonDahlBonnema & Needcompany – The Ballad of Ricky and Ronny – a pop opera Met The Ballad of Ricky and Ronny – a pop opera verbeelden Anna Sophia Bonnema en Hans Petter Dahl (MaisonDahlBonnema) hun zoektocht naar de ideale combinatie tussen een theatervoorstelling en een concert. Ze ontwikkelen een extreme vorm, door de glamour van een kinky soap te verdiepen tot een psychedelisch concert met lyrische uitbarstingen. Deze voorstelling werd geselecteerd voor Het Theaterfestivel ’08. Tickets: € 11 - € 10 (+55) - € 7 (-26)

Cultureel Centrum - schouwburg Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be 20.15 uur

vrijdag 6 maart

KIDS

dinsdag 10 maart

THEATER

donderdag 12 maart

OCMW

Start cursus “Mijn gezondheid, een dagelijkse zorg!” In samenwerking met Basiseducatie - 13 lessen

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 van 13.30 - 16.00 uur

maandag 16 maart

SPORT

Seniorenwandeling

Cafetaria Mini Maxi Ringlaan 414 14.00 uur

Info Maasmechelen


kalender

maart april zondag 22 maart

KIDS

D’irque en Fien – Oh Suivant! (4+) Een humoristische voorstelling voor de hele familie. D’Irque en Fien vinden het hoog tijd voor een goed gesprek met hun publiek. Maar dan wel ‘een gesprek’ met circusimprovisatie en acrobatiek en ‘zonder woorden’. Verbazend hoe D’Irque aan de hand van een tafel, een stoel en botsballen met het publiek communiceert. Ondertussen begeleidt Fien het spektakel op haar piano; poëzie en circustechnieken vloeien zo op harmonieuze wijze in elkaar over. Je kan niet anders dan genieten van deze fantastische circusartiesten, die over de hele wereld succes oogsten met hun voorstellingen. Nog niet overtuigd? Kijk dan snel naar de foto’s op hun site www.dirque.com.

Cultureel Centrum - schouwburg Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be 15.00 uur

Bezetting: Alain Reubens (muziek), Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen (spel), Paul Van Herwegen (decor), Moniek Jacobs en Lieve Van Herwegen (kostuum). Tickets: € 5 (+12) - € 3 (-12) dinsdag 24 maart

OCMW

Lezing “Veilig bankieren” in samenwerking met het seniorenforum en KBC Bank & Verzekeringen

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 vanaf 14.00 uur

woensdag 25 maart

OCMW

Hartige namiddag met live optreden van de Bolsterband

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 van 13.30 tot 16.30 uur

vrijdag 27 maart

KLASSIEK

La Petite Bande o.l.v. Sigiswald Kuijken – J.S.Bach – Matthäus-Passion BWV244 Sigiswald Kuijken en La Petite Bande brachten een beklijvende Matthäus-Passion op Goede Vrijdag 9 april 2004 tijdens het eerste Bachfestival in Leut. Na vijf jaar voert Sigiswald Kuijken dit monumentale werk van de Westerse klassieke muziek opnieuw uit in de intieme sfeer van de Sint-Pieterskerk. Na zoveel jaren wordt de uitvoering van dit meesterwerk in onze muziekreeks opnieuw een hoogtepunt om naar uit te kijken.

Cultureel Centrum - schouwburg Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be 20.15 uur

Tickets: € 25 maandag 30 maart

SPORT

Seniorenwandeling

Voetbalkantine Eisden-Sport - Poelsweg 14.00 uur

donderdag 2 april

OCMW

Spreekuur wijkagent - van 12.00 tot 14.00 uur Fietsgraveren door de stadswachten - van 13.00 tot 16.00 uur Start petanqueseizoen - van 13.00 tot 16.30 uur

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50

dinsdag 7 april

OCMW

Rondleiding in de hoofdkeuken van Woon- en zorgcentrum Heyvis door chefkok Freddy Noppen (van 11.00 - 12.00 uur – vertrek om 10.45 uur aan De Bolster – groepen van max. 10 personen) Zorgcoördinator Jana Vankan legt uit hoe zij kan helpen bij zorgvragen (van 14.00 - 15.30 uur)

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50

woensdag 8 april

OCMW

Lentewandeling met gids deelname € 1,00 (verzekering)

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 vanaf 13.00 - 16.00 uur

februari 2009

23


kalender maart

april

Kermis Eisden-Dorp - Vrijthof

zondag 12 april

woensdag 15 april

OCMW

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 vanaf 11.00 - 12.00 uur

Kermis Europaplein

zondag 19 april

24

Rondleiding in de hoofdkeuken van Woon- en zorgcentrum Heyvis door chefkok Freddy Noppen (groepen van max. 10 personen)

dinsdag 21 april

OCMW

Lentefietstocht (±30 km) deelname € 1,00 (verzekering)

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 vanaf 13.00 - 16.00 uur

maandag 20 april

SPORT

Seniorenwandeling

Café Ponderosa - Grotestraat 350 14.00 uur

donderdag 23 april

OCMW

Rondleiding in de hoofdkeuken van Woon- en zorgcentrum Heyvis door chefkok Freddy Noppen (groepen van max. 10 personen)

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 vanaf 11.00 - 12.00 uur

donderdag 23 april

THEATER

De Roovers – Met vuur spelen (A. Strindberg) In Met vuur spelen schetst August Strindberg een meedogenloos beeld van een driehoeksrelatie. Een oude familievriend komt weer op bezoek bij de familie die hij het jaar daarvoor, plots en zonder afscheid te nemen, heeft verlaten. Een badplaats aan zee; het alles verterende vuur van de passie laait op. De personages zijn niet uit op harmonie. Ze zoeken op intrigerende wijze de ongelijkheid op. Ze zijn hongerig naar liefde en erkenning; bang om dit alles te verliezen. Van en met Sara De Bosschere, Sofie Sente, Luc Nuyens en Bert Haelvoet. Tickets: € 11 - € 10 (+55) - € 7 (-26)

Cultureel Centrum - schouwburg Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be 20.15 uur

Kermis Boorsem

zondag 26 april

maandag 27 april

SPORT

Seniorenwandeling

Salamander - J. Smeetslaan 208 14.00 uur

woensdag 29 april

OCMW

Zoete namiddag met live optreden van de Bolsterband

Dienstencentrum De Bolster Kastanjelaan 61 tel. 089 48 28 50 van 13.30 tot 16.30 uur

Info Maasmechelen


Donderdag 12 maart ‘09 - 20.15 uur Our Daily Bread Nikolaus Geyrhalter - 2005 Dinsdag 24 maart ’09 - 20.15 uur - Russische Avantgarde Pantserkruiser Potjomkin-Sergej Eisenstein - 1925 Woensdag 25 maart ’09 - 20.15 uur - Russische Avantgarde Man with a Movie Camera - Dziga Vertov - 1925 Woensdag 25 maart ’09 - 21.30 uur - Russische Avantgarde Entuziazm, Simfonija Donbassa - Dziga Vertov - 1930 De voorstellingen gaan door in de schouwburg van het cultureel centrum. Tickets kosten € 3.

25

Carnavalstoeten 2009 Zaterdag 28 februari Uikhoven, jeugdstoet – De Muzelmennekes Zondag 1 maart Opgrimbie – Ridders van Klein Spanje Zaterdag 14 maart Mechelen aan de Maas, kinderstoet – Zavelzekskes Zondag 15 maart Mechelen aan de Maas – Zavelzekskes Zondag 22 maart Pauwengraaf – Eisden’s Pauwen Zondag 29 maart Kotem – De Waterratten (op zondag 22 februari trok de stoet reeds door Eisden-Dorp – KV Eisder Gijs tot Bosbeir)

februari 2009


cultuur 15 jaar klassieke muziek in Leut

15 jaar klassieke muziek in Leut

Het eerste klassiek concert in Leut ging door in het Kasteel Vilain XIIII in 1994. We zijn nu 15 jaar later en ondertussen hebben we honderden concerten georganiseerd die de muziekliefhebber vaak in vervoering hebben gebracht en ontroerd. Veel musici en ensembles zijn door al die jaren heen muzikale compagnons de route geworden.

Guido de Neve & Frank Agsteribbe 10.30 uur - Vilain XIIII Tickets: € 10 - € 9 (+55) - € 5 (-26) Sigiswald Kuijken, Marie Kuijken, Marleen Thiers 11.30 uur – Vilain XIIII Tickets: € 10 - € 9 (+55) - € 5 (-26)

En wat is er mooier dan deze muzikanten, met wie

26

we vaak langer dan 10 jaar samenwerken en die quasi huismusici zijn geworden, in een lange muziekdag samen te brengen. En met hen een dagtocht door 300 jaar klassieke muziek te maken, van Bach tot Sjostakovitsj, en werk te presenteren van componisten die ons door de seizoenen heen het nauwst aan het hart hebben gelegen en in de toekomst sterk present zullen blijven in onze reeks: Mozart, Beethoven en Schubert.

Jan Van Weyenberg & Noriko Murai Beethoven/Mozart Integrale (slotconcert) 14.00 uur – St.-Pieterskerk Tickets: € 10 - € 9 (+55) - € 5 (-26)

Daarom organiseren we op zaterdag 18 april ’09 een festivaldag. Het programma vind je beknopt hieronder. Meer info hierover vind je op www.ccmaasmechelen.be.

Roel Dieltiens & Ensor Strijkkwartet 16.30 uur – Vilain XIIII Tickets: € 11 - € 10 (+55) - € 5 (-26)

Ilse Eerens & Jan Vermeulen 15.30 uur – Vilain XIIII Tickets: € 10 - € 9 (+55) - € 5 (-26)

Jan Michiels & Ensor Strijkkwartet Schubert/Sjostakovitsj Integrale (slotconcert) 19.30 uur – St.-Pieterskerk Tickets: € 11 - € 10 (+55) - € 5 (-26)

Dagticket (6 concerten): € 30 - € 26 (+55) - € 18 (-26)

Jan Van Weyenberg Noriko Murai

Sigiswald Kuijken

Meer info? cultureel centrum Koninginnelaan 42 tel. 089 76 97 97 info@ccmaasmechelen.be www.ccmaasmechelen.be Guido de Neve Info Maasmechelen

Ilse Eerens


Wist je dat het Maasland een ongeĂŤvenaard kruidenparadijs is? Gezien de Maas regelmatig overstroomt, blijft er een voedzame sliblaag achter waardoor er in het Maasland een grote variatie aan kruiden mogelijk is. De Maas brengt vele zaden mee en door de eeuwen heen zijn er zo veel verschillende soorten terechtgekomen op de oevers. Dankzij het gunstige microklimaat in het Maasland kunnen deze kruiden goed gedijen. Maaslands Kruidenzout Deze kruidenmengeling van zeezout, peper, laurier, en regiogebonden kruiden, zoals tijm, salie, en wilde marjolein aangevuld met enkele kleurrijke bloemen zoals groot kaasjeskruid zorgen dagelijks voor smaak en kleur in al jouw gerechten. Je kan het gebruiken in plaats van gewoon zout tijdens de bereiding van je maaltijd. Het geeft je maaltijd absoluut dat tikkeltje meer !

tijm

27

salie

Maaslandse Kruidenthee De ingrediĂŤnten van deze nieuwe Maaslandse kruidenthee vormen een frisse en kruidige mengeling die bovendien ook nog goed is voor de luchtwegen. De mengeling is een uitgekiende dosis van onder meer walstro, tijm, wilde marjolein, wilg, vlier, salie, groot kaasjeskruid en koningskaars. Het is een buitenkans om deze weelde van kruiden te kunnen aantreffen in een tasje thee! Deze producten zijn te koop bij Tourist Info Maasvinster.

kaasjeskruid

walstro

Meer info? Tourist Info Maasvinster Zetellaan 35 (tegenover Euroscoop) tel. 089 76 98 88

februari 2009


28

Wandeling “Nocturna Magica” Nocturna Magica is een ontspannende koudeneuswandeling om en rond het kasteel Vilain XIIII en de in rust gedompelde dorpskern van Leut. De ontdekkingstocht wordt gestoffeerd met duistere verhalen, bijgeloof en nachtelijk dierenleven. Daarbij spreken de uilen (bosuil – steenuil – kerkuil) het meest tot de verbeelding en besteedt de wandeling daaraan ook de meeste aandacht. Tezelfdertijd is de nachtelijke sterrenhemel een gezel en vertelt de gids over de mythologische figuren verbonden aan sterren en uitspansel. De twee uur durende tocht eindigt in de historische kelders van het kasteel Vilain XIIII. De avond wordt afgesloten met een drankje, een stuk uilentaart en de onmisbare gezellige babbels en keuvelmomenten. De Nocturna Magica-wandeling is er voor alle leeftijden. Ook voor de jonge wandelaars zijn in de kelders van het kasteel leuke en leerrijke activiteiten voorzien (o.a. uitpluizen van braakballen). Aangepast schoeisel voor onverharde wegen is aanbevolen. Verrekijker meenemen kan.

Info Maasmechelen

» »

max. 25 deelnemers per wandeling kostprijs: € 5 per wandeling (inclusief gids, een stuk uilentaart en drankje)

Waar? vertrek op de parking VILAIN XIIII – Dreef Leut Wanneer? zaterdag 28 februari vertrek om 17.45 uur zaterdag 7 maart vertrek om 18.00 uur zaterdag 21 maart vertrek om 18.30 uur

Meer info? tourist info maasvinster Zetellaan 35 tel. 089 76 98 88 vvvmaasmechelen@skynet.be

Gemeente Maasmechelen - informatieblad 2009-02  

Tweemaandelijks informatieblad van gemeente Maasmechelen