MPK:n vuosikatsaus 2014

Page 1

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2014

Vuosikatsaus 2014

1


MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2014 3

V

uosi 2014 oli Maanpuolus­ tuskoulutusyhdistyksen 21. toimintavuosi. MPK sai lakisääteisen, julkishallin­ nollisen aseman 1.1.2008. Yhdistyksen toimintaa valvoo ja ohjaa puolustusministeriö. MPK:n koulu­ tuksesta tehdään vuosittain tulos­ sopimus puolustusministeriön kanssa. Puolustusvoimien kanssa pyritään strategiseen kumppanuuteen ja sovi­ taan sotilaskoulutuksen tavoitteista ja tuesta. Lisäksi tehdään koulutus­ yhteistyötä kokonaisturvallisuuden viranomaistoimijoiden kanssa. MPK toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestönä, jonka jäseniä ovat Suomen 14 keskeistä maanpuolustussekä kokonaisturvallisuusalan järjestöä. Jäsenjärjestöt osallistuvat MPK:n toimintaan kokousten, hallituksen ja luottamuselinten kautta. Myös valtaosa MPK:n kouluttajista tulee jäsenjärjes­ töistä. Yhdistyksen toimintaa seuraa, arvioi ja tukee valtioneuvoston aset­

tama parlamentaarinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. MPK järjestää vuosittain noin 1 800 kurssia eri puolilla Suomea. Koulutuk­ seen osallistuu noin 47 000 vapaa­ ehtoista, joista on naisia noin 20 %. Kurssit toteutetaan MPK:n seitsemäs­ sä (7) maanpuolustuspiirissä sekä ilma- ja meripuolustuspiirissä ja näiden alaisissa koulutus- ja tukiyksiköissä. Toimintaan sitoutuneet, vapaaehtoi­ set kouluttajat toteuttavat kurssit. Kurssitarjonta jakautuu sotilaalliseen koulutukseen, sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen sekä va­ rautumis- ja turvallisuuskoulutukseen. Kaiken koulutuksen tavoitteena on lisätä kansalaisten turvallisuustaitoja ja tukea näin yhteiskunnan kokonais­ turvallisuutta. Koulutuksesta noin 2/3 on sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia parantavaa koulutusta sekä 1/3 varau­ tumis- ja turvallisuuskoulutusta. Puolustusvoimien määrittämille re­ serviläisille suunnattu sotilaallinen koulutus toteutetaan yhteistyössä puolus­

tusvoimien kanssa ja sen valvonnassa. Sotilaallisessa koulutuksessa reserviläi­ sillä on tilaisuus harjaantua nousujoh­ teisesti kouluttajana ja johtajana sekä päivittää osaamistaan. Koulutus on esimerkiksi puolustusvoimien tilaamaa ase- ja ampumakoulutusta, johtamistai muuta toiminnallista koulutusta. Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus suunnataan pääosin vapaa­ ehtoisille reserviläisille, mutta muutkin voivat hakeutua koulutukseen. Kursseil­ la parannetaan osaamista, jota tarvitaan sotilaallisen toiminnan lisäksi muissa ää­ rimmäisissä kriisi- ja poikkeustilanteissa. Koulutuksen keskeisenä sisältöinä ovat muun muassa ensiapukoulutus, fyysistä kuntoa ylläpitävä koulutus tai muu toiminnallinen koulutus. Varautumis- ja turvallisuuskoulutus on avointa kaikille kansalaisille. Kurs­ seja voidaan kohdentaa myös erityis­ ryhmille tarpeen ja kysynnän mukaan. MPK:n lakisääteisenä tehtävänä on kehittää naisten mahdollisuuksia osal­ listua vapaaehtoiseen maanpuolustuk­ seen. Koulutusta voidaan suunnitella ja toteuttaa myös viranomaisten- ja kuntien tarpeeseen. Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen teemoina on kaikille hyödyllisiä kansalaistaitoja, kuten maastossa ja vesillä liikkumista, ensiapua, itsepuolustusta, etsintää ja sähkökatkoihin varautumista. Tietoa MPK:n organisaatiosta ja kurssitarjonnasta löytyy verkkosivuilta www.mpk.fi. • Teksti Toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen

Sivun kuvat MPK / Anne Seulanto ja Tasavallan presidentin kanslia, kannen kuva MPK / Edvard Enqvist

V

uosi 2014 oli ennätyksellinen Maanpuolus­ tuskoulutusyhdistyksen (MPK) historiassa. Saavutimme koulutusvuorokausissa kaik­ kien aikojen ennätyksen 80 300 koulutus­ vuorokautta. Tulos on hieno huipennus vuo­ den vaihteessa reserviin siirtyneen toiminnanjohtajan, Pekka­Tuunasen työlle MPK:ssa. Hienosta tuloksesta on syytä onnitella ja kiittää lisäksi MPK:n kaikkia toimihen­ kilöitä ja erityisesti vapaaehtoisten kouluttajien suurta joukkoa, joka on käytännössä tämän tuloksen tehnyt. Huipputulos ei synny sormia napsauttamalla, vaan vaatii vuosien pitkäjänteistä työtä. Tärkeätä on huoma­ ta, että määrällisesti ennätyksellinen tulos on saavutet­ tu samaan aikaan, kun myös koulutuksen laadullisessa kehittämisessä on menty eteenpäin. Laatujärjestelmän käyttöönotossa on edetty MPK:n hallituksen päättä­ män ohjelman mukaisesti. Puolustusvoimien MPK:lta tilaamaa koulutusta auditoitiin toteuttamalla kahden koulutusohjelman valtakunnallinen ja kahden kurssin alueellinen auditointi. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on kehittynyt myönteisesti. Kummankin osapuolen päätöksillä olem­ me nyt Puolustusvoimien strateginen kumppani. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että MPK:n koulutustoi­ minta muodostaa tärkeän osan Puolustusvoimien re­ servin koulutuksessa. Reservin koulutus muodostuukin yhä selkeämmin kolmesta osakokonaisuudesta eli va­ rusmiespalvelusta, kertausharjoituksista ja vapaaehtoi­ sesta kouluttautumisesta, josta vastaa MPK. Puolustusvoimauudistuksen myötä MPK:n koulu­ tustoiminnan erityisvastuualueena tulee olemaan pai­

MPK / Pekka Tuunanen

Ennätyksellinen vuosi 2014

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

kallispataljoonien kouluttaminen. Tämä tehtävä tulee olemaan erittäin haasteellinen MPK:lle, mutta selkeän tavoitteellisuuden vuoksi se antaa sekä koulutettaville että kouluttajille vahvan motivaation. Kehitettäessä sotilaallista- ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta emme saa laiminlyödä varautu­ mis- ja turvallisuuskoulutusta. Keskusteluun noussut termi, hybridisota, jolla tarkoitetaan aseellisen sodan­ käynnin ja uudenlaisten mm. yhteiskunnan normaa­ leja toimia häiritsevien ja lamaannuttavien keinojen yhdistelmää, nostaa vahvasti kuvaan kokonaisvaltaisen kriiseihin varautumisen tarpeen. Tämän tehtäväalueen analysointi edellyttää jatkossa syvällistä pohdintaa. Hallituksen yksittäisistä päätöksistä tärkein vuonna 2014 oli uuden toiminnanjohtajan valinta. Keväällä auki julistettuun tehtävään tuli runsaasti korkeatasoisia ha­ kemuksia. Perusteellisen valmistelun pohjalta hallitus valitsi toiminnanjohtajaksi prikaatikenraali Pertti Laati­ kaisen vuoden 2015 alusta alkaen. Reserviin siirtyvä toiminnanjohtaja Pekka Tuuna­ nen oli tehtävässään vuodet 2009–2014. Sitä ennen hän toimi ilmapuolustuspiirin johtajana 2006–2008. Pekan toiminta MPK:n johdossa oli hyvin tuloksellista. Hänen johdollaan MPK vakiinnutti asemansa lakisääteisenä, julkisoikeudellisena maanpuolustuskoulutusorgani­ saationa. Haluan esittää Pekka Tuunaselle lämpimät kii­ tokset hänen erinomaisesta työstään MPK:n toiminnan­ johtajana ja toivottaa aktiivisia päiviä reserviläisenä. • Juha Korkeaoja Hallituksen puheenjohtaja


4

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2014 5

Koulutus Reserviläiskoulutus Vuonna 2014 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjesti yhteensä 1 299 reserviläisille kohdennettua kou­ lutustapahtumaa. Puolustusvoimat lisäsi merkittävästi MPK:n kouluttajille suunnattua kouluttajakoulutusta. MPK nimesi omia kouluttajiaan kertausharjoituksina toteutettavaan kouluttajakoulutukseen, mikä edesauttoi kouluttajaosaamisen valtakunnallista leviämistä.

Häiriötilanteisiin varautumisen koulutus Vuonna 2014 MPK liittyi kotitalouksien omatoimisen varautumisen (KOVA) toimikunnan jäseneksi. KOVAtoimikuntaan osallistuminen lisää mahdollisuuksia kouluttajakoulutukseen varautumis- ja turvallisuus­ koulutuksessa. Vuoden aikana saatettiin loppuun maatilojen varau­ tumisen koulutuskokonaisuus. Maatalouden rakenne­ kehitys: tilakokojen kasvu, tuotantomenetelmien teknistyminen ja kytkeytyminen ulkopuolisiin järjestel­ miin on lisännyt entisestään maatilojen varautumisen merkitystä. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton (MTK) ja huolto­ varmuusorganisaation elintarvikehuoltosektorin alku­ tuotantopoolin kanssa. Vuonna 2014 merivoimat luovutti MPK:lle kaksi linnakevenettä, mikä on tehostanut entisestään MPK:n öljyntorjuntakoulutusta.

Naisten ja nuorten koulutus Vuonna 2014 toteutettiin ensimmäinen Sotilaskotiliiton johtamiskoulutusohjelman mukainen valmiusharjoitus. Harjoituksessa testattiin Sotilaskotiliiton kanttiinijoukko­ jen valmiussuunnitelma ja harjoiteltiin ”sotapelin” avulla käskyttämistä, raportointia ja tilanteen seuraamista. MPK:n vuoden kouluttajaksi valittiin vänrikki Leila Kaleva Ilmapuolustuspiiristä.

Nuorten koulutus jatkui suosituilla lukiolaisten turva­ kursseilla, joilla tyttöjen osuus oli merkittävä. Nuorten kursseille osallistui yhteensä yli 1 000 nuorta.

Laatujärjestelmä Vuonna 2014 jatkettiin koulutusjärjestelmän ja kou­ lutustarjonnan kehittämistä vuonna 2013 hyväksytyn laadunarviointimenetelmän avulla. Puolustusvoimien MPK:lta tilaamaa koulutusta auditoitiin toteuttamalla kahden koulutusohjelman valtakunnallinen ja kahden kurssin alueellinen auditointi. Kokemukset auditoinnis­ ta olivat hyvät.

Koulutuksen tunnuslukuja MPK järjesti vuoden 2014 aikana yli 1 800 kurssia.­ Reserviläisille kohdennettuja tapahtumia oli 1 299. Kai­ kille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta oli 531. Koulutukseen osallistui yli 47 000 henkilöä. Kou­ lutusvuorokausia kertyi yli 80 000. Kurssityytyväisyyden keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1–5. • Teksti Koulutuspäällikkö Juha Niemi ja koulutussuunnittelija Irina Lönnqvist

KOULUTUSVUOROKAUSIEN JAKAUMA VUONNA 2014 VARAUTUMIS- JA TURVALLISUUSKOULUTUSTA

29 %

SOTILAALLISTA JA SOTILAALLISIA VALMIUKSIA PALVELEVAA KOULUTUSTA

71 %

KOULUTUSVUOROKAUDET KOULUTTAJAT MUKAAN LUKIEN VUOSILTA 2011–2014 VUOSI

KOULUTUSVUOROKAUDET

77 500

2012

78 100

2013

76 500

2014

80 300

MPK / Pekka Tuunanen

2011


6

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS Vuosikatsaus 2014 7

Hallinto 2014

Y Hallitus vuonna 2014 Hallituksen puheenjohtaja

Varajäsenet

Agronomi Juha Korkeaoja

Puheenjohtaja Satu Rajala, Maanpuolustusnaisten Liitto ry Vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi, Puolustusministeriö Finanssisihteeri Timo Ertola, Opetus- ja kulttuuriministeriö Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, Sisäministeriö Puheenjohtaja Satu Mustalahti, Sotilaskotiliitto ry Eversti evp. Kai Vainio, Kadettikunta ry Puheenjohtaja Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Varapuheenjohtaja Mikko Halkilahti, Suomen Reserviupseeriliitto ry

Jäsenet Vt. pääsihteeri Heli Eräkorpi, Naisten Valmiusliitto ry Vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala, Puolustusministeriö Kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, Opetus- ja kulttuuriministeriö Valmiusjohtaja Janne Koivukoski, Sisäministeriö Puheenjohtaja Pauli Mikkola, Maanpuolustuskiltojen Liitto ry Aluejohtaja Juha Parkkonen, Reserviläisliitto ry Puheenjohtaja Robin Elfving, Sininen Reservi ry MPK / Edvard Enqvist

Jäsenjärjestöt 2014

Asiantuntija Eversti Hannu Hyppönen, Pääesikunta

Varajäsen Majuri Ilpo Kleemola

Kadettikunta ry Maanpuolustuskiltojen liitto ry Maanpuolustusnaisten Liitto ry Naisten Valmiusliitto ry Nylands Brigads Gille rf Reserviläisliitto ry Reserviläisurheiluliitto ry Sininen Reservi ry Sotilaskotiliitto ry Suomen Lentopelastusseura SLPS ry Suomen Metsästäjäliitto Suomen Radioamatööriliitto ry Suomen Rauhanturvaajaliitto Suomen Reserviupseeriliitto

hdistyksen toiminta jatkui vakiintuneella organisaa­tiolla. Vuoden 2014 aikana toteu­ tettiin puolustusvoima­uudistuksen vaatimia muutoksia paikoilla, joilla puolustusvoimien toiminta lakkasi 31.12.2014. Suurimmat toi­ mintaan ja organisaatioon vaikuttavat toimitila- ja muut järjestelyt tapahtuivat Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjan­ maan koulutus- ja tukiyksiköissä. Toimintaan käytetty henkilötyövuosimäärä säilyi ai­ kaisempien vuosien tasolla. Henkilöstön palkkausjär­ jestelmän kehittämiseksi laadittiin suunnitelma, jota toteutettiin osittain taloudellisten resurssien edellyttä­ mällä tavalla. Tietohallinnan kehittämisen painopiste oli verkkokou­ lutuksen vakiinnuttamisessa osaksi koulutusjärjestelmää. Puolustusvoimien PVMoodle-verkkokoulutusalusta oli vuoden lopussa käytössä kaikkiaan 450 kurssilla. Yhdistyksen talous päätyi positiiviseen tulokseen. Tuotot olivat 3,31 (3,34) miljoonaa euroa ja kulut 3,27 (3,09) miljoonaa euroa ylijäämän olleessa 0,04 (0,24) miljoonaa euroa. Suluissa on vertailun vuoksi esitetty vastaavat luvut vuodelta 2013. •

Tarkempi tuottojakauma oli seuraava: TUOTTOJAKAUMA Avustukset

€ 2014

% 2014

€ 2013

% 2013

1 870 172

56,52

1 856 486

55,63

Koulutuksen tulot

1 428 382

43,17

1 473 434

44,16

Yhteensä

3 308 941

100,00

3 336 949

100,00

Tarkempi kulujakauma oli seuraava: € 2014

% 2014

€ 2013

% 2013

Henkilöstö

2 124 931

64,95

1 992 487

64,39

Hallinto

525 196

16,05

530 108

17,13

Koulutus

413 957

12,65

414 561

13,40

KULUJAKAUMA

Yhteistoiminta

34 206

1,05

47 460

1,53

Viestintä

170 290

5,20

106 527

3,44

Tutkimus

3 100

0,09

3 100

0,10

Yhteensä

3 271 680

100,00

3 094 243

100,00

Suurimmat toimintaan ja organisaatioon vaikuttavat järjestelyt tapahtuivat Päijät-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan koulutus- ja tukiyksiköissä.


8

TURVALLISUUTTA YHDESSÄ.

Pohjois-Suomen mpp

Pohjanmaan mpp Savo-Karjalan mpp Hämeen mpp Töölöntorinkatu 2 B, 8. krs 00260 Helsinki p. +358 400 285 058 toimisto@mpk.fi www.mpk.fi www.facebook.com/ maanpuolustuskoulutusyhdistys

LounaisSuomen mpp

KaakkoisSuomen mpp

Etelä-Suomen mpp Ilmapuolustuspiiri Meripuolustuspiiri


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.