Page 1

โครงการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม สถานีตาํ รวจภูธรเมืองนครปฐม


คํานิยม

ปจจุบันปญหาการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการเสียชีวิต การสูญเสียทรัพยสินเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากอันนํามาซึ่งความสูญเสีย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมเปนอันมากประกอบกับในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีสถานที่สําคัญโบราณสถานที่สําคัญล้ําคา ตลอดจนบานเรือนรานคา โรงเรียนและสถานศึกษามีเปนจํานวนมาก ปญหาที่ตามมามีหลายดาน เชน การจราจร อุบัติเหตุจราจร ความประมาท การขาดทักษะความรู การขาด จิตสํานึก ขาดความปลอดภัยในทรัพยสิน การละเลยตามหนาที่พลเมืองที่ดี การอยูรวมกับชุมชนในสังคมจึงตองระวังทรัพยสิน และการบาดหมาง ซึ่งถือเปน การเตรียมพรอมที่จะทําใหสังคมมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีตอไปในอนาคต สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมพิจารณาแลวเห็นวาควรมีการจัดเจาหนาทีต่ ํารวจไปอํานวยความสะดวกในทุกดานเปนประจําทุกวัน แต เนื่องจากชุมชนมีความหนาแนนและขอจํากัดดานกําลังพล จึงทําใหเจาหนาที่จากรัฐโดยตรงไมเพียงพอ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางเรียบรอยมี ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ซึ่งเปนโครงการวิจัยของ พล.ต.ต โกสินทร หินเธาว มุงเนนใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการชวยเหลือตํารวจโดยการตั้งคณะกรรมการดําเนินงานใหความรูความเขาใจ ความสามารถดานกฎหมาย ตางๆ และใหมวลชนเหลานี้สามารถเปนผูชวยเจาพนักงานได ซึ่งจะชวยใหพลเมืองของอําเภอเมืองนครปฐมเปนบุคคลมีคุณภาพและดําเนินชีวิตตามหลัก หนาที่พลเมืองที่ดีของบานเมืองสืบไป สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พฤษภาคม 2553


บทนํา โครงการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรมของ สภ.เมืองนครปฐม เปนโครงการวิจัยของ พล.ต.ตโกสินทร หินเธาว ที่เนนใหประชาชนใน พื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือตํารวจโดยมีความรู ความเขาใจ ในการปองกันตนเองชวยเหลือสอดสองบุคคลผูตองสงสัยที่จะเขามากอเหตุ โดยมี การปฏิบัติงานของตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ในการดูแลและรักษาความสงบในพื้นที่ๆตองสงสัยโดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการ แกไขปญหาอาชญากรรม รวมปฏิบัติหนาที่ รวมตั้งจุดตรวจปองปรามปญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น ตามปรัชญาที่วา “ประชาชนคือตํารวจคนแรกของโลก” มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางถูกตอง จากปญหาที่เกิดขึ้นผลของการปฏิบัติงานของ ตมอ. ทําใหผลของอาชญากรรมลดนอยลง ในเขตพื้นที่ปฏิบัติ สภ.เมืองนครปฐม ทุกพื้นที่ๆมีคดีอาชญากรรมเพราะประชากรพลเมืองเพิ่มขึ้นหรือแฝงตัวเขามาในพื้นที่ ดังนั้น สภ.เมืองนครปฐม จึงไดจัดทําโครงการ “ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม” มาทําแผนปฏิบัติการจัดกําลังตํารวจของชุมชนประจําจุดเสี่ยงในพื้นที่เพื่อปองปรามและปดโอกาสของผูที่คิดจะ กระทําความผิด โดยจัดรถสายตรวจรถยนตและจักรยานยนตตรวจตราพื้นที่ ใหความรูประชาชน คอยอํานวยความสะดวกในการจราจร พรอมปฏิบัติการ เชิงรุกแจกแผนพับ ใบปลิว ในกรณีการโจรกรรมรถยนต มีการติดตั้งกลองวงจรโทรทัศนวงจรปด24ชั่วโมง(cctv)ในบริเวณจุดเสี่ยงตามแยกตางๆของสภ.เมือง นครปฐม และมีseverและmonitor ขนาดใหญติดตั้งที่สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม สามารถมองเห็นภาพจุดเสี่ยงตางๆแบบreal time


คํานํา

การที่ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ไดรวมกับเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จัดโครงการ “การปองกัน ปราบปรามและลดอัตราการเกิดอาชญากรรม” โดยความเห็นชอบของ พันตํารวจโทพงษกร อุปพงษ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม พันตํารวจโทพันธุ ธัช เดชสิทธิ์นัจกร สวป.สภ.เมืองนครปฐม และไดรับการสนับสนุนจาก พันตํารวจเอกวัฒนา พิมพอัฐ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม นั้นผูเขารับการอบรม ตามโครงการดังกลาว ไดนําความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการปฏิบัติหนาที่ชวยทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานีตํารวจภูธรเมือง นครปฐม เปนประจําวันและปฏิบัติอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนผลดีตอประชาชนยิ่งขึ้น คณะกรรมการดําเนินงานตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) พิจารณาแลวเห็นวา โครงการดังกลาวมีประโยชนตอประชาชน ชาวเมืองนครปฐมเป น อย างมากประกอบกั บ อาสาสมัครไดรับ การฝกการทํางานรว มกับ หนวยราชการสรางความรับ ผิดชอบมีความเสีย สละจึงมี แนวความคิดสืบเนื่องแผนปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรมมีชื่อยอวา ตมอ. โดยหวังเปนอยางยิ่งวาตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ดังกลาวจะเกิดประโยชนืชวยลดอาชญากรรม ความเสียหายสวนบุคคล อุบัติเหตุ จึงขอขอบพระคุณ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการดําเนินงาน ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)


ปรัชญาแนวคิด ตมอ. รวมมือรวมใจยอมแกไขปญหาอาชญากรรมไดดีกวา

คําขวัญ รวมคิดรวมทําลดอาชญากรรมไดแนนอน


แผนโครงการ ใหความรูและอบรมตํารวจรวมมวลชลลดอาชญากรรม (ตมอ.) ระยะเวลาปฏิบัติ เดือนพฤษภาคม 2553 แผนกงานที่รับผิดชอบ งานปองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน ภาครัฐและเอกชน ..................................................................................................................................................................................................................... โครงการใหความรูและอบรมตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) สภ.เมืองนครปฐม ชื่อโครงการ โครงการใหความรูและการอบรมอาสาสมัครตํารวจบานลดอาชญากรรม เจาของโครงการ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ผูรับผิดชอบโครงการ - พันตํารวจโทพงษกร อุปพงษ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม - พันตํารวจโทพันธุธัช เดชสิทธิ์นัจกร สวป.สภ.เมืองนครปฐม 4. หลักการและเหตุผล

ดวยปจจุบันอัตราการเสียชีวิตและทรัพยสิน การจลาจล ภัยสังคม เพิ่มมากขึ้น อันนํามาซึ่งความสูญเสีย ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนอันมาก ประกอบกับในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีโรงเรียน สถานศึกษา รานคาโบราณสถาน โบราณวัตถุล้ําคา ของเมืองเปนจํานวนมาก ตลอดจนผูคนหนาแนนขึ้น ปญหาที่ตามมาจึงมีทั้งอุบัติเหตุ ทรัพยสินเสียหาย การทํารายกันและอื่นๆเปนจํานวนมาก สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พิจารณาแลวเห็นวา ควรมีการจัดเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในทุกดาน แตเนื่องจาก พลเมืองที่หนาแนน และขอจํากัดดานกําลังพล จึงทําใหเจาหนาที่ตํารวจมีไมเพียงพอ ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) มี ความรู ความเขาใจ ในงานอยางเต็มความสามารถ สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรูและความสามารถกับตํารวจรวม มวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)”


5. วัตถุประสงค

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. กลุมเปาหมาย 6.1 7. วิธีการดําเนินงาน 7.1 7.2

เพื่อใหความรูในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการจัด และควบคุมงานลดอาชญากรรม เพื่อลดอาชญากรรมในเขตอําเภอเมืองนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อสงเสริมกิจกรรมการบริการสังคมของสายงานตํารวจมากขึ้น ประชาชนอําเภอเมืองนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียง

เสนอโครงการใหผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม พิจารณาอนุมัติ จัดเจาหนาที่รับผิดชอบ อบรมใหความรูแกตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) 7.2.1 ภาคทฤษฎี - บรรยาย 7.2.2 ภาคปฏิบัติ - ผูปฏิบัติ 7.3 ประเมินผลผูเขารับการอบรม 8. ระยะเวลาการดําเนินงาน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


9. งบประมาณ

9.1 งบประมาณของทางราชการปกติ 9.2 งบประมาณของมวลชนที่มีสวนเขารวม 10. ผลที่คาดวานาจะไดรับ 10.1 ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 10.2 เกิดความเรียบรอยในการจัดการและควบคุมงาน 10.3 ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม การกระทําซึ่งนํามาซึ่งความสูญเสียทรัพยสินของประชาชน 10.4 ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) รูจักการบริการสังคม 10.5 ประชาชนมีทัศนคติที่ดีตอเจาหนาที่ตํารวจ (ตมอ.) 11. การประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน/สถิติการเกิดเหตุตาง ๆ (ลงชื่อ) พ.ต.ท.

( พงษกร อุปพงษ ) รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม

จัดทําโครงการ


คําสั่ง สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ที่ ๒๑๔ / ๒๕๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานตามแผนปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) -----------------ดวยสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) เพื่อเปนการ ปองกันปราบปรามและลดอัตราการเกิดอาชญากรรม นั้น เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม จึงมอบหมาย หนาที่ใหปฏิบัติ ดังนี้ ๑. นายธีรวุฒิ อนันตะคู เปนประธาน ตมอ. ๒. นายประสิทธิ์ โคเลิศ เปนรองประธาน ตมอ. ๓. นายฐณะวัฒน ชาวไรนาคกุลศรี เปนรองประธาน ตมอ. ๔. นายสอาด พันธสาลี เปนกรรมการ


๕. นายสมชาติ ปลิ่มปาน เปนกรรมการ ๖. นายสมเจตน มุยอี้ เปนกรรมการ ๗. นายชัยณรงค บุตรมั่น เปนกรรมการ ๘. พ.ต.ท.พันธุธัช เดชสิทธิ์นัจกร เปนกรรมการ / เลขานุการ ๙. ด.ต.สรรเสริญ ศรีสวัสดิ์ เปนผูชวยเลขานุการ ๑๐. ด.ต.เรวัต ปญญาทรง เปนผูชวยเลขานุการ โดยใหผูมีรายชื่อแนบทายคําสั่งนีเ้ ปนผูปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พันตํารวจเอก ( วัฒนา พิมพอัฐ ) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม


ที่ตั้งศูนยปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ตั้งอยูเลขที่ ๑๓ ถนนนาสราง ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

นายธีระวุฒิ อนันตะคู ประธาน ตมอ.

นายประสิทธิ์ โคเลิศ รองประธาน ตมอ.


มวลชนผูปฏิบัติงานตามโครงการ นายฐณะวัฒน ชาวไรนาคกุลศรี รองประธาน ตมอ.

นายธีระวุฒิ อนันตะคู ประธาน ตมอ.

นายประสิทธิ์ โคเลิศ รองประธาน ตมอ.

พรปวีณ โคเลิศ ผูทําวิจัยโครงการ ตมอ.

อส.ตร.สอาด พันธสาลี อส.ตร.ศักดา ศรีกระจิบ อส.ตร.สมชาติ ปลิ่มปาน อส.ตร.ปญญา ชาวไรนาค อส.ตร.ไกรสร รอบคอบ อส.ตร.ภรัณยา อนันตะคู

อส.ตร.สมเจตน มุยอี้

อส.ตร. ชัยณรงค บุตรมั่น อส.ตร.ประดิษฐ โคเลิศ อส.ตร.สุรพล นอมศิริ

อส.ตร.ยุคล โพธิ์เถื่อน

อส.ตร.วีระ บุตรมั่น

อส.ตร.วรรณะ โพธิ์ทอง

อส.ตร.ชีวิน อนันตะคู

อส.ตร.พิชัย ผลอุดม อส.ตร.ภานุวัฒน วันตระกูล อส.ตร.สุชาติ จตุคันธาพงศ อส.ตร.สมชาย หัวใจฉ่ํา อส.ตร.บุญเลิศ แซเฮง อส.ตร.ชาญณรงค วงคนาม

อส.ตร.นที สงวนพงษ

อส.ตร.ชาติ เกตุทอง

อส.ตร.อุดม ปลอดเถาว อส.ตร.สุวรรณ สิทธิสุวรรณ อส.ตร.ธงชัย ภูระหงส

อส.ตร.ธีรยุทธ ศรีสุข


* จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ ตมอ. ณ บานเลขที่ 13 ถนนนาสราง ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม * ระบบการรักษาเครือขาย - ทุกคนปฏิบัติหนาที่เต็มความสามารถ และหนาที่พิเศษของเครือขายที่ตนรับผิดชอบ - มีการจัดเวรยาม รับผิดชอบศูนยปฏิบัติในเวลากลางวัน – กลางคืน เพื่อประสานงานชุมชน และ อื่น ๆ ตาม นโยบายของ สภ.เมืองนครปฐม - ตรวจสอบคุณสมบัติผูเขารับการอบรม เพื่อขยายจํานวนของอาสาสมัครดวยความเต็มใจและเหมาะสมกับ หนาที่ * ระบบงาน - เจาหนาที่ตรวจสอบงานตามพื้นที่เปาหมาย - รับมอบนโยบายเปาหมาย สภ.เมืองนครปฐม ดําเนินการพรอมรายงานผลการปฏิบัติงาน


สถานที่ทําการศูนยปฏิบัติการตํารวจรวมมวลชนลด อาชญากรรม (ตมอ.) 13 ถ.นาสราง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม


พื้นที่ปฏิบัติการตามแผน ตมอ. สภ.เมืองนครปฐม 

ยานสถานบริการ ถ.ราชมรรคา

บริเวณทารถโดยสาร ถ.บอเริ่ม

ยานถนนเทศา ซ.๕

หนา ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม ถ.เพชรเกษม

หลังหางสรรพสินคา BIG C จนถึงบริเวณ รร.ราชินบี ูรณะ (หมูบานถมทอง ซอยหมอพัก ชุมชนบานมอญ ชุมชนคชกฤช)

เสนทางประปา-นาสราง


สถานบริการ ถ.ราชมรรคา

-พื้นที่กวางขวาง -เสนทางเขาออกหลายทาง -นั ก ท อ งเที่ ย วยามค่ํ า คื น มาก หนาหลายตา -การจอดรถไมเปนระเบียบ


ทารถโดยสาร ถ.บอเริ่ม

-การจราจรหนาแนน -สภาพรถจอดไมเปนระเบียบ -การกระทบกระทั่งของ ผูโดยสาร -นักเรียน/นักศึกษา ชอบตีกนั


ถนนเทศา ซ.๕


หนา ร.ร.เทคโนโลยีนครปฐม ถ.เพชรเกษม

-พื้นที่กวางเสนทางเขาออกพื้นทีม่ ีหลายเสนทาง -มีบานจัดสรรเกิดขึ้นหลายแหง -ยานสถานศึกษา


หลังหางสรรพสินคาBIGCจนถึงบริเวณร.ร.ราชินีบรู ณะ (หมูบานถมทอง ซอยหมอพัก ชุมชนบานมอญ ชุมชนคชกฤช)

-พื้นที่กวางยาวเสนทางเขาออก หลายเสนทาง -คนรายมักใชรถจักรยานยนตเปน พาหนะในการกระทําผิด -ทางเลี้ยวมากเปนโอกาสใหคนราย กระทําผิดได


เสนทางประปา-นาสราง


ตลาดพระปฐมเจดีย

-ผูคนหนาแนน -ฉวยโอกาสกอเหตุทะเลาะวิวาท -ลักรถจักรยานยนต


ความเขมแข็งของคณะกรรมการ ตมอ.  คณะกรรมการตมอ.ตองเปนประชาชนที่อยูในพื้นที่เปาหมาย

ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาที่วา “การเสริมสรางพลังอํานาจอํานาจใหประชาชนในพื้นที่ เปาหมายเกิดความสนใจ ตื่นตัวในการดูแล ปองกัน และลดอาชญากรรมในชุมชนของตนเองโดยทํางาน รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งนี้ประชาชนจะทําหนาที่เปนผูมีบทบาทหลักและตํารวจทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง และใหความชวยเหลือแตไมทําหนาที่ควบคุม สัง่ การ”  คณะกรรมตมอ.ตองมีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะทําหนาที่ในการรวมคิด วิเคราะห วางแผน ตัดสินใจเพื่อปองกันและแกไขปญหา ดังนี้ คณะกรรมการตมอ.จึงเปรียบเสมือนคณะกรรมการบริหารนั่นเอง มิใชเปนกองกําลังหนวยปฏิบัติ หมายความวาเมื่อคณะกรรมการตมอ.ทําหนาที่ในการประชุม ปรึกษา หารือ คิดวางแผนแลวนั้นจะทํา การประสานงานกับหนวยปฏิบัติที่เปนภาคีเครือขาย เชน อาสาสมัครตํารวจบาน อปพร. รวมถึง เจาหนาที่ตํารวจ ฯลฯเพื่อดําเนินการตามแผนที่คณะกรรมการตมอ.ไดวางแผนไวตอไป  คณะกรรมการตมอ.จะตองมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เปนผูนําทางความคิด เปนผูที่นาเชื่อถือศรัทธาในชุมชน เปนผูมีความสามารถในการบริจาคทรัพย เปนผูนําชุมชน เปนผูมีความรอบรูเกี่ยวกับปญหาตางๆในชุมชน และวิเคราะหปญหาไดอยางรอบคอบ โดยมุงเนนการลดอาชญากรรมอยางไดผลและยั่งยืน


 ความสามารถในการขยายเครือขาย คณะกรรมการ ตมอ. เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ.ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายและ ดําเนินการแลว พบวา สถิติการกระทําผิดมีจํานวนลดลงแตไปเกิดในพื้นที่อื่นในเขตความรับผิดชอบ ของ สภ.ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ.อีกชุดหนึ่งในพื้นที่เปาหมายใหม โดยพื้นที่เดิม ยังคงมีคณะกรรมการตมอ.ดําเนินการอยู โดยนําบทเรียนที่ไดจากการจัดตั้งคณะกรรม ตมอ.ในครั้ง แรกมาประยุกตใชเพื่อสรางความเข็มแข็งในการจัดตั้งคณะกรรมการตมอ.ในพื้นที่ที่2ใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งชึ้น ซึ่งในที่สุดเมื่อเวลาผานไปในอนาคตจะมี คณะกรรมการ ตมอ.ครอบคลุม ทุกพื้นที่ของสภ.ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุด


การประชุม ปรึกษา กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 1. ดานขอมูล 1.1 นําขอมูลที่คณะกรรมการเห็นพองดวย รวมกันวิเคราะหปญหาสาเหตุและกําหนดตัวบุคคลดําเนินการ มีการเปลี่ยนแปลง แบบเพื่อใหทันตอเหตุการณจนสามารถปกปองเปาหมายตามพื้นที่นั้น ๆ ได 1.2 นําขอสรุปแสดงความคิดเห็น อภิปรายรวมกันจนเปนมติของกลุม เพื่อสรางความสามัคคีและความยั่งยืนตอไป 2. ดานการปฏิบัติ 2.1 ปฏิบัติตามขอตกลงของการประชุมตามหนาที่ 2.2 รวมมือแกไขติชมการทํางาน พรอมปรับใหทันตอสภาพเหตุการณของพื้นที่นนั้ ๆ 3. ดานขวัญและกําลังใจ 3.1 คํานึงถึงประโยชนของ พอ แม พี่ นอง ชาวอําเภอเมืองนครปฐมและพื้นที่ใกลเคียง 3.2 อํานวยความสะดวก ความเปนไปไดของงานและชมเชยการทํางานของทีม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 3.3 ออกคายบรรเทาทุกข บํารุงสุข เชน น้ําทวม อากาศเย็นจัด ออกบริจาครวมกันทําใหเห็นทุกข-สุข ประชาชน เปนของเรา จะทําใหเกิดความรักใน หมูคณะ 3.4 ใหกําลังใจซึ่งกันและกันยามเจ็บไข ปรับทุกข-สุข เกื้อกูลกันเพื่อความมั่นคงขององคกร


รูปแบบและวิธีการนําพลังมวลชนรวมลดอาชญากรรม ผลิตสื่อแผนพับแจกในชุมชนพืน้ ที่เปาหมาย


ผลการปฏิบัติงาน รูปแบบ 1. เมืองนครปฐม เนน คดีประทุษรายตอทรัพย ชิงทรัพยในเวลากลางคืน 1.1 ยานสถานบริการถนนราชมรรคา

วิธีการ

1.ตั้งจุดรักษาความปลอดภัย 2.สังเกตรถที่ผานไปมา/การสวมหมวกนิรภัยสีดํา 3.ดูลักษณะการแตงกาย 4.ยานพาหนะที่ใช เชน ไมติดแผนปายทะเบียน เปนตน 5.ขับรถบริเวณเดิมหลายรอบจนผิดสังเกต 6.แจกแผนใบปลิวเพื่อผูคนระวังมากขึ้น 7.ทําปายรณรงคเพื่อสรางกระแสใหเกิดความรอบคอบตอตนเอง และทรัพยสิน

1.2 ยานบริเวณทารถโดยสาร ถนนบอเริ่ม

1.จัดเจาหนาที่ดูแลผูคนที่สัญจรไปมา 2.อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการจอดรถใหมีระเบียบ 3.จัดรถใหมีระเบียบเพื่อสะดวกตอการดูแลตรวจสอบ 4.เฝาระวังการอยูเปนกลุมของเด็กวัยรุน

1.3 ยานถนนเทศา ซอย 5

1.จํานวนรถหนาแนนพรอมนักเรียนมีมาก 2.เฝาระวังการจับกลุมของนักเรียน ปองกันเหตุราย เชน การตีกัน เปนตน 3.ชวยจัดระเบียบการจราจรเพื่อลดการคับคั่งของยานพาหนะ


1.4 ยานหนาโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม ถนนเพชรเกษม

1.จัดรูปแบบการเดินรถขาเขา-ออก นครปฐม หนาสถาบันให คลองตัวยิ่งขึ้น 2.เฝาระวังการกอเหตุวิวาท 3.ปองกันการลักทรัพย/ชิงทรัพย/ดูแลกลุมเสี่ยง และตรวจอาวุธ

1.5 ยานหลังหางสรรพสินคาบั๊กซีจนถึงบริเวณหลังโรงเรียนราชินีบูรณะ (หมูบานถมทอง ซอยหมอฟก บานมอญ ชุมชนคตกฤช)

1.หมูบานเยอะ ชุมชนหนาแนน ใชการประชาสัมพันธใหประชาชน ทราบและระวังการเกิดโจรกรรม 2.ติดตั้งกลอง CCTV ในพื้นที่เสี่ยง 3.สรางการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย เชน รานเกมส รานอาหาร ฯลฯ ใหทําการจัดระบบเฝาระวังรถ จยย.ใหกับลูกคาที่ใชบริการจอด รถที่หนาราน 4.ขอความรวมมือผูมีสวนไดเสียติดตั้งกลอง CCTV ใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

1.6 ยานนาสราง-ประปา

1.ตรวจความเรียบรอยอางเก็บน้ําประปา ตรวจสวนหยอมเนื่องจากมี ประชาชนมาใชบริการมาก เชน เด็กวัยรุน วัยกลางคน 2.เฝาระวังการลักขโมยรถ 3.ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและระวังการลักขโมย ลวงกระเปา 4.ประสานงานชุมชนหมูบานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.7 ยานตลาดพระปฐมเจดีย

1.อํานวยความสะดวกดานการจราจร 2.ปองกันการฉกชิงวิ่งราว ลวงกระเปา โดยใชการสังเกตและ ประชาสัมพันธ 3.ปองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนตและรถยนต


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเปาหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ พื้นที่เปาหมาย

ป พ.ศ.

๒๕๕๒

ยานหอพักหนา ม. ๒๕๕๓ ศิลปากร (ลัก จยย.) ผลเปรียบเทียบการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๑๒

-

-

-

-

๑๕

๑๒

ดําเนินการ

๒๕๕๒

สถานบริการ ถ.ราช ๒๕๕๓ มรรคา (ชิงทรัพย) ผลเปรียบเทียบการ ดําเนินการ

๒๕๕๒

ทารถโดยสาร ถ.บอ ๒๕๕๓ เริ่ม (ทํารายรางกาย) ผลเปรียบเทียบการ ดําเนินการ


ถ.เทศา ซอย ๕ (ชิงทรัพย)

๒๕๕๒

-

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

-

๒๕๕๒

๒๕๕๓

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดําเนินการ

หนา ร.ร. ๒๕๕๒ เทคโนโลยี ๒๕๕๓ นครปฐม ถ.เพชรเกษม ผลเปรียบเทียบการ ดําเนินการ (ทําราย รางกาย) หลัง หางสรรพสินคา BIGCจนถึง บริเวณร.ร.ราชินี บูรณะ (หมูบานถมทอง ซอยหมอพัก

ผลเปรียบเทียบการ ดําเนินการ


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเปาหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหวาง ๓ เดือนกอนทําโครงการและระหวางทําโครงการในป พ.ศ.๒๕๕๓ พื้นที่ เปาหมาย

กอนทําโครงการ

ระหวางทําโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

หอพักหนา ม. ศิลปากร

เทากัน

สถานบริการ ถ. ราชมรรคา

-

-

-

ลด ๖

ทารถโดยสาร ถ. บอเริ่ม

๑๒

๒๒

๑๕

ลด ๗

ถ.เทศา ซอย ๕

-

-

-

ลด ๖


พื้นที่ เปาหมาย

หนา ร.ร. เทคโนโลยี นครปฐม หลัง หางสรรพสิ นคาBIGC จนถึง บริเวณร.ร. ราชินบี ูรณะ เสนทางประปานาสราง-ตลาด

กอนทําโครงการ

ระหวางทําโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๑๒

๒๒

-

ลด ๑๖

-

-

-

ลด ๒

-

ลด ๓


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐม ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓ ป พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

๓๓

๒๘

๒๐

๘๑

๒๕๕๓

๒๗

๒๖

๑๙

๗๒

ผลเปรียบเทียบ การดําเนินการ


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐม ระหวาง ๓ เดือน กอนทําโครงการและระหวางทําโครงการในป พ.ศ.๒๕๕๓

กอนทําโครงการ

ระหวางทําโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๓๔

๒๓

๒๓

๘๐

๓๒

๒๒

๒๐

๗๖

ผลการดําเนินการ

ลด ๔


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษรายตอทรัพยในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐม ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ คดีประทุษราย ป พ.ศ. ตอทรัพย ลักทรัพย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบ การดําเนินการ วิ่งราวทรัพย ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบ การดําเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๑๖

๑๔

๑๕

๔๕

๒๐

๑๘

๒๔

๖๒ เพิ่มขึ้น

-

-

๒ ลดลง


คดีประทุษราย ป พ.ศ. ตอทรัพย ชิงทรัพย ๒๕๕๒

ปลนทรัพย

๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบ การดําเนินการ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบ การดําเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

-

-

-

-

๑ เทากัน

-

-

-

๒ เทากัน


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษรายตอทรัพยในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐมระหวาง ๓ เดือนกอนทําโครงการและระหวางทําโครงการ ในป พ.ศ.๒๕๕๓ คดี

กอนทําโครงการ

ระหวางทําโครงการ เพิ่ม/ลด

ประทุษรายตอ ทรัพย

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ลักทรัพย

๑๘

๒๕

๒๐

๖๓

๒๐

๑๘

๒๔

๖๒

ลด ๑

วิ่งราวทรัพย

-

-

ลด ๕

ชิงทรัพย

-

-

-

ลด ๖

ปลนทรัพย

-

-

-

-

-

เพิ่ม ๓

ผลการดําเนินการ


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ ในพื้นที่รับผิดชอบชอง สภ.เมืองนครปฐม ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓

คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศ

ฆา

ป พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

-

-

-

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

๒๕๕๒

-

๒๕๕๓

๒๕๕๒

๑๕

๒๕๕๓

๑๑

๑๘

ผลการเปรียบเทียบ การดําเนินการ พยายามฆา

ผลการเปรียบเทียบ การดําเนินการ ทํารายรางกาย

ผลการเปรียบเทียบ การดําเนินการ


สถิติเปรียบเทียบประทุษรายตอชีวิต รางกาย และเพศในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองนครปฐม ระหวาง ๓ เดือนกอนทําโครงการและระหวางทําโครงการ ในป พ.ศ.๒๕๕๓ คดี ประทุษรา ยตอชีวิต รางกาย และเพศ

กอนทําโครงการ

ระหวางทําโครงการ เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่ม๑

๑๒

๒๒

๑๑

๑๘

ลด ๔

ฆา พยายาม ฆา ทําราย รางกาย

ผลการดําเนินการ


มิติที่๑ เปรียบเทียบเดือนตอเดือนระหวางป ๒๕๕๒ กับป๒๕๕๓ กลุมคดีประทุษรายตอชีวิตรางกาย (ทํารายรางกายและพยายามฆา)

ป พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.๕๓ / ๕๔

รวม

๒๕๕๒

-

-

-

๑๕

๒๕๕๓

๑๑

-

-

-

๑๘


กลุมคดีประทุษรายตอทรัพย (ลักรถจักยานยนต)

ป พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.๕๓ / ๕๔

๒๕๕๒

-

-

-

๑๒

๒๕๕๓

-

-

-

รวม


กลุมคดีประทุษรายตอทรัพย (ลักทรัพยเคหสถาน) ป พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.๕๓ / ๕๔

รวม

๒๕๕๒

๑๖

๑๔

๑๕

-

-

-

๔๕

๒๕๕๓

๒๐

๑๘

๑๖

-

-

-

๕๔


มิติที่๒ เปรียบเทียบรอบ๖เดือนกอนทําโครงการ(ก.พ.-ก.ค. ๕๓) กับชวงการทําโครงการตั้งแต ส.ค.๕๓ - ม.ค.๕๔ ป พ.ศ.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ประทุษราย ตอชีวิต รางกาย

๑๒

๔๐

๒๕

๑๗

๑๘

๑๙

๑๘

๑๗

๑๕

๙๔

ลักรถ จยย. ลักทรัพย เคหสถาน


การประเมินผลปฏิบัติงานโดยวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ กับสถิติคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกอนและหลังเขาดําเนินการ กอนเขาดําเนินการ (ชวงแต ๑ ส.ค.๕๒ – ๓๑ ต.ค.๕๒) หลังเขาดําเนินการ (ชวงแต ๑ ส.ค.๕๓ – ๓๑ ต.ค.๕๓) ประเภทความผิด -คดีประทุษรายตอทรัพย (ลักรถจักรยานยนต) -คดีประทุษรายตอชีวิตและรางกาย (พยายามฆาและทํารายรางกาย) -คดีประทุษรายตอทรัพย (ชิงทรัพยในเวลากลางคืน )

คดีที่เกิดขึ้นกอน เขาดําเนินการ

คดีที่เกิดขึ้นหลัง เขาดําเนินการ

หมายเหตุ

๑๒

ลดลง ๔

๒๕

๒๒

ลดลง ๓

เทากัน


ประมวลภาพการปฏิบัติงานตามโครงการ


รับฟงแนวทางการปฏิบัติงานกอนออกปฏิบัติหนาที่


รับฟงแนวทางการปฏิบัติกอนออก ว.๔


มวลชนผูปฏิบัติงาน ตมอ. สภ.เมืองนครปฐม


ถึงหนาตาจะเปนอุปสรรค…แตใจรักในงาน


ประชุมกอนออกปฏิบัติหนาที่


เตรียมพรอมชวยเจาหนาที่ตรวจคนสิง่ ผิดกฎหมาย


ตรวจคนบุคคลและสิง่ ผิดกฎหมาย


ถึงแมอากาศจะรอน พวกเราก็ไมหวั่น


เตรียมพรอมสกัดจับผูที่กระทําผิด


มิใชดูแลประชาชนอยางเดียว แมแตกรวยกั้นถนนเราก็ดูแล


ถึงรถเยอะแคไหนเราก็จะอํานวยความสะดวกให


รวมถายรูปกับทาน รองนายกเทศมนตรี อ.บานหมอ จ.สระบุรี


รวมถายภาพกอนออกเดินทาง


สิ่งของ เครื่องใช ที่นาํ มามอบใหกับชาวบาน


แจกบัตรคิวใหกับชาวบานที่มารับของ


มอบสิ่งของใหชาวบานที่มารอรับ


ชาวบานและเด็กๆทีม่ ารอรับสิง่ ของบริจาค


รวมพลังสามัคคีชวยกันลําเลียงสิ่งของบริจาค


แอบหนีมายืนอยูก ับปลัดสาวนี่เอง


เจาหนาทีก่ องรอยทหารพรานจูโจม๙๔๗


หนาตานี่กนิ กันไมลงจริงๆ


นี่!จามาแจกของบริจาค หรือจามาหาเสียงกันแน


ทําหนาเหมือนถูกบังคับใหมาเลย


รวมถายภาพเปนที่ระลึก


เรือ่ งเขากลองนี…่ ไมมีใครยอมใครจริงๆ


หัวหนาอุทยานเปนตัวแทนรับมอบสิ่งของ


มอบเครื่องกันหนาวใหกับตัวแทนเพื่อนําไปแจกจายตอไป


ทําหนาขรึมจัง…ยิ้มหนอยกะได


ผลการปฏิบัติงานตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม ของ สภ.เมืองนครปฐม หวงแต ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. ตรวจคนผูตองสงสัย ๒. ตรวจคนยานพาหนะ - รถยนต - รถ จยย. - อื่นๆ ๓. จับกุมผูตองหา - ขอหาทํารายรางกาย - ขอหาลักรถ จยย. - อื่น ๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๒๓๐ ๕๐๖ ๑๗๐ ๓๓๖

คน คัน คัน คัน

จํานวน จํานวน จํานวน

๒ ๒ -

คน คน คน


๔. ยึดของกลาง

จํานวน

๒๔๔

รายการ

- มีด - ปน - รถ จยย. - ยาบา - ยาไอซ - ไขควง - อื่นๆ ๕. มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น - ลักรถ จยย. - ทํารายรางกาย - เสพยาบา - กัญชา - ลักทรัพย - ตางดาว - อื่นๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๓ ๑๑ ๒๒๖ ๔ -

เลม กระบอก คัน เม็ด ราย อัน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๙๒ ๗๔ ๒ ๒ ๑๔

คดี คดี คดี คดี คดี คดี คดี


ผลการปฏิบัติงานตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม ของ สภ.เมืองนครปฐม หวงแต ๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. ตรวจคนผูตองสงสัย ๒. ตรวจคนยานพาหนะ - รถยนต - รถ จยย. - อื่นๆ ๓. จับกุมผูตองหา - ขอหาทํารายรางกาย - ขอหาลักรถ จยย. - อื่น ๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๓๙๑ ๑,๐๖๑ ๓๔๙ ๗๑๒

คน คัน คัน คัน

จํานวน จํานวน จํานวน

-

คน คน คน


๔. ยึดของกลาง

จํานวน

๔๐

รายการ

- มีด - ปน - รถ จยย. - ยาบา - ยาไอซ - ไขควง - อื่นๆ ๕. มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น - ลักรถ จยย. - ทํารายรางกาย - เสพยาบา - กัญชา - ลักทรัพย - ตางดาว - อื่นๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๑ ๓๕ ๔ -

เลม กระบอก คัน เม็ด ราย อัน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๖๓ ๔๖ ๒ ๓ ๑๒

คดี คดี คดี คดี คดี คดี คดี


ผลการปฏิบัติงานตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม ของ สภ.เมืองนครปฐม เดือน ๑ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑. ตรวจคนผูตองสงสัย ๒. ตรวจคนยานพาหนะ - รถยนต - รถ จยย. - อื่นๆ ๓. จับกุมผูตองหา - ขอหาทํารายรางกาย - ขอหาลักรถ จยย. - อื่น ๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๔๘๘ ๗๕๓ ๓๖๖ ๓๘๗

คน คัน คัน คัน

จํานวน จํานวน จํานวน

-

คน คน คน


๔. ยึดของกลาง

จํานวน

๑๔

รายการ

- มีด - ปน - รถ จยย. - ยาบา - ยาไอซ - ไขควง - อื่นๆ ๕. มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้น - ลักรถ จยย. - ทํารายรางกาย - เสพยาบา - กัญชา - ลักทรัพย - ตางดาว - อื่นๆ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๑๔ -

เลม กระบอก คัน เม็ด ราย อัน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

๖๘ ๔๖ ๒ ๒ ๑๘

คดี คดี คดี คดี คดี คดี คดี


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ตํารวจรวมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ประจําเดือน ตุลาคม 2553 สวนที่ 1 งาน..................................................................................... กลยุทธ............................................................................... ประเมินผลงานปฏิบัติงาน........................................................ ชื่อผูประเมิน........................................................................ สวนที่ 2 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1.วัตถุประสงค 1.1 1.2 1.3 2. การดําเนินงาน O ดําเนินการแลวเสร็จ O กําลังดําเนินการ 3. ระยะเวลาดําเนินงานตามแผน เริ่ม..................................................................สิ้นสุด................................................................ 4. เปาหมาย ตามแผน.......................................................... ทําไดจริง........................................................ 5. การมีสวนรวมเครือขาย O องคกรชุมชน O ตํารวจ O เด็ก O ผูใหญ 6. ความสําเร็จ O ดีมาก O ดี O พอใช O ปรับปรุง


ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน ( )

ลงชื่อ.................................................................ผูประเมิน ( )

ความคิดเห็น................................................................... ........................................................................................ ........................................................................................ นาย

( ธีรวุฒิ อนันตะคู ) ประธาน ตมอ สภ.เมืองนครปฐม O ทราบ พ.ต.ท.

( พงษกร อุปพงษ ) รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครปฐม


ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ แนวทางแกไข

ความเขาใจการปฏิบัติและภาระหนาที่ของเจาหนาที่ทําใหคณะกรรมการ ตมอ. รูสึกซาบซึ้ง โดยเฉพาะการไดลงมาชวยปฏิบัติเสริมแรงยิ่งทําใหทุกคนตระหนักถึงภาระอันหนัก หนวงของเจาหนาที่ยิ่งทําใหเจาหนาที่ ตมอ. ทุกคนตองเขารวมมือประชาสัมพันธกับประชาชน และสรางความเขาใจกับประชาชนเพื่อลดอาชญากรรม ที่เจาหนาที่ ตมอ.ตั้งใจไว ถาเราทําได ภัยนั้นก็จะไมมาถึงบานของเรา พวกเราจะทําหนาที่ใหดีที่สุด ไมวาโครงการนี้จะมีหรือไมก็ตาม พวกเราจะทําความดีใหกับสังคมตอไป


กอนจะถามวา …. ทําแลวไดอะไร? ถามตัวเองกอนซิวา“วันนี้ทานทําอะไรเพื่อตอบแทนคุณแผนดินแลวรึยัง”

สน.เมืองนครปฐม  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม