Page 1

-๑-

รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔  ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕.

นายรังสรรค์ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ พ.ต.ท.บุญเลิศ พ.ต.ท.วิเชียร พ.ต.ท.สมโภชน์ พ.ต.ท.สาโรจน์ นายสมชาย นายปรีชา นายระยอง นายสุชาติวุฒิ นายรอศักดิ์ นายสถาพร นายสุมล นายเฉลิมพันธ์ นายสมศักดิ์ นายมาโนชย์ พ.ต.ต.ภาคิน นายสุริยันต์ นายธีรพงศ์ นายองอาจ นางธัญทิพย์ นายพุทธพร ด.ต.พิณ ด.ต.หญิงกัลยา จ.ส.ต.ชัยวัฒน์

ทางทอง บุญโครต หาวงษ์ ประทุมรัตน์ จูเจริญ รอดมณี เกตุกําพล ศิริแสงอารําพี ห้วยหงษ์ทอง เมืองแดง เสี้ยนมั่น ธรรมวิถี แพรกอุดม จารุปราโมทย์ วิถีคลองคืน บุญสืบมา แสนพุฒิ ผิวสวัสดิ์ งามเอก ขําสุทรรณ์ ยิ่งยวด ปราโมทย์ ค้ามีผล สุคนธมาน ตุนชัยภูมิ

นายอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้กํากับการสถานีตาํ รวจภูธรบางโทรัด รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้ว รอง ผกก.สส.สภ.บางโทรัด รอง ผกก.สส.สภ.โคกขาม นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ประธานกก.ตร. สภ.เมืองสมุทรสาคร ผู้แทน/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทน/การประปาส่วนภูมิภาคอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้แทน/ผู้ประกอบการขนส่งโดยสาร

(แทน) (แทน) (แทน)

(แทน)

ผู้แทน/สื่อมวลชน ผู้แทน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน/มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ผู้แทน/หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร ผู้แทน/ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายวิชาการสํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร หมวดการทางสมุทรสาคร สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ผบ.หมู่ ป.(ช่วย จร.)สภ.เมืองสมุทรสาคร ผบ.หมู่ ฝอ.๓ ภ.จว.สมุทรสาคร

(แทน)


-๒ผู้ไม่มาประชุม ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖.

พ.ต.อ.จําแรง พ.ต.อ.เจนณรงค์ พ.ต.ท.ชาญ พ.ต.ท.พงศธร นายสมชาย

สุดใจ สมเสถียร ยางงาม ปิตุทิพย์ สิโนรัตน์

ผู้แทนบริษัทประกันภัย LMG

***หมายเหตุ*** ตามที่ปรากฏลายมือชื่อในสมุดลงนาม เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ผู้กํากับการสถานีตาํ รวจภูธรโคกขาม รอง ผกก.สส.สภ.กระทุ่มแบน รอง ผกก.ปป.สภ.เมืองสมุทรสาคร

ผู้แทน/ผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์

ติดภารกิจ ปจ. ติดภารกิจ ปจ. ติดภารกิจ ปจ. ติดภารกิจ ปจ.


-๓เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธาน ขอเปิดการประชุม คณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ด้วยทาง สสส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้ ตร. จัดทําโครงการโครงการพัฒนา ระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ โดยได้รับ งบประมาณจาก สสส. โดยให้ตํารวจภูธรภาค๗ สั่งการให้ ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และสถานี ตํารวจเมืองสมุทรสาครดําเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมือง สมุทรสาคร เพื่อสืบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตามผลการดําเนินการของแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เรื่องการสรุปผลการวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษารายสําคัญ ที่น่าสนใจนําเสนอประกอบการพิจารณา คดีที่๑. แบบสืบสวนอุบัติเหตุจราจร รายที่๑/๒๕๕๔ คดีจราจรที่ ๑๗/๒๕๕๔ วันที่เกิดเหตุ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔เวลา ๐๕.๐๐น. บริเวณหน้าสถานีบริการน้ํามันบางจาก(ขาออก) ประมาณกม.ที่ ๓๓+๘๐๐ ถ.พระรามที่ ๒ รถบรรทุกพ่วง หมายเลขทะเบียน ๗๙-๑๑๐๔ กทม. ตัวพ่วง ๗๘-๖๔๒๓ กทม. ชื่อผู้ขับขี่ นายเถลิงเกียรติ จันทร์เพ็ญ อายุ ๓๒ ปี กับ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบบ-๒๓๓ สมุทรสาคร ชอง นายพิทยา ทัศนีย์สุวรรณ อายุ ๓๓ ปี พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ลักษณะคดีอุบัติเหตุจราจรนี้ คือ รถจักยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่ จอดอยู่ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เสียเสียชีวิต จึงขอความกรุณาคณะกรรมการแก้ไขและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสรุปถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไข สาเหตุที่ควรพิจารณามี ๑.รถ ๒.ผู้ขับขี่ ๓.สภาพถนน ๔.สภาพแวดล้อมภูมิประเทศ นายสุรยิ ันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ขอทราบลักษณะการจอดของรถพ่วงในที่เกิดเหตุ พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร จอดอยู่ข้างทางและเปิดไฟเหลืองกระพริบไว้ จักรยานยนต์ขับมาชนท้าย อยากให้พิจารณาลักษะทางกายภาพ แสงไฟ และลักษณะของถนนของถนนด้วย พ.ต.ท.วิเชียรฯ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้ว อยากทราบว่าชนบริเวณด้านไหนของรถบรรทุก พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ชนบริเวณด้านหลังข้างขวาของรถบรรทุกพ่วง ซึ่งจอดอยู่ แต่ไม่ทราบว่า จอดชิดขอบทางขนาดไหน นายองอาจฯ หมวดการทางสมุทรสาคร บริเวณถนนบริเวณนี้ อยู่ใกล้ก่อนขึ้นจุดกลับรถ กม.ที่ ๓๔ เป็นช่องทางออกจาก ทางด่วนเพื่อเข้าจุดกลับรถ นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ดูจากลักษณะการชน จะวิเคราะห์มาจากสภาพถนนไม่น่าถึงขนาดนั้น เพราะรถที่ จอดไม่ได้จอดทางช่องทางด่วน แต่จอดในคู่ขนาน แต่รถมีขนาดใหญ่ทําให้จอดไม่ชิดขอบทางทําให้ล้อ ทางด้านขวาของรถกินช่องทางจราจร ปะกอบกับการเกิดเหตุในช่วงเช้ามืด ผู้ขับขี่ไม่ทราบว่ามีอาชีพ


อะไร ทํางานดึกหรือไม่ ดูลักษณะการชนแล้ว น่าจะชนเต็มที่กับรถพ่วง ศรีษะกระแทกกับท้าย รถบรรทุก นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร จากประสบการณ์ที่ทํางานทางด้านนี้ น่าจะเกิดจากคนขับรถประมาท ขาดสติ หรือเมาสุรามากกว่า พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร เสนอความเห็นว่าน่าจะเกิดจากรถบรรทุกพ่วงจอดล้ําผิวการจราจร แสง สว่างบริเวณนั้นน่าจะมีเพียงพอ น่าจะเกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอ ผู้ขับขี่ รถบรรทุกพ่วงก็ขาดความระมัดระวังในการจอดรถ ขอทราบว่าที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไร พ.ต.ท.วิเชียรฯ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้ว เสนอที่ประชุมว่า อยากได้รายละเอียดเบื้องต้น จาก พงส.มากกว่านี้เพื่อ นํามาวิเคราะห์สาเหตุได้ เช่น ผลการตรวจสอบจากนิติเวช รอง ผกก.สส.ฯ สอบถามข้อมูลจาก พงส.ว่า เกิดจากอะไร เพื่อนํามาวิเคราะห์สาเหตุ พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ขอสรุปเป็นความเห็นว่า เกิดจากทั้งสองฝ่ายกระทําผิด และคดียังอยู่ใน ชั้นสอบสวน คดีที่ ๒ แบบสิบสวนอุบัติเหคุที่ ๒/๒๕๕๔ คดีจราจรที่ ๑๘/๒๕๕๔ วันที่เกิดเหตุวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐ น.บริเวณหน้าตลาดกุ้งประมาณกม.ที่ ๒๙ ถ.พระรามที่ ๒ ระหว่างรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๒๐๒๔ นครศรีธรรมราช เชี่ยวชนรถโดยสาร(สองแถว) หมายเลขทะเบียน ๑๐-๒๐๒๖ สมุทรสาคร มีผู้เสียชิวิต ๗ ราย บาดเจ็บ ๗๑ ราย ผู้ขับขี่รถบรรทุกสิบล้อหลบหนี พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร สอบถามผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ทราบว่า มีผู้โดยสารมารอขึ้นรถบริเวณนี้ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว จุดที่รถชนนั้น ชนแล้วกวาดผู้ที่มารอขึ้นรถไปด้วย ทําให้เกิดผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นายสุรยิ ันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร เหตุนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความสนใจ ออกไปดูที่เกิดเหตุ ด้วยตนเองด้วย แนวทางการวิเคราะห์ บริเวณที่เกิดเหตุนี้ เป็นช่องทางด่วน ห้ามจอดรถทุกชนิด แต่มี ปัญหามาจากช่องทางคู่ขนานที่จะตรงไปนั้น ตรงไปไม่ได้ ทําให้รถบรรทุกผู้โดยสารมักจะมารับส่ง ผู้โดยสารบริเวณนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาแนวทางเร่งด่วนแล้ว คือ ๑. ให้แขวงการทางสมุทรสาคร ดําเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอด ๒. ให้ ตํารวจเข้ากวดขันจับกุมบริเวณนี้เป็นครั้งคราว อย่างต่อเนื่อง แต่จากเหตุการณ์ผ่านมา ทางแขวงการทางสมุทรสาคร ได้ติดตั้งป้ายห้ามจอด และทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ กวดขันจับกุม ก็ยังมีผู้ขับขี่รถโดยสารมาจอดยังบริเวณนี้อยู่ แนวทางระยะเร่งด่วนจะทําอย่างไรไม่ให้มี รถเข้ามาจอดในบริเวณนี้อีก เห็นควรให้แขวงการทางฯทําการ์ดเลนหรือรั้วกั้นเพื่อไม่ให้คนข้ามไปขึ้นรถ โดยสารบริเวณนี้ และ ทาง สนข.ได้มาศึกษาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงในบริเวณนี้ อยู่ในระหว่างการ ดําเนินการ แต่ถ้าเสร็จแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะมีงบประมาณให้ปรับปรุงหรือไม่ นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร การทํารั้วกันคนนั้น ไม่น่าจะกันคนได้ ดูจากถนนเศรษฐกิจ๑ ซึ่งเคยมีรั้วกัน ตอนนี้รื้อออกไปหมดแล้วจะทําอย่างไรดี นายสุรยิ ันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร แม้การสร้างรั้วจะกันไม่ได้หมด แต่เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะดําเนินการ ดีกว่า ไม่ได้ทําอะไร


พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร น่าจะเกิดจากวิสัยการขับรถของผู้ขับขี่ด้วย เพราะจุดตรงนี้เป็นที่ห้ามจอดอยู่แล้ว รถบรรทุกที่ชนนั้นยังเป็นรถทางไกลมาจากนครศรีธรรมราช น่าเกิดจากตัวบุคคลมากกว่า เพราะเป็นรถ โดนสารในพื้นที่ ถ้าเข้ามาจอดรับส่งผู้โดยสารในทางคู่ขนานแล้ว ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร เหตุที่เกิดอาจเกิดจากรถบรรทุกถูกบีบเลนมาจากช่องกลางก็ได้ ไหนๆไม่มีที่จอด แล้ว เปิดการ์ดเลนใต้ตอม่อสะพาน ใช้เป็นที่รับส่งเลยเสียดีกว่า ซึ่งทําให้ไม่กีดขวางในช่องทางด่วน นายสุรยิ ันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ไม่น่าจะกระทําได้ เพราะมีระเบียบหรือกฎหมายบังคับอยู่ ถ้าเกิดเหตุขึ้นมา มีการ ฟ้องร้องกันขึ้น เราจะเป็นฝ่ายผิดเสียเอง ในช่วงเร่งด่วนนี้ เราควรให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเข้าไป บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จับปรับในโทษสูง โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วน ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. และ ฝั่งตรงข้ามก็มีลักษณะที่เหมือนกัน ตราบใดที่ยังไม่มี over pass ผ่านก็น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีก แต่อย่างน้อยเราต้องหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรให้บรรเทาลงไปได้ ประธาน วัตถุประสงค์ของการสร้างถนนพระรามที่๒ ต้องการให้รถวิ่งผ่านเลยในช่องทางด่วน ใครจะจอดรับส่ง ผู้โดยสารนั้น ต้องใช้ช่องทางคู่ขนานด้านนอกถึงทําที่จอดบริเวณนี้ ก็ทําให้รถวิ่งช้าลง ทําให้รถคันหลัง เกิดวิกฤต เราจะทําอย่างไรที่จะให้รถออกไปจอดรับส่งผู้โดยสารด้านนอก ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการ สร้างถนนจะเหมาะสมอย่างไร ต้องสอบถามการทางว่าจะออกแบบอย่างไร นายองอาจฯ หมวดการทางสมุทรสาคร เดิมถนนพระรามที่๒ เป็นถนนรถวิ่งสวนกัน แล้วมาสร้างเป็นถนนด่วนพิเศษ ก็เลย มีช่องทางคู่ขนาน แต่ทางกายภาพตรงจุดที่เกิดเหตุ มันติดขัดบริเวณต้นสน เพราะคู่ขนานผ่านไปไม่ได้ ที่เสนอมาว่าให้ทําเว้าตรงจุดที่เกิดเหตุเพื่อให้รถรับส่งผู้โดยสาร ทําได้ แต่ก็จะเกิดปัญหาตามมาอีก เหมือนเดิม ตอนรถจะวิ่งเข้าออกก็จะมาเบียดกับรถในช่องทางด่วน ทําให้เกิดปัญหาจราจร ขอเสนอการ แก้ปัญหาในเบื้องต้น ควรใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายมารองรับ น่าจะเป็นแนวทางที่ดี ดูได้จากฝั่งเข้า เมือง ตรงข้ามที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรคอยไปจับกุมรถบริเวณนั้นที่ฝ่าฝืนอยู่ ก็ทําให้ผู้ขับขี่ไม่ กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายในเบื้องต้น พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร การบังคับใช้กฎหมาย วันที่เกิดเหตุ ถ้าเป็นเวลาหลัง ๐๖.๓๐ น. เหตุควรไม่น่าจะ เกิด เนื่องจากตํารวจจราจรได้ลงจุดปฏิบัติหน้าที่หมดเต็มพื้นที่แล้ว แต่ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นเช้ามืด อีก ทั้งทัศนะวิสัยในการขับขี่ อีกทั้งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย หรือ อาจรู้บ้าง แต่ก็ไม่ดีพอ จึงมารอข้าม ถ้าเหตุการณ์นั้นมีตํารวจราจรอยู่ ผู้ขับขี่รถก็ไม่กล้าจะจอดรถรับ แต่คนข้ามมารอรถนั้นคงห้ามยาก ไปบังคับให้ไม่ให้มารอก็ไม่ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดลักไก่ เป็นจุดรับส่ง ผู้โดยสารที่เข้ามาในจังหวัดสมุทรสาคร รถต่างพื้นที่จะเข้ามาถึงพื้นที่ในช่วงเช้ามืดพอดี ตํารวจจราจรก็ ได้จัดชุดในการจับกุม แต่อยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเวลาที่เหมาะสม อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่ คาดคิด ถ้าเราจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดแล้ว น่าจะมาจากผู้ขับขี่ ถ้าไม่จอดรับผู้โดยสาร ก็ไม่น่าจะ เกิดอุบัติเหตุ นางธัญทิพย์ฯ สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร ขอเสนอว่าควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุว่า “ห้ามจอด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง” ซึ่งทําให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง และเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ จับกุมผู้ฝ่าฝืน รวมทั้งคนข้ามถนน ให้จับปรับในขั้นสูงสุด พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร หลังจากเกิดเหตุนี้แล้ว ทาง ผวจ.สมุทรสาคร ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ แขวงการทางสมุทรสาครติดตั้งป้ายห้ามจอด ซึ่งดําเนินการติดตั้งแล้ว และเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรได้


ดําเนินการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนแล้ว แต่คนข้ามนั้นยังมีปัญหาอยู่ว่าการข้ามถนนบริเวณนี้นั้นไม่มีกฎหมาย บังคับว่าห้าม นอกจากเราจะขอความร่วมมือ พ.ต.ท.วิเชียรฯ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้วน่าจะจะมีป้ายเตือนคนที่ข้ามถนนบริเวณนั้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสํานึก ความรู้สึก ของคนข้ามให้ระมัดระวังในการข้ามถนน ประธาน คนงานข้ามชาตินั้นส่วนใหญ่จะข้ามเป็นเวลาก่อนทํางานและหลังเลิกงาน แต่คนไทยข้ามตลอดทั้งวันเลย พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ลักษณะทางกายภาพของถนนตรงจุดเกิดเหตุนี้ มีสะพานลอยคนข้ามก่อนและ หลังบริเวณที่เกิดเหตุ แต่อยู่ไกลไปสักหน่อย นายสุริยันฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ไม่น่าจะทําทางม้าลายให้คนข้ามถนนได้ แนวทางจะทํารั้วกันคนข้ามนั้นเหมาะสม กว่า แล้วให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปจอดรับส่งผู้โดยสารในช่องทางคู่ขนาน แม้ว่าจะเสียเวลาไปบ้าง 3-5 นาทีก็ ตาม แต่ก็สร้างความปลอดภัยและแก้ปัญหาเหตุการณ์นี้ได้ นายรอศักดิ์ฯ ผู้ประกอบการขนส่ง ตรงจุดบริเวณนี้ น่าจะสร้างผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว ทางลงน่าจะอยู่ช่องทางซ้ายสุด แต่นี่กับอยู่ช่องกลางระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนาน คนพื้นที่ยังงงเลย แล้วคนนอกพื้นที่จะเป็นอย่างไร เหนื่อยเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องคอยไปจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้งสองฝั่ง นายองอาจฯ หมวดการทางสมุทรสาคร ทางตรงจุดนี้มันขาด over pass ตัวเดียว ขณะนี้ทางกรมทางหลวงได้ออกแบบ แล้ว เริ่มมีการเทสต์พื้นที่บริเวณนี้แล้ว น่าจะได้งบประมาณในการก่อสร้างเร็วๆนี้ ประธาน การทํารั้วต้องทําให้ยาวสักหน่อย น่าสัก ๓๐๐ เมตร เพื่อกันไม่ไห้คนข้ามได้เลย พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ขอสรุปว่า การบังคับใช้กฎหมายนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจรับไปดําเนินการใน ช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลาที่เหมาะสม และแขวงการทางจะดําเนินการในเรื่องการจัดทํารั้วกันคนข้าม ถนน คดีที่ ๓ แบบสิบสวนอุบัติเหคุที่ ๓/๒๕๕๔ คดีจราจรที่ ๑๙/๒๕๕๔ วันที่เกิดเหตุวันที่ ๒เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๓.๐๐ น. บริเวณถนนสายบางปลา ตําบลนาดี ระหว่างรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กกฉ-๑๑๑ สมุทรสาคร ของนายกําพล ทองสุข กับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลษ-๕๐๕ สมุทรสาคร ของนายฐานพาส สาครมณีแสงชัย พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาครดูจากสภาพพื้นที่เกิดเหตุ เป็นเวลากลางคืน มีแสงสว่างไม่เพียงพอ จุดที่เกิดเหตุ เป็นเส้นทางสายรอง จุดที่เฉี่ยวชนกันนั้นเป็นระหว่างรถจักรยานยนต์ทั้งสองคัน บริเวณถนนสายบาง ปลาตัด ถนนเศรษฐกิจ๑ เข้าไปประมาณ ๒๐๐ เมตร ขออนุญาตที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและ วิเคราะห์อุบัติเหตุ นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ของเพิ่มเติมข้อมูลถนนสายนี้ เป็นถนนสายรองที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดสายหนึ่ง ของจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเส้นนี้ ส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ซึ่งมีลักษณะทาง ที่ค่อนข้างชํารุด เป็นหลุมบ่อ รถที่วิ่งจะต้องคอยหลบหลุมบ่อ และอีกส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลตําบลบางปลา ลักษณะของเส้นทางใช้การได้ดี จากข้อมูลของอุบัติเหตุเกิดในช่วงเวลา กลางคืน ไม่มีแสงสว่างเพียงพอ พ.ต.ท.วิเชียรฯ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้ว ทราบหรือไม่ว่าผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาหรือไม่ พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ยังไม่สามารถทราบว่าผู้ขับขี่นั้นดื่มสุราของมึนเมาหรือเปล่า อยู่ในระหว่างรอผล พิสูจน์ นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก คระกรรมการบางท่านยังนึกไม่ออกว่าถนนสาย บางปลามีลักษณะอย่างไร จุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหน สภาพผิวการจราจรเป็นอย่างไร การเกิดอุบัติเหตุนั้น


มีลักษณะการชนอยู่ไม่กี่แบบ เช่น ชนท้าย ชนประสานงา ชนด้านข้าง และดูจากเหตุนี้น่าจะเกิดการชน ลักษณะประสานงากัน ต้องมีรถคันใดคันหนึ่งล้ําช่องทางจราจรเข้าไปอีกด้านหนึ่ง นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร ถนนสายบางปลาเส้นนี้ ในส่วนของทางหลวงชนบท น่าจะไปดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงผิวการจราจร ไหล่ทางก็ไม่มี เส้นแบ่งทิศทางจราจรก็ไม่มี ไฟส่องสว่างก็ไม่มี ไม่เหมือนส่วนที่ อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลบางปลา มีการแก้ไขสม่ําเสมอ ไฟส่องสว่างก็ใช้การได้ดี รถยนต์ยังวิ่ง ลําบากเลย จักรยานยนต์นั้นไม่ต้องพูดถึงทําให้รถมาใช้วิ่งช่วงกลางของถนนที่ยังไม่ชํารุดมักทําให้เกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร สําหรับประเด็นนี้สาเหตุเป็นลักษณะการชนแบบประสานงา วิเคราะห์แล้วน่าจะมี คันใดคันหนึ่งล้ําช่องทางจราจรเข้ามา ซึ่งถนนก็ไม่มีไฟส่องสว่างและเส้นแบ่งทิศทางการจราจร พ.ต.ท.สมโภชน์ฯ รอง ผกก.สภ.บางโทรัด การเกิดคดีอุบัติเหตุจราจรนั้น เราจะรอความเห็น พงส.ไม่ได้ เนื่องจากช้า ใช้ ระยะเวลานานมา ทําให้เราเสียโอกาสที่จะดําเนินการแก้ไข พงส.นั้นทราบ สามารถชี้ว่าใครผิดใครถูก แต่ไม่สามารถกระทําได้ โอกาสหน้า ควรเอาข้อมูลจาก พงส.ให้ได้มากกว่านี้สักหน่อย ทําให้การ วิเคราะห์ง่ายขึ้น นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร การประชุมที่จังหวัดนครปฐม เขาไม่พูดเรื่องว่าฝ่ายใดผิดหรือถูก เขาพูดเรื่องการ ที่เราจะลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุได้มาเพียงใดมากกว่า เราจะดําเนินการป้องกันแก้ไข อย่างไร น่าจะดูองค์ประกอบของการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นมากกว่าว่าเกิดจากอะไร รถ คน ถนน หรือ สภาพแวดล้อม แล้วนํามาช่วยกันแก้ไข การชี้ใครผิดใครถูก ของให้เป็นหน้าที่ของ พงส. นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร เราไม่ไปชี้ว่าใครถูกใครผิด คณะกรรมการควรวิเคราะห์ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจาสาเหตุอะไร แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร อีกกรณีหนึ่งที่เรามีข้อมูลแล้ว เราไปรอทาง พงส. อีก๒-๓ เดือน หรือ พงส.สอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ฝากทางตํารวจให้อย่างกรณีที่เกิดเหตุนี้ เป็นช่วงเวลากลางคืน ควรจะมีภาพในช่วงเวลากลางวัน สภาพพื้นที่รอบๆ เราจะเห็นพื้นที่จุดที่เกิดเหตุได้มากกว่าภาพที่เกิด เหตุในช่วงเวลากลางคืน พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ของการสืบสวนคดีอุบัติเหตุจราจร จะดูจากสาเหตุเป็นหลัก แล้วเรา นํามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก ส่วนความเห็นที่คณะกรรมการร่วมให้ความเห็นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็นความเห็นที่ พสง.จะต้องนําไปใช้ในทางคดี เอกสารที่เรานํามาวิเคราะห์ นั้นจะไม่เกี่ยวกับทางคดีของ พงส.แต่อย่างใด กลัวจะสับสนว่าความเห็นของคณะกรรมการจะเป็นการ ชี้นําคดี ที่เรามาร่วมกันวิเคราะห์ คือ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งต่อไฟในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวหรือจุดที่ใกล้เคียง นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร เราควรแก้ปัญหาตรงจุดนี้ น่าจะให้ทางหลวงชนบทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ปรับปรุงสภาพผิวการจราจรให้ใช้การได้ดี ติดตั้งไฟส่องสว่าง ส่วนไหล่ทางนั้นคงจะมีปัญหาเรื่องที่ดิน ไม่ ทราบว่าขยายได้ไหม จะมอบให้ทางหลวงชนบทเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง คดีที่ ๔ แบบสิบสวนอุบัติเหคุที่ ๔/๒๕๕๔ คดีจราจรที่ ๒๐/๒๕๕๔ วันที่เกิดเหตุวันที่ ๑๓เมษายน๒๕๕๔ เวลา๑๐.๐๐ น. บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน ขาออก ถนนพระรามที่๒ ประมาณ กม.ที่ ๓๑ ระหว่างรถยนต์ชนท้ายจํานวน ๖ คัน พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร เหตุนี้รถชนท้ายกันจํานวน ๖ คัน มีรถกระบะคันที่๑ รถกระบะคันที่๒ รถตู้คันที่๓ รถเก๋งคันที่๔ รถเก๋งคนที่๕ รถทัวร์คันที่๖ เหตุเกิดช่องทางด่วน ขาออก บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน อยากให้คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้


ประธาน

วันเกิดเหตุวันดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๔ มีรถจํานวนมากที่ใช้เส้นทาง เหตุเกิดหลัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผ่านไปตรวจจุดที่ ปตท.บางไผ่เตี้ย นายรอศักดิ์ฯ ผู้ประกอบการขนส่ง ถนนพระรามที่๒ เส้นนี้ รถชนกันบ่อย ชนกันแต่ละครั้งก็สามถึงสี่คันประจํา หรือมากกว่า ตรงจุดนี้น่าจะมีกล้องตรวจจับความเร็วหรือป้ายจับความเร็ว เพราะมีการชนกันตลอด เนื่องจากรถที่ใช้ ในช่องทางด่วนนั้นใช้ความเร็ว น่าจะลดอุบัติเหตุลงไปได้ นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร สะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน จริงๆแล้วรถจะใช้ความเร็วกัน จากการที่ไปสังเกตบริเวณ นี้ พบว่าช่วงขาลงจะมีต่อม่อ ของสะพานคนข้ามบังอยู่นิดนึง รถที่ลงมาต้องเบี่ยงซ้ายออก อาจทําให้ เกิดการ ชะลอตัวของรถ รถที่ตามหลังที่ใช้ความเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ อีกประการหนึ่ง บริเวณนี้ ถนนจะลื่น ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครก็มีมาตรการสนธิกําลังตั้งจุดตรวจและขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ และเห็นด้วยกับการที่จะติดตั้งป้ายว่าเป็นพื้นที่ตรวจจับความเร็ว ติดก่อนขึ้นสะพานหน้า ตลาดทะเลไทย เป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ส่วนที่ทางอําเภอเสนอให้ทําแถบ นูนมีเสียง แขวงการทางสมุทรสาครแจ้งว่าทํามากๆไม่ค่อยมีความศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควร เลยไม่ค่อยพบใน ถนนของแขวงการทางสักเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับถนนทางหลวงชนบท ตัวอย่างเช่น ถนนพุทธสาคร จะมี แทบทุกแยก ทุกโค้ง นายปรีชาฯ ประธาน กก.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ขอเสนอแนวคิดว่า จังหวัดสมุทรสาครนั้น ถนนลื่นเนื่องมาจากสาเหตุน้ํา เมือกปลา ดิน หรืออื่นๆก็ตาม จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดพิเศษที่มีการขนถ่ายปลาเป็นจํานวนมาก ถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะปราบปราบ ก็ยังมีส่วนที่เล็ดลอดอยู่เนื่องๆ คนที่ใช้รถใช้ถนนสายนี้เริ่มจากภาคใต้ ก็ไม่ทราบว่าถนนเส้นนี้ลื่นน่าจัดทําป้ายข้อความ “เข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร ถนนลื่น ควรระวัง” ทาง สองด้านที่เข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ขับขี่เห็นก็จะใช้ความระมัดระวัง ส่วนเชิงสะพานท่าจีนนั้นแสงไฟ จะสลัวๆ อยากให้แก้ไขให้สว่างกว่านี้อีกสักหน่อย เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก นายองอาจฯ หมวดการทางสมุทรสาคร ขอแสดงการวิเคราะห์การชนท้าย ประเด็นแรก รถน่าจะมีการเปลี่ยนช่องทาง การจราจรกะทันหัน รถที่ตามมาต้องชะลอตัว คนอื่นที่ตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดไม่สามารถหยุดได้ ประเด็นที่สอง น่าเกิดจากรถเสีย จอดขวางช่องทางจราจร ทําให้เสียช่องทางจราจรไป ทําให้รถชะลอตัว มีการเบี่ยงรถออก ทําให้เกิดการชนกันได้ อีกประเด็นคือ ความไม่ชํานาญเส้นทางของผู้ขับขี่ นายปรีชาฯ ประธาน กก.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร การมีรถจักรยานยนต์สวนทางบนสะพานท่าจีน ก็มีส่วนทําให้เกิด อุบัติเหตุ รถที่วิ่งมาตามปกติตกใจเบรก ทําให้เกิดการชนท้ายได้ เมื่อไหร่จะมีแนวทางแก้ไขให้ รถจักรยานยนต์วิ่ง เห็นใจรถจักรยานยนต์เหมือนกัน แต่ก็เห็นใจคนที่ไม่รู้แล้วไปชนรถที่วิ่งสวนย้อนมา ด้านข้างสะพาน ต่อเหล็กกั้นให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้ไหม นายสุริยันต์ฯ หน.ปภ.จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องนี้ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ทาง สนข. ได้ดําเนินการพิจารณาแก้ไข อย่างเช่นจุดสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน จุดต่างระดับเข้าเมืองสมุทรสาคร จุดอื่นๆอีกหลายจุด อยู่ระหว่าง การศึกษาแนวทางที่จะดําเนินการแก้ไข ส่วนที่เสนอมาว่าให้สร้างสะพานให้รถจักรยานยนต์ข้ามไปได้ นั้น ยังอยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้เช่นกัน นายปรีชาฯ ประธาน กก.ตร.สภ.เมืองสมุทรสาคร สิ่งที่ทํานั้นบางครั้งผิดกฎหมาย แต่เป็นการรักษาชีวิตประชาชน เราก็ควร ทํา นายสมศักดิ์ฯ หน่วยกู้ภัยสมุทรสาคร เหตุวันนั้นก็ไปที่เกิดเหตุเหมือนกัน ถนนมีรถเยอะมาก รถที่ชนกันนั้นมีผู้บาดเจ็บ เล็กน้อย น่าจะเกิดจากคนขับรถคันแรกหลบรถที่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ซึ่งสะพานท่าจีนนั้นจะขับขึ้น


ต้องใช้แรงรถเร่งเครื่องขึ้นมาเพื่อขึ้นสะพาน ต้องใช้ความเร็วมาก และทัศนีย์ภาพของสะพานท่าจีน ใน ช่องคู่ขนานยังมีรถจอด หรือชะลอตัวดูเรือที่จมอยู่ด้านล่าง นายสุมลฯ ผู้แทนกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้เรือลําดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายออกไปอยู่วัดช่องลมแล้ว พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร มีคณะกรรมการท่านใดเสนอความเห็นวิเคราะห์อีกหรือไม่ เพื่อเป็นการกระชับ เวลา ขอสรุปอุบัติเหตุนี้ตามที่แขวงการทางเสนอว่าน่าจะเกิดจากผู้ขับขี่เปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน ทําให้ผู้ขับขี่คันหลังชะลอรถไม่ทัน จึงเกิดเหตุขึ้น ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันให้ตรงกับสาเหตุตามวาระการประชุมที่ ๓ โดยมีการกําหนด มาตรการ/แผนงานหรือโครงการระยะเร่งด่วน ระยะสั้นและระยะยาว พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ๑. คดีที่๑ แนวทางแก้ไขอุบัติเหตุในครั้งนี้ ๑.๑ ในระยะเร่งด่วน - ในการจอดรถขนาดใหญ่ที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถล้ําเข้าในผิวการจราจร ผู้ขับขี่ต้องเปิด ไฟสัญญาณไว้ - เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นการจอดรถลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งประชาสัมพันธ์หรือ ดําเนินการจับกุมตามอํานาจหน้าที่ ๑.๒ ในระยะสั้น - มีป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุให้รถที่จอดทราบและดําเนินการ ๑.๓ ในระยะยาว - มีป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุให้รถที่จอดทราบและดําเนินการ ๒. คดีที่๒ แนวทางแก้ไขอุบัติเหตุในครั้งนี้ ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน - จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรดําเนินการกวดขันจับกุม บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน - แขวงการทางสมุทรสาคร ดําเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอและรั้วเหล็กกันคนข้ามถนน - จังหวัดสมุทรสาครประสานงานท้องถิ่น ติดกล้องวงจรปิด ๒.๒ ในระยะสั้น - แขวงการทางสมุทรสาคร ดําเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดและรั้วเหล็กกั้นคนข้ามถนน - จังหวัดสมุทรสาครประสานงานท้องถิ่น ติดกล้องวงจรปิด ๒.๓ ในระยะยาว - แขวงการทางสมุทรสาคร ดําเนินการติดตั้งป้ายห้ามจอดและรั้วเหล็กกั้นคนข้ามถนน - จังหวัดสมุทรสาครประสานงานท้องถิ่น ติดกล้องวงจรปิด ๓. คดีที่๓ แนวทางแก้ไขอุบัติเหตุในครั้งนี้ ๓.๑ ในระยะเร่งด่วน - แจ้งทางหลวงชนบท ซ่อมแซมแก้ไขถนนที่ชํารุด ติดตั้งไฟส่องสว่าง ๓.๒ ในระยะสั้น - แจ้งทางหลวงชนบท ซ่อมแซมแก้ไขถนนที่ชํารุด ติดตั้งไฟส่องสว่าง ๓.๓ ในระยะยาว - ต้องมีไฟส่องสว่างให้ชัดเจน ตลอดสาย


- ปรับปรุงแก้ไขผิวการจราจรที่ชํารุดให้ใช้การได้ปกติ ๔. คดีที่๔ แนวทางแก้ไขอุบัติเหตุในครั้งนี้ ๔.๑ ในระยะเร่งด่วน - ติดป้ายเตือนให้ระมัดระวังพื้นผิวการจราจรลื่น - กวดขันจับกุมรถบรรทุกปล่อยน้ําเมือกปลาลงบนถนนหลวง - รณรงค์ประสานงานผู้ประกอบการ สร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ให้ปล่อยน้ําเมือก ปลาลงพื้นถนน ๔.๒ ในระยะสั้น - กวดขันจับกุมรถบรรทุกปล่อยน้ําเมือกปลาลงบนถนนหลวง - รณรงค์ประสานงานผู้ประกอบการ สร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ให้ปล่อยน้ําเมือก ปลาลงพื้นถนน ๔.๓ ในระยะยาว - ติดป้ายเตือนก่อนเข้าตัวจังหวัดสมุทรสาคร “ถนนลื่น” ให้ระมัดระวัง ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ พ.ต.ต.ภาคินฯ สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร ขอขอบคุณการวิเคราะห์ของคณะกรรมการ จะสรุปความเห็นให้คระกรรมการ ระดับจังหวัดทราบต่อไปอีกครั้ง ครั้งต่อไปจะนําเรียน รองผกก.สส.เมืองสมุทรสาคร ว่าการนําข้อมูลมา อยากให้ พงส.มาให้ข้อมูลด้วย ส่วนความเห็นทางคดีทางคระกรรมการจะไม่เข้าไปก้าวก่าย ทาง คณะกรรมการจะวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาเท่านั้น ส่วนเรื่องเบี้ยเลี้ยงการประชุม จะเร่งรัด ดําเนินการ ประธาน คดีที่คณะกรรมการนํามาวิเคราะห์ เวลาที่เกิดเหตุช่วงกลางคืน ควรมีภาพถ่ายเวลากลางวันมาร่วม พิจารณาด้วย ปิดการประชุม

พันตํารวจตรี ( ภาคิน แสนพุฒิ ) สารวัตรจราจรสถานีตาํ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ผู้ตรวจรายงานการประชุม


บันทึกข้อความ ส่วนราชการ สภ.เมืองสมุทรสาคร โทร. ๐-๓๔๘๑-๐๕๖๖ ที่ สค ๐๑๒๙.๐๖ / วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอส่งรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ครัง้ ที่๑/๒๕๕๔ เรียน

ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

ตามคําสั่ง อําเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ ๑๐๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร ตามโครงการ “ โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุ เพื่อ แก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้การปฏิบัติใน การอํานวยการ กํากับ ดูแล ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ในการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลด อุบัติเหตุจราจร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลงานป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๓ นั้น สภ.เมืองสมุทรสาคร ขอเรียนว่า ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน อําเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่๑/๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ แนบมาพร้อม หนังสือนี้แล้ว จํานวน แผ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ต. ( ภาคิน แสนพุฒิ ) สว.จร.ฯ ปรท.ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร


ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลงานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ชั้น ๓ 

ระเบียบวาระที๑่ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที๒่ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที๓่ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที๔่ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที๕่ มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที๖่ มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... เรื่องเพื่อทราบ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... เรื่องการติดตามผลการดําเนินการของแต่ละฝ่ายที่ได้รบั มอบหมาย ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... เรื่องการสรุปผลการวิเคราะห์ ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนทีผ่ ่านมา โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาราย สําคัญทีน่ ่าสนใจนําเสนอประกอบการพิจารณา ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... เรื่องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันให้ตรงกับสาเหตุตามวาระการประชุมที่ ๓ โดยมี การกําหนดมาจรการ/แผนงานหรือโครงการระยะเร่งด่วน ระยะสัน้ และระยะยาว ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................


แผนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุ ประกอบแบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร รายที่๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๐น. บริเวณหน้าสถานีบริการน้ํามันบางจาก(ขาออก) ประมาณกม.ที่ ๓๓+๘๐๐ ถ.พระรามที่ ๒


แผนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุ ประกอบแบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร รายที่๒ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐ น.บริเวณหน้าตลาดกุ้ง ประมาณกม.ที่ ๒๙ ถ.พระรามที่ ๒


แผนที่และภาพถ่ายที่เกิดเหตุ ประกอบแบบรายงานการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร รายที่๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๓.๐๐น. ถนนสายบางปลา ต.นาดี


ประมวลภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔


ประมวลภาพ : รายงานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอําเภอเมืองสมุทรสาคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุอำเภอเมืองสมุทรสาคร ครั้งที่๑ปี๒๕๕๔  

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร