Katalog PePe - Armatura i Stal Kwasoodporna

Page 1Art. 001

Króciec z³¹cza gwintowany d³ugi DIN 11851 Male part (long) DIN 11851

Art. 002

Króciec z³¹cza sto¿kowy d³ugi DIN 11851 Liner (long) DIN 11851

Art. 003

Uszczelka DIN 11851 Seal ring DIN 11851

1


Art. 004

Uszczelka DIN 11851 wysoka Seal ring DIN 11851 thick type

Art. 005

Nakrêtka DIN 11851 Nut DIN 11851

Art. 006

Nakrêtka zaœlepiaj¹ca Blind nut

2


Art. 007

Nakrêtka zaœlepiaj¹ca z ³añcuszkiem Blind nut with chain

Art. 008

Uszczelka do nakrêtki zaœlepiaj¹cej Seal disc

Art. 009

Zaœlepka sto¿kowa pod nakrêtkê Liner blank

3


Art. 010

Króciec z³¹cza gwintowany do rozwalcowania DIN 11851 Expanding male part DIN 11851

Art. 011

Króciec z³¹cza sto¿kowy do rozwalcowania DIN 11851 Expanding liner DIN 11851

Art. 012

Koñcówka gwintowa do wê¿a DIN 11854 Hose male part DIN 11854

4


Art. 013

Koñcówka sto¿kowa do wê¿a DIN 11854 Hose liner DIN 11854

Art. 014

Tuleja do wê¿a Hose nozzle

Art. 015

Nakrêtka PN Nut PN

5


Art. 016

Uszczelka PN Seal ring PN

Art. 017

Króciec z³¹cza gwintowany do spawania PN Welding male part PN

Art. 018

Króciec z³¹cza p³aski do spawania PN Welding liner PN

6


Art. 019

Nakrêtka SMS Nut SMS

Art. 020

Uszczelka SMS Seal ring SMS

Art. 021

Króciec z³¹cza gwintowany SMS Welding male part SMS

7


Art. 022

Króciec z³¹cza p³aski SMS Welding liner sms

Art. 023

Koñcówka z³¹cza klamrowego DIN 32676 Welding ferrule DIN 32676

Art. 024

Koñcówka z³¹cza klamrowego ISO 2852 Welding ferrule ISO 2852

8


Art. 025

Uszczelka z³¹cza klamrowego DIN 32676 Clamp seal ring DIN 32676

Art. 026

Uszczelka z³¹cza klamrowego ISO 2852 Clamp seal ring ISO 2852

Art. 027

Klamra ciê¿ka Heavy duty clamp

9


Art. 028

Zaœlepka do z³¹cza klamrowego Clamp blank

Art. 029

Redukcja symetryczna i niesymetryczna DIN 11852 Concentric and eccentric reducer DIN 11852

10


Art. 030

Redukcja symetryczna SMS SMS Concentric reducer

Art. 031

Redukcja niesymetryczna SMS SMS Eccentric reducer

Art. 032

Kolano 90째 DIN 11852 90째 Elbow DIN 11852

11


Art. 033

Kolano 45째 DIN 11852 45째 Elbow DIN 11852

Art. 034

Kolano 90째 R= 5D 90째 Elbow R= 5D

Art. 035

Kolano SMS SMS Elbow

12


Art. 036

Kolano SMS R= 3D SMS Elbow R= 3D

Art. 037

Tr贸jnik kr贸tki DIN 11852 Tee short DIN 11852

Art. 038

Tr贸jnik r贸wnoramienny Equal tee

13


Art. 039

Tr贸jnik redukcyjny kr贸tki Reducing tee short

Art. 040

Czw贸rnik Cross piece, short

14


Art. 041

Tr贸jnik kolanowy Y-piece

Art. 042

Tr贸jnik kr贸tki SMS SMS Tee short

Art. 043

Tr贸jnik redukcyjny SMS SMS Reducing tee

15


Art. 044

Zaw贸r klapkowy do spawania Butterfly valve with welding ends

Art. 045

Zaw贸r klapkowy gwintowany Butterfly valve with male ends

Art. 046

Zaw贸r klapkowy gwintowany/spawany Butterfly valve with male/welding ends

16


Art. 047

Zawór klapkowy drójdrogowy Three way butterfly valve

Art. 048

Zawór klapkowy trójdrogowy dŸwigniowy Three way butterfly valve with double action switch

Art. 049

R¹czka zaworu klapkowego Butterfly valve handle

17


Art. 050

R¹czka zaworu klapkowego regulacyjna Butterfly valve handle, stepless

Art. 051

Si³ownik pneumatyczny powietrze/powietrze Pneumatic actuator air/air

Art. 052

Si³ownik pneumatyczny powietrze/sprê¿yna Pneumatic actuator air/spring

18


Art. 053

Uchwyt si³ownika Compact bracket

Art. 054

WskaŸnik zbli¿eniowy Switch cap

Art. 055

Uszczelka do zaworu klapkowego Butterfly valve seal

19


Art. 056

Zaw贸r zwrotny spr锚驴ynowy Non-return valve

Art. 057

Zaw贸r probierczy Sampling valve

Art. 058

Odpowietrzacz rurowy Air relief valve

20


Art. 059

Latarka Cylinder sight glass

Art. 060

Wziernik Sight glass

Art. 061

Latarka na czw贸rniku Cross with two sight glasses

21


Art. 062

Obejma bez trzpienia Pipe clamp without shaft

Art. 063

Obejma z trzpieniem Pipe clamp with shaft

Art. 064

Kompensator Compensator

22


Art. 065

G³owica myj¹ca z zawleczk¹ Spray ball

Art. 066

G³owica myj¹ca obrotowa Rotary spray head

1”-2”

1/2”-3/4”

Art. 067

Klucz hakowy Hinged union spanner

23


Art. 068

Filtr rurowy k¹towy gwintowany Angular filter with male ends

Dostêpna wielkoœæ oczek: 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.4, 0.25, 0.1 mm

Art. 069

Filtr rurowy szczelinowy do spawania Angular filter with slotted strainer

Dostêpna wielkoœæ szczelin: 1.0, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05 mm

Art. 070

Osadnik Dirt trap

Dostêpna wielkoœæ oczek: 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, 0.4, 0.25, 0.1 mm

24


Art. 071

Kolanko gw. wewn. Threaded elbow F/F

Art. 072

Kolanko nyplowe Street elbow M/F

Art. 073

Tr贸jnik gw. wewn. Female thread tee

Armatura Przemys鲁owa

25


Art. 074

Czwórnik Cross

Art. 075

Nypel pe³ny Parallel nipple

Art. 076

Nypel do spawania Welding nipple

26

Armatura Przemys³owa


Art. 077

Nypel z nakrêtk¹ szeœciok¹tn¹ Hexagonal nipple

Art. 078

Nypel redukcyjny Reducing hexagonal nipple

Armatura Przemys³owa

27


Art. 079

Nypel podwójny Barrel nipple

Art. 080

Nypel do wê¿a z nakrêtk¹ szeœciok¹tn¹ Hose nipple with hexagonal nut

Art. 081

Nypel do wê¿a Hose nipple

28

Armatura Przemys³owa


Art. 082 074

Mufa Czwórnik Cross Socket

Art. 083 075

Nypelredukcyjna Mufa pe³ny Parallel nipple Reducing socket

Art. 084 076

Nypel do spawania Nakrêtka szeœciok¹tna Welding nipple Hexagonal nut

Armatura Przemys³owa

29


Art. 085

Redukcja z nakrêtk¹ Reducing bushing

Art. 086

Zakrêtka Round cap

Art. 087

Zakrêtka szeœciok¹tna Hexagonal cap

30

Armatura Przemys³owa


Art. 088 074

Korek czworok¹tny Czwórnik Cross plug Square

Art. 089 075

Nypel pe³ny Korek szeœciok¹tny Parallel nipple Hexagonal plug

Art. 090 076

Nypel do Z³¹cze z gwintem spawania wew. (z uszczelk¹ p³ask¹) Welding Flat union, nipple female threaded ends

Armatura Przemys³owa

31


Art. 091

Z³¹cze sto¿kowe z gwintem wew. Conical union, female threaded ends

Art. 092

Z³¹cze sto¿kowe z koñcówkami do spawania Butt weld conical union

Art. 093

Z³¹cze sto¿kowe z gwintem wew./zew. Conical union, male/female threaded ends

32

Armatura Przemys³owa


Art. 094 074

Filtr siatkowy Czw贸rnik Cross Y-strainer

Art. 075 095

Nypel pe鲁ny Zaw贸r zwrotny Parallelspring Y-type nipplecheck valve

Art. 076 096

Nypel do Kurek spustowy spawania Welding Drain cock nipple

Armatura Przemys鲁owa

33


Art. 097

Zawór kulowy trójdrogowy typ „L” i „T” 3-way ball valve „L” and „T” type

Art. 098

Zawór kulowy 2-czêœciowy z gwintem wewnêtrznym Female threaded two piece ball valve

34

Armatura Przemys³owa


Art. 099 074

Zawór kulowy 3-cz z koñcówkami do spawania/gwintem wewnêtrznym Czwórnik Cross 3piece ball valve with threaded/welding ends

Art. 100 075

Nypel pe³ny Zawór kulowy 2-czêœciowy ko³nierzowy Parallel Two piece nipple flanged end ball valve

Art. 101 076

Nypel doz spawania Obejma trzpieniem Welding Pipe clamp nipple with welding shaft

Armatura Przemys³owa

35


Art. 102

Redukcja symetryczna i niesymetryczna Concentric and eccentric reducer

36

Armatura Przemys続owa


Art. 103 076

Nypel do Kolano spawane spawania 90° Welding elbow nipple 90°

Armatura Przemys³owa

37


Art. 104

Tr贸jnik spawany Welding tee

Art. 105

Dennica End cap

38

Armatura Przemys鲁owa


Art. 106 074

Ko³nierz luŸny przet³aczany PN10 DIN 2642 Czwórnik Cross loose flange PN10 DIN 2642 Pressed

Art. 107 075

Nypel pe³ny Ko³nierz aluminiowy luŸny PN10 DIN 2642 Parallel nipple Aluminium slip-on flange PN10 DIN 2642

Armatura Przemys³owa

39


Art. 108

Ko続nierz wywijany PN10 DIN 2642 Pressed collar PN10 DIN 2642

Art. 109 076

Nypel dop続aski Ko続nierz spawania do spawania PN10 DIN 2576 Welding Flat welding nipple flange PN10 DIN 2576

40

Armatura Przemys続owa


Art. 110 074

Ko続nierz p続aski do spawania EN 1092-1 Czw坦rnik Cross Flat welding flange EN 1092-1

PN10 EN 1092-1/01

PN16 EN 1092-1/01

Armatura Przemys続owa

41


Art. 111 074

Ko続nierz p続aski do spawania EN 1092-1 Czw坦rnik Cross Flat welding flange EN 1092-1

PN25 EN 1092-1/01

PN40 EN 1092-1/01

42

Armatura Przemys続owa


Art. 112 074

Ko³nierz luŸny EN 1092-1 Czwórnik Cross flange EN 1092-1 Slip-on

PN10 EN 1092-1/02

PN16 EN 1092-1/02

Armatura Przemys³owa

43


Art. 113 074

Ko³nierz luŸny EN 1092-1 Czwórnik Cross flange EN 1092-1 Slip-on

PN25 EN 1092-1/02

PN40 EN 1092-1/02

44

Armatura Przemys³owa


Art. 114 074

Ko³nierz szyjkowy EN 1092-1 Czwórnik Cross neck flange EN 1092-1 Welding

PN10 EN 1092-1/11

PN16 EN 1092-1/11

Armatura Przemys³owa

45


Art. 115 074

Ko³nierz szyjkowy EN 1092-1 Czwórnik Cross neck flange EN 1092-1 Welding

PN25 EN 1092-1/11

PN40 EN 1092-1/11

46

Armatura Przemys³owa


Art. 116 074

Ko³nierz zaœlepiaj¹cy EN 1092-1 Czwórnik Crossflange EN 1092-1 Blind

PN10 EN 1092-1/05

PN16 EN 1092-1/05

Armatura Przemys³owa

47


Art. 117 074

Ko³nierz zaœlepiaj¹cy EN 1092-1 Czwórnik Crossflange EN 1092-1 Blind

Pn25 EN 1092-1/05

PN40 EN 1092-1/05

48

Armatura Przemys³owa


Jesteœmy autoryzowanym dystrybutorem armatury i urz¹dzeñ firmy Alfa Laval, która jest wiod¹cym na œwiecie dostawc¹ wysokiej jakoœci, nowatorskich urz¹dzeñ dla przemys³u spo¿ywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego itp. W bogatej ofercie Alfa Laval znajduj¹ siê m.in.:

Zawory sanitarne: - klapowe - grzybowe - Mixproof -membranowe - regulacyjne - probiercze - kulowe - sta³ego ciœnienia

Urz¹dzenia steruj¹co-wskazuj¹ce:

Alfa Laval

49


Pompy: - odœrodkowe - œrubowe - z pierœcieniem wodnym - krzywkowe

Wymienniki ciep³a: p³ytowe, lutowane

50

Alfa Laval


Wyposa¿enie zbiorników - szeroka gama produktów obejmuj¹ca w³azy, urz¹dzenia myj¹ce, aparaturê pomiarow¹ i ró¿nego rodzaju akcesoria.

W³azy: okr¹g³e, owalne, prostok¹tne

Urz¹dzenia pomiarowe: termometry, manometry, przep³ywomierze, czujniki poziomu, czujniki do pomiaru przewodnoœci, systemy wa¿enia, przetworniki poziomu

Alfa Laval

51


Urz¹dzenia myj¹ce: g³owice statyczne i obrotowe, turbiny myj¹ce

Oferujemy pomoc w doborze urz¹dzeñ w zale¿noœci od rozmiaru, kszta³tu i wyposa¿enia zbiornika.

Czêœci zamienne: Oferujemy oryginalne czêœci zamienne do wszystkich typów urz¹dzeñ Alfa Laval.

52

Alfa Laval