Soal Beach Resort

Page 1

Ons resort op de mooiste locatie aan het IJsselmeer

Juist in deze tijd is (recreatie)vastgoed een interessante manier van beleggen. Appartementen, en zeker die in het luxere segment op een toplocatie, zijn een unieke beleggingskans. Soal Beach Resort ís zo’n project in het luxere segment op een toplocatie. Wat nu nog AquaResort it Soal is, verandert de komende jaren in een vakantieresort dat op alle gebieden het gemiddelde ver overstijgt: qua locatie, architectuur, veelzijdigheid en sfeer. Soal Beach Resort rust op drie pijlers: natuurbeleving, luxe en levendigheid. Het wordt een dynamische plek waar altijd iets te beleven is en waar iedereen zich thuis voelt.

https://www.soalvastgoed.nl/

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.