Page 1

Lunds Tekniska HĂśgskola fristĂĽende kurser

VĂĽrterminen 2011

1


J

ust nu pratas det mycket om kompetensutveckling och” long life learning” både i industrin och i statliga och kommunala förvaltningar. Den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. Detta gör att den utbildning man en gång fått riskerar att bli föråldrad. LTHs fristående kurser ger en fantastisk möjlighet att kostnadsfritt uppdatera och förnya kompetensen. Innehållet hämtas ofta från vår spetsforskning och kurserna har valts ut med stor omsorg. När du väljer att läsa en fristående kurs förvärvar du inte bara ny kunskap utan också ett nytt nätverk av människor, som är intresserade av samma sak som du. Jag lovar att du inte kommer att ångra ditt val! Anders Axelsson

Rektor Lunds Tekniska Högskola


Innehåll Anmälan och behörighet

Kemi, kemiteknik, bioteknik

Anmälningsförfarande..............................................4 Antagningsordning...................................................4 Behörighet................................................................4 Urval........................................................................5 Avgifter....................................................................5 Kursplaner................................................................5

TFRB25 Drycker, vetenskap och teknik, 7,5 hp.....12 TFRB60 Livsmedelskemi, 7,5 hp...........................13 TFRC55 Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet, 15 hp..............................13 TFRC60 Metodik, 7,5 hp......................................14 TFRD01 Kost och hälsa 1, 7,5 hp..........................14 TFRG05 Grön kemi och bioteknik, 7,5 hp............15

Arbetsmiljö TFRC70 Människan i extrema miljöer, 7,5 hp.........6

Miljövård

Arkitektur

TFRN01 Miljösystemanalys: klimat som vetenskap och politik, 7,5 hp..................................15 TFRN40 Miljövård, tillämpningskurs, 15 hp.........16 TFRN45 Internationell miljövård, tematisk kurs, 7,5 hp..............................................16 TFRN50 Energisystemanalys; förnybara energikällor, 7,5 hp.................................17 TFRN55 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning, 15 hp.......................17

TFRA40 Grafisk design, fortsättningskurs, 7,5 hp....6 TFRA50 Kyrkorummets och gudstjänstens arkitektur, 7,5 hp.....................................................6 TFRC40 Svensk modern interiör- och möbelhistoria - en översikt, 7,5 hp...........................7 TFRC45 Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker, 7,5 hp.......................................................7 TFRC85 Miljöpsykologi, 7,5 hp..............................7 TFRC90 Europeisk arkitekturhistoria, 7,5 hp..........8 TFRC95 Bild och rum, 15 hp..................................8 TFRF85 Miljöpsykologi - fördjupning, 7,5 hp.........8 TFRN05 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö, 6 hp................................9

Byggnadsteknik och samhällsbyggnad TFRC80 Projektledning och projektmetodik, 15 hp.............................................9 TFRF90 Solel - grundkurs i solcellsteknik, 7,5 hp....9

Datorstött designarbete TFRC75 CAD - datorstödd konstruktion, 7,5 hp..............................................10 TFRF80 Praktisk projektering och BIM B, 7,5 hp........................................................10 TFRF95 Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer, 7,5 hp.............................10 TFRG01 Digital visualisering och presentation, 7,5 hp...............................................11

Informationsteknologi TFRC50 Datasäkerhet, 7,5 hp...............................11 TFRF75 Digitala projekt, 10 hp............................11

Innovation TFRC65 Immaterialrätt, 6 hp................................12

Programvaruteknik TFRN10 Programvarutestning, 7,5 hp...................18

Rehabiliteringsteknik TFRA05 Rehabiliteringspedagogik och neuropsyk. diagnoser, fördjupning, 10 hp..............18 TFRB20 Att utforma tankestöd i vardagen, 10 hp....................................................19 TFRB55 Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg, 7,5 hp......................19


Anmälan och behörighet Anmälningsförfarande Du anmäler dig via Internet (www.studera.nu) – som är öppet för anmälan 15 september t o m 15 oktober. Samtidigt skickar du samtliga merithandlingar till: Antagningen, 833 82 Strömsund. Den som anmält sig för sent placeras regelmässigt efter övriga sökande vid urvalet. Fortfarande skall dock anmälan göras via www.studera.nu. Antagningsmyndigheten har tillgång till uppgifter som registrerats i LADOK vid Lunds universitet samt uppgifter som blivit registrerade av VHS genom tidigare ansökan via www.studera.nu. Här kan du själv se vilka meriter som är registrerade på ditt konto. Alla övriga uppgifter som åberopas för grundläggande eller särskild behörighet samt förtur ska vid varje anmälningstillfälle styrkas med bevittnade handlingar som bifogas anmälan, sista dag för komplettering är den 1 december. Fram till urvalet beaktas dock inkomna kompletteringar i mån av tid. Vid otillräckligt antal behöriga sökande kan en kurs ställas in.

Antagningsordning Universitetsstyrelsen har fastställt en antagningsordning för LTH. Denna finns tillgänglig på www.lth.se. I dessa anvisningar återges gällande regler i sina huvuddrag.

Behörighet För antagning till högskoleutbildning krävs att den sökande uppfyller dels kraven för grundläggande behörighet, dels de krav på särskild behörighet som kan vara uppställda för den enskilda kursen. Kraven för grundläggande behörighet kan uppfyllas enligt följande: För sökande med betyg utfärdat efter den 1 januari 2010 »»

Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng och lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i Svenska/svenska som andra språk kurs A och B, Engelska kurs A och Matematik kurs A.

För sökande med betyg utfärdat före den 1 januari 2010

4

»»

Slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller komvux med lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.

»»

Samlat betygsdokument från komvux med lägst betyget Godkänd på kurser som motsvarar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg.

»»

Fullständigt avgångsbetyg från gymnasieskolans linjer, mellanårsprogram, motsvarande äldre utbildningar eller komvux. Det krävs även slutförd lärokurs om minst 2 årskurser i svenska och engelska utan betygskrav alternativt lägst betyget Godkänd i svenska kurs B och engelska kurs A.

»»

Folkhögskoleutbildning med intyg om allmän/grundläggande behörighet för högskolestudier.

»»

25:4, övergångsregel: För att bli behörig enligt 25:4-regeln längst t o m den 31 december 2011 ska du vara född senast 1983, arbetat minst 4 år på halvtid samt uppfylla kraven i svenska och engelska före den 1 juli 2008.

»»

Avslutad utländsk gymnasieutbildning, som ger behörighet till högskolestudier i det land där man har genomgått utbildningen, samt erforderliga kunskaper i svenska och engelska.


Eventuella särskilda behörighetskrav finns angivna under respektive kurs. Om ett behörighetskrav formulerats som krav på viss kurs från gymnasieskolan krävs alltid lägst betyget 3 eller Godkänd. Om det finns särskilda skäl kan dispens beviljas från ett eller flera behörighetskrav. I så fall ska en särskild motiverad dispensansökan bifogas med anmälan. Reell kompetens: saknar du formell behörighet kan nu universitetet värdera andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter du har. Syftet är att på detta sätt bedöma om din samlade kompetens ger dig möjlighet att klara av den utbildning du söker. Om du önskar en sådan bedömning skriv ett personligt brev som beskriver de speciella kunskaper du har och varför du anser att dessa kunskaper gör det möjligt för dig att följa utbildningen. Bifoga handlingar som styrker lämnade uppgifter.

Urval De fristående kurserna vid LTH vänder sig till yrkesverksamma och till studenter vid övriga fakulteter. De urvalsbestämmelser som gäller för högskolenybörjare tillämpas sålunda inte. Till vissa kurser sker urval helt eller delvis efter särskilda meriter. Detta anges i respektive kursplan. I enskilda fall kan dessutom förtursantagning ske på grund av särskilda skäl. Skäl för sådan individuell förtur kan exempelvis vara utbildning eller yrkesverksamhet av särskild betydelse för sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen, sökandes behov av utbildningen samt medicinska eller sociala skäl. Urval till kursplatser som inte besätts med förtur sker efter summan av poäng för högskolestudier och poäng för yrkesverksamhet. Varje fullt femtontal poängs högskolestudier upp till och med 60 högskolepoäng ger tio meritpoäng. Endast prestationer som fullgjorts vid anmälningstidens utgång beaktas. Högst 40 meritpoäng kan erhållas. Vidare ger varje hel sammanhängande period om sex månaders yrkesverksamhet på minst halvtid hos samma arbetsgivare 10 meritpoäng. Endast förvärvsarbete som anställd eller i eget företag beaktas. Högst 40 meritpoäng kan erhållas för yrkesverksamhet. Sökande som är antagen till utbildningsprogram vid LTH som omfattar mer än 180 högskolepoäng placeras vid urvalet efter övriga sökande. Undantagna från detta förfarande är de kurser som ges vid Avdelningen för miljö- och energisystem. För antagning till mer än 30 högskolepoäng vid ett antagningstillfälle krävs särskilt tillstånd. Ansökan om sådant tillstånd ska bifogas anmälan. Den som en gång blivit registrerad på en kurs kan inte på nytt antas till samma kurs. För att behålla sin kursplats måste den antagna studenten besvara antagningsbeskedet i tid samt närvara vid introduktionsmötet.

Avgifter Undervisningen är avgiftsfri. Litteratur och annat studiematerial bekostas av den studerande.

Kursplaner Fullständiga kursplaner finns på LTH:s webbsidor: www.lth.se/utbildning/frikurs/ Där anges bl.a. »»

vilka som kan antas med förtur

»»

kurslitteratur

»»

mer information om kursens mål och innehåll

5


Arbetsmiljö TFRC70 Människan i extrema miljöer, 7,5 hp Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande. Kursperiod: 2011-01-25–2011-05-31 Kurstakt: 25%, dagtid Information lämnas av: Ingvar Holmér, Tfn: 046-222 39 32 Epost: ingvar.holmer@design.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2183T

Arkitektur TFRA40 Grafisk design, fortsättningskurs, 7,5 hp The course aims at advancement of skills in graphics software and knowledge in visual arts. It develops professional skills through analysis and production of quality graphic design works i.e. poster, magazine layout, product packaging, book design.The course will be given in English. Kursperiod: 2011-03-03–2011-05-03 Kurstakt: 50%, sen eftermiddag Information lämnas av: Pawel Szychalski, Tfn: 046-222 87 74 Epost: Pawel.Szychalski@arkitektur.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2264T

TFRA50 Kyrkorummets och gudstjänstens arkitektur, 7,5 hp Syftet med kursen är att kursdeltagarna skall få en vidgad förståelse för och en inblick i hur samspelet mellan kyrkan och dess gestaltning, kulturmiljövården och den liturgiska teologin sker och har skett under tid. Kursperiod: 2011-01-20–2011-06-03 Kurstakt: 25%, dagtid Information lämnas av: Kerstin Barup, Tfn: 046-222 72 68 Epost: Kerstin.Barup@byggark.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2373T

6


TFRC40 Svensk modern interiör- och möbelhistoria - en översikt, 7,5 hp Denna översiktskurs fokuserar på moderna svenska interiörmiljöer och deras möbelbestånd sett ur sitt stil- och kulturhistoriska sammanhang, från förra sekelskftet fram till idag med inriktning på bevarande och underhåll. Kursperiod: 2011-01-20–2011-06-03 Kurstakt: 25%, sen eftermiddag Information lämnas av: Kerstin Barup, Tfn: 046-222 72 68 Epost: Kerstin.Barup@byggark.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2374T

TFRC45 Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker, 7,5 hp Kursen ger grundläggande kunskaper om traditionella byggnadsmaterial och tekniker, bl a beträffande natursten, tegel, trä, puts stuck och färg. Kursen förmedlar förmåga att förstå sambandet mellan estetik och byggnadens materialmässiga och konstruktiva uppbyggnad. Kursperiod: 2011-01-20–2011-06-03 Kurstakt: 25%, dagtid Information lämnas av: Kerstin Barup, Tfn: 046-222 72 68 Epost: Kerstin.Barup@byggark.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2375T

TFRC85 Miljöpsykologi, 7,5 hp Kursen lär ut hur miljön påverkar människors hälsa och välbefinnande; hur människan genom sitt beteende påverkar miljön och varför. Bl a behandlas metoder för att mäta upplevelse av fysisk och psykosocial miljö samt miljörelaterade besvärsreaktioner. Kursperiod: 2011-01-21–2011-03-25 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Thorbjörn Laike, Tfn: 046-222 76 04 Epost: Thorbjorn.Laike@mpe.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2540T

7


TFRC90 Europeisk arkitekturhistoria, 7,5 hp Kursen behandlar europeisk och nordisk arkitekturhistoria från antiken till nutid och består av en serie föreläsningar kompletterade med seminarier. Två dagar ägnas åt förberedda rundturer i Lund med studier av 1800- resp 1900-talets arkitektur. Kursperiod: 2011-01-26–2011-04-14 Kurstakt: 50%, sen eftermiddag Information lämnas av: Anna-Maria Blennow, Tfn: 046-222 72 82 Epost: Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2301T

TFRC95 Bild och rum, 15 hp Kursen utvecklar och förstärker kommunikationsförmågan genom att arbeta visuellt och rumsligt. Olika uttrycksmedel; traditionella och experimentella tekniker lärs ut i fyra etapper. Tvådimensionella tekniker, text som bild, bild som text, tredimensionella tekniker och konceptuella modeller tränas. Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-30 Kurstakt: 50%, sen eftermiddag Information lämnas av: Maria Udriot, Tfn: 046-222 76 05 Epost: maria.udriot@arkf.lth.se Förturskriterier: Förtur ges till dem som i arbete eller utbildning har med skapande av bild och rum att göra. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2261T

TFRF85 Miljöpsykologi - fördjupning, 7,5 hp Kursen fördjupar kunskapen om hur miljön påverkar människors hälsa och välbefinnande; hur människan genom sitt beteende påverkar miljön och varför samt ger den studerande möjlighet att själv genomföra och presentera ett projekt inom området. Kursperiod: 2011-03-14–2011-06-03 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Maria Johansson, Tfn: 046-222 71 69 Epost: Maria.Johansson@mpe.lth.se Särskild behörighet: TNA090/AAM010 Miljöpsykologi, 7,5 hp alt. ASBN20 Stadskvalitet och urban form, 6 hp. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2541T

8


TFRN05 Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö, 6 hp Kursen ger kunskap om hur bebyggelsens utformning påverkar närmiljöns mikroklimat och syftar till att utveckla förmågan att såsom konsult och myndighet bidra till hållbar utveckling av byggd miljö i Sverige och internationellt. Kursen ges på engelska. Kursperiod: 2011-01-21–2011-06-03 Kurstakt: 100%, dagtid Information lämnas av: Erik Johansson, Tfn: 046-222 42 63 Epost: erik.johansson@hdm.lth.se Särskild behörighet: Minst 150 hp inom program för arkitektur, väg- och vattenbyggnad, lantmäteri eller naturgeografi. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2342T

Byggnadsteknik och samhällsbyggnad TFRC80 Projektledning och projektmetodik, 15 hp Kursen behandlar centrala frågor i projektledning och projektmetodik för ledning, planering och styrning av projekt. Kunskapsområden: Integration, omfattning, styrning av tid och kostnader, personella resurser, kommunikation, kvalitet, risk och upphandling i projekt. Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-27 Kurstakt: 50%, sen eftermiddag Information lämnas av: Christina Glans, Tfn: 046-222 74 21 Epost: christina.glans@bekon.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2220T

TFRF90 Solel - grundkurs i solcellsteknik, 7,5 hp Kursen syftar till att öka kunskapen om solcellsystem och om dess användningsområden för att underlätta införandet av denna teknik i energisystemet. Målet är att vid kursens slut kunna genomföra en energidimensionering och ekonomisk analys av ett solelsystem. Kursperiod: 2011-02-01–2011-06-15 Kurstakt: 25%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Elisabeth Kjellsson, Tfn: 046-222 85 94 Epost: Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se Förturskriterier: Godkänd på kursen TNA165 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2393T

9


Datorstött designarbete TFRC75 CAD - datorstödd konstruktion, 7,5 hp Kursen avser att belysa hur olika datorbaserade hjälpmedel kan användas under produktframtagning och skall ge färdighet i att använda ett parametriskt modellbaserat system för datorstödd konstruktion (CAD-system). Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-16 Kurstakt: 25%, kvällstid Information lämnas av: Giorgos Nikoleris, Tfn: 046-222 44 06 Epost: giorgos.nikoleris@mkon.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2201T

TFRF80 Praktisk projektering och BIM B, 7,5 hp Kursen visar och övar färdigheter i användningen av objektorienterad CAD som stöd för BIM och integrerat informationsutbyte i byggprocessens olika skeden. Övningarna görs i programvara från Graphisoft, företrädesvis ArchiCAD. Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-27 Kurstakt: 25%, sen eftermiddag Information lämnas av: Olle Bergman och Fredrik Wikberg Telefon: 046-222 03 97 / 046-222 44 64 Epost: Olle.Bergman@caad.lth.se / Fredrik.Wikberg@caad.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2418T

TFRF95 Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer, 7,5 hp Byggbranschen arbetar i stigande grad med modellbaserad informationshantering. Kursen ger grunderna i modellbaserad projektering och visar dess fördelar och möjligheter för den professionelle projektören. Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-27 Kurstakt: 25%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Anders Ekholm och Fredrik Wikberg Telefon: 046-222 41 63 / 046-222 44 64 Epost: Anders.Ekholm@caad.lth.se / Fredrik.Wikberg@caad.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2411T

10


TFRG01 Digital visualisering och presentation, 7,5 hp Kursen avser att fördjupa kunskaperna i metodiker att bearbeta fotografier och CAD-modeller för digital presentation av en byggnad placerad i sin rätta omgivning. Övningar görs i Photoshop, SketchUp och Dreamweaver. Se vidare: www.caad.lth.se. Kursperiod: 2011-01-17–2011-05-27 Kurstakt: 25%, sen eftermiddag Information lämnas av: Olle Bergman, Tfn: 046-222 03 97 Epost: Olle.Bergman@caad.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2416T

Informationsteknologi TFRC50 Datasäkerhet, 7,5 hp Kursen ger en översikt av områden inom datasäkerhet som är viktiga i vårt vardagliga digitala liv. Kryptering, säkerhet i operativsystem (unix/windows), säkerhet på internet, mobilnät och databaser är exempel på områden som tas upp. Kursperiod: 2011-01-17–2011-03-04 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Martin Hell, Tfn: 046-222 43 53 Epost: martin.hell@eit.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande Java-kunskaper Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2703T

TFRF75 Digitala projekt, 10 hp Digitala projekt ger dig möjlighet att själv konstruera ett digitalt system. Det är en konstruktionskurs som kräver mycket självständigt arbete. Avsikten är att ge dig som student ett begrepp om hur konstruktionsarbete går till. Kursperiod: 2011-03-14–2011-05-27 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Bertil Lindvall, Tfn: 046-222 75 13 Epost: bertil.lindvall@eit.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2704T

11


Innovation TFRC65 Immaterialrätt, 6 hp Kursmålet är att ge kunskap om hur företaget kommersialiserar patent och andra immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights) och att därvid arbeta med vetskap om att företaget kan hamna i en tvist om rättigheters omfattning och tillämpning. Kursperiod: 2011-01-17–2011-03-15 Kurstakt: 50%, kvällstid Information lämnas av: Peter Nilsson, Tfn: 046-222 91 01 Epost: peter.nilsson@eit.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2701T

Kemi, kemiteknik, bioteknik TFRB25 Drycker, vetenskap och teknik, 7,5 hp Kursen behandlar tillverkning och egenskaper hos drycker som läsk, kaffe, te, mjölk, öl, vin samt brännvin, whisky, m.fl. Kursen tar också upp kroppens behov av vatten, alkohols nedbrytning i kroppen samt belyser ansvarsfull alkoholhantering. Kursperiod: 2011-01-17–2011-03-25 Kurstakt: 50%, sen eftermiddag Kursort: Helsingborg Information lämnas av: Nils-Bo Nilsson, Tfn: 042-35 67 64 Epost: Nils-Bo.Nilsson@food.lth.se Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2440T

12


TFRB60 Livsmedelskemi, 7,5 hp Kursen innehåller avsnitt om vatten, lipider, kolhydrater och proteiner och deras struktur, indelning, egenskaper och funktion i råvaror och livsmedel, funktion och förändringar i livsmedelsprocesser och matlagning. Kursperiod: 2011-03-28–2011-04-29 Kurstakt: 100%, dagtid Kursort: Helsingborg Information lämnas av: Nils-Bo Nilsson, Tfn: 042-35 67 64 Epost: nils-bo.nilsson@food.lth.se Särskild behörighet: Två års yrkeserfarenhet av livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushålls-/restaurangsektorn. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2754T

TFRC55 Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet, 15 hp Kursen är en fortsättning på kursen ”Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder”. Kursen ger grunderna om näringsämnena, hur de påverkar vår hälsa, samt fördjupade kunskaper om mikroorganismer i maten. Kursperiod: 2011-01-17–2011-03-25 Kurstakt: 100%, dagtid Kursort: Helsingborg Information lämnas av: Crister Olsson, Tfn: 042-35 67 26 Epost: crister.olsson@med.lu.se Särskild behörighet: Två års yrkeserfarenhet av livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushålls-/restaurangsektorn. Rekommenderade förkunskaper: Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2755T

13


TFRC60 Metodik, 7,5 hp I kursen behandlas insamling av data samt olika statistiska metoder för databehandling, analys, redovisning och tolkning av resultaten. Studierna består av tre moment; rapportskrivning, genomförande av en experimentell undersökning samt utvärdering av information genom enkät eller intervju. Kursperiod: 2011-05-02–2011-06-03 Kurstakt: 100%, dagtid Kursort: Helsingborg Information lämnas av: Charlott Håkansson, Tfn: 042-35 67 63 Epost: charlott.hakansson@food.lth.se Särskild behörighet: Två års yrkeserfarenhet av livsmedelshantering inom livsmedelsindustri, livsmedelsbutik eller storhushålls-/restaurangsektorn. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2756T

TFRD01 Kost och hälsa 1, 7,5 hp Kost och hälsa 1 ger en översikt över aktuell kunskap om sambanden kost - hälsa med fokus på energigivande näringsämnen. Kursen utgår från givna problemfall och är en distanskurs med muntlig grupptentamen i Lund. Kursperiod: 2011-03-07–2011-05-16 Kurstakt: 50%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Anna Johansson, Tfn: 046-222 96 07 Epost: Anna.Johansson@tbiokem.lth.se. webbsida: www.bionutr.kc.lu.se/koh1 Särskild behörighet: Biologi B eller Kemi B eller Naturkunskap B Förturskriterier: Godkänd kurs TNK265 Kost och hälsa 2 Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2451T

14


TFRG05 Grön kemi och bioteknik, 7,5 hp Kemikalier från förnybara råvaror (Grön Kemi) är ett koncept för att skapa processteknologier där negativ miljöpåverkan minimeras. Biotekniken förväntas spela en central roll. Denna kurs ger kunskaper att såväl utveckla som att utvärdera miljövänliga processer. Kursen ges på engelska. Kursperiod: 2011-01-20–2011-06-01 Kurstakt: 25%, sen eftermiddag Information lämnas av: Eva Nordberg Karlsson, Tfn: 046-222 46 26 Epost: eva.nordberg_karlsson@biotek.lu.se Särskild behörighet: 165 högskolepoäng inom teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning inom kemi, mikrobiologi eller biokemi Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2681T

Miljövård TFRN01 Miljösystemanalys: klimat som vetenskap och politik, 7,5 hp Klimatfrågan blir en allt viktigare drivkraft för olika beslut i samhälle och näringsliv. Kursen erbjuder grundläggande kunskaper utifrån naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv, som grund för en kritisk analys av klimatfrågan. Kursperiod: 2011-01-17–2011-06-03 Kurstakt: 25%, dagtid Information lämnas av: Lars J Nilsson, Tfn: 046-222 46 83 Epost: lars.nilsson@miljo.lth.se Särskild behörighet: Kurser om minst 120 högskolepoäng från matematisk, naturvetenskaplig, teknisk, samhällsvetenskaplig eller juridisk fakultet, från ekonomihögskola eller Lantbruksuniversitet. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Rekommenderade förkunskaper: Minst 6 hp på en tvärvetenskaplig kurs i miljövård/hållbar utveckling Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2094T

15


TFRN40 Miljövård, tillämpningskurs, 15 hp Kursen vänder sig till dig med tidigare kunskaper och erfarenheter inom miljövårdsområdet. Studenten genomför ett relativt avancerat projekt i ett självvalt ämne. Kursen ges på begäran på engelska. Kursperiod: 2011-01-17–2011-06-03 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Per Svenningsson, Tfn: 046-222 84 59 Epost: per.svenningsson@miljo.lth.se Särskild behörighet: Minst 120 högskolepoäng inom samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet, eller inom ekonomi, juridik, agronomi, varav minst 60 högskolepoäng i miljövård/miljösystemanalys, eller kvalificerande yrkesverksamhet. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2083T

TFRN45 Internationell miljövård, tematisk kurs, 7,5 hp This course is for students with some experience in environmental studies who wish to increase their knowledge on international issues. The course will be given in English and consists mainly of a project work and a few seminars and/or lectures. The requirement for Swedish is exempted. Kursperiod: 2011-03-14–2011-06-03 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Per Svenningsson eller Charlotte Malmgren Telefon: 046-222 84 59 / 046-222 86 36 Epost: Per.Svenningsson@miljo.lth.se och charlotte.malmgren@miljo.lth.se Särskild behörighet: Minst 120 högskolepoäng inom samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig eller teknisk fakultet eller inom ekonomi, juridik, agronomi varav 7,5 högskolepoäng miljövård/miljösystemanalys, förvärvade exempelvis genom någon/några av kurserna MIV001, MIV091, MIV116 eller MIV126. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2090T

16


TFRN50 Energisystemanalys; förnybara energikällor, 7,5 hp Kursen ger en mångsidig bild av förnybara energikällors funktion och nytta samt deras roll i energiförsörjningen och i samhället. Bioenergi, vindkraft, solenergi m m studeras via litteratur, initierade föreläsare och i praktiken. Kursperiod: 2011-01-17–2011-04-15 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Per Svenningsson, Tfn: 046-222 84 59 Epost: per.svenningsson@miljo.lth.se Särskild behörighet: Kurser om minst 120 högskolepoäng vid naturvetenskaplig, teknisk eller samhällsvetenskaplig fakultet eller inom ekonomi, juridik, agronomi eller kvalificerande yrkesverksamhet. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2091T

TFRN55 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning, 15 hp Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används för att ge en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av olika handlingsvägar vid beslut rörande t ex etablering av verksamhet. Studenterna genomför bl a delar av en MKB i projektform. Kursperiod: 2011-01-17–2011-06-03 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Charlotte Malmgren, Tfn: 046-222 86 36 Epost: charlotte.malmgren@miljo.lth.se Särskild behörighet: Minst 120 högskolepoäng av relevans för området varav 7,5 högskolepoäng på en tvärvetenskaplig kurs i miljövård/miljövetenskap. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2093T

17


Programvaruteknik TFRN10 Programvarutestning, 7,5 hp Kursen behandlar ett flertal olika tekniker för verifiering och validering av programvara och ger både teoretisk och praktisk kunskap. Kursen belyser relationen mellan testprocessen och kraven på ett programvarusystems funktionalitet och kvalitet. Kursperiod: 2011-01-18–2011-03-11 Kurstakt: 50%, dagtid Information lämnas av: Per Runeson, Tfn: 046-222 93 25 Epost: per.runeson@cs.lth.se Särskild behörighet: Minst 15 hp programmering eller systemutveckling på högskolenivå. Dessutom krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå. Förturskriterier: Förtur ges i första hand till sökande med civilingenjörsexamen och i andra hand till sökande med högskoleingenjörsexamen. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2642T

Rehabiliteringsteknik TFRA05 Rehabiliteringspedagogik och neuropsyk. diagnoser, fördjupning, 10 hp Kursen är avsedd för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering, psykiatri och skola och syftar till att de studerande skall fördjupa de kunskaper de förvärvat i kursen TFRA01 el TNS140 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser. Kursperiod: 2011-01-24–2011-05-20 Kurstakt: 50%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Fil dr Eve Mandre, Tfn: 0294-300 06 Epost: eve.mandre@certec.lth.se Särskild behörighet: Någon av kurserna: TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs. TNS140 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser. TFRU11 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser. Förturskriterier: Personer som är yrkesverksamma inom habilitering, psykiatri eller liknande område (t ex handläggare inom LSS, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen). Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2436T

18


TFRB20 Att utforma tankestöd i vardagen, 10 hp Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning/kognitiva funktionsnedsättningar. Kursperiod: 2011-01-19–2011-06-01 Kurstakt: 25%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Fil dr Eve Mandre och Tekn lic Arne Svensk, Telefon: 0294-300 06 / 046-222 46 94 Epost: eve.mandre@certec.lth.se / arne.svensk@certec.lth.se Särskild behörighet: Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Förturskriterier: Personer som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, skola eller liknande verksamheter, arbetar som personlig assistent eller är anhörig. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2439T

TFRB55 Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg, 7,5 hp Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamheter, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig och vill kunna använda digitala bilder på ett för den berörda människan utvecklande sätt. Kursperiod: 2011-01-26–2011-06-10 Kurstakt: 25%, internetbaserad distanskurs utan obligatoriska sammankomster Information lämnas av: Tekn lic Arne Svensk, Tfn: 046-222 46 94 Epost: arne.svensk@certec.lth.se Särskild behörighet: Erfarenheter av arbete/nära kontakter med personer som har kognitiva svårigheter. Förturskriterier: Personer som arbetar inom LSS-verksamheter, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola eller liknande verksamheter, arbetar som personlig assistent eller är anhörig. Sista anmälningsdatum: 2010-10-15 Anmälningskod: 2442T


Lunds Tekniska Hรถgskola Box 118 221 00 Lund

Studieinformation eva.leire@miljo.lth.se kerstin.barup@byggark.lth.se

LTHs kansli telefon: 046-222 72 00 e-post: info@kansli.lth.se

Antagning telefon: 046-222 72 63, 222 71 92 e-post: antagningen@kansli.lth.se

www.lth.se/utbildning/frikurs

Kurskatalog VT2011  
Kurskatalog VT2011  

Fristående kursen vårterminen 2011

Advertisement