Vojna policija_pravilnik o vp poslovima i provedbi ovlasti oso vp os rh

Page 1

VP –

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE GLAVNI STOŽER OS RH PUKOVNIJA VOJNE POLICIJE SREDIŠTE VOJNE POLICIJE ZA OBUKU „BOJNIK ALFRED HILL“

PRAVILNIK O VOJNOPOLICIJSKIM POSLOVIMA I PROVEDBI OVLASTI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE

MP

B-1 NATO NEKLASIFICIRANO

Izdanje A, Inačica 1

Narodne novine 44/14


NN br.44 od 14.travnja 2014.

MINISTARSTVO OBRANE 816 Na temelju ĉlanka 108. stavka 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13), uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosim

PRAVILNIK O VOJNOPOLICIJSKIM POSLOVIMA I PROVEDBI OVLASTI OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA VOJNE POLICIJE I. UVODNE ODREDBE Ĉlanak 1. Pravilnikom o vojnopolicijskim poslovima i provedbi ovlasti ovlaštenih sluţbenih osoba Vojne policije (u daljnjem tekstu Pravilnik) ureĊuje se: djelokrug rada, naĉin stjecanja statusa te prava i obveze ovlaštene sluţbene osobe Vojne policije, odredbe o sluţbenoj znaĉki i sluţbenoj iskaznici Vojne policije, poslovi Vojne policije (u daljnjem tekstu vojnopolicijski poslovi), ovlasti ovlaštenih sluţbenih osoba Vojne policije (u daljnjem tekstu vojnopolicijske ovlasti), naĉin postupanja i provedbe vojnopolicijskih ovlasti, posebne obveze nadreĊenih osoba prema ovlaštenim sluţbenim osobama prije poĉetka obavljanja vojnopolicijskog posla te oprema i sredstva Vojne policije. Ĉlanak 2. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno znaĉenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ţenskom rodu, obuhvaćaju na jednak naĉin muški i ţenski rod.

II. DJELOKRUG RADA VOJNE POLICIJE Ĉlanak 3. (1) U Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oruţane snage) ustrojava se Vojna policija za obavljanje vojnopolicijskih poslova u Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama u miru, ratu i stanju neposredne ugroţenosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu stanje neposredne ugroţenosti) te borbenih zadaća u ratu. (2) Vojna policija sudjeluje i u obavljanju zadaća u ispunjavanju obveza Ministarstva obrane i Oruţanih snaga u izgradnji meĊunarodnoga mira, sigurnosti i povjerenja te sudjeluje u ispunjavanju obveza preuzetih u sklopu kolektivne obrane Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Zajedniĉke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. (3) Vojnopolicijske poslove i zadaće iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka Vojna policija obavlja u skladu s odredbama Zakona o obrani, Zakona o sluţbi u Oruţanim snagama Republike Hrvatske, Zakona o kaznenom postupku, Prekršajnog zakona, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, drugih zakona, podzakonskih i drugih akata, te sklopljenih meĊunarodnih ugovora.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (4) U obavljanju vojnopolicijskih poslova i zadaća pripadnici Vojne policije duţni su postupati u skladu s pravilima ratnog i humanitarnog prava, općim i posebnim pravilima postupanja u Oruţanim snagama te naĉelima etiĉkog kodeksa Vojne policije. Ĉlanak 4. (1) Vojnu policiju ĉine ustrojstvena jedinica Vojne policije u Glavnom stoţeru Oruţanih snaga (u daljnjem tekstu ustrojstvena jedinica Vojne policije u Glavnom stoţeru) i postrojbe Vojne policije. (2) Ustrojstvena jedinica Vojne policije u Glavnom stoţeru Oruţanih snaga, u smislu ovoga Pravilnika, je ustrojstvena jedinica Glavnog stoţera Oruţanih snaga (u daljnjem tekstu Glavni stoţer) koja obavlja vojnopolicijske poslove i zadaće u skladu s odlukom kojom se propisuje unutarnje ustrojstvo i nadleţnosti Glavnog stoţera. (3) Postrojba Vojne policije, u smislu ovoga Pravilnika, je ustrojstvena jedinica Oruţanih snaga prema odobrenom mobilizacijskom razvoju i knjigama ustroja Oruţanih snaga, namijenjena za obavljanje vojnopolicijskih poslova i zadaća. (4) Teritorijalna nadleţnost postupanja ustrojstvenih jedinica Vojne policije ureĊuje se odlukom ministra obrane na prijedlog naĉelnika Glavnog stoţera. Ĉlanak 5. (1) Vojna policija je u obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštena postupati prema: 1. vojnim osobama u sluţbi u Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama 2. drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Oruţanim snagama 3. civilnim osobama koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama 4. civilnim osobama u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina 5. civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (2) Vojna policija u obavljanju vojnopolicijskih poslova iz ovoga Pravilnika dok ne izvrši provjeru ili utvrĊivanje identiteta osobe ovlaštena je postupati prema svim osobama koje ulaze i koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama kao i civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (3) U obavljanju vojnopolicijskih poslova Vojna policija ovlaštena je postupati prema drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Ministarstvu obrane kao prema civilnim osobama koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama izuzev poslova kriminalistiĉkog istraţivanja u skladu s odredbom Zakona o obrani. (4) O postupanju prema civilnim osobama iz stavka 1. toĉki 3., 4. i 5. i drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Ministarstvu obrane iz stavka 3. ovoga ĉlanka Vojna policija duţna je odmah izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu MUP) odnosno nadleţnu


NN br.44 od 14.travnja 2014. ustrojstvenu jedinicu Policije Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Policija MUPa). Ĉlanak 6. Vojna policija u obavljanju vojnopolicijskih poslova suraĊuje s ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oruţanih snaga, ustrojstvenim jedinicama MUP-a, drţavnim odvjetništvima, uredima za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, sudovima i drugim nadleţnim drţavnim i javnim tijelima.

III. OVLAŠTENA SLUŢBENA OSOBA VOJNE POLICIJE Ĉlanak 7. (1) Pripadnici Vojne policije su djelatne vojne osobe, drţavni sluţbenici i namještenici, osobe na sluţenju vojnog roka (roĉnici) i priĉuvnici pozvani na sluţbu u Oruţane snage, rasporeĊeni u ustrojstvene jedinice Vojne policije. (2) Pripadnici Vojne policije, u smislu ovoga Pravilnika, su ovlaštene sluţbene osobe i neovlaštene osobe. Ĉlanak 8. (1) Vojnopolicijske ovlasti mogu primjenjivati samo ovlaštene sluţbene osobe Vojne policije (u daljnjem tekstu ovlaštene sluţbene osobe). (2) Ovlaštena sluţbena osoba je pripadnik Vojne policije u statusu djelatne vojne osobe i priĉuvnika, koji je završio Teĉaj za ovlaštene sluţbene osobe Vojne policije i rasporeĊen u ustrojstvenu jedinicu Vojne policije na ustrojbenu duţnost s vojnopolicijskim ovlastima. (3) Neovlaštena osoba Vojne policije je pripadnik Vojne policije rasporeĊen na ustrojbenu duţnost u ustrojstvenu jedinicu Vojne policije bez vojnopolicijskih ovlasti. (4) Teĉaj iz stavka 2. ovoga ĉlanka provodi se u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije nadleţnoj za provedbu izobrazbe i obuke (Središtu Vojne policije za obuku »bojnik Alfred Hill«) po planu i programu izobrazbe, obuke i ocjenjivanja koji na prijedlog zapovjednika postrojbe Vojne policije odobrava naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 9. Ovlaštenoj sluţbenoj osobi u svrhu dokazivanja statusa ovlaštene sluţbene osobe i pripadnosti Vojnoj policiji izdaje se sluţbena iskaznica (u daljnjem tekstu iskaznica) i sluţbena znaĉka (u daljnjem tekstu znaĉka) Vojne policije. Ĉlanak 10. (1) Iskaznica Vojne policije je sluţbena isprava s fotografijom i serijskim brojem, koju zaduţuje ovlaštena sluţbena osoba u svrhu identifikacije i dokazivanja prava u primjeni vojnopolicijskih ovlasti u skladu s odredbama zakona i ovim Pravilnikom. (2) Obrazac iskaznice iz stavka 1. ovoga ĉlanka sadrţi sljedeće podatke:


NN br.44 od 14.travnja 2014. – u sredini grb Republike Hrvatske – desno od grba ispisano je »Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane, Glavni stoţer OS RH, Vojna policija«, a ispod toga »sluţbena iskaznica« te prostor za ime, prezime i ustrojstvenu jedinicu ovlaštene sluţbene osobe kojoj se iskaznica izdaje – lijevo od grba je prazan prostor za fotografiju ovlaštene sluţbene osobe kojoj se iskaznica izdaje preko koje se u donjem desnom kutu otiskuje peĉat Ministarstva obrane – ispod fotografije ispisan je serijski broj iskaznice, koji poĉinje slovnom oznakom »A« za ovlaštene sluţbene osobe u statusu djelatne vojne osobe, odnosno slovnom oznakom »P« za ovlaštene sluţbene osobe priĉuvnike i ĉetveroznamenkastim brojem – tiskani tekst o vojnopolicijskoj ovlasti koji glasi: »Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadleţnosti utvrĊene Zakonom o obrani, Zakonom o kaznenom postupku i propisima donesenim na temelju zakona utvrditi identitet, dovesti osobu nadleţnom tijelu, obaviti pregled osoba, predmeta, prometnih sredstava, prostorija, objekata i dokumentacije, uporabiti sredstva prisile te obavljati i druge poslove predviĊene zakonom i drugim propisima." – evidencijski broj iskaznice – datum izdavanja iskaznice – mjesto za potpis i ovjeru potpisa odgovorne osobe ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru koja izdaje iskaznicu. Ĉlanak 11. (1) Znaĉka Vojne policije je sluţbena vojna oznaka s ugraviranim serijskim brojem, koju zaduţuje ovlaštena sluţbena osoba u svrhu identifikacije i dokazivanja prava u primjeni vojnopolicijskih ovlasti u skladu s odredbama zakona i ovim Pravilnikom. (2) Znaĉka iz stavka 1. ovoga ĉlanka izvedena je iz tri dijela koji su spojeni u jednu cjelinu: – prvi dio je podloga izvedena u obliku stiliziranog trokuta dimenzija 71 × 68 mm, oblikovanog pleterom unutar kojeg je stilizirani reljefni lik sokola, ĉija se glava ocrtava na suncu. Na donjem dijelu trokuta upisana su slova »RH«. – drugi dio je izveden u obliku kruga u kojem je upisan naziv »VOJNA POLICIJA«, a u donjem dijelu je ugraviran serijski broj znaĉke. Prostor izmeĊu slova je izveden u crnom emajlu. – treći dio je izveden u obliku isjeĉka kruga unutar kojeg je grb Republike Hrvatske s maslinovom granĉicom i maĉem. Oko grba su izvedena 21 mala kruţna ispupĉenja. Crvenobijela polja grba Republike Hrvatske izvedena su u emajlu. – na poleĊini znaĉke je zalemljena perna opruga za priĉvršćivanje dimenzija 42 × 15 mm. (3) Površinska obrada metalnih dijelova je pozlata za znaĉke koje zaduţuju ovlaštene sluţbene osobe u statusu ĉasnika i doĉasnika te niklana za znaĉke koje zaduţuju ovlaštene sluţbene osobe u statusu vojnika. Grb, maĉ i maslinova granĉica kao i kruţni dijelovi su u pozlati za sve znaĉke. Ĉlanak 12.


NN br.44 od 14.travnja 2014. Obrazac iskaznice i izgled znaĉke Vojne policije tiskani su uz ovaj Pravilnik i ĉine njegov sastavni dio. Ĉlanak 13. (1) Iskaznicu i znaĉku izdaje ustrojstvena jedinica Vojne policije u Glavnom stoţeru. (2) O izdanim i razduţenim iskaznicama i znaĉkama vodi se evidencija u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 14. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je ĉuvati zaduţenu iskaznicu i znaĉku. (2) Ovlaštena sluţbena osoba koja izgubi iskaznicu i/ili znaĉku ili na drugi naĉin ostane bez iskaznice i/ili znaĉke duţna je o tome odmah usmeno izvijestiti prvonadreĊenu osobu, a pisano oĉitovanje dostaviti prvonadreĊenoj osobi ne kasnije od ĉetrdeset osam (48) sati od izjavljene usmene obavijesti. (3) Nova iskaznica i/ili znaĉka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi naĉin nestala iskaznica i/ili znaĉka oglašena nevaţećom u »Narodnim novinama«. (4) Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« snosi ovlaštena sluţbena osoba iz stavka 2. ovoga ĉlanka. (5) Zapovjednik postrojbe Vojne policije duţan je ustrojstvenoj jedinici Vojne policije u Glavnom stoţeru dostaviti obavijest o izgubljenoj iskaznici i/ili znaĉki u roku od dvadeset ĉetiri (24) sata od saznanja da je izgubljena iskaznica i/ili znaĉka te izvješće o izgubljenoj iskaznici i/ili znaĉki u roku od ĉetrdeset osam (48) sati od dostavljene obavijesti. Ĉlanak 15. (1) Ovlaštena sluţbena osoba razriješena duţnosti u skladu s zakonom i kojoj prestane sluţba ili raspored na ustrojbenoj duţnosti s vojnopolicijskim ovlastima, duţna je prilikom primitka rješenja o razrješenju od duţnosti, odnosno rješenja o prestanku sluţbe ili prestanku rasporeda na ustrojbenoj duţnosti s vojnopolicijskim ovlastima, iskaznicu i znaĉku vratiti osobi koju za to ovlasti naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru odnosno zapovjednik postrojbe Vojne policije. (2) Zapovjednik postrojbe Vojne policije iskaznicu i znaĉku iz stavka 1. ovoga ĉlanka duţan je u roku od osam (8) dana dostaviti ustrojstvenoj jedinici Vojne policije u Glavnom stoţeru. (3) Ovlaštenoj sluţbenoj osobi udaljenoj od duţnosti u skladu s odredbama Zakona, prvonadreĊena osoba ili osoba koju za to ovlasti naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru odnosno zapovjednik postrojbe Vojne policije duţna je prilikom uruĉenja rješenja o udaljenju od duţnosti privremeno oduzeti iskaznicu i znaĉku do okonĉanja postupka. (4) Ovlaštenoj sluţbenoj osobi koja je privremeno nesposobna za obnašanje duţnosti zbog bolesti iz skupine »F« Popisa bolesti i srodnih zdravstvenih problema, prvonadreĊena osoba ili osoba koju za to ovlasti naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru odnosno zapovjednik postrojbe Vojne policije duţna je danom saznanja o privremenoj


NN br.44 od 14.travnja 2014. nesposobnosti, privremeno oduzeti iskaznicu i znaĉku do povratka ovlaštene sluţbene osobe na duţnost. (5) NadreĊena osoba ovlaštene sluţbene osobe iz stavka 3. i 4. ovoga ĉlanka ili osoba koju za to ovlasti naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru odnosno zapovjednik postrojbe Vojne policije privremeno oduzetu iskaznicu i znaĉku ĉuva u ustrojstvenoj jedinici Vojne policije do povratka ovlaštene sluţbene osobe na duţnost i duţna je o privremenom razduţenju odmah izvijestiti naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru odnosno zapovjednika postrojbe Vojne policije, a zapovjednik postrojbe Vojne policije ustrojstvenu jedinicu Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 16. (1) Ovlaštena sluţbena osoba u obavljanju vojnopolicijskih poslova nosi iskaznicu i znaĉku. (2) Prije primjene vojnopolicijskih ovlasti ovlaštena sluţbena osoba duţna je predstaviti se pokazivanjem iskaznice i znaĉke. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga ĉlanka, smatra se da se ovlaštena sluţbena osoba predstavila ako na vojnoj odori ili civilnoj odjeći tijekom obavljanja vojnopolicijskog posla nosi vidljivo istaknutu znaĉku. (4) Ovlaštena sluţbena osoba neće se odmah predstaviti na naĉin propisan u stavku 2. ovoga ĉlanka ako stvarne okolnosti primjene vojnopolicijske ovlasti upućuju na to da bi takvo predstavljanje moglo ugroziti postizanje njezina cilja, nego će se prvo usmeno predstaviti rijeĉima »Vojna policija«, a ĉim prestanu te okolnosti ili po zahtjevu osobe nad kojom su primijenjene vojnopolicijske ovlasti, predstavit će se pokazivanjem znaĉke i iskaznice. Ĉlanak 17. (1) Ovlaštena sluţbena osoba kada je u sluţbi nosi vojnu odoru, vojne oznake, opremu i sredstva Vojne policije u skladu s odredbama pravilnika kojim se ureĊuju vrste i naĉin nošenja vojne odore i ovoga Pravilnika. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obavljati odreĊene vojnopolicijske poslove i u civilnoj odjeći, o ĉemu odluĉuje naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. (3) Odluku o pripadajućoj sluţbenoj civilnoj odjeći, nabavi i rokovima uporabe sluţbene civilne odjeće donosi nadleţna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane na prijedlog naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 18. (1) Ovlaštena sluţbena osoba zaduţuje, nosi i moţe uporabiti sluţbeno oruţje. (2) Ovlaštena sluţbena osoba kada je u sluţbi nosi sluţbeno oruţje i streljivo za tu vrstu oruţja te ga je ovlaštena uporabiti kao i druga sredstva prisile, u skladu s odredbama zakona i ovoga Pravilnika. (3) Sluţbeno oruţje ovlaštena sluţbena osoba moţe osim u sluĉaju primjene ovlasti iz ovoga Pravilnika nositi i uporabiti i u skladu s vojnim propisima koji reguliraju nošenje i uporabu oruţja u Oruţanim snagama.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (4) Vrsta, naĉin i potreba nošenja sluţbenog oruţja i streljiva ovise o vrsti vojnopolicijskog posla koji obavlja ovlaštena sluţbena osoba, o ĉemu odluku donosi nadleţni zapovjednik satnije, njoj ravne ili više razine ustrojstvene jedinice Vojne policije u kojoj se nalazi ovlaštena sluţbena osoba. Ĉlanak 19. (1) Ovlaštena sluţbena osoba na osobnom zaduţenju ima sluţbeno dugo i kratko vatreno oruţje i streljivo za tu vrstu vatrenog oruţja i nosi ga za vrijeme obavljanja sluţbe, a nakon toga odlaţe ga u prostoru ili prostoriji Vojne policije posebno odreĊenoj za ĉuvanje i odlaganje sluţbenog vatrenog oruţja. (2) Prostor ili prostoriju za ĉuvanje i odlaganje sluţbenog vatrenog oruţja iz stavka 1. ovoga ĉlanka odreĊuje zapovjednik postrojbe Vojne policije za pripadnike postrojbe Vojne policije odnosno naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru za pripadnike ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. (3) Ovlaštena sluţbena osoba moţe po odobrenju naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru Oruţanih snaga ili zapovjednika postrojbe Vojne policije sluţbeno kratko vatreno oruţje na osobnom zaduţenju nositi i izvan sluţbe, u civilnoj odjeći, prikriveno, na naĉin da ne uznemirava graĊane. (4) Nošenje i drţanje sluţbenog kratkog vatrenog oruţja iz stavka 3. ovoga ĉlanka provodi se u skladu s odredbama Zakona o oruţju. Ĉlanak 20. (1) Ovlaštena sluţbena osoba tijekom obavljanja poslova u sluţbenim prostorijama Vojne policije, ovisno o okolnostima, smije sluţbeno oruţje na osobnom zaduţenju odloţiti na sigurno mjesto na naĉin kojim onemogućuje njegovu dostupnost drugim osobama. (2) Za vrijeme nošenja, rukovanja i uporabe sluţbenog oruţja ovlaštena sluţbena osoba duţna je pridrţavati se mjera sigurnosti u rukovanju oruţjem te voditi brigu o njegovoj ispravnosti i ĉistoći. (3) Kada ovlaštena sluţbena osoba u obavljanju vojnopolicijskog posla koristi prometno sredstvo, duţna je sluţbeno oruţje drţati i nositi tako da ne dovede u opasnost sebe i druge. (4) U prometnom sredstvu sluţbeno oruţje ne smije se ostavljati bez nadzora. Ĉlanak 21. (1) U sluĉaju kada se u obavljanju vojnopolicijskog posla opravdano moţe pretpostaviti da će se prilikom njegova daljnjeg obavljanja ovlaštena sluţbena osoba naći u situaciji u kojoj bi mogli biti ispunjeni uvjeti za uporabu sluţbenoga vatrenog oruţja, ovlaštena sluţbena osoba moţe izvršiti punjenje oruţja ubacivanjem streljiva u cijev sluţbenog vatrenog oruţja prije nastavka izvršenja vojnopolicijskog posla. (2) Kada prestanu okolnosti iz stavka 1. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba duţna je provjeriti nalazi li se streljivo u cijevi te sluţbeno vatreno oruţje sigurnim praţnjenjem pripremiti za sigurno nošenje.


NN br.44 od 14.travnja 2014.

IV. VOJNOPOLICIJSKI POSLOVI Ĉlanak 22. (1) Vojnopolicijski poslovi su: 1. zaštita ţivota, slobode, prava i sigurnosti vojnih osoba, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Oruţanim snagama (u daljnjem tekstu: pripadnici Oruţanih snaga), drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane u vezi s obavljanjem sluţbe te civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama 2. zaštita imovine koja ima vojnu namjenu 3. sprjeĉavanje kaznenih djela, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti u/ili prema Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama 4. kriminalistiĉko istraţivanje kaznenih djela za koja se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja u/ili prema Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama 5. otkrivanje poĉinitelja kaznenih djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja, osoba koje krše vojnu stegu i ĉine povredu sluţbene duţnosti, prikupljanje podataka o tim djelima i poĉiniteljima, podnošenje kaznenih i prekršajnih prijava i izvješća, stegovnih prijava, obavijesti o povredi vojne stege, obavijesti o povredi sluţbene duţnosti i podnošenje izvješća 6. traganje za poĉiniteljima kaznenih djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja, osobama koje krše vojnu stegu i ĉine povredu sluţbene duţnosti, te njihovo dovoĊenje i predaja nadleţnim tijelima 7. nadzor i upravljanje prometa 8. osiguranje i zaštita štićenih vojnih lokacija i graĊevina, štićenih osoba, objekata i prostora od posebnoga sigurnosnog znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage 9. sudjelovanje po ukazanoj potrebi u sigurnosnoj potpori MUP-u kao i drugim tijelima drţavne vlasti 10. pruţanje pomoći i suradnja s vojnostegovnim sudovima i zapovjednicima/ĉelnicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga u postupcima zbog kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti te materijalne odgovornosti 11. biljeţenje i izvješćivanje o dogaĊajima i pojavama zbog kojih Vojna policija primjenjuje svoje ovlasti i obavlja vojnopolicijske poslove te po obavijesti nadleţne ustrojstvene jedinice Policije MUP-a, drţavnog odvjetništva i suda 12. poslovi u specijalnim ustrojstvenim jedinicama Vojne policije i namjenski organiziranim postrojbama Oruţanih snaga 13. obavljanje vojnopolicijskih poslova u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u skladu s meĊunarodnim sporazumima kojima je Republika Hrvatska pristupila, zakonima i provedbenim propisima, po matrici prijavljenih sposobnosti


NN br.44 od 14.travnja 2014. 14. obavljanje ostalih poslova odreĊenih zakonima i drugim propisima. (2) U sluĉaju rata i stanju neposredne ugroţenosti, Vojna policija sudjeluje i u izvršavanju borbenih zadaća. (3) Vojnopolicijski poslovi obavljaju se primjenom vojnopolicijskih ovlasti. Ĉlanak 23. (1) Vojnopolicijski poslovi iz ĉlanka 22. ovoga Pravilnika dijele se u skupine poslova: 1. osiguranje i zaštita 2. traganje i dovoĊenje 3. nadzor i upravljanje prometa 4. sprjeĉavanje kriminaliteta i kriminalistiĉko istraţivanje 5. biljeţenje i izvješćivanje 6. vojnopolicijski poslovi u specijalnim i namjenskim postrojbama 7. ostali vojnopolicijski poslovi. (2) Taktika, tehnika i procedure postupanja pripadnika Vojne policije u obavljanju vojnopolicijskih poslova iz stavka 1. ovoga ĉlanka ureĊuje se u skladu s ovim Pravilnikom i provedbenim aktima naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru i zapovjednika postrojbe Vojne policije.

1. Osiguranje i zaštita Ĉlanak 24. (1) Osiguranje i zaštita obuhvaćaju poduzimanje mjera, radnji i postupaka, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti, radi zaštite ţivota, slobode, prava i sigurnosti pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane u vezi s obavljanjem sluţbe, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama, te osiguranja vojnih lokacija i graĊevina, imovine koja ima vojnu namjenu, dokumentacije, opreme, prometnih sredstava, odreĊenih podruĉja i smjerova kretanja od sigurnosnog znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage. (2) Osiguranje i zaštita iz stavka 1. ovoga ĉlanka obuhvaćaju i poduzimanje mjera, radnji i postupaka Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti i u skladu s posebnim propisom radi zaštite ţivota, sigurnosti i nepovredivosti štićenih osoba Ministarstva obrane i Oruţanih snaga kao i štićenih osoba od sigurnosnog znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (3) Poslovi osiguranja i zaštite iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka provode se neposrednim tjelesnim – fiziĉkim osiguranjem, primjenom sredstava tehniĉke zaštite, mjerama protudiverzijske zaštite (PDZ) i pregleda rendgen ureĊajem (RTG), uporabom sluţbenih pasa, prometnih sredstava te uporabom druge opreme i sredstava kojima raspolaţe Vojna policija.


NN br.44 od 14.travnja 2014.

2. Traganje i dovođenje Ĉlanak 25. (1) Traganje obuhvaća poduzimanje mjera, radnji i postupaka Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti radi pronalaţenja pripadnika Oruţanih snaga, civilnih osoba u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina, odnosno pronalaţenja predmeta na temelju: 1. naloga drţavnog odvjetništva, suda ili tijela uprave u skladu sa zakonom 2. zahtjeva nadreĊene osobe ustrojstvene jedinice Oruţanih snaga nadleţne za pokretanje potrage 3. zahtjeva Vojne policije za pokretanje potrage odnosno objave. (2) Traganje obuhvaća i poduzimanje mjera, radnji i postupaka Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti radi pronalaţenja drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini, na temelju naloga drţavnog odvjetništva, suda ili tijela uprave u skladu sa zakonom. Ĉlanak 26. DovoĊenje obuhvaća mjere, radnje i postupke Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti radi prihvata, osiguranja i dovoĊenja pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini kao i civilne osobe uhvaćene u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina i predaje nadleţnom tijelu i nadleţnoj ustrojstvenoj jedinici Oruţanih snaga koje je izdalo nalog ili zapovijed za dovoĊenje.

3. Nadzor i upravljanje prometa Ĉlanak 27. (1) Nadzor i upravljanje prometa obuhvaća mjere, radnje i postupke Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti, nadzora i upravljanja prometa vojnih prometnih sredstava, vozaĉa i drugih sudionika u prometu na podruĉju u kojem se nalaze vojne lokacije i graĊevine i pri kretanju na cestama vojnih postrojbi i vojnih prometnih sredstava. (2) Upravljanje prometom obuhvaća i poduzimanje potrebnih preventivno-sigurnosnih mjera radi provedbe planiranog kretanja i poštivanja odnosa i postupaka u prometu u skladu s odredbama zakona i drugih propisa. (3) Nadzorom sudionika u prometu utvrĊuje se i provjerava njihovo pridrţavanje prometnih propisa, valjanost prometnih isprava, te psihofiziĉko stanje i uvjeti koje sudionici u prometu moraju ispunjavati za sigurno i nesmetano sudjelovanje u prometu. (4) Nadzor prometa iz stavka 1. ovoga ĉlanka ovlaštene sluţbene osobe provode na naĉin ureĊen posebnim propisom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (5) Vojna policija provodi pratnju prijevoza za potrebe Oruţanih snaga s vojnopolicijskim prometnim sredstvima opremljenim ureĊajima za davanje posebnih zvuĉnih ili svjetlosnih znakova u skladu s posebnim zakonom. (6) Vojna policija vodi evidenciju prometnih nesreća u kojima su sudjelovala vojna prometna sredstva, pripadnici Oruţanih snaga te sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane kao vozaĉi vojnih prometnih sredstava.

4. Sprječavanje kriminaliteta i kriminalističko istraživanje Ĉlanak 28. (1) Sprjeĉavanje kriminaliteta obuhvaća mjere, radnje i postupke Vojne policije, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti radi sprjeĉavanja i otkrivanja kaznenih djela, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti u i prema Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama. (2) Kriminalistiĉko istraţivanje je ukupnost vojnopolicijskih ovlasti, mjera i radnji koje u skladu sa zakonima i ovim Pravilnikom poduzimaju ovlaštene sluţbene osobe kada postoji sumnja da se priprema ili je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaj, te radi otkrivanja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja, pronalaţenja poĉinitelja, sprjeĉavanja da se poĉinitelj ne sakrije ili ne pobjegne, da se otkriju i osiguraju tragovi i predmeti koji mogu posluţiti pri utvrĊivanju ĉinjenica i da se prikupe obavijesti koje mogu biti od koristi za uspješno voĊenje kaznenog ili prekršajnog postupka. Ĉlanak 29. (1) Kriminalistiĉko istraţivanje nad vojnim osobama u Oruţanim snagama i drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Oruţanim snagama provode ovlaštene sluţbene osobe kada postoje osnove sumnje da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti te provode radnje za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, Prekršajnim zakonom i drugim propisima. (2) Kriminalistiĉko istraţivanje nad civilnim osobama koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama kao i civilnim osobama u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina provode ovlaštene sluţbene osobe kada postoje osnove sumnje da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti te provode radnje za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, Prekršajnim zakonom i drugim propisima. (3) Kriminalistiĉko istraţivanje nad djelatnim vojnim osobama u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze provode ovlaštene sluţbene osobe u suradnji s policijskim sluţbenicima MUP-a kada postoje osnove sumnje da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti te provode radnje za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, Prekršajnim zakonom i drugim propisima. (4) Kriminalistiĉko istraţivanje nad drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Ministarstvu obrane provode policijski sluţbenici MUP-a kada postoje osnove sumnje da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti te provode radnje za


NN br.44 od 14.travnja 2014. pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, Prekršajnim zakonom i drugim propisima. (5) Pod djelatnim vojnim osobama u sluţbi u Ministarstvu obrane iz stavka 3. ovoga ĉlanka i drţavnim sluţbenicima i namještenicima u sluţbi u Ministarstvu obrane iz stavka 4. ovoga ĉlanka smatraju se djelatne vojne osobe i drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u upravnom dijelu Ministarstva obrane. (6) Postupanja ovlaštenih sluţbenih osoba i policijskih sluţbenika MUP-a iz stavka 3. ovoga ĉlanka ureĊuje se protokolom o suradnji naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru i naĉelnika Uprave kriminalistiĉke policije Policije MUP-a. (7) Ulazak i pregled vojne lokacije i graĊevine policijski sluţbenici MUP-a obavljaju uz nazoĉnost ovlaštenih sluţbenih osoba Vojne policije. (8) O postupanju policijskih sluţbenika MUP-a prema osobama iz stavka 4. ovoga ĉlanka nadleţna ustrojstvena jedinica Policije MUP-a obavijestit će nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Vojnu policiju. Ĉlanak 30. (1) Kriminalistiĉko istraţivanje poĉinje otvaranjem analitiĉke obrade ili poĉetkom izvida kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili u povodu prijedloga ili prekršaja ili obavljenom hitnom dokaznom radnjom kaznenog djela ili prekršaja. (2) Kriminalistiĉko istraţivanje u pravilu obuhvaća: analitiĉku obradu, izvide kaznenog djela ili prekršaja i završnu akciju. (3) Poĉetak izvida kaznenog djela koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i po prijedlogu odobrava ĉelnik ustrojstvene jedinice kriminalistiĉke Vojne policije koja provodi izvide. (4) Kriminalistiĉkim istraţivanjem rukovodi za to odreĊena ovlaštena sluţbena osoba i u pravilu sastavlja Plan kriminalistiĉkog istraţivanja koji odobrava ĉelnik ustrojstvene jedinice kriminalistiĉke Vojne policije koja provodi izvide. (5) Zapoĉeti izvidi kaznenih djela upisuju se u Zbirku kriminalistiĉkih istraţivanja koja se vodi u ustrojstvenoj jedinici kriminalistiĉke Vojne policije koja provodi izvide. (6) Kriminalistiĉko istraţivanje završava: – zatvaranjem analitiĉke obrade – podnošenjem kaznene prijave ili posebnog izvješća protiv poĉinitelja kaznenog djela – ako se provedenim izvidima utvrdi da se ne radi o kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaju. (7) Iznimno, ako ne postoje podaci potrebni za završetak kriminalistiĉkog istraţivanja naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru na prijedlog ovlaštene sluţbene osobe koja je provodila kriminalistiĉko istraţivanje moţe odobriti prekid provedbe kriminalistiĉkog istraţivanja ako su u dosadašnjoj provedbi poduzete sve potrebne mjere i radnje te provjereni svi raspoloţivi podaci.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (8) Ponovno aktiviranje izvida kaznenog djela iz stavka 7. ovoga ĉlanka u sluĉaju novih saznanja odobrava ĉelnik ustrojstvene jedinice kriminalistiĉke Vojne policije koja provodi izvide. Ĉlanak 31. (1) Ovlaštena sluţbena osoba provodi dokazne i druge radnje u skladu s odredbama Zakona o kaznenom postupku. (2) Istraţitelj za provedbu dokaznih i drugih radnji iz stavka 1. ovoga ĉlanka je ovlaštena sluţbena osoba koju odlukom imenuje ministar obrane ili osoba koju on ovlasti uz prethodno mišljenje Glavnog drţavnog odvjetnika Republike Hrvatske.

5. Bilježenje i izvješćivanje Ĉlanak 32. (1) Biljeţenje i izvješćivanje u Vojnoj policiji obuhvaća prikupljanje podataka, evidentiranje, voĊenje baza podataka i evidencija, ĉuvanje, analitiĉko praćenje i izvješćivanje nadleţnih osoba, tijela i ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga o dogaĊajima i pojavama u kojima su obavljeni vojnopolicijski poslovi i primijenjene vojnopolicijske ovlasti. (2) Biljeţenje i izvješćivanje u Vojnoj policiji obuhvaća i prikupljanje podataka po obavijesti policijskih sluţbenika Policije MUP-a te nadleţnih tijela u skladu sa zakonom o dogaĊajima i postupcima u kojima su sudjelovali pripadnici Oruţanih snaga i drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane, njihovo evidentiranje, voĊenje evidencije, ĉuvanje, analitiĉko praćenje i izvješćivanje nadleţnih osoba, tijela i ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga.

6. Vojnopolicijski poslovi u specijalnim i namjenski organiziranim postrojbama Ĉlanak 33. (1) Vojnopolicijski poslovi u specijalnim ustrojstvenim jedinicama Vojne policije obuhvaćaju mjere, radnje i postupke, provedbom i primjenom vojnopolicijskih ovlasti, za rješavanje sloţenih, zahtjevnih i visoko riziĉnih vojnopolicijskih poslova koji zahtijevaju brzo djelovanje i postupanje posebno obuĉenih i opremljenih pripadnika Vojne policije: – antiteroristiĉke namjene – sa sluţbenim psima razliĉitih namjena (za detekciju eksploziva, droga, duhana i duhanskih proizvoda, zaštitno-tragaĉkih i ĉuvarskih) – za osiguranje štićenih osoba – za protudiverzijsku zaštitu (PDZ) – za preglede rendgen ureĊajem (RTG). (2) Vojnopolicijski poslovi u namjenski organiziranim postrojbama Oruţanih snaga obuhvaćaju mjere, radnje i postupke osposobljenih i opremljenih pripadnika Vojne policije za izvršenje zadaća u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u skladu s meĊunarodnim sporazumima i ugovorima kojima


NN br.44 od 14.travnja 2014. je Republika Hrvatska pristupila, zakonima i provedbenim propisima, po matrici prijavljenih sposobnosti sudjelovanja, te poslovi u sastavu namjenski organiziranih postrojbi Oruţanih snaga u zaštiti i spašavanju u sluĉaju katastrofa, većih nesreća i nesreća te drugih zadaća Oruţanih snaga.

7. Ostali vojnopolicijski poslovi Ĉlanak 34. Ostali vojnopolicijski poslovi obuhvaćaju mjere, radnje i postupke Vojne policije u skladu sa zakonima i propisima kojima se ureĊuje prava i obveze pripadnika Ministarstva obrane i Oruţanih snaga.

V. VOJNOPOLICIJSKE OVLASTI Ĉlanak 35. (1) U obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštene sluţbene osobe imaju sljedeće vojnopolicijske ovlasti: 1. prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka 2. provjera i utvrĊivanje identiteta osoba i predmeta 3. prikupljanje obavijesti 4. pozivanje 5. dovoĊenje i privoĊenje 6. traganje za osobama i predmetima 7. privremeno ograniĉenje slobode kretanja 8. davanje upozorenja i naredbi 9. privremeno oduzimanje i ĉuvanje predmeta 10. zaprimanje prijava, podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava i izvješća, te stegovnih prijava 11. osiguranje mjesta dogaĊaja 12. provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata 13. poligrafsko ispitivanje 14. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije 15. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava 16. fotografiranje i snimanje


NN br.44 od 14.travnja 2014. 17. prikrivene vojnopolicijske radnje 18. uporaba sredstava prisile 19. zaštita ţrtava kaznenih djela i drugih osoba 20. zadrţavanje 21. zaštita štićenih osoba, objekata i prostora. (2) U sluĉaju rata i stanja neposredne ugroţenosti uz primjenu vojnopolicijskih ovlasti iz stavka 1. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba ima i ovlasti za uporabu tuĊega prijevoznog sredstva i tuĊega komunikacijskog ureĊaja. Ĉlanak 36. (1) U provedbi i primjeni vojnopolicijskih ovlasti, ovlaštena sluţbena osoba obvezna je postupati ĉovjeĉno i poštivati dostojanstvo, ugled i ĉast svake osobe te druga temeljna prava i slobode ĉovjeka. (2) U prikupljanju, obradi, pohrani i korištenju podataka do kojih je Vojna policija došla, ovlaštena sluţbena osoba posebno se skrbi o zaštiti osobnih i drugih podataka. Ĉlanak 37. (1) Ovlaštena sluţbena osoba obavlja vojnopolicijske poslove te primjenjuje i provodi vojnopolicijske ovlasti: 1. po sluţbenoj duţnosti 2. na temelju zapovijedi nadreĊene osobe 3. na temelju naloga drţavnog odvjetnika, suda ili drugog tijela kada je to propisano zakonom ili drugim propisom. (2) Nalozi i zapovijedi za provedbu vojnopolicijskih ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu i ovom Pravilniku, jasni i odreĊeni, a pri njihovu izdavanju mora se imati u vidu razmjer izmeĊu povoda i svrhe obavljanja vojnopolicijskog posla. (3) Pripadnik Vojne policije duţan je odbiti zapovijed kojom se od njega traţi postupanje protivno odredbama Ustava Republike Hrvatske, zakona i pravilima meĊunarodnoga ratnog i humanitarnog prava. (4) Ovlaštena sluţbena osoba nije duţna izvršiti nalog i zapovijed ako bi time poĉinila kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti. (5) O odbijanju naloga ili zapovijedi iz stavka 4. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba obvezna je odmah izvijestiti osobu nadreĊenu osobi koja je izdala nalog ili zapovijed kojom bi se poĉinilo kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti. Ĉlanak 38.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (1) Provedba i primjena vojnopolicijske ovlasti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se poduzima. (2) IzmeĊu više vojnopolicijskih ovlasti primijenit će se ona kojom se s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu postiţe cilj.

1. Prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka Ĉlanak 39. (1) Vojna policija prikuplja, procjenjuje, obraĊuje, pohranjuje i koristi osobne, sluţbene i druge podatke pripadnika Oruţanih snaga radi istraţivanja kaznenih djela, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti te pronalaska poĉinitelja kaznenih djela i prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti kao i dostave obavijesti nadreĊenim osobama o kršenju vojne stege i povrede sluţbene duţnosti. (2) Vojna policija prikuplja podatke, evidentira, vodi baze podataka i evidencije, ĉuva, vrši analitiĉko praćenje i izvješćivanje nadleţnih osoba, tijela i ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga o dogaĊajima i pojavama zbog kojih je Vojna policija primijenila svoje ovlasti i obavila vojnopolicijske poslove kao i dogaĊajima u kojima su sudjelovali pripadnici Oruţanih snaga, drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane po obavijesti policijskih sluţbenika Policije MUP-a, drţavnog odvjetništva i suda. (3) Evidentiranje podataka u baze podataka i evidencije iz stavka 2. ovoga ĉlanka obavljaju ovlaštene sluţbene osobe ustrojstvene jedinice Vojne policije nadleţne za voĊenje baza podataka i evidencija Vojne policije. Ĉlanak 40. (1) Vojna policija vodi evidenciju: 1. poĉinjenih kaznenih djela koja se progone po sluţbenoj duţnosti i prekršaja i zaprimljenih prijava o poĉinjenom kaznenom djelu koja se progone po sluţbenoj duţnosti i prekršaja 2. dogaĊaja u kojima su sudjelovali pripadnici Oruţanih snaga, drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilne osobe u vojnim lokacijama i graĊevinama gdje su primijenjene ovlasti Vojne policije 3. dogaĊaja i postupaka u kojima su sudjelovali pripadnici Oruţanih snaga, drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane po obavijesti Policije MUP-a, drţavnog odvjetništva i suda 4. pripadnika Oruţanih snaga protiv kojih su ovlaštene sluţbene osobe podnijele stegovnu prijavu 5. uporabljenih sredstava prisile 6. osoba nad kojima je provedena provjera identiteta 7. osoba nad kojima je provedeno utvrĊivanje identiteta 8. osoba nad kojima je provedeno poligrafsko testiranje


NN br.44 od 14.travnja 2014. 9. privremeno oduzetih predmeta 10. osoba i predmeta za kojima je raspisana potraga ili objava 11. prometnih nesreća u kojima su sudjelovala vojna prometna sredstva, pripadnici Oruţanih snaga te osobe kao vozaĉi vojnih prometnih sredstava 12. o zadrţanim osobama 13. o fotografiranim i snimljenim osobama, predmetima, objektima i prostorima 14. o izdanim i razduţenim sluţbenim znaĉkama i iskaznicama Vojne policije. (2) Metodologija, oblik, naĉin voĊenja i rokove ĉuvanja evidencija iz stavka 1. ovoga ĉlanka ureĊuje se aktom naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 41. (1) Podaci se spremaju i ĉuvaju na naĉin i u obliku koji osigurava njihovu trajnost i zaštitu od neovlaštenog pristupa. (2) Pristup podacima odobrava nadreĊena osoba ustrojstvene jedinice Vojne policije nadleţne za voĊenje baze podataka i evidencije. (3) Pohranu i obradu podataka koji se unose u baze podataka i evidencije obavljaju ovlaštene sluţbene osobe nadleţne za pohranu i korištenje podataka. (4) Prikupljeni i u evidenciju uneseni osobni podaci moraju se odmah brisati kada se utvrdi da nisu toĉni, a ispravak se mora zabiljeţiti. (5) Rok za ĉuvanje prikupljenih podataka ne moţe biti kraći od trideset (30) godina od dana unosa podatka. Ĉlanak 42. (1) Brojĉani podaci o kaznenim djelima, osobama protiv kojih je podnesena kaznena prijava i oštećenim osobama, te ostali brojĉani podaci iz vojnopolicijskih evidencija smiju se koristiti u statistiĉke i analitiĉke svrhe u Ministarstvu obrane i Oruţanim snagama. (2) Osobni podaci ne smiju se koristiti protivno namjeni propisanoj ovim Pravilnikom i drugim propisima kojima se ureĊuje zaštita osobnih podataka. (3) Prikupljeni i u evidenciju uneseni podaci mogu se, kao klasificirani podaci, uĉiniti dostupnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Glavnog stoţera u svrhu koja je utvrĊena u skladu s odlukom ministra obrane ili zapovijedi naĉelnika Glavnog stoţera. Ĉlanak 43. Radi obavljanja vojnopolicijskih poslova, Vojna policija moţe traţiti osobne i druge podatke osoba iz ĉlanka 5. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika od ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga, drţavnih tijela i drugih osoba koji posjeduju te podatke ili su ovlašteni voditi zbirke podataka.


NN br.44 od 14.travnja 2014.

2. Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta Ĉlanak 44. (1) Ovlaštena sluţbena osoba provjerava identitet pripadnika Oruţanih snaga i civilne osobe koja se nalazi u vojnim lokacijama i graĊevinama: 1. kojeg treba uhititi, dovesti, zadrţati ili uputiti nadleţnim tijelima ili nadleţnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane i Oruţanih snaga 2. od kojeg prijeti opasnost za druge osobe i imovinu 3. nad kojim se obavlja pregled, oĉevid ili pretraga ili se poduzimaju druge zakonom propisane mjere i radnje 4. koji prijavljuje poĉinjenje kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaja, kršenje vojne stege ili povrede sluţbene duţnosti ili poĉinitelja tih djela, odnosno priopćava obavijest od vaţnosti za vojnopolicijske poslove 5. za kojeg postoje osnove sumnje da je poĉinitelj kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti 6. za kojeg postoje osnove sumnje da je osoba za kojom se traga 7. kojeg zatekne na mjestu izvršenja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti. (2) Ovlaštena sluţbena osoba provjerava identitet osobama iz stavka 1. ovoga ĉlanka i civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba: 1. koje zatekne na prostoru, u objektu ili prijevoznom sredstvu nad kojim se obavlja pregled, oĉevid ili pretraga, ako je provjera identiteta potrebna 2. koje zatekne na prostoru ili u objektu u kojem je privremeno ograniĉena sloboda kretanja, ako je provjera identiteta potrebna 3. koje se nalaze na mjestu na kojem je iz sigurnosnih razloga nuţno utvrditi njegov identitet 4. koje bez opravdanog razloga prikupljaju podatke o: – štićenoj osobi, objektu ili prostoru u kojem se štićena osoba nalazi – štićenoj vojnoj lokaciji i graĊevini. (3) Ovlaštena sluţbena osoba provjerava identitet civilne osobe uhvaćene u bijegu izvan prostora vojne lokacije i graĊevine, a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojne lokacije i graĊevine. (4) Ovlaštena sluţbena osoba provjerava identitet drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane u sluĉaju iz stavka 1. toĉki 2., 3., 4., 6. i 7. i stavka 2. ovoga ĉlanka.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (5) Vojna policija vodi evidenciju osoba nad kojima je primijenjena ovlast provjere identiteta. Ĉlanak 45. (1) Provjera identiteta osobe provodi se uvidom u osobnu ili identifikacijsku vojnu iskaznicu, odnosno drugu javnu ispravu s fotografijom. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ĉlanka, provjera identiteta moţe biti provedena na temelju iskaza osobe ĉiji je identitet poznat ili provjeren. (3) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je upoznati osobu s razlogom provjere njezina identiteta, osim ako drukĉije nije propisano zakonom. (4) Ovlaštena sluţbena osoba moţe uskratiti obavijest o stvarnom razlogu provjere identiteta kada prikuplja obavijesti o kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, ako bi to moglo ugroziti postizanje svrhe provjere. Ĉlanak 46. (1) UtvrĊivanjem identiteta osobe provjeravaju se i utvrĊuju pravna, stvarna i tjelesna svojstva po kojima se ta osoba razlikuje od drugih osoba. (2) UtvrĊivanje identiteta provodi se: 1. prema osobi ĉiji se identitet ne moţe provjeriti 2. prema osobi koja ne posjeduje javnu ispravu na osnovi koje se moţe provjeriti identitet 3. kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave ili iskaza osobe kojoj je identitet utvrĊen 4. na zahtjev suda, drţavnog odvjetništva ili drugoga nadleţnog tijela. (3) Identitet se utvrĊuje i za truplo nepoznate osobe pronaĊeno u vojnoj lokaciji ili graĊevini. Ĉlanak 47. (1) UtvrĊivanje identiteta provodi se korištenjem metoda i sredstava kriminalistiĉke tehnike i taktike te primjenom medicinskih i drugih odgovarajućih postupaka u skladu s propisanim procedurama i to: 1. provjerom podataka o statusu osobe u sluţbenim i javnim evidencijama 2. uzimanjem otisaka papilarnih linija i usporedbom s nespornim otiscima 3. fotografiranjem i usporedbom fotografije s postojećom 4. pomoću utvrĊivanja strukture DNK profila 5. drugim raspoloţivim metodama (superpozicija, grafološko vještaĉenje, analiza glasa, zubna formula i dr.) 6. iskazom osoba koje mogu prepoznati osobu ĉiji se identitet utvrĊuje.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Metode i postupci utvrĊeni stavkom 1. toĉki 2., 4. i 5. ovoga ĉlanka, ne mogu se primjenjivati za osobu za koju ne postoje osnove sumnje da je poĉinila kazneno djelo ili prekršaj bez njezina pisanog pristanka. (3) UtvrĊivanje identiteta provodi se i primjenom znanstvenih metoda i sredstava (biometrija i druge metode) ako drukĉije nije propisano posebnim zakonom. (4) Metode i postupci iz stavka 2. ovoga ĉlanka ne odnose se na utvrĊivanje identiteta trupla nepoznate osobe pronaĊeno u vojnoj lokaciji ili graĊevini. (5) UtvrĊivanje identiteta iz stavka 1. toĉki 2., 4. i 5. i stavka 3. ovoga ĉlanka provode posebno osposobljene ovlaštene sluţbene osobe. (6) Ovlaštena sluţbena osoba će o utvrĊivanju identiteta osobe sastaviti zapisnik. U zapisniku se mora naznaĉiti sredstvo i metoda kojom je utvrĊen identitet osobe, ĉinjenice koje su utvrĊene te podaci o ovlaštenoj sluţbenoj osobi koja je utvrdila identitet. (7) Vojna policija vodi evidenciju osoba nad kojima je primijenjena ovlast utvrĊivanja identiteta. Ĉlanak 48. (1) Provjera i utvrĊivanje identiteta predmeta obavlja se kada postoji osnova sumnje da predmet potiĉe od kaznenog djela, prekršaja ili kršenja vojne stege ili povrede sluţbene duţnosti, bilo da je pribavljen, nastao ili je njime poĉinjeno kazneno djelo, prekršaj, kršenje vojne stege i povreda sluţbene duţnosti. (2) UtvrĊivanjem identiteta predmeta utvrĊuju se obiljeţja i svojstva predmeta po kojima se odreĊeni predmet razlikuje od drugih istovrsnih predmeta (oblik, veliĉina, boja, teţina, kvaliteta, tvorniĉke oznake i sl.), te utvrĊuje odnos izmeĊu osobe ili dogaĊaja i toga predmeta. Ĉlanak 49. (1) Ovlaštena sluţbena osoba će o utvrĊivanju identiteta predmeta sastaviti zapisnik. (2) U zapisniku se mora naznaĉiti sredstvo i metoda kojom je utvrĊen identitet predmeta, ĉinjenice koje su utvrĊene te podaci o ovlaštenoj sluţbenoj osobi koja je utvrdila identitet predmeta.

3. Prikupljanje obavijesti Ĉlanak 50. (1) Kada postoji sumnja da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaj, ovlaštena sluţbena osoba moţe prikupljati obavijesti od pripadnika Oruţanih snaga, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama, civilnih osoba uhvaćenih u bijegu izvan vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršavanju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina, za koju je vjerojatno da ima saznanja o okolnostima u vezi s tim kaznenim djelom i prekršajem. (2) Kada postoji sumnja da je poĉinjeno kršenje vojne stege i povreda sluţbene duţnosti, ovlaštena sluţbena osoba moţe prikupljati obavijesti od pripadnika Oruţanih snaga, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama i drţavnih sluţbenika i namještenika u


NN br.44 od 14.travnja 2014. sluţbi u Ministarstvu obrane, za koju je vjerojatno da ima saznanja o okolnostima u svezi s tim kršenjem vojne stege. (3) U sluĉaju kada postoji opasnost za ţivot ili tijelo ili imovinu davatelja obavijesti ili ako je to vaţno za uspješno obavljanje vojnopolicijskog posla, ovlaštena sluţbena osoba moţe nadreĊenoj osobi predloţiti prikrivanje osobnih podataka davatelja obavijesti. (4) Odluku o prikrivanju osobnih podataka davatelja obavijesti donosi naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru ili zapovjednik postrojbe Vojne policije. Ĉlanak 51. Ovlaštena sluţbena osoba prikuplja obavijesti i po nalogu drţavnog odvjetnika ili suda u skladu s odredbama zakona. Ĉlanak 52. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe prikupljati obavijesti od osoba iz ĉlanka 50. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, u sluţbenim prostorijama Vojne policije, na radnom mjestu osobe u Ministarstvu obrane i Oruţanih snagama i drugom pogodnom mjestu na kojem se nalazi davatelj obavijesti (zdravstvena ustanova – bolnica, istraţni zatvor i sl.). (2) U sluĉaju kada ovlaštena sluţbena osoba prikuplja obavijesti od ţrtve kaznenog djela, duţna je postupati posebno obzirno. Ĉlanak 53. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe zbog vojnopolicijskih poslova prikupljati obavijesti korisne za obavljanje vojnopolicijskih poslova od osoba koje mu samoinicijativno ili na poticaj daju takve podatke. (2) Procjena podatka obavlja se na naĉin da se procjenjuje pouzdanost izvora i vjerodostojnost podatka, a procjenu obavlja ovlaštena sluţbena osoba koja je prikupila podatak. Ĉlanak 54. Ovlaštena sluţbena osoba moţe prikupljati obavijesti uz prikrivanje svojstva ovlaštene sluţbene osobe, na temelju pisanog naloga naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru.

4. Pozivanje Ĉlanak 55. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe pozvati na razgovor radi prikupljanja obavijesti pripadnika Oruţanih snaga i civilnu osobu koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini za koje se osnovano moţe pretpostaviti da raspolaţe obavijestima vaţnim za obavljanje vojnopolicijskih poslova. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe pozvati na razgovor radi prikupljanja obavijesti i druge osobe po nalogu drţavnog odvjetnika ili suda u skladu s odredbama zakona.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (3) Pozivanje osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka obavlja se u pravilu dostavom pisanog poziva uz dostavnicu. (4) Ovlaštena sluţbena osoba moţe osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka pozvati i usmeno ili odgovarajućim komunikacijskim ureĊajem pri ĉemu je duţna priopćiti razlog pozivanja, a uz suglasnost osobe koja se poziva moţe ju sluţbenim prometnim sredstvom prevesti do sluţbenih prostorija. (5) Kada je pozivanje izvršeno usmeno ili putem komunikacijskog ureĊaja, o tome će ovlaštena sluţbena osoba saĉiniti sluţbenu zabilješku. Ĉlanak 56. (1) Osobu koja se poziva moţe se pozvati u vremenu od 6.00 do 22.00 sata. (2) Iznimno, ako postoji opasnost od odgode, ovlaštena sluţbena osoba moţe osobu od koje se traţi obavijest pozvati izvan vremena propisanog u stavku 1. ovoga ĉlanka. (3) Pisani poziv dostavlja se putem ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oruţanih snaga nadleţne za dostavu pisanih pošiljki ili ga osobno uruĉuje ovlaštena sluţbena osoba. (4) Ovlaštena sluţbena osoba iz stavka 3. ovoga ĉlanka pisani poziv moţe uruĉiti pripadniku Oruţanih snaga neposredno na njezinu radnom mjestu ili preko nadreĊene osobe osobe koja se poziva. (5) U pozivu se mora naznaĉiti naziv i adresa ustrojstvene jedinice Vojne policije koja poziva, podatke osobe koja se poziva, razlog, mjesto i vrijeme pozivanja te poziv ovjeriti peĉatom i potpisom ovlaštene osobe Vojne policije. Ĉlanak 57. Pripadnik Oruţanih snaga koji je pozvan zbog davanja obavijesti korisnih za obavljanje vojnopolicijskog posla, a nije se odazvao pozivu, moţe se privesti samo ako je u pozivu na to bio upozoren ili ako iz okolnosti oĉito proizlazi da odbija primitak poziva.

5. Dovođenje i privođenje Ĉlanak 58. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe dovesti pripadnika Oruţanih snaga, na temelju dovedbenog naloga suda pisane zapovijedi nadreĊene osobe ili naloga nadleţnog tijela izdanog na temelju zakona. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ĉlanka, dovedbeni nalog pod uvjetima i po sadrţaju utvrĊenim Zakonom o kaznenom postupku, moţe izdati Vojna policija. (3) Ovlaštena sluţbena osoba moţe dovesti drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilnu osobu koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini na temelju dovedbenog naloga suda ili naloga nadleţnog tijela izdanog na temelju zakona.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (4) Pripadnici Oruţanih snaga mogu se dovoditi u sluţbene prostorije Vojne policije, ustrojstvene jedinice Oruţanih snaga ili Ministarstva obrane odnosno do mjesta odreĊenog u nalogu. (5) Drţavni sluţbenici i namještenici u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilne osobe koje se nalaze u vojnoj lokaciji i graĊevini te civilne osobe uhvaćene u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina, mogu se dovoditi do mjesta odreĊenog u nalogu. (6) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je pripadniku Oruţanih snaga, drţavnom sluţbeniku i namješteniku u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilnoj osobi koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini predati nalog ili zapovijed iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga ĉlanka. (7) Ovlaštena sluţbena osoba neće uruĉiti nalog ili zapovijed iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga ĉlanka osobi za koju se opravdano sumnja da će pruţiti otpor. (8) Prisilno će se dovesti osobu koja odbije postupiti po zahtjevu za dovoĊenje iz stavaka 1. , 2. i 3. ovoga ĉlanka. (9) Pripadnika Oruţanih snaga moţe se dovesti od 6.00 do 22.00 sata, a izvan toga vremena samo iznimno kada je dovoĊenje nuţno zbog vojnopolicijskih poslova koji ne trpe odgodu, na temelju pisanog naloga naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru ili zapovijedi zapovjednika postrojbe Vojne policije. Ĉlanak 59. (1) Ovlaštena sluţbena osoba privest će bez pisane zapovijedi ili naloga, pripadnika Oruţanih snaga i civilnu osobu koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini: 1. kojemu treba utvrditi identitet 2. za kojim je raspisana potraga 3. uhićenika i osumnjiĉenika 4. osobu iz ĉlanka 57. ovoga Pravilnika 5. u drugim sluĉajevima predviĊenim zakonom. (2) O potrebi privoĊenja drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane i privoĊenju civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini iz stavka 1. ovoga ĉlanka Vojna policija će odmah izvijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. (3) Ovlaštena sluţbena osoba privest će bez pisane zapovijedi ili naloga civilnu osobu uhvaćenu u bijegu izvan prostora vojne lokacije i graĊevine, a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojne lokacije i graĊevine i o tome će odmah izvijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. Ĉlanak 60. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je prije dovoĊenja ili privoĊenja osobu upoznati s razlozima dovoĊenja ili privoĊenja te o pravu na branitelja kada je to propisano zakonom.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Ovlaštena sluţbena osoba pregledat će osobu koju dovodi ili privodi radi pronalaţenja predmeta pogodnih za napad, otpor ili samoozljeĊivanje. (3) Pravo iz stavka 1. ovoga ĉlanka ne obvezuje ovlaštenu sluţbenu osobu na odgodu dovoĊenja ili privoĊenja. (4) O dovoĊenju ili privoĊenju pripadnika Oruţanih snaga ovlaštena sluţbena osoba duţna je izvijestiti njegova nadreĊenoga. (5) O dovoĊenju drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane ovlaštena sluţbena osoba duţna je izvijestiti ĉelnika ustrojstvene jedinice u Ministarstvu obrane i nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. Ĉlanak 61. (1) Ovlaštena sluţbena osoba neće dovesti ili privesti osobe iz ĉlanka 58. stavaka 1., 2. i 3. i ĉlanka 59. stavka 1. ovoga Pravilnika: 1. ĉije je kretanje znatno oteţano zbog bolesti ili trudnoće, niti kojem bi se zbog toga bitno pogoršalo zdravlje i o tome mora izvijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu i tijelo koje je izdalo zapovijed ili nalog za dovoĊenje 2. koji obavlja poslove koje ne smije prekidati sve dok mu se ne osigura odgovarajuća zamjena. (2) Odluku o prekidu poslova iz stavka 1. toĉke 2. ovoga ĉlanka za pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane donosi osoba neposredno nadreĊena pripadniku Oruţanih snaga, drţavnom sluţbeniku i namješteniku u sluţbi u Ministarstvu obrane kojega treba dovesti ili privesti. (3) Ako se osoba koju treba dovesti ili privesti pozove na imunitet, ovlaštena sluţbena osoba provjerit će vjerodostojnost isprave kojom se dokazuje postojanje imuniteta, zastati s postupanjem i o tome odmah obavijestiti zapovjednika postrojbe Vojne policije i naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru.

6. Traganje za osobama i predmetima Ĉlanak 62. (1) Vojna policija duţna je poduzeti mjere u svrhu pronalaska pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini te predmeta za kojima se traga. (2) Vojna policija duţna je poduzeti mjere u svrhu pronalaska civilnih osoba u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina. (3) Traganje iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka provodi se raspisivanjem potrage i objave. Ĉlanak 63. (1) Potraga se raspisuje za pripadnikom Oruţanih snaga:


NN br.44 od 14.travnja 2014. 1. za kojeg postoji sumnja da je poĉinio kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaj 2. koji moţe dati obavijesti o kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaju ili poĉinitelju 3. za kojim se traga 4. za kojim je izdana tjeralica u skladu s posebnim zakonom. 5. po zahtjevu nadleţne ustrojstvene jedinice Oruţanih snaga za pokretanje potrage zbog samovoljnog napuštanja postrojbe 6. za kojeg postoje osnove sumnje da je poĉinio teţe kršenje vojne stege ili tešku povredu sluţbene duţnosti, a nalazi se u bijegu. (2) Potraga se raspisuje za civilnom osobom koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini u sluĉaju iz stavka 1. toĉki 1., 2., 3. i 4. ovoga ĉlanka. (3) Potraga se raspisuje za drţavnim sluţbenikom u namještenikom u sluţbi u Ministarstvu obrane: 1. za kojim se traga 2. za kojeg postoje osnove sumnje da je poĉinio tešku povredu sluţbene duţnosti, a nalazi se u bijegu. (4) Potraga se raspisuje i za civilnim osobama u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina. (5) O raspisanoj potrazi iz ovoga ĉlanka Vojna policija će odmah obavijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. Ĉlanak 64. (1) Objava se raspisuje radi: 1. utvrĊivanja identiteta osobe koja ulazi i koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini, civilne osobe uhvaćene u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina, koja nije u stanju dati osobne podatke 2. utvrĊivanja identiteta trupla pronaĊenog u vojnim lokacijama i graĊevinama za koje se ne mogu utvrditi osobni podaci 3. pronalaska predmeta u vezi s kaznenim djelom ili prekršajem te predmeta koji su pronaĊeni ili nestali 4. oduzimanja predmeta ili isprava na temelju odluke suda ili tijela uprave 5. utvrĊivanja prebivališta ili boravišta osobe, u sluĉaju propisanom zakonom.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) O raspisanoj objavi Vojna policija će odmah obavijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. Ĉlanak 65. (1) Potraga i objava raspisana u skladu s posebnim zakonom ostaje na snazi dok tijelo koje je traţilo njeno raspisivanje ne povuĉe nalog. (2) Vojna policija vodi evidenciju osoba i predmeta za kojima je raspisana potraga i objava. (3) Vojna policija duţna je svakih šest mjeseci provjeriti postojanje razloga zbog kojih je raspisana potraga te aţurirati evidenciju potraga.

7. Privremeno ograničenje slobode kretanja Ĉlanak 66. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe privremeno ograniĉiti slobodu kretanja u vojnim lokacijama i graĊevinama i drugim objektima posebno vaţnim za obranu radi: 1. sprjeĉavanja izvršenja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja 2. sprjeĉavanja izvršenja teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti 3. pronalaţenja i hvatanja poĉinitelja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaj za koji je propisana kazna zatvora, teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti 4. pronalaţenja i hvatanja osoba za kojima se traga 5. pronalaţenja tragova i predmeta koji mogu posluţiti kao dokaz da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaja za koji je propisana kazna zatvora, teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti 6. osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora 7. osiguranja i zaštite štićenih vojnih lokacija i graĊevina 8. obavljanja drugih vojnopolicijskih poslova. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe privremeno ograniĉiti slobodu kretanja radi obavljanja vojnopolicijskih poslova izvan vojnih lokacija i graĊevina u suradnji s policijskim sluţbenicima nadleţne ustrojstvene jedinice MUP-a. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga ĉlanka, ovlaštena sluţbena osoba moţe privremeno ograniĉiti slobodu kretanja civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba od znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (4) O privremenom ograniĉenju slobode kretanja iz stavka 3. ovoga ĉlanka Vojna policija duţna je odmah obavijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a.


NN br.44 od 14.travnja 2014. Ĉlanak 67. (1) Privremeno ograniĉenje slobode kretanja ne smije trajati dulje od ostvarenja svrhe zbog koje je ovlast primijenjena, a najdulje šest (6) sati, a ako postoji opasnost za ţivot pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnu osobu koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini ili imovinu kojom upravlja Ministarstvo obrane i Oruţane snage smije trajati dok postoji opasnost za njihov ţivot. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ĉlanka, ovlaštena sluţbena osoba moţe i dulje od šest (6) sati privremeno ograniĉiti slobodu kretanja civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina, u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba od znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze, ali ne smije trajati dulje od vremena potrebnog za ostvarenje svrhe zbog koje je ovlast primijenjena. (3) Odluku i plan o privremenom ograniĉenju slobode kretanja na odreĊenom prostoru ili objektu odobrava zapovjednik postrojbe Vojne policije. Ĉlanak 68. Privremeno ograniĉenje slobode kretanja provodi se kriminalistiĉko taktiĉkim radnjama: 1. blokadom 2. racijom 3. zasjedom 4. potjerom 5. ograniĉenjem pristupa, kretanja ili zadrţavanja u prostoru ili objektu iz sigurnosnih razloga. Ĉlanak 69. (1) Blokada se uspostavlja na površinama ili prostorima na naĉin da se nadzire djelomiĉno ili potpuno ulazak i/ili izlazak osoba i prometnih sredstava s blokiranog prostora. (2) Blokada se moţe poduzimati samostalno ili u kombinaciji s radnjama privremenog ograniĉenja kretanja na odreĊenom prostoru kao i dokaznim radnjama. Ĉlanak 70. (1) Racija i zasjeda uspostavljaju se prema planu koji se u pravilu donosi u pisanom obliku. (2) Planom racije i zasjede obvezno se predviĊaju: ciljevi, vrijeme provedbe, broj potrebnih ovlaštenih sluţbenih osoba, izravno nadreĊena osoba, mjere, radnje i naĉin na koji će postupati svaka ovlaštena sluţbena osoba, naoruţanje i oprema, naĉin i sredstva komuniciranja te mogućnost ukljuĉenja dodatnih snaga i sredstava. (3) Planom racije predviĊaju se i objekti i prostori u kojima će racija biti provedena, a planom zasjede mjesto provedbe zasjede.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (4) Ako se zbog ţurnosti ovlaštene sluţbene osobe upućuju na izvršenje racije ili zasjede prije donošenja plana, izravno nadreĊena osoba će ih usmeno upoznati s obveznim sadrţajem plana, objasniti im poslove i zadaće, a nakon toga o tome sastaviti plan u pisanom obliku. Ĉlanak 71. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je o zapoĉetoj potjeri bez odgode obavijestiti ustrojstvenu jedinicu postrojbe Vojne policije nadleţnu za biljeţenje i izvješćivanje kako bi se u potjeru, u sluĉaju potrebe, ukljuĉile i druge ovlaštene sluţbene osobe s potrebnim sredstvima. (2) Ako postoji opasnost za ţivot pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama, štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze, kao i opasnost za štićenu vojnu lokaciju i graĊevinu ili imovinu koja ima vojnu namjenu, ovlaštena sluţbena osoba će narediti udaljenje osoba, uklanjanje stvari, ograniĉenje pristupa, kretanje ili zadrţavanje u prostoru ili objektu, o ĉemu će bez odgode, ovisno o tome nalazi li se u ili izvan vojne lokacije i graĊevine, izvijestiti prvonadreĊenu osobu i nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a.

8. Davanje upozorenja i naredbi Ĉlanak 72. Ovlaštena sluţbena osoba upozorit će pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnu osobu koja se nalazi u vojnim lokacijama i graĊevinama, civilnu osobu koja se nalazi izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze i civilnu osobu uhvaćenu u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina, za koju je vjerojatno da: 1. svojim ponašanjem, djelovanjem ili propustom moţe dovesti u opasnost svoju sigurnost, sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine koja ima vojnu namjenu, kršiti vojnu stegu i ĉiniti povredu sluţbene duţnosti ili ugroziti sigurnost prometa na cestama 2. bi mogao poĉiniti ili izazvati drugu osobu da poĉini kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaj ili krši vojnu stegu i poĉini povredu sluţbenu duţnost. Ĉlanak 73. Ovlaštena sluţbena osoba moţe davati naredbe osobama iz ĉlanka 72. ovoga Pravilnika radi: 1. uklanjanja opasnosti za ţivot i osobnu sigurnost pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilne osobe koja se nalazi u vojnim lokacijama i graĊevinama 2. uklanjanja opasnosti za imovinu koja ima vojnu namjenu 3. sprjeĉavanja izvršenja kaznenih djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja, hvatanja poĉinitelja toga kaznenog djela i prekršaja, te pronalaţenja i osiguranja tragova koji mogu posluţiti kao dokaz


NN br.44 od 14.travnja 2014. 4. sprjeĉavanja kršenja vojne stege i povrede sluţbene duţnosti 5. sprjeĉavanja pristupa štićenoj osobi, objektu ili prostoru i prometnom sredstvu u kojemu se nalazi štićena osoba 6. sigurnosti prometa vojnih prometnih sredstava na cestama i prometa na prostoru vojnih lokacija i graĊevina 7. sprjeĉavanja pristupa ili zadrţavanja u vojnim lokacijama i graĊevinama, tamo gdje to nije dopušteno 8. sprjeĉavanja i uklanjanja posljedica u sluĉaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama ili sprjeĉavanja drugih oblika ugroţavanja opće sigurnosti 9. u drugim sluĉajevima propisanim zakonom. Ĉlanak 74. (1) Upozorenja i naredbe daju se usmeno ili pisano ili na drugi pogodan naĉin: svjetlosnim i zvuĉnim signalima, pokretima ruku i sliĉno. (2) Upozorenja i naredbe moraju biti zakonite, razumljive, jasne, nedvosmislene i provedive. (3) Ovlaštena sluţbena osoba davanjem upozorenja i naredbi obvezuje osobe iz ĉlanka 72. ovoga Pravilnika na odreĊeno ponašanje, djelovanje ili propuštanje odreĊene radnje u sluĉajevima utvrĊenim ovim Pravilnikom. (4) Ovlaštena sluţbena osoba davanjem upozorenja upozorit će i na postojanje drugih izvora opasnosti. Ĉlanak 75. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe narediti samo ono ponašanje, djelovanje ili propuštanje odreĊene radnje o kojima izravno ovisi izvršenje vojnopolicijskog posla i to za vrijeme koje je nuţno za obavljanje toga posla. (2) U sluĉaju da osoba iz ĉlanka 72. ovoga Pravilnika ne postupi po naredbi, ovlaštena sluţbena osoba će naredbodavnim tonom ponoviti naredbu pri ĉemu će priopćiti da će i sluĉaju nepostupanja po ponovljenoj naredbi uporabiti predviĊeno sredstvo prisile.

9. Privremeno oduzimanje i čuvanje predmeta Ĉlanak 76. Ovlaštena sluţbena osoba privremeno oduzima predmet osoba iz ĉlanka 5. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, kada je: 1. vjerojatno da je predmet namijenjen poĉinjenju kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaju, teţem kršenju vojne stege i teškoj povredi sluţbene duţnosti 2. to potrebno radi zaštite opće sigurnosti


NN br.44 od 14.travnja 2014. 3. predmet moguće uporabiti za samoozljeĊivanje, napad, bijeg, te skrivanje ili uništenje tragova kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaja, teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti 4. to odreĊeno posebnim propisima. Ĉlanak 77. (1) O privremenom oduzimanju predmeta ovlaštena sluţbena osoba duţna je izdati potvrdu. (2) Potvrda iz stavka 1. ovoga ĉlanka mora sadrţavati znaĉajke privremeno oduzetog predmeta po kojima se on razlikuje od drugih predmeta. (3) Prema potrebi privremeno oduzeti predmet moţe se fotografirati i snimati. Ĉlanak 78. (1) Privremeno oduzeti predmeti u pravilu se ĉuvaju u sluţbenim prostorima Vojne policije s ograniĉenim pristupom i moraju biti jasno obiljeţeni. (2) Kada zbog svojstava predmeta ĉuvanje u sluţbenim prostorima Vojne policije nije moguće, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovarajući naĉin i u drugim prostorima ili prostorijama Ministarstva obrane i Oruţanih snaga. Ĉlanak 79. (1) O privremeno oduzetim predmetima vodi se posebna evidencija u koju se biljeţe podaci o preuzimanju, mjestu ĉuvanja i povratu oduzetih predmeta. (2) Kada prestanu razlozi zbog kojih je predmet privremeno oduzet, ako drugim zakonom ili odlukom nadleţnog tijela nije drukĉije odreĊeno, privremeno oduzeti predmet vratit će se osobi odnosno ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane i Oruţanih snaga kojoj je oduzet. (3) Kada se privremeno oduzeti predmeti vraćaju, sastavlja se zapisnik u kojem će se upisati vrijeme i mjesto vraćanja, opis predmeta i podaci o osobi odnosno ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane i Oruţanih snaga kojoj se predmeti vraćaju.

10. Zaprimanje prijava, podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava i izvješća te stegovnih prijava Ĉlanak 80. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je zaprimiti prijavu o poĉinjenom kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaj. (2) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je zaprimiti prijavu za stegovni prijestup ili tešku povredu sluţbene duţnosti u skladu s odredbama zakona i pravilnika. Ĉlanak 81. (1) Ovlaštena sluţbena osoba zaprimit će prijave iz ĉlanka 80. ovoga Pravilnika u pisanom obliku ili izjavljenu usmeno.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Ako se prijava podnosi usmeno, prijavitelj će se upozoriti na posljedice laţnog prijavljivanja i po potrebi će se zatraţiti objašnjenje i dostavljanje dokumentacije i drugih podataka na koje se podnositelj poziva kako bi se mogla ocijeniti opravdanost prijave. (3) O usmenoj prijavi kada je ona zaprimljena u sluţbenim prostorijama Vojne policije sastavlja se zapisnik, a kada je zaprimljena izvan sluţbenih prostorija Vojne policije sastavlja se sluţbena bilješka. (4) Ako je prijava priopćena telefonom ili drugim komunikacijskim ureĊajem, osigurava se, kada je to moguće, njezin elektroniĉki zapis i o tome sastavlja sluţbena bilješka. Ĉlanak 82. (1) Ovlaštena sluţbena osoba u zapisnik o zaprimanju prijave iz ĉlanka 81. stavka 3. ovoga Pravilnika navodi: – osobne podatke podnositelja prijave – upozorenja i pouke koje su dane – opis djela/stegovnog prijestupa koje je predmet prijave – podatke o poĉinitelju ako su poznati – podatke o ţrtvi ili štetniku – je li podnesen imovinsko-pravni zahtjev – podatke o svjedocima – skice, slike, spise o poduzetim mjerama i radnjama, sluţbene zabilješke, izjave i drugi materijal koji moţe biti koristan za uspješno voĊenje postupka. (2) Ako ovlaštena sluţbena osoba unatoĉ danim objašnjenjima ocijeni da nije poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, odnosno kršenje vojne stege i povreda sluţbene duţnosti, upozorit će podnositelja kako podnošenje prijave nije opravdano, a na izriĉit zahtjev podnositelja, ovlaštena sluţbena osoba će uzeti prijavu na zapisnik. (3) Na zahtjev podnositelja prijave izdat će mu se potvrda o zaprimanju prijave na zapisnik. Ĉlanak 83. (1) Prije zakljuĉenja ovlaštena sluţbena osoba duţna je zapisnik proĉitati podnositelju prijave te unijeti da je zapisnik proĉitan prije potpisivanja i primjedbe podnositelja prijave na zapisnik, ako ih ima. (2) Kod kaznenih djela kod kojih se progon poduzima na temelju prijedloga, u zapisnik se unosi i upozorenje da se podnošenje kaznene prijave smatra prijedlogom kaznene prijave za progon. Ĉlanak 84.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (1) Vojna policija o zaprimljenoj prijavi o kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti odmah izvješćuje nadleţnoga drţavnog odvjetnika. (2) O podacima prikupljenim tijekom postupanja po prijavi iz stavka 1. ovoga ĉlanka sastavlja se izvješće koje se odmah dostavlja nadleţnom drţavnom odvjetniku. Ĉlanak 85. (1) Ako se pri podnošenju kaznene prijave ili provedbom izvida utvrdi da se radi o kaznenom djelu za koje se progoni po privatnoj tuţbi ili se utvrdi da dogaĊaj nema obiljeţja kaznenog djela, ovlaštena sluţbena osoba duţna je o tome obavijestiti podnositelja. (2) Ako ovlaštena sluţbena osoba zaprimi pisanu ili usmenu prijavu o kaznenom djelu s poznatim poĉiniteljem za koje se progoni po privatnoj tuţbi, duţna je o tome obavijestiti osobu koja je ovlaštena podići privatnu tuţbu, osim ako ta osoba nije sama podnijela prijavu. Ĉlanak 86. (1) Kada postoje sumnja da je poĉinjeno kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaj, Vojna policija prikuplja podatke o tom kaznenom djelu i prekršaju, poĉiniteljima, sudionicima, tragovima, dokazima i drugim okolnostima korisnim za otkrivanje i razjašnjenje toga kaznenog djela ili prekršaja. (2) Ako drukĉije nije propisano zakonom, kada Vojna policija prikupi obavijesti i podatke o kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, sastavlja kaznenu prijavu i bez odgode je dostavlja nadleţnom drţavnom odvjetniku. (3) Vojna policija sastavlja izvješće kada je to propisano posebnim zakonom i ĉim sazna za nove okolnosti vaţne za postupanje te ga bez odgode dostavlja nadleţnom drţavnom odvjetniku ili drugom nadleţnom tijelu. (4) Kada Vojna policija sama prikupi obavijesti i podatke o prekršaju postupa u skladu s odredbama posebnog zakona. (5) Vojna policija vodi evidenciju prijavljenih kaznenih djela i prekršaja kao i kaznenih prijava za kazneno djelo za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i prekršaja. Ĉlanak 87. (1) Protiv vojne osobe koja je poĉinila stegovni prijestup ovlaštena sluţbena osoba moţe podnijeti stegovnu prijavu u skladu s odredbama zakona i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti. (2) Kada podnošenje stegovne prijave putem Vojne policije iniciraju osobe koje nisu ovlaštene za pokretanje stegovnog postupka, ovlaštena sluţbena osoba postupa u skladu s odredbama zakona i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti. (3) Vojna policija vodi evidenciju pripadnika Oruţanih snaga protiv kojih su ovlaštene sluţbene osobe podnijele stegovnu prijavu. Ĉlanak 88.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (1) Kada se tijekom obavljanja vojnopolicijskih poslova utvrdi postojanje osnova sumnje da je vojna osoba prekršila vojnu stegu, odnosno da je drţavni sluţbenik i namještenik u sluţbi u Oruţanim snagama i Ministarstvu obrane poĉinio povredu sluţbene duţnosti, Vojna policija nadreĊenoj osobi osobe koja je prekršila vojnu stegu i poĉinila povredu sluţbene duţnosti dostavlja obavijest o povredi vojne stege odnosno obavijest o povredi sluţbene duţnosti. (2) Vojna policija sastavlja izvješće o radu i rezultatima provedbe vojnopolicijskih poslova i izvještava nadleţne osobe, tijela i ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oruţanih snaga.

11. Osiguranje i pregled mjesta događaja Ĉlanak 89. (1) Kada sazna za poĉinjenje kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, prekršaja, teţeg kršenja vojne stege, teške povrede sluţbene duţnosti ili drugog dogaĊaja u povodu kojega je potrebno pregledati mjesto dogaĊaja ili obaviti oĉevid, ovlaštena sluţbena osoba osigurat će mjesto dogaĊaja. (2) Ustrojstvena jedinica Vojne policije nadleţna za biljeţenje i izvješćivanje prilikom zaprimanja prijave prikupit će sve dostupne informacije vezane za mjesto dogaĊaja, a posebno o mogućem otporu, napadu ili opasnosti kako bi se na siguran i koordiniran naĉin na mjesto dogaĊaja uputio potreban broj ovlaštenih sluţbenih osoba, opreme i sredstava. Ĉlanak 90. (1) Ovlaštena sluţbena osoba koja je prva došla na mjesto dogaĊaja duţna je: – poduzeti mjere i radnje radi uklanjanja opasnosti po ţivot i zdravlje osoba ili imovinu te pruţanje pomoći ozlijeĊenim osobama ako ih ima – prema okolnostima oznaĉiti prostor mjesta dogaĊaja – zabraniti neovlašten pristup i snimanje mjesta dogaĊaja – provjeriti identitet osoba zateĉenih na mjestu dogaĊaja te uzeti njihove usmene izjave o dogaĊaju – privremeno zadrţati osobe zateĉene na mjestu dogaĊaja do dolaska druge ovlaštene sluţbene osobe ili tijela nadleţnog za obavljanje pregleda ili oĉevida ako sama nije ovlaštena za obavljanje pregleda ili oĉevida – pribaviti podatke o osobama koje imaju saznanja o dogaĊaju – poduzeti mjere i radnje za sprjeĉavanje nastupa opasnosti i štete za osobe i imovinu – poduzeti mjere i radnje zaštite ţrtve – poduzeti druge mjere i radnje osiguranja mjesta dogaĊaja. (2) Radi zaštite osoba od opasnosti i mjesta dogaĊaja od nepotrebnih promjena te osiguranja predmeta i tragova na mjestu dogaĊaja te radi zaštite dostojanstva ţrtve, ovlaštena sluţbena osoba će postavljanjem privremenih prometnih znakova, signalizacije, trake s natpisom »STOP


NN br.44 od 14.travnja 2014. VOJNA POLICIJA« ili drugoga podesnog sredstva izdavanjem upozorenja i naredbi privremeno ograniĉiti pristup i kretanje na prostoru koji će odrediti u skladu s pravilima struke i zabraniti neovlašteno snimanje mjesta dogaĊaja. Ĉlanak 91. (1) Pri pregledu mjesta dogaĊaja ovlaštena sluţbena osoba postupa na naĉin kojim onemogućuje uništavanje tragova i promjenu zateĉenog stanja. (2) Ovlaštena sluţbena osoba, ako sama ne obavlja pregled ili oĉevid, duţna je o zateĉenom stanju i ĉinjenicama na mjestu dogaĊaja, poduzetim radnjama i promjenama na mjestu dogaĊaja izvijestiti ovlaštenu sluţbenu osobu odnosno drugu osobu ili tijelo nadleţno za obavljanje pregleda ili oĉevida prije poĉetka pregleda ili oĉevida. Ĉlanak 92. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je o osiguranju mjesta dogaĊaja podnijeti pisano izvješće. (2) Ovlaštena sluţbena osoba će na mjestu dogaĊaja po ukazanoj potrebi poduzeti i druge radnje propisane zakonom i ovim Pravilnikom. Ĉlanak 93. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe napustiti objekt, osobu ili prostor koji osigurava i štiti samo u situacijama kada se u neposrednoj blizini izvršava kazneno djelo koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i za koje se moţe izreći kazna zatvora od pet godina ili više, ili kada je to nuţno radi sprjeĉavanja izravne opasnosti, osim u situacijama kada napuštanjem mogu biti ugroţeni ţivot i sigurnost štićenih osoba, objekata i prostora. (2) Ovlaštena sluţbena osoba će o razlozima iz stavka 1. ovoga ĉlanka odmah izvijestiti prvonadreĊenu osobu.

12. Provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata Ĉlanak 94. (1) Radi sprjeĉavanja i otkrivanja kaznenih djela za koja se progoni po sluţbenoj duţnosti i njihovih poĉinitelja, sprjeĉavanja opasnosti i nasilja te traganja za osobama i predmetima, Vojna policija moţe od davatelja komunikacijskih usluga zatraţiti provjeru istovjetnosti, trajanja i uĉestalosti komunikacije s odreĊenim elektroniĉnim komunikacijskim adresama. (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga ĉlanka moţe obuhvaćati i utvrĊivanje poloţaja komunikacijskog ureĊaja kao i utvrĊivanje mjesta na kojima se nalaze osobe koje uspostavljaju elektroniĉku komunikaciju te identifikacijske oznake ureĊaja. Ĉlanak 95. (1) Zahtjev za provjeru uspostavljanja komunikacijskih kontakata temelji se na pisanom odobrenju naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga ĉlanka, ako je to potrebno radi sprjeĉavanja neposredne opasnosti ili nasilja odnosno radi ţurnog traganja za pripadnikom Oruţanih snaga i civilnim


NN br.44 od 14.travnja 2014. osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina, a koje su zateĉene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina odobrenje moţe biti dano i usmeno, ali mora biti pisano potvrĊeno najkasnije u roku od dvadeset ĉetiri (24) sata od danoga usmenog odobrenja. (3) Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovoga ĉlanka temelji se na ĉinjenicama iz kojih je vidljivo da se drugim radnjama nije mogao ili se neće moći postići svrha vojnopolicijskog posla ili bi postizanje te svrhe bilo povezano s nerazmjernim troškovima.

13. Poligrafsko ispitivanje Ĉlanak 96. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe nad pripadnikom Oruţanih snaga, od kojeg traţi, obavijesti primijeniti poligrafsko ispitivanje nakon što ga upozna: – s radom ureĊaja – s pravom da se ne mora podvrgnuti ispitivanju – da rezultat ispitivanja ne moţe biti uporabljen kao dokaz u postupku. (2) Poligrafsko testiranje iz stavka 1. ovoga ĉlanka moţe se provesti samo nakon što pripadnik Oruţanih snaga, da pisanu suglasnost. (3) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je prekinuti poligrafsko ispitivanje ako pripadnik Oruţanih snaga, nakon što je dao pisanu suglasnost, izjavi da ju povlaĉi. Ĉlanak 97. Poligrafskom ispitivanju ne smije se podvrgnuti pripadnika Oruţanih snaga: 1. koji je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih tvari 2. koji ima ozbiljna srĉana oboljenja 3. koji je u stresnom stanju 4. koji uzima lijekove za smirenje 5. koji pokazuje vidljive znakove duševne bolesti ili poremećenosti 6. koji osjeća intenzivnu fiziĉku bol 7. trudnicu i rodilju. Ĉlanak 98. (1) Poligrafsko ispitivanje moţe obavljati samo ovlaštena sluţbena osoba koja je za to posebno osposobljena (poligrafski ispitivaĉ).


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) O poligrafskom ispitivanju sastavlja se zapisnik koji se s nalazom i mišljenjem poligrafskog ispitivaĉa dostavlja nadleţnom tijelu. (3) O osobama nad kojima je izvršeno poligrafsko ispitivanje Vojna policija vodi evidenciju.

14. Pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije Ĉlanak 99. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe ući u vojne lokacije i graĊevine, prostorije, prostore i objekte koje koristi Ministarstvo obrane i Oruţane snage te moţe ući u civilne prostorije, prostore i objekte u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba, obaviti njihov pregled i pregled dokumentacije te ih po potrebi fotografirati i snimati radi: 1. pronalaţenja poĉinitelja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili prekršaja i teţeg kršenja vojne stege 2. otkrivanja i osiguranja tragova kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti, ili predmeta koji mogu posluţiti pri utvrĊivanju ĉinjenica 3. postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili druge opasnosti ili vjerojatnosti poĉinjenja teškoga kaznenog djela te poduzimanja preventivnih protudiverzijskih (PDZ) pregleda 4. osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora i prijevoznog sredstva u kojemu će se nalaziti štićena osoba 5. osiguranja i zaštita štićenih vojnih lokacija i graĊevina 6. uklanjanja ozbiljne opasnosti po ţivot i zdravlje pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama kao i štićenih osoba 7. uklanjanja ozbiljne opasnosti za imovinu koja ima vojnu namjenu 8. obavljanja pregleda rendgen ureĊajem (RTG pregled) 9. pruţanja pomoći 10. kada je to odreĊeno posebnim propisima. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe ući u civilne prostorije, prostore i objekte, izuzev ulaska u tuĊi dom, obaviti njihov pregled i pregled dokumentacije te ih po potrebi fotografirati i snimati radi traganja i privoĊenja civilne osobe u bijegu izvan prostora vojnih lokacija i graĊevina, a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti na prostoru vojnih lokacija i graĊevina. (3) O pregledu civilnih prostorija, prostora i objekta u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba iz stavka 1. kao i pregledu iz stavka 2. ovoga ĉlanka Vojna policija duţna je odmah obavijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (4) Ulazak i pregled vojne lokacije i graĊevine policijski sluţbenici MUP-a obavljaju uz nazoĉnost ovlaštenih sluţbenih osoba Vojne policije. (5) Pregled vojnih lokacija i graĊevina, prostorija, prostora i objekata, poduzima se na temelju plana koji prema prosudbi rizika sadrţi potrebne snage i sredstva za provedbu pregleda. (6) Plan iz stavka 5. ovoga ĉlanka odobrava zapovjednik postrojbe Vojne policije, naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru ili osoba koju ovlaste. Ĉlanak 100. (1) Ovlaštena sluţbena osoba će prije ulaska i pregleda vojne lokacije i graĊevine, odreĊene prostorije, prostora ili objekta, ako je to moguće, upoznati odgovornu osobu. (2) Iznimno, ovlaštena sluţbena osoba moţe u primjeni ovlasti traganja za osobama i predmetima samoinicijativno, bez izvješćivanja i nazoĉnosti odgovorne osobe obaviti pregled odreĊene vojne lokacije i graĊevine, prostorije, prostora i objekta za koji pretpostavlja da se u njega sklonila osoba zbog koje je poduzeta potraga. (3) Ovlaštena sluţbena osoba prilikom ulaska i pregleda moţe koristiti tehniĉka sredstva, opremu i sluţbenog psa. Ĉlanak 101. Ovlaštena sluţbena osoba će, ako je to potrebno radi uklanjanja ozbiljne opasnosti po ţivot i zdravlje pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnih osoba koje se nalaze u vojnim lokacijama i graĊevinama ili imovinu većeg opsega koja ima vojnu namjenu ili postupanje po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili osiguranja, zaštite štićenih osoba, objekata i prostora i osiguranja i zaštite štićenih vojnih lokacija i graĊevina, za prijeko potrebno vrijeme privremeno ograniĉiti kretanje u vojnoj lokaciji i graĊevini, na objektu ili prostoru koji pregledava. Ĉlanak 102. (1) Kada provodi kriminalistiĉko istraţivanje i u drugim sluĉajevima utvrĊenim zakonom te u svrhu voĊenja postupka zbog teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti, ovlaštena sluţbena osoba moţe pregledati dokumentaciju, baze podataka i evidencije ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oruţanih snaga. (2) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je prije poĉetka pregleda dokumentacije, javiti se odgovornoj osobi i priopćiti joj razlog postupanja te u njezinoj nazoĉnosti, ili u nazoĉnosti zateĉene osobe ili osobe koju odredi odgovorna osoba, pristupiti pregledu dokumentacije. (3) Ovlaštena sluţbena osoba moţe privremeno oduzeti dokumentaciju, ako postoje uvjeti za privremeno oduzimanje predmeta u skladu s odredbama zakona i ovoga Pravilnika. (4) O privremenom oduzimanju dokumentacije izdaje se potvrda u kojoj se navodi tko je, kada, od koga i koja je dokumentacija privremeno oduzeta. Ĉlanak 103.


NN br.44 od 14.travnja 2014. Klasificirane podatke ovlaštena sluţbena osoba moţe pregledati pod uvjetom odreĊenim posebnim propisom kojim se ureĊuje naĉin i uvjeti pristupa klasificiranim podacima. Ĉlanak 104. Ovlaštena sluţbena osoba o radnjama pregleda vojnih lokacija i graĊevina, prostorija, prostora, objekata i dokumentacije sastavlja pisano izvješće te izdaje potvrdu o ulasku i obavljenom pregledu.

15. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava Ĉlanak 105. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti pregled pripadnika Oruţanih snaga, predmeta koji on nosi sa sobom i vojnoga prometnog sredstva kao i pregled civilne osobe, predmeta koje ona nosi sa sobom i civilnog prometnog sredstva koje se nalazi u vojnim lokacijama i graĊevinama kada: 1. treba sprijeĉiti bijeg poĉinitelja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, kao i poĉinitelja kršenja vojne stege ili povrede sluţbene duţnosti 2. je potrebno otkriti tragove kaznenog djela, dokaze teţeg kršenja vojne stege i teške povrede sluţbene duţnosti 3. je to potrebno u sklopu kriminalistiĉkog istraţivanja 4. je to potrebno radi zaštite sigurnosti 5. je to odreĊeno posebnim propisima. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti pregled drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, predmeta koji on nosi sa sobom i vojnoga prometnog sredstva u kojem se nalazi u sluĉaju iz stavka 1. toĉki 1. i 2. ovoga ĉlanka koji se odnosi na povredu sluţbene duţnosti i iz toĉki 4. i 5. stavka 1. ovoga ĉlanka. (3) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti pregled civilne osobe koje se nalaze izvan vojnih lokacija i graĊevina i civilnoga prometnog sredstva u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (4) Pregledom osoba smatra se i uvid u sadrţaj odjeće i obuće osobe koja se pregledava kao i stvari i predmeta koja ima kod sebe. (5) O pregledu iz stavaka 2. i 3. ovoga ĉlanka Vojna policija duţna je odmah obavijestiti nadleţnu ustrojstvenu jedinicu Policije MUP-a. Ĉlanak 106. (1) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti pregled pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane zbog sumnje na: 1. konzumiranje alkohola i/ili droge u vojnim lokacijama i graĊevinama i vojnom prometnom sredstvu te dovoĊenja u stanje pod utjecajem alkohola ili droge u vojnim lokacijama i graĊevinama i vojnom prometnom sredstvu


NN br.44 od 14.travnja 2014. 2. dolazak na sluţbu ili duţnost pod utjecajem alkohola i/ili droge 3. posjedovanje droge u vojnim lokacijama i graĊevinama 4. unošenje alkohola i/ili droge u vojne lokacije i graĊevine (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti pregled civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini zbog sumnje iz stavka 1. toĉki 1., 3. i 4. ovoga ĉlanka. (3) Pregledom osoba smatra se i uvid u sadrţaj odjeće i obuće osobe koja se pregledava kao i stvari i predmeta koja ima kod sebe. (4) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je u sluĉajevima iz stavka 1. toĉki 1. i 2. ovoga ĉlanka izvršiti ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu i/ili prisutnosti droge uz uporabu propisanog ureĊaja i sredstva, sluţbenog psa za detekciju droga ili u sluĉaju kada to osoba zahtijeva, odvesti ju u zdravstvenu ustanovu gdje će se izvršiti ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu i/ili utjecaja droge. (5) Ako se ispitivanjem iz stavka 4. ovoga ĉlanka u zdravstvenoj ustanovi utvrdi da je osoba nad kojom je izvršeno ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu i/ili prisutnosti droga konzumirao alkohol i/ili drogu, troškove pretrage snosi ta osoba, a u protivnome troškovi terete drţavni proraĉun. Ĉlanak 107. Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je izvršiti ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane koji je vozaĉ vojnoga prometnog sredstva ili sudionik u prometu vojnoga prometnog sredstva, kao i civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini, a koja upravlja prometnim sredstvom, zbog sumnje da u organizmu ima alkohola, droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme voţnje ili odreĊeno vrijeme prije zapoĉinjanja voţnje ili je sudionik prometne nezgode kao vozaĉ vojnoga prometnog sredstva. Ĉlanak 108. (1) Ovlaštena sluţbena osoba duţna je osobi nad kojom se vrši ispitivanje prisutnosti alkohola u organizmu dati uputu o naĉinu korištenja i postupku ispitivanja sredstvima i ureĊajima te je upozoriti na posljedice odbijanja podvrgavanja ispitivanju. (2) Smatra se da je osoba pod utjecajem alkohola, u smislu ovoga Pravilnika, ako u organizmu ima alkohola iznad 0,10 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. (3) Smatra se da osoba u organizmu ima droge ako se prisutnost droge utvrdi odgovarajućim sredstvima ili ureĊajima ili lijeĉniĉkim pregledom ili analizom krvi i urina. (4) Nakon obavljenog ili odbijenog ispitivanja prisutnosti alkohola u organizmu ovlaštena sluţbena osoba popunjava zapisnik koji potpisuje ispitana osoba, svjedoci ako ih ima i ovlaštena sluţbena osoba koja je obavila ispitivanje. (5) Ako je ispitana osoba iz stavka 1. ovoga ĉlanka u takvom stanju da zapisnik iz stavka 4. ovoga ĉlanka ne moţe ili ga odbije potpisati, ovlaštena sluţbena osoba će to evidentirati u zapisniku.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (6) Zbog mogućih dopuštenih pogrešaka koje je propisalo nadleţno drţavno tijelo za mjeriteljstvo, u zapisnik iz stavka 4. ovoga ĉlanka, ispitivanjem utvrĊena koliĉina prisutnog alkohola u organizmu umanjuje se za 0,1 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Ĉlanak 109. (1) Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava ovlaštena sluţbena osoba moţe obaviti vizualno, dodirom, uporabom drugih osjetila, uvidom u sadrţaj, korištenjem sredstava i ureĊaja i uvjeţbanog sluţbenog psa. (2) Protudiverzijski (PDZ) i pregled rendgen ureĊajem (RTG) obavljaju posebno obuĉene ovlaštene sluţbene osobe. (3) Pregled sa sluţbenim psom obavlja posebno obuĉena ovlaštena sluţbena osoba i uvjeţbani sluţbeni pas. (4) Ispitivanje alkoholiziranosti i/ili prisutnosti droge uz uporabu propisanog sredstva i mjernog ureĊaja obavlja posebno obuĉena ovlaštena sluţbena osoba. (5) O pregledu osoba, predmeta i prometnih sredstava ovlaštena sluţbena osoba sastavlja izvješće. Ĉlanak 110. (1) Pregled osoba neposrednim dodirom obavlja osoba istoga spola, osim kada je prijeko potreban ţuran pregled osobe radi oduzimanja oruţja ili predmeta podobnih za napad ili samoozljeĊivanje. U izvješću će ovlaštena sluţbena osoba posebno obrazloţiti razloge obavljenog pregleda osobe od osobe suprotnog spola. (2) Pregled osobe obavljaju dvije ovlaštene sluţbene osobe na naĉin da jedna ovlaštena sluţbena osoba obavlja pregled osobe, dok se druga ovlaštena sluţbena osoba brine za sigurnost. (3) Ako za to postoje opravdani razlozi, iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga ĉlanka, pregled osobe moţe obaviti jedna ovlaštena sluţbena osoba, o ĉemu će u izvješću posebno obrazloţiti razloge tako obavljenog pregleda. Ĉlanak 111. (1) Pregledom prometnog sredstva smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih dijelova prometnog sredstva i predmeta koji se prevoze. (2) Prilikom pregleda prometnog sredstva ovlaštena sluţbena osoba moţe iz njega udaljiti putnike dok se ne obavi pregled. (3) Pregled predmeta koji osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koji su kod nje ili u njezinoj neposrednoj blizini i predmeta koje ona prenosi po neĉijem nalogu. Ĉlanak 112. (1) Ako ne postoji neposredna opasnost za ţivot štićene osobe, pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilne osobe koja se nalazi u


NN br.44 od 14.travnja 2014. vojnoj lokaciji i graĊevini ili imovinu koja ima vojnu namjenu, ovlaštena sluţbena osoba će prije pregleda predmeta odnosno prometnog sredstva pozvati osobu (vlasnika, korisnika, posjednika) da omogući uvid u sadrţaj predmeta odnosno prometnog sredstva koji će pregledati. (2) Ako drukĉije nije propisano posebnim zakonom, pri poduzimanju pregleda ovlaštena sluţbena osoba moţe nasilno, uz nastojanje da prouzroĉi što manju štetu, otvoriti zatvoreno prijevozno sredstvo ili rastaviti predmet koji osoba nosi sa sobom, samo ako postoji neposredna opasnost za ţivot štićene osobe, pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini ili imovinu koja ima vojnu namjenu. Ĉlanak 113. (1) Pregled predmeta i prometnih sredstava obustavlja se ako se pregledom otkriju tragovi kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili drugi dokazi, ili je potrebno nasilno otvaranje ili rastavljanje predmeta pregleda. (2) Nakon obustave pregleda ako su pregledom otkriveni tragovi kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti ili drugi dokazi, postupit će se prema odredbama o pretrazi iz posebnog zakona. (3) Prije poduzimanja pretrage iz stavka 2. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba će obavijestiti drţavnog odvjetnika i postupiti prema njegovu nalogu.

16. Fotografiranje i snimanje Ĉlanak 114. (1) Ovlaštena sluţbena osoba Vojne policije ovlaštena je fotografirati i snimiti osobe i predmete, kao i objekte i prostore na kojima se nalaze osobe i predmeti, imovinu koja ima vojnu namjenu i vojne lokacije i graĊevine kada je to od znaĉaja za obavljanje vojnopolicijskih poslova. (2) Ovlaštena sluţbena osoba će o fotografiranju i snimanju iz stavka 1. ovoga ĉlanka sastaviti zapisnik te uz zapisnik priloţiti fotografije i snimke. (3) O fotografiranju i snimanju iz stavka 1. ovoga ĉlanka Vojna policija vodi evidenciju.

17. Prikrivene vojnopolicijske radnje Ĉlanak 115. (1) Vojna policija moţe tijekom kriminalistiĉkog istraţivanja poduzeti prikrivene vojnopolicijske radnje, ako je oĉigledno da se drugim radnjama neće postići svrha kriminalistiĉkog istraţivanja ili ako bi to bilo moguće samo uz nerazmjerne poteškoće. (2) Ako je tijekom poduzimanja prikrivene vojnopolicijske radnje ovlaštena sluţbena osoba zatekla osobu u poĉinjenju kaznenog djela kojim se ne ugroţava sigurnost drugih osoba, moţe propustiti postupiti prema toj osobi ako postoji utemeljena vjerojatnost da nastavkom provoĊenja prikrivene vojnopolicijske radnje moţe doći do drugih dokaza ili podataka o drugim kaznenim djelima ili sudionicima.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (3) O propuštanju postupanja iz stavka 2. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba je duţna, ĉim je to moguće, obavijestiti nadreĊenu osobu. Ĉlanak 116. (1) Prikrivene vojnopolicijske radnje su: 1. promatranje 2. pratnja 3. klopka 4. zasjeda. (2) Pisani nalog za poduzimanje, sadrţaj i trajanje prikrivene vojnopolicijske radnje promatranje i pratnje izdaje naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru, a nalog za poduzimanje, sadrţaj i trajanje prikrivene vojnopolicijske klopke i zasjede izdaje naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru ili ĉelnik ustrojstvene jedinice kriminalistiĉke Vojne policije koja provodi kriminalistiĉko istraţivanje. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga ĉlanka, kada okolnosti nalaţu ţurnost postupanja, nalog za poduzimanje prikrivene vojnopolicijske radnje promatranje i pratnje moţe biti dan i usmeno, ali mora biti pisano potvrĊen u roku od 24 sata od izdanoga usmenog naloga. (4) Prikrivene vojnopolicijske radnje promatranje i pratnje mogu trajati petnaest (15) dana od dana izdanog naloga, a radi uspješnog obavljanja vojnopolicijskog posla mogu se produljiti za još petnaest (15) dana. (5) Prikrivene vojnopolicijske radnje klopka i zasjeda mogu trajati dok postoje razlozi za njihovu primjenu. (6) Ovlaštena sluţbena osoba o prikrivenim vojnopolicijskim radnjama sastavlja pisano izvješće i dostavlja ga osobi koja je izdala nalog za poduzimanje prikrivene vojnopolicijske radnje. (7) O provedenim prikrivenim policijskim radnjama promatranja i pratnje Vojna policija izvijestit će nadleţnog drţavnog odvjetnika u roku od ĉetrdeset osam (48) sati od dovršetka radnje.

18. Uporaba sredstava prisile Ĉlanak 117. Sredstva prisile u smislu ovoga Pravilnika su: – tjelesna snaga – raspršivaĉ s nadraţujućom tvari – palica – sredstva za vezivanje


NN br.44 od 14.travnja 2014. – ureĊaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila – uporaba posebnog motornog vozila prilikom zaštite štićenih osoba – kemijska sredstva – sluţbeni psi – vatreno oruţje – nesmrtonosna oruţja, posebna oruţja i eksplozivna sredstva. Ĉlanak 118. (1) Ovlaštena sluţbena osoba smije uporabiti sredstva prisile radi zaštite ţivota pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze, civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini, radi osiguranja i zaštite štićenih vojnih lokacija i graĊevina, imovine koja ima vojnu namjenu, svladavanja otpora, sprjeĉavanja bijega, odbijanja napada i uklanjanja opasnosti ako se mjerama upozorenja i naredbi nije postigao odnosno ako je vjerojatno da neće postići svrha. (2) Ovlaštena sluţbena osoba neće uporabiti sredstva prisile u mjeri većoj od nuţne za ostvarenje svrhe postupanja. (3) Ovlaštena sluţbena osoba uvijek će uporabiti najblaţe sredstvo prisile kojim se postiţe svrha te će prestati s uporabom sredstva prisile ĉim prestane razlog za uporabu. (4) Ovlaštena sluţbena osoba će bez odgode pruţiti prvu pomoć i zatraţiti lijeĉniĉku pomoć vidljivo ozlijeĊenoj osobi prema kojoj su uporabljena sredstva prisile. Ĉlanak 119. (1) Prije uporabe sredstava prisile ovlaštena sluţbena osoba nije duţna upozoriti osobu protiv koje su ispunjeni uvjeti za uporabu sredstava prisile ako bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenje vojnopolicijskog posla i primjene ovlasti Vojne policije. (2) Sredstva prisile nije dopušteno primijeniti prema djetetu, trudnici u vidljivom stanju trudnoće, osobi ĉije je kretanje znatno oteţano te osobi koja je oĉigledno bolesna, osim kada napad tih osoba ugroţava ţivot odnosno zdravlje ovlaštene sluţbene osobe ili druge osobe odnosno ako prijeti veća šteta imovini kojom upravlja Ministarstvo obrane, a opasnost nije moguće sprijeĉiti na drugi naĉin. Ĉlanak 120. (1) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je narediti skupini osoba u vojnoj lokaciji ili graĊevini da se raziĊe ako se skupina protupravno okupila ili se protupravno ponaša te tako moţe izazvati nasilje u vojnim lokacijama i graĊevinama. (2) Naredba iz stavka 1. ovoga ĉlanka upućuje se usmeno na naĉin da je moţe ĉuti većina okupljenih, radi ĉega se mogu koristiti i tehniĉka sredstva.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (3) Ako se skupina ne raziĊe ni nakon ponovljene naredbe i upozorenja, prema skupini se mogu uporabiti sredstva prisile koja će je s najmanje štetnih posljedica prisiliti na razilaţenje. (4) Sredstva prisile iz stavka 3. ovoga ĉlanka dopušteno je uporabiti po zapovijedi zapovjednika postrojbe Vojne policije. Ĉlanak 121. (1) O svakoj primjeni sredstava prisile ovlaštena sluţbena osoba obvezna je u roku dvadeset ĉetiri (24) sata od primjene sredstava prisile podnijeti pisano izvješće nadreĊenoj osobi, koja je obvezna u daljnjem roku od ĉetrdeset osam (48) sati dati ocjenu opravdanosti uporabe sredstava prisile te o tome odmah izvijestiti naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. (2) Kada su sredstva prisile uporabljena u granicama ovlasti, iskljuĉena je odgovornost ovlaštene sluţbene osobe. (3) O uporabi sredstava prisile Vojna policija vodi posebnu evidenciju.

18.1. Uporaba tjelesne snage Ĉlanak 122. (1) Ovlaštena sluţbena osoba je ovlaštena uporabiti tjelesnu snagu radi: 1. svladavanja aktivnog ili pasivnog otpora osobe koja remeti red i mir ili koju treba dovesti, privesti, zadrţati i uhititi 2. odbijanja napada na sebe ili druge osobe ili na štićenu vojnu lokaciju i graĊevinu te štićenu osobu, objekt, prostor ili prijevozno sredstvo koji osigurava te imovinu koja ima vojnu namjenu 3. sprjeĉavanja samoozljeĊivanja 4. sprjeĉavanja samovoljnog udaljavanja osobe s odreĊenog mjesta. (2) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je uporabiti tjelesnu snagu prema civilnoj osobi koja se nalazi izvan vojnih lokacija i graĊevina u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se štićene osobe nalaze. (3) Pod uporabom tjelesne snage smatra se uporaba razliĉitih zahvata i tehnika borilaĉkih vještina ili njima sliĉnih postupaka na tijelu druge osobe kojima je svrha odbijanje ili svladavanje otpora osobe, odnosno prisiljavanje na poslušnost osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka. (4) Ovlaštena sluţbena osoba primijenit će onaj oblik tjelesne snage s kojim se s najmanje štetnih posljedica postiţe svrha njezine primjene. Ĉlanak 123. (1) Otporom se u smislu ovoga Pravilnika smatra svako suprotstavljanje ili nepostupanje po upozorenju ili naredbi ovlaštene sluţbene osobe izdane radi obavljanja vojnopolicijskih poslova i primjene vojnopolicijskih ovlasti.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Otporom se u smislu ovoga Pravilnika smatra i pokušaj bijega. (3) Otpor moţe biti aktivan i pasivan. (4) Aktivan otpor postoji kada osoba pruţa otpor uporabom oruţja, oruĊa, drugih predmeta ili tjelesnom snagom i na taj naĉin onemogućuje ovlaštenu sluţbenu osobu u obavljanju vojnopolicijskog posla. Aktivnim otporom smatra se i poticanje na otpor. (5) Pasivan otpor postoji kada osoba ne postupi po upozorenju ili zapovijedi ovlaštene sluţbene osobe stavivši se u poloţaj kojim onemogućuje ovlaštenu sluţbenu osobu u obavljanju vojnopolicijskog posla (legne, klekne, uhvati se za osobu ili neki predmet i sl.). Ĉlanak 124. Ovlaštena sluţbena osoba duţna je posebno obazrivo primijeniti sredstvo prisile – tjelesnu snagu prema trudnici u vidljivom stanju trudnoće, osobi ĉije je kretanje znatno oteţano ili oĉigledno bolesnoj osobi kada pruţaju pasivan otpor.

18.2. Uporaba raspršivaĉa s nadraţujućom tvari Ĉlanak 125. (1) Kada su ispunjeni uvjeti za uporabu tjelesne snage radi svladavanja aktivnog otpora, ovlaštena sluţbena osoba moţe uporabiti i raspršivaĉ s nadraţujućom tvari ako prosudi da bi uporabom toga sredstva postigla svrha uz manje štetnih posljedica. (2) Ovlaštena sluţbena osoba neće uporabiti raspršivaĉ s nadraţujućom tvari prema osobi koja pruţa pasivni otpor.

18.3. Uporaba palice Ĉlanak 126. (1) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je uporabiti palicu ako je uporaba tjelesne snage ili raspršivaĉa s nadraţujućom tvari bezuspješna ili ne jamĉi uspjeh. (2) Uporaba palice je teţi oblik uporabe tjelesne snage. (3) Ovlaštena sluţbena osoba neće uporabiti palicu prema djeci, trudnici u vidljivom stanju trudnoće, oĉigledno bolesnoj ili nemoćnoj osobi, teţem invalidu s vidljivim invaliditetom, osim ako takva osoba izravno ugroţava ţivot ovlaštene sluţbene osobe ili druge osobe. (4) Ovlaštena sluţbena osoba u pravilu neće uporabiti palicu prema osobi koja pruţa pasivni otpor, osim ako se takav otpor ne moţe svladati na drugi naĉin.

18.4. Uporaba sredstava za vezivanje Ĉlanak 127. (1) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je uporabiti sredstva za vezivanje radi: 1. sprjeĉavanja otpora ili odbijanja napada usmjerenog na ovlaštene sluţbene osobe


NN br.44 od 14.travnja 2014. 2. odbijanja napada usmjerenog na štićenu osobu i štićenu vojnu lokaciju i graĊevinu te imovinu koja ima vojnu namjenu 3. sprjeĉavanja bijega 4. onemogućavanja samoozljeĊivanja 5. onemogućavanja ozljeĊivanja druge osobe. (2) Ovlaštena sluţbena osoba uporabit će sredstva za vezivanje nad osobom koju privodi, dovodi i uhićenu osobu ako prijeti opasnost od bijega, otpora ili napada te osobe na ovlaštenu sluţbenu osobu, njezina samoozljeĊivanja ili ozljeĊivanju druge osobe. Ĉlanak 128. (1) Uporabom sredstava za vezivanje ograniĉava se pokretljivost tijela osobe vezivanjem ruku na leĊa, uporabom propisanih formacijskih sredstava za vezivanje (lisice) ili drugih priruĉnih prikladnih sredstava (remen, uţe, zatezna traka i sl.) (2) Ovlaštena sluţbena osoba uporabiti će sredstva za vezivanje na naĉin da to sredstvo ne nanosi nepotrebne tjelesne boli ili ozljede osobi nad kojom je primijenjeno. (3) U pravilu se jednim sredstvom za vezivanje veţe samo jedna osoba, a iznimno se istim sredstvom mogu vezati dvije osobe istoga spola. (4) Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, kada je osoba pod nadzorom najmanje dviju ovlaštenih sluţbenih osoba, osobi se mogu vezati ruke sprijeda. (5) Kada uporabom sredstava za vezivanje ruku osobe nije postignuta svrha vezivanja, mogu se vezati i noge. (6) Ovlaštena sluţbena osoba neće uporabiti sredstvo vezivanja prema trudnici u vidljivom stanju trudnoće, vidljivo bolesnoj ili nemoćnoj osobi, teţem invalidu s vidljivim invaliditetom, osim ako takva osoba izravno ugroţava ţivot ovlaštene sluţbene osobe, ţivot druge osobe ili vlastiti ţivot.

18.5. Uporaba ureĊaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila Ĉlanak 129. Ovlaštena sluţbena osoba moţe uporabiti ureĊaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila radi sprjeĉavanja: 1. bijega osobe iz ĉlanka 5. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika koja je zateĉena u kaznenom djelu za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti 2. bijega pripadnika Oruţanih snaga koji je zateĉen u teţem kršenju vojne stege 3. bijega pripadnika Oruţanih snaga i civilne osobe koja se nalazi u vojnim lokacijama i graĊevinama, koja je lišena slobode ili za koju postoji nalog za lišenje slobode


NN br.44 od 14.travnja 2014. 4. bijega civilne osobe izvan vojnih lokacija i graĊevina a koja je zateĉena u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojnih lokacija i graĊevina 5. nedopuštenog pristupa motornim vozilom do objekta ili prostora gdje se nalaze osobe koje ovlaštena sluţbena osoba osigurava 6. nedopuštenog pristupa motornim vozilom do štićene vojne lokacije i graĊevine ili imovine koja ima vojnu namjenu 7. nedopuštenog pristupa motornim vozilom do objekta ili prostora gdje se nalaze štićene osobe koje ovlaštena sluţbena osoba štiti 8. pokušaja ili nastavka voţnje osobe koja je prije toga bila zaustavljana i nije poštivala naredbu ovlaštene sluţbene osobe. Ĉlanak 130. (1) UreĊaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila je sredstvo koje se sastoji od podloge u koju su usaĊeni šiljci koji se prolaskom motornog vozila zabadaju u pneumatike, kao i metalna, betonska ili druga prepreka, odnosno drugo inţenjerijsko sredstvo koje se postavlja na smjeru pretpostavljenog nailaska motornog vozila radi oteţavanja daljnjeg kretanja te zaustavljanja motornog vozila. (2) Prije postavljanja ureĊaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila, na smjeru pretpostavljenog nailaska motornog vozila postavljaju se prometni znakovi na pregledna i vidljiva mjesta u skladu s pravilima prometne struke. (3) Uporabu ureĊaja za prisilno zaustavljanje motornog vozila odobrava zapovjednik postrojbe Vojne policije ili osoba koju on za to ovlasti.

18.6. Uporaba posebnih motornih vozila prilikom zaštite štićenih osoba Ĉlanak 131. (1) Prilikom zaštite štićene osobe dok se ona nalazi u koloni motornih vozila pod pratnjom, ovlaštene sluţbene osobe koja osiguravaju štićenu osobu koriste posebna motorna vozila kao prometno sredstvo i sudionicima u prometu izdaju usmene i pisane naredbe koristeći pritom svjetlosne i zvuĉne signale, megafon, ploĉice »STOP VOJNA POLICIJA« i drugo. (2) Posebna motorna vozila mogu se koristiti i kao sredstvo prisile prilikom zaštite štićenih osoba, ako uporabom drugih sredstava prisile nije moguće zaštititi ţivot štićene osobe. Ĉlanak 132. (1) Ako sudionik u prometu ne postupi prema naredbi ovlaštene sluţbene osobe, a postoji opasnost da će sigurnosno ugroziti štićenu osobu ili izvršiti napad na kolonu motornih vozila pod pratnjom i dovesti u opasnost ţivot štićene osobe, ovlaštena sluţbena osoba koja osigurava štićenu osobu i nalazi se u koloni motornih vozila pod pratnjom upotrijebit će posebno motorno vozilo kao sredstvo prisile na naĉin da će kretanjem i poloţajem vozila odbiti napad i ukloniti opasnost ugroţavanja ţivota štićene osobe.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) O uporabi posebnoga motornog vozila kao sredstva prisile ovlaštena sluţbena osoba će odmah i po prestanku opasnosti za sigurnost štićene osobe izvijestiti zapovjednika postrojbe Vojne policije.

18.7. Uporaba kemijskih sredstava Ĉlanak 133. (1) Kemijska sredstva mogu se uporabiti kao sredstvo prisile radi: 1. uspostavljanja reda i mira u vojnoj lokaciji i graĊevini narušenog u većem opsegu 2. sprjeĉavanja djelovanja skupine osoba koja ugroţava ţivot ili osobnu sigurnost pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane i civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini 3. sprjeĉavanja djelovanja skupine osoba koja ugroţava imovinu veće vrijednosti koja ima vojnu namjenu 4. sprjeĉavanja otpora i napada osobe koja se sklonila u zatvoreni prostor. (2) Ovlaštena sluţbena osoba ne smije uporabiti kemijsko sredstvo radi sprjeĉavanja otpora osobe koja se sklonila u zatvoreni prostor ako je oĉito da se u tom prostoru nalaze djeca, trudnice, teţi bolesnici, ĉiji bi ţivot i zdravlje mogao biti ozbiljno narušen uporabom toga sredstva. Ĉlanak 134. (1) Uporabu kemijskog sredstva kao sredstva prisile odobrava zapovjednik postrojbe Vojne policije. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe zaduţiti, nositi i uporabiti kemijsko sredstvo za ĉije je rukovanje i uporabu osposobljena.

18. 8. Uporaba sluţbenog psa Ĉlanak 135. (1) Sluţbeni pas Vojne policije moţe se uporabiti kao sredstvo prisile kada su ispunjeni uvjeti: 1. za uporabu tjelesne snage, raspršivaĉa s neškodljivim tvarima ili palice 2. za uporabu vatrenog oruţja. (2) U sluĉajevima iz stavka 1. toĉke 1. ovoga ĉlanka sluţbeni pas moţe imati zaštitnu košaru i bez povodca, a u sluĉaju iz toĉke 2. ovoga ĉlanka bez zaštitne košare i bez povodca. Ĉlanak 136. (1) Sluţbeni pas Vojne policije posebno je uvjeţbani (dresirani) pas koji se kao sredstvo prisile moţe koristiti samo pod nadzorom posebno obuĉene ovlaštene sluţbene osobe (vojnog policajcavodiĉa psa).


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Ako u obavljanju vojnopolicijskog posla sluţbeni pas ostane bez nadzora vodiĉa sluţbenog psa, druga ovlaštena sluţbena osoba duţna je poduzeti mjere radi sprjeĉavanja daljnje uporabe sluţbenog psa kao sredstva prisile. Ĉlanak 137. Posebno obuĉene ovlaštene sluţbene osobe s uvjeţbanim sluţbenim psima, osim u sluĉajevima iz ĉlanka 135. stavka 1. ovoga Pravilnika, moţe se uporabiti i za pronalazak eksplozivnih sredstava, droge, duhana i duhanskih proizvoda, te u zaštitno- tragaĉke i ĉuvarske namjene.

18.9. Uporaba sluţbenog vatrenog oruţja Ĉlanak 138. (1) Ovlaštena sluţbena osoba ovlaštena je uporabiti sluţbeno vatreno oruţje: 1. u nuţnoj obrani 2. u krajnjoj nuţdi ako bez uporabe vatrenog oruţja ne moţe ukloniti istodobnu ili izravnu predstojeću neskrivljenu opasnost za osobni ili ţivot druge osobe, koja se na drugi naĉin nije mogla ukloniti 3. ako na drugi naĉin ne moţe uhititi osobu zateĉenu u kaznenom djelu za koje se moţe izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili osobu za kojom je raspisana potraga zbog poĉinjenja takvoga kaznenog djela 4. ako na drugi naĉin ne moţe sprijeĉiti bijeg osobe koja je osumnjiĉena ili je optuţena za kazneno djelo za koje se moţe izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje deset godina ili osobu za kojom je raspisana potraga zbog poĉinjenja takvoga kaznenog djela 5. ako na drugi naĉin ne moţe sprijeĉiti napad na štićenu vojnu lokaciju i graĊevinu, štićenu osobu te imovinu koja ima vojnu namjenu 6. u drugim sluĉajevima utvrĊenim zakonom i vojnim propisima. (2) Popis kaznenih djela iz stavka 1. toĉki 3. i 4. ovoga ĉlanka zbog kojih ovlaštena sluţbena osoba ima ovlast uporabiti sluţbeno vatreno oruţje sadrţan je u Kaznenom zakonu. Ĉlanak 139. (1) Ovlaštena sluţbena osoba za vrijeme nošenja, rukovanja i uporabe sluţbenoga vatrenog oruţja duţna je pridrţavati se mjera sigurnosti u rukovanju vatrenim oruţjem. (2) Uporaba sluţbenog vatrenog oruţja nije dopuštena kada dovodi u opasnost ţivot drugih osoba, osim ako je uporaba sluţbenoga vatrenog oruţja jedino sredstvo za obranu od napada ili za uklanjanje opasnosti. Ĉlanak 140. (1) Ako ovlaštena sluţbena osoba prosudi postojanje okolnosti koje upućuju na postojanje uvjeta za uporabu sluţbenoga vatrenog oruţja, pripremit će sluţbeno vatreno oruţje za uporabu umetanjem streljiva u cijev, postavit će se u poloţaj koji pruţa optimalnu sigurnost i uporabu


NN br.44 od 14.travnja 2014. vatrenog oruţja te će sluţbeno vatreno oruţje usmjeriti prema osobi prema kojoj ga namjerava uporabiti. (2) Prije uporabe sluţbenoga vatrenog oruţja ovlaštena sluţbena osoba duţna je uputiti usmenu naredbu »STOJ, VOJNA POLICIJA!«, a nakon toga naredbu i upozorenje: »STOJ, PUCAT ĆU!«. (3) Ovlaštena sluţbena osoba će nakon upućenih naredbi i upozorenja iz stavka 2. ovoga ĉlanka ispaliti upozoravajući hitac u zrak na naĉin kojim se ne bi dovelo u opasnost druge osobe i imovinu. (4) Naredba i upozorenje iz stavka 2. ovoga ĉlanka ovlaštena sluţbena osoba neće uputiti ako je ugroţen njezin ţivot ili ţivot drugih osoba zbog vjerojatnog napada ili bi se time dovelo u pitanje izvršenje sluţbene zadaće. (5) Kada su ispunjeni uvjeti za uporabu sluţbenoga vatrenog oruţja, pucanje upozoravajućeg hica, kao i radi traţenja pomoći, ne smatra se uporabom vatrenog oruţja kao sredstva prisile u smislu ovoga Pravilnika. Ĉlanak 141. (1) Kada prestanu razlozi zbog kojih je pripremljeno sluţbeno vatreno oruţje za uporabu, kao i nakon uporabe sluţbenog vatrenog oruţja, ovlaštena sluţbena osoba će sigurnim praţnjenjem vatreno oruţje staviti u poloţaj za sigurno nošenje. (2) Praţnjenje sluţbenoga vatrenog oruţja ovlaštena sluţbena osoba obavit će na mjestu i na naĉin kojim neće ugroţavati druge osobe. Ĉlanak 142. (1) Sluţbeno vatreno oruţje moţe se uporabiti prema ţivotinjama kada od njih prijeti izravna opasnost od napada na ţivot i tijelo ili zdravlje pripadnika Oruţanih snaga, drţavnih sluţbenika i namještenika na sluţbi u Ministarstvu obrane i civilne osobe koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini ili opasnost od ugroţavanja ţivota, a na drugi naĉin se nije mogla ukloniti ta opasnost. (2) Sluţbeno vatreno oruţje dopušteno je uporabiti prema bolesnoj i teško povrijeĊenoj ţivotinji, kada veterinar ili druga nadleţna osoba ne moţe poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s pravilima veterinarske struke.

18.10. Uporaba nesmrtonosnog oruţja, posebnih vrsta oruţja i eksplozivnih sredstava Ĉlanak 143. (1) Nesmrtonosno oruţje, posebne vrste oruţja i eksplozivna sredstva dopušteno je uporabiti ako: 1. postoje uvjeti za uporabu sluţbenoga vatrenog oruţja 2. postoji neposredna opasnost za ţivot pripadnika Oruţanih snaga, drţavnog sluţbenika i namještenika u sluţbi u Ministarstvu obrane, civilnu osobu koja se nalazi u vojnoj lokaciji i graĊevini 3. postoji neposredna opasnost za ţivot štićene osobe


NN br.44 od 14.travnja 2014. 4. postoji neposredna opasnost za vojnu lokaciju i graĊevinu i imovinu koja ima vojnu namjenu 5. je uporaba drugih sredstava prisile oĉigledno neuspješna. (2) Posebna oruţja nije dopušteno uporabiti za sprjeĉavanje bijega osobe, a eksplozivna sredstva nije dopušteno uporabiti za sprjeĉavanje bijega osobe i prema osobama u mnoštvu. Ĉlanak 144. (1) Odluku o vrsti, zaduţenju i uporabi nesmrtonosnog oruţja, posebnih vrsta oruţja i eksplozivnih sredstava donosi zapovjednik postrojbe Vojne policije. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe zaduţiti, nositi i uporabiti nesmrtonosno oruţje, posebno oruţje, streljivo i eksplozivno sredstvo za ĉije je rukovanje i uporabu osposobljena. (3) Nesmrtonosna oruţja, posebne vrste oruţja i eksplozivnih sredstava Vojna policija moţe uporabiti i u provedbi drugih vojnih poslova i zadaća u sastavu specijalnih i namjenski organiziranih postrojbi Oruţanih snaga u skladu s vojnim propisima i sklopljenim meĊunarodnim ugovorima.

19. Zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba Ĉlanak 145. (1) Ako drukĉije nije propisano zakonom, dok za to postoje opravdani razlozi, Vojna policija će uspostavom privremenih mjera zaštititi ţrtvu ili drugu osobu ili njima blisku osobu (u daljnjem tekstu: ugroţena osoba) koja je dala ili moţe dati podatke vaţne za kazneni postupak, ako im prijeti opasnost od poĉinitelja ili drugih osoba u vezi s kaznenim postupkom. (2) Podaci o identitetu ugroţene osobe nad kojom se provode mjere zaštite i podaci o identitetu osobe koja je dala obavijest vaţnu za kazneni postupak su klasificirani podaci. Ĉlanak 146. (1) Odluka o pruţanju zaštite donosi se na temelju prosudbe ugroţenosti osobe koju sastavlja ĉelnik nadleţne ustrojstvene jedinice kriminalistiĉke Vojne policije. (2) Naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru na temelju prosudbe iz stavka 1. ovoga ĉlanka predlaţe ministru obrane donošenje odluke o primjeni mjere zaštite, odnosno odluke o produljenju ili obustavi mjere zaštite. (3) Ugroţenu osobu obavijestit će se o sadrţaju mjera zaštite i njezinim obvezama tijekom provedbe mjera zaštite. (4) Prije uspostave mjera zaštite pribavit će se pisana suglasnost ugroţene osobe i izjava o prihvaćanju upute o ponašanju za vrijeme pruţanja mjere zaštite. Ĉlanak 147. (1) Mjere zaštite su fiziĉka i tehniĉka zaštita.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) Ako ugroţena osoba odbije zaštitu ili ugroţenoj osobi zbog probitaka postupka nije priopćeno postojanje ugroze, naĉelnik ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru moţe prema prosudbi naloţiti diskretno poduzimanje mjera fiziĉke zaštite. (3) Mjere zaštite odreĊuju se na vremensko razdoblje do trideset (30) dana. (4) O primjeni mjera zaštite Vojna policija obvezna je obavijestiti MUP i drţavno odvjetništvo. Ĉlanak 148. (1) Kada je nuţno iz sigurnosnih razloga Vojna policija poduzima odgovarajuće radnje primjenom vojnopolicijskih ovlasti iz ovoga Pravilnika. (2) Ovlaštena sluţbena osoba moţe napustiti objekt, osobu ili prostor koji osigurava samo u situacijama kada se u neposrednoj blizini izvršava kazneno djelo koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i za koje se moţe izreći kazna zatvora od pet godina ili više, ili kada je to nuţno radi sprjeĉavanja izravne opasnosti, osim u situacijama kada napuštanjem mogu biti ugroţeni ţivot štićenih osoba te sigurnost štićenih vojnih lokacija i graĊevina. (3) Ovlaštena sluţbena osoba će o razlozima iz stavka 2. ovoga ĉlanka bez odgode izvijestiti prvonadreĊenu osobu.

20. Zadržavanje Ĉlanak 149. (1) Deţurni Vojne policije moţe zadrţati pripadnika Oruţanih snaga koji teţe narušava javni red i mir ili remeti red u zapovjedništvu, postrojbi ili ustanovi Oruţanih snaga i o tome je duţna izvijestiti njegova nadreĊenoga, odnosno osobu ovlaštenu za odluĉivanje o stegovnoj odgovornosti. (2) Pripadnik Oruţanih snaga moţe biti zadrţan dok nadleţna osoba ne odluĉi o njegovoj odgovornosti, ali ne dulje od dvadeset ĉetiri (24) sati. (3) O zadrţavanju ovlaštena sluţbena osoba sastavlja zapisnik. (4) O zadrţanim osobama Vojna policija vodi posebnu evidenciju. Ĉlanak 150. (1) Vojna policija ima pravo osobe zateĉene na mjestu poĉinjenja kaznenog djela uputiti drţavnom odvjetniku ili ih zadrţati do njegova dolaska, ako bi te osobe mogle dati podatke vaţne za kazneni postupak i ako je vjerojatno da se njihovo ispitivanje kasnije ne bi moglo obaviti ili bi bilo povezano sa znatnim odugovlaĉenjem ili drugim poteškoćama. (2) Zadrţavanje osoba iz stavka 1. ovoga ĉlanka radi upućivanja drţavnom odvjetniku ili njihovo zadrţavanje na mjestu poĉinjenja kaznenog djela ne moţe trajati dulje od šest (6) sati od dolaska Vojne policije na mjesto dogaĊaja.

21. Zaštita štićenih osoba, objekata i prostora Ĉlanak 151.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (1) Zaštitu štićenih osoba, objekata i prostora od posebnoga sigurnosnog znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage Vojna policija provodi u skladu s posebnim propisima primjenom ovlasti iz zakona i ovoga Pravilnika. (2) Zaštitu štićenih vojnih lokacija i graĊevina Vojna policija provodi u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima primjenom ovlasti iz zakona i ovoga Pravilnika. (3) Odluku o objektima i prostoru od posebnoga sigurnosnog znaĉenja za Ministarstvo obrane i Oruţane snage te štićenim vojnim lokacijama i graĊevinama donosi ministar obrane. (4) Ovlaštena sluţbena osoba moţe napustiti štićenu osobu, objekt ili prostor te štićenu vojnu lokaciju i graĊevinu koje osigurava samo u situacijama kada se u neposrednoj blizini izvršava kazneno djelo koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i za koje se moţe izreći kazna zatvora od pet godina ili više, ili kada je to nuţno radi sprjeĉavanja izravne opasnosti, osim u situacijama kada napuštanjem mogu biti ugroţeni ţivot štićene osobe i sigurnost objekta ili prostora gdje se nalazi štićena osoba te štićene vojne lokacije i graĊevine.

22. Uporaba tuđega prijevoznog sredstva Ĉlanak 152. U ratnom stanju i stanju neposredne ugroţenosti, uz primjenu vojnopolicijskih ovlasti iz ovoga Pravilnika, ovlaštena sluţbena osoba Vojne policije ima i ovlast uporabe tuĊega prijevoznog sredstva. Ĉlanak 153. Ovlaštena sluţbena osoba moţe i bez pristanka civilne osobe uporabiti prijevozno sredstvo kojim se osoba sluţi radi: 1. prijevoza osobe kojoj je ugroţen ţivot 2. sprjeĉavanja poĉinjenja ili progona poĉinitelja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti, kada drukĉije ne moţe provesti tu radnju. Ĉlanak 154. (1) O razlozima uporabe tuĊega prijevoznog sredstva ovlaštena sluţbena osoba duţna je izvijestiti prvonadreĊenu osobu, a ĉim je to moguće civilnoj osobi izdaje se potvrda s navoĊenjem razloga uporabe kao i razloga i opisa nastale štete ako je nastala. (2) Troškovi uporabe i šteta nastala uporabom tuĊega prijevoznog sredstva naknaĊuju se iz drţavnog proraĉuna.

23. Uporaba tuđega komunikacijskog uređaja Ĉlanak 155. U ratnom stanju i stanju neposredne ugroţenosti uz primjenu vojnopolicijskih ovlasti iz ovoga Pravilnika ovlaštena sluţbena osoba Vojne policije ima ovlast uporabe tuĊega komunikacijskog ureĊaja.


NN br.44 od 14.travnja 2014. Ĉlanak 156. Ovlaštena sluţbena osoba moţe i bez pristanka civilne osobe uporabiti komunikacijski ureĊaj kojim se osoba sluţi radi: 1. obavještavanja o opasnosti za ţivot i imovinu 2. tijekom progona poĉinitelja kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti 3. tijekom progona poĉinitelja teţeg kršenja vojne stege 4. obavještavanja o vjerojatnosti poĉinjena kaznenog djela za koje se progoni po sluţbenoj duţnosti i teţeg kršenja vojne stege ili sluţbene duţnosti 5. traţenja ţurne pomoći za izvršenje vojnopolicijskog posla. Ĉlanak 157. (1) O razlozima uporabe tuĊega komunikacijskog ureĊaja ovlaštena sluţbena osoba duţna je izvijestiti prvonadreĊenu osobu, a ĉim je to moguće, civilnoj osobi izdaje se potvrda s navoĊenjem razloga uporabe kao i razloga i opisa nastale štete ako je nastala. (2) Troškovi uporabe i šteta nastala uporabom tuĊega komunikacijskog ureĊaja naknaĊuju se iz drţavnog proraĉuna.

VI. POSEBNE OBVEZE NADREĐENIH OSOBA PREMA OVLAŠTENIM SLUŢBENIM OSOBAMA PRIJE POĈETKA OBAVLJANJA VOJNOPOLICIJSKIH POSLOVA Ĉlanak 158. (1) Prije poĉetka obavljanja vojnopolicijskih poslova prvonadreĊena osoba ovlaštene sluţbene osobe duţna je provjeriti je li ovlaštena sluţbena osoba propisno odjevena, naoruţana i opremljena, te je li psihofiziĉki sposobna za obavljanje vojnopolicijskih poslova. (2) NadreĊena osoba ili osoba koju ona ovlasti moţe s pomoću odgovarajućih ureĊaja i sredstava provjeriti prisutnost alkohola i/ili droge u organizmu ovlaštene sluţbene osobe koja svojim izgledom i/ili ponašanjem upućuje na sumnju da se dovela pod utjecaj alkohola i/ili droge. Ĉlanak 159. (1) PrvonadreĊena osoba iz ĉlanka 158. stavka 1. ovoga Pravilnika duţna je onemogućiti obavljanje vojnopolicijskih poslova ovlaštenoj sluţbenoj osobi koja: 1. nije propisano odjevena i/ili opremljena dok ne ukloni neispravnost 2. za koju je odgovarajućim ureĊajem ili sredstvom utvrĊena prisutnost alkohola i/ili droge u organizmu 3. pokazuje vidljive znakove bolesti, umora, iscrpljenosti ili upućuje na takvo stanje.


NN br.44 od 14.travnja 2014. (2) PrvonadreĊena osoba ovlaštene sluţbene osobe privremeno će zaprijeĉiti izvršenje vojnopolicijskog posla ovlaštenoj sluţbenoj osobi koja je odbila podvrgnuti se provjeri prisutnosti alkohola i/ili droge u organizmu za koju prosudi da nije sposobna za obavljanje vojnopolicijskih poslova jer svojim izgledom i/ili ponašanjem upućuje na sumnju da se dovela pod utjecaj takvih sredstava i o tome bez odgode izvijestit će nadreĊenu osobu.

VII. OPREMA I SREDSTVA VOJNE POLICIJE Ĉlanak 160. (1) Ovlaštena sluţbena osoba u statusu vojne osobe za vrijeme obavljanja vojnopolicijskih poslova nosi vojnu odoru, sluţbeno vatreno oruţje i po potrebi drugo oruţje, opremu i sredstva, iskaznicu i znaĉku te vojnu oznaku pripadnosti Vojne policije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i pravilnika kojim se ureĊuju vrste i naĉin nošenja vojne odore. (2) Neovlaštena osoba Vojne policije u statusu vojne osobe za vrijeme obavljanja poslova i zadaća nosi vojnu odoru, pripadajuću opremu i sredstva te vojnu oznaku pripadnosti Vojne policije u skladu s odredbama pravilnika kojim se ureĊuju vrste i naĉin nošenja vojne odore. (3) Sluţbenici i namještenici rasporeĊeni u ustrojstvene jedinice Vojne policije poslove i zadaće obavljaju u civilnoj odjeći. Ĉlanak 161. (1) Ovlaštena sluţbena osoba koja vojnopolicijske poslove obavlja u civilnoj odjeći u skladu s ĉlankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika za vrijeme obavljanja vojnopolicijskih poslova nosi iskaznicu i znaĉku Vojne policije te sluţbeno kratko vatreno oruţje. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ĉlanka, ovlaštena sluţbena osoba koja vojnopolicijske poslove zaštite štićenih osoba obavlja u civilnoj odjeći, za vrijeme obavljanja toga posla nosi iskaznicu i znaĉku Vojne policije, posebnu oznaku, opremu i sredstva te sluţbeno vatreno oruţje. (3) Ovlaštena sluţbena osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga ĉlanka sluţbeno kratko vatreno oruţje nosi prikriveno (u futroli na remenu hlaĉa, na nozi, u posebnoj torbici i sl.). (4) Posebna oznaka iz stavka 2. ovoga ĉlanka je oznaka koja sluţi za meĊusobno vizualno raspoznavanje ovlaštenih sluţbenih osoba koje nose sluţbeno vatreno oruţje u provedbi vojnopolicijskih poslova i ovlasti zaštite štićenih osoba. (5) Izgled posebne oznake, zaduţenje i naĉin nošenja posebne oznake iz svaka 4. ovoga ĉlanka utvrĊuje se posebnim aktom naĉelnika ustrojstvene jedinice Vojne policije u Glavnom stoţeru. Ĉlanak 162. (1) Prometna sredstva (motorna vozila i plovila) kojima raspolaţe Vojna policija koriste se, opremljena su i obiljeţena u skladu s odredbama zakona i drugih propisa. (2) Kada ovlaštene sluţbene osobe obavljaju poslove nadzora i upravljanja prometa vojnih prometnih sredstava, nose i reflektirajući prsluk s natpisom »VOJNA POLICIJA« i dodatnu opremu. Ĉlanak 163.


NN br.44 od 14.travnja 2014. Oprema i sredstva za potrebe obavljanja vojnopolicijskih poslova utvrĊuju se materijalnim ustrojem ustrojstvene jedinice Vojne policije, zakonima, pravilnicima i sklopljenim meĊunarodnim ugovorima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 164. (1) Kandidat za raspored na ustrojstvenu duţnost s vojnopolicijskim ovlastima prije rasporeda na duţnost ovlaštene sluţbene osobe obvezan je završiti Teĉaj za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ĉlanka, na ustrojbenu duţnost ovlaštene sluţbene osobe, bez primjene ovlasti i prava ovlaštene sluţbene osobe, moţe se privremeno zbog potreba sluţbe, najdulje na rok od jedne godine, rasporediti i osoba koja nije završila Teĉaj za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije, a ispunjava druge uvjete ustrojbene duţnosti. (3) Ako osoba iz stavka 2. ovoga ĉlanka u roku od jedne godine od dana rasporeda na ustrojbenu duţnost ovlaštene sluţbene osobe ne završi Teĉaj za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije, bit će rasporeĊena na ustrojbenu duţnost neovlaštene osobe Vojne policije, a ako nema upraţnjenih ustrojbenih duţnosti u Vojnoj policiji, bit će rasporeĊena u drugu ustrojstvenu jedinicu Oruţanih snaga. Ĉlanak 165. Pripadnicima Vojne policije kojima je u skladu s odredbama Pravilnika o djelokrugu rada, duţnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije (»Narodne novine«, br. 74/03) priznat poloţen struĉni ispit za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije, odnosno koji su poloţili struĉni ispit za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije priznaje se završen Teĉaj za ovlaštenu sluţbenu osobu Vojne policije i stjecanje dodatne osposobljenosti ovlaštena sluţbena osoba Vojne policije. Ĉlanak 166. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaţiti Pravilnik o djelokrugu rada, duţnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije (»Narodne novine«, br. 74/03). Ĉlanak 167. Provedbeni akti doneseni na temelju Pravilnika o djelokrugu rada, duţnostima i ovlastima pripadnika Vojne policije (»Narodne novine«, br. 74/03) ostaju na snazi do donošenja novih, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika. Ĉlanak 168. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: Urbroj: Zagreb, 19. oţujka 2014.

023-03/14-04/4 512-01-14-6


NN br.44 od 14.travnja 2014. Ministar Ante Kotromanović, v. r. Prilog 1. OBRAZAC SLUŢBENE ISKAZNICE VOJNE POLICIJE 2. IZGLED SLUŢBENE ZNAĈKE VOJNE POLICIJE

OBRAZAC SLUŢBENE ISKAZNICE VOJNE POLICIJE

IZGLED SLUŢBENE ZNAĈKE VOJNE POLICIJE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.