Page 1

H

il*,*,*

Socrates Grundtvig

Florenlina trnghel lucian Branea Andrei PopEsEu

ffi[gffiEIYWE& PrsiEEtE

g

te ElopErare Europcnnil

fitfiI{lufr5

Elg

8ttrg

PR#,ETI/EI

lucrore tip5rlti6 cu spriiinul finonclor ol Comlslel Cu]lolaene


@

Agenlia NalionalS SOCRATES, 2000 ISBN 973-94t9-64-X


$ToremtnmmANGffit

tumef,mmffiRANffiA

AmdrcflPffiPffi$eU

ffiRuruffiTv[ffi

1

Frmiecte d* CIoffipor&ro offirep*effie fuflamue3

de bume praetnen

EDITURA TREI

J


?.;;l;i:= ,a::a:ra.a.=

4


1. lntroducere in

1832, un mare erudit danez, pe numele sdu Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), definea ("institulii de educalie populari gi de aplicalii practice in toate domenille") gi, ulterior, fonda, in 1844, prima universitate populard (Hojskole) - institulie vizAnd, prin excelenld, ceea ce numim astizi educatia adulfilor. Ideile sale referitoare la Hojskole, revolulionare pentru acea vreme, ardtau, printre altele, cd adolescenla tirzie, nu copildria, este cea mai importantd etapd de dezvoltare a individului - gi cd educalia este un scop in sine, care nu trebuie neapirat sd implice sau sd justifice orice tip de examinare. Un secol gi jumdtate mai tdrziu, actiunea Educalia Adullilor a fost prezenti de la bun inceput in structura programului SOCRATES, program al Uniunii Europene privind educalia. [n anul 2000, in cea de-a a doua etapd a programului SOCRATES, aceasta a luat numele lui GRUNDTVIG. Prezentul manual de bune practici se adreseazd organizaliilor/ instituliilor interesate sd participe, in cadrul acliunii GRUNDTVIG din SOCRATES ll, cu precddere la proiecte de cooperare europeani. Acesti limitare a prezentului manual, ca gi altele de aceeagi naturd, !ine de nefinalizarea, la nivelul Comisiei Europene, a procedurilor viz6nd alte tipuri de proiecte decAt cele de cooperare transnationald, a costurilor eligibile pentru toate tipurile de proiecte 9i chiar a formularelor ce vor fi utilizate incep6nd cu acest an. De indatd ce gi aceste documente vor fi disponibile, vom edita un supliment. Aceste documente vor fi, de asemenea, de gdsit, pe: o paginile GRUNDTVIG de pe site-ul Comisiei Europene http ://eu rope. eu. i nUcom m/ed ucati on/socrates/ad ulUhome. htm . paginile GRUNDTVIG de pe site-ul Agen{iei Nalionale SOCRATES I

.

http://www. socrates. rolA

E.

htm

site-ul Educalia Adullilor in RomAnia http://eu rope. org. ro/educatia_ad ulti lor

in fine, pentru a vd informa prompt cu

privire la documentalia necesard, sunte!i bineveniti pe lista de disculii Educalia Adullilor in Romdnia - la care vd puteli abona trimi!6nd un mesaj fdri text la adresa de e-mail grundtvigers-subscribe@egroups.com.

I


2. Educafia adulfilor - repere conceptuale

Proiectele de cooperarea europeand vizate de actiunea GRUNDTVTG 1 sunt destinate educaliei adul{ilor. Definirea clard a grupului-lintd gi a beneficiarilor ulteriori este foarte impoftantd pentru determinarea eligibilitdlii proiectului, decizie care se ia inainte de orice altd apreciere privind con{inutul acestuia. Cine este, prin urmare, adultul- beneficiar al rezultatelor unui proiect GR'NDTVIG 1, care sunt principalele criterii de delimitare a acestuia de alte categorii de 2

Aceste criterii sunt:

d

criteriul vdrstei: adultul trebuie si aib5, de obicei, cel pulin varsta la care o persoand ar fi trebuit sd absolve invdtim6mntul obligatoriu sau vArsta la care

reglementdrile internationale recunosc dreptul de a fi angajat gi de a ocupa un loc de muncd (cel pulin 16 ani);

d

in care o persond se afld pe parcursul vielii sale profesionale, intre momentul absolvirii invSldmdntului obligatoriu p6nd dupi iegirea sa de pe piala fo(ei de muncd active. Pentru programele GRUNDTVIG adult este aceia care a abandonat gcoala intr-un anumit stadiu al educatiei (formdrii) iniliale gi care doregte sd reia intr-un anumit moment activitilile educative. Ruptura cu'invitdmAntul iniliat apare, deci, ca fiind importantd. Este importanti, de asemenea, situalia de defavorizare in care se afld adultul, din diverse motive (economice, sociale, culturale). Pentru proiectele GRIJNDTVIG populaliile de "risc", care au ctificultdti in ceea ce privegte accesul la educatie sunt prioritare. situafia

@ Prin urmare, adultul cdruia i se adreseazd un proiect GRUNDrVIG este orice persoand de peste 16 ani care: o din diverse motive, nu a absolvit nici o gcoatd sau nu a incheiat invdtdm1ntut obligatoriu gi doreg/e sd igi continue studiile gi pregdtirea prin forme alternative de educatie, sau intenlioneazd sd reintre in sistemulformal de pregdtire; o a leSi/ din sistemul ini{ial de formare, are sat) nu o ocupa,tie, dar doregte sd igi perfec{ioneze competen{ele, sd igi valorifice tatentele pers'onale, sa igi schimbe domeniul profesional sau sd dea o destinalie eclucativd timputui liber.

Din aceastd perspectivd se pot distinge mai multe categorii de adulli cdrora un proiect de cooperare europeani GRUNDTVIG 1 se poate adresa,fdrd ca acestea sd fie epuizate in enumerarea care urmeazi:

tineri adulli, care nu au incheiat invdtdmAntul obligatoriu sau au abandonat traseele formdrii iniliate la un moment dat, care dores. ,E ," pr"!at"r."d pentru reluarea procesului de educatie intr-un cadru formal, institu{ionaliiat, sau care doresc sd participe la forme alternative de educa{ie; persoane care au o ocupatie, care decid si continue procesul de educatie in mod individual, pentru imbundtilirea sau valorificarea competenlelor personjle, pentru petrecerea timpului liber gi care doresc si participe la cursuri gi programe in afara timpului de lucru;

6


gomeri, persoane care ocupd un loc de munci temporar, care se afli in cdutarea unui loc de muncd sau care nu au intrat niciodatd pe piala fo(ei de munci 9i care doresc sd urmeze diverse forme de educalie; persoane de "vArsta a treia", care au incheiat viala profesionald activS.

La ntr/elul iiecireia dlntre aceste categorii, sunt considerate prioritare

persoanele

dezavantajate, defavorizate, persoanele cu nevoi s

n!inutuluiproiectului,atipurilordeactiviti!ispecifice) este, de asemenea, foarte importantd pentru seleclionarea unei candidaturi. Proiectele trebuie sd se refere la domeniul educaliei adullilor, la abordiri, metodologii, metode, tehnici, instrumente specifice acesteia gi sd fie adecvate proritdlilor Acliunii GRUNDTVIG 1. Vom incerca sd prezentdm citeva concepte care sunt utilizate in educalia adultilor.

Educafia adut{ilor este conceptul care desemneazd un domeniul global - cel al tuturor activitdlilor educative desfdgurate in beneficiul populatiei adulte, acoperind o arie vastd de practici gi metode. Conceptul nu este insd uniform utilizat de citre specialigti. Existi inlocuit de alte concepte (Fran!a), dar, lari in care, practic, nu mai existi ca atare, fiind de cele mai multe ori, termenul educalia adultilor este utilizat pentru desemnarea unui "convieluind" cu o seiie de alte concepte specifice (educalie populari, domeniu general, 'de pe baze, formare profesionalS etc.) pe care vom incerca sd le prezentdm educatie scurt, in continuare.

Educafia populari este un termen utilizat pentru toate formele de educalie a adullilor care se realizeazd prin intermediul asociatiilor, fundaliilor, organizaliilor etc. Aceasta cuprinde forme de educalie nonformalS, desemneazi fenomenul care mai este denumit gi ,,animatie/ educatie socio-culturald", avdnd uneori structura sa institulionald proprie (universitdli populare, case/cluburi de tineret sau de culturd, cluburile de cartier etc.), activitilile fiind legate de petrecerea timpului liber (dans, muzicd, teatru, yoga, picturd, sport eic.) sau privesc orice tip de activitate educativd destinatd adulilor care doresc s5gi valorifice talentele sau competenlele personale. Acest tip de activitd{i se incadreazd cel mai bine in contextul proiectelor GRUNDTVIG.

Educafia permanenti este conceptul adecvat scopurilor 9i obiectivelor unui proiect de cooperare europeand GRUNDTVIG 1 la nivel de principiu. Acesta nu se leagi nici de aspectul calitativ al informaliei gi nici de nivelul v6rstei. Principiul educaliei permanente oferd posibilitatea realizdrii'unei educalii profund individualizate pe "trasee proprii" de educa{ie, pregdtire sau formare, care sunt definite gi alese nu in raport cu un nivel de pr6-determinat, ci mai ales in raport cu ritmul, necesitdlile, aspiraliile proprii "unogiinle fiecdiui individ. Principiul educaliei permanente ar trebui sd faci posibild articularea educaliei adullllor cu educalia copiilor, intr-un sistem coerent 9i coordonat'

Educalia de-a lungul intregii viefi ("life long learning", "education tout au long de la vie") a inceput sd fie utilizat dupd lnul 1972, cAnd preqedintele Comisiei interna{ionale privind dezvoltarea educatiei, Edgar Faure, a inmAnat directorului general al UNESCO raportul "A invdla si fii". ldeea fundamentali a raportului o constituia obiectivul general enunlat de Faure, gi anume cerinta ca orice individ si aibi posibilitatea si inv-ele de-a tungut intregii sale vieti, educalia astfel inleleasd reprezentAnd "cheia de bolti" a ceea

I'

a-


ce autorul numegte "Cetatea educativd". Educalia de-a lungul intregii vieti trebuia sd permitd fiecdruia sd facd functionale informatiile gi cunogtin{ele, si gtie ia identifice sursele, si le selectioneze, si ie ordoneze, sd le glstioneie gi sa le utilizeze. Educatia trebuia si se adapteze constant la muta{iile societSfii, fdri sd neglijeze transmiterea cunogtintelor achizi{ionate, a bazelor experientei umane.

Conferinla privind Educalia adullilor CONFINTEA V (Hamburg, 1997) a .lnternationali promovat gi relansat conceptul de "educalie de-a lungul intregii viefi", subliniind faptul ci pregdtirea gi educalia adullilor nu mai trebuie sd fie un rispuns la insuficienlele pregitirii ini!iale, ci trebuie sd asigure tuturor posibilitatea de a invdta gi crea de-a lungul inlregii vieti.

Faza,a-doua a programului SOCRATES Il se bazeazd pe conceptul de educa{ie de-a lungul intregii vieti, dar termenul este promovat in mod deosebit in cadrul actiunii GRUNDTVIG Educafia de bazi reprezintd o componenti centrali in educalia adullilor gi un domeniu prioritar pentru proiectele GRUNDTVIG. Aceasta se referi la instrumenteie de invdlare esentiale (lecturd, scriere, exprimare orald, calcul, rezolvarea de probleme) care constituie mijloacele Indispensabile ale comunicirii gi cerintele obligatorii pentru dob6ndirea continuturilor educative fundamentale, pentru asimilarea lunogtinlelor, aptitudinilor, pentru determinarea valorilor gi atitudinilor de care fiinta umand are nevoie pentru a-9i dezvolta propriile capacitdli, pentru a participa la ameliorarea calitdlii existenfei sale, pentru a lua decizii clare gi pentru a continua si invele. Domeniul educa[iei de bazi include mai ales programe de alfabetizare de alfabetizare 9i funclionald, programe care presupun invSlarea unei limbi striine ci a doua limbd, programe privind initierea in vederea angajdrii.

Formarea profesionati continui sau permanenti desemneazi componenta cea mai "tehnicd" a educaliei adullilor 9i cea care se adreseazd formirii profesionale a acestora, implicAnd mecanisme gi structuri care apelazd la resurse materiale importante (statul este unul dintre partenerii cei mai importanli in finanlare) gi Ia resurse umane calificate special pentru acest domeniu, urmdrind diverse forme de pregdtire. profesionald a adul!ilor (calificare/ recalificare profesionald, perfectionare profesionali, reorientare, reconversie profesionald etc.). Sunt concepute strategii specifice 9i sunt delimitate con-{inuturi sistematic organizate gi planificate, instituliile care oferi piograme de acest tip fiind extrem de diverse (centre specializate de formare profesionalb in-dependente, ca gi centre/ structuri afiliate sau aflate in parteneriat cu organisme guvernamentale responsabile pentru activitatea profesionald sau pentru eOucilie gi agLnli economici, departamente specializate ale universitdtilor etc.).

Programele de formare profesionatd Nu fac oniectut proi,'rectetor AnUtAfVtO, acestora fiindu'le destinate programul LEONARDO da Vinci. proiectele care se centrea?d pe formarg profesionald (oricat de bine ar fi conceputffi punctul de vedere al continutului), sunt refuzate in cadrul aciiunii GRUNDTVTG.

s

8

Proiecte care igi propun noi aborddri, metode gi tehnici flexibile destinate adultilor, care conduc la motivarea acestuia de a participa Ia procesul de educalie;


Proiecte care pregdtesc adultul si iqi asume responsabilitatea educaliei sale, care contribuie la dezvoltarea sa personald, care recunosc Ai respecti adultul in calitatea sa de actor activ in procesul de educalie; Proiecte care dezvoltd capacit5lile individuale gi care conduc la cregterea ganselor adultului de a se integra in mediul profesional, oferindu-i acestuia posibilitali de a-9i

valorifica aceste capacitili in funclie de talentele personale, valorificind explorind, in acelagi timp, mediul siu social gi cultural;

9i

Proiecte care vizeazd capacitdlile de comunicare, care permit cercetarea 9i analiza, care diversificd oportunitdtile oferite adultului in a-gi dezvolta creativitatea 9i posibilititile de rezolvare a problemelor gi care contribuie la accesul real al adullilor la nolle tehnologii 9i mijloace noi de educalie; Proiecte care utilizeazd mijloacele de invSlimAnt deschis gi la distanla, adullii fiind incurajali si lucreze in echipi gi in medii interdisciplinare sau, dimpotrivd, autonom, in funcfie de ritmul propriu de invdlare; Proiecte care urmdresc evaluarea gi certificarea rezultatelor, care pornesc de la acceptarea diversitdtii experien!elor gi capacitSlilor celor educali, incurajAnd dezvoltarea gi recunoagterea acestora; Proiecte care implici instituliile care mizeazApe inovalie gi creativitate, "organizaliile pentru educalie/ invilare", in care atit cei care invali cdt 9i cei care suslin dezvoltarea individuald a primilor prin educalie aclioneazd potrivit unui plan focalizat pe principiul educaliei permanente; aceste institulii sunt structuri de pregdtire deschise comunitilii gi mijloacelor de educalie la distan!5, care promoveazd cooperarea la nivel nalional, dar mai ales la nivel european'

I


3. GRUNDTVIG fn taza a doua a programului SOCRATES. Acfiunea GRUNDTVIG 1 Proiecte de cooperare europeani 3.1 Prezentare generati a programului SOGRATES

sintagma "trebuie si intrdm in Europa" este depdgita. $i totugi...?l Trdim in Europa, dar suntem oare congtienli de oportunitilile pe care aceasta ni le oferd? Programul SOCRATES reprezinti o astfel de oportunitate in domeniul educalional, oferindu-ne gansa de a fi mai bine pregdtiti, in special prin oferirea posibilitalii specialigtilor cu pregitire gi care provin din culturi diferite sd lucreze impreunS. "sinergie" este cuvAntul cheie care poate ci ar defini cel mai bine acest program educational al Comisiei Europene. Prin programul SOCRATES ne putem imbundti{i nivelul de educalie, ne putem dezvolta noi abilit5li, dar mai presus de toate, acesta poate contribui la dezvoltarea noastrd ca persoani.

Prezentul este din ce in ce mai dominat de schimbdrile care se succed cu o rapiditate din ce in ce mai mare. intr-un astfel de mediu, devine tot mai important sd ne adaptim continuu la aceste schimbdri, iar educalia capdtd un rol esenlial. insugi modul de percepere a educatiei trebuie sd se adapteze la ora actuali, aceasta devenind astfel un proces continuu, care se desfdgoari pe parcursulintregii vieli. A invd,ta 9i a fe pregdtinu mai inseamnd doar a merge la gcoali 9i la universitate, ci implicS din ce in ce mai mult diferite forme de educalie nonformald gi informali pentru a acumula un bagaj de cunogtinte actualizate continuu, pentru deprinderea de noi abilitali, pentru obtinerea unui loc de muncd sau chiar gi in scop auto-didactic. Ce,,este'SOC'RaTES?

soCRAiES este un progirm ir comunitilii iuiof'eft-in oomeniui eduCaliei .rr" , apirut linAnd cont tocmai de provocdrile de mai sus. in cea de a doua fazd a sa, acesta acoperi o perioadd de 7 ani (de la 1 ianuarie 2000 pana la 31 decembrie 2006) gi a apdrut ca o continuare fireascd a primei faze (1995-1999), bazAndu-se pe experienta acumulatd in aceastd primi etapi. Astfel, degi obiectivele au rimas aceleagi, ele sunt mai bine adaptate la nevoile actuale de educalie, iar programul in sine este mai flexibil, cu o procedurd simplificati, imbunitdlind anumite aspecte din prima fazd gi introducAnd

totodati a serie de inovatii.

> *>

p

10

lntdrirea dimensiunii europene in educatie la toate nivelurile gi facilitarea unui acces transnalional cAt mai larg la resursele educa{ionale din Europa prin promovarea unor oportunitdli egale in toate domeniile de educalie; Promovarea imbunatalirii cantitative gi calitative cu referire la invitarea limbilor !Srilor Uniunii Europene - gi incurajarea, in special, a invdtirii celor care sunt mai

pulin rdspAndite; Promovarea cooperdrii 9i a mobilitdliiin domeniul educaliei, in special prin: o incurajarea schimburilor intre institufiile de educatie, o proffiovarea invdtimAntului deschis gi la distanfi, . incurajarea recunoagterii reciproce a diplomelor gi a perioadelor de studiu, . dezvoltarea schimbului de informalie,


r

*r

indepdrtarea obstacolelor de orice fel ce ar putea impiedica realizarea obiectivelor mai sus amintite; incurajarea inovatiei in dezvoltarea practicilor educationale, in realizarea de materiale didactice gi in explorarea politicilor de interes comun in domeniul educa!iei.

Activita!i

i y v v

I v

I

frloOilitali ale persoanelor implicate in domeniul educaliei in Europa;

Proiecte bazale pe parteneriate, realizate cu scop novator 9i pentru a imbundtSli calitatea educaliei; promovarea invalarii limbilor striine, a cunoaqterii qi inlelegerii diferitelor culturi; Folosirea tehnologiei informalionale 9i a comunicaliilor in educaJie; Crearea de relel6 de cooperare transnalionald in scopul facilitdrii schimburilor de experien!5 gi de bune Practici; Observaiea gi analiza comparativd a sistemelor 9i politicilor educalionale; Activitali im[ticanO schimburi de informatii 9i dlseminarea de bune practici 9i de metode novatoare;

Principii de O Vaioare europeand aAaugata. Este reprezentati de sinergia dati mai alesnivel la ci regionale sau locale conlinutul programului carJ nu rdspunde la nevoi european, bvanO astfel o dimensiune mai complexi ce provine 9i din colaborarea a diferite institulii de educatie europene. Unul din aspectele principale menlionate adesea cu privire la Europa il repiezinti diversitatea. Acest lucru este cu atdt mai adevdrat in cazul educaliei, unde sistemele gi practicile din domeniu diferi foarte mult de la o tari la alta. Utilizatd corect, acesti diversitate poate fi un teren fertil pentru inovare gi imbundtilirea calitdlii in educalie' O booperrre. poite avea diierite forme: mobilitate a persoanelor implicate in educalie; realizare de proiecte de cooperare europeand; creare de relele europene; efectuare

O

C

de studii gi analize comParative. Educatie in sens larg, Programul SOCRATES vizeazd toate nivelurile de educalie, pentru adul!i, Oe la gi-aOini!d pana li universitate, continudnd cu metode de educa{ie incluzSnd gi forme de educalie deschisi 9i la distanld' lmpticare largi. Grupurile !inta sunt reprezentate de toli cei implicali in educalie: elevi, studentr, tineri gi mai putin tineri care vor si-gi imbundtileascd nivelul de educatie, profesori, personal administrativ implicat in educalie, toate .tipurile de institulii educalionate, Oar 9i alte organizalii interesate care nu fac parte din sistemul de edi-rcatie - autoritdli lotale, regionale sau nationale, asocialii familiale sau de pdrinli, firme, parteneri sociali, alte tipuri de asociatii 9i organizalii neguvernamentale.

Prioritd!i tnOitererit de grupurile tintd sau de tipurile de

activitili, programul SOCRATES pune

un

accent deosebit pe caracterul multicultural european, acesta fiind considerat una dintre pietrele de temelie ale unei impliciri civice active. Prin intermediul programului bOCnnfeS se sprijind educatia persoanelor defavorizate, evitarea excluderii sociale 9i a sub-educatiei, se promoveazi ganse egale pentru femei 9i barbali indiferent de circumstanle, folosirea tehnologiilor informalionale gi a comunicaliilor moderne, se incurajeazi inovatia in educatie gi invSlarea limbilor lSrilor din Uniunea EuropeanS.

11

I


ln cadrul programului SOCRATES existd 8 acliuni diferite care se adreseazd unor grupuri !inti diferite, vizeazAnd toate nivelurile de educalie. Acestea sunt: O Comenius igi propune sd imbundtileasci calitatea educaliei gi sd implementeze dimensiunea europeani a acesteia in domeniul educatiei preuniversitare incurajind in acest sens cooperarea intre gcoli gi contribuind la dezvoltarea profesionalS a personalului implicat in sectorul educaliei gcolare; promovoveazd in acelagi timp invd[area limbilor din cadrul Uniunii Europene gi educalia interculturali. O ' Erasnnus igi propune si imbunitdleascd calitatea educaliei 9i sd implementeze dimensiunea europeani a acesteia in domeniul invdf5mdntului superior incurajdnd in acest sens cooperarea intre universititi gi alte institulii de inv5ldmdnt superior, promovdnd mobilitatea studentilor gi a personalului didactic universitar; sprijind transparenla gi recunoagterea academicd a studiilor gi calificdrilor in cadrul Uniunii Europene. O GRUNDTVIG igi propune sd imbunitdleascd calitatea, dimensiunea europeand, accesibilitatea gi disponibilitatea educaliei permanente prin educafia adulfilor in cel mai larg sens, si promoveze oportunit5li educationale pentru cei ce pdrdsesc sistemul formal de invdldmAnt gi nu au calificari de bazd, precum gi si incurajeze inovatia prin mijloace educalionale alternative. in plus fala de instruclia in sistemul educalional formal, GRUNDTVIG include gi invdlarea ce se desfdgoard pe baze autonome 9i informale. O Lingua vizeazd invitarea gi predarea limbilor striine, sprijind alte acliuni SOCRATES prin mdsuri menite si incurajeze gi si sprijine diversitatea lingvistici din cadrul Uniunii, si contribuie la imbundtilirea procesului de predare gi invdlare gi sd promoveze accesul la oportunitali de educaliei permanentd individualizatd in acest domeniu.

O

O

O O

12

tL

Minerva promoveazd cooperarea europeani in domeniul invdfimdntului deschis gi la distanF (ODL), precum gi a tehnologiilor informafionale 9i de comunicafii (lCT) in educatie. Aceste obiective prin promovarea unei mai bune cooperdri intre profesori, studen{i, Iideri de opinie gi publicul larg in ceea ce privegte implicaliile ODL gi ICT pentru educalie, asigurdnd inserarea

corespunzitoare a consideraliilor pedagogice in dezvoltarea de produse gi servicii educalionale ce se bazeazd pe ICT gi multimedia, promoveazi accesul la resurse educationale gi metode imbundtilite in acest domeniu. Observarea gi inovarea sistemelor 9i politicilor educafionale contribuie la imbunitd!irea gi transparenta sistemelor educalionale gi la accelerarea procesului inovatiei educalionale in Europa prin schimbul de informafii gi experienld, identificarea elementelor de buni practicd, analiza comparativi a sistemelor gi politicilor in acest domeniu, precum gi discutarea gi analiza chestiunilor de politici educalionale de interes comun. Aceastd acliune acordi finanlare gi suport pentru relele Eurydice gi NARIC, precum gi vizite de studiu Arion.

Actiuni comune vizeazd realizarea unor proiecte comune ale programului SOCRATES impreund cu alte programe de acliune comunitari, cum sunt programele Leonardo da Vinci pentru formare profesionali gi rineret. Misuri acompaniatoare sprijind o serie de initiative care contribuie la realizarea obiectivelor generale ale programului, prin intermediul cregterii vizibilita!ii 9i accesibilitdlii gi prin activitSli de informare, activitili de diseminare gi formare, precum gi activitili intreprinse de asocialii gi organizalii neguvernamentale.


Tdri participante ln cadrul programului SOCRATES pot participa urmitoarele [iri: @ cele'15 state membre ale Uniunii Europene: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franla, lrlanda, ltalia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia gi Marea Britanie; @ tarile EFTA/EEA1: lslanda, Liechtenstein, Norvegia; @ larile asociate din Europa Centrald g de Est: Bulgaria, Republica Cehi, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Rom6nia, Slovacia gi Slovenia; Cipru, Malta gi Turcia (ultima din anul 2002). @ Participarea !drilor sus-menlionate care nu sunt Membre ale Uniunii Europene (inclusiv RomAnia) este conditionatd de completarea procedurilor legale. inainte de a depune o cerere de candidaturd, candidalii sunt sfdtuili si consulte Agenlia Nalionald SOCRATES in privinta lirilor eligibile sau si consulte in acest sens site-ul lnternet: http://europa.eu. i nt/comm/education/socrates. htm I

riPe[ti-U,:I [iuniIe Sus*prezentater altele decdt GRUNDTVIG, consultafi Ghidurile u fiecare dintre acestea. Nationali SOCRATES elaboiate de

3.2 Prezentare generali a acliunii GRUNDTVIG

,

.

impreund cu acliunile Comenius (invdfdmant preuniversitar) gi Erasmus (invdfdmâ‚Źtnt universitar), GRUNDTVIG formeazd in cadrul programului SOCRAIES // un trio al acliunilor "sectoriale" acoperind astfel intreaga gamd a spectrului educalional. Educalia adullilor este un concept care capStd din ce in ce mai multi importanld in ultima vreme. In contextul unei societdti in continui transformare, educa{ia de-a lungul vielii nu mai este un "lux" pentru elite, ci o necesitate cotidiand. lmportanla acesteia se reflectd qi in cadrul celei de a doua faze a programului SOCRATES. fondurile alocate pentru aceastd acliune sunt in valoare totald de 129,5 milioane Euro, reprezentAnd 7% din bugetul total, fiind considerabil mai mari comparativ cu perioada 1995-1999 (25,5 milioane Euro reprezentind 2,7 % din bugetul total aferent primei faze).

Obiectiveopera[ionale '

t

,,

Promovarea cooperirii europene in domeniul educatiei pe parcursul intregii vieli, in special intre instituliile active in domeniul educaliei adullilor gi al educaliei pentru recuperare; imbunititirea calitdlii formdrii persoanelor implicate in procesul de predare, aqa cum este aceasta definiti in cadrul acliunii GRUNDTVIG; Promovarea realizdrii gi dezvoltdrii de "produse" concrete cu potenlial mare de aplicare in spatiul european;

t f i

Stimularea dezbaterii referitoare Ia educalia de-a lungul intregii vieti diseminarea de exemple de buni practicd.

gi

GRUNDTVIG urmdregte intirirea capacitdlilor de participare a adul!ilor la viata comunitard gi dezvoltarea aptitudinilor lor interculturale, imbunitdlirea capacitSlii

'

EFTA

-

European Free Trade Association (Asocialia Europeand a Liberului Schimb); EEA

-

European

Economic Area (Zona Economicd Europeand).

13

I


acestora de a gdsi un loc de muncd (prin dobdndirea gi/sau actuallzarea unor competenle generale) sau de a se reintegra in structurile formale de educatie. Aceste obiective pot fi atinse in cadrul structurilor formale sau non-formale de eOucatie ori prin invd{are individuald. in acest fel, actiunea GRUNDTVIG ;;;aLmentara cu activitdlile mai specifice orientate citre formare profesionali,"rit care suni sprijinite prin intermediul programului Leonardo da Vinci, fdrd a se suprapune, insi, acestora.' Cui se adreseazi GRUNDTVIG "Educa.{ia un i"rr"n tiarte complex gi din acest motiv poate produce -a.duttitof' confuzii. Din acest ""t, motiv este bine sd subtiniem ce inseamnd "adultLtl" in conceplia GRUNDTVIG. Acesfa este reprezentat de orice persoand cu o varstd de peste 25 de ani, sau de cdtre persoanele cu virsta cuprinsd intre 16 gi 24 de ani, caie nu se mai afld, insd, in sistemul obligatoriu de educalie

Cu toate ci GRUNDTVIG are drept grup linta to{i adullii care doresc

sd-qi

imbundtd{eascd educalia, se va acorda prioritate'urmdtoarelor categorii: adulli cu nevoi speciale de educalie, adulli firi educalie gi calificdri de bazd, adu-lli din mediul rural, zone defavorizate ori dezavantajali socio-economic, precum gi alte "grupuri de risc,, persoane dificil de implicat in iniliative privind educatia de-a tungut tntrelii vie1i,

lnstitufiile eligibile pentru a participa la ac{iunea GRUNDTVIG sunt toate organizaliile sau institufiile implicate in educarea adullilor, gcoli gi alte structuri de educatie iormald gi non-formald, universitdti care deruleazd programe de educatie a adultilor sau dezvoltb curricula specifice, institutii de formare a personalului implicat in educarea adultilor, institulii care oferi s"ricii de educa!ie non-fornof a pentru adul!i - organizatii neguvernamentale, sindicate, biblioteci,.muzee, spitale, centre de deienlie, isociaiii sportive, alte structuri de la nivelul comunitdtilor locale, Structura acf iunii GRUNDTVIG GRUNDTVIG este divizat in patru sub-actiuni:

1. Proiecte de cooperare europeani; 2. Parteneriate pentru invilare; 3. Burse pentru formarea personalului 4. Relele cRUNDTVtc

implicat in educalia adullilor;

4.1. Relele tematice 4.2. Relele de proiecte Ac{iunile 'l 9i 4 sunt centralizate (candidaturile se trimit direct la Comisia Europeand, Directoratul pentru Educa{ie gi Culturi), iar actiunile 2 9i 3 sunt descentralizate (candidaturile se trimit la Agenliile Nalionale din fiecare participantd) lara

in continuare vom incerca o scurtd trecere in revistd a celor patru actiuni, cu un accent

deosebit pe acliunea 1, cea de proiectede cooperare europeand, care este de fapt cea mai importantd 9i este subiectul central al prezentului manual. 3.3 GRUNDTVTG 1. PROIEGTE DE COOPERARE EUROpEAttA

vlzAtto EDUcATtA

incd de.la bun inceput trebuie clarificatd diferenta dintre conceptul de educafie a adultilor qi c.e] de formare profesionald (aflatd sub incrdenla programului LEoNAiool - care, degi fac parte din aceeagi "familie" a educa!iei de-a iungul-intregii vieli gi se completeazd

14


unul pe cealelt, sunt, totugi, doui concepte distincte. Dintr-o anumitd perspectivi, diferenla fundamentalS este reprezentati de gradul de specializare, educalia_adullilor urmdrind dezvoltarea unor abilitdfi de bazi in timp ce formarea profesionalS dezvoltd anumite competenle deja existente printr-o specializare clard intr-un anumit

domeniu. Totodat5, educalia adullilor vizeazd noutatea, in sensul dezvoltdrii continue de noi abilitSli generale in domenii diferite, in timp ce formarea profesionali se bazeazd pe acumularea de noi competenle bazale pe competenle profesionale anterioare.

Astfel, de exemplu, un proiect care igi propune ca un grup lintd, sd zicem, fermierii, si capete, la finalizarea sa, cunogtinle generale de antreprenoriat, poate fi considerat GRUNDTVIG. Dacd este vorba insi de un proiect care doregte ca la final acegti fermieri sd aibi cunogtinte despre o noui tehnici de cultivare a pdmintului din zone cu grad de eroziune ridicatS, atunci putem vorbi despre formare profesionali, deci un proiect Leonardo.

Revenind la acliunea 1, "Proiecte de cooperare europeand", aceasta are drept principale obiective: > planificarea, identificarea gl, acolo unde este posibil, diseminarea metodelor pentru promovarea cererii individuale de educa[ie permanenti la nivelul populatiei adulte, inclusiv privind cererea pentru educalie recuperatorie de cdtre indivizii fird competenle gi abilitali de bazS; )+ promovarea gi sustinerea initiativelor privind dezvoltarea, schimbul 9i diseminarea aborddrilor inovatoare 9i a bunelor practici in domeniu; p dezvoltarea mijloacelor gi serviciilor de informare, orientare 9i consiliere a adullilor, precum gi a instituliilor care asigurd formarea acestora; *> promovarea sistemelor flexibile de acreditare gi certificare a studiilor; D-> acumularea de cunogtinle privind limbile 9i culturile europene.

Activit5lile eligibile in cadrul acestei acliuni, sunt urmitoarele:

. y y y

o .

adbptarea, dezvoltarea, testarea 9i diseminarea de: module de invSlarelformare gi cursuri2 pentru personalul de educalie sau cei vizali de educalia adullilor, noi metodologii de predare, instrumente $i metode de evaluare, validare gi certificare a cunoqtinlelor 9i abilitdlilor acumulate piin intermedlul invSldrii autonome gi experimentale sau prin intermediul unor mijloace de educalie non-formald; realizarea qi diseminarea rezultatelor unor cercetdri legate de educalia adullilor in !drile participante la program, metodologii de predare gi strategii pedagogice pentru predarea la nivelul adullilor;

organizarea de acliuni pentru cregterea congtientizdrii rolului educaliei adul!ilor 9i pentru promovarea educaliei de-a lungul intregii vieli (cum ar fi campaniile de informare).

Degi intilnirile partenerilor de proiect gi organizarea de conferinle 9i seminarii sunt eligibile pentru oblinerea de fonduri, ele nu trebuie sd constituie principalele activitSli ale proiectului. Fiind vorba de proiecte de cooperare, acestea implici realizarea unui parteneriat care trebuie sd cuprindi cel pulin trei institulii eligibile din trei lari participante la program, cel

'

Nu se acordd suport financiar pentru desfiguarea de cursuri, ci doar pentru elaborarea programei 9i a

metodologiei lor.

15

r


putin una din aceste institulii fiind dintr-o lard a Uniunii Europene. Cu c6t numdrul partenerilor gi al ldrilor implicate cregte, cu at6t gansele de finan{are ale proiectului

cresc.

Din punct de vedere al sustinerii financiare, proiectele pot fi finanlate pentru maximum trei ani, insd cele mai multe primesc finanlare pentru un an sau doi. Acest lucru depinde de modul in care este conceput proiectul, iar partenerii trebuie si justifice necesitatea derulSrii acestuia in decursul perioadei mentionate in candidatura pentru proiect. Totodati, trebuie specificat cd in conformitate cu filosofia programului SOCRATES, aceste proiecte sunt co-finantate, fiecare partener trebuind sd identifice gi alte surse de finantare a proiectului in afard de cele obtinute prin intermediul socRATES.

Fiind o actiune centralizatd, proiectele de cooperare europeani sunt selectate gi evaluate in funclie de o serie de criterii direct de cdtre Comisia Europeani cu ajutorul unor experli independenli. criteriile de eligibilitate sunt urmitoarele: ./ implicd participanli din minimum 3 lari (membte UE sau EFTA, liri asociate, ulterior gi Turcia); ./ cel pulin unul dintre parteneri este dintr-o lard membrd a Uniunii Europene; ./ parteneri sunt eligibili din punct de vedere institulional; ./ un formular de candidaturi completat integral; { buget detaliat, in concordantd cu toate activitdlile prevdzute in planul de lucru. Principalele criterii de selectie urmdresc la un proiect urmdtoarele aspecte: sd implice un parteneriat cdt mai diversificat care sd cuprindd institulii at6t din sectorul formal cdt 9i din cel non-formal (de exemplu: universitdli, institulii de educalie a adulfilor, asocialii gi organiza[ii neguvernamentale etc.); totodati, acest parteneriat trebuie si fie cAt mai echilibrat din punct de vedere geografic; Y plan de lucru detaliat - cu prevederea clard a impa(irii sarcinilor intre parteneri; distribulie clard a resurselor conform bugetului; Y rezultate/produse bine definite; Y dimensiune europeand evidenti; crearea gi/sau diseminarea de practici inovative gi transferabile; Y plan de evaluare a rezultatelor proiectului.

Y

incepdnd din faza a doua a programului SOCRATES, pentru proiectele de cooperare europeani din GRUNDTVIG 1 se va aplica o noud proceduri de selectie in doud etape. in prima etapi institu[ia coordonatoare va trimite Comisiei Europene b proprnere preliminard gi copii dupd aceasta citre Agenliile Nafionale ale tirilor din care fac parte instituliile cuprinse in parteneriat, pdnd pe data de 1 noiembrie i fiecirui an. popunerile preliminare vor fi evaluate, se va stabili o listi de proiecte pre-selectate, coordonatorii proiectelor neselectate vor fi informali cu privire la rezultatul pre-selectiei, iar coordonatorii proiectelor pre-selectate vor fi invitali sd-gi depuni candidatura. Totodati acegtia vor primi asistenti pentru realizarea candidaturii. in cea de a doua etapd institu{ia coordonatoare depune un formular de candidaturd la Comisia Europeani 9i copii dupd acesta la Agenliile Nalionale ale tdrilor din care fac parte instituliile'cuprins-e in parteneriat la 1 martie al anului urmdtor depunerii candidaturii pentru preseieclie. Dupd evaluarea proiectelor gi dupd ce se primegte opinia Comitetului SOCRATES, comisia stabilegte lista proiectelor selectate, informeazi candidatii asupra rezultatelor 9i r ealizeazd co ntractel e pentru pro iectele selectate.

16

..iids&&;i@{l


in

ambele etape, Comisia Europeani cere opinia Agenliilor Nationale pentru fiecare proiect, opinie de care se va line cont la evaluarea acestora.

Vizitele pregititoare reprezinti o oportunitate demni de luat in considerare pentru realizarea unor proiecte de cooperare europeanS. Acestea au rolul de a pune fala in fa!5 potenlialii parteneri pentru a defini scopul, obiectivele gi metodologia proiectului, de a defini rolurile, responsabilitSlile gi sarcinile partenerilor, de a realiza un plan de implementare a proiectului gi de a construi bugetul necesar pentru punerea in practici sau de a defini procedurile de evaluare gi diseminare a proiectului. Pentru realizarea acestor vizite pregdtitoare se poate obline finantare pentru reprezentanlii instituliilor partenere. Aceastd finanlare se va acorda pentru o perioadd de maxim o siptimAnd gi nu poate depagi suma de 1000 de Euro de persoanS. Nu se poate organiza mai mult de o viziti pregititoare per institulie per proiect gi, de obicei, nu poate participa mai mult de o persoand pe institufie decAt atunci cAnd sarcinile pe care fiecare le are de indeplinit sunt foarte clare gi avantajul participirii a doud persoane in loc de una este clar demonstrat. Candidaturile se depun la Agenliile Nationale SOCRATES. 3.4 GRUNDTVIG 2. PARTENERIATE PENTRU INVATARE Parteneriatele pentru invilare GRUNDTVIG reprezintd, de fapt, o retea de activitdli de cooperare la scari redusi intre organiza{iile active in domeniul educaliei adul!ilor. Comparativ cu proiectele de cooperare europeani care sunt mai orientate pe "produs", pe rezultat, parteneriatele pentru invdlare sunt mai orientate pe proces. Criteriile de eligibilitate gi de selectie sunt aceleagi ca gi pentru GRUNDTVIG 1, dar, spre deosebire Ce aceasta, GRUNDTVIG 2 este o acliune descentralizatd. Astfel seleclia proiectelor este realizatd de citre Agenliile Nalionale din fiecare !ari participantd qi se realizeazd tot in doud faze: mai intAi are loc o evaluare la nivel national, dupd care Agenliile Nalionale din !irile din care fac parte instituliile partenere se consultd intre ele pentru a lda o decizie final5.

Activitdfile eligibile in GRUNDTVIG 2 sunt urmdtoarele:

y y y r I y r v r v

intAlniri 9i seminarii ale participanfilor; mobilititi ale personalului implicat in activitSli de proiect; schimburi de experienld gi de bune practici prin toate mijloacele gi mai ales prin instrumentele tehnologiei informalionale gi a comunicaliilor (lnternet, e-mail, videoconferinte); activitdli concrete desfSgurate pe teren gi proiecte de cercetare; spectacole, organizare de expozilii, concepere, publicare gi diseminare a unor materiale documentare pentru activitSli de cooperare, producere gi diseminare de materiale informative, pregdtire lingvistici pentru persoanele care sunt implicate in activitdli de mobilitate; cooperare cu alte programe gi proiecte pe teme similare, activitd!i de auto-evaluare; diseminarea rezultatelor qi a experienlei unor proiecte.

Din punct de vedere al sustinerii financiare, parteneriatele pot fi finanlate, ca gi in GRUNDTVIG 1, pentru maximum trei ani, cele mai multe primind finanlare pentru un an sau doi. Acesta conline doua pa(i distincte: â‚Ź o sumd standard ce va acoperi cheltuielile legate de activitilile legate de buna desfSgurare a proiectului in afara celor legate de transport international qi care se vor

17

I-.

@Edil,


s

ridica la 5000 de Euro pentru institutia coordonatoare gi 4000 Euro pentru ceilalli parteneri (in cazul in care nu se cere o sumd mai micd); o sumi variabilS pentru transportul international ql diurni.

3.5 GRUNDTVIG 3. BURSE PENTRU FORMAREA PERSONALULUI IMPLIGAT iN Scopul acliunii GRUNDTVIG 3 este acela de a imbunitili calitatea educaliei pe tot parcursul vielii prin mobilitali ale persoanelor care lucreazS in domeniul educaliei adullilor sau sunt implicate in formarea unor astfel de persoane. Aceste mobilitdti vizeazd participarea la cursuri de formare de 1 - 4 sSptim0ni intr-o altd lard dec6t aceea in care participantul lucreazS.

La aceste mobilit$ii pot participa urmitoarele categorii de persoane (atAt din sistemul formal cAt gi din cel non-formal de educalie): (} profesori/formatori care lucreazi cu adultii sau formatori de formatori; m directori gi personal administrativ al unor institulii care oferd servicii de educatie pentru adulli sau educafie de recuperare; (} consilieri, mentori; inspectori; (D persoane active in domeniul educaliei inter-culturale sau care indeplinesc sarcini de serviciu in legiturd cu muncitorii migranli, cu rromii gi popula[iile nomade; personal care asisti persoane cu nevoi speciale de educatie; alte persoane considerate eligibile de cdtre autoritdtile nalionale.

o o o

Cursurile de formare eligibile in cadrul acestei actiuni trebuie sd acopere urmdtoarele aspecte legate de: ft metodologra folositd in predarea pentru adulli cum ar fi, de exemplu: ,A cum invald adultul, ,1} cum se evalueazd gi se profiti de experienta anterioarS, -,ijr cum se poate adapta modul de tnvitare la nevoile adullilor (inclusiv conceperea de noi tipuri de cursuri destinate acestora), ,rI. metode de abordare gi de motivare a grupLlrilor dezavantajate; Q' administrarea instituliilor pentru educatia adullilor gi a promovdrii educaliei pe tot parcursul vielii in comunitate; Jt teme cu privire la integrarea europeani; 3r teme cu privire la educalia inter-culturali gi a muncitorilor migranli, rromiilor gi popula!iilor nomade. Ca gi GRUNDTVIG 2, gi aceasti sub-acliune este una descentralizatd, deci selectia se face prin intermediul Agenliei Nationale SOCRATES. Bursa se va calcula astfel inc6t sd acopere cheltuielile de transport international, diurna, costurile legate de activititi pregdtitoare, taxa de participare (acolo unde este cazul).

s.6 GRUNDTVTG 4. RETELE GRUNDTVtc Scopul retelelor GRUNDTVIG este acela de a intiri legdturile dintre diferilii "actori" implicali in educatia adullilor pentru a le permite sd coopereze av6nd obazd comund gi pentru a imbogdli vocatia dimensiunii europene a educaliei pe parcursul intregii vieli. Cele doud tipuri de relele ce se pot forma ?n cadrul acestei acliuni sunt retelele tematice ' 9i retelele de proiecte.

18


6,

6,

Relelele tematice sunt relele realizate la scard largd cu scopul de a oferi un forum sau o platformd de discutii pentru analiza gi schimbul de informalii in legdturd cu temele cheie, cu posibilitdlile concrete de a modela gi de a cerceta politi.it" aplicate in domeniul invd!5rii pentru adulli. Aceste tipuri de relele urmiresc: 6. sd ofere o privire de ansamblu a acestui domeniu (prin studii 9i analize comParative) in context european; 41 si discute variatele definilii existente in diferite ldri in termeni de conlinut 9i de metodologie, contribuind astfel la construirea unei terminologii comune la niveleuropeanindomeniicheiealeeducalieiadullilor; S sd evalueze rezultatele activititilor prin apreciarea impactului pe care aceste relele le au. Relelile de proiecte sunt retele la o scard mai redusi ce acoperi un spectru tarj Oe teme gi oferd o bazd pentru continuarea legdturilor dintre instituliile care au participat ia proiecte, contribuind in acest mod la continuarea disemindrii rezuttatelor acestor proiecte. Rolul lor este acela de: S a crea un forum de discutii pentru schimbul de cunoqtinle 9i de bune practici intre actorii care lucreazd cu adullii, noi proiecte 9i de a & a juca rolul de "predatori de gtafetS" pentru a promovaproiect de cooperare oferi consultanla celor care doresc sd realizeze un transnalionald in acest sector; & a face cunoscute rezultatele gi produsele proiectelor unui public cAt mai larg.

a cel Oricare din aceste doud tipuri de retele trebuie sd se formeze inilial prin reunirea fie sd pu!i1 trebuie una (din cel care participante gase pulin gase institulii din minim ldri se si cu timpul incAt astfel conceputd fie sd iarb memnri a iJniunii Eurofiene)'gi componente: dezvolte. o retea tipici trebuie sd aibd urmitoarele ce este responsabild pentru gestiunea, administrarea 9i ,fii o institulie coordonatoare coordonarea generali a activitililor intreprinse pe durata proiectului; la inlierea [rincipale care de obicei sunt prezente in relea incd de ,Ej alte institulii concrete; sarcini acesteia gi'care au de obicei rolul de a indeplini anumite Eli un numaide alte organizalii care au rolul de a asigura un flux continuu de schimb de informalii; alte organizatii care iau parte ocazional la activitdlile relelei.

,E

Suslinerea financiari se acordd pentru o perioadi de maxim 3 ani, dupd care existd posibititatea unei noi candidaturi, cazin care suslinerea financiard se va micaora.

pentru informalii suplimentare pentru oricare din cele patru mdsuri GRUNDTVIG, precum gi pentru celelalte acliuni SOCRATES puteli consulta Ghidul Candidatului. De asemenea, aceste informa[ii pot fi gdsite fie pe site-ul Agen{iei Nalionale SOCRATES RomAnia @ww;ocrates.ro) fi pe cel al Comisiei Europene: (http : //e u ro pe.

e u.

i

nt/co m m/e d u c ati on/ s oc rate s. ht m D

19

t"


4. strategia elaboriri! unui proiect de cooperare europeani

4.1. Pagi de urmat pentru realizarea unui proiect de cooperare europeani: criterii gi condifii pentru realizarea unui bun proiect Pasul 1. Gdsili

o idee de pioiect

Existd ,puline popoare in lume care sd nu aibi cAte un proverb care spune, intr-un fel sau altul, acelagi lucru: pasul cel mai greu este chiar primul. in mod firesc, firi o idee, mdcar una, nu poate exista un proiect.

Existd c6teva domenii majore considerate esentiale pentru dezvoltarea educatiei adul{ilor ln Europa - ca urmare, unei institulii care'doregte sd deruleze un proieci cu finanlare GRUNDTVIG i se recomandi si se concentreze asupra unuia din acestea:

I Promovarea nevoilor individuale ale adulfilor referitoare domeniul educafiei de-a lungul intregii viefi

la initiative din

Astfel de proiecte trebuie si se refere .la dezvoltarea iniliativei gi a responsabilititii individuale - care, la rindul lor, faciliteazi configurarea unor trasee educationar" &ire, de adecvate nevoilor particulare ale fiecirui inOiviO. Activititile din proiect ar putea viza:

r o . r ' o

auto-evaluarea nevoilor educalionale individuale; prorTlovarea unor trasee educalionale individuale; organizarea unor activitdli de congtientizare; noi forme de finantare a educaliei adullilor;

identificarea unor modalitSli 9i mijloace de implicare a grupurilor lintd formate din persoane dezavantajate gi mai pulin orientate citre invdlare; modalitd{i de depigire a stereotipurilor de gen in selectarea oportunitdtilor educative pentru adulli.

I Promovarea ofertei prin dezvoltarea, schimbul inovatoare gi a cazurilor de buni practici

gi

diseminarea abordiritor.

Astfel de proiecte trebuie si abordeze subiecte menite sd dinamizeze sectorul educatiei pentru adulti in Europa, prin promovarea colaboririi intre furnizorii O" Activitdlile din proiect ar putea viza: "Jr.rti". cercetdri comparative privind oferta educationald in acest domeniu in diferitele ' !iri participante, metodologiile de predare gi strategiile pedagogice utilizate; r adaptarea, dezvoltarea, testarea 9i diseminarea unor module de predare/formare gi cursuri pentru formatori gi/sau pentru adurlii care invald; . materiale didactice pentru formatori gi/sau pentru adullii care invald; r noi metodologii de predare; o modalitali de adaptare a actualului sistem educational la nevoile adultilor care vor si invete; intre instituliile/organizatiile din sectorul educational, cultural gi social; ' cooperarea o metode prin care sd se ofere adultilor care vor sd invele o a doua gansd de a obline calificdri de bazd gi de a recupera ceea ce nu au reugit sd puni la punct in educatia lor ini{iald.

20

i I

I

I

I


I

Dezvoltarea serviciilor de informare, indrumare gi consiliere pentru adulfii care tnvali gi pentru institufiile care oferi educafie pentru adulli Astfel de proiecte pot include activitdli care si vizeze, de exemplu: o dezvoltarea serviciilor de informare, indrumare gi consiliere pentru institu!iile/organizatiile care aclioneazi in domeniul educaliei pentru adulli, ca gi pentru beneficiarii acestora; . cooperarea intre furnizorii de servicii educalionale gi cercetdtori, r dezvoltarea unor servicii specializate de tutori.

I Dezvoltarea unor instrumente gi metode de evaluare, validare gi certificare a cunogtinfelor gi abilitililor obfinute ca urmare a educafiei non-formale 9i informale Astfel de proiecte ar trebui si faciliteze mobilitatea intre sectorul formal gi cel non-formal, intre sistemul educa{ional gi locul de munci. ActivitSlile.din proiect ar putea viza, de exemplu: . evaluarea gi acreditarea cunogtinlelor acumulate in afara sistemului formal de

educalie,

. o I

in

vederea unei eventuale reintegriri

in

acest sistem sau

a

recunoagterii cunogtinlelor in cauzd la locul de munci;

cooperarea intre sectorul formal gi cel non-formal (de pildi, printr-un sistem de transfer al creditelor); proffiovarea validdrii invdldrii prin experimentare.

Cunoagterea limbilor gi culturilor europene

Activitdlile dintr-un astfel de proiect ar putea viza: . Producerea, in comun, a unor materiale, cursuri gi module de citre echipe multina[ionale. . Relevarea dimensiunii europene gi promovarea unor concepte comune referitoare la anumite domenii, cum ar fi societatea informalionalS gi media,

proteclia mediului, arta, gtiinla

gi tehnologia sau identitdlile locale

gi

regionale.

I

Proiecte de diseminare

Dat fiind numirul semnificativ de materiale produse in proiecte anterioare gi avAnd in vedere necesitatea maximizdrii impactului acliunii GRUNDTVIG in intregime, candidaturile care igi propun exclusiv activitSli de evaluare gi diseminare vor fi, de asemenea, luate in considerare (de exemplu, campanii de informare). Astfel de proiecte vor fi, insd, finanlate pentru un singur an.

Acum gtim totul despre tematica proiectului. Dar condiliile ? Proiectul dumneavoastrd trebuie sd indeplineasci o serie de condilii obligatorii. De asemenea, e de dorit ca proiectul si satisfacd gi o serie de criterii calitative care, fird a fi imperative, corespund unor prioritali ale programului - gi, prin urmare, vor fi apreciate corespunzitor de cdtre evaluatori.

21

I

t


Condilii obligatorii

.

o

.

o o .

Nu trebuie si uitali ci depuneli o candidaturi in programul SOCRATES - NU in Leonardo da Vinci. Prin urmare, proiectul dumneavoastrd NU trebuie sd cuprindi obiective de educafie vocafionali, care si presupuni acumularea de cunogtinle, deprinderi gi abilitali aferente unei meserii anume - ci numai obiective menite sd faciliteze dezvoltarea individuald generald a adultului. Mai exact - sd-l invilali cum sd invele Proiectul dumneavoastrd trebuie si aibd o dimensiune europeani - o 'valoare adiugatd' europeand. Aceastd dimensiune este dat5, in primul rAnd, de cdtre conlinutul proiectului: acesta trebuie sd fie relevant la nivel european, ideea proiectului nu trebuie sd vizeze o solulie strict locald sau regionalS, iar materialele produse in cadrul proiectului trebuie si poatd fi aplicate, cu adaptdri minimale atdt in lslanda, cdt gi in Grecia, Estonia, sau Portugalia. De asemenea, dimensiunea europeani e dati de colaborarea intre parteneri - nu trebuie uitat cd, spre deosebire de programul Phare, un program de asistentd a tdrilor din Europa Centrald gi de Est, SOCRATES este un piogr;m al Uniunii Europene. in consecintS, intr-un proiect finanlat intr-un astfel de program, nu are loc un transfer unidireclional de know-how, dinspre 'ei' spre'noi' - fiecare dintre parteneri trebuie si transfere expertizi celorlalti ca parte a unui autentic schimb de experienla. in fine, dimensiunea europeand este datd, in egald mdsurd, de citre amploarea disemindrii rezultatelor proiectului. Proiectul trebuie sd genereze rezultate/produse concrete (materiale, module, cursuri, instrumente, metodologii, strategii) bine definite, care si poatd fi transferate, diseminate sau comercializate 9i au un potenfial efect multiplicator. Atenliel in GRUNDTVIG nu se finanleazi desf5gurarea efectivi a unor cursuri (sau aplicarea unor metodologii sau strategii), ci doar producerea gi testarea unor materiale care sd stea la baza unor eventuale cursuri (sau elaborarea unor !

metodologii sau strategii). Proiectul dumneavoastri trebuie si fie inovator. Caracterul inovator poate apirea la nivelul conlinutului (identificarea unor probleme noi sau a unui grup !intd care nu e avut, in mod obignuit, in vedere, utilizarea unor tehnologii noi sau a unui tip nou de abordare a unor probleme vechi) sau in structura parteneriatului" Proiectul trebuie si includd o strategie 9i un plan de diseminare. in fine, proiectul dumneavoastri trebuie si ia in considerare evaluarea gi/sau autoevaluarea activitdtilor derulate in cadrul parteneriatului.

Criterii calitative Anumite categorii de public fintd sunt considerate prioritare. Este vorba de adulli cu nevoi speciale de educalie, adul!i fird educatie gi calificdri de bazd, adulli dln mediul rural sau zone defavorizate ori dezavantajali din motive socio-economice gi, in fine, de alte "grupuri de risc" - persoane dificil de implicat in iniliative privind educalia de-a lungul intregii vieli. Candidalii sunt incurajali sd atageze proiectului o componenti de educatie deschisi gi la distanfi - prin integrarea noilor tehnologii informationale 9i de comunicare (lCT) in educalia tradilionala gi utilizarea acestor tehnologii in conceperea unor sisteme de invdldmAnt Ia distanli care at putea inlStura eventualele probleme generate de citre mobilitatea redusd a celor care vor sd invele sau de cdtre accesul acestora la serviciile educationale existente. De asemenea, utilizarea ICT este o garanlie pentru func!ionalitatea disemindrii rezultatelor proiectului.

22

L.


o

Activitdlile (gi tematica proiectului, in general) nu trebuie sd favorizeze o anumitd institulie, lari sau regiune.

Dacd nu v-a venit nici o idee care satisface integral condiliile de mai sus, sau daci ali gdsit mdcar una, dar nu sunteli siguri cd ea nu a fost aplicatS, deja, de cdtre altcineva, incepeli prin a consulta compendia din anii treculi, care cuprind listele tuturor proiectelor finanlate in cadrul GRUNDTVIG din 1996 incoace. 1996 - http://europe.eu.int/comm/education/socrates/adult/compendiumg6.doc 1997 - http.//europe.eu.int/comm/education/socrates/adult/comoendiumgT.doc 1998 - htto://europe.eu.int/comm/education/socrates/adult/compendium9S.doc 1999 - http://europe.eu.int/comm/education/socrates/adulUcompendium99.pdf De asemenea, la adresa: http://europe.eu.int/comm/education/socrates/adult/info.html puteli g6si legdturi cdtre site-uri concepute de cdtre realizatorii unor proiecte finanlate in cadrul acliunii GRUNDTVIG in aniitreculi. ln fine, la adresa http://europa.eu.int/comm/educationl2chance/homeen.html gasili siteurile "gcolilor celei de-a doua ganse", o iniliativd a Comisiei Europene, iar la adresa http://europa.eu.inUcomm/education/tests/index en.html o serie de proiecte pilot sustinute de citre Comisie privind dezvoltarea de teste automate de evaluare a cunogtintelor.

Pasul 2. Gdsili parteneri Orice finanlator iubegte, de-a dreptul, proiectele desfigurate in parteneriat. Parteneriatul este incurajat ca fdc6nd parte din insigi definilia societS!ii civile - iar programele europene gi, cu precidere, SOCRATES, au fost construite cu scopul explicit de a facilita cooperarea europeanS. ln fine, parteneriatul oferd garanlia cd un proiect nu va servi intereselor unei singure institulii, ci rezultatele proiectului nu vor fi inmormAntate in sertarele acesteia. $i cum diseminarea gi transferabilitatea fac parte din condiliile formale obligatorii ale unui proiect, structura 9i funclionalitatea parteneriatului sunt elemente cel putin la fel de importante ca ideea proiectului. Prin urmare, de indatd ce ali definit obiectivele proiectului, inilia!i dialogul cu potentiali parteneri din !iri participante in programul SOCRATES - stabilili un contact direct gi demarali discutarea schilei de proiect pe care ati conceput-o. Partenerii ideali sunt partenerii cunosculi, cei cu care colaborali deja. Dacd nu aveli aga ai cdror reprezentanli puteli discuta fala in fa!5. Discutarea gi punerea de acord asupra unui plan de activitili, precum 9i negocierea unui buget acceptabil pentru toli partenerii sunt operaliuni greu de dus la bun sfirgit prin telefon sau prin e-mail.

ceva, urmitoarea categorie rezonabili este formati din partenerii cu

Odiseea identificdrii unor parteneri poate incepe cu cdutarea acestora in baza de date de pe site-ul Agenliei SOCRATES din Norvegia - http://siu.no/socpart - care vd oferd gi posibilitatea de a vd inscrie, inbaza de date, propria organizatie/institulie. Alte surse de informafie gi, implicit, de parteneri: ALICE - http://alice.eaea.oro - o bazd de date privind educatia adultilor in Europa, dezvoltati inilial ca proiect finantat prin acliunea Educatia Adultilor / SOCRATES. La adresa http.i/europa.eu. int/comm/education/associations/repertoire.pdf gisi!i un repertoar compilat de Comisia Europeand, conlinAnd lista a mai mult de 70 de asocia[ii, refele gi parteneri sociali implicafi in edircalia adullilor.

23

r-.--


!a ld1esa http://www.eaea.orq gisifi implicit,

Asociatia Europeani pentru Educalia Adullitor - gi, lista membrilor acesteia. in fine, daci vi intereazi un partener dintr-o anumitd !ard gi nu l-a!i gdsit incd, la adresa urJe.eu.rr ruuorrlrn/eoucallQn/SocrAI9S/adult/nattOnal.html gisiti lista aOenliilor ' ',.P.,,cur nationale SOCRATES din toate !5rile participante vzitat,relte-Llril6 acestora sau-scrieti-i coordonatorului GRUNDTVIG din tara respectivd.

Conditie obligatorie

si fie sustinut de cdtre un parteneriat format din institufii/organizafii din minimum trei firi participante in programul SOCRATES din care minimum una dintr-o tari membri a Uniunii Europene. Orice proiect trebuie

Criterii calitative Parteneriat diversificat - implic6nd atAt universitdti, cat gi organizatii sau alte institulii furnizoare de educalie pentru adulli, atAt din'sectorul forrial, cAt gi din cel non-formal, avdnd chiar domenii complementare de expertizd in vedere, opti*irerli transferului acesteia intre parteneri.

Parteneriat echilibrat

din punct de vedere geografic - format din

institu{ii/organizalii provenind, pe cit posibil, din regiuni Oistincte ale Europei; in nici un caz format numai din parteneri provenind din invecinate, astfel incdt proiectul si nu fie suspectat de promovarea unei experiente!5ristrict regionale.

Parteneriat echilibrat din punct de vedere managerial. Evaluatorul iqi va da seama cu ugurinld cd un proiect a fost conceput in intregime de citre citrsunul din parteneri - viitorul coordonator. Un numir disproportionaide parteneri dintr-o singurd !ari, activitSli (inclusiv intAlnirile de lucru) desfSgurate preponderent intr-o sinluri !ard, de exemplu, sunt tot atAtea semnale, pentru evaluaior, cd parteneriatul s-a incropit in ultima clipd - exclusiv cu scopul de a obtine o finanlare GRUNDTVIG gi nu cu scopul de a se derula un proiect, printr-un parieneriat real, de rezultatele cjruia sd beneficieze cAt mai multe institutii/organizatii.

Daci ali mai oblinut pdnd acum finanldri din programul Phare, de pildd - ei, bine... sunteti pe cale si intrali intr-un "club" nou, mult mii pretenlios. At6t formularui, cAt gi procedurile sunt mult mai complicate fa{5 de tot ceea ce ali vdzut pand acum. Cu alte dacd a{i beneficiat phare) vreodati de o finantare (nu neapdrat mediatd de o 9uYilt9, institulie din Rominia care implementeazd respeciivul program gi ali fost frustrat adeseori fali de cerinlele acestora, pregdtili-vd sd trecefi'prin ceeace tre. gi acegtia atunci cdnd raporteazi finantatorului extern. Nu toate elementele enumelate in secliunea Pasul 1 vor trebui incluse, in prima etapd, in formularul de candidaturd. insd, cu c6t schila proiectului este mai bine realizati gi mai detaliatd incd din aceasti fazd, cu atAt veti avea mai pu[ine necazuri mai t6rziu atAt cu finantatorul, cat gi cu parlenerii. Agadar, atunci cdnd pregitili un proiect sunteti invita{i sd aveli in vedere urmdtoarele aspecte:

24


A. Obiectivele,

o .

o . . o

priorit5lile, activiti!ile, abordarea, metodologia continutul proiectului trebuie si fie relevant pentru obiectivele acliunii GRUNDTVIG gi si aibd orientare tematici bine definiti;

detaliati nevoile grupului !inti vizat 9i identificali produsele gi serviciile care satisfac, deja (pa(ial?) aceste nevoi; aveti griji ca activitdlile sI fie in concordanli cu obiectivele propuse, iar acestea din urm6, la rAndul lor, sd fie tangibile 9i rezonabile; la rAndul sdu, abordarea gi metodologia utilizate (de asemenea, descrise in detaliu) trebuie sd fie in concordanli atdt cu obiectivele, c6t 9i cu activitdlile; descrieli etapele proiectului gi rezultatele concrete ale fiecdreia dintre acestea, identificati cu grijd elementul inovator gi subliniali-l ca atare.

B. Organizare gi management . disiribuili cu grijd rolurile gi responsabilitdlile in cadrul parteneriatului

o

- acestea

trebuie sd fie extrem de precis indicate; puneli la punct in detaliu modul de comunicare intre parteneri, stabilili cAnd, cum 9i unde'vor avea loc intAlnirile dintre acegtia, precum gi procedurile concrete de luare a deciziilor.

C. Monitorizare,

o o .

evaluare, diseminare stabilili (gi indicati) cu precizie ce anume se monitorizeazd 9i se evalueazi; aveli in veOere utilirrrea planului de activititi ca instrument de monitorizare, deci concepeli-l cu acuratete inci din aceasti etapd; identificati cu precizie audienla vizatd gi canalele adecvate in vederea disemindrii.

D, Probleme financiare

. .

asigurali concordanla dintre buget 9i activitdli / planul de lucru; clarificali cu precizie cum se va asigura flnantarea complementard.

intr-un proiect ideal, . partenerii cunosc bine obiectivele actiunii GRUNDTVIG 9i coopereazd la un nivel

. o

realmente euroPean;

produsele au o valoare educationald reald pentru adullii c.are vof..:6 invele, iar rezultatele pot fi utilizate gi in alte contexte educalionale, in conditiile unei bune strategii de diseminare; managementul proiectului este atdt ferm, cdt gi flexibil - urmiregte planul de activitEti, dar nu se teme s5-l imbundtdleascd atunci cdnd evolulia proiectului o cere.

4.2. Rispunsuri la intrebdri frecvente

,

european5 in domeniul educaliei adulfilor? proiectele de cooperare europeani presupun realizarea in comun a unor activitili potrivit obiectivelor gi prioritalilor GRUNDTVIG, pe o perioadi determinati de timp (de pAnd la trei ani), prin participarea la realizarea activitdlilor a cel pulin trei tdri europene, dintre care cel pulin una trebuie si fie membrd a Uniunii Europene. Proiectele primesc un suport financiar (grant) din partea Comisiei Europene, care reprezinti in medie 50% din totalul bugetului gi sunt suslinute financiar de citre instituliile participante prin contributii financiare proprii (in procent de 50%).

25

I


Dimensiunea europeand presupune cel putin urmdtoarele:

-

partenerii sd fie tdri membre ale Uniunii Europene, ale EFTA sau tiri europene asociate la programul SOCRATES; partenerii si fie distribuili geografic in regiuni cdt mai diverse ale Europei; proiectul sd urmireasci obiective legate de valorificarea tradiliilor, cunogtintelor, valorilor europene; limba in care se realizeazd materialele/ produsele proiectului si permitd distributia acestora in cAt mai multe ldri europene

p..,'e'Um .se,,a preii azi-exi$efi ia co,o pe rari i d i ht rC hartehe ri ? Existenta cooperdrii intre parteneri se apreciazd prin: participarea efectivd a tuturor partenerilor la realizarea proiectului (de la proiectarea continutului p&nd la realizarea activitifilor gi produselor proiectului); contributia financiard a fiecirui partener la bugetul proiectului; comunicarea permanenti gi analiza in comun a rezultatelor gi dificultitilor proiectului, de la inceputul acestuia pand la incheierea perioadei de finantare.

in cazul apariliei uhor,di $,,G.ieintempta Nici o institulie proiectului

din afara dvs. nu poati si iniervina in rezolvarea divergentelor dintre parteneri. Acestea trebuie rezolvate intre dvs. gi se pot evita dacd precizJli a'e ta bun inceput (in cadrul subcontractelor) care sunt drepturile gi responsabilitalile fiecdruia.

b

Ce se inlelege prin "tiansferabilitate"?

'-:-1'= ",-_l

Transferabilitatea se referi la rezultatele gi produsele proiectului gi presupune: - implicarea a cel pulin trei parteneri europeni care coopereazd pentru realizarea activiti!ilor propuse; - echilibru in distribuirea responsabilitdlilor intre parteneri; - echilibru in evaluarea beneficiilor/ rezultatele proiectului (nu vor fi acceptate proiecte care se deruleazi numai in folosul unei liri partenere); - posibilitatea de difuzare a rezultatelor proiectului la nivelul tuturor institutiilor partenere, la nivelul ldrilor partenere gi chiar la nivelul altor tdri europene.

ii,

E .ce Sb referi l'noutateat''unui proiect CnUruOnfrc,Z Dimensiunea novatoare se poate referi la: - aborddrile gi metodologia adoptati. metode, instrumente, tehnici concepute de cdtre parteneri gi experimentate pentru prima oard, sau incd pulin exploatate in domeniul educaliei adullilor; - cursuri, materiale pedagogice noi, specifice adultilor; - experimentarea unui parteneriat inedit, in care se reunesc competenle diferite, institulii diferite, domenii diferite.

P

Cum identificim partenerii? Existd mai multe posibilitili de a identifica parteneri pentru viitorul proieci:

-

pot.fi "activali' parteneri cu care ali lucrat, in trecut, in alte proiecte europene; sunt partenerii ideali deoarece le cunoagteti competenlele, puteli profita de seminariile internationale la care participali, unde aveti ocazia sd intatniti colegi care lucreazi in aceiagi domeniu, cu care puteli Oiscuta idei privind realizarea unui proiect;

26

_

*r8&d*rijiffieiiid"d*dii9l


-

vizitele ARTON sau cursurile gi mobilitilile organizate prin programul COMENIUS, LINGUA, ERASMUS vd oferd posibilitatea si cunoagteli potenliali parleneri GRUNDTVIG;

-

recitili pasul referitor la glsirea partenerilor de la punctul 4.1. 9i cdutali pe site-urile indicate;

Agentia Nationald din Romania vi poate comunica ofertele de cooperare pe care inltitrilii similare te propun; agentiile nalionale din alte !5ri (departamentele GRUNiDTVIG) au uneori liste cu parteneri nalionali potenliali sau dispun de oferte venite din partea unor institulii nalionale

. W: Cind gi cum contactim partenerii? : direct (cu - parteneiii pot fi contaetali oricdnd (cu cAt mai repede cu atAt mai bine), ocazia unor seminarii special dedicate gisirii de parteneri sau prin intermediul vizitelor pregdtitoare) sau cu acazia unor seminarii, vizite de studiu, stagii la care

participali, prin telefon, fax sau e-mail; inca de la primele discutii referitoare la proiect sau cu ocazia primei corespondenle, oferiti partenerilor un material scris cuprinzAnd o scurtd prezentare a obiectivelor proiectului, a activitililor pe care vi le propuneti, a rezultatelor aqteptate 9i, nu in ultimul rAnd, dacd parlenerii nu vi cunosc institutia, o descriere scur15 a institu{iei; este foarte important de stabilit, de asemenea, limba de lucru a proi Este tmryftant ae ret,rnumptut cd toate chettuielile tegate de comunicare care se fac in aceastd perioactd (inaintea inceperii perioadei contractuale) nu pot face obiectul cererii de finaniare gi at v:iitorului contract pe care it veli semna cu Comisia Europeand, in cazul in care proiectul va fi accePtat.

-

P .'

candidaturii, tnaintea Se-pot realiza intAlniri cu partenerii destinate inceperiiperioadeieontractuale? O int6lnire prelinrinard cu partenerii special dedicatd elaboririi proiectului este blne venitd:

- puteli organiza o vizitd pregdtitoare, pentru care este neeesari o candidaturi separatS, depusd la ANS Romdnia dJcoordonatorul programului (termene limiti 1 noiembrie 9i

'1

iunie);

- puteti organiza orice altd intAlnire intre parleneri (care si nu fie o vizitd pregititoare)

costurile acestela fiind insd suporlate de institutiite pariicipante. din fonduri care nu fac obiectul viitorul ui contract.

P.Snnteli pe punctul de a

'

completa

De unde se Pot obfine

' informatiile preliminare necesare? Pentru elaborarea proiectului gi a candidaturii este necesar sd aveli Ghidul candidatului gi formularele. Este util sd cunoagteti ce proiecte au fost acceptate in anii anteriori ituOiinO Compendium-ul. Pentru a consulta 9i obtine in formd electronicd aceste materiale accesAnd site-ul ANS gi site-ul Educalia adultilor in RomAnia, care fac trimiteri gi la alte site-uri utile.

P

Cine etaboreazd pioiectul gi cine completeazi formularul? Proiectul se elaboreazi impreund eu partenerii. Coordonatorul poate si completeze formularul, dupi ce a oblinut toate informaliile necesare de la toli partenerii. Varianta finali trebuie trirnisl pentru ultimile observalii fiecdrui partener inainte de expedierea formularului la tsruxelles.

27

I


P Cine semneazd formularul? Numai conducdtorul instituliei coordonatoare (directorul/ coordonatorul/ responsabilul instituliei care are drept de semndturd la banci) poate si semneze formularul. Se poate intAmpla ca acesta si fie altd persoand decAt coordonatorul proiectului. o condi!ie, 'obligatorie pentru acceptarea cand idatu rii? Contractele preliminare de cooperare cu partenerii nu sunt o condilie obligatorie pentru acceptarea candidaturii, dar sunt foarte utile. Cereti de la partenerii dvs. sd igi exprime in scris intenlia de a participa la proiect gi precizali care vor fi sarcinile concrete ale acestora, in cazul acceptdrii proiectului. F ,,,Gontracte preliminare...cu partenerii sunt

P 'CanU 5i undese depun proiectele? "" ",, . :, Proiectele sunt evaluate in doui faze. De fiecare datd proiectele se trimit prin pogti la Comisia Europeand (adresa este intotdeauna precizatd pe formular gi in Ghid), atAt pentru faza preliminari de preseleclie (termen limitd 1 noiembrie) cAt gi pentru faza finalS de seleclie (1 maftie). O copie dupd proiectul original trebuie trimisd la agentia nationald a instituliei coordonatoare gi la agenliile tuturor partenerilor, deoarece agenliile igi spun opinia despre proiecte 9i este obligalia partenerilor sd le furnizeze o copie pentru evaluarea nalional5. ' E* ,,,Pen1iU,"" ss,poa'te,cerefinanfare? Bugetul proiectului include mai multe "linii" de finanlare, cititi-le cu atenlie gi, mai ales, urmdrili regulile financiare pe care formularul le include cu preciziri specifice fiecirui an. Vd recomandim, insi, urmdtoarele privind categoriile de costuri. - Costurile de personal trebuie precizate pe fiecare categorie de persoane implicate; - Costurile privind deplasarea gi cazarea, legate de organizarea unor seminarii sau cursuri, au limite de finanlare gi trebuie s5 dovedeasci faptul cd ali gAndit bugetul cu multi economie; - Costurile administrative se referd doar la costurile de comunicare, de multiplicare curentd a unor materiale; - Costurile de documentare (publicalii) sunt justificate doar in cazul unor produse pe care le-ati prevdzut in planul de activitdli, le-alijustificat etc., - Costurile privind plata expertilor se justificd doar in cazul in care institutiile partenere nu au expertizd in realizarea unei anumite activitdli gi nu se pot angaja decAt pe perioadd limitatd (cAteva zile, de obicei); - AIte costuri includ mici cheltuieli legate de comisioanele bancare, diferentele cu curs valutar etc.

i

]

E- ,Finanlarea se face in totalitate prin grantul SOCRATES? Nu. Finantarea SOCRATES presupune maximum 50% din bugetul total. Restul este contributia fiecirui partener.

E; .Cine face evaluaiea proiectului?

.,,,.,.

Evaluarea se face de cdtre experli din cadrul Biroului de Asistenld Tehnici de pe ldngd Comisia Europeand (BAT), Bruxelles gi de cdtre evaluatori gi expe(i academici pebaza unor criterii de eligibilitate gi a Lrnor criterii calitative. Comisia Europeand elaboreazd o listd provizorie cu aceste proiecte, care va fi prezentati spre avizare Sub-Comitetului SOCRATES. Lista definitivd este stabilitd tot de Comisia Europeani.

28

F

I


Cum gi'c6nd aflim rpzultatul:evaluirii?',' :,: Rezultatele se comunicd in scris, cel mai tirziu la inceputul lunii septembrie. Daci proiectul dvs. a fost refuzat, coordonatorul este cel care primeqte o scrisoare unde sunt men!!onate motivele refuzului.

'

,

Dacd proiectul a fost acceptat, coordonatorul primegte contractul 9i instrucliuni privind termenul de semnare al acestuia. Citi!i cu atenlie contractul de la un capit la celSlalt 9i nu considerali ca fiind neimportante imformaliile pe care nu le inlelegeli. Cel mai bine este sd vd adresali cu orice fel de intrebdri gi neldmuriri persoanei de contact trecutd pe contract (chiar prin e-mail), inainte de a semna gi expedia contractul.

E' Care sunt motivele pentru care sunt, cel mai frecvent,

refuzate proiectele?

Motive Iegate de formi 9i eligibilitate:

- lipsesc coordonatele institulionale ale coordonatorului sau ale unui partener; - candidaturile nu sunt semnate de conducitorul instituliei coordonatoare sau nu au qtampila instituliei coordonatoare; - partenerii sunt doar dintr-o singurd lari sau doar din doud !5ri europene; - printre parteneri nu existd pulin nici o lari membrd a Uniunii Europene; Motive legate de conlinut: - proiectul nu are obiective gi activiti[i de tip GRUNDTVIG (cel mai adesea sunt -

proiecte carevizeazi formarea profesionali, sau care vizeazd numai mobilitili, vizite de studiu, stagii de formare etc.), obiectivele gi metodologia proiectului nu sunt clar precizate 9i detaliate; planul de activititi nu este in concordanld cu obiectivele propuse sau nu reflectd distribu{ia clari a responsabilitililor pe fiecare partener; bugetul nu este corect completat, la toate rubricile, pentru fiecare an al proiectului, pentru ldrile Uniunii Europene gi pentru partenerii PECO (!dri asociate programului); bugetul este supraestimat sau subestimat, nu este in concordanld cu activitilile proiectului; parteneriatul qi conlinutul proiectului nu dovedesc nimic rnovator

P

Proiectul a fost acceptat. Cine ia legatura cu partenerii 9i cine comunici rezultatul acestora? Coordonatorul trebuie sd comunice de urgentd partenerilor faptul ci prorectul a fost acceptat,

p

ps{fii, moOiticate daiele contractului, activitilile, bugetul, partenerii? Cererea pentru orice fel de modificare trebuie fdcuti de coordonator, in scris, cu motivarea cererii. Cererile de modificare nu pot fi considerate aprobate dec6t dupi primirea rdspunsului scris de la Bruxelles, dar modificdrile creazd dificult5li derulSrii proiectului in termenele contractuale. Este de preferat sa citili cu multi atenlie contractul ini{ial gi sd cereli modificarea acestuia de la bun inceput, In condilii cu totul speciale, puteli de asemenea cere inlocuirea unui partener care a renunlat din motive obieetive sau prelungirea perioadei contractuale pentru motive foarte bine intemeiate.

P

Cine primegte finanfarea? Prima trangi ((80%) a grantului aferent primului an al proiectului (in cazul proiectelor plurianuale) este trimisd coordonatorului care va incheia subcontracte cu partenerii sdi (in care vor fi stipulate sumele qi activitSlile pe care partenerii le au de realizat). Coordonatorul trebuie sd trimitd procentul de 80% partenerilor, potrivit bugetelor

29

t t

I

|


acestora, putand sd decidi, de comun acord cu acegtia, daci cei g0% vor fi trimigi intr_o

trangd sau in doui tranqe.

E:, Cdnd se primegte resiill oe?o,t Eln grant? Restul bugetului este trimis abia dupd ce raportul final a fost analizat (potrivit regulilor privind chettuietile etigibite inetigibile, potrivit continututui gi catitdlii raportutui 9i gi a produselor realizate) gi aprobat.

fr

De,ta ce datd p

in coniract pot fi efectuate prdti numai

?:fj_",_::,.:'^1gy*:::: 1!i13nate activitSli gi cheltuieli efectuate intre aceste date.

P ,sj,p:J face rra

Eu 1 g), lnrre su r* eie aloeate pantenerilor o in {eli ie' din {

!5rile asoeiate qi ElJl&?

;";#; ;;'

;;i';"

pentru

Europene parteneri

Nici nu fel de transfer nu este posibil intre aceste bugete. Cq se intembte cu sumele

: : 3,:_

i

1".":: :

yl-.:.

i

:

a;ffi

l",ll?,9:

:

t,u

,i;,uti;fiffii;;il:il#' ,"tuinu

o n t r a ct u a r a- s u n

tu

in

r tu c

o m is ie

i

E u ro p e n e

;

Iffiii"i,.r,n ;;;;b;il; v aurrrE i"?, ucul dlel l["f,,"i ;,;;;l=r,i )#"t#',"1'::i:' ,i"::1,fl1': ::il':1?1'l?;;,"#t"-i; aprobat gi numai in perioada contratuaidl "i',i"",5i,il:ltfi lnfal a*i .^^i .^..r:-totat ali chertuit ^l^^l+,,;r mai pr{in oeLat ati prevdzut, Ntt nrlteti nhoifrri danAt ^^^+.,, ^^.:.;.:.,,^

,

E-

Cine elaboreazi rtp Europeand? Raportul final se alcdtuiegte cu contributia partenerilor, dar responsabilitatea redactirii a expedierii acestuia

qi

la Biuxelles revine coordonatorului. Datiele limitd pentru expedierea raportului final sunt precizate in contract.

Cine efectueazi

evaluiffi-oe

.""r*l?l:,ij,?^li:"]l.ulrxerr.e,s

catre eipe4i

;GcAt iesemnati pentru

cbn1i'nuiur

:3:*",fl,k?1"::,:l:L::^"::.,l'ly:,st" ceea ce priveqte respectarea regulilor fihanciare;

"rurrr,", iip,"o*"i;;,#;irjr;.:[i;;

i11azur in care nu au suficiente informalii, detatii sau :1flr,:,:?#":::,:"^i:^::.^1T!, acte.justificative suprimentare pe care coordonatorur treouiL ; i"il;ia'i,lil?r"rr,

cerut;

-

in anumite cazuri comisia Europeand poate decide efectuarea unor vizite pentru monitorizarea proiecte. unor

,,in

situ,,

Este posibila prelung frn p,ncrpru nu, mai ares in

2-3

analiza posi bi

p

cazur proiecteror prurianuare acceptate pentru o perioadi de exceptionare,' se poate face o cerere scrisd la Comisie, care va itatea pretungi ri i perioaOei contractuale

ani' in situatii I

Cegregeli apar frecve

1,::li,f

sunt trirnise

iil;J;';,j

raportul; ii:if?:1j_",fllll.l: Iy pentru^bugetur nu sunt justificate toate chertuierire, propof,lu"'oI'roox, in care sd includi atAt bugetul nationat cat qigiantul SOCRATES; - -

30


se justificd doar procentul de 80% din grantul SOCRATES primit gi 100% contribulia nalionald; se justificd doar 80% din grant 9i contribulia nationali;

au fost incluse cheltuieli ineligibile (nu s-au respectat regulile de eligibilitate sau au fost incluse cheltuieli din afara perioadei contractuale); au fost fdcute modificiri (privind partenerii, privind activiti{ile, s-au transferat intre liniile bugetare mai mult de 20% )'fdrd ca Biroul de Asistenti Tehnici sau Comisia sd fie informate.

31


5. Exemple de Proiecte de Cooperare Europeand pentru Educalia Adulfilor

Proiectele de cooperare europeani pot avea o gamd largd de teme, pornind de la educalie europeand, cetdleneasci sau familialS a adullilor, continu6nd cu conceperea unor metode de invSlare prin intermediul culturii, tehnologiilor informationale, mitologiei sau crearea unor metodologii de educare sau completare a acesteie la vArsta a treia sau in rAndul tinerilor, pAni la diseminarea de bune practici 9i crearea de standarde in domeniul educaliei adullilor, pentru a da numai cAteva exemple.

in continuare sunt prezentate cdteva proiecte care s-au derulat in anul 1999. Pentru detalii suplimentare gi pentru a consulta toate proiectele derulate in acest an vd recomandim sd consultali compendium-ul fostei ac!iuni SOCRATES | "Educalia Adulfilo/' (actuald GRUNDTVIG) din care au fost selectate gi proiectele de mai jos, compendium care se afld pe site-ului Agenliei Nalionale SOCRATES : www.socrates.ro.

'!MUSAEAM: Museum AND ADULT EouCerroN,ARs uoRe:l ':'MUSAEAM: Muzrul $T,EDUcATTA ADULTTLoR iruSeaunA MULr MAt MULT" Scopul proiectului este acela de a cerceta modalitdlile prin care muzeele pot fi folosite ca locuri de invdlare - nu numai pe teme ca istoria, afta sau cultura - dar gi pentru teme generale cum ar fi limbile striine gi doregte si stabileascd o cooperare intre muzee gi instituliile de educalie a adullilor. El este planificat pentru a dura doi ani gi are parteneri din qase !dri: Germania, Grecia, Franla, Marea Britanie, ltalia gi Ungaria. ..ZUKUNFTSWERKSTATT

,,ATELIER

FaTuILITHEIeLDUNG,,

DE VIITOR PENTRU FAMILIE',

Obiectivele proiectului sunt acelea de a analiza de ce un numdr mic de bdrbali sunt implicali in educalia in familie, sd coleclioneze modele de bune practici gi sd dezvolte metode de educalie in familie mai potrivite pentru barbati. in acest fel, proiectul igi propune sd stimuleze gi instituliile de educalie a adultilor pentru a concepe cursuri de educalie in familie mai bine adaptate la nevoile individuale ale bdrbalilor. El implicd parteneri cu o experizd bogatd in domeniu printre autorit5li publice, institulii de educalie gi diferite tipuri de asocialii din Germania, ltalia gi Marea Britanie. "EASY-UE EstaeltsstvtENT oF A METHoDoLocy FoR LeaRrurruc rHE EuRopEAN UNtoN UONE USETULL ASPECTS"

"EASY-UE ReeltzeRrn uruet METoDoLoGT pENTRU ir.Jvnranea uNoR AspEcrE , DE UNTUNEA

EunopuruA,,

LEGATE

Proiectul intentioneazd sd realizeze o metodologie pentru a explica ce anume inseamnd concret Uniunea Europeani prin studierea consecinlelor pe care aceasta le are in viala de zi cu zi a cetilenilor sii gi pentru a incuraja transferul de know-how intre diferitele institulii care lucreazi in domeniul educatiei adul{ilor. Grupul linti este compus din adultii din mediul rural, persoanele cu handicap mental, adulti cu o calificare inferioard gi refugialii gi implicd parteneri din Spania, Danemarca gi ltalia. ,.CULTURES

EunopeeruuES PECO,, "CULTURI Eunopeue ALE TARILoR otru

Eunopl CeNtnaLA $t DE Esr',

Implicd gase parteneri din trei !5ri membre (Franla, Marea Britanie gi ltalia) 9i trei liri din Europa Centrald gi de Est (Rominia, Cehia gi Ungaria) gi are ca scop str6ngerea de informalii pentru realizarea unei documentalii care se adreseazd adultilor din spatiul economic european gi a viitoarelor liri membre, oferindu-le informalii cu privire la aceste

32


tiri,

istoria lor recenti, economie, viala politici 9i sindicalS, viala sociald, culturald

gi

artisticd. ..QUALITY

SraruoIROS

IN ADULT BASIC EDUCATION

..

!.STANDARDE.DE CALITATE iN EDUCATIA DE BAZA A ADUI-TILOR,'

Scopul proiectului este acela de a realiza o strategie pentru standardele de calitate in educalia de bazd a adullilor. Agenlii de alfabetizare gi institulii de educalie a adullilor din lrlanda, Marea Britanie gi Belgia vor crea criterii de evaluare gi vor produce un document pentru implementarea unui sistem de evaluare. Proiectul va dura un an. I.MYTHoLoGIE GRECO-LATINE

ET

EouCRrIoru DEs ..AouIreS DANS

L.EUROPE

CourerupoRArNE"

"MtrolocrA GREco-LATINA $t EDUcA ADUL r-oR ir.r EURoPA CorurprupoRANA" Acest proiect pune in chestiune locul pe care mitologia freco-latind il ocupd in mediul cultural actual, iar obiectivele sale vizeazd construirea unei identitdli europene revenind la sursele acestei identita!i, "moqtenirea" greco-latind, realizarea unei sinergii intre specialigti gi public Ai a unei coeziuni lingvistice gi culturale. El reunegte 7 parteneri din 5 !5ri (Franla, Spania, Germania, Grecia gi Rom6nia).

,,RE.REAL ReoIsTRIguTIoN oF EoucnrIOHAL OPPORTUNITIES BY EVOKING RICHNESS OF ExpeRlences or Aour-T LEARNERS" "RE-REAL ReorsrnreurREA $ANqELoR DE Eoucalte pRlN CoN$TTENTIZAREA BocAltrl ExpEruurerALE A ADULTILoR cARE INVATA"

Scopul acestui proiect este acela de a oferi adullilor cdi personale de educare pe tot parcursul vielii prin intermediul folosirii tehnologiei informalionale, asisten!5 individuald, suport de inv5lare continud gi pregdtire pentru oportunitdli de invdlare deschisd gi flexibild. Cei '13 parteneri din Austria, Polonia, Romdnia, Marea Britanie, Finlanda, ltalia, Slovacia gi Suedia vor produce in doi ani exemple de bune practici, ghiduri pentru instituliile de educalie a adullilor, manuale pentru profesori, materiale pentru invdlarea de limbi strdine, literaturd lT gi competenle pentru viitor.

1

33

E


Recomandiri privind completarea formularelor


ATENTIEI Formularele se completeazd numai in una din cele 11 limbi oficiale ale Uniunii EUROPEAN COMMISSION Application under the SOCRAIES Proqramme

TCP

PART l: To be completed by all applicants 1. Sub-programme and Action te box P/ease tick (r' ) the

x

(U

eifal'r casula corespunzdtoare secliunii

I

LINGUA Action A LINGUA Action D MINERVA: Open and Distance Learning lnformation and Communication Technology in the field of Education GRUNDTVIG: Adult Education and other educational pathways.

COMENIUS Action 2 COMENIUS Action 3.1 GFUNDTVIG: Adult Education and other educational pathways

2. Project title Please use a maximum of 12 words; starl with an

or abbreviation if one exists.

Aici introduceli titlul proiectului, precedat, de preferinfd, de un acronim ('titlul scurt') maximum 12 cuvinte. De exemplu: MUSAEAM: Museum aNo Aoutr EoucertoN Zu xu N rrsw enxs r art F em t E N B ELD u N G t

t

ARE MoRE

-

sau

I

3. Summary of the project P/ease clei1y indicate ihe main detaits of the project. objectives, target group, planned duration, main activities and expected outcomes and products. NOfe: ff your application ls successful this summary may be used in an official SOCRAIES project compendium and for other information

Redactali o prezentare sumara a proiectului, cuprinzdnd obiectivele pe care le urmlrili, grupul !intd, durata proiectului, activitdfile planificate, precum 9i rezultatele 9i materialele pe care'te veli obfine in cadrul acestui proiect. NU depigili spafiul indicat in formular - o descriere detaliati a proiectului trebuie furnizatd intr-o alti secfiune. Acest text va apare, in cazul in care proiectul dumneavoastrd va fi finanlat, in compendium' ul aferent anului in care ali candidat - compendium editat anual de citre Comisia Europeand. Prin urmare, exemple de prezentare sumari a proiectului puteli gisi in compendia din anii treculi - care pot fi gdsite la adresa http : //e u rope. e u. i nt/com m/ed ucati o n/ soc rates/ad u lUi nfo. htm l.

ful 4. Language in which you wish the contract to be issued il the applicatlon ls successlul: Preference

1

DA ES NL

FI

EL FR

PO

SE

DE

EN

Preference 2

DE

EN

FR

IT

@iaredori|isdsecompletezecontractulincazulincarecandidatura (aveli dreptul la doud opfiuni). dumeavoastrd este acceptatd

5. Financing from the European Community: Please answer the following questions referring to activities linked to the present application and carried out by the cooLe[na'tqt or by any of the partners in the project.

in aceastd secliune trebuie sd indicali toate activitdlile similare celor pentru care solicitafi prezenta finaniare - atdt ale dumneavoastre, cat gi ale tuturor parlenerilor. Se cer date referitoare la anul gi codul candidaturii/contractului, precum gi suma cu care a fost finanlat proiectul respectiv sau suma care a fost solicitatd Comunitdlii Europene. A - Previous Communitv financinq

I


Aici menlionati proiectele finanlate in anii anteriori in cadrulsocrafes sau al attor programe ale Comunitd{ii Europene. Have anv of the activities actrvrtres rmentrone0 aDove oeen

rn the under the SOCRATES programme (i.e. in the framework of a project or a preparatory visit)? year: lf yes, please indicate: a

contract number:

r

Oiher European Community programmes?

lf yes, please indicate:

Programme: year:

contract number: sum ofthe grant awarded:

EUR

B.

Aici mentionati proiectele finanlate in prezent in cadrulSocrafes sau al altor programe ale Comunitdlii Europene. Are any ot the acttvtttes menttoned above currently receivino support unde r the SOCRATES programme? lf yes, please indicate:

Action:

contract date (day/monlhlyear)'. contract number (if known):

I

I

. other European Community programmes? yes, please indicate: lf Proqramme: year:

contract number: sum of the grant awarded: C

-

EUR

Future Community financinq requested

Aici menlionati proiectele pentru care ale

s-a mai candidat in cadrul Socrafes sau al

altor programe

Europene. for support been made for any of the activities mentioned above under the SOCRATES programme? , please indicate:

Submission date (day/monlhlyear). I I Reference number (if known): sum of the grant requested:

r

other European Communitv proqrammes? lf ves. olease indicate: Programme. Submission date (day/monlhlyear) Reference number (if known). sum of the grant requested:

l

I EUR

6. Applicant

Please conplete this carefully. The "Head of Organisation" is the person who can legatty commit his/her organisation and will sign the contract if the application rs successful

Aceastd sectiune este dedicatd datelor institufiei/organizafiei care va coordona proiectul (numele

k


institufiei, tipul institufiei, adresa, telefon. fax, e-mail, pagind de web) gi ale persoanei care va coordona efectiv intregul proiect. The "Coordinator" is the project's contact person who will be informed of the outcome of selection. All correspondence and the contract (if the applicaflon is sucgg-sllq) Y!! q9 99ql Full name of the organisation and legal status Department/Unit

19 l!9-?q.gLe?Ef

below.

Postal address: Street Post code and town Country Region

Type of organisation (see instructions on Paqe CP-iii) LEst and first name of the Head of Organisation

(last name) (first name)

Official title used in the organtsation Last and first name of the Coordinator

(last name) (first name)

Title and position in the organisation Phone (include country and area phone codes) Fax (include country and area phone codes)

(+)

E-mail

@

Homepage

http://

(+)

7. Project partners

Aceasfd secliune este dedicatd datelor instituliitor/organizafiilor partenere (numel.e instituliei, tipu.l institufiei, aldresal 9i ate persoanei de contadt pentru fiecaire partener (nume, telefon. fax, e'mail, pagind de web). Adbugali un tabet similar pentru fiecare institu,tie/organiza,tie partenerd. Give the name, organisation type code, town and country code and contact person (including phone and fax number' e-mail and home page, if avafiablel for atl other partners in the proiect. Please group partners by country. Add a table

same format for additionai partners. Check the minimum number of partners required (see Guidelines for licants 1998 and Guidelines for Applicants for the

of the

Project partner

1

orqanisation

1:

(last

Last and first name of the contact person Title and position in the organisation

(*)

Phone:

Town

Organisation type code

Full name and legal status of

Fax:

e-mail: 1@

Home

name)

Country code

(first name)

(include country and area Phone codes)

/+\

page:

N

http://

Project partner 2

organisation

Country code

2.

Last and first name of the contact person Title and position in the organisation Phone

Town

Organisation type code

Full name and legal status of

(+)

|

Fax

(last (+)

name)

(first name)

(include country and area Phone codes)


e-mail: |

Home page:

@

http://

Project paftner Full name and legal status of

organisation

Organisation type code

Town

Country code

:

Last and first name of the contact pers Title and position in the organisation Phone:

e-mail: |

1+)

@

total duration of the project .2. Period for whic

Fax:

(+)

Home

page:

(tnciljde ccuntry and area phone codes)

I

http://

F1p"-e-cle_O

Il.

is made (1,

rrrii-


E

:

E Ig!

t-E E P EEF

E

$ $ tEt :

rt

^oo

16

;

-iE!J= E E,.C

E€?

*s

6EA ae* Y'a-'t -oc

$

^o tr ^6 E',.e =

;o

q$HI$$E

I6-

3E@l'r(, E.;Ec. Lo

ff c.E E Ea 3Eo A; y'Lg ES

H IEE HEE I

Eo

^o Id oil F E^ C.=; dJ

oggpiEe=(L

oE

^o

o

i$$$IiEi

ISEs,3EtEE

"t

Lo

i.s EHe xEE :

s3EI"

9€ - -

o

8*

E B; sEEE;=

# sE ^o

0) (U

@

#pEEEc 6-E Lo

.9,

o o

EElIiiItI :! SE: EfE

.9

a

BTEJ

o.9 N

rsES;a os 3;Bi-

a! 0)

o.9

Fs

Es S8: $sl SE $E g$€ I3E Ei

u; E; Sa

.9

= o o L (E

aO 4

o e)

*-sEEEa 3E ETE* Lo

L

o

(\l

J o

6

<t

Eoc

o) 'd L

f,iE"

o

6E"EESO oEcoll,co

o-

.c

o o

,t

3E;

-

o L

o o

(!=

E

ouJ fl-

E

o

F I

do;

Ono9'E^

(I,

I

{qj

^oo

-oYt= E !l€O fi E',.e 3Ee aed Bs) Y'o U,

.i

o,

sFeE;=*geeqE-EE -Eb3-3-,i,i g5

fr3

oo

_c\ fll

!tu 8c b; o0,

;rEg9E

trO

Ea. JE

E

9b 6o

:

EQ

o o

o,o

m.!

E

o o

o o

6c c

o

o

o_

o

F

€8 oc

tro Ya9 l<o

:^ E.9


la

Its Ic

Io

^oo 6 -6-J= E 9€? E E'.9 3 E P'E; u.o

t

lr 1e flt Eu

o

I3 {;!>

-6

=

@ i'ro Lo

aO

t:

6 N

E'=

-G

EE'EE E9

osgoSe o tr,Lt

f,;

.{P

!8

aO

#FEEE= EHBEEg

l8

A6 -$c ilc

Lo

^o

x3 go fl

g

EE'38 ga (.)-6goS-

gEEEE

o

0.,

€ OE () G =E G , =

g:

3:-=

I; go

gS--

IC

'i=

i?;60X: =,: 9'= dESeis

[ g(5 g@

lE

Lo

!3 lp

E r

o

t; IE

E'.s I Etr boE-G !J

@

=rs gq!Lo

le

ls

o.9

l*

6 E6 -G o >> o E.= o'Eqc=J

N

"fiFE::s-€t,

l3 lE ll

le

IT l€

6

E',3

l(5

S

IE IE

l= lo l> l_c

o

i;

e

SEa=

^o

E.:

-G s 6E'.e956' Oi: Ets!UJ t-'5

$P'i-

o

E B

^oo o -o-t= E',.g E

s ;

t

lt€O

3 E EE.t Be E'o t I-otr

0)

E

^o o -::, a.==!;r =;i

s

.j

;

I-jj

!o i;;3 i'=fD 'c

u

O

o a

o

o)

o

0,

o L

-c

o lo E .= G

EE. '6'o

o-itlJ r €.s >E

o_

o L

o,

o

.9

ct

o E C

=3

o^ >q

c)

o

= -c o

(E

(!

d

o)

s

EE;=

:*$s*gE-; ;

seqEE" Eb Xgg=

6g tro

l-o

oci P(J

E o H

$e fo

o

qs

o!

o f

m

o O o c c

o o

o-

c ,o 6 !

o

E

;a s3 F<


a q) a o

o-

xo)

g0) o o oo o

E

o o

='=a E-(U

)P)GL

0)

C

\u

0)

\r

o C o o o

f,,SS

*GE \d\ UJ

0) .E

s83 I 0t a_G da:E N E= E

C

= o

o C)

5 .=

\\ttu

R S 6"b tscUrfi

a o .F

EEEs qr.^E- I d\<

G

.o

c

G

EE* 3 .\ x-!

o)

o

E\S

0)

-C

,9 o*

o

l;lo)

X

L*-_\

EEN

l(5 lo

lo t: lo, i-c l=

lr' '=-{J

Q

i9c,

l= l:tt::

:F=

I:,

l6

- a.

lo-

E E

-= 'S

Xc: P\N.A

le td

GiqrF

t: lo

I

sixt= e

!-c

E,3,EH

l= i:O

0)

E cD

o o

s

*!

J)

=

o o

t

U L

TLI: ;,- i ),YO--:?

IE

0)

_o

Eo)

(tr

\U

ai=-:

o =

q)

EE

E$P H

l(E

<

E

,6

lo ll

EISR

lr

ot

-1 *l

a\

=

S

[ffi IL

.\]

:

0)

.:

E'

[ (/)

Io,

o

(U

3-'

.c

$:

CN

,! E

H

EEEtE$ES

fls lo t*

St€S

S -U hr\oO=k'

e(tr

I,s )Yc.r

flo)

fl! t0)

ri o;

it

Fo c q)

t

.

.

c

it

G U)

o

lx

o o |r)

OE coo

'6

d)-

=

q)

c

p

c)

0)

2(5

.c

9

o o

I

(,

o)

.F

a

E f

N

a-

o o 6 P

L

B oC) (G oc) o

EE*$EE-EE gao E I . o 9X O \ ft.Y \ sE{ Eo I q)

ho

€tst-gE

cC

U)

c0

28.

o)

q

s)

ao-

ft

.c 0)

go

!tr

=

O)

E

I

tog)

Qr

Iu iO

EE

LO 6J6= =+

u)l

.9

Eea

EA;

-l (-l --l

'$: i*t E$E g€ s E

to)

gs

.C

c)l

9\fi

t(o IL

o a)

lu l-- o o

o

EIP: a" ESeI N ,:

lo)

6 vrY

o

o c)

o (o 0) 1_

b o

o) #o (!

o

o o C

$ E

o

o 'd o-

-


^s* si ]EEfi ,n$E

$E sEe B S,Q \

N 'Et' "5s 6

s.S E$ g,h-L-

E.$ $ H *E 3 E ,od S G

t sE _s S

-

x:$ ,C*F OE--

8 E E;P

t B 8

t : I

IE ^.x c (UOx IE B:: lE las pS l= t: ]E: t.=

:.) ()!

E o

H E

E'xE ESS i G rE[ f&E h .=.i

li IH

+j

$

:EE -s; € EEi sE$ .:*P HE} sF $

=!F

:I:E

C>

)l o B G;IE fl

u \ 3!!'ul -t

db:' orlgs Efi3, s r h] $!l c.\ U)

t S .a..E.

i

i.-

--}

.E

,r 'i

F

lo) la) o

,=

$

E;H ;IE xEii FRe fr,hE Is.d 6Ex sE*

E

>'0'h

l$

$

<G

*

bE

:la

ts

a_

ilc

a_ G

E

;l€

0)

:tE .lo{

'c-

s

e

o)lL r :lo.o o E o al

il;

o* t{ CI \

^;l

g g,;l

q, i! E r-l : > $ ol o oasl

\-

ol

.\.Y

I

>E sl

3€Sl s&$t

ils R 1: Et s E dl ils 'l gE3 s 3!!

el

ol,1ts c lqF

$g$$,gig$8tulg

l(! = lob 0) B l= 0) q

o

ls€ lE0 to h 'lc o) lo c toE

s. : ls l*: ! n o lE $ c)

a\

L

G

o o)

.2 .c

co

(o

.9 aF o o E E o o Uo n0J 0) F O U) vo

oi

c"j

@

€s ll

t\\ l* It< l-

sC-I

c0 ^

:!

!E OG

E !

E < Hi xt

11<l

s: El

b ssl

-E*l

s*

o-

+ ()

h dl

Ir

E o o o o L h o 6 G G o

.s E 1'

I

* - (Bt ^ut !.Y (4 ct o:tr E o Ql o tr vl

Se 8 Pel oi QI .al c)o0) El u)l 0)l ES EI al = !3C ol q, S-a Sord o o..BlI ^Sh

E

o

q-.<!

E:l-l o-G >l a: s p^Ql Q

o:

=

L

ol Sl : esl

l€f, l.\ a o.\l lqs EE{I

: l\ 'bl

+i0l es ai

6

N{9 Fo

!-F- d

I

i


o a

o (u

o

E o o o o at,

(E

G C)

o O o c{ o o

co o ct)

o

.9

o G

s o lr e ao e o o

)G

E )(E

o U)

G

o

a.

o)

G

:c '=

.h

ar)

(r)'

U)

)G

UJ

F-

t

(!

s o

o .F

o

^o k.(/)

o (r')

t4

0)

ao

a E e 5 p t4 (o

do o o ()

\ o a)

qO)

),,ic(/) X(gE O)-= > !L^ c-fi,

o q

ooo i:'I (gux

G

D o.Y v-=

E

-E:(/) \GO o(/l s

o o

)(E

to

G

o

qo

ooY u=o id6 ()CF c o.o 6

o-az


PART

ll:

Specific questions for GRUNDTVIG: European cooperation projects

in Adult Education

Parlea a ll-a a formularului reprezintd

o figd orientativd pe baza cdreia veli redacta proiectut Grundtvig, respectdnd punctele gi subpunctete indicate gi. acolo unde vi se cere, numdrul maxim de pagini' Dacd sunte,ticoordonator, pute[ielabora o primd formd a proiectului, pte baza discutiitor comune cu parlenerii, pe care sd o supuneli discutiei aceslora puteti. de asemenea, sd rugali fiecare parTener in parte sd completeze aceastd figd gi sd e:accra*,i forma finald prin reunirea informaliilor gi pe baza observaliilor partenerilor. A. Background information on the Coordinator and project partners Provide, for each of the participating organisations. the following information: oferili detalii despre toate instituliile partenere (incrusrr :=s:-e -s::_: e cdror coordonate le-ati trecut in partea generala a pro,e3:- -

lnformaliile

-

despre statut, domenii, tipuri de activitdti

-

:::.1:-=::e.?

"

?

trebuie sd confirme faptul cd

institutiile partenere sunt eligibile 9i au expertiza necesard deruldrii proiectului; Urmdrili codurile institufiilor de pe pagina cu indicatii de completare a formularului gi incadrati institulia dvs. in una din aceste categorii

4.2 size of the organisation, in terms of the total number of personnel (use full-time equivalents) Precizali numarul de norme intregi ale personalului angajat Dacd aveli, de exemplu, 15 angaja!i cu normd intreagd 9i 4 cu lumdtate de normd, veti trece 17 norme intregi. Puteli preciza gi numdrul voluntarilor cu care lucrali, dacd este cazul.

A.3 evidence of experience of the organisation in tne riela covereo by the project and

nce in international cooperation

Demonstra!i ci instituliile partenere au expertiza necesard in derularea proiectului: prezentati structura, activitdtile 9i proiectele nationale in care sunt implicate; Accentuali asupra altor proiecte de cooperare europeand gi interna{ionald la care institutiile au participat sau participa (denumire, responsabilitalile instiiuliei in pioiect);

Adaugali, pe scurt, orice fel de informalie pe care o 'considerali importantd pentru argumentarea competente-lor institulilor partenere in derularea acelor acilvitati pentru care le sunt distribuite responsabilita!i in cadrul proiectului.

B.Projectdescription,pL]rpoSe,objectivesanat maximum) Aceasta este parTea de prezentare a continutului propriu-zis at proiectutui, cdreia trebuie sd ii acordali cea mai mare atentie. Recititi criteriile calitative care vd sunt prezentate in acest manual gi nu uitayi sd implicali parteneriiin redactarea continutului.

B.1Explaintherationaleofandbackgroundto improvement, etc.). Demonstrali cd proiectul rdspunde unei nevoi reale in domeniul educatrej adultilor in toate !5rile participante gi cd incearcd sa experimenteze ceva nou;


Aduceli argumente rezultate

in

unor anchete anterioare derulate la nivel

european, demonstrali faptul cd proiectul rdspunde unei prioritdli Grundtvig

lndicate whether the proposal concerns: a project which addresses the European dimension of lifelong learning lndicate the specific objective(s) your project targets among the listed categories: a. the promotion of adults' individual demand for lifelong learning initiatives; b. the development, exchange and dissemination of innovative approaches or good practice; 8.2

'l,.

c. the development of information, guidance and counselling services for adult learners and for providers of adult education; d. the development of tools and methods for the assessment, validation or certification of knowledge and skills aimed exclusively at evaluation andlor dissemination iect results

1. a project

of

SOCRATES

incercali sd incadrali proiectul in una dintre aceste categorii obiective gi prioritdli Grundtvig Precizali aici obiectivele acestuia (pe scurt cele generale, dar mai ales cele operalionale)

B.3lndicate whether your proposal addresses one or more of the topics listed in the Guidelines for Applicants for the Year 2000 as special priorities a. Knowledge of European languages and cultures b. lnitial or in-service training for educational staff working with adult learners; c. Equal opportunities between men and women Delimitali specificul tematic al proiectului, pentru una dintre aceste categorii propuse.

c.

ect outcomes (2 pages maximum)

Proiectele Grundtvig trebuie sd ajungd

la

rezultate

gi

materiale pedagogice concrete,

destinate educa,tiei adufiilor. Calitatea, noutatea, transferabilitatea acestora la nivel european sunt condi.tii foarte imporlante pentru acceptarea proiectului dvs.

the intended outcomes and final products of the project. Specify the nature, volume, structure, content, languages of the products and level of the intended outcomes. C.1 Describe

Descrieli in detaliu la ce rezultate 9i ce materiale pedagogice concrete vor realiza in cooperare partenerii (ex. manuale, ghiduri, suporturi de curs, casete video sau audio, pliante, afige, CD Rom-uri, pagini web, platforme electronice etc.), conlinutul acestora (structura), limbile in care vor fi traduse, volumul, gi numdrul materialelor produse (acolo unde este i

cazul).

the nature and size of the target group. lndicate whether your proposal addresses one or more of the target groups listed in the Guidelines for Applicants for C.2 Specify

the Year 2000 as special priorities. Adult learners with special educational needs; Adults lacking basic education and qualifications; Adults living in rural or disadvantaged areas, or who are disadvantaged for socioeconomic reasons.

a. b. c.

Delimitali publicul-!intd (cei implicali direct poten!iali;

Descrieli acest public

in

proiect) 9i grupul mai mare de beneficiarii

in termeni de categorii vizate de Grundtvig

precizali atdt numdrul persoanelor implicate direct in proiect;

(precizate

in

Ghid)

9i


u

Estimali numdrul de adulli care vor beneficia indirect de rezultatele acestuia. expected.

C.3 lndicate anv additional benefits and

Precizali ce alte efecte/rezultate ar mai putea sd aibd proiectul, la nivelul altor institu!ii care ar putea sd il cunoascd, la nivel nalional pentru fiecare partener.

roach and

D.

nisation (4 pages maximum

D.l Describe the methodologies and educational approaches which will be used and tr

tr

Descrieli c6rt se poate de riguros gi de gtiinlific metodologia de lucru a pr-c,ectului. corelali obiectivele expuse cu rezultatele agteptate; argumentali de ce v-a!; o3'':'e c an-,:nritd abordare, strategte, metodd, tehnicd etc. Explicali fundamentele pedagogice acolo unde este cazul, precizati ce la ce Daradigmd sau teorie a1i pornit (ex. func!ionalistS, structuralist6, congtientizaitd ,^crvrdualizata), 9i ce strategie generalS afi adoptat; explicali dacd veli incerca sa dezYo,iai: un proiect de cercetare sau unul de cercetare-acliune; Explicali ce metode, ce tehnici gi ce instrumente ve!i utiliza in diverse etape ale proiectului 9i pentru realizarea diverselor activitdti (ex pentru realizarea unui studiu preliminar, pentru culegerea datelor, pentru realizarea unei baze de date, pentru producerea unui material

pedagogic, pentru experimentarea unui modul

tr tr

de formare, pentru evaluare,

pentru

diseminare) Numili metodele cantitative sau calitative utilizate, dacd veli utiliza metode de lucru in grup, metode de auto-invdlare, mijloace de invd!6mAnt deschis 9i la distanld; Prezentati coerent activitSlile 9i metodologia proiectului. Dacd v-a!i propus, spre exemplu, sa

experimentali o noud metodS, precizali cdnd, unde 9i cum o veli face, la nivelul cdrei populalii, cu ce instrumente de lucru (chestionare, ghiduri de interviu, module pilot), cum veli valida instrumentele gi rezultatele, D.2 Provide an overall work plan, using the table format given below.

Dates

Activities

Expected outcomes

Participants

Specify clearly which outputs will be completed each year,

tr tr

fi pus in legiturd cu bugetul 9i obiectivele Cescrise: Datele de desfdgurare nu trebuie si fie neapdrat precizate in zile, ci pe luni de derulare, sau in perioade (ex. septembrie - octombrre) ca sd aveli posibilitatea sd schimbali sau si

o

Activitatile trebuie sd fie clare, prezentate

tr

Completati cu atentie tabelul acesta reorezintS clanul dvs. de activitdli care va

preciza!i ulterior datele exacte.

in ordine istoricd gi logicd (de ex. nu puteli sd prevedeli testarea unui instrument inainte de conceperea acestuia); Este bine sd prevedefi la capitolul activitili cel pulin 2 int6lniri ale partenerilor (anual) 9i o deplasare la Bruxelles (la reuniunea pe care Comisia o organizeazd cu coordonatorii de proiecte;

a

tr

Precizali ce parteneri sunt implicali gi eventual ce alli participanli (ex. dacd organizati un curs - cine participd la acesta?)

de formare

Descrieli pe scurt rezultatele fiecdrei activitdli9,

producerea manualului de bune practici)

E

in tabel (ex

proiectarea bazei de date,


Limbile de lucru ,rubu reamintim cd nu puteli completa formularul dec6t in una dintre aceste limbil

D.4Specifythemainrolesandresponsibilitie=o partners in the project, indicating how each

implementation.

tr

of

them

will

contribute

to

its

Acest punct este, de asemenea, analizal cu atentie de evaluatorii proiectului. Din felul in care faceli descrierea responsabilitdtilor se va deduce dimensiunea cooperdrii, rolul coordonatorului 9i echilibrul existent intre parteneri; lncercali s-5 stabilili o legdturd coerentd intre ceea ce ali scris in planul de lucru gi ceea ce ati repartizat fiecdrui partener (nu pute{i avea activitali pentru care nu existd unul, mai mulli sau toti partenerii implica!i). D.5 Demonstrate that

the Coordinator and each of the partners have the competence to fulfil their role in the project, including that of dissemi nating/marketing its outcomes.

and experience required

Argumentali de ce ati distribuit unui anumit partener o anumitd responsabilitate (ex. partenerul X rol important in evaluare, deoarece este un institut national de evaluare care a derulat proiecte de acest tip la nivel european sau partenerul Z are rolul principal in diseminarea rezultatelor deoarece este membru intr-o relea europeand etc.) D.6 Describe the measures planned for monito pafticular as regards the impact of the project. E. Dissemination E Describe the arrangements planned for publication/dissemination/marketing of the proiect outcomes.

tr

o

Concepeti evaiuarea controlul gi diseminarea rezultatelor potrivit unei strategii specifice; Precizati care sunt institutiile gi actorii reponsabili. unde cum c6nd se vor O"rui, activita!ile, 9r dacd intentionati sa comercializati produsele. cum vor fi valorificate sumele obtinute (proiectul nu trebuie sd producd profit. sumele obtinute trebuie reinvestite in derularea proiectuiui) F. Other issues (1 page maximum)

lne of the objectives of SOCRATES is promoting equal opportunities throughout all fields of education. F'1 S-pecify, where applicable, how and to what extent the project will actively promote equal opportunities between women and men (if necessary', rui", to point g.a.cj. F'2 S.pecify, where applicable, how and to what extent the project will actively promote equal opportunities for disabled persons (if necessary, refer to point c.2). F'3 Specify, where applicable, how and to what exient the needs of other kinds of disadvantaged people have been taken into account. State the nature of the disadvantage (geographical location, socio-economic context, other) (if necessary, refer to point C.2). oferiti detalii referitoare la domeniile gi la publicul prioritar pentru programul Grundtvig. Este foarte rmportant ca acest public sd fi fost deja luat in considerare, la acest punct incerc6nd explicatr care anume categorie de public prioritar a fost vizatd oe pioiectut ovs.

Ee.

ru

sa


COMMISSION EUROPEENNE au programme

TCP

Candidature SOCRAIES

PAR remplir par tous les candidats 1. Sous-programme et action Veuillez cocher ( v' la case (o)

COMENIUS

-

- \r'- - -::a: A , i:: . - a:_:a: :^ 3.verte et d distanCe _ :::--: :::s ^.:--atrcn et des ::

Action 2

COMENIUS-Action31 GRUNDIVIG

:

6ducation des adultes et

autres parcours educatifs

Bifali cdsula corespunzdtoare sectiunii

6ducatifs. 2. Titre du projet !!!!!sez un maximum rje 1Z mots;cammencez

cRUNDT'.,

I

abre,,,

:

.:

Aici intradu.c-eti titl uI pt oi ectul ui, i@, maximum 12 cuvinte. De exemplu: MUSAEAM: Museuu

eruo

Aoutr EoucertoN

de un acronim ('titlul scurt')

ARE

Zu xu N r rswe pxsr er;r F an t tt ca a t ELDLt N G

-

MIRE sau

3. R6sum6 du projet

Redactali o prezentare sumara a proiectului, cuprinzand obiectivele pe care le urmdrili, grugul.lintd, durata proie.ctului, ac^tivitdlite. planificate, precum gi rezuttatele gi materiatete pe care te ve.li olfine in cadrut acestui proiect. ii A"pt;i; indicat in ' formular - o descriere aetatiita a proiectului trebu'ie furnizatd "'i)iiri rnir-i ina'secgiunte. Acest text va apare, in cazul in care proiectut dumneavoastrdt va fi finantat, in compendium-ul aferent anului in care ati candidat - compendiui iaitit iriii-Ji""xn comisia Europeand...Prin yrmare,.exeiple de prezeitai"-'"i*rra proiectului puteli a gdsi ..in compendia din anii treculi care pii ri gdsite ra

";;;

lgy9y" g9!I1E1jqg"lgI DA ES

NL

Bifali.

cdsu\ rf"r"i

ca n d i datu

ra

d u m e av o

a

s

DE EL

FI PO trd este

acc

FR

L"

.oltret

EN I IT

uotr" candiCature est accept6e 2.

"i-p,â&#x201A;ŹGrence

:

SE

,r/ sa se compteteze contractul in cazul in care e,t i a re ptui t i'J oi a o p,tiu n i1.

ptat a' e pht e e' (av @v

5. Aide financidre de la Communaute europ6enne

;

veuillez r'pondre aux questions suivanfes relatives aux activitls li6es d r6alls6es par te coordlllatguI ou par l,un a", pri"iiir"i"

;;;r"n, *

la

presente candidature et

ln acealtd-.secliune trebuie sd indicati toZte activitdlite similare celor pentru care solicitati prezenta finantare - atdt ate dumndavoastrd, c6f 9i ale tuturor paftenerilor. s" retelitgay la a'nul gi codut candidaturii/contractului, precumgl "Ir"oiL proiectul respectiv sau suma care a fost soricitafi 6omunitatii surna cu carea fosf finantat Europene A - Soutiens flltanciers cQ.lnrnunautaireq a0t6rieurE

I


Aici menlionati proiectele finanlate in prog ram e

al

e Com u n itd,ti i

Eu

anll anteriori

L'une des activit6s mentionn6es ci-dessus at-elle Si oui, veujllez indiquer

in cadrul Socrafes

sau al altor

ropene. benefici6 d'une aide au titre

:

le num6ro du contrat

r

d'un autre proqramme de la Communaut6 europ6enne ?

Si oui, veuillez indiquer

le programme

.

l'ann6e

:

:

le num6ro du contrat

:

le montant du soutien accordO

:

EUR

B - Soutiens financiers communautaires actuels

Aici ntengiona;i proiectele finan,tate in prezent in cadrul Socrafes sau al altor programe ale Comunitdlii Europene L'une des a'ctivites mentionn6es ci-dessus b6n6ficie{-elle actuellement d'une aide au titre a

du programme SOCRATES ?

Si oui, veuillez indiquer

l'action la date du contrat (our/moisiann6e) . I I le num6ro du contrat (si vous Ie connaissez) .

:

o

d'un autre proqramme de la Communaut6 europ6enne ? le proqramme Si oui, veuillez indiquer l'ann6e :

:

le num6ro du contrat

:

le montant du soutien accord6

Soutiens financiers communautaires demand6s

Aici men,tionafi proiectele pentru care s'a

EUR

mai candidat in cadrul Socrafes sau

programe ale Comunitdli i Europene.

al altor

Une demande de soutien financier a-t-eile 6tO introduite pour I une des activites mentionn6es ci-dessus au

titre a

du programme SOCRATES ? l'action la date de soumission (our/mois/annOe) . I I le num6ro de r6f6rence (si vous le connaissez)

Si oui, veuillez indiquer

:

EUR

le montant du soutien sollicite

r

d'un autre proqramme de la Communaut6 europ6enne ? le proqramme la date de soumission (iourlmois/annâ&#x201A;Źe): I I

Si oui, veuillez indiquer

:

le num6ro de r6f6rence (si vous le connaissez)

le montant du soutien sollicite

E I

:

:

EUR


6. Candidat Veuillez remplir cette section avec beaucoup d'attention. Le responsable de tcrganisation est la personne habilitee d engager l1galement son organisation et qui signera le contrat si la ca-,i,lature est a,cie'ptee.

Aceastd sec{iune este dedicatd datetor instituliei/organizafiei care va coordona proiectul (numele instituliei, tipul institu,tiei, adresa, telefon. fax,'e-mail, pagina ae weol 9i a/e persoanei care va coordona efectiv intregul proiect. Le coordinateur est la personne de contact du projet qui sera inform1e de /l-ss-e :s

correspondance ultdrieure ainsi que le contrat (si la candidature est accepteel m e n ti o n n 6 e cr-dessous, Raison sociale complete et statut juridique de l'organisation D6partement/unite Adresse postale

sâ&#x201A;Ź-:-:3-

selection. Toute ,:_.'5s d /?dresse

:

Rue

Code postal et ville Pays Region

Type d'organisation (voir les instructions d la page Cp-iii) Nom et prenom du responsable de l'organisation Titre officiel utilis6 dans l oroanisation Nom et pr6nom du coordinateur

(Nom) (Prenom) lNtom)

,)..-Cra, Titre et fonction dans l'organisation T6lephone (y compris prefixe national et reqional) T6l6copie (y compris prefixe national et r6qional)

(+) (+)

Mel

@

Site lnternet

http://

7. Partenaires du projet

Aceasfd sectiune esfe dedicatd datelor institutiilor/organizatiilor par-tenere (numete instituliei, tipul institutiei, adresa) gi ale persoanei de contact pentru fiecare partener (nume, telefon. fax, e-mail, pagind de web). Addugali un tabel similar pentru fiecare

stituti e/o rg an i zati e pafte nerd. lndiquez les nom, code de type d'organisation, ville et code de pays, personne de contact (y compris tes num1ros de tdlephone et de telecopie et I'adresse m6l et du site-lnternet, te cas 6ch6ant)"pour lous /es autres paftenaires du prolet. Veuillez regrouper les partenaires par pays. lns'rez un tableau de format identrque pour tous les partenaires supplementaires. Verifiez le nombre minimum de paftenaire.s requis (voir in

les Guides du candidat 1998 et 2000\ Partenaire du projet 1 Raison sociale complete et statut juridique de l'organisation 1 Nom et pr6nom de la personne de contact Titre et fonction dans l'organisation

Code type

d'organisation

Ville

Code du

pays

.

Tel MEI

(+)

,=

| , ccnyis l.e;.cnatt

@

Partenaire du projet 2

L

Telecopie: | Site lnternet

Orefixe national et


Raison sociale compldte et statut juridique de

Code type

l'organisation 2: Nom et pr6nom de la personne de contact Titre et fonction dans l'organisation

(*)

T6t

M6l:

(Nom)

T6l6copie: Site

rl @

Ville

d'organisation (Prenom)

(+)

lnternet:

Code du

pays

(y compris pr1fixe national et rdgional)

I http:t

Partenaire du projet Raison sociale compldte et statut juridique de

I'organisation

Code type

Mel:

(+)

I

Code du

pays

:

Nom et pr6nom de la personne de contacl Titre et fonction dans l'organisation Tet.

Ville

d'organisation

@

(Nom)

T6lecopie

(Prdnom)

(*)

Sitelnternet:

(y compris prefixe national et rdgional)

lhttp:li

8. Dur6e totale pr6vue du projet et p6riode couverte par la candidature

Durde totale prdvue du 8.2. P6riode pour est introduite la demande de soutien financier (1, 2 ou 3 ans) Demande de soutien financier introduite poui.


i E$X ; $ t $ iss ; E

;:

E

$ SEE EUE E'qE $t .tn E qui q ei& :

g

!

$"

s rH g ti$

$

l6)

!; lo lo)

5;BET= so tr

l€

- E.P, a5 'i-o-:o5 6itrEFo

I(g

lo I(!

E5c.E3

lo, o E

o o e^ : -9.9 o.9ll

; E $€E

@

s o (!

3.3,E;

,9 I

o L

o x f 0, ! c

F$

is

= o!e:.Y

@

h

o6trilo 06 E o o6 c- o @ _- ou o:;::o d c,:Y; P oN

o, .oI

L

A

serF;,*7

o

=P EPs Eir H$ t$ tE eF= $s$ t's'X i$; Es .;a ;'* rs uEEEsii

O

=E.o

oG o a.Q C a = -9.9

l= IE le '*

sHH gi; *s

$$lg;s;

a5

Itr t '-

,iii .sI SE Es$ :'dP (r€. *-9'G H S .E,i $ slE *i.

g$$t

J o grE

.L lP

$$$ E

s€,5Y E8e! oo

;!ErE: o!;X:9

IE

p

E ^

EE

=L

E

l'=

$ ss $ Es$ i .E $sj

=^

Siess:a N

i*:s$$$ Hf,$

-

" F !'= ! .

tHg E,i= s,sE fi rtg ;.

{t

4

c

@

=9.9o9^

5:5Egu

(!

o

oG eoo,-o

o

5E855g go

o

o

o

.0) L

E

sE8 ,Eas

oQ

:-oooi:our

LJ

$$$$$FE$ss$I$

=lu ov

o.(4

E

pP

G

go .otr

o

o

ED

!l. fo g\o

o \o

tsssg$gs$s$$s-$g ''

;s'

' ' '

,

L

I

I cl O,

I

gBE:Eg

AE s=-69O$U

5E=ru5'3.8< o 9ro- o 6 i o

6€ '.:;oo

r

;o Go F,C

* =Et: 5E geE! i

.:Go o'9 @E Of o-!

I

h

e

O)

ilE oE

o

N

-

9a 5E oa c

o @

c c

o o

o-

F;

;C

oo o .o o'r

o.9 '6, F

o9 tso iq U5 F.o


to o)

o o

E

oo)

= f

o o

-O 3.3.3" c6 -6 co >-

f

,::-

o o o .0)

= "i3=;3

E

o o c o o

.9 6 c-

c c,aa =aq Ooo GO?+ l? o i.)o- q)! 56oo

(s o_

l.lc)

N

g1r$;!ue

lio

l.lc

o^

oo

lo lP

=*

E p Ed

o G O oJ = O Y'N o ii oo o-

l(E

la lc l(!

ls'

t: ll II l.o

a

IE IE

=!EEHe o5P=!o oo

tr

,^6

O^

-ai4,^5: ,f o o :i tr o E:o :,(J59E61l

l(E

qo

lg i6

,^ 6

[!

lts

fl;

e^

6

=I9e.9I .q=9.oso v9;'-iq

N

.f f o:r=:.1 oool:.9:= !6ao

@

-@.26.Y> ,: =:Y >

l3 '9e9<

flE g9

EO

IE

t3 la

t;

h

l+ {* I=

go

l(, da

tf fl

0)

ELU

{? Td EO lo la iL

ei 0) IO

IE gC lF lc

o

o

.q,

o f o o)

0)

o L {f fl3 o o -c) 0)

o .o.

a IN o ! 0.) a sEf c0) Ed .0)

!

ntIeEs oo v

o :,P

= .o

(E

o-

:9

t,

E

o)

L

.o

c (E

o :9

o L oI

c\

q

O)

o)

o oO

i5 ftU

;'E,I er5 gggsH

ov o-o

-a 13:oX

O.'P (Eq,

lrEE g.'P

.0, q o) 0)

E

fo

-o6

o

(E=

o

ots

;o Go

F,G

I

= i/P E o v o so

o)

L

E

Io T-

:l=

;EEe3n O 6 o'oY

o-

IoJ C

U:o

E0

oicoo,^ =i o5P*;[i oo oc

o L

X'E

4; Eth io-

Ee

_

OE ().!

6c c

o o

L


o

o o o

a)

0)

.o

E

14,,

G o_

o c a q

a

s.3 !'r

o-

o .o o

c

(o

E

o

a

I

a.

f,E

c

o

o

(+E

o o

o)

x

f, $

Eqt

(.)

.:h

3

ii

2

U;

c

G,-

oo to

'.E

o

E .F U)

0)

9,9 i' 0.r o s

o

:ro)

F t (-)

(.)

o c =

G 0)

o

.q C o f

o o E = o -q

o- -o :l G C)

l!Er ooo:i o .o Oo;

L

:o.o u60

c oQ

E5 uo

c oo aE a=

.sE

(3

o o o f 6

6

o

c

(J

to

o to 5 c .s' c) o c .(.) t N

$

o

o

i5 o.E G 3e E oot4

o @

E (g

o

tE* (, \-G" o

IU

.L (!

.o o)

o o

f

o;= oo E:A ID

OG

ft'p '-(!

'o f

,ao

0)

(!

$0) -!$!

o

E

*s

-q 0)

'0)

! o

(!

E';ur

5kc =og oa EE -oo CA EO

o0) za-

-G f(J

o

otr

to

=

o

o g oc c

o!

E

a0)

oo

o-'

oP

t4

t'3 (fi-

0) g

o.

s,

c o

a

0)

(B

f

Ol ,f;

G 'o)

JBt

G

6' b,S .( ()

to

o a o

8rg EeB

65c z,- u o

.9 .o ,o

t

go (!

tr() a.,: =ru *B

.s

\ss3 so EuP

8NE

es pNq s! AH; _\ \.=

o

C)

0)

(ECtr o E.N 's- 6 sE" O,G o {6rO sR $= -E!r,

_o

O o't E.T suP G +J. G

C

o

(! =SU) BO := r-()

ocG

o;lo il.,r

o U)

ES-= oGoi ots - o:=

o) SEH"

o

F(,

o

c.r

o a

iE

G

i.s N o or.i (!o

= .9

U)

'88

E

5€

.c)

hS

or(!

6o

e dr^(r (:,

O's

-(ttr ,qE

I(!

3

*U) o= oq)

=N oo o G$ qr't

o o c .i

-S

$

H'r! i. q) t o EE 'io qrb '[i ti G

c)

zo

G

F

-_

.o

UI

un o, IP o

E

o

F

\ €s c$ o

o

oF oy :o Eq of o6 F.o

q)

.E I" (J Es Is

.!c

o o

fa

o o

.9

c

o Q)

o-

a o a

o

0

!I

o o o

o

.:x

o< o._

f

c

OG G=

'tr

o o E o

((E

0)

c

Qa o.= O(G '-sG 9 E! o :o g a.6 E'3 (! E8 ,E tro E '=E. e8 0)'-8E o o:t oq l-< [d E -.=

F

i

3:

L

'6 L

(E1 E

o

t

(E

aa

N

.c :f, o

o)

0, L

o

o)

.a)

(!

o


d'$e

Flt ,NgE )G$E a.

s

EEO ('

ol

S*

N Ei r!!

rq s: T N 5f; $ ro

sE 'sr *

*E ,eo

E-

H

E

t E

* ,S

rE$ iH ,s'*$ H S E:E s_E fls3 H $$=R [:'t : tEI nlq F EEs SEt E 'Ei: t 's'3* S :+E.E' 8={8

I: le t!

B

sig 'iB EtE ,G,dd {E*

s {FS *i^Et

o-

*i

o

!

'p '0)

las IG C

e a) (u

U)

'g)

lq o TC C)

l8r

!

E lo o o o

s

o

Itr..

l;

.c)

s

o

IrE lsE

a

lo o t*

c c

t- a)o

,o

It c lO (B

E

lb* l(4

x S

.0)

I'o lr loi P* lg th'P

$

El

G

!

lI(J

5

$

q

o

G

B

gEH$gi$E;$$

o CU

L

a)

.o c4

tP.^

lE€ lBo lC'0)

ls

F

a)

la:.Q

Q

o IY

F

ot o G0) .o eo'

q)

cl a$ 3b_ o tr gE s q,^(a ai ,ot

p

Ol

o: eEB th(a ai 'ol SEH 'bl q)

n 0)

b)ce

--

O:l

3 e-9 Qd5 o* Q9= - u*

oi ql .ol

c.:

.l rl

,!

\l

;t Sss :l*t e S$E .;-;tl aL

c) 'd

E

L

o.

o

G

o

.s

.E

0)

.2

o c th c o rn E

.- N

C

{)

o =o Eo o o L0) F .E G

o)

(u .0)

o .s o .9 L a (, o o) o o

L cO

uJ

w

ri

o)

o 0) L

a @

r-

FFE

'orRo

0)

o_

E

E

q

G

(E

th

o c '6 g o.) 6 o)

C

c) o '6

EE.

. ...

,(E

.E!..E$

0)

q

5 :$

S;S

El 9.l

'>'o a

'ol dt 6 HP >t .\ol <oo (bl| JOO XTI

CU

\t


6)j! I '5' ,a I

nE I :E I

E.o, I oO) I

aE

E'e

EE (o:

rE ES ci

I I

I

o

E

o o o o

I

to

I I

G

I

(!

!

Eil

I

I

oG 5Q

I I

o o 5

I E "l . H=I ol 5l

tr

lPrill l(B-Fl

a-

L'qD

- (: l-: I . E Oal

G

o N o o o

lg€ 8, l* o,o

)G

IS HE lq=E

E

o

o

13 EE t^ tiY o o_

ls 8€

ls$: It.ov

o .Oc CO o(I,

lo (E $ l'd'B E

>L

lS.Q l(E \ (4

leEp IeEE lE.Ep l'oE lJ. o

\

q) H

b o

sl leIs lq, SS

le

U)

3-o o(ro

=(U

0)

o)

IE gEoo l'a . o;o)o

lH*

;.9 PE Eo)

\G

()

\O

C) (E

o o o o c)

o o o

o)

o)

a)

zo

0)

C IO)o) o

IE=EG ls ds

E


PARTIE

ll

:

questions sp6cifiques a GRUNDTVIG

: projets europ6ens de coop6ration

en matidre d'6ducation des adultes

Paftea a tl-a a formularului reprezintd o figd orientativd pe baza cdreia veli redacta proiectul Grundtvig, respectitnd punctete gi subpunctete indicate gi, acolo unde vi se cere, numdrul maxim de pagini. Dacd sunteli coordonator, puteli elabora o primd formd a proiectului, pe baza disculiilor comune cu partenerii, pe care sd o supuneli disculiei acestora.Puteli, de asemenea, sd ruga{i fiecare parlener in parle sd completeze aceastd flgd gi sd elaborali forma finald prin reunirea informaliilor gi pe baza observaliilor partenerilor.

projet. partenaires ou du projer. coordinateur et les panenalres lnformations g6n6rales sur le coordrnateur participantes, informations les organisations pour des chacune Fournissez, suivantes :

A.

Oferili detalii despre toate institufiile partenere (inclusiv despre institulia coordonatoare) ale cdror coordonate le-a{i trecut in pariea generald a proiectului

A.1

type d'organisation (statut juridique, domaines principaux et type d'activit6)

-

despre statut, domenii, tipuri de activitdli

-

;

trebuie sd confirme faptul cd

tr

lnformaliile

tr

instituliile partenere sunt eligibile gi au expertiza necesard derulSrii proiectului; Urmarili codurile instituliilor de pe pagina cu indicalii de completare a formularului gi incadrali institulia dvs. in una din aceste categorii

A.2

taille de l'orqanisation en termes d'effectif global (6quivalents

<

temps plein >)

;

Precizali numdrul de norme intregi ale personalului angajat. Dacd aveli, de exemplu, 15 angala!i

cu normd intreagd 9i 4 cu jumdtate de norm5, veli trece 17 norme intregi. Puteli preciza

9i

numdrul voluntarilor cu care lucrali, dacd este cazul.

preuve que l'organisation possdde les comp6tences voulues dans le domaine couvert par le projet et une experience en matidre de coop6ration internationale.

A.3

D tr a

B.

Demonstrati cd institutlile partenere au expertiza necesari in derularea proiectului: prezentali structura, activitdtile 9i proiectele nationale in care sunt implicate; Accentua!i asupra altor proiecte de cooperare europeand gi internalionald la care institu!iile au particrpat sau particrpd (denumire, responsabilitdlile instituliei in proiect),

Adiugati, pe scurt, orice fel de informalie pe care

o

considerali importantd pentru

argumentarea competenlelor institulilor partenere in derularea acelor activitali pentru care le sunt distribuite responsabilitdti in cadrul proiectului.

Description, but, objectifs et orientation th6matique du projet (2 pages

maximum) Aceasta este partea de prezentare a continutului propriu-zis al proiectului, cdreia trebuie sd ii acordali cea mai mare atenlie. Recitilicriteriile calitative care vd sunt prezentate in acest manual gi nu uitali sd implicali parlenerii in redactarea conlinutului.

B.1 Expliquez la raison d'6tre d'amelioration de celle-ci, etc.). tr

I

et le contexte du projet (situation actuelle,

besoin

Demonstrali cd proiectul rdspunde unei nevoi reale in domeniul educaliei adullilor in toate ldrile participante gi cd incearcd sd experimenteze ceva nou;


tr

Aduceti argumente rezultate

in

unor anchete anterioare derulate la nivel national sau

european, demonstrati faptul cd proiectul rdspunde unei prioritd{i Grundtvig

8.2

1.

Indiquez si la proposition concerne : un projet relatif i la dimension europ6enne de l'apprentissage tout au long de la vie.

Indiquez les objectifs sp6cifiques vis6s par votre projet dans les domaines suivants : a. inciter les adultes i faire Ia d6marche individuelle de chercher des activit6s d'apprentissage tout au long de la vie ; b. concevoir, 6changer et diffuser des approches novatrices et des bonnes pratiques ; c. mettre en place des services d'information, d'orientation et de conseil i l'intention des apprenants adultes et des prestataires de services dans le domaine de l'education des adultes ;

d.

mettre au point des outils et des m6tlrodes d'6valuation, de validation ou de certification des connaissances et des comp6tences. 2. un projet exclusivement consacr6 i l'6valuation ou d la diffusion des r6sultats de projets SOCRATES.

lncercati sd incadrali proiectul

in una

dintre aceste categorii obiective gi prioritdti Grundtvig.

Precizali aici obiectivele acestuia (pe scurt cele generale, dar mai ales cele operationale)

8.3

lndiquez si votre projet porte sur un ou plusieurs des sujets repris dans les priorit6s du Guide du candidat: a. la connaissance des langues et des cultures europ6ennes ; b. a formation initiale ou continue du personnel enseignant travaillant avec des apprenants adultes ; c. l'6galit6 des chances entre les hommes et les femmes. Delimitali specificul tematic al proiectului, pentru una dintre aceste categorii propuse.

c.

R6sultats du

2

s maxrmum

Proiectele Grundtvig trebuie sd ajungd la rezultate gi materiale pedagogice concrete, destinate educa[iei adullilor. Calitatea, noutatea, transferabilitatea acestora la nivel european sunt condilii foarte importante pentru acceptarea proiectului dvs.

C.1

D6crivez les r6alisations finales ainsi que les r6sultats escompt6s du projet. Pr6cisez Ia nature, Ie volume, la structure, le contenu, les langues des produits r6alis6s et le niveau des r6sultats attendus.

Descrieli in detaliu la ce rezultate gi ce materiale pedagogice concrete vor realiza in cooperare partenerii (ex. manuale, ghiduri, suporturi de curs, casete video sau audio, pliante, afige, CD Rom-uri, pagini web, platforme electronrce etc.), continutul acestora (structura), limbile in care vor fi traduse, volumul, gi numarul materialelor produse (acolo unde este cazul).

C.2 Pr6cisez la nature et la taille du public cible. lndiquez si votre projet porte sur un ou plusieurs des groupes cibles repris dans les priorit6s du Guide: a. b. c. o

les apprenants adultes ayant des besoins sp6cifiques en matidre d'6ducation;

les personnes d6pourvues de connaissances et de qualifications 6l6mentaires; les adultes vivant dans des 169ions rurales ou d6favoris6es ou d6savantag6s pour des raisons socioeconomiques. Delimitati publicul-!intii (cei implicali direct potentiali;

t'

in

proiect) gi grupul mai mare de beneficiarii


Descrieli acest public

in termeni de categorii

vizate de Grundtvig (precizate

in

Ghid)

precizali atAt numdrul persoanelor implicate direct in proiect; Estimali numdrul de adulli care vor beneficia indirect de rezultatele acestuia.

C.3

9i

tndiquez les autres avantages et les retomb6es suppl6mentaires attendus.

Precizali ce alte efecte/rezultate ar mai putea sd aibd proiectul, la nivelul altor institulii care ar putea sd il cunoascd, la nivel nalional pentru fiecare partener

D.

Approche et organisation du projet (4 pages maximum)

D.1

D6crivez les m6thodes

et les approches 6ducatives qui seront utilis6es

et

d6velopp6es. Descrieli c6t se poate de riguros gi de gtiinlific metodologia de lucru a proiectului, corelali obiectivele expuse cu rezultatele agteptate; argumentati de ce v-a!i oprit Ia o anumitd abordare, strategie, metodS, tehnicd etc. Explicali fundamentele pedagogice acolo unde este cazul, precizali de la ce paradigmd sau

teorie a!i pornit (ex. func!ionalistd, structuralistS, congtientizantd, individualizatd), 9i ce strategie generald a[i adoptat; explicali dacd veliincerca sd dezvolta{i un proiect de cercetare sau unul de cercetare-actiune; Explicali ce metode, ce tehnici 9i ce instrumente veli utiliza in diverse etape ale proiectului gi

pentru realizarea diverselor activitdli (ex. pentru realizarea unui studiu preliminar, pentru culegerea datelor, pentru realizarea unei baze de date, pentru producerea unui material pedagogic, pentru experimentarea unui modul de formare, pentru evaluare, pentru

diseminare) Numili metodele cantitative sau calitative utilizate, dacd ve{i utiliza metode de lucru in grup, metode de auto-invdlare, mijloace de invSldmdnt deschis 9i la distanld; Prezentali coerent activitdlile gi metodologia proiectului. Dacd v-a!i propus, spre exemplu, sd

experimentafi o noud metodd, precizali c6nd, unde 9i cum o veli face, la nivelul cdrei populalii, cu ce instrumente de lucru (chestronare, ghiduri de interviu, module pilot), cum veli valida instrumentele 9i rezultatele,

D.2

Fournissez un programme de travail global en prenant pour moddle le tableau ci-

dessous.

Activit6s

Dates

Participants

R6sultats escompt6s

Pr6cisez clairement quelles seront les r6alisations annuelles.

tr

fi pus in legdturd cu bugetul gi obiectivele descrise; Datele de desfdgurare nu trebuie sd fie neapdrat precizate in zile, ci pe luni de derulare, sau Completali cu atenlie tabelul, acesta reprezintd planul dvs. de activitdti care va

in

perioade (ex. septembrie

preciza!i ulterior datele exacte;

-

octombrie) ca sd aveli posibilitatea sd schimbali sau sd

Activitdlile trebuie sd fie clare, prezentate

in ordine istoricd 9i logica (de ex. nu puteli

sd

prevedeli testarea unui instrument inainte de conceperea acestuia); Este bine sd prevedeli la capitolul activitali cel pulin 2 int6lniri ale partenerilor (anual) 9i o deplasare la Bruxelles (la reuniunea pe care Comisia o organizeazd cu coordonatorii de proiecte;

Precizali ce parteneri sunt implicali gi eventual ce alli participan!i (ex. dacd organizati un curs - cine participa la acesta?)

de formare


tr

Descrieti pe scurt rezultatele fiecdrei activitali9, producerea manualului de bune practici)

in tabel (ex.

proiectarea bazei de date,

lndiquez les langues de travail du projet.

D.3

Limbile de lucru trebuie sd fie una sau mai multe dintre cele 11 limbi ale Uniunii Europene. Vd reamintim cd nu puteti completa formularul dec6t in una dintre aceste limbi!

D.4 Pr6cisez les responsabilit6s et fonctions principales du coordinateur et de chacun des partenaires du projet et indiquez quelle sera la contribution de chacune d'elles i la mise en euvre du o tr

Acesi punct este, de asemenea, analizal cu atentie de evaluatorii proiectului. Drn felul in care faceli descrierea responsabilitdlilor se va deduce dimensiunea cooperarii, rolul coordonatorului gi echilibrul existent intre parteneri; lncercafi sa stabili{i o legdturd coerenti intre ceea ce ati scris in planul de lucru gi ceea ce ati repartizat fiecirui partener (nu puteli avea activitdli pentru care nu existd unul, mai multi sau toli partenerii implicati).

D.5

Apportez la preuve que le coordinateur et chacun des padenaires Au projet possddent les comp6tences et l'exp6rience requises pour assumer leur r6le dans le projLt, y compris pour la diffusion et la commercialisation des r6sultats du projet.

tr

Argumentati de ce ati distribuit unui anumit partener o anumita responsabilitate (ex. partenerul X rol important in evaluare deoarece este un institui natronal de evaluare care a derulat proiecte de acest tip ia nive european saLi par:ene:,,', Z e:e roiul principal in diseminarea rezultatelor deoarece este membru intr-o retea europeana eic.)

D.6 D6crivez les dispositifs pr6vus afin d'assurer le suivi notamment en termes d'impact de celui-ci. E. E

Diffusion Decrivez

les dispositions prises commercialisation des r6sultats du projet. tr

tr

et l'6valuation du

projet,

pour la publication, la diffusion ou

la

Concepeli evaluarea, controlul gi diseminarea rezultatelor potrivit unei strategii specifice; Precizali care sunt instituliile 9i actorii reponsabili, unde, cum gi cand se vor derula activitdfile, dacd inten!ionafi sd comercializali produsele, cum vor fi valorificate sumele oblinute (proiectul nu trebuie sd produca profit, sumele oblinute trebuie reinvestite in derularea proiectutui)

F, Autres questions (1 page maximum) L'un des objectifs de SOCRATES est de promouvoir l'6galit6 des chances dans tous les

domaines de l'6ducation. F.1 Pr6cisez, le cas 6ch6ant, comment et dans quelle mesure le projet favorisera l'6galit6 des chances entre hommes et femmes (au besoin, consultez lepoint B.3.c). F.2 Pr6cisez, le cas 6ch6ant, comment et dans quelle mesure Ie projet favorisera l'6galit6 des chances des personnes handicap6es (au besoin, consultez le point C.2). F.3 Pr6cisez, le cas 6ch6ant, comment et dans quelle mesure les besoins d,autres cat6gories de personnes d6favoris6es ont 6t6 pris en consid6ration. pr6cisez la nature du handicap (situation g6o9raphique, contexte socioriconomique, autre) (au besoin, consultez le point C.2

Oferi!i detalii referitoare la domeniile 9i la publicul prioritar pentru programul Grundtvig. Este foarte important ca acest public sa fi fost deja luat in considerare, la acest punct incercAnd sd explicali care anume categorie de public prioritar a fost vizatd de proiectul dvs.

}


La realizarea manualului au contribuit: Florentina ANGHEL - coordonator GRUNDTVIG & ARION, Agenlia Nalionald SOCRATES, Rom6nia

Lucian BRANEA

- promotor Grundtvig,

Centrul Logistic TACTIC

-

asistent coordonator GRUNDTVIG & ARION, Agenlia Nafionala SOCRATES, Romdnia

Andrei POPESCU

Dorim sd mullumim, cu aceastd ocazie, d-nei Rocio LARDINOIS, resposabil Grundtvig in cadrul Biroului de Asisten[d Tehnica al Comisiei Europene "SOCRATES & YOUTH', pentru amabilitatea de a ne pune la dispozilie informafii gi materiale necesare realizdrii acestui manual.

Vd invitam, de asemenea, pe dumneavoastrd, utilizatorii acestui manual, sd nu ezitali in a trimite sugestii 9i observalii pentru imbunatSlirea conlinutului manualului la adresa:

Agenlia Nafionald SOCRATES Str. Schitu Mdgureanu nr.1 Etaj 2, sector 5, Bucuregti Tel: 311 35 05 Fax:311 35 00 Sau contactali-ne prin e-mail la adresele: FlorentinaAnohel@socrates. ro ucianb@d ial, kappa. ro An d re i. Fo pescu @socratesJo. i


ISBN: 973-941 9-64-X

Grundtvig 1 / Proiecte de cooperare europeană: Manual de bune practici  

[Grundtvig 1 / European Cooperation Projects: Best Practices Manual] Trei: București, 2003 [scanned copy of the print edition]

Advertisement