Page 1

ŦŞřŖ²ŞŴţŵ

ŢŻżźƉƃŶƆƄźƃƑſƇžƂƅƄŽžƉƂƉƃžŸŻƆƇžƈŻƈƇƀžƋŷžŷƁžƄƈŻƀ šŶƈŸžƕ²ũƀƆŶžƃŶ ŦžŹŶ²žƔƃƕ


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

Latvijas Universitātes Bibliotēka / Библиотека Латвийского университета Библиотека Латвийского университета – это библиотека высшей школы государственного значения, предоставляющая качественные, разнообразные и современные услуги любому пользователю. Библиотека Латвийского университета обеспечивает в крупнейшей высшей школе Латвии – Латвийском университете - доступность информационных ресурсов и услуг для академической и научной деятельности, поддерживая стратегический план и направленность ЛУ на уникальность и научные достижения. Библиотека ЛУ собирает и популяризирует интеллектуальную собственность ЛУ. В фонде Библиотеки ЛУ находится более 1,6 млн. единиц печатных информационных ресурсов, предлагается также широкий спектр качественных электронных ресурсов - электронных журналов и электронных книг. Библиотека ЛУ - главный институт в Латвии, поддерживающий свободный доступ к научным информационным ресурсам, активно способствовует созданию первого институционального репозитария – Репозитария э-ресурсов ЛУ, и является участником проектов OpenAire и OpenAire+.

M.Dragomanova v.n. Nacionālās pedagoģiskās universitātes bibliotēka / Библиотека Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова Научная библиотека Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова учебно-вспомогательное, информационное, научное, культурно-образовательное структурное подразделение университета, обеспечивающее оперативный доступ к информации с целью интенсификации и повышения качества научного и образовательного процессов, выполняет мемориальную функцию сохранения научных достижений по различным отраслям знаний, в частности, сферы образования. Научная библиотека Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова является наибольшей среди библиотек педагогических учебных заведений Украины. Библиотека поддерживает проект открытого доступа к Знаниям через развитие открытых электронных архивов, создавая собственный институциональный репозитарий. Библиотека официальный партнер Украинской Библиотечной Ассоциации. Предметы собрания библиотеки: книги, периодические издания, электронные издания, диссертации, защищенные в НПУ имени М.П. Драгоманова. Объем собрания 1,2 млн. единиц хранения.

19.06. – 22.06.2013.

1


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

Starptautisks Latvijas – Ukrainas augstskolu bibliotēku simpozijs „Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē” Rīgā, 2013.gada 19.-22.jūnijā

Programma / Программа

19.06

Прибытие украинских участников 13.40 и поселение в отель "Art Hotel Laine” 15.00 – 16.00 Pusdienas / Обед 16.30

Atklāšana / Открытие симпозиума Latvijas Universitātes Bibliotēka, Visvalža ielā 4a I.Muižnieks, LU zinātņu prorektors / проректор по науке ЛУ A.Gržibovska, LU Ārlietu departamenta direktore / директор Департамента зарубежный связей ЛУ I.Rūmniece, LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne / декан Факультета гуманитарных наук ЛУ I.Gudakovska, LU Bibliotēkas direktore / директор Библиотеки ЛУ Л.Савенкова, Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, директор библиотеки / M.Dragomanova v.n. Nacionālās pedagoģiskās universitātes bibliotēkas direktore 17.00 – 18.30 1-я сессия: Феномен университетских библиотек I.Gudakovska. Latvijas augstskolu bibliotēku loma augstākās izglītības telpā / Роль вузовских библиотек в пространстве высшего образования Латвии Л.Савенкова. Бібліотеки університетів України – у сучасному освітньому просторі / Библиотеки университетов Украины – в современном образовательном пространстве Simpozija dalībnieku iepazīšanās un prezentācijas / Знакомство и презентации участников симпозиума 18.30 – 19.00 A.Volkova. Bibliotēkas apmeklējums / Посещение библиотеки 19.00 – 20.00 I.Buša. Ekskursija pa pilsētas centru / Экскурсия по центру Риги

2

19.06. – 22.06.2013.


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

20.06

10.00 – 12.00 10.00 – 10.20 10.20 – 10.40 10.40 – 11.00 11.00 – 11.20 11.20 – 11.40 11.40 – 12.00

12.00 – 12.30 13.00 – 14.00

2-я сессия: Открытый доступ фонда библиотеки и развитие услуг университетских библиотек Latvijas Universitātes Bibliotēka, Raiņa bulv. 19 Sesijas vadītāja / Руководитель сеccии – I.Rampāne Савенкова Л. Ресурси бібліотеки у структурі інтегрованого інформаційно-навчального середовища університету / Ресурсы библиотеки в структуре интегрированной информационнообразовательной среды университета I.Rampāne. Akadēmiskās bibliotēkas brīvpieejas krājums un pakalpojumi: daži veidošanas un kvalitātes aspekti / Некоторые аспекты организации и качества фонда свободного доступа и услуг академической библиотеки A.Avdeikina. No slēgtiem līdz brīvpieejas krājumiem: Latvijas Universitātes Bibliotēkas praktiskā darba pieredze / От закрытых фондов к фондам открытого доступа: практический опыт работы Библиотеки Латвийского университета Цимбалюк С. Бібліотека НУДПСУ – консерватизм і новаторство / Библиотека НУГНСУконсерватизм и новаторство Полтавець Т. Підвищення кваліфікації бібліотекаря – важлива складова діяльності сучасної університетської бібліотеки / Повышение квалификации библиотекаря – важная составляющая деятельности современной университетской библиотеки Хілобоченко Н. Способи ініціювання у студентської молоді інтересу до самостійної читацької діяльності та роль бібліотеки у формуванні і розвитку цього процесу / Способы инициирования у cтуденческой молодежи интереса к самостоятельной читательской деятельности и роль библиотеки в формировании и развитии этого процесса I.Tiško. Bibliotēkas apmeklējums / Посещение библиотеки Pusdienas / Обед, „Daily”, Raiņa bulv. 19

15.00 – 17.00 3-я сессия: Э-ресурсы и практика их использования. Open Access Latvijas Universitātes Bibliotēka, Kalpaka bulvārī 4 Sesijas vadītāja / Руководитель сеccии – I.Vēliņa-Švilpe 15.00 – 15.20 S.Ranka. E-resursu kolekcijas pārvaldība un attīstība akadēmiskā bibliotēkā: teorētiskie un praktiskie aspekti LU Bibliotēkas darbā / Управление и развитие коллекции э-ресурсов в Академической библиотеке: теоретические и практические аспекты в работе Библиотеки Латвийского университета 15.20 – 15.40 Баркова O. Цифрова репрезентація документ них колекцій: інтерфейси і функціональні рішення / Цифровая репрезентация документных коллекций: интерфейсы ифункциональные решения 15.40 – 16.00 Левченко Н. Репозитарій університету – стан, проблеми та перспективи розвитку / Репозитарий университета – состояние, проблемы и перспективы развития 16.00 – 16.20 V.Mazulis. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas periodikas fonda digitalizācija / Оцифровка фонда периодики Академической библиотеки Латвийского университета 16.20 – 16.40 I.Vēliņa-Švilpe. Virtuālā izstāde – mūsdienu līdzeklis informācijas sniegšanā / Bиртуальная выставка – современное средствo передачи информации 16.40 – 17.00 I.Gudakovska. LU Bibliotēkas dalība OpenAIRE un OpenAIREplus projektos / Проекты OpenAIRE и OpenAIREplus – участие Библиотеки Латвийского университета 17.00 – 17.30 M.Saviča. Bibliotēkas apmeklējums / Посещение библиотеки 18.00 – 19.00 Развлекательная прогулка на катере по Рижскому каналу и по реке Даугава

19.06. – 22.06.2013.

3


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

21.06

10.00 – 12.00 10.00 – 10.20 10.20 – 10.40 10.40 – 11.00 11.00 – 11.20 11.20 – 11.40 11.40 – 12.00 12.00 – 12.30 13.00 – 14.00

17.30 19.00 19.30 – 4.00

~ 4.00 – 5.00

22.06

4

4-я сессия: Специальные коллекции университетской библиотеки Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Rūpniecības ielā 10 Sesijas vadītāja / Руководитель сеccии – M.Saviča M.Saviča. Speciālo kolekciju raksturojums informācijas avotos / Характеристика специальных коллекций в информационных источниках A.Uzula. Latvijas Universitātes Bibliotēkas Reto izdevumu un rokrakstu kolekcija: seno gudrību glabātuve izglītošanās kontekstā / Фонд редких изданий и рукописей Библиотеки Латвийского университета: древняя мудрость в основе образовательного развития Заїнчківська І. Роль монастирських бібліотек у формуванні етнорелігійного простору України / Роль монастырских библиотек в формировании этнорелигиозного пространства Украины I.Mantiniece. LU profesoru E.Felsberga, P.Šmita, E.Stranda speciālās kolekcijas - unikāli avoti pētniecības darbam / Специальные коллекции профессоров ЛУ Э.Фельсберга, П.Шмидта, Э.Странда - уникальные источники для исследовательской работы V.Kocere. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas sadarbība ar Ukrainas universitātēm / Сотрудничество Академической библиотеки Латвийского университета с университетами Украины V.Urvačovs. Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Ukrainas literatūras nodaļas loma Latvijas ukraiņu integrācijas procesā / Роль Отдела украинской литературы Академической библиотеки Латвийского университета в процессе интеграции украинцев Латвии V.Kocere un V.Urvačovs. Bibliotēkas un ukraiņu centra apmeklējums / Посещение библиотеки и Украинского центра Pusdienas / Обед Vasaras saulgriežu svinības Turaidā / Праздник Летнего солнцестояния в Турайде Izbraukšana no Skolas ielas 11 uz Turaidas muzejrezervātu / Выезд из центра Риги (Skolas iela 11) в Турайду Īss ievads par pasākuma norisi, plānotajām aktivitātēm un to atrašanās vietām / Краткий экскурс в программу праздника Iepazīšanās ar pasākuma teritoriju, vainagu vīšanas darbnīcas, siera siešana brīvā dabā, saules pavadīšanas rituāls, latviešu tautasdziesmu dziedāšana un seno deju dancošana, uguns rituāls, saules lēkta sagaidīšana Dainu kalnā utml. / Ознакомление с территорией праздничного мероприятия, плетение венков, приготовление сыра на свежем воздухе, ритуальные проводы солнца с пением народных песен и плясками, традиционное очищение огнем, встреча восхода солнца на горе Дайну и т.п. Saules sagaidīšana un došanās uz Rīgu / Восход солнце и возвращение в Ригу

День отъезда украинских участников

19.06. – 22.06.2013.


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

Dalībnieku saraksts / Список участников Anžela

Avdeikina

Latvijas Universitāte

Irina

Buša

Latvijas Universitāte

Tamāra

Černišova

Latvijas Universitāte

Gunta

Dogžina

Latvijas Universitāte

Ruta

Garklāva

Latvijas Universitāte

Daina

Gavare

Latvijas Universitāte

Alina

Gržibovska

Latvijas Universitāte

Iveta

Gudakovska

Latvijas Universitāte

Jana

Klebā

Latvijas Universitāte

Vēsma

Klūga

Latvijas Universitāte

Venta

Kocere

Latvijas Universitāte

Valija

Liepkalne

Latvijas Universitāte

Alise

Ločmele

Latvijas Universitāte

Ilga

Mantiniece

Latvijas Universitāte

Valdis

Mazulis

Latvijas Universitāte

Indriķis

Muižnieks

Latvijas Universitāte

Liene

Nikele

Latvijas Universitāte

Ilga

Rampāne

Latvijas Universitāte

Sandra

Ranka

Latvijas Universitāte

Ilze

Rūmniece

Latvijas Universitāte

Mārīte

Saviča

Latvijas Universitāte

Daiga

Šļahota

Latvijas Universitāte

Dace

Šturme

Latvijas Universitāte

Irina

Tiško

Latvijas Universitāte

Viktors

Urvačovs

Latvijas Universitāte

Aija

Uzula

Latvijas Universitāte

Viktorija

Vaitkune

Latvijas Universitāte

Ilona

Vēliņa-Švilpe

Latvijas Universitāte

Aldona

Volkova

Latvijas Universitāte

19.06. – 22.06.2013.

5


Библиотека в информационно-образовательном пространстве университета

6

Ольга

Баркова

Спеціалізований Центр БАЛІ, ООО

Ірина

Заїнчківська

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Татьяна

Кириленко

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

Наталія

Левченко

Національний університет харчових технологій

Тетяна

Полтавець

Національний університет фізичного виховання і спорту

Александр

Савенков

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Людмила

Савенкова

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наталія

Хілобоченко

Київський національний університет будівництва та архітектури

Світлана

Цимбалюк

Національний університет державної податкової служби України

Лідія

Ярославская

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наталія

Теличко

19.06. – 22.06.2013.


5

1

4

3

2

1

Hotelis / отель "Art Hotel Laine”, Skolas ielā 11

4

2

Latvijas Universitātes Bibliotēka / Библиотека Латвийского университета, Visvalža ielā 4a

5

3

Latvijas Universitātes Bibliotēka / Библиотека Латвийского университета, Raiņa bulvārī 19

Latvijas Universitātes Bibliotēka / Библиотека Латвийского университета, Kalpaka bulvārī 4 Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka / Академической библиотеки Латвийского университета, Rūpniecības ielā 10 Kuģīša piestātne / причал кораблика, Bastejkalns

Starptautiskā simpozija "Bibliotēka universitātes informācijas un mācību vidē" programma  

Latvijas Universitātes Bibliotēka sadarbības līguma ietvaros ar M. Dragomanova Nacionālo pedagoģisko universitāti rīko starptautisku Latvija...