__MAIN_TEXT__

Page 1

                             


Šventa moteris  anapus  grotų   Betty  Lenora                                       2  


© 2012  Betty  Lenora                                                                                                                ISBN 978-609-95580-0-4   Visos  teisės  saugomos.  Nei  viena  knygos  dalis  be  raštiško  leidyklos  sutikimo  bet   kokia  forma  (fotografuojant,  mikrofilmuojant  ar  kokiu  kitokiu  būdu)  negali  būti   perspausdinama  arba,  panaudojant  elektronines  sistemas,  apdorojama,   dauginama  arba  platinama,  išskyrus  trumpas  citatas  kritiniuose  straipsniuose  ar   recenzijose.     Bet  kuris  internetinis  adresas  ar  nuoroda,  duota  knygoje,  gali  būti  pasikeitusi  ar   nebegaliojanti.       Šios   knygos   autorės   patarimai   nėra   medicininio   pobūdžio   ir   nėra   skiriami   kaip   receptas  fizinėms,  emocinėms  ar  medicininėms  problemoms  gydyti  nepasitarus   su  gydytoju.  Autorė  tiesiog  nori  pasidalinti  bendra  informacija  ir  padėti  atsakyti   jums  į  klausimus,  susijusius  su  emocine  ir  dvasine  gerove.  Už  pasekmes  taikant   kurį  nors  iš  aprašytų  metodų  nei  autorius,  nei  leidykla  neatsako.       ©  Vertimas  į  lietuvių  kalbą,  Neringa  Jagelavičiūtė-­‐Teišerskienė  2012     3  


Kreipimasis į  šventas  moteris  –  prisiminkite,  kas  esate♀   Ramybės  pamokos   Moterų  kalėjime  2008  ir  2009  m.      

4


„Mes esame  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima.“    

5


Pratarmė Išversti   šią   knygą   jums,   Lietuvos   moterys,   man   yra   didžiulė   dovana.   Už   tai   esu   dėkinga  idėjos  iniciatorei  Astai  Baškauskaitei.  Taipogi  esu  dėkinga  knygos  autorei   Betty  Lenorai  už  tai,  kad  veikia  tai,  ką  veikia  ir  savo  veikla  patvirtina  tiesą,  kurią   gilumoje  žinome  kiekviena:  Moteris  yra  gimdytoja,  kūrėja,  dievaitė,  apreiškėja  –   metas  mums  atgauti  orumą,  pažinti  savo  galią  ir  tapti  tuo,  kas  esame  iš  tikro.       Labai   įdomi   knygos   atsiradimo   istorija.     Betty   Lenora   šių   paskaitų   ciklą   skaitė   moterų   kalėjime   Čaučiloje   (Kalifornija).   Jos   mokinės   veikiai   suprato   žinutės   svarbą  ir  ėmė  to  mokyti  viena  kitą  savo  kamerose.  Negana  to,  būtent  jos  paprašė   mokytojos  išleisti  knygą,  kad  ši  išmintis  taptų  prieinama  kuo  daugiau  moterų.     Betty   Lenoros   mintys   svarbios   tiek   asmeniniu,   tiek   pasauliniu   lygmeniu.   Visų   pirma,   knyga   yra   moters   kreipimasis   į   moterį,   kvietimas   prisiminti   savo   tikrąją   prigimtį   ir   paskirtį.   Kaip   teigia   autorė,   mes   esame   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima,   o   didžiausia   dovana,   kurią   moteris   gali   padovanoti   pasauliui,   yra   būti   laiminga.   Kiekviena   moteris   ir   visos   moterys   drauge  turi  labai  svarbią  paskirtį.  Ši  paskirtis  yra  apreikšti  dvasios  dovanas,  kurios   randasi  per  mus  (ir  tik  per  mus!)  šiame  fiziniame  pasaulyje.     Iš   čia   seka   antroji   knygos   žinutė   –   moteris   yra   lemiamas   veiksnys   žmonijos   evoliucijoje.   Mes,   moterys,   net   neįsivaizduojame,   kokios   svarbios   ir   reikalingos   esame   Motinai   Žemei   ir   visai   joje   gyvenančiai   kūrinijai   šiuo   pereinamuoju   laikotarpiu.   Ekologinė   planetos   situacija,   pasaulinė   taika,   visuomenės   gerovė   ir   6  


laimingas žmogus   –   visa   tai   prasideda   nuo   to,   kaip   jaučiasi,   mąsto   ir   veikia   moteris.   Metas   pabusti   iš   tūkstantmečius   trukusios   užmaršties,   metas   padaryti   tai   dabar.   Niekas   kitas   nepadarys   to   už   jus   ir   net   norėdamas   negalėtų   to   padaryti,   nes   būtent   mes   esame   naujosios   žmonijos   aušros   pranašės.   Metas   suvokti  savo  galią,  atsakomybę,  ir  veikti  iš  šio  suvokimo  erdvės.     Ši  knyga  yra  unikali.  Tai  be  abejonės  geriausia  knyga  apie  moterį,  kokią  man  teko   skaityti.   Ypač   vertinu   jos   sistemiškumą,   dėl   ko   perskaitytus   dalykus   lengva   taikyti   kasdienybėje.  Knygą  sudaro  dvidešimt  keturios  RAMYBĖS  pamokos.  Kiekvienoje   iš   jų   vis   naujai   kartojama   ta   pati   tiesa.   Palaipsniui,   žingsnis   po   žingsnio   Betty   Lenora   veda   skaitytoją   savęs   atradimo   ir   realizavimo   link.   Manau,   kad   perskaičius   šią   knygą   kartą   ir   visiems   laikams   atsikratysite   abejonių   „Ar   aš   esu   pakankamai...  kokia  nors“.  Moteris  yra  daugiau  nei  pakankamai  nuostabi,  graži,   galinga,   kūrybinga,   dieviška.   Vienu   sakiniu,   ši   knyga   yra   geriausias   moteriškos   savivertės  pamokų  rinkinys,  kokį  man  teko  skaityti!   Neringa  Jagelavičiūtė-­‐Teišerskienė,     asociacijos  GAJA  moterims  vadovė      

7


8


RAMYBĖS pamoka:  pirmoji  diena   Mūsų   planetoje   būta   laikotarpio,   kai   žmonės   garbino   moterišką   dievybę.   Visuomenė  buvo  matriarchalinė,  o  tai  reiškia  –  jos  nariai  kildino  save  iš  moters,   taigi   žinojo,   kas   yra   jų   motina,   senelė,   prosenelė,   ir   taip   toliau.   Šeimos   vardą   ir   turtą  motina  perleisdavo  dukteriai.     Vyravo   įsitikinimas,   kad   moteris   yra   šventa,   ir   per   moterį   fiziniame   pasaulyje   rasdavosi   dvasios   dovanos.   Šį   įsitikinimą   patvirtino   faktas,   kad   vaiko   dvasia   į   šį   pasaulį  ateina  per  moterį.     Vyro  ir  moters  ryšys  buvo  toks:  vyras  saugojo  šventą  erdvę;  jis  sukurdavo  saugią   erdvę   moteriai,   idant   ji   galėtų   apreikšti   dvasios   pasaulio   dovanas.   Vyras   žinojo,   kas   esantis,   nes   moteris   žinojo,   kas   esanti.   Ji   buvo   Wakan   Moteris,   šventa   moteris,  gija,  per  kurią  dvasios  dovanos  pasiekia  fizinį  pasaulį.     Šiuo   metu   gyvename   patriarchalinėje   visuomenėje,   o   Wakan   Moteris   pamiršo,   kas   esanti.   Kol   moterys   neprisimins,   kas   esančios,   vyrai   negalės   prisiminti,   kas   esantys.   Wakan   Moterie,   metas   atsiminti,   kas   esi.   Tu   esi   šventa   moteris;   tu   atsakinga  už  dvasios  dovanų  apreiškimą  šiame  pasaulyje.     Gyvename  milžiniškų  evoliucinių  permainų  laikotarpiu.  Žmonija  susiduria  su  savo   godumo   pasekmėmis.   Eikvojame   išteklius   –   brangias   Žemės   dovanas   nė   nesusimąstydami,   kaip   jas   reikės   atkurti.   Varžydamiesi,   stumdydamiesi,   grumdamiesi   nukeliavome   taip   toli,   kaip   tik   buvo   įmanoma.   Mes   naikiname   savo   namus.  Naikiname  aplinką,  kuri  palaiko  mūsų  gyvastį.     9  


Mūsų oras,  vanduo  ir  Žemė  užteršti;  mūsų  gyvenimo  būdas  privedė  prie  to,  kad   iškilo  grėsmė  šios  planetos  gyvybei.  Artimiausioje  ateityje  turime  imtis  milžiniškų   pokyčių.   Visuose   senuosiuose   tekstuose   rasime   užuominų   apie   šį   sąmonės   virsmą.   Žemės   tautos   buriasi   į   bendruomenes,   kurių   tikslas   –   gyventi   tvariai   ir   kelti  žmonijos  sąmonę.     Daugybė  žmonių  pradeda  suprasti,  kad  pasaulinė  taika  įmanoma  tik  tuomet,  kai   susitaikome  su  savimi.  Išorinio  pasaulio  įvykiai  tiesiogiai  atspindi  žmonijos  širdies   gelmėse  vykstančius  dalykus.     Aš   neišmokysiu   nieko   naujo.   Aš   atėjau   priminti,   kas   tu   esi   iš   tikro,   Wakan   Moterie.  Atėjau  pakviesti  tave  prisiminti,  kad  esi  šventa.     Irokėzų   tautų   lyga   turėjo   tokią   valdžios   sistemą,   kuri,   kiek   žinoma   istorijai,   palaikė   taiką   ištisus   keturis   šimtmečius.   Kai   kas   teigia,   kad   ji   truko   keturiolika   šimtmečių.   Ją   sudarė   penkios   Amerikos   tautos,   siųsdavusios   savo   atstovus   į   tarybą.   Buvo   dveji   valdžios   rūmai   –   vyrų   ir   moterų   rūmai.   Vyrai   sprendė,   kas   turėtų   būti   apspręsta   įstatymo   ir   ar   pradėti   karą.   Bet   sprendimai   būdavo   priimami   tik   tuomet,   jei   moterys   nuspręsdavo,   kad   tai   pasitarnaus   visos   tautos   gerovei  būsimoms  septynerioms  kartoms.     Kitas   svarbus   moterų   darbas   Atstovų   rūmuose   būdavo   pašalinti   nuo   valdžios   bet   kurį  vyrą,  mėginusį  pasinaudoti  postu  vien  savo  tautos  labui.  Atsakingas  pareigas   galėjo  eiti  tik  visų  tautų  gerove  besirūpinantys  vyrai.  Dėl  šios  priežasties  irokėzų   atstovai,  sutikę  kolonijų  atstovus,  pirmiausia  klausdavo:   10  


O kur  jūsų  moterys?  Kaip  jūs  galite  valdyti  be  savo  moterų?    

Irokėzų visuomenė  buvo  matriarchalinė.     „Mes  labiausiai  bijome  ne  to,  kad  esame  bejėgės.  Labiausiai  mus  gąsdina  tai,  kad   esame  galingesnės  nei  galime  įsivaizduoti.“1   „Mes   –   ne   žmogiški   sutvėrimai,   mėginantys   būti   dvasinėmis   būtybėmis,   o   dvasinės  būtybės,  besistengiančios  būti  žmonėmis.“2   Viskas,   ką   patiriame   šiame   fiziniame   pasaulyje,   tiesiogiai   atspindi   mūsų   vidinę   būseną.   Mes   esame   vibracinės   būtybės.   Pritraukiame   ir   patiriame   tai,   į   ką   sutelkiame  savas  mintis.  Gauname  tai,  apie  ką  mąstome  –  visai  nesvarbu,  norime   to  ar  ne.     Aukščiausioji  dvasinė  mūsų  savastis  per  gyvenimo  įvykius  veda  mus  link  šaltinio   energijos.  Kol  priešinamės  ir  kovojame  su  tuo,  kas  vyksta,  kenčiame.   Praeitis   ir   ateitis   yra   iliuzija,   proto   išmonė.   Vienintelis   tikras   dalykas   yra   dabartis.   Kai  perkeliate  savo  dėmesį  į  centrą  –  saulės  rezginį,  ir  susitelkiate  į  čia  ir  dabar,   kančia  dingsta.  Jūs  radote  savo  ramybės  tašką.     Atsidūrusios   dabartyje,   susitelkite   į   tai,   kas   vyksta   aplink   jus   iš   tikro.   Mokykitės   būti   dėkingos   už   tai,   ką   matote,   juntate,   ragaujate,   girdite,   užuodžiate   ir   jaučiate   intuityviai.   Dėkingumas   yra   kelias   į   gausą   tiek   fiziniame,   tiek   dvasiniame   pasaulyje.  Dėkingumas  suderina  jūsų  vibracijas  su  šaltinio  energija.     „Jeigu  tai  ne  tavo,  neimk  to.   Jeigu  tai  netiesa,  nesakyk  to.     11  


Jeigu tai  neteisinga,  nedaryk  to.“3   Te  šie  trys  trumpučiai  sakiniai  persismelkia  į  pačią  jūsų  būties  šerdį.  Tai  didžiulis   iššūkis.   Mes   taip   nusiderinome   į   nepriteklių,   kad   imame,   kas   papuola,   kai   tik   pasitaiko   menkiausia   galimybė   ir   jausdamos   kaltę   neigiame,   kad   galėjome   būti   tokios   paviršutiniškos.   Gilumoje   žinome:   jei   darome   ką   nors,   kas   prieštarauja   tikrajai  mūsų  prigimčiai,  tyrasis  energijos  šaltinis  privers  mus  kentėti.     Dailus   žibantis   daikčiukas,   pasičiuptas   silpnybės   akimirką,   praranda   savo   žavesį,   vos  tik  bandome  juo  pasidžiaugti.  Silpnybė  pareiškia  Visatai:     –

Žinau, kad  negali  patenkinti  visų  mano  poreikių.  

Šitaip nusiderinate   į   nepriteklių   savo   gyvenime.   Prisiminkite:   į   ką   sutelkiate   dėmesį,  tas  apsireiškia.  Jei  manysite,  kad  jums  negana,  niekada  ir  nebus  gana  –   kad   ir   kiek   gautumėte.   Susitelkusios   į   dėkingumą,   atveriate   duris   gausai   iš   dvasinio  pasaulio,  o  ši  atveria  duris  gausai  fiziniame  pasaulyje.  Prisimink  –  tu  esi   Wakan   Moteris,   šventa   moteris;   būtent   tu   apreiški   dvasios   dovanas   fiziniame   pasaulyje.       Kai   darote   ką   nors,   kas   prieštarauja   tikrajai   jūsų   prigimčiai,   užveriate   vidines   duris,   ir   dvasios   dovanos   negali   pasiekti   šio   pasaulio.   Žemei   reikia,   kad   visos   mes   dabar   pabustume   iš   ilgai   trukusio   miego   ir   prisimintume,   kas   esame   iš   tikro   ir   kokia  tikroji  mūsų  paskirtis.  Miegančiosios  gražuolės,  pabuskite.     Matriarchalinės   visuomenės   moterys   turėjo   tokią   tradiciją.   Tuščio   mėnulio   dienomis   (per   jaunatį,   kai   danguje   nesimatydavo   mėnulio)   moterys   palikdavo   12  


vyrus ir   vaikus,   su   savimi   pasiimdavo   tik   žindančius   kūdikius.   Tai   būdavo   menstruacijų   laikas;   laikas,   kai   šydas   tarp   dvasinio   ir   fizinio   pasaulio   tapdavo   ploniausias.   Moterys   susirinkdavo   maždaug   keturioms   dienoms   melstis,   dainuoti   ir   apreikšti   dovanas   visos   tautos   gerovei   būsimoms   septynerioms   kartoms.   Dovanos   galėjo   būti   įvairios:   vaikas,   įrankis,   idėja,   daina,   malda   ar   kas   nors   panašaus.  Baigiantis  mėnulio  laikui,  moterys  su  dovanomis  grįždavo  pas  vyrus  ir   vaikus.     Norėčiau   pakviesti   jus   pagerbti   šią   tradiciją   štai   taip.   Pirmąsias   keturias   jaunaties   dienas   susikurkite   aukurėlį   iš   žvakių,   žolelių   ar   gėlių.   Kad   ir   kokie   dalykai   tai   bebūtų,   jie   turėtų   pagerbti   moteriškąją   energiją.   Išsakykite   savo   ketinimą   apreikšti   dvasios   dovanas   visiems   savo   artimiesiems   būsimoms   septynerioms   kartoms.  Dainuokite  ir  melskitės  balsu,  nes  Rojų  Žemėje  įtvirtiname  būtent  protu   ir  balsu.                  

13


„Susitelkusios į  dėkingumą,  atveriate  duris  gausai...“      

 

14


RAMYBĖS pamoka:  antroji  diena   Labiausiai   bijome   ne   to,   kad   esame   nepilnavertės.   Labiausiai   mus   gąsdina   tai,   kad  esame  galingesnės,  nei  galime  įsivaizduoti.  Labiausiai  mus  gąsdina  ne  mūsų   tamsa,  o  šviesa.  Mes  klausiame  savęs:   –

Kas aš  tokia,  kad  būčiau  puiki,  žavi,  talentinga,  įstabi?  

O iš  tikro  –  kas  jūs  nesate?   Jūs   esate   Kūrėjo   vaikas.   Jūsų   kuklumas   pasauliui   nieko   neduoda.   Joks   pasiekimas   susigūžti  taip,  kad  jus  supantys  žmonės  jaustųsi  nesaugūs.  Mes  gimėme  apreikšti   mumyse   glūdinčio   Kūrėjo   šlovę.   Ji   būdinga   ne   keletui   išrinktųjų,   o   kiekvienai   mūsų;  ir  kai  tik  leidžiame  sau  šviesti,  akimirksniu  duodame  leidimą  kitiems  daryti   tą  patį.  Kai  išsilaisviname  nuo  baimės,  mūsų  buvimas  šalia  automatiškai  išlaisvina   kitus.1     –  Marianne  Williamson   Ir   mes   esame   galingos,   tokios   galingos,   kad   nė   neįsivaizduojame.   Mes   esame   dvasinės  būtybės,  energinės  būtybės;  visa,  ką  regime  šiame  fiziniame  pasaulyje,   yra  iliuzija.  Tai,  ką  matome,  yra  tai,  ką  susikūrėme  pasitelkdamos  vakarykščių  ir   užvakarykščių  minčių  energiją.     Keisdamos   mintis,   keičiame   ir   savo   fizinę   tikrovę.   Gauname   tai,   į   ką   sutelkiame   savo  dėmesį  –  norime  to  ar  ne.  Taigi  geriausia  susitelkti  į  tai,  ko  norime.  Jūs  esate   kūrybiškumu   pulsuojantis   Kūrėjo   vaikas   ir   nuolat   ką   nors   kuriate.   Didžiąją   savo  

15


gyvenimo dalį   praleidžiame   perkurdamos   tai,   ką   matome.   Kai   ką   nors   matome,   apie  tai  mąstome,  o  mąstydamos  tą  pačią  patirtį  perkuriame.     Mes   sudarytos   iš   atomų,   kurie,   kaip   teigia   kvantinė   fizika,   yra   tyra   energija   su   nedidele   materijos   priemaiša.   Atome   esanti   materija   tai   išnyksta,   tai   vėl   atsiranda.   Faktas,   kad   galime   ką   nors   paliesti,   nors   nuolat   vyksta   ši   materijos   kaita,  yra  didžiulė  paslaptis.     Kai   1945   metais   mokslininkams   pavyko   išskaidyti   atomą,   jie   susprogdino   du   miestus.  Tai  didžiulė   galia!  Jūs  esate  tyra  pozityvi  energija;  būtent  tai  jūs  esate  iš   tikro.  Jūs  esate  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima.  Bet  kuris   jūsų  veiksmas,  prieštaraujantis  tikrajai  jūsų  prigimčiai  –  tyrai  pozityviai  energijai,   kuri  trokšta  mylėti  ir  būti  mylima,  sukelia  jums  kančią.     Susiliekite   su   šia   platesniąja,   senesniąja,   išmintingesniąja,   galingesniąja   vidine   energijos   tėkme.   Susijunkite   su   tikrąja   savo   savastimi,   ir   te   visi   jūsų   sprendimai   gimsta   iš   šios   vietos.  Kad   užmezgėte   ryšį,   esate   tekanti   ir   augate   iš   ten,   kas   esate   iš  tikro,  pajusite  iš  grįžusio  gyvenimo  džiaugsmo.     Nebijokite   šviesti.   Taip,   iš   pradžių   kitus   tai   gali   gąsdinti.   Bet   jiems   patiks   jūsų   gyvenimo   džiaugsmas,   ir   jie   panorės   prie   jūsų   prisijungti   arba   sustiprėjusi   jūsų   energija   juos   išlaisvins   ir   leis   jiems   tęsti   kelionę   su   tais,   kurių   vibracijos   jiems   artimesnės.     Slėpdamos  savo  šviesą  nevykdote  savosios  paskirties.  Jūs  esate  šventos;  atėjote   čia  su  didžia  paskirtimi.  Jūs  turite  dvasios  dovanų,  kuriomis  galite  apdovanoti  šį   16  


pasaulį. Tik   jūs   galite   apreikšti   ypatingąsias   savo   dovanas.   Negalite   pasiūlyti   pasauliui  mano  dovanų.  Jūsų  dovanos  yra  vertingos,  šventos  ir  pasauliui  jų  labai   reikia.     Šventoji   Wakan   Moteris   privalo   pabusti   iš   ilgai   trukusio   vidinio   miego   ir   prisiminti,   kad   tikroji   jos   pareiga   yra   apdovanoti   šį   fizinį   pasaulį   dvasios   dovanomis.  Jūs  esate  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima.  Šis   pasaulis  pasiruošęs  priimti  jūsų  dovanas.  Aš  pasiruošusi  priimti  jūsų  dovanas.      

17


„Tik jūs  galite  apreikšti  ypatingąsias  savo  dovanas.“  

18


RAMYBĖS pamoka:  trečioji  diena   Energijos  švaistymas  apgailestavimams  dėl  praeities  ar  bandymams  išsisukti  nuo   ateities   mus   sekina.   Jei   nuogąstauju,   kad   mano   susikurtas   ateities   vaizdinys   (ne)išsipildys,  išeikvoju  tam  visą  savo  energiją  ir  negaliu  gyventi  šiandien;  tačiau   gyventi  įmanoma  tik  gyvenant  šiandien.     Aš   nemąstysiu   apie   tai,   kaip   kiti   pasielgs   ateityje,   o   taip   pat   nesitikėsiu,   kad   jie   elgsis   geriau   ar   blogiau,   nes   iš   tiesų   šie   mano   lūkesčiai   yra   pastangos   kurti.   Aš   mylėsiu  ir  leisiu  viskam  vykti.     Visi  žmonės  nuolat  keičiasi.  Jei  mėginu  juos  vertinti,  vertinu  juos  tik  pagal  tai,  ką   manau  apie  juos  žinanti  ir  nesuprantu,  kad  daug  ko  nežinau.  Aš  pasitikėsiu  kitų   pastangomis   augti   ir   patikėsiu   jų   pasiektomis   pergalėmis,   apie   kurias   nieko   nenutuokiu.   Aš  irgi  nuolat  keičiuosi  ir  panorėjusi  galiu  padaryti  taip,  kad  keisčiausi  į  gera.  Aš   galiu  keistis.  Kitus  galiu  tik  mylėti.1     Mes   esame   energinės   būtybės.   Susitelkusios   į   vidinę   tyros   pozityvios   energijos   tėkmę,   galime   sąmoningai   pradėti   keisti   savo   gyvenimą   norima   linkme.   Viskas   prasideda   šią   akimirką,   būtent   šią   akimirką.   Sąmoninga   mintis   būtent   šią   akimirką  leidžia  mums  kiekvieną  dieną  pradėti  naujai.     Jei   ilgimės   ar   apgailestaujame   dėl   praeities   ar   ateities,   švaistome   savo   brangią   energiją.   Susiliedamos   su   dabartimi,   susiliedamos   su   tuo,   kas   esame   iš   tikro,   19  


tampame tyra   pozityvia   energija,   trokštančia   mylėti   ir   būti   mylima,   susijungiame   su  didžiąja  galingąja  Visuma.     Nuolat   grįždamos   prie   nuoskaudų,   kurias   teko   patirti,   vis   skaudiname   save.   Atleiskite  viską  ir  visiems,  net  jeigu  atleisti  neįmanoma.  Taip,  to  niekada  neturėjo   nutikti;   jie   galėjo   geriau   su   jumsi   elgtis,   bet   ši   patirtis   buvo   puiki   pamoka.   Galbūt   pamatėte,  kaip  elgtis  nedera,  taigi  padėkokite  jiems  už  tai,  kad  parodė  jums,  kaip   elgtis  nedera.  Atleiskite  jiems,  kad  išlaisvintumėte  savo  širdį.  Kiti  visai  nesvarbu.   Svarbu   susigrąžinti   savo   galią,   savo   brangią   energiją.   Jūsų   skriaudėjams   net   nebūtina   žinoti,   kad   jiems   atleidote;   atleiskite   dėl   savęs.   Jūs   esate   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Bet   kuris   jūsų   veiksmas,   prieštaraujantis  tam,  kas  esate  iš  tikro,  suteikia  jums  kančią.     Prisiminkite  ir  tai:   jūsų  skriaudėjai  irgi  yra  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti   ir   būti   mylima,   taigi   bet   kuris   jų   veiksmas,   prieštaraujantis   tam,   kas   jie   yra   iš   tikro,   suteikia   jiems   kančią.   Tai   žinodamos,   lengviau   juos   paleisite   ir   atjausite.   Išlaisvinkite   savo   širdį   ir   leiskite   jiems   tęsti   savo   kelionę.   Pasitikėkite   jų   pastangomis    augti,  nors  apie  šias  jų  pastangas  nieko  ir  nežinote.     Prisiminki,   kas   esi:   Tu   esi   šventa   Wakan   Moteris.   Atėjai   į   šį   fizinį   pasaulį,   kad   prisimintum,   kas   esi   ir   apdovanotum   šį   pasaulį   savo   dvasios   dovanomis.   Kiekvieną   kartą,   kai   sąmoningai   susilieji   su   tuo,   kas   esi   iš   tikro,   sustiprini   pozityvių  permainų  srovę  šiame  fiziniame  pasaulyje.    

20


Laikai, kai   Wakan   Moteris   buvo   gerbiama   dėl   dvasinių   dovanų,   kuriomis   apdovanoti   šį   pasaulį   yra   jos   pareiga,   seniai   praeityje.   Gerbki   save,   šventa   moterie.  Prisimink,  kas  esi.  Šis  pasaulis  seniai  laukia  tavo  sugrįžimo  ir  apreiškimų.       Papasakosiu  jums  istoriją  apie  tai,  kaip  rasti  Kūrėją...  Kartą  gyveno  berniukas.  Jis   norėjo   sutikti   Kūrėją.   Berniukas   žinojo,   kad   Kūrėja   gyvena   toli,   taigi   susikrovė   lauknešėlį  ir  iškeliavo.     Paėjėjęs  kokius  tris  kvartalus,  sutiko  senutę.  Ji  sėdėjo  parke  ir  stebėjo  balandžius.   Berniukas  prisėdo  šalia  ir  pravėrė  savo  krepšį.  Buvo  besiruošiąs  gurkštelėti  savo   gėrimo,  bet  pastebėjo,  kad  senutė  alkana,  taigi  pasiūlė  jai  pyragaitį.     Ji   padėkojo   ir   nusišypsojo.   Jos   šypsena   buvo   tokia   graži,   kad   berniukas   norėjo   pamatyti   ją   dar   kartą,   taigi   pasiūlė   jai   ir   savo   gėrimo.   Ji   ir   vėl   nusišypsojo.   Taip   užkandžiaudami   ir   šypsodamiesi   jie   praleido   visą   popietę,   nepratardami   nė   žodžio.     Kai   sutemo,   berniukas   suprato,   kad   yra   labai   pavargęs   ir   pakilo   eiti,   bet   vos   paėjęs   kelis   žingsnius   apsigręžė,   pribėgo   prie   senutės   ir   ją   apkabino.   Ji   nusišypsojo  plačiausia  šypsena  pasaulyje.     Kai   berniukas   netrukus   parėjo   namo,   jo   mama   nustebo,   dėl   ko   jis   toks   laimingas,   ir  ji  paklausė:     –  Ką  tokio  šiandien  veikei,  kad  toks  laimingas?   Jis  atsakė:   21  


– Pietavau   su   Kūrėja,   ir   žinai   ką?   Gražesnės   šypsenos   už   jos   nesu   gyvenime  regėjęs!   Tuo   tarpu   senutė   irgi   grįžo   namo   spinduliuodama   iš   džiaugsmo.   Jos   sūnų   apstulbino  ramybė  jos  veide,  ir  jis  paklausė:   –  Mama,  ką  tokio  šiandien  veikei,  kad  esi  tokia  laiminga?   Ji  atsakė:   –   Valgiau   pyragaičius   parke   su   Kūrėju.   Žinai,   jis   daug   jaunesnis,   nei   tikėjausi.2     Niekada  nenuvertinkite  geranoriško  poelgio  galios.  Ar  žinote,  kad  cheminiai  kūno   procesai   gali   pakisti   per   dvi   šimtąsias   sekundės?   Ar   žinote,   kad   žmogaus   smegenys   geba   pagaminti   bet   kokį   vaistą,   reikalingą   jūsų   kūnui?   Ar   žinote,   kad   tas  „ak“,  kurį  pajutote  klausydamosi  šios  istorijos,  byloja  apie  cheminių  procesų   pokyčius  jūsų  kūne?     Serotoninas   yra   tai,   ko   trūksta   jūsų   kūnui,   kai   Vakarų   gydytojai   išrašo   jums   antidepresantų.  Jie  mėgina  pažadinti  smegenų  neurosiųstuvus,  kad  pradėtumėte   gerai  jaustis.     Geras   žodis,   nuoširdi   šypsena,   geranoriško   poelgio   stebėjimas   ar   jo   atlikimas   pakelia   serotonino   lygį,   ir   smegenys   išskiria   cheminius   junginius,   dėl   kurių   pagerėja   jūsų   nuotaika.   Kiekvieną   kartą,   kai   prisiminsite   šią   istoriją,   užplūs   tas   pats   jausmas,   jeigu   sąmoningai   iš   naujo   skirsite   dėmesio   jausmui,   aplankiusiam   22  


išgirdus pasakojimą   pirmą   kartą.   Taip   mokotės   naudotis   savo   kūno   chemija,   ja   gydytis.   Jūs   net   neįsivaizduojate,   kokios   galingos   esate.   Jūs   daug   kūrybingesnės   negu  manote.     Sąmoningai  keisdamos  savo  mintis  tomis,  kurios  jus  džiugina,  keičiate  savo  kūno   cheminę  būklę,  sustiprinate  imuninę  sistemą  ir  padovanojate  šiam  pasauliui  dar   vieną  dvasios  dovaną.                  

23


„Šis pasaulis  seniai  laukia  tavo  sugrįžimo  ir  apreiškimų.“      

        24  


RAMYBĖS pamoka:  ketvirtoji  diena   Tai,   ko   siekia   ar   įsikimba   ego,   tėra   pakaitalai   Būčiai,   kurios   jis   negali   apčiuopti.   Galite  vertinti  ir  rūpintis  daiktais,  bet  jei  prie  jų  prisirišate,  žinokite  –  tai  jūsų  ego.   Ir  iš  tikro  jūs  prisirišate  ne  prie  daikto,  o  prie  minties  „aš“,  „mano“.     Kaip   paleisti   šį   prisirišimą?   Nė   nemėginkite.   Tai   neįmanoma.   Prisirišimas   prie   daiktų  atkrinta  pats,  kai  tik  liaujatės  bandę  juose  surasti  save.  „Aš  esu  suvokimas,   suvokiantis  prisirišimo  faktą.“  Nuo  čia  prasideda  sąmonės  virsmas.1   –    Eckhart  Tolle   Kai   įeiname   į   klasę,   pasirenkame   kėdę,   vietą  patalpoje,   ir   tai   tampa   „Mano   kėde,   mano   vieta.“   Mintimis   galite   prisirišti   prie   sėdėjimo   vietos.   Kada   nors   kas   nors   atsisėda   ant   „jūsų“   kėdės.   Kyla   klausimas:   „Ką   man   daryti   su   tuo   sunkumo   jausmu,  kuris  kyla  iš  prisirišimo?“   Dabar   prisiminkite,   kad   mentaliniame/emociniame   kūne   esantis   sunkumas1   persismelkia  į  fizinį  kūną  ir  tampa  liga.  Trumpam  atsitraukite  ir  pastebėkite,  kas   vyksta   šią   akimirką.   Atkreipkite   dėmesį   į   patalpoje   tvyrančią   atmosferą.   Ar   tai,   dėl  ko  kovoju,  turi  prasmę?     Galbūt   tai   yra   Visatos   kvietimas,   jūsų   senesniosios,   išmintingesniosios   savasties   atsakymas.  Paleiskite  šį  prisirišimą  ir  leiskite  Visatai  jus  apdovanoti.  

                                                                                                                      1

Angl.   disease   reiškia   „liga“.   Čia   autorė   naudoja   žodžių   žaismą   ir   įžvelgia   gilias   sąsajas:   dis-­‐ease   pažodžiui  išvertus  reiškia  „ne-­‐lengvumas“,  t.y.  sunkumas  (vert.  past.)  

25


Papasakosiu jums   istoriją.   Kartą   per   Kalėdas   Lietuvoje   lankiau   dukterį   ir   keturis   anūkus.   Kai   išvykimo   dieną   atvykau   į   oro   uostą,   išvykimo   salės   darbuotoja   pažiūrėjo  į  mano  bilietą  ir  pasakė:   –  Jūs  pavėlavote.  Į  lėktuvą  patekti  nebegalite.     Lėktuvas  stovėjo  ant  pakilimo  tako,  keleiviai  vis  dar  įeidinėjo  į  jį,  o  verslo  klasės   keleiviai  kaip  tik  praeidinėjo  pro  kontrolės  postą.     Mes  su  dukra  susižvalgėme,  ir  aš  ėmiau  maldauti:   –  Lėktuvas  štai  ten!  Perkelkite  mane  į  verslo  klasę!  Prašau,  leiskite  man   skristi!   Bet  ji  buvo  nepermaldaujama  ir  atsakė:   –   Aš   jau   įvedžiau   jus   į   kompiuterį   kaip   nepasirodžiusį   keleivį,   ir   kompiuteris  mane  atjungė.  Jūs  negalite  skristi.     Buvo   aišku,   kad   tą   dieną   tuo   lėktuvu   skristi   negalėsiu.   Prisiminiau   Eckhart   Tolle   žodžius:  „Kai  negalite  priimti  to,  kas  vyksta,  kenčiate.“  Tuomet  pakeičiau  minčių   kryptį.   „Visata   turi   man   dovaną.   Manęs   laukia   nuotykis,   ir   aš   sakau:   „Esu   jam   pasiruošusi.“   Kai  išėjome  iš  oro  uosto,  pirmoji  dovana  buvo  dukters  žodžiai:   –  Aš  labai  vertinu  tokį  tavo  požiūrį.   Keletą   valandų   mes   dėliojome   reisus,   kad   spėčiau   nusigauti   iki   Kalifornijos   ir   grįžti   į   darbą   pirmadienio   rytą.   Puikiai   praleidome   laiką,   ir   šios   papildomos   valandos  buvo  antroji  dovana.     26  


Tą vakarą   mano   duktė   su   vyru   išėjo   į   susitikimą,   o   aš   likau   namie   su   dviem   nuostabiomis   savo   anūkėmis   (ketverių   ir   šešerių   metų   amžiaus)   ir   dviem   nuostabiais   anūkais   (dešimties   ir   keturiolikos   metų   amžiaus).   Dovanos   tiesiog   pasipylė   iš   Visatos.   Aš   taip   džiaugiuosi,   kad   neiššvaisčiau   laiko   mėgindama   pakeisti  tai,  kas  vyksta.     Taigi  kai  pamatysite,  kad  ant  kėdės,  kurią  mintyse  pasisavinote,  atsisėdo  kažkas   kitas,   tiesiog   paleiskite   prisirišimą   ir   apsidairykite   –   kokį   nuotykį   jums   dovanoja   Visata.   Kaip   sako   Wayne   Dyer,   „Kai   pakeičiate   požiūrį   į   gyvenimą,   keičiasi   ir   gyvenimas.“2   Papasakosiu   jums   dar   vieną   istoriją.   Kartą   viena   kokerspanielio   kalytė   atsivedė   jauniklių.   Paskutinį   šuniuką   ji   atstūmė,   ir   išsigandęs   šeimininkas   netruko   išsiaiškinti,  kad  dėl  kiškio  lūpos  šunytis  negali  žįsti.     Visi  kiti  jaunikliai  buvo  gražūs  ir  sveiki  ir  netrukus  buvo  užsakyti.  Tik  šuniuko  su   kiškio  lūpa  niekam  nereikėjo.  Šeimininkai  maitino  jį  švirkštu  ir  iš  rankos.     Kitoje  gatvės  pusėje  gyvenusi  kaimynė  atėjo  pasiteirauti,  ar  dar  būtų  šuniukas  jos   anūkui.  Šeimininkas  atsakė,  kad  būtinai  praneš,  jei  kas  nors  atsiims  savo  užstatą.     Taip   jau   nutiko,   kad   visus   šuniukus   pasiėmė   laiku,   o   vienas   liko,   taigi   šeimininkas   paskambino  kaimynei  ir  pasakė,  kad  jie  su  anūku  galį  ateiti  pasiimti  šunelio  apie   aštuntą  vakaro.     Deja,   visai   prieš   pat   aštuonias   atvyko   žmogus,   užsisakęs   šuniuką.   Atėjusiai   kaimynei  su  anūku  šeimininkas  pasakė,  kad  šuniukų  nebelikę.     27  


– Atleisk,  Džefri.  Jie  pardavė  visus  šuniukus,  –  pasakė  kaimynė  anūkui.   Kaip  tik  tą  akimirką  miegamajame  likęs  šuniukas  pradėjo  unkšti.     –   Mano   šuniukas!   Mano   šuniukas!   –   sušuko   berniukas,   išlindęs   senelei   iš   už   nugaros.   Šeimininkas   apstulbo   pamatęs,   kad   berniukas   buvo   su   kiškio   lūpa.     Berniukas  nubėgo  į  kambarį,  kur  vis  dar  unkštė  šunelis.  Kai  trys  suaugusieji  įėjo  į   kambarį,  berniukas  laikė  šuniuką  ant  rankų.     –   Žiūrėk,   senele.   Jie   pardavė   visus,   išskyrus   šitą   gražuolį,   ir   jis   visai   kaip   aš!                             28  


„Nuostabus dalykas,  kai  žmogus,     pažvelgęs  į  save  veidrodyje,  mato  „gražuolį“.  

29


RAMYBĖS pamoka:  penktoji  diena   Kartą   mergaitė   pasiguodė   senelei,   kad   klasės   draugas   ją   nuskriaudė.   Senelė   ją   išklausė  ir  tarė:     –   Papasakosiu   tau   istoriją...   Kartais   ir   aš   širsdavau   ant   tų,   kurie   mane   nuskriaudė  ir  visai  nesuko  sau  dėl  to  galvos.  Bet  neapykanta  nualina  tave   pačią  ir  nepakenkia  priešui.  Tai  tas  pats,  kas  išgerti  nuodų  ir  tikėtis,  kad   priešas  numirs.  Daugybę  kartų  teko  grumtis  su  šiais  jausmais.   Ji  tęsė  toliau:   –  Tarsi  manyje  gyventų  dvi  vilkės;  viena  –  gera  ir  taiki.  Ji  darniai  sugyvena   su  visa  aplinka  ir  neįsižeidžia,  kai  nėra  ko  įsižeisti.  Ji  kovoja  tik  tada,  kai   būtina,   ir   kovoja   teisingai.   O   kita   vilkė   –   ak!   Ji   tiesiog   pasiutusi.   Menkiausia  smulkmena  varo  ją  iš  proto.  Ji  kovoja  su  visais  visą  laiką,  be   jokios  dingsties.  Ji  negali  mąstyti,  nes  viską  užgožia  neapykanta  ir  pyktis.   Šis   pyktis   beviltiškas,   nes   jis   nieko   nekeičia.   Kartais   sunkoka   gyventi   su   šiomis  dviem  vilkėmis,  nes  jos  abi  mėgina  mane  užvaldyti.   Anūkė  atidžiai  pažvelgė  senelei  į  akis  ir  paklausė:   –  Senele,  o  kuri  laimi?   Ši  nusišypsojo  ir  atsakė:   –  Laimi  toji,  kurią  maitinu.1   –  Indėnų  pasakojimas     30  


Kadaise aš   irgi   stipriai   nekenčiau   tų,   kurie   mane   nuskriaudė   ir   visai   dėl   to   neapgailestavo.  Jaučiausi  apgauta  to,  kuriam  patikėjau  savo  gyvenimą.  Pamiršau,   kad   mano   gyvenimas   yra   dovana,   kurią   man   patikėjo   Didžioji   Dvasia.   Mane   užvaldė   baimė,   ir   aš   perdaviau   valdžią   į   kito   rankas.   Anas   nežinojo,   kad   mano   širdis   ar   vidinė   būtis   yra   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Anas   negailestingai   pasiglemžė   viską,   ką   turėjau,   ir   aš   beprotiškai   stengiausi   atgauti  tai,  kas  prarasta.     Mane   kasdien   kankino   mintys   apie   savižudybę.   Baimė   ir   neapykanta   vedė   į   dar   gilesnę   baimę   ir   neapykantą.   Mano   žandikauliai   buvo   siaubingai   surakinti,   kadangi   kursčiau   savyje   šias   galingas   emocijas.   Kai   supratau,   kad   ištisus   trejus   siaubingus   metus   praleidau   vizualizuodama   savižudybę,   man   pradėjo   skilinėti   dantys.   Aš   žaisdavau   su   savo   šratiniu   šautuvu,   kol   iš   vamzdžio   pasirodydavo   ugnis.  Išbandinėjau  ir  savo  lanką;  jį  vadinau  „tyliu  mirtinuoju“.     Kai   man   pasakė,   kad   skilinėja   mano   apatiniai   krūminiai   dantys,   supratau,   kad   neapykanta  tik  sužeidžia  indą,  kuriame  ji  rusena.  Tas  indas  buvau  aš.     Pradėjau   vidinę   kelionę,   kelionę   į   save.   Tuomet   supratau,   kad   turiu   išmokti   atleisti  sau.  Tik  tuomet  pradėjau  maitinti  tą  vilkę,  kuri  kovoja  tik  tada,  kai  būtina   ir  kovoja  teisingai.     Atleisti   reiškia   susigrąžinti   savo   galią.   Būtent   mano   priešas   parodo   man   tai,   kas   manyje  baisiausia.  Būtent  mano  priešas  parodo  man,  kaip  nedera  elgtis.  Būtent   mano   priešas   parodo   man   tą   mano   dalelę,   kuriai   reikalingas   mano   dėmesys;   31  


dalelę, labiausiai  nutolusią  nuo  tyros  pozityvios  energijos,  trokštančios  mylėti  ir   būti  mylima.     Būtent  mano  atsiskyrimas  nuo  to,  kas  aš  esu  iš  tikro,  verčia  mane  kentėti,  ir  tik   grįžimas  į  tai,  kas  esu,  padaro  galą  šioms  kančioms.  Šioje  giluminėje  savo  erdvėje   suprantu,  kad  mano  priešas  irgi  yra  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti   mylima,  ir  kiekvienas  veiksmas,  prieštaraujantis  tikrajai  jo  prigimčiai,  sukelia  jam   kančią.  Iš  šio  supratimo  taško  manyje  gimsta  atjauta  priešui,  ir  aš  suprantu,  kad   pati   esu   didžiausias   savo   priešas.   Didžiausia   dovana,   kurią   galiu   padovanoti   kitiems,  yra  būti  laiminga.                             32  


„Mano gyvenimas  yra  dovana,  kurią  man  patikėjo  Didžioji  Dvasia.  

            33  


RAMYBĖS pamoka:  šeštoji  diena   INDĖNŲ  MALDA   O,  Didžioji  Dvasia,     Tavo  balsą  vėjyje  girdžiu,  tavo  alsavimas  palaiko  gyvastį  visos  gyvybės,  –  meldžiu,   mane  išgirski.  Esu  maža  ir  silpna;  meldžiu,  suteik  jėgos  ir  išminties.  Aš  noriu  būt   graži,  o  akimis  savosiomis  gėrėtis  noriu  rožiniais  saulėtekiais  ir  saulėlydžiais  per   amžius.   Tegerbia   mano   rankos   kūrinius   tavuosius,   o   ausys   mano   tavo   balsą   tegirdės.     Apdovanok   mane   išmintimi,   idant   suprasčiau,   ko   mokei   mano   tautą.   Aš   noriu   mokytis  žinojimo,  kurį  esi  paslėpęs  kiekviename  lape,  akmenyje.  Siekiu  jėgos  ne   tam,  kad  už  savąsias  seseris  aš  būčiau  pranašesnė;  man  reikalinga  ji  susidoroti  su   didžiausiu  priešu  –  savimi.     Tebūsiu   visad   pasiruošusi   ateiti   pas   tave   tyra   ir   žvelgti   tiesiai.   Kad   nė   šešėlio   gėdos  aš  nejausčiau,  kai  gyvenimas  aptems,  kaip  kad  dangus  saulėlydžio  gaisuos   aptemsta,  ir  dvasia  manoji  pas  tave  ateis.1     Gyvename   didžiulių   permainų   laikais.   Darnos   stokojantys   žmonės   sukūrė   civilizaciją,  keliančią  grėsmę  visai  gyvybei  Žemės  planetoje,  įskaitant  save  pačią.   Metas  pasitikrinti,  ar  einame  teisinga  kryptimi.  Ar  ji  tvari?   Atsakymas  į  šį  klausimą,  žinoma,  yra:  „Ne!”.  Ar  ji  užtikrina  gerovę  visiems  būsimų   septynerių  kartų  žmonėms?  Vėlgi,  atsakymas  yra:  „Ne!”.   34  


Turime arba   pakeisti   gyvenimo   būdą,   arba   išnykti.   Žmonės   yra   vieninteliai   paveldėtojai;  mes  esame  protingi,  ištvermingi,  ir  –  svarbiausia  –  kūrybingi.     Mes,  moterys,  pamiršome,  kas  esame  –  šventa  Wakan  Moteris,  dvasios  dovanų   apreiškėja   šiame   fiziniame   pasaulyje.   Kol   neprisiminsime,   kas   esame,   vyrai   negalės   prisiminti,   kas   esantys.   Mūsų,   moterų,   pareiga   yra   susiburti   draugėn   ir   pagerbti   savo   gyvenimo   ciklus,   kaip   tai   darydavo   pirmykštės   mūsų   pramotės   kasdien,  visą  gyvenimą.   Pagerbdamos  savo  ciklus,  viena  kitą  ir  save  pačią,  pagerbiame  Didžiąją  Paslaptį  ir   galime  apdovanoti  šį  pasaulį  dvasios  dovanomis.    Tai  vyksta  natūraliai,  vos  tik  to   panorime.   Pernelyg   ilgai   leidome   patriarchams   mokyti,   kaip   mums   būti   moterimi.   Pabuski,   Wakan   Moterie,   tu   reikalingam   šiam   fiziniam   pasauliui.   Jis   nekantriai  laukia  esminių  permainų.  Jo  viltis  ragina  tave  pabusti  ir  prisiminti,  kas   esi  –  šventa  moteris,  dvasios  dovanų  apreiškėja  šiame  pasaulyje.     Jūsų   pramotės   žinojo   šią   tiesą,   o   ją   patvirtino   faktas,   kad   vaiko   dvasia   į   šį   pasaulį   ateina   per   moterį.   Vyrai   ir   vaikai   džiaugsmingai   pasitikdavo   šventas   moteris,   kurios   kiekvieną   mėnesį   menstruacijų   metu   atsiskirdavo   nuo   bendruomenės   ir   šį   laiką  praleisdavo  moterų  rate.     Jos   išeikšdavo   pagarbą   mėnulio   ciklams   ir   su   juo   sutampančiam   savo   pačių   ciklui   dainomis,   šokiais   ir   maldomis.   Šiuo   stebuklingu   jaunaties,   arba   tuščio   mėnulio   laikotarpiu   šydas   tarp   dvasinio   ir   fizinio   pasaulio   būdavo   ploniausias.   Šiais  

35


veiksmais ir  ketinimais  moterys  klausydavosi  Didžiosios  Dvasios  ir  palaimindavo   savo  gentį  dvasios  dovanomis.     Šie  palaiminimai  būdavo  skirti  visiems  ateinančių  septynerių  kartų  artimiesiems.   Mūsų   artimieji   yra   visi   šioje   žemėje   gyvenantys   žmonės   bei   visi   Didžiosios   Dvasios  kūriniai,  gyvenantys  sausumoje,  vandenyje  ir  ore.     Dvasios   dovanos   prasideda   Wakan   Moters   centre   ir   spinduliuoja;   šis   spinduliavimas   primena   raibuliavimą   vandens,   į   kurį   įmestas   akmenėlis.   Wakan   Moters  dvasios  dovanos  laimina  visą  gyvybę,  esančią  šiame  fiziniame  pasaulyje.   Mano   šventosios   seserys,   atminkite,   kas   esate.   Prisiminkite,   kad   esate   galinga,   švelni,  džiaugsminga,  kūrybinga  dvasinė  būtybė.  Pasaulis  pasiruošęs  priimti  jūsų   dovanas  visiems  artimiesiems  ir  pačiai  žemei.  Indėnų  senoliai  sako:  „Kai  senolės   prabils,  Žemė  bus  išgydyta.“2   Jeigu   nerandate   moterų,   su   kuriomis   galėtumėte   susitikti   tuoj   pat,   pagerbkite   save  ketinimu  apreikšti  tą  dvasios  dovaną,  kurią  gimėte  apreikšti.     Susikurkite   sau   erdvę   ir   skirkite   jai   dėmesio,   ir   taip   pagerbkite   save   pačią.   Pripildykite   šią   vietą   daiktų,   išreiškiančių   meilę   toms   gerosioms   savybėms,   kurias   labiausiai   savyje   vertinate.   Tam   tiks   gėlė,   akmuo,   plunksna,   medžiagos   skiautė,   aukurėlis,   vanduo   –   visi   kartu   ar   kuris   nors   jų   pasirinktinai.   Prašykite   savo   aukštesniosios   savasties   to,   ko   jums   trūksta,   idant   vėl   susilietumėte   su   šia   išmintingesniąja,   senesniąja,   amžinąja   savo   dalimi.   Tokia   erdvė   reikalinga   jaunaties  metu;  dieną  ar  dvi  prieš  ir  po  jaunaties.  Darykite  tai,  kas  jums  atrodo   36  


tinkama. Pabūkite   šioje   erdvėje   kaskart,   kai   pajaučiate   trauką   ir   poreikį,   ir   skirkite  jai  dėmesio  taip,  kad  pagerbtumėte  save    pačią.   Atsiskyrimo  laikui  praėjus,  padėkokite  kiekvienam  daikteliui  ir  išdėliokite  juos  po   visus   namus.   Kai   kuris   nors   jų   atkreips   jūsų   dėmesį,   nusišypsokite   ir   dar   kartą   padėkokite  už  tai,  kad  jie  atsirado  tam,  jog  jus  pagerbtų.  Pasveikinkite  save,  kad   apsiėmėte  pažadinti  Wakan  Moterį  savyje.    

 

37


38


RAMYBĖS pamoka:  septintoji  diena   DRUGELIS   Moteris  sušnibždėjo:   –   Kūrėjau,   kalbėk   su   manimi,   –     ir   sučyravo   vyturėlis,   bet   moteris   neišgirdo.   Taigi  moteris  sušuko:   –  Kūrėjau!  Kalbėk  su  manimi!     Per  dangų  nusirito  griaustinis,  bet  moteris  nesiklausė.   Moteris  apsidairė  aplink  ir  tarė:   –  Kūrėjau,  pasirodyk  man.     Skaisčiai  sužibo  žvaigždė,  bet  moteris  nepastebėjo.   Ir  moteris  sušuko:   –  Kūrėjau!    Parodyk  man  stebuklą!   Gimė  nauja  gyvybė,  bet  moteris  nežinojo.     Taigi  moteris  iš  nevilties  suriko:   –  Paliesk  mane,  Kūrėjau.   Ir   štai   Kūrėjas   ištiesė   ranką   ir   ją   palietė,   bet   moteris   nubraukė   drugelį   ranka  ir  nuėjo  sau.   Nepraleiskite  palaiminimo  vien  todėl,  kad  jis  atrodo  kitaip  nei  tikėjotės.     Žmonės  pamirš,  ką  jūs  sakėte.   Žmonės  pamirš,  ką  jūs  darėte.   39  


Bet žmonės  niekada  nepamirš  to,  kaip  jūs  privertėte  juos  jaustis.1     Pratinkitės  vertinti  grožį.  Dienai  bėgant,  vis  stabtelėkite  ir  pastebėkite  gyvenimo   grožį.   Iš   pradžių   prireiks   pastangų   save   sustabdyti,   grįžti   į   dabartį   ir   pasveikinti   dieną,   saulę,   dangų,   lietų,   debesis,   vėją.   Padėkokite   jiems   už   tai,   kad   pasirodė   jūsų  pasaulyje.     Ieškokite   savyje   grožio,   kuris   jums   įgimtas.   Pastebėkite,   kaip   stipriai   mylite   ir   pasakykite   sau   ką   nors   malonaus.   Raskite   ką   nors,   už   ką   galėtumėte   jaustis   dėkinga.   Jeigu   norite   patirti   daugiau   dėkingumo   vertų   dalykų,   pamėginkite   daugiau   dėkoti   už   tai,   ką   jau   turite.   Dvasios   arba   energijos   pasaulyje   dėkingumas   atveria  duris  gausai.   Kai  pajuntate,  kad  grimztate  į  neigiamas  emocijas,  apsidairykite,  kas  vyksta  jūsų   pasaulyje.   Raskite   savyje   troškimą,   ketinimą   jaustis   geriau.   Neapsimetinėkite,   kad   jaučiatės   geriau;   tiesiog   pareikškite   ketinimą   taip   jaustis   ir   leiskite   sau   stebėti,  kaip  nuo  šio  ketinimo  pradeda  keistis  jūsų  būsena.   Priminkite   sau,   kad   esate   galingo   Kūrėjo   vaikas,   sukurtas   pagal   Jo   paveikslą.   Kiekviena  jūsų  mintis  akimirksniu  veikia  pasaulį,  kuriame  jūs  gyvenate.     Jūs   esate   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Tyra   kūrybinė   energija  gaubia  jūsų  fizinį  kūną  ir  persmelkia  vidinę  jūsų  visatą.  Kas  pateks  į  jūsų   Visatą,   sprendžiate   jūs.   Savo   energinį   lauką   galite   pripildyti   negatyviomis   arba   pozityviomis  mintimis.     40  


Jūs renkatės,  kur  gyventi.  Dėkingumas  pritraukia  gausą,  taigi  gyvenate  dosnioje,   puoselėjančioje,   gausioje   Visatoje,   kuri   jus   visokeriopai   palaiko.   Visa   Visata   jus   linksmina,   švenčia   jus,   myli   jus,   nes   būtent   šią   energiją   renkatės   įsileisti   į   nuostabų   savo   tyros   pozityvios   energijos   lauką,   ir   jūs   nuolat   keičiatės   meile   su   pasauliu.   Jūs   mylite   save   ir   visus,   kuriuos   sutinkate.   Net   tie,   kurie   pamiršo,   kas   esą   iš   tikro,   nepajėgia   išmušti   jūsų   iš   vėžių.   Jūs   giliai   atjaučiate   save   ir   priešingybių   pasaulį,   kuris,   būdamas   tokios   prigimties,   dovanoja   jums   susitikimą   akis   į   akį   su   tyra   pozityvia  energija,  kuri  ir  yra  tai,  kas  esate  iš  tikro.    

41


42


RAMYBĖS pamoka:  aštuntoji  diena   DEZIDERATAI   Ramiai   irkis   per   triukšmą   ir   skubą   ir   prisimink,   kokia   ramybė   įmanoma   tyloje.   Kiek   tik   sugebi   neišduodama   savęs   palaikyk   gerus   santykius   su   kitais   žmonėmis.   Savo   tiesą   išsakyk   ramiai   ir   aiškiai   ir   klausykis   kitų   –   net   kvailių  ir  neišmanėlių;  jie  irgi  turi  ką  papasakoti.   Venk   triukšmingų   agresyvių   žmonių;   jie   trikdo   dvasią.   Jeigu   lyginsi   save   su  kitais,  gali  tapti  tuščia  ir  kandi;  juk  visada  bus  ir  už  tave  menkesnių,  ir   puikesnių  žmonių.  Džiaukis  savo  pasiekimais,  o  taip  pat  ir  savo  planais.     Domėkis   savo   darbu,   kad   ir   koks   kuklus   jis   bebūtų;   tai   –   tikras   turtas   besimainančiuose   laiko   verpetuose.   Versle   išlaikyk   budrumą,   nes   pasaulyje  apstu  apgaulės.  Bet  neleisk,  kad  šie  dalykai  tave  apakintų;  yra   daugybė  žmonių,  kurie  siekia  gražių  idealų,  ir  gyvenime  apstu  heroizmo.     Būk   savimi,   nežaisk   meile.   Nebūk   ir   ciniška   meilės   atžvilgiu,   nes   šioje   tuštumos  ir  nusivylimo  dykroje  meilė  yra  žalumos  oazė.     Švelniai   priimk   metų   patirtį,   su   dėkingumu   paleisk   jaunystės   dovanas.   Puoselėk  dvasios  jėgą,  kad  turėtum  kuo  apsiginti  staiga  ištikus  nelaimei.     Tačiau   nevargink   savęs   įsivaizdavimais.   Iš   nuovargio   ir   vienatvės   gimsta   daugybė  baimių.  Nepaisant  visos  disciplinos,  būk  sau  švelni.    

43


Esi Visatos   vaikas,   ne   menkesnė   už   medžius   ar   žvaigždes;   turi   teisę   čia   būti.  Ir  visai  nesvarbu,  ar  tau  aišku,  ar  ne,  viskas  Visatoje  vyksta  būtent   taip,  kaip  turi  vykti.     Todėl  sugyvenk  su  savo  Kūrėja(-­‐u),  kad  ir  kaip  Ją  ar  Jį  įsivaizduoji;  kad  ir   ką  dirbi,  kad  ir  ko  sieki,  blaškioje  kasdienybėje  išlaikyk  ryšį  su  savo  siela.   Nepaisant  visos  butaforijos,  sunkumo  ir  sudaužytų  svajonių,  šis  pasaulis   vis  tiek  nuostabus.  Būk  atsargi.  Stenkis  būti  laiminga.1     Neapykanta,   kaip   ir   pyktis,   yra   destruktyvi   ir   dažnai   verčia   jaustis   nevykėle.  Apmaudas  ir  priešiškumas  gali  sugriauti  jūsų  gyvenimą.     Kodėl?   Neapykanta   paralyžiuoja   ir   neleidžia   judėti   pirmyn.   Būdamos   sąžiningos   sau,   galime   išsiaiškinti   negatyvių   jausmų   priežastis.   Tuomet   galime  juos  suderinti  ir  leisti  laiko  vėjams  nusinešti  juos  tolyn.     Valdingumas  tėra  užsimaskavęs   silpnumas.   Tikroji   galia  slypi   viduje,  ir  ji   prieinama   tik   tuomet,   kai   esame   čia   ir   dabar.   Raskite   tyros   pozityvios   energijos  tėkmę  ir  pažinkite,  kad  jūs  ir  esate  ši  energijos  tėkmė  –  tikrieji   jūsų  namai,  kurių  seniai  ieškote.     Šiuolaikinė  visuomenė  yra  praradusi  ryšį  su  tikrąja  savo  motina.  Tapome   betoninio   pasaulio   našlaitėmis.   Apleistos,   pasimetusios   ir   vienišos   klajojame  po  civilizuotą  pasaulį,  ieškodamos  savęs.    

44


Siekdamos pasijusti   geriau,   mėginome   nuraminti   šį   namų   ilgesį   būdais,   tik   trumpam   suteikusiais   palengvėjimo.   Esame   nakvišos,   sapnuojančios   savo  senuosius  namus.     Bet   mūsų   sapnai   galingi   ir   kūrybingi,   o   tai   reiškia,   kad   jie   turi   prasmę.   Daugybė   mūsų   pradedame   prisiminti,   kas   esame   iš   tikro:   galingos   kūrėjos,  atėjusios  į  šį  fizinį  pasaulį  su  svarbia  paskirtimi.     Atėjome   čia   tam,   kad   savuosius   sapnus   sujungtume   su   kitų   sapnais.   Vyrai,   moterys   ir   vaikai   sapnuoja   ir   mėgina   pabusti,   kad   taptų   galingu   kūrėju,  kurį  nujaučia  apsireikšiant.     Artėja  įstabaus  pabudimo  laikas.  Metas  atrasti  tiesą  savyje.  Metas  byloti   vidinę   tiesą.   Metas   šokti   ant   motinos   delnų   ir   švęsti   dėl   to,   kad   prisiminėme  galingą  viduje  glūdinčią  tiesą.  Mes  esame  viena!   Mes   esame   viena!   Mes   esame   Motinos   Žemės   ir   Tėvo   Dangaus   vaikai   fiziniame   pasaulyje.   Esame   viena   su   visa   gyvybe,   kurią   sukūrė   Motina   Žemė   ir   Tėvas   Dangus.   O   dvasios   pasaulyje   esame   viena   su   Didžiąja   Paslaptimi.      

45


„Mes eame  viena!”  

46


RAMYBĖS pamoka:  devintoji  diena   Kaip  būti  žmogumi   1. Jūs   gausite   kūną.   Galite   jį   mylėti   arba   jo   nekęsti,   bet   jis   bus   jūsų   visam  šiam  gyvenimui.     2. Jūs   mokysitės.   Lankysite   neformalią   mokyklą,   vardu   Gyvenimas.   Kiekvieną   dieną   šioje   mokykloje   turėsite   galimybę   išmokti   pamoką.   Pamokas  galite  mėgti  arba  jų  nekęsti.     3. Klaidų   nėra,   yra   tik   pamokos.   Augimas   vyksta   bandymų     ir   klaidų   keliu.   Nenusisekę   bandymai   tokie   pat   svarbūs   kaip   ir   sėkmingi   pasiekimai.     4. Pamoka  kartojama  tol,  kol  ją  įsisavinate.  Pamoką  gausite  įvairiausiais   pavidalais   tol,   kol   ją   išmoksite.   Ją   išmokę,   galėsite   pereiti   prie   kitos   pamokos.     5. Pamokos   niekada   nesibaigia.   Pamokos   egzistuoja   visuose   gyvenimo   etapuose.  Kol  esate  gyva,  bus  ir  pamokų,  kurias  reikės  išmokti.     6. „Ten“   visiškai   nėra   geriau   nei   „čia“.   Kai   jūsų   ten   tampa   čia,   jūs   paprasčiausiai  susigalvojate  kitą  ten,  kuris  atrodo  patraukliau  už  čia.     7. Kiti   žmonės   yra   jūsų   atspindys.   Kitame   žmoguje   mylite   ar   nekenčiate   to,  ką  turite  savyje.    

47


8. Jūsų gyvenimas   priklauso   tik   nuo   jūsų.   Turite   visus   reikalingus   įrankius  ir  išteklius.  Ką  iš  jų  sukursite,  priklauso  tik  nuo  jūsų.  Rinktis   jums.     9. Visi   atsakymai   jumyse.   Jūs   žinote   visus   atsakymsu   į   jums   rūpimus   klausimus.  Pakanka  žiūrėti,  klausytis  ir  pasitikėti.     10. Jūs  visa  tai  pamiršite.1   Indėnų  patarlė:  „Neieškok  mokytojo  išorėje.“2   Sakoma,   kad   kojotas   (šelmis)   amžių   pradžioje   paslėpė   tiesą   ten,   kur,   jo   manymu,   žmogus  tikrai  neieškos  –  jame  pačiame.     Visas  žinojimas,  išmintis,  tiesa  ir  atjauta  jau  teka  jumyse  galinga  tyros  pozityvios   energijos  srove.  Jei  kieno  nors  lūpomis  kalba  tiesa,  ją  pažįstate  tik  todėl,  kad  toji   pati  tiesa  glūdi  jumyse  tyros  pozityvios  energijos  pavidalu.     Tą   džiugią   akimirką   ištirpsta   visos   ribos.   Žinojimas,   kad   visi   mes   esame   tyra   pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima,  yra  ilgai  lauktas  pabudimas.  Tą   džiaugsmingąją   akimirką   absoliučiai   susiliejame   su   didžiausia   ir   tyriausia   įmanoma   energijos   versme.   Jaučiame   ryšį   su   ja   ir   visiškai   sąmoningai   suvokiame,   kad  esame  galingos  kūrybingos  būtybės,  atkeliavusios  čia  su  svarbia  paskirtimi  ir   džiaugsmingai  laukiame,  kol  išsipildys  karščiausios  mūsų  svajonės.   Bet...   kai   tik   svajonė   išsipildo,   mes   žaibiškai   grąžinamos   į   troškimo   tašką,   nes   nauja  perspektyva  kuria  mumyse  naujus  troškimus.  Taip  ir  turėtų  būti.    

48


Tai mes   ir   darome,   dėl   to   čia   ir   atėjome:   augti,   plėsti   savo   galimybes,   liudyti,   jausti  ir  mėgautis  visa  tyra  pozityvia  energija  pačioje  kūrybinės  galios  viršūnėje,   pasireiškiančioje  iš  grožio  erdvės.     Tai   yra   mūsų   paskirtis,   mūsų   tikslas   ir   mūsų   džiaugsmas.   Ir   visai   nesvarbu,   ką   daro   kiti   ir   ar   jie   supranta,   ką   jūs   darote.   Jūsų   susimenkinimas,   verčiantis   aplinkinius   blogai   jaustis,   pasauliui   nieko   gero   neduoda.   Švieskite,   švieskite,   švieskite...  Daugiausia,  ką  galite  padovanoti  pasauliui,  yra  būti  laiminga.   Mėgaukitės   skaisčia   šviesa,   kuri   jūs   ir   esate.   Prisiminkite,   kas   esate.   Senas   menkavertiškumo   mintis   pakeiskite   vidiniu   žinojimu,   kad   esate   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima,   o   kiekvienas   veiksmas,   kuris   prieštarauja  tam,  kas  esate  iš  tikro,  suteikia  jums  kančią.     Bet   kiekvienas  veiksmas,   kurį   atliekate  iš  tos  galingos  tyros  pozityvios  energijos   srovės,  trokštančios  mylėti  ir  būti  mylima,  atneša  jums  džiaugsmą,  laimę  ir  laisvę.   Kad   ten   atsidūrėte,   sužinosite   iš   užplūdusio   gyvenimo   džiaugsmo.   Mokėsite   įžvelgti,   kad   artimiausia   nežinomybė   yra   nuostabus,   jaudinantis   nuotykis,   ir   pareikšite:  „Esu  jam  pasiruošusi!”             49  


„Mėgaukitės skaisčia  šviesa,  kuri  jūs  ir  esate.“    

50


RAMYBĖS pamoka:  dešimtoji  diena   AŠ  IŠMOKAU...   1. Kad   negali   priversti   kito   tavęs   mylėti.   Įmanoma   būti   tik   ta,   kurią   myli.  Visa  kita  –  paties  žmogaus  valioje.   2. Kad   pasitikėjimui   užsitarnauti   prireikia   ištisų   metų,   o   jam   sugriauti   pakanka  kelių  sekundžių.   3. Kad   svarbu   ne   tai,   kokius   daiktus   turite,   o   kokie   žmonės   yra   jūsų   gyvenime.     4. Kad   žavesys   gali   gelbėti   maždaug   penkiolika   minučių.   Po   to   verčiau  turėkite  ką  pasakyti.     5. Nereikia  lyginti  savo  pasiekimų  su  kitų  pasiekimais.  Save  lyginkite   su  savimi.     6. Kad   svarbu   ne   tai,   kas   žmonėms   nutinka.   Svarbu,   kaip   jie   į   tai   reaguoja.   7. Kad   per   vieną   mirksnį   galima   padaryti   kažką,   dėl   ko   teks   gailėtis   visą  gyvenimą.   8. Kad  ir  į  kiek  dalių  dalinsite,  visada  bus  dvi  pusės.     9. Kad  reikia  laiko,  idant  tapčiau  tokia,  kokia  norėčiau  būti.   10. Kad  daug  lengviau  sureaguoti  nei  pagalvoti.   11. Kad  su  mylimais  žmonėmis  visada  privalu  išsiskirti  šiltai.  Tai  gali   būti  paskutinis  kartas,  kai  juos  matote.     51  


12. Kad įmanoma   nuveikti   dar   daug   po   to,   kai   manėte,   kad   nepajėgsite.   13. Kad   esame   atsakingos   už   tai,   ką   darome   nepaisant   to,   kaip   jaučiamės.     14. Kad  arba  mes  kontroliuojame  savo  požiūrį,  arba  jis  kontroliuoja   mus.     15. Didvyriai  yra  žmonės,  atliekantys  tai,  kas  turi  būti  atlikta,  kai  tai   turi  būti  atlikta  nepaisant  to,  kokios  bus  pasekmės.1       Gyvenimo   paslaptis   tokia:   „Numirkite   prieš   tai,   kol   mirtis   jus   aplankys...   ir   sužinokite,  kad  mirties  nėra.“2  Būkite  čia;  tapkite  stebėtoja.  Ar  aš  džiaugiuosi,  ar   jaučiu   lengvumą?   Jeigu   ne,   grįžkite   į   dabartį.   Paleiskite   praeitį,   paleiskite   ateitį,   pradėkite  gyventi  dabar  ir  ieškokite  grožio  ten,  kur  esate.     Jeigu   norite,   kad   gyvenime   turėtumėte   daugiau   už   ką   dėkoti,   pamėginkite   daugiau  dėkoti  už  tai,  ką  jau  turite.  Visą  dėmesį  skirkite  tam,  ką  jums  dovanoja  ši   akimirka.   Tokios   psichologinės   baimės   kaip   įtampa,   nerimas,   susierzinimas,   nervingumas,   panika   ir   fobija   kyla   iš   įsivaizdavimų   apie   tai,   kas   galėtų   nutikti.   Kai   sąmoningai   grįžtate  į  šią  akimirką  ir  pratinatės  būti  dėkingos,  įžvelgti  grožį  čia  ir  dabar,  šios   baimės  išnyksta.    

52


Kai esate   kuo   nors   kaltinama   ir   pasiruošiate   gintis,   sustokite!   Dabar   pat   supraskite,  kad  esate  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima.  Dėl   to  jums  niekada  nereikia  gintis.  Jeigu  padarėte  ką  nors,  kas  prieštarauja  tikrajai   jūsų   prigimčiai,   imkitės   veiksmų   kančiai   nutraukti.   Jeigu   padarėte   viską,   ką   reikėjo,  tai,  kas  jums  peršama,  nėra  jūsų.  Niekada  neginkite  to,  kas  esate;  to  ginti   nereikia.     Supraskite,   kad   susidūrėte   su   pasimetusiu   žmogumi.   Nesileiskite   išmušama   iš   vėžių.   Atsakykite   sau   į   klausimą:   „Ar   tai   mano   reikalas?“   Jeigu   ne,   į   kaltinimus   niekaip   nereaguokite.   Bet   jeigu   jaučiate,   kad   atsakas   reikalingas,   pasakykite   kažką   panašaus   į   „Gaila,   kad   taip   jautiesi.“   Taip   patvirtinsite,   kad   žinote,   kaip   žmogus  jaučiasi,  bet  neprisiimsite  atsakomybės  dėl  jo  savijautos.     Keliaudamos   šiuo   grožio   keliu,   aktyviai   priimdamos   atsakomybę   už   tai,   kas   priklauso   jums   ir   leisdamos   kitiems   pasilaikyti   tai,   kas   priklauso   jiems,   išliksite   šioje  akimirkoje.  Žmonės,  ieškantys  priekabių,  atstos  nuo  jūsų.     Jei  norite  atrasti  naują  žemyną,  teks  susitaikyti  su  mintimi,  kad  ilgai  nematysite   kranto.   Nebegalvokite   apie   senuosius   elgesio   modelius   ir   žemę,   kurią   palikote.   Toldama   nuo   kranto,   galite   pajusti   trauką   grįžti   atgal.   Senajame   žemyne   jums   viskas  aišku  ir  suprantama.  O  jūsų  kryptis  yra  visiška  nežinomybė.     Išsiruošusios   į   šią   kelionę,   kartais   patirsite   nerimą.   Galbūt   kuri   nors   jūsų   dalis   ilgėsis  dramos.  Nesvyruokite  ir  nesidairykite  atgal.  Metas  pažinti  vidinę  ramybę.   Švelniai   srovei   nešant   jus   per   vandenyną   naujosios   jūsų   žemės   link,   Didžioji   53  


Paslaptis visuomet   su   jumis,   ji   dainuoja   jums   meilės   dainas.   Ilsėkitės   vidinės   ramybės   erdvėje;   įkvėpkite   pilnatvės,   kurią   jaučiate.   Pajuskite   savo   šypseną   ir   leiskite  sau  svajoti  apie  tai,  ką  rasite  naujojoje  žemėje.       Svajokite   apie   laimingą   gyvenimą,   darnius   santykius   ir   visokeriopą   gausą,   nes   būtent   tai   jūsų   ir   laukia.   Darnos,   laimės   ir   gausos   paslaptys   jau   niekada   jūsų   neapleis,   nes   gebate   apie   jas   svajoti   savo   valtelėje,   plaukdamos   vandenynu   savosios  svajonės  link.     Šventa   moterie,   metas   išleisti   savo   meną   į   platųjį   vandenyną   ir   išsvajoti   savo   naująjį   gyvenimą   į   fizinį   pasaulį.   Tavo   svajonės   yra   tiltas,   jungiantis   dvasią   su   fiziniu  pasauliu.  Tavo  svajonės  yra  tavo  dovanos  tavo  ainių  ainiams.    

54


55


RAMYBĖS pamoka:  vienuoliktoji  diena   Aš  prarandu  ramybę,  kai  leidžiu  protui  mėgautis  problemų  iliuzija.  Jeigu  visa  ko   prigimtis   yra   darna,   ir   visa   tai   yra   tobuloje   vienovėje,   kurią   palaiko   neregima   galia,   tuomet   protinga   būtų   sau   pasakyti:   „Noriu   jaustis   rami,   kadangi   būti   darnoje  su  Kūrėjo  ramybe  veikiau  atitinka  mano  prigimtį,  o  ne  jai  prieštarauja.“   Gilumoje   žinote,   kad   išlikti   ramiai   yra   natūralu   netgi   tuomet,   kai     manote,   kad   tokioje   problemų   jūroje   to   padaryti   neįmanoma.   Jei   dingo   ramybė,   kažkur   jūsų   mąstyme  yra  klaida.       Ramybė  pasiekiama  tada,  kai  įprantate  priimti  gyvenimą  tokį,  koks  jis  yra,  užuot   įsivaizdavusi,   koks   jis   turėtų   būti.   Tokia   paprasta   yra   tiesa,   leidžianti   jums   būti   Kūrėjo  ramybės  įrankiu.     Tikroji   jūs   visada   gali   rinktis   išlikti   rami   ir   nepasiduoti   nervingų   žmonių   įtakai.   Kai   prie   jūsų   prisiartina   suirzę   žmonės,   jiems   tėra   pasiekiamas   išorinis   apsauginis   jūsų   sluoksnis.   Jūsų   ramybė   visada   priklauso   ne   nuo   to,   kas   jums   nutinka,   bet   kaip  reaguojate  į  tai,  kas  jums  nutinka.1     –

Wayne Dyer  

Jūs   esate   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Bet   kuris   veiksmas,   prieštaraujantis   tikrajai   jūsų   prigimčiai,   nutraukia   jūsų   ryšį   su   vidine   taikia  energijos  tėkme.  Vidinio  ryšio  stygius  sukelia  jums  kančią.    

56


Problemomis paprastai   vadiname   tai,   ko   nesugebame   priimti;   sunku   tampa   tuomet,  kai  neigiame  tai,  kas  yra  čia  ir  dabar,  ypač,  jeigu  mūsų  patirtis  neatitinka   mūsų   lūkesčių.   Supraskite,   kad   įtampa   rodo   nutrūkusį   ryšį   tarp   mentalinio   ir   dvasinio  jūsų  aš.     Jūsų   dvasinis   aš   žino,   kad   „tai,   ką   patiriu   šią   akimirką,   vyksta   man   į   gera.“2   Tai   žinodamos,   galite   būti   ramios.   Energiniame   jūsų   lauke,   jūsų   pasaulyje   niekas   nevyksta  be  jūsų  leidimo.  Jūs  esate  daug  galingesnės  nei  įsivaizduojate  ir  šiame   fiziniame  gyvenime  labiausiai  trokštate  tobulėti.     Tai,  kas  jums  atrodo  kaip  problema,  tėra  dar  viena  galimybė  paaugti.    Tad  galite   džiugiai  sau  pasakyti:  „Tai,  kas  vyksta  šią  akimirką,  vyksta  man  į  gera.“  Mes  –  ne   žmogiški  sutvėrimai,  mėginantys  būti  dvasinėmis  būtybėmis,  o  dvasinės  būtybės,   besistengiančios  būti  žmonėmis.   Į  šį  keistą  priešingybių  pasaulį  atėjome  žinodamos,  kad  priešingybės  leidžia  augti,   verčia   kentėti   ir   dar   daugiau   norėti.   Kai   per   savo   dvasinį   aš   iš   gyvenimo   prašome   patirčių  energijai  plėtoti,  troškimo  saldumą  patiriame  stipriausiai.     Nauji   troškimai   teikia   entuziazmo,   džiaugsmo   ir   jaudulio,   kurie   reikalingas   karščiausiai   mūsų   svajonei   įgyvendinti.   Jeigu   sugebame   išlaikyti   šį   naujumo   jausmą   kiekvienąkart,   kai   pagalvojame   apie   troškimą,   jis   būtinai   materializuosis   fiziniame   pasaulyje.   Mes   esame   genialios   kūrėjos   ir   šiame   fiziniame   pasaulyje   mums  lemta  prisiminti,  kas  esame  iš  tikro.  

57


Išorinis pasaulis  atspindi  mūsų  vidinį  pasaulį.  Mūsų  trokštamos  permainos  vyksta   dėl   to,   kad   keičiame   savo   mąstymą   ir   būseną.   Pokyčiai   mąstyme   ir   būsenoje   lemia   permainas   išoriniame   pasaulyje,   nes   nuo   vidinio   gyvenimo   priklauso   tai,     ką  pritraukiame  į  gyvenimą.     Pabandykite   tokį   dalyką.   Visą   dieną   mintyse   kartokite:   „Tai,   ką   šiuo   metu   patiriu,   vyksta   man   į   gera.“   Dienai   bėgant   ir   žmonėms   pasirodant   jūsų   energiniame   lauke,  prisiminkite,  kad  jūs  pačios  juos  pasikvietėte.  Kiekvienas  žmogus  jus  kažko   moko,  ir  jūs  taip  pat  juos  mokote.  Ko  norite  išmokyti  šį  pasaulį?     Tu   esi   Wakan   Moteris,   šventa   moteris,   dvasios   dovanų   nešėja   į   fizinį   pasaulį.   Kokią  dovaną  padovanosi  jam  šiandien?   Pasakyk   man,   ar   gali   pakęsti   skausmą   –   savą   ir   svetimą,   nemėgindama   jo   paslėpti,   ištrinti   ar   pagražinti.   Pasakyk   man,   ar   gali   pakęsti   džiaugsmą   –   savą   ir   svetimą,  ar  gali  šokti  it  pašėlusi  ir  leisti  palaimai  užvaldyti  tave  iki  pirštų  galiukų,   neliepdama   pasisaugoti,   atsikvošėti   ar   prisiminti,   kad   esi   tik   žmogus.   Pasakyk   man,   ar   gali   pabūti   viena   su   savimi   ir   ar   tikrai   džiaugiesi   draugija,   kurioje   ieškai   paguodos,  kai  būna  sunku.3             58  


„Tai, ką  šiuo  metu  patiriu,  vyksta  man  į  gera.“  

59


RAMYBĖS pamoka:  dvyliktoji  diena   GROŽIO  PATARIMAI   Kad  lūpos  būtų  kerinčios,  kalbėki  švelniai.   Kas  akys  būtų  mielos,  ieškoki  gėrio  kituose.   Kad  figūra  būtų  daili,  pasidalink  maistu  su  alkanu.   Kad   plaukai   būtų   gražūs,   kartą   per   dieną   leisk   dukrai   perbraukti   juos   pirštais.     Kad  laikysena  būtų  graži,  eik  taip  lyg  žinotum:  niekada  nesi  viena.     Žmonėms   net   labiau   nei   daiktams   reikia   atsigauti,   atsinaujinti,   atsišviežinti,   apsivalyti;   niekada   „nemėtykite“   žmonių.   Prisiminkite   –   jeigu  kada  prireiks  pagalbos,  rasite  ją  vos  ištiesusi  ranką.  Metams  bėgant   suprasite,   kad   turite   dvi   rankas:   vieną   –   padėti   sau,   o   kitą   –   padėti   kitiems.     Moters   grožis   slypi   ne   rūbuose,   figūroje   ar   šukuosenoje.   Moters   grožis   atsispindi  jos  sieloje.  Tai  –  rūpestis  ir  atjauta,  kuriais  ji  švelniai  apgaubia,   ir  –  metams  bėgant  moteris  tampa  vis  gražesnė!1   Man  neįdomu,  ką  jūs  dirbate.  Man  įdomu,  ko  jūs  trokštate  ir  ar  drįstate   svajoti  apie  tai,  ko  ilgisi  jūsų  širdis.     Man   neįdomu,   kiek   jums   metų.   Man   įdomu,   ar   dėl   savo   svajonių,   dėl   gyvenimo  nuotykio  rizikuosite  pasirodyti  kvaile.     60  


Pasakyk man,  ar  esi  palietusi  savo  širdgėlos  šerdį;  ar  gyvenimo  išdavystės   tave   suminkštino,   ar   iš   baimės   dėl   skausmo,   kurį   teks   patirti,   užsidarei   savo  kiaute.     Pasakyk  man,  ar  gali  nuvilti  kitą,  jeigu  tai  reikš  būti  savimi;  ar  gali  pakęsti   kaltinimą  išdavyste  ir  neišduoti  savo  sielos.2     Kai  dėl  nelaimės  ar  bausmės  kalėjime  prarandate  viską,  kas  jums  artima   ir  brangu,  jums  gali  nutikti  du  dalykai.  Pirmasis  ir  ne  toks  malonus  –  jūs   galite  tapti  auka.  Pyktis  ant  visų  ir  visko  užvaldo  jūsų  mintis,  ir  buvimas   auka  tampa  nuolatine  jūsų  patirtimi.   Antrasis  dalykas,  kuris  gali  jums  nutikti  –  galite  išsilaisvinti  nuo  visko,  prie   ko   esate   prisirišusi   ir   suprasti,   kad   jūs   nesate   tie   daiktai   ar   santykiai.   Pasikeičia   jūsų   įsitikinimai,   o   gyvenimas   čia   ir   dabar   užlieja   jus   gilia   ramybe.     Tai   teko   patirti   daugybei   iš   mūsų.   Vos   užmetusi   akį   gali   pasakyti,   kad   ji   irgi   patyrė,   ką   reiškia   stovėti   nuogai   susikibus   rankomis   su   Didžiąja   Paslaptimi.     Jos   akyse   šviečia   žinojimas,   žodžiuose   skamba   išmintis,   o   dvasios   dosnumas  gaubia  judviejų  širdį.  Ji  stovi  tarp  dvasios  ir  žemės,  pasiruošusi   prisiminti,   kas   yra   iš   tikro  –   Wakan   Moteris.   Ji   pasiruošusi   leisti   dvasios   dovanoms  tekėti  per  ją  į  šį  fizinį  pasaulį  jos  ainių  ainiams.     61  


Moteriškos Žemės   energijos   pernelyg   ilgai   buvo   įkalintos.   Metas   mums   pabusti  ir  prisiminti:   Nuo   mūsų   priklauso   žmonijos   evoliucija.   Mes   esame   šviesnešės,   mes   suteikiame   formą   vaisingajai   tamsai.   Mes   esame   taikos   audėjos   pamišusiame   baimės,   godumo   ir   žiaurumo   pasaulyje,   aiškiaregės,   atėjusios  įžvelgti  visumą  pakrikose  detalėse.  Mes  esame  tos,  kurios  atėjo   pasivadinti  namais.3  

62


„Mes esame  tos,  kurios  atėjo  pasivadinti  namais.“

63


RAMYBĖS pamoka:  tryliktoji  diena   Aš  pasakiau  Kūrėjai,  kad  pykstu   Aš  pasakiau  Kūrėjai,  kad  pykstu;  maniau,  kad  šito  ji  pabūgs.   Maniau,  kad  man  pavyko  paslėpti  priešiškumą  po  padu.   Pasakiau  Deivei,  kad  Jos  nekenčiu;  pasakiau,  kad  man  skaudu.   Aš  pasakiau,  kad  šitaip  elgtis  nesąžininga;  ir  elgtis  kaip  su  tuščia  vieta  su   manimi  netinka.     Aš  pasakiau  Deivei,  kad  pykstu,  bet  tiktai  aš  ir  nustembu.   Ji  atsakė:   –

Tai, ką  seniai  žinojau,  galiausiai  supratai  ir  tu.  

Pagaliau pripažinai,   kas   vyksta   širdyje;   ne   pyktis,   o   tik   veidmainystė   neleido  būti  mums  drauge.   Net   kai   nekenti   Manęs,   vis   vien   tave   myliu.   Šiai   meilei   atsiversi,   kai   pripažint  galėsi,  ką  jauti  iš  tiesų.     Pasisakydama,   kad   pyksti,   neslėpdama   tiesos,   tampi   laisva   nuo   pykčio,   todėl  gali  pagyti.   Paprašiau   Deivės   atleidimo   ir   jį   gavau.   Šis   prisipažinimas   išlaisvino   iš   pykčio  gniaužtų  pagaliau.1       Gydantys  palinkėjimai  sielai   Kad  gyvenimas  palaimintų  tave  visokeriopu  gėriu.   64  


Kad džiaugsmo  būtų  daugiau  nei  žvaigždžių  naktyje.     Kad   pergalių   būtų   daugiau   nei   smėlio   smiltelių   visuose   pasaulio   paplūdimiuose  kartu  sudėjus.   Kad  stygius  ir  pastangos  tave  tik  sustiprintų.   Kad  kiekvienas  takas  vestų  į  gėrį,  grožį  ir  tyrumą.   Kad   baimes   ir   dvejones   pakeistų   tvirtas   pasitikėjimas,   gimstąs   iš   Aukštesniosios  Galios  pajautimo  visame  kame;  kad  tavosios  esmės  šviesa   nušviestų  pasaulį  prieš  kiekvieną  gyvenimo  audrą.   Kad  visada  žinotum,  jog  esi  be  galo  mylima  ir  kad  pati  norėtum  atsilyginti   besąlygine  meile.     Kad   visuomet   jaustumeis   saugi,   sūpuojama   Kūrėjo   rankose,   nes   esi   mylimas  Jo  kūdikis.     Ir   kad   prisimintum,   jog   viskas   yra   viena,   kai   kils   pagunda   teisti.   Ir   kad   visos  tavo  mintys    persmelktų  Visatą,  palytėdamos  viską  savo  kelyje.     Kad  kiekvieną  kartą,  kai  panorėsi  įsikibti,  prisimintum:  lengviausiai  meilė   teka,  kai  yra  laisva.  O  didžiausia  dovana  yra  duoti.   Kad   visada   skambėtų   muzika   ir   juokas,   kad   po   kiekvienos   audros   nušvistų  vaivorykštė.  Kad  džiaugsmas  nuplautų  visus  sunkius  jausmus.   Kad  džiaugsmas  ištirpdytų  nuoskaudas,  o  meilė  palengvintų  skausmus.     Kad   su   kiekviena   žaizda   įgytum   išminties,   ir   kad   kiekvienas   išbandymas   atneštų  pergalę.     65  


Ir kad  kasdien  gyventum  vis  didesnėje  gausoje  nei  vakar.   To  tau  linkiu  iš  visos  širdies.2     Kai  prašote,  jums  visada  duodama.  Jūsų  prašymas  yra  tai,  į  ką  sutelkiate   dėmesį.   Taigi   kai   garsiai   šaukiate   NE   arba   TAIP   –   bet   kam   –   sutelkiate   dėmesį   ir   emocijas   į   tą   žmogų,   vietą   ar   dalyką.   Šitaip   sutelkdamos   dėmesį  lemiate,  ką  patirsite  ateityje.     Jūsų  emocijos  skirtos  tam,  kad  perspėtų:  ar  tikrai  norite  apreikšti  tai,  į  ką   sutelkiate   dėmesį,   ar   netrukus   materializuosite   kančią?   Visgi   kančia   kursto  troškimus,  todėl  kiekvieną  kartą,  kai  pareiškiate  NE,  paskui  imate   kažko  norėti,  ir  taip  vėl  grįžtate  į  teisingą  kelią.     Kai   pradedate   galvoti   apie   tai,   ko   norite,   savo   energiniame   lauke   pajaučiate  poslinkį  į  gera.  Šis  švelnus  poslinkis  Visumai  primena  ramaus   ežero  raibuliavimą.  Šis  vos  pastebimas  pokytis  yra  prašymas,  į  kurį  Visata   tuoj  pat  reaguoja  teigiamai.     Dabar   metas   veikti   jums.   Privalote   išlaikyti   tą   saldaus   troškimo   būseną,   kol  troškimas  įsikūnys  fiziniame  pasaulyje.  Man  padeda  tokie  žodžiai:  „Aš   tikiuosi   paties   geriausio.   Visatos   gausa   užlieja   mane   įstabiausiais   pavidalais,  ir  aš  esu  to  verta.“   Galbūt   turėsite   kartoti   šiuos   žodžius   kelis   kartus   per   dieną   ar   minutę.   Atsiminkite   –   nuolatinės   mūsų   mintys   tampa   įsitikinimais.   Ši   paprasta   66  


mintis yra  tiesa,  bet  iš  pradžių  gali  būti  sunku  ja  patikėti.  Kažkas  jumyse   gali   jai   priešintis.   Nesustokite.   Kartokite   ir   kartokite   šią   paprastą   mintį,   kol  pradėsite  jaustis  geriau.   Kai   pasijusite   geriau,   atminkite,   kad   jūsų   emocijos   yra   tam,   kad   nukreiptų   jus   tinkama   kryptimi.   Todėl   kai   pradėsite   galvoti:   „Tikiuosi   paties   geriausio“,   galite   šiek   tiek   nustebti,   kad   ir   vėl   įvyko   švelnus   poslinkis,  ir  jūs  tikrai  tikitės  paties  geriausio.     Kodėl   neturėtume   tikėtis   paties   geriausio?   Tu   esi   šventa,   tu   –   Wakan   Moteris.   Į   šį   pasaulį   atėjai   vardan   aukščiausio   savo   dvasios   labo   ir   dėl   šio   pasaulio  gerovės.  Atsinešei  didelę  meilę  ir  didelę  paskirtį.  Esi  indas,  per   kurį   dvasios   dovanos   pasiekia   šį   pasaulį.   Gražiausi   gausos   pavidalai   priklauso   tau,   metas   apreikšti   juos   kaip   dvasios   dovanas   fiziniame   pasaulyje,  ir  tu  esi  to  verta!                

67


„Kai prašote,  jums  visada  duodama.“

68


RAMYBĖS pamoka:  keturioliktoji  diena   Žmonės  dažnai  elgiasi  neprotingai,   Nelogiškai  ir  savanaudiškai;     Vis  tiek  jiems  atleiskite.     Gerą  žmogų     Mėgsta  kaltinti   Savanaudiškumu;   Vis  tiek  būkite  gera.     Jeigu  jums  sekasi,     Įgysite  netikrų  draugų   Ir  tikrų  priešų;   Tegu  jums  vis  tiek  sekasi.     Jeigu  būsite  sąžininga  ir  nuoširdi,   Žmonės  gali  jus  apgauti;     Vis  tiek  būkite  sąžininga  ir  nuoširdi.     Tai,  ką  kūrėte  ištisus  metus,   Kas  nors  gali  sugriauti  per  naktį;   69  


Vis tiek  kurkite.     Rytoj  žmonės  pamirš,     Ką  gero  jiems  padarėte;   Vis  tiek  darykite  gera.     Duokite  pasauliui  viską,  ką  turite  geriausio,   Ir  jam  vis  tiek  nepakaks;   Vis  tiek  duokite  pasauliui  viską,  ką  turite  geriausio.     Matote,  galiausiai   Tai  yra  ne  jūsų  ir  žmonių,   O  jūsų  ir  Kūrėjo  reikalas;   –

Motina Teresė  

Tampate  tuo,  apie  ką  mąstote...     Jūsų   valioje   yra   vienintelis   dalykas.   Jis   arba   verčia   jus   kentėti,   arba   suteikia   džiaugsmą.   Tas   dalykas   yra   mąstymas.   Jūsų   gyvenimą   sudaro   vien   tik   mintys.   Jūs   esate   dvasia,   jūsų   patirtis   yra   dvasia,   ir   jūsų   mintys   yra   dvasia.   Negalite   kontroliuoti   išorinių   fizinio   pasaulio   įvykių,   bet   galite   70  


kontroliuoti vidinius   savo   dvasinio   pasaulio   įvykius.   Tai   visiškai   jūsų   valioje.   Pirmykštės   tautos   vadino   šį   vidinį   pasaulį   sapnų   laiku   –   erdve,   kurioje  randasi  visi  gyvenimo  įvykiai.   Nestabdykite  savęs!  Leiskitės  į  sapnų  laiką  ir  tiesiog  leiskite  sau  pasvajoti,   ką   norėtumėte   patirti.   Būtent   čia   jūs   išties   galite   „šokti   taip,   lyg   niekas   jūsų   nematytų.“   Pirmyn   –   svajokite   apie   tobulus   santykius   su   idealiu   partneriu.   Padovanokite   sau   tai,   ko   tik   norite   šiame   gyvenime   ir   išjauskite   gavimo   džiaugsmą.   Jūsų   smegenys   neskirsto   įvykių   į   realius   ir   įsivaizduojamus;   kokia   bebūtų   patirtis,   ją   išgyvena   tos   pačios   ląstelės.   Patirtis   sapnų   laike   teikia   tiek   pat   džiaugsmo,   kiek   ir   fizinio   pasaulio   įvykiai,  o  gal  netgi  daugiau  –  juk  sapnų  laike  jūs  viską  kontroliuojate.   Taip   mokotės   gyventi   savo   svajonių   gyvenimą.   Sapnų   laike   nėra   jokios   baimės,  kad  nepavyks,  nepasiseks,  kad  kiti  ką  nors  apie  jus  pagalvos.  Tai   jūsų   pasaulis;   čia   galioja   jūsų   taisyklės.   Būtent   čia   jūs   iš   tiesų   mokotės   gyventi   taip,   kaip   norite.   Kai   atsidursite   sapnų   laike,   būsite   tuo,   kuo   esate   –   savastimi,   tyra   pozityvia   energija,   trokštančia   mylėti   ir   būti   mylima,  sukursite  Rojų  Visatoje.  Visatoje,  kurioje  jums  leidžiama  puikiai   jaustis   visą   laiką   be   jokio   vertinimo   ar   teisimo.   Jūs   susiderinate   su   tyra   pozityvia  energija.  Pasiruošiate  gauti.  Jaučiatės  puikiai.     Savo  nuostabiajame  pasaulyje  aš  atsiduriu  taip:  

71


Patogiai įsitaisykite,   visiškai   atsipalaiduokite   ir   įsivaizduokite,   kad   plūduriuojate   ant   debesies,   nuo   kurio   švelniai   leidžiatės   ant   kito   debesies,  o  nuo  šio  –  vėl  ant  kito,  ir  taip  vis  žemyn,  kol  atvykstate  į  Rojų   Žemėje.  Čia  telkšo  nuostabus  krištolo  tyrumo  vandens  ežeras,  o  aplink  jį   auga   sveiki   augalai,   gyvena   draugiški   gyvūnai.   Čia   jaučiatės   kaip   namuose.  Vanduo  yra  tyra  gydanti  energija.  Jūs  galite  grakščiai,  patogiai   ir   lengvai   įsibristi   į   vandenį.   Galite   įkvėpti   vandens;   jis   nuramina   jūsų   kvėpavimo   sistemą   ir   atnaujina   plaučius,   sinusus,   akis,   ausis,   nosį   ir   gerklę.   Nardydamos   galite   atsigerti   gydančio   vandens;   jis   patenka   į   virškinimo  organus  ir  juos  nuramina,  aprūpina  juos  gydančia  energija.  Šis   nuostabus   raminantis   gyvybės   vanduo   pripildo   jūsų   kraują   deguonies   ir   energijos.   Plaukiate   be   jokių   pastangų,   nes   jūsų   kūnas   tampa   vis   stipresnis   ir   gyvybingesnis.   Paplaukiojusi   galite   plūduriuoti   ant   paviršiaus   –   vanduo   laiko   jūsų   kūną.   Galite   mėgautis   šiltais   saulės   spinduliais   ir   stebėti   žydrą   dangų,   grožėtis   praplaukiančiais   baltais   debesėliais.   Gydančiame   vandeny   jaučiatės   kaip   namie,   taip   pat   jaučiatės   ir   išlipusios   į  krantą.     Gyvūnai   yra   geriausi   jūsų   draugai;   jūs   galite   su   jais   bendrauti   ir   suvokiate,   kad   jie   myli   jus   besąlygiškai.   Augalai   irgi   yra   geriausi   jūsų   draugai;  galite  su  jais  bendrauti  ir  suvokiate,  kad  jie  myli  jus  besąlygiškai.   Šiame   pasaulyje   esate   svarbi;   jūs   kontroliuojate   šį   pasaulį.   Jūs   esate   72  


gydanti ir  puoselėjanti  šio  pasaulio   energija.  Wakan  Moterie,  ši  gydanti   energija   teka   per   tave.   Šventoji   moterie,   būtent   per   tave   dvasios   dovanos  patenka  į  fizinį  pasaulį,  paversdamos  tavo  planetą  Rojumi.     Tu   esi   savo   Visatos   gydūnė.   Tu   esi   savo   Visatos   Kūrėja;   ji   tavo   –   svajok   viską,  ko  tik  nori.  Prisimink,  kas  esi,  dvasios  sese.  Tu  esi  vyriausioji  deivės   šventyklos   žynė,   šokanti   ir   žadinanti   Rojų   Žemėje.   Šok   taip,   lyg   niekas   tavęs  nematytų,  kad  tave  pamatytų  visas  pasaulis!  

73


„Tu esi  vyriausioji  deivės  šventyklos  žynė,     šokanti  ir  žadinanti  Rojų  Žemėje.“     74  


RAMYBĖS pamoka:  penkioliktoji  diena   Žmonių  maldos   Saulei  patekėjus  Rytuose,   Šventa  tyla  apgaubia.   Saulė  sparnų  spindulius  išskleidžia:   Laukia,  klausosi  ir  švelniai  ieško     Žmonių  maldų.     Melstis  reikia     Už  žmones,   Už  Kūrėją,   Už  dienos  naujosios  aušrą.     Kad  Kūrėja  išgirstų   Ir  savo  buvimu  palaimintų  tikinčiuosius,   Besilaikančius  tradicijų,   Maldos  tekyla  iš  sielos  ir  širdies.   Kad  malda  įkvėptų,  apgaubtų  saugumu  ir  meile,   Malda  tekyla  širdies.   Saulė  su  žmonių  maldomis  nusileis   Į  Josios  širdį.1  

75


Esėjai, druidai,   pirmieji   budistai   ir   mistinių   mokyklų   atstovai   laukė   nušvitusio   žmogaus   gimimo.   Pati   žemė   laukė   ateinant   Taikos   Princo,   kuris  šios  planetos  vaikams  atneštų  Pasaulinės  taikos  žinią.     Ankstyvųjų   mistinių   mokyklų   atstovai,   gyvenę   žemės   ritmu,   valgė   žalią,   šviežią,   gyvą   augalinį   maistą,   kas   rytą   maudėsi   pirmuosiuose   saulės   spinduliuose   ir   meldėsi   Didžiajai   Paslapčiai,   kurios   energija   buvo   jų   šaltinis.     Toli  gražu  ne  visi  žmonės  buvo  pasirengę  išgirsti  pasaulinės  taikos  žinutę.   Bet   buvo   kiti   laikai;   dabar   esame   priversti   susimąstyti   apie   savo   gyvenimo   būdą   šioje   brangioje   planetoje.   Mamos   Žemės   šauksmą   girdi   daugybė   žmonių.   Žmonės   bunda,   nusimeta   mirties   ir   destrukcijos   šydą  ir   mąsto  apie  tvarų  gyvenimo  būdą.     Senieji  mokytojai  grįžta,  kad  paspartintų  žmogaus  pabudimo  vyksmą.  Tai   tu,  Wakan  Moterie;  tu  atėjai  į  šį  fizinį  pasaulį,  kad  jį  apdovanotum.  Tu  esi   drąsuolė.   Atėjai,   kad   pasirodytum,   pabustum   viena   pirmųjų   šiame   pasaulyje,   ilgai   nešusiame   patriarchalinės   valdžios,   religijos   ir   šeimos   jungą,   kur   moteris   buvo   pasmerkta   vienatvei   ir   gimdė   sūnus   patriarchalinio   pasaulio   gerovei.   Pabudusi   Wakan   Moteris   yra   šios   planetos  išgijimo  viltis.   Indėnų   senoliai   sakė:   „Kai   senolės   prabils,   Žemė   bus   išgydyta.“   Kai   senos   moterys   išdrįs   atskleisti   tiesą,   slypinčią   giliai   jų   viduje,   kai   jos   pasidalins   76  


išmintimi, kurią  ištisus  tūkstantmečius  buvo  priverstos  neigti,  kai  Wakan   Moteris   prisimins,   kas   esanti   ir   atsisakys   baimės   vardan   šviesos,   žemė   bus  išgydyta.     Daugybė   pirmykščių   tautų   šiandien   kalba   apie     tai,   kad   moteriškos   energijos   grįžta   į   šį   fizinį   pasaulį.   Daugybė   vyrų   ir   moterų   jaučia   šį   energijų  poslinkį.  Patriarchaliniai  būdai  nebeveikia.  Mums  jau  gana  ligų,   bado   ir   liūdesio.   Bet   pasigirsta   melodija,   nauja   daina;   daina,   kurios   dar   neteko   girdėti   šiame   pasaulyje,   bet   kurią   girdėjome   savo   karščiausiose   svajose.     Dvasia  džiūgauja.  Ji  keista  ir  nuostabi,  tokia  tikra,  tokia  pažįstama  ir  visgi   tolima.   „Artinasi   kažkas   nuostabaus,   artinasi   kažkas   nuostabaus“,   –   girdėjau   dainuojant   iš   upės.   Dabar   metas   klausytis,   dabar   metas   prisiminti,   kas   esate,   šventos   seserys.   Tu   esi   Wakan   Moteris,   šventa   moteris,  dvasios  dovanų  apreiškėja  šiame  fiziniame  pasaulyje.  Kai  atneši   savo  dovanas  šiam  pasauliui,  Žemė  bus  išgydyta.     Visame  žemės  rutulyje  moterys  vėl  renkasi  per  jaunatį.  Jos  susiburia,  kad   išsakytų   savo   ketinimus   savo   šeimų,   bendruomenių,   Planetos   šeimos,   visų   keturkojų,   visų   skraiduolių   gerovei.   Mūsų   mintys   ir   žodžiai   yra   nuostabiausi   kūrybos   įrankiai.   Mes   pradedame   šnekėti   apie   tai,   ko   norime,   kad   įvyktų.   Mes   pasakojame   savo   istoriją   –   ne   kaip   auka   ar   laimėtoja,   o   kaip   savo   gyvenimo   kūrėja.   Mes   kuriame   savo   gyvenimą   77  


mintimis, žodžiais  ir  širdies  troškimais.  Mes  kuriame  Naująją  Žemę  iš  tos   erdvės   savyje,   kuri   yra   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.  Nėra  didesnės  galios,  nėra  nuostabesnio  būdo  gyventi  kaip  kurti   Naująją   Žemę   iš   savo   paslaptingosios   nežinomybės,   iš   kūrybos   sapnų   laike.  Tai  mūsų  likimas,  Wakan  Moterie.  Metas  pabusti  iš  nesąmoningo   miego  ir  apsigyventi  sąmoningame  sapnavime.     „Yra   du   būdai   matyti   pasaulį.   Vienas   būdas   –   tai   manyti,   kad   stebuklų   nėra.  Kitas  būdas  –  manyti,  kad  viskas  yra  stebuklas.“     –

Albertas Einšteinas  

78


79


RAMYBĖS pamoka:  šešioliktoji  diena   Indėno  tikėjimas   Gilus  ir  tylus,   Nes  tyla  yra     Tobulos  pusiausvyros  ženklas.       Tyla  yra     Absoliuti     Kūno,   Proto  ir  dvasios  pusiausvyra.     Moteris,  sauganti  savo  esybę,   Yra  rami  per  amžius,   Ir  būties  audros   Nepajėgios  jos  supurtyti...     Ką  duoda  tyla?   Savikontrolę,     Tikrą  drąsą   Arba  ištvermę,  kantrybę,   Orumą  ir  nuolankumą.     80  


Tyla yra  kertinis  asmenybės  akmuo.1   -­‐

Ohijesa, Sančių  Sijų  genties  atstovas     Pakalbėkime   apie   netektį.   Mes   esame   amžinos   dvasinės   būtybės.   Fiziniame  

pasaulyje

apsilankome

trumpam,

kad

išplėstume

dvasinę/energinę savastį  ir  tuo  pačiu  –  visą  Visatą.  Prieštaringos  patirtys   mus  augina,  ir  taip  prisidedame  prie  Visatos  augimo.  Atkeliauti  į  šį  fizinį   pasaulį,   kuriam   laikui   pamiršti,   kad   esame   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima,   yra   labai   drąsu.   Užmaršumas   atneša   sumaištį;   sumaištis   sukelia   kančią   mums   ir   tiems,   su   kuriais   mėginame   išlaikyti  meilės  pilnus  santykius.  Tačiau  kitam  žmogui  kančios  sukelti  mes   negalime;   tai   yra   jo   pasirinkimas;   jis   leido,   kad   tai   įvyktų.   Mes   nejaučiame  vientisumo,  o  tai  labiausiai  ir  kankina,  bet  susiskaidymas  yra   iliuzinis.  Mes  visados  esame  plačios  energijos  tėkmės  dalis.     Netekties   jausmas   reiškia   nesugebėjimą   būti   su   plačia   energijos   tėkme   ir   pilnai   ją   išgyventi.   Kad   patektumėte   į   šią   tėkmę,   visai   nebūtina   mesti   savo   darbus;   iš   šios   srovės   išbristi   negalėtumėte,   net   jei   labai   to   norėtumėte,   nes   jūs   ir   esate   ši   srovė.   Jūsų   sąmonė   gali   nutolti   nuo   tėkmės,   pasirinkti   neteisingą   kelią,   ir   jūs   stokosite   vientisumo.   Mūsų   emocijos  yra  mūsų  kompasas,  sakantis:  „Eini  ne  tuo  keliu!”   81  


Baimė ir   liūdesys   randasi   tuomet,   kai   mūsų   sąmonė   nutolsta   nuo   plačios   energijos  tėkmės.  Prieštaringa  atskirumo  iliuzijos  patirtis  sustiprina  mūsų   troškimą   sugrįžti.   Troškimas   yra   energija,   nutiesianti   kelią   atgalios   į   plačiąją  energijos  tėkmę.     Kai   įklimpstate   į   baimės   ir   liūdesio   pelkę,   visu   grožiu   apsireiškia   troškimas.   Leisti   sąmonei   sekti   šiuo   troškimu   grįžti   į   plačiąją   energijos   tėkmę  yra  didžiausias  iššūkis,  su  kuriuo  mums  tenka  susidurti.  Iš  pradžių   kyla   pagunda   susitelkti   į   situaciją,   iššaukusią   baimę   ir   liūdesį.   Taip   elgdamosi   savo   kūrybines   energijas   –   mintis,   žodžius   ir   emocijas   –   panaudojame  baimės  ir  liūdesio  patirčiai  atkurti,  ir  grimztame  gilyn  į  šią   pelkę.     Kai   perkeliame   dėmesį   ten,   kur   veda   troškimas,   pakreipiame   savo   energiją   link   tyros   pozityvios   energijos   ir   pradedame   tekėti   ta   kryptimi.   Mūsų   emocijos   kaipmat   įgyja   daugiau   jėgos:   depresija   perauga   į   pyktį,   pyktis  –  į  nusivylimą,  nusivylimas  –  į  viltį,  viltis  –  į  laimę,  laimės  –  į  tyrą   džiaugsmą   ir   entuziazmą.   Kiekviena   emocija   yra   vis   stipresnė,   mes   pradedame   jaustis   vis   geriau.   Gerėjanti   savijauta   palaipsniui   veda  į   tyrą   pozityvią  energiją,  trokštančią  mylėti  ir  būti  mylima,  o  būtent  tai  mes  ir   esame  iš  tikro...  Didžioji  Dvasia...  Didžioji  Paslaptis...  Amžina...  Kuriančioji   Energija.  

82


Mums leidžiama   palikti   šią   fizinę   plotmę   bet   kurią   akimirką,   kai   tik   to   panorime.   Jeigu   tikrai   to   norime,   sukursime   patirtį,   kuri   grąžins   mus   į   dvasią,  išves  už  fizinio  pasaulio  ribų.  Mes  pačios  renkamės  išeiti;  fizinėje   plotmėje  mums  atsivers  daugybė  durų.     Net   kūdikis   yra   galingas   genijus/dvasia-­‐kūrėjas,   pasirinkęs   fizinės   būties   patirtį,   kad   galėtų   augti.   Mes   galime   gerbti   laiką,   kurį   čia   praleidžiame,   gerbti   sutartį,   kurią   sudarėme   su   savo   dvasia   asmeninio   tobulėjimo   vardan.  Toji  dvasia  niekada  mūsų  nepalieka;  tai  yra  neįmanoma,  tai  yra   iliuzija.   Nėra   jokio   susiskaidymo.   Mokslas   jau   pripažino   formulę   E=mc2;   metas   suprasti,  ką  ji  reiškia  mūsų  kūno  atžvilgiu.  Mes  esame  energinės  būtybės.   Nuolat   kuriame   fizinį   pasaulį,   ir   darome   tai   arba   chaotiškai,   arba   sąmoningai   sutelkdamos   ketinimą.   Kūryba   pasitelkiant   sąmoningą   ketinimą   yra   daugeriopai   veiksmingesnė   energijos   sutelkties,   o   ne   sumaišties   būsenoje.   Skirtumas   maždaug   toks,   koks   tarp   elektros   lemputės  ir  lazerio  šviesos.   Kai  du  sąmoningi  žmonės  apjungia  savo  mintis  apie  karščiausią  svajonę,   kūrybinė  šviesos  galia  stiprėja  proporcingai,  o  tyros  pozityvios  energijos   tėkmė   dar   labiau   išsiplečia   ir   apsidžiaugia.   Kai   du   žmonės   patiria   sumaištį,   jie   nutolsta   nuo   tos   galingos   energijos   tėkmės,   jų   energija   išsiskaido,   tai   sukelia   dar   daugiau   kančios   ir   juos   dar   labiau   susilpnina.   83  


Tačiau visos  tėkmės  fone  jie  visgi  atlieka  tam  tikrą  paskirtį  –  juose  gimsta   troškimas   gyventi   geriau.   Šis   troškimas   stiprina   pozityvios   energijos   tėkmę  net  esant  chaoso  būsenos.     Viskas   bus   gerai.   Žmonės,   palikę   šį   fizinį   pasaulį,   taipogi   prisidėjo   prie   tyros   pozityvios   energijos   tėkmės.   Grįžę   į   savo   vidinę   erdvę,   esame   viena.  Nėra  nieko  atskiro.Tai  tik  iliuzija.   Taigi   kol   esame   fiziniame   pasaulyje,   žmonės,   aplinka   ir   daiktai   atsiras   ir   išnyks.   Jie   priklauso   pavidalų   pasauliui;   jie   tai   atsiranda   fiziniame   pasaulyje,   tai   iš   jo   išnyksta.   Jeigu   susitelksime   į   išnykstančius   pavidalus   ir   tuos   žmones,   aplinką   bei   daiktus,   kurie   mus   palieka,   nuolat   patirsime   netektį.     Aš   siūlau   sutelkti   dėmesį   į   sapnų   laiką   –   erdvę,   kurioje   gimsta   visos   Visatos   dovanos   šiam   fiziniam   pasauliui.   Tas   pasaulis,   kurį   galite   įsivaizduoti,   jūsų   gyvenime   apsireikš   būtent   iš   sapnų   laiko.   Nežinomybė   taps   geriausia   jūsų   drauge   –   drauge,   teikiančia   dvasios   dovanas   šiam   pasauliui,   nes   būtent   jam   skiriate   savo   dėmesį,   entuziazmą     ir   viltį,   kad   viskas  bus  taip  gerai,  kaip  tik  gali  būti.  Būtent  tu,  Wakan  Moterie,  šventa   moterie,   išsvajosi   Rojaus   pabudimą   fiziniam   pasauliui.   Tu   esi   ta   sudedamoji,   kurios   trūko   visus   tuos   tūkstantmečius.   Naudokis   pasirinktu   fiziniu   įrankiu;   šok,   kad   atsibustum,   idant   šventas   moteriškumas   vėl   galėtų  žengti  į  fizinį  pasaulį,  kad  į  šią  planetą  vėl  galėtų  grįžti  pusiausvyra,   84  


kad šis   nuostabus   sodas   galėtų   būti   atsodintas   sapnų   laike,   o   fizinis   pasaulis  galėtų  būti  išgydytas.     Tai   tikrai   priklauso   nuo   tavęs,   Wakan   Moterie.   Kai   šiam   pasauliui   padovanosi  savo  dvasios  dovanas,  žemė  bus  išgydyta.  Tai  taip  paprasta...  

85


86


RAMYBĖS pamoka:  septynioliktoji  diena   Senolių  meditacija   „Jeigu   visur   išlaikome   pusiausvyrą,   sutariame   su   savimi   ir   jaučiamės   puikiai.“1   –

Kvailio Varna,  Lakota  

Kaip viduje,   taip   ir   išorėje,   nuo   mūsų   dabarties   priklauso,   kokia   bus   ateitis.   Jeigu   norime,   kad   pasaulyje     vyrautų   taika,   pirmiausiai   turime   susitaikyti   su   savimi.   Svarbu   ne   tai,   kas   vyksta,   o   tai,   kaip   mes     reaguojame.   Reikalinga   pusiausvyra.   Pasirūpinkime   savimi,   kad   nebūtume   alkanos,   piktos,   vienišos   ar   pavargusios.   Atskirkime,   kada   laikas   dirbti,   ilsėtis,   žaisti,   miegoti,   melstis,   nušvisti,   juoktis,   valgyti,   mankštintis.   Yra   toks   posakis:   „Vienas   už   visus,   ir   visi   už   vieną“.   Tai   reiškia:   kai   dirbame   visų   labui,   reikia   pasirūpinti   kiekvienu.   Reikia   pasirūpinti  savimi.  Negalite  kitam  duoti  to,  ko  pačios  neturite.     Didžioji  Dvasia,  padėk  man  išlaikyti  pusiausvyrą  šiandien.  Apsaugok  nuo   pasipriešinimo,   savigailos   ir   savanaudiškų   troškimų.   Išmokyk   mane   mylėti  save,  kad  galėčiau  pamilti  kaimynus...“2   Žmogus   taip   jau   sukurtas,   kad   siektų   vis   didesnių   iššūkių,   augimo   ir   suvokimo,  bet  mūsų  sieloje  yra  aspektų,   verčiančių  gyventi  pagal  senus   modelius.  Įtampa  tarp  tų  mūsų  dalių,  kurios  nori  augti  ir  tų,  kurios  nori   likti  saugios  pažįstamoje  teritorijoje,  sukelia  „gijimo  krizę“.  Jeigu  norime   87  


atrasti naują   žemyną,   turime   susitaikyti   su   mintimi,   kad   labai   ilgai   nematysime  kranto.     Ši   įtampa,   šis   pasipriešinimas   permainoms   išnyksta,   kai   nurimstame.     Būtent   giliai   savyje   galime   atrasti,   kad   esame   tyra   pozityvi   energija,   trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Kai   prisijungiame   prie   tos   platesnės   srovės,   pajuntame,   kad   įtampa   ir   pasipriešinimas   atslūgo,   krizė   baigėsi.   Galime   atsipalaiduoti   ir   leisti   platesnei   energijos   tėkmei   švelniai   ir   lengvai  nešti  mus  augimo  link.     Pokyčių   baimė   veikiai   virsta   sąmonės   šuoliu,   ir   galime   aiškiau   suvokti   augimo   vyksmą.   Šiame   taške   galime   sąžiningai   sau   pasakyti:   „Atsiveriu   tokiam  gėriui,  kokio  dar  nesu  patyrusi,  įsivaizdavusi  ar  supratusi.“   Mes  visada  norėsime  augti  ir  visada  jausime  prieštaravimą,  nes  mumyse   yra  dalis,  norinti  gyventi  taip,  kaip  įprasta.  Gyvenimas  vyksta  būtent  šioje   vietoje.  Būtent  norėjime  keistis  į  gera  ir  pasilikti  tai,  ką  jau  pasiekėme.     Kai   esate   įsitikinusios,   kad   gyvenime   nuolat   kažką   prarandate,   gyventi   yra   baisu.   Bet   jeigu   suprantate,   kad   gyvenimas   ruošia   jus   naujam   evoliuciniam  šuoliui,  gyventi  tampa  nuostabu.  Tai,  kas  vyksta  su  jumis  šią   akimirką,   vyksta   į   gera   jūsų   dvasiai.   Tai   vyksta,   nes   jūs   labiau   trokštate   augti  nei  bijote  prarasti.    

88


Atskirumas yra   tik   iliuzija.   Tai   kaip   jūros   bangos.   Nuslūgusi   banga   nusineša   viską,   kas   priklauso   jūrai.   Bet   kilusi   nauja   banga   atneša   naujų   lobių,  kurių  vos  prieš  akimirką  krante  nebuvo.     Tie  lobiai  visada  čia  buvo  –  tik  jūs  negalėjote  jų  matyti,  stovėdamos  toli   ant  kranto  ir  stebėdamos,  kaip  nuslūgstanti  banga  nuplauna  ir  nusineša   smėlį.     Žiūrėdamos   į   jūrą   prisiminkite,   kad   jūsų   kraujo   ir   jos   vandens   cheminė   sudėtis  vienoda.  Jūs  esate  „vieno  kraujo“,  jūros  ciklai  yra  jūsų  ciklai,  jūros   galia  yra  jūsų  galia,  o  jos  lobiai  –  jūsų  lobiai.  Atskirumas  tėra  iliuzija;  visi   mes  esame  viena.   Metas   prisiminti,   kad   visi   mes   esame   viena   ir   stebime   šios   įstabios   kūrybos   vyksmą,   kuriam   vadovauja   vidinis   mūsų   troškimas   judėti   pirmyn   –  ir  nuoširdžiai  mėgautis  gyvenimu,  kurį  kuriame.       Protas   gali   tai,   ką   supranta   ir   kuo   tiki.   Jūs   esate   stebuklinga   būtybė.   Vidinė   jūsų   erdvė   yra   visų   kūrybinių   jūsų   galių   ištakos.   Taip   lengva   ir   natūralu  tekėti  augimo  linkme,  vedančia  į  slapčiausius  širdies  troškimus.   Jūs   galingesnės   nei   įsivaizduojate,   jūsų   galia   yra   švelni   ir   beribė.   Kai   sąmoningai  nersite  į  šią  tėkmę,  visada  pastebėsite,  jei  netyčia  grįšite  prie   senų   elgesio   modelių.   Jie   nebeatrodys   tokie   patrauklūs   ir  jų  poveikis   bus   žymiai   silpnesnis.   Tyros   pozityvios   energijos   ilgesys   bus   jums   89  


svarbiausias, ir   jūs   vis   pratinsitės   grįžti   į   tą   džiaugsmingą   begalinės   išminties  bei  žinojimo  erdvę.  Nesvarbu,  kiek  čia  užtruksite;  svarbu  tik  tai,   kaip  dažnai  čia  sąmoningai  lankysitės.     Kai   susiliesite   su   ta   tyros   pozityvios   energijos   tėkme,   pastebėsite,   kad   joje   glūdinti   išmintis   pradeda   reikštis   jūsų   fiziniame   gyvenime.   Intuityviai   žinosite,   kaip   spręsti   situacijas,   kurios   anksčiau   jus   glumino.   Dabar   jūs   tekate   išvien   su   srove   ir   mėgaujatės   priešaky   plytinčia   nežinomybe.   Jūs   stovite  ant  gyvenimo  banglentės  ir  šaukiate:  „Esu  jam  pasiruošusi!”    

90


91


RAMYBĖS pamoka:  aštuonioliktoji  diena   Senolių  meditacija   „Iš  skirtingų  dalykų  radosi  kai  kas  gražaus  ir  darnaus.“1   Kartais   matydamos   ką   nors   iš   arti,   jaučiame   pasibjaurėjimą,   o   atsitraukusios   ir     pamačiusios   pilną   vaizdą,   pamatome   jo   grožį.   Jeigu   iš   arti  pažiūrėsime  į  vabzdį,  jis  gali  pasirodyti  bjaurus,  bet  jei  pažvelgsime  į   jį   iš   toliau,   pamatysime   jo   grožį.   Galime   atsitraukti   netgi   dar   toliau   ir   mąstyti,   kokia   yra   jo   paskirtis.   Tuomet   vabzdys   taps   dar   gražesnis.   Kaip   mes   žiūrime   į   save?   Ar   sutelkiame   dėmesį   į   ką   nors   bjauraus,   ar   atsitraukiame  ir  regime  save  kaip  visumą?  Visi  mes  turime  paskirtį  ir  visi   mes  esame  nuostabūs.“2   Faktas,   kad   galite   rinktis,   rodo   sąmonę,   aukštą   sąmonės   lygį.   Pasirinkimas  įmanomas  tik  esant  sąmoningos  būsenos.  Rinktis  pradedate   tuomet,   kai   liaujatės   tapatintis   su   protu   ir   jo   sąlygotais   modeliais;   tą   akimirką,   kai   esate   čia.   Skausmą   ir   žiaurumą   kuria   tik   giliame   negatyve   skendintys   žmonės,   kurie   išties   labai   blogai   jaučiasi;   nemalonus   elgesys   su  kitais  visada  atspindi  vidinę  mūsų  būseną.     Aplinkos  problemos,  su  kuriomis  susiduriame  išorėje,  tėra  vidinio  mūsų   užterštumo  atspindys.  Fizinis  pasaulis  yra  iliuzija,  vidinio  mūsų  dialogo  ir   jausmų   veidrodis.   Pastebėkite,   kaip   kalbatės   su   savimi.   Ar   esate   sau   maloni,  kai  žiūrite  į  save  veidrodyje?  Jūsų  dvasinio/energinio  aš  ir  fizinio   92  


aš ryšys  yra  didžiausias  iššūkis.  Koks  jis?  Ar  jūs  kariaujate  su  savo  kūnu?   Ar  jūsų  kūne  yra  vietų,  kurių  nekenčiate?  Jeigu  taip,  prisidedate  prie  karo   fizinėje  tikrovėje.  Visi  mes  esame  vienas  kūnas.     Jeigu  nekenčiate  kurių  nors  savo  kūno  dalių,  kūno,  kuris  yra  jūsų  įrankis   šioje   planetoje,   tai   reiškia,   kad   leidžiate   egzistuoti   neapykantai.   Pirmiausiai   randame   priežastį   nekęsti,   pavyzdžiui,   „Ši   kūno   dalis   yra   nepatogi,   todėl   nekenčiu   jos.“   Tuomet   ta   mintis   ar   jausmas   patenka   į   visuotinę   žmonijos   sąmonę,   ir   iš   jūsų   gaunamas   leidimas   iš   tos   dalies   pašalinti  meilę.     Kai  pratinamės  siųsti  meilę  į  visas  savo  fizinio  kūno  dalis,  kvėpuoti  meilę   tomis   kūno   dalimis,   kurios   kenčia   nuo   deguonies   ar   raudonųjų   kraujo   kūnelių  stygiaus,  sutariame  su  savimi,  kad  kiekviena  kūno  dalis  yra  verta   meilės.   Toks   susitarimas   mylėti   save   šiandien   yra   būtina   sąlyga,   jei   norime,   kad   rytoj   gyventume   meilės   pilname   fiziniame   pasaulyje.   Kai   sąmoningai   susitvarkysime   savo   vidinį   pasaulį,   mūsų   išorinis,   fizinis   pasaulis  irgi  pagis.  Mes  esame  viena.     „Taika  pasaulyje  pasiekiama  tik  susitaikius  su  savimi.“3  Deepak  Chopra   „Nėra  jokio  kelio  į  Taiką;  Pati  taika  yra  kelias.“4  Mahatma  Gandhi   „Atleiskite  jiems,  nes  jie  nežino,  ką  darą.“5  Taikos  Princas   Atlaidumas   kyla   būtent   iš   jūsų   širdies.   Atsigrežę   į   žmonijos   praeitį     pamatysime,   kad   visiems   teko   pabūti   ir   puolėjo,   ir   aukos   vaidmenyje.   93  


Visi mes   kenkėme   sau   ir   kitiems.   Pažvelkite   į   tų   liūdnų,   sumišusių   būtybių   –   žmonių   širdį   atsiradimo   šioje   Žemėje   akimirką.   Liudykite   šią   istoriją  suvokdamos,  kad  esame  viena  ir  tarkite:   Atleisk  man,   Prašau,  atleisk  man,   Aš  myliu  tave,   Ačiū,  ačiū,  ačiū.     Įsivaizduokite,   kad   stovite   šiek   tiek   sulenktomis   kojomis,   kojos   pečių   plotyje,  klubai  šiek  tiek  palenkti  į  priekį,  delnai  žiūri  vienas  į  kitą,  o  rankos   ramiai   prigludusios   prie   šonų.   Šviesos   taškelis   žemiau   bambos   toks   ryškus,   ryškesnis   už   žvaigždę,   ir   su   kiekvienu   įkvėpimu   vis   ryškėja.   Įtempkite   tarpvietės   raumenis   lyg   norėtumėte   sulaikyti   šlapimą.   Tai   padariusios,   nukreipkite   energiją   į   širdį.   Jauskite,   kaip   viduje   energija   teka  nuo  tarpvietės  iki  širdies.   Juskite   energiją   delnuose   ir   pro   energinį   kamuolį   pažvelkite   į   savo   protėvius.  Kaire  ranka  švelniai  paglostykite  įsivaizduojamą  tėvo,  o  dešine   ranka  –  motinos  galvą  ir  kartokite  viršuje  pateiktą  mantrą.  Ją  kartojant,   energija  kaupiasi.     Pakelkite   šį   energijos   kamuolį   aukštyn   ir   leiskite   jo   gydančiai   energijai   tekėti   į   jūsų   fizinį   kūną.   Pradėkite   nuo   šviesos   taškelio   žemiau   bambos.   94  


Tegu energija   užlieja   kūną   kildama   aukštyn   link   taško   tarp   antakių,   kur   glūdi   intuicija   ir   suvokimas.   Pažadinkite   savo   intuiciją   ir   suvokimą,   pripildydamos   juos   šios   energijos.   Pakelkite   rankas   ir   tapkite   taure.   Pečius   šiek   tiek   atloškite,   leiskite   jūsų   dvasios  dovanoms  užpildyti  jus  iš   tyros   pozityvios   energijos,   trokštančios   mylėti   ir   būti   mylima,   versmės.   Leiskite  dvasios  dovanoms  tekėti  į  fizinį  pasaulį  per  jus.  Priimkite...   Išskėskite   pirštus   ir   pasiųskite   gydančios   energijos   į   angelų   pasaulius,   pamažu   leiskite   rankas   žemyn,   delnai   nukreipti   žemyn.   Matykite   ir   jauskite,   kaip   šiuose   pasauliuose   randasi   taika.   Kai   rankos   pasiekia   horizontą,  stabtelėkite.     Dabar  sveikinate  gyvūnų  karalystę.  Leiskite  sau  užmegzti  gilų,  tvirtą  ryšį   su   gyvūnų   karalyste.   Lėtai   leiskite   rankas   žemyn   ir   pasveikinkite   augalų   karalystę.  Leiskite  sau  užmegzti  gilų,  tvirtą  ryšį  su  augalų  karalyste.     Leisdamos   rankas   žemyn,   leiskite   sau   užmegzti   gilų,   tvirtą   ryšį   su   pačia   žeme.   Leiskite   sau   pajusti   tikrąją   savo   motiną;   leiskite   jai   pripildyti   jūsų   fizinį  kūną  meilės.  Leiskite  sau  pajusti  vienovę  su  viskuo,  kas  yra...   Grįžkite   į   pradinę   poziciją   (delnai   žiūri   vienas   į   kitą)   ir   tęskite   mantrą.   Jauskite,   kokia   stipri   tapote   užmezgusi   vidinį   ryšį   su   dvasia   ir   fiziniu   pasauliu   per   savo   žemiškąjį   instrumentą   –   kūną.   Šį   šokį   galite   atlikti   sapnų   laike   arba   fiziniame   kūne.   Viskas   yra   energija.   Išmėginkite   abu   būdus.  Nepamirškite  kvėpuoti  į  šviesos  tašką  ir  šypsotis.     95  


Kai baigsite  (būtinai  suprasite,  kai  tai  nutiks),  sutelkite  energijos  kamuolį   delnuose.   Švelniai   jį   paimkite,   iškelkite   į   orą   ir   nusiųskite   fiziniam   pasauliui,  kad  jis  pagydytų  Motiną  Žemę  ir  visus  mūsų  artimuosius.      

96


97


RAMYBĖS pamoka:  devynioliktoji  diena   Nesąmoningi   žmonės   savąjį   ego   išgyvena   per   jo   atspindį   kituose.   Savąjį   ego   pradedi   suvokti   tada,   kai   supranti,   kad   reaguoji   į   tas   kitų   žmonių   savybes,  kurios  glūdi  ir  tavyje  (kartais  –  tik  tavyje).  Tuomet  taip  pat  gali   suprasti,   kad   su   kitais   elgeisi   taip,   kaip   manei   kitus   elgiantis   su   tavimi.   Nebelaikai  savęs  auka.     Tu   nesi   ego.   Kai   imi   suprasti   savąjį   ego,   tai   visai   nereiškia,   kad   pažinai   save.   Tu   tik   sužinojai,   kas   nesi.   Tačiau   pažinusi   tai,   kas   nesi,   pašalini   didžiausią  kliūtį  savęs  pažinimo  vyksme.     Pripažindama   tai,   ką   gero   jau   patiri   gyvenime,   pakloji   pamatus   visokeriopai   gausai.   Tiesa   yra   tokia:   tai,   ko   manai   negaunanti   iš   gyvenimo,  iš  tikro  pati  neduodi  pasauliui.  Negali  gauti  to,  kuo  nesidalini.   Ką  duodame,  tą  ir  gauname.1   –

Eckhart Tolle,  Naujoji  Žemė  

Mes   esame   energinės   būtybės;   protas   turi   savo   paskirtį.   Pernelyg   dažnai   tapatinamės   su   protu.   Šitoks   susitapatinimas   fiktyvus,   iš   čia   kyla   visos   mūsų   baimės.   Kai   leidžiame   protui   nusikelti   į   ateitį   ir   išdykauti   su   netekties   baime,   nesėkmės   baime,   nuoskaudos   baime,   ir   taip   toliau,   atsiduriame  baisioje  sumaištyje.  Sumaištis  nėra  blogai;  ji  tiesiog  yra.  Kai  

98


atpažįstame sumaištį   ir   jos   šaltinį   ir   galime   žengti   vidun   bei   stebėti   šį   vyksmą,  baimė  praranda  savo  galią.     Ženkite   vidun.   Pastebėkite,   ką   protas   kalba   apie   ateitį,   kokia   ji   nesaugi.   Tiesiog  pastebėkite,  kaip  šis  monologas  veikia  jūsų  fizinį  kūną.  Kartais  iš   baimės   pamirštame   kvėpuoti,   ima   niežulys,   randasi   daugybė   kitų   nepatogumų.   Kūnas   išskiria   cheminių   medžiagų,   ir   trokštame   pasislėpti   nuo  pamišimo,  kurį  sukėlė  protas.   Ženkite   vidun.   Pastebėkite   kūną   ir   supraskite,   koks   galingas   yra   protas.   Jis  gali  paveikti  fizinį  pasaulį  –  jūsų  fizinį  pasaulį.  Protas  yra  jūsų  įrankis,  o   ne   šeimininkas.   Ženkite   vidun   ir   stebėkite   kūną   ir   protą,   ir   koks   jų   santykis   dabar.   Įsižiūrėkite   į   dabartį,   būtent   šią   akimirką,   kurioje   esate   dabar.   Ar   jūs   gyva?   Ar   šįryt   patekėjo   saulė?   Ar   dangus   vis   dar   savo   vietoje?   Kokių   dar   džiaugsmų   neleidžiate   sau   įvertinti?   Ši   akimirka   yra   viskas,   ką   mes   turime,   viskas,   ką   turime,   kada   nors   turėjome   ir   turėsime.   Gyvename   būtent   šią   akimirką.   Tai   dėsnis.   Vyksta   daugybė   nuostabių   dalykų.  Artinasi  daugybė  nuostabių  dalykų.  Tikėkitės  paties  geriausio.   Visa  Visatos  gausa  užlieja  jus  gražiausiais  pavidalais,  ir  jūs  to  verta.  Jūs  to   verta!  Tu  esi  šventa  moteris,  atėjusi  į  fizinį  pasaulį  su  svarbia  paskirtimi   tokiu  metu,  kai  Motinai  Žemei  reikia,  kad  absoliučiai  būtum  būtent  šioje   akimirkoje.   Būtum   absoliučiai   –   absoliučiai   gyva,   absoliučiai   dėkinga   už   šią  galimybę  pasitarnauti  Visatos  augimui.   99  


Gyvename didžiulių  permainų  laikotarpiu.  Didžiulių  permainų!  Pažvelkite   į   save   ir   pajauskite,   kaip   auga   ir   įsisuka   energija.   Jūsų   švelnumas   yra   jūsų   jėga.   Šnekėkite   švelniai   iš   tos   erdvės   savyje,   kuri   būna   tik   šioje   akimirkoje.   Kalbėkite   švelniai   iš   tos   tyros   pozityvios   energijos,   trokštančios  mylėti  ir  būti  mylima,  versmės.  Leiskite  savo  dvasiai  įeiti  į  šį   pasaulį  per  vidinę  grožio  ir  tiesos  erdvę.  Duokite  visiškai  viską,  kas  esate   šią  akimirką.       Gyvenkite   dabar.   Kol   pajusite   energinį   postūmį   veikti,   būkite   ramios.   Išmokite   nurimti   ir   sulaukti   tinkamo   laiko.   Išmokite   pasitikėti   Didžiąja   Paslaptimi,   idant   ji   padėtų   jums   atsiverti,   ir   jūs   galėtumėte   būti   naudingos   ir   padovanoti   savo   dvasios   dovanas.   Nesijaudinkite   dėl   to,   kaip  jas  priims;  vienintelis  jūsų  noras  tebus  pasitarnauti.   Sena   indėnų   patarlė   byloja:   „Neieškok   mokytojo   išorėje.“   Mums,   moterims,   labai   svarbu   prisiminti   šią   tiesą.   Daugybė   žmonių   siūlys   tau   išminties  trupinius,  bet  tik  tu  pati  gali  nuspręsti,  kiek  tau  jie  reikalingi.  Tu   esi   sąmoninga,   pabudusi   ir   svarbi.   Tu   nuolat   palaikai   energijos   tėkmę.   Dabar   darai   tai   sąmoningai,   ir   ši   tėkmė   proporcingai   stiprėja,   kadangi   prisidedi   prie   tų,   kurios   irgi   leidžia   jų   dvasios   dovanoms   rastis   šiame   pasaulyje.  

100


Niekas kitas   negali   padovanoti   tavo   dovanos;   tu   negali   padovanoti   kieno   nors   kito   dovanos.   Mes   visos   atėjome   šiuo   laiku   tam,   kad   savo   dvasios   dovanomis  apdovanotume  fizinį  pasaulį,  ir  kiekviena  mūsų  prisideda  prie   bendros  dovanos,  aukos  ir  augimo.  Mes  sukurtos  pagal  tyros  pozityvios   energijos,   trokštančios   mylėti   ir   būti   mylima,   paveikslą.   Nėra   didesnės   galios   už   šią   kūrybinę   energiją.   Būtent   tai   mes   ir   esame   šią   akimirką.   Kelkis,   šventa   moterie.   Užimk   savo   vietą   tarp   žvaigždžių   ir   šok   taip,   lyg   niekas  nematytų,  dainuok  taip,  lyg  niekas  negirdėtų,  ir  melskis  kiekviena   mintimi   bei   žodžiu   taip,   lyg   tavo   maldos   būtų   galingiausia   kūrybinė   galia,   nes   jos   tokios   ir   yra,   tu   tokia   esi   –   nebijok.   Tu   esi   nuostabi,   galinga,   kūrybinga   ir   gera.   Gyvenk   savo   gyvenimą,   padovanok   savo   dovaną   ir   žinok,  kad  esi  šventa.            

101


102


RAMYBĖS pamoka:  dvidešimtoji  diena   Kiek  pasitreniravusi,  ne  tik  nebebijosite  savų  minčių,  bet  jomis  džiaugsitės...  nes   nėra  saldesnės  akimirkos  už  tą,  kai  mintimis  susiderinate  su  platesniąja  savosios   Būties   Perspektyva.   Kai   savo   pasaulio   žmones,   vietas   ir   patirtis   stebite   Vidinės   Būties  akimis,  jie  jūsų  negąsdina  –  jie  jus  džiugina!   Tad  pradėkite  nuo  ten,  kur  esate  ir  atsipalaiduokite  tokia  seka:   ♀ Man  nesiseka  kontroliuoti  savo  minčių.   ♀ Dienos  metu  vis  pagaunu  save,  kad  mąstau  apie  kažką  nemalonaus.   ♀ Visgi  kartais  tikrai  pamąstau  apie  teigiamus  dalykus.   ♀ Taip  pat  pastebėjau,  kad  randasi  vis  daugiau  pozityvių  minčių.   ♀ Išties   matau,   kad   traukos   dėsnis   aprūpina   mane   tomis   mintimis,   kurios   artimos  šiuo  metu  vyraujančiai  aktyviai  minčiai.   ♀ Galėčiau  sąmoningiau  rinktis,  kuri  mintis  taps  vyraujanti.     ♀ Jei  žinau,  ko  nenoriu,  taip  pat  žinau,  kad  žinau  ir  ko  noriu.     ♀ Galėčiau  sąmoningiau  laikytis  pozityvesnės  krypties.   ♀ Mano  gyvenime  vyksta  daug  gerų  dalykų.   ♀ Tikrai  žinau,  kad  vyksta  daugiau  gerų  nei  blogų  dalykų.   ♀ Tai  turėtų  reikšti,  kad  mintimis  renkuosi  pozityvesnę  kryptį.   ♀ Visai  nebūtina,  kad  kiekviena  kilusi  mintis  būtų  idealiai  pozityvi.   ♀ Mąstyti  vien  pozityviai  net  ir  neįmanoma.   ♀ Man  tiesiog  reikia  laikytis  pozityvios  krypties.   103  


♀ Manau, kad  tai  ir  darau.   ♀ Man  tai  pavyksta  daug  geriau  nei  prieš  keletą  savaičių.   ♀ Aš  renkuosi  minčių  kryptį.   ♀ Šiomis  dienomis  ne  tik  geriau  jaučiuosi;  man  geriau  sekasi.   ♀ Dabar  suprantu,  kad  tai  patvirtina  ne  pasikeitusi  situacija,  o  geresnė  savijauta.   ♀ Taip  pat  žinau,  kad  nuolat  gerėjanti  savijauta  būtinai  pagerins  mano  situaciją.   ♀ Aš  ne  tik  suprantu  kūrybos  vyksmą  –  aš  sėkmingai  jį  taikau.1   –

Esther Hicks  

Gyvenimo   paslaptis   yra   mirti   prieš   tai,   kol   numirsite   –   ir   suprasti,   kad   mirties   nėra.   Mirtis   pasiglemžia   viską,   kas   jūs   nesate.   Viskas,   ką   iš   jūsų   galima   atimti,   yra   forma.   Tai,   ko   iš   jūsų   neįmanoma   atimti,   yra   Būtis.   Jūsų   dvasios   dovanų   atimti   neįmanoma.   Kai   dvasia   užlieja   jūsų   fizinį   kūną   dovanomis   ir   jūs   padovanojate   jas   pasauliui,  įveikiate  mirtį.  Jūs  gyvenate  šiame  pasaulyje,  bet  jam  nepriklausote.     Taip,  nuostabu  mėgautis  fiziniu  pasauliu  ir  visais  jo  turtais,  gausa  ir  malonumais.   Galite  visa  tai  patirti  ir  tuo  mėgautis.  Bet  ne  to  ilgisi  jūsų  širdis;  jūsų  širdis  trokšta   mylėti  ir  būti  mylima.  Jūs  esate  tokios  nuostabios!  Kai  nusprendžiate  rasti  tyros   pozityvios   energijos,   trokštančios   mylėti   ir   būti   mylima,   tėkmę,   ir   pasinerti   į   ją   kiek  galima  dažniau,  „visa  kita  bus  jums  pridėta.“2   Taigi   pakeiskite   istoriją.   Kalbėdamos   apie   tai,   ką   matome   šiame   pasaulyje,   įkliuvome   į   formos   spąstus.   Tai,   ką   matome,   yra   vakarykštės   mintys.   Mūsų   104  


mintys pasireiškė  fizinėje  plotmėje.  Pakeiskite  savo  mintis,  žodžius,  ir  tiesiogine   šio  žodžio  prasme  pakeiskite  pasaulį.  Jūs  turite  tokią  galią!   Papasakokite  sau  savo  istoriją  ir  klausykitės  jos  kitomis  ausimis.  Ar  kurioje  nors   vietoje   vaidinate   auką?   Kol   seksite   sau   aukos   istoriją,   negalėsite   visiškai   išgyti.   Išmokite   pasakoti   istoriją   veikėjos   lūpomis.   Sprendimus   priėmėte   jūs!   Jūs,   Aukštesnioji   Savastis,   dvasinė   būtybė,   suplanavote   prieštaringas   patirtis,   kad   augtumėte   dvasioje.  Jūs  davėte  tam  leidimą,  nes  kitaip  tai  nebūtų  jums  nutikę.   Taigi   pažvelkite,   kas   slypi   už   dalyvės   ir   prisiminkite,   kad   atėjusi   čia   norėjote   patirti   priešybes.   Priešybės   yra   būdas   tobulėti.   Kuo   prieštaringesnės   jūsų   patirtys,   tuo   labiau   augate.   Didžiulės   perštaros   jūsų   gyvenime   atspindi   jūsų   ketinimą   tobulėti,   ir   tai   vyksta   dabar.   Gali   būti,   kad   iš   pradžių,   kol   prisiminsite,   kas  esate  iš  tikro  ir  patikėsite  tuo,  ką  prisimenate,  tai  vyks  lėtai.     Tegu   tai   prasiveržia   per   dėkingumą.   Tegu   geri   dalykai   nutinka   per   dėkingumą.   Būtent   per   dėkingumą   gausa   iš   dvasios   pasaulio   užlieja   jus   fiziniame   pasaulyje.   Būtent   tada,   kai   tikitės   geriausio,   pradedate   tikėti   Didžiąja   Paslaptimi,   ateities   nežinomybe,  kuri  jums  dovanojama  sapnų  laike.     Leiskite   sau   pastebėti   jus   supantį   grožį.   Pasiimkite   išeiginę   nuo   rūpesčių   ir   visą   dieną   vien   dėkokite.   Dėkokite   Didžiajai   Dvasiai   už   viską,   ką   patiriate.   Pastebėkite   džiaugsmą,   kurį   jums  dovanojo  ši  diena.  Visą  dieną   būkite   sau   švelnios,   meilios   ir   atlaidžios.   Padėkokite   kiekvienam   sutiktam   žmogui   už   jų   pamokas.   Kartais   jie   jums  parodys,  kaip  nedera  elgtis.  Likite  dėkingume,  šypsokitės  ir  tarkite  jiems:   105  


Ačiū tau  už  šią  pamoką.  

Dėkodamos už  gaunamas  dovanas,  suglauskite  delnus  prie  krūtinės  ir  linktelėkite   galva.   Šis   paprastas   fizinis   gestas   sustiprina   energijos   poslinkį.   Siųsdamos   energiją,   kurią   gaunate   iš   savyje   atrastos   tėkmės,   prisiminkite   nusišypsoti.   Tu   esi   Wakan  Moteris;  kai  tavo  širdis  gyja  ir  atranda  ramybės  erdvę  viduje,  gebi  švelniai   pasiųsti  šios  taikios  energijos  fiziniam  pasauliui  ir  taip  jį  pagydyti.  Taip  grąžinsime   taiką  šiai  Žemei.          

106


Tik darykite  tai,  ką  mylite   ir   Mylėkite  viską,  ką  darote!  

107


RAMYBĖS pamoka:  dvidešimt  pirmoji  diena   Dvasios  karės  etikos  kodeksas   Būk   sąžininga,   dirbk   su   savimi,   gyvenime   vadovaukis   savo   tiesa,   nesinaudok   kitais,   klysk,   ištaisyk   klaidas,   klausykis,   ką   tau   sako   gyvenimas,  liaukis  gynusis.  Tapk...  Dvasios  Kare.   Turėk   širdį   ir   protą...   naudokis   jais   abiem.   Leisk   savo   dvasios   vedliams   tau  padėti.  Gyvenk  savo  kūne.  Naudokis  savo  pačios  patarimais,  gyvenk   ir   leisk   gyventi,   leisk   gyvenimui   vykti.   Priimk   dalykus   tokius,   kokie   jie   yra...  Kiekvieną  dieną...  ir  atleisk  sau,  kai  nepavyksta  to  padaryti.   Būk   ir   rūpestinga,   ir   spontaniška.   Atsisakyk   vienpusiškumo.   Įžvelk   grožį   ir   tobulumą   visame   kame!   Būk   atvira   permainoms   ir...   leisk   viskam   vykti!     Būk  atvira  džiaugsmui.  Vienodai  tikėk  savimi  ir  kitais.     Leisk   dėkingumui   tave   užpildyti   ir   užkrėsk   juo   kitus.   Su   kitais   būk   tokia   kantri,  kokia  kantri  su  tavimi  yra  Visata.  Būk  lanksti  ir  pakanti  –  sau  taip   pat.  Šok  tamsoje.  Šviesa,  tamsa...  koks  skirtumas.1   Ilgai   ir   laimingai   gali   gyventi   tik   ta,   kuri   gerbia   savo   Motiną   Žemę   ir   paiso   jos   dėsnių.   Jos   alsavimas   yra   tavo   alsavimas,   jos   kraujas   –   tavo   kraujas,   jos   kaulai   –   tavo   kaulai,   jos   kūnas   –   tavo   kūnas,   jos   žarnos   –   tavo   žarnos,   jos  akys  –  tavo  akys,  o  jos  ausys  –  tavo  ausys.    

108


Ta, kuri  laikosi  savo  Motinos  dėsnių,  gauna  Motinos  palaikymą.  Ji  suteikė   tau  savo  kūną,  ir  ne  kas  kitas,  o  būtent  ji  tave  gydo.  Laiminga  ta,  kuri  myli   savo  Motiną  ir  guli  ramiai  prigludusi  prie  jos  krūties.     Motina   myli   tave   net   tada,   kai   nuo   Jos   nusigręži.   Tik   įsivaizduok,   kaip   ji   tave   mylėtų,   jei   vėl   į   ją   atsigręžtum?   Motina   niekada   neapleidžia   tų,   kurios  Ją  myli.  Kaip  višta  saugo  savo  viščiukus,  liūtė  –  liūtukus,  o  mama   savo   naujagimį,   taip   Žemiškoji   Motina   saugo   savąjį   Žemės   Kūdikį   nuo   visų  pavojų.2   –

Negyvosios jūros  ritinys,  Esėjų  evangelija  

Mes   esame   tos,   kurių   laukėme.   Neieškokite   mokytojo   išorėje.   Wakan   Moters  daina  neskambėjo  jau  tūkstančius  metų,  bet  tu  gali  ją  prisiminti;   ji   įrašyta   tavo   genuose.   Mes   esame   tos,   kurių   laukėme.   Visi   ritualai   tavyje.   Stebėk   mėnulio   ir   saulės   ciklus   ir   save.   Kada   esi   pilnesnė:   per   jaunatį   ar   per   pilnatį?   Saulė   kviečia   pažiūrėti   saulėtekio   ir   saulėlydžio.   Ar   grožiesi?   Aušra  yra  didžiausios  tavo  galios  metas.  Kai  šviesa  dar  blyškiai  melsva  ir   nėra   šešėlių,   gali  plačiai  atsimerkti  ir   akimis  lengvai   sugerti   šią   šviesą.   Kai   iš  horizonto  išnyra  pirmieji  saulės  spinduliai,  penkias  –  dešimt  sekundžių   pasigėrėk   saule.   Pamatysi   daugybę   stebuklų   ir   taip   pradžiuginsi   savo   sielą.  Baik  anksčiau  nei  norėtum;  rytoj  bus  kitas  saulėtekis.     109  


Prisiminkime, kaip  maitinosi  senosios  klajoklių  gentys.  Klajodami  žmonės   užtikdavo   augalų,   galbūt   žemuogių.   Žemuogės   yra   natūralūs   dantų   šepetukai.   Pabandykite   perkąsti   žemuogę   ir   patrinkite   ja   dantis.   Dantys   nusivalys.   Taip   žemuogė   valo   visą   kūną.   Senieji   klajokliai   žemuogių   rasdavo   pavasarį,   po   žiemos   sezono,   kurio   metu   mito   džiovintu   maistu   ir   mėsa.   Laikas   pravalyti   žarnyną,   ir   Motina   suteikia   tai,   ko   reikia   būtent   tada,  kada  reikia.  Gyvos,  žalios,  natūralios  žemuogės  yra  kaip  tik  tai,  ko   reikia  organizmui  po  ilgos  žiemos.     Vėlų   rudenį,   kaip   tik   prieš   šalčio   ir   gripo   sezoną,   pasirodo   apelsinai.   Švieži,   žali,   natūralūs   apelsinai   išvalo   kūną   prieš   žiemą.   Valgykite   jų   tol,   kol  išsivalys  žarnynas  ir  burna  pasakys,  kad  gana.     Jūsų   skrandis   yra   maždaug   dviejų   saujų   dydžio.   Būtent   tiek   jūs   turėtumėte   suvalgyti.   Skrandis   išsituština   maždaug   kas   keturias   valandas.   Jeigu   valgysite   šviežią,   žalią,   natūralų   maistą   ir   daug   lapinių   daržovių   maždaug   kas   keturias   valandas,   tikriausiai   išgysite   nuo   visų   negalių  ir  nebesuksite  galvos  dėl  antsvorio  –  būsite  kaip  tik  tokio  svorio,   kokį   jūsų   kūnui   patogiausia   pakelti.   Leiskite   jūsų   kūnui   spręsti   ir   palaikykite  jo  sprendimą  siųsdama  jam  meilės  energijos.   Yra  daugybė  knygų  apie  gyvą,  žalią,  natūralią  mitybą  ir  įvairiausius  žalių   patiekalų  derinius.  

110


Visgi eksperimentuodamos   prisiminkite,   kad   geriausia   mityba   yra   toji,   kurią   praktikavome   kaip   klajoklės,   kai   valgėme   tai,   ką   duodavo   Motina   Žemė.  Maistas  buvo  paprastas,  dažniausiai  valgomas  vienas  dalykas  kas   maždaug  keturias  valandas.  Gerkite  taip,  kaip  norisi;  nėra  jokių  taisyklų,   išskyrus   tas,   kurias   nustato   jūsų   kūnas.   Aborigenai   kuo   puikiausiai   išgyvena   su   mažu   vandens   kiekiu   ir   mano,   kad   Vakariečiai   yra   įnikę   į   vandenį.  Leiskite  savo  kūnui  išspręsti  šį  klausimą.   Mes   esame   žaliavalgės   kaip   ir   kiti   žolėdžiai.   Ištyrinėkite   pamirštų   žalių   produktų   įvairovę.  Žalias  maistas  yra  klajoklio  mitybos  pagrindas.  Gamta   teikia  jo  sočiai,  žalumynus  galima  auginti  ant  palangės  ar  kieme.  Žolelės   yra   nuostabus   dalykas,   jos   labai   praturtina   žolėdžių   racioną.   Vienas   mėgstamiausių  mano  patiekalų  yra  špinatų  salotos  su  mėtomis,  kitomis   žolėmis  ir  mėlynėmis.     Svogūnus   ir   česnaką   galima   auginti   mažame   vazonėlyje;   žirklėmis   nukirptos   viršūnėlės   pagardins   bet   kokį   patiekalą.   Sriuba   gali   būti   gyva,   žalia   ir   natūrali.   Užvirkite   vandenį,   išjunkite   ugnį,   iškart   suberkite   produktus   (aš   tam   naudoju   daržovių   sultinį)   ir   palaukite   minutėlę,   kol   sušils.   Mėgstu   smulkiai   pasipjaustyti   česnako,   imbiero,   kalendros,   svogūno,  raudonojo  pipiro  (aštraus  ir  saldaus),  brokolio  ir  cukinijos.  Visos   šios   daržovės   turi   kalcio   ir   foto   maistingųjų   medžiagų,   o   tai   reiškia,   kad  

111


jose apstu   gyvybinės   energijos.   Būtent   to   ir   stengiatės   pripildyti   savo   kūną.  Viskas  yra  energija.  Prisiminkite:  Viskas  yra  energija!     Štai  dešimt  įstatymų  Žemės  Vaikams:   1. Motina  Žemė  yra  mūsų  Motina;  rūpinkimės  ja.   2. Gerbkite  visus  savo  artimuosius.     3. Atverkite  savo  širdį  ir  sielą  Didžiajai  Dvasiai.     4. Visa,   kas   gyva,   yra   šventa;   su   visomis   gyvomis   būtybėmis   elkitės   pagarbiai.   5. Iš  žemės  imkite  tik  tai,  ko  reikia,  ne  daugiau.   6. Darykite  tai,  ką  turite  padaryti  dėl  visų  gerovės.   7. Nuolat  dėkokite  Didžiajai  Dvasiai  už  kiekvieną  naują  dieną.   8. Tegu  jūsų  lūpos  kalba  tik  tiesą,  bet  kalbėkite  tik  apie  tai,  ką  kituose   matote  gero.   9. Gyvenkite  gamtos  ritmu;  kelkitės  ir  gulkitės  kartu  su  saule.   10. Mėgaukitės  gyvenimo  kelione,  bet  nepalikite  pėdsakų.3     Čerokių  palaiminimas   Kad  šilti  padangių  vėjai   Švelniai  apgaubtų  tavo  namus.   Kad  Didžioji  Dvasia   112  


Palaimintų visus,  kurie  čia  užeina.   Kad  tavo  mokasinai   Įspaustų  daugel  laimingų  pėdsakų  daugybės  žiemų  sniege.   Ir  kad  vaivorykštė     Visuomet  lytėtų  tavąjį  petį.4    

113


114


RAMYBĖS pamoka:  dvidešimt  antroji  diena   Niekada   nesinaudok   kitais...   atmink   karmos   dėsnį.   Siek   sustiprinti   tuos,   kuriems   tarnauji...   Venk   lyginti   save   ar   savo   dovanas   su   kitais   ar   kitų   dovanomis  –  nei  tu,  nei  tavo  dovanos  nėra  menkesnės  ar  puikesnės.   Atsisakyk  konkurencinio  mąstymo  ir  nepritekliaus  požiūrio.  Tikėk  gausa.   Būk  vizija  tiems,  kuriems  esi  vedlė  ir  būk  jiems  maloninga...  Nelaikyk  jų   savo  įsivaizdavimų  įkaitais,  bet  ir  neleisk  jiems  likti  tokiems,  kokie  jie  yra.     Tarp  tavęs  ir  tų,  kuriems  tarnauji,  turi  būti  lygūs  energijos  mainai,  kad  nė   vienas   nesijaustų   davęs   ar   gavęs   per   daug/per   mažai.   Leisk   sau   jausti   švelnumą  ir  tai,  kaip  kūnas  reaguoja  į  kitus  žmones.     Nebūk   kategoriška   ir   niekada   neversk   žmonių   gėdytis   dėl   meilės,   seksualumo   ar   seksualumo   stokos.   Nulipdyk   didžiulį   puodą   šioms   gražioms   skaisčioms   sieloms   paruošti...   Kad   virsmo   liepsnos   palytėtų   savo  magija  kiekvieną  iš  mūsų.   Prisimink...   visi   mes   keliaujame   Gyvenimo   ratu   ten,   iš   kur   atėjome,   darydami   tai,   ką   galime   geriausio.   Taigi   su   kitais   elkis   taip,   kaip   tu   norėtum,   kad   su   tavimi   elgtųsi   –   atidžiai,   oriai,   pagarbiai,   kad   ir   kas   jie   bebūtų...  Mes  visi  esame  Mylimiausias  Kūrėjo  vaikas.     Jūs  visos  esate  mano  giminaitės.1   Šioje   kelionėje   esame   kartu.   Nuolat   keičiamės   molekulėmis   ir   atomais.   Mūsų   energija   lengvai   įteka   į   visumą   ir   iš   jos   išteka.   Senoliai   kalba   apie   115  


moteris, mokančias   bendrauti   su   augalais   ir   gyvūnais;   atsiskyrusios   nuo   kūno   ir   keliaudamos   astrale,   jos   gali   aptikti,   kur   ganosi   galvijų   bandos.   Damandhure,   Šiaurinėje   Italijoje   esančioje   ekologinėje   bendruomenėje,   buvo   atlikti   bandymai   su   šiltnamyje   augančiais   vazoniniais   augalais.   Augalai   buvo   prijungti   prie   kompiuterių,   fiksavusių   augalų   skleidžiamas   vibracijas.   Kai   augalas   skleisdavo   tam   tikrą   vibraciją,   į   šiltnamį   atitekėdavo   vanduo.   Augalas   supranta,   kuri   vibracija   prišaukia   vandenį   ir   pats   išmoksta   pasilaistyti.   Jei   šalia   tokio   augalo,   kuris   išmoko   pats   pasilaistyti,   pastatomas   vazonėlis   su   nauju   augalu,   per   parą   šis   įgūdis   persiduoda  „naujokui“.  Augalai,  jų  energija,  gebėjimas  išskirti  deguonį  ir   jų   maistingosios   medžiagos   gydo   mus.   Kai   pradedame   klausytis,   ką   mums  sako  augalai,  galime  intuityviai  pasirinkti  tuos  augalus,  kurie  gydo   kūną.  Mūsų  kūnas  nori  klausytis  augalų;  klausimas  toks:  ar  norite  išgirsti   savo  kūną?   Skonio   receptoriai   praneša,   kurių   maistingųjų   medžiagų   mums   reikia.   Jeigu   norisi   cukraus   ar   druskos,   vadinasi   mums   trūksta   mineralų.   Gamtoje   šie   skoniai   suteikia   tam   tikrų   mineralų.   Jeigu   mūsų   druskos   ar   cukraus   šaltinis   yra   perdirbtas,   mineralų   negauname.   Mūsų   kūnas   žino,   kad   šie   mineralai   reikalingi   ir   jų   reikalauja.   Jei   vartojame   jūros   druską,   joje   mineralų   dar   yra;   sakoma,   kad   rožinė   Himalajų   druska   pasižymi  

116


stebuklingomis gydomosiomis  savybėmis.  Bet  kuri  natūrali  druska  turės   mineralų,  reikalingų  jūsų  kūnui.   Cukraus   irgi   galima   gauti   iš   neperdirbto   šaltinio,   pavyzdžiui,   dehidratuotų  cukranendrių  sulčių.  Šie  produktai  šiek  tiek  brangesni,  bet   dabar  jūs  žinote,  kad  investuojate  į  sveikatą.  Kai  duodate  kūnui  tai,  ko  jis   nori  ir  ko  jam  reikia,  jam  reikės  ir  norėsis  mažiau.  Pažiūrėkite  į  produktą   ir  paklauskite  savo  kūno:     –

Ar tu  šito  nori?  

Tegu jums   atsako   akys,   rankos,   širdis.   Jauskite   atsakymą;   išmėginkite   maistą,  į  kurį  jūsų  kūnas  reaguoja  teigiamai.       Kai   tik   galite,   pirkite   produktus   iš   ūkininkų   turgaus.   Rinkitės   ūkininkus,   mylinčius   savo   produkciją.   Galbūt   sutiksite   senutę,   pardavinėjančią   žalumynus.   Įsigykite   tiek,   kad   pakaktų   savaitei   ir   pripraskite   bent   kartą   per   dieną   suvalgyti   žalio   maisto.   Leiskite   kūnui   rinktis,   kokį   žalią   maistą   valgyti.  Kartais  tai  bus  salotos.  Šis  šaltinis  yra  šviežias  ir  buvo  surinktas  su   meile.  Visa  tai  yra  svarbu.   Parsineškite   žalumynus   namo   ir,   jei   reikia,   tuoj   pat   nuplaukite.   Paklauskite  dėl  plovimo,  kai  perkate.  Sezono  metu  valgykite  įvairių  uogų.   Mėlynės   labai   tinka   su   špinatų   salotomis.   Pirkite   melionus,   atidžiai   atsirinkdamos   tuos   ūkininkus,   kurie   prekiauja   mylimiausiais   vaisiais.   Šią   117  


užduotį puikiai  atliks  jūsų  širdis.  Lėtai  apeikite  turgų  ir  tiesiog  stebėkite.   Jūsų  kūnas  jums  pasakys,  kur  eiti.  Kol  naująjį  savo  kūno  balsą  girdite  ne   taip   aiškiai,   venkite   naminių   pyragaičių   ir   ledinukų   ir   sutelkite   dėmesį   į   šviežius   vaisius   ir   žalumynus.   Jeigu   kur   nors   prekiaujama   gyvais,   žaliais   natūraliais   desertais,   paragaukite.   Jie   paprastai   gaminami   iš   sveikų   produktų.  Klausinėkite  ir  susidraugaukite.     Visko   iš   karto   nepakeisite,   nebent   jus   supa   žmonės,   kurie   jau   yra   pasikeitę.   Tokiu   atveju   jūsų   visų   mityba   sutampa.   Tai   būtų   idealus   variantas,   taigi   sukurkite   jį   savo   sapnų   laike,   ir   dabar   padarykite   tai,   ką   galite   geriausio.   Pakeiskite   cukrų   ir   druską   ir   nuspręskite   kaip   įmanoma   daugiau  maitinintis  gyvai,  žaliai,  sveikai,  natūraliai.     Štai  mano  mėgstamas  receptas:   Šviežius  špinatus  sudėkite  į  Vitamiksą.   Pridėkite  savo  mėgstamų  uogų  ar  vaisių.   Įpilkite  vandens,  ananasų  ar  obuolių  sulčių  (galite  improvizuoti).   Įdėkite  šiek  tiek  šaldytų  vaisių  ar  ledukų;  uždenkite  smulkintuvą.   Susmulkinkite  ir  gerkite.  Geriausia  išgerti  iš  karto,  bet  kartais  tokį  kokteilį   gurkšnoju  visą  dieną.  Jeigu  nuspręsite  įsigyti  knygą,  kuri  padėtų  jums  šiuo   pereinamuoju   laikotarpiu,   rinkitės   tokią,   kuri   būtų   su   DVD,   kad   galėtumėte  matyti  žmogų,  mokantį  sveikai  mėgautis  maistu.     118  


Kukurūzų mergelės  žinia   (Irokėzų  variantas)   Švarūs  ir  gražūs,     Švarūs  ir  gražūs   Esti  laukai,   Kuriuose  augu  ir  nokstu.     Esu   Kukurūzas.   Atėjau,   kad   jus   pamaitinčiau.   Rūpestingai   mane   prižiūrėkite,  saugokite  nuo  piktžolių.  Prinokusį  mane  sutrinkite  į  miltus.  Po   to  iškepkite  iš  manęs  duoną.  Valgykite  mane.  Dosniai  dalinkitės  manimi  su   savo  žmonėmis.  Aš  jus  visus  sustiprinsiu!       Pasirūpinkite,  pasirūpinkite   Gerąja  Žeme,  kuri  maitina  mane!   Aš  esu  Žemės  vaisius  –     Nešvaistykite  manęs,   Nenuodykite  manęs...   Kukurūzas   yra   šventas,   viskas,   kas   auga,   yra   šventa.   Pasaulis   alksta   ir   liūdi,   nes   tai   pamiršote.   Tai   tęsis   tol,   kol   anūkai   dar   kartą   išmoks   šią   pamoką  –  vienintelę  svarbią  pamoką:  mylėti  ir  gerbti  Žemę.2  

119


Šventos seserys,  Wakan  Moterie,  tu  esi  ta,  kurios  laukei.  Pusiausvyra  bus   atkurta,   o   Žemė   –   išgydyta   būtent   tada,   kai   moteriškos   energijos   grįš   į   fizinį  išmatavimą.     Gyvenk  taip,  lyg  vieninteliai  žiūrovai  būtų  Didžioji  Dvasia  ir  tu  pati.  Visa   kita   ateis   į   tavo   gyvenimą   lengvai   kaip   švelnus   kanojos   sūpavimasis   ant   šventos   upės   bangų.   Viskas,   ko   tu   trokšti   ir   tai,   ko   net   nežinai   norinti,   laukia  tavęs  už  kiekvieno  upės  linkio.   Gražiosios  Seserys,  kai  pasiūlysite  savo  dovanas  fiziniam  pasauliui,  žemė   bus  išgydyta.  

120


121


RAMYBĖS pamoka:  dvidešimt  trečioji  diena   Kitų  valdyti  negali   Liaukis  teisinti  kitus.     Liaukis  teisintis  pati.   Mūsų   tikslas   yra   išsiugdyti   atjautą   ir   atlaidumą,   gebėjimą   priimti   ir   mylėti,   todėl   taip   pat   siekiame   priimti   tai,   kas   vyksta   ir   suprasti,   kad   žmonės   atsakingi   už   savo   elgesį.   Dargi   galime   suvokti,   kad   esame   atsakingos   už   savo  elgesį,  ir  kaip  svarbu  atjausti  bei  suprasti  save  pačią.     Tai,  kad  negalime  valdyti  kitų,    dar  nereiškia,  jog  nesame  atsakingos.  Kitų   žmonių   –   jų   veiksmų   praeityje,   šiuo   metu   ar   ateityje   –   kontroliuoti   negalime.   Metas   nutraukti   galios   ir   kontrolės   žaidimą,   nes   jis   nėra   veiksmingas.   Ruošiamės   į   dvasinę,   mentalinę   ir   emocinę   kelionę   ir   prisiimame  atsakomybę  už  save.   Mes   nesame   aukos.   Mes   nesame   bejėgės.   Yra   metas   pripažinti   bejėgiškumą   kitų   atžvilgiu,   ir   yra   metas   atsiimti   tikrąją   savo   galią   pasirūpinti  savimi.       Šiandien  neieškosiu  pateisinimų  nei  savo,  nei  kitų  žmonių  elgesiui.  Leisiu   pasekmėms  ir  atsakomybei  gulti  ant  tų  pečių,  kuriems  jos  priklauso.1     Evoliucinis  procesas  spartėja  ir  intensyvėja.  Gimsta  naujasis  pasaulis,  kurį   kūrėme   savo   viduje.   Šis   gimimas   nėra   lengvas.   Tai   didelis   darbas!   Tačiau   122  


viskas įgyja  apčiuopiamą  formą  –  žmonių,  siekiančių  socialinių  ir  politinių   reformų  ir  sąmoningumo  ne  tam,  kad  pabėgtų  nuo  šiandieninio  pasaulio   problemų,  o  tam,  kad  sudalyvautų  jų  sprendime,  skaičius  auga.   Gimstant   naujajam   pasauliui,   senasis   miršta   ir   griūva.   Senosios   formos,   institucijos   ir   sistemos   paprasčiausiai   nebeveikia.   Jei   esame   prisirišę   prie   to   pasaulio   –   o   neprisirišti   sunku   –   mums   baisu   ir   nejauku.   Jei   dalyvaujame  naujo  kūrime,  jaučiame  pakylėjimą  ir  džiaugsmą.   Galiausiai,   jei   norime   gyventi   taikiai   taikiame   pasaulyje,   turime   pradėti   nuo   savęs.   Prisiminkime,   kad   visa,   ką   mes   darome,   yra   prasminga   ir   reikšminga;   tam   tikra   prasme   kiekvienas   mūsų   veiksmas   turi   įtakos   visiems  žmonėms.2   –

Šakti Gawain,  „Transformacijos  kelias“  

Visos   mūsų   mintys,   visi   mūsų   žodžiai   prasideda   sapnų   laike.   Mes   esame   galingos,   kūrybingos   dvasinės   būtybės,   atėjusios   tęsti   augimo   vyksmą.   Šiame   vyksme   sutikome   dalyvauti   kaip   šios   planetos   ir   visos   žmonijos   gydūnės.   Jame   dalyvausime   bet   kokiu   atveju.   Dalyvausime   sąmoningai,   dėmesingai,   kūrybiškai   nusiteikę   arba   nusiteikę   destruktyviai,   chaotiškai,   išgąstingai.  

123


Baimėje nėra   nieko   blogo;   baimė   gali   priversti   judėti   pirmyn.   Tai   svarbi   pamoka.   Kad   suvoktum   baimę   kaip   įrankį,   reikalinga   drąsa.   Išmokusios   šią   pamoką,  galime  atsiverti  šviesai,  kryptingai  Rojaus  kūrybai  Žemėje.   Neprivalote  visko  suprasti.  Raskite  savo  kelią.  Ar  jūsų  mintys  suteikia  jums   laimės?   Jeigu   taip,   esate   teisingame   kelyje.   Jeigu   jaučiatės   menka   ar   išsigandusi,   pakeiskite   savo   mintis   kitomis   –   tokiomis,   kurios   leistų   pasijusti   geriau.   Jei   šiuo   metu   nieko   negalite   sugalvoti,   tikėkitės   paties   geriausio.   Vien   ši   mintis   leis   atsipalaiduoti   ir   nuneš   jus   į   nuostabią   tyros   pozityvios  energijos,  trokštančios  mylėti  ir  būti  mylima,  tėkmę.     Jums  net  nereikia  žinoti,  kur  einate.  Jeigu  susiliejote  su  tėkme  ar  pasukote   jos   link,   pastebėsite   pažangą.   Ši   pažanga   pasireikš   kaip   vedimas,   aiškumas,  intuicija.  Leiskitės  vedama  šių  malonių  jausmų  –  juk  jums  tik  to   ir   tereikia.   Ištirpkite   juose   ir   būkite   ramios.   Laukite...   būtent   čia   jūs   ir   gyvenate   savo   gyvenimą.   Kiti   trokštami   dalykai   rasis,   kai   viduje   jausite   pilnatvę.     Kartais   tai   pasireikš   kaip   įkvėpimas   judėti   pirmyn.   Kartais   tai   pasireikš     žmogaus   pavidalu.   Kartais   –   tiesiog   kaip   intuityvus   žinojimas,   kad   viskas   yra  gerai!         124  


„Leiskitės vedama  šių  malonių  jausmų  –  juk  jums  tik  to  ir  tereikia.“                 125  


RAMYBĖS pamoka:  dvidešimt  ketvirtoji  diena   Jūsų  kūnas  yra  energijos,  transformacijos  ir  intelekto  laukas,  sudarytas  iš   to,   ką   jūs   valgote.   Cukraus   molekulė   iš   obuolio,   kurį   suvalgėte   vakar   pietums,   šiandien   gali   būti   jūsų   skrandžio   sienelėje.   Amino   rūgštis   iš   kaimiško   sūrio   šiuo   metu   gali   būti   jūsų   dvigalvio   raumens   skaiduloje.   Geležies   molekulė   iš   špinatų   salotų   gali   būti   jūsų   hemoglobino   dalelė   viename  iš  raudonųjų  kraujo  kūnelių.  Jūs  esate  tai,  ką  valgote.   Kiekvienai  jūsų  nurytai  molekulei  nutinka  vienas  iš  keturių  dalykų:   1) Ji  perkeičiama  į  sudedamąją  jūsų  kūno  dalį;   2) Ji  panaudojama  energijai;   3) Ji  sukaupiama  ateičiai;   4) Ji  pašalinama.   Jeigu   statote   naują   namą,   norite   pirmarūšės   medienos.   Jeigu   kuriate   naują   kūną,   norite   pirmarūšio   maisto.   Valgyti   taip,   kad   įveiktume   amžių,   nėra   sunku.   Tam,   kad   sukurtume   sveiką   kūną,   tereikia   pakankamai   dėmesio   ir   pasiryžimo   apsirūpinti   aukščiausios   kokybės   energijos   šaltiniu   bei  intelekto.1     –

Dr. Deepak  Chopra  „10  žingsnių  jaunystės  link“    

Mes   esame   tos,   nuo   kurių   priklauso   žmonijos   evoliucija.   Mes   esame   šviesnešės,   mes   suteikiame   formą   vaisingajai   tamsai.   Mes   esame   taikos   126  


audėjos pamišusiame   baimės,   godumo   ir   žiaurumo   pasaulyje,   aiškiaregės,   atėjusios  įžvelgti  visumą  pakrikose  detalėse.  Mes  esame  tos,  kurios  atėjo   pasivadinti  namais.2   Kiekviena   gyva   būtybė   yra   gyvenimo   centras,   galintis   tapti   saule.   Šis   dieviškas   apšvietimas   apšviečia   visus   iš   vidaus   kaip   kad   saulė   viską   apšviečia  savais  spinduliais.     Jėzus  sakė:  „Kas  mane  tiki,  darys  darbus,  kuriuos  aš  darau,  ir  dar  už  juos   didesnius.”   Aš  nesu  jūsų  mokytoja;  esu  čia  tik  tam,  kad  priminčiau  tai,  ką  jau  žinote.   Jeigu   jūs   esate   šioje   vietoje   su   manimi,   pradedate   prisiminti.   Tai   mane   džiugina,   nes   tai   reiškia,   jog   buriamės   į   kritinę   masę.   Anksčiau   buvo   daugybė   žmonių,   kurie   manė,   kad   karas   yra   gerai.   Taip   pat   buvo   saujelė   žmonių,  kurie  manė,  kad  taika  yra  gerai.  Šių  žmonių  skaičius  auga.     Mes  gauname  tai,  į  ką  sutelkiame  dėmesį,  taigi  kam  nors  prieštaraudamos   vis   vien   skiriame   tam   savo   dėmesį.   Visata   negirdi   žodžio   „ne“,   taigi,   kai   sakote:   „Aš   esu   prieš   _______!”,   į   šiuos   žodžius   įdedate   daug   energijos.   Prisiminkite   –   viskas   yra   energija.   Būkite   atidžios,   kam   skiriate   savo   dėmesį,  nes  būtent  tai  apreikšite  savo  gyvenime.   Didieji   mokytojai   ištisus   šimtmečius   kalbėjo   apie   taikos   svarbą.   Gandis   sakė:   „Nėra   jokio   kelio   į   taiką.   Pati   taika   yra   kelias.“4   Kai   susitelkiame   į  

127


taiką, ji  ateina  į  mūsų  gyvenimą.  Gyvenkite  taikoje  su  dvasios  ir  kūno  aš.   Leiskite  sau  taikos  prabangą.  Taip  gyventi  yra  lengviau,  maloniau.     Taikos  upė  teka  jumyse,  ir  viskas,  ko  jūs  atėjote  patirti  į  šį  pasaulį,  yra  šioje   upėje.   Liaukitės   šitaip   stengtis.   Atsipalaiduokite.   Vienintelė   jūsų   užduotis   šiame  pasaulyje  yra  rasti  tą  upę  ir  išmokti  gyventi  iš  tos  vietos.  Aš  šią  upę   vadinu   tyra   pozityvia   energija,   trokštančia   mylėti   ir   būti   mylima,   bet   jūs   galite   ją   vadinti   kaip   tik   norite.   Svarbu   tik   energija,   ir   energija,   glūdinti   žodžiuose,   taip   pat   svarbu.   Supraskite,   kad   esate   šventos,   galingos,   kūrybingos,  amžinos  ir  svarbios  šiam  pasauliui.   Papasakosiu   jums   istoriją.   Viena   mano   RAMYBĖS   pamokų   mokinė   buvo   vaikiškesnė  už  visas  kitas.  Ji  pastebėjo,  kad  kai  kurios  kitos  mokinės  apie  ją   šnibždasi   ir   iš   jos   šaiposi.   Iš   pradžių   to   nepastebėjau   ir   pasakiau,   kad   nė   viena  mano  mokinė  šitaip  nesielgtų  su  tokia  gražia  būtybe.  Šnekėjau  apie   tyrą  pozityvią  energiją,  trokštančią  mylėti  ir  būti  mylima,  ir  kad  atėjome  į   šį  pasaulį  kaip  ši  tyra  energija.     Kai   ateiname   į   fizinį   pasaulį,   esame   tik   išnirę   iš   tos   energijos   srovės   ir   tikimės,  kad  visi,  ką  sutiksime,  norės  dalintis  su  mumis  meile.  Pažiūrėkite  į   vaikus,   į   tyras   jų   akis,   kai   jie   šypsosi.   Jų   juokas   kyla   iš   tyrumo   ir   džiaugsmo   erdvės  ir  dažniausiai  priverčia  kitus  nusišypsoti  ar  juoktis  kartu.   Aš  atkreipiau  mokinių  dėmesį  į  naiviąją  mokinę  ir  pasakiau,  kad  tam  tikra   prasme  ji  yra  daug  arčiau  tyros  pozityvios  energijos  nei  bet  kuri  iš  mūsų.   128  


Mes galėtume   iš   jos   pasimokyti,   kaip   įvaldyti   šią   nuostabią   energiją.   Atrodė,   kad   jos   priėmė   mano   žodžius   ir   bent   jau   klasėje   elgėsi   su   ja   deramai.   Negaliu   pasakyti,   kaip   jos   elgėsi   kieme   ar   kamerose.   Bet   per   mano  pamokas  jos  elgėsi  puikiai.     Vieną   rytą   ši   mokinė   atėjo   stipriai   nusiminusi   ir   norėjo   su   manimi   pasikalbėti.  Kol  kitos  mokinės  baiginėjo  rytines  užduotis,  aš  skyriau  jai  visą   savo   dėmesį.   Iš   jos   gražių   akių   ritosi   ašaros.   Ji   pasakojo   tik   ką   atėjusi   iš   gydytojų,  kur  jai  nustatė  silpnaprotystę.     –

Tu žinai,  kas  esi,  –  pasakiau  jai.  –  Esi  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti   mylėti   ir   būti   mylima.   Niekam   neleisk   tavęs   kaip   nors   pravardžiuoti.   Nesvarbu,  ką  apie  tave  mano  kiti  –  tai  jų  reikalas,  ir  galbūt  jie  klysta.   Tu  žinai,  kas  esi,  ir  tu  esi  graži.    

Ji vis  dar  verkė,  bet  nusišypsojo.     –

Aš esu  tyra  pozityvi  energija,  ir  aš  esu  graži.     Tuomet   jau   aš   apsiašarojau,  kadangi  pamačiau  joje  įvykusią  permainą   ir  šviesą  akyse,  kurios  prieš  kelias  akimirkas  nebuvo.  Man  teko  laimė   būti  šio  virsmo  liudininke.  Kai  ji  grįžinėjo  į  savi  vietą,  pastebėjau,  kad   net  jos  eisena  pasikeitė.  Per  ją  man  buvo  suteikta  dvasios  dovana,  ir   mumyse   abiejose   įvyko   energijų   poslinkis.   Mes   užmezgėme   dvasios   ryšį.  

129


Paskutinę pamokų   dieną   visos   mokinės   darė   prezentacijas   su   kompiuteriu.   Tai   buvo   galinga   diena,   nes   daugumai   iš   jų   viešumoje   kalbėti   neteko,   o   ypač   dėl   gerų   paskatų.   Gyvenimas   institucijoje   sudėtingas,  ir  norint  čia  išlikti  būtina  neišsišokti.  Tik  kartu  praleidusios   šešias   savaites   moterys   buvo   pasirengusios   šiai   užduočiai.   Kai   mano   naivioji   mokinė   atsistojo   ir   perskaitė   savo   prezentaciją   klasei,   jos   paskutiniai  žodžiai  buvo  tokie:   –

Aš esu  tyra  pozityvi  energija,  trokštanti  mylėti  ir  būti  mylima,  ir  aš  esu   graži.   Kai   ji   baigė   prezentaciją,   pasižiūrėjo   į   mane   ir   pamatė,   kad   džiaugiuosi.   Moterims   svarbus   prisilietimas,   ir   man   ne   kartą   kilo   noras   apkabinti   mokines   pamokų   metu.   Bet   kalėjimo   taisyklės   tai   draudžia.   Taigi   vietoj   to   liepiau   joms   uždėti   vieną   ranką   ant   krūtinės   virš   širdies,   o   kitos   rankos   delną   nukreipti   į   mane,   ir   aš   padariau   tą   patį.   Paaiškinau,   kad   taip   mes   galime   siųsti   viena   kitai   energiją   per   kiemą,   klasę   ar   stovėdamos  viena  priešais  kitą.  Tuo  mes  norėjome  pasakyti:  

Man didžiulė   garbė   pasirodyti   tavo   gyvenime.   Ačiū,   kad   pasirodei   manajame.     Taigi   visoms,   kurios   perskaitė   šią   trumpą   knygą   –   mano   dvasios   dovaną   jums   –   noriu   pasakyti   ačiū   už   tai,   kad   pasirodėte   mano   130  


gyvenime. Laukiu,   kol   apjungsime   balsus   sapnų   laike   ir   galbūt   vieną   dieną   –   Rojuje   Žemėje.   O   toms   šventoms   moterims,   kurios   dalyvavo   mano   RAMYBĖS   pamokose   2009-­‐aisiais,   noriu   pasakyti     –   jūs   suteikėte  man  daugiau  laimės,  nei  galite  įsivaizduoti.                        

131


132


Apie autorę        Mes  esame  šventos.  Viskas  šioje  Žemėje  yra  šventa.  Mes  pamiršome   šią   tiesą.   Dėl   to   žemę   kamuoja   alkis   ir   sielvartas   –   jie   liausis   tik   tuomet,   kai   šią   tiesą  prisiminsime.  Svarbiausia  yra  mylėti  žemę  ir  mokėti  ja  pasirūpinti.   Tai   įrašyta   šios   planetos   moterų   širdyse.   Žemė   motina   laukia,   kol   jos   dukterys   dar   kartą   įtvirtins   pusiausvyrą   fiziniame   pasaulyje.   Moteriška   jūsų   energija  yra  labai  reikalinga.  Moterys  yra  evoliucinio  šuolio  raktas.  Moteris  iššoks   ir  pažadins  Rojų  žemėje.     Augusi   revoliucinių   šešiasdešimtųjų   taikos   nuotaikomis,   Betty   Lenora   ėmėsi   tyrinėti   taikos   judėjimą.   Ji   įgijo   aukštąjį   išsilavinimą   –   turi   natūralaus   gydymo   bakalauro   laipsnį   ir   edukologijos   magistro   laipsnį.   Taip   pat   turi   daugiau   kaip   dvidešimt   metų   patirties   natūralioje   sodininkystėje   bei   gydyme.   Jos   svajonė   yra   gyventi  užtektinai  ilgai,  kad  spėtų  atsodinti  žemės  sodą,  ir  pamatytų,  kaip  žemėje   vėl  teka  tyras  skaidrus  vanduo.     Mokydama   moterų   kalėjime   Čaučiloje   (Chowchilla)   Kalifornijoje,   Betty   gavo   nurodymą   pradėti   vesti  pykčio  įvaldymo  grupę  2008  ir  2009  metais.  Mokinės  ėmė   prašyti,   kad   ji   parašytų   knygą,   idant   tai,   ką   jos   sužinojo   apie   save   kaip   apie   moteris,  taptų  prieinama  kuo  platesniam  moterų  ratui.  Jos  pradėjo  suprasti,  kad   yra  šventos  ir  reikšmingos  ir  ėmė  mokyti  to  viena  kitą  savo  kamerose.  

Daugiau apie  autorę  -­‐    http://sacredwomen.us/     133  


134


Naudingos lietuviškų  svetainių  nuorodos:   Asociacijos  LT  CAMPUS  svetainė  www.ltcampus.lt   Asociacijos  GAJA  moterims  svetainė:  www.gajamoterims.lt    

135


RAMYBĖS PAMOKOS   Pirmoji  diena   1)  www.explorersfoundation.org/glyphery/122.html   2) tribes.tribe.net/foolmoon/thread/acc3d543-­‐9a64-­‐491d   3) www.nacentralohio.org/Newsletter/UNITY_V104_1105.p df     Antroji  diena   1) www.explorersfoundation.org/glyphery/122.html      Trečioji  diena   1) www.familiesanonymous.org/about/information-­‐for-­‐ members/   2) www.home.comcast.net/~singingman7/Twinkies  .htm     Ketvirtoji  diena   1) www.kktanhp.com/a-­‐new-­‐earth-­‐by-­‐eckhart-­‐tolle.html   2) www.spiritlibrary.com/videos/wayne-­‐w-­‐dyer   3) www.animalliberationfront.com/Saints/Authors/Stories/c leftlipped.html     136  


Penktoji diena     1) www.firstpeople.us/HP-­‐Html-­‐Legends/TwoWolves-­‐ Cherokee.html     Šeštoji  diena   1) www.indians.org/welker/greatspi.htm   2) www.whengrandmotherspeaks.com     Septintoji  diena   1) www.sunnysmile.tripod.com/butterfly.hmtl   Aštuntoji  diena   1) www.sfheart.com/desiderata.html     Devintoji  diena   2) www.skysite.org/rules.html   3) www.nativeearthnation.org/NativeHeroes.html     Dešimtoji  diena   1) www.stressdoc.com/what-­‐i-­‐have-­‐learned.html   2) www.gchimini/1964wordpress.com/2011/10/18/death-­‐is-­‐ not-­‐the-­‐opp   137  


Vienuoliktoji diena   1) www.drwaynedyer.com/blog   2) www.2012spiritual.info/what-­‐is-­‐happening-­‐in-­‐2012.html   3) www.thesecretlifeofinvites.com/?p=1123     Dvyliktoji  diena   1) www.halife.com/halife/beautywoman.html   2) www.thesecretlifeofinvites.com/?p=1123   3) www.theharmony   project.org/articles_conscious_evolution.html     Tryliktoji  diena   1) www.speakingtree.in/spiritual-­‐blogs/seekers/god-­‐and-­‐i/I-­‐ Told-­‐God-­‐2   2) www.mayyoubeblessedmovie.com     Keturioliktoji  diena   1) www.prayerfoundation.org/mother-­‐teresa-­‐do-­‐it-­‐ anyway.html     138  


Penkioliktoji diena   2) www.nativeamericangiftshop.com/prayers.html   3) www.rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.htm l   Šešioliktoji  diena   1) www.eaglefeather.org/series/NativeAmericanSeries/Quote rs.pdf     Septynioliktoji  diena   1) www.eaglefeather.org/series/NativeAmericanSeries/Quo utes.pdf   2) www.eaglefeather.org/series/NativeAmericanSeries/Quo utes.pdf   Aštuonioliktoji  diena     1) www.eaglefeather.org/series/NativeAmericanSeries/Quo utes.pdf   2) Nežinomas  autorius   3) www.sfheart.com/Ghandi.html   4) www.beliefnet.com   5) www.bible.cc/luke/23-­‐34.htm   139  


Devynioliktoji diena   1) www.goodreads.com/author/quotes/4493.Eckhart_Tolle     Dvidešimtoji  diena   1) www.abraham-­‐hicks.com/laowattrationsource/index.php   2) www.bible.cc/luke/12-­‐31.html     Dvidešimt  pirmoji  diena   1) www.thewisdomwarrior.com/tag/ethics   2) www.essene.com/GospelOfPeace/peace.html   3) www.whale.to/c/tem_native.html   4) www.angelicfire.com/md/elanmichaels/CherokeePrayer. html     Dvidešimt  antroji  diena   1) www.viewonbuddhism.org/karma.html   2) www.care2.com/c2c/share/detail/1219419         140  


Dvidešimt trečioji  diena   1) www.mycognition.wordpress.com/category/the-­‐ language-­‐of-­‐letting-­‐go/   2) www.shaktgaiwain.www.hubs.com/gaiwain4.html     Dvidešimt  ketvirtoji  diena   1) www.dailyom.com/library/000/000/000000485.html   2) www.theharmonyproject.org/articles_conscious_evolutio n.html   3) www.bible.cc.john/14-­‐12.html   4) www.peaceatseven.com/quotes.html  

141

Profile for LTCampus

Betty Lenora. Šventa moteris anapus grotų  

Betty Lenora. Šventa moteris anapus grotų  

Profile for ltcampus
Advertisement