Sidste-skoledag diplom

Page 1

Skoleåret 2023/2024

Stort tillykke,

Du har nu gennemført dit første år i skole.

Det er ret sejt, og du kan godt været stolt. Du har sikkert lært en hel masse. Måske kan du alfabetets bogstaver, har lært tallene fra 1-20 eller taget ansvar for fællesskabet i klassen.

Forhåbentlig har du haft det sjovt i løbet af dit første skoleår. Tegn det, du særligt husker ved dit første skoleår, på diplomet. Så har du et minde om dit første år i skole.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.