Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier

Page 1

o m s o r g

Mie Engen

Andreas Møller Jørgensen

Maria Appel Nissen

Plads til omsorg

i socialt arbejde med børn og familier

Plads

til omsorg i socialt arbejde med børn og familier

o m s o r g

o m s o r g

Mie Engen

Andreas Møller Jørgensen

Maria Appel Nissen

Plads til omsorg

i socialt arbejde med børn og familier

Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier

Mie Engen, Andreas Møller Jørgensen og Maria Appel Nissen

© 2024 Akademisk Forlag, København

– et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning.

Forlagsredaktion: Lene Kamuk

Omslag og sats: Louise Glargaard Perlmutter/Louises design

Bogen er sat med: Montserrat og FreightTextPro

Tryk: ScandinavianBook

Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfattere.

1. udgave, 1. oplag, 2024

ISBN: 978-87-500-6481-7

akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge

Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Introduktion Er der omsorg i socialt arbejde? . . . . . . . . .9 Barnets behov 10 Bæredygtigt socialt arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Et sprog for omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 kapitel 1 Omsorg og solidarisk autoritet . . . . . . . . . 15 Af Mie Engen At opfylde den andens behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Børns kontra forældres behov? 18 Magt og omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Solidarisk autoritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kapitel 2 Omsorg og bæredygtige relationer . . . . . . 27 Af Mie Engen Mennesker i en instrumentel verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Resonante relationer og tilpasset forandring 29
indhold
Instrumentelle relationer, fremmedgørelse og afmagt 31 Resonans: Et grundlag for gensidig tillid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fra resonans til bæredygtige relationer i praksis  . . . . . . . . . . .35 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 kapitel 3 Følelsesmæssig omsorgskultur . . . . . . . . . 37 Af Maria Appel Nissen Omsorgskulturen i samfundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ressourceknaphed og polarisering af omsorgskulturen 40 Omsorg baseret på viden, refleksion og solidaritet . . . . . . . . 43 At værne om den følelsesmæssige omsorgskultur . . . . . . . . 45 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 kapitel 4 Omsorgens tid og timing . . . . . . . . . . . . . . 47 Af Andreas Møller Jørgensen Timing og tålmodighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Når tiden er knap 50 Når tidshorisonter konflikter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Timing, tilstedeværelse og nærvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 kapitel 5 Omsorgens rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Af Andreas Møller Jørgensen Hjemmet som eksempel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Det betydningsfulde hjem  59
Relationer mellem hjem  62 At arbejde med omsorgsfulde rum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 kapitel 6 Omsorgens politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Af Maria Appel Nissen Politik i hverdagens praksis: Et eksempel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Velfærd og solidaritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Konkurrence, produktivitet og omkostningseffektivitet  70 Investeringslogik og optimering af gevinst  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Skærpede grænser for solidaritet og omsorg  . . . . . . . . . . . . . . 73 Omsorg er et politisk og et professionsetisk projekt . . . . . . . 75 Refleksionsspørgsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 kapitel 7 Et socialfagligt sprog for omsorg i socialt arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Af Mie Engen, Andreas Møller Jørgensen og Maria Appel Nissen Helhedsforståelse af omsorg i socialt arbejde . . . . . . . . . . . . . 78 Omsorg er en del af socialfagligheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Balancering af behov og ressourcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Anerkendelse af den socialfaglige kompetence 83 Et fagligt sprog for omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Bedre liv for børn og familier i udsatte positioner . . . . . . . . . . 88
Appendiks Baggrunden for denne bog . . . . . . . . . . . . . 91 om bogens forfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Er der omsorg i socialt arbejde?

Denne bog handler om omsorg i socialt arbejde med børn og familier i udsatte positioner. Omsorg i socialt arbejde handler om at se og imødekomme behov på et fagligt grundlag. Det består af relations- og tillidsskabende arbejde, som blandt andet gør det muligt at få den nødvendige indsigt i konkrete børns og familiers liv. Omsorg tilføjer samtidig et ansvar for at imødekomme og handle på behov. Fordi omsorg rummer et ansvar for at imødekomme behov og ændre børns og familiers livssituation til det bedre, rækker den udover relationsarbejdet.

Hver dag yder socialarbejdere i myndighedsregi forskellige former for rådgivning, støtte og hjælp for at imødekomme behov hos børn og familier i udsatte positioner – en hjælp, der kan være helt afgørende for relationerne mellem børn og forældre, familiens hverdagsliv og udviklingsmuligheder. Dette forbindes imidlertid ikke altid med omsorg, måske fordi arbejdet også involverer magt og autoritet til at intervenere i familierne – også uden forældrenes samtykke – når målet er at drage omsorg for og beskytte børn. Familier, der er i kontakt med det sociale arbejde, som foregår i myndighedsregi,

9
Introduktion

har ofte ikke selv bedt om rådgivning, støtte og hjælp, og de har samtidig ikke mulighed for at fravælge myndighedernes tilstedeværelse i deres liv. Det stiller store krav til socialarbejderne, som skal skabe et samarbejde med familien, der gør det muligt at drage omsorg.

Barnets behov

I dag er der desuden fokus på barnets behov, rettigheder og selvstændige stemme. Beslutninger skal altid træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet med fokus på barnets behov for stabilitet, kontinuitet, omsorg, sundhed og udvikling. Samtidig skal socialarbejderne sikre barnets ret til familieliv og til at have en relation til sine forældre (FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, artikel 7). Det betyder, at myndighederne også skal arbejde for at afhjælpe forældrenes problemer og understøtte deres relation til barnet.

Socialarbejdere skal således understøtte forældrenes muligheder for at samarbejde om at modtage hjælp og støtte, så de kan varetage barnets behov. Og det kalder på en faglig praksis, der kan navigere og balancere forskellige hensyn, være opmærksom og respondere på forskellige behov for omsorg, og som kan rumme og finde praktiske løsninger på dilemmaer, modsætninger og konflikter.

Her er kvaliteten af den faglige omsorgspraksis afgørende: Hvordan tilgår vi samarbejdet med forældrene om at se og imødekomme barnets behov? Hvordan ser og handler vi på problemerne i familien? Hvordan ser vi relationerne mellem børn

til omsorg i socialt arbejde med børn og familier
10 Plads

og forældre og vores ansvar for at understøtte dem? Spørgsmål som disse må du som både kommende og praktiserende socialarbejder kunne reflektere over og drøfte med dine kolleger. Og det kræver både fælles bevidsthed om og en evne til at italesætte dilemmaer og løsningsmuligheder i praksis.

Bæredygtigt socialt arbejde

Med denne bog bidrager vi til at udvikle et fagligt sprog for omsorg i socialt arbejde med børn og familier, som foregår i myndighedsregi. Vi viser:

• Hvordan omsorg kommer til udtryk i socialt arbejde. Det gør vi ved at give eksempler på, hvad omsorg er, og hvordan den kommer til udtryk i det praktiske sociale arbejde med børn og familier.

• Hvordan professionel omsorg er en uomgængelig del af arbejdet med menneskers sammensatte problemer, behov og livssituationer, hvis du vil lykkes med at hjælpe.

• Hvorfor og hvordan omsorg kræver en særlig faglig opmærksomhed og prioritering for at undgå, at magtforhold og kynisme ødelægger relationer og den solidaritet, der er forudsætningen for at kunne hjælpe mennesker og grupper i mindre privilegerede positioner.

• Hvordan omsorg kræver ressourcer og fælles handling. Hvis professionelle oplever overvejende at skulle trække på egne ressourcer og bære ansvaret for at yde omsorg alene, er der risiko for moralsk stress og omsorgstræthed.

Introduktion 11

Dette perspektiv på omsorg er i overensstemmelse med den viden, de værdier og de formål, som karakteriserer socialt arbejde og andre professioner, der arbejder med mennesker med særlige behov. På den måde bidrager bogen til at fremme bæredygtigt socialt arbejde: Viden om og et sprog for omsorg er vigtigt for, at socialarbejdere kan mediere og skabe sammenhæng mellem menneskers sammensatte problemer og behov og den politiske og økonomiske styring lokalt og i samfundet.

Et sprog for omsorg

Bogen udfolder et nuanceret og praksisnært sprog for, hvad omsorg er, hvad det ikke er, og hvordan du kan drage omsorg i dilemmafyldte situationer og under vanskelige betingelser. Den giver eksempler på, hvordan professionelle praktiserer omsorg, og viser, hvordan vi kan forstå omsorg og solidarisk autoritet; hvordan vi kan skabe bæredygtige relationer til børn og familier; hvordan vi kan bruge følelser i arbejdet; hvordan vi kan bruge tiden, stedet og rummet i arbejdet, og hvordan omsorgen styres i en politisk og samfundsøkonomisk sammenhæng.

Hvert kapitels afrundes med konkrete bud på, hvordan socialarbejdere og studerende i socialt arbejde kan styrke deres faglige refleksion over daglige dilemmaer og udvikling af god omsorgspraksis. Vi præsenterer således refleksionsspørgsmål, som kan bruges til at sætte omsorg på dagsordenen i faglige diskussioner på studiet og i egen praksis.

12 Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier

Tak

Bogen udspringer af forskningsprojektet Does Social Work Care? (2018-2022), som har udforsket socialt arbejde med familier og børn ved at følge socialarbejdere i deres daglige praksis (se Appendiks). Internationalt har der indenfor de seneste ca. 15 år været en stigende interesse for omsorg, men der er kun ganske få empiriske undersøgelser af omsorg i praksis, og der er endnu ikke udviklet en fyldestgørende og teoretisk forståelse af omsorgens betydning for socialt arbejdes formål og praksis (Engen m.fl., 2021). Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet har vi haft mulighed for at undersøge dette. Det ville ikke have været muligt uden deltagelse af en række socialarbejdere og familier, som vi derfor sender den største tak!

God læselyst!

Mie Engen, Andreas Møller Jørgensen og Maria Appel Nissen, januar 2024

Professionel omsorg er en uomgængelig del af arbejdet med børns og familiers sociale problemer, behov og livssituationer. Men den forsvinder let i den daglige sagsbehandling og fortravlede praksis.

Plads til omsorg i socialt arbejde med børn og familier giver en grundlæggende forståelse for, hvad omsorg er og bør være i socialt arbejde. Med konkrete eksempler skærper forfatterne blikket for, hvordan den er indlejret i afgørende aspekter af arbejdet:

• i den solidariske autoritet over for børn og familier

• i bæredygtige relationer med børn og familier

• i arbejdspladsens følelsesmæssige omsorgskultur

• i timingen af og stedet for indsatser

• i den overordnede ramme for arbejdet: politisk styring og samfundsøkonomi

• i den kollegiale fælles refleksion og handling.

Bogen giver et fagligt sprog for omsorgen, som gør det muligt for studerende og praktikere at få øje på, forholde sig til og drøfte omsorgen i den daglige socialfaglige praksis.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.