Sundheds- og seksualundervisning

Page 1

Mette de la Motte Gundersen

Lone Smidt · Katrine Andersen

SUNDHEDSOG SEKSUALUNDERVISNING

En grundbog

til læreruddannelsen

og SSF i grundskolen

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

METTE DE LA MOTTE GUNDERSEN,

LONE SMIDT OG KATRINE ANDERSEN

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

En grundbog til læreruddannelsen og SSF i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. En grundbog til læreruddannelsen og SSF i grundskolen

Mette de la Motte Gundersen, Lone Smidt og Katrine Andersen

© 2024 Akademisk Forlag, København

– et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode. dk/undervisning.

Forlagsredaktion: Helene Deden og Frederikke Didia Carlsen

Figurer og sats: Jakob Brandt-Pedersen

Omslag: Henriette Mørk

Bogen er sat med: Charter ITC Pro, Katarine

Tryk: ScandinavianBook

Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfattere.

Forlaget har forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme royalty i henhold til ophavsretsloven. Skulle der imod forventning være rettighedshavere, som måtte have krav på vederlag, vil forlaget udbetale et sådant, som om aftale var indgået.

1. udgave, 1. oplag, 2024

ISBN: 978-87-500-6475-6

akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge

Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Indhold

Forord 8

Af læge og sexologiprofessor Christian Graugaard

Tak 11

Indledning 12

1. Sundheds- og seksualundervisning 15

Kønsroller til debat 15

Sundheds- og seksualundervisningens historiske strømninger 18

Sundheds- og seksualundervisning i dag 21

Afrunding og refleksionsøvelser 24

Del 1: Faglige tilgange 27

2. Fællesskabsorienteret tilgang 29

Fællesskabende didaktik 30

Perspektiver på mobning og trivsel 32

Perspektiver på læring 33

Et trygt undervisningsrum 35

Afrunding og refleksionsøvelser 39

3. Kritisk sundhedspædagogisk tilgang 41

Et teoretisk indblik 42

Et demokratisk dannelsessigte 44

Tre kernebegreber 44

Afrunding og refleksionsøvelser 57

4. Normkritisk og mangfoldighedsorienteret tilgang 59

Normer 60

Normkritik i praksis 64

Diskrimination i skolen 70

Afrunding og refleksionsøvelser 73

5. Rettighedsbaseret tilgang 75

FN’s Børnekonvention 76

Rettigheder giver børn demokratiske handlemuligheder 79

Unges seksuelle rettigheder 84

Rettighedsbaseret undervisning 87

Afrunding og refleksionsøvelser 91

6. Tilgangenes sammenhænge og anvendelse 93

Skema til sikring af faglige tilgange i SSF 95

Skema til observation af skolens arbejde med SSF 97

Del 2: Faglige temaer 99

7. Følelser, relationer og grænser 101

Følelsers betydning 102

Relationers betydning 104

Grænsers betydning 113

Afrunding og øvelser til praksis 116

8. Krop og kropsidealer 119

Pubertet 121

Underlivets anatomi 125

Kropsidealer 133

Afrunding og øvelser til praksis 137

9. Seksualitet og seksuel sundhed 139

Sex og seksualitet 140

Seksuelle scripts 143

Sexsygdomme og prævention 149

Undgå løftede pegefingre og normative forståelser 158

Afrunding og refleksionsøvelser 158

10. Digital trivsel 161

Redigerede billeder 162

Digitale fællesskaber og digitale krænkelser 166

Afrunding og øvelser til praksis 169

Del 3: Lærerroller, praktisk planlægning og samarbejde 171

11. Lærerroller 173

Lærerens ansvar 173

Lærerens forudsætninger 180

Afrunding 181

12. Planlægning af mono- og tværfaglig undervisning 183

Samarbejde på tværs 184

Planlægningen i praksis 185

Elevernes forudsætninger 189

Afrunding 193

13. Skolens understøttende arbejde 195

En helhedsorienteret forståelse 196

Et trygt undervisningsmiljø 198

SSF-cirklen 205

Afrunding 210

Efterord: Sundheds- og seksualundervisning på læreruddannelsen 211

Læreruddannelsens progression 211

Den integrerede praktik 213

De ni dimensioner af lærerrollen 215

Litteratur 218

Forord

Af læge og sexologiprofessor Christian Graugaard

Den gode nyhed først. Seksualundervisning har været obligatorisk i den danske grundskole i mere end et halvt århundrede, og ifølge den store befolkningsundersøgelse

Projekt SEXUS har 95 % af de 15-24-årige lært om seksuelle emner i løbet af deres skoletid. Det tværgående emne har tilmed sit eget ambitiøse faghæfte, som slår fast, at undervisningen skal understøtte elevernes sundhed og trivsel og inspirere til ”engagement, selvtillid og livsglæde”. Flotte ord.

Men der er også dårlige nyheder. For både forskning og dagligdagserfaring peger på, at skolernes seksualundervisning hænger i laser, og at gode didaktiske intentioner falder til jorden i en presset skolehverdag, hvor timeløse fag let ender forpjuskede og hjemløse. Alt for ofte er undervisningen båret af tapre ildsjæle eller udliciteret til eksterne aktører, som ikke kender skolen og dens elever, og som er over alle bjerge, når lektionen er forbi. Eller den reduceres til triste og defensive risikobudskaber: et kondom rullet på en agurk, en gardinprædiken om sexsygdomme og ufrivillige graviditeter.

Der er kort sagt brug for faglig oprustning. For en pædagogisk kulturrevolution, som gentænker seksualundervisningens formål, form og indhold og sætter seksualiteten på skolernes landkort som en myldrende og mangfoldig ”raskhedsfaktor”. Krop, køn og sexliv har fået en langt mere fremtrædende plads i børn og unges tilværelse siden sundhedspædagogikkens barndom, og seksualundervisning rummer fantastiske (men stort set uudnyttede) potentialer til kritisk-konstruktive undersøgelser af både tøven og tvivl, begær og begejstring. Med eleverne i centrum. I en tryg og nysgerrig skolevirkelighed.

8 | SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

I SEXUS-undersøgelsen fortalte mere end fire ud af ti af de 15-24-årige, at de ikke havde kunnet bruge skolernes seksualundervisning til noget som helst. Det er et skræmmende tal, som tydeligt viser, at der er behov for nytænkning og for en skærpet seksualpædagogisk faglighed. En faglighed med fokus på lyst, leg og læring. På relationer, grænser og integritet. På normer og normbrud. På sundhed og selvværd for alle.

Denne bog er en grundbog til tiden, og jeg håber, at den vil blive taget godt imod af både fagfolk og studerende. For den viser så fint og konkret, hvor meget grundskolernes seksualundervisning har at byde på. Hvis vi tør kaste vanetænkningen over bord og starte på en frisk.

F ORORD | 9

Vi har i processen med at skrive denne bog fået uvurderlig hjælp af kritiske læsere, som har bidraget med væsentlige faglige perspektiver og viden og hjulpet os med at få øje på nogle af vores blinde vinkler.

Tak!

Morten Emmerik Wøldike, sociolog og konsulent i diversitet, ligebehandling, køn, seksualitet og LGBT+

Venka Simovska, professor i skoleudvikling, trivsel og læring ved DPU, Aarhus Universitet

Aviaja Stjernstrøm, lærer og cand.pæd.ant.

Mathilde de Kruiff, uddannelsesleder på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole

Pia Rose Böwadt, ph.d. og docent i diversitet og deltagelse i skolen på Københavns

Professionshøjskole

Desuden vil vi gerne takke tidligere og nuværende kolleger i Sex & Samfund og Børns Vilkår for videndeling og faglig inspiration.

Tak for samarbejdet til vores redaktører, Helene Deden og Frederikke Didia Lønholdt Carlsen. Tak til Helene for at tro på os som den rigtige trio til at skrive en grundbog til sundheds- og seksualundervisning.

T AK | 11
Tak

Indledning

Sundheds- og seksualundervisning er en grundbog til studerende på valgfaget ”Sundhedsog seksualundervisning” (herefter SuSe) på læreruddannelsen og til de lærere, der skal undervise i ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” (herefter SSF) i grundskolen, og som ønsker viden og inspiration til, hvordan man kan løfte opgaven med at styrke SSF i grundskolen.

SSF i grundskolen handler om noget af det allervigtigste i børn og unges liv. Undervisning i SSF har potentiale til at skabe masser af motivation hos eleverne, positiv energi og gode grin, som styrker elevernes trivsel og fællesskabet i klassen.

SSF handler om trivsel, relationer, følelser, rettigheder, normer og grænser. Det handler også om sundhed, sex, seksualitet, familie og køn. Det er tematikker, som går tæt på elevernes liv, og derfor kan det være svært at undervise i, og der kan opstå situationer, som kan være pinlige eller utrygge for både elever og lærere. Derfor er det vigtigt, at man som SSF-lærer får faglig viden og gode greb til at rammesætte undervisningen.

Der er i disse år en række samfundsmæssige strømninger og tendenser, som er særligt relateret til SSF, og som er mere aktuelle end nogensinde før. De udspiller sig i helt konkrete hverdagssituationer i skolen, og der findes ikke noget enkelt eller entydigt svar på, hvordan man som lærer skal forholde sig til dem. Det kan fx være en ophedet diskussion om sexisme eller spørgsmål som: Hvilke bademuligheder tilbyder man transkønnede elever? Eller: Hvordan støtter man eleverne i sikker og etisk adfærd online?

Pædagogik og politik vikler sig ind i hinanden, og det kan være svært at bevare overblikket, når der er følelser og holdninger på spil. Det kalder både på en faglig viden og refleksion hos lærerne og en tydeliggørelse af skolernes rolle og ansvar.

Det er afgørende, at man som SSF-lærer har en faglig viden og kendskab til de tilgange, der udgør fagdidaktikken for SSF. Formålet med bogen er derfor at forberede studerende og lærere på at kunne undervise i SSF – og forhåbentlig styrke lysten til og motivationen for at gå ud og løfte den vigtige opgave, som SSF er.

Lærerprofessionen udspiller sig i spændingsfeltet mellem faglighed og ny viden på den ene side og skolehverdagen med undervisning, relationsarbejde og hverdagsdilemmaer på den anden. For at indfange denne kompleksitet veksler vi i bogen mellem et

12 | SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

praksisnært og et praksisfjernt perspektiv (Böwadt & Jepsen 2023: 24). Praksisnærhed betyder, at du får viden og værktøjer til at planlægge, udføre og evaluere SSFundervisning inden for den ramme, der er givet for SSF i grundskolen. Praksisfjernhed betyder, at du med analytiske tilgange og begreber bliver i stand til at forholde dig undersøgende, reflekterende og kritisk til SSF i skolen.

Bogens opbygning

Bogen er inddelt i tre dele med et indledende kapitel 1, som introducerer bredt til de samfundsmæssige tendenser, som har formet SSF. De tre efterfølgende dele er:

• Faglige tilgange – kapitel 2-6

• Faglige temaer – kapitel 7-10

• Lærerroller, praktisk planlægning og samarbejde – kapitel 11-13.

I del 1, Faglige tilgange, bliver du præsenteret for fire tilgange, som udgør kernen i SSF’s fagdidaktik:

• Fællesskabsorienteret tilgang

• Kritisk sundhedspædagogisk tilgang

• Normkritisk og mangfoldighedsorienteret tilgang

• Rettighedsbaseret tilgang.

De fire tilgange kan ikke stå alene, men tilbyder hver især vigtige perspektiver og begreber til SSF-fagligheden.

I del 2, Faglige temaer, får du viden om fire temaer:

• Relationer, følelser og grænser

• Krop og kropsidealer

• Seksualitet og seksuel sundhed

• Digital trivsel.

I NDLEDNING | 13

De fire temaer dækker ikke hele bredden i SSF, men de er centrale for dig som SSF-lærer. Vi har valgt at sætte fokus på netop disse temaer, fordi eleverne i særlig grad mangler viden om dem (Følner, Jensen & Larsen 2019: 11).

I del 3, Lærerroller, praktisk planlægning og samarbejde, sætter vi fokus på de potentialer og udfordringer, der er i skolen som helhed. Du får viden om lærerens forskellige roller, praktisk planlægning af undervisningen, og hvordan skolen med en helhedsorienteret forståelse kan understøtte SSF-arbejdet.

14 | SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING

– en grundbog til læreruddannelsen og SSF i grundskolen sætter fokus på noget af det allervigtigste i børn og unges liv: følelser, køn, seksualitet, krop og digitalt liv.

SSF i grundskolen har potentiale til at skabe masser af motivation, positiv energi og gode grin, som styrker elevernes trivsel og fællesskaber. Det handler denne bog om.

I bogen får du vigtig viden om tematikker og faglige tilgange til SSF, som støtter dig i at tilrettelægge en undervisning, der fremmer tryghed, mangfoldighed og rettigheder.

Det er en handlingsorienteret bog, hvor teoretisk viden understøttes af cases, øvelser og eksempler. Eksemplerne danner grundlag for refleksion på læreruddannelsen, i praktikken og i skolen. Hvert kapitel afrundes med perspektiverende øvelser og ideer til praksis.

Bogen er målrettet lærerstuderende på valgfaget sundhedsog seksualundervisning (SuSe) samt lærere og pædagoger i grundskolen (SSF).

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.