Meget mere mundtlighed

Page 1

90 mm

153 mm

11,5

Denne bog tilbyder lærere strategier til arbejdet med mundtlighed i klassen. Den giver didaktiske greb til det metodiske arbejde med dialogbaseret undervisning i fremlæggelser, gruppedialoger og klassesamtaler. Den viser, hvordan lærere og elever kan forholde sig undersøgende og reflekterende til dialogen – og sætter spot på den ofte oversete kompetence lytning. ved Forskning og Udvikling på UC SYD. Hun arbejder med læse- og skrivedidaktik, både i forhold til analoge og digitale læremidler og har med sit ph.d.-projekt sat særligt fokus på lytning som et literacyperspektiv og et vigtigt element i udviklingen af elevernes sproglige kompetencer.

Bogens øvrige bidragydere: Dorthe Carlsen Charlotte Christiansen Eva Dam-Christensen Rikke Christoffersen Denning Max Ipsen Rasmus Aaskov Iversen Sara Brander Skovsted

Et vigtigt element i bogen er præsentationen af mundtlighedstrekanten, som er en let anvendelig model til analyse og produktion af mundtlige tekster. Mundlighedstrekanten er samtidig et godt redskab til planlægning og evaluering af undervisningen.

De øvrige kapitler viser med konkrete eksempler, hvordan fem forskellige aspekter af mundtligheden kan gribes an i praksis: lytning, fagsproglige fremlæggelser, kritisk-faglige gruppesamtaler, reflekterende klassesamtaler – og muligheden for overhovedet at deltage mundtligt.

Bogen er målrettet lærerstuderende, lærere og andre undervisere i grundskole, ungdomsuddannelser og videreuddannelse. Forfatterne har alle erfaring med undervisning på læreruddannelsen. Bogen er skrevet med afsæt i forløb på Universitetsskolen, der skaber tæt forbindelse mellem læreruddannelse og praksis.

Lærer og elever taler, samtaler, snakker, holder oplæg, forhandler, diskuterer og debatterer. Læreren giver instruktioner og tysser. Læreren stiller spørgsmål, eleverne svarer – og nogle gange er det omvendt. Mundtligheden er der bare. Eller er den?

MEGET MERE MUNDTLIGHED

226 mm

Lene Illum Skov er cand.mag. og lektor

90 mm

LENE ILLUM SKOV (red.)

Mundtligheden er der bare. Eller er den?

153 mm

MEGET MERE MUNDTLIGHED Omslag: henriettemork.dk

Bliv tilmeldt vores nyhedsservice på

DIDAKTIK|SERIEN er lærebøger til undervisning på læreruddannelsens fag samt fagområderne under pædagogik og lærerfaglighed. Målet er at bidrage til analytisk forståelse og inspiration til, hvordan lærere og lærerstuderende på bedste vis kan forene teori og praksis.

www.akademisk.dk DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

DIDAKTIK|SERIEN

Meget mere mundtlighed_153x226_OMSLAG.indd 1

www.akademisk.dk

LENE ILLUM SKOV

( red.)

DIDAKTIK| SERIEN AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

16/12/21 14:50MEGET MERE MUNDTLIGHED

Meget mere mundtlighed.indd 1

17.12.2021 14.06


Meget mere mundtlighed.indd 2

17.12.2021 14.06


LENE ILLUM SKOV (RED.)

MEGET MERE MUNDTLIGHED

DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

Meget mere mundtlighed.indd 3

17.12.2021 14.06


Meget mere mundtlighed Lene Illum Skov og bidragyderne © 2022 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Lene Kamuk Omslag: Henriette Mørk Sats: Demuth Grafisk Bogen er sat med: Charter ITC, Katarine Tryk: ScandinavianBook På Akademisk Forlag benytter vi både anonym og kendt fagfællevurdering (peer review) af manuskripter i forbindelse med beslutning om udgivelse og i den videre redigeringsproces. Det bidrager til lærebøger af høj faglig kvalitet og efterkommer Forsknings- og Innovationsstyrelsens krav til forskeres publiceringspoint. Denne bog er fagfællebedømt. 1. udgave, 1. oplag, 2022 ISBN: 97887500-5897-7 akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Meget mere mundtlighed.indd 4

17.12.2021 14.06


Indhold

Indledning: Mundtligheden er der jo bare! Af Lene Illum Skov og Dorthe Carlsen Litteratur 13

9

1. Hvad taler vi om? Fire mundtlighedsdidaktiske perspektiver Af Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov Mundtlighed i danskfaget 15 Fire mundtlighedsdidaktiske perspektiver 17 Personlig vækst gennem mundtlighed 18 Kulturel transformation gennem mundtlighed 22 Læring gennem mundtlighed 25 Funktionel kompetence gennem mundtlighed 29 Meget mere mundtlighed – opsamling 33 Litteratur 37

15

2. Mundtlighedstrekanten – et didaktisk redskab 39 Af Dorthe Carlsen og Lene Illum Skov Hvad er mundtlige tekster? 40 Mundtlighedstrekanten 41 Mundtlighedstrekanten i undervisningen 44 Litteratur 45 3. Lytteundervisning og udvikling af lyttestrategier 47 Af Lene Illum Skov Lyt, forstå, deltag 47 At lytte til mig, den anden og det andet 48 De seks lyttekomponenter 49 Fire principper for udvikling af lyttekompetence 51

Meget mere mundtlighed.indd 5

17.12.2021 14.06


Lytning i undervisningen 53 Lyttestrategier før, under og efter 54 Afrunding – at gøre det usynlige synligt Litteratur 61

60

4. Fagsproglige mundtlige fremlæggelser i dansk 63 Af Charlotte Christiansen Brug modeltekster i arbejdet med at udvikle et fagligt berettende talesprog 64 Modeltekstens fem greb til at gøre talesproget fagligt berettende 66 Fase 1 i undervisningsforløbet: Analyser tekstsituationen sammen med eleverne 71 Fase 2 i undervisningsforløbet: Dekonstruer modelteksten for eleverne på tavlen 72 Fase 3 i undervisningsforløbet: Eleverne laver deres TVproduktion 75 Fase 4 i undervisningsforløbet: Giv feedback 75 Konklusion 77 Litteratur 78 5. Den kritisk faglige gruppesamtale 79 Af Eva Dam-Christensen Kritiske samtaler i klassen: Hvad skal der undervises i? 79 Samtalen som genstandsfelt for læring og refleksion 82 En undersøgende og kritisk samtale 84 Fire kritiske samtaletyper 87 Undervisning i at samtale og i at analysere samtale – tre didaktiske tiltag 92 Samtale og samtænkning i et kritisk dannelsesperspektiv 96 Litteratur 98

Meget mere mundtlighed.indd 6

17.12.2021 14.06


6. Den reflekterende klassesamtale 101 Af Rikke Christoffersen Denning og Max Ipsen ”Måske skal den forstås helt anderledes” 101 Tekstvalget i dansk 102 Litteratursamtalen i dansk 104 Den fælles litteratursamtale skal i fokus 105 Samtalestrukturer 106 Den reflekterende samtale 107 Spørgsmål i den reflekterende samtale 109 Planlægning af den reflekterende samtale 114 Diskurs, dannelse og demokratisk bevidsthed 116 Afrunding 118 Litteratur 120 7. Mulighed for mundtlig deltagelse 123 Af Sara Brander Skovsted og Rasmus Aaskov Iversen Deltagelse 125 Lærere og elevers handleevne 126 Tema 1: Forudsætningsbarrierer 128 Tema 2: Sociale forhandlinger 130 Tema 3: Lærerinvolvering 135 Mundtlighed er mere end ord 139 Når læreren skaber mulighed for mundtlighed 140 Litteratur 142 Om forfatterne

Meget mere mundtlighed.indd 7

143

17.12.2021 14.06


Meget mere mundtlighed.indd 8

17.12.2021 14.06


Indledning: Mundtligheden er der jo bare! Af Lene Illum Skov og Dorthe Carlsen

“Mundtligheden er der jo bare!” Citatet stammer fra et interview med en dansklærer i Universitetsskolen1 – og det viste sig at være ganske sigende for mange af de lærere, vi har samarbejdet med, interviewet, observeret og undervist sammen med: Mundtlighed er der bare! Lærer og elever taler, samtaler, snakker, holder oplæg, forhandler. Læreren giver instruktioner og tysser. Lærer og elever diskuterer og debatterer. Læreren stiller spørgsmål, eleverne svarer – og nogle gange omvendt. Mundtligheden er der bare. Forskningsmæssigt er der bred enighed om, at det er interessant og relevant at få sat mundtlighed i modersmålsfaget under lup (Penne & Hertzberg 2019; Dysthe m.fl. 2020). Enighed om, at det er interessant og relevant at sætte fokus på mundtlighed, er imidlertid ikke det samme som, at der er enighed om, hvad vi mener, når vi taler om mundtlighed i danskfaget – eller hvorfor vi mener, at det er vigtigt at få sat fokus på – eller hvordan vi mener, man kan og bør arbejde med mundtlighed i danskfaget. Med denne bog anlægger vi et fagdidaktisk perspektiv på mundtlighed og søger at besvare de centrale fagdidaktiske spørgsmål, som knytter sig til de udfordringer, der er ved at eksperimentere med mundtlighed i danskfaget. Overordnet kan der skelnes mellem undervisning i og med mundtlighed. Forskellen mellem de to kan kort beskrives således: i det første tilfælde er 1 Universitetsskolen er et forpligtende samarbejde mellem skoler, forskere, læreruddannere og lærerstuderende på UC SYD. Her arbejder man i et tæt pædagogisk fællesskab om at udvikle undervisning.

© AKADEMISK FORLAG

Meget mere mundtlighed.indd 9

| 9

17.12.2021 14.06


man optaget af selve mundtligheden som et mål i sig selv, i det andet tilfælde bruger man mundtligheden som et middel til at nå et (danskfagligt) mål. Mundtlige kompetencer er en af de fire grundlæggende kompetencer (læse, lytte, skrive, tale), som eleverne skal undervises i på alle klassetrin i dansk. I danskfagets formålsparagraf står der: ”Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019: 3), og i tre ud af fire kompetenceområder står elevens mundtlige sprog centralt i kompetencemålene efter 9. klasse. Under kompetenceområdet Kommunikation står der, at eleverne efter 9. klasse skal kunne ”deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019: 4), og under Fremstilling, at “Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation” (Børne- og Undervisningsministeriet 2019: 4). Af kompetencemålene for Fortolkning fremgår, at det også kræver mundtlige kompetencer at undersøge, diskutere og forholde sig til æstetiske tekster (Børne- og Undervisningsministeriet 2019). Danskundervisningen skal sætte eleverne i stand til at informere, samtale, diskutere, argumentere samt lytte og respondere på tekster i bred forstand og både i og om praktiske og æstetiske tekster. Dette er forudsætninger for at kunne deltage aktivt i skolens fag, i samfundslivet og privatlivet. Eleverne skal for eksempel arbejde med oplæsning af egen tekst, mundtlig fortælling og mundtlig fremlæggelse. De skal lære, hvordan deres egen og andres stemmeføring og krop kommunikerer samtidig med det mundtlige udsagn. Gennem krop og drama skal der fokuseres på oplæsning, mundtlig fremlæggelse og dramatiseringer, og eleverne skal arbejde med at genkende, fortolke og reproducere forskellige genrer i mundtlige og multimodale tekster. Eleverne skal gengive viden, og de skal kunne diskutere, argumentere og forholde sig kritisk. De skal lytte koncentreret, nysgerrigt og empatisk, og de skal stille spørgsmål og give respons. I Fælles Mål (2019) beskrives læsning, skrivning og mundtlighed endvidere som parallelle processer, der udvikles i en sammenhængende pro-

10 |

Indledning: Mundtligheden er der jo bare

Meget mere mundtlighed.indd 10

17.12.2021 14.06


gression. Samspillet mellem skrivning og mundtlighed er vigtigt (Dysthe 2003), men det er samspillet mellem læsning og mundtlighed også, idet mundtlige færdigheder for eksempel spiller sammen med udviklingen af læseforståelse (Cain & Oakhill 2008). I Universitetsskolen har vi i de seneste år arbejdet med at udvikle den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget både i læreruddannelsen og i skolen. Omdrejningspunktet i Universitetsskolen er undersøgelsesfællesskaber bestående af forskere, læreruddannere, lærerstuderende og lærere. Sammen med lærere og lærerstuderende har vi her gennem tre år udforsket forskellige perspektiver på mundtlighed, hvilket er mundet ud i didaktiske greb til, hvordan det kan foregå i skolens danskundervisning. Med bogen ønsker vi at sætte fokus på mundtlighed som en vigtig del af den danskfaglige undervisning på linje med læsning og skrivning. Bogens hensigt er både at øge læreres og lærerstuderendes indsigt i mundtlighed samt præsentere didaktiske greb, der kan styrke det daglige arbejde med mundtlighed i danskundervisningen. Således støtter bogen læreren i at arbejde metodisk med dialogbaseret undervisning på flere niveauer: fremlæggelser, gruppedialoger og klassesamtaler og lægger op til, at lærere og elever forholder sig undersøgende og reflekterende til dialogen. Bogens afsæt er altså danskfaglige kompetencer som gruppedialog og klassesamtalen i modsætning til mere klassiske mundtlige discipliner som oplæsning, retorik og fortælling, og mundtligheden gøres til indhold baseret på et relevant danskfagligt indhold. Desuden har bogen et integreret fokus på lytning som en helt grundlæggende kompetence i dialogen – og en meget overset kompetence i undervisningen. Bogen består af et indledende teoretisk kapitel, der skitserer centrale faglige perspektiver på mundtlighed. Herefter følger et kapitel om mundtlighedstrekanten, som er et redskab til reception og produktion af mundtlige tekster, der kan anvendes i mundtlighedsundervisningen. Til sidst følger fem kapitler, der hver især giver inspiration til, hvordan der kan sættes systematisk fokus på forskellige aspekter inden for mundtlighed, herunder lytning.

Indledning: Mundtligheden er der jo bare

Meget mere mundtlighed.indd 11

| 11

17.12.2021 14.06


Bogen skal ikke forstås som et kursus i mundtlighed, men tilbyder grundlæggende strategier til arbejdet med dialogbaseret undervisning, som peger ind i danskfaglige kerneområder og dermed bliver en integreret del af den daglige undervisning. Vi håber, at lærerstuderende og lærere med bogen får indsigt i disse strategier samt et skærpet blik for, hvad der sker i undervisningen. Mundtligheden er der ikke bare – eleverne skal støttes i at udvikle deres mundtlige kompetencer.

12 |

Indledning: Mundtligheden er der jo bare

Meget mere mundtlighed.indd 12

17.12.2021 14.06


Litteratur Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Fælles Mål – Dansk 2019. København: Børne- og Undervisningsministeriet. Lokaliseret 23.11.21 på: https://emu.dk/sites/default/files/ 2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Dansk.pdf Cain, K. & Oakhill, J. (2008). Children’s Comprehension Problems in Oral and Written Language. London: The Guilford Pres. Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspil og læring. Aarhus: Klim. Dysthe, O., Ness, I.J. & Kirkegaard, P.O. (red.) (2020). Dialogisk pædagogik, kreativitet og læring. Aarhus: Klim. Penne, S. & Hertzberg, F. (2019). Mundtlige tekster i klasserummet. Frederiksberg: Dansklærerforeningens Forlag.

Indledning: Mundtligheden er der jo bare

Meget mere mundtlighed.indd 13

| 13

17.12.2021 14.06


90 mm

153 mm

11,5

Denne bog tilbyder lærere strategier til arbejdet med mundtlighed i klassen. Den giver didaktiske greb til det metodiske arbejde med dialogbaseret undervisning i fremlæggelser, gruppedialoger og klassesamtaler. Den viser, hvordan lærere og elever kan forholde sig undersøgende og reflekterende til dialogen – og sætter spot på den ofte oversete kompetence lytning. ved Forskning og Udvikling på UC SYD. Hun arbejder med læse- og skrivedidaktik, både i forhold til analoge og digitale læremidler og har med sit ph.d.-projekt sat særligt fokus på lytning som et literacyperspektiv og et vigtigt element i udviklingen af elevernes sproglige kompetencer.

Bogens øvrige bidragydere: Dorthe Carlsen Charlotte Christiansen Eva Dam-Christensen Rikke Christoffersen Denning Max Ipsen Rasmus Aaskov Iversen Sara Brander Skovsted

Et vigtigt element i bogen er præsentationen af mundtlighedstrekanten, som er en let anvendelig model til analyse og produktion af mundtlige tekster. Mundlighedstrekanten er samtidig et godt redskab til planlægning og evaluering af undervisningen.

De øvrige kapitler viser med konkrete eksempler, hvordan fem forskellige aspekter af mundtligheden kan gribes an i praksis: lytning, fagsproglige fremlæggelser, kritisk-faglige gruppesamtaler, reflekterende klassesamtaler – og muligheden for overhovedet at deltage mundtligt.

Bogen er målrettet lærerstuderende, lærere og andre undervisere i grundskole, ungdomsuddannelser og videreuddannelse. Forfatterne har alle erfaring med undervisning på læreruddannelsen. Bogen er skrevet med afsæt i forløb på Universitetsskolen, der skaber tæt forbindelse mellem læreruddannelse og praksis.

Lærer og elever taler, samtaler, snakker, holder oplæg, forhandler, diskuterer og debatterer. Læreren giver instruktioner og tysser. Læreren stiller spørgsmål, eleverne svarer – og nogle gange er det omvendt. Mundtligheden er der bare. Eller er den?

MEGET MERE MUNDTLIGHED

226 mm

Lene Illum Skov er cand.mag. og lektor

90 mm

LENE ILLUM SKOV (red.)

Mundtligheden er der bare. Eller er den?

153 mm

MEGET MERE MUNDTLIGHED Omslag: henriettemork.dk

Bliv tilmeldt vores nyhedsservice på

DIDAKTIK|SERIEN er lærebøger til undervisning på læreruddannelsens fag samt fagområderne under pædagogik og lærerfaglighed. Målet er at bidrage til analytisk forståelse og inspiration til, hvordan lærere og lærerstuderende på bedste vis kan forene teori og praksis.

www.akademisk.dk DIDAKTIK|SERIEN AKADEMISK FORLAG

DIDAKTIK|SERIEN

Meget mere mundtlighed_153x226_OMSLAG.indd 1

www.akademisk.dk

LENE ILLUM SKOV

( red.)

DIDAKTIK| SERIEN AKADEMISK FORLAG

www.akademisk.dk/professionsserien

16/12/21 14:50