Page 1

164 mm

9 mm

43.5 mm ryg

9 mm

164 mm

18 mm 18 mm

DANIELA CECCHIN OG VICKI SIELING

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

Målet med antologien er ikke at levere en færdig opskrift på, hvordan man skal gribe den pædagogiske udfordring an, men at give et solidt grundlag for at skabe en bevidst pædagogisk retning, der favner de helt centrale temaer på den aktuelle dagsorden.

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

246 mm

Forfatternes bidrag tager afsæt i et såkaldt kompetencehjul med fire pædagogiske verdenshjørner – etik, dannelse, relationer og metodologi. Det er nødvendigt at beskæftige sig aktivt med dem alle for at skabe et trygt og stimulerende miljø, hvor pædagoger hver for sig og sammen kan udfolde deres kompetencer som fagpersoner.

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

Denne antologi er et inspirerende bud på, hvad fremtidens pædagoger bør vide og kunne. Hvilke tværfaglige og samskabende kompetencer er der brug for i en stadig mere kompleks og digitaliseret institutionsverden? Og hvordan omsætter man i praksis forskningsbaseret viden til vedkommende udviklings- og læringsmiljøer for børn og unge?

DANIELA CECCHIN OG VICKI SIELING

Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi

www.akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG

18 mm

FINAL_OMSLAG pædagogiske_kompetencer.indd 1

16/03/2020 11.02


PĂŚdagogers kompetencer

PĂŚdagogers kompetencer_9788750054436.indd 1

13/03/20 10:48 AM


PĂŚdagogers kompetencer_9788750054436.indd 2

13/03/20 10:48 AM


Daniela Cecchin & Vicki Sieling (red.)

PĂŚdagogers kompetencer Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi

AKADEMISK FORLAG

PĂŚdagogers kompetencer_9788750054436.indd 3

13/03/20 10:48 AM


Pædagogers kompetencer. Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi Daniela Cecchin & Vicki Sieling (red.) © 2020 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Vibeke Nørgaard Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Adobe Garamond Pro Omslag: Designeriet | Ulla Korgaard Tryk: Livonia Print Akademisk Forlag støtter børn og unge Akademisk Forlag er en del af Egmont, som er Danmarks største mediekoncern. Egmont har fortalt historier i over 100 år, laver film i Oscarklasse og fortæller historier gennem nyheder, bøger og magasiner. Egmont er en dansk fond, som hvert år giver næsten 100 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

1. udgave, 1. oplag, 2020 ISBN: 978-87-500-5443-6

www.akademisk.dk

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 4

13/03/20 10:48 AM


Indhold Indledning 15 Af Daniela Cecchin og Vicki Sieling Et kritisk blik på kompetencebegrebet  17 De fire pædagogiske verdenshjørner – bogens struktur  18 Bogens intention, målgruppe og forfattere  21

DEL 1: ETIK – DANNELSE 1 Pædagogers komplekse fagligheder i robotalderen  24 Af Dion Sommer Generation fremtid på spil  24 Fremtidspædagogik – om en ny kompleks faglighed  25 Fagre nye verden? – robotterne kommer  28 Automatisering, kunstig intelligens, sociale robotter og hybridmennesker 28 Robotisering af menneskearbejdet – hvem er i risikozonen?  30 Fremtidens fordring – udvikling af menneskekvaliteter  32 Sådan ændres pædagogens faglighed i robotalderen  36 Karakterdannelsen revitaliseres  37 Fra det kompetente barn til autoritativ opdragelse  38 Dydsetikkens genkomst  39 Afrunding 41 Litteratur 42

2 Originale pædagoger – integritet og dømmekraft  44 Af Christina Haandbæk Schmidt Faglighed som etos  45 Magtfulde faglighedsforestillinger  47 En helhedsorienteret faglighedsforestilling  49 Fire pædagogers arbejde i spændingsfeltet mellem burde, skulle, ville og kunne 51 En professionel villen 54 Original faglighed som moralsk selvfortolkning og faglig subjektivering 57 Litteratur 58

5

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 5

13/03/20 10:48 AM


Indhold

3 Social bæredygtighed og verdensmålene  60 Af Steen Hildebrandt & Michael Stubberup Kriserne og den nødvendige forandring  61 Helheden og de store spørgsmål, der viser vej  63 Etik og bæredygtighed – liv er hovedværdien i et bæredygtigt samfund 64 Samhørighed og socialt engagement i overlevelsessystemet  65 Indre forankring og resiliens  67 Fremkomsten af et bæredygtigt pædagogisk paradigme  69 Et indre kompas  70 Litteratur 73

4 Øjeblikkets magi – en balance mellem systematik og spontanitet 74 Af Nils Falk Hansen Pædagogik som improvisationskunst  75 Historiske og aktuelle brudflader i småbørnspædagogikken  77 Pædagogikken som en opdagelsesrejse i uforudsigeligheden  81 Børnehaven Ragnarok – pædagogikkens frodige kaos  82 Tarzan-projektet – welcome to the jungle  84 Samarbejdet som kreativ motor  85 På vej mod en ny pædagogisk professionsfaglighed?  86 Litteratur 88

5 Emotioner, pædagogik og pædagogers kompetencer  89 Af Peter Østergaard Andersen Følelser forandrer sig  89 Pædagoger beskriver og vurderer børns emotioner  92 Pædagoger indtager forskellige positioner  93 Pædagogers egne følelser  95 Teorier om emotioner  98 Emotioner, affekter, følelser og stemninger  102 Afrunding 103 Litteratur 104

6

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 6

13/03/20 10:48 AM


Indhold

DEL 2: DANNELSE – RELATIONER 6 Digital dannelse – og nye pædagogiske kompetencer  110 Af Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks Generation Alpha  110 På sporet af digital dannelse  111 Digital dannelse er en vaccine  113 Viden og dannelse  114 Nye vilkår for dannelse  116 Fra SoMe til SoWe  121 Litteratur 126

7 Kulturmøder – kan man være farveblind i en fælleskulturel børnehave? 127 Af Iben Jensen Kultur gives enten for stor eller for lille betydning  130 Kultur i en globaliseret hverdag  131 Etnocentrisme og kulturrelativisme  133 Interkulturel kommunikation  134 Daginstitutionen som rum for global dannelse  138 Global eller interkulturel kompetence?  138 Relationer/refleksioner 142 Litteratur 142

8 Musikkens mange veje  144 Af Mikkel Snore Wilms Boysen Nye tider  144 Musikken forsvinder  145 Den pædagogiske tsunami  146 Dannelse og tradition  147 Musikpædagogens mange roller  150 Musikken mellem et hav af poler  152 Fællesskabet og musikmiljøet  154 Hvad er musik godt for?  156 Litteratur 158

7

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 7

13/03/20 10:48 AM


Indhold

9 Æstetik og magi i pædagogisk praksis  160 Af Merete Cornet Sørensen Magien ind i dagtilbuddet – et aktionsforskningsprojekt  160 Den teoretiske ramme  161 Æstetik som sprog  164 Æstetik og læring  166 Praksis 167 At give impulser, skabe magi og inspirere til lystfulde processer  169 Pædagogen som kulturformidler  170 Pædagogen som kulturskaber  172 Pædagogernes kompetencer  173 Afrunding 176 Litteratur 176

10 Videnformer og samspil i daginstitutionsarbejde  178 Af Annegrethe Ahrenkiel & Niels Warring Den pædagogiske professions vidensformer  179 Et nuanceret erfaringsbegreb  180 Gestisk viden: kroppe og kommunikation  181 Samarbejdets kollektive karakter  184 Det kollegiale samspil som ensemble  185 Kollektiv bearbejdning af erfaringer  186 Udvikling af praksis kræver tid og rum  188 Litteratur 189

11 Kreativitetens materialitet i pædagogiske sammenhænge 190 Af Lene Tanggaard En kort begrebsafklaring  191 Kreativitet er et hverdagsligt fænomen  193 Det tætte forhold mellem menneske og redskab: Huset er intet uden sine mursten  195 Fornyelsen rækker tilbage til traditionen  197 De overordnede pointer og implikationer for pædagogik og for pædagogers arbejde?  198 Afrunding 200 Litteratur 201

8

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 8

13/03/20 10:48 AM


Indhold

12 Legen og det legende i bevægelse  202 Af Daniela Cecchin Legens renæssance  202 LEGEN 203 Legens læringsgevinster  204 Leg i barneperspektiv  204 Legens væsenstræk  205 Fantasilegens arkitektur og dynamik  206 Fantasiens forbindelseslogik  207 Børns legeevne og kompetence  208 Legens paradokser  209 DET LEGENDE  210 Deltagelsens udfordringer og dilemmaer  211 Børnenes stemme  211 Med legen som inspiration  212 Deltagelseskompetence i børns leg  213 Det legende bevæger sig med børnene  215 Pædagogers legende kompetencer  216 Afrunding 217 Litteratur 218

DEL 3: RELATIONER – METODOLOGI 13 Mentalisering – en pædagogisk nøglekompetence  222 Af Vicki Sieling Relationsrummet 223 Det kreative læringsrum  228 Mentalisering i det pædagogiske arbejde  231 Kompetence eller potentiale for mentalisering?  233 Mentalisering i det pædagogiske miljø  238 Litteratur 239

14 Udviklende og trygge fællesskaber  241 Af Rikke Yde Tordrup Udviklende øjeblikke  241 Udviklende fællesskaber  244 Samarbejdet om vuggestuebarnet Selma, to år og seks måneder  249 Samtale(kort) støtter indsatsen  251

9

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 9

16/03/20 9:37 PM


Indhold

Tilknytning 252 Tryg tilknytning gennem udviklende øjeblikke  261 Når orkesteret er i utakt i dagtilbud  261 Litteratur 262

15 ”Mentalisering” – et praktisk pædagogisk begreb!  263 Af Bente Lynge Mentalisering fra starten  263 Mentaliseringens udspring  264 Mentalisering: selvfornemmelse og fornemmelse af andre  265 Aktørstatus 266 De voksnes mentalisering smitter  268 Mentalisering, leg, læring og udforskning  270 Leg som pædagogisk kompetence  272 Den virtuelle verden  274 Mentaliseringshuller 276 Klingemodellen 279 Konflikter – en del af dannelsen  282 Litteratur 283

16 Pædagoger i skolens tværprofessionelle arbejde om børns trivsel  284 Af Trine Ankerstjerne Pædagogfaglighed i et krydsfelt  284 Formålet med skolen  285 Pædagogfaglighed i arbejdet med børn og unge  287 Trivsel og relationer er afgørende parametre  288 Trivselsundersøgelser som pædagogisk redskab i skolen  291 Inklusion i fællesskaber  292 Relationsarbejde i frikvarterer – et eksempel fra den pædagogiske praksis  293 Afrunding 294 Litteratur 295

17 En skrøbelig praksis? Det relationelles betydning for pædagogers faglige formåen  297 Af Maja Plum Tegn – at tegne sig ind i en vidende praksis  298

10

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 10

13/03/20 10:48 AM


Indhold

Mættede vendinger – når små ord har stor betydning  301 Faglige fortællinger – når praksis defineres og redefineres  303 Afrunding 306 Litteratur 307

18 Kollektiv trivsel i daginstitutionen – en relationel og metodisk udfordring  308 Af Unni Lind Trivsel i daginstitutionen – et politisk og pædagogisk projekt  309 Subjektiv og psykologisk trivsel  310 Et kollektivt perspektiv  314 Et kropsligt perspektiv  315 Et konfliktuelt perspektiv  317 Det pædagogiske arbejde – en orientering mod det gode liv  319 Fra individuel trivsel til pædagogiske trivselsmiljøer  319 Afrunding 320 Litteratur 321

19 Pædagogers kompetencer i projektorganisering af læringsmiljøer  323 Af Alice Kjær At arbejde projektorienteret  323 Hvad karakteriserer et projektorganiseret læringsmiljø?  325 Grundlag for projektmiljøer i daginstitutionen  329 Pædagogens kompetencer i et projektorganiseret læringsmiljø 331 Litteratur 338

DEL 4: METODOLOGI – ETIK 20 Digitalt deltagende og eksperimenterende pædagoger 342 Af Klaus Thestrup Min pædagogik med digitale medier gennem tiden  342 Fra skærm til krop  343 Det eksperimenterende fællesskab  345 Den åbne pædagogik  347 De digitale medier i en pædagogisk sammenhæng  349

11

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 11

13/03/20 10:48 AM


Indhold

Den deltagende pædagog som pædagogisk kompetence  350 Når det eksperimenterende fællesskab laver en YouTube-kanal 354 Det permanente laboratorium for deltagende pædagoger  356 Litteratur 357

21 Pædagogers faglige kompetencer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner  359 Af Kirsten Elisa Petersen Børn og unge i udsatte positioner – hvad viser forskningen?  361 Hvordan kan vi forstå pædagogers faglige kompetencer?  363 Afrunding 372 Litteratur 373

22 Tidlig forbyggende indsats mellem omsorg og kontrol  376 Af Pernelle Rose Historiske brudflader i socialpædagogikken  378 Omsorgsmagtens intimisering – pædagogikken mellem omsorg og opsyn  379 Tværprofessionelt samarbejde i den tidlige og forebyggende indsats 382 Det tværprofessionelle samarbejde – muligheder og vanskeligheder 383 To forskellige professionsforståelser – harmoni eller konflikt? 384 Når dialogen forstummer  386 Afrunding 388 Litteratur 390

23 Øget chancelighed for børn i udsatte positioner  391 Af Lone Svinth Praksisfortællingen 392 Børns socioemotionelle behov og udfordringer – det pædagogiske personale er nøglen  394 En legende, lærende tilgang – når pædagogisk personale involverer sig i børns leg  397 Risikerer børns leg at blive spændt for læringens vogn?  399

12

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 12

13/03/20 10:48 AM


Indhold

Hvordan kan legende, lærende samspil understøtte deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner?  400 Afrunding 404 Litteratur 405

24 Pædagogisk inklusionskompetence – individuelle og kulturelle mindset i inklusionspraksis  407 Af Mathilde Nyvang Hostrup Er inklusion outdatet?  408 Forståelsen af inklusion  409 En ændret forståelse af børn i vanskeligheder  410 Inklusion handler om alle børn og unge  412 Casen om Sigurd  412 Firkløverdefinitionen og inklusionsblomsten  415 Inklusionskompetence som individuel kompetence i et fagligt fællesskab 419 Inklusionskompetence som et kulturelt anliggende og et kontinuerligt udviklingsfokus  420 Litteratur 422

25 Etiske færdigheder  423 Af Søren Engelsen Etiske idealer og dilemmaer i pædagogisk praksis  423 Etikken som kunstlære  425 Etisk kompetence  426 Kunsten at være etisk er en fælles sag  435 Litteratur 437

Om forfatterne  439 Stikord 445

13

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 13

16/03/20 9:37 PM


PĂŚdagogers kompetencer_9788750054436.indd 14

13/03/20 10:48 AM


Indledning Af Daniela Cecchin og Vicki Sieling

Pædagogers kompetencer – mellem etik, dannelse, relation og metodologi er en ambitiøs antologi om de mangeartede kompetencer, som pædagoger gør brug af i deres arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år. Antologien tager udgangspunkt i pædagogprofessionen set i et historisk-fremtidsrettet perspektiv og sigter mod en nyskabende og samskabende forståelse af løsningen af kerneopgaven om at drage omsorg for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse i samfundet. Ambitionen er at vise, hvordan pædagogiske kompetencer består af viden og færdigheder, som bevæger sig, udvikles og udfoldes i relationer og kontekster i den pædagogiske praksis. Betegnelser for pædagogiske kompetencer forandres i takt med samfundsmæssige og politiske fordringer, ligesom de betegnes i de konkrete praksisser, som de udfoldes i. Det giver derfor ikke mening at tale om et individuelt og statisk kompetencebegreb, men i stedet om et kollektivt og praksisknyttet kompetencebegreb, som altid vil være i bevægelse. Antologien præsenterer et udvalg af helt nye kapitler, der tilsammen tegner et billede af de ”pædagogiske verdenshjørner”, som pædagoger i deres profession er spændt ud mellem, nemlig: etik, dannelse, relation og metodologi. I antologien undersøges teoretiske og praktiske forbindelser og kombinationer mellem disse fire centrale hjørnesten i det pædagogiske univers ud fra den antagelse, at det netop er i dynamikken mellem dem, at pædagoger både udvikler og udfolder deres særlige kompetencer som fagpersoner. Den pædagogiske opgave kan helt overordnet siges at være spændt ud mellem på den ene side omsorgsopgaver, dvs. at varetage barnets basale behov for tryghed og samspil, og på den anden side læringsopgaver, dvs. at varetage barnets udvikling af viden om verden. Mellem disse to poler findes en myriade af pædagogiske opgaver, som udfordrer pædagogiske overvejelser og kompetencer, der angår etik,

15

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 15

13/03/20 10:48 AM


Pædagogers kompetencer

ETIK

METODOLOGI

DANNELSE

RELATIONER dannelse, relation og metode. Det kan være opgaver som digital dannelse, inklusion, musisk, kreativ og sanselig læring, følelsesmæssig regulering og mange, mange andre. Antologien fokuserer på, hvilke kompetencer der netop er brug for, for at stå fagligt stærkt i denne kompleksitet af mangeartede opgaver, og peger på løsninger af udspændthedens fordringer. I antologiens grundfigur, som pryder forsiden og gengives ved indledningen til hvert kapitel, har vi ladet os inspirere af Leonardo da Vincis ikoniske tegning om menneskets proportioner og positioner. Den Vitruvianske Mand er tegnet omkring år 1490. Tegningen forestiller mennesket i to positioner, med dets arme og ben i forskellige stillinger, og angiver, at kroppens proportioner kan være mål for både en firkant og en cirkel – og således at kroppen passer akkurat til naturvidenskabens mål. Den kunsthistoriske forskning har for nyligt afsløret, at cirklen og firkanten i Da Vincis tegning er uperfekte, og at den faktisk repræsenterer to menneskekroppe – en ung og en moden. Da Vinci ville vise helheden og sammenhængen mellem menneskekroppen og dets omgivelser. På samme måde ønsker vi at illustrere, hvilke kompetencer en fagligt ”velproportioneret” pædagog er rundet af. Alle kompetencerne er ikke indlejret i den enkelte pædagog, men er netop dynamiske og gensidigt afstemte og udviklet i stadige ”møder” mellem pædagoger i praksis – og i mere overordnet forstand i pædagogprofessionen. Vi har brugt da Vincis tegning som oplæg til forfatterne til kapitlerne i denne bog for at illustrere bogens sigte og struktur og for at inspirere til at skrive om pædagogisk kompetence som viden og færdigheder i kontekst og i bevægelse. I antologien betragtes pædagogers kompetencer i et over-individuelt kontekstuelt og

16

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 16

13/03/20 10:48 AM


Indledning

relationelt perspektiv, hvor pædagogiske kompetencer positionerer sig forskelligt i omfang og styrke i forhold til hinanden. Det centrale i denne kompetenceopfattelse er gensidighed og bevægelighed frem for opfattelsen af kompetencer som udelukkende individbundne, ensidige og endelige – som noget, den enkelte pædagog enten besidder eller mangler. Formålet med det er at illustrere og underbygge, at pædagogers professionelle kompetencer udvikles og udfoldes i spændingsfelter mellem kravene til pædagogfaget og mellem pædagoger i faglige praksisfællesskaber. Betegnelser som pædagogiske ”kompetence-kroppe”, ”kompetence-proportioner” og ”kompetence-sammenhænge”, der på samme tid er både grundfaste og i bevægelse, kan være nyttige linser i læsningen af de enkelte kapitler. Spændingsfelterne i modellen er med til at identificere og positionere forskellige typer af gensidigt afhængige og interagerende kompetencer, der udfoldes i antologiens forskellige bidrag. Da Vincis figur skaber på en gang overblik over og sammenhæng mellem de mange forskellige pædagogiske kompetencer og deres placering i det pædagogiske univers.

Et kritisk blik på kompetencebegrebet Begrebet kompetence i pædagogfaglige sammenhænge blev introduceret midt i halvfemserne i bogen Pædagogens kompetencer, udgivet af BUPL. I bogens indledning blev begrebet defineret som en syntese af professionel viden, færdigheder og handledygtighed i arbejdet med den pædagogiske opgave, ligesom det (dvs. begrebet) indeholdt refleksioner over selve opgavens væsen og måder at håndtere den på. Med kompetencebegrebet markerede bogen et opbrud i pædagogprofessionens selvforståelse og strategi ved at anskue pædagogens faglighed inden for et kompetencefelt – både pædagogisk og uddannelsespolitisk set. Pædagogens kompetencer, der i en årrække var en af de mest brugte bøger på pædagoguddannelsen, og som er blevet en del af pædagogprofessionens historie, satte fokus på pædagogens samfundsmæssige betydning for børns udvikling og læring i daginstitutioner. Kompetencebegrebet har siden halvfemserne været omdiskuteret ud fra forskellige orienteringer og positioner, ofte polariserede enten for eller imod, begrundet i begrebets implicitte koblinger til det pædagogiske områdes lærings- og uddannelsesdagsorden. Vi har valgt at fastholde ´kompetencer´ både i titlen og som omdrejningspunkt for denne antologi. Dette har vi gjort i erkendelse af begrebets professionshistoriske

17

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 17

13/03/20 10:48 AM


Pædagogers kompetencer

betydning og brede anvendelse, fordi det stadig er det bedst mulige begreb til at fremhæve pædagogens handlingsorientering og engagement i en kompleks og ubestemt pædagogisk praksis. Men til forskel fra den tidligere antologi, hvor begrebet var nyt og relativt fastforankret i den daværende lærings- og uddannelsesdiskurs, peger denne antologi på et dynamisk kompetencebegreb, som har bevæget sig delvist væk fra sit udgangspunkt og stadig er i bevægelse. Pædagogiske kompetencer har både en fast forankring i pædagogikken og interagerer og forandrer sig i takt med ændringerne i de sociale, kulturelle forhold i samfundet og institutionerne. Pædagogers kompetencer bygger i dag på forskningsbaseret viden og konkrete færdigheder til at skabe relevante udviklings- og læringsmiljøer for og sammen med børn og unge. Her vægtes den enkeltes personlige engagement og deltagelse i sociale fællesskaber højt. Der lægges vægt på pædagogers tværfaglige, samskabende kompetencer i en omsorgskrævende, kompleks og stadig mere digitaliseret og dataiseret (institutions)verden.

De fire pædagogiske verdenshjørner – bogens struktur Antologien er bygget op om fire pædagogiske verdenshjørner; etik, dannelse, relation og metodologi. De enkelte kapitler fordeler sig imellem disse verdenshjørner i det pædagogiske univers, sådan at ingen tekst udelukkende relateres til én overskrift, fx etik, men altid er spændt ud mellem to eller flere verdenshjørner, fx etik og dannelse. Det er lykkedes at komme hele vejen rundt i det pædagogiske univers, bl.a. fordi en opdeling af teksterne naturligvis må blive tilnærmet og ikke kan betragtes som endegyldig. Vi er ikke i tvivl om, at læseren vil kunne placere et givent kapitel i en anden udspændthed end den, vi har valgt i bogen, netop fordi de fire udpegede verdenshjørner altid er ’til stede’ i det pædagogisk univers, med mere eller mindre kraft og aktualitet. Der er således ikke et fravær af et eller flere verdenshjørner i en pædagogisk problemstilling eller tematik, bare fordi vi udpeger et andet. I antologien fordeler teksterne sig således:

Etik Etik er et grundlæggende aspekt, som indgår i hele spektret af pædagogers kompetencer og kan siges at være både udgangspunkt og endepunkt for pædagogisk arbejde med mennesker. Etik kan som begreb både knyttes til praksis og til moral, men uanset siger etik noget om, hvad der betragtes som god skik inden for et bestemt område. Etik er beslægtet med det oldgræske udsagnsord ethizå: ”jeg har for

18

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 18

13/03/20 10:48 AM


Indledning Etiske færdigheder Inklusion

ETIK

Chancelighed

Spontanitet og systematik

Socialt udsathed

Emotioner og pædagogik

Digitale eksperimenter

METODOLOGI

DANNELSE Digital dannelse

Projektorganiserede læringsmiljøer

Kulturmøder

Kollektiv trivsel

Musikkens veje

Relationers formåen

Æstetik og magi

Tværprofessionalt samarbejde

Vidensformer og samspil

Pædagogisk mentalisering Mentaliserende samspil

Originale pædagoger Social bæredygtighed

Omsorg og kontrol

Udviklende fællesskaber

Pædagoger i robotalderen

Kreativitetens materialitet

RELATIONER

Leg og det legende

vane”. Ud af enkeltpersoners vane får man fællesskabets skik. Pædagogisk praksis hviler i høj grad på idéer om god skik, netop fordi det er så vanskeligt at forudsige dagens begivenheder. Pædagogisk etik er central, fordi det er det, pædagoger pejler efter, når de tager beslutninger i hverdagens kompleksitet og foranderlighed. I spændet mellem etik og dannelse sætter vi særligt lys på fremtidens fordringer til pædagogisk etik, med tekster om robotalderens fordringer til pædagogiske kompetencer, pædagogisk dømmekraft, social bæredygtighedskompetence, pædagogiske improvisationer og emotioner som del af den pædagogisk kultur.

Dannelse Dannelse var måske det første pædagogiske mål, hvis vi betragter pædagogik i et historisk perspektiv. Det græske ord paideia betyder dannelse og er nært beslægtet med ordet pædagogik. Pais betyder barn, og pædagogik betyder videnskaben om at føre et barn, underforstået føre et barn ud i dannelse og uddannelse. I flere årtier blev dannelse imidlertid umoderne i pædagogiske sammenhænge, måske fordi det blev knyttet til borgerlige forståelser, hvor opdragelse og moralisering blev centrale forståelser i dannelsesbegrebet. I de senere år og i dagtilbudsloven er dannelse igen blevet et vigtigt begreb i forståelsen af den pædagogiske kerneopgave, og nu knyttes dannelsesbegrebet i højere grad til æstetik – barnet skal udvikle ”god smag”, både når det gælder skabende, kreative processer, og når det gælder væren i verden, fx demokratiske holdninger, der peger henimod bestemte forståelser af medborgerskab. I spændet mellem dannelse og relation præsenteres tekster om digital

19

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 19

13/03/20 10:48 AM


Pædagogers kompetencer

dannelse, pædagogisk kulturfaglighed, musik, æstetik, hverdagens vidensformer, kreativitet, sanselighed og leg.

Relation De fleste pædagoger vil nok pege på relationen som deres vigtigste platform for pædagogisk handling. Det er gennem relationer, at børn og unge kan inviteres til deltagelse i dannelsesfællesskaber, og det er relationen, som er bærende for børns udvikling og trivsel. Relationen er i nutidens pædagogiske praksis den enhed, som pædagoger virker gennem, reflekterer praksis gennem og tilrettelægger aktiviteter på baggrund af. Udviklingspsykologien har sat sit spor i den pædagogiske praksis med bl.a. teoretiske aftryk om tilknytning som forudsætning for læring, og analyser af relationelle samspil er en del af almen pædagogisk praksis. I spændet mellem relation og metodologi finder vi tekster om mentalisering, udviklende fællesskaber, tværprofessionalitet, relationers betydning for pædagogers faglige viden, kollektiv trivsel i dagtilbuddet og, tættest på metodologi, en tekst om organisering af et pædagogisk projektmiljø.

Metodologi Metodologien kan betragtes som pædagogers professionelle ”kuffert” med pædagogiske tilgange og relevante metoder, redskaber og teknikker til at udøve pædagogisk praksis med børn og unge. Det kan fx være iagttagelse, samtale, interview, undersøgelse, projektorganisering, samarbejde, planlægning, dokumentation, refleksion, sparring og evaluering. Det kan også være såvel analoge som digitale og tværmediale redskaber og konkrete teknikker til at arbejde med æstetiske og skabende processer. I spændet mellem metodologi og etik præsenteres tekster om digitalt deltagende pædagoger, forebyggelse og tværfagligt samarbejde i arbejdet med socialt udsatte børn og unge, chancelighed og inklusion. Antologien ender, hvor den begyndte, med et afsluttende kapitel om pædagogers etik. De fire pædagogiske hjørner er gensidigt forbundne og interagerende, og de materialiserer sig gennem pædagogers udfoldelse af pædagogiske kompetencer. Det er vores håb, at læseren i stedet for at læse pædagogiske kompetencer ind som hidrørende klart afgrænsede kompetenceområder, læser pædagogiske kompetencer ind i spændingsfeltet mellem de udpegede verdenshjørner. Som modellen illustrerer, kan samme tema fremtræde i flere forskellige spænd og vægtes forskelligt, fx kan inklusion både beskrives med vægt på metodologi og på etik, men temaet kunne også knyttes an til relation. Den samlede antologi vil således præsentere et spindelvæv af

20

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 20

13/03/20 10:48 AM


Indledning

forbindelser mellem de forskellige spænd og herved give et på én gang komplekst og realistisk billede af pædagogers kompetencer i bevægelse.

Bogens intention, målgruppe og forfattere Som redaktører har vi været optaget at udvikle et professionsfagligt stærkt og samlende værk om pædagogers kompetencer. Derfor har vi inviteret forfatterne til de enkelte kapitler til at bidrage med helt nye, undersøgende, nytænkende tekster. Det er lykkedes, synes vi. Vi er stolte af at kunne præsentere en buket af nye bidrag, der til sammen giver indblik i den kompleksitet, vi skal tale om og forstå pædagogers kompetencer gennem. Alle kapitler byder på både teoretiske overvejelser og inspiration til udvikling af praksis. Antologien er således en lærebog til både praksis og til uddannelse med pædagoger, ledere og studerende som primære målgruppe. Herudover henvender antologien sig til en bred skare af samarbejdspartnere, fx lærere, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og andre interessenter på børn og unge-området, herunder kommunalforvaltninger og PPR. Antologiens kapitler er målrettet både daginstitutioner, skole-fritids-tilbud og specialpædagogiske institutioner, og de går på tværs af den traditionelle inddeling ved at beskæftige sig med almene og grundlæggende kompetenceaspekter. Antologiens bidragydere er både forskere, som selv har en pædagoguddannelse som baggrund, og forskere og videnspersoner i centrale positioner, som er undervisere og eksperter på det pædagogiske område. Fælles for dem alle er, at de har en særlig indsigt i specifikke pædagogiske kompetencefelter. Antologien gør desuden nogle fag-grænsekryds og inviterer stemmer ind, der ikke nødvendigvis har en pædagogbaggrund, men som er tilgrænsende og har vist sig at have noget relevant at bidrage med i pædagogisk sammenhæng. Udvalget af skribenter afspejler således både stemmer inde fra pædagogprofessionen og stemmer udefra, som ser på faget med et inspirerende og perspektiverende blik. Vi er stolte over at præsentere denne omfattende antologi for jer og ønsker god læselyst!

21

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 21

13/03/20 10:48 AM


ETIK

Pædagoger i robotalderen Originale pædagoger Social bæredygtighed Spontanitet og systematik Emotioner og pædagogik

METODOLOGI

DANNELSE

RELATIONER

Pædagogers kompetencer_9788750054436.indd 22

13/03/20 10:48 AM


DEL 1

ETIK Dannelse

PĂŚdagogers kompetencer_9788750054436.indd 23

13/03/20 10:48 AM


164 mm

9 mm

43.5 mm ryg

9 mm

164 mm

18 mm 18 mm

DANIELA CECCHIN OG VICKI SIELING

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

Målet med antologien er ikke at levere en færdig opskrift på, hvordan man skal gribe den pædagogiske udfordring an, men at give et solidt grundlag for at skabe en bevidst pædagogisk retning, der favner de helt centrale temaer på den aktuelle dagsorden.

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

246 mm

Forfatternes bidrag tager afsæt i et såkaldt kompetencehjul med fire pædagogiske verdenshjørner – etik, dannelse, relationer og metodologi. Det er nødvendigt at beskæftige sig aktivt med dem alle for at skabe et trygt og stimulerende miljø, hvor pædagoger hver for sig og sammen kan udfolde deres kompetencer som fagpersoner.

PÆDAGOGERS KOMPETENCER

Denne antologi er et inspirerende bud på, hvad fremtidens pædagoger bør vide og kunne. Hvilke tværfaglige og samskabende kompetencer er der brug for i en stadig mere kompleks og digitaliseret institutionsverden? Og hvordan omsætter man i praksis forskningsbaseret viden til vedkommende udviklings- og læringsmiljøer for børn og unge?

DANIELA CECCHIN OG VICKI SIELING

Mellem etik, dannelse, relationer og metodologi

www.akademisk.dk

AKADEMISK FORLAG

18 mm

FINAL_OMSLAG pædagogiske_kompetencer.indd 1

16/03/2020 11.02

Profile for Alinea

Pædagogers kompetencer  

Pædagogers kompetencer  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded