Bouwen aan Vlaanderen 05 2015

Page 57

DEINZE | Aluvision

STRAK, HEDENDAAGS DESIGN Omdat het een tussenoplossing is, was multifunctionaliteit de belangrijkste ontwerpvereiste. Daarnaast moest het gebouw Aluvision’s activiteit weerspiegelen en als visitekaartje fungeren. Daarom besloot Aluvision om het grootste deel van het ontwerp voor eigen rekening te nemen. Samen met architectenbureau Atelier3V werkte het aan een strak, hedendaags design dat verder

borduurde op het oorspronkelijke gebouw. Architect Rob van Helvoort: “We hebben het gebouw zo geconcipieerd dat het later gemakkelijk als twee à drie aparte entiteiten kan worden verhuurd. Om geen ‘zwarte’ doos te krijgen, staken we het kantoor- en showroomgedeelte in het wit. Voor het achterliggende stuk grepen we terug naar de zwarte betonplaten die ook voor het oorspronkelijke gebouw werden gebruikt. ›

'OM EEN RUIMTELIJK GEVOEL TE CREËREN, HIELDEN WE DE BETONNEN STRUCTUUR ZICHTBAAR'

BOUWEN AAN VLAANDEREN | 57


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.