THE LOUDSPEAKER (Kannada) - Schizophrenia & Depression

Page 1

XÅàÐܾ 2015

©

ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ) ÊÜáñÜᤠU®Ü°ñæ

12 ¨Üá@S¨Ü Ô§£ ¿ÞÊÝWÜ U®Ü°ñæWæ £ÃÜáWÜáñܤ¨æ? 17 ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤ÁãàÊÜìÄWæ ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?

14 ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñæÕWÜÙÜá : U®Ü°ñæWæ ±ÜÄÖÝÃÜ

23 ÔRhæãàµÅ௿Þ(bñܤËPÜÆñæ) PÜáÄñÜ PæÆ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜá

...hæãñæWæ ®ÜÊÜá¾ ¯ÃÜíñÜÃÜ ¯¿áñÜPÝÈPæWÜÙÜá


¯ÊÜÞØ®…Õ&ÓæíoÃ… ¶ÝÃ… ÊæÇ… ¹àÀáíW… ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ Eñæ¤àg®Ý Pæàí¨ÜÅ

®Üí. 1/¹, 9®æà ÊÜááS ÃÜÓæ¤, 1®æà ÖÜíñÜ, 1®æà Óæràh…, ¹qGí ÇæàLp…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 76 ¨ÜãÃÜÊÝ~: 080&26685948 / 9480829670 email: nimhans.wellbeing@gmail.com www.facebook.com/nimhanscentreforwellbeing

¨æç×PÜ TÝÀáÇæ Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ÊæçÊÝ×PÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° ±ÜâÑuàPÜÄÓÜáÊÜ ÓæàÊæWÜÙÜá JñܤvÜ ¯ÊÜìÖÜOæ B[ÝñÜ©í¨Ü aæàñÜÄPæ ÓÜíQұܤ ÊÜá®æãàbQñæÕ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®Ý ÓæàÊæWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ÊÜê©œÓÜáÊÜâ¨Üá Pèoáí¹PÜ B±Ü¤ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ±æäàÐÜPÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ ÊÜêí¨Ü

J¨ÜXÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓæàÊæWÜÙÜá

B±Ü¤Äí¨ÝWÜáÊÜ ×íÓÝaÝÃÜPæR ®æÃÜÊÜâ ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÂÓÜ®Ü ñÜvæWÜoárËPæ ÊÜáñÜᤠÎàZÅbQñæÕ ±æäàÐÜPÜÃÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜê©œÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ñÜíñÜÅhÝn®Ü¨Ü BÃæãàWÜÂPÜÃÜ ŸÙÜPæWæ ÓæàÊæWÜÙÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 PÜáÄñÜá PÝ¿áìWÝÃÜ ÊÜáñÜᤠñÜÃܸæ࣠PÝ¿áì PÜÅÊÜáWÜÙÜá ×Ä¿áÃÜ ÓÜÖÝ¿áÊÝ~ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ÓÜÖÝ¿áÊÝ~ ¿ááÊÜPÜÃÜ ÁãàWÜPæÒàÊÜá


© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÓÜí±Ý¨ÜQ: vÝ>> ±ÜÅ»Ý GÓ… aÜí¨ÜÅ

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜ ®Üáw ¨æÖÜÈÉ¿áÈÉ®Ü ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜWÜì¨Ü ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ¸æÙæ¿áᣤ¨ÝªWÜ «ÜÜ̯ÊÜ«ÜìPÜ(Çèv…Ô³àPÜÃ…)WÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ©®ÜaÜÄ¿á Jí¨Üá »ÝWÜÊæà BX¹qr¨ÜªÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ ÖÝvÜá&±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ QËWÜvÜbcPÜáRÊÜí£¨ÜªÊÜâ. B¨ÜÃÜã ®ÜÊÜáWÜÄËÆɨÜíñæÁáà A¨æà ÖÝvÜá&±ÝÅ¥Üì®æWÜÙÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ÊÜáñæ¤ ÊÜáñæ¤ ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜᣤ¨æªÊÜâ. BWÜ ®Ü®Ü°®Üá° AaÜcıÜwÓÜᣤ¨Üª ÓÜíWÜ£ Gí¨ÜÃæ, Cí¥ÜÖÜ Jí¨Üá ±ÜÅŸÆÊÝ¨Ü ÓÝÊÜìg¯PÜ ±ÜÅÓÝÃÜ ÓÝ«Ü®ÜÊÜ®Üá° HPæ ®ÝÊÜâ ÊÜáñܤÐÜár E±Ü¿ááPܤ E¨æªàÍÜWÜÚWæ ŸÙÜPæÊÜÞvܸÝÃܨæíŸá¨Üá! D ¯qr®È Ü É ®ÜÊáÜ ¾ Çèv…Ô³àPÜÃ… ¯¿áñÜPÝÈPæ¿á WÜáÄ¿áã A¨æà BX¨æ! ¯ÊÜÞ® Ø …Õ®Ü ÊæÇ…¹àÀáíW… ÓæíoÃ…®ÜÈÃ É áÜ ÊÜ ®ÝÊÜâ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ PÜáÄñÜíñæ ×àWæ ŸÃæ¿ááÊÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÙÜ È Ü É "ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÃæãàWÜÂ' ÊæíŸá¨Üá g®ÜÃÜ ÊÜá®æÊÞ Ü ñÝWܸàæ Pæí¨Üá ¯ÄàQÒÓáÜ ñæठÊæ. D ¯qr®ÜÈÉ Çèv…Ô³àPÜÃ… H®Ü®Üá° ÓݘÓܸæàPæí©¨æ? ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ËaÝÃÜÊÝX PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÊÝXÃÜáÊÜ Êæçp… ÓÝÌ®… ¶èívæàÍÜ®…®Ü ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ ÓÜáŸÅñæãà »ÝXc¿áÊÜÃÜ ÖæàÚPæ¿áíñæ ®ÝÊÜâ GÇæÉvæ "ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯¿á®Üá° ÊæãÙÜXÓܸæàPæí¨ÜáPæãíw¨æªàÊæ'.

ÊÜá®æãàÊæç¨ÂÜ Qà¿á ±ÝūݱÜPÃÜ áÜ ÊÜáñÜᤠÓÜíÁãàgPÜÃáÜ ¯ÊÜÞØ®…Õ ÓæíoÃ… ¶ÝÃ… ÊæÇ… ¹àÀáíW… ¸æíWÜÙÜãÃÜá

E±Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá: vÝ>> ÊÜêí¨Ý Gí.G®…

ÓÜÖÝ¿áPÜ ±ÝŨݱÜPÜÃÜá ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ÓÜÊÜÞg PÝ¿áì Ë»ÝWÜ ¯ÊÜÞØ®…Õ

]ÊÜᣠw ±Ü¨Ý¾ÊÜ£

EÓÜáÊ ¤ ÝÄ ÓÝr¶… ®ÜÓ…ì ¯ÊÜÞØ®…Õ ÓæíoÃ… ¶ÝÃ… ÊæÇ… ¹àÀáíW… ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÓÜí±Ý¨ÜQ¿á ÊÜáívÜÚ:

D XÅàÐܾ(¸æàÔWæ¿á) ÓÜíbPæ¿áÈÉ U®Ü°ñæ, A¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ Ë«Ý®Ü, ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÄí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á BÃæçPæ, LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ ÊÜáñÜᤠU®Ü°ñæWæ bQñæÕ ÊÜááíñÝ¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜ PÜáÄñÜíñæ ñÜgnÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ.

ÎÅàÊÜᣠÃÜã±Ý G®…

®ÜÊÜáWÜÄËÆɨÜíñÜÖÜ GÐæãrà ËaÝÃÜWÜÙÜ PÜvæWæ, ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ Ëá£WÜÙÜ®Üá° ËáàÄ BÇæãàbÓÜáÊÜíñæ, ÊÜááí¨ÜwÀávÜáÊÜíñæ ÓÜ¨Ý ®ÜÊÜá¾®Üá° ±æÅàÃæà²Ô, ±æäÅàñÝÕ×ÓÜᣤÃÜáÊÜ GÐæãrà ÊÜáí© ®Ý¿áPÜÃÜáWÜÙÜá ñæÃæ¿á ÊÜáÃæ¿áÈɨݪÃæ. D ¯qr®ÜÈÉ bQñÝÕÆ¿áWÜÙÜ aèPÜor®Üã° ËáàÄ ®ÝÊÜâ BÇæãàbÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞwÃÜáÊÜ ËÍÝÆ ÖÜê¨ÜÀá vÝ>> ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ G®…. ÊÜáã£ìÃÜÊÜÃÜá Aí¥ÜÖÜÊÜÃÜÈÉ ±ÜÅÊÜááSÃÜá.

±ÜÄPÜƳ®æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜÞì|

ÎÅà ±ÜÅ»Üá ¨æàÊ…

¯ÊÜÞ®Ø …Õ ÓæíoÃ… ¶ÝÃ… ÊæÇ… ¹àÀáíW…

bñܤËPÜÆñæWæÜ bQñæÕ±Üvæ¨Üá ÓÜá«ÝÃÜOæ PÝ|ᣤÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° B¦ì ÓÜá¯ñÝ DWÜ ±æäàpæãWÝŵ¿áÈÉ ñܮܰ ÓÜíñÜÓÜÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãíw¨Ü᪠AÊÜÃÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü dÝ¿ÞbñÜÅWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ D ÓÜíbPæ¿á ÊÜááS±ÜâoÊÜ®Üá° AÆíPÜÄÔÊæ. ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ Çèv…ÔÌàPÜÃ… ¯¿áñÜPÝÆPæ¿á®Üá° K© B®Üí©Ô©ªàÄ Gí¨Üá »ÝËÓÜáñæ¤àÊæ. ®ÜÊÜá¾ K¨ÜáWÜÄWæ ¿ÞÊÜ ËÐÜ¿áÊÜâ ÖæaÜác E±Ü¿ááPܤÊÝX¨æ? ¿ÞÊÜ ÇæàS®ÜÊÜâ ÖæaÜác CÐÜrÊÝX¨æ? ÊÜáñÜᤠ®ÜËá¾í¨Ü Öæbc®Ü¨æà®Ü®Üá° ¯àÊÜâ Ÿ¿áÓÜᣤàÄ? Gí¨Üá ®ÝÊÜ⠣ڿ៿áÓÜáñæ¤àÊæ. ¯ÊÜá¾ ±ÜÅÍæ° ÖÝWÜã A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜ®Üá° D ËÙÝÓÜPæR ŸÃæÀáÄ nimhans.wellbeing@ gmail.com

ÊÜááS±Üâo dÝ¿ÞbñÜÅWÜÙÜá: PÜáÊÜÞÄ ÓÜá¯ñÝ aÜPÜÅÊÜ£ì dÝ¿ÞbñÜÅ PÜê±æ

vÝ>> ±ÜÅ»Ý GÓ…. aÜí¨ÜÅ

¯¿áñÜPÝÈPæ¿á ÊÜáá¨ÜÅ| ¯˜ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜá : vÝ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ G®…. ÊÜáã£ì ¶èívæàÍÜ®… ¶ÝÃ… ÊæáíoÇ… ÖæÇ…¤ Aív… ®ÜãÂÃæãàÇæãàiPÜÇ… Óæç®ÜÕÓ….

ÃÝÑóà¿á ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ®ÜÃÜ ËhÝn®Ü ÓÜíÓæ§


© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

±ÜÄËw ®Ý®Üá U®Ü°ñæÀáí¨Ü ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãívæ!

12

±ÝÃÝWÜáÊÜ

U®Ü°ñæWæ PÝÃÜ|WÜÙæà®Üá? A¨ÜÃÜ ÆPÜÒ|WÜÙæà®Üá? ÓÜÃÜÙÜ ÊÜÞWÜìWÜÚí¨Ü U®Ü°ñæÀáí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? GíŸá¨Ü®Üá° £ÚÓÜÇÝX¨æ.

6 U®Ü°ñæÀáÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓܯWæ ®Ý®Üá ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá? vÝ.Óܹà®Ý ÃÝÊÜ…

9

U®Ü°ñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤ¤ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá QÒ±ÜÅÊÝX, ñÜÊÜá¾ÐÜrPæR ñÝÊæà A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜ ŸÃÜÇÝÃÜÃÜá.

¨Üá@S¨Ü Ô§£ ¿ÞÊÝWÜ U®Ü°ñæWæ £ÃÜáWÜáñܤ¨æ?

vÝ.GÓÜ….Pæ.aÜñÜáÊæàì© ÊÜáñÜᤠvÝ. A¼®ÜÊ… ®ÜÖÜì

PæÆÊæäÊæá¾ ¨Üá@S Ô§£ A¥ÜÊÝ PÜáXYÖæãà¨Üíñæ A¯ÓÜáÊÜâ¨Üá ¨æç®Üí©®Ü iàÊܮܨÜÈÉ ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ PæÆÊæäÊæá¾ ¨Üá@S¨Ü Ô§£ ®ÜÊÜá¾ PæÆÓÜ, PÝ¿áìWÜÚWæ Awx¿á®Üá°íoá ÊÜÞw¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° PÝ|áÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂ.

ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤ÁãàÊÜì¯Wæ ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá?

ÊÜÞ®ÜÔPÜ TÝÀáÇæWÜÚWæ PæÆÓÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ

ÊÜÂQ¤Á㟺 H®Ý¨ÜÃÜã PÜÙæ¨ÜáPæãívÝWÜ A¼ÊÜÂQ¤ÓÜáÊÜ Jí¨Üá Äà£¿á »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ±ÜÅ£Ãæãà«Ü A¥ÜÊÝ ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üá° ÍæãàPÜÊæ®Üá°ÊÜÃÜá. ÓÜíñܱÝÊÜ®Üá° ÖæàWæ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ B¥ÜÊÝ A®Üá»ÜËÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá £àÃÝ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX¨Ü᪠A¨ÜÃÜ ŸWæY ®ÝÊÜâ tàPæ ÊÜÞvܸÝÃܨÜá.

ÓÜ¨Ý ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ A¥Üì±Üä|ì PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔ PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, ÊÜá®ÜÓÜáÕ A®ÝÃæãàWÜÂPÜÃÜ AÇæãàaÜ®æWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃÜáñܤ¨æ. C¨Üá BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯gÊݨÜÃÜã ÔRhæãà²Å௿ިÜÜíñÜÖÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáÓæÕÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜá ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊÜâ PæÆÓܨÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ñÜáí¸Ý ÊÜááSÂÊÝX¨æ.

vÝ. PÜËñÝ gíWÜÊÜá…

vÝ. gWÜ©àÍ… £à¥ÜìÖÜÚÛ

26

4

©

17 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñæÕWÜÙÜá : U®Ü°ñæWæ ±ÜÄÖÝÃÜ

vÝ:±èÇæãàËá Gí. ÓÜá˜àÃ… ÊÜáñÜᤠPÜáÊÜÞÄ ÔpÝÉ ÃÜáQ¾~

ÃæãàX ÊÜáñÜᤠbQñÜÕPÜ/B±Ü¤ ÓÜÆÖæWÝÃÜ®Ü ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÝÐÜOæWÜÙÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜÊÜáÓæÕ¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° CÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜá®æãàÊæçhÝn¯PÜ bQñæÜÕWÜÙÜ®Üá° "ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñæÕ' Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ñÜgnÃÜá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñæÕWÜÙÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° PÜáÄñÜá ÖæàڨݪÃæ.

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ) TÝÀáÇæÀáí¨Ü ÊÜááQ¤±Üvæ¿áÆá ®Ü®Ü° ÖÜávÜáPÝo

21

PÜáÊÜÞÄ ®ÜÊÜáêñÝ ®ÝWÜÃÝg…

ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨Üª ÊÜá×Ùæ¿áá ñÝ®Üá B TÝÀáÇæÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Ü Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÓÜÃÜÙÜÊÝX CÈÉ ÖÜíbPæãíw¨ÝªÃæ.

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ) PÜáÄñÜ PæÆ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜá

14

23

vÝ.gÝ®… ².gݮ܅

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæ¿áá gWÜ£¤®Ü ±ÜÅ£ 200 ÊÜÂQ¤¿áÈÉ JŸºÄWæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Gí¨ÜÃæ H®Üá? D TÝÀáÇæWæ PÝÃÜ|WÜÙæà®Üá? C¨Üá ÊÜíÍܱÝÃÜí±ÜÃÜÂÊÝX ŸÃÜáñܤ¨æÁáà? C¨Ü®Üá° WÜá|ÊÜááS ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æà? GíŸá¨Ü®Üá° D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ PÝ|áËÄ.

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜáÖÜñÜ̱Üä|ìÊݨܨÜ᪠& HPæ?

ÊÜÂQ¤WÜÚWæ

¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ vÝ.².q.ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…

¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áá LÐܘWÜÚí¨ÝWÜáÊÜ ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜ樆 áÜ ° ÖÜñã æ àq¿áÈÉ CoárPã æ ÙÜÆ Û á ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܨ ¤ .æ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áá ÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ, ÃÜñ¨ ¤Ü ã æ ñÜv ¤ Ü ÊÜáñÜᤠÖÜ꨿ Ü á ÃæãàWܨíÜ ñÜÖÜ WÜívÝñÜÃÊ Ü ®Ü áÜ ° PÜwÊæá ÊÜÞvÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܨ ¤ .æ D ÇæàS®Ü¨È Ü É ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áá ÖæàWæ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®¨ Ü Ü WÜá|ÊÜáor樆 áÜ ° ÊÜê©Ê œ Þ Ü vÜáñܨ ¤ æ GíŸá¨Ü®áÜ ° £Ú¿ááËÄ

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ)Àáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ®Üá° BÃæçPæ ÊÜÞvÜÆá PæÆÊÜâ ÓÜÆÖæWÜÙÜá

vÝ.Óܹà®Ý ÃÝÊÜ…

D ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ ÔRhæãà²Åà¯¿Þ TÝÀáÇæ CÃÜáÊÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜÜ®Üá° ÖæàWæ ®æãàwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá? TÝÀáÇæ ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨ÜÃæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá? ÊÜáñÜᤠLÐÜ«ÜWÜÚí¨Ü BWÜáÊÜ BvÜx±ÝÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô Êæç¨ÜÂÃæãí©Wæ ÖæàWæ aÜbìÓܸæàPæíŸá¨ÜÃÜ ŸWæY £ÚÓÜÇÝX¨æ.

30 28

©

5 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


®Ý®Üá U®Ü°ñæÀáí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ ÊÜÞWÜìÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãívæ! ®Ü®ÜXàWÜ 62 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÜáÕ. ÊÜ꣤Àáí¨Ü ¯ÊÜêñܤ®ÝX¨æªà®æ. ®Ü®ÜWæ ®ÝÆáR ¸ÝÄ U®Ü°ñæÁáíŸ Ô§£ PÝwñÜá¤. Êæã¨ÜƸÝÄWæ 1998 ÃÜÈÉ ®Ý®Üá 46 ÊÜÐÜì¨ÜÊܯ¨ªÝWÜ, GÃÜvÜ®æ¿á ¸ÝÄ 2009 ÃÜÈÉ ®Ü®Ü° 57®æà ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ, ÊÜáãÃÜ®æà¿á ¸ÝÄ 2012ÃÜÈÉ ®Ý®Üá 60 ÊÜÐÜì¨ÜÊܯ¨ªÝWÜ ÊÜáñÜᤠ®ÝÆR®æà¿á ¸ÝÄ 2013ÃÜÈÉ ®Ý®Üá 61®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈɨªÝWÜ. ®Ü®Ü° ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, U®Ü°ñæ ®Ü®Ü°ÈÉ ×àWæ ±Üâ®ÜÃÝÊÜ꣤¿ÞX PÝ~ÔPæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤Wæ ®Ü®Ü° ÊÜíÍÜÊÝ× ±ÜÅ«Ý®Ü ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜ×ÔñÜá¤. ¯ÊÜá¾ÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã U®Ü°ñæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËԨܪÃæ, A¨Üá H®Üá GíŸá¨ÜÃÜ AÄËÃÜáñܤ¨æ. G¨æ¿áÈÉ Jí¨Üá Äà£¿á »ÝÃÜÊݨÜ, PÜáÔ¨Üá ¹àÙÜáÊÜíñÜÖÜ A®Üá»ÜÊÜ, Ÿ¨ÜáQ®ævæWæ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜáXÐÜrÊÝ¨Ü PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ¯ÃÝÓÜQ¤, ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ¸æÃæ¿áÈbfÓÜ¨Ü »ÝÊÜ®æ, HPÝWÜÅñæ¿á PæãÃÜñæ, ¿ÞÊÝWÜÆã ŸÙÜȨÜí£ÃÜáÊÜâ¨Üá, PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜãvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ Äà£¿á »ÝÊÜ®æWÜÙÜá U®Ü°ñæÀáí¨ÝX ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãvÜáñܤÊæ. B¨ÝWÜãÂ, ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÄࣿáÈÉ U®Ü°ñæ PÝ~ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. A¨ÜÃÜ £àÊÜÅñæ¿áÈÉ¿áã ¼®Ü°ñæ PÜívÜáŸÃÜŸÖÜá¨Üá. Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ®Ü®Ü°ÈÉ U®Ü°ñæ¿ááípݨÝWÜ A¨Üá ñÜáíŸ £àÊÜÅÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈÉñÜá¤. ÓÜÌ¿áí ¯ÊÜ꣤ ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáãÆPÜ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° ÓÜíÓ槿á®Üá° ¹vܸæàPæí¨ÜáPæãíw¨ªæ. B¨ÜÃæ, ÖÝWæ ÊÜÞvÜÆá 6

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

A®ÜáÊÜᣠÔWÜÈÆÉ. B PÝÃÜ|PÝRX ®Ü®Ü°ÈÉ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ U®Ü°ñæ PÝ~ÔPæãíwñÜá¤. C¨ÜÄí¨ÝX BñÜíPÜ, ¯¨æŸÝÃÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓܨÜÈÉ BÓÜQ¤ÀáÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá CñÝ© ÆûÜ|WÜÙÜá PÝ~Ô PæãÙÜÛñæãvÜX¨ÜªÊÜâ. ®Ü®ÜWæ Êæç¨ÜÂÃÜá LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbԨܪÃÜá ÊÜáñÜᤠI¨Üá ÓÜáñÜᤠ˨ÜáÂñÜRí±Ü®Ü bQñæÕ (GÇæPæãóPÜ®ÜÌÈÕÊ… ¥æÃܲ&CÔq) ¿á®Üá° ¯àvÜÇÝXñÜá¤. B¨ÜÃæ, ¿ÞÊÝWÜ ®Ü®ÜWæ ÓÜÌ¿áí ¯ÊÜ꣤Wæ A®ÜáÊÜᣠ¨æãÃæÀáñæãà Aí©¯í¨Ü ®Ý®Üá ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ »ÝÊÜ®æ¿ááípÝWÜñæãvÜXñÜá. ®Ý®Üá ÓÜÖÜg ±ÜÄÔ§£Wæ ÊÜáÃÜÙÜñæãvÜX¨ªæ.


Jí¨Üá ÃæãàÊÜÞíaÜPÝÄ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÝWÜ ÖÜsÝñݤX ®Ü®ÜWæ ÊÜáãdæì Ÿí©ñÜá¤. C¨Üá GÃÜvÜ®æà¿á ¸ÝÄWæ ®Ü®Ü°ÈÉ U®Ü°ñæ¿ááípÝWÜÆá PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ¨Ü ÊÜáãÆPÜ C¨Ü®Üá° bQñæÕWæãÙܱÜwÓÜÇÝXñÜá¤. D AÊܘ¿áÈÉ ÓÜãPܤ LÐÜ«ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ ÓÜãPܤ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPݨÜÃæ ÖÜÆÊÝÃÜá ÓÜÊÜá¿á¨Ü ±ÜÄàûÝ¥Üì ±ÜÅÁãàWÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÇÝXñÜá¤. ÊÜáãÃÜ®æà¿á ¸ÝÄWæ ®Ü®Ü°ÈÉ U®Ü°ñæ PÝ~ÔPæãÙÜÛÆá ¯©ìÐÜr PÝÃÜ|Êæà®æíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ £Ú©ÆÉ. D ¸ÝÄ, LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ¨Ü hæãñæWæ ¯ÊÜÞØ®…Õ®ÜÈÉ ®Ü®ÜWæ ÓÜíÊæà¨Ü®ÝñܾPÜ ®ÜvÜÊÜÚPæ bQñæÕ (PÝWæÜ°qÊ… ¹ÖæàË¿áÃ… ¥æÃܲ&Ô¹q) ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÓÜãbÓÜÇÝXñÜá¤. ñÜûÜ|¨ÜÈÉ ®Ý®Üá Ô¹q bQñæÕ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨æ ÊÜáñÜᤠC¨Üá Jí¨Üá BÍݨݿáPÜ A®Üá»ÜÊÜ GíŸá¨Ü®Üá° PÜívÜáPæãívæ. ¯ÊÜá¾ U®Ü°ñæ¿á ÊÜáorÊÜ®Üá° ±ÜÄàüÔ ¯«ÜìÄst ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ±ÜÄÔ§£¿á PÜáÄñÜá, Aí¨ÜÃæ ¯ÊÜá¾ ŸWæY ¯àÊÜâ H®æí¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤àÄ? ¯ÊÜá¾ BÇæãàaÜ®Ý ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ H®Ý¨ÜÃÜã AÓܳÐÜrñæWÜÚÊæÁáà? GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ËÊÜÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ Ë«Ý®Ü C¨ÝX¨æ. ®Ü®Ü° ËaÝÃܨÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá ÖÜ©®æç¨Üá ÊÝÃÜWÜÚWÜã A˜PÜ PÝÇÝÊܘ¿á Ô¹q ÓæÍÜ®Üá°WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. ±ÜÅ£Áãí¨Üá AÊܘ¿áÈÉ¿á㠮ݮÜá Jí¨Üá WÜípæ¿á PÝÆ Êæç¨ÜÂÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ PÜÙæ¿á¸æàPÝXñÜá¤. D ¥æÃܲ¿á ±ÜÅ£Áãí¨Üã AÊܘ¿á ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ ®Ý®Üá ÖÜíñÜÖÜíñÜÊÝX ÓÜá«ÝÄÓÜñæãvÜX¨Ü »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨ªæ. ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃæãí©X®Ü B±Ü¤ÓÜÆÖæ¿á hæãñæWæ Ô¹q ˫ݮܩí¨Ü bQñæÕ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ®Ý®Üá ¨ÜêyÜÊÝX J²³PæãÙÜáÛñæ¤à®æ. ®Ü®Ü°ÈÉ EípÝX¨Üª ¸æàÓÜÃÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿á®Üá° PÜwÊæáWæãÚÔ¨Ü Ô¹q Ë«Ý®ÜÊÜ⠮ݮÜá ÖæaæcaÜác ÓÜÊÜÞgÊÜááU¿ÞWÜáÊÜíñæ, EñÝÕ׿ÞWÜáÊÜíñæ, ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáQ®ÜÈÉ BÓÜQ¤¿á®Üá° ÊÜáÃÜÚ ±Üvæ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ PÜãvÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜÞw¨æ. U®Ü°ñæ¿á®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá ÊÜáñÜᤠAÊÜâWÜÙÜ®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. AíñÜÖÜ ±ÜÅaæãà¨Ü®æWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÈÉ Ô¹q Ë«Ý®ÜÊÜâ ¯ÊÜáWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜÛÆá ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃÜá ¯ÊÜáWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃæ. ®Ü®Ü°ÈÉ U®Ü°ñæ¿ááípÝWÜÆá Jí¨Üá Äࣿá JñܤvÜ ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|ÊÝXñÜá¤. C¨Ü®Üá° ËáàÃÜÆá ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü ÍæçÈ¿á®Üá° ÓÜÃÜÙÜWæãÚÔPæãíw¨Ü᪠®Ü®ÜWæ ñÜáí¸Ý ÓÜÖÝ¿áPæR ŸíñÜá. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ, C®æã°ŸºÄWæ D Ë«Ý®ÜÊÜâ ÊÜÂQ¤Á㟺 ÊÜáíPÝWÜᣤ¨Ýª®æ Gí¨Üá PÝ|áÊÜíñÝWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, ¯ÊÜáWæ ¿ÞÊÜâ¨Üá EñܤÊÜá GíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜâ¨Üá GÆÉQRíñÜ ±ÜÅÊÜááSÊݨܨÜáª.

¯ÊÜáWæ ÓÜãbst LÐܘWÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ bQñæÕ¿á AÊܘWÜÚWæ ÓÜÄ¿ÞX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ñÜáí¸Ý ÊÜááSÂ. ¯àÊÜâ ÓæàËÓÜᣤÃÜáÊÜ GÆÉ LÐܘWÜÙÜ®Üá° (ÃÜPܤ¨ÜJñܤvÜ, ÓÜPÜRÃæTÝÀáÇæ, ÊÜáãdæìÃæãàWÜ CñÝ©WÜÚWæ ÓÜퟘԨÜíñæ) ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÄWæ Êæã¨ÜÇæà £ÚÔÃܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨ÝX LÐܘWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ EípÝWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ËÃÜá¨Üª ±ÜÄOÝÊÜáÊÜ®Üá° ñܲ³ÓÜŸÖÜá¨Üá. U®Ü°ñæ¿ááÙÜÛ ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮÜá° ÊÜá®æ¿áÈÉ ÓÜí»ÝÚÓÜáÊÜâ¨Üá PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜÈÉ PÜãvÜ ¯ÃÜáñÝÕÖÜÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ®Ü®Ü° ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ, BÃÜí»Ü©í¨ÜÆ㠮ܮܰ ÖæívÜ£ ®Ü®ÜWæ B«ÝÃÜÓܤí»ÜÊÝX ¯íñÜá «æç¿áìÊÜ®Üã°, Ó槄¿áìÊÜ®Üã° ñÜáí¹¨ªÝÙæ. AÊÜÙÜá ¿ÞÊÝWÜÆã, GÆÉ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üã° BÍݨݿáPÜÊÝXÁáà PÝ|áñݤ¤ Ÿí©¨ªÝÙæ ÊÜáñÜᤠ®Ý®Üá

©

7 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


Jí©ÇÉæãí¨Üá aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ñæãvÜXÃÜáÊÜíñæ, ÓÝÊÜÞiPÜ iàÊܮܨÜÈÉ ÓÜQÅ¿á®ÝXÃÜáÊÜíñæ Eñæ¤àiÓÜáñݤ Ÿí©¨ªÝÙæ. ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü CñÜÃÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜá PÜãvÜ ñÜáí¸Ý ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáñݤ¤ Ÿí©¨ªÝÃæ. ®Ý®æÐÜár A¨ÜêÐÜrÊÜíñÜ®æí¨ÜÃæ, BÃÜí»Ü©í¨ÜÆ㠮ܮÜWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜáñܤÈÃÜáÊÜ JŸº ±ÜÅԨܜ ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜá ®Ü®Ü° PÜáoáퟨÜÈÉÁáà C¨ªÝÃæ. U®Ü°ñæ Jí¨Üá TÝÀáÇæ¿áÆÉ Ÿ¨ÜÇÝX A¨æãí¨Üá ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§£. U®Ü°ñæ¿á PÜáÄñÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜá PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ ñÜûÜ| Êæç¨ÜÂQà¿á ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÓÜíŸí˜PÜÃÜá, WæÙæ¿áÃÜá A¥ÜÊÝ ÓÜáñÜ¤È®Ü ÓÜÊÜÞg H®Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨æíŸá¨ÜÃÜ ŸWæY bí£Óܸæàw. C¨Üá ¯ÊÜá¾ ¨æàÖÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ ŸWæY ¯àÊÜâ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜoárPæãÙÜáÛÊÜ ÖÜPÜáR ¯ÊÜáX¨æ. ¿ÞÊÝWÜÆã BÍÝÊÝ©WÜÙÝXÄ. LÐܘWÜÙÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX (AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙæà®Ý¨ÜÃÜã EípݨÜÈÉ ñÜûÜ| ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ) ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ. D Ô§£ PÜãvÜ PÜÙæ¨ÜáÖæãàWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ¯ÊÜáWæ ¯àÊæà ÖæàÚPæãÚÛ. BWÜ U®Ü°ñæ PÜÙæ¿ááñܤ¨æ. C¨Üá B¨ÝWÜ, ¯ÊÜá¾ÈÉ AñܨÜá½ñÜÊ毰ÓÜáÊÜ ¯ÃÜáÊÜá¾ÙÜñæ¿á »ÝÊÜÊæäí¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ A®Üá»ÜËÓÜᣤàÄ.

8

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÓÜíûæà²Ô ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ, ®Ý®Üá U®Ü°ñæÀáí¨Ü ±ÝÃÝWÜÆá D PæÙÜX®Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜá ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝXÊæ. (¯ÊÜáWÜã ÓÜÖÜ CÊÜâ ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá). ● ●

ÎàZűÜñæ¤ÖÜaÜácËPæ ÊÜáñÜᤠÊæç¨ÜÂÃÜ »æàq LÐܘWÜÙÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃæãí©Wæ ±Üâ®ÜÃÝÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá ● ÓÜ¨Ý BÍÝÊÝ©¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜá¾ÐÜrPæR ¯àÊæà "D Óܯ°ÊæàÍÜÊÜä PÜãvÜ PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáñܤ¨æ' Gí¨Üá Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ● Ô¹q ÓÜíÊæà¨Ü®ÝñܾPÜ ®ÜvÜÊÜÚPæ bQñæÕ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá (PÝX°qÊ… ¹ÖæàË¿áÃ… ¥æÃܲ) ● ©®ÜÊÜä ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ● JñܤvÜÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá ● ËË«Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ, ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ¸æÃæ¿ááñܤ, ÖÜÊÝÂÓÜWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜá PÝ¿áìÊÜáWÜ°ÃÝXÃÜáÊÜâ¨Üá (D ŸÃÜÖÜ¨Ü ÇæàSPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜ꣤¿áÈÉ AñÜá®ܰñÜ Óݧ®Ü¨ÜÈɨݪÃæ.)


U®Ü°ñæÀáÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓܯWæ ®Ý®Üá ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?

ËÍÝÆ… ®Ü PÜñæ.. ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ËÍÝÆ…Wæ DWÜ 36 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÜáÕ. 28®æà ÊÜÐÜìPæR BñÜ®Ü ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞXñÜá¤. Jí¨Üá ©®Ü PÜ~¡àÄvÜáñݤ AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ ®Ü®ÜWæ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃæWÜã GÆÉ ÓÜÄ¿ÞX¨æ, ÓÜáS©í©¨ªÝÃæ Gí¨æà ®ÝÊæÆÉ Aí¨ÜáPæãíw¨ªæÊÜâ. AÊÜ®Üá Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¯¨æÅÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÔ BñܾÖÜñæÂWæ ±ÜſᣰԨªÝX¿áã DWÜ BÓܳñæÅ¿áÈÉ bQñæÕ ±Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX¿áã AÊÜÙÜá ®Ü®ÜWæ ÖæàڨܪÙÜá. BWÜ ®Ü®ÜWæ WÝŸÄ¿ÞXñÜá¤. Gíi¯à¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ±ÜÅ£ÑuñÜ ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝ®æ. iàÊÜPÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ BÇæãàaÜ®æ AÊÜ®ÜÈÉ ÊÜáãvÜÆá PÝÃÜ|ÊݨÜÃÜã H®Üá Gí¨Üá ®Ü®ÜWæ F×ÓÜáÊÜâ¨Üã ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ËÍÝÆ… PÜÙæ¨Ü Jí¨Üá ÊÜÐÜì©í¨Ü U®Ü°ñæWæ JÙÜWÝWÜñæãvÜX¨Üª GíŸ ÓÜíWÜ£ ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PæÆ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜáWæ £Ú¨Üá ŸíñÜá. BµàÔ®ÜÈÉ, AÊÜ®Ü ÊæáàƘPÝÄÁãí©Wæ ÊÝÑìPÜ ÊÜÞ±Ü®Ü aæ®Ý°X BXÃÜÈÆÉ. C¨ÜÄí¨Ü BñÜ ¸æàÓÜÃÜWæãÙÜÛÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Üª, AÙÜᣤ¨Üª ÊÜáñÜá¤

»ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊÜ®ÜíñÝX¨Üª. A¨ÜÄí¨Ü ¸æàWÜ ÖæãÃÜWæ ŸÃÜŸÖÜá¨æí¨Üá BñÜ Aí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜã ±ÜÄÔ§£ ÊÜÞñÜÅ ©®Ü©®ÜÊÜä ¹WÜvÝÀáÓÜáñܤÇæà ÖæãàÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PæÆÊÜâ £íWÜÙÜáWÜÙÜÈÉ, AÊÜ®ÜÈÉ®Ü ¯ÃÝÍÝ»ÝÊÜ ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá. PæÆÓÜÊÜ®Üá° ñܲ³ÔPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨Ü ÊÜáñÜᤠÊÜá®æ¿áÊÜÄí¨ÜÆã ¨ÜãÃÝWÜñæãvÜX¨Ü. JŸº JÙæÛ¿á ±Ü£ ÖÝWÜã A±Ü³ ñÝ®ÝXÆÉÊæíŸ A±ÜÃݘ »ÝÊÜ AÊÜ®ÜÈÉ PÝvÜñæãvÜXñÜá. AÓÜÖÝ¿áPÜñæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜñæãvÜX¨Üª. D Äà£¿á ®ÜvÜáÊÜÚPæÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜâ¨Üá AÊܯWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá ©®Ü¨Ü Öæbc®Ü PÝÆ ÊÜáÆXÁáà CÃÜᣤ¨Ü᪨ܮÜá° ®Ü®Ü° A£¤Wæ WÜÊÜá¯Ô¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá PæÆÓÜPæR ÖæãàWÜáÊÜíñæ AÊܮܮÜá° ®Ý®ÝË«ÜÊÝX ±ÜâÓÜÇÝÀáÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. PæÆÊÜâ ÊæàÙæ Öæ¨ÜÄÓÜáñܤÆã C¨ÜªÙÜá. AÊÜ®Üá BÆÔ¿ÞWÜñæãvÜX¨ªÝ®æí¨æà AÊÜÙÜá »ÝËԨܪÙÜá. C¨æà Ä࣠PæÆÓÜ ñܲ³ÔPæãívÜá BµàÔWæ ŸÃܨæà C¨ÜªÃæ BñÜ ñܮܰ PæÆÓÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ Gí¨Üá Jí¨Üá ©®Ü ËÍÝÆ®Ü ÊæáàƘPÝÄÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝ~ PÜÃæ Ÿí¨ÝWÜ AÊÜÚWæ bíñæ¿ÞWÜñæãvÜXñÜá. B¨ÜÃæ ®Ü®ÜWÝWÜÈà A¥ÜÊÝ ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü CñÜÃÜ ÓܨÜÓÜÂÄWÝWÜÈà ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° £ÚÓÜÆá ®Ü®Ü° A£¤Wæ ñÜáíŸ ÊÜáágáWÜÃÜ ±ÜoárPæãíw¨ÜªÙÜá. ©

9 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


Aí£ÊÜáÊÝX ®Ü®Ü° ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ñܮܰ PÜí±Ü¯Àáí¨Ü Êæç¨ÜÂQà¿á PÝÃÜ|ÊÜ®Üá° ¯àw ÃÜhæ¿á®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜ. AÊܯWæ U®Ü°ñæ BÊÜÄÔ¨æ GíŸá¨Üá ¨ÜêyܱÜqrñÜá¤. A¨ÜPÝRX bQñæÕ¿á®Üã° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝXñÜá¤. DWÜÆã AÊܯWæ LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ ®Üvæ¿áᣤ¨Ü᪠BñÜ ÓÜá«ÝÄÔPæãívÜá aæ®Ý°X ¸ÝÙÜᣤ¨ªÝ®æ. DWÜ ±Üâ®Ü@ PæÆÓÜPæR ñæÃÜÙÜᣤ¨ªÝ®æ. DWÜ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜ PÜ|á¡ñܲ³Ô Jíq¿ÞXÃÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ®Ü®Ü° A£¤Wæ¿áã SbñܱÜwÓÜáñݤÙæ. BñÜ ñܮܰ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX »æàq¿ÞWÜáñݤ®æ. JÊæá¾ BñÜ JñܤvÜÊÜ®Üá° ËáàÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈñÜ ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ PÜÅÊæáà|ÊÝX LÐܘWÜÙÜ®Üã° ¯ÈÉÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜã ÖæàÚ¨ªÝÃæ.

ÖÝWݨÜÃæ, U®Ü°ñæ Gí¨ÜÃæà®Üá?

gÝWÜ£PÜÊÝX AÓÜÌÓܧñæ ÖæaÝcWÜÆá U®Ü°ñæ¿áá ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|ÊÝX¨Ü᪠350 ËáÈ¿á®Ü… g®ÜÃÜá U®Ü°ñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨ªÝÃæ ÖÝWÜã gÝWÜ£PÜÊÝX 1 ËáÈ¿á®Ü… g®ÜÃÜá D PÝÃÜ|PÝRX BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤¨ªÝÃæ Gí¨Üá ËÍÜÌ BÃæãàWÜ ÓÜíÓ槿á (vÜŸãÉéÖæa…J) A«Ü¿á®ÜWÜÙÜá ÖæàÙÜáñܤÊæ. B¨ÝWÜãÂ, PæÆÊæà PæÆÊÜÃÜá C¨ÜPæR ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃÜ ÓÜÖÝ¿á ÊÜáñÜᤠLÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX GÆÉÃÜÈÉ¿áã PæÆ©®ÜWÜÙÜ ÊÜáqrWæ PæàÊÜÆ ¸æàÓÜÃÜ »ÝÊÜ PÝvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ C¨ÜQRíñÜÆã Öæbc®Ü¨Üá U®Ü°ñæÁáíŸ Ô§£. Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã PÜÙæ¨ÜáPæãívÝWÜ A¥ÜÊÝ AÓÜÖÜg Zo®æWÜÙݨÝWÜ ÍæãàPÜñܱܤñÜÃÝX AÙÜáÊÜâ¨æà ¸æàÃæ, ÓÜ¨Ý U®Ü°ñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆáñܤ PÜ~¡àÃÜá ÖÝPÜáÊÜâ¨æà ¸æàÃæ.

U®Ü°ñæÁãí¨Üá WÜí¼àÃÜ TÝÀáÇæ. C¨Üá ±ÜâÃÜáÐÜ, ÊÜá×Ùæ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜ¿áÔÕ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ®Üã° PÝvÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜ ÓÝÊÜÞiPÜ, B¦ìPÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊæáàÇæ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜŸÖÜá¨Üá. U®Ü°ñæWæ JÙÜWݨÜÊÜÃÜá ¸æàÓÜÃÜ, A¥ÜÊÝ PÜáXYÖæãà¨Ü »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ±ÜÅPÜo±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜÃæãí©Wæ ● D ×í¨æ ñÝÊÜâ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ®Ü EñÝÕÖÜ, B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ ● »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊÜÃÜíñÝvÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠÖÜÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜá, ÊÝÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ£íWÜÙÜáWÜÙÜ PÝÆ PÜ~¡àÄvÜᣤÃÜáñݤÃæ ● ñÜÊÜáWæà®Üã ¸æÇæÀáÆÉ Gí¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ, ¯ÃÝÍæ Öæãí¨ÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠAÓÜÖÜgÊÝX A±ÜÃݘ »ÝÊÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáñݤÃæ ● ŸÓÜÊÜÚ¿ááñݤÃæ, ÓÜÄ¿ÞX ¯¨æÅ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ ● HPÝWÜÅñæ¿á®Üá° ÓݘÓÜáÊÜÈÉ PÜÐÜr±ÜvÜáñݤÃæ ● BñܾÖÜñæ¿á PÜáÄñÜ ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá A˜PÜ £àÊÜÅñæ¿á U®Ü°ñæ¿á®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤÊæ

PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜ®æ㟺¯Wæ C¨Üá ÖæàWܯ°ÓÜáñܤ¨æ?

PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá U®Ü°ñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° PÜívÜá, HPæ CÊÜÃÜá U®Ü°ñæ¿á Ô§£Àáí¨Ü QÒ±ÜÅÊÝX, ñÝÊÝXÁáà ÖæãÃÜŸÃܸÝÃܨÜá? Gí¨Üá ÁãàbÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÃæãàWÜWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Ü g®ÜÃÜ ÓÜíŸí˜PÜÄWæ A¨æãí¨Üá AÓÜÖܯà¿á Ô§£ GíŸíñÝWÜŸÖÜá¨Üá. U®Ü°ñæ¿á®Üá° Öæãí©¨Ü ÊÜÂQ¤¿á ¯ÃÝÍÝ »ÝÊÜ®æ, ŸÆ×à®Üñæ, AÓÜíWÜñÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá BÍÝ»Ü í WÜ Ê Ü ® Ü á ° í oáÊÜ Þ vÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . GÆÉ ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÆã ÓÜÄ¿ÞX¨Ü᪠iàÊÜ®æãàñÝÕÖÜ©í¨Ü ñÜáí¹ñÜáÙÜáPÜᣤ¨Üª ÓÜíŸí˜PÜ®æ㟺 PÜÅÊæáà| A¥ÜÊÝ ÖÜsÝñݤX iàÊÜ®ÜPæR ËÊÜááS®ÝWÜñæãvÜX Jíq¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá Wæãí¨ÜÆPæR ÖÝWÜ㠻ܿáPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜŸÖÜá¨Üá.

AÓÜÌÓܧñæ Öæãí©ÃÜáÊÜ ®Ü®Ü° ÓÜíŸí˜Wæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÆá ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?

¸ÝÀá ÊÜÞñÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÐÜár ÓÜáÆ»ÜÊÝX U®Ü°ñæ¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ

10

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ü±ÜÅÊÝX A¨ÜÄí¨Ü WÜá|ÊÜááSÊÝWÜÇÝÃÜÃÜá.

ÖæãÃÜŸÃÜÇÝÃÜÃÜá

A¥ÜÊÝ

¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á ÓܨÜÓÜ®æ㟺 AÓÜÌÓܧ®ÝX¨ªÝ®æ ÊÜáñÜᤠAÊܯWæ bQñæÕ¿á AÊÜÍÜÂPÜñæÀá¨æ GíŸá¨Ü®Üá° JÊæá¾ ¯àÊÜâ AÄñÜáPæãívÜÃÜã D ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨Ü AÊÜÃÜá ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜíñÝWÜÆá ñÜáí¸Ý ÓÜÊÜá¿á ×w¿áŸÖÜá¨Üá. ¥æÃܲ, LÐÜ«ÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ D GÃÜvÜÃÜ ÓÜËá¾ÍÜÅ|¨Ü bQñæÕWÜÙÜá D AÓÜÌÓܧñæXÃÜáÊÜ ÓÝÊÜޮܠ±ÜÄÖÝÃæãà±Ý¿áWÜÙÜá. ÖæaÜác £àÊÜÅÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü U®Ü°ñæWæ C¯°ñÜÃÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜÈÉ aÜbìÓÜŸÖÜá¨Üá. AÓÜÌÓܧñæ¿á PÜáÄñÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° ËÍÜÌÓܯà¿á gÝÆñÝ|WÜÙÜá, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜÊÜä ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ¯àÊÜâ U®Ü°ñæ¿á PÜáÄñÜá Öæbc®Ü £ÙÜáÊÜÚPæ¿á®Üá° Öæãí¨ÜŸÖÜá¨Üá. AÓÜÌÓܧ®ÝXÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜¿á®Üá° AÊÜÃÜ Êæç¨ÜÂÃÜá/ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ¨Üá SíwñÜÊÝX¿áã ÓÜÖÝ¿áPÝÄ¿ÞWÜáñܤ¨æ. Jí¨æãÊæá¾ U®Ü°ñæWæãÙÜWÝXÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜¿á®Üá° B±Ü¤ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜá A¥ÜÊÝ bPÜñÜÕPÜÃÜ ŸÚ PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜíñæ Êæç¨ÜÂÃÜá ÓÜÆÖæ ÊÜÞw¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ B PÜáÄñÜá ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜¿á®Üá° Eñæ¤àiÔ ÊÜáñÜᤠA±ÝÀáío…Êæáío… ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá AÊÜÄWæ ®æ®Ü²Ô. Jí¨æãÊæá¾ AÊÜ®Üá A¥ÜÊÝ AÊÜÙÜá LÐܘWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜá ÓÜãbÔ¨ÜÈÉ, ¯àÊÜâ A¨Ü®Üá° ±æäà›ñÝÕ×Ô ÊÜáñÜᤠ±ÜÅ£©®ÜÊÜä LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX ¯¿áËáñÜÊÝX ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ AÊÜÄWæ ®æ®Ü²Ô. PæÆÊÜâ ÊæàÙæ, U®Ü°ñæ A¨æÐÜár £àÊÜÅ ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¸Ý˜ÓÜŸÖÜá¨Üá Gí¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜ ÊÜáÆX¨ÜÈÉí¨Ü G¨Ü᪟ÃÜÆá, ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜÆá A¥ÜÊÝ BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜÆá PÜãvÜ ¯ÃÝPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ AÊÜÄWæ «æç¿áìÖæàÚ ÖÝÔWæÀáí¨Ü G¨Ü᪠ŸÃÜáÊÜíñæ ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜¿á®Üá° Eñæ¤àiÓÜáÊÜâ¨Üá

ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ¨æç®Üí©®Ü ¸æàPÜá¸æàvÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜáÊÜâ¨Üá CñÝ© PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜá ¸æàWÜ®æ aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ. ¯ÊÜá¾ AÓÜÌÓܧ ÓÜíŸí˜ ÊÜáñÜᤠ¯àÊÜâ ¯¿áËáñÜÊÝX ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜáÊÜâ¨Üá ñÜáíŸ ÓÜÖÝ¿áPæR ŸÃÜáñܤ¨æ. U®Ü°ñæ¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. ŸÖÜáñæàPÜ g®ÜÄWæ ñÝÊÜâ U®Ü°ñæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤ¨æªàÊæ GíŸá¨æà Wæ㣤ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨ÜPÝRX ÓÜÖÝ¿á ±ÜvæÀáÄ.

vÝ.Óܹà®Ý ÃÝÊ… Óæ³ÐÜÈÓr… WæÅàv… ÓæçQ¿ÞqÅÓr… ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ

©

11 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


¨Üá@S¨Ü Ô§£ ¿ÞÊÝWÜ U®Ü°ñæWæ £ÃÜáWÜáñܤ¨æ? ¨Üá@S

®Ü®Ü° Aí£ÊÜá ±ÜÄàûæWÜÚWÝX ñÜáíŸ PÜt| ÍÜÅÊÜá ±Üoár K©¨ªæ, B¨ÜÃæ, ¶ÜÈñÝíÍÜ Ÿí¨ÝWÜ, GÃÜvÜá ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ ¶æàÇÝX¹qr¨ªæ. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PæÆÊÜâ ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ®Ý®Üá ñÜáíŸ PÜáXYÖæãàX¨ªæ. ®Ü®Ü° ¶ÜÈñÝíÍÜ¨Ü ËaÝÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Ÿí¨ÜÃæ ÓÝPÜá AÙÜñæãvÜWÜᣤ¨ªæ. ®Ü®Ü°ÈÉ BñܾËÍÝÌÓÜÊæà ÖæãÃÜoá ÖæãàXñÜá¤. B¨ÝWÜ㠮ܮܰ ¯¨æÅ ÊÜáñÜᤠÖÜÔÊÜ⠸ݘñÜÊÝXÃÜÈÆÉ. WæÙæ¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃæãí©Wæ ¶ÜÈñÝíÍÜ¨Ü ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° aÜbìÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ÖæãÃÜñÝX QÅPæo… ®ÜíñÜÖÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ aæ®Ý°XÁáà A¯ÓÜᣤñÜá¤. PÜÅÊæáà| ®Ý®Üá ÓÜá«ÝÄÔPæãívæ. ÊÜáñæ¤ Jí¨Üá ÊÝÃܨæãÙÜWÝX ±Üâ®Ü@ ®Ü®Ü° ±ÜÄàûæWÜÚWÝX ñÜ¿ÞÄ ®ÜvæÓÜÆá BÃÜí¼Ô¨æ. ®Ü®Ü° »ÜËÐÜ嬆 PÜáÄñÜá »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° ñÝÙÜñæãvÜX¨æ. ¨Üá@SÔ§£ A¥ÜÊÝ PÜáXYÖæãà¨Üíñæ A¯ÓÜáÊÜâ¨Üá ¨æç®Üí©®Ü iàÊÜ®Ü¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜ. ¯ÃÝÍæWÜÙÜá A¥ÜÊÝ AwxBñÜíPÜWÜÚWæ ®ÝÊÜâ ÊÜÂPܤ ±ÜwÓÜáÊÜ ÓÝÊÜޮܠ±ÜÅ£QÅÁá C¨Üá D Äà£¿á »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° g®ÜÃÜá U®Ü°ñæ GíŸ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔ ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ ÊÝÓܤÊÜÊÝX U®Ü°ñæÁáíŸá¨Üá ®ÝÊÜâ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ ¨Üá@S Ô§£XíñÜÆã ¸æàÃæÁáà BXÃÜáñܤ¨æ.

¨Üá@S¨Ü Ô§£ ¿ÞÊÝWÜ U®Ü°ñæWæ £ÃÜáWÜáñܤ¨æ?

WæÙÜ£Áãí©X®Ü ®Ü®Ü° ÓÜíŸí«Ü ÊÜááĨÜṨªÝWÜ B Ô§£¿á®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ñÜáíŸ PÜÐÜrÊæ¯ÓÜᣤñÜá¤. ®ÝËŸºÃÜã JqrWæ KvÝw¨Ü gÝWÜWÜÚWæ »æàq ¯àw¨ÝWÜÇæÆÉ A¥ÜÊÝ ®ÝÊÜâ PÜÙæ¨Ü 12

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÓÜíñæãàÐÜ¨Ü ©®ÜWÜÙÜ bñÜÅWÜÙÜá ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáãw¨ÝWÜÇæÆÉ ®Ü®ÜWæ ñÜáíŸ ¨Üá@SÊÝWÜᣤñÜá¤. B¨ÝWÜãÂ, ®Ý®Üá Gí©®Üíñæ PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜÆá, ¯¨æÅ ÊÜÞvÜÆá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX BÖÝÃÜÊÜ®Üá° ÓæàËÓÜÆá ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX¨ªæ. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ®Ü®Ü° B£¾à¿á Óæ°à×ñÜÃÜ JvÜ®Ýo¨ÜÈÉ ®Ý®Üá ÓÝíñÜÌ®Ü ±Üvæ¿áᣤ¨ªæ ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü°®Üá° ¸Ý˜ÓÜᣤ¨Üª JíqñÜ®ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔPæãívæ. PÜÅÊæáà|, ®Ü®Ü° ¨Üá@S C®Üã° ÖæaÝcWÜñæãvÜXñÜá¤. AÊÜÚWæ ÓÜíŸí˜ÓÜ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÚWÜã ÓÜÖÜ ¨Üá@UÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ªæ. ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜÖæãàWÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ¯ÈÉÔ¨æ. WæÙæ¿áÃÜ®Üá° »æàqÊÜÞvÜÆã ÊÜá®ÜÓÜáÕ ŸÃÜᣤÃÜÈÆÉ. ¯¨ªæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üã PÜÐÜrÊÝWÜñæãvÜXñÜá. Ô¯ÊÜÞ ®æãàvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝX B®Üí©ÓÜᣤ¨Üª D ×í©®Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ DWÜ ¿ÞÊÜâ¨æà BÓÜQ¤ CÆÉÊÝÀáñÜá. C®Üá° ®Ü®Ü° PÜñæ ÊÜááXÀáñÜá, ®Ý®Üá D Ô§£Àáí¨Ü C®æ°í¨Üã ÖæãÃÜŸÃÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉÊæí¨æà A¯ÓÜñæãvÜXñÜá¤. U®Ü°ñæ BÊÜÄÔ¨ÝWÜ ÊÜÂQ¤¿áá PܯÐÜrÊæí¨ÜÃæ GÃÜvÜá ÊÝÃÜWÜÙÜ PÝÆ ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ¨Üá@UñÜ®ÝXÃÜáñݤ®æ. D Äà£¿á ¨Üá@S Gvæ¹vܨæà AÊÜ®Ü Cwà ©®ÜÊÜ®Üá° BÊÜÄÔÃÜáñܤ¨æ. ÊÜÂQ¤¿á K¨Üá, PæÆÓÜ ÊÜáñÜᤠ¯¨æÅ¿á ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜ®Üá° C¨Üá PÜáítñÜWæãÚÓÜáñܤ¨æ. ¯àÊÜâ D ×í¨æ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° B®Üí©Ô PæÆÓÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜì×Ô¨Üíñæ U®Ü°ñæ¿ááípݨÝWÜ iàÊÜ®ÝÓÜQ¤Àáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrPÜÃÜÊÝWÜñæãvÜWÜáñܤ¨æ. ÓÜÌƳ ÊÜáqr®Ü ®æÊÜᾩ PÜívÜáŸí¨ÜÃÜã, £àÊÜÅñæÃÜ®Ý¨Ü AÓÜÖÝ¿áPÜñæ, ¯ÃÝÍæ ÊÜááíñÝ¨Ü A¥Üì×à®Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÃæãàXWÜÙÜÈÉ PÝ~ÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá.


U®Ü°ñæ¿á®Üá° ±Üñæ¤ÖÜaÜácÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?

U®Ü°ñæ¿á ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜÂQ¤Àáí¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ ¸æàÃæÁáà BXÃÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ PæÆÊÜâ ÓÝÊÜޮܠÓÜãaÜ®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÆûÜ|WÜÙÜá PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ U®Ü°ñæ¿á ÃæãàWÜÆûÜ|ÊÜ®Üá° ±Üñæ¤ÖÜaÜácÊÜ ÓÝ«ÜÂñæWÜÙÜá A˜PÜÊÝXÃÜáñܤÊæ. ¿ÞÊÝWÜÆã D ÆûÜ|WÜÙÜá ÊæáàÇæã°àoPæR PÝ|¨æà CÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜÂQ¤¿á ¨æç®Üí©®Ü PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÖÜá¨ÜáX ÖæãàXÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, JÊæá¾ ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ¨ÜáŸìÆWæãÚÓÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜíñæÆÉ U®Ü°ñæ¿áá ±Üñ椿ÞWÜáñܤ¨æ. bPÜRÊÜáPÜRÙÜÈÉ, ¨æãvÜxÊÜÃÜÈÉ, Wܼì~ ÔŒà¿áÃÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¸Ý|í£ ÖæíWÜÓÜÃÜÈÉ ×àWæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃÜÈÉ U®Ü°ñæ PÜívÜáŸÃÜŸÖÜá¨Üá. U®Ü°ñæ¿á PæÆÊÜâ ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° CÈÉ ÖæàÙÜÇÝX¨æ: ●

PÜáXY Öæãà¨ÜíñݨÜ/¨Üá@S¨Ý¿áPÜ ÊÜá®ÜÔ£§ ©®Ü¨Ü ŸÖÜá»ÝWÜ ÖÝWÜã ŸÖÜáñæàPÜ ÓÜÊáÜ ¿áWÜÙÈ Ü É gÝÄ¿áÈÉÃáÜ ñܨ ¤ .æ ÖæaáÜ c £àÊÜÅÓà ÌÜ ã Ü ±Ü¨Ü U®Üñ° ¿ æ á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÃæãàXWÜÙÈ Ü ,É ¸æÙXÜ ®ÜÖã æ ñÜᤠÆûÜ|WÜÙáÜ A˜PÜÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñÜÊ ¤ æ PÜáí©¨Ü BÓÜQ¤/ QÅàvÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ËàûÜOæ, ÇæçíXPÜñæ, AwWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ÓÝÖÜÓÜ ±ÜÅÊÝÓÜWÜÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü D ×í¨æ B®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜᣤ¨Üª aÜoáÊÜqPæWÜÙævæWæ DWÜ ¯ÃÝÓÜQ¤ PÝvÜáÊÜ AÓÜÖÝ¿áPÜñæ¿á »ÝÊÜ. D ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ ÃæãàX¿áá, ñÝ®æÐÜár ±ÜÅ¿áñÜ° ±ÜorÃÜã D Ô§£Àáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà BWÜáÊÜâ©ÆÉ ñÝ®Üá CñÜÃÜÄWæ

● ● ●

● ● ● ●

Jí¨Üá ÖæãÃæ¿ÞWÜᣤ¨æªà®æ. D ±ÜÄÔ§£Àáí¨Ü ±ÝÃÝWÜÆá ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃÜã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜÇÝÃÜÃÜá. Gí¨Üá »ÝËÓÜñæãvÜWÜáñݤ®æ PÜáXY¨Ü ¨æç×PÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì. ±ÜÄÔ§£¿áÈÉ, PæãíaÜÊæà aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° ¯ÊÜì×Ô¨ÜÃÜã A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvܨæà C¨ÜªÃÜã PÜãvÜ ÃæãàX¿áá ŸÙÜÈPæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáñݤ®æ ÊÜáÃæWÜáÚñÜ®Ü ÊÜáñÜᤠHPÝWÜÅñæ¿á PæãÃÜñæ ñÜãPÜ ÊÜáñÜᤠÖÜÔË®ÜÈÉ BWÜáÊÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜá ¯¨æÅ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ®Ü AvæñÜvæ. A¥ÜÊÝ ¯¨æÅ BÊÜÄÓÜáÊÜÈÉ PÜÐÜr±ÜvÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ ñÜvæÃÜ×ñÜ ¯¨æÅ¿á®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá. PæÆÊÜÄWæ ¯¨æÅ¿á GÃÜvÜ®æà¿á »ÝWܨÜÈÉ ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜá ¸æÚWæY GÆÉÄXíñÜ ¸æàWÜ®æà H¨Ü᪹vÜŸÖÜá¨Üá £àÊÜÅÊÝ¨Ü ñܱܳ®Üá° ÊÜÞw¨Ü »ÝÊÜ®æ PæÆÓܨÜÈÉ PÜÙÜ±æ ±ÜŨÜÍÜì®Ü, PæÆÓÜ¨Ü PÜáÄñÜ ¯ÃÝÓÜQ¤, g®ÜÃæãí©Wæ ¸æÃæ¿ááÊÜÈÉ PÜáí©¨Ü BÓÜQ¤ QÄQÄWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ£àÊÜÅÊÝX ÔpÝrWÜáÊÜâ¨Üá ËÊÜÄÓÜÇÝWÜ¨Ü ÖæãÓÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ñÜÇæ®æãàÊÜâ, ¸æ®Üá° ®æãàÊÜâ CñÝ© D ×í¨æ C¨Üª ¨æç×PÜ ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜá ÖæaÝcX ¸Ý˜ÓÜñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ訆 Ÿ¿áPæ: Ÿ¨ÜáQÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÓÝ¿ááÊÜâ¨æà ÊæáàÆá Gí¨Üá BWÝWÜ ÓÝ訆 Caæf¿á®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá

QËÊÜÞñÜá

& & & & &

Jí¨æãÊæá¾ ¯ÊÜá¾ ÓÜíŸí˜ A¥ÜÊÝ Óæ°à×ñÜÃÜá U®Ü°ñæ¿á ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ñæãàÄÓÜᣤ¨ÜªÃæ: ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜ®Üá° »æàq¿ÞWÜáÊÜíñæ AÊÜÃÜ®Üá° ±æäà›ñÝÕ×Ô AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÖÜ®æÀáí¨Ü BÈÔ ÊÜáñÜᤠAÊÜ®Ü/ AÊÜÙÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÆá ¹w »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ¯àw ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÔ§£ ŸÆá¸æàWÜ®æ ÓÜá«ÝÄÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá «æç¿áì ñÜáí¹ BñܾÖÜñæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ AÊÜÃÜ BÇæãàaÜ®æ A¥ÜÊÝ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° AÆüÓܸæàw. A¨Ü®Üá° ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜá A¥ÜÊÝ bQñÜÕPÜÄWæ £ÚÔÄ Jí¨æãÊæá¾ ÃæãàX¿áá ±Ü¨æà±Ü¨æà BñܾÖÜñæ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜᣤ¨ÜªÈÉ AÊÜ®Ü/AÊÜÙÜ ÊæáàÇæ ¯WÝÊÜ×Ô GaÜcÄPæÀáí©Ä

vÝ.GÓ….Pæ.aÜñÜáÊæàì©

±ÝūݱÜPÜÃÜá, ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ ¯ÊÜÞخՅ

& & & & & &

¯ÊÜáWæà U®Ü°ñæ ¸Ý˜ÓÜᣤ¨ÜªÃæ: ¯ÊÜáWæ B£¾à¿áÃæ¯Ô¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙæãí©Wæ B PÜáÄñÜá aÜbìÔ ÓÜ¨Ý Jí©ÇÉæãí¨Üá aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° PæçWæãÙÜáÛñݤ PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃÝXÄ g®ÜÃæãí©Wæ Öæbc®Ü ÓÜÊÜá¿á PÜÙæÀáÄ B¨ÜÐÜár ¸æàWÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ÊÜ꣤±ÜÃÜ ñÜgnÃÜ®Üá° »æàqÊÜÞw Jí¨æãÊæá¾ ¯ÊÜá¾ÈÉ BñܾÖÜñæ¿á ËaÝÃÜ ÊæáàÈí¨Ü ÊæáàÇæ ŸÃÜᣤ¨ÜªÈÉ, Óæ°à×ñÜÃæ㟺ÃæãvÜ®æ A¥ÜÊÝ ÓÜíŸí˜¿áÈÉ A¨Ü®Üá° aÜbìÔ ÊÜáñÜᤠñÜûÜ| Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° »æàqÊÜÞw ñÜûÜ|¨Ü ¶ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üá° ¯ÄàüÓܸæàw. U®Ü°ñæ WÜá|ÊÜááSÊÝWÜÆá ÓÜÊÜá¿á ×w¿ááñܤ¨æ. ÊÜ꣤±ÜÃÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ¯àÊÜâ U®Ü°ñæÀáí¨Ü SíwñÜÊÝX¿áã ÖæãÃÜŸÃÜᣤàÄ vÝ. A¼®ÜÊ… ®ÜÖÜÃ…

Ô௿áÃ… ÃæÔvæío… ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ ¯ÊÜÞخՅ ©

13 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñæÕWÜÙÜá : U®Ü°ñæWæ ±ÜÄÖÝÃÜ U®Ü°ñæ Gí¨ÜÃæà®Üá?

ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ PÜÙÜÊÜÙÜWÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ gÝWÜ£PÜ g®ÜÓÜíTæ¿á ÓÜáÊÜÞÃÜá 20% g®ÜÃÜÈÉ ±ÜÅ»ÝÊܹàÃÜᣤÃÜáÊÜ, ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝÊÜޮܠG®Üá°ÊÜíñæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ Jí¨Üá Ô§£ U®Ü°ñæ. gÝWÜ£PÜÊÝX PÜívÜáŸÃÜᣤÃÜáÊÜ A£à Öæbc®Ü AÓÜÌÓܧñæWæ ÊÜáñÜᤠBñܾÖÜñæ GíŸ ²vÜáXWæ C¨Üá ±ÜÅÊÜááS PÝÃÜ|ÊÝWÜᣤ¨æ.

U®Ü°ñæ¿á ±ÜÄÖÝÃÜPæR ñÜýÃÜ ®æÃÜÊÜâ HPæ ¸æàPÜá? U®Ü°ñæ¿á ±ÜÄÖÝÃÜPæR Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ bQñæÕWÜÙÝÊÜâÊÜâ? ● ● ● ●

U®Ü°ñæ¿áá PæÆÓÜ ÊÜáñÜᤠ¨æç×PÜ BÃæãàWܨÜÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜíZÐÜìÊÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° C¨Üá ±ÜÅ»ÝËÓÜáñܤ¨æ. C¨Üá PÝÆPÜÅÊæáà| PÜwÊæá¿ÞWÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã, 60% g®ÜÃÜÈÉ ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáñܤ¨æ. ÊÜ꣤±ÜÃÜÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü U®Ü°ñæ¿á®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈ¿ááÊÜâ¨Üá U®Ü°ñæ ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæ¿á®Üá° ñÜvæ¿áÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ.

ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝX, U®Ü°ñæWæ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ bQñæÕWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá Ë»ÝWÜÊÝX ÊÜXàìPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá: LÐÜ«ÜWÜÙÜá/LÐÜ«Ü ËþÝ®ÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü Ë«Ý®ÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕ/ 14

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


B±Ü¤ÓÜÆÖæ. U®Ü°ñæ¿áá £àÊÜÅÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈɨªÝWÜ A¥ÜÊÝ ÊÜÂQ¤¿áá A¨ÜÃÜ WÜá|ÆûÜ|WÜÚí¨ÝX £àÊÜÅÊÝX AÓÜÊÜá¥Üì®Ý¨ÝWÜ A¥ÜÊÝ BñܾÖÜñæ¿áíñÜÖÜ ËPæãà±Ü¨Ü ÖÜíñÜPæR Öæãà¨ÝWÜ LÐÜ«ÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ LÐÜ«Ü ËþÝ®ÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊÝXÃÜáñܤ¨æ. U®Ü°ñæÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ÖæaÝcX ζÝÃÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜ C®æã°í¨Üá PÜÅÊÜá ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕ A¥ÜÊÝ B±Ü¤ÓÜÆÖæ.

ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®Ü & Gí¨ÜÃæà®Üá?

ÃæãàX ÊÜáñÜᤠbQñÜÕPÜ/B±Ü¤ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ®Üvæ¿ááÊÜ ÓÜí»ÝÐÜOæWÜÙÜ B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜ®Üá° "ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®Ü' Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. PÜáñÜãÖÜÆPÜÃÜ ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®Ü G®Üá°ÊÜ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° 19®æà¿á ÍÜñÜÊÜޮܨÜÈÉ, Êæã¨ÜÆá ŸÙÜPæWæ ñÜí¨ÜÊÜÃÜá BÔó¿Þ ¨æàÍÜ¨Ü Êæç¨Ü hæãàÓ涅 ŸãÅéÊÜ®…. ñܮܰ ÃæãàXÁãàÊÜìÙÜá ñܮܰ ±ÜÄÔ§£¿á ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠñÜ®ÜWÝ¨Ü B[ÝñÜPÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÃÜÊÝX ÊÜ~ìÔ¨ÝWÜ AÊÜÙÜ BÃæãàWܨÜÈÉ aæàñÜÄPæ PÜívÜáŸí¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ DñÜ®Üá ÍݹªPÜ bQñæÕ¿á®Üá° E¨ÝÖÜÄÓÜÆá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®Ü G®Üá°ÊÜ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° Êæã¨ÜÆá E±ÜÁãàXԨܮÜá. ®ÜÃÜÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÍÝÓÜŒý ÔWܾívÜ… ¶ÝÅ¿áx… ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ ñܮܰ ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ ËÍæÉàÐÜOæWÜÙÜ A«Ü¿á®ÜWÜÙÜÈÉ D Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãívÜ®Üá. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ, ÃæãàX¿á ÊÜÞ®ÜÔPÜ ¨ÜêÑrPæãà®ÜÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰÓÜáÊÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜá ×w¿ááÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ÖæàWæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿á¸æàPæí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜáÊÜâ¨Ü®Üã° JÙÜWæãívÜíñæ ËË«Ü Äࣿá ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜáñݤÃæ.

ÓÜãPܤ bQñæÕ¿á®Üá° BÁáR ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?

U®Ü°ñæWæ bQñæÕ PæçWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ¿ÞÊÝWÜÆã LÐܘWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ Ë«Ý®Ü GÃÜvÜã PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ. PæÆÊæäí¨Üá ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã Jí¨Üá Ë«Ý®Ü ÊÜÞñÜÅ AÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. ±ÜÄOÝÊÜáPÝÃÜPÜ bQñæÕWÝX ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃÜ Î¶ÝÃÜÓÜáÕWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤ. GÇÝÉ Äࣿá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜã Jí¨æà ÄࣿáÈÉ ¯ÄàüñÜ ±ÜÄOÝÊÜá ¯àvÜáñܤÊæ Gí¨æà®Üã AÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü U®Ü°ñæ¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜÆá ¿ÞÊÜâ¨Üá EñܤÊÜá Ë«Ý®Ü GíŸá¨Ü®Üá° ±ÜÄ~ñÜ ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ.

bQñæÕÀáí¨Ü H®Ü®Üá° ¯ÄàüÓÜŸÖÜá¨Üá?

Öæbc®Ü ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá (ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜá) AÊÜâWÜÙÜ WÜáÄ¿á ÊæáàÃæWæ 6 Äí¨Ü 14 ÓæÐÜ®…WÜÙÜ®Üá°

Öæãí©ÃÜáñܤÊæ. ÊÝÃÜPæãRÊæá¾ A¥ÜÊÝ ÊÝÃÜPæR GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜPÝÆ ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜ D bQñæÕ¿áá A¨ÜÃÜ Ë«ÜÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô 30 Äí¨Ü 90 ¯ËáÐÜWÜÙÜ PÝÆÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñܤ¨æ. bQñæÕ¿á ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜá ¯«Ý®ÜÊÝX PÝ~ÓÜñæãvÜWÜáñܤÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü D AÊܘWÜÙÜÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX »æàqÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅÊÜááSÊÝXÃÜáñܤ¨æ. D AÊܘWÜÙÜá A¦ì¿áÈÉ®Ü ±ÜÅWÜ£¿á®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜÆá Êæç¨ÜÂÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤÊæ. Jí¨æãÊæá¾ ¯ÄàüñÜ ±ÜÄOÝÊÜá PÜívÜáŸÃܨæà C¨ÜªÈÉ ±Ü¿Þì¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÓÜÆã ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá D PæÙÜWæ®Ü ÄࣿáÈÉ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤÊæ: ● ÊÜá®ÜÔ§£ ÓÜá«ÝÄÓÜáñܤ¨æ ● ¯Ñð¿áñæ, B¿ÞÓÜÊݨÜíñÜÖÜ »ÝÊÜ®æ, ÓÝÊÜÞiPÜ iàÊܮܩí¨Ü ×í¨æÓÜÄ¿ááÊÜâ¨Üá, MáOÝñܾPÜ bíñÜ®æ ÊÜááíñÝX PæÆÓÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ¸Ý˜ÓÜáÊÜ WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜáñܤÊæ ● JñܤvÜWÜÙÜ®Üá°íoá ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈ¿ááÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ÊÜáñÜᤠU®Ü°ñæ ÊÜáÃÜáPÜÚÓܨÜíñæ ñÜvæ¿áÆá DWÝWÜÇæà Öæãí©ÃÜáÊÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° ŸÆ±ÜwÓÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤÊæ B¨ÝWÜãÂ, ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜá ● ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ PÜáÄñÝX H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ÓÜÆÖæ&ÓÜãaÜ®æ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ ● ñÜûÜ|¨Ü ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜâ©ÆÉ ● ¯ÃÜá¨æãÂàWÜ, B¦ìPÜ ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü JñܤvÜ¨Ü AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ®æàÃÜÊÝX ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ

Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ËË«Ü Äࣿá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá

U®Ü°ñæ¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜÆá, BÙÜÊÝ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ÓÝPÜÒéWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄst A®æàPÜ ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá Æ»ÜÂËÊæ. ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄst ÓÝüWÜÙæí¨Üá PÜãvÜ CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜÃæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊæäí¨Ü®Üá° CÈÉ ÓÜíü±Ü¤ÊÝX ÖæàÙÜÇÝX¨æ: ¹ÖæàË¿áÃÜÆ… BQrÊæàÍܮ܅ (¹G): ÃæãàX¿áá ¯«Ý®ÜÊÝX ñܮܰ PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ÊÜáorÊÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ D bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜâ ÓÜÃÜÙÜÊݨܨªÝ¨ÜÃÜã ñÜáíŸ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX¨æ. ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ¸æÃæ¿ááÊÜÈÉ ×ígÄñÜ, ÓÜáÆ»ÜÊÝX ŸÙÜÈPæWæ JÙÜWÝWÜáÊÜâ¨Üá, ¨æç®Üí©®Ü PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ BÓÜQ¤¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, ±ÜÄOÝÊÜáÊÝX MáOÝñܾPÜ bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá CÊæà ÊÜááíñÝ¨Ü U®Ü°ñæ¿á WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° D bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜâ WÜá|±ÜwÓÜáñܤ¨æ. A¦ì¿áÈÉ®Ü PÝ¿áìaÜoáÊÜqPæ¿á ÊÜáorÊÜ®Üá° ÖæbcÓÜáÊÜ ¹G Ë«Ý®ÜÊÜâ D GÇÝÉ ÆûÜ|WÜÚWæ ñÜvæÁãvÜáxñܤ¨æ. ©

15 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ËÍæàÐÜÊÝX bQñæÕ¿á BÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÁãàg®ÜPÝÄ¿ÞXÃÜáñܤ¨æ.

C¨Üá AñÜÂíñÜ

ÓÜíÊæà¨Ü®ÝñܾPÜ ®ÜvÜÊÜÚPæ bQñæÕ (Ô¹q): U®Ü°ñæ¿á®Üá° E±ÜÍÜÊÜá®ÜWæãÚÓÜáÊÜÈÉ D bQñæÕ¿á®Üá° ŸÖÜáÊÝX αÝÃÜÓÜá ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ. MáOÝñܾPÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ®ÜvÜáÊÜÚPæWÜÚWæ ±ÜäÊÜì»ÝË¿ÞX Êæá¨ÜáÚ®ÜÈÉ Jí¨Üá ¯©ìÐÜrÊÝ¨Ü ËaÝÃÜ ÓÜÃÜ~¿á Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜá ÊÜáãwŸÃÜáñܤÊæ GíŸá¨Ü®Üá° Ô¹q Ë«Ý®ÜÊÜâ F×ÓÜáñܤ¨æ. ñܱݳ¨Ü ËaÝÃÜ ÓÜÃÜ~¿á Ë®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜÆá PÜÈñÜá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈ¿ááñݤ ÃæãàX¿áá ÓÜÖÜPÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá D ˫ݮܨÜÈÉ AÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ÓÜÊÜáÓæ ¯ÊÝÃÜOÝ PèÍÜÆÂWÜÙÜ ñÜÃܸæࣿáá ÃæãàXWÜÚWæ JñܤvÜ ÊÜáñÜᤠU®Ü°ñæ¿á®Üá° EíoáÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX ËáàÃÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° PÜÅÊÜ៨ܜÊÝX ¯ÊÝÄÔPæãÙÜáÛÊÜ Ë«Ý®Ü, AÓÜÖÝ¿áPÜ ÊÜáñÜᤠAÓÜÊÜá±ÜìPÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ Ÿ¨ÜÇÝX ±Ü¿Þì¿á ¨ÜêÑrPæãà®Ü ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜ ŸWæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° D

BÃæãàWÜÂPÜÃÜ JñܤvÜ ¯ÊÜìÖÜOÝ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá

16

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

Ë«Ý®ÜÊÜâ PÜÈÓÜáñܤ¨æ. B¦ìPÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ÓÜá«ÝÃÜOæ ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÓæ ¯ÊÝÃÜPÜ ñÜíñÜÅWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¯«ÝìÃÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃæãàX¿áá PÜÈñÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. AíñÜÃ… Êæç¿áQ¤PÜ ÊÜá®æãàbQñæÕ (CíoÃ… ±ÜÓÜì®ÜÇ… ÓæçPæãà ¥æÃܲ): ÓÝûÝ«ÝÃÜWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄÔ PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜ D bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜâ ÊݱÜPÜÊÝX ŸÙÜPæ¿áÈɨæ. B±Ü¤ÃÜ ÓÝÊÜâ, iàÊÜ®Ü¨Ü gÊݸݪÄWÜÙÜÈÉ ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜ ÖÜsÝñÜ… Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜá (PæÆÓÜ¨Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ, ÊÜá¨ÜáÊæ, ÊÜáWÜá訆 g®Ü®Ü) CñÜÃÜÃæãí©X®Ü ÓÜíZÐÜì A¥ÜÊÝ ÊÜÂQ¤ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜááíñÝ¨Ü BíñÜÄPÜ JñܤvÜWÜÙÜ PÝÃÜ|WÜÚWæ U®Ü°ñæ¿áá hæãàwÓÜƳqrÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° D Ë«Ý®ÜÊÜâ WÜÅ×ÓÜáñܤ¨æ. U®Ü°ñæ¿ááípÝWÜáÊÜ ¨æç×PÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞ®ÜÔPÜ PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÃæãàX¿áá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ñÜýÃÜá PÝ¿áì±ÜÅÊÜêñܤÃÝWÜáñݤÃæ. JñܤvÜPÝÃÜPÜ Zo®æWÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÝÄÓÜÆá ÊÜáñÜᤠÊÜñÜìÊÜÞ®Ü ÖÝWÜã »ÜËÐÜ嬆 JñܤvÜPÝÃÜPÜ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° PÜÈ¿áÆá ÃæãàXWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñݤÃæ.

B®ÝÃæãàWÜÂPÜÃÜ JñܤvÜ ¯ÊÜìÖÜOÝ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá


ÊÜá®æãàbQñÜÕ ¸æíŸÈPÜÃÜ ®æÃÜÊÜâ: EñÜRo Ô§£Áãí¨Ü®Üá° A¥ÜÊÝ JñܤvÜ¨Ü ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° G¨ÜáÄÔ ÊÜÂQ¤¿áá U®Ü°ñæWæ JÙÜWÝ¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ. JñܤvÜPÝÃÜPÜ ±ÜÄÔ§£WÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜ ¯qr®ÜÈÉ ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÌíñÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ ÊÜáãÆWÜÙÜ®Üá° C¨Üá ŸÙÜÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠÃæãàX¿áá ñÜ®æ°ÆÉ A¯ÔPæWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜo±ÜwÓÜáÊÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÓÜí±ÜPÜìgÝÆÊÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜÈÉ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ, ±Ü¿Þì¿á ÖÜÊÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÖÝWÜã JñܤvÜPÝÃÜPÜ ±ÜÄÔ§£WÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áPÜÊÝWÜáÊÜíñæ ÓÜáñÜ¤È®Ü ÊÝñÝÊÜÃÜ| Ÿ¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ C¨Üá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÊÜÂQ¤ÁãàÊÜì®Üá ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛÆá

A®ÜáPÜãÆPÜÃÜÊÝ¨Ü »Ü¿áÊÜááPܤ ÊÝñÝÊÜÃÜ|ÊÜ®Üá° D bQñÝÕ Ë«Ý®ÜÊÜâ PÜȳÔPæãvÜáñܤ¨æ.

D bQñæÕWÜÙÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ¯àvÜŸÖÜá¨Üá?

ÊÜá®ÜÍÝÏÓÜŒýÃÜá, ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜá, ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ÓÝÊÜÞiPÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÝWÜã ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ®ÜÓÜáìWÜÙÜá ÓæàĨÜíñæ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜÂPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ ñÜÃܸæ࣠±Üvæ¨Ü ÊÜ꣤±ÜÃÜÃÜá ÊÜÞñÜáPÜñæ¿á bQñÝÕ Ë«Ý®ÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ÊÜá®æãàÊæçþݯPÜ bQñæÕWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñݤÃæ. D bQñÝÕË«Ý®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÄ~£ÀáÃܸæàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ bQñæÕ¿á®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜÈÉ AñÜÂíñÜ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ AÖÜìñæ¿ÞXÃÜáñܤ¨æ.

vÝ. ±èÇæãàËá Gí. ÓÜá˜àÃ…

PÜáÊÜÞÄ ÔpÝÉ ÃÜáQ¾~

ÖæaÜácÊÜÄ ±ÝŨݱÜPÜÃÜá, bQñÝÕ ÊÜá®æãàËhÝn®Ü Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ

ÓÜíÍæãà«Ü®Ý ˨ݦì bQñÝÕ ÊÜá®æãàËhÝn®Ü Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ

ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤ÁãàÊÜìÄWæ ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá? ¸æíŸÆ ÊÜáñÜᤠÓÝíñÜÌ®Ü ¯àvÜáÊÜ ŸWæ; ÍæãàPÜ ÓÜÊÜáá¨ÜŨÜíñæ AÇæWÜÙÝX ŸÃÜáñܤ¨æ EŸºÃÜ ÊÜáñæ¤ CÚÖÜÄÊÜâ. PæÆPÝÆ ÍÝíñÜÊæ¯ÓÜáÊÜ ¯àÃÜá ÊÜáñæ¤ PæÆÓÜÆ AŸºÄÓÜáÊÜ PÜvÜÆá. ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü Jí¨æàJí¨æí¨ÜÃæ DÓÜÆá PÜÈÓÜáÊÜâ¨Üá & ËQ ÖÝÂÄÓܮ܅ ÊÜÂQ¤Á㟺 H®Ý¨ÜÃÜã PÜÙæ¨ÜáPæãívÝWÜ A¼ÊÜÂQ¤ÓÜáÊÜ Jí¨Üá Äà£¿á »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ±ÜÅ£Ãæãà«Ü A¥ÜÊÝ ±ÜÅ£QÅÁá¿á®Üá° ÍæãàPÜÊæ®Üá°ÊÜÃÜá. ÓÜíñݱÜÊÜ®Üá° ÖæàWæ ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ A¥ÜÊÝ A®Üá»ÜËÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá Êæç¿áQ¤PÜ. D Ë«Ý®ÜÊÜâ ÊÜÂQ¤Àáí¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ ¸æàÃæ¸æàÃæÁáà BXÃÜáñܤ¨æ. ÊÜáWÜáÊæäí¨ÜPæR A¨Üá PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ AñÜÂíñÜ ²ÅࣱÝñÜÅ ÓÝPÜá±ÝÅ~ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÊÜÓÜᤠAñÜÂíñÜ WÜ|¯à¿á Öݯ¿ÞX ñæãàÃÜŸÖÜá¨Üá. A¨æàÄà£, ¨æãvÜxÊÜÄWæ A¨æà®Üã A¯°Óܨæà

CÃÜŸÖÜá¨Üá. ÖÝWæÁáà, Öݯ¿á®Ü°®Üá»ÜËst ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ËaÝÃÜÊÜä PÜãvÜ ÊÜÂQ¤Àáí¨Ü ÊÜÂQ¤Wæ ¼®Ü°ÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá. PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯¿áíñÜÅ|¨ÜÈÉÃÜ¨Ü ¨ÜáÃܨÜêÐÜrPÜÃÜ ±ÜÄÔ§£WÜÚí¨ÝX Öݯ ÓÜí»ÜËÔ¨æ Gí¨Üá Aí¨ÜáPæãívÜÃæ, C®Üá° PæÆÊÜÃÜá B¨Ü Zo®æWÝX ñÜÊÜá¾®æ°à ¨ÜãÑÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. PæÆÊÜÃÜá Öݯ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ÔpÝrWÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ¯ÃÝÓæWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. A¨æàÄ࣠C®Üá° PæÆÊÜÃÜá »ÜÃÜÊÜÓæPÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá, A±ÜÃݘ»ÝÊÜ©í¨Ü ®ÜÃÜÙÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ¸æàÓÜÃÜWæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ©

17 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ »ÝÊÜ®æ ÍæãàQñÜÃÜÈÉÃÜáñܤ¨æ.

finding closure through their things and happy memories

ÓÜí»ÜËst Öݯ¿á®Üá° ¿ÞÄí¨ÜÆã ñÜáí¹PæãvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈQRÆÉ. B¨ÜÃæ, ÍæãàPܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Wæ AÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜáÊÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ñÜáíŸáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ¸æàPݨÜÃÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤Wæ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ÓÜãbÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯Ëá¾í¨Ü H®Ý¨ÜÃÜã PævÜáPÜáípÝ©àñÜá GíŸ Öæ¨ÜÄPæÀáí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃܸæàPÝ¨Ü AWÜñÜÂËÆÉ. Öݯ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿á hæãñæWæ ¯ÊÜá¾ CÃÜáËPæ ÊÜÞñÜÅÊæà ¸æor¨ÜÐÜár ÓÝíñÜÌ®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨æãÊæá¾, ¯àÊÜâ ¨Üá@S¨Ü ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° AÄñÜáPæãívÜá B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖæàWæ ±ÜÅ£QÅÀáÓܸæàPÜá Gí¨Üá £Ú¨ÜáPæãívÜÃæ, B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü PæÆÓÜ ÓÝPÜÑrÃÜáñܤ¨æ.

ÍæãàPÜÊÜ®Üá° AÄñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá: ÍæãàPÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ Ô§£Ááà AñÜÂíñÜ ÓÜíQà|ìÊݨܨÜáª. A¨Üá ¿ÞñܮݨݿáPÜÊÝXÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üã° ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. ¨Üá@S¨ÜÈÉÃÜáÊÜ g®ÜÃÜá ñÜÊÜáWÝ¨Ü ÖݯWæ ÖÜÆÊÜâ PÝÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜñæãvÜWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨ÝX ËË«Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜ ÓÜáÚ¿áÈÉ ÔÆáPÜŸÖÜá¨Üá. AÙÜáÊÜâ¨Üá, ®ÜWÜñæãvÜWÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ Ÿ¨ÜÆá ÊÜåè®ÜÊÝX ÊÜá®æ ÓÜÌaÜfÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ŸÃÜÊÜ~Wæ A¥ÜÊÝ ÊÝ¿ÞÊÜáWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá CñÝ©¿ÞX ¨Üá@S¨ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊÜÚPæ¿áá ˼®Ü°ÊÝXÃÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜÃÜá C®æã°ŸºÃÜ ÓÜÖÜÊÝÓܨÜÈÉ, ËÍæàÐÜÊÝX, ñÜÊÜá¾ ÖÝWæÁáà ®æãà˯í¨Ü ®æãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜ ŸÚ ñÜÊÜá¾ ¨Üá@SÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛñܤ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ. A¨æàÄà£, C®Üá° PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ÐÜrPæR ñÝÊÜâ ñÜÊÜá¾ ¨Üá@S¨æãí©Wæ Jíq¿ÞXÃÜÆá Ÿ¿áÓÜŸÖÜá¨Üá. ÖݯÀáí¨Ü ®æãí¨Üá ÍæãàPÜ©í¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Wæ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ. ÖÜÆÊÝÃÜá ÊæàÙæ, ¨Üá@S¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤Áãí©Wæ ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜÆá A¥ÜÊÝ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá CñÜÃÜÃÜá ñÜáíŸ PÜÐÜr±ÜvÜáñݤÃæ. PæÆÊÜâÊæàÙæ, ñܱݳ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° C®Üã° ÖܨÜWæwÓÜŸÖÜá¨æíŸ Öæ¨ÜÄPæ ÊÜÂQ¤Á㟺®Ü®Üá° PÝvÜŸÖÜá¨Üá. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX, ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ñÜÖÜŸ©Wæ ñÜÃÜÆá ±ÜſᣰÓÜᣤÃÜáñݤÃæ. ñÜÊÜáWÝ¨Ü Öݯ¿á PÜáÄñÝ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° CñÜÃÜÃÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. A¨Üá PÜáoáíŸ¨Ü A£à ×Ä¿á ÊÜÂQ¤¿á ÓÝÊæà BXÃÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ AñÜÂíñÜ ²Åࣿá ÓÝPÜá±ÝÅ~¿á ÓÝÊæà BXÃÜŸÖÜá¨Üá. A¨Üá GÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ AÊÜÄWæ A¯ÊÝ¿áì AÊÜÆퟮæ¿ÞXñÜᤠGíŸá¨Ü®Üá° CñÜÃÜÃÜã 18

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÍæãàPÜñܱܤ Ô§£¿áá ÓÜíQà|ì ÓÜÌÃÜã±Ü¨ªÝXÃÜáñܤ¨æ. CÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿á ¯©ìÐÜr PÜÅÊÜá CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Öݯ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ B[ÝñÜ ÊÜáñÜᤠ¯ÍæcàÐÜrñæ, »ÝÊæäà¨æÅàPÜ¨Ü Óæã#àoWÜÙÜíñÜÖÜ £àÊÜÅ ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜ®Üá° ñæãàÃÜŸÖÜá¨Üá. AíñæÁáà, ÓÜíñݱÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜÆá GÐÜár ÓÜÊÜá¿á ×w¿ááñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ¿ÞÄí¨ÜÆã F×ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ÖÜÆÊÜâ ÓÜÊÜá¿á¨Ü ®ÜíñÜÃÜÊÜä ñÜÊÜáWÝ¨Ü ÖݯÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Üá ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° ¯»ÝÀáÓÜÆá PÜÐÜr±ÜvÜᣤÃÜáñݤÃæ. C®Üá° PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜáWÝ¨Ü Öݯ¿á®Üá° ŸÆá¸æàWÜ®æ J²³PæãívÜá¹vÜáñݤÃæ. ÓÜíñݱÜÊÜ®Üá° A¼ÊÜÂQ¤ÓÜáÊÜ Ä࣠±ÜÅ£Á㟺ÃÜÆãÉ ¸æàÃæ¸æàÃæÁáà BXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ñÜÊÜáWÝ¨Ü Öݯ¿á PÜáÄñÜá g®ÜÃÜá ÖæàWæ ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ñæãà±ÜìwÔPæãÙÜáÛñݤÃæ GíŸá¨Ü®Üá° £àÊÜÞì¯Óܨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá PÜãvÜ A£à ±ÜÅÊÜááS ÓÜíWÜ£¿ÞX¨æ.

ñÜÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃæ㟺ÃÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊÜÄWæ H®Ü®Üá° ÖæàÙܸæàPÜá?

ÍæãàPܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜwÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨ÜÈÉ ÓÜí©Wܪ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° G¨ÜáÄÓܸæàPÝX ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. ÖÜÆÊÝÃÜá g®ÜÄWæ D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ H®Üá ÖæàÙܸæàPÜá A¥ÜÊÝ H®Üá ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨æà ñæãàaÜáÊÜâ©ÆÉ. AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ D PæÙÜWæ ÖæàÙÜÇÝ¨Ü ÓÜÆÖæWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÔ. ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° J²³PæãÚÛ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ¯ÊÜáWæ AÊÜÃÜá £àÄPæãívÜÃÜá GíŸ ÓÜᩪ £Ú©¨Üáª, ¯àÊÜâ ÊÜÞñÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÝWÜ "£àÄPæãívÜÃÜá' A¥ÜÊÝ "˘ÊÜÍÜÃݨÜÃÜá' GíŸ ±Ü¨ÜWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔ. ×àWæ ÊÜÞñÜ®Üá° BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíŸí˜ñÜ ÊÜÂQ¤¿áá ¯gÊÝX¿áã ¿ÞÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¨Üá@ SÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤ¨ªÝ®æ GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ¯àÊÜâ ñæÃæ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜRÃÝX©ªàÄ GíŸá¨Ü®Üá° ¹í¹ÓÜáñܤ¨æ.


¯ÊÜá¾ PÜÙÜÊÜÙÜÊÜ®Üá° A¼ÊÜÂQ¤Ô. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ûÜËáÔ, ¯ÊÜáWæ ×àWÝÀáñæíŸá¨Ü®Üá° PæàÙÜÆá ¨Üá@SÊÝWÜáñܤ¨æ.

¯ÊÜá¾ ÓÜí»ÝÐÜOæ¿áÈÉ ®æçgñæÀáÃÜÈ. ¯ÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃæÊÜÞaܸæàw. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ®Ü®ÜWæ H®Üá ÖæàÙܸæàPæíŸá¨æà ñæãàaÜᣤÆÉ. B¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ PÜáÄñÜá PÝÙÜiÀá¨æ, ¯Êæã¾í©Wæ ®Ý¯¨æªà®æ GíŸá¨Ü®Üá° ¯ÊÜáWæ £Ú¿á±ÜwÓÜáñæ¤à®æ.

¯ÊÜá¾ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ÓÜãbÔ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ: ¯ÊÜáWÝX ®Ý®Üá H®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÚ. ÓÜíPæãàaܱÜvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜ.

ËÁãàWÜ¨Ü ÍæãàPÜÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÝWÜ D PæÙÜPÜívÜ ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° Bvܸæàw. ●

AÊÜ®Üá A¥ÜÊÝ AÊÜÚWæ H®Ü¯°ÓÜᣤ¨æ? GíŸá¨Ü®Üá° PæàÚ. ËÁãàWÜ©í¨Ü ¨Üá@UñÜ®Ý¨Ü ÊÜÂQ¤ ¿ÞÊÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÖæàWæ ÊÜ£ìÓÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ Wæ㣤¨æ Gí¨Üá ¯ÊÜá¾ÐÜrPæR ¯àÊæà F×ÔPæãÙÜÛ¸æàw. ÊÜáãÆ: AÊæáàÄPÜ®… PÝ®ÜÕÃ… ÓæãÓæçq

ÓÜíñݱܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá:

ÓÜÖÝ®Üá»Üã£Àáí¨Ü PæàÚÔPæãÚÛ. PæÆÊæäÊæá¾, ÓÜí»ÜËst Öݯ¿á PÜáÄñÝX g®Ü ñÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. D ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ AÊÜÃÜ A¯ÔPæWÜÙÜ®Üá° ÍÝíñÜÊÝX PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü AñÜáÂñܤÊÜá PæÆÓÜ. ÓÝ訆 PÜáÄñÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá A®æàPÜ ÓÜÆ ®ÜÊÜáWæ ÊÜáágáWÜÃÜ¨Ü »ÝÊÜ®æ¿á®Üá°íoáÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃ,æ ËÐÜ¿ÞíñÜÃÜ ÊÜÞw A¨ÜÄí¨Ü ¨ÜãÃÝWÜÆá ±ÜſᣰӸ Ü àæ w. ÓÜí»ÜËst Öݯ¿á PÜáÄñÜá AÊÜ®/ Ü AÊÜÙÜ »ÝÊÜ®Wæ ÙÜ áÜ ÊÜáñÜᤠËaÝÃÜWÙÜ ® Ü áÜ ° ÊÜááaÜáÊ c áÜ ÃæÀáÆɨàæ ¹aÜáÊ c áÜ ®ÜÔ¯ Õ í¨Ü A¼ÊÜÂQ¤ÓÆ Ü á ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw.

"¯ÊÜáWæà®Ü¯°ÓÜᣤ¨æ GíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæ㣤¨æ' & C®æã°àÊÜì¯Wæ ¿ÞÊÜÄà£¿á »ÝÊÜ®æ EípÝWÜᣤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ¿ÞÄí¨ÜÆã £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX, ¯àÊÜâ B ÊÜÂQ¤¿á®Üá° AÊÜÄWæà®Üá A¯ÓÜᣤ¨æ Gí¨Üá ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜíñæ PæàÚ "C¨æÇÉÝ ¨æàÊÜÄaæf!'& D ÊÜÞñÜá g®ÜÃÜ®Üá° ÔpÝrWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜPÜáRñܤÃÜÊÝX AÊÜÃÜá H®Üá ¨æàÊÜÄaæf Aí¨ÜÃæ? ®Ü®ÜWæ ¿ÞÃÜã ¿ÞÊÜâ¨æà ¨æàÊÜÄaæf¿á PÜáÄñÜá ÖæàÙÜÈÆÉ, Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá "¯ÊÜáWæÇÉÝ ÔQR¨æ, A¨ÜPæR Má~¿ÞXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜñܤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÔ'. & AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨ÜPæR Má~¿ÞXÃܸæàPÜá GíŸá¨ÜÃÜ PÜáÄñÜá £ÙÜáÊÜÚPæ CÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ D ûÜ|PæR A¨æÆÉ ±ÜÅÊÜááSÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ "AÊÜÄXàWÜ ÓܨÜY£ ±ÝűܤÊÝX¨æ. AÊÜÃÜá EñܤÊÜá gÝWÜÊÜ®æ°à Öæãí©¨ªÝÃæ' & ËÁãàWÜ©í¨Ü ¨Üá@SñܱܤÃÝXÃÜáÊÜÊÜÃÜá C¨Ü®Üá° ®ÜퟟÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ®Üퟨæ¿áã CÃÜŸÖÜá¨Üá. C®æã°ŸºÃÜá PæàÙÜ¨Ü ÖæãÃÜñÜá ¯ÊÜá¾ ®Üí¹PæWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙܸæàw. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉÁáà CoárPæãÚÛ "C®Üá° C¨Üá ¯Ëá¾í¨Ýaæ ®ÜvæÀáñÜá. DWÜ ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜáÄñÜá ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á' & ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá AÊÜ®Ü/AÊÜÙÜ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜá

AÊÜÃÜ A¯ÔPæWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° J²³PæãÚÛ. AÊÜ®Ü/ AÊÜÙÜ A¯ÔPæWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜÂQ¤ÓÜÆá ÓÜÖÝ¿áÊÜÞw. AÙÜáÊÜâ¨Üá, ÔpÝrWÜáÊÜâ¨Üá, ¨Üá@SÊÜ®Üá° Óæã#àqÔ ÖÜWÜáÃÝWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ñܲ³ÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° B ÊÜÂQ¤Wæ ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãw. D A¯ÔPæ ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜÂQ¤Ô ¯ÃÝÙÜñæ¿á®Üá° A®Üá»ÜËÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÜíñݱÜÊÜ®Üá° PÜwÊæáÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜÈÉ AÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜáñܤÊæ. Öݯ¿á £àÊÜÅñæ¿á®Üá° AÆüÓܨæà ±Üâ®Ü@ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° ñÜáíŸáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw: ÖݯWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ GÆÉÃÜ »ÝÊÜ®æWÜÙÜã Jí¨æà ñæÃÜ®ÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜí»ÜËst Öݯ¿á PÜáÄñÝX ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã AÊÜÃÜÊÜÃܨæªà B¨Ü ËË«Ü A¥ÜìWÜÚÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ®ÝÊÜâ Öݯ¿á £àÊÜÅñæ¿á®Üá° AÆüÓܨæà ±Üâ®Ü@ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° ñÜáíŸáÊÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓܸæàPÜá. ¯àÊæí¨Ý¨ÜÃÜã A®Üá»ÜËst Öݯ¿á A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖÜíbPæãÚÛ. B¨ÜÃæ, Jí¨Üá ÊÜÞñÜá. G¨ÜáÄ®Ü ÊÜÂQ¤ A®Üá»ÜËÓÜᣤÃÜáÊÜ ¨Üá@S ¿á¥ÝÊÜñݤX ¯ÊÜáWæ WæãñݤWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÖæàÙÜÆá ÖæãàWܸæàw. ©

19 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÊÝÓܤËPÜÊÝX ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá: ÍæãàQñÜ ÊÜÂQ¤Wæ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° PæàÚ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÊÜáágáWÜÃÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ BÖÝÃÜ ÊÜÂÊÜÓæ§, WÜ£Ô¨Ü ÊÜÂQ¤¿á Aí£ÊÜá QÅÁáWÜÙÜ ñÜ¿ÞÄ, ÓÜíŸí˜WÜÚWæ ÓÜᩪ ÊÜááqrÓÜáÊÜâ¨Üá, Ÿí¨ÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí»ÝÚÓÜáÊÜâ¨Üá CñÝ©WÜÙÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜáñܤ AÊÜÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÃÜíñÜÃÜ ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá: Öæbc®Ü g®ÜÃÜá ¯ÄàüÓÜáÊܨÜQRíñÜÆã A˜PÜ PÝÆ ÍæãàPÜÊÜ⠸ݘÓÜáñܤ¨æ. ÍæãàPÜñܱܤ ÊÜÂQ¤Wæ £íWÜÙÝ®ÜáWÜorÇæ A¥ÜÊÝ PæÆÊÜâ ÓÜÆ ÊÜÐÝì®ÜáWÜorÇæ ÓÜÖÝ®Üá»Üã£Àáí¨Ü PÜãw¨Ü ¸æíŸÆ ¸æàPÝWÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ AÊÜÃÜá ñÜÊÜáWÝ¨Ü Öݯ¿á ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜÆá Öæ|WÜᣤÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX »æàqÊÜÞvÜáñݤ, ¨ÜãÃÜÊÝ~ PÜÃæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ, AÊÜÃæãí©Wæ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜáÛñݤ ÊÜáñÜᤠ£àÄPæãívÜ ÊÜÂQ¤¿á PÜáÄñÜá AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®ÝvÜñæãvÜX¨ÝWÜ A¨Ü®Üá° PæàÚÔPæãÙÜáÛñݤ. ×àWæ ©àZìPÝƨÜÊÜÃæWÜã gÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ ÍæãàPÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿á®Üá° ñÜÖÜŸ©Wæ ñÜÃÜÆá ¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ¸æíŸÆÊÜ®Üá° ¯àvܸæàPݨܨÜ᪠AÊÜÍÜÂPÜ.

coping with grief can be an internal struggle or an external struggle

¹vÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá AÊÜÃÜá »ÝËÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀáÃÜáñܤ¨æ. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¨Üá@UñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü PÜáÄñÜá ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° CÐÜr±ÜvÜáÊÜâ©ÆÉ. CíñÜÖÜ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜ ÓÜáÊÜᾯÃÜáÊÜâ¨Üá ÇæàÓÜá. ÍæãàPÜPæR A¨ÜÃܨæà B¨Ü ÊÜá®ÜÔÕÃÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃܨæà B¨Ü PæÆÓÜÊÜÞvÜáñܤ¨æ ● ¯àÊÜâ ×àWæ ÊÜÞvܸæàPÜá A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ ÖÝWæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÖæàÚPæWÜÙÜá. D Äࣿá ÖæàÚPæWÜÙÜá ×àWæàÁáà ÊÜÞw G®Üá°ÊÜ ÄࣿáÈÉ ¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÓÜãbÓÜáñܤÊæ. Ÿ¨ÜÇÝX ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñÜ®Üá° ×àWæ BÃÜí¼ÓÜŸÖÜá¨Üá: "¯àÊÜâ D PÜáÄñÜá ËaÝÃÜ ÊÜÞw©ªàÃÝ? A¥ÜÊÝ ¯àÊÜâ ×àWÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÜÆÉÊæà?' ÊÜáãÆ: AÊæáàÄPÜ®… ÖÝÓ泄Ӆ ¶èívæàÍÜ®…

GaÜcÄPæ¿á ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜᣤÃܸæàPÜá: ¸æàÓÜÃÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, BñÜíQñÜÃÝWÜáÊÜâ¨Üá, Wæãí¨ÜÆPæãRÙÜWÝWÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ AÓÜíWÜñÜÊÝX ÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñÝ¨Ü ®ÜvÜáÊÜÚPæWÜÙÜá ÍæãàQñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. B¨ÝWÜãÂ, D ÆûÜ|WÜÙÜá ÖæaÜácPÝÆ PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ A¥ÜÊÝ ©®ÜWÜÙæ¨Üíñæ ÖæaÜácñݤ Öæãà¨ÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¨Üá@UñÜ ÊÜÂQ¤¿áá ±Ü¨æà±Ü¨æà BñܾÖÜñæ¿á PÜáÄñÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜñæãvÜX¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá° GaÜcÄPæ¿á ÓÜãaÜ®æÁáí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÓܸæàPÜá. AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¯àÊÜâ ÓÜíñݲñÜ ÊÜÂQ¤¿á®Üá° ñÜýÊæç¨ÜÂÃÜ ÓÜÆÖæ ÓÜÖÜPÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá ÍæãàPÜÍÜÊÜá®Ü ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá Eñæ¤àiÓܸæàPÜá. ¯ÊÜá¾ ¯ÃÜñÜíñÜÃÜÊÝ¨Ü ¨ÜêyÜ ¸æíŸÆ ÊÜáñÜᤠHPܯÐæuÁãí©Wæ ¨Üá@ UñÜÃݨÜÊÜÃÜá A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ÊÜáñÜᤠŸá©œÍÝÈWÜÙÜã, ÍÜQ¤ÍÝÈWÜÙÜã BX ÃÜã±ÜâWæãÙÜÛÆá ¯àÊÜâ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá¾ ÊÜÞñÜáWÜÚXíñÜÆã ÖæaÝcX ¯àÊÜâ AÊÜÃæãí©Wæ CÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæaÜác ÊÜáÖÜñŲ̈Üáª.

vÝ.PÜËñÝ gíWÜÊÜá…

ÓÜÖÝ¿áPÜ ±ÝūݱÜPÜÃÜá ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á ÓÜÊÜÞgPÝ¿áì Ë»ÝWÜ ¯ÊÜÞخՅ

20

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÔRhæãàµÅ௿Þ(bñܤ ËPÜÆñæ) TÝÀáÇæÀáí¨Ü ÊÜááQ¤±Üvæ¿áÆá ®Ü®Ü° ÖÜávÜáPÝo ""EŸºÃÜ¨Ü AÇæWÜÚWæ G¨ÜáÃÝX DÓÜáÊÜ, gÀáÓÜáÊÜ ÊÜáÖÝ®æÌàÐÜOæ''

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨ÜÊÜÃÜÈÉ A¥ÜÊÝ C±Ü³ñܤÃÜ BÓÜá±Ý暴 ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ D TÝÀáÇæÀá¨æ Gí¨Üá ¨ÜêyܱÜpÝrWÜ 25 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÓÜáÕ. ®Ü®æ°ÇÝÉ BñܾWèÃÜÊÜÊÜ®Üá° D TÝÀáÇæ ÓÜí±Üä|ì ®ÜáíXÖÝQñÜá¤. CíñÜÖÜ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ GíŸ TÝÀáÇæ¿á PÜáÄñÜá ®Ü®Ü° £ÙÜáÊÜÚPæ¿á®Üá° CÈÉ ÖÜíbPæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÓÜáñæ¤à®æ.

ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üã° ®æãàw¨æ. C¨æà ±ÜÄÔ§£ ®Ü®Ü°íñæ ŸÙÜÆáÊÜ g®ÜÃܨÜ㪠BXÃÜáñܤ¨æ. bQñæÕ¿á AÊܘ¿áá¨ÜªPÜãR ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¸æÓæ¨Ü Óæ°àÖܸÝí«ÜÊÜ D ¿ÞñÜ®æ¿á ¿ÞñæÅÀáí¨Ü E±ÜÍÜÊÜá®Ü ¯àvÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ¨ÝÄ¿ÞX ¸æÙÜPÜ®Üá° ñæãàÄñÜá¤. C¨ÜÃæãí©Wæ ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ B£¾à¿áÊÝX ÖÜÃÜoᣤ¨Üª ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜã ÓÜÖÝ¿áPæR J¨ÜXŸí¨ÜÊÜâ. ®Ü®Ü°®Üá° ®Ý®Üá AÄñÜáPæãÙÜáÛÊÜÈÉ D Äࣿá JvÜ®ÝoWÜÙÜá ÖæãÓÜ ÊÜáá®æã°àoWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÔ¨ÜÊÜâ.

ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ ÃæãàXWÜÚWæ HPÝíXñÜ®Ü G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÝÊÜޮܠÓÜíWÜ£. ®Ü®Ü° ±ÜÄÔ§£¿áã C¨ÜQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝXÃÜÈÆÉ. BñÜíPÜ, Ÿá©œ»ÜÅÊÜáOæ, ÊÜáñÜᤠWÜÃÜŸw¨ÜÊÜÃÜíñæ BvÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñݨÜÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÆ㠮ܮܰ®Üá° HPÝíXñÜ®ÜPæR ¨ÜãvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ®Ü®ÜWæ £Ú¨Üíñæ, CÊæÆɨÜÄí¨Ü WÜá|ÊÜááS®ÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ ±ÜÅÊÜááSÊÝX ÓÜÌñÜ@ ®Ü®Ü°®Üá° ®Ý®æà D Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜááSÂÊÝׯWæ ñÜí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. C¨ÜPÝRX ®Ý®Üá ñÜáÓÜá PÜÐÜr±Üpær. ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜí±ÜPÜìÊÜ®Üá° ÃÜã{ÔPæãívæ ÊÜáñÜᤠaÜoáÊÜqPæÀáí¨Ü CÃÜÆá PÜÈñÜáPæãívæ. B¨ÜÃÜã, ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ®Ü®Ü°íñÜÊÜÃÜ®Üá° g®Ü A¥ÜìÊÜÞwPæãívÜá J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá GÐÜár PÜÐÜr GíŸá¨Ü®Üã° ®Ý®Üá A®Üá»ÜËÔ¨æ. Ÿ¨ÜáQ®æãí©Wæ ®Ü®Ü° ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° PÜqrPæãÙÜáÛÊÜ Ä࣠CñÜÃÜÃÜ A±ÜÖÝÓÜÂPæR ®Ü®Ü°®Üá°

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ «Ü̯WÜÙÜá, »ÝÊÜ®æWÜÙÜá, ËaÝÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÖæãàÈPæWÜÙÜá D ®ÝÆáR AíÍÜWÜÙÜá ñÜáíŸ ±ÜÅÊÜááSÊÝXÃÜáñܤÊæ GíŸá¨Üá ®Ü®Ü° A¯ÔPæ. D ®ÝÆáR AíÍÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ EípÝWÜáÊÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜá TÝÀáÇæ¿á ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° A£àÊÜ ¿ÞñܮݨݿáPÜÊܮݰXÓÜáñܤ¨æ. TÝÀáÇæ ®Ü®Ü°®Üá° ¸Ý˜ÔÃÜáÊÝWÜ BñÜíPÜ, Ÿá©œ»ÜÅÊÜáOæ ÊÜáñÜᤠXàÚ®æãàí©Wæ ®Ý®Üá AûÜÃÜÍÜ@ ¿áá¨ÜœQRÚ©¨ªæ! TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÝWÜ ®Ý®Üá ¸æàÃæ¸æàÃæ ÊÜÓÜᤠËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° Gvæ¹vܨæà ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÖæãàÈPæ ÊÜÞvÜᣤ¨ªæ. Jí¨æãÊæá¾, GÇÉæãà QñܤÙæ GíŸ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° K©PæãívÜÃæ, ±ÜÅ£Áãí¨Üá Óæç®… ¸æãàvÜì… A¥ÜÊÝ ¿ÞÃæãà «ÜÄst QñܤÙæ Ÿ|¡¨Ü Ÿpær, A¥ÜÊÝ QñܤÙæ Ÿ|¡¨Ü pÝŵP… ÔWÜ°Æ… ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá ®Ü®Ü°ÈÉ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÓÜíŸí«Ü ÊÜáñÜᤠA¥ÜìÊÜ®Üá° ©

21 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


PÜȳÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. A¨æãí¨Üá ñÜÃÜÖÜ¨Ü »Ü¿Þ®ÜPÜ ÊÜáñÜᤠA±Ý¿áPÜÃÜ Óܯ°ÊæàÍÜWÜÚí¨Ü PÜãwñÜá¤. ®Ý®æà®Ü®Üá° ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ GíŸá¨Üá CñÜÃÜÄWæ ÖæàWæ WæãñݤWܸæàPÜá? Jí¨Üá ÊæàÙæ, AÊÜÄWæ £ÚÀáñÜá Aí¨ÜáPæãÚÛ, Aí¨Ü ÊÜÞñÜÅPæR, ®Ý®Üá ÊÜÞw¨Ü᪠A¥ÜÊÝ ËaÝÃÜ ÊÜÞw¨ªæÆÉÊÜ®Üã° AÊÜÃÜá £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆá Gí¨Ý¨ÜÃÜã ÓÝ«ÜÂÊæà? ÔRhæãàµÅà¯¿Þ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ÓÜíQà|ì ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü, ËaÝÃÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü Jí¨Üá TÝÀáÇæ. C¨Üá SíwñÜÊÝX¿áã ÓÜñÜÂ. C¨ÜÃæãqrWæà ÊÜÂQ¤ÁãàÊÜì®Üá ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° K¨ÜáÊÜ A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üã° PÜãvÜ ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Jí¨Üá ñæÃæ¨Ü ±ÜâÓܤPÜ GíŸ »ÝÊÜ®æ¿á®æã°Êæá¾ PÜȳÔPæãÚÛ! D Äࣿá GÆÉ ±ÜÄÔ§£WÜÙÜá ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜ KÊÜì ÊÜÂQ¤¿á®Üá° Ÿ¨ÜáQ®Ü ÊÜááSÂÊÝׯ¿áÈÉ Öæãí©PæãÙÜÛÇÝWܨæà ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÖæãÃÜXor A®Üá»ÜÊÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñܤÊæ. ÖÝWÝX »ÝÊÜ®ÝñܾPÜÊÝX CíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá PÜáXYÖæãàWÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ, D GÆÉ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° A®Üá»ÜËԨܪÃÜã, ®Ý®Üá AÊÜâWÜÚí¨Ü ±ÝÃÝWÜáÊÜ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° PÜÈñÜáPæãívæ. Êæç¨ÜÂÃÜ ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° ¯¿áËáñÜÊÝX ÓæàËÓÜáÊÜâ¨Üã D TÝÀáÇæ WÜá|ÊÜááSÊÝWÜáÊÜÈÉ ÊÜáñÜᤠÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæ¿á ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ ÊÜ×ÓÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®Üá J£¤ ÖæàÙÜŸ¿áÓÜáñæ¤à®æ.

TÝÀáÇæ¿á®Üá° J²³PæãívÜá A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜ £àÊÜÅñæ¿á®Üá° PÜwÊæáÊÜÞvÜáÊÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ GíŸ ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÓÜÌñÜ@ ®Ý®Üá ÊÜáñÜᤠ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá CÈÉ¿áÊÜÃæX®Ü ®Ü®Ü° iàÊܮܿÞñæÅ¿áÈÉ AÄñÜáPæãíw¨æªàÊæ. ®Ý®Üá, ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÊÜáñÜᤠ®Ü®ÜWæ bQñæÕ ¯àvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÃÜ ®ÜvÜá訆 ÓèÖݨÜì Óæ°àÖÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜâ SíwñÜÊÝX¿áã D TÝÀáÇæ¿á®Üá° WÜá|±ÜwÓÜáñܤ¨æ GíŸá¨ÜÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÞ£ÆÉ. ®Ü®Ü° ËÐÜ¿á ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ®Ý®Üá D TÝÀáÇæ¿á ËÃÜá¨Üœ ®Ü®Ü°¨æà B¨Ü ÄࣿáÈÉ ÖæãàÃÝw¨æªà®æ. TÝÀáÇæWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü A®æàPÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° PÜÇæÖÝQ, ÔRhæãàµÅ¯¿Þ©í¨Ü ŸÙÜÆáÊÜ ÊÜÂQ¤ G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ËË«Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®æ°ÆÉ A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰԨæªà®æ. ®Ü®Ü°íñæ ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ A®æàPÜÄWæ ®Ý®Üá ÖæàÙÜÆá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ©Ðær, ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ®ÜÊæã¾ÙÜWæ ÃÜã²ÓÜáÊÜ A£ÊÝÓܤËPÜñæ¿á gWÜ£¤¯í¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá ®ÝÊÜâ PÜt| ±ÜÄÍÜÅÊÜá ±ÜvܸæàPÜá. TÝÀáÇæ¿á PÜáÄñÜá BÙÜÊÝ¨Ü £ÙÜáÊÜÚPæÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá TÝÀáÇæ¿á®Üá° ±ÜÅaæãà©ÓÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜÆá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü TÝÀáÇæ¿á ÆûÜ|WÜÙÜá ÖæaÝcWÜÇÝÃÜÊÜâ. ÔRhæãàµÅ௿ÞÊÜ®Üá° BÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñܨÜÈÉÁáà ±Üñæ¤ÖÜaÜácÊÜâ¨Üá A¨Ü®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá CÃÜáÊÜ AñÜáÂñܤÊÜá ÊÜÞWÜì.

PÜáÊÜÞÄ ®ÜÊÜáêñÝ ®ÝWÜÃÝg… ®ÜÊÜáêñÝ AÊÜÃÜá ¶æÅíaÜ… ÎûÜQ, ÍæÅàÐÜu DgáWÝ£ì. ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ¸Ý«æWæ JÙÜWÝXÃÜáÊÜ CÊÜÃÜá A¨ÜÄí¨Ü E±ÜÍÜÊÜá®ÜÖæãí¨ÜÆá ¨Ü~ÊÜÄ¿á¨æà AËÃÜñÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ. ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜá×Ùæ¿áÄWÝX, ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜÌ ÓÜÖÝ¿á WÜáí±æäí¨ÜÃÜ Óݧ±ÜPÜ ÓܨÜÓÜÂÃÝX PÜãvÜ CÊÜÃÜá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÝÃæ.

22

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÔRhæãàµÅ௿Þ(bñܤËPÜÆñæ) PÜáÄñÜ PæÆ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜá 1. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ) Gí¨ÜÃæà®Üá?

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ G®Üá°ÊÜâ¨Üá Êæá¨ÜáÚ®Ü PÝ¿áìÊæçSÄ¿áÈÉ EípÝWÜáÊÜ TÝÀáÇæ. C¨Üá PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ, ÖæaÝcX (17&30 ÊÜÐÜì) ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨Ü Pæã®æ¿á »ÝWܨÜÈÉ A¥ÜÊÝ BÃÜí¼PÜ ÖÜíñÜ¨Ü ÊÜ¿áÓÜRÃÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ ¯«Ý®ÜWÜ£¿á Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á®Üá° C¨Üá PÜÅÊæáà|ÊÝX WæãàaÜÄÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠPæÆÊÜâ ÊæàÙæ, A¨ÜÃÜÈÉ¿áã ËÍæàÐÜÊÝX Öæbc®Ü JñܤvÜÊÜâípݨÝWÜ, ÖÜsÝñݤX PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ D PæÙÜX®Ü Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÝWÜáñܤÊæ. (i) PæÆÊÜâ ÖæãÓÜ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ®Üí¹PæWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂQ¤¿áá ¯gÊæí¨Üá »ÝËÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ AÊÜ®Ü/ AÊÜÙÜ PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÊÜáñÜᤠÓæ°à×ñÜÄWæ CÊÜâ A¥Üì×à®Ü ÊÜáñÜᤠAÊÝÓܤËPÜ (»ÜÅÊæá ÊÜáñÜᤠ»ÝÅí£) Gí¨æ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. CÊÜâ ÃæãàWÜÊÜ®Üá° ¨ÜêyܱÜwÓÜáÊÜ ÆûÜ|ÊÝXÊæ (ii) ÊÜÂQ¤¿áÈÉ D Êæã¨ÜȨܪ PæÆÊÜâ ÓÝÊÜá¥ÜÂìWÜÙÜá PÜáítñÜWæãÙÜáÛÊÜÊÜâ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, AÊÜ®Ü/AÊÜÙÜ PæÆÓܨÜÈÉ EñÝÕÖÜ PÜáí¨ÜáÊÜâ¨Üá, ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ¸æÃæ¿ááÊÜÈÉ A®ÝÓÜQ¤, PæÆÓÜ A¥ÜÊÝ ÖÜÊÝÂÓÜÊÜ®Üá° B®Üí©ÓÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÃÝWÜáÊÜâ¨Üá, A¥ÜÊÝ BÊÜÃæWæ AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜá ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÊÜáñÜᤠ¨ÜûÜÊÝX ¯ÊÜì×ÓÜᣤ¨Üª PÝ¿áìÊÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÃÝWÜáÊÜâ¨Üá.(CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®ÜPÜÃÝñܾPÜ bÖæ°WÜÙÜá Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáñܤ¨æ)

(iii) AÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊÜÚPæ, ÊÜÞñÜá A¥ÜÊÝ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤¿áá EÚ¨ÜÊÜÄWæ AñÝQìPÜÊæ¯ÓÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ WÜÈ¹È EíoáÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤¿áá ÊæáàÇæ £Úst ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá A¥ÜÊÝ GÇÉÝ ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÝWÜãÂ, PæàÊÜÆ ±ÜÄ|ñÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃÜá ÊÜÞñÜÅ ÃæãàWÜÊÜ®Üá° ¨ÜêyܱÜwÓÜŸÆÉÃÜá

2. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáñܤ¨æ?

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ gWÜ£¤®Ü ±ÜÅ£à 200 ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ JŸºÄWæ PÝ~ÔPæãÙÜáÛñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨Ü®Üá° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊæí¨æà ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá.

3. ÔRhã æ àµÅà¯¿Þ ®ÜÊáÜ ¾®áÜ ° ÖæàWæ ¨ÜáŸìÆWæãÚÓÜŸÆɨáÜ ?

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Ô§£¿áá JŸº ÊÜÂQ¤¿á ÓÜí±Üä|ì ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° ¸Ý˜ÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BñÜ A¥ÜÊÝ BPæ¿áá D ×í©®Üíñæ PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. 14 Äí¨Ü 44 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÔÕ®ÜÊÜÃÜÈÉ PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ®Üã®ÜñæWæ ÔRhæãàµÅ௿ÞÊÜâ gÝWÜ£PÜÊÝX Gío®æ¿á PÝÃÜ|ÊÝX¨æ Gí¨Üá ËÍÜÌ BÃæãàWÜ ÓÜíÓ槿áá ñܮܰ gÝWÜ£PÜ BÃæãàWÜ ÊÜÃÜ©¿áÈÉ ±ÜqrÊÜÞw¨æ.

4. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÖæàWæ EípÝWÜáñܤ¨æ?

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Êæá¨ÜáÚ®Ü PÝ¿áìÊæçSÄWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü AÓÜÌÓܧñæÁáí¨Üá £Ú¿áÇÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá iàÊÜPæãàÍÜWÜÙÜ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜíÍÝ|áWÜÙÜá ¯¿áí£ÅÓÜáñܤÊæ. ®ÜÊÜá¾ ¨æç×PÜ ÆûÜ|WÜÙÜá, ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ËᣠÊÜáñÜᤠ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ¨Ü ©

23 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


±ÜÅ£Áãí¨Üá »ÝWÜ¨Ü PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜ PÝ¿áìWÜÙÜá D ÊÜíÍÝ|áWÜÙÜÈÉ AvÜPÜÊÝX¨æ.

EÚ¨ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ËÃÜá¨Üœ ÓÜíaÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜᣤ¨ªÝÃæ A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ ŸWæYÁáà ÊÜÞñÝvÜᣤ¨ªÝÃæ Gí¨Üá A®ÜáÊÜÞ®ÜPæãRÙÜWÝWÜŸÖÜá¨Üá.

®ÜÊÜá¾ ¨æç×PÜ PÝ¿áìûÜÊÜáñæ¿á ÊæáàÇæ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜáÊÜ GÇÉÝ ÓÝÊÜޮܠA®ÝÃæãàWÜ ԧ£¿áíñæ ÔRhæãàµÅ௿ÞÊÜâ Êæá¨ÜáÚ®Ü PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOæ¿á ËË«Ü AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáÊÜ ÊÜíÍÝ|áWÜÙÜ ÓÜÊÜáãÖÜWÜÙÜÈÉ®Ü AÓܤÊÜÂÓܤ PÝÃÝÂaÜÃÜOæÀáí¨Ü EípÝWÜáñܤ¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ EípݨÝWÜ AíñÜÖÜ ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜíÍÝ|áWÜÙÜ AÓÜÊÜá±ÜìPÜñæÀáí¨Ü PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜáñܤÊæÁáí¨Üá Aí¨ÝiÓÜÇÝX¨æ. B¨ÝWÜãÂ, CÊÜâWÜÙÜÈÉ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ EípÝWÜÆá ¿ÞÊÜâ¨Üá ŸÖÜáÊÜááS PÝÃÜ|ÊÝX¨æ ÊÜáñÜᤠ¿ÞÊÜ PÝÃÜ|©í¨Ü CÊÜâWÜÙÜ AÓÜÊÜá¥Üìñæ EípÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨æà gWÜ£¤®Ý¨ÜÂíñÜ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜ A±ÜÄËáñÜ ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜ ËÐÜ¿áÊÝX¨æ.

ÊÜá®æ¿á EÚ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá J±Ü³Æá A¥ÜÊÝ AÄ¿áÆá AÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜíñÜ ®Üí¹Pæ, ¨ÜãÃÜáWÜÙÜá, A¥ÜÊÝ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜá AÊÜÄWæ EípÝWÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá ËbñÜÅÊæ¯ÓÜáÊÜ aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ñæãvÜWÜŸÖÜá¨Üá, ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÊÜÞñÜá AÓÜÊÜáígÓÜÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá AÆɨæà B ÓÜí¨Ü»ÜìPæR ÓÜãPܤÊÜÆÉ¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜŸÖÜá¨Üá.

5. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÊÜíÍܱÝÃÜí±ÜÄPÜÊæà?

Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯ÊÜá¾ ±ÝÆPÜÃÜÈÉ JŸºÃÜá/CŸºÃÜá ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ¯ÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ/ÓÜÖæãà¨ÜÄ A¥ÜÊÝ ¼®Ü°/ ñܨÜãŲ AÊÜÚ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ/ÓÜÖæãà¨ÜÄ¿áÈÉ ¿ÞÃݨÜÃÜã D ÓÜÊÜáÓæ Öæãí©¨ÜªÃæ ¯àÊÜâ ÓÜÊÜáÓæÂWæ ñÜáñݤWÜáÊÜ ÓÜí»ÜÊÜ ÖæbcÃÜáñܤ¨æ. HPæí¨ÜÃæ ÊæáàÇæ £ÚÔ¨Üíñæ AÓÜÊÜá±ÜìPÜ ÊÜíÍÝ|áWÜÙÜ WÜáí±Üâ A£à ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜíŸí˜WÜÙÜÈÉ ËË«Ü ÊÜáorWÜÙÜÈÉ ÖÜíbPæ¿ÞXÃÜáñܤ¨æ.

7. ÔRhæãàµÅ௿ÞPæR ÓÜãPܤ bQñæÕWÜÚÊæÁá?

ÔRhæãàµÅ௿ÞPæR ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ bQñæÕWÜÚÊæ. WÜ|¯à¿á ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÃæãàXWÜÙÜá C¨ÜÃÜ ®Üã®Üñæ¿á ÆûÜ|WÜÚí¨Ü ÓÜí±Üä|ì ÊÜááQ¤ ±Üvæ¿ááñݤÃæ. Êæá¨ÜáÚ®Ü Jí¨Üá »ÝWÜ©í¨Ü C®æã°í¨Üá »ÝWÜPæR ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜÊݯÓÜÆá Êæá¨ÜáÚ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜá, E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, WÝÊÜÞ AÊæáç®æã ŸáÂqÅPÜ… BÔvÜ… (GABA), WÜáÉpÝÊæáào…, væã±ÝÊæáç®Ü…, ÓæÃæãp毮܅ ÊÜᣤñÜÃÜ ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜá PÝÃÜ|ÊÝXÊæ. C¨ÜPÝRX CÃÜáÊÜ bQñæÕ¿áá Êæá¨ÜáÚ®ÜÈÉ væã±ÜËá®…®Ü ˱ÜÄàñÜ PÝ¿áìÎàÆñæÀáí¨Ü Ëá¨ÜáÚ®Ü ÓÜíPæàñÜ ÃÜÊÝ®æ¿áÈÉ EípÝWÜáÊÜ AÓÜÖÜgñæ¿á®Üá° ¯ÊÝÄÓÜáñܤÊæ. ÓæÃæãpæ㯮…®Ü ÊÜá«ÜÂÔ§PæÀáí¨Ü ÊÜÞ±ÝìvÝ¨Ü ÓÜíPæàñÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜıÜwÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜíñæ ÖÝWÜã »ÜÅÊæá, »ÝÅí£ ÓæàĨÜíñæ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ¨Ü GÇÉÝ ÊÜááS ÆûÜ|WÜÚí¨Ü WÜá|ÊÜááSÃÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜíñæ DX®Ü ÖæãÓÜ LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜê©œ ±ÜwÓÜÇÝX¨æ. AÆɨæà, Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ bQñæÕWæ Óܳí©ÓÜ¨Ü (ÓÜáÊÜÞÃÜá 20&30%ÃÜÐÜár ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉÃÜáÊÜ) ÃæãàXWÜÙÜ bQñæÕWÜÚWÜ㠱ܿÞì¿á ÊÜÞWÜìWÜÚÊæ.

8. ÓÝR$®… ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü JŸº ÊÜÂQ¤Wæ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ CÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ±Üñæ¤ ÖÜaÜcÆá ÓÝ«ÜÂÊæà?

EÚ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ®ÜÃÜ ÓÜíŸí˜ ÊݘWÜÙÜíñæ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©¨Ü ÊÜÂQ¤¿áÈÉ Ëá¨ÜáÚ®Ü ÃÜaÜ®æ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà AÓÜÖÜgñæ¿áá PÜívÜáŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÝR$¯íWÜ… ®æÃÜËWæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ.

6. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÆûÜ|WÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ±Üñæ¤ÖÜaÜcŸÖÜá¨Üá?

ÊÜÂQ¤¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜÈÉ PÜÅÊæáà|ÊÝX Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÝWÜáñܤÊæ. B ÊÜÂQ¤¿áá ñܮܰ PÜáoáퟨÜÊÜÄí¨Ü, Óæ°à×ñÜÃÜá/ ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÄWæ D Êæã¨ÜÆá SáÑ ¯àvÜᣤ¨Üª PæÆÓÜ, ÖÜÊÝÂÓÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá PÜÅÊæáà| ¸æàvÜÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÔRhæãàµÅ௿ÞWæ JÙÜWÝ¨Ü ÊÜÂQ¤¿áá

24

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

9. ÔRhæãàµÅ௿ިÜÈÉ Êæá¨ÜáÚ®Ü AÓÜÖÜgñæ¿áá ¿ÞÊÜ ÄࣿᨪÝXÃÜáñܤ¨æ?

±ÜÅÓÜPܤ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Gí¨ÜÃæ, ÊÜáãÆ»ÜãñÜÊÝX Êæá¨ÜáÙÜá ÓÜÄ¿ÞX PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©ÃÜáÊÜ Jí¨Üá AÓÜÌÓܧñæ Gí¨Üá £Ú©¨æªàÊæ. Aí¨ÜÃæ JŸº ÊÜÂQ¤¿áá ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞ®ÜÔPÜ aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° PæçWæãÙÜÛÆá ±ÜſᣰԨÝWÜ, Êæá¨ÜáÚ®Ü ËË«Ü »ÝWÜWÜÙÜá ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX


±Ü¨WÜ ÙÜ Ü EñÜ£³ ¿ ¤ á ÓÜÊáÜ ¿á¨ÜÈÉ Êæá¨ÜáÚ®Ü ÊÜÆ¿áWÜÙáÜ "PÝÃܯÃÜñ'Ü ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° Pæí±Üâ Ÿ|¡¨È Ü É ñæãàÄÓÜÇÝX¨æ. ±Ü¨ÜWÜÙÜ Eñܳ£¤¿á ÊæàÙæ¿áÈÉ Êæá¨ÜáÚ®Ü ÊÜÆ¿áWÜÙÜá "PÝ¿áìÓܧXñÜ' ÊÝXÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¯àÈ Ÿ|¡¨ÜÈÉ ñæãàÄÓÜÇÝX¨æ

Êæá¨ÜáÙÜá: BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤¿áÈÉ

Êæá¨ÜáÙÜá: bñܤËPÜÆñæ CÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ

Óܳí©ÓÜÆá ˶ÜÆÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ÓÜí±ÜPÜì ÃÜ×ñÜ Ô§£Àáí¨ÝX ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ÖÜÆÊÝÃÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá°, E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ÓܾÃÜ|ÍÜQ¤, Jí¨Üá ËÐÜ¿á©í¨Ü C®æã°í¨Üá ËÐÜ¿áPæR ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX WÜÊÜá®ÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜâ¨Üá ÓæàĨÜíñæ A®æàPÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜÆá Awx¿ÞWÜŸÖÜá¨Üá.

10. ÔRhã æ àµÅ௿ީí¨ÝWÜáÊÜ Êæá¨ÜáÚ®Ü AÓÜÖg Ü ñæ¿á®Üá° PÜívÜá×w¿áÆá ÊÜÞWÜìWÜÚÊæÁá? PæÆÊÜâ ®ÜãñÜ®Ü Ë«Ý®ÜWÜÙÝ¨Ü ¶ÜíûÜ®ÜÆ… ÊÜÞÂWæ°qPÜ… ÃæÓæã®Ü®ÜÕ… CÊæáàiíWÜ… (fMRI ), GÇæPæãóà G¯Õ¶ÜÇæãàWÝÅÊÜá… (EEG), A¥ÜÊÝ DÊæío… ÄÇæàpævÜ… ±æäpæ¯Ï¿áÆ… (ERP) WÜÚí¨Ü Êæá¨ÜáÚ®Ü AÓÜÊÜá±ÜìPÜñæ¿á®Üá° ±Üñæ¤ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.

E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¯ÊÜÞØ®ÜÕ… ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáÈr ÊÜÞvæÆ… ¸æù®… CÊæáàiíWÜ… ÇݸæãàÃæàoÄ¿áÈÉ ¶ÜíûÜ®ÜÆ… ÊÜÞÂWæ°qPÜ… ÃæÓæã®Ü®ÜÕ… CÊæáàiíWÜ… (fMRI), Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáÊÜ Êæá¨ÜáÚ®Ü ÓÝR$¯íWÜ… Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá ÓÜíÍæãà«Ü®Ý A«Ü¿á®ÜÊÜ®Üá° PæçWæãÙÜÛÇÝX¨æ. D A«Ü¿á®Ü¨Ü ¶ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üá° 2011 ÃÜ ¹ÅqÐÜ… g®ÜìÆ… B¶Ü… ÓæçQ¿ÞqÅ¿áÈÉ ±ÜÅPÜqÓÜÇÝX¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠËË«Ü

ÓÜãaÜ®æ: bñܤËPÜÆñæÀáí©ÃÜáÊÜ ÃæãàX¿áá ±Ü¨ÜWÜÙÜ Eñܳ£¤Wæ Êæá¨ÜáÚ®Ü ÊÜÆ¿áÊÜ®Üá° ÖæaÝcX ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜá AíñÜÖÜ Êæá¨ÜáÚ®Ü ÊÜÆ¿áÊÜ®Üá° PÝÃÜ ÓܧXñÜWæãÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.

ÓܤÃÜWÜÙÜ BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ A«Ü¿á®Ü ÓÜíŸí˜ñÜÊÝX ±Ü¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÁãàWÜÊÜ®Üá° PæçWæãÙÜÛÇÝX¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜá D Äà£¿á ±Ü¨Ü ¯ÊÜÞì| ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ AÐæãrí¨Üá Eñæ¤àgPÜ ¶ÜÈñÝíÍÜÊÜ®Üá° ¯àvܨæà C¨ÜªÃÜã, AÊÜÃÜá D A«Ü¿á®Ü¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤WÜÚXíñÜÆã Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ Êæá¨ÜáÚ®Ü »ÝWÜWÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔ¨Ü᪠PÜãvÜ PÜívÜáŸí©¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜá PÝ¿áìÎàÆWæãÚst Êæá¨ÜáÚ®Ü »ÝWÜWÜÙÜá BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ±Ü¨Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜÈÉ PÝ¿áìÎàÆWæãÚst Êæá¨ÜáÚ®Ü »ÝWÜWÜÚXíñÜÆã A˜PÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜ Êæá¨ÜáÙÜá ±ÝÅ¿áÍÜ@, ¨æç®Üí©®Ü ±Ü¨Ü¯ÊÜÞì| PÝ¿áì¨ÜÈÉ gÝWÜêñÜÊÝWÜáÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÀáÆÉ¨Ü Êæá¨ÜáÚ®Ü CñÜÃÜ »ÝWÜÊÜ®Üá° JÙÜWæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ñܮܰÈÉÃÜáÊÜ ±Ü¨Ü¯ÊÜÞì| ÓÜí±ÜPÜìgÝÆ¨Ü PæãÃÜñæ¿á®Üá° ¯àWÜÆá ±ÜſᣰÓÜñæãvÜWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá C¨ÜÄí¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜÊÝX £Ú¨ÜáŸÃÜáñܤ¨æ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÃæãàXWÜÙÜÈÉ Êæá¨ÜáÚ®Ü ±ÜÅÊÜááS PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ JÙÜWæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ«Ý®Ü »ÝWÜWÜÙÜÈÉ ÓÜí±ÜPÜì¨Ü PæãÃÜñæ¿ááípÝWÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠC¨ÜÄí¨ÝX Êæá¨ÜáÚ®Ü CñÜÃÜ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ AÓÜÖÜg ÓÜí±ÜPÜìPæR PÝÃÜ|ÊÝWÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° D ¶ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜá ñæãàÄÓÜáñܤÊæ.

vÝ.gÝ®… ².gݮ܅

ÖæaÜácÊÜÄ ±ÝūݱÜPÜÃÜá ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂÍÝÓÜŒ Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ

©

25 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÊÜÞ®ÜÔPÜ TÝÀáÇæWÜÚWæ PæÆÓÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ AÊÜáÃ… Ÿá©ªÊÜíñÜ ÊÜáñÜᤠ˫æà¿á ˨ݦì. 10 ®æà¿á ñÜÃÜWÜ£¿áÈÉÃÜáÊÝWÜ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÍÝÇæ¿áÈÉ PÜÈÓÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY WÜÊÜá®ÜÖÜÄÓÜÆá PÜÐÜr±ÜvÜÇÝÃÜí¼Ô¨Üª. ñÝ®Üá ¿ÞÊÜâ¨æà PæorPæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃÜã ñܮܰ ÓÜÖÜ Ë¨Ý¦쯿áÃÜá ñÝ®æ㟺 ×à®Ü aÝÄñÜÅ嬆 ÖÜávÜáWÜ Gí¨Üá ÁãàbÓÜᣤÃÜáÊÜÃæíŸ A®ÜáÊÜÞ®Ü AÊܯWæ PÝvÜñæãvÜXñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX PÜÅÊæáà| AÊÜ®Üá ¨Üá@UñÜ®ÝWÜñæãvÜX¨Ü ÊÜáñÜᤠBÆÔ¿ÞWÜñæãvÜX¨Ü. PÜÈ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ AÊܯWæ BÓÜQ¤Ááà CÆÉÊÝÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ¨Ü PæÆ ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ AÊܯWæ ñÝ®Üá JŸºíq¿ÞXÃÜáÊÝWÜÆã PÜãvÜ ñܮܰ Óæ°à×ñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÎûÜPÜÃÜá ñܮܰ ŸWæY Pæor¨ÝX ÊÜÞñÜ®ÝwPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜíñæ A¯ÓÜñæãvÜXñÜá. AÊÜ®Üá PÝÇæàg®Üá° A«ÜìPæR ¯ÈÉÔ, BµàÓÜ… ¸Ý¿á… BX PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜÆá BÃÜí¼Ô¨Ü. B¨ÜÃæ PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ, ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá ñܮܰ PÜáÄñÜá ×à®ÜÊÝX PÝ|ñæãvÜX¨ªÝÃæ GíŸ A¯ÔPæWÜÚí¨ÝX PæÆÓÜÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáԨܪ. B ®ÜíñÜÃÜÊÜä ÓæãàÊÜÞÄ¿ÞX PÜáÚñÜá ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà PÝÆ PÜÙæ¿áñæãvÜX¨Üª. AÊÜ®Ü ñÝÀá¿áá AÊܮܮÜá° ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃæ㟺ÃÜ ŸÚ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. BWÜ AÊÜ®Ü ±ÝÆPÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÓÜÌñÜ@ AÊÜáÃܯWæ D Äࣿá ÊÜñÜì®æ Ëá¨ÜáÚWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Ü AÓÜÌÓܧñæ¿Þ¨Ü

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ¨Ü ÆûÜ|WÜÚí¨Ü Eípݨܨªæí¨Üá £ÚÀáñÜá. AÊÜáÃ… ±ÝÆPÜÃÜá ÊÜáWܮܮÜá° ÖæaÜác APÜRÃæÀáí¨Ü ®æãàwPæãÙÜÛñæãvÜX¨ÜÃÜá. AÊÜ®ÜÈÉ «æç¿áì ñÜáíŸñæãvÜX¨ÜÃÜá ÊÜáñÜᤠAÊܯWæ ÓÜÄÖæãí¨ÜáÊÜíñÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜávÜáQ AÊܯWæ ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá ÖÜáĨÜáí¹Ô¨ÜÃÜá. ÊÜÞ®ÜÔPÜ ñÜýÃÜá ÓÜãbÔ¨Üíñæ, AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜáWÜ®Ü ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° AÊܯWæ E¨æãÂàWÜ ¯àw¨ÜÊÜÄWÜã £ÚÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá PÜãvÜ ±ÜÄÔ§¿á®Üá° AÄñÜá AÊÜáÃܮܮÜá° ¸æíŸÈÔ¨ÜÃÜá. AÊÜáÃ… PÜãvÝ ñܮܰ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° PÝÆPÝÆPæR ¯¿áËáñÜÊÝX PÝ|ᣤ¨ªÝ®æ. ñܮܰ PæÆÓܨÜÈÉ G¨ÜáÄÓÜáÊÜ ÓÜÊÝÆáWÜÙÜ®Üá° AÊÜÃæãí©Wæ aÜbìÓÜáñݤ®æ. AÊÜáÃÜ®Üá ñܮܰ ÓÜÊÝÆáWÜÙÜ®Üá° (E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, A£¿Þ¨Ü ¯¨æÅ, ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá BñÜíPÜ) ±ÝÅÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñܨÜÈÉÁáà Êæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ aÜbìÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü, AÊÜâWÜÚWæ ÎàZÅ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° PÜívÜá×w¿ááÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊÝXñÜá¤. ¯¿áËáñÜÊÝX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÆá BÃÜí¼Ô¨Üí©¯í¨Ü AÊÜáÃ… SáÑ¿ÞX CÃÜñæãvÜX¨Ü. ÊÜáñæ¤ Êæã¨ÜÈ®ÜíñæÁá EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãívÜ. ñܮܰ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ŸWæY ÁãàbÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ¹oár, ñܮܰ iàÊÜ®Ü¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° ÓݘÓÜáÊÜ BñܾËÍÝÌÓÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãívÜ. ""PÜt| ±ÜÄÍÜÅÊÜá¨Ü ÊÜáãÆPÜ EñܤÊÜáÊÝ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá ¨æãÃæ£ÃÜáÊÜ D AÊÜPÝÍÜ iàÊÜ®ÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ¯àwÃÜáÊÜ AñÜÂÊÜáãÆ PæãvÜáWæ......'' ¦ÁãàvÜÃ… ÃÜãÓÜ… ÊæÆr… E¨æãÂàWÜÊÜâ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 iàÊÜ®Ü¨Ü ŸÖÜáÊÜááS »ÝWÜ. g®ÜÃÜá ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü Öæbc®Ü ÃÜaÜ®ÝñܾPÜ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° PæÆÓÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÇÉæà PÜÙæ¿ááñݤÃæ. E¨æãÂàWÜ¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ÓÝÃÜáÊÜ ÖÜÆÊÝÃÜá EQ¤WÜÚÊæ& CíXÉàÑ®ÜÈÉ ""work is worship'' Gí¨ÜÃæ, PܮܰvܨÜÈÉ ""PÝ¿áPÜÊæà PæçÇÝÓÜ' G®Üá°ñݤÃæ. ÓÜíÓÜ¢ñܨÜÈÉ ""E¨æãÂàWÜí ±ÜâÃÜáÐÜ ÆûÜ|í'' Gí©¨ªÝÃæ. ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜOæWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AWÜñÜÂÊÜä BX¨æ. PæÆÓÜÊÜâ ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPæR A¥ÜìÊÜ®Üá°, AñܾWèÃÜÊÜÊÜ®Üá°, ÓÜíñÜ겤¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠB®Üí¨ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ, ÔRhæãàµÅà¯¿Þ A¥ÜÊÝ EÚ¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®ÝÊÜâ E¨æãÂàWÜPæR ÊÜÞñÜÅ A£¿Þ¨Ü ±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á®Üá° ¯àvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. CÊÜâWÜÙÜ bQñæÕ¿áÈÉ

26

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


LÐܘWÜÙÜã ŸÖÜáÊÜááS ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ, PæàÊÜÆ LÐܘWÜÙÜá GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ; ÓÜí±Üä|ìÊÝX WÜá|ÊÜááSÃÝWÜÆá, C¯°ñÜÃÜ ÖÜÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜá ÖÝWÜã aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá AWÜñÜÂÊÝXÊæ. ¯¿áËáñÜÊÝX PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨Üá A¨ÜÃÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜááS AíÍÜ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ A¥ÜÊÝ C¯°ñÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ¯¿áËáñÜÊÝX PæÆÓÜÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D PæÙÜX®Ü ÇÝ»ÜWÜÚÊæ.

¯Ñð¿á ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¨æÊÜÌ¨Ü PÝ¿ÞìWÝÃܨÜíñæ! ÖÝWݨÜÃæ, ¨æÊÜÌÊÜ®Üá° KwÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?

PæÆÓÜËÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ Pæor, A®ÝÊÜÍÜÂPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ WÜãvÝWÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üá GÆÉÄWÜã £Ú¨Ü ËÐÜ¿áÊæà BX¨æ. ®ÜÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ A¥Üì±Üä|ì PÝ¿áìWÜÙÜÈÉ ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ A®ÝÃæãàWÜÂPÜÃÜ ËÐÜ¿áWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃÜáñܤ¨æ. C¨Üá BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯gÊݨÜÃÜã, ÔRhæãàµÅ௿ިÜíñÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜ ÊÜáqrWæ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, D PÜáÄñÜá A£ÖæaÜác WÜÊÜá®Ü ÊÜ×ÓܸæàPÝ¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæÀáÃÜáñܤ¨æ. HPæí¨ÜÃæ, ŸÖÜá±ÝÆá ¸æàvÜ¨Ü BÇæãàaÜ®æWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠ»ÝÊÜ®æWÜÙÜá AÊÜÃÜ®Üá° ¸Ý˜ÓÜñæãvÜWÜáñܤÊæ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ¿ÞÊÜâ¨æãà «Ü̯WÜÙÜá PæàÚ¨ÜíñÝWÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜÂQ¤WÜÙÜ®Üá° A®ÜáÊÜÞ¯ÓÜáÊÜâ¨Üá, U®Ü°ñæ¿á »ÝÊÜ®æ, BñÜíPÜ, ñÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ¨Ü PÜáÄñÜá ÊÜáñÜᤠñÜÊÜá¾ »ÜËÐÜ嬆 ŸWæY A£¿Þ¨Ü PÝÙÜi, ñÝÃÜñÜÊÜá A¥ÜÊÝ A±ÜÊݨÜWÜÙÜ ŸWæY A®ÜWÜñÜ bíñæWÜÙÜá AÊÜÃÜ®Üá° PÝvÜᣤÃÜáñܤÊæ.

GaÜcÃÜWæãÙæãÛà| ÊÜáñÜᤠÊÜááí¨æ ÓÝWæãà|!

GÃÜvÜ®æà¿á¨ÝX, ÔRhæãàµÅ௿ÞPæR JÙÜWÝXÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá MáOÝñܾPÜ »ÝÊÜ®æWÜÚí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáñݤÃæ, Aí¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá PÝ¿áì¨ÜÈÉ ñæãvÜWÜÆá ±æäà›ñÝÕÖÜ¨Ü PæãÃÜñæ, ¿ÞÃæãí©WÜã ¸æÃæ¿á©ÃÜáÊÜâ¨Üá, ÊÜÞñÜ®ÝvÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, ñÜÊÜá¾ Êæç¿áQ¤PÜ ÓÜÌaÜfñæ ÊÜáñÜᤠJ±Ü³ÊÝXÃÜáÊÜ ŸWæY A£¿ÞX WÜÊÜá®Ü ¯àvÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÚí¨Ü ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÃæãàXWÜÙÜá ¸Ý˜ñÜÃÝXÃÜáñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü, PæÆÓÜ¨Ü ÖÜÊÝÂÓÜÊÜ®Üá° ¸æÙæÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá D ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜÆá Öæbc®Ü ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. JŸº ÊÜÂQ¤¿áá ¯¿áËáñÜÊÝX PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÆá BÃÜí¼Ô¨ÝWÜ ñÜÊÜá¾ PÜáÄñÜá Öæbc®Ü PÝÙÜi¿á®Üá° ÊÜ×ÓÜáñݤÃæ, EÚ¨ÜÊÜÃæãvÜ®æ ¸æÃæ¿ááñݤÃæ ÊÜáñÜᤠ¯«Ý®ÜÊÝX ñÜÊÜá¾ PæÆÓܨÜÈÉ ÊÜáñÜᤠiàÊܮܨÜÈÉ BÓÜQ¤ ¸æÙæÔPæãÙÜáÛñݤÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü, ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár ¸æàWÜ PæÆÓÜ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ PèÍÜÆÂÊÜ®Üá° PÜÈÓÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÔRhæãàµÅà¯¿Þ¨Ü bQñæÕ¿áÈÉ ¯OÝì¿áPÜ AíÍÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ.

ÊÜÞvÜÆá AÓÜÊÜá¥ÜìÄÃÜáñݤÃæ. AÊÜÃÜ WÜÅ×Pæ¿á ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° A¼ÊÜê©œ±ÜwÓÜÆá ÓÜÊÜá¿á ñÜWÜÆáñܤ¨æ ÊÜáñÜᤠD ñÜÃܸæ࣠¯àvÜÆá ®ÜáÄñÜ ñÜýÃÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÀáÃÜáñܤ¨æ. Jí¨Üá PæÆÓܨÜÈÉ ÓÜí±Üä|ìÊÝX ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D ñÜÃܸæࣿáá ÓÜÖÜgÊÝX ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ! PæÆÓÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ¯ÃÜñÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÂQ¤¿á WÜÅÖÜ| ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§£ ÊÜáñÜᤠBñܾ ËÍÝÌÓÜ EñܤÊÜáWæãÙÜáÛÊÜÈÉ ÓÜÖÜPÜÄÓÜáñܤ¨æ. PæÆÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ, WÜÅÖÜ| ÓÝÊÜá¥ÜÂì EñܤÊÜá±ÜwÓÜáÊÜ ñÜÃܸæà£¿á Ÿ¨ÜÇÝX PæÆÓÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ A¨Ü®Üá° ÓÝ«ÜÂÊÝXÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

PèÍÜÆÂWÜÙÜ®Üá° A¼ÊÜꩪ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá

PæÆÊÜâ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÃæãàXWÜÚWæ, CñÜÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜá ŸÖÜÙÜ ÊæáÆÉWæ A¥ÜÊÝ hæãàÃÝX ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÖÜá¨Üá. AÆɨæ CñÜÃÜÃæãí©Wæ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¨æç×PÜ ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜÛ¸æàPÜá Gí¨Üá £Ú¿á©ÃÜŸÖÜá¨Üá. AÊÜÃÜá CñÜÃÜÃæãí©Wæ ŸÖÜÙÜ ÓÝËáà±Ü A¥ÜÊÝ A£à ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° PÝ¿ááªPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ÐÜrPæR ñÝÊæà ®ÜWÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾ÐÜrPæRà PæÆÊÜâ ÖÝÊÜ»ÝÊÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜŸÖÜá¨Üá. C¨Ü®Üá° ÓÝÊÜÞiPÜ PèÍÜÆ嬆 PæãÃÜñæ Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñݤÃæ. CíñÜÖÜ ®ÜvÜÊÜÚPæÀáí¨Ü EÚ¨ÜÊÜÃÜá CÊÜÃÜ®Üá° ËbñÜÅÊÝX ®æãàvÜŸÖÜá¨Üá ÊÜáñÜᤠD PÝÃÜ|©í¨ÝX CÊÜÄWæ GÆÉÃÜíñæ ÓÝÊÜޮܠiàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠJÙæÛ¿á PæÆÓÜ ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã PæÆÓܨÜÈÉ ñÜÊÜá¾®Üá° ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü CÊÜÃÜá PÜãvÝ ÓÝÊÜÞiPÜ PèÍÜÆ ÊÜáñÜᤠ®ÜvÜÊÜÚPæ¿á®Üá° PÜÈ¿áŸÆÉÃÜá. Jqr®ÜÈÉ, E¨æãÂàWÜÊÜâ GÆÉÃÜ iàÊܮܨÜÈÉ¿áã ŸÖÜá ÊÜááS »ÝWÜÊÝX¨æ. ±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã A¥Üì±Üä|ì ÊÜ꣤¿á®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜ ÖÜQR¨æ. ÖÝWÝX, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÖÝWÜã ¨æç×PÜ ®Üã®ÜñæÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜá D Óèƻܩí¨Ü ÊÜíbñÜÃÝWܨæà CÃÜÆá ÖÜÆÊÝÃÜá Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü D Ä࣠¸æàÃæ ¸æàÃæ ®Üã®ÜñæWÜÚÃÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ bQñÜÕPÜÄí¨Ü D ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨Üá ñÜÊÜá¾ PÜ®ÜÓÜ®Üá° ÓÝPÝÃÜWæãÚÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÊÜá¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜᤠ¨æç×PÜ ®Üã®ÜñæÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ±ÜÅÊÜááS ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ. PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨æç×PÜ AÓÝÊÜá¥ÜÂì PÜwÊæá¿ÞWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáÓæÂÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§£¿áÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOæ¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÆɨæà, ®Üã®Üñæ¿áã PÜwÊæá¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. PæÆÓÜÊÜâ CÈÉ LÐܫܨÜíñæ PæÆÓÜÊÜÞvÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá E¨æãÂàWܨÜÈÉ ñæãvÜXPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙÜ ÇݻܨݿáPÜÊÝX¨æ.

ÊÜá®ÜÓÜáÕ / Êæá¨ÜáÙÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÔ, aÜáÃÜáPÜáWæãÚÔ

ÊÜáãÃÜ®æà¿á¨ÝX, ÔRhæãàµÅà¯¿Þ CÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá WÜÅ×Pæ¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáÓæ G¨ÜáÄÓÜáñݤÃæ. AíñÜÊÜÄWæ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓܨÜÈÉ HPÝWÜÅñæ ÓݘÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ, ¨ÜáŸìÆ ®æ®Ü²®Ü ÍÜQ¤ Öæãí©ÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠÓÜíQà|ì ÊÜÞ®ÜÔPÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá°

vÝ. gWÜ©àÍ… £à¥ÜìÖÜÚÛ

±ÝūݱÜPÜÃÜá ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ ©

27 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ ÊÜáÖÜñÜ̱Üä|ìÊݨܨÜ᪠& HPæ? ÃæãàÖÜ®… TÝÓÜX PÜí±Ü¯Áãí¨ÜÃÜÈÉ PæÆÓÜÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ 27 ÊÜÐÜì ÊÜ¿áÔÕ®Ü Gíi¯¿áÃ…. GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ, AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜáñÜᤠ®ÜvÜáÊÜÚPæWÜÙÜÈÉ PæÆ ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜá PÜívÜáŸÃÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝÀáñÜá ÊÜáñÜᤠLÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼ÓÜÇÝÀáñÜá. D AÊܘ¿áÈÉ AÊÜ®Üá ñÜáí¸Ý ¯©ÅÓÜᣤ¨Üª. AÊÜ®Ü ñÜãPܨÜÈÉ 10 QÇæãàWÜÙÜÐÜár HÄPæ PÜívÜáŸí©ñÜá¤. ñÜãPÜ ÖæaÝcWÜᣤ¨ÜªÄí¨ÝX AÊÜ®Üá LÐܘWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜÆá ¯ÃÝPÜÄÓÜñæãvÜX¨Ü ÊÜáñÜᤠPæÆ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¯ÈÉÔÁáà ¹or. B ®ÜíñÜÃܨÜÈÉ LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ ÓæàËÓÜÇÝÃÜí¼ÓÜáÊÜíñæ AÊܯWæ ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá. B¨ÜÃæ, AÊÜâWÜÙÜ AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜ®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜÆá D ¸ÝÄ, LÐܘWÜÙÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ¯àvÜÇÝXñÜá¤. AÊܯWæ Öæbc®Ü ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ AÊÜÍÜÂPÜñæ PÜívÜáŸí©¨ÜªÄí¨Ü ÊÝ¿ÞÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÓÜÇÝÀáñÜá. ±Ü¥ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜÂPÜÃÜ ¯¨æÅ¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° £ÚÔ A¨ÜÃÜíñæ ±ÝÈÓÜÆá ÖæàÙÜÇÝÀáñÜá. PÜÅÊæáà| AÊÜ®Üá ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛñæãvÜX¨Ü. PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ ÊÜáñÜᤠbQñÝÕ Êæç¨ÜÂÃÜ ñÜívÜ¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ ±æäà›ñÝÕÖÜ©í¨ÝX AÊÜ®Üá ©®ÜÊÜä ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜáñÜᤠ¯¿áËáñÜ ÊÝQíWÜ… ÊÜÞvÜñæãvÜX¨Ü. BÖÝÃܨÜÈÉ PÜãvÜ PÜoár¯oár ±Ü¥ÜÂÊÜ®Üá° ±ÝÈÓÜñæãvÜX¨Ü. AÊÜ®Ü ñÜãPܨÜÈÉ ËÍæàÐÜ ÖæaÜcÙÜ PÜívÜáŸÃܨæà Jí¨æà ÄࣿÞX¨Üª¨Ü᪠PÜívÜáŸí©ñÜá. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ ¨æç×PÜ BÃæãàWÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ ÊÜáñÜᤠCÊÜâWÜÚWæ ÊÝ¿ÞÊÜáWÜÙÜíñÜÖÜ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ ÖæàWæ ±ÜÅÁãàg®ÜPÝÄ¿ÞX J¨ÜX ŸÃÜáñܤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÃæãàÖÜ®Ü®Ü PÜ¥æ G£¤ ÖæàÙÜáñܤ¨æ.

28

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜáÊÜ ¨æç×PÜ BÃæãàWÜ嬆 CñÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÝÊÜÊÜâ? ÓÝíPÝÅËáPÜÊÜÆÉ¨Ü ÃæãàWÜWÜÙÝ¨Ü (®Ý®… PÜÊÜáã¯PÜŸÇ… wÔàÓÜÓ…) ÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ, A˜PÜ JñܤvÜ A¥ÜÊÝ E¨æÌàWÜ ÊÜáñÜᤠÖÜê¨Ü¿á ÓÜíŸí˜à ÃæãàWÜWÜÙÜá ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæÀáÃÜáÊÜÊÜÃÜÈÉ CñÜÃÜÄXíñÜÆã ÖæaÜác ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜáñܤÊæ. ÓÜã§ÆPÝ¿á, ÓÝPÜÐÜár ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæWÜÚÆɨæà CÃÜáÊÜâ¨Üá, A®ÝÃæãàWÜÂPÜÃÜ BÖÝÃÜ ±Ü¨Üœ£, ÊÜáñÜᤠ«ÜãÊÜá±Ý®Ü ÊÜááíñÝ¨Ü A±Ý¿áWÜÙÜá ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÃæãàXWÜÙÜÈÉ ÖæaÜác ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXÃÜáñܤÊæ.

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ¨æç×PÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛÆá H®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?

¨æç×PÜ BÃæãàWÜ ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙÜ PÜáÄñÜá gÝWÜꣿá®Üá° ÊÜáãwÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠ¨æç×PÜ A®ÝÃæãàWÜÂÊÜ®áÜ ° BÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñÜ¨È Ü Á É áà ±ÜñÖ ¤æ b Ü c AÊÜâWÜÚWæ bQñæÕ PæçWã æ ÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá D Äࣿá ÓÜÊáÜ ÓæÂWÜÙÜ £àÊÜÅñ¿ æ á®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜÆá ÓÜÖÝ¿áPÝÄ. D E¨æઠÍÜPÝRX ÖÜÔÊÜâ, ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜ, ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ ÊÜáñÜᤠÃÜP¨ ¤Ü ã æ ñÜv ¤ WÜ ÙÜ ® Ü áÜ ° PÝÆPÝÆPæR ±ÜÄàüÔ ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ ®ÜvÓæ áÜ £¤Ã¸ Ü àæ PÜá. C¨ÜPRæ ±ÜäÃÜPÊ Ü ÝX, ÃÜP¨ ¤Ü È Ü Ã É áÜ ÊÜ WÜáPÉ ã æ àÓÜ… AíÍÜ, PæãàÇæÓÝóÇ… ÊÜáorWÙÜ ® Ü ã Ü ° PÝÆPÝÆPæR ±ÜÄàüÔPæãÙÜáÊ Û âÜ ¨Üá PÜãvÜ ±ÜÅÁãàg®ÜPÝÄ. D Äà£¿á ¨æç×PÜ ñæãí¨ÜÃWæ ÙÜ áÜ ¸Ý˜ÓܨíÜ ñæ ÃæãàX ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ BÃæçP¨ æ ÝÃÜÄŸºÄWÜã ÃæãàWÜ¨Ü BÃÜí»Ü¨Ü ÖÜíñÜ¨È Ü Á É áà ÊÝ¿ÞÊÜáWÜÙÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®Í Ü çæ È¿áÈÉ AWÜñÂÜ ÊÜÞ±ÝìvÜá ÊÜÞwPæãÙÜáÊ Û íÜ ñæ ¯©ìÐÜr ÓÜÆÖæ, ÓÜãaÜ®Wæ ÙÜ ® Ü áÜ ° ¯àvÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÍÂÜ PÜÊÝXÃÜáñܨ ¤ .æ

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÚWæ aÜoáÊÜqPæÀáí¨ÝWÜáÊÜ ±ÜÅÁãàg®æWÜÙæà®Üá?

¨æç×PÜ

PæÆÊÜâ LÐÜ«WÜ Ú Ü í¨Ü ÓÜí»ÜËÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜ¨È Ü ® É Ü ÖæaÙcÜ Ê Ü ® Ü áÜ ° PÜwÊæá ÊÜÞvÜÆá A¥ÜÊÝ ñÜãPÜ ÖæaÝcWáÜ ÊÜâ¨Ü®áÜ ° ñܲӳ Æ Ü á


¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ áÜ ÓÜÖÝ¿áPÝÄ¿ÞWÜŸÆÉÊâÜ . A˜PÜ JñÜv ¤ Ü A¥ÜÊÝ E¨æàÌ WÜ, ÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ ÊÜáñÜᤠÖÜê¨Ü¿á ÓÜíŸí˜à ÃæãàWÜWÚ Ü í¨Ü EípÝWÜáÊÜ A±Ý¿áÊÜ®áÜ ° ñÜXÓY áÜ ÊÜ ¯qr®È Ü É PÜãvÜ C¨Üá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܨ ¤ .æ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÝÌÓ$§Ü ÂÊÜ®áÜ ° PÜãvÜ ÖæbÓc áÜ ñܨ ¤ æ ÊÜáñÜᤠiàÊÜ®¨ Ü Ü WÜá|ÊÜáorÊ® Ü áÜ ° ÓÜá«ÝÄÓÜáñܨ ¤ .æ

BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÃÜOæWæ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° PæçWæãÙÜÛÆá ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜ Î¶ÝÃÜÓÜáÕWÜÙÝÊÜâÊÜâ?

BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÃÜOWæ æ ÓÜíŸí˜Ô ±ÜÅ£©®ÜÊä Ü PܯÐÜÊ r íæ ¨ÜÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 20 ¯ËáÐÜWÙÜ Ü PÝÆ PæçWã æ ÙÜáÊ Û Ü ÖÜ¨Ê Ü Ä Ü ñÜ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° GÆÉÃã Ü ÊÜÞvܸàæ PæíŸá¨Ü®áÜ ° ζÝÃÜÓáÜ Õ ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܨ ¤ .æ ÖÜê¨Ü¿á ŸwñÜÊ® Ü áÜ ° ÖæbÓc áÜ ÊÜ ÊÜáñÜᤠH¨ÜáÔÃÜá ÖÝWÜã ¸æÊÃ Ü áÜ ŸÄÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÝ¿ÞÊÜáÊÜ®áÜ ° C¨Üá JÙÜWã æ ÙÜáñÛ ¨ ¤Ü .æ ÎàZÅW£Ü ¿á ÊÝQíWÜ… ÊÜááíñÝ¨Ü HÃæãà¹PÜ… ÊÝ¿ÞÊÜáWÜÙáÜ A¥ÜÊÝ ÓæçQíÉ WÜ… aÜoáÊÜqPæWÙÜ ® Ü áÜ ° ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÜãbÓÜÇÝWÜáñܨ ¤ .æ 20 ¯ËáÐÜWÙÜ Ü ÊÝ¿ÞÊÜá¨Ü AÊܘ¿á®Üá° GÃÜváÜ »ÝWÜWÙÜ ÝX ËíWÜwÔPæãÙÜŸ Û ÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ Jí¨Üá »ÝWÜ¨Ü ÊÝ¿ÞÊÜáÊÜ®áÜ ° PܯÐÜr 10 ¯ËáÐÜWÙÜ PÜ ÝÆ ¯ÃÜíñÜÃÊ Ü ÝX ÊÜÞvܸàæ PÜá. ÖÜ¨Ê Ü Ä Ü ñÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÈ,É WÝvÜì¯íW… ÊÜááíñÝ¨Ü C¯°ñÃ Ü Ü ¿ÞÊÜâ¨æà aÜoáÊÜqPæWÙÜ ã Ü PÜãvÜ ÓÜÖPÜ ÝÄ¿ÞWÜŸÆÉÊâÜ . ¯¿áËáñÜÊÝX ÊÜÞvÜᣤ¨Ã ªÜ ,æ ±ÝÃÜí±ÜÄPÜÊÝX ÃÜã{¿áÈÉÃáÜ ÊÜ ÁãàWÝÓÜ®¨ Ü íÜ ñÜÖÜ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæWÙÜ áÜ PÜãvÜ ÓÜÖÝ¿áPæR ŸÃÜáñÜÊ ¤ .æ

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜÊÜÃÜá ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜíñæ Eñæ¤àiÓÜáÊÜÈÉ G¨ÜáÄÓÜŸÖÜá¨Ý¨Ü ÓÜÊÝÆáWÜÙÝÊÜâÊÜâ? ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜ Öæbc®Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜá iàÊÜ®ÜÍæçÈ¿á Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ AÐæãrí¨Üá EñÝÕÖÜÊÜ®Üá° ñæãàÃÜÇÝÃÜÃÜá. BÃæçPæ¨ÝÃÜÃÜá A¥ÜÊÝ BÃæãàWÜ ÊÜ꣤±ÜÃÜÃÜá B PÜáÄñÜá AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá ±ÜÅ¿áñÜ° ±ÜorÃÜã, AíñÜÖÜ ÃæãàXWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜÃÜá, Öæbc®Ü ±ÜÅ£Ãæãà«Ü JvÜáxñݤÃæ. D GÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜÈÉ TÝÀáÇæ¿á ÆûÜ|WÜÙÝX ±ÜÅPÜoWæãÙÜÛñæãvÜWÜáñܤÊæ. PæÆÊÜâ ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜáñÜᤠbQñæÕWÝX ¯àvÜÇÝ¨Ü LÐÜ«ÜWÜÙÜá A˜PÜ hæãàí±Üâ, ÖÜÔÊÜâ ÊÜáñÜᤠ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜÊÜ®Üá° ÖæbcÔ gvÜÊÝWÜáÊÜ iàÊÜ®Ü ÍæçÈWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜÂQ¤¿áá ÓÜá«ÝÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÝPÜÐÜár ËÍÝÅí£¿áá ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñܤ¨æ Gí¨Üá PæÆÊÜâ ÊæàÙæ BÃæçPæ¨ÝÃÜÃÜá ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ×àWæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, AÄËÆɨæÁáà Jí¨Üá A®ÝÃæãàWÜÂPÜÃÜ iàÊÜ®ÜÍæçÈ¿á®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá PÝÃÜ|ÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. ÃæãàX ÊÜáñÜᤠBÃæçPæ¨ÝÃÜÃÜá CŸºÃÜ®Üã° WÜÊÜá¯ÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÆÖæ, ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° ¯àw ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ ÊÜáñÜᤠËÍÝÅí£¿á®Üá° ÓÜÊÜá±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ A®Üá»ÜËÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞw ¨æç®Üí©®Ü iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÜÙæ¿ááÊÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£.

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ Öæãí©ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜíñæ ±æäà›ñÝÕ×ÓÜÆá BÃæçPæ¨ÝÃÜÃÜá ÖæàWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá? ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, ÃæãàXWÜÙæãí©Wæ BÃæçPæ¨ÝÃÜÃÜã ÓÜQÅ¿áÊÝX »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ ÓÜÖÝ¿áPÝÄ AíÍÜ. ©®Ü¯ñÜ ¯¿áËáñÜ ¨æç×PÜ aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜíñæ ÃæãàX¿á®Üá° ÖÜáĨÜáí¹ÓÜáÊÜ PÝ¿áì¨ÜÈÉ ±ÝÆPÜÃÜá ÓÜÖÜ®æ ÊÜáñÜᤠHPܯÐæu¿á®Üá° ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨Üá AñÜÂÊÜÍÜÂPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ.

D ¯qr®ÜÈÉ PæÆÊæäí¨Üá ËaÝÃÜWÜÙÜá.... ● ¯àÊÜâ ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÝWÜ G¨Ü᪠¯íñÜáPæãÚÛ ÊÜáñÜᤠÊÜá®æ¿áÈÉÁáà ÓÜáñݤvÜáñܤ ÊÜÞñÜ®Ýw ● ¯ÊÜá¾ ®ÝÀá¿á®Üá° ÊÝQíXWæ PÜÃæ¨æãÀáÂÄ ● ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á Êæáà騆 C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÜw¿áÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ ¿ÞÃܮݰ¨ÜÃÜã WæÙæ¿áÃܮݰXÔPæãÚÛ. AÊÜÃÜ®Üá° BWÝWÜ »æàq ÊÜÞvÜá£¤Ä ● ÓÜáSPÜÃÜÊÝ¨Ü ÍÜãÓÜ… «ÜÄÔÄ. C¨ÜÄí¨Ü ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜ ¸æàPæí¨ÜÃÝÊÝWÜ CbfÔ¨ÝWÜ ÊÝQíWÜ… ÖæãÃÜvÜŸÖÜá¨Üá ● ÊÜÞÆ… WÜÚWæ »æàqPæãor ÓÜí¨Ü»ì Ü ¨ÜÈÉ ÊÜáÖÜwWÜÙÜ ÊæáàÇæàÃÜÆá GÓÜRÇàæ oì A¥ÜÊÝ È¶Ü…r Ÿ¨ÜÇÝX ÊæáqrÆáWÜÙ® Ü à°æ E±ÜÁãàXÔ ● ¯ÊÜáWæ A£ ²Å¿áÊæ¯ÓÜáÊÜ ÖÝvÜ®áÜ ° ÖÝQPæãívÜá vÝ®Ü…Õ ÊÜÞw ● GÈÉí¨ÜÇݨÜÃÜã ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáWÜáÊÝWÜ GÃÜvÜá ¯Çݪ| ÊÜááíbñÜÊÝXÁáà ŸÔÕ¯í¨Ü CÚ¨ÜáPæãívÜá EÚ¨Ü ¨ÜãÃÜÊÜ®Üá° PÝÆ°wWæ¿áÈÉ PÜÅËáÔ

vÝ. ².q. ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…

ÖæaÜácÊÜÄ ±ÝūݱÜPÜÃÜá ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ ©

29 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


ÔRhæãàµÅà¯¿Þ (bñܤËPÜÆñæ)Àáí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ®Üá° BÃæçPæ ÊÜÞvÜÆá PæÆÊÜâ ÓÜÆÖæWÜÙÜá ÃæãàX¿áÈÉ ®Ý®Üá WÜÊÜá¯ÓܸæàPÝ¨Ü AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÝÊÜâÊÜâ?

ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨ÜÃæ BÃæçPæ¨ÝÃÜ®ÝX ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá?

Jí¨æãÊæá¾ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÆûÜ|WÜÙÜá ±Üâ®Ü@ PÝ~ÔPæãÙÜÛñæãvÜX¨ÜÃæ, ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá B Ô§£Wæ ÊÜáÃÜÙÜᣤ¨ªÝÃæ GíŸá¨Üá ¯ÊÜáWæ AÄÊÝWÜñæãvÜWÜáñܤ¨æ. AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜá, ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜQRíñÜÆã ¼®Ü°ÊÝ¨Ü ®ÜvÜáÊÜÚPæ¿á®Üá° ñæãàÃÜÇÝÃÜí¼ÓÜáñݤÃæ A¥ÜÊÝ LÐÜ«Ü ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜááíaæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üªíñæ ÊÜ£ìÓÜñæãvÜWÜáñݤÃæ. TÝÀáÇæ¿á ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜáÃÜáPÜÚÓܨÜíñæ ñÜvæ¿ááÊÜâ¨Üá ±ÜÅÊÜááSÊÝX¨æ. B¨ÜÃÜã, PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá Êæç¨ÜÂÃÜ ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ GÆÉÊÜ®Üã° ÊÜÞw¨ÜªÃÜã PÜãvÜ PæÆÊæäÊæá¾ ÔRhæãàµÅà¯¿Þ ÆûÜ|WÜÙÜá ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜáñܤÊæ. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜÈÉ ÃæãàWÜ ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨ÝWÜ, AÊÜÃÜá Êæç¨ÜÂÃÜ ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ LÐܘWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜÃæãà A¥ÜÊÝ CÆÉÊæäà GíŸá¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÆá ±ÜÄàüÔ. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá ñÜáíŸ ×à®Ý¿áÊÝX ÊÜ£ìÓÜñæãvÜX¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ BÓܳñæÅWæ ¨ÝSÇÝWÜáÊÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÀá¨ÜªÃæ, AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ A®ÜáÓÜÄÓÜÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ Jí¨Üá ËÐÜÊÜáÔ§£ ¯ÊÝÃÜPÜ PÝ¿áìÁãàg®æ¿á®Üá° ÊÜÞwoárPæãÚÛ. D ±Üqr¿áÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜá A¥ÜÊÝ BÓܳñæÅ¿á ñÜáñÜáì ÓÜí±ÜPÜì ÓÜíTæÂ, AíŸáÂÇæ®Õ… ÓÜí±ÜPÜì, B±ÜñÝRƨÜÈÉ ®æÃÜÊÝWÜ ŸÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ¨ÜãÃÜÊÝ~ ÓÜíTæÂWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ©oárPæãÚÛ. Jí¨æãÊæá¾ ÃæãàWÜ ÊÜáÃÜáPÜÚÔ¨ÜÃæ, PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃæãí©Wæ aÜbìÔ ÊÜááí¨æà®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ¯àÊÜâ ¯«ÜìÄÓÜŸÖÜá¨Üá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, Jí¨æãÊæá¾ ×àWݨÜÈÉ, ¯àÊÜâ AÊÜÃÜ®Üá° GÈÉ ¨ÝSÈÓÜáÊÜâ¨Üá, CñÝ©. 30

© ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ

ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊæáàÇæ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜáÊÜ LÐÜ«ÜWÜÙÜá Êæá¨ÜáÚ®Ü ÓÜíÊÝÖÜPÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ±ÜÅ»ÝÊܹàÃÜáñܤÊæ ÊÜáñÜᤠA®æçbfPÜ AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° EíoáÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá PÜñÜá¤, ¸æ®Üá°, Óæãío¨Ü »ÝWÜ¨Ü ÓÝ°¿ááWÜÙÜÈÉ ÓæÙæñÜÊÜâípÝWÜᣤ¨æ Gí¨Üá ¨ÜãÃÜᣤÃÜáÊÜÃæà GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô. Jí¨Üá PÜvæ PÜáÚñÜáPæãÙÜÛÇÝWܨæà ÊÜá®æñÜáíŸ KvÝvÜáñܤ AÓÝÌ»ÝËPÜ ÄࣿáÈÉ AËÍÝÅíñÜÃÜíñæ ÊÜ£ìÓÜᨪÝÃæÁãà GíŸá¨Ü®Üã° AÊÜÇæãàQÔ. Jí¨æãÊæá¾ AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜá AÓÝÌ»ÝËPÜ ÄࣿáÈÉ Óæpæ¨ÜáPæãívÜí£¨ªÝÃæÁãà, A¥ÜÊÝ ÓÝ°¿ááWÜÙÜÈÉ ÓæÙæñÜ˨æ Gí¨Üá ¨ÜãÃÜᣤ¨ªÝÃæÁãà GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÄWæ ¯àvÜÇÝXÃÜáÊÜ LÐÜ«ÜWÜÚí¨ÝWÜŸÖÜá¨Ý¨Ü AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ PÜáÄñÜá ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃæãí©Wæ ËÊÜÃÜÊÝX aÜbìÔ £Ú¨ÜáPæãÚÛ. ŸÖÜáñæàPÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX PÜívÜáŸÃÜŸÖÜá¨Ý¨Ü C¯°ñÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° CÈÉ ±ÜqrÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ● ÊÜáí¨Ü ¨ÜêÑr ● ÊÜáÆŸ¨Üœñæ ● ¸ÝÀá J|X¨ÜíñÝWÜáÊÜâ¨Üá ● A¯¿áËáñÜ MáñÜáaÜPÜÅWÜÙÜá ● ñÜÇæÓÜáñÜᤠ● aÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜ|¡ÓÜ|¡ Pæí±Üâ WÜáÙæÛWÜÙæàÙÜáÊÜâ¨Üá.

Êæç¨ÜÂÃÜÈÉ ®Ý®Üá PæàÙܸæàPݨܨæªà®Üá?

¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃÜá ¯ÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÞ×£¿á ÊÜáãÆ. AÊÜÃÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÚÛ. ¯àÊÜâ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° »æàqÊÜÞvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá ¿ÞÊæÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ PÜáÄñÜá PæàÙܸæàPÝX¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ŸÃæ©oárPæãÚÛ ¯Êæá¾ÆÉ ±ÜÅÍæ°WÜÚWÜã EñܤÃÜ ÔQR¨æ GíŸá¨Ü®Üá° TÝñÜÄÊÜÞwPæãÚÛ. ÔRhæãàµÅà¯¿Þ TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜÆáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæà®Üá? GÐÜár PÝÆ TÝÀáÇæ ¸Ý˜ÓÜŸÖÜá¨Üá? GÐÜár ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ LÐÜ«ÜWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝWÜŸÖÜá¨Üá? BÃæçPæ¨ÝÃÜÃÝX, ÃæãàX¿áÈÉ ¯àÊÜâ WÜÊÜá¯ÓÜᣤÃܸæàPÝ¨Ü ÃæãàWÜ ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ ÊÜáñÜᤠÆûÜ|WÜÙÝÊÜÊÜâ? ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá BñܾÖÜñæ¿áíñÜÖÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° A¥ÜÊÝ C®æã°ŸºÄWæ ®æãàÊÜ®Üá°íoáÊÜÞvÜáÊÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃæ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá? Gí¹ñÝ© ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° PæàÚ Êæç¨ÜÂÄí¨Ü ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨ÜáPæãÚÛ. ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃÜá ÊÝÃÜ¨Ü ¿ÞÊæÆÉ ©®ÜWÜÙÜÈÉ PæÆÓÜPæR ÖÝgÄÃÜáñݤÃæ ÊÜáñÜᤠËÍæàÐÜÊÝX ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£WÜÙÜá ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° £Ú©oárPæãÚÛ.


Êæç¨ÜÂÄWæ ®Ý®Üá ¿ÞÊæÇÝÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÓܸæàPÜá?

Êæç¨ÜÂÃæãí©X®Ü »æàq¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ÓܨÜá±ÜÁãàWܱÜwÔPæãÚÛ. TÝÀáÇæ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜááíaæ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá ÖæàX¨ÜªÃÜá GíŸá¨Ü®Üá° Êæç¨ÜÂÄWæ ËÊÜÃÜÊÝX ÖæàÚ. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ TÝÀáÇæ¿á PÜáÄñÝX Êæç¨ÜÂÃÜá H®æÆÉÊÜ®Üá° £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá ¯ÊÜáWܯ°ÓÜáñܤ¨æÁãà A¨æÆÉÊÜ®Üã° ÖæàÚ. Aí¨ÜÃæ, TÝÀáÇæ BÃÜí»ÜÊݨܨÜ᪠ÖæàWæ? Aí©¯í¨Ü H®æà®ÝX¨æ? TÝÀáÇæ BÃÜí»ÜÊݨÝX¯í¨Ü DÊÜÃæWæ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÄWæ LÐÜ«æãà±ÜaÝÃÜ ÊÜÞwԨܪÈÉ A¨ÜÃÜ ËÊÜÃÜWÜÙÜá ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° Êæç¨ÜÂÄWæ £ÚÔ. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá Gí¨Ý¨ÜÃÜã BñܾÖÜñæ¿áíñÜÖÜ ËaÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÃæ A¥ÜÊÝ ×íÓÝñܾPÜÊÝX ÊÜ£ìԨܪÃæ A¨Ü®Üá° Êæç¨ÜÂÄWæ £ÚÔ. ¯ÊÜá¾ PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá A¥ÜÊÝ ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜíŸí˜PÜÃÜá ¿ÞÃݨÜÃÜã C¨æà Äࣿá TÝÀáÇæÀáí¨Ü ŸÙÜȨܪÃæ A¨Ü®Üã° Êæç¨ÜÂÄWæ £ÚÔ. TÝÀáÇæ¿á PÜáÄñÜá ¯ÊÜáWæ H®Üá £Ú©¨æ, ¯ÊÜá¾ ²Å࣠±ÝñÜÅÃÜ ÊæáàÇæ ¯àÊÜâ CÄÔÃÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ, ¯Äàûæ CñÝ© GÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜá Êæç¨ÜÂÄWæ £Ú©ÃÜÈ. H®Ý¨ÜÃÜã ñÜáñÜáì ±ÜÄÔ§£ ÓÜí»ÜËÔ¨ÝWÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧñæ¿á®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ®Üá° ¯»ÝÀáÓÜáÊÜÈÉ ¯àÊæà®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá GíŸá¨Ü®Üá° Êæç¨ÜÂÃÜÈÉ PæàÙÜÆá ÊÜáÃæ¿á©Ä.

®Ü®Ü° ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá Ÿá©œËPÜƳPæR JÙÜWݨÝWÜ ®Ý®Üá ÖæàWæ ±ÜÅ£QÅÀáÓܸæàPÜá? &

Pæãà±Ü, A®ÜáÊÜÞ®Ü ±ÜÅÊÜ꣤, ÓÝÊÜÞiPÜ ×ígÄñÜ, A¥ÜìÊÝWÜ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ®Ý®Üá ÖæàWæ ¯ÊÜì×ÓܸæàPÜá?

¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|WÜÚÆɨæà ÔpÝrWÜŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ÊÜá¸ÝºWÜŸÖÜá¨Üá. PæÆÊæäÊæá¾ AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜá ÓÜíÍÜ¿á±ÜÅÊÜ꣤¿á®Üá° ñæãàÃÜŸÖÜá¨Üá. Jí¨æãÊæá¾ AÊÜÃÜ B Äࣿá Ôqr®Ü ÊÜñÜì®æ, ÓÜíÍÜ¿á ±ÜÅÊÜ꣤ ÖæãÓܨݨªæí¨Üá ¯ÊÜáWæ PÜívÜáŸí¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá ÓÜÄ¿ÞX LÐܘWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ªÝÃæÁãà GíŸá¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÆá ±ÜÄàüÔ. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° GÐærà ¯í©ÓÜÈ A¥ÜÊÝ ÊÜáã¨ÜÈÓÜÈ, ±ÜÄÔ§£ GÐærà ÓÜÊÝȮܨÝX¨ÜªÃÜã ±ÜÅ£QÅÀáÓÜÆá ÖæãàWܸæàw. ÍÝíñÜ ÄࣿáÈÉ, ÊæáÆá¨Ü¯¿áÈÉ AÊÜ®Üá/ AÊÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜwÓÜÆá ¿á£°Ô. CíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜÞvÜÆá ±ÜſᣰÓܸæàw. ¿ÞPæí¨ÜÃæ D Äà£¿á ±ÜÄÔ§£ TÝÀáÇæ¿á Jí¨Üá »ÝWÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ, ËáXÇÝX A¨Üá ñÜPÜ쟨ܜÊÝX CÃÜÇÝÃܨÜá. ÓÜíÍÜ¿á±ÜÅÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠÔqr®Ü ÊÜñÜì®æ

ÖæaÝcWÜáñݤÖæãà¨ÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¯¿áíñÜÅ|PæR ¸ÝÃÜ¨Ü Ô§£¿á®Üá° ñÜÆᲨæ Gí¨Üá ¯ÊÜáWæ A¯Ô¨ÜÈÉ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ. Jí¨æãÊæá¾ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá PÜáoáíŸ¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜá A¥ÜÊÝ AÊÜ®Ü/AÊÜÙÜ Óæ°à×ñÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤÆÉ GíŸ AíÍÜÊÜ®Üá° ¯àÊÜâ WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ, AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜ®Üá° ¯Êæã¾í©Wæ ±ÜÅÊÝÓÜPæR, PÜáoáퟨÜÊÜÃæÆÉÃÜ hæãñæWæ ÓæàÄ ÖæãÃÜWæ FoPæR A¥ÜÊÝ ÊÝQíXWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜÆá ±ÜſᣰÔ. PÜáoáퟨÜÊÜÃæãí©Wæ ¸æÃæ¿ááÊÜíñæ A¥ÜÊÝ Óæ°à×ñÜÃæãí©Wæ ¸æÃæ¿ááÊÜíñæ AÊÜ®Üá/AÊÜÙÜ®Üá° ñÜáíŸ JñݤÀáÓܸæàw. ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜá A£¿ÞX ¯¨æÅŸí¨ÜÊÜÃÜíñÝvÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÄí¨ÝX g®ÜÃæãí©Wæ ÓÜQÅ¿áÊÝX ¸æÃæ¿á¨æà CÃÜŸÖÜá¨Üá. LÐܘWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜᣤÃÜáÊÝWÜ AÊÜÃÜá Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ¯¨æÅŸí¨Üíñæ BvÜáñݤÃæÁáà GíŸá¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô. ÖÝX¨ÜªÈÉ Êæç¨ÜÂÃæãí©Wæ aÜbìÔ. PæÆÊÜâÊæàÙæ, LÐܘWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜá ñæã¨ÜÆáñܤ¨æ A¥ÜÊÝ ÓܳÐÜrÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ. Aí¥ÜÜÖÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃÜ®Üá° »æàqÊÜÞw ±ÜÄàüÔPæãÚÛ. AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÙÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜÆá LÐܘWÜÙÜ ±ÜÅÊÜÞ| Öæãí¨Ý~Pæ A¥ÜÊÝ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. ¯ÊÜá¾ Êæç¨ÜÂÃæãí©Wæ ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉÄ. ÓÜãbÓÜÇÝXÃÜáÊÜíñæ ¯¿áËáñÜÊÝX ±ÜÄûÝ AÊܘWÜÚWæ ÖÝgÃÝX ÊÜáñÜᤠÊÜááSÂÊÝX ¯Êæá¾ÆÉ A®ÜáÊÜÞ®ÜWÜÙÜ®Üá° SbñÜÊÝX ±ÜÄÖÜÄÔPæãÚÛ.

KÊÜì BÃæçPæ¨ÝÃÜ®ÝX ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÜá?

®Ü®Ü°®Üá°

®Ý®Üá

ÖæàWæ

¯ÊÜá¾ ŸWæY ¯àÊÜâ WÜÊÜá®ÜÖÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá AñÜÂíñÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ÓÜíWÜ£. ÔRhæãàµÅ௿ީí¨Ü ŸÙÜÆᣤÃÜáÊÜ ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ BÃæçPæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AÐÜár ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÓÜíWÜ£¿ÞXÃÜÈQRÆÉ. ©®Ü¨Ü PæÆÊÜâ ÊæàÙæ ¯ÊÜáWÝX ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ËáàÓÜÈoárPæãÙÜáÛÊÜíñæ ¯ÊÜá¾ ÊæàÙݱÜqr¿á®Üá° ÊÜÞwPæãÚÛ. FoÊÜ®Üá° ¹vܸæàw. ©®ÜÊÜä ¯¿áËáñÜÊÝX ÊÝ¿ÞÊÜá ÊÜÞw. PæÆÓÜÊÜá¿á qË ®æãàw A¥ÜÊÝ ±ÜâÓܤPÜÊÜ®Üá° K©. WæÙæ¿áÃæãí©Wæ ÖÜÃÜpæ ÖæãvæÀáÄ. ¯àÊÜâ B®Üí¨Ü Öæãí¨ÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw. A¨Üá ¯ÊÜáWæ ËÍÝÅí£¿á®Üá° ¯àvÜáñܤ¨æ. Jí¨æãÊæá¾ ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜÆã ¯ÊÜá¾ ²ÅࣱÝñÜÅÃÜ PÜáÄñæà bí£ÓÜáñܤ PÜáÚñÜÃæ Jí¨Üá PæÆÓÜ ÊÜÞw. ©®Ü¨Ü Jí¨Üá WÜípæ¿á PÝÆÊÜ®Üá° AÊÜÃÜ PÜáÄñÜá bíñæ ÊÜÞvÜÇæí¨æà ËáàÓÜÈw! C¨ÜÄí¨Ü Cwà ©®Ü AÊÜÃÜ ŸWæY bíñæ ÊÜÞvÜáñܤ PÜáÚñÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ñܱÜâ³ñܤ¨æ! BÃæçPæ ÊÜÞw ÊÜÞw ¯àÊÜä »ÝÊæäà¨æÌàWÜPæR JÙÜWÝWÜáÊÜíñݨÜÃæ ¯ÊÜáWÝX¿áã ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÚÛ. vÝ.Óܹà®Ý ÃÝÊ… Óæ³ÐÜÈÓr… WæÅàv… ÓæçQ¿ÞqÅÓr… ÊÜá®æãàÊæç¨ÜÂQà¿á Ë»ÝWÜ, ¯ÊÜÞخՅ ©

31 ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ嬆 «Ü̯ÊæãÙÜXÓÜáËPæ


BñܾÖÜñæ ñÜvæ¿ááÊÜ PÝÊÜÆáWÝÃÜ ñÜÃܸæ࣠¯àÊÜâ PÝÊÜÆáWÝÃÜÃÝWÜÆá Ÿ¿áÓÜᣤàÃÝ? l PÝÊÜÆáWÝÃܮݨÜÊÜ®Üá

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨ÜÈÉ BWÜáÊÜ BñܾÖÜñæ¿á®Üá° ñÜvæWÜorÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ Gí¨Üá ®Üí¹ÃÜáñݤ®æ ÊÜáñÜᤠB PÝÃÜ|PÝRX ñܮܰ ÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ¯àvÜÆá ԨܜÊÝXÃÜáñݤ®æ l ¿ÞÃݨÜÃÜã PÝÊÜÆáWÝÃÜ®ÝWÜŸÖÜá¨Üá:& ÎPÜÒPÜÃÜá, ±æäàÐÜPÜÃÜá, ®æÃÜæ&ÖæãÃæ¿áÊÜÃÜá, ÖÝÓærÇ… ÊÝvÜì®…WÜÙÜá, AÃÜPÜÒPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜ꣤±ÜÃÜÊÜÆÉ¨Ü B±Ü¤ÓÜÊÜÞÇæãàaÜPÜÃÜá l PÝÊÜÆáWÝÃܮݨÜÊÜ®Üá ñÝ®Üá ¿ÞÃݨÜÃÜã ˱ܣ¤®ÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° WÜá£ìst PÜãvÜÇæà GaÜcÄPæ Zípæ¿á®Üá° ¯àvܸæàPÜá AÊÜÄWæ ¸æàPÝ¨Ü ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÖÜíñÜ¨Ü »ÝÊÜ®ÝñܾPÜ ®æÃÜÊÜâ ¯àw B ®ÜíñÜÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜ꣤±ÜÃÜ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜ ñÜgnÃÜ ŸÚWæ PÜÙÜá×ÓܸæàPÜá

B±Ý¨Ü®æ ÊÜÞvܸæàw. BñܾÖÜñæ ¨èŸìÆ嬆 ÓÜíPæàñÜ GíŸí¥Ü ±Ü¨Ü ŸÙÜÓܸæàw. Aí¥Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ŸWæY Pæãà±ÜWæãÙÜÛ¸æàw ÊÜáñÜᤠAÊÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚí¨Ü ¨ÜãÃÜËÃܸæàw. ÊÜÂQ¤¿á ÓÝÊÜá¥ÜÂì¨Üñܤ ¨ÜêÑr ÖÝÀáÔ ÊÜáñÜᤠBñܯWæ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ JÙæÛ¿á AíÍÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá ÁãàbÓÜÆá Eñæ¤àiÔ. BñܾÖÜñæÂWæ ±ÜäÃÜPÜÊÝ¨Ü AíÍÜWÜÙÜ®Üá° (ÖÜÄñÜÊÝ¨Ü B¿áá«ÜWÜÙÜá, LÐÜ«Ü, Qào®ÝÍÜPÜ) ®ÝÍÜWæãÚÓÜÆá ÊÜáÃæ¿á¸æàw. AÊÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ŸWæÖÜÄ¿ááÊÜÊÜÃæWæ AÊÜÃÜ®Üá° HPÝíX¿ÞX ¹vܸæàw. ÓÜÌƳ ñÜÃܸæà£Àáí¨Ü ¯àÊÜâ PÝÊÜÆáWÝÃÜÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¹qGí ÇæàLp…®ÜÈÉÃÜáÊÜ ¯ÊÜÞخՅ ÓæíoÃ… ¶ÝÃ… ÊæÇ…¹àÀáíW…®ÜÈÉ PÝÊÜÆáWÝÃÜ ñÜÃܸæ࣠PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° £íWÜÙÜá ¹oár £íWÜÙÜá ®ÜvæÓÜÇÝWÜáñܤ¨æ.

PÝÊÜÆáWÝÃÜ H®Üá ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá?

BñܾÖÜñæÂWæ ±ÜÅ¿á£°Ô¨Ü ÊÜÂQ¤¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ²Åà£Àáí¨Ü PæàÚÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá, BñܮܮÜá° WèÃÜÊÜ©í¨Ü PÝ|áÊÜâ¨Üá, BñÜ®Ü »ÝÊÜ®æWæ A®Üá»Ü㣠ñæãàÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠBñܾËÍÝÌÓÜ©í¨Ü BÃæçPæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. B ÊÜÂQ¤ C®Ü°ÐÜár ¨ÜãÃÜ ÖæãàWÜáÊÜ £àÊÜÞì®Ü,

¯àÊÜâ D ñÜÃܸæ࣠Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ 080 26685948 / 9480829670 ÓÜíTæÂWæ PÜÃæ ÊÜÞw. ¯¿áñÜPÝÈPæ¿á ÊÜáá¨ÜÅ| ¯˜ÓÜÖÝ¿áPÜÃÜá : vÝ ÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ G®…. ÊÜáã£ì ¶èívæàÍÜ®… ¶ÝÃ… ÊæáíoÇ… ÖæÇ…¤ Aív… ®ÜãÂÃæãàÇæãàiPÜÇ… Óæç®ÜÕÓ….


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.