Page 1

SCHOOLGIDS 2010-2011 CITAVERDE College MBO-Groen Locatie Maastricht

E D R E GE V A T C I L L Elijk C O ur

u t a n

MBO-GROEN • 2010-2011

1


2

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


Voorwoord

Het leertraject centraal? Beleef je eigen groei! Voor u ligt de schoolgids 2010-2011. In deze gids is belangrijke informatie over onze school en de organisatie van het schooljaar opgenomen. Informatie over waar CITAVERDE College voor staat en wat wij willen bereiken met onze deelnemers. In deze schoolgids vindt u meer informatie over organisatie van het onderwijs, begeleiding, schoolvakanties en lestijden. Ook worden de reglementen en procedures beschreven die op school gelden en vindt u in deze schoolgids informatie over de kosten rondom het onderwijs. Aan ons de uitdaging om op een plezierige en inspirerende manier de verbinding te leggen tussen de even dynamische beroepspraktijk en ons onderwijs. Daarin is samenwerking een erg belangrijk aspect. Samenwerking binnen school en de diverse onderwijsteams, maar zeker ook met jou als deelnemer, u als ouder en het bedrijfsleven. Een juiste afstemming en goede relaties achten wij – net als u – van groot belang. Wij als CITAVERDE College Maastricht zullen er alles aan doen om dit schooljaar tot een succes te maken. Een veilige omgeving en met plezier leren en werken is daarbij essentieel. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan horen wij die graag. Namens de docenten wens ik iedereen die met onze school verbonden is een prettig schooljaar 2010-2011. O.L.G.M. Eussen Directeur CITAVERDE College Maastricht

MBO-GROEN • 2010-2011

3


Natuurlijk voel ik mij hier thuis.

natuurlijk

CITAVERDE College, ….   CITAVERDE College is een plek waar het bruist van levendigheid en waar leerlingen en studenten  zich prettig voelen in een groene omgeving. CITAVERDE heeft relatief kleine scholen waar wordt gewerkt aan de groei en interesses van elke deelnemer. staat persoonlijke aandacht en zorg voor de leerling hierbij voorop!   Dit schooljaar lanceren we een nieuwe campagne: CITAVERDE College, . wordt in deze campagne door CITAVERDE College vanuit drie punten belicht.   Ten eerste speelt de natuur bij CITAVERDE College een centrale rol. In ons onderwijs neemt het leren in een groene omgeving met planten, dieren en voeding een belangrijke plaats in.

Natuurlijk

Natuurlijk

natuurlijk

Maar in ons Groene onderwijs is er

natuurlijk ook aandacht voor creatieve

DE R E V E k C I TAL L ElG j C O ur i

u t a n

4

opleidingen, economische- en commerciële opleidingen, en opleidingen met de focus op zorg. Daarnaast willen we met deze campagne ook benadrukken dat goed onderwijs met veel individuele aandacht, zorg voor de leerling, goede doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen, leren door te doen en persoonlijke groei voor ons vanzelfsprekend zijn. vinden wij dat belangrijk!     , CITAVERDE College

Natuurlijk Natuurlijk

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


Inhoudsopgave Contactgegevens CITAVERDE College Maastricht 1. Het CITAVERDE College 1.1 Algemene informatie 1.2 Maatschappelijke visie 1.3 Locaties 1.4 College van Bestuur 1.5 Raad van Toezicht 2. Visie van de school 2.1 Beleef je eigen groei! 3. Organisatie van het onderwijs 3.1 MBO-Groen in het kort 3.2 Soorten opleidingen 3.3 CategorieĂŤn beroepsonderwijs 3.4 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3.5 Onderwijsontwikkelingen in het MBO 3.6 PTC + / IPC Groene Ruimte 3.7 Internationalisering 3.8 Toetsing en examinering 3.9 Verantwoording begeleide onderwijstijd 3.10 Inspectie van het Onderwijs 3.11 ICT in het onderwijs 3.12 Foto- en video-opnames 3.13 Begrippenlijst MBO-Groen 4. Begeleiding 4.1 Intakegesprek 4.2 Deelnemerbegeleiding 4.3 Zorgstructuur 4.4 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten 4.5 Passend Onderwijs 4.6 GGD 4.7 Exitgesprek 5. Medezeggenschap 5.1 De Medezeggenschapsraad 5.2 Keten Advies Raden 6. Reglementen 6.1 Deelnemersstatuut 2009-2012 6.2 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 6.3 Schoolreglement Sociale Veiligheid 6.4 Gedragscode 6.5 Gebruik informatie- en communicatiemiddelen 6.6 Schoolreglement CITAVERDE College Maastricht

7 8 8 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 12

13 14 14 14 15 17 18 18 18 23 23 23 24 24 25 25 27 28 28 28 30 30 30 31 32 32 33

7. Roosters 34 7.1 Vakanties schooljaar 2010- 2011 34 7.2 Open Dagen 34 7.3 Lestijden 34 8. Kosten 36 8.1 Studiekosten 36 8.2 Studiefinanciering 36 8.3 Onderwijskaart 36 8.4 Tegemoetkoming in de schoolkosten 36 8.5 Leerlinggebonden financiering 36 8.6 Vrijwillige ouderbijdrage 37 8.7 Verzekeringen 38 9. Calamiteiten 39 Korte informatie wat te doen bij calamiteiten 39 MBO-GROEN • 2010-2011

5


ke j i l r u u t a n t Werken me ik d n i v t a d , n materiale t. interessan

6

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


CONTACTGEGEVENS CITAVERDE COLLEGE MAASTRICHT Bezoekadres Geusseltweg 45c 6225 XS Maastricht Telefoon: 043 - 362 90 60 Fax: 043 - 362 90 61 Website

www.citaverde.nl

E-mailadres

maastricht@citaverde.nl

Digitale schoolgids

www.citaverde.nl/schoolgids

Locatiedirecteur

Dhr. O. Eussen

Adjunctdirecteur

Mevr. J. Boessen

Ziekmeldingen

Telefoon: 043 - 362 90 60

Bankgegevens

ABN AMRO T.a.v. CITAVERDE College Maastricht Rekeningnummer 40.54.99.809

In deze schoolgids is geen volledige lijst met contactgegevens van de medewerkers van CITAVERDE College locatie Maastricht opgenomen. Hiervoor verwijzen we u naar de website: www.citaverde.nl/schoolgids.

MBO-GROEN • 2010-2011

7


1. Het CITAVERDE College

1.1 Algemene informatie Het CITAVERDE College is een in het oog springende kennisinstelling met een gevarieerd onderwijsaanbod. Deelnemers kunnen bij het CITAVERDE College VMBO- en MBO-opleidingen volgen. Voor volwassenen biedt het CITAVERDE College cursus- en contractonderwijs aan. Er zijn schoollocaties in Heerlen, Horst, Nederweert, Maastricht en Roermond. Deze schoolgids bevat nuttige informatie over ons MBO-onderwijs. De meeste zaken zijn op dezelfde manier geregeld bij de verschillende locaties van het CITAVERDE College. Soms gelden er bij een bepaalde schoollocatie echter andere of aanvullende regels. Om alle informatie duidelijk op een rijtje te zetten heeft CITAVERDE College locatie Roermond daarom een eigen MBOschoolgids. 1.2 Maatschappelijke visie Het CITAVERDE College wil in onze moderne samenleving een betrokken rol spelen en samen met haar deelnemers een actieve rol spelen in het maatschappelijk leven. De brede maatschappelijke opdracht van het CITAVERDE College wordt in de praktijk ingevuld door de deelnemers beter te laten ervaren welke waarden van toepassing zijn op een samenleving waarin ieders verantwoordelijkheid telt. Maatschappelijke visie in de praktijk Onze deelnemers verwerven in de dagelijkse praktijk competenties die behalve op vakvaardigheid ook gericht zijn op maatschappelijk functioneren. Daarom hecht het CITAVERDE College grote waarde aan het feit 8

dat leerlingen in de praktijk ervaren wat hun rol is en wat hun verantwoordelijkheden zijn. Het CITAVERDE College biedt haar deelnemers de mogelijkheid om zich op een breed maatschappelijk vlak te oriënteren, waarbij in veel gevallen duurzaamheid en het brede groene domein een rol spelen. Denk hierbij aan het bedenken en uitvoeren van activiteiten in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of kinderboerderij. Daarnaast dragen leerlingen van het CITAVERDE College hun steentje bij aan mantelzorgprojecten, bosprojecten, dieren-doe-dag, onderhoud van speeltuinen en maatschappelijke stages in Afrikaanse landen. Door het organiseren van stages, loopbaanleren, oriëntatie in het bedrijfsleven en praktische sector-oriëntatie is er een grote wederzijdse betrokkenheid tussen school en het bedrijfsleven en kan het CITAVERDE College haar opleidingstrajecten in het VMBO en het MBO optimaal vormgeven. Het CITAVERDE College neemt haar maatschappelijke betrokkenheid serieus en probeert een betekenisvolle bijdrage aan onze dynamische maatschappij te leveren. 1.3 Locaties Het CITAVERDE College bestaat uit een vijftal schoollocaties die verspreid zijn over heel Limburg.

CITAVERDE College locatie Heerlen – VMBO en MBO Heldevierlaan 12 6415 SB Heerlen Telefoon: 045 - 570 08 88 Fax: 045 - 570 08 89 E-mail: heerlen@citaverde.nl

CITAVERDE College locatie Horst – VMBO en MBO Spoorweg 8 5963 NJ Horst Postbus 6214 5960 AE Horst Telefoon: 077 - 398 16 20 Fax: 077 - 398 63 45 E-mail: horst@citaverde.nl CITAVERDE College locatie Maastricht – MBO Geusseltweg 45c 6225 XW Maastricht Telefoon: 043 - 362 90 60 Fax: 043 - 362 9061 E-mail: maastricht@citaverde.nl

CITAVERDE College locatie Nederweert – VMBO Pastoor van der Steenstraat 5 6031 EB Nederweert Postbus 2709 6030 AA Nederweert Telefoon: 0495 - 632 130 Fax: 0495 - 633 919 E-mail: nederweert@citaverde.nl CITAVERDE College locatie Roermond – VMBO en MBO Jagerstraat 6 6042 KA Roermond Postbus 1050 6040 KB Roermond Telefoon: 0475 - 346 346 Fax: 0475 - 346 300 E-mail: roermond@citaverde.nl

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


Daarnaast heeft CITAVERDE College een uitvoeringslocatie in Horst – het Agrologistiek Centrum – en zijn het College van Bestuur, het Bestuursbureau en Cursus & Contract gevestigd in Herten-Roermond. College van Bestuur Bestuursbureau Louis Eijssenweg 5 6049 CD Herten-Roermond Postbus 569 6040 AN Roermond Telefoon: 0475 - 389 160 Fax: 0475 - 389 161 E-mail : info@citaverde.nl Website: www.citaverde.nl Cursus & Contract Louis Eijssenweg 5 6049 CD Herten-Roermond Postbus 569 6040 AN Roermond Telefoon: 0475 - 389 190 Fax: 0475 - 389 199 E-mail: cursus@citaverde.nl Stuur correspondentie altijd naar het postadres van een locatie. De verwerking van poststukken gaat zo aanmerkelijk sneller dan via het bezoekadres. Kijk voor uitvoerige informatie over de verschillende locaties van CITAVERDE College op onze website: www.citaverde.nl 1.4 College van Bestuur Het College van Bestuur van het CITAVERDE College bestaat uit: De heer J.P.M. Janssen, voorzitter Algemene zaken en organisatieontwikkeling, Onderwijs, ICT, Kwaliteitsmanagement en Internationalisering. Mevrouw Drs. J.V. Christophe, lid Human Resource Management, Arbo-beleid, Financiën, Marketing en MBO-GROEN • 2010-2011

PR, Facilitair management, Gebouwbeheer en Cursus & Contract.

1.5 Raad van Toezicht De ontwikkelingen rond meervoudige publieke verantwoording en het wettelijk kader waarbinnen het CITAVERDE College opereert – de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs – hebben om een explicietere keuze in de relatie bestuur / onderwijsinstelling gevraagd: “Wie is waar voor verantwoordelijk en hoe wordt dit gecontroleerd?” Om dit te bereiken is het Algemeen Bestuur op 1 januari 2005 omgevormd tot een Raad van Toezicht, een toezichthoudend orgaan op het bestuur en het beheer van de instelling. Het College van Bestuur vormt hierbij het bevoegd gezag. Samenstelling Raad van Toezicht: De heer ir. A.J.M. Janssen, voorzitter (LLTB) De heer drs. C.E.M. de Waal, vice-voorzitter (CvB/MR) Mevrouw H.M.S. Crooijmans (LLTB) De heer G.J.A.J. Wagemans (coöptatie) De heer E.J.A.J. Titulaer (coöptatie) De heer A.J. Droppert (coöptatie) De heer dr. J.G.F. Cörvers (CvB / MR) 9


ok o k j i l r u u t a N re m e n r e d n o voor schap. 10

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


2. Visie van de school

2.1 Beleef je eigen groei! Beleef je eigen groei! Daarmee kiest het CITAVERDE College voor onderwijs waarbij het leertraject centraal staat. Beleven, zeker, maar wel op basis van kwaliteit. Het CITAVERDE College werkt vanuit een aantal zorgvuldig geformuleerde kernwaarden. Het CITAVERDE College: • is the green place to be; • ontwikkelt zich continu; • is daadkrachtig; • biedt meerwaarde; • heiligt de persoonlijke touch; • daagt uit, werkt samen; • is trots op het CITAVERDE College; • is op weg naar de nieuwe wereld. Opleiden betekent meer dan alleen het overdragen van theoretische kennis via vastomlijnde scholingsprogramma’s. Juist in combinatie met leren in en uit de praktijk ontstaan flexibele competentiegerichte leertrajecten die de eigen groei – van elke deelnemer – mogelijk maakt. Die eigen groei betekent ook de persoonlijke, sociaal maatschappelijke vorming en ontwikkeling tot bewuste en sociaal betrokken (jong) volwassenen. Spraken we voorheen over onderwijs met hoofd, hart en handen, meer eigentijds geformuleerd spreken we nu over competentiegericht leren als evenwichtige samenhang tussen kennis, houding en vaardigheden. Hierdoor wordt een deelnemer van het CITAVERDE College succesvol als mens en succesvol op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Kortom: bij het CITAVERDE College beleef je je eigen groei. Dat wil je niet missen, daar wil je bijhoren!

MBO-GROEN • 2010-2011

11


3. Organisatie van het onderwijs

Het MBO-Groen biedt onbegrensde mogelijkheden en leidt op tot zeer uiteenlopende beroepen. Creatief, commercieel, ondernemend, werken met mensen, met planten of dieren, het is allemaal mogelijk binnen het MBO-Groen. 3.1 MBO-Groen in het kort

3.2 Soorten opleidingen

Het MBO-Groen is één van de richtingen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Sommige MBOopleidingen passen bij elkaar, qua opzet, mentaliteit en beroepsmogelijkheden. Een groep van bij elkaar passende opleidingen noemen we een ‘wereld’. Achter de poort van elke MBO-locatie van CITAVERDE College gaan zeven totaal verschillende werelden schuil. Elk met een eigen kleur en sfeer:

CITAVERDE College biedt verschillende soorten opleidingen aan in het MBO-Groen: • Opleidingen binnen de Beroepsopleidende Leerweg (BOL); • Opleidingen binnen de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL); • Cursus- en contractonderwijs (cursussen en bedrijfsgerichte opleidingen).

• • • • • • •

Surprising Nature Animal Friends Good Food Mighty Machines Dynamic Design Big Business Natural Health

In principe biedt elke richting aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Bij CITAVERDE College zoeken we naar de beste manier om het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de deelnemer. We werken altijd vanuit praktijksituaties en proberen onze deelnemers op maat op te leiden, het liefst zoveel mogelijk op en met behulp van bedrijven. Dit doen we in Nederland en ook in het buitenland, in kleine groepen waar iedereen elkaar kent. Deelnemers krijgen steeds minder met schriftelijke examens te maken, maar met ‘Proeven van Bekwaamheid’, waarin ze laten zien wat ze kunnen. Die proeven laten we zoveel mogelijk in echte bedrijfssituaties plaatsvinden.

12

Beroepsopleidende Leerweg (BOL) Binnen de Beroepsopleidende Leerweg zitten deelnemers voornamelijk op school en volgen ze een dagopleiding. Deelnemers die een BOLopleiding volgen worden dus eerst volledig opgeleid voordat ze tot de arbeidsmarkt toetreden. Het praktijkgedeelte (beroepspraktijkvorming of stage) van een BOL-opleiding wordt gevolgd bij een leerbedrijf. Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) combineert werken met leren. Deze richting is meer geschikt voor ‘doeners’. Bij het volgen van een BBL-opleiding sluiten deelnemers een arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf en staan de beroepsactiviteiten die ze – minimaal 20 uur per week – bij dit bedrijf uitvoeren centraal. De praktijkbegeleider van het leerbedrijf draagt tijdens de dagelijkse werkzaamheden zijn kennis van de praktijk over op de deelnemer. Daarnaast gaan de deelnemers één dag per week naar school. Door de school worden werkopdrachten verstrekt die bij het leerbedrijf moe-

ten worden uitgevoerd. Op school worden ook de theoretische achtergronden bij de werkopdrachten besproken. Een docent begeleidt de stage (beroepspraktijkvorming) bij het leerbedrijf. Cursus- en contractonderwijs CITAVERDE College verzorgt cursussen en maatwerktrajecten voor volwassenen voor alle beroepssectoren in de land- en tuinbouw. Neem voor meer informatie contact op met: Cursus & Contract Telefoon: 0475 - 389 190 Website: www.citaverde.nl E-mail: cursus@citaverde.nl 3.3 Categorieën beroepsonderwijs De naamgeving in het MBO gaat veranderen. Met ingang van het nieuwe schooljaar heet niveau 1: sector startniveau. De niveaus 2 en 3: Middelbaar Vakonderwijs. Niveau 4 blijft Middelbaar Beroepsonderwijs heten. De oude niveaubenaming zorgde te vaak voor verwarring; het bleek onvoldoende helder waar de verschillende niveaus voor stonden. Middelbaar Vakonderwijs leidt op tot vakmanschap. Wie verder wil, kan doorstromen naar het Middelbaar Beroepsonderwijs. Dat leidt op tot ondernemerschap, tot vakspecialist. Wie verder wil, kan doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs. 3.4 Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijsproces en heeft als doel de deelnemer kennis te laten nemen van de technische-, sociale-, organisatorische- en bedrijfseconomische aspecten van bedrijven.

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


il w k j i l r u u t Na in ik studeren een prettige omgeving. Op school zijn er verschillende vormen van leren in de praktijk: • BPV: Beroepspraktijkvorming is een vorm van leren in de praktijk waarbij studenten bij een (Aequor) erkend leerbedrijf werken en leren om routine op te doen en om beroepsvaardigheden te ontwikkelen. Hiervoor wordt een praktijkovereenkomst gesloten met het leerbedrijf. • Leren in de praktijk: studenten leren gericht opdrachten uit te voeren in een erkend bedrijf, individueel en in groepsverband. De opdrachten zijn ontwikkeld door school en/of de ondernemer. • Dagstage: er wordt gedurende het schooljaar één of twee dagen per week stage gelopen. • Blokstage: er wordt gedurende een aaneengesloten periode van zes tot tien weken stage gelopen. De student is vier of vijf dagen per week aanwezig in het leerbedrijf. • Projecten: De student werkt aan een project, individueel of in groepsverband voor een organisatie. De BPV-coördinatoren spelen een centrale rol bij de bemiddeling van BPV-adressen. Deelnemers kunnen met hun vragen over dit onderwerp terecht bij de coördinator van de school. Voor CITAVERDE College Maastricht is de BPV-coördinator Dhr. G. Sluijsmans E-mail: g.sluijsmans@citaverde.nl 3.5 Onderwijsontwikkelingen in het MBO Om beter aan te sluiten bij de vraag van het bedrijfsleven en om deelnemers meer, beter en leuker te laten leren, is het onderwijs steeds MBO-GROEN • 2010-2011

13


in ontwikkeling. Waar we voorheen spraken van Competentiegericht onderwijs, spreken we vanaf het nieuwe schooljaar 2010 van ‘onderwijsontwikkeling MBO’, onderwijs dat deelnemers in staat stelt om de vereiste kennis, vaardigheden en een beroepshouding te verwerven. In het MBO werken we met kwalificatiedossiers, waarin voor alle opleidingen wordt beschreven aan welke eisen een deelnemer moet voldoen om een diploma te behalen. De overheid stelt deze eisen vast; dus wát een deelnemer moet kennen en kunnen. De scholen zijn vervolgens verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijs, dus hóe zij deelnemers de kennis, vaardigheden en beroepshouding bijbrengen. Scholen zijn verantwoordelijk voor de programmering, inrichting en examinering van het onderwijs. De manier waarop deelnemers worden opgeleid ligt niet vast; scholen zijn hier vrij in.   Alle kwalificatiedossiers samen – opgesteld door het onderwijs en bedrijfsleven – vormen de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Deze structuur geeft het kader voor het competentiegerichte onderwijs; dus wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Door het leren in en uit de praktijk maximaal in te bouwen in het opleidingsplan en goede afspraken te maken met het bedrijfsleven, wordt het opleidingstraject van deelnemers bij CITAVERDE College veel aantrekkelijker, leuker en interessanter. 3.6 PTC+ / IPC Groene Ruimte Het is mogelijk om tijdens de opleiding enkele dagen praktijkonderwijs te volgen aan het PTC+ / IPC Groene Ruimte. Meestal zijn dit drie aaneengesloten dagen met twee over14

nachtingen. De overnachtingen zijn niet verplicht, de praktijkdagen wel. Tijdens deze periode worden toetsen afgenomen of onderdelen aangeboden die voor de opleiding verplicht zijn. Eventuele praktijkkleding gedurende deze dagen wordt verzorgd door PTC+ / IPC Groene Ruimte. Vervoer naar PTC+ / IPC Groene Ruimte is op eigen gelegenheid. Degene die gebruik maken van het hostel tijdens de praktijkweek, krijgen de volgende service aangeboden: • slaapgelegenheid (twee personen per kamer, centrale was- en toiletgelegenheid); • volledige verzorging van ontbijt, lunch en diner; maaltijden zijn in buffetvorm; • als je een dieet moet volgen of vegetarisch eet, geef dit alstublieft van tevoren door en meld dit ook nog even bij de ontvangst in het hostel; • recreatiemogelijkheden (bar, biljart, televisie, volleybalveld, lectuur, enzovoort). In de pauzes is er in het hostel (gratis) koffie en thee te verkrijgen. Daarnaast zijn er automaten met koek, snoep, en andere versnaperingen (tegen betaling). Overnachting en/of eten op PTC+ / IPC Groene Ruimte is niet verplicht. De kosten blijven dan echter hetzelfde. Aan het begin van elk schooljaar krijgt de deelnemer te horen op welke dagen de praktijkdagen zijn. Meer informatie wordt van tevoren op school uitgedeeld. Meer informatie Algemene informatie over PTC+ is te vinden op de website www.ptcplus.com, terwijl meer informatie over IPC Groene Ruimte te vinden is op www.ipcgroen.nl

3.7 Internationalisering Bij CITAVERDE College krijgen deelnemers de mogelijkheid om een BPV-periode in het buitenland door te brengen. De school kan, met behulp van Europese gelden een gedeelte van de onkosten betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het gekozen land en daarbij wordt er niet voor alle landen een bedrag verstrekt. De school kan bemiddelen bij het vinden van adressen, maar het is ook mogelijk om zelf een stageplek te zoeken. Deze stageplek kan een bedrijf zijn of een onderwijsinstelling. Meer informatie Centrale Contactpersoon Internationalisering: Dhr. P. Gehlen E-mail: p.gehlen@citaverde.nl, Website: www.citaverde.nl/international 3.8 Toetsing en examinering Toetsing en examinering binnen het onderwijs gebeurt o.a. door middel van Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) als onderdeel van zogenaamde ‘examenstandaarden’. Kern van de examenstandaarden zijn de kritische beroepssituaties. Dit zijn korte beschrijvingen van het beroepsfunctioneren dat van de examenkandidaat wordt verwacht. De nadruk ligt hierbij op de kritische elementen uit het beroep. Voor elk kwalificatiedossier of voor elke uitstroom is een set van examenstandaarden ontwikkeld. Een niveau 1 kwalificatiedossier / uitstroom kent meestal maar één examenstandaard; voor een niveau 4 kwalificatiedossier / uitstroom zijn gemiddeld vier examenstandaarden ontwikkeld. Het aantal examenstandaarden in een set bepaalt het aantal

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


proeven van bekwaamheid. Deze verspreidt de deelnemer over zijn / haar opleiding en moet deze succesvol afleggen. In de Proeve van Bekwaamheid laat de deelnemer zien dat hij in de echte beroepspraktijk kan functioneren. De deelnemer beheerst zijn vak, kent de achtergronden en weet hoe hij zich in bepaalde situaties moet gedragen. Maar kan hij zijn competenties ook in onderlinge samenhang inzetten in de context van een echt bedrijf waarbij hij niet exact weet wat er wanneer zal gebeuren. En op momenten dat het spannend wordt, zal hij keuzes moeten maken en actie ondernemen. Dat is de Proeve van Bekwaamheid. Daar ligt ook het onderscheid met het portfolio dat tijdens het opleidingsproces wordt gevuld. Daarin laat de deelnemer via allerlei oefensituaties en opdrachten zien dat hij steeds meer onderdelen (kennis, vaardigheden, competenties) beheerst. Pas als de deelnemer voldoende onderdelen beheerst, kan hij in de Proeve van Bekwaamheid aantonen die onderdelen ook in samenhang en in de wispelturigheid van de beroepspraktijk te kunnen aanwenden. De examensecretaris bij CITAVERDE College Maastricht is Dhr. J. Thissen E-mail: j.thissen@citaverde.nl Bezwaar tegen resultaat beoordeling Een deelnemer kan binnen vijf werkdagen na afname van een Proeve van Bekwaamheid bij de voorzitter van de examencommissie van de locatie bezwaar aantekenen tegen het resultaat van de beoordeling. De voorzitter van de examencommissie van de locatie neemt binnen tien werkdagen een beslissing inzake dit bezwaar MBO-GROEN • 2010-2011

en deelt dit de deelnemer en de examinator / surveillant schriftelijk mede. Dit doet hij nadat de deelnemer en de examinator / surveillant gehoord zijn. Bezwaar tegen sanctie naar aanleiding van onregelmatigheden Een deelnemer kan binnen vijf werkdagen nadat hij door de voorzitter van de examencommissie van de locatie schriftelijk in kennis is gesteld van een sanctie naar aanleiding van onregelmatigheden bezwaar aantekenen tegen de betreffende sanctie. De voorzitter van de examencommissie van de locatie neemt binnen tien werkdagen een beslissing inzake dit bezwaar en deelt dit de deelnemer(s) en de examinator / surveillant schriftelijk mede. Dit doet hij nadat de deelnemer en de examinator / surveillant gehoord zijn. Indien enige vorm van bezwaar gerelateerd is aan de handicap van de deelnemer dient een ter zake deskundige geraadpleegd te worden over de uiteindelijke beslissing. Beroep Deelnemers kunnen na een bezwaarprocedure binnen tien werkdagen na het ontvangen van schriftelijk bericht van de beslissing van de voorzitter van de locatie examencommissie beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens. De kandidaat stuurt het beroepschrift aan: Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. de heer J. Jacobs Postbus 72 5280 AB Boxtel

Het beroepschrift bevat: 1. datum; 2. naam, adres en woonplaats van de appellant; 3. aanduiding van het orgaan tegen wiens beslissing het beroep is gericht; 4. een duidelijk omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, met overlegging van een afschrift indien de beslissing schriftelijk is kenbaar gemaakt, of, indien het beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van de appellant had moeten worden genomen; 5. de gronden waarop het beroep berust. 3.9 Verantwoording begeleide onderwijstijd Het MBO-onderwijs willen wij (nog) praktijkgerichter en competentiegerichter maken. Naast de traditionele vakkennis en beroepsvaardigheden wordt er aandacht besteed aan algemene competenties, zodat gediplomeerden wendbaar zijn op de arbeidsmarkt, ook als die in de loop van hun werkbare leven verandert. Dit leidt tot nieuwe, gestructureerde vormen van onderwijs en begeleiding van deelnemers. Niet altijd lesuren in de klas, maar meer in de praktijk, project- of opdrachtgericht, en meer kleinschalig of meer individueel (maatwerktrajecten). Deze vernieuwing zal de aantrekkelijkheid van ons onderwijs verhogen. Binnen een schooljaar dient elke deelnemer die een MBO BOL-opleiding volgt in totaal minimaal 850 uren begeleide onderwijstijd te ontvan15


ege: l l o C E D R E CITAV r o o v k o o k j i natuurl creativiteit. 16

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


gen. De school heeft de verplichting om deze aan de deelnemer aan te bieden. Wil een deelnemer zijn diploma behalen, dan heeft deze de verplichting om minimaal 850 uur per schooljaar onderwijs te volgen. Om te verantwoorden dat deelnemers voldoende klokuren volgen, dienen zij per activiteit en/of les te tekenen voor aanwezigheid. CITAVERDE College heeft een inventarisatie gemaakt van manieren om invulling te geven aan deze nieuwe kwalificatiestructuur, waarbij recht wordt gedaan aan de nieuwe definitie van onderwijstijd. Er is een breed scala aan mogelijke activiteiten voorhanden die vallen binnen de nieuwe criteria. Deze activiteiten zullen gelden als onderwijstijd. Daarnaast zijn er ook maatregelen geïnventariseerd om structureel meer onderwijstijd voor deelnemers te plannen en maatregelen om incidentele, niet geplande lesuitval tegen te gaan. Bij iedere activiteit en maatregel is uitgewerkt op welke manier verantwoording plaats kan vinden. Dit met het oog op de communicatie over en verantwoording van (geplande en gerealiseerde) onderwijstijd richting deelnemers, ouders en onderwijsinspectie. Wanneer deelnemers niet deelnemen aan een activiteit waarvoor een bijdrage wordt gevraagd in het kader van de vrijwillige ouderbijdrage, krijgen deze een alternatief programma aangeboden waarmee toch dezelfde doelen worden gerealiseerd. 3.10 Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en MBO-GROEN • 2010-2011

doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van het toezicht informeert de inspectie actief en openbaar, op instellingsniveau en op stelselniveau. De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie in minder toezicht. Is de kwaliteit echter niet in orde, dan treedt de inspectie snel en effectief op. Schoolbezoeken De inspectie legt schoolbezoeken af. Na afloop van een schoolbezoek stelt de inspectie een rapport op. Deze kunt u opvragen via de website van de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl Klachten Klachten over het onderwijs of de organisatie van CITAVERDE College kunt u indienen bij de school zelf. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van deze klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. We adviseren om altijd eerst te proberen om met betrokkenen onderling het probleem te bespreken en op te lossen. Om een beter beeld van een school te krijgen, wil de inspectie wel graag een kopie van de klacht ontvangen. Uw klacht gaat naar het betreffende inspectieteam van de school. Zij nemen het signaal op in het dossier van de school en nemen het eventueel mee in het volgend onderzoek naar de school. Lees meer over klachten en de klachtenprocedure van CITAVERDE College in hoofdstuk 6: Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.

Meer informatie Op de website van de Inspectie van het Onderwijs vindt u alle denkbare informatie over dit overheidsorgaan: www.onderwijsinspectie.nl MBO Ombudslijn Met ingang van 1 april 2010 heeft het ministerie van OCW een Ombudslijn MBO in het leven geroepen voor het melden van klachten waarvoor geen oplossing is gevonden via de klachtenprocedure van de betrokken onderwijsinstelling. Mocht er tussen de school en deelnemers en hun ouders / verzorgers geen oplossing gevonden worden, dan kan de Ombudslijn worden ingezet. Hier kunnen alleen klachten worden gemeld als de klacht reeds bij de schoollocatie en directeur bekend is. Voor deelnemers en hun ouders / verzorgers heeft CITAVERDE College sinds 1998 een klachtenprocedure. Deze is vermeld op onze website en vindt u op www.citaverde.nl/schoolplan. Indien u er samen met ons niet in slaagt uw klacht op te lossen fungeert de Ombudslijn MBO als mediator tussen CITAVERDE en haar studenten en/of de ouders / verzorgers. Wilt u een klacht melden bij de Ombudslijn MBO? Ga dan naar www.ombudslijnmbo.nl en vul het klachtenformulier in. Alle soorten klachten van studenten en / of hun ouders / verzorgers kunnen in principe worden gemeld bij de Ombudslijn MBO. De Ombudslijn MBO is er tijdelijk, voorlopig tot het eind van schooljaar 2010-2011.

17


3.11 ICT in het onderwijs De school maakt deel uit van een maatschappij waarin Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) niet meer weg te denken is. In diezelfde school vindt een verschuiving plaats naar didactische werkvormen die leerlingen stimuleren om actief en zelfstandig te leren. ICT speelt daarbij een belangrijke rol. Denk hierbij aan het inzetten van ICT als hulpmiddel bij het ontwikkelen van kennis; aan het presenteren van lesmateriaal met behulp van een computer; aan het verwerken van stof in een Elektronische Leer Omgeving (ELO) of; aan informatieverzameling op internet. CITAVERDE College vindt het zeer belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij die komen gaat, een informatiemaatschappij waarin ICT geïntegreerd is. Waar het opnemen van kennis vroeger centraal stond, vindt op het moment een verschuiving plaats naar weten welke vragen je moet stellen, waar je de antwoorden kunt vinden en wat je met de verworven informatie kunt doen. Leren is het ontwikkelen van vaardigheden. CITAVERDE College wil zich – door het inzetten van ICT in de onderwijsondersteuning – ontwikkelen tot een kennisorganisatie in de regio ZuidoostNederland. 3.12 Foto- en video-opnames Op school worden er geregeld fotoen video-opnames gemaakt. Voor verschillende doeleinden, van het vastleggen van de sfeer tijdens een Open Dag tot het registreren van gedragskenmerken bij docenten en/ of deelnemers. Het CITAVERDE College mag de foto’s en films die worden gemaakt tijdens algemene schoolactiviteiten gebruiken voor 18

communicatiedoeleinden. Denk hierbij aan brochures over opleidingen, schoolgidsen, nieuwsberichten en informatie op de website. Als u het niet op prijs stelt dat beeldmateriaal van uw zoon en/of dochter worden gebruikt voor deze doeleinden, kunt u contact opnemen met de school. 3.13 Begrippenlijst MBO-Groen Binnen het MBO-Groen worden termen gebruikt die verdere uitleg behoeven. Daarom heeft CITAVERDE College de algemene termen die in het praktijkleren worden gebruikt alfabetisch op een rijtje gezet. Assessor Degene die door de Examencommissie is aangewezen om de Proeve van Bekwaamheid af te nemen en te beoordelen. Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Een MBO-opleiding waarbij 60% of meer van de opleidingstijd wordt besteed aan praktijkleren en de deelnemer werkzaam is in een leerbedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst. Bij BBL staat werken en leren centraal.

maakt deel uit van elk leertraject. BPV-begeleider De BPV-begeleider is namens CITAVERDE College de contactpersoon. In de BBL-opleidingen wordt de BPV-begeleider ook wel consulent genoemd. Voor vragen over BPV of over het invullen van uren- en registratielijsten en het afnemen van bedrijfstoetsen is dit de eerst aanspreekbare persoon. Meestal komt de BPV-begeleider tweemaal per jaar op het bedrijf en bespreekt samen met de praktijkopleider en de deelnemer de voortgang van de BPV. De uitgevoerde handelingen en registratielijsten zijn hierbij het uitgangspunt. BPV-praktijkopleiders Deskundigen van het bedrijf of de instelling die de deelnemer helpen er te werken en te leren. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is het College van Bestuur van CITAVERDE College.

Beroepsopleidende Leerweg (BOL) Een MBO-opleiding waarbij ten minste 20% en ten hoogste 60% van de opleidingstijd wordt besteed aan praktijkleren en de deelnemer niet werkzaam is in het leerbedrijf op basis van een arbeidsovereenkomst. Bij BOL staat dagonderwijs gecombineerd met stages centraal.

Coach Een (persoonlijke) coach helpt de deelnemer om steeds opnieuw te reflecteren zodat vaardigheden, inzichten en de persoonlijke kwaliteiten verder ontwikkeld worden. Een persoonlijke coach heeft de taak om uitdaging en veiligheid te bieden. Hij is betrokken, kan afstand nemen, heeft zicht op het beroep en kan de juiste vragen stellen. Ook is de coach, op momenten dat de deelnemer erom vraagt, een ‘wegwijzer’ bij de constructie van het individuele leertraject.

BPV Beroepspraktijkvorming (BPV) is onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). Onderwijs in de praktijk

Competent / Competentie Dit betekent dat de deelnemer als startende beroepsbeoefenaar bepaalde vaardigheden, kennis en gedrag in huis moet hebben om een

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Hiermee kan de deelnemer met andere woorden voldoen aan specifieke competenties. Als hij / zij kan aantonen dat hij over de vereiste vaardigheden en kennis beschikt, dan is de deelnemer bekwaam om het beroep uit te oefenen. Het uitgangspunt is, dat de student competent is om het vak uit te voeren, dus over voldoende vakkennis beschikt, de vakvaardigheden beheerst en de juiste beroepshouding heeft. Deelnemersstatuut Dit deelnemersstatuut bevat algemene bepalingen over de rechten en plichten van de deelnemers. Diploma Het bewijsstuk dat een persoon heeft voldaan aan de eisen die in het door de minister van OCW / LNV vastgestelde kwalificatiedossier bij de uitstroom worden vermeld. In het dossier wordt over het diploma vermeld: • de naam van het diploma (gelijk aan de uitstroom); • het niveau – eventuele schoolvermeldingen.

cten a t n o c n j i z Natuurlijk l o o h c s e d n ite binnen en bu belangrijk.

Erkend leerbedrijf Bedrijf dat bevoegd is tot het verzorgen van praktijkleren in de sector voedsel en leefomgeving, voor een of meer kwalificaties. Hiervoor moet het bedrijf aan de door de branche gestelde eisen (criteria) voldoen. EVC Eerder Verworven Competenties. Examencommissie Bewaakt het proces en de resultaten van de gehele examencyclus. Exameninformatie De door of namens het bevoegd gezag tijdig en vóór de aanvang van het leertraject gegeven informatie over MBO-GROEN • 2010-2011

19


de examens. De informatie is zodanig vormgegeven dat de aanstaande deelnemer zich een goed beeld kan vormen van de inhoud en inrichting van de examens en de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Dit geldt ook voor de informatie die de deelnemer nodig heeft voor een goede voorbereiding op de beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid. Examenbureau Wordt ingesteld door het Bevoegd Gezag ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens. Het examenbureau bestaat uit leden die deskundig zijn op het gebied van examinering. Examenreglement Beschrijft de gang van zaken en de randvoorwaarden rondom de examens. Deze dienen tijdig, maar uiterlijk 1 oktober bekend te zijn bij de deelnemers. Examenstandaard Een examenstandaard is de standaard voor de inrichting van de Proeve van Bekwaamheid. Een examenstandaard is dus nog geen Proeve van Bekwaamheid, maar het vormt de basis hiervoor. (De Groene Standaard). Groene Standaard In de Groene Standaard werken elf AOC’s en Aequor nauw samen om een eenduidig en transparant beeld van de inhoud van examinering onder de onderwijsontwikkelde kwalificatiestructuur te creëren. CITAVERDE College conformeert zich voor 100% aan de Groene Standaard. Meer informatie: www.degroenestandaard.nl Instelling Hieronder valt elke organisatie die beschikt over een CREBO-licentie: 20

• regionale opleidingencentra; • regionale opleidingencentra in een samenwerkingsverband; • agrarische opleidingscentra; • niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen; • vakinstellingen; • instellingen van bepaalde richting; • exameninstellingen. Instructeur Instructeurs voeren onder verantwoordelijkheid van docenten werkzaamheden uit die met het leren in en uit de beroepspraktijk verband houden. Inspectie van het Onderwijs Dit is de instelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de externe borg op de examinering door onderwijsinstellingen in het (middelbaar) beroepsonderwijs. Kerntaak Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang en omvang (tijdsbeslag of frequentie of beide). Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen het hart van de beroepsbeschrijving in een kwalificatiedossier. Elke kerntaak heeft een proces-competentie-matrix waarin is aangegeven welke competenties moeten worden aangewend bij het uitvoeren van een werkproces van de betreffende kerntaak. Een beperkt aantal kerntaken vormen samen een kwalificatiedos-

sier (zie ‘kwalificatiedossier’). Kritische beroepssituatie In de kritische beroepssituatie wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste opgaven waar een startend beroepsbeoefenaar bij de uitoefening van zijn beroep tegenaan loopt. In de kritische beroepssituatie wordt dus beschreven hoe een beroepsbeoefenaar zich moet opstellen in de beroepspraktijk (gedrag) en wordt ook het resultaat van zijn handelen aangegeven (effect). Kwalificatie Een afgerond geheel van kennis, inzicht en vaardigheden dat nodig is om een beroep op MBO-niveau met goed gevolg te kunnen uitoefenen. Het is de inhoud van het diploma, zoals beschreven in deel B als uitstroom en verder uitgewerkt in deel C per uitstroom. Kwalificatiedossier De op een gestandaardiseerde wijze beschreven collectie van kwalificaties. Een dossier met daarin opgenomen: • beeld van het beroep (deel A) • de kwalificaties (deel B) • uitwerking van de kwalificaties (deel C) • verantwoording (deel D) • beroepscompetentieprofielen • brondocument Leren, Loopbaan en Burgerschap NB: de laatste twee punten hoeven fysiek geen onderdeel van het dossier te vormen. Kwalificatiestructuur Landelijke samenstelling van alle vastgestelde kwalificatiedossiers. Leeractiviteit Leeractiviteiten zijn opdrachten die door de docent, het bedrijf, de instelling of door de deelnemer zelf gefor-

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


muleerd zijn en waarvan het resultaat is omschreven. Een leeractiviteit kan bestaan uit een combinatie van instructie, praktijkleren en oefensituaties.

Dit bestaat uit: • werkruimte; • ontwikkeldossier; • beoordelingsdossier; • showcase.

Leerbedrijf Bedrijf waar deelnemers worden opgeleid.

Praktijkbegeleider / Praktijkopleider Elk erkend opleidingsbedrijf heeft één of meerdere praktijkopleiders in dienst die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de deelnemer gedurende zijn werkzaamheden tijdens de BPV. Hij draagt binnen het bedrijf zijn kennis en vaardigheden over en geeft ook tussentijds beoordelingen. De praktijkopleider dient er tevens voor te zorgen dat zoveel mogelijk werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en zorgt ook voor de beoordeling van eventuele bedrijfstoetsen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is hierbij zeer belangrijk om tot een goed resultaat te komen.

Leertraject Binnen CITAVERDE College spreken we niet van opleidingen, maar van leertrajecten. In een opleiding is alles van het begin tot het eind vastgelegd. Een leertraject geeft de deelnemer zelf vorm, binnen de kaders van het vastgestelde kwalificatiedossier, waarbij de deelnemer ondersteund wordt door een coach. Onderwijsovereenkomst (OOK) In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van CITAVERDE College en de deelnemer. Elke deelnemer die bij CITAVERDE begint tekent deze overeenkomst. Praktijkovereenkomst (POK) De Praktijkovereenkomst (POK) is een overeenkomst tussen bedrijf, deelnemer en CITAVERDE College. Hierin worden een aantal zaken vastgelegd die belangrijk zijn in verband met de beroepspraktijkvorming (BPV) binnen de opleiding. De overeenkomst wordt door alle betrokken partijen ondertekend, waarmee zij zich verplichten de overeenkomst na te komen. Bij BBL-opleidingen dient ook het betreffende Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven haar schriftelijke goedkeuring te verlenen. Pop Persoonlijk opleidingsplan. Portfolio Het CITAVERDE College maakt gebruik van een ‘Ontwikkelportfolio’. MBO-GROEN • 2010-2011

WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs Werkproces Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben, wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen (het kan wel), maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Zie ook kwalificatiedossier.

Proeve van Bekwaamheid (PvB) In de Proeve van Bekwaamheid laat de deelnemer zien dat hij de competenties bezit om in een reële beroepssituatie te kunnen opereren. Reflecteren / reflectie De deelnemer kijkt hierbij heel goed naar het eigen gedrag, en hoe dat gedrag het werk beïnvloedt. Hij / zij leert nadenken over de ervaringen en die ervaringen te interpreteren, met als doel: het eigen handelen beter te (leren) doorgronden en hiervan te leren. De deelnemer verdiept zich in ervaringen en inzichten en bekijkt wat daarmee bij een volgende stap gedaan kan worden. Dat noemen we reflecteren. Reflectie is de motor voor ieder leerproces. De deelnemer reflecteert op leren, op zijn / haar gedrag en op zichzelf als persoon.

21


Natuurlijk het niveau mij past. 22

kies ik dat bij

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


4. Begeleiding

4.1 Intakegesprek Het traject binnen de zorgstructuur begint op het moment van aanmelding. Als een deelnemer zich inschrijft, wordt er vanuit gegaan dat de deelnemer een opleiding binnen CITAVERDE College wil volgen. Met iedere aangemelde deelnemer zal een intakegesprek worden gehouden. In het intakegesprek komen verschillende zaken aan de orde. Als eerste wordt er gekeken naar de vooropleiding van de deelnemer. Wanneer de deelnemer op een bepaald niveau is ingedeeld, wordt gekeken naar de motivatie van de deelnemer. Om hiervan een beeld te krijgen, dient de deelnemer een formulier in te vullen. Aan de hand van de antwoorden zal de intaker – indien nodig – enkele verdiepingsvragen stellen. Om meer structuur aan te brengen in de selectie van deelnemers die ‘extra zorg’ nodig hebben, stelt de coach zich op de hoogte van de historie van de deelnemer door gegevens te bestuderen die in het portfolio zijn vastgelegd. Wat is in het verleden aan zorg geboden, wat was het effect, hoe is het gesteld met de aanwezigheid van de deelnemer, wat voor bijzonderheden zijn er van belang? Als de coach – in overleg met de onderwijsbegeleider – vaststelt dat de interne zorg niet toereikend is of als beiden zich geen raad weten met de problematiek, dan wordt de deelnemer doorverwezen naar het zorgteam. Het zorgteam neemt dan de volgende vragen in overweging: • Kan de gewenste zorg intern geboden worden? • Kunnen goede verwijzingen gedaan worden? Met de bedoeling MBO-GROEN • 2010-2011

om door uitwisseling (ook met externen) de problematiek of de te nemen stappen te verhelderen. • Hoe complex is de problematiek (school, thuis, persoonlijk) om de deelnemer goed te kunnen volgen? Bij minderjarige deelnemers dienen bij voorkeur de ouders / verzorgers toestemming te geven om de deelnemer in het zorgteam in te brengen. De coach maakt na een terugkoppeling vanuit het zorgteam aan het begin van het cursusjaar een klassenoverzicht met daarop vermeld de bijzonderheden per deelnemer. Deze lijst is voor de vakdocenten van belang. Hier wordt heel vertrouwelijk mee omgegaan, bovendien kan de deelnemer aangeven welke informatie ingezien mag worden. Onder de 18 jaar dient dit in samenspraak met ouders / verzorgers te gaan. Als de deelnemer ouder dan 18 jaar is, kan hij / zij er zelf voor kiezen om iets in samenspraak met of zonder ouders te doen. Als een deelnemer 18 jaar wordt, kan deze aangeven of de ouders op de hoogte gesteld mogen worden. Als de deelnemer ervoor kiest blanco te beginnen, wordt er van de deelnemer meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht. De deelnemer kan echter ieder moment ervoor kiezen om de coach toch op de hoogte te stellen. De onderwijsbegeleider en coach is tevens de zeef voor het al dan niet inbrengen van een deelnemer in het zorgteam (in overleg met coördinatoren, coaches, decaan, andere onderwijsbegeleiders). Als de zorg die de deelnemer nodig heeft geboden kan worden, de deelnemer een reële kans op de arbeidsmarkt heeft en gemotiveerd is om de opleiding te volgen, wordt deze deelnemer aangenomen.

4.2 Deelnemerbegeleiding Ook binnen het MBO is er speciale aandacht op het gebied van begeleiding van deelnemers. Het is immers zo dat een aantal deelnemers extra sturing en aandacht behoeft op hun weg naar het diploma. De zorg die het CITAVERDE College aanbiedt, varieert van ondersteuning voor dyslectische deelnemers tot het begeleiden van deelnemers met een Autisme Spectrum Stoornis, van pesten in de klas tot heroriëntering van deelnemers die een verkeerde studiekeuze gemaakt hebben. Goede begeleiding is onmisbaar tijdens het volgen van een opleiding. Daarom wordt bij het CITAVERDE College veel tijd en energie hierin geïnvesteerd. Verschillende personen spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van deelnemers: De coach / mentor Elke klas heeft een coach of mentor. Deze heeft een belangrijke functie, omdat de deelnemers aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd. De coach of mentor heeft tot taak om de deelnemers die hij begeleidt zo goed mogelijk te laten functioneren op school en in de gemeenschap daarbuiten. De mentor heeft regelmatig contact met deelnemers en houdt nauwgezet de studieresultaten bij. Wat mag men van de coach / mentor verwachten? • begeleiding van de deelnemers in zijn / haar klas; • het onderhouden van goede contacten met deelnemers; • het onderhouden van contacten met ouders, zowel op verzoek van de ouders als op eigen initiatief, gevraagd dan wel ongevraagd, telefonisch en schriftelijk; 23


• de verantwoordelijkheid voor de rapportage van de resultaten aan deelnemers en de ouders; • bemiddeling tussen docenten en (deelnemers van) zijn / haar klas. De decaan Met vragen die betrekking hebben op de verdere studie, het veranderen van opleiding of beroepskeuze, kunnen deelnemers terecht bij de decaan van de schoollocatie. Deze beschikt over actuele informatie die relevant is voor alle vragen over studie en beroep. Vooral van belang zijn de contacten met de mentor en coach van de verschillende klassen en – indien nodig – met het zorgteam. De decaan van het MBO te Maastricht is: Mevr. C. Beunen E-mail: c.beunen@citaverde.nl Vertrouwenspersonen Begeleiden gebeurt dus op alle mogelijke manieren. Toch is het mogelijk dat een deelnemer bepaalde problemen heeft die hij of zij met niemand durft te bespreken, vaak omdat ze zeer persoonlijk en intiem zijn of omdat het zeer vervelend is als de besproken zaak bekend wordt. Om ook in zulke gevallen hulp te kunnen bieden aan een deelnemer zijn er vertrouwenspersonen aangesteld, zowel binnen als buiten de school. Alles wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt is strikt vertrouwelijk en blijft dus geheim onder deze persoon en de deelnemer en mag dus nooit of te nimmer aan iemand anders doorverteld worden, tenzij de deelnemer dat zelf wil om tot een oplossing te komen. Aan welke situaties wordt dan gedacht? Aan ongewenste intimiteiten, 24

aan seksuele intimidatie, aan (kennis van) criminele situaties, aan geweld van welke aard dan ook, aan weet van drugsgebruik of handel of eigen drugsgebruik, aan andere vormen van verslaving, zoals drank, gokken of medicijnen. Maar ook in alle andere gevallen waarover je niet openlijk wilt of kan praten, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon (Mevr. S. van Leeuwen). 4.3 Zorgstructuur bij CITAVERDE College Maastricht De coach is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemer. Wanneer er gaandeweg het traject meer hulp nodig is dan de coach kan bieden, roept de coach de hulp in van het Zorg Advies Team. Dit kijkt samen met de coach of er extra zorg nodig is, op het gebied van leren, de studiekeuzes of op psychosociaal vlak. Gekeken wordt wat de school zelf kan bieden en of er mogelijk externe begeleiding nodig is. In overleg met de ouders kan de situatie van een deelnemer worden besproken in een vergadering met coach, zorgteam en eventueel vertrouwenspersoon. In deze bespreking wordt een brug geslagen wordt tussen de schoolinterne en schoolexterne deelnemerbegeleiding. Het Zorg Advies Team en de coach maakt afspraken over de hulp die aan de betreffende deelnemer wordt geboden en legt deze afspraken vast in een handelingsplan / deelnemerdossier, waarin ook de voortgang en de effecten van de hulp beschreven wordt. De zorgcoördinator op het MBO te Maastricht is: Mevr. S. van Leeuwen E-mail: s.vanleeuwen@citaverde.nl Afhankelijk van de gemaakte afspra-

ken zorgt deze voor de terugkoppeling aan bijvoorbeeld ouders, coach en de vakdocenten. De deelnemer wordt op deze wijze in zijn ontwikkeling gevolgd waarbij het uitgangspunt is een zo goed mogelijke afstemming tussen ouders, deelnemer en school. Niet elke deelnemer is gemotiveerd voor extra hulp. De school beschouwt het als begeleidingstaak om in het gesprek met de deelnemer ingangen te zoeken die aansluiten. Het uitgangspunt is dat de deelnemer zich gehoord en gezien voelt en op school de weg weet te vinden wanneer hij vragen heeft of vastloopt. Ook voor de ouders moet het duidelijk zijn hoe de interne zorg voor deelnemers verloopt. 4.4 Convenanten Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters moet worden teruggebracht tot maximaal 35.000 in het jaar 2012. Daarom zijn in heel Nederland convenanten afgesloten tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, contactgemeenten en onderwijsinstellingen in zowel het voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs. In de convenanten worden afspraken gemaakt over het te verminderen aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters per onderwijsinstelling. Het doel is om het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de komende vier jaar te laten afnemen met 40 procent. Het CITAVERDE College heeft – samen met scholen in het voortgezet onderwijs en de ROC’s – twee convenanten getekend om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen: één convenant voor de regio ZuidLimburg en één voor de regio Mid-

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


den- en Noord-Limburg. In deze convenanten staat beschreven hoe de doelstellingen kunnen worden bereikt door het uitvoeren van maatregelen en activiteiten die zijn gericht op de structurele borging van het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de periode 2008 tot en met 2011. 4.5 Passend Onderwijs In het kader van Passend Onderwijs heeft CITAVERDE College vanaf 2012 de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen die bij één van onze scholen worden aangemeld of staan ingeschreven, een passend onderwijszorgaanbod te formuleren. Om dat te realiseren werkt CITAVERDE College samen met een groot aantal partners in regionale netwerken. De bestaande samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs (met Havo en VWO daaraan toegevoegd) en de Regionale Expertise Centra (REC) vormen een functioneel netwerk, zodat voor alle leerlingen in de regio een passend onderwijszorgaanbod kan worden ontwikkeld. Het regionale netwerk maakt ook afspraken met instellingen om een goede overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs te realiseren.

ijk l r u u t a n p a Ik sn els g e r r e t a d l we zijn.

4.6 GGD Elke deelnemer in de leeftijd van 4-19 jaar heeft recht op een basispakket preventieve zorg uitgevoerd door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. De deskundigen van de GGD, zoals een jeugdarts, een jeugdassistent, een jeugdverpleegkundige en een psycholoog / pedagoog proberen gezamenlijk MBO-GROEN • 2010-2011

25


rlijk u u t a n l i w Ik ook vrienden maken.

26

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


ziekten, afwijkingen en problemen te voorkomen of zo vroeg mogelijk op te sporen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de lichamelijke gezondheid. Er wordt ook gelet op het functioneren thuis, op school en op de omgang met vrienden. Jeugdgezondheidszorg is dus vooral gericht op het voorkómen van gezondheidsproblemen. Op scholen in het voortgezet onderwijs doet de GGD bij alle deelnemers preventief onderzoek, waarbij de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van het kind de aandacht krijgen. De artsen en verpleegkundigen van de GGD beantwoorden vragen over persoonlijk welzijn, problemen thuis, seksualiteit, lichamelijke klachten of sportblessures. Zo nodig verwijzen zij een deelnemer naar een instelling voor verdere deskundige hulp. Ook ouders / verzorgers kunnen bij de GGD terecht voor vragen of advies over problemen die zij signaleren.

hij of zij niet tevreden is over een opleiding is het raadzaam deze informatie te gebruiken om dit probleem op te lossen. • Als een deelnemer zomaar vertrekt, moet de school het geld dat in oktober ontvangen is voor een gedeelte terugbetalen. • Welke certificaten heeft de deelnemer gehaald? • Als de deelnemer nog leerplichtig is, moet er een melding van het vertrek worden gemaakt bij de leerplichtambtenaar. De deelnemer wordt dan altijd gemeld onder voortijdige schoolverlater. Eventueel moet dan naar een andere school gezocht worden.

4.7 Exitgesprek

Dat betekent dat op dit moment zeer veel aandacht en geld wordt geïnvesteerd om nieuwe deelnemers bij de voordeur binnen te krijgen, terwijl de achterdeur gewoon open staat en de deelnemers gewoon weg kunnen zonder dat duidelijk is waarom ze weggaan. Als groot verbeterpunt is het noodzakelijk dat de achterdeur beter dichtgehouden wordt. Eigenlijk kan een deelnemer zich niet uitschrijven, zonder dat hij eerst met verschillende personen gesproken heeft. Om dit te bevorderen krijgt de deelnemer die zich wil afmelden, een formulier mee. Op dit formulier moet een deelnemer handtekeningen verzamelen van de mensen die de deelnemer het meest begeleiden. In eerste instantie moet de deelnemer contact opnemen met de coach.

Op dit moment is het voor een deelnemer makkelijk om de school te verlaten zonder dat de school op de hoogte is waarom de deelnemer weggaat. Het is voor de school belangrijk om te weten waarom een deelnemer zich uitschrijft om de volgende redenen: • Als de deelnemer weggaat, omdat

De coach hoort het verhaal aan en probeert de deelnemer binnen de school te houden. Als de deelnemer bij het besluit om te vertrekken blijft, dan zet de coach zijn naam en handtekening op het blaadje dat de deelnemer bij zich heeft. De coach stuurt de deelnemer daarna door naar de onderwijsbegeleider. De onderwijs-

De schoollocaties van CITAVERDE College zijn verspreid over de hele provincie Limburg. In dit gebied heeft de GGD twee hoofdvestigingen en vijf regiovestigingen. Kijk op de website van de GGD (www.ggd.nl) voor meer informatie over de vestigingen en wat deze voor jou als deelnemer of u als ouder kunnen betekenen.

MBO-GROEN • 2010-2011

begeleider gaat hetzelfde gesprek aan als de coach en zet zijn naam en handtekening op het formulier als de deelnemer bij het besluit blijft. De onderwijsbegeleider stuurt elke deelnemer jonger dan 23 jaar door naar de decaan. Deelnemers die ouder dan 23 jaar zijn mogen zelf bepalen of ze naar de decaan willen. De decaan probeert de deelnemer te helpen met het starten van een nieuwe opleiding. Als de decaan hiermee klaar is, zal deze ook zijn naam en handtekening op het formulier van de deelnemer zetten. De deelnemer wordt – indien ouder dan 23 jaar – door de decaan doorgestuurd naar de administratie. De administratie regelt alle administratieve en financiële zaken rondom de deelnemer. Als dit alles geregeld is, zet ook de verantwoordelijke van de administratie zijn naam en handtekening. De administratie stuurt de deelnemer als laatste terug naar de coach. De coach krijgt dan de gelegenheid om met deelnemer het laatste gesprek binnen de school te hebben. Dit gesprek mag best een informeel karakter hebben. Misschien lukt het zelfs wel om de deelnemer met een positieve terugblik aan de nieuwe opleiding te laten beginnen.

27


5. Medezeggenschap

5.1 De Medezeggenschapsraad Aan het CITAVERDE College is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze MR bestaat uit achttien leden, waarvan negen personen afkomstig zijn uit de geleding personeel en negen personen uit de geleding ouders / verzorgers / deelnemers. De MR heeft instemmingsrecht over een aantal zaken. Denk hierbij aan het schoolwerkplan, het schoolreglement, de schooltijden, de regels op het gebied van veiligheid en gezondheid, het formatieplan, het leerlingenstatuut, enzovoort. Over een aantal andere zaken heeft de Medezeggenschapsraad – al dan niet gevraagd – adviesrecht. Formeel heeft de MR de taak om het beleid van het College van Bestuur te toetsen. Het is dus belangrijk dat beide geledingen ervoor zorgen dat de voor hun beschikbare plaatsen ingevuld zijn. Bij de jaarlijkse verkiezingen heeft iedereen het recht om zich kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad. De MR vormt daarmee een democratisch samengesteld orgaan waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Een sterke MR is van belang voor een goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Het zou betreurenswaardig zijn als blijkt dat er besluiten zijn genomen waarbij personen of geledingen geen gebruik gemaakt hebben van een formeel vastgelegd medebeslissings- of instemmingsrecht. Om tot een voltallige Medezeggenschapsraad te komen, worden ieder jaar verkiezingen gehouden, waarbij ouders, MBOdeelnemers en personeelsleden zich kandidaat kunnen stellen als lid van de MR.

28

Medezeggenschapsreglement In het Medezeggenschapsreglement is vastgelegd in welke zaken personeel, ouders en deelnemers inspraak hebben. De MR kan ook ongevraagd adviseren. Voor ouders is belangrijk dat de ouder / leerlinggeleding instemmingsrecht heeft bij het bepalen van de bestemming van de ouderbijdrage en de hoogte daarvan. 5.2 Keten Advies Raden De Sector Advies Raden van het CITAVERDE College zijn omgevormd tot Keten Advies Raden. Er is een overlegstructuur van zes branches vastgesteld: 1. Primaire Productie (Plantaardige productie, Veehouderij, Loonwerk, Agrologistiek, Agri-business) KAR-trekker: de heer T. Hermans, locatiedirecteur Horst 2. Groen en Beleving (Hoveniers, Sporeto / Outdoor, Tuincentra) KAR-trekker: de heer P. Claessen, locatiedirecteur Heerlen 3. Vorm en Beleving (Bloem & Design, Interieur & Vormgeving, ) KAR-trekker: de heer O. Eussen, locatiedirecteur Maastricht 4. Mens en Omgeving (Paard, Diveto, Voeding, Welness, Recreatie) KAR-trekker: de heer P. Geurts, locatiedirecteur Roermond 5. Commercie en Ontwikkeling (Bij-/omscholing en maatwerk, Leven Lang Leren, Dienstverlening) KAR-trekker: de heer M. Creemers, directeur Cursus & Contract 6. VMBO en Toekomst (Beroepsgerichte oriëntatie,

Maatschappelijke oriëntatie, Leerlijnen binnen de leerwegen, Aansluiting: instroom en doorstroom / komen en gaan, LWOO/ onderwijs op maat) KAR-trekker: de heer B. Fijen, locatiedirecteur Nederweert Overleggen Afhankelijk van de behoefte of actualiteit kunnen er deelvergaderingen of besprekingen plaatsvinden. Binnen iedere raad fungeert een directeur van het CITAVERDE College als KAR-trekker en is een extern vertegenwoordiger voorzitter. Voor de bezetting van elk van de raden worden relevante vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en medewerkers van het CITAVERDE College uitgenodigd. • Op strategisch niveau vindt 1x per jaar een overleg plaats dat zich richt op algemene strategische beleidspunten. Hiertoe worden alle leden van de Keten Advies Raden uitgenodigd naast overige externe stakeholders en intern de leden van de Raad van Toezicht, het management en de medezeggenschapsraad / ondernemingsraad. Het secretariaat hiervan wordt verzorgd door het directiesecretariaat College van Bestuur CITAVERDE College. • Op uitvoerend / tactisch niveau vindt 2 tot 3x per jaar overleg plaats. Dit overleg richt zich op concrete onderwerpen die spelen binnen een keten of het onderwijs maar kunnen tevens gericht zijn op specifieke vakinhoud of sector en onderwijsthema’s als beroepspraktijkvorming, examinering en programma-inhoud. Binnen de agenda wordt aangesloten bij de interne PDCA-kwaliteitscyclus. Dat betekent dat gemaakte afspraken

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


teruggekoppeld worden op hun uitvoering en resultaat, geĂŤvalueerd en vooruitgekeken wordt. Het secretariaat hiervan wordt verzorgd door het secretariaat van de betreffende KAR. Een afschrift van alle stukken wordt aan het College van Bestuur van CITAVERDE College gezonden.

rk e w k j i l r u u Nat t e m g a a r g k ik oo . mijn handen

MBO-GROEN • 2010-2011

29


6. Reglementen

Het CITAVERDE College streeft naar een open, veilige en vriendelijke leefen werksfeer. Sfeer is een voorwaarde voor een omgeving waarin deelnemers zich optimaal kunnen ontplooien. Sfeer geeft ruimte om positiefkritisch naar elkaar te kijken en om elkaar aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid. Respect voor elkaar, voor ieders eigenheid, voor eigen opvattingen én voor andermans spullen zijn een basisvoorwaarde voor een goede leef- en werksfeer. De bovenstaande uitgangspunten dekken de lading en gelden voor ons allemaal. Deze afspraken leiden tot een soort gedragscode voor onszelf, de deelnemers en de ouders en een overzicht hoe de verschillende betrokkenen dienen te handelen in verschillende situaties. Onderstaande regelingen, reglementen en gedragscodes zijn er om op school op een positieve wijze samen te werken en te leven. De regels voorkomen in eerste instantie een boel onduidelijkheid en discussies. Daarnaast leren ze de deelnemers dat afspraken worden gemaakt om na te komen. Het leert de deelnemers ook om goed te plannen en organiseren. Deze vaardigheden hebben zij in het bedrijfsleven nodig, op deze manier leren zij dat gedurende de opleiding. Dit alles zal het leerproces ten goede komen, zowel voor de deelnemers, als ook voor het docententeam. 6.1 Deelnemerstatuut 2009-2012 Het deelnemersstatuut bevat algemene bepalingen over de rechten en plichten van de deelnemers. In de onderwijsovereenkomst staan de afspraken tussen de school en elke deelnemer afzonderlijk over de opleiding die hij / zij gaat volgen. In de onderwijs- en examenregeling staat hoe de school de opleiding organiseert en examens afneemt. Dit deelnemersstatuut en de onderwijsen examenregeling behoren tot de onderwijsovereenkomst. Er gelden in de school ook andere regelingen, die niet uitgebreid in dit statuut zijn beschreven. Dat zijn bijvoorbeeld een regeling tegen racisme, seksuele intimidatie en ander geweld, en een regeling voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Deelnemers hebben verder het recht om het beleid van de school te helpen invullen, ze mogen iets vinden van wat de schoolleiding wil besluiten. Daarvoor kan er een deelnemersraad met een eigen reglement worden opgericht. Dit deelnemers30

statuut is voor de rechten en plichten van de deelnemers het belangrijkste stuk dat de deelnemers allemaal moeten kennen. Het deelnemerstatuut is terug te vinden op de website: www.citaverde.nl/schoolplan. 6.2 Klachtenregeling Ongewenst Gedrag CITAVERDE College wil een sociaal veilige school zijn, waar deelnemers, leraren en ouders zich thuis voelen. Daarom is er geen plek voor pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Om een veilig klimaat te waarborgen, heeft CITAVERDE College een vertrouwenspersoon en de ‘Klachtenregeling ongewenst gedrag’. Iedereen kan bij de interne vertrouwenspersonen terecht wanneer men in het kader van de klachtenregeling een klacht wil indienen. De contactpersonen verwijzen de klager dan door naar de vertrouwenspersoon van CITAVERDE College. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De klachtenregeling is alleen bedoeld voor zwaarwegende klachten waarvoor geen oplossing wordt gevonden op de andere daarvoor aangewezen manieren of voor klachten waarmee men nergens anders terecht kan. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten of seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders / verzorgers, deelnemers, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Hiertoe kan de klager zich op de locatie wenden tot de interne vertrouwenspersoon. Deze man of vrouw is voor diegene die overweegt om een klacht in te dienen het eerste aanspreekpunt binnen de locatie. De interne vertrouwenspersoon kan de klager vervolgens verwijzen naar een van de externe vertrouwenspersonen van CITAVERDE College. De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Bovendien gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij of zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Elke locatie heeft één of meer interne vertrouwenspersonen. Zij zijn bekend bij het secretariaat van de locatie en bij het Bestuursbureau van het CITAVERDE College (telefoon: 0475 - 389 160).

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


Ik wil alles weten over de natuur. De volledige Klachtenregeling Ongewenst Gedrag is terug te vinden op de website: www.citaverde.nl/schoolplan. 6.3 Schoolreglement Sociale Veiligheid Het CITAVERDE College heeft een Schoolreglement Sociale Veiligheid opgesteld om een veilige omgeving te waarborgen voor deelnemers, leraren en ouders. De uitgangspunten van dit reglement zijn: • Ieder lid van de schoolgemeenschap dient zich te gedragen volgens de vastgestelde gedragscode (zie verder op deze bladzijde). • Ieder lid van de schoolgemeenschap dient te streven naar een zo groot mogelijke mate van veiligheid, gezondheid en welzijn in het belang van allen in en rond het gebouw, zoals vastgelegd in het Arbo-beleidsplan. • Voor alle vormen van ongewenst gedrag zijn handelingsprotocollen vastgelegd die in voorkomende gevallen gehanteerd worden. • Onze school heeft met politie en justitie de afspraak gemaakt dat wetsovertredingen en misdrijven – dus ook diefstal – die in en rond de school hebben plaats gevonden gemeld of, indien mogelijk, zelfs aangegeven worden. De school is vanaf dat moment geen partij meer in de zaak. Het volledige Schoolreglement Sociale Veiligheid is terug te vinden op de website: www.citaverde.nl/schoolplan.

MBO-GROEN • 2010-2011

31


6.4 Gedragscode De gedragscode is van toepassing op alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het CITAVERDE College worden uitgevoerd. Dit geldt voor deelnemers, docenten, onderwijsondersteunend personeel en management. Daarom spreken wij met elkaar een gedragscode af, een aantal regels waar iedereen zich aan houdt: • Wij aanvaarden en respecteren de ander zoals hij / zij is en discrimineren niet. • Wij schelden een ander niet uit en doen niet mee aan pesten of roddelen en het personeel geeft daarbij het goede voorbeeld. • Wij hebben zorg voor onszelf en bewaken onze eigendommen. • Wij hebben zorg voor de ander en respecteren de grenzen van de ander. • Wij geven een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht en intimiteiten • Wij blijven van elkaars spullen af. • Wij bedreigen een ander niet, verbaal noch fysiek. • Wij gebruiken binnen en buiten school geen geweld. • Wij nemen geen wapens, messen, vuurwerk, alcohol of drugs mee naar school (Alcohol is alleen toegestaan tijdens informele (personeels)bijeenkomsten). • Wij houden de school netjes, zowel binnen als buiten de school. Iedereen houdt zich aan deze gedragscode en herinnert zo nodig anderen eraan. Heb je er last van dat anderen zich niet aan deze regels houden, praat er dan over met mededeelnemers, docent, mentor, medewerker, vertrouwenspersoon, of collega.

32

6.5 Gebruik informatie- en communicatiemiddelen Wanneer je bij het CITAVERDE College staat ingeschreven als deelnemer aan het onderwijs, heb je recht op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen, zoals computers en daarop geïnstalleerde software, intranet, internet en e-mail. Wanneer je gebruik maakt van dit computernetwerk, ga je automatisch akkoord met de regels die gesteld worden in met het protocol ‘Gebruik Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen door deelnemers’. Enkele belangrijke bepalingen uit dit protocol: • Het gebruik van computer en internet is alleen toegestaan voor studiedoeleinden. • Vanaf het moment dat je toegang hebt tot het internet via de faciliteiten van het CITAVERDE College ben je aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het daaropvolgende gebruik van het netwerk, de daarop beschikbaar gestelde systemen en het internet. • Het gebruik van genoemde faciliteiten is een strikt persoonlijk recht. • Deelnemers mogen maximaal 50 MB aan opslagcapaciteit op het netwerk gebruiken. Voor mail wordt maximaal 15 MB ter beschikking gesteld. • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van illegale software of illegaal verkregen bestanden, zoals MP3’s of videofragmenten. • Onzorgvuldig gebruik van de internetfaciliteiten kan leiden tot materiële en/of immateriële schade voor jezelf en/of het CITAVERDE College. Je wordt geacht zorgvuldig om te gaan

met alle ter beschikking gestelde faciliteiten en je te houden aan de regels en richtlijnen. Onzorgvuldig gebruik wordt gestraft. Dit kan inhouden dat je de toegang tot het netwerk, delen daarvan of het gebruik van internetfaciliteiten via het CITAVERDE College, tijdelijk of permanent wordt ontzegd. • Onder onzorgvuldig gebruik wordt in elk geval verstaan: • Het opzoeken, raadplegen of verspreiden van godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende, intimiderende, seksueel getinte en pornografische informatie in woord en beeld. • Spelen of downloaden van spelletjes, winkelen, gokken of deelnemen aan kansspelen, het voeren van een dagboek of het bezoeken van chatboxen. • Het door derden gebruik laten maken van internetfaciliteiten via het CITAVERDE College. • Iedere actie die de goede werking van het netwerk van het CITAVERDE College en/ of de daarop opererende systemen ernstig bemoeilijkt. Voorbeelden hiervan zijn: het beschadigen van eigendommen of materiaal (zowel hardware als software) van het CITAVERDE College; het al dan niet opzettelijk introduceren van virussen; het moedwillig toegang verschaffen tot computersystemen zonder toestemming van de eigenaar of de systeembeheerder (hacken). • Ieder gebruik van het netwerk van het CITAVERDE College, de daarop opererende systemen en/of het gebruik van het netwerk met inbegrip van de

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


naam van het CITAVERDE College, dat ingaat tegen de wet, de goede zeden of de betamelijkheid. Hiertoe wordt met name ook gerekend het ontplooien van commerciële activiteiten zonder voorafgaande toestemming van het CITAVERDE College. Het volledige protocol ‘Gebruik Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen door deelnemers’ is terug te vinden op de website: www.citaverde.nl/schoolgids 6.6 Schoolreglement CITAVERDE College Maastricht Aanwezigheid • De deelnemer dient 5 minuten voor aanvang van de les op school aanwezig te zijn. • Wie te laat komt dient langs het secretariaat te gaan en moet in de Lounge wachten tot het volgende lesmoment begint. Bij aanvang van elke les worden er absenties opgenomen. • Wie 3 keer te laat komt tijdens het schooljaar moet een halve dag nablijven en krijgt dan een extra opdracht. • Bij 25% verzuim over 4 weken is CITAVERDE College verplicht om een melding door te geven aan de leerplichtambtenaar. Voor deelnemers ouder dan 18 worden de afwezigheden doorgegeven aan DUO, dit heeft consequenties voor de studiefinanciering. • Bij 20% ongeoorloofd verzuim wordt de student uitgesloten van tentamens en examens. • Bezoeken aan tandarts, fysiotherapeut e.d. vinden in principe plaats buiten de lesuren / BPV MBO-GROEN • 2010-2011

uren. Indien dit niet mogelijk is dient er (tot 18 jaar) een begeleidende brief van de ouders ingeleverd te worden op het secretariaat. Leerlingen die ouder zijn dan 18, dienen een afsprakenkaart te laten zien aan het secretariaat. Indien dit niet gebeurt wordt de leerling als onwettig afwezig gemeld en volgt een sanctie. Ziekte Leerlingen tot 18 dienen bij ziekte een ziektebriefje te laten ondertekenen door hun ouders / verzorgers. De ouder / voogd dient tevens het secretariaat van de school telefonisch op de hoogte brengen voor aanvang van de les, indien dit niet gebeurt wordt de leerling als onwettig afwezig gemeld en volgt een sanctie. Leerlingen vanaf 18 jaar melden zichzelf af, voor aanvang van de les.

krijgt een sanctie en meldt zich bij het secretariaat. Instructies volgen aldaar. Laptop gebruik Alleen die internetsites mogen geraadpleegd worden waarvoor de docent toestemming geeft. Msn, Hyves Netlog e.d. zijn verboden tijdens de lesuren. Worden deze toch opgestart, dan volgt een sanctie. Gsm-gebruik De gsm dient uit te staan in de klas, deze dient netjes opgeborgen te zijn. Bij vaststelling van het gebruik van de gsm tijdens de lesuren door de docent volgt direct in beslagname en een sanctie. Het gebruik van oortjes is niet toegestaan tijdens de lesuren.

De ziektebriefjes zijn vanaf de website www.citaverde.nl/schoolgids te downloaden. In de klas • In de klas worden geen petten, mutsen en dergelijke gedragen (uitzondering hoofddoek). • Kauwgom en snoep hoort niet in de klas te worden geconsumeerd. • In de klas wordt er niet gegeten of gedronken. Dit gebeurt tijdens de pauze in de Lounge. • Bij het verlaten van het klaslokaal zorgen de deelnemers ervoor dat het lokaal netjes achterblijft; dit wil zeggen alle stoelen onder de tafel en geen afval achterlaten. • De lessen dienen zonder verstoringen gevolgd te worden. Schreeuwen, roepen, ongevraagde opmerkingen zijn niet toegestaan. • Wie zich niet gedraagt in de klas 33


7. Roosters

7.1 Vakanties schooljaar 2010 - 2011 Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval Pasen Voorjaarsvakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Start schooljaar 2011-2012

ma ma ma vr ma do ma ma ma

18-10-2010 t/m 20-12-2010 t/m 07-03-2011 t/m 22-04-2011 t/m 02-05-2011 t/m 02-06-2011 t/m 13-06-2011 11-07-2011 t/m 29-08-2011

vr 22-10-2010 vr 31-12-2010 vr 11-03-2011 ma 25-04-2011 vr 06-05-2011 vr 03-06-2011 vr 26-08-2011

7.2 Open Dagen schooljaar 2010-2011 Open Dag MBO:

28 januari 2011 van 18.00 uur tot 21.00 uur Locaties: Heerlen, Horst, Maastricht en Roermond.

Open Dag VMBO:

29 januari 2011 van 10.00 uur tot 13.30 uur Locaties: Heerlen, Horst, Nederweert en Roermond.

7.3 Lestijden Lestijden CITAVERDE College Maastricht Lesuur: Begin Einde 1 08:30 09:15 2 09:15 10:00 3 10:00 10:45 Pauze 10:45 11:00 4 11:00 11:45 5 11:45 12:30 Pauze 12:30 13:00 6 13:00 13:45 7 13:45 14:30 8 14:30 15:15 Pauze 15:15 15:30 9 15:30 16:15 10 16:15 17:00 Voor meer informatie over de wettelijke eis van lesroosters en -tabellen kunt u onze website raadplegen: www.citaverde.nl/schoolgids

34

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


ver o l e e v r e e l Ik ke de natuurlij e m m o g n i v e omg heen. MBO-GROEN • 2010-2011

35


8. Kosten

Als een deelnemer bij CITAVERDE College een dagopleiding (BOL) of een deeltijdopleiding (BBL) volgt, dan zijn daar uiteraard kosten aan verbonden. 8.1 Studiekosten De studiekosten verschillen soms aanzienlijk per beroepsopleiding en zijn tenminste opgebouwd uit: • Lesgeld bij BOL-opleidingen Elke deelnemer die een dagopleiding (BOL) volgt en op 31 juli 2010 achttien jaar of ouder is, betaalt lesgeld. Dit lesgeld wordt geïnd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor deelnemers die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, is het onderwijs gratis. De overheid betaalt hiervoor. • Cursusgeld bij BBL-opleiding Elke cursist die op 31 juli 2010 achttien jaar of ouder is en een deeltijdopleiding (BBL) volgt, betaalt cursusgeld. In dit geval wordt het cursusgeld geïnd door de school. Cursisten die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, hoeven nog geen cursusgeld te betalen. • Kosten leermiddelen Met leermiddelen bedoelen we bijvoorbeeld schoolboeken, dictaten, een rekenmachine, werkkleding, tekenmateriaal, software, gereedschappen, en dergelijke. Deze kosten zijn zeer verschillend en afhankelijk van de gekozen opleiding en het leerjaar. • Variabele kosten Hierbij valt te denken aan de huurkosten van kluisjes, de kosten van excursies en werkweken, enzo36

voort. Deze zijn ook weer afhankelijk van de gekozen opleiding. • Reiskosten voor 16- en 17-jarigen Deelnemers die jonger zijn dan achttien jaar en met het openbaar vervoer (OV) naar school reizen, moeten er rekening mee houden dat deze reiskosten bovenop de studiekosten komen. • Studenten OV-chipkaart De Studenten OV-chipkaart met daarop een studentenreisproduct is sinds 16 maart 2010 het enige geldige vervoersbewijs voor studenten. Zolang de deelnemer recht heeft op studiefinanciering (Als een deelnemer achttien jaar of ouder is en een dagopleiding (BOL) volgt) kan hij / zij met de Studenten OVchipkaart reizen met het openbaar vervoer: gratis of met korting. • Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. 8.2 Studiefinanciering Als een deelnemer een BOL-dagopleiding volgt en achttien jaar of ouder is, dan heeft deze recht op studiefinanciering. Dat betekent dat de deelnemer van de overheid een maandelijkse bijdrage krijgt die wordt uitgekeerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wanneer een deelnemer een MBO-opleiding op niveau 1 of 2 volgt, dan is de studiefinanciering een gift. Na de opleiding betaalt de deelnemer alleen een eventuele lening terug. Volgt de deelnemer een MBO-opleiding op niveau 3 of 4, dan wordt de studiefinanciering verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs. Dit betekent dat de deelnemer de studiefinanciering terug moet betalen als er uiteindelijk geen diploma wordt behaald. Deelnemers die een BBL-

opleiding volgen, hebben geen recht op studiefinanciering. In dit geval betaalt het leerbedrijf meestal de opleidingskosten. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: www.duo.nl. 8.3 Onderwijskaart Als de deelnemer op 1 augustus 18 of ouder is, is de Onderwijskaart nodig om hem / haar voor een MBO- of VAVO-opleiding in te schrijven. Het gaat dan altijd om een voltijdopleiding. De Onderwijskaart moet ook ingeleverd worden als de deelnemer een stage gaat doen die onderdeel is van een voltijdopleiding in het MBO. 8.4 Tegemoetkoming in de schoolkosten Als een deelnemer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en een BOL-dagopleiding volgt, kunnen de ouders / verzorgers een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Of deze in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming, is onder andere afhankelijk van het inkomen van de ouders / verzorgers. Is de deelnemer achttien jaar of ouder, dan kan er een tegemoetkoming Scholieren worden aangevraagd. Wanneer hier een aanvullende toelage bij wordt aangevraagd, dan is weer het inkomen van de ouders van belang. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: www.duo.nl.

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


8.5 Leerlinggebonden financiering Deelnemers die recht hebben op Leerlinggebonden Financiering (LGF) krijgen extra ondersteuning. CITAVERDE College probeert samen met de deelnemer, de ouders / verzorgers en de Ambulante Begeleidingsdienst de deelnemer te begeleiden, zodat deze het diploma zal behalen. Daarbij kijken we uiteraard tevens naar het arbeidsperspectief en draagt CITAVERDE College tevens zorg voor een goede overdracht naar het arbeidsveld. Voor elke LGFdeelnemer wordt een handelingsplan opgesteld. Als u vragen over LGF heeft, kunt u contact opnemen met de school. Meer informatie over de rugzak vindt u tevens op www.rugzakinmbo.nl. 8.6 Vrijwillige ouderbijdrage De school kent uitgaven die niet door de overheid bekostigd worden. Te denken valt hierbij onder andere aan kosten die geen direct verband houden met het onderwijs zoals bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten. Om deze reden vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. De Medezeggenschapsraad heeft haar fiat gegeven voor deze vrijwillige ouderbijdrage.

k j i l r u u t a n s Studeren i ie. t a v i t o m n e ook passie

Bepalingen ten aanzien van de ouderbijdrage: a) Toelating van de deelnemer tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de ouderbijdrage. b) De ouderbijdrage is vrijwillig, echter het niet voldoen van deze bijdrage heeft gevolgen voor deelname van de deelnemer aan de activiteiten en/of gebruik maken van diensten / verstrekkingen. MBO-GROEN • 2010-2011

37


c) Er geldt voor de ouderbijdrage (bij meerdere kinderen op school) een reductieregeling. Deze regeling is gebaseerd op het aantal kinderen van de wettelijke vertegenwoordiger dat als deelnemer op de school is ingeschreven en houdt in een korting van € 20,- voor het tweede kind en voor het derde en volgende kind een korting van € 40,- (VMBO en MBOBOL). De regeling is niet van toepassing op deelnemers in het MBO BBL. d) Na aangaan van de betalingsverplichting kan in uitzonderlijke omstandigheden op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger voor een gedeelte of voor het geheel een kwijtscheldingsregeling toegepast worden. e) De hoogte van de ouderbijdrage zal jaarlijks in overleg tussen het bevoegd gezag van de Stichting CITAVERDE College en de ouder-/ deelnemergeleding van de medezeggenschapsraad worden vastgesteld. f) De betaling van in natura verstrekte leermiddelen zal contant worden betaald. g) De ouderbijdrage heeft betrekking op het hele schooljaar. h) Voor een deelnemer die gedurende de loop van een schooljaar wordt toegelaten of een deelnemer die de school verlaat wegens verhuizing naar een andere gemeente, wordt een evenredig deel van de ouderbijdrage geheven. Het resterende, respectievelijk al verstreken aantal kalendermaanden dient hierbij als grondslag.

j) Bij het geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaan (a.u.b. aangeven bij overzicht diensten en activiteiten) behouden wij ons het recht voor bepaalde activiteiten c.q. diensten niet aan u of aan uw kind(eren) aan te bieden c.q. te verlenen of de werkelijke kosten in rekening te brengen.

8.7 Verzekeringen

k) U bepaalt zelf op welke manier u wilt betalen: per bank, per giro of contant. Ook bepaalt u zelf hoe u wenst te betalen, dat kan ineens of in 3 termijnen.

• Algemene Aansprakelijkheidsverzekering Voor algemene aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid tijdens stages en leerwerktrajecten.

l) In noodsituaties waarbij bovengenoemde betalingsregelingen u niet goed uitkomen kunt u in overleg in aanmerking komen voor aparte betalingsafspraken. Neem hiervoor direct contact op met de administratie van de locatie. Ook kan de stichting Leergeld u wellicht van dienst zijn. U kunt voor meer informatie terecht op de website www.leergeld.nl.

Het CITAVERDE College heeft voor alle medewerkers en deelnemers een verzekeringenpakket afgesloten. Daarbij gaat het onder andere om de navolgende verzekeringen:

• School-Ongevallenverzekering Voor geneeskundige behandeling en nabehandeling, voor tandheelkundige kosten, voor algehele blijvende invaliditeit, voor overlijden als gevolgd van een ongeval. • Doorlopende reisverzekering (voor excursies en dergelijke) Voor geneeskundige kosten, reddings-, repatriërings en transportkosten tijdens schoolreizen, kampen en excursies welke door of onder auspiciën van de instelling plaatsvinden. Voor meer informatie over het verzekeringenpakket kunt u de website raadplegen via www.citaverde.nl/schoolgids. LET OP: ELKE SCHADE DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK BIJ DE ADMINISTRATIE VAN DE SCHOOL GEMELD TE WORDEN!

i) De ouderbijdrage dient uiterlijk 1 november van het lopende schooljaar te zijn voldaan.

38

SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT


9. Calamiteiten

Wat te doen bij het uitbreken van brand op school?

ge: e l l o C E D R CITAVE natuurlijk!

1. Je hoort het ontruimingssignaal. 2. Probeer kalm te blijven. 3. Zet alle apparatuur uit, dus ook de computer waaraan je eventueel werkt! 4. LAAT JAS en TAS ACHTER! Het zoeken hiernaar veroorzaakt chaos en tevens veroorzaakt het hinder bij de doorgangen. 5. Begeef je met je klas via de kortste route naar buiten (ga niet richting de gevarenzone!) naar de parkeerplaats van het DreamZ-gebouw (aan de overkant van ons eigen gebouw). 6. De kortste vluchtroute is in elke ruimte op school naast de ingang op een tekening weergegeven. 7. Blijf BIJ ELKAAR MET JE KLAS, zowel tijdens als na het verlaten van het gebouw, als op de parkeerplaats van het DreamZ-gebouw. 8. Controleer of iedereen aanwezig is. 9. Blijf op de parkeerplaats totdat je het sein krijgt dat het veilig is om de parkeerplaats te verlaten! NB. Bij een bommelding dien je WEL al je spullen mee naar buiten te nemen.

DISCLAIMER Hoewel de inhoud van deze gids met zorg en aandacht is samengesteld, kan het voorkomen dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MBO-GROEN • 2010-2011

39


De natuur staat bij CITAVERDE centraal.

Uitgave: CITAVERDE College Louis Eijssenweg 5 6049 CD Herten-Roermond Postbus 569 6040 AN Roermond T 0475 389 160 F 0475 389 161 E info@citaverde.nl I www.citaverde.nl 40

De schoolomgeving is natuurlijk heel belangrijk. SCHOOLGIDS CITAVERDE COLLEGE • LOCATIE MAASTRICHT

schoolgids MBO Maastricht  
schoolgids MBO Maastricht  

schoolgids MBO Maastricht

Advertisement