Page 1


Kerngegevens CITAVERDE College Deelnemersaantallen Jaar 2005 2006 VMBO 1821 1941 MBO 1439 1579 Totaal 3260 3520

2007 1920 1738 3658

2008 1966 1874 3830

2009 1975 2129 4104

leerling-/deelnemeraantallen 2500

2000

1500 vmbo mbo 1000

500

0 2005

2006

2007

2008

2009

Ontwikkeling fte’s in loondienst

130 120 110 100 90 fte 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Roermond Horst Heerlen Nederweert Maastricht C&C Bestuursbureau

jan

apr

jul

okt

dec

Roermond

120,81

122,59

121,03

118,25

116,45

Horst

86,16

86,87

86,82

83,81

85,83

Heerlen

89,06

88,16

87,42

83,27

83,45

Nederweert

25,36

26,00

25,94

28,90

29,07

Maastricht

4,60

7,00

5,60

7,00

7,00

C&C

14,70

14,30

14,30

18,30

18,50

Bestuursbureau

24,82

24,69

24,69

25,29

27,09

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

1


Exploitatiesaldo begroting x Euro 1.000

2008

2009

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus, les en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten

26.220 679 14 2.072 1.409 30.397

29.014 31 22 2.325 1.718 33.111

26.807 2.228 1.001 1.484 963 32.483

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten

22.888 2.868 1.784 4.741 32.282

24.039 1.622 2.054 4.285 32.000

24.407 1.891 2.332 3.747 32.377

Saldo baten en lasten

-1.884

1.111

106

98

-173

-279

-1.786

938

-173

Saldo fin. lasten en baten Exploitatiesaldo

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

2010 (begroting)

2


Missie Het CITAVERDE College is een in het oog springende kennisinstelling met gevoel voor de kennisvraag uit de regio. Hierop baseren we een gevarieerd onderwijsaanbod. Daarbij hebben we oog voor de mogelijkheden en kansen van onze deelnemers en brengen we hen op flexibele wijze naar een zo goed mogelijk studieresultaat.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

3


Inhoudsopgave Voorwoord Verslag en samenstelling Medezeggenschapsraad Verslag en samenstelling Raad van Toezicht A

Bestuursverslag College van Bestuur

1. Visie, Strategie en Missie 1.1 Toekomstverkenning 1.2 De Visiekaart van CITAVERDE College 1.3 De Strategiekaart van CITAVERDE College 1.4 Huidig beleidsplan 2. Bestuur en Beleid 2.1 Meer deelnemers bereiken 2.2 Effectieve inzet van middelen en terugdringen tekort 2.3 Vakmanschap in het onderwijs 2.4 Stevige verankering in de regio 2.5 Meer succes voor deelnemers 2.5.1 Toename aantal diploma’s 2.5.2 Reductie ongekwalificeerde uitval 2.5.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom 2.5.4 Succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs 2.5.5 Culturele diversiteit 3. Onderwijs in Ontwikkeling 3.1 Competentiegericht onderwijs 3.2 Innovatieprojecten 3.2.1 Kwaliteitsagenda VO 3.2.2 Projecten workflow 3.3 Digitale ondersteuning onderwijs 3.4 Kwaliteitszorg en inspectierapporten 3.4.1 Kwaliteitszorg en klachten 3.4.2 Inspectierapporten 3.5 Deelnemerstevredenheid 3.6 Beroepspraktijkvorming (BPV) 3.7 Klachten deelnemers 3.8 Commissie van Beroep voor de Examens 4. Medewerkers 4.1 Kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning 4.2 Taakbeleid en werkverdelingmodel 4.3 Professionalisering van personeel en competentieontwikkeling 4.4 Teamontwikkeling 4.5 Personeelsplanning 4.6 Klachten medewerk(st)ers 5. Bedrijfsvoering 5.1. Facilitair beheer en huisvesting 5.2. Informatisering en automatisering 5.3. Managementinformatie 5.4. Risicomanagement 6. Financiën 6.1 Financiële gang van zaken 6.2 Financiële positie 6.3 Treasurybeleid 6.4 Toekomstige financiële ontwikkelingen

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

4


Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1: Kerngegevens studenten en opleidingen Bijlage 2: Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie Bijlage 3: Kerngegevens medewerkers Bijlage 4: Indicatoren ge誰ntegreerd jaardocument BVE (resultatenbox) Bijlage 5: Externe functies leden College van Bestuur B

Jaarrekening

1. Grondslagen 2. Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009 4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009 5. Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 6. Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen 7. Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 8. Enkelvoudige balans per 31 december 2009 9. Enkelvoudige staat van baten en lasten 2009 10. Toelichting behorende tot enkelvoudige balans per 31 december 2009 11. Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2009 12. Verbonden partijen 13. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, WOPT

C

Overige gegevens

1. Accountantsverklaring 2. Voorstel en toelichting op het eigen vermogen 3. Gebeurtenissen na balansdatum D

Bijlagen bij de Jaarrekening

1. Gegevens over de rechtspersoon 2. Geoormerkte doelsubsidie OCW en LNV

Lijst met gebruikte afkortingen

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

5


Voorwoord 2009 was voor CITAVERDE College een jaar waarbij veel zaken samenkwamen, die tevens ook een opmaat vormden voor de toekomst. Er waren opgaven op het gebied van diplomering en onderwijsontwikkeling, opgaven op het gebied van effectievere financiële en onderwijskundige bedrijfsvoering, opgaven op het gebied van positionering in de regio in combinatie met verkenningen ten aanzien van demografische ontwikkelingen binnen Limburg, opgaven op het gebied van huisvesting, opgaven op het gebied van kwaliteitszorg en informatiebeheer. Deze punten zijn stevig ter hand genomen en vinden hun verdere uitwerking in 2010 en zullen ook terugkomen als dominante thema’s voor een nieuw op te starten strategisch beleid vanaf 2011. Naast dat harde werken had CITAVERDE College ook wat te vieren. Zo werd de 4000e deelnemer ingeschreven, bracht het FLORES project door haar 10-jarig bestaan een mooie internationale uitwisseling tot stand, opende CITAVERDE College een duurzaam Bestuurskantoor en waren de TryOuts voor potentiële MBO-deelnemers zeer succesvol. De medewerk(st)ers tevredenheid nam toe, ondanks de recessie wist CITAVERDE College met haar bedrijfsonderdeel Cursus en Contract de markt goed te bedienen en waren klanten heel tevreden, de diplomaresultaten van onze VMBO- en MBO-deelnemers stemden tevreden, en onze ongediplomeerde uitval is weer verder teruggebracht. Heel wat kleine en grote resultaten waaruit blijkt dat CITAVERDE College erin slaagt om met haar locaties in gezamenlijkheid haar positieve ‘footprints’ achter te laten in Limburg. Dit was zeker gezien de interne en externe opgaven niet altijd even gemakkelijk. Wij hebben het vertrouwen dat onze slogan voor 2009 “Make your individual footprint” zichtbaar blijft in 2010 en verder en nodigen allen uit, die deze resultaten dit verslagjaar met ons mogelijk gemaakt hebben, die tocht op een zelfde wijze met ons ook de komende jaren te blijven voortzetten.

Jan Pieter Janssen

Ans Christophe

Voorzitter College van Bestuur

Lid College van Bestuur

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

6


Verslag en samenstelling Medezeggenschapsraad Verslag medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) heeft in 2009 in totaal 17 vergaderingen uitgeschreven. Hiervan 3 maal als voltallige MR, samen met de ouder / leerling-geleding en de heer J.P. Janssen, voorzitter van het College van Bestuur. Daarnaast is de ouder / leerling-geleding 2 maal afzonderlijk bijeengekomen. De personeelsgeleding (PMR) van de MR kwam 12 maal in vergadering bijeen. Daarnaast hebben de voorzitter c.q. interim voorzitter, secretaris en een afgevaardigde van de ouder / leerling-geleding samen met dhr. J.P. Janssen vóór iedere vergadering overleg gehad in het Dagelijks Bestuur (DB). De werkgroepen, ingesteld door de PMR, hebben overleg gevoerd over de volgende onderwerpen: - financiële zaken, begroting en financiële jaarcijfers; - ICT- beleidsplan; - voortgang WOR (Wet op de Ondernemingsraad); - commissie opstellen beleidsplan ‘Missie, Visie, Functie en Doel MR’, activiteitenplan en begroting MR. Andere activiteiten van de MR: - Een afvaardiging van de MR heeft op 18 juni het jaarlijkse gesprek gehouden met de leden van de Raad van Toezicht. - In 2009 heeft de PMR 3 keer deelgenomen aan het IGO-overleg. - De PMR neemt sinds 2008 deel aan het Platform MR- en Limburg dat is ingesteld door de ROC’s Gilde Opleidingen, Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen en het CITAVERDE College. In 2009 hebben 3 bijeenkomsten plaatsgevonden. Thema’s die dit jaar onder meer aan de orde zijn geweest: • voortgang en voorbereiding van de overstap naar de WOR ( Wet op de Ondernemingsraad); • financiële jaarstukken: jaarrekening 2008 en begroting 2010; • bespreking Ouderbijdrage schooljaar 2009-2010 door de ouder / leerling-geleding met advies vanuit de PMR; • gratis schoolboeken VMBO; • aanstelling directeur locatie Roermond; • aanstelling adjunct-directeur op de locatie Nederweert; • ARBO-zaken staan het gehele jaar door op de agenda van de PMR. Hierin o.a. de toetsingsverslagen van de RIE en plan Sociale Veiligheid; • er wordt een nieuw MR-reglement samengesteld. Dit i.v.m. de nieuwe locatie Maastricht; • in juli worden i.v.m. het aftreden van een drietal PMR-leden vervroegde verkiezingen gehouden voor de personeelsgeleding; • in september wordt gestart met de verkiezingen van nieuwe MR-leden voor de ouder / leerling-geleding voor het jaar 2010; • taak(belasting)beleid; • voortgang nieuwe locatie Maastricht; • formatieplan 2010; • ICT-beleidsplan; • strategisch beleidsplan CITAVERDE College; • In januari 2009 wordt door de PMR een scholing gevolgd om te komen tot het stellen van prioriteiten. Naar aanleiding hiervan stelt de PMR samen met de ouder / leerling-geleding een beleidsstuk ‘Missie, Visie, Functie en Doel MR’ op; • tijdens de algemene studiedag van het CITAVERDE College op 9 april heeft de MR een workshop over taak(belasting)beleid georganiseerd; • er is een begin gemaakt met het samenvatten van ‘problemen’ die het personeel ervaart op locaties en CITAVERDE breed. Dit zal in 2010 verdere uitwerking krijgen. Genomen besluiten, adviezen en instemmingen: • vakantierooster schooljaar 2009-2010 en vakantierooster 2010-2011; • de ouderbijdrage schooljaar 2009-2010; • mutaties functieboek - functiebouwwerk i.v.m. enkele nieuwe / aangepaste functies;

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

7


diverse beleidstukken en andere zaken o.a. nieuw MR-reglement, Huishoudelijk reglement Bestuursbureau, formulier POP-gesprek, Visiedocument MR, vaststellen organisatorische eenheden CITAVERDE College, Examenreglement VMBO 2009-2010, Deelnemersstatuut 20092011, herbenoeming van dhr. Cörvers als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van het College van Bestuur en MR; omzetting en voortzetting Regionaal Arrangement Roermond, borgsom voor de lesboeken VMBOleerlingen, regeling reiskosten woon-werkverkeer personeel.

Samenstelling Medezeggenschapsraad: Oudergeleding

Dhr. B.Aal Dhr. R.Gelissen Mevr. W.Mennen

Leerling-geleding

Mej. Anja Spierings Dhr. Tiemen Brouwer

Personeelsgeleding

Mevr. C.Schoubben Dhr. R.Cremers Mevr. D.de Graef (secretaris) Dhr. J.van den Groenendal (voorzitter) Dhr. J.Maijntz Dhr. W.L.A.L.van der Sanden Dhr. L.Schmitz Dhr. F.Smeets Dhr. J.Wolfhagen

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

8


Verslag en samenstelling Raad van Toezicht Verslag Raad van Toezicht Doel De Raad van Toezicht houdt, statutair bepaald, toezicht op het College van Bestuur van het CITAVERDE College en staat het Bestuur met advies terzijde. Aanpak De toezichthoudende taken van de Raad zijn te onderscheiden in een zevental verantwoordelijkheidsgebieden: toezicht, werkgeverschap, klankbord, regeling van de besturing, governance, overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden èn eigen werkzaamheden. De Raad brengt zijn verslag over 2009 uit aan de hand van deze zeven gebieden. Resultaat 1. Toezicht Financiële en beleidsinhoudelijke kwartaalrapportages, evenals de realisatie van de in de jaarplannen gestelde doelen waren centrale thema’s in het kader van het toezicht. Daarnaast werd de Raad geïnformeerd over de voortgang van de interne en externe verantwoording met betrekking tot onderwijstijd, maar ook over de kwaliteit van onderwijs (inspectietoezicht), examinering en organisatie, maatschappelijke stage, de Keten Advies Raden alsook over onderwijsontwikkeling in relatie tot de beroepspraktijk en regionale samenwerking. Ook de strategische positionering, van beleid tot uitvoering en vice versa, kwam diverse malen aan de orde. In dit kader vond begin 2009 een bijeenkomst met de stakeholders plaats. In het kader van het toezicht ontving de Raad ook informatie over HRM en Integraal Personeelsbeleid, Marketing en PR, huisvestingsaangelegenheden (o.a. oplevering nieuwbouw Bestuursbureau) en de gang van zaken rond KARPOS Kenniscentrum BV en Loods Limburg. 2. Werkgeverschap Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met het College van Bestuur en wordt dit College aan de hand van de jaarplannen en performancecriteria beoordeeld. Oriëntatie op en versterking van de eigen rol als werkgever vindt plaats door deel te nemen aan het landelijke overleggen van het Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen. In het Platform is onder meer het advies voor een sectorbrede beloningsregeling voor bestuurders van MBO-instellingen uitvoerig aan de orde geweest. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden heeft de Raad zich door dit advies laten leiden. 3. Klankbord De Raad heeft in het verslagjaar formeel en informeel als klankbord gefungeerd voor het College van Bestuur over onder meer Onderwijs & Arbeidsmarkt, Financiën en Bestuurlijke Zaken. Daarnaast voert de Raad jaarlijks informerend overleg met de Medezeggenschapsraad van het CITAVERDE College. 4. Regeling van de besturing Tijdens het verslagjaar hebben zich geen inhoudelijke wijzigingen voorgedaan in statuten en/of reglementen die doorwerken in de wijze van besturing van de organisatie. Naar aanleiding van een wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 2009 heeft de Raad besloten uitvoering te geven aan de wettelijke bepalingen op grond van artikel 9.1.4. College van bestuur en raad van toezicht, inhoudende twee gescheiden organen. 5. Governance Het CITAVERDE College onderschrijft de Governance Code BVE die in januari 2006 landelijk werd bekrachtigd. Deze Code geeft bepalingen en richtlijnen voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van de onderwijsinstellingen het beroepsonderwijs. In dit licht wordt het eigen functioneren als Raad van Toezicht en dat van het College van Bestuur beschouwd. Van het Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen is de Honoreringsregeling voor de Raden van Toezicht binnen het MBO ontvangen en toegepast.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

9


6. Overige statutaire goedkeuringsbevoegdheden Naast de bij andere gebieden besproken besluiten heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan: • jaarrekening 2008; • begroting 2010; • meerjarenbegroting 2009-2012; • keuze nieuwe accountant. 7. Eigen werkzaamheden De Raad heeft in 2009 zes maal vergaderd in het bijzijn van het College van Bestuur. De Raad heeft tweemaal separaat vergaderd, o.a. om zijn eigen functioneren te evalueren. Ook voert de Raad jaarlijks informerend overleg met de Medezeggenschapsraad van het CITAVERDE College. Verdere beeldvorming vond plaats tijdens meerdere interne en externe activiteiten, zoals bezoek aan locaties (locaties fungeren bij roulatie als vergaderlocaties van de RvT), tijdens Open Dagen, openingen en festiviteiten, bezoek relatieavond van het CITAVERDE College, deelname aan regionale projecten met het bedrijfsleven en presentaties. Daarnaast nam de Raad deel aan het landelijke Platform Raden van Toezicht MBO-instellingen en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijs Instellingen. Tijdens een stakeholderbijeenkomst heeft de Raad zich door in- en extern belanghebbenden laten informeren over de strategische koers van de organisatie en de visie van betrokkenen op de instelling. Ofschoon bovengenoemde verantwoordelijkheidsgebieden in het bestek van dit verslag apart genoemd zijn, zijn zij slechts in samenhang uit te voeren. De Raad kijkt dan ook terug op een intensief verslagjaar.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

10


Samenstelling Raad van Toezicht Voorzitter: De heer Ir. A.J.M. Janssen (LLTB)

Hoofdactiviteit: Ondernemer in de Pluimveehouderij Nevenactiviteiten: - voorzitter LLTB; - vice-voorzitter LTO Nederland; - LTO en LLTB portefeuillehouder Innovatie en Kennis; - lid Bestuur Aequor; - lid Dagelijks Bestuur Kamer van Koophandel Limburg; - voorzitter Fanfare Eendracht Meerlo.

Vice-voorzitter: De heer Drs. C.E.M. de Waal (CvB/ MR)

Nevenactiviteiten: - voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Roermond; - lid Raad van Commissarissen Cosun Breda; - lid Raad van Toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond; - lid Bestuur Stichting Dr. Nolensfonds; - voorzitter Hockeyclub RHC Concordia.

Leden: Mevrouw H.M.S. Crooijmans (LLTB)

Hoofdactiviteit: Ondernemer in de Boomkwekerij Nevenactiviteiten: - lid Bestuur Raad voor de Boomkwekerij; - vicevoorzitter Hoofdbestuur Nederlandse Bond van Boomkwekers.

De heer G.J.A.J. Wagemans (coöptatie)

Hoofdactiviteit: Ondernemer in de bloemistenbranche Nevenactiviteiten: Voorzitter Ondernemersvereniging Heerlen Zuid

De heer L.A. van ’t Klooster (coöptatie)

Hoofdactiviteit: Directeur Boerenbond Deurne Nevenactiviteiten: Lid Bestuur Productschap voor Diervoeder (PDV)

De heer A.J. Droppert (coöptatie)

Hoofdactiviteit: Zelfstandig consultant arbeidsmarkt Nevenactiviteiten: - lid Raad van Toezicht St. Jansgasthuis Weert; - lid Raad van Toezicht Savant zorg Helmond; - lid Raad van Toezicht SMO Helmond.

De heer Dr. J.G.F. Cörvers (CvB/ MR)

Hoofdactiviteit: Hoofd afdeling Arbeidsmarktdynamiek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

11


A

Bestuursverslag College van Bestuur

Profiel CITAVERDE College CITAVERDE College is in 1993 tot stand gekomen na een aantal fusies. Aan de hoofdstichting zijn drie partijen verbonden, te weten het CITAVERDE College Registergoed BV, de Stichting Contractactiviteiten Agrarisch Opleidingscentrum (deze is een lege stichting) en de Stichting CITAVERDE College. Het CITAVERDE College heeft 50% deelneming met AB Limburg in een gezamenlijke BV (Karpos Kenniscentrum BV) voor scholing binnen de primaire sector. Op dit moment wordt de organisatie getypeerd als een inspirerende leeromgeving voor jongeren en volwassenen. CITAVERDE College biedt de volgende opleidingen en cursus- en contractactiviteiten aan in de sector Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: • VMBO- Groen (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, 12-16 jaar); • MBO- Groen (BOL/ BBL, 16-23 jaar); • MBO- Groen BBL (leven lang leren, 23-65 jaar); • cursussen en scholing aan volwassenen op individueel-, bedrijfs- en sectorniveau, arbeidsmarkttoeleidingstrajecten, productontwikkeling en Expertisecentrum E-learning en Agrologistiek. Er wordt actief ingezet op uitwisselingsprogramma’s en stageplaatsen van deelnemers in het buitenland. Kerngegevens • ruim 10.000 deelnemers; • 450 FTE; • jaaromzet van Euro 33 miljoen, waarvan ruim 14% in opdracht van derden; • 4 VMBO-locaties, 5 MBO-locaties en scholing binnen bedrijven; • 1 Bestuurskantoor. Kerntaak van CITAVERDE College CITAVERDE College heeft de volgende kerntaak opgesteld: Het opleiden en kwalificeren van deelnemers met als doel om het maximale uit deelnemers te halen en daarbij bijdragen te leveren aan de economische ontwikkeling van de regio’s en de sociale cohesie. Het nastreven van deze kerntaak uit zich onder meer in: • het ondersteunen van ontplooiingsmogelijkheden van elke individuele deelnemer (Ontwikkel je talent en beleef je eigen groei!); • bijdragen aan de sociale samenhang in de regio Zuid, Midden en Noord- Limburg; • een toenemende regiofunctie en interactie met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties; • een groeiend aantal studenten in het MBO. Het VMBO kent op de locaties Horst en Roermond een lichte daling, is stabiel in Heerlen en stijgt vooral te Nederweert; • vernieuwende onderwijsvormen, waarbij deelnemers zelf een actieve rol spelen in een praktijk georiënteerde omgeving; • een breed scala aan opleidingen binnen het Groene MBO. Cultuur CITAVERDE College werkt aan een cultuur waarin ambities worden gewaardeerd en deelnemers en medewerk(st)ers worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs bestaat uit een unieke mix van theorie en praktijk. Er wordt gewerkt met competentiegerichte, flexibele leertrajecten. Daarin wordt kennis, houding en vaardigheden in de juiste combinatie ontwikkeld met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op een succesvolle stap in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt. De kernwaarden van CITAVERDE College zijn: • is ‘the green place to be’; • ontwikkelt zich continue; • biedt kwaliteit;

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

12


• • •

behandelt iedereen als individu; voelt veilig en vertrouwd en daagt je tegelijkertijd uit; leert je samen te werken.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

13


Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

14


De Stichting CITAVERDE College is in 1993 opgericht ter uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs. De vestigingsplaats is Roermond. In de Bestuursvorm wordt onderscheid gemaakt tussen het houden van toezicht (Raad van Toezicht) en het uitoefenen van bestuur (College van Bestuur). De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende, controlerende en adviserende functie. Belangrijk zijn hierbij de goedkeuring en toetsing van begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid. Een groot aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden berust bij het College van Bestuur. De portefeuilleverdeling tussen het College van Bestuur is als volgt: De heer J.P.M. Janssen, voorzitter • algemene zaken; • onderwijs; • informatisering; • internationalisering; • kwaliteitszorg.

Mevr. A. Christophe, lid • HRM/ ARBO; • financiën; • marketing en PR; • Cursus en Contract; • huisvesting en Facilitair beheer.

Adres Stichting CITAVERDE College Louis Eijssenweg 5 6049 CD Roermond Postbus 569 6040 AN Roermond T 0475-389160 F 0475-389161 E info@citaverde.nl I www.citaverde.nl

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

15


1. Visie, Strategie en Missie 1.1 Toekomstverkenning Bestuur en management van het CITAVERDE College zijn in 2009 intensief bezig geweest met de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hierin speelt een aantal overwegingen een belangrijke rol: • De financiële positie van CITAVERDE College noodzaakt tot heroverweging en terugdringen van overformatie, tot verbeteren van het financiële administratieve proces (project onder de titel “Huis op Orde”) en tot temporisering van ambities. • De verwachting dat in de toekomst rijkssubsidie zal verminderen terwijl de regel- en beleidsdruk vanuit de overheid blijft toenemen, vraagt om efficiënter werken en meer interne samenwerking. • De druk op het snel doorvoeren van onderwijsvernieuwing (competentiegericht onderwijs) blijft, terwijl de organisatie dit proces met moeite kan realiseren en de faciliteiten en middelen hiervoor onvoldoende zijn. • De demografische terugloop levert op korte termijn geen problemen op voor CITAVERDE College, maar zal op langere termijn zijn effecten hebben. CITAVERDE College heeft in 2009 een start gemaakt om hiervoor beter voorbereid te zijn. • Concurrentie is zwaarder geworden. Niet alleen in de commerciële markt (hier voelde CITAVERDE College ook de effecten van de crisis) maar ook binnen het publieke bestel. Het gestarte onderzoek (samen met de Limburgse VMBO en MBO scholen en de overheid) onder leiding van IVA zal meer zicht bieden op de te verwachte teruggang in deelnemersaantal. • De zogenoemde ‘kleine kwaliteit’ (roosters, communicatie over cijfers etc.) blijft een punt van aandacht alsmede de zorg van alledag. In het najaar van 2008 is met het Bureau Edux een verdieping gerealiseerd in de beleidscyclus voor 2009 en 2010, de laatste 2 jaar van het strategisch beleid. Dit heeft geleid tot het aanscherpen en meer concretiseren van de te realiseren targets per locatie en per team. Deze afspraken komen ook terug in de kwartaalgesprekken tussen het College van Bestuur en de directeuren. Op de volgende twee pagina’ vindt u de bijgestelde visiekaart van CITAVERDE College en de strategiekaart met de belangrijkste targets.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

16


1.2 De Visiekaart van CITAVERDE College

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

17


1.3 De Strategiekaart van CITAVERDE College

Financieel perspectief

Klant & Maatschappij perspectief

Effectieve inzet middelen

Vergroten klanttevredenheid (ouders/ deelnemers/bedrijfsleven)

Verhogen kwaliteit v.d. gediplomeerde deelnemers

Verhogen loyaliteit (ouders/deelnemers/ bedrijfsleven)

Vergroten kwantiteit deelnemers Kritische Succesfactoren (KSF´s) Verhogen rendement

Verbreden van reputatie en imago

CITAVERDE College “The green place to be”

Leren & Groeien perspectief

Proces perspectief Opzetten/implementeren en uitvoeren relatiebeheer nieuwe stijl

Versterken professionele cultuur o.b.v. kernwaarden

Efficiënte en corebusinessgerichte bedrijfsvoering

Verhogen tevredenheid medewerkers

Optimaliseren PR/Marketing (in- en extern).

Innoveren

Transparant/helder organiseren onderwijsprocessen Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

18


1.4 Huidig beleidsplan Parallel aan de verdieping van het strategisch beleidsplan, het concretiseren van de doelen voor de beleidscyclus van 2009 en de beleidsontwikkelingen binnen de domeinen (Onderwijs en ICT, HRM, PMR, LLL en Kwaliteitszorg) zijn er een aantal groepen geweest die zich met specifieke thema’s bezig hebben gehouden. Deze groepen richten zich op de volgende thema’s: • ‘Huis op Orde’; • het bouwen van een nieuwe onderwijsinfrastructuur (Fronter); • examinering in het MBO; • werkverdeling. Over deze resultaten wordt in de volgende hoofdstukken gerapporteerd.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

19


2. Bestuur en Beleid Op veel terreinen zijn in 2009 goede resultaten geboekt en zaken actief opgepakt die daarmee leiden tot verbetering van de resultaten voor 2010. Uitgaande van de toekomstverkenning, de verdieping van de meerjarenstrategie en de uitwerking daarvan in de beleidscyclus van 2009 en de specifieke onderwerpen ontstaat het volgend beeld: 2.1 Meer deelnemers bereiken CITAVERDE College wil een aantrekkelijke Groene onderwijspartij zijn in de regio met een goede spreiding in Limburg. Om deze reden is CITAVERDE College in 2008 gestart met een nieuwe MBO locatie te Maastricht, wordt actief ingezet op nieuwe economische ontwikkelingen in de regio (denk aan de verdere uitwerking van de Greenport Business Opleidingen te Horst, de verbreding van het opleidingsaanbod Natural Health te Heerlen), wordt stevig gewerkt aan de kwaliteit in het VMBO (zorg, examenresultaten, opstroom en terugdringen voortijdig schoolverlaten (VSV)) en is in 2007 al gestart met de positionering van LLL als derde poot binnen de organisatie van CITAVERDE College. Dit leidde tot een stabilisatie in het VMBO en een groei in het MBO. Jaarlijkse instroom Jaar VMBO MBO Totaal

2005 1821 1439 3260

2006 1941 1579 3520

2007 1920 1738 3658

2008 1966 1874 3830

2009 1975 2129 4104

Het voornemen om meer studenten van 23 jaar en ouder te bereiken is eveneens bereikt, ondanks de economische crisis die goed voelbaar was in bijvoorbeeld de sector tuinbouw. 5% van de instroom MBO-deelnemers is ouder dan 23 jaar (dit percentage is exclusief deelnemers aan het Cursus & Contract volwassenenonderwijs). Ook de cursusmarkt blijft, doordat CITAVERDE College een goede spreiding kent, binnen verschillende sectoren vrij stabiel. Deelnemers aan BBL opleidingen 23+ per jaar Jaartal Leerlingaantallen BBL 23+

2007 120

2008 225

2009 74

Deze daling in het leerlingaantal BBL 23 jaar en ouder is te verklaren door de verzelfstandiging van het cursus- en contractonderwijs. Door deze verzelfstandiging van het volwassenenonderwijs valt een groot gedeelte van deelnemers 23 jaar en ouder nu onder Cursus & Contract. Deelnemers aan trainingen per jaar Jaartal Deelnemers diverse scholing

2007 3.800

2008 4.500

2009 5.000

2.2 Effectieve inzet van middelen en terugdringen tekort Door personele mutaties verliep het proces van afwikkeling van de jaarrekening in 2008 niet goed. Dit betekende dat met moeite de jaarrekening tot stand kwam en dat daardoor onvoldoende sturing gegeven was aan de gewone financiële bedrijfsvoering. In het najaar van 2009 was er een tekort zichtbaar voor CITAVERDE College dat vooral te maken had met een té ruime inzet van personeel t.o.v. de inkomsten. Om deze reden werd ook gestart met het project ‘Huis op Orde’. Dit project had vooral ten doel om zaken weer op orde te brengen en weer meer inzicht te verschaffen aan de directeuren om beter te kunnen sturen op de belangrijke variabelen. De begroting 2010 was voor drie locaties negatief. In de laatste maanden van 2009 is een actieplan ontwikkeld om in 2010 met de formatie uit te komen binnen de financiële ruimte. In 2010 wordt daar

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

20


actief op gestuurd. Dit leidt in 2010 niet tot ontslag, maar wel verplaatsing van vast personeel en het terugbrengen van de tijdelijke en flex-formatie op basis van het volume van de extra gelden in 2010. De insteek voor de nieuwe begroting van 2010 zal blijvend gericht zijn op het effectief inzetten van middelen op basis van beschikbare budgetten. Naast het sturen op formatie en geld is er ook een eerste aanzet gemaakt om de onderwijskundige bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit leidt vooral tot efficiëntere groepsgroottes, kaderafspraken over onderwijskundige inrichting en eenmalig ontwikkeling van curricula. Deze ingezette lijn zal vooral zijn beslag krijgen in 2010 en sluit naast de focus op een efficiëntere onderwijskundige inrichting, ook aan bij de inrichting van het onderwijs volgens kaderstellende kwaliteitsnormen. Daarnaast sluit de ingezette lijn ook aan op de te maken keuzes t.a.v. de vraag “waar wil je wat uitvoeren” (koppeling aan uitkomsten IVA-onderzoek afnemende leerlingaantallen in Limburg) en de gewenste te creëren ruimte (qua sturing, focus en budgetten) om te blijven inzetten op innovatie binnen het opleidingsaanbod in relatie tot regionale hoofdthema’s. 2.3 Vakmanschap in het onderwijs De inzet van betrokken en deskundige medewerk(st)ers geeft de doorslag bij het uitvoeren van het primaire proces en bij het realiseren van de beleidsplannen. In 2009 ging veel aandacht uit naar de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het personeelsbestand (vermindering van personeelsbestand en het verder in kaart brengen en sturen op kwaliteit van het personeel). De effecten hiervan zullen in de loop van 2010 zichtbaar worden. De bevordering van vakmanschap stond hoog op de agenda: •

Competentieontwikkeling in de brede zin van het woord is op alle scholen aan de orde geweest. CITAVERDE College breed worden planningsgesprekken, POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. De kernwaarden van CITAVERDE College zijn hierbij een nadrukkelijk onderdeel van deze gesprekscyclus. Nieuw startende docenten worden extra begeleid om sneller ingewerkt te zijn en de start bij CITAVERDE College tot een groter succes te maken.

CITAVERDE College peilt regelmatig de tevredenheid van de medewerk(st)ers van de scholen en diensten. Ook in 2009 is een enquête onder het personeel uitgevoerd. De respons was 74% en de gemiddelde tevredenheid was in 2009 uit te drukken in een 6,7. De tevredenheid bij CITAVERDE College steeg daarmee overall met 0,4 punt en geeft op alle onderwerpen een (lichte) toename van tevredenheid te zien. In 2007 scoorden 2 items onder de norm (faciliteiten en besluitvorming) en 1 item (organisatie) op de norm, in 2009 scoren alle items boven de norm op één na, te weten facilitaire voorzieningen. Op basis van de uitkomsten worden verdere actieplannen uitgezet en verder verdiepend onderzoek verricht naar de facilitaire voorzieningen.

CITAVERDE College organiseerde cursussen en opleidingstrajecten op het punt van deskundigheidsbevordering en algemene ontwikkeling. Specifiek werd er in 2009 extra aandacht geschonken aan het MD-traject voor jonge potentiële leidinggevenden en aan de positionering, coaching en scholing van de LC-functionarissen.

2.4 Stevige verankering in de regio CITAVERDE College ontleent haar bestaansrecht aan het succes waarmee de kerntaak voor het MBO (opleiden en kwalificeren voor de regio) en VMBO (succesvolle doorstroom naar vervolgonderwijs) wordt gerealiseerd. Een actieve en open opstelling naar de regio is dan van groot belang. In 2009 vallen dan enkele punten op: •

De groei in deelnemersaantallen is voor een deel te danken aan de toename van BBL 23+ deelnemers. De ingezette koers om een grotere bijdrage te leveren aan de regionale arbeidsmarkt wordt daarmee gerealiseerd. Deze koers wordt extra ondersteund door de samenwerking met AB Limburg binnen KARPOS Kenniscentrum BV, door de actieve inzet in trajecten op het gebied van leren en werken en door de eigen actieve marktbenadering met behulp van accountmanagers.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

21


De actieve deelname binnen de Greenport door te werken aan de verdere uitbouw van de Greenport Business Opleidingen, de doorlopende leerlijn met Fontys, het actief optrekken met de regionale onderwijspartners. In 2010 zal gestart worden met een kennisloket (leren werken / EVC’s / scholing), actieve benadering van ondernemersvragen en een actieve verbinding met de op te starten Greenport organisatie.

In twee regio’s zijn, in het kader van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) afspraken gemaakt over regionaal aanbod, samenwerking en afstemming van VMBO onderwijs. Het betreft Roermond waar een voorgaand Regionaal Arrangement met SOML werd omgezet in een RPO en Maastricht waar met Stichting LVO een nieuw RPO werd gesloten.

De KAR(ren) zijn opnieuw gepositioneerd en er wordt uitvoering gegeven aan gesprekken met het toeleverde bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties t.a.v. de gewenste afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het doorstroomprofiel. Binnen het VMBO is vooral de afstemming binnen de 2 RMC-regio’s en 4 SWV-VO en Passend Onderwijs regio’s van belang om succesvolle plaatsing, doorstroom, opvang en snelle actie bij uitval almede bundeling van zorgactiviteiten te realiseren. Deze samenwerking is van goede kwaliteit. Onderwijspartijen, gemeenten en begeleidingsdiensten weten elkaar steeds beter te vinden. Zij vormen de basis voor het realiseren van onze VSV-doelen en het nakomen van de zorgplicht.

De maatschappelijke stages en de vaak regionale onderwijsprojecten zorgen ervoor dat de VMBO-deelnemer in steeds meerdere mate betrokken raakt bij relevante maatschappelijke thema’s. CITAVERDE College slaagt er steeds beter in om maatschappelijke stages te verbinden aan zinvolle activiteiten binnen de maatschappelijke context en leefomgeving van de deelnemers.

Om de communicatie beter in te richten, is er in 2009 een vernieuwde website tot stand gekomen met een verbeterde zoekfunctie en actuele nieuwsberichten. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is de intranetsite verbeterd. Dit stelt hen in staat om relevante informatie beter te vinden en gemakkelijker te communiceren. Dit traject vindt zijn definitieve uitrol in 2010.

2.5 Meer succes voor deelnemers CITAVERDE College zette ook in op meer succes voor deelnemers. Dit wordt in de volgende doelen vertaald: • toename aantal diploma’s; • reductie ongekwalificeerde uitval; • een betere doorstroming in de beroepskolom; • succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs; • culturele diversiteit. CITAVERDE College zet op verschillende wijzen in om het succes van de deelnemer te vergroten. In verantwoordingszin dienen twee kanttekeningen gemaakt te worden: • De sterke groei over de afgelopen jaren kent in een aantal regelingen c.q. geëxtrapoleerde kengetallen een negatieve uitwerking zoals bij de VSV-reductie en diploma c.q. jaarresultaten. • Door de kleine absolute deelnemersaantallen waar wij over spreken, vertalen geringe afwijkingen in aantallen zich al snel in grote procentuele afwijkingen. 2.5.1 toename aantal diploma’s VMBO De VMBO-populatie is redelijk stabiel te noemen. Er is geen sprake van grote fluctuaties die in procentuele zin de examenresultaten beïnvloeden. Het doel dat CITAVERDE College zich hier gesteld heeft om het examenresultaat als het percentage geslaagde deelnemers ten opzichte van het aantal examenkandidaten op minimaal 95% te behouden is met 97% gerealiseerd. MBO

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

22


De MBO populatie is niet stabiel maar neemt toe. Dit zowel binnen de categorie BBL niveau 1 en 2 als binnen de categorie BOL niveau 3 en 4. Deze groei kent haar effecten op de diploma- en jaarresultaten. In de eerst genoemde categorie zien we een positieve resultaatontwikkeling. Deze is grotendeels toe te schrijven aan de vernieuwde intake, onderwijskundige programmering en werkvormen bij deelnemers van 23 jaar en ouder. De resultaten van de organisatorische herpositionering (Cursus & Contract) van juist deze doelgroep begint haar vruchten af te werpen. De tweede genoemde categorie vertoont een negatieve resultaatontwikkeling. Hier is echter sprake van groei-effecten. De afgelopen jaren zijn er nieuwe opleidingen gestart, zowel op de bestaande locaties als op de nieuwe locatie Maastricht. Hierdoor ontstaat een toename van deelnemers die nog niet diplomeerbaar zijn maar wel een risico van uitstroom kennen. Tegelijkertijd gaat dit gepaard met een aanmerkelijk kleiner cohort examenkandidaten waardoor het absolute aantal uit te geven diploma’s evenredig afneemt. Dit is vooral zichtbaar bij niveau 4.

Diploma's per niveau 900 800 700

Aantallen

600 Totaal deelnemers

500

Ex. Kandidaten 400

Gediplomeerd

300 200 100 0 2008 Niv. 3 2009 Niv. 3 2008 Niv. 4 2009 Niv. 4 jaar en niveau

Deze combinatie van factoren verklaart de diploma- en jaarresultatenontwikkeling over de afgelopen jaren. De verwachting is dat deze daling van resultaten, bij het volgroeien van de opleidingen, weer zal ombuigen in een toename van het resultaat. 2.5.2

Reductie ongekwalificeerde uitval

Meer succes voor de deelnemer wordt voor een belangrijk deel bepaald door het volgen van de best passende opleiding. Dat is de reden dat in 2009 veel aandacht besteed is aan het verbeteren van de intakeprocedures en het effectueren van ondersteuning c.q. coaching bij problemen met studie en/of persoonlijke omstandigheden. Binnen de regio wordt dit zichtbaar in deelname aan projecten gebaseerd op de VSV-convenanten in de RMC-gebieden Limburg-Zuid en Noord-Limburg en activiteiten vanuit de 4 Samenwerkingsverbanden VO en initiatieven Passend Onderwijs. De reductie van ongekwalificeerde uitval wordt zichtbaar in de resultaten van de bestrijding VSV. In de redenering van de overheid realiseert CITAVERDE College haar opgelegde doelstelling van 15% reductie over 148 VSV-ers in schooljaar 2007-2008 niet. De convenantafspraken houden echter geen rekening met de sterke groei in deelnemersaantal van 12% die CITAVERDE College tussen het peiljaar 2005-2006 en schooljaar 2007-2008 heeft doorgemaakt. Zou hier rekening mee gehouden zijn, dan werd in 2009 reeds de doelstelling van 20% VSV-ers reductie voor 2010 gerealiseerd. In

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

23


2009 betekende dit een negatieve correctie van €10.000,- op deze doelsubsidie. Ook voor de komende jaren wordt, bij gelijkblijvende interpretatie van de overheid en de reeds gerealiseerde groei van deelnemersaantal, een negatieve bijstelling verwacht. Overigens dient opgemerkt te worden dat door de kleine absolute aantallen VSV-ers waar wij over spreken geringe afwijkingen zich al snel vertalen in grote procentuele afwijkingen. 2.5.3 Een betere doorstroming in de beroepskolom De doorstroming in de beroepskolom heeft in 2009 een extra dimensie gekregen naar aanleiding van de economische crisis en daarmee samenhangende problemen op de arbeidsmarkt. Het door de overheid opgezette School-Ex programma is effectief ondersteund door CITAVERDE College. Door gediplomeerde deelnemers actief te benaderen om, indien zij geen werk of vervolgopleiding hadden, verder te studeren kan jeugdwerkeloosheid worden beperkt. De respons van de gediplomeerde deelnemers was 52%. Voor een groot deel van de deelnemers gold dat het BBL-ers betrof die ook na het afronden van hun studie bij dezelfde werkgever actief bleven. Ook van de overigen hadden de meeste reeds vervolgafspraken in studie en/of werk. Voor de locatie Maastricht zijn doorstroom afspraken gemaakt met de Kunst Academie in Maastricht. De in 2008 nieuw gestarte opleiding Interieur & Vormgeving, MBO niveau 4, verkrijgt hierdoor een verkorte doorstroomvariant naar het HBO. Vergelijkbare afspraken zijn met Fontys Hogeschool gemaakt voor de Greenport Business Opleidingen in Horst. Op het snijvlak van VMBO en MBO wordt op drie locaties gewerkt met c.q. geparticipeerd bij VM2trajecten. Deze beogen een naadloze aansluiting tussen VMBO en MBO niveau 2 voor vooral de deelnemer met motivatieproblemen voor het onderwijs. Deze actieve plaatsing in de onderwijs of beroepskolom moet tevens een bijdrage leveren aan het terugdringen van VSV-ers en het behalen van de startkwalificatie. De resultaten van deze trajecten worden de komende jaren zichtbaar. 2.5.4 Succesvolle plaatsing in het beroepsonderwijs Zoals onder 2.5.2 aangegeven is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de intakeprocedures van zowel het VMBO als het MBO. Een goede plaatsing vormt immers de eerste voorwaarde voor succes. Vanuit het Domein Kwaliteit heeft hier een PDCA-procedure rond de intake plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in nieuwe afspraken en formats voor de intake. Binnen de diverse samenwerkingsverbanden is onderzoek gedaan naar een verbeterde informatieoverdracht van PO naar VO en van VO naar MBO. Verschillende digitale systemen om deelnemerdossiers uit te wisselen worden daarvoor onderzocht. Verwacht wordt dat in 2010 in twee van de vier samenwerkingsverbanden, waarbinnen CITAVERDE College actief is, hier keuzes in gemaakt worden. De komende jaren worden de resultaten hiervan gevolgd in de vorm van uitstroom, doorstroom en afstroomcijfers. Vooral waar het gaat om nieuw gestarte opleidingen op niveau 3 en 4 ligt een risico dat onder andere bijdraagt aan de teruglopende diploma en jaarresultaten. In het VMBO concentreert de aandacht zich op plaatsing in de juiste leerweg. 2.5.5 Culturele diversiteit Een van de persoonlijke succesfactoren voor een deelnemer is zich geaccepteerd te voelen en te weten hoe om te gaan met mensen met een andere culturele achtergrond in de ruimste zin van het woord. Besteedde CITAVERDE College hier in het verleden al structureel aandacht aan, vanaf 2009 wordt dit extra versterkt middels het door het ministerie van LNV ondersteunde Actieplan Kies Kleur in Groen. Op basis van dit plan heeft het CITAVERDE College in 2009 de voorbereidingen voor een projectmatige aanpak van aansluiting bij de pluriforme, multiculturele samenleving gestart. De ambities zijn als volgt: • • • •

Culturele diversiteit is een integraal onderdeel van het strategisch beleid. Het onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt. Het onderwijs is gelijk toegankelijk voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden. Het onderwijs biedt een open stimulerende leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende culturele doelgroepen.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

24


Groen is voor iedereen. Groene thema’s worden actief uitgedragen.

Aan de hand van een sjabloon beleidsplan van de projectgroep van Kies Kleur in Groen, hebben alle locaties een beleidsplan ingevuld. In dit beleidsplan worden de ambities en toekomstbeelden met betrekking tot diversiteit uitgewerkt. Naast culturele diversiteit wordt hierbij ook aandacht besteed aan sociale achtergronden en seksuele diversiteit. De ambities en toekomstbeelden zijn uitgewerkt in locatiespecifieke en CITAVERDE-brede activiteiten. De uitwerking vindt niet alleen intern, maar ook extern plaats, in overleg met instellingen en bedrijfsleven. Door uitgestelde besluitvorming vanuit de overheid is de concrete planvorming vertraagd. Met ingang van 2010 wordt realisatie ter hand genomen. 3. Onderwijs in Ontwikkeling De dynamiek binnen de diverse beleidsterreinen en daarbij behorende resultaten kent zijn oorsprong dan wel condensatiepunt binnen onderwijsinhoudelijke thema’s. Enkele beeldbepalende worden hier toegelicht. 3.1 Competentiegericht onderwijs MBO Op basis van het in 2007 opgestelde model wordt planmatig verder gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur in 2010. Voorjaar 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om een aantal pilots uit te voeren gedurende het schooljaar 2009 / 2010 aan de hand van de handleiding doorontwikkeling CGO ‘In dienst van het leerproces’. Dit moet voorjaar 2010 leiden tot kaderstellende documenten en procedures ten behoeve van de onderwijsprogrammering en uitvoering die in samenhang input vormen voor het operationele proces binnen de onderwijsteams op de locaties. Over deze ontwikkelingen is aan staatssecretaris M. van Bijsterveld-Vliegenthart door middel van een voortgangsverslag gerapporteerd. Het najaarsgesprek hierover met MBO 2010 geeft vertrouwen in de aanpak en het verloop. Alle opleidingen worden middels experimentele competentiegerichte kwalificatiedossiers aangeboden. Dit betreft 100% van de MBO-deelnemers. VMBO Gedurende enkele jaren wordt reeds gewerkt aan competentiegericht leren in de bovenbouw van het VMBO in het project Het Groene Leertraject. Een aanpak die mede moet bijdragen aan een betere aansluiting met het competentiegerichte MBO. In 2009 heeft dit geleid tot de eerste vorm van competentiegerichte examinering. Zie tevens 3.4.2. paragraaf Examinering VMBO.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

25


Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

26


3.2 Innovatieprojecten Via verschillende subsidielijnen, FES, Impuls, Innovatiebox en Stagebox zijn extra middelen ontvangen die ingezet zijn ter ondersteuning c.q. initiëring van ontwikkeling van onderwijs en organisatie. Enkele concrete onderwerpen: • doorontwikkelen concept Werk Ervaring Leren voor BOL en BBL; • versterken Leren in en uit de praktijk; • internationalisering; • het Groene Leertraject in het VMBO; • implementatie CGO. In veel gevallen wordt hierbij samengewerkt met andere partners uit onderwijs en/of bedrijfsleven en overheid. 3.2.1 Kwaliteitsagenda VO Een projectthema dat speciale aandacht behoeft is de Kwaliteitsagenda VO. De inzet op de zes beleidsprioriteiten bouwt voort op de afspraken en resultaten uit 2008. 1. Taal en Rekenen Naar aanleiding van de door de werkgroep dyslexie uitgevoerde analyse zijn verbeterplannen per locatie ontwikkeld en in uitvoering genomen, gericht op verbetering van taalprestaties en meer specifiek de aanpak van de dyslexieproblematiek. Ten behoeve van de materiële ondersteuning van de dyslexie-aanpak zijn digitale toepassingen en systemen aangeschaft. 2. Uitblinken De ontwikkeling van CGO binnen de bovenbouw van het VMBO-groen via het Groene Leertraject heeft in 2009 de eerste examenkandidaten opgeleverd. De resultaten van dit eerste experimentele examen waren goed. De evaluatie wordt voor de verdere doorontwikkeling gebruikt. De opgestarte programmering VMBO+ binnen de TL, gericht op naadloze aansluiting met de HAVO, kende een goede start met voldoende belangstelling. Aansluitingsafspraken met collega-scholen voor HAVO zijn gemaakt. 3. Burgerschap Volledige invoering maatschappelijke stage en het verzorgen van weerbaarheidtrainingen. Beide items zijn ook in 2009 uitgevoerd, met vooral bij maatschappelijke stage een grote diversiteit: van kleinschalig tot grootschalig en van ‘om de hoek’ tot internationaal. 4. Professionele ruimte Aansluitend bij prioriteit 1 vond hier scholing ten behoeve van het dyslexiebeleid en gebruik hulpmiddelen plaats. 5. Examens Aan de hand van een uitgevoerde interne audit zijn reglementen en procedures bijgesteld. Met ingang van schooljaar 2009 / 2010 is een werkgroep bezig om deze bijgestelde documenten te implementeren op alle locaties 6. Verbetercultuur Vanuit het kwaliteitsbewustzijn wordt, op basis van de PDCA-systematiek, systematisch gewerkt aan verbetering van processen en resultaten. Een aandachtspunt daarbij in 2009 was de examinering (zie ook hierboven). Hierbij zijn interne en externe werkafspraken gemaakt die hun vervolg krijgen in 2010. 3.2.2 Projecten workflow De procesgang rond aanvraag, beoordeling, uitvoering, verantwoording en evaluatie van projecten heeft in voorgaande jaren problemen gegeven. Om die reden is in 2009 een nieuwe workflow ontwikkeld welke met ingang van schooljaar 2009 / 2010 wordt gehanteerd. Naast de documentenworkflow wordt hierbij vooral aandacht besteed aan het verhelderen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle actoren in dit proces en aan het verbeteren van de financiële en inhoudelijke verantwoording. Hiertoe heeft een personele versterking binnen de afdeling FZ plaatsgevonden en wordt periodiek met de projectleiders overleg gevoerd uit oogpunt van kwaliteitsverbetering (PDCA-cyclus). In 2010 vindt een evaluatie van de workflow plaats gevolgd door eventuele aanpassingen, los hiervan zijn nu reeds verbeteringen zichtbaar in accuratesse, transparantie en tijdigheid.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

27


3.3 Digitale ondersteuning onderwijs De ontwikkelingen binnen het onderwijs, zowel VMBO als MBO in haar volledige breedte, vragen om een beter ondersteunings- en verantwoordingsinstrument. Of het nu gaat om maatwerk, studieplanning, verzuimregistratie, voortgangsregistratie, communicatie met ouders, deelnemers en bedrijven of het ontsluiten van lesmateriaal. Op basis van interne eisen heeft een selectie van leveranciers plaatsgevonden die geleid heeft tot de keuze voor Fronter als elektronische leeromgeving (ELO). Middels twee lijnen wordt de implementatie in gang gezet; breedtestrategie: toepassingen die voor elke docent van belang zijn en gebruikt worden zoals cijferregistratie, portfolio gebruik en ouderportal, en dieptestrategie: volledig digitaal ondersteunen van het onderwijsproces, gericht op maatwerk, passend bij ons onderwijsmodel. De collectieve basis onder dit systeem vraagt een grote mate van afstemming tussen de locaties. Een complex traject dat gestart is in 2009 en de komende jaren nog aandacht zal behoeven om tot volledige benutting te komen. 3.4 Kwaliteitszorg en inspectierapporten 3.4.1 Kwaliteitszorg en klachten Eind 2008 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de wijze van klachtenbehandeling in het MBO. Uit de rapportage is gebleken dat er nogal wat mankeert aan de toegankelijkheid, de effectiviteit en de transparantie van de klachtenregelingen bij MBO-instellingen. Binnen CITAVERDE College is in het kader van Kwaliteitszorg een integraal document klachtenbehandeling samengesteld. Voorkomende klachten en kwaliteitsvragen worden via deze structuur afgehandeld. Klachtenkaart CITAVERDE College

Klager Deelnemer Ouder Medewerker

Ontvanger klacht -Docent -Administratie -ConciĂŤrge O i d

Regelingen Handelingsprotocollen Ongewenst gedrag Deelnemersstatuut Examenreglement Schoolgids Kwaliteitshandboek WEB Geschillenregeling CAO

Bemiddelaar -Mentor -Vertrouwenspers -Zorgcoordinator -Counsellor

Besluitvormer -CvB -Locatiedirecteur -Adj. directeur

Toezicht -Onderwijsinsp. -Arbeidsinsp. -Politie

Bezwaar/ Beroep -Bezwaar Examencie -Commissie van Beroep Registraties DBS Register Ongew. Gedrag Register Arbo meldingen Register Examenklachten Kwaliteits Actielijst

Binnen het CITAVERDE College zijn onderstaande klachtenregelingen nader gedefinieerd: 1. Klachten ongewenst gedrag (agressie, geweld, wapens, drugs, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie) 2. Arbo klachten (onveilige / ongezonde situaties en/of handelingen, incidenten en ongevallen) 3. Onderwijsklachten (lessen (inhoud),lestijden, aan- / afwezigheid docenten, buitenschoolse activiteiten) 4. Examen / toetsklachten (uitslag, uitvoering, organisatie, etc.) 5. Overige klachten (inschrijvingen, correspondentie, certificaten, nakomen afspraken, leveringen, middelen, etc.) 6. Geschillenregeling CAO artikel B-8 (alleen voor werknemers, t.a.v. geschillen over de toepassing van de CAO) Deze klachtenkaart wordt middels hyperlinks naar bijbehorende regeling goed vindbaar gepubliceerd via de portal.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

28


Naast het ontwikkelen van deze klachtenkaart is op het vlak van kwaliteitszorg vooral ingestoken op het hanteren van de PDCA-kwaliteitscyclus op de diverse beleidsterreinen. 3.4.2 Inspectierapporten Jaarlijks Onderzoek Het eind 2008 uitgevoerde Jaarlijks Onderzoek binnen de opleiding Animal Friends / Dierenartsassistent te Horst leidde begin 2009 tot het oordeel van de inspectie dat er geen tekortkoming in de naleving van wettelijke vereisten is geconstateerd en dat de opbrengsten voldoende zijn. Er is geen tekortkoming in de kwaliteit van het onderwijs geconstateerd. Op grond hiervan heeft de inspectie het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de opleiding Animal Friends Dierenarts / assistent te Horst het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen reden om het toezicht te verscherpen. Onderzoek Onderwijstijd MBO: In het kader van ‘onaangekondigde’ controles op de naleving van de 850-urennorm in het MBO heeft de Inspectie van het Onderwijs in juni een controle uitgevoerd op onze locatie in Horst, bij de opleiding Veehouderij. De locatie kreeg hiertoe de middag van te voren een documentenlijst welke stukken de volgende ochtend overlegd moesten worden. Daarnaast werd aanvullend document- en systeemonderzoek gedaan en werd met medewerkers gesproken. De bevindingen waren positief; er werd zowel aan de geplande als aan de gerealiseerde onderwijstijd voldaan. VMBO: Sinds februari 2007 zijn we in gesprek geweest met de inspectie over de geprogrammeerde onderwijstijd binnen één van de VMBO-leerwegen op onze locatie te Roermond. De discussie spitste zich toe op de relatie tussen kwalitatieve ontwikkelingsruimte en kwantitatieve restricties. Na toezending van aanvullende stukken en gesprekken heeft de inspectie in februari 2009 laten weten akkoord te zijn met de toelichting en er van uit te gaan dat de geplande onderwijstijd voor schooljaar 2007 / 2008 op orde was. Inspectie onderzoek Seksuele diversiteit / weerbaarheid Vanuit de brede context van sociale veiligheid en burgerschap heeft het ministerie van OCW door de inspectie een onderzoek laten doen naar seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Onze locatie Roermond zat hierbij in de steekproef. Medewerkers en deelnemers zijn bevraagd en er zijn vragenlijsten ingevuld. Er is gekeken naar incidenten m.b.t. homoseksualiteit, de houding en cultuur ten opzichte van homoseksualiteit en naar het beleid en aanbod van de instelling met betrekking tot het thema. Uit de terugrapportage blijkt een lage incidentenervaring bij zowel deelnemers als medewerkers en een niet afwijkend beeld op de overige thema’s. Wat wel op viel was de lage score door de bevraagde medewerkers op het aanbod van training sociale weerbaarheid. Mede in het licht van het thema ‘Veiligheid’ is besloten om hier een jaarlijks terugkerende themaactiviteit van te maken. Examinering MBO: In de voorbereiding naar de audit door de inspectie over 2009 is een majeur probleem expliciet naar voren gekomen; de onvoldoende kwaliteit van de ingekochte examenproducten van De Groene Standaard. Er is geconstateerd dat er frictie zat tussen enerzijds de examenproducten en anderzijds de nieuwe kaders van de inspectie. Ter verbetering is landelijk een verbetertraject van De Groene Standaard in gang gezet. Daar het hier een brancheprobleem betreft is dit onderwerp tevens door de AOC Raad bij de minister van LNV aangekaart. In december heeft de audit naar de kwaliteit van de MBO-examens door de inspectie plaatsgevonden. Het oordeel over de standaarden 3 en 4, die te maken hebben met het examenproduct, was onvoldoende ondanks dat de inspectie aangaf dat zij herkennen dat CITAVERDE College De Groene Standaard verrijkt gebruikt. Mede op grond van deze inpassing van de ingekochte examenproducten in het eigen kwaliteitssysteem is in de zelfevaluatie aangegeven dat CITAVERDE College de kwaliteit van de examinering op alle standaarden als voldoende aanmerkt. Dit uiteraard met benoemde verbeterpunten. Hierin verschillen wij van mening met de inspectie. Uit de in 2010 ontvangen rapportage over de 8 onderzochte opleidingen volgt 1 voldoende. De overige 7 voldeden op bovenstaande gronden niet aan de door de inspectie gestelde norm. De onvoldoende opleidingen hebben een jaar verbetertijd en worden in 2010 opnieuw onderzocht.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

29


VMBO: Tijdens de VMBO-Groen examens in 2009 is door een beperkt aantal groepen deelgenomen aan een centraal examen dat de afronding vormt van twee jaar competentiegericht groen VMBO, aansluitend bij het Stimuleringstraject Het Groene Leertraject. Dit CSPE Landbouw-breed 2009 was het allereerste experimentele centrale examen dat is afgenomen bij het nieuwe competentiegerichte examenprogramma VMBO-Groen. In het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) voor VMBO worden vaktheorie en praktijk geïntegreerd getoetst. De resultaten van de examenkandidaten stemden tot tevredenheid. Punt van aandacht blijft het verschil tussen de cijfers voor het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE) bij de Gemengd / Theoretische Leerweg. Dit wordt op 3 locaties als ‘groot verschil’ beoordeelt. Mede vanuit het project Kwaliteit VO wordt hier aandacht aan besteed en worden maatregelen voorgesteld om dit verschil terug te brengen. Eerder Verworven Competenties Eind 2009 vond het onderzoek plaats naar de kwaliteit van EVC-procedures door de Inspectie van het Onderwijs, in opdracht van het Kwaliteitscentrum EVC. Het uitgevoerde onderzoek binnen CITAVERDE College gaf aan dat de codes 1 en 5 voldoende zijn en dat de overige 3 niet aan alle vereisten voldoen. De inspectie geeft aan dat het onderzoek een redelijke indicatie geeft dat CITAVERDE College de tekortkomingen binnen een jaar tijd kan verhelpen. Er zijn acties ondernomen om dit te realiseren zodat, bij de volgende audit, aan de normstelling voldaan wordt. De voorlopige goedkeuring blijft behouden. Overigens zal de beoordelende rol van de inspectie met ingang van 01 januari 2010 door een andere instantie worden overgenomen, hierbij gaat tevens een nieuwe toekenningstructuur in werking. In totaal zijn in 2009 20 beroepsopleidingen van CITAVERDE College in het register van het Kenniscentrum EVC opgenomen. Opbrengsten VMBO In 2009 is het oordeel van de inspectie voor alle locaties en leerwegen voldoende met uitzondering van de Demengde / Theoretische leerweg in Heerlen. Dit door zowel een groot verschil tussen SE en CE als een tegenvallend rendement in de onderbouw. Momenteel is CITAVERDE College nog in gesprek met de inspectie over de rendementsgegevens. Door een misinterpretatie van deelnemergegevens lijken de resultaten negatiever door de inspectie beoordeeld te worden dan de werkelijke situatie van doorstroom laat zien. Een nader onderzoek in 2010 kan mogelijk leiden tot bijstelling van dit oordeel.

3.5 Deelnemertevredenheid •

CITAVERDE College voerde in 2009 tevredenheidenquêtes uit onder deelnemers / ouders in het VMBO en MBO. De respons lag bij de VMBO-leerlingen op 95%, de respons van hun ouders bleef met 13%, 8% achter bij 2007. De gemiddelde tevredenheid van de VMBO deelnemers is uit te drukken in een 7 en van hun ouders in een 7,5. Beide geven daarmee een stijging aan t.o.v. 2007. De respons op de landelijke JOB-enquête onder MBO-ers was in het voorgaande jaar te laag (slechts 5%). Om dit risico voor de komende JOB-enquête voor te zijn, is besloten in 2009 additioneel een eigen tevredenheidsmeting uit te voeren. In het MBO lag de gemiddelde respons op 38% en is de tevredenheid voor zowel opleiding als instelling uit te drukken in een 6. Hoewel voldoende, zijn op een aantal gebieden verbeteringen te bereiken. Dit geldt met name op het vlak van communicatie en begeleiding tijdens de Beroeps Praktijk Vorming. In 2009 werd gestart met het enquêteren van gediplomeerde schoolverlaters VMBO en MBO uit 2008 via het landelijk onderzoek van Toppen Onderzoek&Beleid. Bij beide groepen was de respons hoog vanuit landelijk perspectief, respectievelijk 66% en 55% en wordt met tevredenheid teruggekeken op de opleiding en instelling. Nadere analyses van de resultaten worden vanuit de PDCA-kwaliteitscyclus betrokken bij verdere verbeteracties in 2010. Naast deze enquêtes zet CITAVERDE College ook in op de ‘kleine contacten’. Er is sprake van ouderavonden en actieve coaching van deelnemers.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

30


3.6 Beroepspraktijkvorming (BPV) Mede door een onderzoek in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW naar de BPV en de daarop gebaseerde Verbeteragenda BPV van MKB-Nederland stond dit onderwerp sterk in de belangstelling. Het thema BPV komt ook uit de eigen enquêtes als een te verbeteren item. In de trits van ‘schools leren – praktisch leren – examineren’ houdt onze onderwijsverantwoordelijkheid niet op bij de poort van het schoolterrein maar loopt door tot op de externe werkvloer. Deze uitdaging wordt ook binnen het CITAVERDE College onderkend en er worden activiteiten ondernomen die bij dragen aan de verbetering van de werkrelatie met de beroepspraktijk ten dienste van onze deelnemers en daarmee het bedrijfsleven; de vernieuwing van onze Keten Advies Raden; de activiteiten met Aequor binnen de Kwalificatie driehoek; het project ‘Leren in en uit de Praktijk’ en de betrokkenheid van bedrijven in maatwerktrajecten en examinering. Naast deze concrete interne zaken is er landelijk gewerkt aan een tweetal ondersteunende activiteiten c.q. documenten. Enerzijds via overleg tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, Colo, het Ministerie van OCW en de MBO Raad en anderzijds via de AOC Raad. Aan de hand van de ontwikkelde servicedocumenten wordt de interne werkwijze geëvalueerd en bijgesteld. 3.7 Klachten deelnemers Er zijn in 2009 geen klachten van deelnemers geweest, die geleid hebben tot externe procedures. 3.8 Commissie van Beroep voor de Examens De Commissie van Beroep voor de Examens bestaat uit de organisaties CITAVERDE College, Gilde Opleidingen, Helicon en ROC ter AA. Deze Commissie van Beroep voor de Examens heeft geen beroepszaken ontvangen in 2009. De Commissie ontving wel een klacht, maar deze werd door de instelling afgehandeld. Het betreft: • 06012009: Examen ‘Ontwerpen 3’ Electrotechniek door Luuc Geraedts (Gilde Opleidingen). De samenwerkingsovereenkomst (conform artikel 3, lid 1) en het reglement (conform artikel 17, lid 2) van de Commissie van Beroep voor de Examens zijn per 1 augustus 2009 stilzwijgend verlengd tot 1 augustus 2011. De Colleges van Bestuur van Helicon Opleidingen en CITAVERDE College conformeren zich aan de voorstellen van de commissie betreffende: • registratie en archivering van klachten en bezwaren rondom examinering VMBO; • het uitvoeren van een interne audit met betrekking tot examinering VMBO. De commissie heeft gediscussieerd over de registratie van bezwaarschriften betreffende examinering, mede naar aanleiding van het feit dat er in genoemd schooljaar geen beroepszaken zijn binnen gekomen. De vraag die we ons gesteld hebben luidt: “Weten deelnemers / leerlingen dat ze bezwaar en beroep kunnen aantekenen?” Afgesproken wordt dat er nog nadrukkelijker op gewezen dient te worden in het examenreglement, tijdens informatiebijeenkomsten, in de studiewijzer, schoolgids, etc. De invoering van competentiegericht onderwijs (experimentenregeling) maakt dat er nogal wat ‘speelruimte’ is met betrekking tot examinering (lees: Proeve van Bekwaamheid). Men is zoekende, niet alles is al wettelijk dichtgetimmerd, er is (nog) interpretatieruimte. We stellen ons de vraag wat de rol van de commissie moet zijn met betrekking tot competentiegericht onderwijs. Hierover worden enkele standpunten ingenomen: • Een gescheiden traject wat betreft toelating en opleiding versus examinering; bezwaar en beroep inzake toelating tot een opleiding en de opleiding zelf horen thuis bij een klachtencommissie en niet bij de Commissie van Beroep voor de Examens. • Beide commissies moeten onafhankelijk besluiten kunnen nemen en los van elkaar opereren. • Geopperd wordt een gezamenlijke klachtencommissie in te richten (in plaats van de landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs). De voors en tegens dienaangaande worden tegen het licht gehouden, maar uiteindelijk wordt besloten om het werkgebied van de

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

31


Commissie van Beroep voor de Examens niet uit te breiden met een ‘klachtenafdeling’ maar te beperken tot het gestelde in het reglement en de samenwerkingsovereenkomst.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

32


4. Medewerkers 4.1. Kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning In 2009 zijn de eerste stappen gezet om in het Domein HRM uitgebreid te praten over de kwantitatieve en kwalitatieve meerjaren personeelsplanning. Dit alles in het licht van: • De toekomstige demografische terugloop van leerlingen. Het is daarbij van belang om zicht te hebben op het volume personeel dat er in huis is, versus de vraag naar personeel op basis van het onderwijsaanbod. De eerste analyses geven aan dat beide processen niet parallel lopen en er dus actief gestuurd moeten worden op het kwantitatieve vraagstuk. • De veranderingen in het onderwijs vragen om goed toegerust personeel. Dit is dus vooral een kwalitatieve vraag. Bij de eerste analyse is ingezoomd op het feit of voldoende inhoudelijke deskundigheid in huis is en blijft om te kunnen voldoen aan de toekomstige wensen. Uit de eerste analyse blijkt, dat een groot deel van de inhoudelijke expertise afgedekt is, maar dat er wel specifieke probleemgebieden zijn. Om deze reden is ook een start gemaakt met STOAS Opleidingsschool. Deze aanpak richt zich vooral op het scholen van nieuwe docenten / instructeurs op de werkvloer. Beide eerste analyses vragen om een verdere verdieping om gerichter stappen te kunnen zetten. Deze analyses staan gepland voor 2010. Bij deze analyses gaat het dus om vraagstukken als: • keuzes van personeel t.a.v. vertrek (FPU en /of 65 jaar); • soort vervanging van personeel dat vertrekt (dezelfde functie, geen functie of andere functie); • kwalitatieve vraagstukken (specifieker in kaart gebracht) (en op basis hiervan gerichte scholing, bijscholing en/of coaching); • duurzame inzetbaarheid van bestaand personeel; • pooling en mobiliteit. 4.2. Taakbeleid en werkverdelingsmodel In 2009 is door het CvB op basis van de gesprekken met de PMR een voorstel gedaan over taakbeleid. Dit heeft niet geleid tot een akkoord en afwikkeling. De PMR en het CvB hebben op basis van deze gesprekken afgesproken om in het najaar het gesprek hierover weer op te pakken. Dit is ook gebeurd. Er is opnieuw verkennend gesproken over de onderwerpen. Het CvB verwacht op basis van deze gesprekken en het wederzijdse vertrouwen om met elkaar deze richting in te slaan voor 2010 tot een akkoord te komen. Binnen de onderwijsteams is wel actief aan de slag gegaan met het werkverdelingmodel (met uitzondering van de locatie Jagerstraat, omdat zij in deze periode bezig waren met herschikking van hun onderwijsteams). Hierbij zijn de uitgangspunten van de nieuwe CAO en de ondersteunende beleidsnotitie als leidraad gehanteerd. Vrijwel alle teams hebben in onderling overleg de taken vastgesteld (behalve de locatie Nederweert). Op basis van dit proces is afgesproken om voor 2010 door te gaan op de ingeslagen weg. 4.3. Professionalisering van personeel en competentieontwikkeling De professionalisering van het personeel is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Dit wordt uitgewerkt in individuele trajecten (korte studiedagen voor het team en voor CITAVERDE College en of landelijke bijeenkomsten), teamscholingen, collectieve scholingen. Zo is er in 2009 o.a. aan de orde geweest: • omgaan met agressie; • het opleiden tot assessor en intaker; • coaching; • het schrijven van competentie gerichte opdrachten; • relatiemanagement; • pedagogisch en didactisch handelen. In 2009 werd het 2-jarig Management Developmenttraject gericht op het meer toerusten van jonge medewerk(st)ers voor toekomstige functies binnen het leidinggevend kader succesvol afgerond. In 2009 werd specifiek actie gezet op de LC-functionarissen. Deze actie was gericht op het beter positioneren van deze functionarissen, het maken van betere werkafspraken en het coachen van deze

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

33


mensen door hun leidinggevende en het scholen van een deel van deze functionarissen gericht op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen het onderwijsproces. De competentieontwikkeling van alle personeelsleden blijft een belangrijk thema in beleid en uitvoering. De jaarlijkse gesprekscyclus met planningsgesprekken, POP-gesprekken en beoordelingsgesprekken worden bij alle locaties en het bestuurskantoor gevoerd. In dit kader voldoet CITAVERDE College aan de wet BIO. Er is ook veel energie gestoken om de uitkomsten van de gesprekken in standaardformats vast te leggen en digitaal op te slaan, zodat de voortgang van de gesprekscyclus goed en gemakkelijk in beeld kan blijven. Doel is vooral dat leidinggevenden en medewerk(st)ers op een goede en gestructureerde manier bezig zijn met de ontwikkeling van de medewerk(st)ers in de organisatie. 4.4. Teamontwikkeling In 2009 werd de ingezette lijn om de komen tot stevigere onderwijsteams doorgezet. De uitgangspunten van de managementsessies met EDUX in het najaar van 2008 werden in 2009 vertaald in de teamplannen. Deze teamplannen werden in de teams besproken en in de loop van het jaar door het leidinggevend kader van de locaties besproken en gevolgd. Dit alles moet uiteindelijk ook passen in de ingezette lijn om te komen tot zelfstandige teams die staan voor het realiseren van onderwijs in de breedste zin van het woord voor hun doelgroep. Een team dat zelf – binnen de gestelde kaders – hiervoor de plannen ontwikkelt en hierover ook verantwoording aflegt. Dit alles sluit ook aan bij de ingezette lijn rondom werkverdeling. Op termijn wil CITAVERDE College flexibele teambeloning hieraan verbinden. 4.5. Personeelsplanning Bij het opstellen van de begroting voor 2010 bleek dat de personeelsomvang niet in overeenstemming was met de financiële ruimte. Dit was het geval te Heerlen, Horst en Roermond. In het late najaar van 2009 zijn plannen gemaakt door deze locaties om met kleine en grote maatregelen in 2010 dit tekort weg te werken. Deze ingediende plannen zijn geaccordeerd door het CvB en besproken in het MT. Door het grote volume van flexkrachten en tijdelijke aanstellingen en de verwachting dat er zeker nog groei zal zijn op de locatie Maastricht, Nederweert en C&C, is er geen sprake van reorganisatie maar van herplaatsing binnen de organisatie van CITAVERDE College. In 2010 is hiermee een start gemaakt. Dit moet ertoe leiden dat alle locaties van CITAVERDE College in 2010 de formatie passend hebben binnen de financiële ruimte. Hiertoe is ook een hulpmodel ontwikkeld door de afdelingen FZ en HRM van het Bestuurskantoor. 4.6. Klachten van medewerk(st)ers In 2009 heeft de Interne Geschillencommissie geen klachten ontvangen.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

34


5. Bedrijfsvoering 5.1 Facilitair beheer en huisvesting In 2009 presenteerde het CvB de meerjaren huisvestingsvisie aan de RvT, het meerjaren grootonderhoudsplan werd geactualiseerd, er werd gestart met vooral de (openbare) aanbestedingen op het gebied van facilitaire zaken, er werden RIE’s, veiligheidsplannen en de daarbij behorende gebouwelijke kwaliteitsaudits afgewikkeld en werd er gestart met een facilitaire werkgroep binnen CITAVERDE College (dit ook in het verlengde van de activiteiten van FSR op landelijk niveau). Binnen de meerjaren huisvestingsvisie staat de toenemende onzekerheid t.a.v. de toekomstige waarde van het verwerven van vastgoed centraal. De panden binnen CITAVERDE College zijn in 2008 in het kader van de RJ 660 opnieuw getaxeerd en gaven geen aanleiding tot zorgen op korte termijn. Wel is binnen CITAVERDE College afgesproken, dat er in de toekomst bij uitbreiding en groei vooral ingezet zal gaan worden op huur. Dit alles om voorbereid te zijn op de toekomstige krimp en op het feit dat verkoop van schoolpanden vrij moeizaam zal zijn en de waarde behoorlijk kan dalen. Het enige probleem, dat zich bij de taxatie voordeed had te maken met het Bestuurskantoor. Dit pand was nog niet afgebouwd en werd getaxeerd op papier. De taxateur hanteerde landelijke richtlijnen en hield geen rekening met de extra voorzieningen op het gebied van duurzaamheid. Dit leidde tot een afwaardering van Euro 1.300.000. Met de accountant werd afgesproken, dat er een nieuwe taxatie uitgevoerd zou worden door een regionale taxateur. Op basis van deze nieuwe taxatie kon de mogelijke meerwaarde in 2009 alsnog meegenomen worden. Deze taxatie is in het najaar uitgevoerd en leidde tot een hogere waarde. De geschatte vrije verkoopwaarde die in het jaarverslag van 2008 was opgenomen werd bevestigd door de taxatie. Hierdoor vervalt de voorziening. In 2009 werd de nieuwbouw van het Bestuurskantoor opgeleverd (maart 2009). Er werd een extra verdieping gehuurd en ingericht te Maastricht voor het tweede schooljaar, werd een extra schoolgebouw gehuurd voor de uitbouw van het MBO te Heerlen en werden kleine verbouwingen gerealiseerd op de gehuurde dislocatie te Nederweert. Deze bouw en verbouwactiviteiten werden uitgevoerd binnen de afgesproken tijd en binnen het gestelde budget. In het najaar van 2009 is gestart met een analyse en inventarisatie van de noodzakelijke en gewenste (openbare) aanbestedingen. Dit leidde tot een actielijst. Een externe adviseur met veel ervaring werd ingehuurd om een goede start te maken. Hieraan gekoppeld werden een administratieve richtlijn uitgewerkt en werden de interne inkoopprocedures bijgesteld. Als uitgangspunt werd gekozen om: • waar mogelijk mee te doen aan lopende aanbestedingen (oa. via platform FSR, regionale onderwijspartijen); • te starten met de 10 meest urgente zaken. In het najaar van 2009 waren de volgende zaken gerealiseerd: het energiecontract, het contract kantoorartikelen, het contract afvalverwijdering en was gestart met de aanbesteding van schoolboeken, drukwerk, meubilair. Het contract van p-flex hoeft gezien de regelgeving niet aanbesteed te worden. Daarnaast zijn er acties uitgezet voor 2010 voor schoonmaak, pc’s en andere hardware, kwaliteitscontrole onderhoud en elektrische apparaten en is er afgesproken om zoveel mogelijk te blijven meeliften bij landelijke aanbestedingen. Een probleem vormt de multi-functionals. Door de lopende contracten is het niet mogelijk om eerder te starten dan 2012. De gesprekken lopen hierover met de betrokken firma’s. Met de gestarte facilitaire werkgroep wordt vooral ingezet op kleine contracten en afspraken om de interne beheersorganisatie te verbeteren (helpdesk, planning werkzaamheden en opvolging van klachten). 5.2 Informatisering en automatisering De dienst Informatisering en Automatisering heeft het begin gemaakt met het realiseren van een nieuwe ICT-omgeving waarin vaste computers geleidelijk aan vervangen zullen worden door laptops. Dit proces betreft vooral het MBO. Er is in 2009 ingezet om de stabiliteit van het netwerk te verbeteren. Dit proces is goed verlopen en het aantal vragen en klachten is in 2009 afgenomen.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

35


Tevens werd er werk gemaakt om het aantal licentiekosten en de kosten van de telefonie terug te brengen. In 2009 is gestart met Fronter, de digitale leeromgeving. Het proces is eind 2009 zover, dat erin gewerkt kan worden en dat dit feitelijk ook gebeurt door pilots. Dit stelt CITAVERDE College in staat om dit proces goed te volgen, de fouten bij te stellen en daarmee de uitrol te realiseren naar volgend schooljaar voor alle locaties. 5.3 Managementinformatie CITAVERDE College heeft in 2009 een pas op de plaats gemaakt als het gaat over de verdere doorontwikkeling van het programma Synaxion. De resultaten waren onvoldoende en de gemoeide kosten hoog. Er is besloten om door te gaan met de managementinformatie die betrekking heeft op de informatie van de deelnemers. De managementinformatie van FZ is in het voorjaar, door het slecht verlopen van het proces van de jaarrekening, gestagneerd en is actief opgepakt in het najaar. De managementinformatie wordt verkregen uit een managementtool van Exact en was eind 2009 ingericht. Vanuit FZ is er ook een koppeling gelegd met HRM om de gegevens goed in te lezen. De rapportages van HRM worden in 2010 afgestemd op die van FZ en er wordt gestart met een gezamenlijk schriftelijke en mondelinge rapportages naar de budgethouders. 5.4 Risicomanagement De huidige verslechterde economische situatie en de door de overheid aangekondigde bezuinigingen, hebben tot gevolg dat CITAVERDE College met een toekomstige krimp in de baten rekening moet houden. Het macrobudget voor het beroepsonderwijs daalt, evenals de omvang van de door LNV en OCW beschikbaar gestelde projectsubsidies. Daarnaast wordt het verminderde macrobudget landelijk over een groeiend aantal deelnemers omgeslagen, hetgeen een verdere korting op de bekostiging per deelnemer betekent. Het is de verantwoordelijkheid van CITAVERDE College om adequaat actie te ondernemen in het beheersen van o.a. dit continue risico. Door het in werking stellen van het project ‘Huis op Orde’ wil CITAVERDE College de risico’s voor management en medewerkers inzichtelijk en begrijpbaar maken. Hiermede wordt een bewustwording en een proactieve houding op voorhand geborgd. Daarnaast zijn nieuwe financiële beheersmaatregelen voor de korte termijn ingesteld mede door een strakkere planning & control cyclus. De uitgaven voor de langere termijn worden voortaan beoordeeld op financiële haalbaarheid alsmede de dekking ervan. Naast de genoemde risico’s in de baten is CITAVERDE College dit jaar o.a. gestart met een strategisch meerjaren personeelsplanning waarin issues als personeels- en benoemingsbeleid, BAPO, mobiliteit en kwantificering van de risico’s vastgelegd zijn. Om te bewaken dat doelstellingen worden gerealiseerd, worden momenteel prestatie- en procesindicatoren per locatie-eenheid gedefinieerd. In verslagjaar 2010 wordt het risicomanagement verder ingericht en geïmplementeerd.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

36


6. Financiën 6.1. Financiële gang van zaken In het voorjaar van 2009 waren er problemen bij de afwikkeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2008. Het interim bureau slaagde er niet in -ondanks de extra interne en externe steun- om de jaarstukken tijdig af te wikkelen. De oorzaken lagen vooral in het niet melden van de onbekendheid met de onderwijsmaterie met bijbehorende regelgeving en het niet kunnen overzien van de bijbehorende procesgang. Daarnaast bleef de workload hoog, omdat oude projecten afgewikkeld moesten worden en nieuwe opgestart. De sturing op locaties viel tegen en het CvB moest herhaalde malen rappelleren om de gevraagde informatie boven water te krijgen. Veel van de problemen lagen in het niet tijdig of niet volledig aanleveren van de informatie vanuit de locaties. Ook in de regelgeving van dit boekjaar (RJ 660) waren er nog lang discussies m.b.t. definitieve afwikkeling (publiek / privaat en BAPO / jubileavoorzieningen waren de cijfers van CFI m.b.t. de indicatoren laat en onvolledig beschikbaar). Dit alles leidde ook tot aanpassingen in de definitieve berekeningen. Door de gang van zaken was er onvoldoende ruimte voor het primaire proces. Dit betekende voor de leidinggevenden dat er te weinig informatie voorhanden was. Met de komst van een nieuw hoofd FZ en de aansturing door het CvB rechtstreeks is in het najaar van 2009 gewerkt om de zaken weer op de rails te krijgen. De RvT werd door de rapportages op de hoogte gehouden van de voortgang. De volgende doelen werden hierbij nagestreefd: • de opmerkingen uit de Managementletter van de accountant op te pakken en op te lossen (o.a. meerjaren groot onderhoudsplan, taxatie en waardering Bestuurskantoor, (openbare) aanbestedingen, projectendossier, deelneming KARPOS); • het zodanig inrichten van de boekhouding dat rapportages overzichtelijk en deugdelijk zijn. Hierbij is het project ‘Huis op Orde’gestart om er voor te zorgen dat ook de financiële informatie op locaties op orde zou zijn en dat de leidinggevenden meer zicht krijgen op hun belangrijkste stuurvariabelen; • de afspraken met de bank werden weer hernieuwd; • met de fiscus werd contact opgenomen om de oude BTW-casus af te wikkelen. Er werd besloten om voorlopig geen energie te steken in de VPB (in relatie tot registergoed) en er werd afgesproken om te onderzoeken of CITAVERDE College een eigen flex-stichting in het leven kon roepen. Eind 2009 was de financiële administratie weer op orde en waren veel van de bovengenoemde zaken opgelost of waren onderdeel van een geplande aanpak. Bovengenoemde zaken hadden effecten voor de resultaatsontwikkeling in 2008 en werken nog door in die van 2009. In onderstaand overzicht is de resultaatsontwikkeling in beeld gebracht. Het geconsolideerde exploitatie saldo over 2009 bedraagt Euro 938.171,-. De samenstelling van dit geconsolideerde resultaat is als volgt weergegeven:

x Euro 1.000

begroting 2010

2008

2009

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus, les en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten Totaal baten

26.220 679 14 2.072 1.409 30.397

29.014 31 22 2.325 1.718 33.111

26.807 2.228 1.001 1.484 963 32.483

Lasten Personele lasten Afschrijvingen

22.888 2.868

24.039 1.622

24.407 1.891

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

37


Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten

1.784 4.741 32.282

2.054 4.285 32.000

2.332 3.747 32.377

Saldo baten en lasten

-1.884

1.111

106

98

-173

-279

-1.786

938

-173

Saldo fin. lasten en baten Exploitatiesaldo

Baten Het resultaat van 2008 en het voorjaar van 2009 week in financieel opzicht af van de gebruikelijke gang van zaken bij CITAVERDE College. Dit is vooral zichtbaar in de begroting en realisatie van 2009. In de begroting 2009 zijn baten té ruim berekend waardoor het resultaat lager uitvalt. De rijksbijdragen nemen toe door de groei van de deelnemers en de daarbij behorende stijgende vergoeding van de kosten; De overige bijdragen dalen licht. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door het minder verwerven van externe vergoedingen. Lasten De stijging van de baten met Euro 2,7 mln. ging gepaard met een daling van de lasten van Euro 0,18 mln. Deze daling werd vooral veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten (Euro 1,24 mln.) (een andere afschrijvingssystematiek) en lagere overige instellingslasten (Euro 0,45 mln. afname administratie en beheerskosten, toename inventaris, apparatuur en leermiddelen en afname overige kosten). De personeelskosten stegen met Euro 1,2 mln. en de huisvestingslasten stegen met Euro 0,3 (extra huur Maastricht, Nederweert, Heerlen, hogere energielasten, schoonmaak- en onderhoud door toename volume oppervlakte). (Openbare) Aanbestedingen Met Pro-Cure (Bureau R. van Berkel) zijn afspraken gemaakt om binnen CITAVERDE College met de afdeling Financiële Zaken met (openbare) aanbestedingen aan de slag te gaan. Concreet had deze betrekking op: • er is een top tien gemaakt van de meest urgente zaken; • er is gekozen om actief aan te schuiven bij lopende of in te zetten aanbestedingen van andere onderwijspartners en het platform FSR van de MBO Raad. Dit versnelt het proces en maakt het voor CITAVERDE College aantrekkelijker omdat er sprake is van een groter volume; • een administratieve richtlijn en een bijbehorende procedure zijn uitgewerkt en vastgesteld binnen CITAVERDE College; • het beoordelen van de begroting op targets die aanbestedingsplichtig zijn; • er is een contractenregister aangelegd en contracten worden gevolgd; • het voorbereiden en starten van aanbestedingen.

Projecten Bij de jaarrekening 2008 kostten vooral de niet-routinematige posten zoals afgrenzing van projecten (toerekenen van baten en lasten aan de periode waarop e.a. betrekking heeft), en de verantwoording van subsidies teveel tijd en kende een te lange doorlooptijd. Na de zomervakantie van 2009 zijn de projecten van het afgelopen schooljaar naar de locaties afgerekend en zijn ze verwerkt in de boekhouding. In september zijn afspraken gemaakt over de inzet en de inhoud van het nieuwe projectendossier. De procedures (zowel naar de rol van de projectleiders, de administratieve / financiële procedures en de inhoudelijke controle m.b.t. de geleverde resultaten) zijn aangescherpt en er wordt stevig op gestuurd. Er is in november een extra medewerkster aangesteld op de afdeling FZ om het hele proces te monitoren en de gegevens adequaat te verwerken. Dit alles heeft ertoe geleid, dat de verantwoording voor de controle van de accountant verwerkt is.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

38


6.2. FinanciĂŤle positie Onderstaand overzicht brengt de financiĂŤle positie van CITAVERDE College in beeld. De betreffende gegevens zijn ontleend aan de geconsolideerde balansen per 31 december. In de onderstaande cijferopstelling is het effect van de stelselwijzigingen zichtbaar. x Euro 1.000 1. Duurzaam vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Totaal duurzaam vermogen

2008

2009

11.364 3.792 0 15.156

12.302 3.081 3.550 18.933

18.764 2.140 20.904

18.809 2.379 22 21.210

2. Kortlopend vermogen Kortlopende schulden Af: kortlopende vorderingen Beschikbaar kortlopend vermogen

8.344 1.015 7.329

6.458 1.338 5.120

3. Beschikbare duurzame liquiditeiten Beschikbare duurzame liquiditeiten >1 jaar Beschikbare duurzame liquiditeiten <1 jaar Saldo liquide middelen en effecten

0 1.477 1.477

1.010 1.765 2.775

Kengetallen financiĂŤle positie CITAVERDE College

2007

2008

2009

Liquiditeitsratio 0,56 0,30 (liquide middelen + effecten + kortlopende vorderingen / kortlopende schulden)

0,63

Solvabiliteitsratio 1 (eigen vermogen / totaal vermogen)

0,69

0,48

0,48

Solvabiliteitsratio 2 (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen)

0,75

0,64

0,60

Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal baten)

0,59

0,35

0,38

Waarvan vastgelegd in: Gebouwen en terreinen Inventaris, apparatuur en software In uitvoering Beschikbaar duurzaam vermogen

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

39


Liquiditeit De liquiditeitspositie van CITAVERDE College is van 2007 naar 2008 sterk gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door financieringen uit eigen middelen van het nieuwe pand voor het bestuurskantoor én het negatieve resultaat over 2008. Inmiddels is ter financiering op dit pand een 20-jarige en een 10jarige hypothecaire lening afgesloten en wordt 2009 bovendien afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Daarnaast is evenwel de druk door de inzet van een te grote formatie binnen de liquide positie nog voelbaar. In 2010 wordt hierop sterk geanticipeerd door een strakke formatieplanning. De huidige liquiditeitspositie is laag. Hier staat wel tegenover dat CITAVERDE College haar groei van leerlingen uit eigen middelen betaalt en niet voorfinanciert. In de toekomst ( t-1 en t-2) staan daar wel meer inkomsten tegenover. Solvabiliteit De daling van de solvabiliteit in 2008 was het resultaat van de verwerkte stelselwijziging met betrekking tot de gevormde voorzieningen voor de (toekomstige) personele verplichtingen. Deze stelselwijziging is ten laste van het eigen vermogen verwerkt in de beginbalans van 2008 en heeft een verlagend effect op het vermogen gehad van Euro 4,6 mln. Dit is zichtbaar in de solvabiliteitsratio exclusief voorzieningen, welke als gevolg van de stelselwijziging daalt van 0,69 naar 0,48. Daarnaast had het negatieve resultaat over 2008 uiteraard een neerwaarts effect op de solvabiliteitspositie gedurende dat jaar (van 0,69 naar 0,48). Bij de vergelijking met andere instellingen bleek in 2009 dat zij een veel soepelere berekeningswijze hadden toegepast met betrekking tot vooral de voorziening BAPO. Dit is met de accountant besproken. In het voorjaar van 2010 was aangekondigd dat de overheid met maatregelen kwam om de vergelijkbaarheid in de berekeningen van de BAPO-voorzieningen bij te stellen. CITAVERDE College heeft daarop gewacht. Op dit moment is de BAPO-voorziening, in overleg met de accountant, betreft een aantal uitgangspunten bijgesteld. Zo is de intredeleeftijd met 0,5 jaar opgeschoven (COA) en zijn de opnamekansen betreft de directieleden op nul gesteld. Deze correctie is als een stelselwijziging verwerkt in de baginbalans van 2009. Het Bestuurskantoor is in 2009 opnieuw getaxeerd en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De afwaardering van de voorziening is hiermee terecht en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde. Segmentatie publiek – privaat vermogen Voor de jaarrekening van 2008 liep er een discussie binnen de MBO Raad t.a.v. de vraag of de segmentatie tussen publiek en privaat vermogen doorgevoerd moest worden. Aan alle instellingen is gevraagd dit besluit op te schorten. Ook CITAVERDE College heeft dit gedaan. In 2010 zouden de BVE-instellingen alsnog deze keuze kunnen maken. Gezien de bijzondere impact die zo’n segmentatie zou kunnen hebben op de inrichting en verplichtingen, alsook de benodigde inspanning voor de herleiding van historische gegevens en het geringe bedrag dat hiervoor aangewend zou kunnen worden (op basis van een basisberekening), is er vooralsnog gekozen om deze segmentatie niet door te voeren. 6.3 Treasurybeleid Het treasurybeleid van CITAVERDE College is opnieuw bijgesteld. In dit statuut is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met in achtneming van de regels zoals opgenomen in de Regeling Beleggen en Belenen voor instellingen voor onderwijs en onderzoek. De treasurycommissie is in 2009 éénmaal bijeen geweest en heeft zich toen vooral gebogen over de liquiditeitspositie.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

40


6.4 Toekomstige financiĂŤle ontwikkelingen De Raad van Toezicht heeft in december 2009 de geconsolideerde begroting 2010 vastgesteld. Er is een eerste opzet geleverd voor een meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting is in het voorjaar van 2010 nader uitgewerkt als hulpinstrument om te sturen op de formatiebesprekingen en de keuzes t.a.v. inzet van personeel voor de toekomst. Ondanks het negatieve saldo van de locatie Horst, Roermond en Heerlen is ingezet op een positief exploitatieresultaat voor 2010. Om dit resultaat te realiseren zal scherp gestuurd moeten worden en hebben de locaties met tekorten de target gekregen om in 2010 niet alleen kostendekkend te werken maar ook het begrote tekort weg te werken. Hiertoe zijn door hen plannen ontwikkeld en door het CvB geaccordeerd.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

41


Bijlagen bij het bestuursverslag Bijlage 1: Kerngegevens studenten en opleidingen Deelnemersaantallen Jaar 2005 VMBO 1821 MBO 1439 Totaal 3260

2006 1941 1579 3520

2007 1920 1738 3658

2008 1966 1874 3830

2009 1975 2129 4103

Leerling-/ deelnemersaantallen

leerling-/deelnemeraantallen 2500

2000

1500 vmbo mbo 1000

500

0 2005

2006

2007

2008

2009

Opleidingsoverzicht MBO Wereld Surprising Nature

Animal Friends

Mighty Machines Dynamic Design Outdoor Life

Opleidingen Bos- en Natuurbeheer Watermanagement Green Profit Dierverzorging Dierenartsassistent Paardenhouderij Paardensport Monteur / Chauffeur Loonwerk Bloem & Design Interieur & Vormgeving Tuin, Park & Landschap Sport, Recreatie & Toerisme Stad- en Landschapsdesign

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

Niveau 3,4 4 4 2,3,4 4 2,3,4 3,4 2,3 2,3 2,3,4 3,4 2,3,4 2,3,4 3,4

42


Good Food

2 2,3,4 2,3,4 2,3,4

Plantenteelt Voeding & Innovatie Veehouderij Greenport Business Opleidingen - Greenport Retail - Greenport Logistics - Greenport Production

Big Business

Natural Health

Natuur & Gezondheid Maatschappelijke Zorg, Natuur & Welzijn

3,4 3,4

Aantal deelnemers per diplomanaam (MBO) Diplomanaam

leerweg

aantal

Allround operator BOL

3 3

BBL BOL

164 8 172

BOL

3 3

BBL

1 1

BBL

127 127

BOL

1 1

BBL BOL

18 4 22

BOL

7 7

BBL BOL

11 27 38

BBL BOL

18 32 50

BOL

25 25

BBL BOL

19 9 28

BBL BOL

2 5 7

BBL BOL

2 81 83

BBL BOL

6 237

Totaal Allround operator Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving)

Totaal Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (Voedsel en leefomgeving) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent groene detailhandel ) Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent groene detailhandel ) Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) Totaal Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent natuur en groen) Bedrijfsleider/manager paardenhouderij Totaal Bedrijfsleider/manager paardenhouderij Binnenteelt

Totaal Binnenteelt Bloembinder 3 Totaal Bloembinder 3 Bloemendetailhandel 2

Totaal Bloemendetailhandel 2 Bloemendetailhandel 3

Totaal Bloemendetailhandel 3 Bloemendetailhandel 4 Totaal Bloemendetailhandel 4 Buitenteelt 2

Totaal Buitenteelt 2 Buitenteelt 3

Totaal Buitenteelt 3 Dierenartsassistent paraveterinair

Totaal Dierenartsassistent paraveterinair Dierenhouderij

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

43


Totaal Dierenhouderij Dierenhouderij (Dierenhouder hokdieren)

243 BOL

4 4

BOL

7 7 158

BBL BOL

23 91 114

BBL

13 13

BOL

4 4

BBL

17 17

BOL

18 18

BBL BOL

12 10 22

BBL BOL

11 31 42

BOL

4 4

BOL

3 3

BBL BOL

1 8 9

BBL BOL

19 7 26

BBL

9 9

BBL BOL

21 11 32

BBL BOL

170 25 195

BOL

22 22

Totaal Dierenhouderij (Dierenhouder hokdieren) Dierenhouderij (Melkveehouder) Totaal Dierenhouderij (Melkveehouder) Dierverzorger 3 Dierverzorging 2

Totaal Dierverzorging 2 Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger hokdieren) Totaal Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger hokdieren) Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) Totaal Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger) Totaal Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger) Gespecialiseerd dierverzorger Totaal Gespecialiseerd dierverzorger Groen, grond, infra 2

Totaal Groen, grond, infra 2 Groen, grond, infra 3

Totaal Groen, grond, infra 3 Groene detailhandel 3 Totaal Groene detailhandel 3 Groene detailhandel 4 Totaal Groene detailhandel 4 Manager groene detailhandel

Totaal Manager groene detailhandel Medewerker natuur en leefomgeving

Totaal Medewerker natuur en leefomgeving Medewerker natuur en leefomgeving (Medewerker hoveniersbedrijf/ groenvoorziening) Totaal Medewerker natuur en leefomgeving (Medewerker hoveniersbedrijf/ groenvoorziening) Natuur en groene ruimte 2

Totaal Natuur en groene ruimte 2 Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte)

Totaal Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker buitenruimte) Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker recreatiebedrijf) Totaal Natuur en groene ruimte 2 (Medewerker recreatiebedrijf)

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

44


Natuur en groene ruimte 3 BBL BOL

46 43 89

BBL BOL

8 24 32

BOL

7 7

BOL

20 20

BBL BOL

29 133 162

BOL

65 65

BOL

138 138

BOL

4 4

BOL

13 13

BOL

20 20

BBL BOL

2 20 22

BOL

4 4

BOL

1 1

BOL

3 3

BOL

7 7

BOL

33 33 2129

Totaal Natuur en groene ruimte 3 Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier)

Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer) Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker bos en natuurbeheer) Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) Totaal Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker recreatiebedrijf) Natuur en groene ruimte 4

Totaal Natuur en groene ruimte 4 Natuur en vormgeving 3 Totaal Natuur en vormgeving 3 Natuur en vormgeving 4 Totaal Natuur en vormgeving 4 Operator Totaal Operator Paardensport 4 Totaal Paardensport 4 Paraveterinaire ondersteuning Totaal Paraveterinaire ondersteuning Teelt en ondernemerschap

Totaal Teelt en ondernemerschap Teelt en ondernemerschap (Manager buitenteelt) Totaal Teelt en ondernemerschap (Manager buitenteelt) Uitvoerder hoveniersbedrijf Totaal Uitvoerder hoveniersbedrijf Vershandel, logistiek en transport 4 Totaal Vershandel, logistiek en transport 4 Voedingsmanagement Totaal Voedingsmanagement Vormgever leefomgeving Totaal Vormgever leefomgeving Eindtotaal

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

45


Bijlage 2: Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie De notitie Helderheid behandelt een zevental thema’s, te weten: uitbesteding (1), investeren van publieke middelen in private activiteiten (2), het verlenen van vrijstellingen (3), les- en cursusgeld niet betaald door studenten zelf (4), in- en uitschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk (5), de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (6) en bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven (7). Onderstaand wordt over al deze items verantwoording afgelegd. 1. Uitbesteding onderwijs CITAVERDE College heeft als interne richtlijn dat de onderwijsuitvoering zoveel mogelijk door CITAVERDE College zelf dient te gebeuren. Indien het verzorgen van bekostigd onderwijs gedeeltelijk wordt uitbesteed aan externe partijen, worden alle onderwijsactiviteiten uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directeuren van de scholen van CITAVERDE College. 2. Investeringen in private activiteiten CITAVERDE College heeft een klein deel private activiteiten. Deze vinden plaats binnen het commerciële deel van het bedrijfsonderdeel Cursus & Contract. De inkomsten en de uitgaven worden in de boekhouding goed gescheiden. Er is in 2009 en de jaren daarvoor geen sprake van grote kapitaalsintensieve investeringen die een scheiding tussen publiek en privaat vermogen rechtvaardigde. 3. Eigen fonds les- en cursusgelden CITAVERDE College heeft geen fonds les- of cursusgeld betalingen. 4. Studenten die relatief snel na 1 oktober de instelling hebben verlaten In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel studenten CITAVERDE College hebben verlaten in de periode 1 oktober t/m 31 december, waarbij onderscheid is gemaakt naar uitstroom met en zonder diploma. Aantal uitschrijvingen VMBO en MBO in de periode 1 oktober t/m 31 december 2009 AANTAL

UITSTROOM TYPE

ORGANISATIE EENHEID LANG CITAVERDE College, Locatie cursus en contract

Type onderwijs

ongediplomeerd

BA

gediplomeerd Eindtotaal

11

4

15

Totaal CITAVERDE College, Locatie Cursus & Contract

11

4

15

CITAVERDE College, Locatie Heerlen

10 4

1

11 4

14

1

15

6 3

5

11 3

9

5

14

BA VO

Totaal CITAVERDE College, Locatie Heerlen CITAVERDE College, Locatie Horst

BA VO

Totaal CITAVERDE College, Locatie Horst CITAVERDE College, Locatie Maastricht Totaal CITAVERDE College, Locatie Maastricht

BA

CITAVERDE College, Locatie Roermond

BA VO

Totaal CITAVERDE College, Locatie

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

4

4

4

4

6 1

10

16 1

7

10

17

46


Roermond Totaal CITAVERDE College, Locatie Nederweert

VO

Eindtotaal

0

0

0

45

20

65

BA Beroeps Agrarisch Onderwijs (MBO) VO Voortgezet Onderwijs

5. Maatwerktrajecten Ook in 2009 heeft CITAVERDE College voor een groot aantal bedrijven maatwerktrajecten georganiseerd. Daarbij betaalt een bedrijf of een andere organisatie een bijdrage voor het op maat snijden van opleidingstrajecten voor personeel van deze bedrijven of organisaties. De baten uit dien hoofde bedroegen in 2009 € 1.341.445. Het ontwikkelen van maatwerktrajecten is geoorloofd voor zover het is gericht op deelname aan een in het CREBO geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden. Met maatwerktrajecten wordt bereikt dat bedrijfsleven en instellingen samenwerken en adequaat kunnen inspelen op de regionale behoefte. 6. Horizontale stapeling van diploma’s Onder horizontale stapeling van diploma’s wordt in de notitie Helderheid verstaan “het veelal vrijwel gelijktijdig zonder veel extra inspanning aan studenten meerdere diploma’s uitreiken voor opleidingen die elkaar in belangrijke mate overlappen en deze diploma’s voor bekostiging in aanmerking brengen”.CITAVERDE College handelt conform de richtlijnen en past deze gang van zaken niet toe.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

47


Bijlage 3: Kerngegevens medewerkers De leeftijdsopbouw van CITAVERDE College In algemene zin

75,59

80

67,49

70 60 49,46

fte

50 40,04

36,08

40

32,28

25,55

30 17,55

20 10

39,64

0,40

60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

< 20

0

De gemiddelde leeftijd van een werknemer bij CITAVERDE College is 43,39.

Leeftijdsopbouw per jaar 90

2007

80

2008

70

2009

fte

60 50 40 30 20 10 60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

< 20

0

Het verloop bij de 50+ werknemers is laag. In 2009 is er een toename van instroom in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar en hoger. Dit heeft mede te maken met het personeelsaanbod en de kwaliteitsstandaard van CITAVERDE College. Daarentegen zien we ook een toename van instroom in de leeftijdscategorie vanaf 20-24 jaar tot en met 35-39 jaar. CITAVERDE College streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen de organisatie en in dat kader zal generatiemanagement in 2010 hoog op de agenda staan.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

48


Leeftijdsopbouw naar geslacht 60

Man Vrouw

50

fte

40

30

20 10

60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

< 20

0

De gemiddelde leeftijd van een man bij CITAVERDE College is 47,91 jaar en van een vrouw is dat 38,86 jaar. Dat de gemiddelde leeftijd van een vrouw bij CITAVERDE College beduidend lager is dan die van de man, heeft onder andere te maken met het feit dat er in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar veel meer mannen in dienst zijn en in de leeftijdscategorie 25-29 veel meer vrouwen dan mannen instromen waardoor het gemiddelde cijfer wordt be誰nvloed. In 2009 was hiermee samenhangend ook een toename van zwangerschappen waarneembaar. In 2010 zal een nog groter beroep worden gedaan op de flexibiliteit van CITAVERDE College in het kader van tijdelijke vervanging. Interne pooling zal als ondersteuning steeds meer worden ingezet.

Leeftijdsopbouw naar functiecategorie 70

Onderw ijzend Ondersteunend

60 50

fte

40 30 20 10

60+

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

< 20

0

De vergrijzing binnen het docentencorps is opvallend te noemen. Aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve strategische personeelsplanning die medio 2010 zal worden opgeleverd, wordt generatiemanagement verder ingebed in de organisatie.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

49


Verdeling mannen vrouwen Man Vrouw

37,96%

62,04%

Binnen een bestek van 5 tot 8 jaar zal de verdeling man-vrouw bij CITAVERDE College ongeveer gelijk zijn.

Verdeling functiecategorie Onderwijzend Ondersteunend 26,66%

73,34%

Inherent aan de inbedding van competentiegericht onderwijs zal de komende jaren een lichte toename van ondersteunend personeel in het primaire proces waarneembaar zijn. En toename van instroom

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

50


van onderwijsondersteuners zal plaatsvinden. In 2008 en 2007 was de verdeling respectievelijk ondersteunend 28,84 â&#x20AC;&#x201C; 25,54 en onderwijzend 71,16 â&#x20AC;&#x201C; 74,46. Werving en selectie In- en uitstroom 2009 14,00

Instroom OBP Instroom OP

12,00

Uitstroom OBP 10,00

Uitstroom OP

8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Instroom OBP

5,25

5,50

11,12

1,80

Instroom OP

4,63

0,54

12,12

3,65

Uitstroom OBP

1,40

3,00

3,70

2,00

Uitstroom OP

5,85

1,85

8,58

4,29

In het derde kwartaal zijn de hogere in- en uitstroomcijfers te verklaren door het begin van het nieuwe schooljaar waarbij de meeste mutaties doorgaans plaatsvinden.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

51


Vacatures 2007-2009 30 vacatures OBP 25

vacatures OP

fte

20

15

10

5

0

2007

2008

2009

vacatures OBP

19,08

14,72

18,17

vacatures OP

27,24

19,50

14,24

* Bovenstaande vacatures zijn exclusief vervanging ziekte / zwangerschap Bovenstaand overzicht laat zien dat er een toename is in de vacatures OBP en een afname van vacatures in het OP. Dit heeft te maken met het feit dat de trend is ingezet om meer in de ondersteunende functies te investeren en het functiehuis af te stemmen op de ontwikkelingen die competentiegericht onderwijs mogelijk maken.

fte

Ontwikkeling fteâ&#x20AC;&#x2122;s in loondienst 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Roermond Horst Heerlen Nederw eert Maastricht C&C Bestuursbureau

jan

apr

jul

okt

dec

Roermond

120,81

122,59

121,03

118,25

116,45

Horst

86,16

86,87

86,82

83,81

85,83

Heerlen

89,06

88,16

87,42

83,27

83,45

Nederw eert

25,36

26,00

25,94

28,90

29,07

Maastricht

4,60

7,00

5,60

7,00

7,00

C&C

14,70

14,30

14,30

18,30

18,50

Bestuursbureau

24,82

24,69

24,69

25,29

27,09

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

52


De locaties Nederweert, Maastricht en Cursus & Contract zijn groeilocaties. Dat wil zeggen dat de leerlingenaantallen op deze locaties toenemen. In Roermond is als gevolg van het terugdringen van tekorten een dalende lijn in fte’s ingezet. Deze koers zal in 2010 worden aangehouden. De locaties Horst en Heerlen zijn redelijk stabiel in leerlingenaantallen en fte’s. In Heerlen heeft met name een verjonging van de populatie plaats gevonden.

Ontwikkeling fte’s via P-flex Roermond Horst

8

Heerlen Nederw eert

6 fte

Maastricht C&C

4

Bestuursbureau

2 0

jan

apr

jul

okt

dec

Roermond

2,96

4,27

1,95

4,03

5,14

Horst

3,42

4,99

3,62

6,67

7,01

Heerlen

4,74

4,93

2,60

6,30

6,52

Nederw eert

2,91

2,69

2,69

5,08

5,32

Maastricht

2,20

2,70

2,70

4,40

4,60

0,40

0,40

3,00

3,00

C&C Bestuursbureau

1,00

2,00

In schooljaar 2009-2010 is een toename merkbaar van payrollmedewerkers via Randstad P-flex. Dit beleid is bewust ingezet omdat CITAVERDE College de flexschil wil handhaven zonder opbouw in recht op een bovenwettelijke uitkering. Dit mede met het oog op het terugdringen van kosten. Onderzocht wordt of CITAVERDE College op een efficiëntere wijze om kan gaan met de flexschil en tevens flexmedewerkers een zo aantrekkelijk mogelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden kan aanbieden. Dit mede in het kader van boeien en binden en in stand houden van kwaliteit.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

53


Verzuimcijfers De verzuimresultaten per jaar per kwartaal (Q) zijn: Q1

Q2

Q3

Q4

2007

5,82%

3,65%

4,44%

5,24%

2008

4,85%

4,68%

3,58%

5,58%

2009

5,91%

4,70%

3,60%

6,71%

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

2007 2008 2009

Q1

Q2

2009 2008 2007 Q3

Q4

7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Q1 2007

Q2 2007

Q3 2007

Q4 2007

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

De gemiddelde gerealiseerde verzuimcijfers voor respectievelijk 2007, 2008 en 2009 zijn 4,79%, 4,74% en 5,23%. Gebleken is dat de vastgestelde verzuimtarget van 3% voor 2007 en 2008 en 3,5% voor 2009 te ambitieus is. De toename van de vergrijzing binnen CITAVERDE College laat een duidelijk verband zien tussen de oudere medewerker en langdurig verzuim. De verzuimtrend van de afgelopen jaren is vooral zichtbaar in het eerste en het laatste kwartaal van het jaar. In Q2 en Q3 vallen meer vakantieperiodes, waardoor de verzuimcijfers positief worden be誰nvloed.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

54


CITAVERDE College zit met het gemiddelde verzuimjaarcijfer onder de landelijke norm in onderwijs. 2009

Q1

Q2

Q3

Q4

Ziekteverzuim totaal

5,91%

4,70%

3,60%

6,71%

Ziekteverzuim kort

3,09%

1,09%

0,92%

3,30%

Ziekteverzuim lang

2,82%

3,61%

2,68%

3,41%

De meldingsfrequentie is vanaf 2008 vastgesteld op 1,25. Deze norm is ook gehandhaafd voor 2009. Realisatie meldingsfrequentie 2008 is 1,09 en 2009 is 1,15. Kort verzuim: Vergelijken we het kortdurend verzuim 2009 met het kortdurend verzuim 2008, dan is CITAVERDE College er in geslaagd in 2009 het kortdurend verzuim met 39% terug te dringen (was 69% is nu 30%). Er is intensief gemonitord op kortdurend verzuim in 2009. Lang verzuim: Het langdurig verzuim is in 2009 CITAVERDE-breed meer dan verdubbeld in vergelijking met 2008 (was 31% en is nu 70%). Factoren die hierbij een rol spelen zijn de vergrijzing binnen de organisatie, een toename van ongeneeslijk zieken en een afname van de belastbaarheid en inzetbaarheid van oudere werknemers. CITAVERDE College anticipeert hierop middels instrumenten uit de CAO BVE zoals taakdifferentiatie, seniorenuren en seniorenbeleid. Het ingevoerde werkverdelingsbeleid geeft in dit opzicht ook meer gelegenheid om taken anders te verdelen. Arbo Het arbobeleid van CITAVERDE College, dat in 2008 een duidelijke profilering heeft gekregen, staat in het teken van de missie ‘Beleef je eigen groei’. De zorg voor een gezonde en veilige werk- en leeromgeving waar betrokkenen zich ontwikkelen, zich thuis voelen en presteren staat centraal. Speerpunten die hierbij zijn geformuleerd zijn: 1. insteken op arbeidsgerelateerd ziekteverzuim zowel voor kort als langdurig verzuim; 2. medewerkerstevredenheid meten aan de hand van het MTO-onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de mogelijkheden in individuele ontwikkeling en uitdaging; 3. een veilige en gezonde werkplek; 4. het naleven van de POP-cyclus. In 2009 is concernbreed geaudit op het gebruik en verdere uitrol van het arbomanagementsysteem. Hieruit is naar voren gekomen dat de betrokkenheid voor een veilige en gezonde werkomgeving en het realiseren van de speerpunten, nadrukkelijk aanwezig is bij CITAVERDE College. De toegevoegde waarde van het arbomanagementsysteem wordt duidelijk onderkend. Geconcludeerd is dat het arbomanagementsysteem grotendeels is ingevoerd en bijgehouden. Geconstateerde verbeterpunten zijn reeds geïnitieerd in verbeteracties. De focus voor 2010 zal met name liggen op het verder inbedden van het arbomanagementsysteem op locatieniveau (instructies, overleg, feedback) en het maken van een verbeterslag in het analyseren en evalueren van gegevens. De locatie Maastricht zal in 2010 starten met het implementeren van het arbomanagementsysteem. In 2009 is een start gemaakt met de kwartaalmonitoring van het voeren van POP-gesprekken. De registratie van de POP-gesprekken is in 2009 niet 100% sluitend. Dit is als een verbeteractie benoemd in 2010. Tevens zal in 2010 een kwaliteitsslag worden gemaakt op de inhoud van de POPgesprekken.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

55


Bijlage 4: Indicatoren ge誰ntegreerd jaardocument BVE (resultatenbox) Inleiding In het jaarverslag over het kalenderjaar 2010 dient in een ge誰ntegreerd jaardocument verplicht een aantal indicatoren te worden opgenomen. De staatssecretaris van OCW vraagt in het jaarverslag van 2009 hier vast rekening mee te houden. Hier volgen enkele opmerkingen en toelichtingen m.b.t. enkele van de indicatoren. Toelichting indicatoren: Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten. Diplomaresultaat 05-06 Diploma- van Diplomaresultaat vergelijkings- resultaat 05-06 groep 06-07 65,8%

69,0%

Diplomaresultaat 06Diploma07 van vergelijkings- resultaat groep 07-08

70,3%

68,3%

62,6%

DiplomaDiplomaresultaat 08-09 resultaat 0708 van Diploma- van vergelijkings- resultaat vergelijkingsgroep groep 08-09 69,3%

67,2%

71,4%

74,0% 72,0% 70,0% 68,0% Reeks1

66,0% 64,0% 62,0% 60,0%

Diploma-resultaat 08-09 van Vergelijkingsgroep

Diploma- resultaat 08-09

Diploma-resultaat 07-08 van Vergelijkingsgroep

Diploma- resultaat 07-08

Diploma-resultaat 06-07 van Vergelijkingsgroep

Diploma- resultaat 06-07

Diploma-resultaat 05-06 van Vergelijkingsgroep

Diploma- resultaat 05-06

58,0%

(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

56


Diplomaresultaat naar niveau Niveau 1 Diplomaresultaat 2005-2006 Diplomaresultaat 2006-2007 Diplomaresultaat 2007-2008 Diplomaresultaat 2008-2009

Niveau 2

66,70% 69,50% 69,70% 74,10%

54,50% 62,90% 53,30% 71,40%

Niveau 3

Niveau 4

73,90% 84,20% 71,80% 67,80%

73,80% 67,30% 60,30% 56,40%

(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% Diplomaresultaat 05-06 50,00%

Diplomaresultaat 06-07 Diplomaresultaat 07-08

40,00%

Diplomaresultaat 08-09 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

Eindexamenresultaten VMBO Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal

Kandidaten examenjaar 2005 151 123 75 81 430

Geslaagden examenjaar 2005 146 120 73 79 418

Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal

Kandidaten examenjaar 2006 165 98 62 113 438

Geslaagden examenjaar 2006 164 97 59 111 431

Locatie Roermond Horst Nederweert

Kandidaten examenjaar 2007 206 107 32

Geslaagden examenjaar 2007 204 107 31

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

57


Heerlen Totaal

110 455

108 450

Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal

Kandidaten examenjaar 2008 197 112 60 72 441

Geslaagden examenjaar 2008 190 111 57 72 430

Locatie Roermond Horst Nederweert Heerlen Totaal

Kandidaten examenjaar 2009 186 137 68 93 484

Geslaagden examenjaar 2009 180 137 63 89 469

Diplomaresultaat VMBO

Diplomaresultaat vmbo 500

480

460 kandidaten

440

geslaagden

420

400

380 2005

2006

2007

2008

2009

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

58


Eindexamenresultaten VMBO voor CITAVERDE als totaal Absoluut en als percentage

Eindexamenresultaten CITAVERDE absoluut 500 Kandidaten

480 Kandidaten totaal

460 440

Kandidaten geslaagd

420 400 380 2005 2006 2007 2008 2009 Jaar

Eindexamenresultaten CITAVERDE in % 99,5 99

Percentage

98,5 98 97,5

% geslaagd

97 96,5 96 95,5 2005

2006

2007

2008

2009

Jaar

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

59


Gediplomeerde en ongediplomeerde schoolverlaters MBO Schooljaar 2005/06 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen

ongediplomeerd

gediplomeerd Eindtotaal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

60 64 22 3 149 149

60 59 64 8 191 191

120 123 86 11 340 340

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

18 30 6 18 72 72

4 49 35 43 131 131

22 79 41 61 203 203

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Totaal Roermond

19 23 17 18 77 77

9 55 60 44 168 168

28 78 77 62 245 245

Eindtotaal

298

490

788

BA

Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst

BA

Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Roermond

BA

Totaal BA

Schooljaar 2006/07 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen

ongediplomeerd gediplomeerd Eindtotaal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

40 50 12 15 117 117

35 103 68 9 215 215

75 153 80 24 332 332

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

44 15 10 17 86 86

1 39 26 65 131 131

45 54 36 82 217 217

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Totaal Roermond

19 27 16 47 109 109

15 44 84 42 185 185

34 71 100 89 294 294

Eindtotaal

312

531

843

BA

Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst

BA

Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Roermond

BA

Totaal BA

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

60


Schooljaar 2007/08 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Heerlen

ongediplomeerd gediplomeerd Eindtotaal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

41 38 21 34 134 134

26 89 60 10 185 185

67 127 81 44 319 319

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

13 38 15 24 90 90

4 43 55 65 167 167

17 81 70 89 257 257

BA Totaal BA

Niveau 4

4 4 4

BA

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Totaal Roermond

33 23 21 42 119 119

16 56 63 56 191 191

49 79 84 98 310 310

Eindtotaal

347

543

890

BA

Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst

BA

Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE Maastricht Totaal Maastricht CITAVERDE Roermond

Totaal BA

4 4 4

Schooljaar 2008/09 TYPE ONDERWIJS NIVO CITAVERDE Niveau 1 cursus en contract BA Niveau 2 Niveau 3 Totaal BA Totaal cursus en contract CITAVERDE Heerlen

BA

ongediplomeerd gediplomeerd

Eindtotaal

94 8 2 104 104

17 22 10 49 49

111 30 12 153 153

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

20 34 26 30 110 110

13 125 67 16 221 221

33 159 93 46 331 331

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

4 14 22 37 77 77

5 19 24 27 75 75

9 33 46 64 152 152

Niveau 3

1

Totaal BA Totaal Heerlen CITAVERDE Horst

BA

Totaal BA Totaal Horst CITAVERDE

BA

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

1

61


Maastricht Niveau 4

18 19 19

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Totaal Roermond

20 27 23 51 121 121

6 76 51 8 141 141

26 103 74 59 262 262

Eindtotaal

431

486

917

Totaal BA Totaal Maastricht CITAVERDE Roermond

BA

Totaal BA

18 19 19

Aantal diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s naar opleidingsniveau (MBO) Aantal diploma's 160 140 120

Aantal

100 Aantal diploma's

80 60 40 20 0 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 Jaar en niveau

De getallen in de bovenstaande grafiek zijn: Jaar 2008 2009

N1 84 148

N2 118 146

N3 111 97

N4 106 72

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

62


Diplomaresultaat < en > 23 jaar diplomaresultaat 05-06 diplomaresultaat 06-07 diplomaresultaat 07-08 diplomaresultaat 08-09 (bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

< 23 jaar 66,80% 67,00% 60,20% 59,80%

> 23 jaar 63,70% 76,30% 68,90% 81,30%

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00%

< 23 jaar

40,00%

> 23 jaar

30,00% 20,00% 10,00%

at 08 -0 9

m ar es ul ta

at 07 -0 8 di pl o

m ar es ul ta

at 06 -0 7 di pl o

m ar es ul ta di pl o

di pl o

m ar es ul ta

at 05 -0 6

0,00%

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

63


Jaarresultaat < en > 23 jaar < 23 jaar Jaarresultaat 05-06 71,30% Jaarresultaat 06-07 65,10% Jaarresultaat 07-08 60,40% Jaarresultaat 08-09 59,40% (bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

> 23 jaar 67,70% 74,30% 65,30% 75,60%

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% < 23 jaar

40,00%

> 23 jaar

30,00% 20,00% 10,00%

08 -0 9

Ja ar re su l

ta at

07 -0 8 ta at

Ja ar re su l

ta at Ja ar re su l

Ja ar re su l

ta at

05 -0 6

06 -0 7

0,00%

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

64


Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Jaarresultaat 05Jaarresul 06 van taat 05vergelijkings06 groep

70,2%

Jaarresultaat Jaarresul 06-07 van taat 06vergelijkings07 groep

68,3%

69,2%

67,8%

Jaarresultaat Jaarresul 08-09 van taat 08vergelijkings09 groep

Jaarresultaat Jaarresul 07-08 van taat 07vergelijkings08 groep

61,7%

64,9%

68,6%

70,5%

72,0% 70,0% 68,0% 66,0% Reeks1

64,0% 62,0% 60,0% 58,0% Jaarresultaat 08-09 van Vergelijkingsgroep

Jaarresultaat 08-09

Jaarresultaat 07-08 van Vergelijkingsgroep

Jaarresultaat 07-08

Jaarresultaat 06-07 van Vergelijkingsgroep

Jaarresultaat 06-07

Jaarresultaat 05-06 van Vergelijkingsgroep

Jaarresultaat 05-06

56,0%

(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

65


Jaarresultaat naar niveau Niveau 1 Jaarresultaat 2005-2006 Jaarresultaat 2006-2007 Jaarresultaat 2007-2008 Jaarresultaat 2008-2009

80,90% 78,40% 80,60% 79,90%

Niveau 2

Niveau 3

62,50% 63,30% 61,00% 68,40%

71,10% 72,60% 61,50% 61,80%

Niveau 4 70,60% 61,30% 50,20% 44,70%

(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

90,00% 80,00% 70,00% 60,00% jaarresultaat 05-06 50,00%

jaarresultaat 06-07 jaarresultaat 07-08

40,00%

jaarresultaat 08-09 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

66


Voortijdig Schoolverlaters VSV: Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een deelnemer die aan het begin van het schooljaar is ingeschreven als bekostigd deelnemer en op 1 oktober van het jaar erna niet is ingeschreven in het VO, MBO, VAVO of HBO en in dat jaar of in de jaren ervoor geen startkwalificerend diploma heeft behaald. Een startkwalificerend diploma is een HAVO- of VWO-diploma of een MBO-2 diploma of hoger. Percentage nieuwe VSV-ers per niveau Nieuwe VSV-ers 2005-2006 Nieuwe VSV-ers 2006-2007 Nieuwe VSV-ers 2007-2008 Nieuwe VSV-ers 2008-2009

Niveau 1 57,50% 53,30% 53,30% 43,80%

Niveau 2 14,40% 18,10% 13,70% 13,00%

Niveau 3 5,50% 5,40% 5,30% 4,10%

Niveau 4 3,70% 4,40% 4,70% 5,10%

(bron: Dienst Uitvoering Onderwijs, www.CFI.nl)

70,00%

60,00%

50,00%

% nieuwe VSV'ers 0506

40,00%

% nieuwe VSV'ers 0607

30,00%

% nieuwe VSV'ers 0708 % nieuwe VSV'ers 0809

20,00%

10,00%

0,00% niveau 1 niveau 2 niveau 3

niveau4

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

67


Voortijdig schoolverlaters VMBO

Aantal deelnemers

2005 / 2006 1808

2006 / 2007 1929

2007 / 2008 1902

2008 / 2009 1951

58 3,2

61 3,2

33 1,7

44 2,3

2005 / 2006 1033

2006 / 2007 1144

2007 / 2008 1289

2008 / 2009 1373

90 8,71

102 8,92

98 7,6

96 7

VSV-ers % CITAVERDE

voortijdig schoolverlaters MBO*

Aantal deelnemers VSV-ers % CITAVERDE * deelnemers tot 21 jaar

Liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit

Liquiditeit CITAVERDE College Liquiditeit vergelijkingsgroep Rentabiliteit CITAVERDE College Rentabiliteit vergelijkingsgroep Solvabiliteit CITAVERDE College Solvabiliteit vergelijkingsgroep

2005 1,07 1,07 3,2 2,8 0,57 0,57

2006 1,13 1,13 6,3 2,6 0,61 0,61

2007 0,56 0,82 2,2 2,1 0,69 0,6

2008 0,31 0,95 5,9 2,3 0,4 0,57

7 6 5

2005

4

2006

3

2007 2008

2 1

di te

Li qu i

Li qu i

di te

it CI T

AV E

RD E

C

ol le ge it ve Re rg el nt ijk ab in ilit gs ei gr tC oe IT p AV ER Re DE nt ab Co ilit lle ei ge tv er So ge lva l ij k in bi gs lite gr it oe C IT p AV ER So DE lva Co bi lite ll e ge it ve rg el ij k in gs gr oe p

0

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

68


Vergelijkingsgroepen

Diplomaresultaat Vergelijkingsgroep

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

65,8

70,3

62,6

67,2

69

68,3

69,3

71,4

74 71,4

72 70,3 70

69,3

69 68,3

68 66

67,2 65,8

Diplomaresultaat Vergelijkingsgroep

64 62,6 62 60 58 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Jaarresultaat

70,2

68,3

61,7

64,9

Vergelijkingsgroep

69,2

67,8

68,6

70,5

72 70,5

70,2 70

69,2 68,3

68

68,6 67,8

66

64,9 Jaarresultaat

64

Vergelijkingsgroep 61,7

62 60 58 56 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

69


2005-2006 % Nieuwe VSV-ers Vergelijkingsgroep

2006-2007 8,7 8,1

2007-2008 8,9 8,4

2008-2009 7,5 7,8

7 7,3

10 9

8,9

8,7 8,1

8,4

8

7,5

7,8 7

7,3

7 6 % Nieuwe VSV'ers

5

Vergelijkingsgroep

4 3 2 1 0 2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

70


Percentage VOA- geïndiceerden Dit percentage is gebaseerd op de hoogte van de vooropleiding van de deelnemers op niveau 1 en 2, wordt nog ontwikkeld in het kader van modernisering van de MBO-bekostiging. De definitie en het operationeel maken van deze indicator is nog niet definitief vastgesteld, zodat deze indicator in de toekomst nog kan wijzigen.

% VOA-geïndiceerde

2006-2007

2007-2008

2008-2009

38,1

34,9

34

Diplomaresultaat van VOA-geïndiceerden Het diplomaresultaat is het percentage VOA-geïndiceerden dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van alle VOA-geïndiceerden die in het verslagjaar de instelling verlaten.

% diplomaresultaat VOA

2006-2007

2007-2008

65,5

60,4

Definitie: deze indicator is een combinatie van de afzonderlijke indicatoren ‘diplomaresultaat’ en VOAgeïndiceerden.

% Diplomaresultaat VOA

2006-2007

60,4 65,5

2007-2008

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

71


Deelnemers aan trainingen (Cursus & Contract)

Deelnemers aan opleidingen (Cursus & Contract)

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

72


Bedrijfsgerichte Opleiding (BGO) Jaartrajecten 2009 Cursus & Contract

code CC1AKATL01 CC1AKNLW04 CC1AKNLW05 CC1AKNLW06 CC1AKNLW07 CC1AKNLW08 CC1BTNLW11 CC1DVHAR01 CC1DVHAR02 CC1DVHAR03 CC1TPABL02 CC1AKABL04 CC1AKABL05 CC1BTKAR01 CC1TBKAR02 CC1VHKAR04 CC1TBKAR05 CC1TPKAR06 CC1BDMLH01 CC1PVBMT01 CC1TPNLW09 CC1TPNLW10 CC1TPNLW13 CC1TPW AA02 CC1TPW AA03 CC1TPRIS04 CC1TPRIS03 CC1TPW ES01 CC1TPW ES02 CC1TPDJI01 CC3AKVIX01 CC3AKVIX02

groep BGO-1-97390L-ATL-Ronin-GO1 BGO-1-97390L-NLW -Verpakkingen-G04 BGO-1-97390L-NLW -Dienstverlening-G05 BGO-1-97390L-NLW -Assemblage-G06 BGO-1-97390L-NLW -Verpakkingen-G07 BGO-1-97390L-NLW -Kwekerij-GO8 BGO-2-97190-NLW-Boomteelt-G11 BGO-3-97365-HAR-Proefdierverzorger-GO1 BGO-2-97330L-HAR-Aspirant-GO2 BGO-2-97330L-HAR-Adspirant-GO3 BGO-2-97531-ABL-Hovenier-GO2 BGO-1-97390L-ABL-Verbeek-G04 BGO-1-97390L-ABL-Verbeek-G05 BGO-2-97190L-KAR-Boomteelt-GO1 BGO-2-97100L-KAR-Tuinbouw-GO2 BGO-3-97360L-KAR-Varkenshouderij-GO4 BGO-2-97330L-KAR-Varkenshouderij-GO5 BGO-3-97253L-KAR-tuin&park-G06 BGO-2-97420-HdeMoel-G01 BGO-3-97362-BMT-Pluimvee-GO1 BGO-1-97473-NLW-Quercus1-G09 BGO-2-97531-NLW-Quercus2-G10 BGO-2-97531L-NLW -Quercus2-G13 BGO-1-97473-WAA-Quercus1-G02 BGO-2-97182L-WAA-Quercus-G03 BGO-1-97473L-RIS-Quercus-G04 BGO-2-97531L-RIS-Quercus-G03 BGO-1-97473-WES-Quercus1-G01 BGO-1-97473L-WES-Quercus-G02 BGO-1-97473L-DJI-Quercus-G05 BGO-1-97390-L-Vixia- Arbeidsmarktgekwalificeerd BGO-1-97390-L-Vixia- Arbeidsmarktgekwalificeerd

crebo nr niveau 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97390 1 97190 2 97365 3 97330 2 97330 2 97531 2 97390 1 97390 1 97190 2 97100 2 97362 3 97330 2 97253 3 97420 2 97362 3 97473 1 97531 2 97531 2 97473 1 97182 2 97473 1 97531 2 97473 1 97473 1 97473 1 97390 1 97390 3

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

Vorm Opdrachtgever Projectleider BBL Ronin Geert Keijsers BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL NLW Theo Aerts BBL Harlan Theo Boumans BBL Harlan Theo Boumans BBL Harlan Theo Boumans BBL Karpos Ger Mennen BBL Verbeek uitzenbureau Ton van Hoof BBL Verbeek uitzenbureau Ton van Hoof BBL Karpos Ger Mennen BBL Karpos Theo Aerts BBL Karpos Theo Boumans BBL Karpos Theo Boumans BBL Karpos Ger Mennen BBL Divers Hans de Moel BBL Divers Theo Boumans BBL NLW Bert Diddens BBL NLW Bert Diddens BBL NLW Bert Diddens BBL WAA Groep Bert Diddens BBL WAA Groep Bert Diddens BBL De Risse Bert Diddens BBL De Risse Bert Diddens BBL Westrom Bert Diddens BBL Westrom Bert Diddens BBL Divers Bert Diddens BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig

73

Startdatum 1-7-2009 20-1-2009 20-1-2009 20-1-2009 1-5-2009 1-7-2009 1-9-2009 1-8-2009 29-9-2008 29-9-2008 1-8-2008 1-7-2009 1-9-2009 15-12-2009 15-5-2008 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-8-2008 1-8-2008 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 28-9-2009 1-9-2009 26-1-2009 4-5-2009

Einddatum 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 31-7-2011 30-9-2011 31-7-2011 30-9-2010 31-1-2011 31-7-2010 30-9-2011 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2010 31-7-2011 31-7-2012 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2010 26-1-2011 31-7-2011

Financiële afwerking Regulier Maatwerk BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C BGO C&C


CC3TPVIX03 CC3TPVIX04 CC3TPVIX05 CC3TPVIX06 CC3TPMTB03 CC3AKMTB04 CC3TPMBM01 CC3TPMBM02 CC3TPBBM02 CC3TPLIC01 CC3TPLIC02 CC3TPLIC03 CC3TPSJT01 CC3TPSJT02 CC3TPSJT03 CC3TPSJT04 CC3TPSJA01 CC3TPOVM01 CC1TPNLW12

BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G03 BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G04 BGO-1-97473-L-Vixia-Hovenier-G05 BGO-2-97531-L-Vixia-Hovenier-G06 BGO-1-97473-L-MTB-Hovenier-G03 BGO-1-97390-L-MTB-Arbeidsmarktgekwalificeerd BGO-2-97531-L-MTB/Buurtbeheer-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-MTB/Buurtbeheer-Hovenier-G02 BGO-1-97473-L-Buurtbeheer- Hovenier-G02 BGO-1-97473-L-Licom-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-Licom-Bos en Natuurbeheer-G02 BGO-2-97531-L-Licom-Assistent Medewerker Natu BGO-1-97473-L-Sjtiel-Hovenier-G01 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G02 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G03 BGO-2-97531-L-Sjtiel-Hovenier-G04 BGO-1-97473-L-Sjalter-Hovenier-G01 BGO-1-97473-L-Overmaze- Hovenier-G01 BGO-2-97182LNLW-Quercus-G12

97531 97531 97473 97531 97473 97390 97531 97531 97473 97473 97531 97531 97473 97531 97531 97531 97473 97473 97182

2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2

BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL Vixia Nol van Lumig BBL MTB Nol van Lumig BBL MTB Nol van Lumig BBL MTB/Buurtbeheer Nol van Lumig BBL MTB/Buurtbeheer Nol van Lumig BBL Buurtbeheer MaastrichNol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL Licom Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjtiel Nol van Lumig BBL D'r Sjalter Nol van Lumig BBL Overmaze Nol van Lumig BBL NLW Bert Diddens

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-7-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009 1-8-2009 1-9-2009 1-9-2009 1-8-2009

31-7-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2010 30-9-2011 30-9-2011 31-7-2010 30-9-2010 30-9-2010 30-9-2011 31-7-2011 30-9-2010 30-9-2011 31-7-2010 31-7-2010 30-9-2010 30-9-2010 1-7-2009

BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO BGO

C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C C&C

74


Bijlage 5: Externe functies leden College van Bestuur Jan-Pieter Janssen: Portefeuille:

voorzitter algemene zaken, onderwijs, informatisering, internationalisering en kwaliteitszorg

Interne nevenfuncties: • lid Bestuur AOC Raad; • voorzitter Beleid Advies Raad Onderwijs AOC Raad; • lid Landelijke Regiegroep Examinering; • lid Bestuur Stichting Innovatie Beroepsonderwijs; • programmamanager Groen MBO 2010. Nevenfuncties: • voorzitter Raad van Advies IVN Consulentschap Limburg; • lid Raad van Toezicht Kennisnet (tot april 2009); • lid Raad van Toezicht Ontwikkel Centrum; • lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting Swalm & Roer. Ans Christophe: Portefeuille:

lid HRM / ARBO, Financiën, Marketing en PR, Cursus & Contract, Huisvesting en Facilitair beheer

Interne nevenfuncties: • lid Bestuur GKC; • directeur KARPOS Kenniscentrum; • lid Bestuur platform Facilitair Management MBO Raad. Neven functies: • lid van Raad van Toezicht Mondriaan; • lid van Raad van Commissarissen van PsyQ; • lid van Raad van Toezicht Loods Limburg; • lid Raad van Toezicht Dierenbescherming Nederland; • voorzitter Board Dierenwelzijnscentrum Limburg.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

75


B

Jaarrekening 1. Bestuursverslag

Waarderingsgrondslagen van de activa en passiva

Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het jaarverslag welke separaat is opgesteld.

2. Grondslagen Algemeen De oorspronkelijke stichting Agrarisch Onderwijs Opleidingscentrum Limburg te Roermond is ontstaan op 16 december 1993. Per 19 december 2006 is de naam gewijzigd in CITAVERDE College. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, een en ander zoals geregeld in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De in deze jaarrekening opgenomen bedragen zijn weergegeven in hele euro’s.

Grondslagen consolidatie De geconsolideerde jaarrekening van CITAVERDE College omvat de financiële gegevens van CITAVERDE College alsmede van rechtspersonen waarop, op grond van de feitelijke situatie, beslissende invloed kan worden uitgeoefend. In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle onderlinge financiële verhoudingen en transacties geëlimineerd.

Algemeen De hieronder vermelde waarderingsgrondslagen zijn eveneens van toepassing op de enkelvoudige jaarrekening die een onderdeel vormt van de toelichting op deze jaarrekening. Tenzij hierna anders vermeld, zijn de activa en passiva gebaseerd op historische kosten en gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingwaarde, onder aftrek van de lineair berekende cumulatieve afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en eventuele bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Activering en afschrijving van enkelvoudige investeringen vindt plaats vanaf € 500 vanaf het moment van ingebruikname. Investeringen opgebouwd uit diverse kleinere bedragen (< € 1.000) die tot één object behoren worden in totaliteit geactiveerd. In de jaarrekening zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: Vastgoed gebouwen noodlokalen lokalen binnenspeelplaats

4,00 tot 5,00 10 10

Onderwijsinstelling inventaris en apparatuur 50 - 25 - 16,67 - 6,67 - 10 andere vaste en bedrijfsmiddelen 10

De in de integrale consolidatie begrepen rechtspersonen is: • Registergoed B.V. (100%)

Financiële vaste activa Deelnemingen worden gewaardeerd volgens de vermogens mutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij deelnemingen waar invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid Ten aanzien van de transacties die plaatsvinden tussen kan worden uitgeoefend, worden voor de bepaling de groepsmaatschappijen hanteert CITAVERDE College van de netto-vermogenswaarde de waarderingshet principe van integrale kostprijs. Dit wil zeggen dat grondslagen gehanteerd die gelden volgens deze onderlinge doorbelastingen ‘at arm’s length base’ worden jaarrekening. Indien geen invloed van betekenis kan verantwoord, waarbij steeds de werkelijke kosten het worden uitgeoefend, worden voor de bepaling van uitgangspunt vormen voor de hoogte van de doorbelasting. de netto-vermogenswaarde de door de deelneming gehanteerde waarderings grondslagen gevolgd.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

76


Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

Resultaat deelneming Hieronder wordt het aandeel in het resultaat na belastingen opgenomen van rechtspersonen waarin direct of indirect wordt deelgenomen, berekend volgens de vermogensmutatiemethode. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Voorzieningen Een voorziening wordt op de balans opgenomen indien sprake is van: • een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, en • waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt, en • het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen benodigd is. Schulden De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bepaling van het saldo van de baten en lasten Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Subsidies Niet geoormerkte (overheids)subsidies worden als baten in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Geoormerkte (overheids) subsidies worden naar rato als baten verantwoord in het jaar waarin de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord. Projecten De gemaakte kosten die kunnen worden toegerekend aan de projecten die per balansdatum niet zijn afgerond, zijn in de jaarrekening verantwoord voorzover een goedgekeurde financiële tussenrapportage daarin voorziet. De baten die ten aanzien van deze projecten worden verwacht, zijn in de jaarrekening verwerkt, voorzover zij zijn gerealiseerd. Afschrijvingen De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van vaste percentages van de historische aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn vermeld onder de waarderingsgrondslag van de materiële vaste activa.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

77


2. Geconsolideerde balans per 31 december 2009

A

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (Na verwerking voorstel resultaatbestemming)

1

ACTIVA 31-12-2009 €

31-12-2008 €

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

21.210.040

20.904.533

1.3

Financiele vaste activa

1.009.881

45.555 22.219.921

20.950.088

Vlottende activa 1.4

Voorraden

67.627

57.761 1.014.938

1.5

Vorderingen

1.338.368

1.7

Liquide middelen

1.764.751

TOTAAL ACTIVA

2

1.476.914 3.170.746

2.549.613

25.390.667

23.499.701

PASSIVA 31-12-2009 €

31-12-2008 €

Eigen vermogen 2.1

Eigen Vermogen

12.301.724

11.363.655 12.301.724

11.363.655

Voorzieningen 2.2

Voozieningen

3.081.279

3.792.249 3.081.279

3.792.249

Langlopende schulden 2.3

Langlopende schulden

3.550.000

3.550.000

-

Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

6.457.664

8.343.797 6.457.664

8.343.797

25.390.667

23.499.701

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

78


3. Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009

3

Resultaat 2009

Begroting 2009

Resultaat 2008

Baten

3.1 Rijksbijdragen

29.014.826

30.716.144

26.220.373

3.2 Overige overheidsbijdragen

31.224

-

679.464

3.3 College, cursus, les, examengelden

21.591

-

14.926

3.4 Baten werk i.o.v. derden

2.325.199

2.146.315

2.072.962

3.5 Overige baten

1.718.371

Totaal baten

4

1.695.453 33.111.211

1.409.512 34.557.912

30.397.237

Lasten

4.1 Personele lasten

24.038.950

23.288.712

22.888.045

4.2 Afschrijvingen

1.622.041

1.869.000

2.868.715

4.3 Huisvestingslasten

2.054.126

2.616.950

1.784.608

4.4 Overige instellingslasten

4.285.130

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

1.110.964

2.326.090

172.793-

Resultaat

938.171

Belastingen

-

7

Resultaat deelnemingen

-

Resultaat na belastingen

4.740.750 32.231.822

Financiële baten en lasten

6

8

4.457.160 32.000.247

32.282.118

1.884.881-

252.000-

98.259

2.074.090

-

1.786.622-

-

-

-

-

-

-

938.171

2.074.090

1.786.622-

938.171

2.074.090

1.786.622-

Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

79


4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009 2.009 €

2008 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Mutaties Eigen Vermogen

938.171

-1.786.621

-102

62.687

1.622.040

2.868.715

-710.970

-322.384

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden Vorderingen Schulden

-9.866

-8.936

-323.430

-153.763

277.711

458.536 1.793.554

1.118.234

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa

-1.927.548

-4.053.507

-964.326

0 0

Investeringen in deelnemingen / samenwerkingsverbanden -2.891.874

-4.053.507

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen RC positie bij ABN-Amro

3.550.000 -2.163.844

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

2.163.844 1.386.156

2.163.844

287.837

-771.429

1.476.914

2.248.343

287.837

-771.429 1.764.751

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

1.476.914

80


5. Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 01.01.2009

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Voorziening waardering nieuwbouw waardeverminderingen

%

1.2.1

Grond en bodemonderzoek

548.877

-

548.877

-

1.2.1

Gebouwen en terreinen

26.625.385

8.410.204

18.215.181

1.188.937

1.144.414

9.554.618

18.259.704

1.2.2

Inventaris en apparatuur

5.999.233

3.858.758

2.140.475

716.593

477.627

4.336.385

2.379.441

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetaling

-

22.018

20.904.533

1.927.548

Totaal materiële vaste activa

33.173.495

12.268.962

Activumgroep

-

Cum. Boekwaarde Afschrijving 31.12.2009 en waardeverminderingen

-

-

1.622.041

548.877

-

-

22.018

13.891.003

21.210.040

Afschr.termijn

Gebouwen 20 - 25 jaar Software 2 jaar Audio/video,ICT kantoormach. 4 jaar Gereedschap, Land en 6 jaar tuinbouwmach, Huish & Lab.apparatuur Installaties 10 jaar Meubilair 15 jaar

De voorziening die in het verslagjaar 2008 is opgenomen en al in het resultaat 2008 als afschrijvingslast is verantwoord is in het verslagjaar 2009 niet meer als zodanig opgenomen. In 2008 en in 2009 is het pand door twee onafhankelijke taxateurs geschat en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De voorziening is hiermede terecht en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde. De oorspronkelijke boekwaarde ultimo 2008 is met E 1.483 bijgesteld tot € 20.904.533. 1.3

Financiële vaste activa

1.3.4

Vorderingen op andere deelnemingen

Boekwaarde 01.01.2009

Boekwaarde 31.12.2009

Resultaat deelnemingen

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Investeringen en verstrekte leningen

ING 24 mnds deposito RC Karpos

1.000.000 45.555

35.674

45.555

-

9.881

35.674

-

1.009.881

In verband met de lening o/g, als hypotheek op het bestuursbureau, zijn de liquide middelen verhoogd. Dit resulteert o.a. in een 24 maands deposito ING. In 2009 is de positie van Karpos BV, mede door een financiële impuls van de aandeelhouders, sterk verbeterd en eindigt het resultaat positief. VLOTTENDE ACTIVA 1.4

31.12.2009

Voorraden €

1.4.1

Gebruiksgoederen

31.12.2008 €

67.627

57.761 67.627

1.5

31.12.2009

Vorderingen €

1.5.1

Debiteuren

1.5.7

Overige vorderingen (VPB)

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Totaal vorderingen

57.761

31.12.2008 €

1.200.670

952.985

4.227 133.471

61.953

-

1.338.368

1.014.938

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

81


toelichting 1.5.8. overlopende activa nog te ontvangen bedragen vooruitbetaalde bedragen

23.126 110.299

voorschotten salarissen

46 133.471

1.7

31.12.2009

Liquide middelen

31.12.2008

€ 1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3

Deposito's

1.7.4

Overige (Rabobank Registergoed BV)

5.156

4.453

651.197

537.404

1.101.726

934.579

6.672

478 1.764.751

1.476.914

PASSIVA MUTATIES 2.1

Eigen Vermogen

Stand per 31.12.2008

Correctie beginbalans

€ 2.1.1 2.1.2

Algemene Reserve

Stand per 01.01.2009

7.712.167

1.925.341 1.381

Saldo baten en lasten

Overige mutaties

Stand per 31.12.2009

9.638.889

-

-

9.638.889

1.724.664

938.171

-

2.662.835

11.363.553

938.171

-

12.301.724

Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting

Totaal vermogen

1.724.664

-

9.436.831

In de aansluiting van de algemene reserve tussen 2008 en 2009 zit nog een kleine correctie. De hoogte van de correctie betreft € 1.483,- en is een laatste gevolg van de diverse correcties in verslagjaar 2008. Abusievelijk is in het verslagjaar 2008 het kopje "bestemmingsreserve personeel" vermeld. Het moet echter zijn "bestemmingsreserve huisvesting". Als gevolg van een correctie op een stelselwijziging in 2008 wordt het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar 2009 gecorrigeerd met € 1.925.341. De correctie betreft gewijzigde grondslagen voor de bepaling van de voorziening BAPO mede als gevolg van andere uitgangspunten waarop de voorziening BAPO in 2009 is beoordeeld en samengesteld. De correctie in de beginbalans betreft in hoofdzaak de algemene reserve. 2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

Stand per 31.12.2008

Correctie beginbalans

Stand 01.01.2009

€ - BAPO

Kortlopende deel <1 jaar

Langlopende deel > 1 jaar

2.649.519

471.892

391.893

2.729.518

81.886

2.647.633

-

240.682

6.248

32.406

214.524

6.436

208.088

- Sociaal personeelsbeleid

195.094

-

195.094

15.678

108.320

102.452

-

-

37.825

-

37.825

-

3.041

34.784

-

-

610.128

-

610.128

-

610.128

0

-

-

59.000

-

59.000

-

59.000

-

-

-

3.792.249

493.818

1.204.788

3.081.279

88.321

2.855.721

Overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

1.925.341-

Stand per 31.12.2009

240.682

- Seniorenbeleid

4.574.860

Onttrekkingen

- Jubilea

- Spaarverlof

2.2.3

Dotaties

5.717.589

De voorziening ad 2.2.3 inzake het 50% aandeel in het negatieve Eigen Vermogen van Karpos BV is vrijgevallen omdat het vermogen van Karpos m.i.v. 2009 positief is. De voorziening seniorenbeleid is met ingang van dit verslagjaar vrijgevallen. Er is geen grond meer voor een additionele regeling als gevolg van de Kaderstelling Taakbelasting 2009-2010. De voorziening BAPO is in verslagjaar 2009 opnieuw beoordeeld en samengesteld. Conform RJ150 zijn de uit de nieuwe samenstelling voortkomende correcties als een rechtstreekse correctie in het eigen vermogen verwerkt. De correctie betreft een mutatie van € 1.925.341. De stand per 1 januari 2009 ad. € 4.574.860 wordt gecorrigeerd c.q. verminderd met € 1.925.341 naar € 2.649.519.

2.3

Langlopende schulden

Stand per 01.01.2009

Aangegane leningen

Aflossingen 2009

Stand per 31.12.2009

Looptijd > 1 jaar

Looptijd > 5 jaar

2.3.3 Kredietinstellingen ABN lening I FC200975585 (20 jaar) ABN lening II FC200975624 (10 jaar)

-

2.000.000 2.000.000

50.000 100.000

1.950.000 1.900.000

100.000 200.000

1.850.000 1.700.000

Totaal langlopende schulden

-

4.000.000

150.000

3.850.000

300.000

3.550.000

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

Rentevoet

% 5,85 5,00

82


2.4

31.12.2009

Kortlopende schulden €

2.4.1

Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld)

2.4.2

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

Ministerie van OC&W / LNV

toelichting 2.4.4 Ministerie van OC&W Terug te betalen FES middelen 2008 Terug te betalen LGF 2007-2008

2.4.7

- Omzetbelasting

300.000

2.163.844

-

32.945-

938.012

1.343.286

43.196

38.548

€ 12.624 30.572 43.196

962.427

912.479

18.795

22.135

- Premies sociale verzekeringen

2.4.9

Belastingen en premies sociale verzekeringen - Loonheffing

2.4.8

31.12.2008

4.188

5.466

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

985.410

940.080

Schulden ter zake van pensioenen

286.233

267.858

46.075

39.278

Overige kortlopende schulden Overige

2.4.10 De overlopende passiva - Vooruitontvangen bedragen

466.403

696.351

- Nog te betalen bedragen

290.356

477.650

- NTB Vakantieuitkeringen

653.032

619.430

- NTB Bindingstoelage

27.459

-

- NTB Verlofrechten

205.420

59.962

- Nog te realiseren geoormerkte subsidies

617.992

818.568

- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies

713.270

801.101

- Nog te realiseren LNV

798.881

-

- NTB Boekenfonds

60.817

60.817

- Nog te ontvangen facturen (Registergoed)

15.521

- Diversen

9.587

Totaal overlopende activa

Totaal kortlopende schulden

toelichting 2.4.10 diversen nog te besteden ext.projectgelden overlopende cursussen diversen

49.969 3.858.738

3.583.848

6.457.664

8.343.797

€ 27.213 -18.229 602 9.586

Het saldo bij punt 2.4.1. Kredietinstellingen is afgenomen. In 2008 was de negatieve stand op onze bankrekening hier een gevolg van. Op dit moment heeft CITAVERDE een positieve liquiditeit. De uitstaande verlofrechten zijn, in tegenstelling tot 2008, ultimo 2009 individueel verantwoord. Hierdoor vallen deze hoger uit. In het verslagjaar 2009 zijn de uitstaande doelsubsidies van LNV apart verantwoord en opgenomen in model G.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

83


6. Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen Huurverplichtingen per 31-12-2009 per locatie: Jagerstraat Venstra De IJzeren Man

huur loods Huur accommodatie

€ 20.216 € 70.210

Huur gymzaal

€ 26.547

huur Burettestraat

€ 49.860

Horst Gemeente Horst Heerlen Gemeente Heerlen Nederweert

€ 25.625

Huur kantoorruimten, Hulsenweg 15

Maastricht Huur klaslokalen, Geusseltweg

BPF Bouwinvest

€ 75.296

Leaseauto A. Christophe Leaseauto JP. Janssen

€ 25.288 € 14.037

Huur gebouwen

€ 60.000

Louis Eyssenweg, Merum Arval Ford Societé General Horst Agrologistiek Camps bouw

€ 367.079

Totaal

CITAVERDE College is aangesloten bij de Stg Waarborgfonds BVE waardoor er een latente claim van 2% van de rijksbijdrage aanwezig is in geval van calamiteiten. Centraal CITAVERDE College Vordering op OC&W d.d. 31.12.2009 als gevolg van het betaalritme bij overgang naar lumpsum. Op 31.12.2009 loopt de stichting voor respectievelijk de vbo/mbo bekosting 7,67% en voor de avo bekostiging 9,67% achter in de bekostiging. Deze vordering op OC&W voert CITAVERDE College niet op in de balans maar kiest ervoor om deze te vermelden in de rubriek "niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen". De vordering blijkt na berekening EUR 1.176.000,- groot. Bankgaranties Ultimo 2009 heeft CITAVERDE College een drietal bankgaranties gesteld, te weten: EUR 11.900,= gesteld jegens Camps Bouwmanagement *); EUR 6.250,= jegens Onr. Goed. Mij. ETF in Horst *); EUR 20.362,54 jegens Stichting BPF in Amsterdam *). *) Deze bankgaranties tellen mee in de kredietfaciliteit bij Deutsche Bank (groot EUR 1 mio).

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

84


7. Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009

3

BATEN

3.1 3.1.1

Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW / LNV Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage LNV

Resultaat 2009

Begroting 2009

Resultaat 2008

683.042 25.518.622

Overige subsidies OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW/LNV-subsidies Toerekening investeringssubsidies OCW

809.429 2.003.733

27.971.295 192.600 2.552.249

2.813.162

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten

3.3 3.3.1

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen

College-, cursus-, les en examengelden Examengelden

Baten werk i.o.v. derden Contractonderwijs Contractonderzoek Overige

LASTEN Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

4.1.2 4121 4122 4123 4.1.3

30.716.144

26.220.373

31.224

-

21.591

-

679.464

14.926

1.463.250

972.311

14.926

1.231.105

683.065

101.396 182.720 1.208.761 225.494

Overige personele lasten Dotaties aan personele voorzieningen Uitzendkrachten, declaranten e.d. Overige Uitkeringen (-/-)

2.152.877

21.591

Totaal Baten

4.1 4.1.1

2.744.849

581.641 97.823

1.352.888

Overige baten Verhuur Detacheringen personeel Ouderbijdragen Overige

4

1.614.289 538.588

31.224 -

2.325.199

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

24.067.496

29.014.826

3.2 3.2.1 3.2.2

688.129 23.379.367

27.971.295 26.201.664

3.1.2

841.857 2.146.315

2.072.962

423.800

28.881

991.920 279.733

703.024 677.607

1.718.371

1.695.453

1.409.512

33.111.211

34.557.912

30.397.237

17.493.164 1.605.990 2.148.138

20.772.877 -

15.753.837 1.184.455 1.894.257

493.819

-

38.682

2.140.350

1.114.539

3.150.456

296.777

1.401.296

866.358

24.178.238 139.288-

23.288.712

22.888.045

24.038.950

23.288.712

22.888.045

N.B. De overzichten 'Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders' en 'WOPT' zijn opgenomen als onderdelen A.1.8 en A.19 achter in dit model

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

85


4.2 4.2.2

Afschrijvingen Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiテォle vaste activa

1.144.414 477.627 -

1.257.000 612.000 1.622.041

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige kosten huisvesting

772.959 61.475 89.584 538.673 498.950 72.459 20.026

1.869.000

827.800 70.000 722.650 441.900 446.150 70.500 37.950 2.054.126

4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

1.396.821 2.447.400 440.909

Totaal lasten

5

FINANCIテ記E BATEN EN LASTEN

5.1

Rentebaten Rentebaten Overige opbrengsten FVA Rentelasten

5.4 5.5

2.868.715

442.790 58.690 342.763 441.987 397.066 65.083 36.229 2.616.950

1.373.500 2.504.630 37.500 541.530

1.784.608

1.866.676 1.421.924 1.452.150

4.285.130

4.457.160

4.740.750

32.000.247

32.231.822

32.282.118

20.598 21.674 171.717

Saldo financiテォle baten en lasten

1.096.262 472.453 1.300.000

10.000 262.000

172.793-

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

98.502 243

252.000-

98.259

86


8. Enkelvoudige balans per 31 december 2009 1

ACTIVA 31-12-2009 €

31-12-2008 €

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

18.344.214

17.882.443

1.3

Financiële vaste activa

4.410.553

3.446.227 22.754.767

21.328.670

Vlottende activa 1.4

Voorraden

67.627

57.761 1.014.939

1.5

Vorderingen

1.334.141

1.7

Liquide middelen

1.758.079

TOTAAL ACTIVA

2

1.476.436 3.159.847

2.549.136

25.914.614

23.877.806

PASSIVA 31-12-2009 €

31-12-2008 €

Eigen vermogen 2.1

Eigen Vermogen

12.301.724

11.362.172 12.301.724

11.362.172

Voorzieningen 2.2

Voorzieningen

3.081.279

3.792.249 3.081.279

3.792.249

Langlopende schulden 2.3

Langlopende schulden

3.550.000

3.550.000

-

Kortlopende schulden 2.4

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

6.981.611

8.723.385 6.981.611

8.723.385

25.914.614

23.877.806

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

87


9. Enkelvoudige staat van baten en lasten 2009

3

Resultaat 2009

Begroting 2009

Resultaat 2008

Baten

3.1 Rijksbijdragen

29.014.826

30.716.144

26.220.373

3.2 Overige overheidsbijdragen

31.224

-

679.464

3.3 College, cursus, les, examengelden

21.591

-

14.926

3.4 Baten werk i.o.v. derden

2.325.199

2.146.315

2.072.962

3.5 Overige baten

1.718.371

Totaal baten

4

1.695.453 33.111.211

1.409.512 34.557.912

30.397.237

Lasten

4.1 Personele lasten

24.038.950

23.288.712

22.888.045

4.2 Afschrijvingen

1.465.776

1.869.000

2.868.715

4.3 Huisvestingslasten

2.339.299

2.616.950

1.784.608

4.4 Overige instellingslasten

4.246.906

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

5

6

Belastingen

-

7

Resultaat deelnemingen

-

8

1.020.280

2.326.090

32.282.118

1.884.881-

252.000-

938.171

Resultaat

4.740.750 32.231.822

82.109-

Financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen

4.457.160 32.090.931

98.259

2.074.090

-

1.786.622-

-

-

-

-

-

-

938.171

2.074.090

1.786.622-

938.171

2.074.090

1.786.622-

Aandeel derden in resulaat

NETTO RESULTAAT

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

88


10. Toelichting behorende tot enkelvoudige balans per 31 december 2009 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs

Cum. afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 01.01.2009

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving

Voorziening waardering nieuwbouw waardeverminderingen

Boekwaarde Cum. Afschrijving 31.12.2009 en waardeverminderingen

%

1.2.1

Gebouwen en terreinen

22.849.727

7.021.976

15.827.751

1.188.937

993.388

8.015.364

16.023.300

1.2.2

Inventaris en apparatuur

5.868.260

3.813.569

2.054.691

716.593

472.388

4.285.957

2.298.896

1.2.4

In uitvoering en vooruitbetaling

-

22.018

17.882.442

1.927.548

Totaal materiële vaste activa

28.717.987

Activumgroep

10.835.545

-

1.465.776

-

Afschr.termijn

-

22.018

12.301.321

18.344.214

-

Gebouwen 20 - 25 jaar Software 2 jaar Audio/video,ICT kantoormach. 4 jaar Gereedschap, Land en 6 jaar tuinbouwmach, Huish & Lab.apparatuur Installaties 10 jaar Meubilair 15 jaar

De voorziening die in het verslagjaar 2008 is opgenomen en al in het resultaat 2008 als afschrijvingslast is verantwoord is in het verslagjaar 2009 niet meer als zodanig opgenomen. In 2008 en in 2009 is het pand door twee onafhankelijke taxateurs geschat en de geschatte vrije verkoopwaarde bevestigt de waarde die vorig jaar is opgenomen. De voorziening is hiermede bevestigt en is als afwaardering direct in mindering gebracht op de boekwaarde.

1.3

Financiële vaste activa

1.3.4

Vorderingen op andere deelnemingen

Boekwaarde 01.01.2009

Investeringen en verstrekte leningen

Resultaat deel- Boekwaarde nemingen 31.12.2009

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Registergoed BV deelneming

1.400.672

-

-

-

Registergoed BV lening

2.000.000

-

-

-

ING 24 mnds deposito RC Karpos

1.400.672 2.000.000 1.000.000

45.555 3.446.227

35.674 -

35.674

9.881 -

4.410.553

De deelneming betreft een 100% belang in de besloten vennootschap Registergoed BV, een aan algemeen nut dienende instelling. De lening betreft een achtergestelde geldlening aan Registergoed BV waarvan de aflossing ineens dient te geschieden op 31-12-2010. Het rentepercentage bedraagt 6% per jaar, te voldoen op 31 december van elk jaar. In verband met de lening o/g, als hypotheek op het bestuursbureau, zijn de liquide middelen verhoogd. Dit resulteert o.a. in een 24 maands deposito ING. In 2009 is de positie van Karpos BV, mede door een financiële impuls van de aandeelhouders, sterk verbeterd en eindigt het resultaat positief.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

89


VLOTTENDE ACTIVA 1.4

31.12.2009

Voorraden €

1.4.1

Gebruiksgoederen

31.12.2008 €

67.627

57.761

1.4.2. Vooruitbetaald op voorraden 67.627

1.5

31.12.2009

Vorderingen €

1.5.1

Debiteuren

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

vooruitbetaalde bedragen

31.12.2008 €

1.200.670

952.985

133.471

61.953

Totaal vorderingen toelichting 1.5.8. overlopende activa nog te ontvangen bedragen

57.761

1.334.141

1.014.938

23.126 110.299

voorschotten salarissen

46 133.471

1.7

31.12.2009

Liquide middelen €

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3

Deposito's

31.12.2008 €

5.156

4.453

651.197

537.404

1.101.726

934.579 1.758.079

PASSIVA 2.1

Eigen Vermogen

MUTATIES Stand per 31.12.2008

€ 2.1.1

Algemene Reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve huisvesting

Totaal vermogen

1.476.436

7.712.167

Correctie beginbalans

Stand per 01.01.2009

1.925.341 1.381

Saldo baten en lasten

Overige mutaties

9.638.889

Stand per 31.12.2009

-

1.724.664

1.724.664

938.171

9.436.831

11.363.553

938.171

-

9.638.889

-

12.301.724

2.662.835

In de aansluiting van de algemene reserve tussen 2008 en 2009 zit nog een kleine correctie. De hoogte van de correctie betreft € 1.381,- en is een laatste gevolg van de diverse correcties in verslagjaar 2008. Abusievelijk is in het verslagjaar 2008 het kopje "bestemmingsreserve personeel" vermeld. Het moet echter zijn "bestemmingsreserve huisvesting". Als gevolg van een correctie op een stelselwijziging in 2008 wordt het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar 2009 gecorrigeerd met € 1.925.341. De correctie betreft gewijzigde grondslagen voor de bepaling van de voorziening BAPO mede als gevolg van andere uitgangspunten waarop de voorziening BAPO in 2009 is beoordeeld en samengesteld. De correctie in de beginbalans betreft in hoofdzaak de algemene reserve.

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

Stand per 31.12.2008

€ - BAPO

Dotaties

Onttrekkingen

Kortlopende deel <1 jaar

Langlopende deel > 1 jaar

2.649.519

471.892

391.893

2.729.518

81.886

2.647.633

-

240.682

6.248

32.406

214.524

6.436

208.088

- Sociaal personeelsbeleid

195.094

-

195.094

15.678

108.320

102.452

88.321

2.855.721

Overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

1.925.341-

Stand per 31.12.2009

240.682

- Seniorenbeleid 2.2.3

Stand 01.01.2009

- Jubilea

- Spaarverlof

4.574.860

Correctie beginbalans

37.825

-

37.825

3.041

34.784

610.128

-

610.128

610.128

0

59.000

59.000

-

1.204.788

3.081.279

59.000 5.717.589

1.925.341-

3.792.249

493.818

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

90


De voorziening ad 2.2.3 inzake het 50% aandeel in het negatieve Eigen Vermogen van Karpos BV is vrijgevallen omdat het vermogen van Karpos m.i.v. 2009 positief is. De voorziening seniorenbeleid is met ingang van dit verslagjaar vrijgevallen. Er is geen grond meer voor een additionele regeling als gevolg van de Kaderstelling Taakbelasting 2009-2010. De voorziening BAPO is in verslagjaar 2009 opnieuw beoordeeld en samengesteld. Conform RJ150 zijn de uit de nieuwe samenstelling voortkomende correcties als een rechtstreekse correctie in het eigen vermogen verwerkt. De correctie betreft een mutatie van € 1.925.341. De stand per 1 januari 2009 ad. € 4.574.860 wordt gecorrigeerd c.q. verminderd met € 1.925.341 naar € 2.649.519.

2.3

Stand per 01.01.2009

Langlopende schulden

Aangegane leningen

Aflossingen 2009

Stand per 31.12.2009

Looptijd > 1 jaar

Looptijd > 5 jaar

%

2.3.3 Kredietinstellingen ABN lening I FC200975585 (20 jaar) ABN lening II FC200975624 (10 jaar)

-

2.000.000 2.000.000

50.000 100.000

1.950.000 1.900.000

100.000 200.000

1.850.000 1.700.000

Totaal langlopende schulden

-

4.000.000

150.000

3.850.000

300.000

3.550.000

2.4

31.12.2009

Kortlopende schulden €

2.4.1

Kredietinstellingen (hypotheek korte deel schuld)

2.4.2

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

Ministerie van OC&W / LNV

toelichting 2.4.4 Ministerie van OC&W Terug te betalen FES middelen 2008 Terug te betalen LGF 2007-2008

2.4.7

Rentevoet

5,85 5,00

31.12.2008 €

300.000

2.163.844

938.012

1.343.286

43.196

38.548

32.945-

€ 12.624 30.572 43.196

Belastingen en premies sociale verzekeringen - Loonheffing - Omzetbelasting - Premies sociale verzekeringen

962.427

912.479

18.795

22.135

4.188

5.466

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

985.410

940.080

2.4.8

Schulden ter zake van pensioenen

286.233

267.858

2.4.9

Overige kortlopende schulden 46.075

39.278

Overige 2.4.10 De overlopende passiva - Vooruitontvangen bedragen

466.403

696.351

- Nog te betalen bedragen

290.356

477.650

- NTB Vakantieuitkeringen

653.032

619.430

- NTB Bindingstoelage

27.459

-

- NTB Verlofrechten

205.420

59.962

- Nog te realiseren geoormerkte subsidies

617.992

818.568

0- verschil

801.101

1 verschil

- Nog te realiseren niet geoormerkte subsidies

713.270

- Nog te realiseren LNV

798.881

- RC Registergoed BV

539.468

379.588

60.817

60.817

- NTB Boekenfonds - Diversen

Totaal kortlopende schulden

toelichting 2.4.10 diversen nog te besteden ext.projectgelden overlopende cursussen diversen

0- verschil

9.587

Totaal overlopende activa

model G

49.969 4.382.685

3.963.436

6.981.611

8.723.385

€ 27.213 -18.229 602 9.586

Het saldo bij punt 2.4.1. Kredietinstellingen is afgenomen. In 2008 was de negatieve stand op onze bankrekening hier het gevolg van. Op dit moment heeft CITAVERDE College een positieve liquiditeit. De uitstaande verlofrechten zijn, in tegenstelling tot 2008, ultimo 2009 individueel verantwoord. Hierdoor vallen deze hoger uit. In het verslagjaar 2009 zijn de uitstaande doelsubsidies van LNV apart verantwoord en opgenomen in model G.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

91


11. Toelichting behorende tot de enkelvoudige staat van baten en lasten

3

BATEN

3.1 3.1.1

Rijksbijdragen Rijksbijdragen OCW / LNV Rijksbijdrage sector VO Rijksbijdrage LNV

Resultaat 2009

Begroting 2009

Resultaat 2008

683.042 25.518.622

Overige subsidies OC&W Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW/LNV-subsidies Toerekening investeringssubsidies OCW

809.429 2.003.733

27.971.295 192.600 2.552.249

2.813.162

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten

3.3 3.3.1

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen

College-, cursus-, les en examengelden Examengelden

Baten werk i.o.v. derden Contractonderwijs Contractonderzoek Overige

Overige baten Verhuur Detacheringen personeel Ouderbijdragen Overige

Totaal Baten

1.614.289 538.588 2.744.849

2.152.877

30.716.144

26.220.373

31.224 -

581.641 97.823 31.224

-

21.591

-

21.591

679.464

14.926

1.352.888

1.463.250

972.311

101.396 182.720 1.208.761 225.494

14.926

1.231.105

683.065 2.325.199

3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.5 3.5.6

24.067.496

29.014.826

3.2 3.2.1 3.2.2

688.129 23.379.367

27.971.295 26.201.664

3.1.2

841.857 2.146.315

2.072.962

423.800

28.881

991.920 279.733

703.024 677.607

1.718.371

1.695.453

1.409.512

33.111.211

34.557.912

30.397.237

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

92


4

LASTEN

4.1 4.1.1

Personeelslasten Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

4.1.2 4121 4122 4123 4.1.3

17.493.164 1.605.990 2.148.138

Overige personele lasten Dotaties aan personele voorz. Uitzendkrachten, declaranten e.d. Overige

20.772.877

15.753.837 1.184.455 1.894.257

493.819

38.682

2.140.350

1.114.539

296.777

Uitkeringen (-/-)

3.150.456

1.401.296

866.358

24.178.238 139.288-

23.288.712

22.888.045

24.038.950

23.288.712

22.888.045

N.B. De overzichten 'Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders' en 'WOPT' zijn opgenomen als onderdelen A.1.8 en A.19 achter in dit model

4.2 4.2.2

Afschrijvingen Materiテォle vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiテォle vaste activa

993.388 472.388

1.257.000 612.000 1.465.776

4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7

Huisvestingslasten Huur Verzekeringen Onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige kosten huisvesting

772.959 61.475 374.757 538.673 498.950 72.459 20.026

1.869.000

827.800 70.000 722.650 441.900 446.150 70.500 37.950 2.339.299

4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen Overige

1.358.597 2.447.400 440.909

Totaal lasten

5

FINANCIテ記E BATEN EN LASTEN

5.1

Rentebaten Rentebaten Overige opbrengsten FVA Rentelasten

5.4 5.5

2.868.715

442.790 58.690 342.763 441.987 397.066 65.083 36.229 2.616.950

1.373.500 2.504.630 37.500 541.530

1.784.608

1.866.676 1.421.924 1.452.150

4.246.906

4.457.160

4.740.750

32.090.931

32.231.822

32.282.118

140.598 50.990 171.717

Saldo financiテォle baten en lasten

1.096.262 472.453 1.300.000

10.000

98.502

262.000 82.109-

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

243 252.000-

98.259

93


12. Verbonden partijen Naam

Juridische vorm

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen Resultaat Vermogen jaar 2009 31-12-2009 €

Karpos Kenniscentrum

BV

Art. 2:403

Deelname

Consolidatie

ja / nee

%

%

N

N

50%

Roermond

Karpos Kenniscentrum BV heeft als doelstelling het instandhouden van een kenniscentrum ten behoeve van arbeidskrachten van bedrijven in de agrarische sector, handel en industrie, alsmede reguliere activiteiten in groenvoorzieningen en dienstverlening. Karpo Kenniscentrum heeft twee aandeelhouders, te weten: ALBI Holding BV te Roermond en Stg. CITAVERDE College te Roermond. Beiden bezitten ieder 50% van het gestort aandelenkapitaal.

13. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, WOPT Bestuurskosten 2009 Belastbaar loon College van Bestuur: Voorzitter € 126.027,-Lid € 109.232,-Raad van toezicht: bruto vergoeding reiskosten

€ 38.700,-€ 299,44

F VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT

Functie

Duur dienstverband

Belastbaar loon

Voorzieningen tbv beloningen betaalbaar op termijn

in dienst vanaf

in dienst tot

Voorzitter College van Bestuur

01-02-1999

heden

126.027

120.584

0

0 €

126.027

Lid College van Bestuur

01-02-1999

heden

109.232

102.785

0

0 €

109.232

235.259

223.369

-

235.259

Dhr. N.N. Janssen **

6.600

6.600

6.600

Dhr. Van 't Klooster

5.100

5.100

5.100

Dhr. Droppert

5.100

5.100

5.100

Dhr. De Waal

6.600

6.600

6.600

Dhr. Corvers

5.100

5.100

5.100

Dhr. Wagemans

5.100

5.100

5.100

Mw. Crooijmans

5.100

5.100

5.100

Totaal CvB

2009

Uitkeringen ivm Totaal beëindiging vh dienstverband

2008

2009

-

Raad van Toezicht

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

94


In het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT), welke vanaf 1 maart 2006 van kracht is, meldt CITAVERDE College de beloning van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De beloning van de leden van het College van Bestuur stijgen niet uit boven het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde gemiddelde ministersalaris voor 2009 ad. â&#x201A;Ź 181.000,-.

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

95


C

Overige gegevens 1. Accountantsverklaring

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

96


Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

97


2. Voorstel en toelichting op het eigen vermogen

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het College van Bestuur wordt onderstaande resultaatbestemming voorgesteld Het voordelige exploitatieresultaat à € 938.171 wordt vervolgends bestemd volgens onderstaande tabel.

Bestemmingsreserves binnen het vermogen

stand

resultaat

mutaties

stand

01.01.2009 €

2009 €

31.12.2009 €

31.12.2009 €

Algemene reserve 2.1.1. Algemene reserve

9.638.889

938.171

10.577.060

Bestemmingsreserve publiek 2.1.2

Reserve huisvesting

1.724.664

Subtotaal na bestemming

1.724.664

11.363.553

938.171

-

12.301.724

11.363.553

938.171

-

12.301.724

Saldo exploitatie boekjaar onbestemd Saldo

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

98


3. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen van materiĂŤle betekenis na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2009 beĂŻnvloeden

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

99


D

Bijlagen bij de Jaarrekening

1. Gegevens over de rechtspersoon Algemeen Adres rechtspersoon Naam instelling Soort instelling Bestuur/BRIN nummer Telefoon Fax Website Contactpersoon CITAVERDE e-mail Accountantskantoor Contactpersoon Adres Activiteiten van de instelling

: Stichting CITAVERDE College : Postbus 569, 6040 AN HERTEN-ROERMOND : CITAVERDE College : AOC : 40501 / 21CS : 0475 389160 : 0475 389161 : www.citaverde.nl : Dhr. V.M.J. Dreesen : v.dreessen@citaverde.nl : Ernst & Young Accountants LLP : Mevrouw drs. M.H. de Hair RA : Postbus 455, 5600 AL EINDHOVEN : Educatie en beroepsonderwijs, VMBO en MBO

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

100


2. Geoormerkte doelsubsidie OCW en LNV Omschrijving subsidieproject

t/m 31-12-2008

1

Geoormerkt en aflopend op 31-12-2006 Omschrijving

€ Datum en kenmerk

FES middelen 2008

08/136164

225.226

07/130639

59.152

41.844

89.855

47.678

LGF VO 06/07

07/64122 BEK/0897933

Saldo (2.6.9)

ontvangen

Besteed t.b.v. exploitatie (3.1.2)

225.226 17.308

Besteed t.b.v. investeringen (2.3)

Te verrekenen

(2.6.4)

225.226 17.308

41.844

1.494-

47.678

142.954 517.187

2

Besteed

Totaalbedrag toewijzing

LGF MBO 07/08 LGF VO 08/09

2009 ontvangen

saldo 01-01-08

89.522

242.534

17.308

141.257 314.748

225.226

-

40.350

0-

47.678

-

141.257

0

139.763

454.511

-

0

Geoormerkt en doorlopend Omschrijving

Datum en kenmerk

Totaalbedrag toewijzing

Regeling Innovatiebox 2009

09/96523

277.372

-

277.372

LGF BVE 09/10

09/71585

45.528

-

45.528

45.528

-

Stagebox

09/18468

130.062

-

130.062

16.261

113.801

Regeling praktijkleren verst.prim.opl.groen onderwijs

09/27755

246.500

-

827.980

827.980

Schoolmaatschappelijk werk MBO

09/72206

65.125

-

65.125

Regeling Innovatiebox 2007

07/110545

250.142

Regeling Innovatiebox 2008

08/136164

253.998

250.142

49.316 253.998

277.372

65.125

200.826

200.826

-

253.998

92.303

161.695

Visueel gehandicapten 2008

08/130827

2.900

2.900

2.900

2.900

-

Visueel gehandicapten 2008

07/130827

2.900

2.900

2.900

2.900

-

Visueel gehandicapten 2009

08/101591

1.274.526

250.142

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

49.316

4.833 460.624

1.350.899

101

4.833

1.193.531

-

617.992


3

Saldo 31-12-2009

Niet geoormerkt Omschrijving

Datum en kenmerk

Totaalbedrag toewijzing

Mobilteitsregistratie en opleidingsadviezen

09/138280

30.139

Beleidsagenda groene lerarenopleiding

08/2294

28.240

Conjuncturele effecten MBO

09/129243

308.172

-

28.240

30.139

28.240

30.139 28.240

-

308.172

64.203

243.969

Gratis lesmateriaal

08/96094

110.275

10.000

110.275

120.275

-

Gratis lesmateriaal

09/81546

60.078

-

60.078

60.078

-

107.960

51.722

56.238

-

115.721

16.471

99.250

48.409

5.379

38.112

15.675

-

49.303

15.683

33.620

Kwaliteit VO

08/126245

Kwaliteit VO

183024-2

Maatschappelijke stage

08/153572

107.960

53.788

Maatschappelijke stage VO 09/10

2009/2/81540

93.024

Maatschappelijke stage VO 06/07

08/67242

18.000

subs.exp. Leergang VMBO MBO2 08-13

08/151818m

107.960 48.409

2.178

2.178

246.500

Tijd. Regeling exp leergang VMBO

2008

50.000

Groene Impuls 2007

LNV

114.076

Impulsregeling 2007

07/3307

181.278

50.000

-

246.500

-

50.000

50.000 41.927

-

88.825

88.825

88.825

-

81.371

156.074

72.149

Impulsregeling 2008

dk2008/2360

237.445

237.445

237.445

08/132524

34.000

44.000

44.000

Voortijdig schoolverlaten

09/91631

60.000 1.732.975

246.500

2.178

41.927

114.076

Voortijdig schoolverlaten

4

(2.6.9)

10.000-

558.648

72.149

15.696

18.304

60.000 658.984

60.000

975.566

921.281

-

713.269

LNV subsidies Omschrijving

Datum en kenmerk

Totaalbedrag toewijzing

Impulsregeling 2009

LNV

249.385

voorschot TL exp VMBO Groen

LNV

228.125

Bedrijf als schakelplaats

RIGO/0614702

110.935

249.385 228.125 69.283

144.412

83.713

10.879

58.404

249.385 83.713

-

46.923

105.327

0 418.280

Regeling Praktijkleren 2009-2012

LNV

550.000

440.000

21.720

Virtuele k(l)as

LNV/KIGO

58.000

23.200

2.310

20.890

Food experience Tour

LNV/KIGO

97.125

38.850

15.015

23.835

42.245

15.754

Educatie en dierenwelzijn

LNV/KIGO

105.613

Kies Kleur in Groen

LNV

150.000 3.908.957

998.201

26.491

60.000

299.589

554.314

900.604

60.000 243.839

-

798.881

Totaaloverzicht 1 geoormerkt en aflopend op 31-12-2009

517.187

89.522

242.534

17.308

314.748

139.763

454.511

-

0

2 geoormerkt en doorlopend na 2009

1.274.526

250.142

-

49.316

460.624

1.350.899

1.193.531

-

617.992

3 niet geoormerkt

1.732.975

558.648

-

72.149

658.984

975.566

921.281

-

713.269

4 LNV subsidies

3.908.957

998.201

-

299.589

554.314

900.604

243.839

-

798.881

7.433.644

1.896.513

242.534

438.362

1.988.670

3.366.831

2.813.162

-

2.130.143

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

102


Lijst met gebruikte afkortingen BA

: Beroeps Agrarisch Onderwijs (MBO)

BAPO BBL BOL BPV BVE C&C CE CFI CSPE CvB DUO DB ELO ESF EVC FES FSR HRM KAR LC LNV LLL MBO MR MT VSV OP OBP PDCA PMR POP PR RIE RMC RPO SE SOML VMBO VO VOA VPB

: bevordering arbeidsparticipatie ouderen : beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding: stage of (on)betaald) : Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie : Cursus & Contract : Centraal Examen : Centrale Financiën Instellingen : Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen : College van Bestuur : Dienst Uitvoering Onderwijs : dagelijks bestuur : elektronische leeromgeving : Europees Sociaal Fonds : eerder verworven competentie : Fonds Economische Structuurversterking : Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s : human resource management : Keten Adviesraad : Leraar C : Ministerie van Landbouw- Natuur- en Voedselkwaliteit : leven lang leren : Middelbaar Beroepsonderwijs : Medezeggenschapsraad : Managementteam : voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar : onderwijzend personeel : ondersteunend en beheers personeel : Plan-Do-Check-Act : personeelsgeleding van de MR : persoonlijk ontwikkelingplan : public relations : risico inventarisatie & -evaluatie : regionaal meld- en coördinatie punt voortijdig schoolverlaters : Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen : School Examen : Stichting Onderwijs Midden-Limburg : Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs : Voortgezet Onderwijs : voorbereidende en ondersteunende activiteiten : vennootschapsbelasting WOPT : Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens WOR : Wet op de Ondernemingsraad

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

103


Jaarverslag 2009 CITAVERDE College  

Jaarverslag 2009 CITAVERDE College

Advertisement