Page 1

İngiltere Yüksek Mahkemesi Fetö kararına tepki

Alternatif Tıp Nedir Ne değildir ?

Havayı kirleten araçlar Londra merkezine ücretle girecek

Sayfa 16TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy 12 Nisan 2019 Cuma

Sayfa 16

160 sterlin cezası var

www.avrupagazete.co.uk

Türk Toplumu Futbol Federasyonu

Şampiyonu Fenerbahçe

Sayfa 21 Süleymaniye Camii İmamı Burhan Aygün Tel: 020 7275 7610

info@avrupagazete.com

HAYDİ MAÇA ! BU MAÇ KAÇMAZ Olimpia FCDumlupınar Yeni Malatya Sayfa 39

Sayfa 12

18. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Wikileaks kurucusu Julian Assange, tutuklandı Sayfa7’de

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Bıçaklamaya Açık Mektup

Çeteler ve Bıçaklamalar Protestosunda hükümete uyarı

Brexit

31 Ekim'e Ertelendi

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Enfield Belediyesi Lideri (Leader of Enfield Council) Belediye Meclis üyesi Cllr Nesil Ça-

Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Belediye Başkanı Saray Karakuş, Cemevi Başkanı Kadir Yürük, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Enfield Haringey Belediyesi eski Başkanı Ali Gül Özbek, Daymer’den Feyzullah Cinpolat ve duyarlı halk protestoya katıldı.

lışkan, Edmonton Bölgesindeki bıçaklamalarla ilgili açık mektup yazdı. Mektubu,

YETER ARTIK

Brexit esnek erteleme konusunda taraflar an-

lara en icten

İngiltere’de bozulan ekonomiye parelel olarak artan

dileklerimi

suç oranları halkı tedirgin ediyor. Yılın ilk ilk ayında

sunuyorum.

yaşanan saldırı bıçaklama ve ölümler sonrası toplu-

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil şu

mumuzun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra Ed-

açıklamayı yaptı:

monton

Avrupa Gazetesine gönderen Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, şunları söyledi: “Degerli Enfield Sakinleri, Gectigimiz gunlerde Edmonton N18 bolgesindeki 5 ciddi bıcaklama olayı sonrasında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Oncelikle magdurların

ve

ailelerin

uzuntusu

tum

kalbimle paylasıyor, on-

Enfield Belediyesi Lideri Belediye Meclis üyesi Cllr Nesil Çalışkan Açık mektup 10.sayfada

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sunda anlaştı." açıklamasında bulundu.Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında,

duyarlı halk protestoya katıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar er-

“Yaşadığımız alanlardaki olumsuzluklara karşı mücadele etmek her bireyin ve demokratik kurumların

Türk öldürülmüştü. Edmonton’da Britanya Demo-

görevi bilinciyle Londra’da ve tüm Britanya’da bıçaklı

kratik Güç Birliği adıyla bir protesto düzenlendi. Pro-

şiddeti ve gençlik faaliyetlerinden yapılan kesintiler

testoda çeteleşme ve bıçaklamalara dikkat çekildi,

başta olmak üzere tüm devlet kesintileri protesto

İngiltere Hükümetine uyarı yapıldı. Cemevi Başkanı

edildi. Sağlık sisteminden kesintiler kınandı. Demo-

Kadir Yürük, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İs-

kratik Güç Birliği ve katılan tüm Canlara Teşekkürler”

yol

Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konu-

lediye Başkanı Saray Karakuş, Feyzullah Cinpolat ve

açtı.

tedirginliğe

nald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere,

rafil Erbil, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Be-

Edmonton’da geçen hafta yaşanan saldırılarda bir

bölgesinde

laştı. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Do-

teleme konusunda anlaştığını duyurdu.

• Brexit süreci • İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti • Kalıcı Gümrük Birliğ i Tüm ayrıntılar sayfa 4 ve 6’da


2

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 4 vatanoz@avrupagazete.com Özel hayat: Asıl olan kamu yararıdır. Özel

Ekonomik, mali bilgi: Yasalarla yasaklan-

hayatın gizliliğinin geçersiz sayılabileceği

mış olmasa dahi, gazeteci elde ettiği ekono-

başlıca durumlar şöyle sıralanabilir:

mik - mali bilgileri geniş biçimde yayınlanmadan önce kendisinin yahut ya-

a) Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne

kınlarının çıkarları için kullanmamalıdır.

araştırma ve yayın.

Gazeteci, kendisinde ve yakınlarında bulunan hisse senedi ve benzeri mali araçlar ko-

b) Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili

nusunda, yayın organındaki sorumluları bu

araştırma ve yayın.

menkul kıymet sahipliği hakkında doğru bilgilendirmediği sürece yayın yapmamalı-

c) Toplumun güvenliğinin veya sağlığının

dır. Gazeteci, hakkında haber ve yorum

korunması.

yazdığı ya da yazmayı tasarladığı taşınır ve taşınmaz kıymetlerin doğrudan veya do-

d) İlgili kişinin sözleri yahut eylemleri so-

laylı alım satımını yapmamalıdır.

nucu halkın yanılmasının, yanıltılmasının veya yanlış yapmasının engellenmesi.

Ambargo: Önceden görme - Off the record:

Bu durumlarda dahi, özel hayatın kamuya

Gazeteci, kendi çabasıyla elde etmedikçe,

açılan kesiti mutlaka konuyla doğrudan il-

bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin ya-

gili olmalı veya ilgili kişinin özel hayatının

yınlanma tarihi konusundaki isteğe uymalı-

onun kamusal faaliyetini de etkileyip etki-

dır. Gazeteci, röportaj, haber, yorum veya

lemediği gözetilmelidir.

görüntü, yayın şekli ne olursa olsun, hazırlığını yayın organındaki sorumlular dı-

Bilgi-Belge: Doğrudan kamu yararı olma-

şında, kaynağı da dahil kimseye

dıkça, sahibinin izni dışında belge, fotoğraf,

denetlettirmekle yükümlü değildir.Gaze-

ses yahut görüntü alınmamalıdır. Kamu ya-

teci, açıklanmaması kaydıyla (off the re-

rarı söz konusu olduğunda dahi, yukarıda-

cord) verilen bilgiyi ve sarfedilen sözleri

kilerin başka hiçbir şekilde elde

yayınlamamalıdır.

edilmeyeceğine kesin kanaat getirilmiş olması gerekir.

Rekabet: Gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık,

Haber için para: Gazeteci belge veya gö-

mesleki zarar vermekten kaçmalıdır. Bir

rüntü sağlamak amacıyla, bir suçla ilgili

meslektaşının yayınını engelleyici davranış-

sanık, tanık veya onların yakınlarına para

larda bulunmamalıdır.

teklif etmemeli ve vermemelidir. Kaynak gösterme: Gazeteci, başta haber Sarsıcı durumlarda: Üzüntü, sıkıntı, tehlike,

ajansları olmak üzere, bir meslektaşının ve

yıkım, felaket ya da şok halindeki insanlar

herhangi bir yayının sunduğu bilgileri kul-

söz konusu olduğunda gazetecinin olaya

landığında mutlaka kaynağı belirtmelidir.

yaklaşımı ve araştırması insani olmalı ve gizliliklere uyularak duygu sömürüsünden

Gazeteci olmayanlar: Bir yayın organında,

kaçınılmalıdır.

sürekli veya zaman zaman, gazetecilik kapsamına giren alanlarda faaliyet gösterenle-

Suçlu yakınları: Gazeteci, sanıkların ve suç-

rin asıl sıfatları, asli işleri uygun şekilde

luların akrabalarını, yakınlarını, olayla ilgi-

belirtilmeli, kamuoyu onların temel ko-

leri olmadıkça veya olayın doğru

numu hakkında bilgilendirilmelidir.

anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir etmemelidir.

Özdeşleşme: Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Polis

İntihar olayları: İntihar olayları hakkında

muhabiri, polis veya sözcüsü, spor muha-

haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya iz-

biri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, her-

leyiciyi etki altında bırakacak nitelikte ve

hangi bir partiden sorumlu muhabir onun

genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayı gös-

üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve

teren fotoğraf, resim veya film yayınlanma-

bu yönde, yayın yapmamalıdır.

malıdır.

Son


4

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi

Avrupa Ajansı / AVA| Londra dumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlik'ten ay-

Brexit esnek erteleme konusunda taraflar an- rılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 laştı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e sürecini başlatmıştı. kadar esnek erteleme konusunda anlaştı.

İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti

Brexit 31 Ekim'e kadar ertelendi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedil31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda mişti. Milletvekillerinin girişimiyle yapılan anlaştı." açıklamasında bulundu.Brüksel'de oylamalarda parlamento, hiçbir Brexit senarAB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı açıklaması yaptı

düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter yosuna çoğunluk desteği vermemişti. hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve

Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını

İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme parlamentodan geçirebilmek için İşçi Partisi konusunda anlaştığını duyurdu.

İngiltere'ye ilave 6 ay süre Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çö-

ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı.

Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

zümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İn- İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 giltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nikonusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

san'a ertelenmişti. May, Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep et-

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referan- mişti.

Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı hiçbir kuşkuya yer olmayacak şekilde kazanan Ekrem İmamoğlu’na, aradan neredeyse 1 hafta geçmesine rağmen, hala mazbatası verilmemiş durumda. Devamlı sayım yapılıyor, iyi niyetli değiller! Amaçları; hile yapmak, halkın iradesini çalmak ve sonuçları değiştirmek! Eğer muhalefet oy çuvallarına sahip çıkmasaydı, üzerlerinde yatıp nöbet tutmasaydı; bugüne kadar işi bitirmişlerdi. Geçmiş seçimlerde de bu işi seçim öncesinde, sırasında ve sonunda çok yapmışlardı. Örnek mi? Çok! Mansur Yavaş, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de kazanmıştı! 16 Nisan 2017 referandumunda, halkın iradesi sandığa “Hayır”olarak girdi ama “hokus pokusla”, aynen şapkadan tavşan çıkarır gibi “Evet” çıkarıldı! Bırakalım geçmişi, son yerel seçimlere bakalım. Elinizi vicdanınıza koyun; “Bu seçim adildi ve dürüsttü”diyebilir misiniz? Tüm şartlar iktidardan yanaydı! Devletin namütenahi imkânlarını hem anayasamızı hem de etik değerleri çiğneyerek, sınırsızca kullandılar. Baskı, tehdit, şantaj gırla gitti! Aynen 100 metre koşu yarışında bir tarafın yarışa başlangıç yerinden değil, 75’inci metreden başlaması gibi! Buna rağmen kaybettiler, işte buna inanamıyorlar! Yoksa, kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Zaten, seçim öncesi kamuoyu yoklamaları da bu neticeleri veriyordu. Bu nedenle kamuoyu yoklamalarına inanmak istemediler ve açıklanmasına yasaklar koydular. Yalancının en kötü huyu; söylediklerine başkalarını inandıramaması değil, başkalarının söylediklerine kendisinin bir türlü inanamamasıdır. Hilekârlar da böyledir! Hep hile yaptıklarından; bir türlü karşı tarafın dürüstçe kazanmasına inanmazlar, inanmak istemezler ve bu sonuca kendilerinin daima kullandığı yöntemlerle ulaştığını zannederler! Evet, halk adil ve dürüst olmayan şartlara rağmen iktidara hayır dedi, tokat attı ve güvenoyu vermedi. Halk demokrasiye sahip çıktı dersek, tam doğru olmaz. Esasında halk; ötekileştirilmeye, tehdide, 17 yıldır ülkemizi yönettiği halde suçu muhalefete yıkan şark kurnazlığına, iç barışımızın dinamitlenmesine, ekonomik iflasa, “kuyruklar, varlık kuyruğudur”söylemi altında aptal yerine konmaya itiraz ve isyan etti! İsyanın içinde CHP’lisi, İyi Partilisi, Saadet Partilisi, DSP’lisi, Devlet Bahçelipeşinden gitmeyen MHP’lisi, AKP’lisi ve daha önce HDP’ye oy veren Kürtkökenli vatandaşlarımız var. Hatta; daha önce hiç sandığa gitmemişler bile var. İşte bu koalisyon; iktidarın eseri! Anadolu’nuniç kesimlerindeniye mi hala iktidara oy veriliyor? Bu aynen hava durumunda; termometrenin ölçtüğü somut sıcaklıkla hissedilen sıcaklık arasındaki fark gibidir. Nem arttıkça, hissedilen sıcaklık artar. Anadoluinsanının sahillere göre daha muhafazakâr olması, ekonomik iflasın etkilerinin henüz yeterince güçlü hissedilmemiş olması ve iktidar baskısının büyük şehirlere göre Anadolu’da daha çok hissedilmesi; gerçeklerin yeterince görülebilmesini engelliyor. Ama iktidar tarafından kaybedilen büyük şehirler, dalga dalga Ana-

Türker Ertürk

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) gündemiyle Brüksel'de bir araya getiren AB Zirvesi toplandı

NORMAL ŞARTLAR ALTINDA OLSAYDIK HAKLIYDINIZ

Theresa May : “AB'den en kısa zamanda ayrılmamız gerekiyor”

turkererturk@avrupagazete.com

dolu’nun içlerini de etkileyecek. İktidar bunu bildiği için, özellikle İstanbul’u vermek istemiyor. Zaten iktidarın en yetkili ağzı, yaptığı bir konuşmada “İstanbul’da kaybedersek, Türkiye’de tökezleriz”demiştir. Aynen doğrudur! Sanırım dikkatinizi çekmiştir. İktidar, bir haftadır ülkemizin beka sorunundan hiç bahsetmiyor. Halbuki; seçim kampanyası sırasında, her gün Türkiye’nin beka sorununun olduğunu ve oyların iktidar adaylarına verilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Yani bu söylem, bir seçim söylemiymiş ve arkası yokmuş. Bunun böyle olduğunu zamanında söylemiş ve ilave etmiştik; “Türkiye’nin esas beka sorunu iktidarın söylemleri, izlediği rota ve bu toprakların sesi olmayan icraatlarıdır”diye! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğluhakkında TCK 262/1 uyarınca “kamu görevini usulsüz üstlenmek”suçunu işlediği iddiası ile suç duyurusunda bulunulmuş. Neymiş efendim; 2 Nisan 2019 tarihinde Anıtkabir ziyaretinde, özel defteri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısıfatını kullanarak imzalamışmış. Normal şartlar altında olsaydık ve ülkemizde demokrasinin, hukukun kazananımı olan müesseseler iktidarın operasyonları ile aşındırılmamış olsaydı; haklıydınız. Seçimi kazansa bile mazbatasını almamış, yani hukuken yetkilendirilmemiş birisinin bu yetkiyi almış gibi imza atması devlet terbiyesiyle açıklanamaz ve hukuka saygıyla bağdaştırılamazdı. Ama normal şartlar altında değiliz ki! İktidar seçimi kaybettiği halde; devletin gücünü kullanarak, hatta demokrasinin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrımını büyük ölçüde yok etmesinin avantajları ile saldırıyor, kararlar çıkarıyor, geleneksel ve hukuki olmayan hamleler yapıyor. Siz yalnız geleneksel ve hukuki hamlelerle iktidarın bu saldırılarını karşılayamaz ve İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanlığı’nı kazandığınız halde elde edemezsiniz. Seçim akşamı, daha önce Başbakanlık ve Meclis Başkanlığıda yapmış olan Binali Yıldırım’ın kazanmadığını bildiği ve açıklaması sırasındaki halet-i ruhiyesi de bunu yansıttığı halde “Kazandım”açıklaması yapması; şu anda devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ele geçirme maksatlı sürecin bilinçli bir işaret fişeği idi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde parlamentodan geçirmeyi başarırsak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumartesi günü resmen ayrılabileceğiz.

"Brexit'in ekim sonuna ertelenmesini kabul ettim." İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit

uzatma süresince AB üyeliğinin getirdiği

anlaşmasını mayısın ilk üç haftası içinde

bütün haklara ve sorumluluklara sahip

parlamentodan geçirmeyi başarırsak,

kalacağını kaydetti.

Avrupa seçimlerine girmek zorunda kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cumar-

Parlamentoyu suçladı

ayrılabileceğiz.

İngiltere'nin öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta

İngiltere Başbakanı Theresa May, Bre-

AB'den ayrılamamış olmasından parla-

xit'in 31 Ekim'e ertelenmesine karşın Bre-

mentoyu sorumlu tutan May, "Ben

xit anlaşmasını mayıs ayının ilk üç

AB'den ayrılmak için üç kez oy verdim

haftası içinde parlamentodan geçirmeyi

ama parlamentoda çoğunluk sağlana-

başarmaları halinde AB'den 1 Haziran

madı." dedi. May, partisinin liderliğini ve

günü

ayrılabileceklerini

başbakanlığı sürdürüp sürdürmeyeceği

söyledi.İngiltere'nin AB ayrılma tarihinin

konusundaki soruları ise yanıtlamaktan

31 Ekim'e ertelendiği liderler zirvesinin

kaçındı. Theresa May, zirvede alınan ka-

ardından basın toplantısı düzenleyen

rarlarla ilgili olarak bugün parlamentoyu

May, ülkesinin Birlik'ten bu tarihten önce

bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

tesi

günü

resmen

resmen

de ayrılabileceğini söyledi.

31 Ekim 2019

"Brexit'in en geç ekim sonuna ertelenme-

Geçen Çarşamba akşamı gerçekleştirilen

sini kabul ettim." bilgisini veren May,

Brexit gündemli AB liderler zirvesinin

"AB'den bir anlaşmayla en kısa zamanda

sonuç bildirgesinde, "31 Ekim 2019'a

ayrılmamız gerektiğine inanmayı sürdü-

kadar geçerli olacak erteleme, sadece ge-

rüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

rekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer

"AB, bu uzatmanın Brexit anlaşmasının

ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten

İngiliz Parlamentosundan onay alma-

önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın

sıyla daha erken sonlandırılabileceğini

ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer

kabul etti." diyen May, bunu AB liderle-

verilmişti.

rinden talep edenin kendisi olduğunu söyledi.

Mayısın ilk üç haftası

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29

"Brexit anlaşmasını mayısın ilk üç haftası

Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

içinde parlamentodan geçirmeyi başarır-

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit

sak, Avrupa seçimlerine girmek zorunda

anlaşmasının İngiliz parlamentosunda

kalmayacağız ve AB'den 1 Haziran Cu-

üç kez reddedilmesinin ardından 29

martesi günü resmen ayrılabileceğiz."

Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12

ifadesini kullanan May, İngiltere'nin bu

Nisan'a ertelenmişti.


7

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Assange tutuklandı

Haberler

Wikileaks kurucusu Julian Assange, İngilte-

Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yılın ardından ke-

re'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahke-

faletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği

mece

Ceza

için gözaltına alındı. Ayrıca ABD'nin iade tale-

Mahkemesi, Assange'ın kefaletle serbest bıra-

biyle ilişkili olarak gözaltına alındı. Bu şu an

kılma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuk-

mahkeme huzurundaki hukuki bir konu." ifa-

lanmasına karar verdi.Assange'ın 12 aya kadar

desini kullandı.

hapis cezası alabileceği bildirildi.- "Bu şu an

Ekvador hükümetinin, konunun çözümlenme-

mahkeme huzurundaki hukuki bir konu" İn-

sindeki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu

giltere Başbakanı Theresa May, mahkemenin

belirten May, "Bu (Assange’ın gözaltına alın-

tutuklama kararının öncesinde İngiliz parla-

ması) kimsenin yasaların üzerinde olmadığını

mentosunda yaptığı konuşmada, "(Assange)

gösteriyor." dedi.

tutuklandı.Westminster

Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange yerel saatle 13.29'da yoğun güvenlik önlemleri altında Westminster'daki Ceza Mahkemesine getirilmişti. İngiliz polisi Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarına ilaveten ABD'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındığını bildirmişti.

Berksan ve Hande Ünsal Londra Konseri

Londra’da yapılacak olan Berksan ve Hande Ünsal konserine geri sayım başladı. Konser, 30.06.2019 tarihinde Camden Lock bölgesinde Dingwalls Camden konser salonunda (NW1 8AB) yapılacak. Konserin Kapılar 6pm açılıyor. Biletleri internet üzerinden www.eventbrite.co.uk adresinden satın alabilrisiniz veya 07956 28 2969 numaralı telefonu arayabilirsiniz


8

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Hiç şaşırmıyorum bu seçim sonunda iktidar

Mustafa Öz

ve taraftarlarınca yapılanlara. Çünkü daha öncede aklave mantığa sığmayan kararlar alarak yol almaya çalışmışlardı. Ülkemizde bir yerel seçim yapıldı. Ama daha seçime aylar kala başladılar. Vay beka sorunuda beka sorunu diye. Beka sorunu 18 adayı yunanlılara verenler değil mi? Ama bunu söyleyince

hainsin.

Çukursun.

İllet

ittifakındansın diye neler söylemediler. Ka-

Önceliklerimiz var

nımızın bir damlasında terör örgütü veya

mustafaoz@avrupagazete.com

fetö terör örgütüyle bir bağımız olmamıştır. Bundan sonrada herhangi bir terör örgü-

Tutturmuşlar yeniden sayalım.

tüyle işimiz olamaz olmayacaktır da. Böyle karalamalar ne dinimize nede insanlığımıza

Sayıyorlar hayır olmadı tekrar sayalım.

uyar. Bizler ülkesini, milletini seven bu uğurda gerektiğinde canını vermekten çe-

Bu nereye kadar varacak?

kinmeyen Türk milletinin evlatlarıyız. Çıkıp

Dünyanın en büyük finans merkezi Londra’daki City of London Başkanı Lord Peter Estlin:

“Türk ekonomisi İngiltere’ye büyük fırsatlar sunuyor” Dünyanın en büyük finans merkezi Londra’daki City of London Başkanı Lord Peter Estlin:

bir oyla bile seçilen belediye başkanı olabilir

O sandıkların görevlileri arasında sizinde

diyenler ağız değiştirip 13 14 bin oy garanti

görevli elamanınız, sandıkta görev almış gö-

City of London Başkanı Lord Peter Estlin, "Türk

tacılık alanlarında birçok fırsat görüyorum. Türki-

değildir diyebiliyorlar. Aklımızla alay edi-

revliniz var.

ekonomisi son dönemde çok hızlı bir şekilde bü-

ye’nin iş birliği yapabileceğimiz canlı bir ekonomi

yorlar. Muhalefetin seçimler sonu yaptığı iti-

Ayrıca sandıklarda müşahitler var orada ya-

yüdü. Bu heyecan verici ve büyük fırsatlar sunu-

olduğunu görüyor ve hissediyorum. Londra

razlar reddediliyor. İktidarın bir oy bile fazla

pılacak hataları görüp tutanak altına aldır-

yor." dedi. Dünyanın en büyük finans merkezi

büyük oranda finans teknolojilerinin merkezi.

alarak seçimi kazandığı ilan edliyor. Bu ikili

bilirler.

Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Peter

Fakat özellikle İstanbul’da çok sayıda yetenekli

oynamayı vatandaşımız görüyordur her-

Ama hayır biz illa da bildiğimizi, kendi ada-

Estlin, Türk ekonomisinin son derece canlı oldu-

insan var. Bu uzmanlıklarımızı her iki piyasada

halde. Seçim yapılalı neredeyse 15 gün ola-

mımızı kazandıracağız derseniz seçime ne

ğunu belirterek, İngiltere ve Türkiye arasında

nasıl paylaşabiliriz? Hedefimiz bu olacak.” İfade-

cak 14 bin oyla seçilen belediye başkanına

gerek vardı.

büyük iş birliği fırsatlarının bulunduğunu söyledi.

lerini kullandı.

mazbatası verilmiyor. Seçimlerde şaibe

Bu kadar hengameye ne gerek vardı? Atar-

Estlin, tarihi 18.yüzyılın ortalarına dayanan ve fi-

varsa bu ülkenin başındakiler neden önlem

dınız elamanınızı bu iş biterdi. İnsanlarda bu

nans merkezi başkanlarının ikametgahı olan Man-

almadılar. O sandıkta görevli arkadaşların

kadar işkence çekmezdi.

sion House’da konuştu.

neler çektiğini iyi biliyorum. Bu seçimde

Şimdi yapılacak olan bu seçimin kazananla-

gördüm bir kadın görevli o kadar hasta ki

rını tebrik ederek görevlerine bir an önce

yerinde duramıyor. Kocasının omzuna yas-

başlamalarını sağlamak olmalıdır. Bizim ön-

lanarak oturmaya çalışıyor. O sandıklarda

celikli işlerimiz var . Çarşı pazar yanıyor,

Estlin, “Türk ekonomisi son dönemde çok hızlı bir

ye’nin finans sektörünü geliştirdiğini ve özelikle

görevli arkadaşlara bile fetö çamuru atıl-

kan ağlıyor. Yapılan zamların altında insan-

şekilde büyüdü. Bu heyecan verici ve büyük fırsat-

İslami finans gibi alanlarda geliştirebileceğini gö-

maya çalışılıyor. Gerçekten çok üzülüyor bu

larımız kan ağlıyor. Enflasyon dedikleri ca-

lar sunuyor. İngiltere ve Türkiye, Avrupa’nın ba-

rüyorum. Londra batıda bir merkezken, İstanbul

durumları görünce insan. Bu insanları görü-

navarla savaşmamız gerekiyor.

tısında ve doğusunda yer alarak simbiyotik bir

da bölgesel bir oyuncu. Bence asıl konun karşılıklı

yorsunuz sandıkların başında aç, susuz, uy-

Yoksullukla mücadele etmemiz gerekiyor.

ilişki ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bu-

düzenlemeler yoluyla gücümüzü artırmak ve pi-

kusuz yorgun argın günlerdir o sandıkların

İşsizlik aldı başını gidiyor . İşsizlikle müca-

lundu. İngiltere ve Türkiye’nin karşılıklı ekonomik

yasalarımıza erişebilmek. Birlikte büyümek yo-

başında ızdırap çekiyorlar. Değer mi buna ?

dele etmemiz gerekiyor. Bu kadar sorun

ilişkilerde yeni alanlara ilerleyebileceğinin altını

lunda çok sayıda fırsat görüyorum.” yorumunu

Bu kadar eziyete değer mi?

varken yenilerini eklemek kimin işine gelir?

çizen Estlin, “İnovasyon gerektiren yeni teknoloji-

yaptı.

Ama anlatamıyorsun işte.

Hepinize sağlıklar dilerim dostlar.

lerin kullanılmasında, finans teknolojisinde, sigor-

İngiltere ve Türkiye

Londra batıda bir merkezken, İstanbul da bölgesel bir oyuncu İstanbul’un finans merkezi olması konusunda atılan adımları da değerlendiren Lord Estlin, “Türki-

“WTO’nun geliştirilmesi gerekiyor” İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin de değerlendirmede bulunan Estlin, “Londra finans merkezi başından beri Birlik'te kalınmasından yana oldu ama demokrasiye de saygı göstermemiz gerekiyor. Anlaşmasız ayrılık iyi bir sonuç olmaz. Bu İngiltere için de Türkiye için de iyi bir sonuç doğurmaz. Parlamentonun bir anlaşmayı oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu küresel istikrar için de daha iyi olacaktır. ” ifadelerini kullandı.İngiltere’nin uzun vadeli kalıcı küresel serbest ticaretin oluşturulmasını hedeflendiğini belirten Estlin, “Sadece mal ticaretinde değil aynı zamanda ürünlerinde ticareti konusunda Türkiye’nin de istekli olduğunu görüyorum.” dedi. Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) mevcut yapısının bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını belirten Estlin, “WTO’nun geliştirilmesi gerekiyor. İngiliz ekonomisinin yüzde 80’ini hizmet sektörü oluşturuyor. Türkiye’de de hizmet sektörü giderek payını artırıyor. Bizim uluslararası seviyede bu ihtiyaçlara cevap verebilecek yapıların arayışında olmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.


9

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Edmonton Bölgesindeki bıçaklamalarla ilgili açık mektup Avrupa Ajansı / AVA| Londra Enfield Belediyesi Lideri (Leader of Enfield Council) Belediye Meclis üyesi Cllr Nesil Çalışkan, Edmonton Bölgesindeki bıçaklamalarla ilgili açık mektup yazdı. Mektubu, Avrupa Gazetesine gönderen Enfield Belediyesi Lideri Nesil Çalışkan, şunları söyledi:

Nesil Çalışkan’ın açıklaması “Degerli

Gectigimiz

devam eden sakinlerimiz var. Bu olayların

gunlerde Edmonton N18 bolgesindeki 5

Enfield

Sakinleri,

onune gecmek icin Londra’nın farklı bolge-

ciddi bıcaklama olayı sonrasında sizleri bil-

lerinden ek polis memurları bolgemize

gilendirmek istiyorum. Oncelikle magdurla-

gonderildi. Resmi ve sivil polisler ile uzman

rın ve ailelerin uzuntusu tum kalbimle

ekipler su anda Edmonton bolgesindeler. A

paylasıyor, onlara en icten dileklerimi sunu-

Section 60 olarak bilinen ve polise daha genis

yorum. Bolgemiz sakinlerine karsı yapılan bu

haklar veren arama yetkisi talep edildi ve bu

gelisiguzel ve sebepsiz saldırılar bizleri de-

yetki polis teskilatına saglandı. Bu yıl beledi-

rinden sarsmıstır. Size Enfield Belediyesi

yemiz sınırları icinde ozellikle genclerin de

adına guvence vermek ve bu olaylarda polis

dahil oldugu bircok siddet olayı yasandı.

teskilatını nasıl destekledigimizi anlatmak is-

Fakat, polis teskilatının da dogruladıgı gibi

tiyorum. Bu tip olayların sorusturulması em-

Edmonton bolgesinde gectigimiz gunlerde

niyet gucleri tarafından yurutulur. Bizim

gerceklesen olaylar cete baglantılı olaylar

belediye olarak rolumuz emniyet guclerine

degil.”

bu surecte ihtiyac duydukları her turlu destegi vermektir. Belediyemiz yetkilileri emni-

Enfield Belediyesi Lideri

yet gucleri ile her gun temas halindeler. Ben de bolgemizden sorumlu polis sefi ile her an

Nesil Calıskan : “Saldırılarla ilgili tutuklama-

irtibat halindeyim. “

lar yapıldı ve sorusturmalar devam ediyor. Saldırılar 5 farklı suc mahallinde gerceklesti.

Polis sorusturması

Bu, cok sayıda CCTV olarak bilinen kapalı devre kamera sistemi goruntulerinin ve de-

Nesil Çalışkan: “Son gunlerde Belediye ola-

lillerin toplanması ve incelenmesi anlamına

rak emniyet guclerinin sorusturmaya yar-

geliyor. Emniyet yetkilileri en hızlı sekilde bu

dımcı olabilecek her turlu taleplerine tum alt

incelemenin tamamlanması icin calısıyor.Bi-

birimlerimizle yanıt verdik. Belediye yetkili-

liyorum ki sizler icin en onemlisi bolgemizde

lerimiz emniyet gucleri ile beraber toplumsal

kendinizi guvende hissetmek ve boylece en

destek ve belediye sakinlerimize destek ve

kısa surede hayatın olagan akısına donene-

guvence vermek icin calıstı. Fakat biliyorum

bilmek Emniyet gucleri sokaga cıkmama ko-

ki polis sorusturması devam ederken Enfi-

nusunda bir uyarıda bulunmadılar, ancak

eld’ın her bolgesinde hala endise duymaya

yine de dikkatli olmamız ve temkinli davranmamızı tavsiye ediyorlar. Bu surecte, sorusturma ile ilgili, kucuk bile olsa, bir bilginiz varsa lutfen 101’i arayarak emniyet guclerine haber veriniz. Eger kendinizi tehlike altında hissediyorsanız, hemen 999’u arayarak polis ile temasa geciniz. Saygılarımla Nesil Calıskan Enfield Belediyesi Lideri”


11

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2. Lig Şampiyonu Fenerbahçe İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) AKOL 2. Liginde oynanan Fenerbahce Küçük Kaymaklı şampiyonluk karşılaşması sonucunda şampiyon belli oldu. Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) AKOL 2. Liginde oynanan Fenerbahce Küçük Kaymaklı şampiyonluk karşılaşması sonucunda şampiyon belli oldu. Londra takımlarıdna Fenerbahçe 5-0 ile maçı galip tamamlayıp şampiyonluk kupasını İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, As Başkan Osman Ercen ve Sekreter Ozan Beliger'den aldı. Coppermill Lane sahalarında oynanan maç sonrası konuşan Fenerbahçe takımının başkanı Şenol Bayram, kupasını aldı

Fenerbahçe takımının başkanı Şenol Bayram, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, As Başkan Osman Ercen ve Sekreter Ozan Beliger'den 2. Lig Şampiyonluk kupasını aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Kısbü'de Aşık Veysel ve Nesimi'yi anma paneli düzenlendi

Gökhan Güler Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ), TÜRKSOY, TC Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde doğumunun 125. yılında ünlü Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. Yılında Azerbaycanlı ünlü şair İmâmeddin Nesîmî anma etkinliği KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, KKTC Milli Eğitim Eski Bakanı Kemal Dürüst, KKTC Gazimağusa Milletvekili ve YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Örgütlenme Koordinatörü Gökhan Güler, GAÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, Prof. Dr. Ilgar İmamverdiyev, Dr. Oğuzhan Aydın, Dr. Kalmamat Kulamshaev, Aşık Haşim Aslıhak, Aşık İsmail Nar, Türksoy Basın Yayın Görevlisi Güler Fedai, KISBÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir, KISBÜ Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Hikmet Atan, KISBÜ, GAÜ,UKÜ Akademisyen ve öğrencileri katılım gösterdi. Etkinlik TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un açılış konuşması ile başladı. Kaseinov; TÜRKSOY’un Türk Dünyası’nda önemli şahsiyetlerin bıraktığı eserlerin geleceğe aktarılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk Dünyası’nın bağlarının güçlenmesi ve kardeşliğin ebediyen sürmesi adına yapılan bu tür faaliyetlerin büyük önem arz ettiğine vurgu yaparak, programa katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti. KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Sizleri üniversitemizde görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikle bir kez daha Anadolu’nun bir parçası olduğumuzu görmüş olduk. Üniversitemizin misyonu gereği sosyal bilimler alanında toplumu yönlendirici ve geçmişi hatırlatıcı bir misyonumuz var. Bu görevi yerine getirmek zorundayız. Bu tür etkinlikler ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sebepten ötürü etkinliğe katkı koyan tüm kurum, kuruluş ve şahıslara üniversitemiz adına teşekkürü bir borç bilirim.” TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise şunları ifade etti: “TÜRKSOY’un KKTC’de Kıbrıs Türklerinin Türk Dünyası ile birleştirilmesi ve kucaklaşması ile ilgili faaliyetler yürütmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım. Bu sebeple KKTC’de bundan sonraki yapacakları faaliyetlere destek olacağımızı belirtmek isterim. Bugün burada andığımız bu değerli isimler Allah’ın lütfuna erişen isimler olarak ifade edebiliriz. Sahip oldukları bu lütuf, genç kuşaklar tarafından gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılan bu etkinliği çok değerli buluyorum. Bu sebeple Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sunarım.” Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu ise şunları ifade etti: “Kutup yıldızı olan dedemi buradan saygı ve sevgiyle selamlamak isterim. TÜRKSOY’a 2019 yılını Aşık Veysel ve Nesimi yılı ilan ettiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedemi uzun uzun anlatmak için günler yetmez ama zaten dedem türküleriyle kendini uzun uzun anlatmıştır. Dedemin vefat günü olan 21 Mart’ta Sivrialan köyünde bulunmaya gayret gösteririm. Türkiye ve Dünya’nın dört bir yanından insanlar Sivas’ın dağ kötü Sivrialan’a dedemin kabrini ziyarete gelirler. Bu da gösteriyor ki dedem kutup yıldızıydı. O türküleriyle bugün bize yol göstermeye devam ediyor.


13

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Bilinçaltını Dönüştür, İdeal Kilona Kavuş; ’Sanal Mide Kelepçesi’ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Turkuaz Gelişim Londra adına İlknur Arboy Coşkun, Avrupa Gazetesi okurlarına özel ’Sanal Mide Kelepçesi’ konusunu açıkladı.

yalnız değilsiniz... ‘Kilo vermek’, diyet yapmak”,

olmadığı duygular olabilir. Duygusal olarak taşıdığı-

“rejim yapmak” gibi kelimeler bilinçaltında direnç

nız her yük size kilo olarak döner. Bu yüklerden öz-

Turkuaz Gelişim Londra adına İlknur Arboy Coşkun,

oluşturur. Bilinçaltı düzeyde beden, kendine ait bir

gürleşmeyi

Avrupa Gazetesi okurlarına özel ’Sanal Mide Kelep-

şeyi ‘vermek’ ‘kaybetmek’ istemez. Sağlıklı, dengede

hafiflediğinizi, yeme alışkanlıklarınızın değiştiğini

çesi’ konusunu açıkladı. İşte İlknur Arboy Coşkun

bir bedene kavuşma sürecini ‘duygusal ve fiziksel

hayretle göreceksiniz.”

ve ’Sanal Mide Kelepçesi açıklması:

yüklerden özgürleşme’ olarak tanımlayabiliriz. Tüm

“Öncelikle birey hangi kiloda olursa olsun, kendisini

davranışlarımızın sebepleri gibi aşırı yeme, sürekli

tüm kalbiyle, derinden kabul etmesi ve sevmesinden

atıştırma, tokluk hissinin olmaması, gece uykudan

yana olduğumu belirteyim. Tam da yaza hazırlık

uyanıp yemek yeme... vb. eylemlerimizin altında da

İlknur Arboy Coşkun : “Seanslarımızda kişinin izin

yaptığımız bu güzel bahar günlerinde, siz de daha

bilinçaltı travmalarımız yatıyor.”

verdiği ölçüde, kilo almasına sebep olan duygusal

önce diyetisyeninizle veya kendi çabanızla pek çok

İlknur Arboy Coşkun : “Kilo almamıza sebep olan

travmalarından özgürleşmesi sağlanır. Bölgesel kilo

’diyet’ denemiş hatta her Pazartesi ’diyet’e başlamış,

sağlıksız yeme eylemlerimizin altında; Çocukluk trav-

alımının olduğu durumlarda, vücudun belli bölgele-

hayal ettiğiniz sonuca ulaşamamış ya da ulaşmış ol-

maları, güvensizlik, utanç, özdeğer ve özgüven so-

rindeki duygusal birikimler tespit edilip, özgürleşti-

sanız bile kısa süre sonra eski kilonuza dönmüşseniz,

runları, yalnızlık, öfke, suçluluk gibi kişinin farkında

rilir. Daha sonra; kişinin sağlıklı ve dengeli beslenme

seçtiğinizde

fiziksel

olarak

ta

İdeal Kilo, Sağlıklı Beden

bilincine ulaşması ve bunu sürdürülebilir şekilde bir yaşam tarzına dönüştürebilmesi için bilinçaltı programlama teknikleri ile ‘Sanal Mide Kelepçesi’ telkin programı uygulanır.”

Sanal Mide Kelepçesi İlknur Arboy Coşkun :”Programımızda yiyecekler konusunda hiç bir kısıtlama, diyet listeleri, kalori sayma ve benzeri stres unsurları bulunmuyor.Duygusal yüklerinden özgürleşen, dinginleşen kişi, daha neşeli ve aktif bir birey haline geliyor.Sonrasında, uzmanlarca hazırlanmış olan, sabah ve akşam dinleyeceği bir ‘sanal mide kelepçesi’ telkin programı veriyoruz. ‘Sanal mide kelepçesi’ programı ile kişiye; doyma hissi, kendisine iyi gelen sağlıklı gıdalar tüketmesi bilinci, bedeni dinleme ve beden ile etkili iletişim kurabilme yetisi kazandırılıyor.”

5-7 seans yeterli olabilmekte İlknur Arboy Coşkun : “Bilinçaltı dönüşüm teknikleri ile yapılan zayıflama çalışmalarının esası; kilo alınmasına sebep olan yeme davranışlarının en altındaki bilinçaltı travmalarını bulup, dönüştürerek kişinin sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam tarzını benimsemesini sağlamaktır. Zayıflama sürecinde beslenme uzmanı desteği de alınmakta ve terapi süreci ve sonrasında danışan izlenmekte, gereken tüm destek verilmektedir.” İlknur Arboy Coşkun : “Kullandığımız teknikler; Psikoterapi, EFT, Theta Healing, Quantum Consciousness, Sizler her halinizle çok güzel ve eşsiz varlıklarsınız ve istediğiniz her şeyi yapabilecek güç sizin içinizde zaten mevcut. Kendi gücünüzü farkedin ve kalbinizin sesine kulak verin...”

Turkuaz Gelişim Londra Yuzyuze veya online seans için; Turkuaz Gelişim Londra - İlknur Arboy-Coşkun Tel: 07949190226 Adres: Flat 8, 10 Packington Square, London N1 7FX


14

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Yusuf Agah Efendi'nin Londra elçiliğinin 225'inci yılı kutlandı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın

Avrupa Ajansı/ AVA| Londra Osmanlı İmparatorluğunun İngiltere’ye atadığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi’nin göreve başlamasının 225’inci yıl dönümü Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Osmanlı İmparatorluğunun İngiltere’ye atadığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi’nin göreve başlamasının 225’inci yıl dönümü Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğindeki etkinlikte, müzik tarihçisi Dr. Emre Aracı, Yusuf Agah Efendi’nin Londra’ya

Dr. Emre Aracı

gelişinin İngiltere’deki yankılarını anlattığı bir

İlk elçiye büyük ilgi

konferans verdi. Piyanist Tolgan Ün de Osmanlı Büyükelçisi için ve ondan esinlenilerek bestelenen marşlardan örnekleri icra etti.

Dr. Emre Aracı da Yusuf Agah Efendi’nin İngiltere’ye gelişinin bu ülkede önemli yankılar

İngiltere’ye 1793’te geldi

uyandırdığını söyledi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Büyükelçi

Yusuf Agah Efendi’nin Londra’da faal bir hayat

Yalçın, Yusuf Agah Efendi’nin İngiltere’ye

sürdüğünü anlatan Aracı, operaya gittiği, muh-

1793’te geldiğini ve bir yıl sonra da büyükelçi

telif davetlere katıldığını, resimlerinin, gravür-

olarak göreve başladığını söyledi.Yalçın, ilk Os-

lerinin yapıldığını, kendisi için müzik eserleri

manlı Büyükelçisinin Londra’ya gelişinin üze-

bestelendiğini kaydetti. İngiltere’nin Osmanlı

rinden geçen 225 yılı bir konferans, müzik ve

Devleti'ne yolladığı ilk ticari elçinin üzerinden

anekdotlarla dolu bir gecede biraz nostaljiyle

yaklaşık 2 asır geçtikten sonra ilk Osmanlı elçi-

anmayı amaçladıklarını kaydetti. İngiltere ile

sinin bu ülkeye geldiğinin altını çizen Aracı,

Türkiye’nin derin bir siyasi, tarihi ve kültürel

"200 sene sonra daimi bir elçinin tayin edilmesi

geçmişi olduğunu belirten Yalçın, düzenledik-

büyük ilgi uyandırmış. Kılığı, kıyafeti, her şe-

leri etkinlikle bu tarihe ve iki ülkenin geleceğine

yiyle o devrin gazetelerinde yer bulmuş." diye

ışık tutmayı ümit ettiklerini vurguladı.

konuştu.

İngiltere’nin eski Ankara büyükelçileri David Logan ile Richard Moore’un da bulunduğu xwçok sayıda İngiliz ve Türk davetli katıldı.


15

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Prof.Dr. Marat Gibatdinov, Tatar Tarihinde İslam’ı anlatacak Avrupa Ajansı / AVA| 2018 senesinde toplam nüfusu 146.8 milyon olan

Rusya’da 14 milyon ile 20 milyon arasında Müslü-

büyük çoğunluğunu asırlardır bu topraklarda ya-

man yaşamaktadır. Bu ise Rusya’nin toplam nüfu-

şamakta olan Tatarlar oluşturmaktadır.İslam Rus-

sunun yüzde 10-14’ü demektir. Müslümanların

ya’nın tarihinde uzun bir yol kat etmiştir. Batı’da Tartaros diye bilinen Volga (İdil) bölgesinde Müslüman devletlerinin var olduğu dönem, İslam kültürünün gelişmesi ve onun aktif yayılması ile hafızalara kazınmıştır. Eğer Rusya ve Doğu Avrupa’da İslam tarihine meraklı iseniz- “TARTAROS’un ötesinde- Avrupa’nin kalbinde Müsluman Dünyası (Tatar Tarihinde İslam” diye adlandırılan konuşmaya davetlisiniz: Konuşmacı: Profesör Marat Gibatdinov.

Yer: Londra Merkez Camii (London Central Mos-

Tarih: Cumartesi, 13 Nisan 2019.

que), Kütuphane Konferans Salonu

Saat: 1.30-3.00.

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneğine saldırı Avrupa Ajansı / AVA|

maktayız. Terör saldırısı nerden gelirse gelsin, ne şartlarla gelirse, kime gelirse gelsin esefle kınıyo-

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve

faaliyeti gösteren bir il derneğiyiz

Dernek, 7 Nisan pazar gecesi saat 23:55

hiç bir siyasi partiyle ilgimiz yok ve

de yüzleri maskeli iki erkek bir bayan

Türkü, Alevisi, Kürdü ve diğer illerde

üç terör örgütü üyesi tarafından sal-

ki hemşehrilerimizi kısacası her kesimi

dırıya uğradı. İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği adına başkan ali Kılınç şu açıkLondra Başkonsolosu Çınar Ergin, Müsiad Başkanı Mustafa Demir, saldırı sonrası derneği ziyaret etti.

ruz. Biz dernek olarak eğitim ve kültür

Kültür Derneğine saldırı düzenlendi.

içinde barındıran bir derneğiz. Bizleri telefonla arayarak geçmiş olsun di-

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneğine saldırı

leklerini ileten ve olayın takipçisi olacağını

sosyal medyadan hem de telefonla arayarak des-

lamayı yaptı. “Derneğimizin camlarını kırıp terör

dile getiren Sayın Büyükelçimiz Ümit Yalçın

tek veren tüm dost ve hemşerilerimize teşekkür

örgütü “PKK” nın ismini yazmışlar. Biz dernek

Bey’ e ve bizzat gelip bizleri ziyaret eden Sayın

ederiz. Birlik, beraberliğimizi ve huzurumuzu

olarak sadece eğitim ve kültür faaliyetleri yap-

Başkonsolosumuz Çınar Ergin Bey’e ayrıca hem

bozmaya yönelik bu saldırıyı lanetliyoruz.”


16

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

İngiltere'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması hakkındaki soruya Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, yazılı yanıt verdi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi kararına tepki izni talebimizin bugün Yüksek Mahkeme tara-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

fından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali

Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil

Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in iadelerinin reddedilmesi kararına karşı yinelenen temyiz talebinin İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin hayal kırıklığına sebep olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Söz-

"251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve

cüsü Hami Aksoy, İngiltere'de bulunan FETÖ

binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain

mensuplarının Türkiye'ye iadelerine ilişkin sü-

darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensupla-

recin olumsuz sonuçlanması hakkındaki soruya

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

yazılı yanıt verdi.

Londra Westminster Kaza Mahkemesi'nin kararı Hami Aksoy, "Terör örgütü FETÖ mensupları

rının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unu-

Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve

rinin reddine dair Londra Westminster Kaza

tulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş

Mustafa Yeşil'in İngiltere'den ülkemize iadele-

Mahkemesi'nin kararına karşı yenilenen temyiz

birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

Havayı kirleten araçlar Londra'nın merkezine ücretle girecek Avrupa Ajansı / AVA| Londra

dra Belediyesi, havayı kirleten araçların kent

merkezine girmesini engellemeyi amaçlayan Londra'da yürürlüğe giren "Ultra Düşük Emis-

ULEZ uygulamasını başlattı. Uygulamaya göre

yon Alanı" uygulaması kapsamında, emisyon

belirlenen emisyon standartlarına uymayan

standartlarına uymayan araçlar kentin West-

araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini

minster ve City bölgelerini kapsayan merkezine

kapsayan merkezine girişte günlük 12,5 sterlin

girişte günlük 12,5 sterlin ödeyecek.

(yaklaşık 90 TL) ödeyecek. Londra’da özel araçlar halihazırda hafta içi 07.00 ila 18.00 saatle-

Ultra Düşük Emisyon Alanı

rinde kent merkezine girerken 11,5 sterlin trafik ücreti de ödüyor.

Londra’nın merkezine günde 40 bin daha az aracın girmesini sağlayacak “Ultra Düşük Emisyon ULEZ kurallarını ihlal eden araçlar 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.

ULEZ uygulaması

Alanı” (ULEZ) uygulaması yürürlüğe girdi.LonHava kirliliğini önlemeye dönük ULEZ uygulaması kapsamına giren araçlar arasında 2007 öncesine ait motosikletler, 2006 öncesine ait benzinli araçlar, 2015 öncesine ait dizel araçlar yer alıyor. Motosikletlerde Euro 3, benzinli araçlarda Euro 4, dizel araçlarda Euro 6 standartlarını karşılamayanlar ULEZ çerçevesinde aynı ücreti öderken, Euro 6 standardını karşılamayan otobüsler ile kamyonlar kent merkezine girmek için günlük 100 sterlin ödeyecek.

Kural ihlali yapanlara 160 sterlin ceza ULEZ kurallarını ihlal eden araçlar 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.Günde 40 bin aracın kent merkezine girmesini önlemesi beklenen ULEZ uygulamasının, 2021’de kenti kuşatan kuzey ve güney çevre yollarına kadar genişletileceği bildirildi. Londra Belediyesi, ULEZ uygulaması ile kentteki zehirli emisyonu 2 yıl içinde yüzde 45 azaltmayı hedefliyor. Belediye verilerine göre kentteki araçların halihazırda yüzde 60’ı belirlenen emisyon standartlarını karşıladığı için yeni ücretten etkilenmeyecek.


17

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Haberler

LONDRA’DA İLK TANGO

Orients Ensemble, St James’ Islington’da sanatseverlerle buluştu. Avrupa Ajansı/ AVA| Londra

Ensemble’ın diğer üyeleri, Ud sanatçısı Baha Yetkin, klarnet sanatçısı Filiz Yılmaz, çellist

İstanbul’un 1001 Gece Tangoları konserlerinin

Aylin Aybek ve Piyanist Rasim Yağız İlhan.

ilki, geçtiğimiz Cumartesi Orients Ensemble’ın

Konserde seslendirilen tangoların tamamı,

kendine özgü yorumuyla, St James’ Isling-

Ethem Demir tarafından grup için yeniden dü-

ton’da sanatseverlerle buluştu. Londra’da ilk

zenlenmiş. Grup çok kısa zamanda aynı kon-

defa gerçekleşen ve tamamı Türkçe tangolar-

seri bu kez Batı Londra’da tekrarlayacak.

dan oluşan konsere katılım oldukça yüksekti.

Sonrasında amaçları, bu konserleri Avrupa’da hatta Türkiye’de gerçekleştirmek. Orients En-

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin

semble’ın sonraki konserlerini ve gelecekteki diğer projelerini orients.co.uk web adresinden

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin etkinliğe ka-

izleyebilirsiniz.

tıldı. Projenin yaratıcısı ve grubun kurucusu, tenor Ethem Demir’in solist olarak bulunduğu

Ethem Demir kimdir?

konser sonrasında, izleyicilerin memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu.

1988 Yılında yeni kurulan Devlet Çoksesli Ko-

Orients Ensemble

rosu sınavını en yüksek puanla kazanarak profesyonel müzik kariyerine başlamıştır. Koro

Çalışmalarına Aralık 2018’de başlayan Orients

santçılığı görevi yanında önemli solo eserlerde solist olarak yer almış, Kalinka ve Hava Nagila adlı halk şarkılarını düzenleyerek koronun repertuarına katmış ve yabancı bazı eserlere çeviri

söz

yazarlığı

yapmıştır.

İstanbul

Operası’nda geçici görevlendirmelerde korist, solist ve aktör olarak görev yapmıştır. Katıldığı 16 CD albümünün üçünde solist olarak yer almıştır. İki yıldır bulunduğu Londra’da London Vox Çoksesli Korosu’nu ve Düşyeri Çoksesli Londra Başkonsolosu Çınar Ergin etkinliğe katıldı.

Çocuk Korosu’nu kurmuştur. Sanatçı aynı zamanda Londra Senfoni Korosu’nun bir üyesidir.

Lambeth belediye başkanı oldu Avrupa Ajansı/ AVA| Londra

İbrahim Doğuş Londra Merkez’de Lambeth belediye başkanlığına seçildi. Son haftalarda ismi milletvekili Joan Ryan’in istifasından sonra boşalan Enfield North ( Kuzey Enfield) İşçi partisi milletvekili adaylığı için gündemde olan CEFTUS direktörü Ibrahim Doğuş güney Londra’nın en yoğun nüfuslu belediyelerinden Lambeth Belediyesinin başkanlığına seçildi. İb-

İbrahim Doğuş Londra Merkez’de Lambeth belediye başkanlığına seçildi.

rahim Doğuş 350 bin nüfuslu Lambeth’in Bele-

nin üzerine 'Brexit ülke için kötü' (Brexit is bad)

diye Başkanlığı görevini 24 Nisan’da belediye

mesajını ekleyerek dünya basınında büyük

binasında düzenlenecek bir törenle şimdiki baş-

yankı uyandıran Doğuş’un belediye başkanlığı

kan Chistopher Wellbelove’dan devralacak.

döneminde bir şok yeni projeye imza atması

Restoran müşterilerine verdiği alış veriş fişleri-

bekleniyor.


19

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

CHP İngiltere Başkan adayı Kazım Gül Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kiye Yerel Seçimlerde Türkiye’nin en büyük 6 şeh-

İngiltere Birliği Başkan yardımcısı olan Kazım Gül,

rini kazanarak büyük başarıya imza attı. CHP İn-

başkan adaylığını açıkladı. Kazım Gül Avrupa Ga-

Türkiye ana muhalefet Partisi olan Cumhuriyet

giltere Birliği, 21 Nisan 2019 tarihinde genel

zetesine özel bir açıklama yaptı. Kazım Gül’ün baş-

Halk Partisi (CHP) geçen Pazar günü yapılan Tür-

kurulunu yapacak ve yeni başkanını seçecek. CHP

kan adaylığı ve seçim açıklaması şöyle: CHP İngiltere Başkan adayı Kazım Gül Avrupa Gaazetesi’ne şunları söyledi: “Biliyorsunuz gündemde şu an Türkiye'deki yerel seçimler. 3 dönemdir İngiltere Birliği’nin başkan yardımcı olarak yönetiyorum amam son 6 aydır başkan olarak yönetiyorum. Dün Türkiye'de bahar havası esiyordu. Biliyorsunuz söylemlerimizde 31 Mart'tan sonra baharın geleceğini 1 Nisan'da baharın olacağını söylemiştik. Ve bu gerçekten çok güzel bir şeklde oldu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir ve daha birçok büyükşehir belediyelerimizi aldık.Bu belediyelerimizde bizim yönetimimizden insanlara iş anlamında 'mutfaklarına' anlayışıyla yansıtabilecek Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi büyükşekir belediye başkanlarımız gerçekten çok güzel işler başaracaktır. Biz onların arkasındayız inşallah daha

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şunları söy-

güzel günler göreceğiz.”

ledi: “Bugün 1 Nisan, bugün Türkiye’de baharın geldiği

Seçim Bilgileri

gün, İngiltere’de de bahar 21 Nisan sonradan ge-

• Tarih: 21 Nisan 2019, Pazar

lecek. Seçimlerimiz var, bu seçimlerde Kazım Gül

• Saat: 10:00 – 16: 00

kardeşim benden bütün İngilteredeki üyelerimiz

• Yer: The Selby Centre

seçimlere katılmak konusunda teşvik eder bir

• Adres: Selby Rd, Tottenham, N17 8JL London

video göndermemi söyledi. Onu kırmıyorum, Kazım'a başarılar diliyorum. İngiltere’deki bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ve seçime katılmanın baharın coşkusunu arttıracağını söylüyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Mesafeler önemli değil gönüller bir. Sizi çok seviyorum.”

Kazım Gül’e destek Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, Avrupa Gazete ofisine gelen Kazım Gül’e CHP bayrak flama ve rozetleri hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Londra’ye getirerek konferans yapan Avrupa Gazetesi, tüm CHP bayrak flama ve rozetlerini başkan adayı Kazım Gül’e hediye etti.

İletişim: 07449 12 99 46


20

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Ali Şakar’ın kitapları yok satıyor

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Türkiye’nin İngiltere ile işçi anlaşması yoktu

KahramanMaraş, Kayseri, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Malatya

Ali Şakar: “Ben bu ülkeye geldiğimde burada Sam-

Ali Şakar ikinci kitabı Londra Yolcusu Kalmasın ile

Ali Şakar, Avrupa Gazetesine özel konuştu. Şakar şunları söyledi:

sun ve Bursalı terzi permiti ile buraya gelen 15 bin

ilgili şunları söyledi:

Türkiye ile İngiltere arasında iş göçü anlaşması

işçi vardı. Aksaraylı, Gümüşhane

“Türkiye’nin orta güney ve

yoktu o zamanlar.

Pekünlü ve Denizli’li 10 bin kişi

doğusunda yer alan Kahra-

Sade bir vatandaş olarak ben Ali Şakar, 1989’da 3

vardı. 1985 yılında Adanalı Neşet

manMaraş,

ay, Nisan, Mayıs, Haziran’da, Kahraman Maraş:

arkadaşım buraya iltica etti. Ve bu

Adana, Gaziantep, Adıya-

Göksun, Elbistan, Afşin, Pazarcık, Keyseri: Sarız,

ülkede ilk ilticanın kabulu için 5000

man, Malatya şehirlerin-

Pınarbaşı, Adana: Saimbeyli, Tufanbeyli, Kadirli,

imza topladık ki arkadaşın iltica

den gelen yurttaşlarımız

Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Bingöl ve Sivas,

başvurusu kabul edildi. Ve o yıl-

bugün karşımıza avukat

Gürün, Kangal haklarına iltica ve İngiltere hak-

larda ben Türkiye’den buraya kon-

doktor mühendis olarak

kında verdiğim bilgi ve tevşik edici fikirlerimle İn-

serler ve ses ve Londra sanat ve

karşımıza çıkıyor. Bu in-

giltere’de bugün binlerce insanımız yaşıyor

kültür festivalleri yapıyordum. 1986

sanların İngiltere’ye gel-

Ali Şakar’ın otobiyografik sinema geçmişini çerene

Londra ses yarışması için Batı Al-

mesinde

büyük

kitap aynı zamanda Londra’ya yerleşmek için

manya’dan buraya ses yarışması için

emeğim geçmiştir. İn-

gelen gurbetçilerin,n serüvenlerini ortaya koyuyor.

yarışmacı getirip götürdüğümde Al-

giltere kapılarını aç-

Online satış: www.ozanyayıncılık.com www.ide-

Ali Şakar şöyle devam etti: “1989 yılında Lon-

manya’da yaşayan işçi vatandaşları-

maktan

fix.com Kitaplara ulaşmak için, 07449 129946 nu-

dra’da 2000-2500 irili-ufaklı konfeksiyon fabrikala-

mıza Londra’da biz Türklere ait

duyuyorum.”

rımız vardı. Benim de fabrikam vardı. İşçiye

2000-2500 konfeksiyon fabrikası vardı.

ihtiyacımız vardı. İngiltere Dünya’nın en demokra-

İş sorunu yoktu.”

Konfeksiyon fabrikaları

Kayseri,

gurur

gulandı. Daha sonraki yıllarda vatandaşlarımız ai-

Dokuz canlı adam ve Londra Yolcusu Kalmasın kitabı

lelerini buraya getirebildiler. O yıllarda 500 bin Türk vatandaşımız da Almanya, Fransa, Hollanda,

Londra’nın tanınan simalarından Ali Şakar’ın yeni

Belçikai İsviçre İsveç ve Avusturya’ya gittiler.”

kitabı ‘Londra Yolcusu Kalmasın’ çıktı. Türkiye’ki oyunculuk modellik macerasından sonra Lon-

İngiltere’de yaşayan Sayın Türkiyeli vatandaşlarımıza önemli göç bilgisi…

Sipariş

maralı telefonu arayabilirsiniz.

Sagopa Kajmer 3 Mayıs'ta Londra'da

tik ülkesi. Benim çalışma yaptığım zamanda henüz vize yoktu. 22 Haziran 1989’de Türklere vize uy-

Londra’nın tanınan simalarından Ali Şakar’ın yeni kitabı ‘Londra Yolcusu Kalmasın’ çıktı

dra’da uzun bir süre düğün salonu işletmeciliği yapan, İngiltere’deki Türk halkının yakından tanıdığı Ali Şakar geçen yıl çıkardığı büyük ilgi gören ‘Dokuz Canlı Adam’ isimli ki-

Ali Şakar: “İngiltere’ye ilk

tabından sonra ikinci anı biyo-

göçü 1966 Ocak ayında oto

grafi kitabını piyasaya çıkardı.

tamircisi, oto boyacısı ve oto

Ozan yayıncılık tarafından ba-

elektrikçisi 35 işçiyi İngilte-

sılan yeni kitabı “Londra Yol-

re’ye getirdi. Daha sonra

cusu

İrfan Nadir, Kemal Kensay

Kitabında Türkler’in İngil-

ve Bursalı Serdar Köroğlu

tere’ye göç etmesindeki kat-

Sayı Organizasyon ve LVLUP Presents işbirli-

Babasının adı Mehmet Özyavuz, annesinin adı

1969 yılında Bursa’dan, Sam-

kısına değinen Ali Şakar,

ğinde yapılacak olan konserde Sagopa Kajmer

ise Serpil Özyavuz'dur.

sun’dan Home Office’ten per-

kitabında ayrıca 90’lı yıllar-

Londra’ya geliyor. Hangar London Fields’de 3

Emre Özyavuz adında erkek kardeşi vardır. Ay-

mit olarak, terzilerden para

daki zorunlu göçe, Alevi-

mayıs tarihinde yapılacak olan konserin adresi

rıca Emre Özyavuz, Sagopa Kajmer ve Kole-

alarak bu ülkeye terzi getirdi.

ler’in yüzleştiği katliama ve

şöyle: 2-18 warburton Road, Hacney, London

ra'nın konserlerinde sahnede kameramanlık

Yine aynı yıl Kıbrıslı ünlü

bu süreçte üstlendiği yar-

E83FN. Biletleri internette eventsbrite üzeriden

yapmaktadır. Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk

Wimpici Ali Usta, Aksaray’dan,

dımlara

alabilirsiniz. Konserde 18 yaş üzeri sınırlaması

Radyo'da djlik yaparak müzik hayatına giriş

Gümüşhane, Pekün’den ve De-

Şakar, Yılmaz Güney’den

var.

yapmıştır.Öğrenim hayatı nedeniyle İstanbul'a

nizli’den insanlar getirdiler. Ben

Kalmasın”

yazdı.

odaklanıyor.

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ğumlu bir sanatçıdır.

gelmiştir.İstanbul'da Fars dili ve Edebiyatı bölü-

Feri Cansel’e Arzu Okay’a anılarını anlatıyor

1979 yılında bu ülkeye evlenerek geldim. Ben bu ülkeye geldiğimde Kayseri’den 1 aile, Maraş’tan

Dokuz canlı adam ve Londra Yolcusu Kalmasın

da 3-5 aile vardı. Adana Merkez’den 3-5 terzi aile

Kitaplarını satın almak için enimle iletişim kurmak

vardı. “

isterseniz 07449 12 99 46

vuz'dur.Kendisi 1978 doğumlu ve Samsun do-

Sagopa Kajmer, Hangar London Fields’de

münü kazanmıştır.İstanbul'a gelmesinin ardından 1 yıl geçtikten sonra rap dünyasında bir oluşum diyebileceğimiz Kuvvetmirayı kurmuş-

Sagopa Kajmer gerçek adı Yunus Özya-

tur..


Alternatif Tıp Nedir Ne değildir ? 21

AVRUPA

Süleymaniye Camii İmamı Burhan Aygün ile bu hafta “Alternatif Tıp” üzerine konuştuk.

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

odaklanmak isitiyorum. 3 - 5 sene öncesine kadar

çok şeyleri satın aldılar. Alternatif Tıp adına insan-

alternatif tıp, bitkiler ile alakalı çok müthiş yoğun-

ları istismar ve mağdur etme böylece başladı”

İngiltere’nin başkentindeki güzide camilerimizden

luk gerekirse Türk televizyonlarında gerekirse ya-

Süleymaniye Camii İmamı Burhan Aygün ile bu

zılı basında reklam içerikli çok korkunç inanılmaz

Hayat kurtaran bir ilaç var mı ?

hafta “Alternatif Tıp” üzerine konuştuk. Avrupa

bir piyasa döndü. Milyonlarca para desek saflık

Burhan Aygün : “Alternatif tıp konusunda bir ço-

Gazetesine ve Avrupa ajansı (AVA) ya özel açık-

olur. Milyarlarca TL’lik bir piyasa döndürdüler ve

ğunun altı boş çıktı. Söylenecek çok şey var mani-

lamalarda bulunan Burhan Aygün, Alternatif Tıp

tabi ne oldu ne gitti. İnsanların bir çoğu ölümden

pule etmek artık normal hale geldi ama bu

konusunda şunları söyledi: Burhan Aygün : “Say-

döneceğiz, uzun yaşayacağız zannederek adeta

Alternatif tıpta miyadını doldurdu şu anda. Ben

gıdeğer Avrupa okurları, sağlık ile ilgili bir konuya

kendisine müthiş bir şeyler katacak umudu ile bir

mesala bundan 5-10 sene önce bu tip bir şey gördüğümüz zaman ‘Hayat kurtaran bir ilaç’ diyordum. Şimdi gözümün ucu ile bakmıyorum bile, geçip gidiyorum. İnsanlarda bir şuur bir bilinçlenme oluştu ama milyarlar sermayeye ve sermaye ağlarına attıktan sonra oluştu.”

Bir doktor kaç sene okur ? Burhan Aygün : “Diyelim bir doktor tıp fakültesinde önce bir 4 sene ana anotomiyi okuyor, insan vucudunu 4 sene okuyor. Bu küçümsenemez bir zaman. 4 yıl sonra doktorlar hangi organ üzerinde doktorluk yapacaksa onun üzerinde bir 4 sene daha okuyor. Düşünebiliyor müsünüz bir insan daha 4 sene vucudu okuyor sonra da 4 sene mesala gözü okuyor veya kulak burun bağazı okuyor. Yani 8 senelik bir emek var ortada. 8 sene okumuş bir insan 8 sene tecrübelerden tıbbi geçmişlerden gelmiş bir ilim bırakılıyor. Doktorlar varken, sonra orada işte bir kişinin efsunlu ilaçına sarılıyor insanlar. Yani insanlar zannedersem Alternatif tıp adına çok istismar edildi, hastalıklar istismar edildi. Saygıdeğer Avrupa okurları, bu konuda içim çok üzgün. Sizlerle paylaşmak istedim. Doktorlardan ilimden modern tıptan şaşmayalım.”

Alternatif Tıp Nedir ? Tedavi yaptığı ileri sürülen; ancak bu etkileri bilimsel metotlarla kanıtlanamayan geleneksel veya güncel tıbbi uygulamalara verilen isimdir. Çağdaş tıp bilimince hastalık sebeplerini önlemede somut verileri olmadığı veya kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığı halde hasta isteğiyle çağdaş tıp tedavilerinin yanında onlara destekleyici olarak hastanın rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, psikolojisinin düzelmesi gibi amaçlarla uygulanabilen alternatif tıp yöntemleridir.

Modern Tıp Nedir ? Kanıta dayalı, karşılaştırmalı ve modern bilimsel metotlarla hastalar için faydalı olduğu görülen ve bu yararı ölçümlenebilen tıp yöntemlerini kapsar. İnsanlığın bilgisi arttıkça ve yeni teşhis araçları (mikroskop, radyografi, manyetik rezonans, tomografi, elektron mikroskobisi, biopsi, kan dışkı idrar tahlilleri vb) bulundukça hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler daha kapsamlı olarak geliştirildi. Hastaya bir herhangi bir bitki yaprağı vermek yerine, fayda sağlayan etken madde damıtılıp ilaç haline getirildi. Etken maddelerin insan dokularında nasıl iyileşme yarattığı öğrenilerek, kimyasal yapısı farklı, daha az yan etkisi olan ilaçlar sentezlendi.


22

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Sokak sanatçılarını Saatchi Gallery ile buluşturan İngilizlerin tanınmış kuratörü Olly Walker Londra'da bir galeri açtı geçtiğimiz günlerde. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dalston'da açılan galeriden söz etmeden önce Olly Walker'ı biraz tanıtmak istiyorum sizlere.Çünkü kendisi sanatın dahi çocuğu.Henüz kariyerlerinin başında çalışmaya başladığı,temsilciliğini yaptığı

Sanatın Dahi Çocuğu Dalston’da

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

sanatçılardan JR, D-Face, Ein, Paul İnsect, Aiko, Vhils gibi isimler tabiri caizse bugün birer dünya

yazmıştım geçen ay sizler için.XX:A Moment in

biri.Sanat kitapları için PR yapıyor.Basımevleri

starı sanat dünyasında.

Time! Yine İtalyan sanatçı Alo'nun Saatchi Gal-

ve yazarları buluşturup tanıtımını yapıyor.

Şu an hayatta olmayan İngilizlerin ünlü modacısı

lery'de açtığı sergi nedeniyle kulaklarını çınlat-

Anlaşılan bu kadar başarı ile yetinmeyi düşün-

Alexander McQueen'de yıllarca Walker'ın eline

mıştım bu köşede...

müyor Olly Walker.Açtığı galeri ile yeni fikirler

bırakmış kariyerini.Birlikte hazırladıkladıkları ta-

Olly'nin bu kadar başarılı olmasının arkasında

peşinde olduğu oldukça açık.

nıtımlar şovlar hala konuşuluyor.

yatan neden yeniliklere açık olması ve sanatı ya-

Ölmeye yüz tutan şablon tekniğini (stencil) yaz-

şamın her alanında büyük bir cesaretle kullan-

Şimdiden bir yıllık sergi projesi hazır.

dığı kitap ve geçen yıl kuratörlüğünü yaptığı ser-

ması. Kurucusu ve sahibi olduğu OllyStudio bu

Yeni galerinin ilk sergisi 'Hong Kong Connecti-

Galeriyi ziyaret ettiğimde bana,galeri binasının

giyle yeniden diriltende o.Günümüzün en

anlamda fikir ve proje fabrikası gibi çalışıyor.

on',geçtiğimiz ay Saatchi Gallery'de açılan yine

tümünün galeriye ait olmasından dolayı çok

önemli stencil sanatçılarını biraraya getirdiği "Cut

Temsiliciliğini yaptığı sanatçı ve kurumların lis-

kendisinin kuratörlüğünü yaptığı 'XX: A Mo-

memnun olduğunu,böylece sergi öncesi sanatçı-

it Out" isimli sergi Berlinde bir de ödül aldı.

tesi hayli kabarık o yüzden.

ment in Time' sergisine de katılmış Caraotes ve

ların binanın dışınıda boyayabileceğini söyledi.

Aslında yazılarımı takip eden okuyucularım için

Levi's,Orange,Virgin,Converse,Gap gibi çalıştığı

Dalston duvarlarından tanıdığımız Pakal'ın eser-

Bu arada Olly'nin galeride sadece sokak sanatçı-

hiç de yabancı değil kendisi.Bu köşede, kuratör-

dev firmaları ,JR,The Clash,John Gosling,William

lerinden oluşuyor. Hong Kong'da yaşayan Belçi-

ları ile çalışacağını söylememe gerek yok sanırım!

lüğünü yaptığı sergilerle beraber ismi defalarca

Orbit gibi temsilciliğini yaptığı sanatçılarla buluş-

kalı kadın sokak sanatçısı Caratoes ve Londra'da

Bir sonraki sergi Londra'lı sokak sanatçısı Skele-

geçti.Tanınmış kadın sokak sanatçılarını biraraya

turuyor.

yaşayan Çin asıllı Pakal sadece galerinin içini

ton'ın. Bu haftasonu açılacak sergi için Skeleton

getirdiği Saatchi Gallery'de ki sergiyi uzun uzun

Kitap tasarımı da OllyStudio'nun işlerinden

değil duvarlarını da boyadılar sergi öncesi.

galerinin dış duvarlarını boyamaya başladı bile. Londra'da yaşayan,Londra'yı ziyaret eden sanatseverler için galerinin adresi: Bridge House 283 Kingsland Road E2 8AS. Londra'da bulunamayanlar için ise her zaman yazdığım gibi internet çağında bütün sergiler bir tık ötemizde! Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Boğaz köprüsünün dibinde, asırlık çınarlarla süslenmiş, cumbalı tarihi evlerle dizilenmiş, delisi ve kedisiyle ünlü bir semt Kuzguncuk. Üsküdar’a bağlı ama Üsküdar ne kadar kalabalık ve bir telaş icinde ise Kuzguncuk o kadar tenha ve durgun. Kuzguncuk, 1492 yılında İspanya’dan sürülen Musevilerin ilk yerleşim yeriymiş,

GEZİ REHBERİ Kuzguncuk

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

semtte değişik kültürlerin yaşadığını sinagog, kilise ve camisinden anlıyoruz. Birde

miş. Ekmek

La Mekan benim kuzguncuktaki en sevdi-

Bostan var çok ilginç. Bu bostanda çok ki-

teknesinin

ğim mekan oldu sanırım. Küçücük ama

şinin gözü varmış yerine hastane, avm dik-

tabelası

şipşirin bir kafe menü karatahtada yazıl-

mek istemişler ama halk her seferinde

Asude

Cay

mış. Büyük cam şise kavanozlarda müşte-

Evi'nin köşe-

rilere hitap edilmiş kurabiyeler var benim

sinde asılı du-

ev sevdiğim ceviz, incir, pekmezden olan

Bugünlerde çok güzel bir park olarak

ruyor. Perihan

kurabiye oldu. Ev yemeklerini tatmaya fır-

korunuyor. Kuzguncuk Nostaljik tarihi

Ablaya da soka-

sat yoktu özenle yapılmış ev yemeklerinin

sahiplenmiş semtine izin vermemişler.

evleri, eski usul esnafı, entel kafeleri,

ğın

ile

ismini

de çok lezzetli olacağından eminim. Bu

vermişler.

arada La Mekandan bahsedip

Semtin Ar-

mek olmaz.

Hollywood

Şero'dan bahsetme-

setinde bir filmdeymişim gibi

navut kaldırımlı sokaklarında do-

hissi

laşırken

uyan-

birbirinden

Oranın

değişik

müdavimi,

camdan dışarısını sey-

dırdi. Zaten bir

kafeler gördüm. La mekanda

rederken gelen geçen

dönüşüyor. Çok minnoş bir kedicik. Kuz-

zamanların ef-

cay icmek icin mola verdim.

“Naber Şero" diye selam

guncukta görmek istediğim yerlerden biri

sane Perihan

Içeride Gülsüm hanım eldi-

veriyor. Erkek sanıldığı

de Can Yücel'in yaşadığı evi görmekti ne

Abla

venleri ile kalp kurabiyeler

icin Şerafettin adi verilmiş

yazık ki vakit kalmadı. “Ben Kuzguncukta

Ekmek Tek-

hazırlarken bir yandan da

veterinere gidince anlaşılı-

yeşil bir dal buldum, ona tutundum. Kuz-

nesi dizileri

bana semt hakkında bilgi

yor ki bizim ki dişiymiş

guncukta oturuyorum, martılarla aynı

burada çekil-

verdi.

ve

Merhabalar, Nisan ayının da ortasına geldik bile. Bazen güzel, bazen yağmurlu ve serin geçen bu günlerde bakalım bizleri hangi etkinlikler bekliyor. FES-TEA-VAL / ÇAY FESTİVALİ 13/14 Nisan Tobacco Dock

meğer hemen adi Şerife’ye

katta" Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK Obama ile 5 çayı

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Çay’a bu kadar düşkün bir ülkenin çay festivali olmaz mi hiç.

ler, kekler, çaydan yapılan değişik kokteyller

oyunların da olduğu bir etkinlik var sırada.

Bu hafta sonu Tobacco Dock’ta Ulusal Çay

de festivalde sizlere sunulacak. Yoga ve me-

Londra Oyun Festivali.

günü kapsamında düzenlenecek olan “Çay

ditasyon seansları da festival kapsamında ola-

Festivali” var. Festivalde birçok değişik çay’ın

cak.

Festival bir kez daha Londralılara güzel ve eğ-

tadına bakabilir ve aynı zamanda satın alabi-

İngiliz’lerin meşhur 5 çayına katılmak isterse-

lenceli birkaç gün yaşatmak için tekrar geri

lirsiniz.

niz ayrıntılı bilgileri alttaki web sayfasında bu-

döndü.

Ayrıca bir çok değişik stand olacak. Yiyecek-

labilirsiniz.

14 Nisan’a kadar devam edecek festivalde 40 kadar değişik etkinlik olacak ve Londra’nın

https://www.nationalteaday.co.uk/festea-

değişik bölgelerinde 30 değişik mekanda me-

Eğer geçen yıl Southbank Centre’daki konuş-

val-2/

raklılarını bekleyecek.

masını kaçırdı iseniz bu kez bu fırsatı kaçırma-

Yeni çıkan oyunları deneme şansına sahip ol-

yın derim.

LONDON GAMES FESTIVAL -

manın yanısıra, oyunların yaratıcıları ile tanı-

Bu Pazar 14 Nisan’da O2 Arena’da yapılacak

LONDRA OYUN FESTİVALİ

şıp bilgi, belki de tüyo alma olanağı

olan bu özel konuşma programında bir za-

bulacaksınız.

manların “First Lady”si Michelle Obama, ço-

Genç-yaşlı, küçük-büyük demeden, hemen hemen birçoğumuzun ilgisini çeken, geleneksel oyunların yanısıra, teknolojik ve eğlenceli

cukluğundan başlayarak, White House Daha ayrıntılı bilgi ve program için web say-

yıllarına kadar bir çok anısını Londralılarla

fası; http://games.london/

paylaşacak. Ayrıntılı bilgi ve bilet almak için alttaki web

“BECOMING; AN INTIMATE

sayfasına tıklayabilirsiniz.

CONVERSATION WITH MICHELLE OBAMA”

https://www.timeout.com/london/thingsto-do/becoming-an-intimate-conversation-

Eski Amerikan başkanı Oback Obama’nın en

with-michelle-obama

az kendisi kadar ünlü eşi Michelle Obama bir

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haftaya

kez daha Londra’da.

görüşmek üzere hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

12 Nisan 2019 Cuma

6,4213

£

7,4605

$

5,6880

Çeyrek 391,200

Yarım

782,400

Tam

1.560,00

Altın

Altın

Altın

Cumhuriyet 1.603,00 Altını

Hestourex'te Ukrayna, Hindistan, Rusya, Letonya ve Almanya Ulusal Pavy

Sağlık, Spor ve Alternatif Turizmin En Bü

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türk şirketleri, projeye ev sahipliği yapan ve Sağlık, Spor ve Turizm endüstrilerinin temsilcileri, ülkenin birçok bölgesinden geldiler ve standlarıyla etkinlik ziyaretçi-

2019 tarihleri arasında yapılan EXPO Ulus-

lerini memnun etti. HESTOUREX, dünya-

lararası Etkinliği, Sağlık, Spor ve Turizm

daki

konferansını Aktuel Event düzenledi.

türünün

En

Büyük

B2B

Platformunun geniş yelpazesini kapsayan, 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında ANFAS

• 165 Ülke

Antalya Expo Center'da düzenlenen Ulus-

• 307 Sergi Veren Firmalar

lararası bir Kongre ve Sergi olarak tarih

• 6000 Profesyonel Katılımcılar

yazdı.

• 30 Milyar TL Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm için Uzun Dönemli Yeni İş Potan-

Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm HESTOUREX, Türkiye'nin Sağlık, Spor ve Alternatif Turizmdeki potansiyelini tanıtmak ve tüm yıl boyunca sürdürülebilir bir turizm geliştirmek amacıyla kurulan sadece çok disiplinli bir platformdur. İyi organize edilmiş Misafir Alıcı Programı ve B2B Platformu ile birlikte, ağ ve stratejik yapı oluştururken yeni iş ortaklıkları yaratıyor. Endüstri profesyonelleri arasındaki ortaklıklarla bu yıl 165 ülkeden 6000 profesyonel katılımcı uluslararası sergide yer aldı. Uluslararası katılımcılar ayrıca kendilerini ve ürünlerini en etkili şekilde sunmaya çalıştılar. Hestourex'te Ukrayna, Hindistan, Rusya, Letonya ve Almanya Ulusal Pavyonları ve Sergi Standları son derece popülerdi.

Spor Turizminde Dev Hareket ANFAS Antalya Expo Center’de 4-7 Nisan

siyeli


25

AVRUPA Dolar 96,908 Endeksi

Ekonomi

12 Nisan 2019 Cuma Tahvil

21,25

EUR/USD

1,127

Bitcoin

5.296 $

Litecoin

87 $

Ethereum

yonları ve Sergi Standları son derece popülerdi.

177 $

Bist 100

97.015

üyük B2B Platformu HESTOUREX Antalya'da Yapıldı

Hestourex 2019'un ana teması : Spor Turizmi

kanlığı ve 30 Spor Federasyonu Hestourex

maya başladı ve şimdiden iş üretimi için

ile temsil edildi. Spor Federasyonları ve

bir Uluslararası Merkez haline geldi. Hes-

Spor turizmi şirketleriyle tanışmak için

tourex 2017 yılında kurulmaya başladığın-

Spor Turizmi, Hestourex 2019'un ana te-

diğer ülkelerden Spor Endüstrisinin yetkili

dan beri, Türkiye Turizmine 20 Milyar TL

ması olarak belirlendi. Resmi açılış töre-

temsilcileri Antalya'ya geldi.

ile Sağlık Turizmi'nin hızlı büyümesine

nine TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. Bakan, “Ül-

katkıda bulundu. Bu yıl için hedef 30 Mil-

Uluslararası Spor Günü

yar TL.

kemiz 70 milyon turist hedefiyle hizmet ihracatımıza Spor Turizmi ekliyoruz” dedi.

Bunların arasında Azerbaycan, Estonya, Lit-

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Ba-

vanya ve Rusya Atletizm Federasyonu,

Hestourex Nedir ?

Mısır ve Malezya Uluslararası Bisiklet Bir-

Sağlık turizm, spor turizm ve alternatif tu-

liği, Yunanistan, Rusya ve Almanya Voley-

rizm alanlarında sektör profesyonellerini

bol Federasyonu, Özbekistan ve Tunus Golf

bir araya getiren en geniş ve kapsamlı

Federasyonu, İran Futbol Federasyonu,

uluslararası iş geliştirme platformudur.

Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Tenis Fede-

HESTOUREX 2018’de, 253 katılımcı firma-

rasyonu vardı. 6 Nisan'da, Uluslararası Spor

dan, 517 yetkili il e 165 ulkeden gelen 5017

Günü'nde, günün anlamını ve önemini onur

kisilik alım heyeti toplam 50 387 ikili is

konuklarımızla paylaşarak Development

gorusmesi gerceklestirmis, orta ve uzun

“Kalkınma ve Barış için Spor Günü” konulu

vade de toplam 20 milyar TL’lik yeni is po-

bir Panel Tartışma düzenlendi.

tansiyeli yaratılmıstır. Her gecen yıl buyuyen basarısı ve dunyanın en buyuk

Hestourex'ten Sağlık Turizmine Tam Destek.

B2B platformu olma ozelligi ile Hestourex, 3 yılında saglık, spor ve alternatif turizm alanlarında tum dunyada tanınan global

Hestourex, son iki yıldan beri yerini al-

bir marka haline gelmistir.


26

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Yöneticilerinizi ikna etmek adına güzel bir zamandasınız. Beklentilerinizi g erçekleştirebilirsiniz. Kariyerinizle ile ilgili yeni bir yöntem oluşturma zamanı. 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

İlişkilerde artık aktif bir rol üstlenmelisiniz ve beklentilerinizi net bir şekilde ortaya koymak durumundasınız. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

Hayata dair bakış açınızı artık değiştirmelisiniz ve gündelik yaşantınızda çıkan ufak tefek problemlerinize karşı daha yaratıcı, kökten çözümler bulabilmelisiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Ailenizle aranızda sorun yaratan konulara çözümler üretmeniz gerekebilir. Bu noktada aşırı merhametiniz sizi gereksiz fedakarlıklara sürükleyebilir. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Geçmiş finansal sorunlarınıza çözüm bulmak isteyebilirsiniz. Hayata dair yeni kararlar alabilir ve finansal ilişkilerinizde bazı gerçekler de gün yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

Yakın dostlarınızla aranızdaki iletişim gereksiz yere gerilebilir ve aynı sorunları yeniden yaşıyor olabilirsiniz. Olaylara biraz daha empati yaparak yaklaşmalısınız. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Finansal konularınızla ile ilgili yeni açılımlar ve yeni düzenlemeler yoluna gitmelisiniz. Aşk hayatınızla ilgili bazı gerilim yaratan problemler karşısında daha esnek olmalısınız. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

İkili ilişkilerde her şeye rağmen orta yolu bulma zamanı diyebiliriz. Karşı tarafın beklentileri ve uzattığı olgun adımlar size kendinizi oldukça iyi hissettirebilir. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Oldukça şanslı bir gündesiniz. İkili ilişkilerde romantik paylaşımlar ön plana çıkarken yalnız olan yaylar içinde beklentilerimi karşılayan heyecan verici serüvenler gündemde olabilir. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

Aşk hayatınızla ilgili sorunları yoluna koyabileceğiniz güzel etkiler içindesiniz. Eskiye dair konu ve oluşumlar sizi endişelendirmesin. Yeni bir sayfa açabilirsiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

İkili ilişkilerinizde onaylamadığınız bazı davranışlara artık bir sınır çizme zamanı gelmiş olabilir. Alacağınız kararlarla vazgeçişlerinizi duyurabilirsiniz. 19 Şubat- 120 Mart

Kültür Sanat

12 Nisan 2019 Cuma

Balık

Seyahatleriniz ve yakın çevrenizle olan iletişimleriniz hız kazanabilir. İletişim anlamında sorun yaşamamak için önyargılarınızdan sıyrılmalısınız.

REVANİ TATLISI

Malzemeler:

Yapılışı:

4 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker

Şerbeti için şeker, su ve limon suyunu kaynatıp

1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ

soğumaya bırakalım. Bir kasede yumurta ve

1 paket kabartma tozu

şekeri kabarana kadar mikserle çırpalım. İçine

1 tutam karbonat

yoğurt ve yağı da ekleyip çırpmaya devam ede-

1 portakal veya limon kabuğu rendesi

lim. Diğer malzemeleri ekleyip son kez karıştı-

1 su bardağı irmik, 2 su bardağı un

rıp yağlanmış kare borcama dökelim. Isıtılmış 175 derece fırında pişirelim. Pişen tatlının üs-

Şerbeti için:

tüne soğuk şerbeti döküp bir kaç saat dinlen-

4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su

direlim. Tatlıyı dilimleyip üstünü süsleyip

1 tatlı kaşığı limon suyu

ikram edelim.

Teknoloji Köşesi İşte Sharp’ın dikey katlanabilen telefonu! Sharp, günümüz akıllı telefon pazarında maalesef tanınan bir marka değil. Ancak, kendi anavatanında oldukça ilgi gören marka her geçen gün çıtayı yükselterek ürettiği telefonlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

rinde getiren bu tasarım sonrasında, beklenmedik bir şekilde Sharp’ın katlanabilir telefonu sergilendi.

Yetkililer prototipin önümüzdeki birkaç yıl

Sharp’ın sergilediği katlanabilir telefon 6.18

içerisinde kullanıcılar ile buluşturulacağını

inç büyüklüğünde 1440×3040 piksel çözü-

ve telefon sektöründe yeni bir hareketliliğin

nürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip.

başlayacağını ifade ediyor. Ekrandan par-

Geçtiğimiz haftalarda Sharp’ın 2017 yılında

Cihazın 300000 katlanma döngüsüne daya-

mak izi okuma günümüzde nasıl standart-

aldığı bir katlanabilir telefon tasarımı or-

nabildiği, bu sayede çok uzun süre kullanı-

laşmaya başladıysa, aynı şekilde

taya çıkmıştı. Birçok soru işaretini berabe-

labileceği belirtiliyor.

katlanabilir telefonlarda standartlaşacak.

Netflix’e rakip: YouTube TV’ye zam geldi! İnternet tabanlı bu servise yeni kanallar eklenirken, aylık abonelik ücretine önemli bir zam yapıldı.

Basit arayüzünün yanı sıra yayınların sı-

YouTube TV adını ilk kez duyduğunuzda

Tube TV birçok kullanıcı tarafından tercih

yeni bir Netflix rakibi servis olduğunu dü-

ediliyor. İnternet tabanlı bu servise yeni

şünebilirsiniz. Ancak, 2017 yılından bu

kanallar eklenirken, aylık abonelik ücre-

dip sonradan izleyebildiğiniz YouTube

yana Amerika Birleşik Devletleri’nin New

tine önemli bir zam yapıldı.

TV’nin aylık ücreti uzun süredir 35 dolardı.

York, Los Angeles, San Francisco gibi bir-

Sınırsız kapasite sunulan Bulut DVR sis-

Discovery kanallarının eklendiği servisin

çok eyaletinde kullanılıyor.

temi sayesinde istediğiniz her şeyi kayde-

ücreti 50 dolara çıkarıldı.

Birazda Gülelim

nırsızca geriye sarılabilmesi sayesinde You-


28

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Prens Harry ile eşi Meghan. TAKİPÇİ REKORU ELLERİNE GEÇTİ! Prens Harry ile eşi Meghan, Instagram'da en kısa sürede 1 milyon takipçi kazanma rekorunun sahibi oldular. Daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na işlenmiş olan ve Kang Daniel'in elinde bulundurduğu en kısa sürede kazanılan takipçi rekoru el değiştirdi. Kang Daniel'in "Merhaba" yazarak paylaştığı selfie sonrası, 1 milyon takipçiye erişme süresi

Emily Sears'tan dikkat çeken dekolte

11 saat 36 dakikaydı. Galler Prensi Harry ve eşi Meghan, geçtiğimiz salı günü @sussexroyal kullanıcı isimli bir Instagram hesabını açtılar. İlk paylaştıkları resimde Sussex'in dük ve dü-

takipçiyi geçti ve yeni rekorun sahibi oldu.

şesinin orijinal Instagram hesabı olduğunu belirten çift, sadece 5 saat 45 dakikada 1 milyon

23 Instagram kullanıcısını takip eden hesabın,

haberi hazırladığımız dakikalardaki takipçi

Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla ününe

sayısı ise 3,4 milyon civarında. Paylaşılan ilk

ün katan model Los Angeles gecelerinde

resmin beğeni sayısı ise 1,16 milyon.

görüntülendi. Avusturalyalı model Emily Sears, Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

Ezgi Mola Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü:

Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üze-

Sülalesiyle Birlikte Yok Olsun!

rine çeken Sears, paparazzilere poz vermeyi ihmal etmedi. Insatgram'da yaklaşık 5 milyon takipçisi

Ankara Yenimahalle'de köpeklere zehirli et

Haberi sosyal medyadan okuyan Ezgi Mola,

olan model paylaşım-

vererek öldüren şahıslar Ezgi Mola'yı çileden

bugün hayvanlara zulmedenlerin yarın insan-

larıyla da sık

çıkardı. Mola, o kişilerin yaşamaya hakkı ol-

lara zulmedeceğini belirterek"Bunu yapan ya-

sık

madığını, sülalesiyle birlikte yok olması gerek-

şamayı hak etmiyor, sülalesiyle birlikte yok

deme ge-

tiğini söyledi.

olsun. Varlığını bile hissetmek istemiyorum

liyor.

bu dünyada!" ifadelerini kullandı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ankara'da Yeni Mahalle'ye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Bölgede farklı noktalarda, 13 köpeğin cansız bedeni bulunurken, yaklaşık yedi köpeğin kaybolduğu ve altı köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

Nihat Doğan Ateş Püskürdü

Hazal Kaya Anne mi Oluyor? Güzel oyuncu Hazal Kaya, 6 Şubat'ta 5 yıl-

YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI

lık sevgilisi Ali Atay ile dünya evine girdi. Kaya'nın hamile olduğu ancak çok erken Rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde hamil ro-

olduğu için sadece yakınlarıyla paylaştığı

lünü oynayan Kaya'nın gerçek hayatta da

öğrenildi.

hamile olduğu iddia edildi.

Güzel oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Türkiye'de sevilerek takip edilen İstanbullu Gelin'in ünü ülkeyi aştı. İsrail'de de büyük bir

HAZAL ANNE OLUYOR

beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin

Sözcü'de yer alan habere göre; Oyuncu

ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de

Hazal Kaya'nın evlendikten kısa bir süre

konser verdi.

sona hamile kaldığı hatta bu sebepten rol

İkiliye bu konser sonrası en ağır eleştiri şarkıcı

aldığı Bizim Hikaye dizisinde de hamile

Nihat Doğan'dan geldi. Instagram hesabından

rolünü oynadığı iddia edilmişi. Katıldığı

paylaşım yapan Doğan, Aslı Enver ve Özcan

bir davette hamilelik iddialarını reddeden

Deniz için "Emperyalizmin itleri" yorumunu

Hazal Kaya'dan müjdeli haber geldi.

yaptı.

gün-


29

AVRUPA

Haberler

12 Nisan 2019 Cuma

Cem Adrian Londrayı Salladı

Divaa Event'in imzasıyla yapılan Cem Adrian konseri Londralıları eğlendirdi. 

Değişik tarzı ve müzikleriyle dikkatleri çeken ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian Pazar akşamı Londralılara müzik ziyafeti sundu. Ortalama bir insandan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 oktavlık ses genişliğine sahip olduğu söylenen Cem Adrian; kendine has, değişik tarzı ile çoğunlukla oturduğu yerden, kendisine eşlik eden sadece 2 müzisyen ile şarkılarını seslendirdi. İLKGÜL KARACA / AVA| Londra

büyük ilgi gören türküleri zaman zaman izleyicilerle birlikte seslendirdi.

Değişik tarzı ve müzikleriyle dikkatleri çeken ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı

AYLİN ASLIM EŞLİK ETTİ

Cem Adrian Pazar akşamı Londralılara müzik ziyafeti sundu. Ortalama bir insan-

Kendisine ikinci yarıda güzel sesi ve yo-

dan 3 kat daha uzun ses tellerine ve 4.5 ok-

rumu ile şarkıcı Aylin Aslım eşlik etti.

tavlık

olduğu

İkili Cem Adrian’a ait “Herkes Gider mi”

söylenen Cem Adrian; kendine has, değişik

şarkısının yanısıra bilinmiş şarkıları da

tarzı ile çoğunlukla oturduğu yerden, ken-

güzel ve uyumlu ses tonları ile seslendirdi.

ses

genişliğine

sahip

disine eşlik eden sadece 2 müzisyen ile şar-

KASIM AYINDA TEKRAR LONDRADA

kılarını seslendirdi.

TÜRKÜLER

Efendiliği ve eşsiz ses ve yorumu ile dikkatBaşarılı organizasyon şirketi Divaa Event'in

leri üzerine çeken sanatçı Londralılara

imzasıyla

Cem

müzik dolu, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Londralıları

Divaa Event'in başarılı organizatörü İsmail

eğlendirdi. Özellikle tanınmış, herkesin di-

Doğuş, Kaçıranlar üzülmesin, Cem Adrian

line dolanmış türküleri kendi yorumu ve

Kasım ayında tekrar Londraya geleceğinin

ses oyunlarıyla seslendirdi. İzleyiciden

müjdesini verdi.

Adrian

yapılan konseri 

Kendisine ikinci yarıda güzel sesi ve yorumu ile şarkıcı Aylin Aslım eşlik etti.


30

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

EMEK PERSONEL TRAINING One 2 One and Group Lessons Bireysel ve Grup Dersleri Verilir. Çocuklar için tekvando ve jimnastik dersleri, Yetişkinler için sağlıklı yaşam dersleri. Hackney, Kingsland Road, London

07427 16 66 99 Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

07479 091122


31

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

23-10

TERCÜMAN 23/11

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

07453 4897 11

GLOWMARK LTD

29/04

Banyo ve su tesisatı Mutfak montajı Elektrik Gaz Marangozluk işleri yapılır. 2 – 3metre eninde taş fırın ve bahçe işleri

07572 009 256

26/04

07/06/

Her türlü inşaat işleri, tamir işleri için bizi arayınız

Our job is to help your everyday business needs Marketing Communications PR Consultancy Representative Services Social Media Management Market Research Report Telemarketing Direct Marketing info@glowmark.co.uk

Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020


32 . 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

12 Nisan 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor. 2

/1

KİRALIK

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

01

.11

KİRALIK

2 .1

21

KİRALIK

07900 187802 / 12

04

KİRALIK

5

/0

03

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

Edmonton’da Kiralık Stüdyo Flat Aylık kirası £900 1 aylık depozit vardır.

Londrada temiz eşyalı 1 bedroom flat kiralıktır. Tren istasyonuna 2dk yürüme mesafesinde London bridge 15 dk Çalışan evli çiftler veya bayanlara internet ve masraflar dahil aylık 950 No dss birinci kat

0794 409 9624

07838 123810

07939 086 509

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

KİRALIK Edmonton’da Kiralık Müstakil ve Bahçeli Flat ve Odalar

020 3887 8585

077800 15 000

4

/0

26

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde


33

AVRUPA

15/03

12 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

29/03


34 4 /0 19

AVRUPA

SATILIK

Satılık Dry Cleaner Rent: £11,500 yıllık Rates: Yok Lease: 7 yıl önü açık Fiyat: £125,000 Turnover: £180,000

Osman Bey: 07931 740 776 / 08

02

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

12 Nisan 2019 Cuma 12

/0

4

SATILIK

31

5

/0

KUAFÖR DÜKKANI Enfield Bölgesinde High Road Üzerinde Satılık Bayan Kuaförü İçerisinde 2 oda var Tırnak bölümünden kira geliri vardır

4 /0

SATILIK

03

City of London Bölgesinde Satılık Berber Dükkanı

Yüksek potansiyeli vardır. Haftanın 5 günü açıktır.

07459 849 559

SATILIK

0135 366 8851 – 077142 16838 4 ,0

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

SATILIK Cambridge Ely Bölgesinde ACİL SATILIK KEBAB DÜKKANI 12am – 11pm arası açıktır. Üstünde 4 odalı flat vardır. Delivery yok. Rates: Yok Rent: £18,000 Lease: Açık Fiyat: £148,000 Pazarlık yapılmaz.

Fiyat: £120,000 Detaylı bilgi telefonda verilecektir. Confidentional Sale.

07861563966

Seri İlanlar

19

SATILIK KUAFÖR SALONU

SATILIK

Fish and Chips Kebap Main Street Cambridgeshire, Ely Bölgesinde Bulunan Aylık Kira: £900 18 Yıllık Lease Taken £3500 Plus Delivery Yok İletişim; Bekir Bey Tel: 01353 699999 Mobile : 07808 056768 Pazartesi Kapalı Salı 3.30pm-9.30pm Pazar 4pm-9.30pm Diğer Günler 12pm-2pm arası 3.30pm-9.30pm arasında açıktır

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

4

/0 12

SATILIK

Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

/0

3

SATILIK

/ 12

04

SATILIK

SATILIK

Fast Food Takeaway (including kebabs, burgers and pizzas) It consists of a Ground floor and First floor. In the Bath, Bath and Northeast Somerset area. Rent: £10,000 annually. Rates: No Business Rate Charges. Taking: £7000 weekly. Lease: 10 year lease, with continuation after end of previous lease. Price: £79,000..

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

Kentin Sittingbourne Bölgesinde Satılık Coffee Shop Kira: £15000 Taking: £3000-35000 Rates: yok Fiyatı: £70000 Üstünde iki odası var Lütfen saat 3’den sonra arayınız

07861563966

Ahmet: 07944 297 159

Erkan: 07894111863

4 /0 19

SATILIK

SATILIK COFFEE SHOP Ashford Kent Bölgesinde Rent: £25,000 yıllık Rate: Yok Taking: £3,800 pw Lease: 6 yıl önü açık Fiyat: £93,000 Üstünde 3 yatak odalı flat var. 8am-4pm arası 7 gün açık Lütfen 3pm’den sonra arayınız.

07921 393 800 4 /0

26

ACİL Satılık Kebab Shop

15

1

/0

25

SATILIK Guilford Surrey (Londra merkezden 35 mile mesafede)

Satılık Fish and Chips Takeaway Only Rent: £22,500 yıllıkRates: £6000 yıllık Taking: £7,000 – 7,500pw Fiyat: £129,950 Tuesday-Saturday 12pm ve Sunday & Monday 4pm-10pm açık Yeni ve masrafsız dükkandır. Yeni 3 Pan Hopkins Frying Range ve Grill vardır. Restoran veya dağıtım servisi eklenirse, alımı artırma potansiyeli yüksektir.

07900 888 422 / 07918 716 485

/0

26

4

SATILIK

New Castle’da Satılık Türk Kebab Pizza Dükkanı Rent: £12,000 Rates: Yok Lease: 15 yıl önü açık Price: £95,000 Ayrıca berber aranıyor.

0789 434 8417 /0

03

5

SATILIK Basildon

4

/0

26

SATILIK

Rates: £54 aylık

Ipswich’de Satılık Fish and Chips Shop Kira: £14,000 yıllık Rates: Yok Lease: 6 yıl önü açık Taking: £3,500-3,800 Price: £110,000 Üstte 2 yatak odalı flat’i vardır. Just eat var. £1000-1500 arası delivery var. Şef ve servisten anlayan elemanlara ihtiyaç vardır.

07877 070 823

0749 1060 471

Bölgesinde Satılık Mediterranean Grill Kebab & Pizza Shop Rent: £12,700 yıllık

SATILIK

SATILIK BURGER VAN Witham, Essex’de geliri iyi durumda olan burger van satılıktır. Haftanın 6 günü sabah 7’den 3’e kadar açıktır. Sanayi içinde olup Delivery yapılır. Delivery sadece sanayi içine yapılır. İlgilenenler: 07585 661345 Mesajlara cevap verilmez.

4

/0

26

SATILIK Bedford Bölgesinde Satılık Fish and Chips Kebab Shop İsteyenlere lease hold veya freehold verilebilir. Ayrıntılar telefonda verilecektir. Dükkanın üstünde yer yoktur.

07727 141342


35 5

/0 03

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

12 Nisan 2019 Cuma

ELEMAN

4

/0

26

ELEMAN

Terzi tamir dükkanında çalışacak tecrübeli elemanlar aranıyor. Londra’ya 50 mile uzaklıktadır. Kalacak yer için yardımcı olunur.

Kuzey Londra Bölgesinde Restaurant’ta çalışacak genç-dinamik barmen ve baybayan garsonlar aranmaktadır. Türk restoranı değildir. Genç-dinamik washing up (mutfak) Full time

Şengül Hanım: 0777 1867 808

0755 255 5358 07928 1468 61

/ 03

05

ELEMAN

Rafael Restoran’da çalışacak grill şefi ve hazırlıkçı aranıyor. Lütfen 15pm’den sonra arayınız veya text gönderiniz.

0795 43 44251 5 /0 05

6

.0

30

5

/0

03

ELEMAN

4 /0

ELEMAN

05

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Supermarkette çalışacak tecrübeli ve çalışma izni olan

07943 467 102

07917 806 725

3/16 Woburn Place WC1H 0LS

bay-bayan elemana ihtiyaç vardır.

4

/0

ELEMAN

26

ELEMAN

Seri İlanlar

ELEMAN ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Richard: 07968 976 308 ELEMAN

Loughton Essex IG10 Bölgesinde Butik shop’ta part time çalışacak tamir işinden anlayan tecrübeli terzi aranıyor.

New Castle’da Türk restoranında çalışacak eleman aranıyor. Türk mutfağında daha önce çalışmış, tava yemeklerinden, soğuk mezelerden anlayan elemana ihtiyaç vardır. Kalacak yer verilir. Ayrıca bulaşıkçı aranıyor.

Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor.

0203 105 7374

0789 434 8417

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

ELEMAN

Kalacak yer mevcuttur.

ELEMAN

Essex Colchester Bölgesinde Londra’ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Acil Usta Berber Aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

0120 636 6762 – 0794 7323 159

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

GAZETEDE ÇALIŞACAK MUHABİRLER

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

0786 382 1322

0795 628 0753 ELEMAN

Londra Lordshiplane bölgesinde Mobilya Mağazasında dolgun ücret +komisyonla çalışacak bay-bayan tecrübeli elemanlar aranıyor. 020 8808 5989 0747 981 4760

19/04

Londra Merkezde gazetede çalışacak muhabirler, reklamcılar ve ofis elemanları aranıyor. Haber yazmasını bilen fotoğraf çekebilen sosyal medyayı ve internet haberciliğini bilen, ofis programlarına hakim, ön muhasebeden anlayan part time veya full time çalışacak elemanlar alınacaktır.

avrupa@btinternet.com gönderiniz.

020 7275 7610 Kaya Bookkeeping

Ön muhasebe yapılır, defter tutulur. 274 A High Street, Chatham Kent ME4 4BP

Elif Kaya 0775 323 1190


36

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

BERBERLER

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 8025114 – 0736 5280397

İÇEÇEK TOPTANCILARI İNŞAAT DEKORASYON

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000 Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

12 April 2019 Friday

ENGLISH NEWS

Open letter to residents following Edmonton Stabbings

Islington Youth Council YouthFest19

Dear Residents, I am writing to you following the five serious stabbing incidents that have occurred in the N18 area of Edmonton over the weekend and into Tuesday this week. My thoughts are with the victims and their families. We have all been deeply unsettled following these seemingly random and unprovoked attacks on local people in our borough. I know that the shocking series of incidents have left many residents feeling scared. I hope that I can give

Hundreds of young people from the borough came along to find what's on offer for them in Islington."

you some assurance from Enfield Council and

residents across Enfield continue to feel anxious.

There are five crime scenes, meaning that there

update you on the role we play in supporting the

The Police are deploying extra officers into the

is a significant amount of CCTV and forensic

More than 190 young people attended

Police when events like this occur.

area, many coming in from other parts of Lon-

material to collate and assess, which Police offi-

the first #YouthFest19 event develo-

The response to events of this nature are led by

don. Extra Police and specialist resources, both

cers are working to process as fast as possible.

ped and organised by Islington Youth

the Police, and the role of the council is to do

uniformed and plain clothes, are in the Edmon-

I know the most important thing to you is feeling

Council to showcase some of the exci-

everything we can to support them in their in-

ton area. A Section 60 notice has been requested

safe in the borough and that we are all able to

ting activities available for free in the

vestigations. Council officers are in daily dialo-

and issued. This means that Police officers can

return to our daily routine as swiftly as possible.

borough.The event held at Lift Youth

gue with the Police and I remain in direct

use enhanced search powers should they be re-

The Police are not advising people to stay indo-

Hub in White Lion Street on Friday 5

contact with the Borough Commander.

quired. Over the past few months borough has

ors but are asking you to be alert and aware of

April, was a fun, informative and

Over the past few days, we have assisted the Po-

experienced too many incidents involving young

your surroundings. In the meantime, if you have

practical session featuring technology

lice with their enquiries by providing any helpful

people and violence. However, the Police have

any information that can help with the investi-

and art workshops, careers advice and

information we may have from across all our co-

confirmed that the latest incidents in Edmonton

gation, however small, please report it to the Po-

free gym sessions.

uncil departments. Council officers together with

are not being treated as gang related.

lice on 101. If you feel under threat, please

Young Mayor Lydia Banjo said: "The

the Police have also been providing community

It has also been confirmed that arrests have

contact the Police on 999 immediately.

Youth Council organised #Youth-

support and reassurance where we can – but I

been made in connection with the recent attacks

Yours sincerely,

Fest19 so that we could bring young

know whilst Police investigations are in progress

and the investigation is progressing at pace.

Cllr Nesil Caliskan Leader of Enfield Council

people together and show them some of the amazing opportunities available

Arts Of The Islamic World Glittering Examples Of Artistic Production Spanning 1,200 Years & Several Continents

TREASURES FROM THE OTTOMAN EMPIRE

for young people in Islington. It has also been a good way to get different young people from all over the borough together in a fun and safe place."

Led By A Rare &

probably Venice, circa 1520 (il-

The event was developed in partners-

Important ‘Golden

lustrated on page one, est.

hip with the Safer Neighbourhood

Horn’ Iznik Dish,

£250,000-350,000)

Board, Ben Kinsella Trust and Youth

Unseen Since 1986

and Community teams in the council,

Alongside A Land-

• An Ottoman bro-

and in discussion with Islington Youth

mark Venetian

cade ‘Kemha’ panel

Councillors as part of their #Staying-

Portrait

with undulating tu-

Safe priority. Cllr Kaya Comer-

lips, Turkey, 16th

Schwartz, Executive Member for

century

Children, Young People and Families

Of

Sultan Suleyman The Magnificent 1 MAY 2019, SOTHEBY’S

LON-

An Ottoman painted wood turban stand with tortoiseshell and ivory-inlaid case, Turkey, 18th century (est. £40,000-60,000).

DON

(est.

said: "It was great to see how much

£25,000-35,000)

hard work our Youth Council had put • An Ottoman painted wood turban stand with tortoiseshell and

34-35 New Bond Street

ivory-inlaid case, Turkey, 18th century (est.

London W1A 2AA

£40,000- 60,000)

A portrait of Suleyman the Magnificent, by a follower of Gentile Bellini, Italy, probably Venice, circa 1520, oil on panel (est. £250,000-350,000)

into the day - and because it was designed by young people, for young people it really paid off.

Pottery Dish, Turkey, circa 1530 (illustrated

It is time to replace unsafe fire doors

above, est. £300,000- 500,000)

Unsafe fire doors are still installed in

been withdrawn by the manufacturer and

Homes for Haringey properties, a year

many local authorities are removing these

after police implicated them in the Grenfell

doors from their properties.

“The Grenfell enquiry showed clearly that

Tower disaster.

However, inquiries by Cllr Dawn Barnes

this kind of fire door is not fit for purpose.

In March 2018, the police announced that

(LD – Crouch End) have revealed that 68

In light of this, we made enquiries last year

tests on an undamaged fire door taken

Manse Masterdors are still installed in

that revealed there were 68 Manse doors

from Grenfell Tower resisted fire for just 15

Homes for Haringey properties and that

and we were told they were prioritised for

minutes rather than the required mini-

none of these have yet been replaced.

replacement. We are alarmed to discover

mum of 30 minutes. The door in question

Cllr Barnes, Haringey Liberal Democrat

they are still in place. The safety of its te-

was a Manse Masterdor, which has now

spokesperson on Housing, said that

nants should be Haringey’s priority.”

• A rare and important Iznik ‘Golden Horn’

• A portrait of Suleyman the Magnificent, by a follower of Gentile Bellini, Italy, An Iznik blue and green pottery 'grape' dish, Turkey, circa 1565 (est. £30,000-50,000)


38

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

18 16 14 13 10 11 11 9 8 10 8 9 7 9 5 8 6 4

7 7 8 7 7 4 4 9 11 5 10 7 11 5 13 3 6 10

2 4 5 7 10 12 12 9 8 12 9 11 9 13 9 16 15 13

43 58 58 49 37 46 29 27 32 30 39 39 33 28 24 26 28 27

13 27 36 37 36 49 33 35 32 45 40 42 38 42 32 35 44 37

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor EY Malatyaspor Kasımpaşa A. Alanyaspor İM Kayserispor A. Konyaspor Antalyaspor Çaykur Rizespor DG Sivasspor Fenerbahçe MKE Ankaragücü Bursaspor Göztepe Akhisarspor BB Erzurumspor

05 Nisan 2019 Cuma Trabzonspor 4-1 Antalyaspor 06 Nisan 2019 Cumartesi Sivasspor 1-3 Kayserispor Alanyaspor 1-0 Bursaspor Galatasaray 3-0 Malatyaspor 07 Nisan 2019 Pazar Kasımpaşa 2-1 Erzurum BB Göztepe 0-1 Akhisar Bld.Spor Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe Başakşehir 2-0 Konyaspor 08 Nisan 2019 Pazartesi Çaykur Rizespor 2-7 Beşiktaş

30 61 31 55 22 50 12 46 1 37 -3 37 -4 37 -8 36 0 35 -15 35 -1 34 -3 34 -5 32 -14 32 -8 28 -9 27 -16 24 -10 22

12 Nisan 2019 Cuma Bursaspor 20:30 Trabzonspor 13 Nisan 2019 Cumartesi Çaykur Rizespor 16:00 Göztepe Konyaspor 16:00 Sivasspor Besiktas 19:00 Basaksehir 14 Nisan 2019 Pazar Kayserispor 13:30 Ankaragücü Antalyaspor 16:00 Kasımpaşa Malatyaspor 16:00 Alanyaspor Fenerbahçe 19:00 Galatasaray 15 Nisan 2019 Pazartesi Erzurum BB 20:00 Akhisar Bld.

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 33 Man. City 32 Chelsea 33 Tottenham Hotspur 32 Arsenal 32 Man. United 32 Leicester City 33 Wolverhampton 32 Everton 33 Watford 32 West Ham United 33 Crystal Palace 33 Bournemouth 33 Burnley 33 Newcastle Utd. 33 Brighton & Hove 31 Southampton 32 Cardiff 32 Fulham 33 Huddersfield Town 33

Cambridge City Futbol Kulübünde

Mehmet Mimoğlu ’na ziyaret Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı Cambridge City Futbol Kulübünün Yönetim Kurulu üyesi ve ayni zamanda takımın Gençlik Komitesi Başkanlığı ile Şehir Geliştirme Ekibine sponsorluk yapan Coversure Insurance’ın Direktörü olan Kıbrıslı Türk Mehmet Mimoğlu ’nu Cambridge’de ziyaret etti.

Cambridge City - Kidlington maçı Cambridge City Futbol takımının 6 Nisan

KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı ve Cambridge City Futbol Kulübünün Yönetim Kurulu üyesi

2019 günü Kidlington takımıyla oynadığı maçı Mehmet Mimoğlu ile birlikte izleyen Tuncalı, başarılarıyla bizleri gururlandıran

Tuncalı, Cambridge City - Kidlington takımıyla oynadığı maçı Mehmet Mimoğlu ile birlikte izledi.

Mimoğlu`nun daha önce Türk Toplumu

G

B

M

A

Y Av P

Futbol Federasyonu Başkanlığı yapmış de-

25 26 20 21 19 18 14 13 13 13 12 11 11 10 9 9 8 8 4 3

7 2 6 1 6 7 5 8 7 7 6 6 5 6 8 6 9 4 5 5

1 4 7 10 7 7 14 11 13 12 15 16 17 17 16 16 15 20 24 25

75 83 57 60 65 61 46 40 46 47 41 39 44 40 31 32 36 28 30 19

20 21 34 34 40 43 44 39 42 47 50 43 61 60 43 46 53 61 76 63

ğerli çalışmaları ve topluma katkıları olan

55 62 23 26 25 18 2 1 4 0 -9 -4 -17 -20 -12 -14 -17 -33 -46 -44

82 80 66 64 63 61 47 47 46 46 42 39 38 36 35 33 33 28 17 14

12 Nisan 2019 Cuma 02 Nisan 2019 Salı Leicester City 22:00 Newcastle Watford 4-1 Fulham 13 Nisan 2019 Cumartesi Wolverhampton 2-1 M. United Tottenham 14:30 Huddersfield 03 Nisan 2019 Çarsamba Brighton 17:00 Bournemouth Man City 2-0 Cardiff City Burnley 17:00 Cardiff City 05 Nisan 2019 Cuma Fulham 17:0 Everton Southampton 1-3 Liverpool Southampton 17:00 Wolverhampton 06 Nisan 2019 Cumartesi M. United 19:30 West Ham Bournemouth 1-3 Burnley 14 Nisan 2019 Pazar Huddersfield 1-4 Leicester City Crystal Palace 16:05 Man City Newcastle 0-1 Crystal Palace Liverpool 18:30 Chelsea 07 Nisan 2019 Pazar 15 Nisan 2019 Pazartesi Everton 1-0 Arsenal Watford 22:00 Arsenal

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

28 28 28 28 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

17 18 14 16 14 13 12 13 12 10 10 7 8 6 7 6 6 0

7 4 9 3 7 7 9 5 6 9 6 12 9 10 7 7 5 2

4 6 5 9 7 7 7 9 10 9 12 9 11 12 14 15 17 26

50 41 42 40 46 33 38 37 35 41 28 36 34 26 33 33 31 8

30 23 19 22 23 23 25 30 28 31 36 37 35 34 54 45 49 88

Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Hatayspor Osmanlıspor FK Gazişehir FK Ümraniyespor Altınordu Adana Demirspor Boluspor Altay Balıkesir B. İstanbulspor Adanaspor Giresunspor Eskişehirspor Afjet Afyonspor B. Elazığspor K.Karabükspor

Spor Haberleri

20 18 23 18 23 10 13 7 7 10 -8 -1 -1 -8 -21 -12 -18 -80

58 58 51 51 49 46 45 44 42 39 36 33 33 28 28 25 23 -1

bir kardeşimiz olduğunu belirtti.

bridge’e taşındıktan sonra kısa sürede bu başarıları elde etmesi ve ülkemizi en iyi şe-

KKTC Londra Temsilciliği

kilde temsil etmesini desteklemek için her zaman yanındayız diyerek Mimoğlu’na

Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı, Cam-

başarılar diledi

Pekünspor 2

Baf Ülküyurdu 0

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Londra Türk Toplumu Futbol Fedrasyonu bünyesinde oynanan maçlarda Pekünspor Baf Ülküyurdu çekişmeli geçti. Geçen pazar oynanan maçta gülen taraf Pekünspor oldu. Pekünspor, Baf Ülküyurdu ile oynadığı macta 2-0 galip

gelerek

ligde 2. sıradaki yerini korudu. Golleri ilk yarıda Metin Cebeci

ve

ikinci

yarıda Zafer Tarhan’ın

penaltıdan

attı. Pekünspor haftayı galibiyetle

kapamasını

bildi. Kaleci Onur Özdemir’in kritik kurtarışları Pekünspor’un maçı kazanmasına büyük bir katkı sağladı.


39

AVRUPA

Spor Haberleri

12 Nisan 2019 Cuma

HAYDİ MAÇA ! BU MAÇ KAÇMAZ Londra amatör liglerinin en büyük kupasında final var. Olimpia FC- Dumlupınar Yeni Malatya Spor maçına Türk Toplumu davet edildi.

Veteranlar + 35 Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M A Y P

Final maçına yorumlar

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Olimpia FC- Dumlupınar Yeni Malatya

Erdoğan Baca :

Spor maçına Türk Toplumu davet edildi.

“Evet ne demiş büyüklerımız bir elin nesi

Dumlupınar Yeni Malatya Spor adına ko-

var iki elin sesi var. Pazar günü takımımı-

nuşan Ali Perçin, tüm sporverleri ve Türk

zın yanında olacağız ve de kupayı kazana-

Toplumu bu önemli maça davet etti.

cagız Allahın izni ile. Haydı hep beraber

Metro - Türkmenköy 7-4

Veteranlar + 45 Puan durumu

maça gidiyoruz”

Londra amatör liglerinin en büyük kupası

TAKIMLAR

O G B M A Y P

Ender Kalkan: “Başarılar dilerim Dumlupınar London.

Londra amatör liglerinin en büyük kupası

Getirin o kupayı bize.”

olan “Challenge Cup” finalinde bir Türk takımı var. Türk toplumu futbol federas-

Haringey Borough FC, Tottenham

yonu bünyesindeki başarılı takımlarımız-

final maçına çıkacak. Ali Perçin şunları

14 Nisan 2019 Pazar

dan olan Dumlupınar Yeni Malatya Spor,

söyledi: “Sen ben yok biz varız. Hep des-

Kapı açılış : 3:00 PM

14 nisan pazar günü saat 16.00’da Kuzey

tek tam destek! Londra Türk toplumu

Maç: 4:00 PM

Londra’da Wood Green’de bulunan Ha-

haydi maça” diyetek herkesi maça davet

Maç bileti: £3.00

ringey borough stadında rakip olympia ile

etti.

Kapıda: £5

Türkmenköy - Akıncılar 0-4 Mustafa Fındık Anısına Boğaziçi - Yeni 45ler 4-3

Mustafa Fındık

Anıldı Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) eski başkanlarından Mustafa Fındık Anıldı. TTFF eski başkanlarından Mustafa Fındık vefatının 14.Yıldönümünde oyanan maçla anıldı. Anma maçında Boğaziçi Yeni 45’ler karşılaştı. Bogazici-Yeni 45’ler maçı 4-3 sona erdi.

HAFTANIN Takımı : AKINCILAR


40

AVRUPA

12 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete gazete 12 nisan 2019  

avrupa gazete gazete 12 nisan 2019

avrupa gazete gazete 12 nisan 2019  

avrupa gazete gazete 12 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement