Page 1

Sayfa 23

Fransızların Efsane İsmi Londra'da

Keçi Yarışı

Windsor‘da bir pazar

Arzu Sheridan

5 Nisan 2019 Cuma

Sayfa 23

İLKGÜL KARACA

www.avrupagazete.co.uk

Sayfa 22

Teröre Diyemeyenler

Eser Nisan Yağmur

info@avrupagazete.com

Seçimlerden sonra bahar geliyor mu

Duyarlı Olalım

Terör

Sayfa 12

Tel: 020 7275 7610

Gökhan Güler

Sayfa 8

Mustafa Öz

Sayfa 6

Türker Ertürk

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 3 Sayfa 3’te

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Özersay: “Alim olmaya değil

cesur olmaya ihtiyaç var”

World 17

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ozan Kaya: “Spor kampları organizasyonlarının sayısı en az yüzde yüz arttı“

gibi” yapma dönemi bitmelidir "dedi. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs’ta

Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti Başbakan Yardım-

çözüm için alternatif modellerin ele alındığı Yakın

cısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yakın Doğu

Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ın

Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada BM Genel Se-

dünü, bugünü ve geleceğe ilişkin vizyonu” konulu

kreteri’nin Temsilcisi Lute’a çağrıda bulundu: “Kıb-

uluslararası konferansın kapanışına katılarak bir ko-

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem

rıs’ta taraflar arasında federal

nuşma yaptı. Konuşmasında, Kıbrıslı Rumlar, Yu-

Kasapoğlu, spor turizmi konusunda, hemen

bir ortaklık bağlamında

nanlılar, İngilizler, uluslararası akademisyenler ve

hemen bütün branşlarda spor kampları orga-

ortak bir zemin bulun-

düşünce insanlarına ve kanaat önderlerine çağrıda

nizasyonlarının sayısının en az yüzde yüz art-

madığını görmek ve

bulunan Özersay, ihtiyaç olan şeyin yerleşmiş kalıp-

tığını belirterek, "Turizmin çeşitlendirilmesi ve

söylemek için alim

ların dışında yeni fikirler düşünmek ve üretmek ol-

12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler

olmaya değil, cesur

duğunu kaydetti. Kıbrıs Türk tarafının bir süredir

sağlandı." dedi.

Kanada’nın saygın danışmanlık kuruluşla-

olmaya gerek vardır.

yeni fikirler üzerinde düşünmeye başladığını dile ge-

rından World 17’in Yönetim Kurulu Başkanı

Artık

tiren Özersay, Kıbrıs Rum akademisyen ve düşünce

Londra’da

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

“mış

Adam Evren Garipoğlu, ‘‘Türk parasının

insanlarının da, hem yöntem hem de içerik olarak

yurtdışına çıkmasının önüne geçmeliyiz.

Kıbrıs’ta 50 yıldır bir ezber şeklinde devam eden

Eğer bu para yurtdışına çıkması gerekiyorsa,

söylemlerin bırakılmasını ve yenilerinin düşü-

biz de bu paraları uzun vadede Türkiye’ye

nülerek ortaya konulmasını ve Kıbrıslı Türk

daha çok kazandıracak yatırımlar haline

akademisyenlerle de bunları konuşmalarını is-

getirmeye çalışıyoruz’’ dedi. Kanada’nın ardından Londra’da da hizmet vermeye başlayan danışmanlık şirketi

Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

Ozan Kaya

Sayfa 15’te

İngiltere'nin "Altın Üçgeni"ne kaçırılmaz yatırım fırsatı

tediğini kaydetti. Ezberleri artık bir kenara bırakmaları ve bu ezberler dışında ne yapabileceklerini oturup birlikte konuşmaları gerektiğini dile getiren Özersay, Kıbrıs’ta ne

Burak Baytu'yla, Baytu Realty olarak satışını

akşam Sherlock Holmes Plaza Ho-

Kıbrıs Türk ne de Kıbrıs Rum tarafının diğer

yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2nci projesi

tel’de düzenlendi.

tarafa kendi istek ve düşüncelerini kabul et-

olan NEF Bracknell projesiyle ilgili konuştuk.

World 17’in tanıtım resepsiyonu dün

Sayfa 4’te

tirebileceğini söyledi. Devamı Sayfa 13’te

Sayfa 19’da


2

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 3 vatanoz@avrupagazete.com GAZETECİNİN DOĞRU

ırkına, milliyetine, dinine, cinsiyetine,

DAVRANIŞ KURALLARI

cinsel eğilimine, hastalığına veya fiziksel, zihinsel özürlü olup olmamasına

Haber-Yorum: Haber ile yorum ve

dayandırılmamalıdır. Kişinin bu özel

görüş ayrımı açık yapılmalı, okurun ve

durumu, alay, hakaret, önyargı konusu

izleyicinin neyin haber, neyin yorum

yapılmamalıdır.

olduğunu kolayca seçebilmesi sağlanmalıdır.

Sağlık: Sağlık konusunda sansasyondan kaçınmalı, insanları umutsuzluk veya

Fotoğraf - Görüntü: Fotoğraf ve görün-

sahte umut verecek yayın yapılmamalı-

tünün güncel olup olmadığı açık bi-

dır. Tıbbi alandaki araştırmalar kesin-

çimde belirtilmeli, canlandırma

leşmiş sonnuçlar gibi

görüntülerde de bu, izleyicinin fark

yayınlanmamalıdır. İlaç tavsiyesinde

edebileceği biçimde ifade edilmelidir.

mutlaka uzmana danışılmalıdır. Hastanelerde araştırmalar yapan, bilgi ve gö-

Haber - İlan (Reklam): Haber ve yorum

rüntü almaya çalışan gazeteci, kimliğini

metinleri veya görüntüleri ile İlan - rek-

belirtmeli ve girilmesi yasak bölümlere

lam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir ka-

ancak yetkililerin izniyle girmelidir.

rışıklığa yer bırakmayacak ölçüde

Yetkilinin, hastanın veya yakınının izni

yapılmalıdır.

olmaksızın hastane ve benzeri kurumlarda hiç bir yolla ses ve görüntü alın-

Yargı: Hazırlık soruşturması sırasında

mamalıdır.

soruşturmayı zaafa uğratıcı, yönlendirici biçimde haber ve yorumdan kaçı-

Hediye: Yayın Öncesi kararlarla ve ya-

nılmalıdır. Yargılama sürecinde de

yınlarla ilgili ön yargı, kuşku yaratacak

haberler her türlü ön yargıdan uzak ve

her cinsten kişisel hediye ve maddi

kesinlikle doğruluğundan emin oluna-

menfaat reddedilmelidir.

rak sunulmalıdır. Gazeteci yargı sürecinde taraf olmamalıdır. Yargı kararı

Müessese Çıkarı: Gazetecinin bir basın -

kesinleşmedikçe, bir sanık suçlu ilan

yayın organındaki işlevini "Hak ve So-

edilmemelidir. Haberlerde ve yorum-

rumluluk Bildirgesi" ndeki hakları, so-

larda suçluymuş gibi değerlendirmeler

rumlulukları ve görevleri belirler.

yapılmamalıdır.

Gazeteci, bu mesleki çerçeve ile yayın organının çizgisi dışında, müessese çı-

Çocuk: Çocuklarla ilgili suçlarda ve cin-

karı söz konusu olsa dahi, hiçbir faali-

sel saldırılarda sanık, tanık ya da mağ-

yete gönüllü olarak veya zorla

dur (maktul) olsun, 18 yaşından

katılmamalıdır.

küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. Çocuğun kişiliğini

Özeleştiri: Gazeteci ile basın - yayın or-

ve davranışlarını etkileyebilecek du-

ganları, tekzip ve cevap hakkı gibi zo-

rumlarda, gazeteci, bir aile büyüğünün

runlulukların dışında da, yanlışları

veya çocuktan sorumlu bir başkasının

düzeltmeli ve özleştiri yapmalıdırlar.

izni olmaksızın çocukla röportaj yapmamalı veya görüntüsünü almaya ça-

Taraf olma: Gazeteci ve yayın organı,

lışmamalıdır.

her ne nedenle ve her ne biçimde olursa olsun, taraf oldukları bir olaydaki ko-

Cinsel saldırılar: Cinsel saldırı mağdur-

numlarını kamuoyuna açıkça belirtme-

larının fotoğrafları, görüntüleri veya

lidir. Yayın organı yahut yorumcu,

kimlikleri, açık kamu yararı olmadıkça

siyasi, ekonomik ve toplumsal tercihle-

yayınlanmamalıdır.

rinin doğrultusunda yayın yapabilir. Bu durumda bu tavır açıkça ortaya ko-

Kimlik veya özel durum: Açık kamu

nulmalı, ayrıca yorum ile haber - olay

yararı olmadıkça ve olayla doğrudan il-

ayrımı kesin biçimde yapılmalıdır.

gisi, bağlantısı bulunmadıkça, bir insanın davranışı veya işlediği suç, onun

Haftaya son bölüm


4

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

World 17 Londra’da Avrupa Ajansı / AVA| Londra bu. Türk markaları gerekli ilgiyi çok görmeselerde bunun tamamen markalaşmaktan kaynaklı olduKanada’nın saygın danışmanlık kuruluşlarından ğunu düşünüyorum. Londra’da sağlık turizmi ve World 17’in Yönetim Kurulu Başkanı Adam Evren giyim piyasası için de bir açıklık var. Sanırım çok saGaripoğlu, ‘‘Türk parasının yurtdışına çıkmasının tamıyoruz. Ürettiğimizi satmaya başlamamız lazım. önüne geçmeliyiz. Eğer bu para yurtdışına çıkması Türk markası altında’’ diye konuştu. gerekiyorsa, biz de bu paraları uzun vadede Türkiye’ye daha çok kazandıracak yatırımlar haline getir- ‘‘Türkiyeli şirketlerin yurtdışında markalaşmasını meye çalışıyoruz’’ dedi. Kanada’nın ardından sağlıyoruz’’ Londra’da da hizmet vermeye başlayan danışman- ‘‘Şu an da Türkiye’den yurtdışına açılmak isteyen lık şirketi World 17’in tanıtım resepsiyonu dün yatırımcı ve şirketlerimizin Kanada’ya özellikle Toakşam Sherlock Holmes Plaza Hotel’de düzenlendi. ronto’ya yumuşak iniş yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka bir anlamda Türkiye ve ‘‘Ürettiklerimizi Türk markası altında satmalıyız’’ Türkiyeli şirketlerin yurtdışında markalaşmasını Yerli ve yabancı çok sayıda işadamının katıldığı top- sağlıyoruz’’ diyen Garipoğlu, sorularımızı yanıtladı lantıda konuşan World 17’in Yönetim Kurulu Baş- . kanı Adam Evren Garipoğlu,‘‘Bizim asıl amacımız Neden Londra’yı tercih ettiniz? Türkiye’nin ve Türkiye markalarının yurtdışında ‘‘Londra’yı tercih etmemizin iki nedeni var aslında. markalaşması. Şu anda en güzel başardığımız şey Birincisi, şirketlerimizin ve yatırımcılarımızın Kana-

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

da’yı bira uzak bulmalarından dolayıdır. İkincisi, artık sağlam ve riski az olan Almanya pazarına birazda rekabet açısından İngiltere’deyiz. Üçüncüsü ise, burada çalışabilecek çok değerli partnerler bulduğumuz için Londra’dayız. Sonuç olarak Türkiye’ye dört saatlik bir mesafeden bahsediyoruz. Ben 8 in 800 kilometre ötede yaşıyorum. Dünya’nın bilinmese de ticaret merkezi olarak görüyorum ben. Ticaret erbabı olarak merkeze yer açmak sorunun cevabı olabilir.’’

Dolar kaybediyor olabilirsiniz ama ihracat arttıracaksınız Türkiye’den aldığınız ana maddelerle. Hedefimiz tabi ki bu. Bunun yanı sıra Londra’da neler yapılabilir? Şu an da Londra ekibimizin içerisinde bir doktor, bir avukat, eski bir muhasebeci ve hatta bir beden eğitimi hocası bile mevcut. Türkçe’nin yanında İngilzce, İspanyolca ve hatta Çince konuşan çalışanlarımız var. Yani hedefimiz sadece Londra değil. Bir şirket Kanada’dan kalkıp Londra’da açıldıktan sonra bu şirket daha da büyümeli..Diğer ülkelerde de büyümeli. Hedef bu. Londra’da verdiğimiz ilk hizmet ‘birleşik ofis hizmetleri’ oldu. Kanada’da yaptığımız ‘birleşik ofis hizmetleri’ne aynı şekilde Londra’da devam ediyoruz. Eskiden Türkiye’de TİM’in yaptığı şeyi biz daha küçük bir ölçüde burada yapmaya çalışıyoruz. Bir şirket Londra’ya geldiği zaman, bizim sağladığımız bir ofisle Londra’ya açılabilir. İlk olayımız bu. İkincisi ise markalaşmak. Türkiye’den gelen biri Londra’da nasıl markalaşabilir? Bunu bilen güzel bir ekibimiz var. Dürüstlük bu işte olmazsa olmaz. Şuan da bizim sunduğumuz şey budur.’’

Londra’daki beklentilerinizden ve buradaki hedef kitlenizden bahseder misiniz? ‘‘Kafamızda şöyle bir plan var. Türkiye’den zamanında buraya göçmüş Türklerin bir çatı altında toplanabilmesi. Çok iddalı mı? Evet, çok iddialı. İnsanoğlu’nun bir hissiyatı vardır. Başarılı projeler ve insanların etrafında otomatik olarak birleşirler. Biz kimseye gitmeden başarılı olabilirsek, değerli insanların etrafımızda toplanabileceklerine hep inandık. Londra’daki hedef kitlemiz herkes. Bizimle iş yapabilecek, Türkleri anlamaya ve dinlemeye hazır olan herkes bizim iş yapabileceğimiz işin yanında da muhabbetimizi arttırabileceğimiz bir kitledir. Gerçekleştirdiğiniz projelerden bahseden misiniz? Londra’nın tamamına inşallah ulaşabilmeyi umut ediyoruz.’’ ‘‘Eski bir Göztepe futbolcusu olarak, Toronto, Kanada’da bir Göztepe Spor Okulları projemiz mevcut, Londra’da yaklaşık 500 bin Türk yaşıyor. Burada bir bunun yanında aktif olarak sağlık turizmi alanında çok dernek ve iş örgütleri var. Bu anlamda, Lon- Türkiye’nin ilk lisanslı turizm firmasını Kanada’ya dra’daki Türklere insanlarına ne tür fırsatlar suna- açtık. Bu ne demek? Live Hospital, Medicana, Koç caksınız, onların işlerini nasıl kolaylaştıracaksınız? Üniversitesi…gibi bir çok Türk hastanelerine gelen ‘‘Bu soruya şöyle bir girişle cevap vermek istiyorum. hastaların evlerinden alınıp hastaneye götürülmeToronto bir Amazon’dur. Hep böyle söylerim. Ka- leri. Başarılı bir şekilde operasyona alınmaları, gerenada’da herşey yapılır, herşey bulabilirsiniz ama hiç kirse tatillerini Türkiye’de yaptıktan önce veya sonra birşey bulamazsınız! Çünkü erbabı yoktur. Lon- evlerine geri bırakılmalarından bahsediyorum. Türdra’daki Türklerin işinin erbabı olduklarını biliyo- kiye için bu çok önemli bir olay çünkü sağlık turizmi rum. Ticaret adamlarımız burada gerçekten güzel Türkiye’de ciddi kayıplar vermeye başladı. Yaptığıişler yapmışlar. Bu bizim için bir fırsat. Biz öncelikle mız diğer bir proje bu. Bir de Damat Giyim ile birTürk parasının yurtdışına çıkmasının önüne geçme- likte Amerika ve İngiltere’ye açılabilmesi için liyiz. Eğer bu para yurtdışına çıkacaksa uzun va- partnerler bulmaya çalışıyoruz. Yapılan anlaşma nedede Türkiye’ye daha çok kazandıracak yatırımlar ticesinde Damat Giyim, DS Damat ve Damat Twin haline getirmeye çalışıyoruz. Bu nedir? Siz paranızla markalarının aradıkları kalitede yatırımcıları onlara yurtdışında yatırım yaptığınızda, ihracat olarak ana götürebilmek ve bu büyük türk markasını Lonmalı Türkiye’den alıp, burada satmayı hedefleme- dra’da ve Amerika’da büyütebilmek için yapılan bir miz gerekiyor. Belki kağıt üzerinde 100 bin-200 bin dizi anlaşmalarımız mevcut.’’

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Geçtiğimiz Pazar (31 Mart 2019) yapılan yerel seçimler tanıdık, bildik yerel seçimler gibi değildi. Adeta genel seçim gibiydi, hatta genel seçimin de ötesinde iktidar iradesi için bir güven oyu niteliğinde idi. Bu şekilde gelişmesinin nedeni de iktidardı. Esasında halkın çok ezici bir çoğunluğu; yörelerine en iyi hizmet edecek adaydan ziyade, AKP Genel Başkanı Erdoğanve karşısındakiler olarak saflaştı ve bu şekilde oy kullandı. Örneğin ben, İstanbul’da, Kadıköyilçesinde yaşıyorum. Burada, caddelerde ve sokaklarda adaylardan çok daha fazla, hatta adayları bile gölgede bırakacak şekilde Erdoğan’ın resimleri ve sözleri vardı. Bu durum tüm Türkiye’de de böyle idi! Bu, dünyanın hiçbir demokratik ve çağdaş ülkesinde gözlenebilecek manzara değildi! Seçimler, öncesi de dahil hukuksuz, adaletsiz, dürüst olmayan bir ortamda gerçekleşti. İktidar, ekonomi yerlerde sürünüyor olmasına rağmen belediyeler de dahil devletin tüm kaynaklarını fütursuzca, seçim için kullandı. Ama her türlü haksızlığa, korkutmaya, baskıya ve tehdide rağmen halk iktidara hayır dedi ve güven oyu vermedi. İktidar, ekonomik iflasın ağır yükünü çeken ve Türkiyeekonomisinin yüzde 90’nını oluşturan tüm büyük şehirleri kaybetti ve MHP ile olan ittifaka rağmen yüzde 50’nin altında kaldı. Milliyetçi oyları konsolide eden MHP’yi ittifaktan çıkarırsak; bugün itibarıyla AKP’nin oyları yüzde 30-40 arasında bir yere, yani 2002’deki başladığı yere döner. Sonuç olarak; Türkiye’de halkın çoğunluğu bu iktidarı istemiyor! Seçimlerden sonra en çok konuşulan; umut edilen ve CHP’nin de yerel seçimlerde kullandığı “Mart’ın Sonu Bahar”şarkısındaki gibi baharın gelmesi beklentisi idi. Biliyorsunuz mart, ilkbaharın ilk ayı. Ama bulunduğumuz coğrafyanın uzun dönemli deneyimi bize göstermiştir ki; “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır”sözünde olduğu gibi bir anlamda mart ayı da hızı kesilmiş bir kış gibidir. Gerçek bahar nisanda başlar ve başladı! Eğer mecazi anlamda bir bahardan bahsediyorsak, yani iç barış, huzur, istikrar, demokrasi, özgürlükler, hak, hukuk, adalet ve refah diyorsak; hala bunun uzağındayız. İktidar, kendisi açısından güvenoyu niteliğindeki seçimi kaybettiği, halktan tokat yediği halde hala “Ben kazandım, dört yıl daha ülkeyi ben yöneteceğim” diyor. Meseleyi anlamamış ve sorunu içselleştirmemiş. İktidar bugüne kadar yaptığını yaparak devam edemez ve ülkeyi yönetemez. Size garanti ediyorum; bu kafayla işler daha da kötüye gidecek. Umarım yanılırım! Halktan güvenoyu alamayan bir iktidar, iflas ettirdiği ekonomimizi kurtarmak için nasıl acı bir reçete uygulayacak? Dünyanın her tarafında ekonomik acı reçeteler, halktan güvenoyu almış yeni iktidarların işidir. Ayrıca dünyanın neresinde görülmüş; sorunun müsebbibinin çözümün belirleyicisi olduğu! Olsa olsa sorun katmerleşir ve daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Gördüğüm kadarı ile iktidar, halkın desteğini kaybettikçe sertleşen ve radikalleşen, sertleştikçe ve radikalleştikçe marjinal gruplar hariç, halkın desteğini daha da çok kaybedeceği, içinden çıkılması zor bir girdaba girmiştir.

Türker Ertürk

İngiltere Yüksek Mahkemesi yargıcı:

“Erkeğin eşiyle cinsel ilişkiye girmesi

temel insan hakkıdır” Seçimlerden sonra bahar geliyor mu

İngiltere Yüksek Mahkemesi yargıcı Ant-

turkererturk@avrupagazete.com

ilişkiye girmesinin 'temel bir insan hakkı'

Bu girdaptan çıkabilmek, Türkiye’yi normalleştirmek ve mecazi anlamda baharı ülkemize getirebilmek için iki yol var; İktidarın 31 Mart yerel seçim sonuçlarından bir ders çıkarması, toplumu bölen, parçalayan, ayrıştıran ve iç barışımızı dinamitleyen söylemlerinden ve uygulamalardan vaz geçmesi, partizanlığa son vermesi, ülkemizi felakete sürükleyen çağdışı “Siyasal İslamcı”yaklaşımlarından ve “Yeni Osmanlı” hayalinden dönerek, Cumhuriyetinkurucu ideolojisine sahip çıkması, Bu seçenekler mümkün değil diyorsanız, acılı ve zor bir sürece hazır olun derim. İktidar, seçim öncesinde olduğu gibi seçim günü ve akşamı da yaptıkları ve yapmadıkları ile demokrasi açısından sınıfta kalmıştır. Hep hile ve manipülasyon peşinde oldular. İstanbuladayı Binali Yıldırım’ın “Ben kazandım”açıklaması, özel olarak incelemeye ve soruşturmaya değer. Yıldırımaçıklama yaparken dikkatle dinledim; emin olun kaybettiğinin farkındaydı, kazanmadığını biliyordu ve bu durum her halinden belli oluyordu. Sanırım bir üst akıl, daha sonra yapmayı planladıkları operasyonda ön almak ve durumsal üstünlük sağlayabilmek için kendisinden bunu istedi! Anadolu Ajansı’nın (AA) durumu ise evlere şenlik. AA devletin değil, iktidarın borazanı ve manipülasyon enstrümanı. Seçim akşamı da kötü siciline uygun işler yaptı. AA’nın bu durumu yeni de değil! 31 Ağustos 2013’de Pensilvanya’da, FETÖ’nün malikanesinin önünde eylem yaparken ve “Fethullah Gülen darbe yapmayı ve Humeyni gibi Türkiye’ye gelmeyi planlıyor” derken, o zaman AA’nın New Yorkmuhabiri olan Özgür Taştangörevinin gereği olarak bunu haber yapmış ve Ankara’ya göndermişti. Ama o zaman Gülenve iktidar beraberce iş kotardıklarından ve kumpaslar kurduklarından; bu haber AAtarafından sansüre uğratılmış ve halka duyurulmamıştı. İktidarın için seçim sonrası planı şu; öncelikle büyük şehirler olmak üzere (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya) muhalif belediye başkanlarını devletin ve AKP’li belediye meclis üyelerinin gücüyle başarısız kılmak ve halkı onlara oy verdiğine pişman ettirmektir. Bunun karşılığı, gerginlik demektir. Artık kimse bunu yemez! Bu kaybetme sürecini hızlandırır ve ülkemizi bir kaosa sokar, dostça uyarırım.

hony Hayden, erkeklerin eşleriyle cinsel olduğunu söyledi. Hayden, bu görüşünü akıl sağlığı zayıf-

Tedbir kararını hemen vermesi halinde

ladığı için kendi başına karar veremeye-

adamın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi du-

cek durumda olduğu belirtilen bir kadın

rumunda mahkeme kararına aykırı dav-

adına Koruma Mahkemesi tarafından açı-

randığı için hapse girebileceğini, ayrıca

lan davada dile getirdi.

bunu denetlemenin zor olacağını belirten Hayden şöyle konuştu:

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin talebiyle Koruma Mahkemesi, yargıçtan adı açıklan-

"Bir erkeğin karısıyla cinsel ilişkiye gir-

mayan

mesinden daha bariz bir temel insan

koca

için,

tedbir

kararı

çıkarmasını istedi.

hakkı düşünemiyorum. Bu yüzden meselenin etraflı bir şekilde tartışılması gere-

Mahkeme buna gerekçe olarak adamın 20

kir"

yıllık eşinin artık cinsel ilişkide rıza gös-

Hayden, davanın ileri bir tarihte görül-

termek istemeyebileceğini, aksi halde

mesine karar verdi ve çiftin adının açık-

bunun tecavüze gireceğini belirtti.

lanmasını yasakladı.

Yargıç Hayden ön duruşmada, kararını

'Kadın düşmanlığı meşrulaştırılıyor'

vermeden önce davayı ayrıntılı olarak incelemek istediğini söyledi. Robert Mueller: ABD'de siyasetin kade-

İşçi Partisi milletvekili Thangam Debbo-

rini belirleyebilecek gizemli isim Cellat

naire Twitter mesajında yargıcın kararına

yorgun olduğu için üç kez infazdan kur-

tepki gösterdi, "Bu karar, kadın düşman-

tulan idam mahkumu Eğitimde toplum-

lığını, kadına nefreti meşrulaştırıyor. Bir

sal

yargıç 'Bir erkeğin karısıyla cinsel ilişkiye

cinsiyet

eşitliğine

karşı

çıkan

dernekler ne diyor?

girmesi temel insan hakkıdır' diyor. İngil-

Japonya'da 13 eşcinsel çift evlenebilmek

tere'de hiçbir erkeğin böyle bir hukuki

için Sevgililer Günü'nde mahkemeye baş-

hakkı yoktur. Rızanın olmaması eşittir te-

vurdu

cavüz" dedi

Müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian, Londra'ya konser için geliyor.

Cem Adrian Konseri Avrupa Radyo / AVA| Londra

Cem Adrian 7 Nisan’da Londra’da. Ünlü şarkıcı Cem Adrian 7 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’ya konser için gelecek. Divaa

Event

Cem

Adrian

Cem Adrian 7 Nisan’da Londra’da

Biletler £35-£35-£55.

hayranlarına Londra konseri müjdesini

Bilet hattı: Tel: 07547 417863

verdi. Divaa Event’in başarılı organiza-

Online Bilet Satışı

törü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine

https://www.axs.com/uk/events/3697

yaptığı açıklamada Cem Adrian konseri-

87/cem-adrian-tickets

nin 02 İndigo salonunda yapılacağını, bi-

Bilgi Hattı: Tel: 07547 417863

letlerin az sayıda kaldığını belirtti. Simple

Londra Bilet Satış Noktaları:

Move Estates sponsorluğunda Divaa

- Tfc Edmonton

Event Ejder Doğuş, organizasyonuyla ve

- The Bazaar Enfield 

Miya Avukatlık, Mem&Laz brasserie, Di-

- Right holidays subeleri ( Haringey ve

yarbakır Restauran katkılarıyla yapılacak

Stoke Newington)

olan konser 7 Nisan 2019 tarihinde ger-

- Mezzo cafe Haringey 

çekleşecek.

- Rakkas Haringey


7

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Duyarsız olmamızın başımıza ne gibi belalar ge-

Mustafa Öz

tireceğini düşünmeden hareket ediyoruz. Sonbulunuyoruz. Bu dünyada yaşıyorsak bu doğayı, suyu, havayı, ağaçları bitkileri ve hayvanları korumamamız gerekiyor. Ava gittiğimizde onlarca hayvanı katlederek birde onlarla resim çektirenleri hep görüyorsunuz. Sokaklarda yaşamaya çalışan köpekler ve kedilere neler yapıldığını

görmüşsünüzdür.

Enver Kannur:

“Dijital vergi ödeme dönemi başladı”

rada bu neden böyle oldu diuye şerzenişlerde

Duyarlı Olalım

İnsanlığımızdan

utanmamız gerekiyor o ağzı dili olupta söyleye-

mustafaoz@avrupagazete.com

Tuğba Apaydın / AVA| Londra

İngiltere ekonomisine yön veren Türk işletmele-

meyen hayvanlara yaptığımızdan. Her gün bu

rinin sayısı her gün artarak büyüyor. Vergi ayı ola-

hayvanlara yapılan işkenceleri acımasızlıkları

rak bilinen Nisan ayında şirketlere önemli görevler

görüpte yüreği sızlamaya insan değildir bence.

En doğru en akıllı biziz ya !

Ne olur sanki onlara artan ekmeklerimizi versek. Evimizin önüne, yolların kenarlarına biraz su

Çöp yığınları oluşmuştur piknik yapılan yer-

koysak ölür müyüz. Bu hayvanlra bir bakınız.

lerde. Kalkıpta onları bir toplasakta bir yere bi-

Ortalığa tuvaletlerini yapmazlar. Kendilerine

riktirsek olmaz mı?

güler yüz gösteren, onlara şefkatli yaklaşan in-

düşüyor. Accounting Direct Plus Muhasebe ve Ye-

Accounting Direct Plus Muhasebe ve Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ortaklarından Enver Kannur, Avrupa Gazetesine özel konuştu.

minli Mali Müşavirlik Şirketi ortaklarından Enver

sonu kazanç belgesi, bütün bir yıl boyunca aldık-

Kannur, Avrupa Gazetesine özel konuştu.

ları maaşlarının bilgileri bu belgededir. 5 Nisanda biten yıl sonu ile 19 Mayısa kadar çalışanlara iletil-

“PS60, Payroll, making tax digital ready”

mesi gerekir. Verilmediği takdirde iş verenlere

Dijital ortamda vergi ödeme

para cezası vardır.”

sanları hiçbir zaman unutmazlar. Köpekler, ke-

Tabiki olurda kim yapacak o işi? Bunun tabiki

diler yabancılardan ve yabancı hayvanlardan

eğitimle ilgisi çok büyük.

ADPL Danışmanlık firması ortaklarından Yeminli

evimizi ve sizleri korurlar.

Eğitim insanlara düşünmeyi, karar verirken

Mali Müşavir Enver Kannur ile herkesin merak et-

araştırıp incelemeyisalık verir. Ülkemizde pro-

tiği konuları “PS60, Payroll ve de making tax digi-

“Making Tax Digital Ready, İnsanlar vergilerini di-

fesör olmuş birisi bile eğitimlilerin baş belası ol-

tal ready” konuştuk.

jital ortamda doğru ve de rahat bir şekilde yapabi-

***

lecekleri bir sistemdir. Herkes vermesi gereken

duğunu söylemiş.

Maaş bordrosu

Bilmem dağ başında ağaç oluklu, ağaç tan yapıl-

vergiyi daha kolay hesaplayıp verebilmesi için yapılmıştır. 1 Nisan ile de yürürlüğe girmiştir. 5

mış hayvanların ve oralardan geçenlerin yarar-

Neyse biz neler yapabiliriz onları düşünüp sıra-

lanması için bekleyen çeşmeleri. Sanki siz

layalım. Bir kere çevremizi temiz tutalım. Bu evi-

Enver Kannur: “İlk önce Payroll (maaş bordrosu)

Nisan ile biten vergi yılı 31 ocak gününe kadar ver-

geldiniz diye biraz daha neşeli ve canlı söyler şı-

mizi, kendimizi ve beraber yaşadıklarımızın

nedir ilk önce onu anlatarak başlayalım. İşçilerin

gilerini ödemeleri gerekiyor. Making Tax Digital

rıltılı türkülerini.

temizliğinden geçer. Çevreyi kirletmeyelim. Bu

her ay sonu veya haftalık iş yerleri maaşları ile bir-

sistemi ile vergi ödemelerini daha kolay yapabile-

yaşadığımız yerler sadece bize değil çocukları-

likte bordro vermesi gerekir. İşçilerin bordrolarını

ceklerdir. İlk gelen sistem ile KDV bilgilerini önce-

mıza, torunlarımıza ve geleceğimize yön verecek

isteme hakkı vardır. Bordro sistemi, iş sahipleri ta-

den ‘Excel’ ile tablodan hazırladıklarını “MTD” ile

durumlardan en önemlisidir.

rafındanda hazırlanabiliyor veya muhasebe ile ça-

KDV ye bağlı iş yerleri (cirosu 85 bin veya yuka-

lışıyorlar ise onlar hazırlıyorlardır. Her maaş

rıda) program ile vergilerini ödeyebileceklerdir.”

Ama bizler ne yaparız? Elimizi yüzümüzüyıkarız buz gibi suda birde oh

ödemesinde çalışan kişi bordrosunu almakla hak-

çekeriz.

***

Ama giderken yediğimiz artıkları oracıkta

Kullandığımız suyun değerini billim. Son yıllar-

hemde saçılmış olarak olarak bırakırarıp gideriz.

daki kuraklıkların baş sorumlusu biziz. Ağaç di-

Birde dolaşırken kırlarda, mesire yerlerinde gör-

kelim. Onları olduğunca koruyalım. Sonra hayat

düklerimiz ayıplar kızarız. Çünkü kendimizden

kaynağımız olan oksijensiz kalmayalım. Bunlar

başkasını düşünmez, kendimizin yaptıklarını

ilk aklıma gelenler. Sizler bunları daha çoğalta-

“P60 (yıl sonu kazanç belgesi) ise, kredi kartı

yaptırmayı unutmayın” diyerek uyarıda da bu-

görmeyiz.

bilirsiniz. Hepinize sağlıklar dilerim.

almak, mortgage almak için istenilen belgedir. Yıl

lundu Enver Kannur.Vergi Ödemesinin Dijitalinin

kıdır. Vergiler iş yerleri tarafından ödeniyor” diye-

‘Xero’ ile anlaştık

rek açıklamalarına başladı. “Making Tax Digital için biz ‘Xero’ ile anlaştık ve

Yıl sonu kazanç belgesi

şuanda piyasanın en iyisi olarak biliniyor, müşterilerimize biz onu kullanacağız.” “Kayıtlarınızı

Yapılması, hükümetin bireylerin ve işletmelerin vergi almalarını kolaylaştırmak ve işlerini en üst seviyede tutmak için kolaylaştırma planlarının anahtar bir parçasıdır. HMRC’nin tutkusu, dünyadaki dijital olarak en gelişmiş vergi idarelerinden biri olmaktır. Vergiyi (Tax) Dijital yapmak, vergi sisteminin çalışma biçiminde temel değişiklikler yapıyor - vergi idaresini şu şekilde dönüştürüyor: daha efektif, daha verimli, vergi mükelleflerinin vergi haklarını almaları daha kolay. North London Office 293 Green Lanes, London N13 4XS t: 020 8886 9222 f: 020 8886 7774 West End Office 2 Riding House Street London W1W 7FA t: 0203 725 5900 (Appointment Only) ADPL Istanbul Office ADM Partners, İçerenköy Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Süleyman Başkan İş Merk. No:84 K:5 D9 Ataşehir İstanbul, Turkey t: 0090 216 574 19 84 ADPL Nicosia Office Kredo Partners, Şaziye Hacı Maltizlar Sokak No:2/1 Ortaköy, Lefkoşa, Nicosia, North Cyprus t: 0090 392 223 42 01


9

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Haberler

MÜSİAD Birleşik Krallık Bangladeş-Türkiye iş gezisi Avrupa Ajansı / AVA| Londra MUSIAD Birleşik Krallık şubesi Bangladeşli iş adamları ile birlikte Türkiye de yatırım ve Türkiye ile ticaret için iş gezisi programı düzenleyecek Bangladeşli iş adamlarından oluşan 101 club üyeleri MUSIAD tarafından Türkiye’ye yatırım yapmak için 24-28 Nisan arası Türkiye ziyaret edecek.

Bangladeşli iş adamlarından oluşan 101 club üyeleri

Yaklaşık 40 iş adamı 4 gün boyunca iş görüşmeleri, iş toplantıları, fabrika ziyaretleri yaparak Türkiye de yatırım ve Türkiye ile ticaret konusunda bilgi alacaklar. Türkiye ziyaretine katılacak olan Bangladeşli iş adamlarından oluşan heyet özellikle: Gayrimenkul, turizm, sağlık, eğitim, tekstil, gıda, enerji ve medya alanlarına yatırım yapmak istemektedirler.

MUSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir,

Mustafa Demir

tirmeyi ümit ediyoruz. İki ülke arasındaki özellikle kültür, eğitim ticaret ve ekonomi alanlarındaki iş

Canary Wharf da One Canada Square da yapılan

birlikleri gelecek nesillerin refahı için en büyük

toplantıya MÜSİAD adına, MUSİAD Birleşik Kral-

miras olacağı inancındayız. Bu baglamda sizlere

lık Başkanı Mustafa Demir, MUSİAD Onursal

tekrar kisaca MUSIAD hakkinda bilgi vermek isti-

Üyesi Osman Cınık, MUSİAD Başkan Yardımcı-

yoruz.”

ları Mustafa Sevin ve Murat Bingöl, Genç MÜSİAD Başkanı Ali Aybakar ve MÜSİAD Genel

MÜSİAD Birleşik Krallık

Sekreteri Ali Demirci katıldı. 101 Club dan yönetim kurulu üyeleri: Zakir Khan, Mohammed Munim

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-

ve Sheikh Aliur Rahman başta olmak üzere diğer

SİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin,

101 Club üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantı ve ar-

barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlan-

dından yapılan akşam yemeği programı sonrası

dığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve ev-

Demir şu açıklamaları yaptı.

rensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dün-

Türkiye ve Bangladeş dost ve kardeş iki ülke

yada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 9 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İşadamları

“Degerli 101 kulüb uyesi kardeslerimiz, sizlerle ta-

Derneği”dir.

nismak bizler icin son derece mutluluk

11.000’i aşan üyesi ile MÜSİAD;

vericiydi.Beraber yaptigimiz toplantı ve ardindan

• 60.000’e yakın işletmeyi temsil eden ve yaklaşık

akşam yemeği ile kardeşlik seviyelerimizi ve bera-

1.600.000 kişiye istihdam sağlayan,

ber yapacagimiz is firsatlarimizi dile getirdik.

• Yurt içinde 86 irtibat noktası bulunan, üyelerinin

Farkli bir ulkede iki kardes ulkenin vatandaslarinin

sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve

bir araya gelmesi, ortak birseyler yapmak icin adim

kuruluşlarına yerinde ileten,

atilmasi bizler icin mutluluk vericiydi. MUSIAD

• Yurt dışında 93 farklı ülkede toplamda 223 nokta

UK olarak sizlerle birlikte kendimizi simdi daha

ile hizmet veren,

guclu hissediyoruz. Degerli kardeşlerim,Bangla-

İş dünyasına olduğu kadar toplumun diğer kesim-

deş'imizin 48'inci Bağımsızlık ve Milli Günü kutlu

leri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık

olsun. Türkiye ve Bangladeş dost ve kardeş iki ülke

merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını

olup her iki ülke arasında çok derin ve köklü iliş-

profesyonel düşünce zeminine oturtan, entelek-

kiler vardır. Türkiye ve Bangladeş her zaman bir-

tüel birikimini paylaşıma açan, “kamu yararına

birlerini desteklemiş ve zor zamanlarında

dernek” statüsüne sahip güçlü bir “Sivil Toplum

birbirlerinin yanında olmuşlardır. Türkiye ve Ban-

Kuruluşu”dur.

gladeşli vatandaşlarımız arasında geniş bir iş po-

MÜSİAD’ın misyonu; ulusal ve uluslararası dü-

tansiyeli bulunmaktadır. MUSİAD olarak bu

zeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir işa-

ilişkileri giderek daha çok geliştirmeyi ve derinleş-

damları derneği olarak, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üye sayısını artırmak, üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve kendi içinde sağladığı bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmaktır. MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir

Toplantıya MÜSİAD adına, MUSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir, MUSİAD Onursal Üyesi Osman Cınık, MUSİAD Başkan Yardımcıları Mustafa Sevin ve Murat Bingöl, Genç MÜSİAD Başkanı Ali Aybakar ve MÜSİAD Genel Sekreteri Ali Demirci katıldı.

ayrıca 24-28 Nisan da gerçekleşecek olan İstanbul programına katılmak isteyen iş adamlarının MÜSİAD genel sekreteri Ali Demirci’ ye ulaşmalarını 07852595555 ya da info@musiad.uk mail atmalarını rica etti.


11

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Limasollular Derneği’nden Atatürk okullarına destek Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Teröre Terör Diyemeyenler

17 yıldır İngiltere, Kıbrıs, Türkiye’de birçok tespitler

Gökhan Güler

veya müracaatlara verilen güzel yanıtlar ve desteklerle her bağlamda kendini her geçen gün yenileyen Limasollular Derneği yine güzel ce anlamlı bir girişimle Hornsey Atatürk okullarına bir destek bir omuz verdi. 23 Nisan’da Londra’da tüm Kıbrıslıları temsil edip 23 Nisan yüreklerine katılacak olan Atatürk Okulu öğrencilerine destek amaclı bütçelerinden £2000.- gibi sembolik bir miktarla katkıda bulundu.

Arife Retvan Anneler Gününü Dernek başkanı, Arife Retvan: "

Arife Retvan, Türker Çakıcı, Ayşe Zekai, Tevfik Zekai

Başarıdan başarıya yelken açan ve yarının kaptan-

çocuklarımızın Şehitlerimizi anma anneler gününü

tüm şehitlerimize rahmet ve saygı ile anar, vefalı ce-

ları olacak olan ve toplum içerisinde bugün bizlerin

kutlama ve göğüslerini gere fere Istiklal marşımızı

fakar ve yüreklerinde sevginin hic bir an eksilme-

olduğu görevleri üstlenecek olan çocuklarımıza

okumaları bizi büyük bir gurur deryasına sürük-

diği annelerin de Anneler Gününü kutlarız.Türker

destek vermek bizlerin görevidir. Az önce gururla

ledi. 37 yıldır bu önemli ve toplumsal görevi üstle-

Çakıcı’nın Limasollular Derneği Başkanı Arife Ret-

nip yürüten Atatürk Okulları başkanı Sayın Türker

van’a sunulan çicek ve hediye edilen Türk Bayrağı

Cakıcıyıda gönülden kutlarım.”

ise çok anlam taşıyordu.”

Anneler Günü

"Nerelisin? Kimlerdensin?"

Retvan: “Ayrıca gelmiş geçmiş ve halen görev

Törenin ardından ada çayı bahar karanfil karışımı

yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşek-

Kıbrıs’a özgü çayın ikramı ise sohbetle yudumla-

kür ederim. Bu vesileyle şehitler haftası nedeniyle

nırken anılar ve Kıbrıs insanına özgü "Nerelisin? Kimlerdensin?" soruları sonrası aralarında köylü akraba bulanlar oldu. Güzel bir gün , anlamlı bir buluşma , duygulu bir tören ve güzel bir paylaşımla mutluluk yaşandı.

Yeni Zelanda, tarihinin en büyük ve en acımasız dini terör eylemini yaşadı. Sırf Müslüman oldukları için terör saldırısına maruz kalan masum insanlar en savunmasız şekilde ibadetlerini yaptıkları bir esnada uğradıkları terör saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettiler. Terör eylemi için göçmen dostu, çok kültürlülüğü devlet politikası uygulayan Yeni Zelanda’nın seçilmiş olması göz ardı edilmemelidir. 28 yaşındaki İskoç asıllı Avustralyalı Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda’da, katliam yapmak için tercih ettiği bölgenin ismi “Christchurch”, yani “Hristiyan Kilisesi.” 50 Masum insan sırf Müslüman oldukları için Cuma namazlarını kılarken kurşunlanarak öldürüldü. İslamafobi vahşetiyle 50 kişi öldü. 20’si ağır 48’de yaralı var. Müslüman Dünyası, meydana gelen terör saldırısı sonrasında uluslararası kamuoyunun gerçekleştirilen terör eylemini lanetleyerek net bir tavır koymasını bekledi! Ancak bu tavır gelmedi! 11 Ocak 2015’te Charlie Hebdo saldırısı karşısında sergilenen duruş ve verilen mesaj Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami katliamı sonrasında neden yapılmadı? Uluslararası kamuoyu ne yazık ki Yeni Zelanda’da meydana gelen dini terör eylemi karşısında ne net bir tavır ortaya koyabildi! Ne de yaşananları terör eylemi olarak niteleyebildi! Bu durum her şeyden önce insanlığa karşı yapılmış bir yanlış ve samimiyetsizliktir! Acaba, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısı Hıristiyanlara yönelik olsa idi uluslararası kamuoyu nasıl bir tepki verirdi? Her kim ve nereden gelirse gelsin terör terördür! Terörün dili dini ırkı olmaz. Sözde medeni ülkeler Yeni Zelanda saldırısı sonrasında sınıfta kalmışlardır! Günümüz dünyasında benim dinimden olmayan beni çok ilgilendirmez şeklinde bir yaklaşım kabul edilebilir mi? Terör dini manada kategorize edilebilir mi? İslam adına terör eylemi yapan kişi ya da gruplar nasıl tüm Müslümanları temsil etmiyorsa, Hıristiyanlık adına terör eylemi yapan kişi ya da gruplarda tüm Hıristiyanları temsil etmez. Ancak, hangi dine yönelik olursa olsun ibadet yapanlara ve ibadethanelere karşı düzenlenen silahlı saldırıları terör eylemi olarak nitelendirip net bir tavır koyamama insanlık ayıbıdır! En hafif ifade ile samimiyetsizliktir. İnsan hakları ve dini özgürlükler konusunda övünmeye geldiğinde en önde yer alan çağdaş ülke temsilcileri neredeler? Uluslararası literatüre her türlü teorik tanımları yazan medeni ülke temsilcileri neden sus pus? Terör sözcüğü Latince ‘terrere’ kökünden gelmektedir. İlk kez Dictionnarire de l’AcademieFrançaise’nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Korkudan sarsıntı geçirme, korkudan dehşete düşmeye sebep olma anlamlarına gelmektedir. Teorik olarak insan hakları ve dini özgürlükler konusunda övünen medeni ülkeler iş uygulamaya geldiğinde neden sessizliğe gömülmüş vaziyetteler? Son yıllarda ırkçı, İslâm karşıtı terör saldırılarında ciddi bir artış olduğu göze çarpmakta. 2017’de Kanada’nın Quebec şehrinde Alexandre Bissonnette adlı ırkçının yaptığı cami saldırısında 6 Müslüman hayatını kaybetmişti. Daha sonra Darren Osborne adlı terörist İngiltere Finsbury Park’taki cami saldırısını gerçekleştirmişti. Aynı yılın Ramazan bayramının birinci günü, bu kez Newcastle’daki saldırıda, bayramlaşan Müslümanların üzerine sürülen bir araçla beş kişi yaralanmıştı. Yeni Zelanda’daki son saldırı, dehşet verici boyutları bakımından önceki saldırılarla kıyaslanmayacak yönlere sahip. Sanki de terörün uzanamayacağı yer olmadığını dünyaya göstermek istediler! Adeta “istersek en güvenli ülkeleri bile karıştırabiliriz” mesajı verilmek istenmiştir.


13

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Özersay: “Alim olmaya değil cesur olmaya ihtiyaç var” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cunhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay

1. Sayfadan devam Yeni düşünce ve diyalog sürecinin adada var olan şartlara uygun ve uyumlu olmak durumunda olduğunu belirten Özersay, var olan şartları göz ardı eden, arazideki şartlara uygun olmayan fikirlerin havada kalmaya mahkum olacağını kaydetti. Kıbrıs’ta fiiliyatta arazideki şartların ne olduğunu da sıralayan Özersay, Rum tarafının yönetim ve zenginliği Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmak istemediğini ve böyle bir iradeye sahip olmadığını kaydetti. Özersay, bunun BM raporlarında da söylenmeye başlandığını belirtti. Kıbrıs’ta 50 sene boyunca ezberlenmiş bir takım cümleler üzerinden bir ortaklık kurulmaya çalışıldığını dile getiren Özersay, “İki toplumlu, iki bölgeli federal ortaklık” cümlesini ezberlenmiş şekilde sürekli tekrarladıklarını ancak iki tarafın aynı cümle-

den farklı şeyler anlayıp farklı şeyler beklediğini söyledi. Kıbrıs’ta çözümün en temel parametreleri ve çözümün adı konusunda bile geçen 50 sene içerisinde farklı şeyler anlaşıldığını belirten Özersay, tekrar eden iki kesimlilikten, siyasi eşitlikten, “Kıbrıs’ta statüko devam edemez” cümlesinden iki tarafın farklı şeyler anlamasının bir realite olduğunu belirtti. Kıbrıs’ta bir federal ortaklığı hem bulmak hem de daha sonra yaşatmak anlamında bir federal kültür ve tecrübeye sahip olunmadığını da söyleyen Özersay, “3 yıllık bir işlevsel federasyon tecrübemiz var ki evlere şenliktir her bir yasanın geçmesinde ve devletin çalışmasında yapılmaması gereken ne varsa bu süre zarfında yapılmıştır” dedi. Bunlara ek olarak iki taraf arasında karşılıklı güven olmadığını ifade eden Özersay paylaşmaya dayalı bir federal ortaklığın güvenin olmadığı bir ortamda nasıl yaşatılacağı sorusunun havada durduğunu ifade etti.

İki taraf arasında federal ortaklığa olan ihtiyacın da farklı olduğunu belirten Özersay, Rum tarafının gerçekten böyle bir ortaklığa ihtiyacı olup olmadığının bir soru işareti olduğunu söyledi. Statükonun her iki tarafın da canını aynı oranda yakar bir niteliğe sahip olup olmadığının da bir diğer soru olduğunu dile getiren Özersay, “bugünkü statüko Rum tarafının canını acaba yakıyor mu” diye kendi kendilerine sormaları gerektiğini dile getirdi. Özersay, bu sıraladıklarına bakıldığında federal ortaklığın kurulup yaşatılması için gerekli olan şartlara adada sahip olunmadığının görüldüğünü kaydetti. 2017 yılında başarısızlığa uğrayan bir Kıbrıs Konferansının söz konusu olduğunu, BM’nin sonrasında 50 yılda yapmadığı şeyi yapmaya yeltendiğini ve bir değerlendirme sürecine ihtiyaç olduğunu, tarafların bundan sonra nereye gidildiğini oturup düşünmesini istediğini ifade etti. Dolayısıyla neyin mümkün ve gerçekçi olduğunu samimi bir diyalogla ela almaları gereken bir dönemde olduklarını ifade eden Özersay, Rum tarafının da artık neyin mümkün ve uygun olduğunun siyasi istismar olmadan oturup konuşmasının zamanı olduğunu söyledi. Sonraki süreçte BM Genel Sekreteri’nin tarafların nabzını tutmak üzere Kıbrıs Özel Danışmanıı olarak Lute’u görevlendirdiğini anımsatan Özersay, bu görevlendirmenin üzerinden 8 ay geçtiğini, Lute’un birçok temas yaptığını kaydetti ve Lute’un hala ortak bir çözüm vizyonu olup olmadığının cevabını bulup bulmadığını sordu. Lute’un artık daha fazla uzatmadan hazırlayacağı bir raporda tespitlerine yer vermesi için çağrıda bulunan Özersay, artık “miş gibi” yapma döneminin sona ermesini, ortak bir zemin yoksa BM’nin görevlendirdiği kişilerin bunu samimiyetle söylemesini istediklerini kaydetti ve BM’ye bu yönde çağrıda bulundu. En temel parametrelerde bile farklı şeyler anlatıyor ve algılanıyorsa, BM yetkililerinin bunu anlayacak kapasitede olduklarını kaydeden Özersay, çıkıp bunu söylemelerini istedi, ortak bir zemin ve ortak bir vizyon olmadığını görmek için alim olmaya gerek olmadığını ama cesaret göstermeye gerek olduğunu söyledi. Özersay, “Bizler artık Kıbrıs’ta emekliliği ertesinde cesaret gösterecek BM temsilcileri istemiyoruz” diye konuştu. Özersay bunları tecrübe sahibi bir müzakereci ve akademisyen olarak söylediğini ekledi ve şu veya bu model fark etmediğini, çıkış yolunun adada var olan ve her zaman var olacak olan iki ayrı kimlik ve iki ayrı halkın kendi kurumları ve kendi devletleriyle, adı ne isterse olsun barış içinde bir arada var olmasından geçtiğini kaydetti. Bunun farklı şekilde bir ortaklığa dönüşebileceğini ve buna her zaman için açık olmaları gerektiğini de dile getiren Özersay, paylaşmaya dayalı ortaklığın şartları bugün mevcut değilse, özellikle bilim insanlarının bunu açık yüreklilikle söylemesi gerektiğini vurguladı. Yeni fikirler ortaya koyarken ve düşünürken Kıbrıs’ta, Ortadoğu’da Doğu Akdeniz’de ve dünyadaki yeni faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Özersay, AB içindeki iki garantör devletten birinin AB’den çıkmaya çalıştığı yeni bir durumun ortaya çıktığını, bunun dikkate alınması gereken, yeni bir parametre olduğunu kaydetti. Bunun şartlarda köklü bir değişikliğe neden olacak bir unsur olduğunu dile getiren Özersay, Brexit süreciyle birlikte Türkiye’nin yanı sıra AB üyesi olmayacak bir garantör daha demek olduğunu söyledi. Özersay, bu durumda Birleşik Krallık ve Türkiye Cumhuriyeti arasında gerek ticaret gerekse başka alanlarda yeni ve farklı ilişki biçimlerin ortaya çıkabileceğini, potansiyel bir stratejik ortaklığın mümkün olabileceğini herkesin dikkate alarak değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. Doğal gazın, Türkiye’den adaya su getirilmesinin de yeni şartlar ve unsurlar olduğunu dile getiren Özersay değişmeyen şeyler de olduğunu kaydetti. Paylaşmaya yönelik isteksizliğin değişmediğini ancak değişmeyen en önemli unsurlardan birinin bu coğrafyada Kıbrıs adasının öneminin azalmaması ve artması olduğunu vurgulayan Özersay, bunu akıldan çıkarılmaması gereken bir faktör olarak değerlendirdi. Özersay, değişmeyecek bir başka unsurun da Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada kendi kendini yönetme ve kendi kaderini tayin etme hakkı için mücadelesi olduğunu, bunun bundan sonra da değişmeyeceğini vurguladı.


14

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Haberler

Memleketlerini tanımaya gidiyorlar

Avrupa Ajansı/ AVA| Londra Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) 12 kişilik bir heyetle, 8 -14 Nisan tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde, Kuzey Kıbrıs'ta olacak. 21 Ekim 2018’de faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere'den (KTGBİ), Özellikle İn-

Bakanı Fikri Ataoğlu da destek verdi.

giltere’de doğup büyüyen gençlerin, kül-

Bakan Ataoğlu, bakanlık olarak KTGBİ’ye

türlerini öğrenmeleri ve yaşatmaları için

destek olup, kültürel geziye öncülük et-

çalışıyor. Bu amaçla 8 Nisan'da Kuzey Kıb-

mekle, gençlere destek sözünü de tutmuş

rıs'a gidecek olan gençler, memleketlerinin

oldu. KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu,

kültürel ve tarihi değerlerini keşfetme fır-

gençlere sahip çıkıp desteklediği için

satı bulacak. Kuzey Kıbrıs'a düzenlenecek

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ata-

kültürel geziye, KKTC Turizm ve Çevre

oğlu’na teşekkür etti.

İŞÇİ PARTİSİ ENFIELD NORTH

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI

Kuzey Enfield milletvekilliği adaylığı için ismi gündemde olan İbrahim Doğuş, İşçi partisi lideri Jeremy Corbyn ile arası çok iyi Avrupa Ajansı/ AVA| Londra

İbrahim Doğuş’un adaylığı

İşçi partisinin ( Labour) güçlü olduğu

Uzun yıllardır Türk, Kıbrıslı Türk ve Kürt

Kuzey Enfield (Enfield North) bölgesinin

toplumları bünyesinde yürüttüğü önemli

eski işçi partili milletvekili Joan Ryan’in

çalışmalarla gündemde olan Ibrahim

partisinden istifasının ardından boşalan

Doğuş 7 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve

bölgede İşçi partisinin yeni aday belirleme

Britanya ilişkileri üzerine çalışma yürüten

çalışmaları devam ediyor. Aralarında

saygın düşünce kuruluşu CEFTUS’un di-

Türklerinde bulunduğu yoğun sayıda

rektörlüğünün yanısıra British Kebab

etnik azınlıklara mensup toplumların yaşa-

Awards ve Centre for Kurdish Progress ile

dığı Kuzey Enfield bölgesi milletvekili

İşçi partisinin küçük ve orta ölçekli işletme-

adaylığı için ismi öne çıkan İbrahim

ler gurubu olan SME4Labour’un başkanlı-

Doğuş’un adaylığı gündeme geldi.

ğınğ yürütmekte.


15

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı:

“Spor kampları organizasyonlarının

sayısı en az yüzde yüz arttı“ Avrupa Ajansı / AVA|

bir potansiyele sahip olduğunu bütün dünyaya tanıtılması noktasında da fark yaratan bir adım ol-

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-

muştu. Spor turizmi noktasında da önemli

rem Kasapoğlu, spor turizmi konusunda, hemen

ilerlemeler kaydettik. İlk yılımızda, HESTOUREX

hemen bütün branşlarda spor kampları organizas-

2017’de, katılımcı kalkınma ajanslarıyla birlikte

yonlarının sayısının en az yüzde yüz arttığını be-

yaptığımız tanıtımlar sayesinde, Erzurum ve Kay-

lirterek, "Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya

seri'deki kış sporları imkanlarını tanıtmıştık. Yaz

yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı."

aylarında bu illerin yüksek irtifa spor kampları için

dedi.

uygun olduğunu anlatan akademik paneller orga-

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı himaye-

nize edip, alım heyetlerinin katılımlarını sağladık.

sinde ANFAŞ Expo Center'de düzenlenen, Dünya

Sonucunda ise Kayseri ve Erzurum'da, yeni an-

Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergi-

trenman tesislerin yatırımları yapıldı. Tesisler se-

si'nin (HESTOUREX 2019) açılış töreninde, HES-

zonları dışında kalan yaz aylarında da dolu

TOUREX'in ilkinin 2017 yılında, Dışişleri Bakanı

kalarak, gerek bölge ekonomisine, gerekse spor tu-

Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde gerçekleş-

rizmine büyük katkıda bulunuyorlar. Spor turizmi

tirildiğini hatırlattı.

konusunda, hemen hemen bütün branşlarda spor

Organizasyonun gerek ülke, gerekse dünya tu-

kampları organizasyonlarının sayısı en az yüzde

rizmi için çok önemli görüşmelere, iş kontratlarına

yüz arttı. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya ya-

imza atılmasına imkan sağladığını aktaran Kasa-

yılması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı."

poğlu, fuarın, Türkiye'nin sosyal, coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak, bu vesileyle de turizmdeki ağırlıklarını artırabilmek mak-

"İvmelenme, önümüzdeki süreçte de devam edecek"

sadıyla önemli bir kapı açtığını bildirdi. Uluslararası standartların üzerindeki devlet hasta-

HESTOUREX 2018'de toplamda 235 firma ve

nelerinin, şehir hastanelerinin ve özel sağlık ku-

kurum arasında, toplamda 50 binden fazla ikili iş

rumlarının tanıtımlarının gerçekleştirildiğini ifade

görüşmesi gerçekleştirildiğini vurgulayan Kasa-

eden Kasapoğlu, fuar vesilesiyle Türkiye'nin sağlık

poğlu, bu rakamların Türkiye'nin yaz turizminde,

lanması, hem spor kulüplerinin sayısının artması,

turizminde iddialı olduğunu, bu alandaki imkan-

sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor tu-

hem de spor turizminin ülkemizde gelişmesi adına

larının dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle kıyas-

rizminde de ağırlığını artırdığını söyledi.

tesisleşmeyi, stratejik hamlelerimizden biri haline

Şükür Harmanda Özel Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü

getirdik. 2002 yılına kadar ülkemizdeki mevcut

landığında son derece kuvvetli olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, gayret göstererek yatırımları ve tanı-

spor tesisi sayısı bin 575 iken, 2002'den sonra baş-

Organizasyon neticesi, sağlık turizmiyle ilgili ola-

tımları artıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

latılan tesisleşme hamlesiyle bugün bu sayı 3 bin

rak tesislerin tanınırlığını artırmanın yanında, ilgili

"İnşallah Türkiye’yi spor turizminde bir marka ha-

500'lerin üzerine çıktı. Yalnızca sayısal bir artışa

kurumlar ve yurt dışından gelen heyetlerle 10 mil-

line getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle,

değil, aynı zamanda nitelik olarak da ülkemize

yar liranın üzerinde kontrat imzalanmasına imkan

çok çalışarak hayata geçireceğiz. Spor, Türkiye için

önemli tesislerin kazandırıldığı bir döneme imza

sağladıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

çok önemli. Bizim için sporun, ekonomik, sosyal

attık. Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın en iyi,

"Hamdolsun bu alanda Türkiye'nin ağırlığı her

ve ticari değerlerinin yanında, ülkeler arasındaki

teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesisle-

geçen gün daha da artıyor. Ülkemiz, sağlık turiz-

ilişkileri de geliştiren, iyileştiren bir anlamı var. İn-

rine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz

minde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru

sanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin

spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük

düğünü aktaran Kasapoğlu, özellikle snowblade,

emin adımlarla yürüyor. Bir diğer taraftan HES-

sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görü-

spor organizasyonları, her branşta hazırlık kamp-

snowkite, skibobbing, snocross gibi kış ekstrem

TOUREX, ülkemizin, spor turizminde de önemli

yoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisi-

ları ve hazırlık turnuvaları organizas-

sporları ve su ekstrem sporları konusunda destek-

nin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil,

yonları için aranan ülke haline

Aktüel Event Müdürü Ozan Kaya

lerinin olacağını bildirdi.

bütün dünya insanları nazarında güçlü ol-

geldik. Türkiye'nin iklim özellik-

Kitesurf, Paddle Tennis, Kısa Triatlon gibi ilgi çe-

duğuna inanıyoruz. Bu nedenle, Cum-

lerinin de bütün spor dalları için

kici, dünyada katılımcı sayısı ve izlenebilirliği her

hurbaşkanımız

Tayyip

son derece elverişli olmasını ay-

geçen gün artan görece yeni spor branşlarını ve or-

Erdoğan'ın liderliğinde özellikle son 17

rıca büyük bir avantaj olarak

ganizasyonlarını da iyi analiz etmeye çalıştıklarına

yılda çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik.

görüyoruz."

değinen Kasapoğlu, "Bütün bunların yanında

Hem gençlerimizin spora erişiminin sağ-

Antalya, İzmir, Erzurum, Trab-

kendi hinterlandımızın merkez spor turizmi ülkesi

zon, Mersin, Samsun başta olmak

konumunu güçlendirmek için spor ve sporcu sağ-

üzere, hemen hemen bütün şehirleri,

lığı ve gelişimi merkezleri konusunda da çekim

bütün branşların istek ve taleplerine

merkezi haline gelme hedefimize emin adımlarla

Recep

cevap verecek niteliklerle donattıklarına işaret eden

yürüyoruz.

Kasapoğlu, sporda ortaya koydukları bu ivmelen-

Özellikle üniversiteler ve akademik camiamız, bu

menin, önümüzdeki süreçte de devam edeceğini

hususlarda çalışıyorlar. Bütün bunlar, Türkiye’nin,

ifade etti.

spor turizminde, 'Nitelikli bir şekilde ben de varım.' demesidir. Spor turizmi noktasında perspektifimiz,

"Markalama ve pazarlama büyük önem arz ediyor"

uluslararası eksende tesisleriyle, imkanlarıyla, teknolojisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmektir. Markalama ve pa-

Ekstrem spor turizminin de branş ve bölge açısın-

zarlama da bu anlamda büyük önem arz ediyor."

dan çeşitlendirilmesi noktasında çalışmaların sür-

diye konuştu.


16

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

TUNCAY ÖZKAN’DAN CHP İNGİLTERE

SEÇİMİNE ÇAĞRI Avrupa Ajansı / AVA| Londra

dersiniz ekonominin en yoğun olduğu illerin CHP'nin eline geçmesi gerçekten çok büyük bir

Türkiye ana muhalefet Partisi olan Cumhuriyet

başarı. Çünkü halk da dedi ki artık yeter. Eko-

Halk Partisi (CHP) geçen Pazar günü yapılan

nomik boyutta zor durumlar bekliyor Türkiye'yi.

Türkiye Yerel Seçimlerde Türkiye’nin en büyük

Bu belediyelerimizde bizim yönetimimizden in-

6 şehrini kazanarak büyük başarıya imza attı.

sanlara iş anlamında 'mutfaklarına' anlayışıyla

CHP İngiltere Birliği, 21 Nisan 2019 tarihinde

yansıtabilecek Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş

genel kurulunu yapacak ve yeni başkanını seçe-

gibi büyükşekir belediye başkanlarımız gerçek-

cek. CHP İngiltere Birliği Başkan yardımcısı

ten çok güzel işler başaracaktır. Biz onların ar-

olan Kazım Gül, başkan adaylığını açıkladı.

kasındayız

Kazım Gül Avrupa Gazetesine özel bir açıklama

göreceğiz.”

inşallah

daha

güzel

günler

yaptı. Kazım Gül’ün başkan adaylığı ve seçim açıklaması şöyle: CHP İngiltere Başkan adayı Kazım Gül Avrupa Gaazetesi’ne şunları söyledi:

İngiltere CHP'nin seçimleri var 21 Nisanda. Siz Başkan adayısınız. Neler öneriyorsunuz ?

“Biliyorsunuz gündemde şu an Türkiye'deki yerel seçimler. 3 dönemdir İngiltere Birliği’nin

“21 Nisan'da burada da Londra’da bahar olacak

başkan yardımcı olarak yönetiyorum ama son 6

inşallah. 21 Nisan'da CHP'ye gönül veren halkı-

aydır başkan olarak yönetiyorum. Dün Türki-

mızı Selbe Centre'de oy kullanmaya davet edi-

ye'de bahar havası esiyordu. Biliyorsunuz söy-

yoruz. Burda da güzel bir atmosfer olsun,

lemlerimizde 31 Mart'tan sonra baharın

insanlar bir araya gelsin birleşsin. İngiltereki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ekim ayından Londra ziyaretinde CHP İngiltere Başkan yardımcısı Kazım Gül’e Adalet yürüyüşü kitabını hediye etmişti.

geleceğini 1 Nisan'da baharın

CHP'nin Türkiye'ye katkısı olsun bi-

olacağını söylemiştik. Ve bu

liyorsunuz burada da 1900'e yakın

gerçekten çok güzel bir şeklde

üyemiz var ileride 5 bine 10 bine kat-

yeni yönetimi desteklemelerini istiyoruz. El bir-

oldu İstanbul, Ankara, İzmir,

larız. Türkiye'de illerideki seçimlerde

liği ile daha ileri seviyelere götürmek istiyoruz.

Adana, Mersin, Eskişehir ve

de daha önceki yaptığımız gibi başa-

İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri atlataca-

rılı bir seçim geçirilmesine yardımcı

ğız baharı buraya getireceğiz.”

daha birçok büyükşehir beledi-

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şunları söyledi: “Bugün 1 Nisan, bugün Türkiye’de baharın gel-

yelerimizi aldık. Bir değişim oldu daha da güzel

oluruz. Biliyorsunuz yurtdışındaki birliktelik

olacak. Şu anda sizler de takdiredersiniz ki

çok önemli. Avrupa genelinde Cumhuriyet Halk

Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğ-

Partisi örgütlemeleri bir kaç senedir çok güzel

lu'nun çok güzel aday tespitleriyle güzel bir ba-

bir şekilde devam ediyor. Genel merkezimizin

• Tarih: 21 Nisan 2019, Pazar

Kazım Gül kardeşim benden bütün İngiltere-

şarı elde ettik. İnşallah bu başarı devam edecek

olan katkısı göz ardı edilemeyecek büyük bir

• Saat: 10:00 – 16: 00

deki üyelerimiz seçimlere katılmak konusunda

halkımız da artık gördü neyin ne olduğunu, eko-

katkı. İnsanların 21 Nisan'da gelip bizimle be-

• Yer: The Selby Centre

teşvik eder bir video göndermemi söyledi. Onu

nomik krizinin ne kadar büyüdüğünü. Farke-

raber olmalarını oy kullanmalarını istiyoruz,

• Adres: Selby Rd, Tottenham, N17 8JL London

kırmıyorum, Kazım'a başarılar diliyorum. İngil-

Seçim Bilgileri

diği gün, İngiltere’de de bahar 21 Nisan sonradan gelecek. Seçimlerimiz var, bu seçimlerde

tere’deki bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ve seçime katılmanın baharın coşkusunu arttıracağını söylüyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Mesafeler önemli değil gönüller bir. Sizi çok seviyorum.”

Kazım Gül’e destek Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, Avrupa Gazete ofisine gelen Kazım Gül’e CHP bayrak flama ve rozetleri hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Londra’ye getirerek konferans yapan Avrupa Gazetesi, tüm CHP bayrak flama ve rozetlerini başkan adayı Kazım Gül’e hediye etti.

Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, Avrupa Gazete ofisine gelen Kazım Gül’e CHP bayrak flama ve rozetleri hediye etti.


17

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Haberler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı Kutlaması

İşçi Partisi'nde Enfield North milletvekiliği için İbrahim Doğuş’un adı gündemde

Avrupa Ajansı/ AVA| Londra TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği’nin, Türk Dernek Okulları’nın katılımıyla her yıl düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması bu yıl 22 Nisan 2019 Pazartesi günü 25 Red Lion Square, Holborn, WC1R 4RL adresinde yapılacak. Törene Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) katkılarıyla Türkiye’den gelecek olan “ TRT Rafadan Tayfa” ekibi de özel bir gösterim yapacaktır. Tüm halkımız davetlidir.

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100.’sünün kutlanacağı 19 Mayıs Atatürk TC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri-

Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği, bu yıl

nin hazırlıklarını sürüyor. 19 Mayıs 2019 Pazar günü, White Hart Lane Spor komplekslerinde yapılması düşünülen kutlama törenine İngiltere’de eğitim veren Türk Dernek Okulları’nın yanı sıra gençlik kuruluşlarınında katılımı bekleniyor. Kutlama törenlerine katkı sağlamak isteyen gençlik kuruluşlarının TC Eğitim Müşavirliği ve KKTC Eğitim Ataşeliği ile iletişime geçmesini hatırlatıldı.


19

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

İngiltere'nin "Altın Üçgeni"ne kaçırılmaz yatırım fırsatı Emlak Yatırım Danışmanı (Realty Consultant ) Burak Baytu'yla, Baytu Realty olarak satışını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2nci projesi olan NEF Bracknell projesiyle ilgili konuştuk. NEF'in Bracknell projesi, İngiltere'nin "Altın Üçgeni" tabir edilen bölgede, Windsor ve Ascot gibi aristokrasinin yoğun olduğu bölgenin ortasında çok değerli bir konumda. Avrupa Ajansı / AVA| Londra Burak Baytu'yu, İngiltere'deki Türk toplumu yakından tanıyor. Pek çok kişinin, 2000'li yılların ortasında Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na sponsorluk desteği ve Türkiye'den İngiltere'ye getirdiği bir çok sanatçı organizasyonu ile hatırladığı başarılı iş adamı aynı zamanda Ankara Anlaşması'nın İngiltere'deki ilk jenerasyon Türk girişimcilerinden.

Baytu Realty Emlak Firması

Emlak Yatırım Danışmanı (Realty Consultant ) Burak Baytu

Uzun zamandır Türkiye ile İngiltere ara-

dünya markası olan NEF'in Bracknell pro-

kadar 1 milyon kişiye ulaşacağı hesaplanı-

niyle müşterilerimiz için gerçek manada bir

sında mekik dokuyan Burak Baytu, mer-

jesi, İngiltere'nin "Altın Üçgeni" tabir edilen

yor. Bu da bölgede talep artışıyla birlikte

fırsat olduğuna kanaat getirdik.

kezi Londra'da olan Baytu Realty emlak

bölgede, Windsor ve Ascot gibi aristokrasi-

emlak fiyatlarının yukarıya doğru gitmesi

firmasıyla hem Türkiye'deki Türk'lere İn-

nin yoğun olduğu bir bölgeyle bir çok tek-

anlamına geliyor. Bracknell, bu "Altın

giltere'de emlak yatırımı fırsatları sunuyor,

noloji firmalarının merkezlerinin olduğu

Üçgen" içerisindeki en son gelişim bölgesi.

hem de Türkiye gayrimenkullerinin yurt-

bölgenin ortasında çok değerli bir ko-

Çevre kentlere göre bugüne kadar fiyatlar

dışına satışında aktif bir rol oynayarak ül-

numda. İngiltere devletinin bölgenin geli-

daha düşük seyretmiş. Şimdiden bölgenin

Global çözüm ortağımız Keller Williams

keye döviz girişine katkıda bulunuyor.

şimi için ayırmış olduğu £768 milyon ve

çehresi ve bununla birlikte de popülaritesi

bünyesindeki 1100 profesyonel emlak da-

bunun neticesinde £240 milyon harcanarak

arttı. Tüm bunlar da haliyle emlak fiyatla-

nışmanıyla Türkiye'nin bir çok yerinde hiz-

inşa edilip, bizzat Kraliçe tarafından açılan

rına yansıyacak.

met veriyoruz. Hepsini sayamasam da

NEF Bracknell yatırım projesi

Bodrum, İstanbul, Bursa, Adana, Antep,

The Lexicon alışveriş merkeziyle, Bracknell Burak Baytu'yla, Baytu Realty olarak satı-

kent merkezi daha şimdiden bambaşka bir

şını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2nci

çehreye büründü.

NEF'in projesinden bahsetmeden önce biraz Bracknell'dan bahsedebilir misin? Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki bir

Peki neden NEF'in Bracknell projesi?

Antalya, Trabzon illerimizdeki Bölge Müdürlüklerimizle Türkiye'nin gayrimenkul

Bir kere her şeyden önce NEF Türkiye'nin

pazarında fark yaratıyoruz. Baytu Realty

gururu ve sektöründe uluslararası bir

olarak Keller Williams'ın bu muhteşem gü-

firma. Bunun da gücüyle hem Türkiye'den

cünü Türkiye'nin emlak piyasasını yurtdı-

hem de başta Ankara Anlaşmalı Türkler

şına açmak, hem gurbetçi Türkler'e hem de

Bu gelişim projesi neticesinde bölge nüfusu

olmak üzere yakın dönemde İngiltere'ye

özellikle de Müslüman kökenli ülkelerin

hali hazırda 2017 yılında 250.000 kişiden

gelmiş olan tüm Türkler için İngiltere'de ev

Avrupa'daki göçmen halklarının Türki-

750.000 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 2024 yılına

kredisiyle konut sahibi olma imkanını su-

ye'de yatırım yapılmasına aracılık ediyo-

nuyor. Bunun için İngiltere'deki kredi skor-

ruz.

projesi olan NEF Bracknell projesiyle ilgili konuştuk.

Baytu Realty olarak başka projeleriniz de olacak mı?

Tüm bu gelişmelerin bölgede emlak fiyatlarına etkisinin nasıl olması öngörülüyor?

larına

değil,

Türkiye'deki

finansal

Tatil evleri

imkanlarına bakarak kredi kullanımının kapısını açıyor. Dahası, 3 yıl da kira garan-

Baytu Realty olarak satışını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2.nci projesi olan NEF Bracknell projesi

tisi imkanı sunuyor. Kiraya vermek isteme-

Yabancılar için lüks ancak Avrupa bütçele-

yip, kendi evinde oturmak isteyenler için

rine göre son derece uygun koşullarda tatil

de güzel haber; evler Mayıs 2019'da teslim

evleri temin ediyoruz. Kendi gurbetçileri-

ediliyor.

miz için de çok karlı arazi, ticari gayrimen-

Baytu Realty olarak biz aslında bugüne

kul ve yazlık konutlar temin ediyoruz. Bu

kadar hep "Alıcı Temsilcisi" olarak hizmet

yaz Türkiye'ye geldiklerinde tüm gurbetçi-

verdik ve hiç "proje" satışı yapmadık.

lerimizin Baytu Realty Whatsapp Bussiness

Ancak, NEF Bracknell projesinin gerek alım

hesabımıza

koşullarındaki kredi kolaylığı, gerek kira

(+442081808616) bir Bölge Müdürlüğü-

garantisi, gerekse mobilyalı olarak anahtar

müze ziyaret etmek üzere randevu yapma-

teslim tabir edeceğimiz şekilde ve hemen

larını salık veriyorum. Bu, çok karlı bir yaz

Mayıs 2019'da teslim edilecek olması nede-

geçirmelerine açılan kapı olabilir.

atacakları

bir

mesajla


THY'nin Londra - Antalya doğrudan seferleri başladı 20

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

günlük doğrudan seferler başlattığı bildirildi.İlki geçen pazar yapılan uçuşta gerçekleştirilen çekilişle

Türk Hava Yollarından (THY) yapılan yazılı açık-

iki yolcuya Londra-Antalya gidiş dönüş bileti he-

lamada, şirketin Londra'daki Gatwick Havalimanı

diye edildi. THY ocak ayında da Londra-Ankara

ile Antalya Havalimanı arasında 26 Ekim'e kadar

direkt uçuşlarına başlamıştı. THY Büyük Britanya adasında İngiltere'de Heathrow, Gatwick, Birmingham, Manchester havaalanları ile İskoçya'da Edinburg Havaalanı olmak üzere 5 noktadan Türkiye'ye sefer düzenliyor. Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile Thy Londra Müdürü Celal Baykal kurde kesti.

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile Thy Londra Müdürü Celal Baykal kurde kesti.

Metin Bayram ve Nilüfer Bayram Türk Hava Yolları Londra - Antalya uçuşunun ilk yolcularındandı

KKTC Londra Temsilciliğinde İş dünyasıyla iletişim ve işbirliği toplantısı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Temsilciliğimiz Birleşik Krallık’taki iş insanlarımız ve Avrupalı Türk Markalar Birliği yönetimi, üyelerine yönelik biraraya gelinme, iletişim ve işbirliği imkanlarını artırmak amacıyla sosyal toplantı düzenlemiştir. Bahsekonu etkinliğe TC Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve çok sayıda iş insanımız katılmıştır. Büyükelçi Tuncalı, markaları, Londra’da önemli piyasa değerlerine sahip iş insanlarımızı, ülkemizdeki iş insanlarımızla da buluşturarak yapılacak panel, ziyaret, toplantı gibi etkinliklerle Kıbrıslı Türk markalarla işbirliği, paylaşma ve ticaret imkanlarını artırmanın hedeflenmekte olduğunu belirtmiştir. Bu akşamki buluşmanın ilk sosyal tanışma toplantısı olduğunu bilahare ülkemizdeki Bakanlıklarımız ve Odalarla da istişare edilerek koordineli adımlarla daha geniş pazarlara ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirtmiştir.

TC Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve KKTC Londra Temsilci Büyükelçisi Oya Tuncalı

THY'nin Londra - Antalya doğrudan seferleri başladı


21

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Ayhan Peker den değişim ve yenilik sözü Ayhan Peker, CHP İngiltere Birliği 5. dönemi için başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ayhan Peker, “Dürüst Liderlik, Güçlü Yönetim” sloganı ile yola çıktıklarını, dürüst ve adil bir seçim olmasını dilediklerini ve İngiltere toplumunun 22 Nisan sabahı çok daha farklı bir CHP İngiltere örgütü ile uyanacağını belirtti.

CHP nin İngiltere de ilk olarak örgütlenmeye başladığı zamandan beri, yapılan tüm çalışmalar da aktif olarak görev almış ve emek vermiş bir partili olduğunu söyleyen Ayhan Peker, parti yapılanmasında nelerin doğru yürümediğini çok iyi bildiğini ve tüm bu problemlere çözüm getirmek için başkan adayı olduğunu açıkladı. Uzun yıllardır CHP İngiltere Birliği için çalıştığını, ancak gelinen yerin, şu anki yöneticiler de dahil olmak üzere, hiç kimseyi tatmin etmediğini vurgulayan Peker, CHP İngiltere Birliği’nde yeni bir anlayışın

egemen olması gerektiğini söyledi. Bu anlayışında “hiç bir üyesinin, hiç bir bileşenin dışında kalmayacağı, ötekileştirilmeyeceği bir CHP İngiltere Birliği düşüncesi” olduğunu söyledi. “Küçük olsun benim olsun” düşüncesini doğru bulmadıklarını belirten Peker, bundan sonra “Büyük olacak, hepimizin olacak” dedi.

“Mevcut yapılanma hiç kimseyi mutlu etmiyor” Arkadaşları ile mevcut yapılanmanın neden hiç kimseyi mutlu etmediğini masaya yatırdıklarını,

toplumun tüm kesimleriyle bu konuda görüşmeler yaptıklarını, nereler de hata yapıldığını, nasıl hatalar yapıldığını, derinlemesine tartıştıklarını söyleyen Ayhan Peker, yeni bir başlangıca ve anlayışa ihtiyac olduğu sonucuna vardıklarını belirtti. Bu konuda yanlız olmadıklarını, partinin bütün bileşenlerinin, toplumun tüm kesimlerinin hemen hemen aynı şeyleri düşündüğünü, tüm yaşananları tecrübe hanelerine yazdıklarını ama artık ileriye bakmak zorunluluğunda olduklarını iletti. Mevcut hali ile parti binasının sürekli kapalı tutulduğunu, birlik olarak hiç bir etkinliğin yapılmadığını, yapılan etkinlik ve toplantılara üyelerin hiç birinin ilgi göstermediğini, üyelerin örgüte küstüğünü, örgütün ne yazık ki kurumsallaşamadığını söyleyen Ayhan Peker, örgütü tekrar umut haline getirmek istediklerini iletti.

“Toplum Güçlü bir CHP istiyor” İngiltere’nin demokrasinin icat edildiği ülke olduğunu, dünya politikalarında, İngiltere’deki politik yaşamın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Peker, partisinin ve buradaki parti örgütünün İngiltere’de politika yapmanın hiç bir avantajını kullanamadıklarını, ama seçildikleri taktirde ekibinin bu tür bir görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Birliğin demokrasi ve özgürlükler adına her kapıyı zorlaması gerektiğini, yapılan hak, hukuk, adalet, demokrasi ihlallerini İngiltere’deki parlemento da dahil olmak üzere her yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Ayhan Peker, Sosyalist Enternasyonel’den kardeş parti İşçi partis ile de yakın temasta olacaklarını ifade etti. CHP İngiltere Birliği olarak Türkiye’deki mücadeleye destek veren bir örgüt olmayı amaçladıklarını ve kendilerinin de bunu gerçekleştirmek amacı ile aday olduklarını soyen Ayhan Peker, parti üyelerinin, tüm sivil toplum kuruluşlarının, yöre derneklerinin, inanç kurumlarının, toplumun tüm kesimlerinin Güçlü bir CHP istediğini, güçlü bir CHP yapılanmasının toplumun tüm kesimleri için gerekli olduğunu ve kendilerinin de bunu gerçekleştirmek için göreve talip olduğunu söyledi.

“Problemleri biliyoruz, cozumlerimiz hazir” Birliklerinin içinde bulundukları sorunları çok iyi bildiklerini ve bu sorunları çözmek için göreve gelmek istediklerini söyleyen Peker, en büyük problemleri olan bölünmüşlük ve ötekileştirme problemini çözdükten sonra, birliğin uzunca bir süredir çözülememiş maddi problemlerini de çok rahat bir şekilde çözebileceklerini ifade etti. Birliğin ve üyelerinin tüm bu maddi sorunları halledebilecek kapasitesi olduğunu, ama birliği kapalı tutmak ile ve hiç bir etkinlik yapmamak ile bu şekilde bir problemin çözülemeyeceğini söyleyen Peker finans problemini bir problem olarak görmediğini, bu konuda atılması gerekli adımları uzun zamandır planladıklarını söyleyerek bunları yapabilecek kapsitemiz var dedi. “Çalışma merkezimizi kendi kendine yeten, kişilerin özel yardımına muhtaç olmadan çalışan bir merkez haline getireceğiz” sözü verdiklerini söyledi.

Şeffaf ve hesap veren bir yönetim Birliklerinin teknolojiyi kullanması gerektiğini söyleyen Ayhan Peker, online üyelik olayını tekrar geri getireceklerini, üyeleri ile sürekli irtibatta olabilecekleri yeni iletişim kanalları yaratacaklarını, üyelerini sürekli olarak bilgilendireceklerini, her ay tüm üyelerin davet edilerek ve Yönetim Kurulunun yaptıklarını anlatacakları toplantılar düzenleyeceklerini söyledi. Birliğin aylık bir bülteni olması gerektiğini de söyleyen Ayhan Peker, birlik üyelerinin Yönetim Kurulunun ne yaptığını bilmesi gerektiğini ifade etti. Üyelerimizi yanlızca seçimden seçime gelip oy kullanan kişiler olarak düşünmediklerini, katılımcı demokrasi ilkelerine uygun olarak, ‘şeffaf ve hesap veren bir yönetim’ anlayışını hayata geçireceklerini söyledi.


22

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Bir usta, bir efsane Londra'da. Fransızların en erken dönem sokak sanatçılarından Jef Aerosol 60'lı yıllarda çok sık ziyaret ettiği Londra'ya bir sergi ile döndü. Sokak sanatı sevenler bilirler stencil ve portre denilince ilk akla gelen isimdir Jef Aerosol. Günümüz sanatçılarına ilham kaynağı olan sanatçının ilk eserini 1982 yılında yaptığını düşü-

Fransızların Efsane İsmi Londra'da

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

nürsek Londralı sokak sanatı takipçilerinin heyecanını anlayabiliriz.

müne savunulduğu bir dönem zira.

"Vite Fait, Bien Fait" isimli kitap bugüne kadar

söyler. 2014 yılının ilk aylarında ilk kez bir araya

Jef Aerosol gerçek ismiyle John Francois Perroy

1982 yılında kendi fotoğrafından yola çıkarak ilk

sokak sanatı ile ilgili yazılmış ilk kitap.

geldiklerinde birbirlerinden çok hoşlanıp beraber

1952 doğumlu.

portresini yapıyor Tours duvarlarına.

Duvarlarda siyah-beyaz portreleri de ilk kez

bir sergi açmaya karar verirler. 2015 yılının Mart

Fransa'nın Nantes kentinde dünyaya gelmiş.

Arkasından sevdiği sanatçıların portreleri geli-

onunla görüyoruz.

ayında da bu isteklerini gerçekleştirirler. Paris'de

Müziğe olan düşkünlüğü,60'lı yıllarda müziğin

yor.Jimmy Hendrix'e herzaman hayran. Bugün

Bir de çok iyi bir müzisyen. Windcatchers, Open

Mathgoth Galery'de açılan sergi oldukça ses ge-

başkenti olan İngiltere ve kültürü ile tanıştırmış

bile zaman zaman görüyoruz duvarlarda. İki yıl

Road ve Distant Shores gruplarında çalmış.

tirir.

onu. Her yıl yaz tatilini Londra'da geçirmiş gen-

önce Paris ziyaretimde İvry Sur Sein'de görmüş-

“Dites 33” isimli bir şov organize edip 2005-2009

Jeffries'in çektiği fotoğrafları,kendi stencil yani

çliği boyunca.

tüm son yaptığı

tarihleri arasında grubuyla,ünlü şarkıcıları anma

şablon tekniği ie kanvaslara taşıyan Aerosol'un

Dönemin sanatı, müziği ve politikası büyük kat-

Paris'in

geceleri düzenlemiş Avrupa ülkelerinde.

eserleri çok beğenilir eleştirmenler ve basın tara-

kıda bulunmuş stilinin oluşumuna.

tanınan,Ünlü Georges Pompidou müzesinin

Yaptığı eserlerde fotoğrafın etkisi çok büyük.

fından.

Her ne kadar romantik ve hayalci olduğunu söy-

karşı duvarındaki Dali portresi de Aerosol'a

Bir fotoğraf sanatçısı gibi yansıttığı işlerinde, anlık

Evsizlere bir kez daha dikkat çeken bu serginin

lese de zaman zaman sert politik söylemli eser-

ait.Bu portre Fransa Kültür Bakanlığı tarafından

duyguları yakalıyoruz.

yine evsizler yararına Londra'da da açılmasına

lerini görüyoruz. Bu eserlerin temelinde

özel olarak yaptırtılmış.İnstagram'da Paris ile il-

Duygularını ve düşüncelerini hissediyoruz port-

karar verilir.

İngiltere'de geçirdiği zamanın etkisi olduğu his-

gili fotoğraflarda Eiffel'den sonra en çok paylaşı-

relerinin. Jef Aerosol'un Londra'ya dönüş nedeni

25 Mayıs’'a kadar French Art Gallery'de izleyebi-

sediliyor. O dönem İngiliz gençlerinin özgürlük

lan fotoğraf bu portre!

olan sergisi,portrelerinin olağanüstü duygularını

lirsiniz bu harika sergiyi.

arayışının en tepe noktası,savaş karşıtlığının ölü-

Bir çok ilk de imzası var; 1986 yılında yazdığı

yakalamak için büyük fırsat bizler için.

Siyah-beyazın hem fotoğrafta hem kanvasta

"Synergy" Jef Aerosol'un Londra'da açacağı ilk

uyumu tartışmasız iki önemli sanatçının üstün

sergi.

yeteneği ile harmanlanıp bizlerin beğenisine su-

22 Nisan'da açılacak serginin kalplere dokunan

nulmuş.

bir de öyküsü var. Jef,sokakta yaşayan evsizlerin

Her zaman söylediğim gibi internet çağında

portrelerini fotoğraflayan İngiliz fotoğraf sanat-

bütün sergiler bir tık yakınımızda!

çısı Lee Jeffries'in fotoğraflarını sosyal medyada

Şimdiden iyi seyirler diliyorum.

görüp çok beğenir. Kendisi ile tanışmak istediğini

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!

neredeyse

Eiffel

kulesi

kadar


23

AVRUPA

Haberler

5 Nisan 2019 Cuma

Londra’ya yarım saat uzaklıkta olan bu kasabayı sanırım duymayan yoktur. Geçen mayıs ayında İngiliz tahtının yakışıklı prensi Harry ile Amerikalı Megan Markle bu görkemli kalenin kilisesinde evlendiler ve bütün dünya bu evliliğe tanık oldu. Geçmişi 11’inci yüzyıla dayanan 45 bin metrekarelik kale hala kraliyet ailesi tarafindan kullanılıyor. Kraliçe Elizabeth hala bircok etkinliğini

GEZİ REHBERİ Windsor‘da bir pazar

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

burada düzenleyip hafta sonlarını bu inanılmaz güzel kalede geçiriyorlar.

biraz pahalı geldi açıkçası sizden saklayacak

Windsor’ın aslında kalesiyle ünlü bir kasaba ol-

halim yok. Özellikle çocuklu ailelerle eğlenceli

ması bence çok haksızlık. Yani hadi gidip kaleyi

bir gün olur sanırım.

görelim diye bir şey yok. O kadar yemyeşil ve

Biz gelmisken Eton koleji de görelim dedik dün-

şirinki Thames nehrinin gerçekten çok yakıştığı

yaca meşhur okul nasıl bir yermiş. Bize yol tarifi

bir yerleşim yeri.

soran Korelilere Trevor “Eton yazılır ama siz

Kalenin etrafındaki, kafeler, barlar, restoranlar,

Eatın olarak full up ( doymuş gibi ) telafuz edin"

çay evleri, hediyelik eşyalar satan dükkanlar,

dedi. Bu küçük İngilizce dersten sonra Koreliler

market nasılda bir canlılık veriyor kasabaya.

gülerek yanımızdan ayrıldı.

Ben bu sefer Kaleyi gezmeye girmedim daha

günü trene atladık geldik.

bahsetmek istiyorum. Daha önce bilmediğim

önce yeteri kadar gezdiğimi sanıyorum. Sadece

Kalenin tam karsısında ki barlardan birinde öğle

yeni bir şey öğrendim meğer İngiltere'nin en kısa

Ben Madam Posh isimli pastanede ev yapımı

Londra’nın kalabalığından kaçmak için pazar

yemeğimi yerken düşünmeden edemedim.

sokağı buradaymış. Haliyle gelmişken o minik

Scone, krema ve reçele çok fazla vakit ayırdığım-

Windsor kasabası mı yoksa kalesi mi daha

sokakta dolaşmamak olmaz. Dolaşmamızda 30

dan Thames nehri üzerinde tur yapmaya fırsat

büyük.

saniye sürdü. Yaklaşık 15 metre olan bir sokak-

kalmadı bir daha ki sefere umarım.

tan bahsediyorum. Yine aynı sokakta yamuk bir

Windsor 11’inci yüzyıldan kalmış Tudor bina-

Kalenin geçmişine gidersek her zaman düğün-

bina var. Bu mimari harikası bina turistlerinde

lara, dünyanın en görkemli kalesine sahip olabi-

lere ev sahipliği yapmamış çok acılara da sahne

ilgi odağı olmuş fotoğraf çekmek için sabırlı ol-

lir ama sadece onunla kalmayıp sıcak atmosferi

olmuş. Kral Henry 8 karısı Anne Boleyn'in kafa-

manız gerekiyor.

ile ne iyi ettikte geldik denilen günü birlik bir

sını burada kestirmiş. Bazı söylentilere göre

Windsor’da yapılacaklar listenize Legoland'ı de

gezi vadediyor.

Anne Boleyn'in ruhu hala dolaşıyormuş ortalık-

ekleyebilirsiniz kısa bir belediye otobüsü yolcu-

Dikkat karşınıza her an Anne Boleyn çıkabilir.

larda. Neyse ben aslında kaleden çok kasabadan

luğu ile bizde gittik ama içeri girme ücreti £52

Haftaya görüşmek üzere

Merhabalar, Nisan ayına hoşgeldin dediğimiz güzelim bahar günlerinde bakalım Londra’da ne gibi güzel etkinlikler bizleri bekliyor. LONDON HAT WEEK - HAT WALK LONDRA ŞAPKA HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ

LONDRAYI YAŞAMAK Keçi Yarışı

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

İlk olarak renkli, eğlenceli ve ilginç bir etkinlikten bahsetmek istiyorum.

maksızın katılabileceğiniz yürüyüş, bu Pazar

bu Pazar 7 Nisanda yapılacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Londra Şapka

Tate Modern’in önünde saat 2’de başlayacak

1829 yılında başlayan ve 1927 yılından itibaren

Haftası kapsamında düzenlenen Şapka Yürü-

ve Tower Bridge’de son bulacak.

de bayanların yarışmaya başladığı bu üniver-

yüşü. Evet garip ama gerçek dedirten ilginç et-

Ayrıntılı bilgileri alttaki Web sayfasından ala-

siteler arası yarış zamanla geleneksel bir yarış

kinliklerden biri.

bilirsiniz.

haline geldi. Her yıl tekrarlanan yarışlar sizleri

Şapkalarınızı, berelerinizi hazırlayıp, kafanıza takıp ücretsiz ve kayıt yaptırmaya gerek ol-

yine Thames nehri boyunca izlemeye çağırıhttps://www.londonhatweek.com/event/lo

yor.

ndon-hat-walk/ Saat 2.15’deki bayanların yarışı ile başlayıp

bilir.

CAMBRIDGE UNIVERSITY vs OXFORD

3.15’deki erkeklerin yarışı ile devam edecek

Bu yıl 11.sidüzenlen keçi yarışı. Oxford ve

UNIVERSITY BOT RACE - ÜNİVERSİTE-

olan bu ünlü yarışta, Cambridge Üniversite-

Cambridge Üniversitesini temsil eden keçiler,

LER ARASI TEKNE YARIŞI

sini mi, Oxford Üniversitesini mi destekleye-

Thames nehri yerine “Spitalfields City” Çiftli-

ceksiniz bilmem ama yarışları izlemek ve

ğinde karşı karşıya gelecekler.

İngiltere’nin belki de dünyanın en saygın üni-

ayrıntılı bilgi almak için alttaki linki tıklama-

Oldukça eğlenceli geçen yarışlar saat 2 ila 5

versitelerinden olan Oxford ve Cambridge

nızı tavsiye ederim. Şimdiden iyi seyirler.

arası yapılacak. Çiftlikte ayrıca canlı müzik, yi-

üniversitelerin geleneksel kürek çekme yarışı

yecek ve içecek tezgahları da bulunuyor. Gühttp://www.theboatrace.org/

nünüze ayrı bir renk katmak istiyorsanız; tarafınızı tutmaya başlasanız ve biletinizi alsa-

THE OXFORD v CAMBRIDGE GOAT RACE – OXFORD - CAMBRIDGE

nız iyi olur. Ayrıntılı tüm bilgileri alttaki linkte bulabilirsiniz.

KEÇİ YARIŞI https://www.spitalfieldscityfarm.org/ Eğer bot yarışları ilginizi çekinmiyorsa; iki ünlü üniversiteyi karşı karşıya getiren bir

Güzel ve renkli bir hafta diliyorum. Haftaya

başka yarış var bu Pazar, belki o ilginizi çeke-

görüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

5 Nisan 2019 Cuma

6,3311

£

7,4134

$

5,6289

Çeyrek 381,400

Yarım

762,800

Tam

1.520,93

Cumhuriyet 1.568,00

Değer Arayışı ‘Sağlık Turiz Altın

Altın

Altın

Altını

lan fırsatlar, tıbbi ticaret, sosyal ve kültürel deneyim-

forlu tedavi almasının da bu tercihte önemli etken ha-

lerin de sağlık turizmminde Türkiye’yi tercih edilir

line geldiğinin altını çizdi.

Sağlık hizmetlerinin içeriğinin değişmesi, uzun bek-

hale getirdiğinin altını çizen Meral As, “Dünyada Web

Medicaorg olarak, İngiltere ve kıta Avrupa’sı ülkeler

leme süreleri, yükselen maliyetler, alternatif tedavi im-

üzerinden yapılan araştırmaların yüzde 5’ini sağlık

başta olmak üzere, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’ya

kanları gibi nedenler, insanları farklı ülkelerde tedavi

oluşturmaktadır. 2016 verilerine göre, sağlık nedeniyle

kadar uzanan geniş coğrafyadan tedavi için Türki-

seçeneklerine yöneltirken, sağlık turizmini de yükse-

bireylerin Türkiye’ye seyahat imkanları da ciddi

ye’ye hasta kabulü yaptıklarını bildiren Meral As, bir-

len trend haline getirdi.

oranda artmaktadır. Sağlık turizminin gelişmesine en

çok insanın kendi ülkeleri yerine, uzak farklı ülkelere

İstanbul merkezli dünyanın birçok ülkesinden Türki-

temel etkeni ülkeler arası fiyat farklılığı oluşturuyor.

seyahat ederek çözüm aradığını sözlerine ekledi.

ye’ye hasta getiren Medicaorg Direktörü Meral As, ko-

Gelişmiş ülkelerde 65 yaşın üstündeki nüfus yüzde

EDİTERE NOT;

nuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli yükselen sağlık

20-25’lere yaklaşmıştır. 2017 ile 2050 arasında, geliş-

Meral AS, Kıdemli Sağlık Yönetim Danışmanı

maliyetleri, daha kaliteli hizmet, düşük bedellerle sağ-

mekte olan bölgelerde 60 yaş ve üstü kişilerin sayısı-

• 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakül-

lık arayışı, internet üzerinden daha fazla bilgiye ulaşı-

nın, iki kattan fazla artarak 652 milyondan 1,7 milyara

tesi, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurum-

labilirlik, hizmet sağlayıcıların artması gibi etkenlerin

çıkması bekleniyor. İnsanların artık beden sağlığına

ları İşletmeciliği bölümünden mezun oldu.

de tercih nedeni olduğunu kaydetti.

daha fazla önem vermesi, sağlıklı yaşam tarzı arayışı,

• 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme

kozmetik cerrahi, kaplıclar, emeklilik grupları, fitnes

Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık Pro-

merkezleri, gibi oluşumlara talep artışı da Türkiye’de

jesi; Sağlık Hizmetlerinde Yürütülen Fiyat Politikala-

sağlıklı yaşam seçeneklerini tercih edilir hale getir-

rının İşletme Karlılığına Etkisi (SGK Anlaşmalı Bir

mektedir” diye konuştu.

Özel Hastanede Sezaryen Paketi Karlılığı).

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

TÜRKİYE’YE SEYAHAT ORANLARI ARTIŞA GEÇTİ

• 1997 yılında başladığı kurumsal iş hayatında, farklı

Ülkeler arası bilgi paylaşımı, stratejik ortaklıklar,

ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN SONRA EN FAZLA BÜYÜYEN TÜRKİYE

almıştır. En son Medikal Park Grubunda Fiyatlandırma- Sistem Geliştirme Direktör yardımcısı, Kolan

uluslararası teknoloji ve

‘Sağlık Turizmi’ açısından Türkiye’nin sürekli olarak

Grubunda Performans ve İş Geliştirme Direktörü ola-

bilgi transfer-

büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirten As,

rak çalıştı.

leri, yabancı

OECD verilerine göre, 2017 yılında Çin ve Hindis-

• Sağlık ve Hastane Yönetimi, Bilişim sistemleri ve

hastalara

tan’dan sonra Türkiye’nin en yüksek büyüme oranına

analitik çözümlerde güçlü işbirlikleri ve network sa-

sahip ülke olduğuna dikkat çekti.

hibidir.

Türkiye’nin aynı zamanda dünyanın en popüler 7. tu-

• Yönettiği Önemli Projeler:

rizm merkezi olduğunu; İstanbul’un ise dünyanın en

• Hizmet Listesinde Standardizasyon-Eşleştirme ve

çok ziyaret edilen 7. kenti haline geldiğine işaret eden

Kural Tanımlama (3 Yıl),

As, Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yük-

• Branş Bazlı Karlılık Hesaplama

selmesi, insanların daha az maliyetli yerleri tercih et-

• Rapor Kataloğu ve Rapor Grupları Oluşturulması

mesi, fazla sayıda turistin Türkiye’yi tercih etmesini

Projesi, Hastanelerde veri yönetimi ve İş zekası,

sunu-

sağladığını ifade etti.

Medicaorg Direktörü Meral As

şirketlerde uzman ve yönetici pozisyonlarında görev

• Hakedişe Konu Olan Hizmetlerin Belirlenmesi ve

Meral As, Organ Nakli, Kemik iliği nakli, Onkoloji,

Sistematik Hakediş Hesaplama Modeli,

Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, branşların-

• Yurt Dışı Fiyatlandırma ve Yurt Dışı Hasta Hakediş

daki hastaların, Türkiye’de kaliteli, ucuz ve kon-

Hesaplama Modeli,

KIBRIS TÜRK MEDYA BİRLİĞİ K Avrupa Ajansı / AVA| Londra

• Etkili habercilik için Kıbrıs ve Birleşik Krallık’taki medya dünyası ile güçlü iletişim bağları

Kısa adı MED-BİR olarak bilinecek olan Kıbrıs

geliştirmek

Türk Medya Birliği (UK), 27 Mart 2019 tarihinde

• Medya alanında çalışmak isteyen gençlere ye-

resmen kurulmuş ve çalışmalarına başladı. MED-

teneklerini geliştirmeleri için olanak sağlamak.

BİR Birleşik Krallık’ta faal olarak medya görevlisi

MED-BİR bir kitle örgütü olmadığından diğer

olarak çalışan Kıbrıs’lı Türkleri bir araya getir-

dernekler gibi üyelik temelinde çalışmayacak.

meyi amaçlamakta. MED-BİR hiç bir politik amacı

Üyeler Yönetim Kurulunu teşkil eden kişilerden

olmayan, hiç bir üst kuruluş üyesi olmayan ba-

oluşuyor. 27 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen

ğımsız, tarafsız bir birliktelik olarak çalışacak. Bir-

MED-BİR toplantısında Yönetim Kurulu görev

liğin amaçları detaylı olarak şöyle:

dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

• Birleşik Krallıkta yaşayan, veya görev yapan ve

Songur Cambaz (Başkan)

yazılı, görsel ve diğer medya dallarında görev

Arife Retvan (Sekreter)

yapan Kıbrıs’lı Türklerin çalışmalarını koordine

Duygu Tagmac (Sayman)

etmek, aralarında iş ve güç birliği oluşturarak

Hasan Redif (üye)

daha etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

Mustafa Güllü (üye)


25

AVRUPA

Ekonomi

5 Nisan 2019 Cuma Tahvil

Dolar 97,128 Endeksi

21,070

EUR/USD

1,123

Bitcoin

zmi’ni Yükseltiyor

5.231 $

Litecoin

96 $

Ethereum

176 $

Bist 100

94.411

KKTC İçin Ticaret Kapılarını Birlikte Açalım Avrupa Ajansı / AVA| Londra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi, Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk girişimciler ile Avrupalı Türk Markalar Birliği üyelerini verdiği resepsiyonda biraaraya getirdi. KKTC Londra Temsilciliği’nde Perşembe akşamı gerçekleşen davete Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, TBCC Direktörü Yavuz Sökmen ile İngiltere’de marka oluşturmuş olan Kıbrıslı Türk iş insanları katıldı.

DAHA GENİŞ PAZARLARA ULAŞMAK İÇİN...

İstanbul merkezli dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye hasta getiren Medicaorg Direktörü Meral As, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli yükselen sağlık maliyetleri, daha kaliteli hizmet, düşük bedellerle sağlık arayışı, internet üzerinden daha fazla bilgiye ulaşılabilirlik, hizmet sağlayıcıların artması gibi etkenlerin de tercih nedeni olduğunu kaydetti. • Hastalık Takibi ve Yönetimi, • Hizmet Analizi Sağlık Hizmetleri Yönetimi • Hizmet – Malzeme Bağlılıkları,

Büyükelçi Oya Tuncalı, konuklara hitabeden yaptığı konuşmada, markaları, Londra’da önemli piyasa değerlerine sahip iş insanlarımızı, ülkemizdeki iş insanlarımızla da buluşturarak yapılacak panel, ziyaret, toplantı gibi etkinliklerle Kıbrıslı Türk markalarla işbirliği, paylaşma ve ticaret imkanlarını artırmanın hedeflenmekte olduğunu belirtti. Bu buluşmanın ilk sosyal tanışma toplantısı olduğunu hatırlatan Tuncalı, “bilahare ülkemizdeki Bakanlıklarımız ve Odalarla da istişare edilerek koordineli adımlarla daha geniş pazarlara ulaşmak için çalışmalar sürdürülecek” dedi.

TİCARETTE YENİ KAPILARI BİRLİKTE AÇALIM

• Sağlıkta Performans Yönetimi, Sağlık Sistemlerinde hedef kütüphane oluşturma gibi birçok Projelerde çalıştı ve proje liderliği yaptı. En son 2018 ‘de hastanelerde İş zekası modeli üzerine çalıştığı ekibi ile bir ürün oluşturdu. Şu an sağlık yönetimi süreçlerinde, Sağlık turizmi ile birlikte çalışmalarını • Yurt Dışı Referans Listesi Projesi, Hizmetlerin Rapor

devam ettirmektedir.

Kataloğu ile Eşleştirilmesi, •

Medikal

Park-

Mapfre

Ortaklığı-

EK BİLGİ İÇİN;

Tamamlayıcı/Bütünleyici Sigorta,

Medicaorg tıbbi kadro ve operasyon ekibine ulaşmak

• Ailemize Sağlık – Geniş Ailem Projesi (Ergo sigorta

için 0549 484 08 08, operasyon@medicaorg.com Meral

ortaklığı),

AS’a ulaşmak için meral.as@medicaorg.com

• Liv Grubu Hastaneleri Fiyatlandırma ve Yeni Paket

0533 638 54 76 info@medicaorg.com; web;

Modeli,

medicaorg.com

KURULDU

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu da konuşmasında, Türkiyeli arkadaşların da meydana getirdiği markalar ile Kuzey Kıbrıs’ta oluşacak markaların uluslararası piyasalarda yerini alması için birlikte adımlar atmak için bu girişimlerin bir başlangıç olacağını ifade etti. İngiltere’de Vatan Catering gibi 40 yıllık markaların mevcut olduğunu hatırlatan Mahiroğlu, “Bu markalar kolay oluşmuyor. Şunu görüyoruz, aynı işi yapanların birbirleri ile iletişimlerini geliştirmeleri halinde daha ileri noktalara taşınabilir. Bu buluşmanın burada kalmamasını diliyorum. Türkiye’deki paydaşlarımızla da buradaki birikimleri paylaşarak büyütelim diyoruz. Eğer ticarette açılacak yeni kapılar varsa bunu birlikte açalım, birlikte geliştirip büyütelim. Hedefimiz bu olmalı” diye konuştu.

BİZ DESTEK OLMAYA HAZIRIZ Konuklara hitabeden, Türkiye’nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli konuşmasında, “Burada hepinizle bir arada olmak bizim için memnuniyet verici. Avrupalı Türk Markalar Birliği olarak, iş insanlarımızın bünye altında ciddi ve oldukça başarılı faaliyetler yaptıklarını görüyoruz. İngiltere’ye baktığımız zaman dünyan ekonomik olarak sıkıntılı olduğu bir dönemde, Brexit arefesinde yaşananlar

ve diğer taraflan işleri geliştirmek için çabalayan bir iş adamları grubu ile inşallah daha iyi yolalacağımızı düşünüyorum. Ticaret Müşavirliği olarak işlerle alakalı hangi konularda ihtiyacınız olursa yardıma hazırız” ifadelerine yer verdi.

KKTC TEMSİLCİLİKLERİNDE TİCARİ ATEŞELER GÖREV ALMALI ATMB BaşkanYardımcısı ve KKTC Proje Koordinatörü Vehbi Keleş ise konuşmasında, KKTC Temsilciliklerinde bundan sonra Ticare Ateşe’lerin de görev almasının kaçınılmaz hale geldiğini kaydetti. Keleş, KKTC’deki üreticilerin kendi çabaları ile gerçekleştirdiği ihracat girişimlerine, finans ve teknik destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Ticaret Ataşeleri yurtdışında görev alırken, Ada’da ise üniversitelerden uzmanlar ticaretin içinde yerini almalı. Ayrıca, Yeşil Hat Tüzüğü ileyapılan ticaret ve KKTC limanlarından yapılan ihracat desteklenmeli” diye konuştu.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK BÜYÜYELİM Resepsiyonda hazır bulunan Vatan Catering Direktörü Tuncel Nalbantoğlu da konuklara hitabetti. Konuşmasında bu adımın isabetli olduğunu belirten Nalbantoğlu, “Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin tecrübe ve birikimlerinin KKTC üreticisine farklı ülkelerde ticaret imkanlarına katkıda bulunacaksa bu bizi memnun eder. Umarım bu gereşem güçlenerek devam eder” dedi. Davette hazır bulunan Waltham Forest Belediye Meclisi Üyesi Nick Halebi de yaptığı konuşmada iş dünyası temsilcilerini bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu hatırlatarak, bu gibi etkinliklerle oluşturulacak iletişim kanalları ile iş geliştirilerek, ticaret daha iyi noktalara taşınacağına inandığını sözlerine ekledi.


26

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Kültür Sanat

5 Nisan 2019 Cuma

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Bugün söylemlerinizde sessinizi yükseltmemeye çalışın. Eğer ısrarcı ve sert çıkışlar göstermeye devam ederseniz yapacağınız konuşmalar yanlış anlaşılabilir 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Eski ilişkilere dair söylemlerin rahatsız edici bir şekilde gündeme gelmesi dostlarınızla aranızın açılmasına neden olabilir. Söylemlerinize dikkat etmelisiniz. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

İçe kapanık ruh haliniz çevrenizdeki kişilerin dikkatini çekebilir. Israrcı ve size yardımcı olmaya çalışan kişilerin merakını gidermek istemeyebilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

İş ve çalışma hayatınızın getirmiş olduğu koşullardan sıyrılıp biraz da benim dediğim olsun davranışı ve eğilimi içerisinde olabilirsiniz.

FİYONK BÖREK

Malzemeler:

Yapılışı:

5 tane yufka

Bir kasede yoğurt, yağ ve yumurta akını karış-

1 çay bardağı yoğurt

tıralım. 4 tane yufkayı tezgahta üst üste serip

1 çay bardağı erimiş tereyağı

dörde keselim. 1 tane yufkayı da 3 parmak ka-

1 tane yumurta

lınlığında şeritlere keselim. 1 üçgen yufkaya

( sarısı üzerine )

yumurta fırçasıyla sos sürelim. Yufkayı iki

Çörek otu

ucundan tutup büzelim. Ortasına harcı koyup kenarlarını peynirin üstüne kapatalım. Fi-

İç harcı için:

yonkları oluşturmak için şerit halinde kestiği-

1 kase kaşar peyniri ve

miz yufkayla böreği ortasından bağlayalım.

Üstüne yumurta sarısı sürüp çörek

beyaz peynir karışımı

Tepsiye dizip diğer yufkaları da hazırlayalım.

otu serpelim. 180 derece fırında pişirelim.

Teknoloji Köşesi Instagram'ın Windows Mobile uygulaması kapanıyor Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü akıllı telefonlarda Instagram uygulaması kapatılıyor

larındaki Instagram uygulamasını artık

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen

için de geçerli.

bozmasına izin vermemelisiniz. İsteklerinizi

popüler fotoğraf paylaşma platformu Instag-

Instagram desteği, aslında sürpriz bir karar

Ancak Windows 10 Mobile yüklü telefon

karşı tarafa aktırırken zorlanabilirsiniz.

ram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mo-

değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısı

kullananlar, uygulamayı kullanamıyor olsa-

bile işletim sistemi yüklü telefonlardan

dünya genelinde hayli az ve yazılım gelişti-

lar da telefonlarında bulunan web tarayıcı-

desteğini çekeceğini duyurdu. Bu kararın

ricileri bu işletim sistemi için uygulama ge-

ları üzerinden Instagram'a erişmeye devam

ardından bu cihazlara sahip olanlar telefon-

liştirmeye sıcak bakmıyor. Bu durum

edebilecek.

23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Sakin ve huzurlu yapınızın kimsenin

Karşı taraf bu anlamda sizi biraz yorabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

İkili ilişkilerde bağları kuvvetlendirme ve pekiştirme zamanı. Olayların iç yüzünü görmek için arka planda kalarak gerçekleri görebilirisiniz. Biraz süre tanıyın. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Rutinden sıyrılıp hayata renk katmak eğiliminde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizdekilerle güzel bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Özel yaşamınıza dair sorunları karşı tarafın anlamasını bekleyerek zorlamamalısınız. İletişimde açık olup net davranışlar sergilemelisiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Yaptığınız her hata kendinize uzaklaşmanız için yeterli bir sebeptir. Olaylara kısa vadeli çözümler bulup yeni bir kısır döngüye girmemelisiniz. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

İlişkilerde ilk adımı atan taraf lmak sizi bugün yüceltebilir. Hatalarınıza objektif bir şekilde bakarak onları kabul etmelisiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Size ihtiyacı olan kişilere anlayışla davranmalı ve bencillik yaratan söylemlerden uzak durmalısınız. Akıl ve duygu arasındaki köprüleri sağlamlaştırmak için doğru bir zamandasınız. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Aşk hayatınıza dair ciddi kararlar alabilirsiniz. Yalnız balıklar için sürpriz bir tanışma ve buluşma gerçekleşebilir.

kullanamayacak. haliyle Instagram gibi popüler uygulamalar

Apple'dan 5G rötarı! 5G'li iPhone'lar için tarih verdi 5G'nin hayatımıza girmesi için geri sayım sürüyor. Pek çok telefon üreticisi 2019 içinde 5G destekli modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak bir analiste göre Apple, 5G destekli iPhone'ları 2021'e kadar çıkaramayacak.

açıklama gelmiş, Palo Alto'da Intel etkinli-

kadar çıkaramayabilir. Söz konusu iddia

jisine sahip ilk akıllı telefonlar Şubat

Geçtiğimiz aylarda ABD merkezli teknoloji

gerçekleşirse Apple bu alanda rakiplerinin

ayında gerçekleşen 2018 Mobil Dünya Kon-

devi Apple'ın 5G'li iPhone'ları için yeni bir

oldukça gerisinde kalacak. Zira 5G teknolo-

gresi (MWC 2018)'nde görücüye çıktı.

Birazda Gülelim

ğinde konuşan Sandra Rivera, 5G'li iPhone'ların geleceği tarih olarak 2020'yi göstermişti. Ancak UBS analisti Timothy Arcuri’nin yayınladığı bir rapora göre Apple, 5G modemli telefonlarını 2021 yılına


28

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.comSosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın

Lilly Event Management We are here to organise all your weddings, engagements , other parties and meetings Çiğdem Şahin Opuz  Tel: 07955 263971 www.lillyevents.co.uk info@lillyevents.co.uk

BAKO STUDIO Deneyimli tiyatro sanatçısından, Yaratıcı drama ve diksiyon dersleri. *Oyunculuk *Spikerlik *Sunuculuk hizmetleri .

07492117161

DENTUR LTD • Finans ve kredi bütçeleri • Finansal plan ve pazarlama planları • Satış • Fiyatlama • Sözleşme ve ödemeler • Güncel satış eğitimi • Sergi • İş fuarı ve sektör ile ilgili organizasyonlar konusunda yönlendirmek • Yer belirleme ve müşteri ilişkileri • B2B ve B2C pazarlama kampanyaları (yüz yüze, online yazı ile) denturconsulting@gmail.com www.dentur.co.uk

07500 962 512 - 02036 632 760

Gargamel Professional mobile chef is available for your special events between zone 1/3 Please contact me via Whatsapp.

07599 182 162

Seri İlanlar

Kişisel antrenor, yaşam koçu, kariyer planlayıcı Yeni yıl kararı veya hayatınızı değiştirmek için

Zeki Cenk Kartal Tel: 07403199804


29

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

QUICK FİX MECHANİC

Polat Tenis Her yaşta her seviyede tenis dersleri verilir. North London

Ali Polat 07853 360 063

Serkan Çomak We can fix anyting All Mechanical Repairs Genaral Servicing Brake dısc &pads Tyres Exhaust System Clutches

www.avrupaseriilan.comSosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın

IDEAL BOOKKEEPING

FASHION FABRIC &

Let’s talk about to your business

GARMENT SOURCING

• Bookkeeping

We offer a sourcing service for a wide varity of textile products like fabrics and garment abroad the UK. Please contact us in order to get detailed information Ms. Özgür Yıldırım email : ozgur@selintextile.co.uk web : www.selintextile.co.uk

074 75 834655

Mobile : 07445665540

• Account Reconciliations • Assisting Payroll • Assisting tax Returns • Assisting VAT www.idealbookkeeping.co.uk

Servet Ozcan Tel.07418022395

Seri İlanlar

Basyurt Nanny Services

Çocuklarınıza güvenle bakılır. Your children are treated with care and confidence. Handan Basyurt handanbasyurt@gmail.com www.basyurtnanyservices.co.uk

07467398996

Sinan Technology

CaDu Consulting

Software Developer Web Design Computer Repair Bilgisayar Yazilim Web Tasarim Bilgisayar Tamir

We provide business development and consultancy services. -Supply chain management -Growth and extension -Sales and marketing -Training programmes

Kemal Sinan 07575714915

Please do not hesitate to call

07818926814

caduconsulting@gmail.com

7 Hills Architecture and Design Architect İsmail SAMANCIOĞLU • Technical Drawing • Interior Design • 3D Views of Proposal for Larger Project • House Extensions • Conversions 7hillsarchitecturedesign@gmail.com 23 Hillrise Road, London, N19 3QD

Zen Catering Consultancy

Restorantlara, cafelere, düğün organizasyonlarına ve her türlü özel ve genel davetlere itinayla servis yapılır.

Bedri Zengin bedrizengin21@hotmail.com

07831 064 944 Half Past Six Ltd olarak kuruluşunuza her türlü pazar araştırması, sosyal medya ve kurumsal iş danışmanlığı alanlarında hizmet veriyoruz.

Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Arayınız: 07462 313341 Half Past Six Ltd is a marketing and business consultancy company that plans to provide its clients with marketing and business consultancy services in the very specific services. Our Strategy and Business Consultancy Services comprise the following: - Market research - Digital Marketing - Social Media Marketing

For more information: 07462 313341 Email: halfpastsix.london@gmail.com Web: www.halfpastsix.uk

Tel: 0755 546 28 00 Private Massage Therapist Call us for a private massage at the comfort of your homeat affordable fees Contact Yakup Bahçeci www.yakupbahceci.com

0798 485 73 08


30

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

EMEK PERSONEL TRAINING One 2 One and Group Lessons Bireysel ve Grup Dersleri Verilir. Çocuklar için tekvando ve jimnastik dersleri, Yetişkinler için sağlıklı yaşam dersleri. Hackney, Kingsland Road, London

07427 16 66 99 Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

07479 091122


31

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

23-10

TERCÜMAN 23/11

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

07453 4897 11

GLOWMARK LTD

Altun Legal Advice Services

Our job is to help your everyday business needs Marketing Communications PR Consultancy Representative Services Social Media Management Market Research Report Telemarketing Direct Marketing info@glowmark.co.uk

05/04

26/04

Immigration law, selling buying property in Turkey, preparation of file for divorce, and inheritance cases. Gözde Altun Address: 104 Rutland Gardens, N4 1JR, London

07491 834885

AYLIN VISUAL MERCHANDISING *Designing Themes and Plans * Sales Strategies *Creating Visual Merchandising Packs *Conducting Future Trends

Aylin Yengin 07762031384

BILGE MOTHERS HELP CEALNING SERVICES İtina ile çocuklarınıza bakılır ve temizlik işleri yapılır. Çocuklarınızı güvenilir ve özenli ellere emanet edin. Bilge Şirin

07587 244 563

Baran Bookkeeping Mr. Serkan Polat

Tüm ön muhasebe işleriniz yapılır. 1 Honey field, London N4 3PE

07762 273237

İşletme Yönetim-Geliştirme & Potansiyel Gelir Arttırma ve Maliyet Düşürme Hizmetleri. artunco@yahoo.com

07576 627 961

BRIGHTON EDUCATION

Need a Tutor? One-on-one in your home. Tutoring available in English, Turkish, Business English and Education Consultancy. All ages. Affordable rates. ibrahimcetintas45@gmail.com www.brightoneducation.org.uk Call today! 07404396434

Her türlü inşaat işleri, tamir işleri için bizi arayınız Banyo ve su tesisatı Mutfak montajı Elektrik Gaz Marangozluk işleri yapılır. 2 – 3metre eninde taş fırın ve bahçe işleri

29/04

Artun Co Management Limited

07572 009 256

Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020


32 . 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

5 Nisan 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

2

01

.11

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650

020 3887 8585 26

4

/0

KİRALIK Edmonton’da Kiralık Flat ve Odalar

077800 15 000 12

4

/0

KİRALIK Edmonton’da Kiralık Stüdyo Flat Aylık kirası £900 1 aylık depozit vardır.

07838 123810

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

0794 409 9624

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

Enfield

Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor.

/1

KİRALIK

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

4

/0 05

KİRALIK

Edmonton Bölgesinde Yeni Dekore Edilmiş Single veya Double Kiralık Odalar No DSS, Free Wifi,Wood Green ve Turn Pike Lane 10 dakika uzaklıkta Önünden geçen otobüsler: 144-444-270-102-34

0794 9292 139

Haringey, Enfield, Hackney ve Islington bölgelerinde Türkçe ve Rumca konuşan toplumlara bakım servisi vermekteyiz. Mülakatta başarılı olan adaylar: bakılacak kişinin toplumlar arasında yaşayabilmesini sağlamak amacıyla kişiye özel bakım (yıkama-giyinme, bezi varsa değişme) gerektiği yerde temizlik, yemek, ilaçlarını verme ve gün içerisinde ihtiyacı olabilecek diğer yardımları sağlamakla yükümlü olacaklardır. - Rekabetli saat ücreti - Gece servisleri için farklı saat ücreti - Esnek çalışma saati – Hafta arası, akşam veya hafta sonu çalışma fırsatı - Sürücü olmanız veya araba kullanma şartlar arasında değildir. - Rekabetli yıllık izin / Tatil hakları Başvurular için aşağıdaki numara veya e-postadan ulaşabilirsiniz: homecare@tcca.org http://tcca.org/homecare/

Tel: 020 8826 1081


33

AVRUPA

15/03

5 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

29/03


34 4

/0 05

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

5 Nisan 2019 Cuma

SATILIK

12

4

/0

4

SATILIK

/0 05

Seri İlanlar

SATILIK

Satılık Fish & Chips Fulham SW6 Bölgesinde işlek dükkanların olduğu yerde. Rent: £15.000 pa Rates: Yok Taking: £2.800 - 3.200 pw Lease: 5 yıl önü açık Fiyat: £75.000 çift (double fronted) genişlikte ön camekan var. Üstte ofis, eleman ve depo için 3 boş odası var. 16 yıldır aynı kişi çalıştırıyor. Tam teşkilatlıdır. Tüm alan ve duvarlar fayans döşelidir. Çift bandlı Preston & Thomas counter range vardır.

Fast Food Takeaway (including kebabs, burgers and pizzas) It consists of a Ground floor and First floor. In the Bath, Bath and Northeast Somerset area. Rent: £10,000 annually. Rates: No Business Rate Charges. Taking: £7000 weekly. Lease: 10 year lease, with continuation after end of previous lease. Price: £79,000..

Satılık veya Ortaklı Londra’ya 90 mile Uzaklıkta Kebab ve Fried Chicken Dükkanı Rent: £21,000 yıllık Taking: £7000 pw Rates: £1200 yıllık Lease: 10 yıl önü açık Price: £120,000 Ödemeye göre fiyatta anlaşılır. Üstte 4 yatak odalı flat’i vardır. Just eat yok, delivery var. Bay veya bayan eleman alınacaktır.

Muhammed - 07717 296 552

07861563966

Turan Bey: 07460 089 889

SATILIK

SATILIK

/ 08

02

SATILIK Fish and Chips

4 ,0

19

SATILIK KUAFÖR SALONU

SATILIK

Fish and Chips Kebap Main Street Cambridgeshire, Ely Bölgesinde Bulunan Aylık Kira: £900 18 Yıllık Lease Taken £3500 Plus Delivery Yok İletişim; Bekir Bey Tel: 01353 699999 Mobile : 07808 056768 Pazartesi Kapalı Salı 3.30pm-9.30pm Pazar 4pm-9.30pm Diğer Günler 12pm-2pm arası 3.30pm-9.30pm arasında açıktır

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

4 /0 19

SATILIK

Satılık Dry Cleaner Rent: £11,500 yıllık Rates: Yok Lease: 7 yıl önü açık Fiyat: £125,000 Turnover: £180,000

Osman Bey: 07931 740 776 4 /0 19

4

/0

12

SATILIK

Lease: 15 yıl önü açık

/0

3

SATILIK

/ 12

04

SATILIK

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

Kentin Sittingbourne Bölgesinde Satılık Coffee Shop Kira: £15000 Taking: £3000-35000 Rates: yok Fiyatı: £70000 Üstünde iki odası var Lütfen saat 3’den sonra arayınız

07861563966

Ahmet: 07944 297 159

Erkan: 07894111863

SATILIK

07921 393 800 4 /0

Rent: £8,000 yıllık

SATILIK

KUAFÖR DÜKKANI Enfield Bölgesinde High Road Üzerinde Satılık Bayan Kuaförü İçerisinde 2 oda var Tırnak bölümünden kira geliri vardır

SATILIK COFFEE SHOP Ashford Kent Bölgesinde Rent: £25,000 yıllık Rate: Yok Taking: £3,800 pw Lease: 6 yıl önü açık Fiyat: £93,000 Üstünde 3 yatak odalı flat var. 8am-4pm arası 7 gün açık Lütfen 3pm’den sonra arayınız.

26

ACİL Satılık Kebab Shop

15

1

/0

25

/0

26

4

SATILIK

New Castle’da Satılık Türk Kebab Pizza Dükkanı Rent: £12,000 Rates: Yok Lease: 15 yıl önü açık Price: £95,000 Ayrıca berber aranıyor.

0789 434 8417

SATILIK Basildon

4

/0

26

SATILIK

Rates: £54 aylık

Ipswich’de Satılık Fish and Chips Shop Kira: £14,000 yıllık Rates: Yok Lease: 6 yıl önü açık Taking: £3,500-3,800 Price: £110,000 Üstte 2 yatak odalı flat’i vardır. Just eat var. £1000-1500 arası delivery var. Şef ve servisten anlayan elemanlara ihtiyaç vardır.

07877 070 823

0749 1060 471

Bölgesinde Satılık Mediterranean Grill Kebab & Pizza Shop Rent: £12,700 yıllık

4

/0

SATILIK

SATILIK

Guilford Surrey (Londra merkezden 35 mile mesafede)

artırma potansiyeli yüksektir.

Lincolnshire Bölgesinde Satılık Takeaway Fish and Chips Rent: £25,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £ 13,000 pw Fiyat: £380,000 Delivery yoktur. Üstte 2 odası var. Rakipsiz dükkandır. 11am-7pm arası açıktır - Pazar kapalı Sadece fish&chips’tir.

Bedford Bölgesinde Satılık Fish and Chips Kebab Shop İsteyenlere lease hold veya freehold verilebilir. Ayrıntılar telefonda verilecektir. Dükkanın üstünde yer yoktur.

07900 888 422 / 07918 716 485

07521 305 792

07727 141342

Satılık Fish and Chips Takeaway Only Rent: £22,500 yıllıkRates: £6000 yıllık Taking: £7,000 – 7,500pw Fiyat: £129,950 Tuesday-Saturday 12pm ve Sunday & Monday 4pm-10pm açık Yeni ve masrafsız dükkandır. Yeni 3 Pan Hopkins Frying Range ve Grill vardır. Restoran veya dağıtım servisi eklenirse, alımı

26

SATILIK


35 5

/0 03

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

5 Nisan 2019 Cuma

ELEMAN

4

/0

26

ELEMAN

Terzi tamir dükkanında çalışacak tecrübeli elemanlar aranıyor. Londra’ya 50 mile uzaklıktadır. Kalacak yer için yardımcı olunur.

Kuzey Londra Bölgesinde Restaurant’ta çalışacak genç-dinamik barmen ve baybayan garsonlar aranmaktadır. Türk restoranı değildir. Genç-dinamik washing up (mutfak) Full time

Şengül Hanım: 0777 1867 808

0755 255 5358 07928 1468 61

3 /0 29

ELEMAN

6

.0

04

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Supermarkette çalışacak tecrübeli ve çalışma izni olan

07943 467 102

07917 806 725

29

3

/0

ELEMAN

bay-bayan elemana ihtiyaç vardır.

4

/0

26

ELEMAN ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Richard: 07968 976 308

ELEMAN

ELEMAN Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor.

Kalacak yer verilir.

07759 307 763

07850 586 951

0789 434 8417

07801 700 537 – 07788 726 358

Kalacak yer mevcuttur.

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Essex Colchester Bölgesinde Londra’ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Acil Usta Berber Aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

0120 636 6762 – 0794 7323 159

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

/ 05

ELEMAN 3/16 Woburn Place WC1H 0LS

New Castle’da Türk restoranında çalışacak eleman aranıyor. Türk mutfağında daha önce çalışmış, tava yemeklerinden, soğuk mezelerden anlayan elemana ihtiyaç vardır. Kalacak yer verilir. Ayrıca bulaşıkçı aranıyor.

Berber salonunda çalışacak tecrübelive İngilizce bilen berber aranıyor.

30

4 /0

05

Stoke Newington’da Cafe Shop için İngilizce bilen tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri 8-5 arası full time

Bristol Bölgesinde

5 /0 05

ELEMAN

Seri İlanlar

/0

05

4

ELEMAN

Northampton Bölgesinde Kebab ve

ELEMAN

Kalacak yer mevcuttur.

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

0795 628 0753

07482 271 177

0786 382 1322

ELEMAN

ELEMAN

Londra merkezde Waterloo’da bulunan

Londra Lordshiplane bölgesinde Mobilya Mağazasında dolgun ücret +komisyonla çalışacak bay-bayan tecrübeli elemanlar aranıyor.

restaurantlar için aşağıdaki işlerden anlayan tecrübeli, çalışma izni olan çalışma arkadaşları aranıyor: - Meze ve et hazırlık şefi - Ocakbaşı şefi - Servis elemanı - Bulaşıkçı - Şef yardımcısı - Pizza şefi ve fırıncı - Bayan ve bay garson - Restaurant müdür ve müdür yardımcısı

07555 973502

Pizza Shop’ta Çalışacak usta ve acemi elemanlara ihtiyaç vardır.

020 8808 5989 0747 981 4760

19/04


36

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

BERBERLER

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 8025114 – 0736 5280397

İÇEÇEK TOPTANCILARI İNŞAAT DEKORASYON

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000 Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8887 1578

Fihrist


37

AVRUPA

English News

5 April 2019 Friday

Islington Council launches pioneering partnership with Guildhall School of Music & Drama

ENGLISH NEWS

London to Antalya direct flights with Turkish Airlines National flag carrier's new route to operate daily until Oct. 26 Turkish Airlines has launched direct flights from London's Gatwick Airport to the Mediterranean resort city of Antalya, the national flag carrier announced.Starting from Sunday (yesterday), the new route will operate daily until Oct. 26, Turkish Airlines said in a statement. "With a combination of stunning scenery, excellent weather and world class golf courses to offer, it’s easy to understand why Antalya is such a popular destination for thousands of British holiday makers each

London Turkish Consulate Cinar Ergin ral manager in London.

year," said Celal Baykal, the carrier's geneTurkish Airlines services five U.K. airports -- including London Gatwick, London HeIslington Council is launching Music Education Islington, a pioneering new music service for its schools

athrow, Edinburgh, Birmingham and

Islington Council is launching Music

over 120 countries -- 49 domestic and 257 in-

Education Islington, a pioneering new

ternational. Last year, it carried more than

music service for its schools.

75 million passengers with a seat occupancy

Manchester. Founded in 1933, Turkish Airlines flies to more than 300 destinations in

rate of 82 percent.

Metin Bayram and Nilufer Bayram was one of the first passengers to fly Turkish Airlines London - Antalya

The aim of the partnership is to ensure every child can discover and develop their musical skills under the guidance of some of the best music te-

HESTOUREX 2019, open its doors at Antalya Expo Center between 4-7 April 2019

achers in the world.

The Biggest Business Development Platform for Health, Sports & Alternative Tourism

This week the council announces its

HESTOUREX 2019, open its doors at An-

new partnership with lead delivery or-

talya Expo Center between 4-7 April 2019

ganisation Guildhall School of Music

and brings together health, sports and al-

Dates: 5-7 April 2019

& Drama,

ternative tourism professionals from all over

Venue: ANFAS Antalya Expo Center / Tur-

the World.30 Billion TL worth of total com-

keyExhibition Topics: Health, Sport & Tou-

the internationally renowned conser-

mercial potential. Hestourex is Turkey’s

rism Organizer: Aktuel EXPO International

vatoire in the City of London. This is

first and only multidisciplinary platform es-

Event

the first such partnership of its kind

tablished with the aim to introduce Turkey’s

and the first time a conservatoire has

potential in Health, Sport and Alternative

165 Countries

led the delivery of music education for

Tourism by developing bilateral co- operati-

307 Exhibiting Companies

a local authority, as part of a wider

ons between the countries in global profes-

6000 Buyers

sional business meetings.

HESTOUREX 2019, open its doors at Antalya Expo Center between 4-7 April 2019

partnership involving several other outstanding music education providers. Music Education Islington will be truly universal – accessible to every

Manchester Airport Sabiha Gokcen Flights Pegasus Airlines expands its UK network with the launch of affordable flights from Manchester Airport

Turkey’s leading low-cost carrier Pegasus

North Cyprus, Riyadh, Sharjah, Sharm El

09:30, reaching Manchester Airport at 11:55

five to 18, regardless of their backgro-

Airlines will launch flights between Manc-

Sheikh, Tbilisi and Tel Aviv.

five times a week.

und, educational attainment or ability

hester Airport, its second base in the UK

Pegasus’ new flights will take off from

to pay.

after London Stansted,

Manchester Airport at 12:40, arriving in Is-

Flights

and Istanbul’s Sabiha

tanbul Sabiha Gokcen at 18:50; flights from

www.flypgs.com/en with fares starting at

Islington child and young person aged

can

be

booked

now

on

Cllr Kaya Comer-Schwartz, Islington

Gokcen on 1st July

Council’s executive member for child-

2019. Pegasus’ schedu-

cluding taxes and char-

ren, young people and families, said:

led flights will

ges. With the launch of

connect “Islington sits at the heart of one of

Manc-

hester Airport to 32 des-

Istanbul will depart at

just £79.99 one way, in-

the new Manchester route, Pegasus now flies a low cost scheduled

the most important cultural cities in

tinations across Turkey

the world, attracting talented and

and 39 international destinations including

passionate creative minds from far

Abu Dhabi, Amman, Bahrain, Beirut, Bish-

network to 107 destinations in

and wide.

kek, Doha, Dubai, Hurghada, Muscat,

40 countries.

service to 35 destinations in Turkey and 72 in the rest of the world, bringing its total


38

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 15 13 12 10 8 10 8 9 10 10 8 7 9 5 8 4 5

7 7 8 7 7 11 5 10 7 4 4 9 10 4 13 3 10 6

2 4 5 7 9 7 11 8 10 12 12 9 9 13 8 15 12 15

41 55 51 45 37 32 29 37 38 44 28 24 32 27 24 26 26 27

13 27 34 36 33 30 41 33 39 48 33 34 37 41 31 34 35 44

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor EY Malatyaspor A. Konyaspor Antalyaspor Çaykur Rizespor DG Sivasspor Kasımpaşa A. Alanyaspor İM Kayserispor Fenerbahçe MKE Ankaragücü Bursaspor Göztepe BB Erzurumspor Akhisarspor

15 Mart 2019 Cuma Fenerbahçe 2-1 Sivasspor 16 Mart 2019 Cumartesi Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor Akhisar Bld.Spor 2-3 Kasımpaşa Erzurum BB 0-1 Trabzonspor Antalyaspor 3-0 Alanyaspor Beşiktaş 1-0 Göztepe 17 Mart 2019 Pazar Malatyaspor 3-1 Ankaragücü Kayserispor 1-1 Başakşehir Bursaspor 2-3 Galatasaray

28 58 28 52 17 47 9 43 4 37 2 35 -12 35 4 34 -1 34 -4 34 -5 34 -10 33 -5 31 -14 31 -7 28 -8 27 -9 22 -17 21

05 Nisan 2019 Cuma Trabzonspor 20:30 Antalyaspor 06 Nisan 2019 Cumartesi Sivasspor 16:00 Kayserispor Alanyaspor 16:00 Bursaspor Galatasaray 19:00 Malatyaspor 07 Nisan 2019 Pazar Kasımpaşa 13:30 Erzurum BB Göztepe 16:00 Akhisar Bld.Spor Ankaragücü 16:00 Fenerbahçe Başakşehir 19:00 Konyaspor 08 Nisan 2019 Pazartesi Çaykur Rizespor 20:00 Beşiktaş

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 31 Man. City 30 Tottenham Hotspur 30 Arsenal 30 Man. United 30 Chelsea 30 Wolverhampton 30 Watford 30 West Ham United 31 Leicester City 31 Everton 31 Bournemouth 31 Newcastle Utd. 31 Crystal Palace 30 Brighton & Hove 29 Southampton 30 Burnley 31 Cardiff 30 Fulham 31 Huddersfield Town 31

G

B

M

A

Y Av P

23 24 20 18 17 17 12 12 12 12 11 11 9 9 9 7 8 8 4 3

7 2 1 6 7 6 8 7 6 5 7 5 8 6 6 9 6 4 5 5

1 4 9 6 6 7 10 11 13 14 13 15 14 15 14 14 17 18 22 23

70 79 57 63 58 50 38 42 41 40 43 43 31 36 32 34 35 27 29 18

18 21 32 39 40 33 36 44 46 43 42 56 40 41 42 50 59 57 70 57

52 58 25 24 18 17 2 -2 -5 -3 1 -13 -9 -5 -10 -16 -24 -30 -41 -39

76 74 61 60 58 57 44 43 42 41 40 38 35 33 33 30 30 28 17 14

12 Nisan 2019 Cuma 02 Nisan 2019 Salı Wolverhampton 2-1 M. United Leicester City 22:00 Newcastle 13 Nisan 2019 Cumartesi Watford 4-1 Fulham Tottenham 14:30 Huddersfield 03 Nisan 2019 Çar amba Brighton 17:00 Bournemouth Man City 2-0 Cardiff City Burnley 17:00 Cardiff City 05 Nisan 2019 Cuma Fulham 17:00 Everton Southampton 22:00 Liverpool 06 Nisan 2019 Cumartesi Southampton 17:00 Wolverhampton M. United 19:30 West Ham Newcastle 17:00 Crystal Palace 14 Nisan 2019 Pazar Huddersfield 17:00 Leicester City Crystal Palace 16:05 Man City Bournemouth 17:00 Burnley Liverpool 18:30 Chelsea 07 Nisan 2019 Pazar Everton16:05Arsenal

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26 26 26 26 26 12 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

16 17 15 13 13 9 13 12 11 10 10 7 5 6 6 6 5 0

6 3 3 8 6 5 6 5 5 7 5 9 12 9 7 7 5 2

4 6 8 5 7 37 7 9 10 9 11 10 9 11 13 13 16 24

43 39 35 39 44 20 33 35 30 37 26 30 29 25 33 28 28 8

24 22 18 18 22 17 23 30 27 27 30 31 35 32 42 50 45 83

Abalı Denizlispor Gençlerbirliği Osmanlıspor FK Hatayspor Gazişehir FK Altınordu 26 Ümraniyespor Adana Demirspor Boluspor Altay Balıkesir B. Adanaspor İstanbulspor Giresunspor Afjet Afyonspor Eskişehirspor B. Elazığspor K.Karabükspor

19 17 17 21 22 45 10 5 3 10 -4 -1 -6 -7 -9 -22 -17 -75

54 54 48 47 45 45 41 38 37 35 30 27 27 25 25 20 -1

SERDAR SARI

Spor Haberleri

ÖZERSAY İLE GÖRÜŞTÜ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Bakanı Sayın Kudret Özersay, Prof Dr İlber Ortaylı ve Prof İsmail Ertürk konuş-

Manchester Üniversitesi Türkiye ve Kuzey

macı olarak katıldı.

Kıbrıs Topluluğu öğrenciler tarafından düzenlenen konferans, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen

Kıbrıs'ta yaşanan sel felaketi

konferansa,

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı ve KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, düzenlenen konferansa katıldı. TTFF Başkanı Sarı, Kıbrıs'ta yaşanan sel felaketinden dolayı Özersay'a geçmiş olsun diledi. Ayrıca TTFF'nin KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay,

gençlere yönelik projeleri hakkında Özersay'ı bilgilendirdi.

İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Serdar Sarı

Ve FIFA resmen açıkladı!

Türkiye uçuşa geçti...

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki iki maçını da kazanan ay-yıldızlılar, FIFA sıralamasında yükselişe geçti.. Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti. İşte Türkiye'nn yeni sıralaması ve detaylar:. 1 - Belçika - 1737 puan .2- Fransa - 1734 puan .3 - Brezilya - 1676 puan .4 - İngiltere - 1647 puan (Son maçlar sonrası +1) .5 - Hırvatistan - 1621 puan (Son maçlar sonrası -1) .6 - Uruguay - 1613 puan (Son maçlar sonrası +1) .7 - Portekiz - 1607 puan (Son maçlar sonrası -1) 8 - İsviçre - 1604 puan .9 - İspanya - 1601 puan .10 - Danimarka - 1586 puan .Elemeler öncesi 41. sırada yer alan A Milli Takımımız aldığı galibiyet neticesinde 1457 puanla iki basamak yükselerek 39. sıraya çıktı..


39

AVRUPA

Spor Haberleri

5 Nisan 2019 Cuma

TAYFUN PAŞA ANISINA

Veteranlar + 35 Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M A Y P

EUROMED-BOĞAZ 3-3 Kupa Gazi - Gaziantep 2-0

Veteranlar + 45 Puan durumu TAKIMLAR

O G B M A Y P

Vadili - Türkmenköy 3-0 Euromed - Kıbrıs 3-0 Akdeniz - Yeni 45ler 4-1

ANATOLIA. VETERAN KUPA FİNALİNDE RAKİBİNİ 1-0. YENEREK SAMPIYON OLDU.TEBRİKLER ANATOLIA.

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P


40

AVRUPA

5 Nisan 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019  

avrupa gazete egazete 5 nisan 2019

Profile for londra874
Advertisement