Page 1

İngiltere'nin "Altın Üçgeni"ne kaçırılmaz yatırım fırsatı

Burak Baytu

Sayfa 10 22 Mart 2019 Cuma

Britanya Kebab Ödülleri : İşte Kazananlar

Biz kadınlar cesur ve atılgan olmalıyız Sayfa 20-21

www.avrupagazete.co.uk

Anthap

Erken rezervasyon yapın ve biletlerinizi şimdiden alın uyarsı”

yeni ambalajıyla marketlerde ve Cash&Carry’lerde

Nesil Çalışkan

Sayfa 24-25 Abdullah Okuyucu ve Jeremy Corbyn

info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

Sayfa 12

Sayfa 10

Itır Sökmen

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

Ankara Anlaşması Avukatı açıkladı Sayfa 4

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Bozcader İtseb Sağlık Konferansı

Camilere Brexit Beceriksizliği balyoz saldırısı İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi

Dr. Ertan Erel

İngiltere'nin Birmingham kentinde 5 ca-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

miye gece saatlerinde balyozla saldırı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in 30 Hazi-

bu şartlı uzatma için öncelikle geri çekilme anlaş-

düzenlenirken, terörle mücadele ekip-

İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği

ran'a ertelenmesini istedi. AB liderleri yarın yapıla-

ması Avam Kamarası'nda yapılacak oylamada

leri de olayla ilgili soruşturmaya dahil

(ITSEB) ile birlikte Venüs Termal Otel işbirli-

cak zirvede Brexit sürecini tartışıyor. Brexit (Avrupa

kabul edilmeli" dedi. Tusk, May'in erteleme için

edildi. Polisten yapılan açıklamada, Bir-

ğinde Sağlık Konferansı Bozcader’de gerçek-

Birliği'nden çıkış) referandumunun üzerinden 1000

önerdiği tarih olan 30 Haziran'ın ise "yasal ve siyasi"

mingham'da geçen çarşamba gece saat-

leştirildi. Birçok üst düzey doktorun katılımı

gün geçti. Brexit'e yasal olarak yalnızca 7 gün kaldı

ise bir dizi soru işareti barındırdığını belirtti.

lerinde 5 caminin balyozla hedef

ile Bağımlılık, Kumar, İntihar, Sağlıklı Bes-

ancak süreç hâlâ belirsiz. İngiltere Başbakanı The-

lenme, Obezite ve obezite operesyonları,

resa May, geçen Çarşamba günü AB Konseyi Baş-

Kadın hastalıkları, Prostat ve Hijyen kuralları

kanı Donald Tusk'a yazdığı mektupta Brexit'in 30

başlıkları konuşuldu.

Haziran'a ertelenmesini istedi. Tusk, "Kısa süreli

AB ile vardığı anlaşmayı parlamentodan geçirmeyi

uzatmanın mümkün olacağını düşünüyorum ama

başaramayan May, anlaşmayı üçüncü kez milletve-

Sayfa 8’de

alındığı belirtilirken, kentteki Müslü-

May: Üçüncü oylamada kabul edin

manlar ise sabah saatlerinde bir başka saldırı daha olduğunu kaydetti.

killerinin oyuna sunmak istiyor. May, geçen Çarşamba akşamı başbakanlık konutundan yaptığı

"Nefret içeren davranışların toplumumuzda kesinlikle yeri yoktur"

açıklamada sürecin tıkanmasından ötürü milletvekillerini sorumlu tuttu. May konuşmasında aynı za-

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Bir-

manda Brexit'i talep eden halkın yanında olduğunu

mingham kentinde 5 camiye balyozlu

da vurguladı. May, talebi kabul edilirse Brexit'i Ha-

saldırı düzenlenmesine ilişkin, nefret

ziran'dan daha ileri bir tarihe ötelemeyeceği sözü

içeren davranışların asla kabul edilme-

veriyor. İngiltere mevcut şartlarda - anlaşma olsun

yeceğini belirtti.

ya da olmasın- 29 Mart'ta AB'den ayrılacak.


2

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Vatan Öz Gazetecilik Hak ve Sorumlulukları - 1 vatanoz@avrupagazete.com Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) bir

haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst bi-

üyesi olarak bana bu hafta başı gönderilen, ‘Ga-

çimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve

zetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni siz-

otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde

lerle paylaşmayı bir görev biliyorum. Gazeteci

bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı so-

nedir ne değildir sorularınıza ışık tutacak açık-

rumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritele-

lamaları bu yazıda bulabilirsiniz. Haftaya da

rine karşı olmak üzere, öteki tüm

kaldığımız yerden bildirgeyi yayınlamaya

sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile

devam edeceğim.

özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.

Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi

Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlü-

Aşağıda tanımı yapıldığı üzere her gazeteci ve

ğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle

basın - yayın organı, gazetecinin haklarını sa-

sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler.

vunmalı ve meslek ilkelerine uymalı, uyulmasını gözetmelidir. Basın - yayın organlarında,

D. Gazetecinin hakları

gazeteci olmadıkları halde çeşitli biçimlerde ga-

1. Gazeteci tüm bilgi kaynaklarına serbestçe

zetecilik faaliyetine katılanlar ile dışarıdan Tür-

ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgi-

kiye' ye ve Türkiye' den dışarıya dönük yayın

lendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına

yapanlar da bu sorumluluklar kapsamındadır.

sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizli-

Basın yayın organları yöneticileri; genel yayın

lik ve sır gibi engeller kamusal işlerde yasaya,

yönetmeni yahut müdürü, yazı işleri müdürleri

özel işlerde açık ve ikna edici gerekçelere sahip

yahut sorumlu müdürler, sıfatları ne olursa

olmalıdır.

olsun, kuruluşlarında görevli gazeteciler ile ya-

2. Gazeteci, çalıştığı basın ve yayın organının

yınların meslek ilkelerine uygun olmasını göze-

kendisiyle yaptığı sözleşmede de kaydedilmiş

tir. Gazetecinin hakları, halkın haber alma

olması gereken temel çizgisini dikkate alır. O

hakkının ve ifade özgürlüğünün; meslek ilke-

temel çizgi dışındaki ve onunla çelişen veya

leri ise dürüst ve doğru iletişimin temelidir.

orada açıkça belirtilmemiş olan tüm telkin,

Meslek ilkeleri gazetecinin ve basın - yayın or-

öneri, istek ve talimatları reddetme hakkına sa-

ganlarının özdenetimini öngörür ve değerlen-

hiptir.

dirme mercii öncelikle vicdanlardır.

3. Gazeteci, inanmadığı bir görüşü savunmaya veya meslek ilkelerine aykırı bir iş yapmaya

A. İnsan ve yurttaş hakkı

zorlanamaz.

Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür dü-

4. Gazeteciler, özellikle de yazı işleri çalışanları,

şünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir.

basın - yayın işletmesinin işleyişini belirleyen,

Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılması-

etkileyen önemli kararlardan haberdar edilmeli

nın başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü

ve gereğinde kararların alınmasına katılmalıdır.

temel insan haklarındandır. Bu hakların demo-

5. İşlevi ve sorumlulukları ışığında, gazeteciler

kratik hukuk devletinde anayasal güvence al-

örgütlenme hakkının yanı sıra görevinin maddi

tında olması esastır.

ve manevi güvencesini sağlayan kişisel sözleşme yapma hakkına sahiptir. Gazeteci ekono-

B. Gazeteci tanımı

mik bağımsızlığını garanti eden toplumsal

Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir ya-

rolüne ve emeği ile yeteneğine uygun bir ücret

zılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın

almalıdır.

ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da

6. Gazeteci, kaynakların gizliliği ilkesi uyarınca,

telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya

kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya zor-

görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi

lanamaz. Kaynağ izin verdiği taktirde gizlilik

ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı iş-

ortadan kalkabilir. Kaynağı tarafından açıkça

letme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu

yanıltıldığı durumlarda gazeteci kaynağını

tanıma uygun olanlar gazetecidir. Basın ve

açıklayabilir.

yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıkları gazetecileri, yasaların gazetecilere tanıdığı haklar-

E. Gazetecinin temel görevleri ve ilkeleri

dan yararlandırmak zorundadır.

1. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, ger-

C. Gazetecinin sorumluluğu

çeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak

Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru

zorundadır. Devamı haftaya


4

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Ankara Anlaşması davası sonuçlandı, avukattan ilk açıklama Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere’de bulunan Türkiyeli İş İnsanlarının eski kurallar altında değerlendirilerek (yani 4 yıl soİngiltere Yüksek Mahkemesi Hakimi Yargıç Sir nunda, dil ve vatandaşlık sınavına tabi tutulmadan, James Michael Dingemans QC 7 Mart 2019’da taraf- ve başvuru ücreti ödemek zorunda olmadan) süreları dinlemiş ve kararını vermis ama açıklamayı er- siz oturum alacaklarına dair meşru bir beklentileri telemişti. Karar geçen pazartesi resmen açıklandı. vardır. Redstone avukatlık firması adına davayı üstlenen avukat Yaşar Doğan, Avrupa Gazetesine kararı yo- • Home Office 16 Mart 2018 ve sonrasında kurallarda değişiklikler yapıp yeni gereksinimler getirerumladı. rek ve bu değişiklikleri geriye doğru uygulayarak Avukat Yaşar Doğan’ın açıklaması şöyle: ''Davanın konusu olan yasal hususların tamamında yukarda belirttiğimiz meşru beklentiyi ihlal etmişhaklı bulunmamıza rağmen, yapılan kural değişik- tir. likleri neticesinde Türkiyeli İş İnsanlarının yaşadık- • Bu meşru beklentinin ihlali neticesinde bu durumları mağduriyetlerin mahkemenin müdahalesini dan etkilenen insanlara ciddi mağduriyetler yaşatılgerektirecek seviyede olmadıkları gerekçesiyle baş- mıştır ve yaşatılmaktadır. • Sebep olunan mağduriyetler göz önünde tutulduvurumuz reddedildi. Yaşar Doğan: “Bizim davamızdaki iddialarımız ğunda, Home Office’in bu tavrı demokratik bir düşunlar”: zende ‘orantısızdır’ ve ‘yetkiyi kötüye kullanma’ • 16 Mart 2018 itibariyle Ankara Anlaşması altında niteliğindedir.

Mahkemenin değerlendirmesi ise şöyle olmuştur: • Davacı grubun kural değişiklerinden etkilenmeyecekleri (yani 4 yıl sonunda, dil ve vatandaşlık sınavına tabi tutulmadan, ve başvuru ücreti ödemek zorunda olmadan süresiz oturum alacakları) yönündeki beklentileri haklıdır ve meşrudur. • Home Office 16 Mart 2018 ve sonrasında yaptığı değişikliklerle bu meşru beklentiyi ihlal etmiştir. • Bu ihlal neticesinde davacı grubun mensupları birçok mağduriyetler yaşamışlardır. • Ancak, Home Office’in bu değişiklikleri yapmak için gösterdikleri sebep, davacı grubun yaşadıkları mağduriyetle kıyaslandığında daha ağır bastığından, yapılan değişiklikler kamu yararına alınmış orantılı tedbirlerdir ve meşrudur. Bu sebeple, yapılan uygulama ‘yetkiyi kötüye kullanma’ olarak değerlendirilemez (Home Office’in değişiklikleri meşrulaştırmak adına gösterdikleri sebep şu olmuştur: bir taraftan Türk İş İnsanlarını mağdur etmemeye çalışırken, bir taraftan da göçmenlik sisteminde idareyi sağlamak). Avukat Yaşar Doğan, Avrupa Gazetesine şöyle konuştu: “Yukarda görüldüğü gibi, yasal argümanlarımızın tamamı başarılı olmuştur. Ancak, Yargıç Dingemans QC yaşanılan mağduriyetleri yeterli oranda vahim bulmamıştır. Mahkemeye çok sayıda yazılı ifadeler sunulmuştur ve Yargıç Dingemans QC kararında tüm bu ifadelere ve içeriklerinde değinilen birçok mağduriyetlere yer veriyor. Kararın 9. paragrafında yaşanılan mağduriyetlerin büyük bir kısmı Yargıç Dingemans QC tarafından özetlenmiştir: Kimi başvuru sahiplerinin İngiltere’de iş kurarken aldıkları risklerin olduğunu, kimi insanların başka ülkelere gidebilecekken Ankara Anlaşması’nın sağladığı kolaylıklardan dolayı İngiltere’yi seçtiklerini, bazı insanların 16 Mart 2018’den hemen önce süresiz oturum alabilecekken değişikliklerden vakitli bir şekilde haberdar olmadıklarından başvurularını vaktinde yapamadıklarını, kimi insanların vize uzatmaları sırasında veya geçici vizelerinden ötürü işler ve kontratlar kaybettiklerini, kimilerinin işlerini büyütmek için veya ev almak için kredi çekemediklerini, kimi insanların aile kurmak (çocuk sahibi olmak) için planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını, kimilerinin bu değişiklikler neticesinde çok ciddi başvuru ücretleri ödemek zorunda kalacakla-

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

Redstone avukatlık firması adına davayı üstlenen avukat Yaşar Doğan, adil olmayan bu kararın temyize açık olduğunu belirtti

rını, vs. özetlemiştir. Yaşar Doğan: “Bizim sunduğumuz ifadelerde bunların ötesinde de birçok mağduriyetten bahsedilmiştir elbette.” Ancak ne yazık ki, Yargıç Dingemans QC bunları yeterli derecede vahim mağduriyetler olarak değerlendirmemiştir. Yargıç Dingemans QC kararında, getirilen yeni gereksinimlerin çok külfetli olmadığını belirtirken, eğer yeni gereksinimler daha külfetli olsalardı, kararının farklı olabileceğine işaret ediyor. İngilizce dil şartının entegrasyon için gerekli olacağını belirten Yargıç Dingemans QC, getirilen ekstra 1 yılın başka vize türlerine kıyasla yüksek olmadığını ve ödenmesi beklenen başvuru ücretlerinin herkes için bir külfet oluştururken bazıları için çok zor olacağını kaydederken, bu ödemelerin göçmenlik sisteminin yürütülmesinde kullanılmak suretiyle yine başvuru sahiplerinin yararına olacağını belirtti (Bu son bulgu hem isabetsizdir ve hem de buna dair dava dosyasında Home Office tarafından sunulan bir delil mevcut değildi). Elbette bu karar hem bu davanın sonucunu bekleyen binlerce etkilenen insanlar ve hem de bu süreci yürüten biz davacı avukatlarına büyük hayal kırıklığına neden olmuştur. Home Office’in yaptığı kural değişikliklerini ve bunların geriye doğru uygulanışını meşrulaştırmak için sunduğu sebep olan ‘göçmenlik sisteminin idaresi’ gibi teorik bir unsur karşısında gerçek insanların yaşadıkları gerçek mağduriyetlerin yeteri oranda vahim olarak görülmemiş olmasını ‘adil’ bulmuyoruz.''

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Dün (15 Mart 2019), bize göre neredeyse dünyanın öbür ucunda sayılabilecek, Türkiye’den 16 bin 587 km. uzaklıkta ve uçakla bile direkt uçulduğu takdirde 24 saat mesafede bulunan Yeni Zelanda’da yaşanan büyük bir katliama tanık olduk. Yeni Zelanda’nın İsa Kilisesianlamına gelen Christchurchkasabasındaki iki camide, ibadet esnasında 49 insanın öldüğü ve 20’sinin durumu ağır olmak üzere en az 50 insanın da yaralandığı bir vahşet yaşandı. Yeni Zelandapolisine göre katil yalnız değildi ve soruşturma bütün hızıyla sürüyor. Bizzat katil tarafından filme alınan, sosyal medya aracılığı ile de tüm dünyaya yayılan görüntüler, gerçekten izleyeni eğer yüreği kaldırabilirse, dehşete düşürüyor. Katil ve arkasındakiler bu görüntülerle; tüm yerküreye, İslam dünyasına ve Türkiye’ye bilinçli olduğu anlaşılan mesajlar vermeye çalışmış. İlk bakışta, katili ve ona destek verenleri deli, manyak, çıldırmış, akli dengesini kaybetmiş insanlar olarak değerlendirebilirsiniz. Ama olay, öyle hafife alınacak gibi değil. Bugün, yaşadığımız dünyada hiçbir şey tesadüfen olmuyor. 11 Eylül 2001’de Amerika’da yapılan saldırılar, Arap Baharı,Irak’ta, İran’da, Libya’da, Ukrayna’da meydana gelen gelişmeler, Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve gaz kesse de bir şekilde hala devam eden vekâleten savaş; aynı planın parçalarıdır. Demem o ki; Yeni Zelanda’da hunharca işlenen katliam; İslam’a, Müslümanlara, Türklere ve göçmenlere karşı kin ve nefret kusan kişisel bir fanatiğin işine benzemiyor. Bu; aynı planın gerçekleştirilmesine yönelik hamlelerden biri ve Türkiye’nin de dâhil olduğu Ortadoğubölgesini, zenginliklerini ve enerji kaynaklarını kendi lehine yönetmeyi öngören, hatta bunun da ötesinde küresel bir kurguyu vizyona koyan bir iradenin arkasında bulunduğu Dördüncü Nesil Savaş’ın (Forth Generation Warfare) bir operasyonuna benziyor. Bu savaş, bildiğiniz savaşlardan değil. Bu savaşta asker ile sivil, barış ile çatışma, cephe ile emniyetli bölge, dost ile düşman kavramları arasındaki ayrımlar bulanıktır ve görünürde dost ve müttefik olanlara karşı da uygulanır. Bu savaşta devlete bağlı olmayan aktörler yaygın olarak kullanılır. Terörizm, yaptırımlar, STK’lar, medya, ekonomik manipülasyonlar, algı operasyonları, siyasi yöneticilere şantaj, beyin yıkama ve hacklemek (zihnen ele geçirmek) bu savaşın enstrümanlarındandır. Görünürde fanatizm ürünü olan Hristiyanlardan Müslümanlara yönelik olan bu saldırı, ister istemez Müslümanlardan Hristiyanlarayönelik başka bir saldırıyı tetikleyecektir. Daha önce de olduğu gibi! Umarım yanılırım ama biliyorum ki; bunun iklimi günümüzde, dünyanın çeşitli yerlerinde ne yazık ki var! Hedeflerine ulaşmaya çalışan emperyalizm için hangi taraftan, kimin öldüğü hiç önemli değil. Emperyalizm, bilgi çağına geçmiştir. Artık savaşlar politik ve ideolojik çatışmaların üzerine değil, kültürel ve dinsel fay hatları üzerine inşa edilmektedir. Çatışmaların yaygınlaştırılması, sürekli hale getirilmesi, vekâleten yapılması, terörizmin bir enstrüman olarak yaygın şekilde kullanılması, bilgi harbi ve psikolojik harekat; bu çağın en bariz özellikleridir. Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin camiye giderken, aracında Sırpça Çetnikşarkıları dinlemesi ve silahının üzerinde Sırptarihi figürlerinin isimlerinin bulunması üzerine açıklama yapma gereğini hissetti ve “Biz bu terör saldırısının içinde değiliz”dedi.

Türker Ertürk

Hacklenmiş Teröristler

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması ile ilgili zorlaştırıcı düzenlemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığına karşı açılan davada olumsuz karar verdi.

İngiliz mahkemesinden Ankara Anlaşması davasında ret kararı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

turkererturk@avrupagazete.com

Bence de değiller! 2011’de, Norveç’te 77 kişiyi katleden, 21 yıl hapis cezasına çarptırılan, akli dengesinin yerinde olduğuna hükmedilen ve kendisini “Norveç’in İslamizasyonuna karşı bir savaşçı”olarak nitelendiren Anders Breivikile Yeni Zelandakatliamcısının ortak yanı; ikisinin de hacklenmiş yani zihinlerinin üst akıl tarafından ele geçirilmiş olmasıydı. Evet, modern yöntemlerle insanın beynini ele geçirmek, onu belli hedeflere yönelik olarak kullanmak ve bir katliamcı yaratmak mümkün. Bu iş, Batı’da artık yapılabiliyor! İsraillibir tarih profesörü olan Harari, kitaplarında ve konuşmalarında bunun ipuçlarını veriyor! Bu iş, Doğu’da, İslamdünyasında da yapılıyor ama daha geleneksel yöntemlerle! Çok küçük yaşta başlatılan yoğun din eğitimi ile sorgulamayı yok ederek, zihinsel işletim sistemini felce uğratarak biat kültürünü zihne monte etmek de bir nevi insanı hacklemektir. Hacklenmiş bir insan varsa; onu hackleyen bir irade de var demektir. Acaba bu iradenin bazı hedefleri neler olabilir; Norveçve Yeni Zelandagibi dünyanın en güvenli ülkeleri olduğuna inanılan ülkelerin bile yeterince güvenli olmadıkları algısının yaratılması, Samuel P. Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezi kapsamındakiHristiyan-İslam gerginliğinin arttırılarak, küresel hegemonik savaşın üstünün örtülmesi, Türkiye’de ve Ortadoğu’daİslamifanatizmin reaksiyon vermesinin tetiklenerek, karşı saldırılar yapılması için alt yapısının hazırlanması, Müslümanmültecilere karşı dünyanın her yerinde siyasi ve kitlesel tavır takınılmasının önünün açılması, İsrail’de, Nisan’da yapılacak seçimlerden sonra Filistinsorununu tabii ki tamamen İsraillehine çözecek bir girişim başlatılacaktır. Aynen 17 Eylül 1978’de, ABD Başkanı Jimmy Carter gözetiminde,Mısır Devlet Başkanı Enver Sedatileİsrail Başbakanı Menahem Beginarasında yapılan gibi. Bu sefer liderlik İsrail’in karşısında, Suudi Arabistanesas çocuk olacak, Mısırda onun yanında yer alacaktır. Bu saldırı ve sonrasında olması muhtemel reaksiyonlarla Filistinçözümünün önünün açılması ve dünya kamuoyunun İsrail lehine hazırlanması, Yeni Zelanda saldırısı ile verilen mesajlarla, Slavdayanışması nedeniyle daima Sırplarayakın durmuş Rusyaile Türkiye’nin arasının açılması, Yeni Zelanda,Avustralyaile birlikte Çin’in çevrelenmesine yönelik kurulan ikinci kuşak bölgede yer almaktadır. Bu saldırı ile Çin’in içinde ve çevresinde bulunan Müslümanlarındaha da radikalleştirilmesi ve azdırılması planlanmıştır.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum

hakkı

tanıyan

Ankara

Anlaşması'ndan ülkeye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin İçişleri Bakanlığına karşı açtığı davada, ret kararı verdi. Birlik, İngiliz İçişleri Bakanlığının geçen

bırakmayacağız ve kararı temyiz etme se-

yıl aldığı Ankara Anlaşması koşullarını

çeneğimizi değerlendiriyoruz.'' ifadesini

ağırlaştırma kararını anlaşma kapsa-

kullandı.

mında İngiltere'de bulunan yaklaşık 12 bin 500 kişi ile ailesini etkileyecek şekilde

Türk İş İnsanları Birliği, geçen eylülde

geriye doğru uygulamasını dava etmişti.

Yüksek Mahkemeye başvurarak İçişleri

''Orantılı ve Meşru'' Mahkeme, aldığı kararla İçişleri Bakanlı-

Bakanlığına dava açma izni istemiş, mahkeme kasımda gerekli izni vermişti.

Koşullar zorlaştırıldı

ğının yaptığı değişikliğin mağduriyete yol açtığını kabul ederken, daha büyük

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa

kamu yararı içermesi bakımından ''oran-

Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA)

tılı ve meşru'' olduğuna hükmetti. Türk İş

kapsamında vize alan Türk vatandaşları,

İnsanları Birliği Kurucusu İpek Leni Can-

yeni düzenlemeyle İngiltere'de ancak 5

dan yaptığı yazılı açıklamada,

yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan

"Verilen kararın hukuken yanlış ve ada-

sonra süresiz oturum için başvurabiliyor.

letsiz olduğu kanısındayız." değerlendirmesinde bulundu. Kararda hakimin, ileri

Türk vatandaşları daha önceki uygula-

sürdükleri itirazları haklı bulduğunu be-

mada 4 yılın sonunda süresiz oturum için

lirten Candan, şunları kaydetti:

başvurabiliyordu.

İpek Leni Candan

Bakanlık, Mart 2018'de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum

''Hakim İçişleri Bakanlığının bize meşru

izin işlemlerini askıya almış, kendi işini

beklentiye yol açacak bir söz verdiğini ve

kuran Türk vatandaşlarına süresiz otu-

daha sonra bu beklentimizi ihlal ettiğini

rum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi

kabul etmesine rağmen 'yeterince mağ-

oluşturulacağını açıklamıştı.

dur olmadığımızı' gerekçe göstererek verdiği bu karar, bizi çok üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş,

"Kararla "bir meşru beklenti ihlali ger-

1963'te

vatandaşlarının

de

Türk

topluluğa

üye ülkelerde hizmet vere-

çekleştiğinin Yük-

bilmek için vize almalarını

sek

sağlayan Ankara Anlaş-

Mahkeme

tarafından da

ması imzalanmıştı.

teyit edilmiş"

İngiltere'de Türkler bu an-

olduğunu

laşma kapsamında 1 yıl

kaydeden

oturum izni aldıktan sonra

Candan,

3 yıl uzatma alıyor ve son-

''Bu

rasında süresiz oturum

işin

peşini

için başvurabiliyorlardı. Türk İş İnsanları Birliği Kurucusu İpek Leni Candan : ''Bu işin peşini bırakmayacağız ve kararı temyiz etme seçeneğimizi değerlendiriyoruz.''


7

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Sakarya zaferinin yıl dönümünde geçmişimizi ,

Mustafa Öz

geleceğimiz tartıp döktükte o günleri bir daha yaşadık. Önce tüm şehitlerimize Allahtan rah-

Bozcader İtseb Sağlık Konferansı

met, mekanları cennet olsun diyorum. Gazilerimizin ölenlerin mekanları cennet olsun. Kalanlara uzun ömür ve sağlıklar dilerim. Öyle bu günleri anmak bir saygı duruşu, günün anlam önemini belirten sözlerle geçiştirilemeyecek kadar basit değil. Okuyup öğrendiğim ka-

Sakarya Zaferi

darını sizlere aktarmak isterim: “Çanakkale savaşı hepimizin bildiği gibi 1915’te

mustafaoz@avrupagazete.com

başlayıp 1916’da kazanılmadı. Aslında tam üçyıl önce 1913”te kazanıldı. Mustafa kemal Askeri ateşe olarak Sofya’ya gitmeden önce Çanakkale boğazına atandı. Kader onu üç yıl sonra tarihin akışını değiştireceği Çanakkale’yi üç yıl önce inceleme fırsatını anafartalar kahramanı olarak yakaladı. Tam üç bin yıl önce truva savaşının geçtiği yerleri karış karış dolaştı. İlyada’yı okudu. Homeros’un mitolojik destanındaki yer tarifle-

sonuçlandı. Bu savaş öyle atıp tutarak, çeşitli var-

rini keşfetmeye çalıştı. Karadan ve denizden sal-

sayımlar üreterek kazanılmadı. Analitik zekayla,

dırı noktalarının o günkü konumlarıyla bu

entellektüel birikimle kazanıldı. Ve tüm engelle-

günkü şartlarını harita üzerinde karşılaştırdı.

melere karşın Çanakkale kahramanı Atatürk’ün

Krokiler çizdi. Büyük İskender’in Çanakkale bo-

adı tüm ülkede duyuldu. 1919’da Samsuna çık-

ğazını geçişini adım adım anladı. Boğazı tek-

tığında Anafartalar kahramanı olarak karşı-

neyle geçerek, Büyük İskender’in Anadolu

landı.” Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz

topraklarına ayak bastığı yerden karaya Pers

diye bir deyim vardır. Onun için geçmişimizi iyi

kralının geçiş noktalarını inceledi. Fatih Sultan

öğrenmemiz gerekiyor. Çanakkale ruhunu ye-

Mehmed’in İlyada’dan etkilendiğini gördü. Bu

niden diriltmemiz gerekiyor.

gün artık biliyoruz ki İngiliz genelkurmayıda

Allah birdaha bu tip savaşları ülemize ve insan-

aynı metodu uygulamıştı. Truva savaşının geç-

larımıza yaşatmasın. Ama bunu için gerekli eği-

tiği yerleri inceledi. Ve 3 yıl önce stretejik planla-

tim, bilgi ve araştırıp incelemelere sahip olmamız

rını yerinde inceleyip ölçüp, biçen Mustafa

gerekiyor.

kemal yine Çanakkale’deydi. Ne yapacağını, ne

Çanakkale zafernini 104.üncü yıl dönümünü

yapması gerektiğini çoktan kafasında kurgula-

kutlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm

mıştı. Ve Çanakkale savaşı bu kurgularla zaferle

şehitlerimize Allahtan rahmetler diliyorum.

Dr. Ali Demirbağ MD, Dr. Gökçe Sarıdoğan, Dr. Meral Akbıyık, Doc Dr. Aylin Hasbay, Doc Dr. Derya Dikmen, Prof Dr. Sema Baydar, Dr. Chruvu Break, Dr. Ertan Erel, Prof Dr. Ali Ayyıldız, Dr. Serap Akmal, Dr Aswini konsferansın konuşmacı doktorlarıydı. Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere'den başkentinde son yıllarda yaptığı sosyal içerikli etkinliklerle adını sıkça gündeme getiren, Türkiye’mizin güzide şehri Sivas Gürün’e bağlı Bozhöyük, Camiliyurt, Tersehan ve Arpaçukur köylülerinin oluşturduğu BOZCA-DER, Londra’da kendi binalarında İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (ITSEB) ile birlikte Venüs Termal Otel işbirliğinde Sağlık Konferansı gerçekleştirdi. Bozcader Başkanı İrfan Sağır, ve Bozcader Başkan yardımcısı Ergül Kömür evsahipliğinde düzenlenen konferansa Cemevi Başkanı Kadir Yürük ve başkan yardımcısı Zeynel Akdoğan katıldı. Sağlık konferansı doktorları Dr. Ali Demirbağ MD, Dr. Gökçe Sarıdoğan, Dr. Meral Akbıyık, Doc Dr. Aylin Hasbay, Doc Dr. Derya Dikmen, Prof Dr. Sema Baydar, Dr. Chruvu Break, Dr. Ertan Erel, Prof Dr. Ali Ayyıldız, Dr. Serap Akmal, Dr Aswini konsferansın konuşmacı doktorlarıydı. Birçok üst düzey doktorun katılımı ile Bağımlılık, Kumar,İntihar, Saglıklı Beslenme, Obezite ve obezite operesyonları, Kadın hastalıkları, Prostat ve Hijyen kuralları başlıklarının ele

Bozcader Başkanı İrfan Sağır, ve Bozcader Başkan yardımcısı Ergül Kömür evsahipliğinde düzenlenen konferansa Cemevi Başkanı Kadir Yürük ve başkan yardımcısı Zeynel Akdoğan katıldı. alındığı konsferansta doktorlarla bire bir görüşüldü. 16 Mart 2019 Cumartesi sabahı kahvaltı ile başlayan sağlık konsferansı Bozcader Başkanı İrfan Sağır’ın konuşması ile başladı İrfan Sağır: Bozcader Başkanı İrfan Sağır, Yeni Zelanda’da 16 martta yaşanan terör saldırısı ve Irak’taki kimyasal saldırı katliamları anarak ve 14 mart Tıp bayramını kutlayarak konuşmasına başladı. Bozcader Başkanı İrfan Sağır şunları söyledi: “Tüm doktorlarımıza katıldıkları için teşekkür ederim. Derneğimiz üyelerine ve tüm dostlarımıza bu değerli katkıları için ayrıca teşekkür ederim.” Ergül Kömür: Bozcader Başkan yardımcısı Ergül Kömür, Toplumuzun hassasiyetlerini ele almak önceliğimizdir. İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (ITSEB) çok önemlidir. Kendilerine bu önemli karılım için teşekkür ederiz. İntiharlar, kumar gibi konular toplumuzun kanayan yarası.” İtseb Başkanı Ali Demirbağ: İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (ITSEB) Başkanı Dr.Ali Demirbağ, Bozcader’e bu muhteşem evsahipliği için teşekkür ederim. Cemevi ve federasyon başkanımızda burada. 14 Mart Tıp bayramımız kutlu olsun. Her yıl mutlaka bir kaos, şiddet ve savaş ortamına denk geliyor Tıp bayramı. Şiddetin ve savaşın olmadığı bir kutlama nasip olmadı. ITSEB olarak üzerimize düşen kounlardan kumar, bağımlılık, intihar, obetizite, prostat sorunlarına ortak yol bulmaya çalışacağız. ITSEB’deki doktor arkadaşlarımız olarak her zaman sizlerle birlikte olacağız. Umarız buradan alacağınız bilgilerle birilerinin hayatını kurtamaya yardımcı olursunuz.” Dr.Gökçe Sarıdoğan Psikiyatris Dr. Gökçe Sarıdoğan şunları söyledi: “İntihar kişinin ölmek istemesi ile başlar. Hayatta sıkışmışlık hissedilmesi veya çaresizlikde diyebiliriz. Sıkışıklıktan kurtulmak isteyenler intiharlar yolunu maalesef seçiyorlar. İnsanları dinlemek anlama zorundayız. Kimler intihar eder. Herkes intihar edebilir. Çevremize dikkat edelim. Sanıldığının aksine sosyo- ekonomik yüzeyi yüksek olanlarda intihar daha fazladır. Göçmen toplumlarda stress fazladır. Azınlık stresi daha fazladır göçmenlerde. Ruh sağlığı sorunları yaşayan, alkol, madde kullanımı, kumar sorunu olanlarda risk daha fazla. Dünyada en çok intihar yaşanan yer kumar cenneti Las Vegas. Kişinin intihar ile başetme becerisi düşükse intihar sözkonusu. Bizler tanıdığımız kişinin intihar ile başetme becerisi yükseltmeye çalışmamız lazım. Ruh sağlığı bozulanlarda başkalarını cezalandırma amaçlı imtiharlar yaşanabiliyor. Gençlerde sosyal kabul çok önemli. Gençlerimize yardımcı olalım. Depresyon, akıl sağlığı sorunları yaşayanlara her zaman yardımcı olmamız lazım. Kişi ölmek istiyorum derse büyük risktir, ciddiye alalım. Toplumda ve arkadaş guruplarında yer bulma endişesi, yalnız kalma, izolasyon, okulda sorunlara dikkat edelim.”


9

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Emlak Yatırım Danışmanı (Realty Consultant ) Burak Baytu'yla, Baytu Realty olarak satışını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2nci projesi olan NEF Bracknell projesiyle ilgili konuştuk. NEF'in Bracknell projesi, İngiltere'nin "Altın Üçgeni" tabir edilen bölgede, Windsor ve Ascot gibi aristokrasinin yoğun olduğu bölgenin ortasında çok değerli bir konumda.

İngiltere'nin "Altın Üçgeni"ne kaçırılmaz yatırım fırsatı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sında mekik dokuyan Burak Baytu, merkezi Londra'da olan Baytu Realty emlak firma-

Burak Baytu'yu, İngiltere'deki Türk toplumu

sıyla hem Türkiye'deki Türk'lere İngiltere'de

yakından tanıyor. Pek çok kişinin, 2000'li yıl-

emlak yatırımı fırsatları sunuyor, hem de

ların ortasında Türk Toplumu Futbol Fede-

Türkiye gayrimenkullerinin yurtdışına satı-

rasyonu'na

şında aktif bir rol oynayarak ülkeye döviz gi-

sponsorluk

desteği

ve

Türkiye'den İngiltere'ye getirdiği bir çok sa-

rişine katkıda bulunuyor.

natçı organizasyonu ile hatırladığı başarılı iş

NEF Bracknell yatırım projesi

adamı aynı zamanda Ankara Anlaşması'nın İngiltere'deki ilk jenerasyon Türk girişimcilerinden.

Burak Baytu'yla, Baytu Realty olarak satışını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2nci projesi

Baytu Realty Emlak Firması

olan NEF Bracknell projesiyle ilgili konuştuk.

Uzun zamandır Türkiye ile İngiltere ara-

NEF'in projesinden bahsetmeden önce biraz Bracknell'dan bahsedebilir misin? Emlak Yatırım Danışmanı (Realty Consultant ) Burak Baytu

Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki bir dünya markası olan NEF'in Bracknell pro-

cesinde £240 milyon harcanarak inşa edilip,

verdik ve hiç "proje" satışı yapmadık. Ancak,

jesi, İngiltere'nin "Altın Üçgeni" tabir edilen

bizzat Kraliçe tarafından açılan The Lexicon

NEF Bracknell projesinin gerek alım koşul-

bölgede, Windsor ve Ascot gibi aristokrasi-

alışveriş merkeziyle, Bracknell kent merkezi

larındaki kredi kolaylığı, gerek kira garan-

nin yoğun olduğu bir bölgeyle bir çok tek-

daha şimdiden bambaşka bir çehreye bü-

tisi, gerekse mobilyalı olarak anahtar teslim

noloji firmalarının merkezlerinin olduğu

ründü.

tabir edeceğimiz şekilde ve hemen Mayıs

bölgenin ortasında çok değerli bir konumda. Baytu Realty olarak satışını yaptıkları NEF'in İngiltere'deki 2.nci projesi olan NEF Bracknell projesi

İngiltere devletinin bölgenin gelişimi için ayırmış olduğu £768 milyon ve bunun neti-

2019'da teslim edilecek olması nedeniyle

Tüm bu gelişmelerin bölgede emlak fiyatlarına etkisinin nasıl olması öngörülüyor?

müşterilerimiz için gerçek manada bir fırsat

Bu gelişim projesi neticesinde bölge nüfusu

Baytu Realty olarak başka projeleriniz de olacak mı?

hali hazırda 2017 yılında 250.000 kişiden

olduğuna kanaat getirdik.

750.000 kişiye ulaştı. Bu nüfusun 2024 yılına kadar 1 milyon kişiye ulaşacağı hesaplanı-

Global çözüm ortağımız Keller Williams

yor. Bu da bölgede talep artışıyla birlikte

bünyesindeki 1100 profesyonel emlak danış-

emlak fiyatlarının yukarıya doğru gitmesi

manıyla Türkiye'nin bir çok yerinde hizmet

anlamına geliyor. Bracknell, bu "Altın

veriyoruz. Hepsini sayamasam da Bodrum,

Üçgen" içerisindeki en son gelişim bölgesi.

İstanbul, Bursa, Adana, Antep, Antalya,

Çevre kentlere göre bugüne kadar fiyatlar

Trabzon illerimizdeki Bölge Müdürlükleri-

daha düşük seyretmiş. Şimdiden bölgenin

mizle Türkiye'nin gayrimenkul pazarında

çehresi ve bununla birlikte de popülaritesi

fark yaratıyoruz. Baytu Realty olarak Keller

arttı. Tüm bunlar da haliyle emlak fiyatla-

Williams'ın bu muhteşem gücünü Türki-

rına yansıyacak.

ye'nin emlak piyasasını yurtdışına açmak, hem gurbetçi Türkler'e hem de özellikle de

Peki neden NEF'in Bracknell projesi?

Müslüman kökenli ülkelerin Avrupa'daki göçmen halklarının Türkiye'de yatırım ya-

Bir kere her şeyden önce NEF Türkiye'nin

pılmasına aracılık ediyoruz.

gururu ve sektöründe uluslararası bir firma.

Tatil evleri

Bunun da gücüyle hem Türkiye'den hem de başta Ankara Anlaşmalı Türkler olmak üzere yakın dönemde İngiltere'ye gelmiş

Yabancılar için lüks ancak Avrupa bütçele-

olan tüm Türkler için İngiltere'de ev kredi-

rine göre son derece uygun koşullarda tatil

siyle konut sahibi olma imkanını sunuyor.

evleri temin ediyoruz. Kendi gurbetçilerimiz

Bunun için İngiltere'deki kredi skorlarına

için de çok karlı arazi, ticari gayrimenkul ve

değil, Türkiye'deki finansal imkanlarına ba-

yazlık konutlar temin ediyoruz. Bu yaz Tür-

karak kredi kullanımının kapısını açıyor.

kiye'ye geldiklerinde tüm gurbetçilerimizin

Dahası, 3 yıl da kira garantisi imkanı sunu-

Baytu Realty Whatsapp Bussiness hesabı-

yor. Kiraya vermek istemeyip, kendi evinde

mıza atacakları bir mesajla (+442081808616)

oturmak isteyenler için de güzel haber; evler

bir Bölge Müdürlüğümüze ziyaret etmek

Mayıs 2019'da teslim ediliyor.

üzere randevu yapmalarını salık veriyorum.

Baytu Realty olarak biz aslında bugüne

Bu, çok karlı bir yaz geçirmelerine açılan

kadar hep "Alıcı Temsilcisi" olarak hizmet

kapı olabilir.


11

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Yeni Zelanda da Camilere Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. Malcolm Avrupa Ajansı / AVA| Londra ğunu çok iyi biliyoruz.İnanç ve İbadet hakkı kut- sında ve özsaldır. Bu nedenle inancı ve ibadeti ne olursa olsun gürlüklerin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Teröre Terör Diyemeyenler

Gökhan Güler

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) tarafından Av- insan hak ve özgürlükleri kapsamında özgürce ya- yanında olrupa Gazetesine bir açıklama gönderildi. Açıklama şanabilmelidir.Yeni Zelanda 1843’den sonra yerli- maya devam şöyle:

leri olan Maorilerin topraklarını işgal eden edeceğiz. Yeni İngilizler ve daha sonra dünyanın dört bir yanın- Zelanda da kat-

“Yeni Zelanda da Camilerde ibadet ettikleri bir dan farklı kültür ve kimliklerden insanların yer- liam yapanların en anda bazı ırkçı ve faşist düşüncelere sahip olan ki- leştiği ve yerlisi diye bir kavramın olmadığı kısa zamanda hukuki şilerce saldırıya uğrayan onlarca insan katledildi. alanlardan biridir. Buna rağmen kendisini ‘yerlisi’ cezaları alması ve tüm dünyada bu ve benzeri Katliamı yapan ırkçı kişileri ve zihniyetleri şiddetle gibi gören ve farklı olanlara ırkçılık yaptığı için in- özentileri olan ırkçı düşüncelere gereken mesajın kınıyoruz.İnancı ve İbadeti farklı olduğu için kendi sanları ibadethanesinde katleden bu Hitler özentisi verilmesini bekliyoruz.Her Nerede Olursa Olsun, ülkesinde yakılan, katledilen biz Aleviler, ibadeti anlayışı lanetliyoruz.İnsan Hak ve Özgürlükleri Mazlumun yanında Zalimin Karşısında Olmaya ve inancı nedeni ile zulme uğramanın ne oldu- her nerede ihlal ediliyorsa bizler ihlallerin karşı- Devam Edeceğiz!”

Özlenen Antep fıstığı, fındık, baklagiller ve lokumlar tüm İngiltere’de

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Gözek, özellikle müşteri memnuniyeti odaklı yola çıktıklarını vurguluyor. Kaliteden ödün

Özlenen Antep fıstığı, fındık, baklagiller ve lo-

vermeden her bütçeye hitap ettiklerini de özel-

kumlar İngiltere’de. En kaliteli ürünler en

likle ekliyor.

uygun fiyatlara" anlayışıyla yola çıkan Anthap Ltd. bünyesinde 14 yöresel ürün barındırıyor.

Siparişleriniz için Elif GÖZEK

Kayısı çeşitlerinden, Antep fıstığına, fındıktan bademe kadar zengin çeşitleriyle özlenen yöre-

Orta vadede, hedef müşteri kitlesinin Anthap

olmak amaöları arasında.

sel lezzetleri Londra'da süpermarketlerde bul-

markası ile talep ettiği güvenilir bir tedarikçi

Siparişleriniz için Elif GÖZEK 07786 033 452

manız artık çok kolay! Firmanın kurucusu Elif

olmak ve Londra'da sektörün ilk 100'ünde

www.anthap.co.uk

Yeni Zelanda, tarihinin en büyük ve en acımasız dini terör eylemini yaşadı. Sırf Müslüman oldukları için terör saldırısına maruz kalan masum insanlar en savunmasız şekilde ibadetlerini yaptıkları bir esnada uğradıkları terör saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettiler. Terör eylemi için göçmen dostu, çok kültürlülüğü devlet politikası uygulayan Yeni Zelanda’nın seçilmiş olması göz ardı edilmemelidir. 28 yaşındaki İskoç asıllı Avustralyalı Brenton Tarrant’ın Yeni Zelanda’da, katliam yapmak için tercih ettiği bölgenin ismi “Christchurch”, yani “Hristiyan Kilisesi.” 50 Masum insan sırf Müslüman oldukları için Cuma namazlarını kılarken kurşunlanarak öldürüldü. İslamafobi vahşetiyle 50 kişi öldü. 20’si ağır 48’de yaralı var. Müslüman Dünyası, meydana gelen terör saldırısı sonrasında uluslararası kamuoyunun gerçekleştirilen terör eylemini lanetleyerek net bir tavır koymasını bekledi! Ancak bu tavır gelmedi! 11 Ocak 2015’te Charlie Hebdo saldırısı karşısında sergilenen duruş ve verilen mesaj Yeni Zelanda’da gerçekleşen cami katliamı sonrasında neden yapılmadı? Uluslararası kamuoyu ne yazık ki Yeni Zelanda’da meydana gelen dini terör eylemi karşısında ne net bir tavır ortaya koyabildi! Ne de yaşananları terör eylemi olarak niteleyebildi! Bu durum her şeyden önce insanlığa karşı yapılmış bir yanlış ve samimiyetsizliktir! Acaba, Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısı Hıristiyanlara yönelik olsa idi uluslararası kamuoyu nasıl bir tepki verirdi? Her kim ve nereden gelirse gelsin terör terördür! Terörün dili dini ırkı olmaz. Sözde medeni ülkeler Yeni Zelanda saldırısı sonrasında sınıfta kalmışlardır! Günümüz dünyasında benim dinimden olmayan beni çok ilgilendirmez şeklinde bir yaklaşım kabul edilebilir mi? Terör dini manada kategorize edilebilir mi? İslam adına terör eylemi yapan kişi ya da gruplar nasıl tüm Müslümanları temsil etmiyorsa, Hıristiyanlık adına terör eylemi yapan kişi ya da gruplarda tüm Hıristiyanları temsil etmez. Ancak, hangi dine yönelik olursa olsun ibadet yapanlara ve ibadethanelere karşı düzenlenen silahlı saldırıları terör eylemi olarak nitelendirip net bir tavır koyamama insanlık ayıbıdır! En hafif ifade ile samimiyetsizliktir. İnsan hakları ve dini özgürlükler konusunda övünmeye geldiğinde en önde yer alan çağdaş ülke temsilcileri neredeler? Uluslararası literatüre her türlü teorik tanımları yazan medeni ülke temsilcileri neden sus pus? Terör sözcüğü Latince ‘terrere’ kökünden gelmektedir. İlk kez Dictionnarire de l’AcademieFrançaise’nin 1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Korkudan sarsıntı geçirme, korkudan dehşete düşmeye sebep olma anlamlarına gelmektedir. Teorik olarak insan hakları ve dini özgürlükler konusunda övünen medeni ülkeler iş uygulamaya geldiğinde neden sessizliğe gömülmüş vaziyetteler? Son yıllarda ırkçı, İslâm karşıtı terör saldırılarında ciddi bir artış olduğu göze çarpmakta. 2017’de Kanada’nın Quebec şehrinde Alexandre Bissonnette adlı ırkçının yaptığı cami saldırısında 6 Müslüman hayatını kaybetmişti. Daha sonra Darren Osborne adlı terörist İngiltere Finsbury Park’taki cami saldırısını gerçekleştirmişti. Aynı yılın Ramazan bayramının birinci günü, bu kez Newcastle’daki saldırıda, bayramlaşan Müslümanların üzerine sürülen bir araçla beş kişi yaralanmıştı. Yeni Zelanda’daki son saldırı, dehşet verici boyutları bakımından önceki saldırılarla kıyaslanmayacak yönlere sahip. Sanki de terörün uzanamayacağı yer olmadığını dünyaya göstermek istediler! Adeta “istersek en güvenli ülkeleri bile karıştırabiliriz” mesajı verilmek istenmiştir. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mentalitesi ile teröre ve teröriste yaklaşım gösterilmesi terör yaratanları cesaretlendirir. Terör ve terörist kendisine müsamaha gösterilmesi sonucunda bundan cesaret alarak daha büyük eylemler yapar! Bugün Müslümanlara karşı eylem yapan terör odakları yarın Hıristiyanlar ile Müslümanları karşı karşıya getirebilmek için hedef olarak Hıristiyanlara ait ibadethaneleri hedef seçebilir? Hıristiyan ve Müslüman dünyası dini tabanlı terör eylemlerine karşı birlikte hareket etmelidir. Aksi durumda teröristlerin ekmeğine yağ sürülmüş olur! Çağdaş ve medeni ülkelerin siyasetçileri ile medya yöneticilerini Yeni Zelanda katliamı sonrasında sergilemeye devam ettikleri duruşlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Terör terördür. Bugün teröre terör diyemeyenler umarım ilerde bu samimiyetten uzak sergiledikleri yaklaşımları nedeniyle pişman olup utanmazlar!


13

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK Haberler

ŞANLI ÇANAKKALE ZAFERİMİZİ KUTLADIK Hüseyin Doğan Ahioğlu/ AVA| Londra

Avrupa Gazetenin değerli okurları, bildiğiniz gibi 18 Mart Şehitler günü ve şanlı Çanakkale Zaferimizin 104 yıl dönümü bu hafta tüm yurtta, yurtdışı temsilciklerimizde kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sivil toplum kuruluşlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimiz anıldı. Ayrıca yurtdışındaki 34 ülkedeki 78 şehitlikliğimiz ziyaret edilerek Çanakkale Zaferimiz kutlandı. Bu bağlamda yurt içinde ve yurtdışında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatan savunması uğrunda gözlerini kırpmadan genç yaşlarda canlarını ve körpe bedenlerini feda eden aziz şehitlerimizin huzurunda toplandık. Birkez daha ulus olmanın

ŞEHİTLİK YOLCULARINA “ DUA” KİTABI HEDİYE EDİLDİ

farkına vardık. Şehitlerimizi bir kez daha rahmmetle yad ederek vicdani borcumuzu ödemeye ça-

Bir başka şehitlik yolculuğu

lıştık.

geleneğimiz olan yolculara

İngiltere’de her yıl dönüşümlü olarak yapıldığı gibi

Dua kitabı dağıtımı yine ya-

bu yıl da 18 Mart Pazartesi günü Londra’daki dev-

zarımız Hüseyin Doğan ta-

let temsilcilerimizin önderliği ve katılımlarıyla

rafından ‘Dua’m Cebimde’

11:30’da Güney İngiltere limanlarından Portsmo-

kitabı dağıtımı ile gerçekleş-

uth’da Türk Deniz Şehitliği’nde (Clayhall Royal

tirildi.

Naval Cemetery, Clayhall Road, Gosport, Hampshire, PO12 2AZ) bir etkinlik gerçekleştirildi

ŞEHİTLİK YOLCULUĞU ÇOK RENKLİ GEÇTİ

ŞEHİTLİK YOLCULARINA GELENEKSEL KURU EKMEK DAĞITILDI Çanakkale de yanlarında çikilotaları bile bulunan za-

Çanakkale Anma Platformu oluşumunun ücretsiz

manın

sağladığı 60 kişilik modern uzun yol otobüsü

İngiltere’nin paralı kiralık

Manor House Underground istasyonun yakınında

katillerinin karşında aslan-

toplanan toplumumuzu her kesiminde katılımcı

larımızın cephede yağsız

yolcularını alarak (18 Mart Pazartesi günü) saat

çorba ve kuru ekmekle gün-

07.45 bu seneki ziyaret edilecek Deniz Şehitliğimiz

lerini geçirmelerinin anısına

olan olan Portsmouth’a hareket etti. Yolculuk bo-

son yıllardaki şehitlik yolculuğumuzda yolculara

yunca Çanakkale Savaşları menkibelerinin ve tür-

kuru ekmek dağıtmayı bu senede gerçekleştirdik.

dünya

devi

külerinin yer aldigi CD şehitlik yolcularınında eşliginde kah göz yaşları kah gururu bakışlar arasında çalındı.

AVRUPA MEDYA GURUBUNUN GÖNDERDİĞİ AVRUPA GAZETESİ DAĞITILDI

SEHİTLİKTE BİR ÇANAKKALE ŞEHİTİ TORUNU Şehitlik yolcuları arasınada henüz geçen ay can paresi sevgili ağabeyini kanser be-

Hersene olduğu gibi bu senede

lasına

Avrupa Gazetenin son 15 Mart

veren Ayse Deniz

2019 tarihli son sayısı Avrupa Ga-

Atalay

zete yazarlarından Hüseyin Doğan

kurban hanımefendide

vardı. Mezarı bile olmayan bir Çanak-

tarafından yolculara dağıtldı.

kale Şehidi torunu olarak taze acısını bağ-

AVRUPA MEDYA GRUBUNUN GÖNDERDİĞİ İÇME SULARI ŞEHİTLİK YOLCULAINA İKRAM EDİLDİ.

rına basarak kucağında getirdiği bir demet rengarenk laleleri Fatihalar eşliginde

Artık gelenekselleşmiş olan Avrupa Gazetenin gönderdigi içme suları Aziz Şehitlerimizin ruharına armagan olmak üzere yine gazete yazarlarından Hüseyin Dogan tarafindan tüm yolculara ikram edildi.

titreyen

ellerle

Şehitlikteki ant mezarın önüne bıraktı.


15

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

İngiltere’nin önde gelen en eski turzim ve seyahat firmalarından olan Tulip Holidays, 24.cü gurur yılında “önce yolcu konforu” anlayışı ile yolcularını ağırlamaya devam ediyor.

Itır Sökmen: “Çocuklu ailelere ve yaşlı yolcularımıza özen gösteriyoruz” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Tulip Holidays, İngiltere’de 24.cü gurur yılını

tanbul, İzmir, Antalya, Ankara’ya, Gazian-

Itır Sökmen, müşterilerinin memnuniyetinin

tep’ten tutunda Trabzon ve Malatya’ya rahat-

herşeyin üstünde olduğunu ve bunu şirket poli-

lıkla ekonomik fiyatlarımızla uçabilecekler.”

tikası haline getirdiklerini söyledi.

kutluyor. Tulip Holidays, 24 yıllık müşteri memnuniyeti garantisiyle ve uygun fiyatlarıyla tatil-

Sökmen: “biletlerinizi şimdiden alın”

IATA, ABTA VE ATOL LİSANSLI

cilerin yüzünü güldürüyor. Haringey’deki geniş

Itır Sökmen şöyle devam etti; "Yaz mevsiminde

İngiltere’nin en köklü en eski şirketlerinden olan

ve modern ofisiyle çok rahat bir ortamda hizmet

oluşacak olan aşırı yoğunluğa yakalanmadan

Travel Med UK ve Tulip Holdays’in sahibi Av-

veren Tulip 24 yıllık haklı gururunu ve tecrübe-

şimdiden en uygun gün ve saatlerde biletlerinizi

rupa Gazetesi için özel konuştu. Tulip Holidays

lerini müşterine sunuyor.

alın. Yaz mevsimi yoğunluğunda size uygun

olarak 24 yıldır Londra’da servis vermekteyiz.

uçuşlar için gün ve saatler dolu oluyor. Hem işi-

Şirketimiz IATA, ABTA ve AOL lisanslarımızla

hem tedavi ikisi bir arada. Travel Med UK, ha-

Itır Sökmen: “Çocuklu ailelere ve yaşlı yolcularımıza özen gösteriyoruz”

nizde hemde ailenizle geçireceğiz en değerli an-

yıllardırsorunsuz hizmet veriyoruz. Tuilp Holi-

vaalanında size karşılıyor, havalimanından otel

ları yollarda harcamış olacaksınız. Buna engel

days tüm seyahat lisanslarına sahip. Çoğu kişi-

ve hastaneye tüm transferlerinizi yapıyor.

Tulip Holidays’in sahibi Itır Sökmen gazetemize

olmak için şimdiden yerler dolmadan size en

nin de tanıdığı gibi işimize Oxford Street’te

Travel Med UK şu sağlık hizmetleriniz alabilir-

yaptığı açıklamada; "Uzun yıllardır sektöredeki

uygun gün ve saatlerde bilet almanızı tavsiye

başladık ve sonra Kuzey Londra’ya taşındık. Bir

siniz.

sorunlardan en önemlisi yolcularımızın mağdur

ederim. Haziran ve Temmuz’da alınacak biletler

zamanlar 4 şubemiz vardı fakat gereksiz oldu-

olmadan rahat şekilde sevdiklerine ulaşabilme-

ve paket tatiller neredeyse 2 katı daha pahalı

ğunu düşündük ve halkımıza daha iyi hizmet

• Kozmetik ve Plastik Cerrahi

siydi. Özellikle çocuklu aileler olsun yaşlı yolcu-

olacak. Şimdiden biletlerinizi almanızda fayda

vermek için şu anda 2 şubeye düştük.

• Saç Ekimi

larımız olsun uçuşlarda cok zorlanıyorlar.

var”

• Göz Tedavileri

İngiltere – Türkiye

Londra'da yaşayan gurbetçilerimiz Tulip Holidays’in en uygun uçuşları seçme tecrübesiyle rahatlıyorlar.

Yolcularımız,

ATOL,

ABTA,

uluslararası uçuş garantileriyle Londra'dan İs-

• Obezite Cerrahisi

Sağlık Turizmi / Travel Med UK HER TÜRLÜ SAĞLIK SORUNLARINIZ İÇİN TRAVEL MED HİZMETNİZDE

Travel Med UK sağlık tedavi şirketimiz Tür-

• Diş Tedavileri

kiye’deki hastanelerde sizleri tedavi ettiriyor. İn-

• Check-up

giltere – Türkiye uçak biletinizi otelinizi

• Ivf Tedavisi

Tulip Holidays’in kardeşi olan Travel Med UK

ayarlıyor, havalimanından otele gidiş geliş tüm

şirketini de 10 yıl önce kuran Itır Sökmen, sa-

transferlerinizi ayarlıyor. Hastanelerde bekleme

dece uçak bileti tatil ve seyahat ile değil aynı za-

listesi Yok.

Itır Sökmen: “Travel Med UK daha yeni aktif

manda sağlık turzimi ile de müşterilerinin

Tüm sağlık işlemleriniz yapılıyor.

gelen bir kuruluş diyebiliriz. Sadece sağılık tu-

hizmetinde

Travel Med UK ile sorun yaşamıyorsunuz. Tra-

rizmi hizmeti veriyor. Türkiye’deki belli başlı

söyledi. Hem eğlensin-

vel Med UK seyahatinizin her anı ile ve sizinle

hastaneler ve klinikler ile çalışıyoruz. En çok

ler tatil yapsınlar

İlgileniyor. İngiltere sağlık sistemi (NHS) ay-

üzerinde durduğumuz diş, göz, saç ekimi ve es-

hemde sağlık sorun-

larca hatta yıllarca beklemenize gerek yok.

tetik. Ama diğer şikayetleri olan müşterilerimize

olduğunu

DİŞ, GÖZ, SAÇ EKİMİ VE ESTETİK

larını tedavilerini ya-

Tüm planlamayı Travel Med

hizmet verebiliyoruz. Paket olarak Tulip Holi-

palım diye konuşan

UK ayarlıyor.

days’ten biletleri ayarlıyoruz. Estetik ve diğer konularla ulaşım, hastane, otel ve transfer hiz-

Itır Sökmen: “Çocuklu ailelere ve yaşlı yolcularımıza özen gösteriyoruz”

Hem tatil hem tedavi

metleri dahil olarak paket oluşturuyoruz. Bu sene TravelMedUK EntaMed Klinikleri ile bir

Kendinize rahatlatıcı bir mo-

ortaklık yapacak. Bu klinikler Ankara, Antalya,

laütatil verin ve bunu tatili te-

İstanbul, Kocaeli, Karadeniz Türkiye’nin değişik

daviniz ile birleştirin. Hem tatil

yerlerinde klinikleri olan bir tedavi merkezi.

Mayıs’ta İstanbul turu var Itır Sökmen: “Şu anda Mayıs ayında İstanbul şehir turu (City Break) olarak özel paketlerimiz var 3 veya 4 günlük. Seçim olarak Heathrow, Stansted veya Gatwick havaalanlarından uçulabilir. 3 veya 4 gece 4 yıldızlı otelde İstanbulda kalınacak. Böyle uygun bir paket için bize müracat edebilirsiniz. Turlarımız da var , bizi ararsanız daha detaylı bir bilgi verebiliriz.” HARINGEY OFİSİ 9 Grand Parade, Green Lanes London N4 1JX 020 8211 0001 Rezervasyon için telefon numarası: 020 8211 0001 Web Site: www.tulipholidays.com


17

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


19

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


20

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Kadın ve Başarı Konferansında konuşan Enfield Belediyesi kabine başkanı Nesil Çalışkan:

“Biz kadınlar cesur ve atılg Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla geçen sene başlattığı Kadın ve Başarı Konferansları’nın 3.sünü 15 Mart 2019 Cuma akşamı Azerbaycan Evi’nde gerçekleştirdi. Toplantı, çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen kadın temsilci ve sanatçıların yanında erkeklerin de yoğun ilgisini çekti. Program, IADD Başkanı Jale Özer'in açış konuşmasıyla başladı. Özer konuşmasında ; “Günümüzde artık, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kutlamalardan çok, kadın haklarının geliştirilmesi, kadına şiddet, taciz ve cinayetlere dur denildiği, çocuk gelinler, okula gönderilmeyen kız çocukları,eşit işe eşit ücret ödenmesi, kültürde, sanatta ve siyasette kadınlara eşit yer verilmesi gibi konuların işlenerek sadece 8 Mart’ta değil hergün farkındalık yaratıp seslerin bu yönde duyurulması gerektiğini düşünüyorum diyerek dünyada ve Türkiye’deki kadınlarla ilgili çok önemli konulara değindi, bu konudaki istatistiklere yer verdi. Yaşadığımız ülkede sadece siyasi partilerde değil, sivil toplum örgütlerinde üye olarak, yönetimlerinde görev alarak sesimizi daha güçlü çıkaracağız. Unutmayalım örgütlü bir toplum herzaman kazanan bir toplum olmuştur. Unutmayalım ki bizler kurtulus savaşında ve sonrasında mucizeler yaratmış olan Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Sabiha Gökçenler, Bahriye Üçoklar, Türkan Saylan’lar ve daha nice değerli kadınlar yetiştirmiş bir milletin cocuklarıyız. Bugün modern, çağa ayak uyduran, ayakları üstünde duran kadınlar isek bunu önce Büyük Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e daha sonra da onun öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyet’ine borçlu olduğumuzu hiçbirzaman unutmayalım. Çünkü Cumhuriyet demek kadının toplumsal hayatta eşit birey olması, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik olarak özgürleşmesi,erkeğin arkasında değil yan yana,omuz omuza yürümesi demektir.” Jale Özer sözlerini , 300 gün direnişin sonunda Flormar’da direnerek haklarını elde eden o yüce emekçi kadınlarımıza selam olsun diyerek bitirdi.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer

Cumhuriyet ve Kadın Belgeseli Başkan Özer’in açış konuşmasından sonra ardından paneli yöneten sosyolog,yazar ve belgesel yapımcısı Semra Eren Nijhar gösterilecek belgesel ile ilgili bilgi verdi;Halen, İzmir Platformu Başkanı olan, Atatürkçü Düşünce Derneği Bilim Danışma Kurulu Üyeliği ve 2002-2017 yılları arasında on beş

yıl İzmir Özel Türk Koleji Uşakizade Köşkü Müdürlüğü’nü yapmış Ahmet Gürel'in Cumhuriyet ve Kadın Belgeseli’nin Devrimler bölümü gösterildi. Cumhuriyet ve Kadın Belgeseli 310 fotoğraftan oluşmaktadır. Belgeselin seslendirmesini Kadriye Atasoy, özgün müziklerini ise Ege Üniversitesi D.T.M. Konservatuarı yapmıştır. Bu belgesel, 05 Mart 2010 tarihinde, “Dünya Kadınlar Gününün 100. Yılı” nedeniyle ilk kez Londra’da ; 

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından davet edildiği toplantıda Türk toplumuna gösterilmiştir. Semra Eren Nijhar Belgeselin arkasından Sosyolog-Yazar, belgeselci Semra Eren- Nijhar'in sunumuyla panel başladı. Konuşmacılar : Enfield Belediye Meclis başkanı


21

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

gan olmalıyız” olarak, hem bu göreve atanan ilk kadın ve farklı bir etnik kökenden gelen başkan hem de Londra’daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” olma sıfatını alan Nesil Çalışkan ile gerek Londra'da gerekse de uluslararası sergilerle Türkiye'nin adını duyuran, 2010 yılında Londra ressamlarının kurduğu ve bu sene 106 . Yılını kutlayan The London Group'un başkan yardımcılığını yapmış değerli sanatçı ,ressam ve heykeltıraş Ece Clarke.

Kadın ve Başarı Konferansında konuşan Enfield Belediyesi kabine başkanı Nesil Çalışkan: “Biz kadınlar cesur ve atılgan olmalıyız”

Ece Clarke İlk konuşmacı İstanbul doğumlu Ece Clarke, ilk öğrenimini 1963-1969 arasında Almanyada yaptığını ve o yıllarda bir Türk çocuğu olarak yasadığı zorluklardan bahsetti. Türkiye'de orta okul ve üniversiteye giderken o yıllarda Türkiye'deki olaylara ve deneyimlerine değindi. Istanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan

Ece, rehberlik ve öğretmenlik yaparken sanatçı bir aileden gelmesi sebebi ile resim yapmanın yasamının bir parçası olduğunu söyledi.1986 yılında Istanbulda ilk sergisini açtı, Bunu Singapur, Katar, Londra, Abu dabi ve Fransa gibi ülkelerde de sür-

dürdü. Londrada iki defa Royal Academi'de baskı fuarında yer aldı. 2010 yılında Londra ressamlarının kurduğu ve bu sene 106 . yılını kutlayan The London Group'a davet edildiğini ve orada başkan yardımcılığını sürdürürken, aynı zamanda yıllarda İngiltere ADD’nin yönetim kurulunda da görev aldığını belirtti. Bu her iki göreve seçilmesinden büyük onur duyduğunu ekledi. Çalışmalarını sürdürdüğü Surrey'deki atölyesinde çalışmalarını kısaca şöyle özetledi Kendine özgü tarzı ile baskı , doğa etkisinde yaptığı resim ve heykel calışmaları ve miknatis,  gomalak, duman gibi alışagelmemiş malzemeleri kullanması. Nesil Çalışkan Son olarak gecede Enfield Belediye Meclis kabine başkanı olarak, hem bu göreve atanan ilk kadın ve farklı bir etnik kökenden gelen başkan hem de Londra’daki 32 yerel bölge içindeki “en genç başkan” olma sıfatını alan Nesil Çalışkan çok genç yaşına rağmen başarısını nelere borçlu olduğunu açıkladı. Çok genç yaşında hissettiği eşitlik kavramına borçlu olduğunu anlatan Çaliskan bununla kalmayıp Ece Clarke’ın ve Jale Özer'in de vurguladığı gibi, sağlam bir sayı ile örgütleşerek, ve de sosyolojik yapıları iyi kavrayarak ilerlediğini kaydetti. LSE mezunu olan Çalışkan, kadının cesur ve atılgan olmasının önemini vurgulayıp halen 2020 yılına doğru ilerlerken Büyük Britanya da dahil olmak üzere Avrupada cinsel eşitsizliğin halen çok yaygın olduğunu ve burada bulunan kadınların gelişmemiş ülkelere örnek olmasının önemini vurguladı. Doğduğu yerde meclis başkanı seçilmenin mutluluğunu yaşıdığını ve bunu “Hayatım boyunca yaşadığım yerin temsilcisi konumuna ulaşmak mutluluk verici” sözleriyle anlattı.Ayrıca “Belediye sınırları içinde yaşayan tüm farklı toplumları temsil edip, herkesin sesi olmak için uğraşacağım.” sözleriyle tüm kesimler için çalışacağını belitti. Hümeyra Baykal Panel’in son bölümündeki soru ve yanıt kısmı çok yoğun geçti. Toplantıya katılan büyüklerinin yanında henüz 14 yaşındaki ve IADD en genç üyesi olan Humeyra Baykal’ın sorusu oldukça çok ilgi görüp alkış topladı. Baykal okulunda yaşadığı tecrübelerinden örnekler vererek gençlerin arasında kişisel tercihlerin ve çağdaş, sosyal kavramların açık bir şekilde tartışılmadığını gözlemlediğini söyledi. Bunun üzerine Nesil Çalışkanda kendisine bu konuda bazı tavsiyelerde bulundu. Konuklar, panel sonrasındaki resepsiyonda sohbete devam ettiler.

Sosyolog-Yazar, belgeselci Semra Eren- Nijhar, Enfield Belediye Meclis Lideri Nesil Çalışkan, sanatçı, ressam ve heykeltıraş Ece Clarke.


22

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

İtalya'dan gelip Londra'ya yerleşen sokak sanatçısı ALO geçtiğimiz hafta Saatchi Galeri'de üç hafta sürecek bir sergi açtı. Kişisel olarak en sevdiğim sokak sanatçılarının başında gelen ALO'yu Saatchi Galeri'de izlemek sevindirdi beni.Son üç yıldır doğu ve kuzey Londra duvarlarında hayranlıkla izlediğim portrelerini bir de kanvas üzerinde izledim sergisinde.

Portreleri Sokağa Taşıyan İtalyan

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

Rengarenk, Afrika sanatı izleri taşıyan,Alman ekspresyonist akımın etkisinde portreler yapıyor

araç diyor ALO, eserleri rengarenk bu yüzden;

yoktu diyor.Duvar boyamaya çok sonraları Roma

ALO.Her portrenin bir hikayesi var.

"Eserlerimdeki karakterler yaşadığımız topluma

ve Milano'da başlamış o yüzden.

Sokaktan

besleniyor.Hayat

ayna.Sınırda yaşayan insanları ve bu dünyada ka-

İsminin baş harflerini birleştirerek ALO adını

kadınları,evsizler,uyuşturucu bağımlıları konusu

pana kısıldığını düşünen insanların iç dünyalarını

almış.Duvara ilk eserini yaptığında anlamış duvar-

eserlerinin.O yüzden "Exit from Aden" koymuş

renklerimle yüzeye taşıyorum.Ka-

sergisinin adını.(Cennetten Çıkış).

buklarından çıkarıyorum"

ressamlar dünyasına ait değilim

Renkler, iç dünyamızı ifade etmek için en güçlü

ALO İtalya Perugia'dan.Roma,

diyor.

lardan kopamayacağını.Geleneksel

Milano ve Floransa'da geçirmiş

Alo'nun sokak sanatı içinde yer

hayatının büyük bölümünü.2011

almasının en büyük nedeni

yılında Londra'ya yerleşmeden

benim de yürekten katıldığım bir

önce sanatla ilgili bir çok işte ça-

demecinde gizli; "Modern sanat

lışmış.Floransa'da sanat eğitimi

konusunda yeniden düşünülmesi

almış.Endüstri tasarımı ve res-

gerekiyor.Fazlası ile pahalı olan

samlığı eğitimini ise Mila-

eserlerin, uzmanlar tarafından

no'da."Reklam ve endüstri

neden bu kadar yüksek değerler bi-

tasarımının bana göre olmadı-

çildiğinin anlaşılması gerekli.İnsan-

ğını anladım diyor.Resim önceli-

lar bıktı artık gereksiz pahalı eserleri

ğimdi".

görmekten.Daha gerçek,ulaşılabilir eserler görmek

Diğer sokak sanatçılarından farklı olarak eserlerini

istiyorlar.Bu nedenle sokak sanatı bu kadar başa-

etkilenmemiş olacak ki Mayıs ayında Berlinde bo-

önce kanvasa yapmış.Sokaktan geldim sokakta

rılı."

yayacağı duvarların heyecanı içinde bugünlerde.

sergilemek istedim eserlerimi o yüzden paste-up (

Saatchi Galeri gibi prestijli bir galeride sergi açmak

Sergiyi gezmek isteyenler için 10 Nisana kadar

poster) yaptım bazı islerimi çünkü yaşadığım ve

hemen her sanatçının hayalidir ve gelebilecekleri

vakit var!

sanata başladığım Perugia'da sokak sanatı geleneği

en üst noktalardan biridir.Ama Alo bundan fazla

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın...


23

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

Geçen hafta sonunu yeşil geçirdik. Abartmıyorum sokaklar, yeşil şapkalı, yeşil kıyafetli, yeşil gözlüklü insanlarla, balonlarla doldu taştı. Yani dibine kadar yeşile battık. Hatta bu sene ilk kez yeşil bira içenleri bile gördüm. 17 Mart dünyanın her yerinde St Patrick's Day yani Aziz Patrik Günü olarak kutlanır. Özelliklede Amerika, Irlanda ve Ingiltere'de daha bir coşkulu kutlanır çünkü

GEZİ REHBERİ Her Yer İrlanda

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

Irlanda nüfusunun en yoğun olduğu ülkeler.

likle de St Patrick gününde takılırsa daha da

Neden yeşil giyildigine dair politik ve milli

bir şans getiriyormuş.

sebeplerin yanı sıra daha farklı soylentilerde

St Patrick İrlandalı bile değilmiş aslında, öğ-

var. Yeşil giyinen insanların Irlanda bölge-

rendiğimde bende çok şaşırmıştım. MS 373

Amerika'da 2 milyondan fazla Patrick yaşı-

sinde yaşadığı düşünülen Leprechaun isimli

yılında ya Iskoçya’da ya da Ingiltere'de doğ-

yor. Bu da İrlanda nüfusunun yarısına ve

cinler tarafından gorülemediğine inananlar

muş ismide Maewyn Succat mış. 17 martta

Dublin'in nüfusunun 4 katına eşit.

var.

öldüğü içinde kutlamalar öğün yapılıyormuş.Uzun lafın kısası Irlandaya Hıristiyan-

İrlandalılara ait bir gün ol-

St Patrick hafta sonunda

lığı getirmiş misyoner diyelim. Baba, oğul,

masına rağmen ilk kutla-

biz ne yaptik; Lon-

kutsal ruh üçlemesini üç yapraklı yoncaya

malar

benzeterek anlatması yoncanın sembol ha-

yapılmış halende en çılgın

line gelmesine sebep olmuş. Irlandalılar

gösteriler orda yapılıyor

Amerika

da

dra'nın barlarını dolaşıp

guinness

içtik.

Guinness hiç bir ülkede

yoncanın şans getirdiğine inanıyorlar. Özel-

Irlanda’da ki gerçek tadı verChicago şehri yeşile boyanıyor ve çeşitli faaliyetlere sahne oluyor.

miyor. Üsteki beyaz köpüğün tadı özellikle orjinalinden çok farklı. Yinede severiz biz Guiness'i bide soğuk olursa !!

Merhabalar, Mart ayının sonuna doğru ilerlerken bakalım bu hafta bizleri hangi etkinlikler bekliyor. IDEAL HOME SHOW - 22/03 - 07/04 Dünyanın en uzun soluklu sergisi olma in anını elinde tutan “Ideal Home Show - İdeal Ev Fuarı”

St Patrick gününün en geleneksel yiyeceği

Guinness demişken WalletHub'ın tahmin-

ben bir Irlanda geliniydim ayrıca vatanda-

soda bread'dir. Ekmegin kabarmasi icin

lerine göre 5.6 milyar dolarlik, guinnes tü-

şıyımda. O yüzden St Patrick's day daha bir

ekmek sodası ya da normal soda katılarak

ketilmiş St Patrick's gününde. 13 milyon

anlamlı benim için...

yapılan bu ekmek bir gelenek haline gelmiş-

pints yani buyuk bardak Guinness içilmiş

tir.

Soyadımdan da tahmin edebileceğiniz gibi

Haftaya görüşmek üzere

LONDRAYI YAŞAMAK Sadece İnsan

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

tekrar kapılarını Londralılar için Olympia London da açıyor.1908 yılında Daily Mail gazetesi tarafın-

taki web sayfasını tıklayıp tüm bilgileri oradan ala-

garenk sergiyi “National Portrait Gallery”de,27

dan ilk olarak kurulan bu ünlü fuar her yıl hiç ak-

bilirsiniz.

Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

satılmadan devam ediyor. Bu Cuma başlayacak

https://www.idealhomeshow.co.uk

Ayrıntılar alttaki web sayfasında;

olan fuar 7 Nisan’a kadar devam edecek.

https://www.npg.org.uk/whatson/only-humanONLY HUMAN - MARTIN PARR EXHIBITION

Eviniz ile ilgili alışveriş etmek, değişik fikirler

martin-parr/exhibition/

- NATIONAL PORTRAIT GALLERY

almak, yarışmalara katılmak isterseniz hemen alt-

SMART RASPERRY Şimdi de güzel bir fotoğraf sergisinden bahsetmek

ÇOCUK AŞÇILIK KULÜBÜ

istiyorum. Geçen hafta gazetemiz yazarlarından

Gökşin, yemek tariflerinin sağlıklı beslenmeyi teş-

aynı zamanda arkadaşım olan Arzu ile birlikte git-

Son olarak da sizlere girişimci, başarılı iki bayan-

vik etmek amaçlı olup, besleyici ve dengeli olma-

tik. Çok beğendik.

dan ve yaptıkları güzel işlerden bahsetmek istiyo-

sının yanı sıra; çocukların güvenlerini arttıracak

Britanya’nın en tanınmış, ünlü fotoğrafçılarından

rum. Biri eğitim alanında (Hande) diğeri ise gıda

temel beceriyi kazandırdığını ve sıfırdan yemek pi-

olan Martin Parr’ın bilinmiş ve hiç görülmemiş fo-

sektöründe (Gökşin), Londra’da 25 yılı aşkın süre

şirmeden elde edilecek memnuniyeti yaşatarak

toğraflarının bir araya getirildiği serginin konusu

hizmet etmiş, girişimci enerjik ve çalışkan bu ba-

derslerin çok keyifli geçtiğini söylüyor.

ise insanlar. Dünyanın bir çok ülkesinden, birçok

yanların yolu özel ve güzel bir mutfakta kesişti.

Çocuğunuz belki tam bir mutfak acemisi belki de

değişik insanın portrelerinin sergilendiği bu ren-

Kuzey Doğu Londra’da çocuklara yönelik açtıkları

bir sonraki Jamie Oliver. Bunu anlamanın en kolay

“Smart Raspberry” okul sonrası aşçılık kulübü

yolu bu güzel külube katılmak. Çoçuklarınızın

ve sınıfları, Woodford ve Epping bölgelerinde

yeteneklerini denemek ve olan yeteneklerini ge-

başarıdan başarıya koşuyor. Eğitim sektörün-

liştirmek istiyorsanız lütfen alttaki linki tıkla-

deki başarılarına, şimdi de okul öncesi 2 ve 5

yarak yakınınızdaki bir sınıfı veya kulübü

yaş arası çocukları da dahil ediyorlar. Aşçılık okullarında her yaştan çocuklara,

bulup kayıtlarınızı yaptırın. www.smartraspberry.com

kendileri ve başkaları için

Güzel ve mutlu bir hafta dili-

yemek yapmanın önemini

yorum. Haftaya görüşmek

öğretmeye kararlı olan

üzere sevgi ile kalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

22 Mart 2019 Cuma

6,2163

£

7,1923

$

5,4336

Çeyrek 376,660 Altın

Yarım

753,320

Altın

Tam

1.502,03

Cumhuriyet 1.550,00

Altın

Altını

Britanya Kebab Ödülleri İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve eşi Laura Alvarez ile ev sahibi CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş ve eşi Raife Aytek

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi ( Labour Party) lideri Jeremy Corbyn ödül törenine eşiyle katıldı. Bu yıl yedincisi gerçekleşen Britanya Kebap Ödülleri (British Kebab Awards) kazananlar ödüllerine kavuştu. İngiliz ekonomisine büyük katkı sağlayan sektörün merakla beklediği ve titizlikle belirlenen finale kalan işyerleri büyük ödüllerini aldı.

En iyi kebab işletmesi belli oldu

IKA Epos sahibi İbrahim Ahmet , Avrupa Editörü Vatan Öz ve Altan&co sahibi Altan Kemal

Milletvekillerinden, belediye başkanlarına binlerce kişinin dahil olduğu süreçte ‘En iyi kebab işletmesi’ olarak aday gösterilen binlerce işletme arasından belirlenen restoran ve takeaway’ler, hijyen reytingleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak finale kaldılar ve ödül alanlar pazartesi akşamı belli oldu. Saygın bir jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulan işletmelerden ödüle layık görülenler 18 Mart Pazartesi akşamı yapılan görkemli gecede ödüllerini aldılar.

CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş

ünlü işadamı Hüseyin Uçur ve eşi Sibel Uçur ile kızları Roxanne ve Roxy

1200 davetlinin katılımı ile gerçekleşen gecede konuşan CEFTUS Direktörü İbrahim Doğuş, Britanya’nın dört bir tarafından binlerce işletmenin aday gösterildiği Kebab Ödülleri için işletmelere verilen bu ödüller, çok sayıda medya kuruluşunda yayımlanacağına dikkat çekti. Doğuş, “İngiltere ve uluslararası medyanın Kebab Ödülleri’ne ilgisi, organizasyonun ne kadar prestijli olduğunu ortaya koyuyor” dedi. Geçen yıllarda ödül alan işletmelerin müşteri sayıları ve ciroları açısından ciddi artışlar yaşadıklarını kaydeden Ceftus Direktörü, ödüllerin sektördeki standartların yükselmesi açısından da önemli katkı sağladığını vurguladı.

Jüri

Holland Bazaar’ın sahibi Ali Matur ve Genel Müdürü Mert Uçar

Ödül töreninin jürisinde milletvekilleri Nadhim Zahawi, Tracy Brabin, Londra büyükşehir Belediye başkan yardımcısı Jennette Arnold, City AM gazetesinin

kurucusu Lawson Muncaster, restoran zinciri kurucusu Maurice Abboudi, gazeteci Jim Packard, işadamları Mustafa Topkaya, Altan Kemal ve Ali Matur ile Cobra Biraları Direktörü Samson Sohail yer aldı.

Ana sponsor Just Eat Ana sponsorluğunu online takeaway sitesi Just Eat’in üstlendiği gecede, Booker/Makro, Cobra Biraları, Big K, Alton & Co, Ace4Kebabs, ben and jerry’s dondurma, Quandoo restaurant rezervasyon sirketi ve Bira London da sponsorlar arasında yer alıyor.

İŞTE KAZANANLARIN LİSTESİ British Kebab Awards 2019 Winners Best Kebab House in Northern Ireland Winner Chaska Enniskillen Best Kebab House in Scotland Winner Ada Restaurant Highly Recommended Verdo BBQ Restaurant Best Kebab House in Wales Winner Golden BBQ Winner Wales Kebab 17 Thomas St, Abertridwr, Caerphilly CF83 4AU Best Kebab Restaurant in North and West London Winner Testi Restaurant Best Kebab Restaurant in South and East London Winner Lara Grill Best Kebab Restaurant Regional Winner Alim-Et Restaurant Highly Recommended Turknaz Restaurant North Parade, Whitley Bay NE26 1NX Best Newcomer Restaurant Winner

Editörümüz Vatan Öz ve eşi Güzel ile yazarımız Arzu Sheridan (ortada)

Altan&co sahibi Altan Kemal ve oğulları


25

AVRUPA

Ekonomi

22 Mart 2019 Cuma

Dolar 95,919 Endeksi

Tahvil

18,360

EUR/USD

1,142

Bitcoin

: İşte Kazananlar Doner & Gyros Aylesbury Highly Recommended Usta Highly Recommended Antep Kitchen Oxford Best Takeaway in London Winner Archway Kebab Best Takeaway Regional Winner Master Kebabs Highly Recommended Knaphill Charcoal Grill Best Value Restaurant Winner Veyso's Romford Highly Recommended Ruyam 230 Commercial Rd, London E1 2NB Chef of the Year Winner Ahmet Kabayel Pircio Young Chef of the Year Winner Bekzod Khamrakulov Hazev Customer Satisfaction Winner Uni Kebab 190 Burgess Road, Southampton SO16 3AY Fine Dining Restaurant Winner Skewd Kitchen Kebab Van of the Year Winner Ahmed's Bar B-Q Just Eat Best Delivery Winner Batman Grill Highly Recommended Wallington Express Sustainability Award Winner I Am Doner

4.090 $

Bitcoin Cash

160 $

Ethereum

140 $

Bist 100

103.310


26

AVRUPA

Haberler

22 Mart 2019 Cuma

KALEMİMİN GÜCÜ: “YEMEN’DEKİ SAVAŞI DURDURUN” Britanya Alevi Federasyonu’ndan doğa bayramı kutlaması

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Çocuk Esirgeme Hayır Kurumu (Save the Children), ‘Kalemimin Gücünü Kullanıyorum’ ‘Yemen’deki Savaşı Durdurun!’ kampanyası kapsamında binlerce imzanın atıldığı kalemleri toplayarak Parlamentoya götürdü.19 Mart 2019 Salı sabahı Westminster Church House’da toplanan çocuklar ve etkin-

İYİ Toplum Gönüllüleri kurucu üyesi Metin Sak etkinliğe katıldı.

MÜSİAD’tan Yeni Zelanda saldırı açıklaması

liği düzenleyen gönüllüler daha sonra Parlamentoya

Konseyi’ne baskı yapılmasını Milletvekillerinden is-

giderek milletvekilleri ile görüştü. Çoğunluğunu öğ-

tediler. Parlamenterleri soruları ile sıkıştıran çocuklar

rencilerin oluşturduğu gurup, 85.000 çocuğun açlık-

Yemen’deki savaşın acısını konu alan ve dereceye

tan

hemen

giren şiirlerini okudular, resimlerini sergilediler.Sabah

durdurulması, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı-

9’da başlayan ve Birleşik Krallık, İYİ Toplum Gönül-

nın engellenmesi, tıbbi ve insani yardımların derhal

lüleri’nin de desteklediği, kurucu üye Metin Sak’ın

bölgeye ulaştırılması için Dışişleri Bakanı Jeremy

katıldığı etkinlik, Parlamento Kantin’inde düzenlenen

Hunt’a, Hükümete ve Birleşmiş Milletler Güvenlik

resepsiyonla sona erdi.

öldüğü

Yemen’deki

savaşın

Limasollular Derneği Enfield Belediyesi Konferansı’na katıldı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Britanya Alevi Federasyonu’ndan doğa bayramı kutlaması şöyle: “Newroz bazen doğanın iklim değiştirdiği anlarda bir çiçekte, bazen Demirci Kawa’ da olduğu gibi bir devrimcinin tutuşturduğu ateşte görülür, bazen de bir halk ozanının dilinde türküdür.Newroz, yeniden doğuş ve dirilişlerin sem-

Ayşe Adil ve Joe Lettieri tarafından 2012 yılında ya-

bolüdür. En kutsal doğum olan Şahı

şama geçirilen ve PAARS adı altinda faaliyet gösterip

Merdan’ın bu günde doğduğuna inan-

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜ-

şiddet gören ailelere ve çocuklara destek verip yol

mak Newroz'a atfedilen kutsallığın öne-

SİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni

gösterici olan bu kuruluş 7 yıllık bir hizmetten sonra

mini

Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen

2019 yılında amaçlarını yardımlarını genişleterek bir

Newroz tüm Ortadoğu halklarınınhak-

saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

de isim değişikliği gereğini duyarak yola devam ka-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

rarı aldı. "Family Based Solution" Moving Forward Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

Together adı altında kendini yenileyerek yoluna

Limasollular Derneği Enfield Belediyesi Konferansı’na katıldı

Ayşe Adil

devam etme kararı almış oldu. Kendini yenileyerek

anlatmaktadır.Aynı

zamanda

sızlıklar karşısında direnişi ve Kürt halkının

özgürlük

mücadelesinde

de

sembol olan ateştir. Newroz bazen doğanın iklim değiştirdiği anlarda bir çiçekte, bazen Demirci

“Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylem-

yoluna devam etme kararı alan kuruluş geçen cuma

lerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutu-

günü Enfield Belediye Binası konfe-

Adil, Ailelerinden şiddet gören çoğulların %80 inin

Kawa’ da olduğu gibi bir devrimcinin

mun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan

rans

salonunda

hayatında aşırı bir şiddet uygulama hissi olduğunu

tutuşturduğu ateşte görülür, bazen de

desteklendiğine, körüklendiğine tanık oluyoruz.

yaptığı, yapacağı iş-

ve onları eğitip yönlendirmenin onların başta

bir halk ozanının dilinde türküdür.New-

Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında

lerle ilgili bir konfe-

gelen görevleri olduğunu vurguladı. Ayrıca "

roz ateşini halklara, sosyal, siyasal, kül-

yaşamasına neden olan bu durum, temel insan

ransla yetkili kişiler

Tek şiddet gören çoğulların değıl toplum içeri-

türel ve inançsal olarak rehber olması ve

haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde

yaninda aileleri ve der-

sinde şiddet gören herkesin her vesileyle ya-

yeniden haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü

bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar

nekleri okulları da bi-

nında olmak icin uğraş verdiklerini dile getirdi.

belirleyebilmesi ve aydınlıklara öncülük

arasında kin ve düşmanlığı beslemektedir.

linçlendirdi.

edebilmesi

Arife Retvan

Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır.  Yeni church 

Zelanda’nın şehrindeki 

Al

Christ Noor

Camii

Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş

ve Linwood Mescidi’ne Cuma Namazı esnasında

umuduyla

karşılıyoruz.Newroz’un halklarla buluşturulması için bugüne kadar bedel öde-

Limasollular Derneği adına bakan Arife

miş, Newroz’u yaşatmak uğruna bu

Retvan şu açıklamayı yaptı: “Gerçekten

ateşi kendi bedeninde tutuşturmuş, tüm

böylesi bir kurulusun topluma faydası, yararı ve ön-

canların Devri Asan olsun.Newroz ate-

gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir so-

Konferansta Ayse Adil ve Joe Lettieri’nin yanısıra bir

cülüğünun gerekliligi suçların her geçen gün çoğal-

şini, emekçilerin, mazlumların ve tüm

nucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma

konuşma yapan Enfield Belediye Başkanı Saray Ka-

masını

olduğu

ezilenlerin mücadelelerinde yükselen

biçiminin çılgınlık derecesinde bir islamofobi-

rakuş Okul yetkilileri ve bu kuruluştan faydalanan

kaçınılmazdır.Bu kuruluştan yardım almak isteyenler

ışık olması dileğimizle yeniden uyandı-

nin yansıması olduğunu görüyoruz.”

anneler güzel izlenimler ve olumlu fikirleri dile ge-

hiç çekinmeden yardim almak için başvurularını ya-

rıyoruz.”

tirdiler.

pabilirler”

gördükçe

gereksinimi


27

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


28

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar


29

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610 Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

BERBERLER

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100 Turyap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 8025114 – 0736 5280397

İÇEÇEK TOPTANCILARI İNŞAAT DEKORASYON

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000 Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404 Ika Epos Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8887 1578

Fihrist


30

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

EMEK PERSONEL TRAINING One 2 One and Group Lessons Bireysel ve Grup Dersleri Verilir. Çocuklar için tekvando ve jimnastik dersleri, Yetişkinler için sağlıklı yaşam dersleri. Hackney, Kingsland Road, London

07427 16 66 99 Tunç Özden Photography Interior and Real Estate Pho-tography Original Fine Art Photo Prints for offices, res- taurants, shops and Home Decor purposes. e-mail: ttozden@hotmail.com http://tuncozdenphotography. wixsite.com/mysite

07479 091122

22/03

Haringey, Enfield, Hackney ve Islington bölgelerinde Türkçe ve Rumca konuşan toplumlara bakım servisi vermekteyiz. Mülakatta başarılı olan adaylar: bakılacak kişinin toplumlar arasında yaşayabilmesini sağlamak amacıyla kişiye özel bakım (yıkama-giyinme, bezi varsa değişme) gerektiği yerde temizlik, yemek, ilaçlarını verme ve gün içerisinde ihtiyacı olabilecek diğer yardımları sağlamakla yükümlü olacaklardır. - Rekabetli saat ücreti - Gece servisleri için farklı saat ücreti - Esnek çalışma saati – Hafta arası, akşam veya hafta sonu çalışma fırsatı - Sürücü olmanız veya araba kullanma şartlar arasında değildir. - Rekabetli yıllık izin / Tatil hakları Başvurular için aşağıdaki numara veya e-postadan ulaşabilirsiniz: homecare@tcca.org http://tcca.org/homecare/

Tel: 020 8826 1081


22 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

TERCÜMAN

23-10

AVRUPA

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

31

IMAGINEVENT • PR and Consultancy • Social Media Management • Marketing • Event Planning www.imaginevent.co.uk burc.yalcin@gmail.com

Burcin Yalcin 07718 378 659

07453 4897 11 BUSE & CO

BUSINESS SERVICES & CONSULTANT Ercan Yucetas

10 South Way Claverings Industrial Estate London N9 0AB

ercanyucetas@hotmail.com

0044-77106 71878 0044-02088 31271

29/03

EROGLU FASHION&CLOTHING

Women,Men and Kids,Jeans,Shirts,Night Dresses,Coats,Shorts,J umpers,Call us for more Medine Eroglu eroglufashiondesign@gmail.com

07462 709 000

Seri İlanlar

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020


32 . 31

01

6 .0 30

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

22 Mart 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

KİRALIK

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

acil kiralık ev aranıyor. 2

/1

KİRALIK

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

01

.11

KİRALIK

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

Kiralık Ofis / Depo Stoke Newington’da ofis ve depo olmaya müsait 50m2 yarım asma katlı Aylık kirası £1000

020 3887 8585

07940 229 977

0794 409 9624 3

/0

29

KİRALIK

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802

07484 220 343

07847 469 802 21

iyi olan bölgelerde

4

/0 05

KİRALIK

Edmonton Bölgesinde Yeni Dekore Edilmiş Single veya Double Kiralık Odalar No DSS, Free Wifi,Wood Green ve Turn Pike Lane 10 dakika uzaklıkta Önünden geçen otobüsler: 144-444-270-102-34

0794 9292 139


33

AVRUPA

15/03

22 Mart 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

29/03


34 3

/0 08

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

SATILIK

/0

05

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

4

SATILIK

/ 22

SATILIK COFFEE SHOP Rent: £8,000 Rates: Yok Lease: 16 yıl önü açık

Satılık Fish & Chips Fulham SW6 Bölgesinde işlek dükkanların olduğu yerde. Rent: £15.000 pa Rates: Yok Taking: £2.800 - 3.200 pw Lease: 5 yıl önü açık Fiyat: £75.000 çift (double fronted) genişlikte ön camekan var. Üstte ofis, eleman ve depo için 3 boş odası var. 16 yıldır aynı kişi çalıştırıyor. Tam teşkilatlıdır. Tüm alan ve duvarlar fayans döşelidir. Çift bandlı Preston & Thomas counter range vardır.

07555 989 645

Muhammed - 07717 296 552

/ 08

02

SATILIK

03

SATILIK

Londra, Islington Bölgesinde 2 katlı 4 odalı freehold satılık bina Müracaat: Yüksel İnal – Emekli Avukat

07453 489 711 3 /0

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

/ 08

SATILIK

Cambridge’de Satılık Kebab Shop Rates: Yok Rent: £13,000 yıllık Taking: £4000 pw Fiyat: 95,000 Just Eat yoktur. Delivery Var. Detaylar telefonda verilecektir.

0744 299 7394

SATILIK

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

03

Seri İlanlar

Harrow Bölgesinde Çift Cepheli ACİL Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £135,000 + stok

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

/ 08

03

SATILIK VEYA ORTAKLIK

Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

/0

3

SATILIK veya ORTAK ARANIYOR South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşmalılar için uygundur.

0781 884 89 43 3 /0 15

SATILIK

/0

15

3

Pizza Kebab Shop Acil Satılıktır.Rates + Council Tax: Yok Lease: 6 yıl önü açıkPotansiyeli çok yüksek Arkada bahçe ve önünde park yeri var, üstünde 2 odası mevcut.Delivery var. Lütfen ciddi alıcılar arasın. Fiyatta anlaşılır.

Musa Bey: 07405 972 768 2 /0

SATILIK

SATILIK

SATILIK

/ 12

04

Kentin Sittingbourne Bölgesinde Satılık Coffee Shop Kira: £15000 Taking: £3000-35000 Rates: yok Fiyatı: £70000 Üstünde iki odası var Lütfen saat 3’den sonra arayınız

Ahmet: 07944 297 159

Erkan: 07894111863

SATILIK

3

/0

22

/0

4

SATILIK

/ 22

03

SATILIK

SATILIK

Lincolnshire Bölgesinde Satılık Takeaway Fish and Chips Rent: £25,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £ 13,000 pw Fiyat: £380,000 Delivery yoktur. Üstte 2 odası var. Rakipsiz dükkandır. 11am-7pm arası açıktır - Pazar kapalı Sadece fish&chips’tir.

07521 305 792

07498 546 389 12

SATILIK

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

Finchley Bölgesinde SATILIK OFF LICENCE Rent: £11,200 Lease: 10 yıllık önü açık Taking: £5000-6000 pw Fiyat: £40,000 8am —10pm arası açık. Özel nedenlerden dolayı acil satılıktır.

Galler Bölgesinde Cardiff’e 15 mile Uzaklıkta

22

1

/0

25

ACİL Satılık Kebab Shop

15

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

/ 05

04

SATILIK

SATILIK FISH AND CHIPS South East Londra’da LOCKSBOTTOM BOLGESINDE PRIME POZİSYONDA OLAN LOCK UP FULLY LICENCED DUKKAN RENT: £25,000 RATES: £4,000 TAKING: £4000-£5000 LEASE: 25YIL FİYAT: £145.00 ÖDEMEDE YARDIMCI OLUNUR

Fast Food Takeaway (including kebabs, burgers and pizzas) It consists of a Ground floor and First floor. In the Bath, Bath and Northeast Somerset area. Rent: £10,000 annually. Rates: No Business Rate Charges. Taking: £7000 weekly. Lease: 10 year lease, with continuation after end of previous lease. Price: £79,000..

Basildon Bölgesinde Satılık Mediterranean Grill Kebab & Pizza Shop Rent: £12,700 yıllık Rates: £54 aylık Detaylar için:

Satılık veya Ortaklı Londra’ya 90 mile Uzaklıkta Kebab ve Fried Chicken Dükkanı Rent: £21,000 yıllık Taking: £7000 pw Rates: £1200 yıllık Lease: 10 yıl önü açık Price: £120,000 Ödemeye göre fiyatta anlaşılır. Üstte 4 yatak odalı flat’i vardır. Just eat yok, delivery var. Bay veya bayan eleman alınacaktır.

07850 192 905

07861563966

07877 070 823

Turan Bey: 07460 089 889


35 / 29

03

AVRUPA

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

22 Mart 2019 Cuma

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

4 /0

ELEMAN

05

Konfeksiyon fabrikasında tecrübeli makineci ve overlokçular aranıyor. 41 West Road Unit 7, N17 0RE

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

Supermarkette çalışacak tecrübeli ve çalışma izni olan

07956 805 240

07984 857 308

07943 467 102

07917 806 725

3 /0 29

5 /0 05

6

.0

30

ELEMAN

29

3

/0

looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Richard: 07968 976 308 ELEMAN

ELEMAN

berber aranıyor. Kalacak yer verilir.

Çalışma saatleri 8-5 arası full time

07759 307 763

07850 586 951

Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor. Kalacak yer mevcuttur.

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

ELEMAN

Essex Colchester Bölgesinde Londra’ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Acil Usta Berber Aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

0120 636 6762 – 0794 7323 159

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

/0

05

4

ELEMAN

Kalacak yer mevcuttur.

07482 271 177

Ali Bey: 07463 760 871

elemanlara ihtiyaç vardır.

ELEMAN

arkadaşları aranıyor:

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

- Meze ve et hazırlık şefi

0786 382 1322

Londra merkezde Waterloo’da bulunan restaurantlar için aşağıdaki işlerden anlayan tecrübeli, çalışma izni olan çalışma

- Servis elemanı - Bulaşıkçı

15

3

/0

ELEMAN Willesden Green Bölgesinde Coffee Shop’ta Çalışacak tecrübeli Şef ve bayan garson aranıyor. Ücret dolgundur.

Pizza Shop’ta Çalışacak usta ve acemi

ELEMAN

- Ocakbaşı şefi

3

/0 22

Northampton Bölgesinde Kebab ve

0795 628 0753 04

ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is

bay-bayan elemana ihtiyaç vardır.

Stoke Newington’da Cafe Shop için İngilizce bilen tecrübeli bayan garson aranıyor.

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

/ 05

ELEMAN

3/16 Woburn Place WC1H 0LS

Bristol Bölgesinde Berber salonunda çalışacak tecrübelive İngilizce bilen

ELEMAN

Seri İlanlar

3

/0

15

ELEMAN

3

/0

15

ELEMAN

Kuaförler Aranıyor

Hemel Hempstead

Kuzey Londra'da South Barnette çalışacak

bölgesinde

kuaförler aranıyor.

mutfakta çalışacak

We are loooking for

şef yardımcısı ve

hairdressers in South Barnet area.

07531 383 130

bulaşıkçı aranıyor.

07476 389373

ELEMAN

ELEMAN

Mobil Developer Araniyor

- Bayan ve bay garson

Android üzerine yazılım bilgisi olanlar

- Restaurant müdür ve müdür yardımcısı

müracaat edebilir. Lordsoft Web ve Yazılım

Mobil Developer Araniyor Şirketimizde çalıştırılmak üzere mobil developer aranıyor. Native, Hybrid veya Android üzerine yazılım bilgisi olanlar müracaat edebilir. Lordsoft Web ve Yazılım

07555 973502

07404 275 742

07404 275 742

- Şef yardımcısı - Pizza şefi ve fırıncı

Şirketimizde çalıştırılmak üzere mobil developer aranıyor. Native, Hybrid veya


36

AVRUPA

English News

22 March 2019 Friday

ENGLISH NEWS

Government launches service to prepare firms for EU exit The Government has launched a new website exit from the EU later this month. ‘Prepare your business for leaving the EU’ is an online tool that provides information on specific rules and regulations, and aims to inform business owners of what is changing in their sector. The service asks business owners seven questions before providing what the Government describes as “guidance relevant to your business”.

HMRC error hits early-paying self-assessment taxpayers

can immediately transform the way you do business.

HMRC admitted an error which saw hundreds

293 Green Lanes Palmers Green

of early-paying taxpayers wrongly issued with

London N13 4XS

late-payment notices before the deadline for self-

020 8886 9222

assessment tax returns.

info@accountingdirectplus.com

653 people who submitted tax returns in ad-

enrol all staff aged between 22 and state pension

ADPL Istanbul Office

vance of the deadline received the same penalty

age, and earning more than £10,000 a year, into

ADM Partners

charges due to an embarrassing mix-up at the

a workplace pension.

İçerenköy Mah. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad.

Revenue.

Süleyman Başkan İş Merk. No:84 K:5 D9 Ata-

ACCOUNTING DIRECT PLUS ADPL

two weeks before the deadline, were forced to apologise and reimburse those affected.

şehir İstanbul, Turkey

ADPL is one of the leading accountancy firms in

t: 0090 216 574 19 84

the country. Over the course of 20 years ADPL

Minimum contributions rise to 3% for employers in April

have collated an unrivalled knowledge, unparal-

ADPL Nicosia Office

leled attention to detail and unmatched service

Kredo Partners

for our clients.

Şaziye Hacı Maltizlar Sokak No:2/1 Ortaköy,

Most employers in the UK will see minimum

ADPL determined to maintain our proud repu-

Lefkoşa, Nicosia, North Cyprus

contributions towards their workers’ occupatio-

tation of reliability & efficiency. Your business &

t: 0090 392 223 42 01

nal pension schemes rise from 2% to 3% next

finances deserves someone that values its integ-

Skype: accountingdirectplus

month.

rity as much as you do. Join ADPL vast London

info@accountingdirectplus.com

Businesses are legally obliged to automatically

support network and find out how ADPL team

www.accountingdirectplus.com

There will be only one Turkish Cypriot festival this year on 30th June Council of Turkish Cypriot Associations (CTCA) UK sends this article to the avrupa newspaper : “Dear community members, We are happy to announce that there will be only one Turkish Cypriot festival this year, and it will take place on 30th June 2019 at Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL.On the request of TRNC Prime Minister Tufan Erhürman we attended a meeting with the other festival organisers and as an outcome of that meeting, we are pleased to announce, it was decided that only one festival would be held this year.” Turkish Cypriot Cultural Festival CTCA: As Council of Turkish Cypriot Associations (CTCA) UK and as recognised founders of the first Turkish Cypriot Cultural Festival held in 2017 our mission has always been to hold one annual festival for our community and not to divide but unite us all together, as we believe and

SELL YOUR PROPERTY IN TURKEY WITH NO EXTRA COST Berkay Ozdoğu writes for Avrupa Times.

service to help businesses prepare for the UK’s

Tax officials, who initially played down the error

Guest Writer

as our motto says: ‘united we achieve more’. A festival should be a time of celebration and togetherness and we want to do our best to promote this. As we announced in our press release in January, our doors have always been open to all civil society organisations and we welcome working in harmony with them all.We are looking forward to combining our efforts and working all together and are delighted that our terms have been agreed to help us move forward with this important occasion. This event promises to be the biggest and best festival to date.” “The festival will be organised by four organisations: Council of Turkish Cypriot Associations UK (İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi), Turkish Language, Culture and Education Consortium in UK (İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu), Turkish Cypriot Community Association (TCCA - Kıbrıs Türk Toplum

Merkezi) and Turkish Community Football Federation (TTFF - Türk Toplumu Futbol Federasyonu. Other organisations are also more than welcome to contribute to this event.TRNC Prime Ministry, Chamber of Commerce, Chamber of Industry, Union of Hoteliers, Union of Chambers of Engineers and Architects will also support this festival and will contribute in many ways including the involvement of the business community in Northern Cyprus.” CTCA: “We look forward to seeing our whole community at our 3rd Turkish Cypriot Cultural Festival to be held at Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL on Sunday, 30th June 2019.We are very excited about our upcoming festival and look forward to seeing you all there. Council of Turkish Cypriot Associations (CTCA) UK” Council of Turkish Cypriot Associations (CTCA) UK

Turkey is one of the most preferred countries by foreign nationals to spend a holiday in summer. Particularly Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datca, Dalaman, and Kusadasi are some of the best holiday destinations for the UK residents. Due to its weather and numerous beautiful beaches, the visitors tend to buy summer houses to spend quality time in these locations. In the previous article, the keys to buying a property in Turkey were summarised. Accordingly, it is easy to buy real property and start planning future holidays! It would be highly advantageous to consider how to sell the property and viewing the challenges before actually buying one for yourself. Therefore, this article will focus on how to sell your property in Turkey, and what you can do to speed up the process. First of all, homeowners should get in touch with an estate agent and a Turkish-Qualified Solicitor. The estate agent would put the property on the market with the right price, while the solicitor prepares the sales contract amongst the other necessary documents. According to the Turkish laws and regulations in force, transfer of ownership of a property is possible only with an official deed and registry, which is signed at the Land Registry Office. The seller or his/her representative should make a preliminary application to the Land Registry Office. The Land Registry Office will require the following documents from the seller at the appointment date; • Title deed of the property; • Identification document or passport (Together with its translation); • Property Fair Value Document to be provided from the relevant City Council; • Mandatory Earthquake Insurance Policy for real estates; • One photo of the seller (taken within the last six months, 6x4 cm. size); • If one of the sides cannot speak Turkish, certified interpreter; this will not be necessary if the seller authorises a Turkish-Qualified Solicitor; • If the transaction will be performed with a power of attorney issued abroad, original or certified copy of the power of attorney and its approved Turkish translation. The Land Registry Office personnel will require from the parties to sign all the sales documents before the personnel. As it was mentioned in the previous article, it would be beneficial to sign a Preliminary Property Sales Contract at a Turkish Notary Public. However, legal ownership of the property does not transfer with this contract. OZ Legal Consultancy can offer complete assistance to its clients with regards to the sales procedures, from the beginning to the end. By doing so, the clients would avoid unexpected expenses such as flight tickets, accommodation, translation fees and most importantly he/she would be able to save his/her time. Compared to the British conveyancing system where it takes at least eight weeks to complete the paperwork and transfer of a title deed, the property conveyancing procedures can be finalised around a week-time in Turkey. After our clients choose their summer house, land or any other type of property, we, OZ Legal Consultancy, are here to assist our clients to complete the procedures rapidly for them to start enjoying the property at the earliest opportunity. Berkay Ozdoğu writes for Avrupa Times. OZ LEGAL CONSULTANCY LTD. 1 Knight Ave, Canterbury, Kent United Kingdom, CT2 8PZ Tel: +44 (0) 1227 238968 www.ozlegalco.com


37

AVRUPA

News

22 Mart 2019 Cuma

SISTINE CHAPEL LONDON Avrupa Agency / AVA| London

The Sistine Chapel London that hosts the samples of works by many famous painters was presented to the world of art after a 10-year-long intensive work. Veysel Baba – a person who is in love with art – has lived a secluded life for a long life but he lives the irresistible pleasure of forming the Sistine Chapel London with a sacred touch despite all health problems he has suffered from. This art-loving person had faced great problems until he reached this point. He had found himself in many mistakes during those regrettable years full of darkness, sorrow, tears and regrets. He sometimes found himself in family problems, personal problems, wrong choices and depressions. He sometimes could not decide which world he belonged to, sometimes could not analyse this world, and the occasional hardships, problems and surprises life put before him took away many things from his life. Despite the experience and acknowledgement from his legendary past life, he was very careless, untidy and he had no plans for future. He lived on a daily basis and had a habit of spending his life in glittery night parties. The idea of postponing some of his problems by escaping from life’s reality and taking refuge in alcohol use became indispensable. He believed that he had already lost this battle of life although he had great knowledge in people’s beha-

vioral patterns, social conscious, political preferences and also in capitalist system thanks to his political past. The only harbour to take refuge in for this tired man of politics, who once chased Marxism and socialism based thinking system as a staunch follower but then saw it losing its importance for people, was those pubs and other settings for drinking. That’s why he needed very much a glimpse of hope, a sacred touch that would save him from that darkness.

What saved him from that hopelessness was a deep quote: “I think; therefore I am.” This quote from Rene Descartes (Born: 31 march 1596 – Died: 11 February 1650) – a philosopher who is accepted as the founder of modern philosophy became a new light of hope for him one day as he read it in an article. “Yes”, he said. “I also think; therefore I need to prove I exist and I have to leave a lasting work just like other authors and poets.” “I think; therefore I have to leave a signature in this world such as other painters and artists,” he said and decided to go after that light of hope. He straight away left behind that lifestyle full of drinking, smoking and fatigue. Veysel Baba who followed that light of hope after those dark days, grabbed a pencil and paper he did not touch for some time with excitement and started writing about love, life and politics. He later on penned new stories under the title of Shoreditch Park Stories as a gift for this country and its nice and goodhearted people, as he felt he owed them in a way. He published those stories on redfox.london website, owned by himself. Veysel Baba, who reached all targets he set for himself one by one, remembered that sacred touch he dreamed of for a long time after watching a scene in a 1958 film - Michelangelo – Charlton Heston starred. He felt that a sacred hand touched him when he saw The Creation of Adam – a scene told in many sacred books and texts – on the ceiling of the Sistine Chapel, Rome, which is an immortal work by great sculpture and painter Michelangelo (Born: 6 March 1475- Died:

A Story of Sacred Touch

18 February 1564). No matter how much he had a a socialist thinking, he still believed in some sacred beliefs, mysteries and hard to explain supernatural powers and beings. Veysel Baba felt that a sacred touch pointed at him and he started to act to bring life to the second part of his plans. He decided to form a very small example of Michelangelo’s respectable work, The Sistine Chapel in that house of dreams where he is still living. As he was a very good collector, he had many materials of art of painting in his house. He visited bookstores and shops selling secondhand books like Oxfam to complete some other works, which were missing. After a 10 year-long intensive effort, he completed The Sistine Chapel London on his birthday, 19 February 2019 in its best, most sacred and most mysterious form. There are now 10,000 art pictures, paintings and other art works in this house of dreams, which reminds of a sacred place of worship and a temple. Some examples of valuable works from especially painters from the renaissance era are on display in The Sistine Chapel London’s walls, ceilings, doors, chest drawers, and even in balconies. And because of this characteristic, we gave the name of the Sistine Chapel London to this mysterious and sin-free construction that reminds us a sacred temple. It does not seem possible to visit this building which is located on the fourth floor of Kinder house building belonging to the Hackney Council under these circumstances. This place will be open only on Saturdays between 10 am and 4 pm because of the conditions this building is in, a series of health problems of Veysel Baba who in a way constructed this building and not to disturb other people living in the building. But we have found another method to make possible for all art loving friends who would like to see this place. We are bringing The Sistine Chapel London to you via a new website named sistinechapellondon.com. You will have a chance to see this sacred temple or mysterious building we call the Sistine Chapel London in all hours to the finest detail on your computers or smart phones. We provided to all art loving friends to see the Sistine Chapel Lon-

don with the 360 degree virtual tour. Another option on this website is downloading five main parts of The Sistine Chapel London thanks to photographs showing it from every angle. These 5 parts are: “- Room dedicated to Virgin Mary, 2. Room dedicated to Michelangelo, 3. Section dedicated to loving days, 4. Section dedicated to days of hope, 5. Section dedicated to the days of peace. Veysel Baba is thinking of entering the Guinness World Record Books, if the Sistine Chapel London provides him the necessary financial opportunity. It is very meaningful for this art loving man who is struggling with some health problems to give almost his whole life to art and grasping pleasure of art. Tjis very meaningful action that needs to be honoured can be sometimes neglected and sometimes it can be targeted by execution from some who do not care of it. It sometimes is imprisoned by the unsatisfied capitalist system and in the fouth floor of a building. However, despite all hardships, it is different to understand the value attached to art and artist: Just like the respect by Veysel Baba who built the Sistine Chapel London from nothing for great sculptor and painter Michelangelo and his immortal work Sistine Chapel, Rome. Today is the day to own up The Sistine Chapel London. Respect and Love. Veysel Baba, Hackney, London. Address: Veysel Yildirim, Flat 8 Kinder House, Cranston Estate, London, N1 5 ED. Web page: sistinechapellondon.com Email. Veyselbabalondon @gmail.com


38

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Spor Haberleri

Türkiye, Arnavutluk'a konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'a konuk olacak. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile

EURO GENCTV YAYIN AKISI 10.00 11.10 11.20 11.30 12.40 13.50 14.20 14.30 14.45 16.00 17.10 18.20 19.30 19.45 20.00 21.00 21.30 22.30 23.30

GÜNAYDIN LONDRA HABERLER İNGİLTERE BASINIINDA BUGÜN İKİNCİ BAHAR AÇI TATİL SERÜVENİ HABERLER İNGİLTERE BASININDA BUGÜN ENGELSİZ YAŞAM EĞİTİM VE SANAT SAĞLIK LONDRA GÜNDEM HABERLER İNGİLTERE BASININDA BUGÜN MAGAZİN TATİL SERÜVENİ TURİZİM LONDRA GÜNDEM LONDRA HABER MAGAZİN

deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanacak mücadele, 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak. Türkiye'nin yer aldığı grupta aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak. Türkiye ile Arnavutluk 11. randevuda Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde şim-

İki takım arasında son olarak 13 Kasım

madı.

2017'de Antalya'da oynanan özel maçı Arna-

Türkiye, Arnavutluk ile deplasmanda 14 yıl

vutluk, 3-2 kazanmıştı.

sonra karşı karşıya gelecek. İki takım ara-

diye dek Arnavutluk ile 10 maç yaparken,

Süper Lig Puan Durumu

bunlardan 4'ünü kazandı, 4'ünden yenil-

sında 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan Arnavutluk'ta 5. maç

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

giyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozul-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 15 13 12 10 8 10 8 9 10 10 8 7 9 5 8 4 5

7 7 8 7 7 11 5 10 7 4 4 9 10 4 13 3 10 6

2 4 5 7 9 7 11 8 10 12 12 9 9 13 8 15 12 15

41 55 51 45 37 32 29 37 38 44 28 24 32 27 24 26 26 27

13 27 34 36 33 30 41 33 39 48 33 34 37 41 31 34 35 44

madı.

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile deplasmanda

Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 4 de

5. kez karşı karşıya gelecek.

özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı

İki takım arasında daha önce oynanan 4

Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı top-

maçta takımlar birer galibiyet alırken, 2 maç

lam 10 maçta 10 gol atarken, kalesinde ise 14

da beraberlikle sona erdi.

gol gördü.

İki takım arasındaki bu maçlarda milli takım

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor EY Malatyaspor A. Konyaspor Antalyaspor Çaykur Rizespor DG Sivasspor Kasımpaşa A. Alanyaspor İM Kayserispor Fenerbahçe MKE Ankaragücü Bursaspor Göztepe BB Erzurumspor Akhisarspor

15 Mart 2019 Cuma Fenerbahçe 2-1 Sivasspor 16 Mart 2019 Cumartesi Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor Akhisar Bld.Spor 2-3 Kasımpaşa Erzurum BB 0-1 Trabzonspor Antalyaspor 3-0 Alanyaspor Beşiktaş 1-0 Göztepe 17 Mart 2019 Pazar Malatyaspor 3-1 Ankaragücü Kayserispor 1-1 Başakşehir Bursaspor 2-3 Galatasaray

28 58 28 52 17 47 9 43 4 37 2 35 -12 35 4 34 -1 34 -4 34 -5 34 -10 33 -5 31 -14 31 -7 28 -8 27 -9 22 -17 21

05 Nisan 2019 Cuma Trabzonspor 20:30 Antalyaspor 06 Nisan 2019 Cumartesi Sivasspor 16:00 Kayserispor Alanyaspor 16:00 Bursaspor Galatasaray 19:00 Malatyaspor 07 Nisan 2019 Pazar Kasımpaşa 13:30 Erzurum BB Göztepe 16:00 Akhisar Bld.Spor Ankaragücü 16:00 Fenerbahçe Başakşehir 19:00 Konyaspor 08 Nisan 2019 Pazartesi Çaykur Rizespor 20:00 Beşiktaş

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Liverpool 31 Man. City 30 Tottenham Hotspur 30 Arsenal 30 Man. United 30 Chelsea 30 Wolverhampton 30 Watford 30 West Ham United 31 Leicester City 31 Everton 31 Bournemouth 31 Newcastle Utd. 31 Crystal Palace 30 Brighton & Hove 29 Southampton 30 Burnley 31 Cardiff 30 Fulham 31 Huddersfield Town 31

Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Orman'dan yabancı sınırı açıklaması!

2 gol bulurken, kalesinde 4 gole engel ola-

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının gelecek sezon da aynı şekilde devam etmesini istediklerini söyledi. Orman, vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağan toplantının ar-

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye,

G

B

M

A

Y Av P

23 24 20 18 17 17 12 12 12 12 11 11 9 9 9 7 8 8 4 3

7 2 1 6 7 6 8 7 6 5 7 5 8 6 6 9 6 4 5 5

1 4 9 6 6 7 10 11 13 14 13 15 14 15 14 14 17 18 22 23

70 79 57 63 58 50 38 42 41 40 43 43 31 36 32 34 35 27 29 18

18 21 32 39 40 33 36 44 46 43 42 56 40 41 42 50 59 57 70 57

52 58 25 24 18 17 2 -2 -5 -3 1 -13 -9 -5 -10 -16 -24 -30 -41 -39

76 74 61 60 58 57 44 43 42 41 40 38 35 33 33 30 30 28 17 14

dından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Orman, "Başlıca olarak 1 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan seçimini istişare ettik. Bu istişarelere devam edeceğiz. İkinci olarak yabancı sınırlamasını aramızda konuştuk. Düşüncemiz, 2019-2020'de kontratları olan kulüpler olduğu için sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde. Ancak yerli oyuncu teşviği sistemini

federasyonla

konuşacağız.

Onun artırılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.


DERVİŞ BAYRAM ANILDI 39

AVRUPA

Spor Haberleri

22 Mart 2019 Cuma

Veteranlar + 35 Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M A Y P

Narlı - Gazi 2-2 Gaziantep - Adana 6-0 Kaleburnu - Metro 6-1

Veteranlar + 45 Puan durumu TAKIMLAR

O G B M A Y P

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere Kıbrıslı Türk Toplumunun tanınmış simalarından merhum Derviş Bayram’a anma yapıldı. TÜRKMENKOY -KIBRIS MAÇINDA ANILDI.

Akdeniz - Boğaziçi 2-0

HAFTANIN veteran takımı METRO FC

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P

TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P


40

AVRUPA

22 Mart 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Vatan Londra

avrupa gazete egazete 22 mart 2019  

avrupa gazete egazete 22 mart 2019

avrupa gazete egazete 22 mart 2019  

avrupa gazete egazete 22 mart 2019

Profile for londra874
Advertisement