Page 1

Türkiye GAP Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 'XI. GAP Oscarları' töreninde en iyilere ödülleri verildi, Yılın en başarılı gazetesi ödülü İngiltere'den AVRUPA gazetesi'ne verildi. En İyi Gazete Avrupa seçildi.

Yılın en başarılı gazetesi AVRUPA Gazetesi seçildi kuruluşu

arasındaydı. Geçen ay Eskişehir'de yapılan

Avrupa kıtasını temsil eden Avrupa Medya

alexa.com tarafından Avrupa'nın en çok

tijli

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'nda Av-

Gurubu bu başarısını Adıyaman Üniversi-

Türkiye Adıyaman Üniversitesi’nde düzen-

okunan/tıklanan web internet sitesi de seçi-

rupa Temsilcisi seçilerek Azerbaycan'dan,

tesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzen-

lenen 'XI. GAP Oscarları' töreninde en iyilere

len Avrupa Medya Grubu'nun Kıbrıs Tem-

Kosova'dan, Makedonya'ya, Bulgaristan,

lenen törende verilen ödül ile pekiştirdi.

ödülleri verildi, Avrupa'nın En başarılı Ga-

silcisi Hüseyin Turan'da ödül alanlar

Romanya'ya, Rusya'dan, Tataristan'a, Tüm

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

İngiliz

derecelendirme

Haberin devamı sayfa 3 ve 8’de

zetesi Avrupa Gazetesi seçildi.GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen 'XI. GAP Oscarları' töreninde en iyilere ödülleri verildi, yılın en başarılı gazetesi ödülünün sahibi İngiltere'den AVRUPA gazetesi oldu Türkiye Medya Oscarları Türkiye GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen “XI. GAP Oscarları”nda Avrupa Medya Gurubuna ödül yağdı... Avrupa Medya Gurubu adına ödülü, Avrupa Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vatan Öz aldı. İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda, Almanya, Hollanda'da ve Belçika'da yayım yapan ve geçen ay bağımsız ve pres-

13. YIL

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Avrupa Medya Gurubu adına ödülü, Avrupa Medya Gurubu Yönetim Kurulu Yağcılar, en iyi gazete ödülünü Avrupa gazetesi Başkanı Vatan Öz aldı. Avrupa’nın ikinci ödülünü Avrupa Medya gurubu KKTC Temsilcisi Hüseyin Turan aldı. Vatan ÖZ Hüseyin Turan’ı tebrik etti. adına kurucusu Vatan Öz’e Verdi.

AVRUPA

Hayes; “Gece Yarısı Ekspresi filmi yanlışlar ve yalanlarla dolu”

Başarılı bir iş kadını, tanınmış bir avukat, pozitif bir insan.

'biber gazı' testi gazının etkilerine ilk elden tanık oldular.

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

Biber gazında kullanılan solüsyonu gözleBBC'nin ana televizyon kanalı BBC One için

rine sürmeleri istenen polis adayları, kont-

hazırlanan "First Time on the Front Line" -

rollü bir ortamda da olsa, farklı sebeplerle

"İlk kez cephede" adlı programda, polis

karşı karşıya gelebilecekleri protestoculara,

olmak için başvuran kişiler, benzer olaylarda

eylemcilere, göstericilere neyle saldırdıkla-

kullanmak durumunda kalabilecekleri biber

rını görmüş oldular.

EKONOM‹ HABERLER‹ Sayfa 18

MAGAZ‹N HABERLER‹ Sayfa 21

SERİ İLANLAR - REKLAM: Tel No: 020 7275 7610 Sayfa 22-23

1 Mayıs 2014 Perflembe www.avrupagazete.com info@avrupagazete.com

Tel: 020 7275 7610

Türk İnşaat Sektörünün Örnek Yeşil Binasına Büyük Ödül

İngiltere’de Polis adaylarına

Vatan ÖZ, Türkiye Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlenen 'XI. GAP Medya Oscarları' törenine katıldı

Başkonsolos Emirhan Yorulmazlar, Pekünspor’a plaket verdi.

BBC, Vatan Öz’ün tavsiyelerini

dikkate aldı Evrensel yayım yapan haber merkezleri denildiğinde ilk akla gelen en büyük haber merkezi BBC Londra' daki yeni binasında dünya ve Türkçe servisini (BBC World and Turkish Service) özel bir davetle tanıttı. Sayfa 6’da

SPOR Sayfa 24 - 25

FİHRİST Sayfa 22

KÜLTÜR SANAT

Sayfa 20

ÇANAKKALE YAZI DİZİSİ Sayfa 14


2

AVRUPA

1 Mayıs 2014 Perşembe

REKLAM


3

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

GAP Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 'XI. GAP Oscarları' töreninde en iyilere ödülleri verildi, Yılın en başarılı gazetesi ödülü İngiltere'den AVRUPA gazetesi'ne verildi. En İyi Gazete Avrupa seçildi.

Vatan Öz

Türkiye’de, Yılın en başarılı gazetesi

AVRUPA Gazetesi seçildi Avrupa Ajansı - AVA| Londra

lünü alan Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar 12

GAP Gazeteciler Birliği tarafından

yıldan beri siyaset yaptığını, bakan

düzenlenen 'XI. GAP Oscarları' töre-

olarak Kosova Cumhuriyetini kalkın-

ninde en iyilere ödülleri verildi, yılın

dırmak için çalıştıklarını vurgulaya-

en başarılı gazetesi ödülünün sahibi

rak, Kosova - Türkiye ilişkilerini

İngiltere'den AVRUPA gazetesi oldu

geliştirmek istediklerini ve bunun için

Türkiye GAP Gazeteciler Birliği tara-

yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

fından düzenlenen “XI. GAP Oscar-

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet

ları”nda Avrupa Medya Gurubuna

Aydın da ödül törenlerinin Adıya-

ödül yağdı...

man’ın tanıtımına önemli katkı sağla-

Avrupa Medya Gurubu adına ödülü,

dığına dikkati çekerek, ödül töreni

Avrupa Medya Gurubu Yönetim Ku-

sayesinde Doğu Türkistan’dan Koso-

rulu Başkanı Vatan Öz aldı.

va’ya, sivil toplumun, sanat dünyası-

İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda, Al-

nın ve siyaset dünyasının birçok

manya, Hollanda'da ve Belçika'da

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, en iyi gazete değerli insanının Adıyaman’ı tanıdığını söyledi.Yılın valisi ödülünü alan ödülünü Avrupa gazetesi adına kurucusu Vatan Öz’e Verdi.

yayım yapan ve geçen ay bağımsız ve prestijli İngiliz derecelendirme kuru-

Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş

luşu alexa.com tarafından Avrupa'nın

ise Adıyaman’ın kardeşlik ve barış

en çok okunan/tıklanan web internet

kenti olduğunu belirterek, bu tür et-

sitesi de seçilen Avrupa Medya Gru-

kinliklerin Adıyaman’ın tanıtımı için

bu'nun Kıbrıs Temsilcisi Hüseyin Tu-

çok önemli olduğunu ifade etti.Bası-

ran'da ödül alanlar arasındaydı.

nın Türk demokrasisinin gelişmesi

Geçen ay Eskişehir'de yapılan Türk

için önemli hizmetler verdiğini vur-

Dünyası Gazeteciler Şurası'nda Av-

gulayan Demirtaş, GAP Gazeteciler

rupa Temsilcisi seçilerek Azerbay-

Birliği’nin yaptığı çalışmaların da yıl-

can'dan, Kosova'dan, Makedonya'ya,

lardan beri bu sürece önemli katkı

Bulgaristan, Romanya'ya, Rusya'dan,

sağladığını aktardı.Yılın sanatçısı

Tataristan'a, Tüm Avrupa kıtasını

ödülüne layık görülen Fatih Kısapar-

temsil eden Avrupa Medya Gurubu bu başarısını Adıyaman Üniversitesi

Vatan ÖZ, Hüseyin Turan ile ödül alanlar toplu halde

Rektörlük Konferans Salonu’nda dü-

mak da bu ödülü almaktan mutlu olduğunu,

bir

dönem

gazetecilik

yaptığını ve gazetecilerden aldığı

zenlenen törende verilen ödül ile pe-

ödülün kendisi için daha fazla anlam

kiştirdi.

ifade ettiğini belirtti.Yılın Milletvekili

GAP Gazeteciler Birliği tarafından

ödülünü alan AK Parti Malatya Mil-

düzenlenen “XI. GAP Oscarları”nda

letvekili Öznur Çalık ise Adıya-

KKTC'ye ödüller verildi. Yakın Doğu

man’da

Üniversitesi, Kıbrıs Medya Grubu,

mutluluğu dile getirerek, Malatya ile

Gazeci Akay Cemal ve Avrupa

Adıyaman’ın kardeş şehir olduğunu,

Medya Gurubu KKTC Temsilcisi Hü-

bulunmaktan

duyduğu

verilen ödüle layık olmak için ve Tür-

daydı. Törene onur konuğu olarak

Gap Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz

davet edilen ve gidemediği için video

tesi köşe yazarı Akay Cemal ve Yakın

Ödülünü alan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd.Doç.Dr. İrfan S.Günsel,

konferansla salona bağlanan Cum-

Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve

böylesi bir organizsayon'da biraraya

yılın en başarılı yazarı ödülü Sinan

hurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu, prog-

Basın Masası Sorumlusu Hüseyin

getirdiği ve layık görülen yılın en iyi

Yağmur’a, yılın en başarılı gazetesi

rama

seyin Turan'da ödül alanlar arasın-

katılamamaktan

dolayı

kiye’deki kadın haklarının geliştirilmesi

için

çalışmalarına

devam

edeceğini kaydetti. Törende, ayrıca

Turan da ödül aldı.

üniversitesi ödülü için teşekkürlerini

ödülü İngiltere'den AVRUPA gazete-

üzüldüğünü, Kıbrıs sorununun çö-

Ödülünü alan YDÜ Mütevelli Heyeti

sundu.Ödülünü aldıktan sonra kısa

si'ne, yılın başarılı belediye başkanı

zümü için yoğun bir çalışma içeri-

Başkanı Yrd.Doç.Dr. İrfan S.Günsel,

bir konuşma yapan KIBRIS Medya

ödülü Bartın Belediye Başkanı Cemal

sinde olduklarını ve bu yüzden törene

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, hizmet-

Grubu Genel Yayın Yönetmeni Süley-

Akın’a, yılın başarılı muhalefeti ödülü

katılamadığını belirtti.11. GAP Oscar-

lerinin bugün beş kıtadan 90 ülkeye

man Ergüçlü, KKTC’nin en büyük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup

ları’nda KKTC’den KIBRIS Medya

yayıldığını, Kıbrıs Türkleri ve KKTC

medya kuruluşu olarak KIBRIS

Akkaya’ya, yılın başarılı siyasetçisi

Grubu Genel Yayın Yönetmeni Süley-

olarak adadan kıtalara ve insanlığa en

Medya Grubu adına bu ödülü almak-

ödülü AK Parti Malatya Milletvekili

man Ergüçlü, Yakın Doğu Üniversi-

çağdaş eğitim ve sağlık hizmetlerini

tan onur duyduğunu belirtti ve GAP

Mustafa Ataş’a ve yılın başarılı Kay-

tesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Yrd.

sunmanın onurunu yaşadıklarını vur-

Gazeteciler Birliği’ne teşekkür etti.Tö-

makamı ödülü ise Silifke Kaymakamı

Doç. Dr. İrfan Günsel, KIBRIS Gaze-

gulayarak GAP Gazeteciler Birliği'ne

rende yılın başarılı devlet adamı ödü-

Fatih Damatlar’a verildi.

Mutluyuz gururluyuz vatanoz@avrupagazete.com

Türkiye’de GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen 'XI. GAP Medya Oscarları' töreninde en iyilere ödülleri verildi. Yılın en başarılı gazetesi ödülünün sahibi İngiltere'den AVRUPA gazetesi oldu. Türkiye GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen “XI. GAP Oscarları”nda Avrupa Medya Gurubuna ödül yağdı... Avrupa Medya Gurubu çalışanları ve Avrupalı Türkler adına bu ödülü Adıyaman Üniversitesi’ne giderek aldım. Sosyal Medyamız üzerinde Twitter hesabımızdan aldığımız tebriklerin bazılarını sizlerle paylaşmak isterim.(Facebook üzerinden gelen tebrik mesajlarınının binlere dayanmasından dolayı maalesef burada paylaşamıyorum.) “Avrupa Medya Gurubu’nu kutlar başarılar dilerim.” Ünal Çeviköz Londra Büyükelçisi “Avrupa Medya Gurubu’nu Kutlarım” Emirhan Yorulmazlar Londra Başkonsolosu “Sayın Vatan Bey, Avrupa Medya Gurubu olarak Gazeteciler Cemiyetinin ödülüne layık görülmenizden dolayı sizleri ve medya gurubu çalışanlarını kutlar, başarılarınızın devamını dilerim” Polad Mammadov Londra Azerbeycan Büyükelçiliği 2. Katibi “Avrupa Gazete kadar Türkiye’de gazetecilik yapılabilseydi hiç sorun olmazdı. Aldığınız ödüllerden dolayı kutluyorum. “ Fevzi İşbaşaran Elazığ AKP Eski Milletvekili “Tebrikler. Başarılarınızın devamını dilerim” Sevgi Ulcay “Vatan bey tebrik ederim” Seda Yılmaz Seda Consulting “Yayıncılıkta gösterdiğiniz başarılarınızdan dolayı sizleri ve ekibinizi kutlar başarılarınızın devamını dilerim” Can Ersal Sanatçı Avrupa’nın en iyi gazetesi ödülü Avrupa Gazetesi’nin oldu. Gönülden kutluyorum. Vatan Öz ve tüm emekçileine sevgiler Kaya Medya 140 karakterde

Avrupa Okurları

onur akay

Avrupa'nın en iyi gazetesi ödülü Avrupa Gazetesi'nin oldu. Gönülden kutluyorum. Vatan Öz ve tüm emekçilerine sevgiler

Seda Yılmaz

Vatan Bey Tebrik ederim, Başarılarınızın devamını temenni ederim

Sevgi Ulcay

Tebrikler.. Başarılarınızın devamını dilerim..

Avrupa Medya Gurubu adına ödülü, Avrupa Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vatan Öz aldı. Avrupa’nın ikinci ödülünü Avrupa Medya gurubu KKTC Temsilcisi Hüseyin Turan aldı. Vatan ÖZ Hüseyin Turan’ı tebrik etti.

Can Ersal Avrupa Medya Grubu'nun Kıbrıs Temsilcisi Hüseyin Turan'da ödül alanlar arasındaydı. Turan, Medya Oskarların da Avrupa’ya 2. ödülü kazandırdı.

Sizi ve ekibinizi kutlar Başarılarınızın devamını dilerim


4

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

Gece Yarısı Ekspresi (Midnight Express) filminin hikayesinin gerçek hayattaki aktörü Billy Hayes, Avrupa Gazete’ye konuştu.

Gece Yarısı Ekspresi filmi yanlışlar ve yalanlarla dolu Alpaslan Düven - AVA - Londra

pişman olduğunu belirten Hayes,Tür-

Yarısı Ekspresi’nde Yolculuk’’ (Riding

2004 yılında, bir haftalık “özel izinle”

kiye’nin son 10 yılda bir endüstriyel

the Midnight Express with Billy

İstanbul’u ziyaret eden Hayes, son 10

Türkiye karşıtı bir film olarak uzun yıl-

güce dönüştüğünü, Başbakan Erdoğan

Hayes) adlı tek kişilik bir gösteriyle se-

yılda İstanbul’daki gelişimin olağan-

lardır akıllarda kalan Gece Yarısı Eks-

hükümetinin çok iyi ekonomik politi-

yirciyle buluşan Hayes, gösteri öncesi

üstü olduğunu adeta New York’u an-

kalar geliştirerek ülkeyi ileriye taşıdı-

A Haber İngiltere Muhabiri Alpaslan

dırdığını ve Taksim’deki değişimin ise

suna, “Sanmıyorum. Ama Holl-

ğını söyledi.

Düven’e konuştu

kendisini çok etkilediğini, bu hızlı ge-

wood’la arası bozulmuştu ve işleri yo-

Billy Hayes, ilk kez A Haber’e ko-

Londra’nın sanat, kültür ve eğlence

Türkçe konuşabilme kabiliyetini de

lişim karşışında çok şaşırdığı ifade etti.

lunda

nuştu. Türkler’den özür dileyen ve

merkezi Soho’da “Billy Hayes’le Gece

sergilen ve tek kişilik gösteriyle birçok

Hayes, kendisine yakın ilgi gösteren ve

Ekspresi onun kuruluşu oldu…’’diye

yanlışları düzeltmeye gayret gösterdi-

yıllar sonra İstanbul’a gönmesine yar-

ifade etti.

ğini söyleyen Hayes, başka ülkelerde

dımcı olan Türk polisine minnettar ol-

Hayes, “Hikayeni Columbia Pictures’a

de bu oyunu oynayacağını ve diğer

duğunu özellikle vurguladı.

film yapımı için sattıktan sonra, filme

Gece Yarısı Ekspresi (Midnight Express) filminin hikayesinin gerçek hayattaki aktörü Billy Hayes, Avrupa Gazete’ye Alpaslan Düven’e konuştu.

presi (Midnight Express) filminin hikayesinin gerçek hayattaki aktörü

editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

Gece

Yarısı

Türk ve Amerikan basın organları ile

Gece Yarısı Ekspresi filminin gerçeği

neden Türkiye’ye karşı karalayıcı ve

iletişime geçmek için elinden geleni

yansıtmadığını ve filmin senaryo ya-

gerçek olmayan bir çok şeyi eklendi-

yapacağını söyledi.

zarı Oliver Stone’un yazdığı şeyleri

ğini ve neden bu konuda bir şey yap-

1795 yılında İmralı Hapishanesi’nden

çekim aşamasında fazla dramatize et-

madın’’ sorusunu soran A Haber

firar ettikten sonra Yunanistan’a kaçan

tiğini vurgulayan Hayes, “Oliver

muhabirine, hikayesini film stüdyo-

ve oradan da ülkesine dönmeyi başa-

Stone, Vietnam Savaşı’yla ilgili bir film

suna sattıktan sonra hiç bir resmi hakkı

ran Hayes, Amerika’da tanıştığı bir

yapmak istiyordu ancak Hollywood

bulunmadığını ve hikayenin tamamen

Türk polis şefi ile iyi bir dost oldukla-

buna pek sıcak bakmıyordu. Zor du-

Columbia Pictures’ın kontrol altına

rını ve onun ricası üzerine İstanbul’u

rumda kalan Stone, kitabımı okumuş

geçtiğini belirterek, film gösterime gir-

ziyaret etmeye karar verdiğini anlattı.

ve sinemaya uyarlamaya karar ver-

dikten sonra yapılan yanlışlardan ve

www.avrupagazete.com

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ

gitmiyordu.

İNGİLTERE'NİN EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESİ

mişti. Yaklaşık 1 hafta birlikte çalıştık.

yalanlardan rahatsız olduğunu belirt-

Gece Yarısı Ekspresi’ndeki karakter ve

tiğini ama ok yaydan çıktığı için bir şey

yaşadıkları benim hikayemden ol-

yapamadığını ve buna hakkı olmadı-

dukça farklı ve gerçeği yansıtmıyor.

ğını anlattı.

Örneğin filmdeki karakter bir gardi-

Türk toplumunu ve Türkiye’yi çok

yanı öldürüyor. Bu gerçek değil çünkü

sevdiğini belirten Hayes, hatalarını ve

ben bir gardiyan öldürmedim’’ dedi.

yaptığı yanlışları kabul ederek, bu

Hayes, “Oliver Stone Türkiye’ye ve

olaydan dolayı ne kadar pişman oldu-

Türkler’den nefret mi ediyordu’’ soru-

ğunu belirtti

info@avrupagazete.com www.avrupagazete.com

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is strictly prohibited. We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at The Guardian Print Centre, Rick Roberts Way, London E15 2GN


5

AVRUPA

REKLAM

1 Mayıs 2014 Perşembe

Star Zigon Sehpa

£ 90

Marlin Koltuk

£ 1,288

£ 623

/alfemo.furniture

www.furnitureroad.co.uk

/AlfemoUK

Ücretsiz Teslimat ve Kurulum


6

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

Ümit Dandul

Dünya'nın en ünlü ve en güvenilir haber kanalı olan BBC dünya ve Türkçe servisini Avrupa’ya anlattı. Avrupa adına Vatan Öz ise BBC’ye tavsiyelerde bulundu.

BBC, Vatan Öz’ün

umitdandul@avrupagazete.com

tavsiyelerini dikkate aldı Avrupa Ajansı AVA | Londra

Oxford Street-Evrensel yayım yapan haber

Haber, Tv, Radyo bölümleri dahil olmak

İngiltere’de

üzere tüm binada kısa bir gezi düzenlendi,

BBC’nn Türkçe Servisi olduğundan ha-

yaşayan

toplumumuz

bilgi verildi. Kısa bir turdan sonra kahval-

bersiz diye sözlerine başlayan Vatan Öz,

merkezleri denildiğinde ilk akla gelen en

tıya katılan misafirler tanıştılar ve gün-

kendi vergileriyle desteklediği BBC’nin

büyük haber merkezi BBC Londra' daki

demdeki konular ve BBC Dünya hakkında

kendileri için sunduğu TükçeServisi’i an-

yeni binasında dünya ve Türkçe servisini

tartıştılar. Toplantıya katılan BBC Türkçe

latmak için Avrupa Medya Gurubu’nun

(BBC World and Turkish Service) özel bir

Haber Müdürü Murat Nişancıoğlu ; Av-

üzerine düşen görevi yapacağını dile ge-

davetle tanıttı. Yeni yayın dönemine Ox-

rupa Gazete sahibi Vatan Öz, Cemevi Baş-

tirdi. Avrupa’nın sosyal medyayı ve inter-

ford Street te olan modern binasında

kanı Yaşar Demiralay ve Mehmet İldeş

net çok iyi kullandığını basılı gazetenin ise

devam eden 'BBC' nin açılışını İngiltere

BBC Türkçe bölümünü dolaştırdı.

hem Türkiye’de hem İngiltere’de ödül-

Kraliçesi yapmıştı. BBC Dünya servisinin özel davetiyle bugüne katılan misafirler

lendirildiği dile getirdi. İnternet üzerin-

Vatan Öz konuştu BBC dinledi

restore edilen yeni modern teknloljili bi-

den yayım yapan BBC Türkçe Servisi’nin aylık 3.5 milyon ziyaretçiye ulaştığını öğ-

nayı yakından gördüler. Bina turundan

BBC’nin özel davetinde kısa bir konuşma

renen Öz, Avrupa’nın ise 2.5 aylık ziya-

önce kısa bir toplantı yapılarak bina turuna

yapan Vatan Öz, BBC’nin dünya ve

retle BBC Türkçe Servisi’ni internet

çıkıldı. BBC'nin ev sahipliği yaptığı 23 Ni-

Türkçe servisinin İngiltere’deki Türk Top-

yayıncılığında geçmek üzere olduğundan

sandaki ' Open Day' de misafirlerle birlikte

lumuna yönelmesini olumlu ve geç kalın-

dolayı oluşan memnuniyetini söylerek

mış bir hareket olarak nitelendirdi.

sözlerini sona erdirdi.

Paul Rasmussen Communications Manager ve Avrupa Gazete editörü Vatan Öz

Cemevi Başkanı Yaşar Demiralay, Mehmet İldeş , Vatan Öz

BBC World Service’den Liliane Landor

Vatan Öz konuştu BBC dinledi BBC Türkçe Haber Müdürü Murat Nişancıoğlu ile Avrupa Gazete editörü Vatan Öz

Hiç bir şey üretmeden, sadece eleştirirsiniz. Sinemadan siz anlarsınız, tiyatrodan müzikten, Heykel resim edebiyat sorulmalı sizden. Bu yaz yine güneydeydiniz, Bol rakı güneş ve deniz. Her şey harikaydı ancak, Yerli halkı beğenmediniz.. Cem Karaca Şiştiniz ağbicim, şiştiniz. Kitaplarınız ve entellektüel tartışmalarınızın içinde kaybolup gittiniz . Hala bildik muhabbetleri meyhanelerde, rakı sofraların da, kafeler de ateşli bir şekilde sürdürürken, sosyalizm, aslında en çok tanrıya yakışır diyenleriniz bile var. Hep topu taç'a atıyorsunuz. Huzur ve düzeninizin bozulması, kabus sizin için. Eee nede olsa, kaybedecek şeylerinizin sayısı arttı. Hafif göbek bağladınız, gerdan bıraktınız, eviniz, arabanız var, iyi giyiniyorsunuz. ''Halkların kardeşliği'' sloganıyla, yıllardır bu ülkenin hamurunda yoğrulmuş insanları birbirinden kopartıp, iç savaşın eşiğine taşırken, sadece dilinizde olan ''eşitlik'' talepleri, bu dünya yaşamından sayenizde ahiret hayatına ertelenmiş durumda. Kibirlisiniz. En az ''üç'' çocuklu kıt kanaat geçinen ailelerin, anlamakta zorlandığınız tercihleri sıkıyor canınızı. Demokrasiye kırgın, sizin gibi düşünmeyenlere nefret dolusunuz. Oysa nefret ettiklerinizden çokta farkınız yok. İnsanın hayatta ki en zor imtihanı sex ve paradan, sizde, sınıfta kaldınız. İşçilerin desteklemediği bir İşçi partisinin, yoksulların yerine refah düzeyi hiç te fena olmayanların desteklediği bir ''sol'' partinin, halkın oy çoğunluğu ile demokratik kurallar içinde seçimle iktidara gelmiş, ama demokrasi ile ''sorun'' yaşayan din eksenli bir diğer partinin, öfkeli Türk ve Kürt milliyetçisi partiler ile dans ettiği pist'e sizin çıkmaya, ne niyetiniz, ne de cesaretiniz var. Ama dert etmeyin. Şiirler yazdıran entel hüznünüz ile tek başınıza kalmış değilsiniz. Uzun saç, sakallı ve türbanlı olmayan ama asker yakını olanların, ucuza yiyip içebildiği deniz manzaralı ordu evlerinde stres atan generaller de, anne sözü dinler gibi mahzunlar, bu aralar. Anlayın yahu yok işte, gidecek başka yeriniz yok. İçinde bulunduğumuz ''su alan'' gemi batıyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan ''enteli '' danteli, cahili cühelası, inananı inanmayanı, müslüman'ı hiristiyan'ı, asker'i sivil'i, hep birlikte batıp boğulacağız. Suriye'de yaşanan kanlı savaştan kaçıp, Türkiye'nin sokakların da dilenen Suriyeli'lerin yüzlerine bakın. Dilenmenin utancından çok, vatansız olmanın ezikliğini göreceksiniz. Ortak aklımızı derin dondurculardan çıkarmakta biraz daha gecikirsek, bir sabah, aynada, aynı hüznü göreceğiz telaşlı yüzlerimizde...

www.avrupagazete.com

Yarım Porsiyon Aydınlık ...

Murat Nişancıoğlu ve Vatan Öz


7

AVRUPA

1 Mayıs 2014 Perşembe

REKLAM


8

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

Avrupa Medya Grubu’na

ödül yağdı… Avrupa Ajansı - Ava - Türkiye

Medya Gurubuna ödül yağdı… Avrupa

yayım yapan ve geçen ay bağımsız ve pres-

Medya Gurubu adına ödülü, Avrupa

tijli İngiliz derecelendirme kuruluşu

Türkiye GAP Gazeteciler Birliği tarafından

Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı

alexa.com tarafından Avrupa’nın en çok

Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlene dü-

Vatan Öz aldı. İngiltere, İskoçya, Galler, İr-

okunan/tıklanan web internet sitesi de se-

zenlenen “XI. GAP Oscarları”nda Avrupa

landa, Almanya, Hollanda’da ve Belçika’da

çilen Avrupa Medya Grubu’nun Kıbrıs Temsilcisi Hüseyin Turan’da ödül alanlar arasındaydı. Geçen ay Eskişehir’de yapılan Türk Dünyası Gazeteciler Şurası’nda Avrupa Temsilcisi seçilerek Azerbaycan’dan, Kosova’dan, Makedonya’ya, Bulgaristan, Romanya’ya, Rusya’dan, Tataristan’a, Tüm Avrupa kıtasını temsi eden Avrupa Medya Gurubu bu başarısını Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda dü-

Avrupa Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vatan Öz Türkiye GAP Gazeteciler Birliği tarafından Adıyaman Üniversitesi’nde düzenlene düzenlenen “XI. GAP Oscarları” ödül törenine katıldı

zenlenen törende verilen ödül ile pekiştirdi. Vatan Öz, Londra’da yayınlanan Avrupa Gazetesi ile Türkçe ve İngilizce yayınla Vatan Öz, Avrupa gazetesine verdiği ve Avrupa Gazetesine kazandırdığı ikinci ödülden dolayı KKTC temsilcimiz Hüseyin Turan’ı (sağda) tebrik etti.

geniş bir kitleyi kucaklıyor. Avrupa Gazetesi’nin internet sitesi ise gelişen haberlerle aynı anda yenilenerek en yeni haberleri okurlarına ulaştırıyor. Gazete, aynı zamanda AVA ajansı ile de destekleniyor. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Vatan Öz “Bundan sonra çok daha önemli hizmetlere imza atmaya çalışacağız. Genişleyen kadromuzla okurlarımızı çok daha doyurucu gazete ve site ile buluşturacağız. Bu ödül, bizi daha da güçlü hale getirdi”

Türkiye GAP Gazeteciler Birliği yönetim kurulu

dedi.

Vatan Öz’e ödülü Kosova Kamu Bakanı verdi


9

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

␣ e z i n i r e l ları e ş u m ç e u ı d r n Tatil␣ö tlı␣taksit␣imka Dalaman Charte 5 a 0 ir, n 8 i m ş 1 z İ e 1 , p ␣ 6 m 6 0 u £1 a, Bodr : 0208 Antaly

Tel

CHARTER␣ UÇUŞLARI

16 8EL N n o d n o L h Street, htholidays.co.uk ig H n o t g ig Newin sales@r 59 Stoke Londra Kupası'nda (London Sunday Intermediate Cup) İngiltere Pekünspor büyük başarı kazandı. İngiltere'de yaşayan Türklerin sevinç ve gurur kaynağı oldu.

Başkonsolos Emirhan Yorulmazlar,

Pekünspor’a plaket verdi İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Gümüşhane ili Pekün (Ünlüpınar) beldesi takımı tarih yazdı. Tarihinde ilk kez İngiliz bölgesel takımların katıldığı Amatör ve yarı profesyonel liglerin kupası olan Londra Kupası'nda ((London Sunday Intermediate Cup) finale kalan Pekünspor, büyük başarı kazandı. Londra'da yaşayan tüm Türklerin yanısıra 4 bin nüfuslu Pekünlüler adına İngiliz takımı Poplar Boys ile karşılaşan Pekünspor, geçtiğimiz Cumartesi günü kampa girdi. Pazar günü oynanan final maçında Volkan Calcalioğlu'nun 70'inci dakikasında skoru 1-0 yapmasıyla Pekünspor tarih yazarak kupaya uzandı. Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Emirhan Yorulmazlar, TFF Başkanı Turgut Esendağlı da maçı izleyenler arasındaydı. Yaklaşık 300 Pekünlü taraftar maç boyunca takımlarını yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın maç sonundaki kutlamalar dernek binasında Pekün Bir Sevdadır sloganları eşliğinde devam etti.

GÜMÜŞHANE'DE KUPA SEVİNCİ İngiltere Pekünspor Başkanı Harun Özdemir, Pekünspor'a gönül veren herkesin yanısıra tüm Türkleri temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Bu önemli maçta bizi yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederiz. Londra Gümüşhane Pekünlüler Derneği ve Pekünspor yönetim kurulu tüm aileleriyle, maçta tam kadro hazır bulunduk. Bu tarihi başarı için futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyoruz dedi.

BAŞKONSOLOS TEBRİK ETTİ VE PLAKET VERDİ Başkonsolos Emirhan Yorulmazlar, Londra Kupası'nda üstün başarı gösteren Pekünspor yöneticileri ve sporcularını makamında kabul ederek plaket verdi. İngiltere Pekünlüler Derneği Başkanı Yasin Gaygusuz, İngiltere Pekünspor Başkanı Harun Özdemir, Erol İlhan ve Pekünsporlu futbolcuların yanısıra Avrupa Medya grubu Editörü Vatan Öz hazır bulundu. Başkonsolos'un gösterdiği yakın ilginin kendilerini çok memnun ettiğini söyleyen Pekünspor yöneticileri ve oyuncuları, Başkonsolos'a arkasında 'E. Yorulmazlar yazan 29 nuaralı bir forma hediye ettiler. (Aynur Tattersall/Londra)

Başkonsolos Emirhan Yorulmazlar, İngiltere Pekünlüler Derneği Başkanı Yasin Gaygusuz, İngiltere Pekünspor Başkanı Harun Özdemir, Erol İlhan ve Pekünsporlu futbolcular, Avrupa Medya grubu Editörü Vatan Öz

r hava ve 'Diğe etleri' k yolu şir

AtlasJet bilet satışlarımız başlamıştır

Gaziantep £265 Lefkoşa £200 İstanbul £165 dan başlayan fiyatlarla

UYGUN FİYATA OTEL VE PAKET TATİLLER TAKSİTLİ TATİL İMKANI %20 Paket tatil indirimleri

Öyle alıştırılmışız ki başımıza gelebilecek en küçük olumsuzlukta bile nereye başvuracağımızı bilemeden öylece kalakalıyoruz. Hani derler ya bu devirde bu da olur mu? Hangi çağda yaşıyoruz kardeşim? Biraz hele bizim gibi iletişim olanakları yetersiz ya da kısıtlı bir köy, kasabada yaşadığınızı düşünün. Hani derler ya . "Ah bir emekli olsam. Bir köye ya da kasabaya hatta insanların az olduğu doğal yaşama döneceğim."Ama genede dünyadan kopamıyorsunuz. Çünkü içinde yaşıyorsunuz. Nefes alıp veriyorsunuz. Düşünme yeteneğinizi kaybetmemişsiniz. Olayları yapılan aykırılıkları, yanlışlarıda görüyorsunuz. Birgün kalkıpta çayınızı yudumlarken dünyada ve ülkemizde çevremizde neler var yok diye bilgisayarınızın tuşlarına basıyorsunuz.Oda ne internet bağlantısı yok. Hemen telefona bakıyorsunuz. Onunda çevir sesi yok. Uzun uğraşlardan sonra bağlantılarınızı, kabloları kontrol ediyorsunuz gene olmadı. Ne yapacaksınız? Hemen ilgili kurumu yani arıza servisini arıyorum. " İnternet hizmetleri servisine hoş geldiniz. Birkaç saniye ara. Lütfen telefonunuzun 10 haneli numarasını giriniz. Doğruysa biri, yanlıssa 2 yi. Falan bilgi için 3 ü feşmekan bilgi için 4 ü" diye dakikalarca uğraş sonunda müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. Orasıda şunu yap ötekini yaz. Ama sonuç yok. Kardeşım benim telefonumda kesik, İnternetimde diyorsunuz. Size gene şurası ise bir değilse ikiyi diye çözümsüz alternetifler. En sonunda komşulara gittim. Meğer kablo bağlantı çalışmaları varmışta onun için kesmişler. Tabi bende aynı şeyi söyledim. İnsan bir haber verir diye. Ama kimin umrunda. Ama faturalarda bir ödeme eksikliği, gecikmesi olunca onlarca mesaj gönderilir telefonlara.Hani demem o ki birileri çıkıpta neredeeen nereye geldik diyor ya. Şöyle ilerledik, böyle geliştik

Mustafa Öz

Ah Ey Özgürlük ! mustafaoz@avrupagazete.com

diye şişiniyorlar ya. Ama bizleri insan yerine koyup elektriklerin kesileceğini söyleme, telefonların kesileceğinı bir zahmet bildirme gereğini duymuyorlar. Zaten bizleri insan yerine koyan yok ya. Kardeşim sizde hep olumsuzlukları yazıp çiziyor söylüyorsunuz diyorlar.Ama gerçekleri yaşadıklarımızı açıklamayalım mı? Öyle bir durumdayız ki yoldan bizim sokaktan bir jandarma ya da polis aracı geçse acaba bize mi geliyor. Başımıza birşey mi gelecek diye endişeleniyoruz.İnsanlar kendi evlerinde köylerinde sokaklarında bile rahat değiller. Huzursuzluk aldı başını gidiyor. Çok şey istemiyoruz. Biraz huzur. Biraz güven. Biraz emeklerin karşılığı o kadar. BURASI NERESİ ????? Tablet var,Twitter yasak. Sınav var. Dersane yasak. Sandık var, demokrasi yasak. Hırsız var. Hırsız var demek yasak. Mahkemeler var, Kararlara uymak yasak. Polis var. yakalaması yasak. Ordu var.Kışladan çıkması yasak. Terörist var yakalamak yasak. Bayrak var asmak yasak. Dili var ; konuşması yasak. Şehitleri var; anması yasak. Millletin adı var; "Ne Mutlu Türküm Diyene" demek yasak. Neresi burası yahu???? Rıfat Sedaroğlu


10

AVRUPA

1 Mayıs 2014 Perşembe

Limasollular Derneği’nden annelere özel gece anneler için özel Her yıl olduğu gibi bu yıl da Limasollular Derneği nıyor. bir gece ve o gecede güzellikler sergilemeye hazırla

HABERLER

İngiltere Genelinde bilgiyi ödüllendiren yarışma soruları Avrupa Gazetesinde

DİPLOMAT TRAVEL’DAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖDÜLLÜ YARIŞMA Avrupa Ajansı - Ava - Türkiye

Avrupa Ajansı - Ava - Türkiye

en iyi bilendir. Derneğimizcede anne-

Grand Palace Banqueting Suite, 242-

leri mutlu etmek bir görevdir. Bu

303 High Road, Wood Green, N22 8JX

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Limasol-

görev her yıl olduğu gibi bu yıl da mü-

olacaktır. İlgilenen veya bilgi almak is-

lular Derneği anneler için özel bir gece

tevazi ama gönullerde iz bırakacak şe-

teyenler

ve o gecede güzellikler sergilemeye

kilde hazırlanmıştır. Annelerimize

07961932068 numaralı telefonla iste-

hazırlanıyor.

yaptıklarımız, yapacaklarımız bir borc

dikleri bilgiyi alabilirler. Tüm anneler

Limasollular Derneği’nin açıklaması

değil, bir görevdir. Açılan kucakları-

özeldir, gecemizde özel olacaktır.

şöyle; “ Anneler çocuklara yaşamı çok

mız annelerimizi, anne adaylarımızı,

Haydi yine hep birlikte el ele, gönül

güzel gösteren bir aynadır. Erkekler

anne duygusu yaşayanı kucaklayacak.

gönüle, hem eğlenelim, hem yardım-

için anne herşeyiyle vazgeçilmezdir.

Etkinliğimiz 9 Mayıs 2014 Cuma ak-

laşalım, hem de mutlu olalım”

Kadınlarsa annenin anneliğin değerini

şamı 19.00 ve 24.00 saatleri arasında,

Limasollular Derneği

07713160684

veya

DİPLOMAT TRAVEL, ilkokul öğrencilerine yönelik, “UÇAK BİLETİ” ödüllü bir yarışma düzenlemiştir. İki öğrencinin ödül kazanacağı yarışmanın katılma koşulları aşağıdaki belirtilmiştir: - Yarışmaya 2003 doğumlu ve daha küçük yaşta olan öğrenciler katılabilecektir. - Yarışmacı aşağıdaki soruları cevaplayarak, Diplomat Travel’in altta yazılı adresine posta ile gönderecektir. Cevaplar, en geç 19 Mayıs 2014 Pazartesi günü belirtilen adreste olacak şekilde postalanacaktır. - Yarışmacı; ad-soyad, doğum tarihi ile , adres ve telefon bilgilerini de cevaplarla birlikte gönderecektir. - Yarışmaya katılan öğrenci, cevapları kendi el yazısı ile yazacaktır. - Sorulara tam ve açık olarak cevap verilecektir. - Cevaplar şu adrese gönderilecektir: DİPLOMAT TRAVEL 12 Eccleston Street,Belgravia, London SW1W 9LT Gönderilen cevaplar; Kelamı Dedezade,Yılmaz Özdemir,Kezban Külle ve Süleyman Bozkuş'dan oluşan öğretmenler komitesi tarafından değerlendirilecektir. Kazanan 2 öğrencimize ödül olarak, Diplomat Travel’in Direktörü Özkul Beyzade, Türkiye veya Kuzey Kıbrıs'ta gidecekleri son varış noktasına kadar, gidiş-dönüş, birer uçak bileti hediye edecektir. SORULAR ; 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte ve nerede açıldı? 2- Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kuruldu ve ilk cumhurbaşkanı kimdir? 3- Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafını çevreleyen denizleri yazınız? 4- Türkiye Cumhuriyeti'nin kaç ili/vilayeti vardır ve son olan ilinin adını yazınız? 5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı" her yıl hangi tarihte kutlanır? 6- Kıbrıs Türk Halkının ilk toplum lideri kimdir? 7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi tarihte kuruldu,kurucu ve ilk cumhurbaşkanı kimdir? 8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir ve ilçeleri hangileridir? 9- Birleşik Krallık (UK) hangi ülkelerden oluşmaktadır? 10- Birleşik Krallığın şu andaki başbakanı kimdir? Aşağıdaki soruyu 60 kelimeyi geçmeyecek şekilde cevaplayınız; Şimdiye kadar yaptığınız tatillerin içinde,en çok beğendiğiniz hangisi oldu, neden? NOT: Sınav değerlendirmesi eğitimciler tarafından yapılacak olup, bütün sorulara doğru yanıt veren öğrencilerimiz arasından seçilecektir. Özellikle belirtmek istenilen husus ise ‘’ Şimdiye kadar yaptığınız tatillerin içinde,en çok beğendiğiniz hangisi oldu, neden?’’ sorusuna verilecek cevabın kazanan öğrenciyi belirlemek adına yapılacak kesin sonuç değerlendirmesi olacağıdır. Bütün soruları doğru yanıtlayan adayların bu soruya verdikleri 60 kelimelik yanıt sonrasında kazanan öğrenci belirlenecektir. Sevgili çocuklar, şimdiden hepinize başarılar dileriz.


11

AVRUPA

1 Mayıs 2014 Perşembe

REKLAM


12

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

Kemal Kılıçdaroğlu Londra’ya geliyor Aysu Demirbağ - AVA - Londra CHP Milletvekili olan Özbolat, Avrupa Gazetesi’ne özel olarak geçen hafta yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’ya geleceğinin müjdesini vermişti. 15 mayıs’ta Londra’ya gelmesi beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Oxford Üniversitesi’nde konuşacak ve Londra bir dizi temaslarda bulunacak. İngiltere CHP Başkanı Baki Düzgün İngiltere CHP ilk Başkanı olan Baki Düzgün; “ Biz İngiltere CHP olarak once örgütlenmemizi gerçekleştiriyoruz. Ben CHP’liyim, CHP’ye hizmet etmek istiyorum. Oy kullanmak istiyorum. Örgütlenmede görev almak istiyorum diyen kim varsa gelsin, üye olsun. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeden üye olmaya ve CHP İngiltere’ye katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte bir olalım. Demokratik haklarımızı kullanarak CHP İngiltere’yi hep birlikte yüceltelim. Biz herkese açığız.” Dedi.

İngiltere CHP İngiltere Başkanı Baki Düzgün, Avrupa Medya Gurubu yönetim Kurulu başkanı Vatan ÖZ’ü, tarafsız yayıncılık ilkesine bağlılığı için tebrik ederken, Türkiye’de verilen Avrupa’nın en başarılı Gazetesi ödülünden duyduğu mutluluğu da ayrıca dile getirdi. Avrupa Gazetesi’ne teşekkür İngiltere CHP Başkanı olan Baki Düzgün, yaptığı yayınlardan dolayı teşekkür etmek amacıyla Avrupa Medya Gurubu ofisini ziyaret etti. Avrupa Medya Gurubu adına Vatan Öz’e teşekkür eden CHP İngiltere Başkanı olan Baki Düzgün, Avrupa ailesine başarılar diledi ve geçen hafta Türkiye’de Adıyaman Üniversitesi’nde Gazetecile cemiyetinin verdiği Avrupa’nın en başarılı Gazetesi ödülünü tebrik etti.

Güzelliğin Adresi Dezire Hair & Beauty Avrupa Ajansı- AVA - Londra Güneş ve deniz hayalleri kurmaya başlayan kadınları tepeden tırnağa güzelleşme telaşı sardı. Kışın rehavetini üzerinden atıp, yaza yenilenmiş girmek isteyenlerin adresi Dezire Hair & Beauty. Mevsim geçişlerinin deriyi kuruttuğunu ve bu nedenle yenilenmiş olarak yaza merhaba demek isteyenleri beklediklerini belirten güzellik uzmanı Zeynep Aslan, “Tamamiyle doğal olan ve ana maddesi deniz yosunu olan ürünler ile cilt bakımı yapıyoruz. Bu sayede cilt kendini yeniliyor ve nemini geri kazanıyor” dedi. Ayrıca “ Cildimiz bedenimizin giyisisidir. Cildimiz mevsimsel değişikliklere uyum sağlamaya çalışır. Çevrede olan değişiklikler ilk ve doğrudan deriyi etkiler. Bu sebeple ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için cildinizi korumalı ve düzenli bakımlarını yaptırmalısınız” diyerek onemli uyarılarda bulundu. A dan Z ye tüm güzellik ile ilgili hizmetlerin verildiği Dezire Hair & Beauty

mor tonlarda tasarlanmış hijenik ve sıcacık bir mekan. Bakım için gittiğiniz bu mekanda saatleriniz size dakika gibi gelecek. Personelin tümü güleryüzlü ve profesyonel. Kahraman Maraş kökenli 3 kardeşin birlikte çalıştığı, kendinizi evinizde gibi hissedebileceğiniz samimi bir ortam var içeride. Dezire Hair & Beauty, Sevda, Zeynep ve Mehmet Aslan kardeşler dışında Maroushia Briffas, Fatoş Aydın ve 31 yıllık tecrübesi ile işinin ustası bir kuaför Mert Sakallı gibi genis ve işlerinin ehli bir kadroya sahip. Cilt bakımı ise tamamiyle doğal olan ve deniz yosunu içerikli Thalgo marka ürünlerle yapılıyor. Manikür ve pedikür ise Jessica ve Gelish ürünleri kullanılarak yapılıyor. Kalıcı oje ile haftalarca rahat etmeniz sağlanıyor. Dezire Hair & Beauty adres 264 Green Lanes Palmers Green London N13 5TU telefon numarası ise telefon numarasını yazmayi unutmusum 020 3612 1002 web sitesi www.dezirehairandbeauty.co.uk


13

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

City Of London’daki

Tarihi Yemekte Tek Türk! Avrupa Ajansı

tek Türk, TBCCI Başkanı Emma Edhem

Sanayi Odası) Başkanı Emma Edhem de

gelişleri sırasında İrlanda Milli Marşı'yla kar-

AVA | Londra

oldu. Davet, Türk İngiliz Sanayi ve Ticaret

davet edildi. Aynı zamanda City of London

şılandı.

İrlanda Devlet Başkanı Higgins’in tarihi açıdan büyük önem taşıyan TBCCI Başkanı Edhem

İngiltere

Odası’nın ve City of London Belediye Meclis

Belediye Meclisi Üyesi olan Edhem’in ye-

İngiltere'ye resmi bir gezi düzenleyen ilk İr-

Üyesi olan Edhem’in ve TBCCI’ın etkisini

meğe katılması, TBCCI’ın öneminin göster-

landa lideri olan Higgins onuruna verilen

göstermesi açısından önem taşıyor.

gesi sayıldı.

ikinci yemeğe, TBCCI Başkanı Emma Ed-

İrlanda Devlet Başkanı Michael D. Hig-

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, Windsor

hem’in Meclis Üyesi olarak görev yaptığı

gins’in ilk kez gerçekleştirdiği resmi İngiltere

Şatosu'nda ilk kez bir resmi ziyaret için İr-

City of London Belediyesi ev sahipliği yaptı.

ziyareti nedeniyle

ziyareti, onuruna düzenlenen yemeğe,

landa Devlet Başkanı ve heyetini ağırladı. İr-

Çok sayıda seçkin kişinin katılımıyla gerçek-

düzenlenen ye-

TBCCI (Turkish British Chamber of Com-

landa Devlet Başkanı Michael D. Higgins ve

leştirilen yemeğe Edhem de davet edildi. Bu

merce and Industry-Türk İngiliz Ticaret ve

heyeti, Windsor Şatosu'nda verilen yemeğe

davetin, kurulduğu günden bu yana iki ülke

meğe

katılan

arasında sanayi ve ticaret köprüsü olma, yatırımcılara yol gösterme ve ilişkileri geliştirme konusunda önemli adımlar atan TBCCI’a ve Edhem’in aynı zamanda City of London meclis üyeliği seçimlerini büyük bir başarı elde ederek kazanmasına verilen önemi gösterdiği belirtildi. TBCCI Başkanı Edhem, çok sayıda seçkin isimle birlikte kendisinin de bu yemeğe davet edilmesinden büyük onur duyduğunu belirterek, “İngiltere’nin tarihi açısından büyük önem taşıyan bu yemeğe, TBCCI’ın da davetli olması yürüdüğümüz yolda ne kadar başarılı olduğumuzu da gösteriyor. Kurulduğumuz yıl olan 1980’den bu yana olduğu gibi bundan sonra da İngiltere ve Türkiye arasında ekonomik bir köprü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Dürsaliye Şahan

Çiçek Çocuklar ve İlkbahar Sonbahar dursaliyesahan@avrupagazete.com

Paskalya tatilinde İstanbul’a gittik. Uçağa oturur oturmaz oğlum kulaklığı taktı. Ona baktığımı görünce hemen uzanıp bana da bir film açtı. Hiç niyetim yoktu ama iyi oldu. Epeydir aklımdaydı. Markus Zusak'ın neredeyse bütün dillere çevrilen Kitap Hırsızı sinemada da ses getirmişti. Bütün Nazi hikayeleri gibi. Yönetmen Brian Percival. Film çok övgü aldı ama nedense okuduğunuz hikayenin aklınızda kalan cümlelerini hatta sahnelerini arıyorsunuz. O bölüm nerde der gibi? Ya da senaristin eklediği bir repliği hangi sayfada okuduğunuzu düşünüyorsunuz. Neyse kısaca filmin konusunu aktarmak gerekirse; ikinci dünya savaşı sırasında Nazi subaylarının ortasında, Alman bir ailenin eline düşen küçük bir kız çocuğunun başından geçen dramatik olaylar. Ne zaman Naziler ile ilgili bir film seyretsem aklıma şu gelir. Seri katilin, en acımasız canilerin bile iç dünyalarını anlatan onlarca film yapıldı. Hatta geçimini kiralık katil olarak sürdüren kahramanların aşkları ballandıra ballandıra defalarca işlenip neredeyse iyi ki kiralık katil olmuş dedirttiler. Peygamber gibi resmedilen karizmatik mafya babalarını saymıyorum bile. Nazi subayları Mars’tan gelmediğine göre biz bunları anlatan hikâyeleri ne zaman izleyeceğiz? Tarihteki en büyük soykırımını gerçekleştiren Adolf Hitler tek başına değildi ki. Onca adamı nasıl bu kadar kötü olabildi? Sıradan bir izleyici olarak bir Nazi subayının iç dünyasını ve motivasyonunu anlatacak hikâyeyi fena halde merak ediyorum. (Bir türlü ne olduğu çözülemeyen uyduruk Hitler filmlerini kast etmiyorum tabii.) Kim bilir belki bugün hâlâ devam eden onca savaşa da bir nebze olsun ışık tutabilir. Soykırımlar bitmedi ki… İki hafta çabucak geçti. Dönüşte oğlum da kızım da aynı filmi izlemeye başladı. İğrenç bir Hollywood aksiyonuydu. Önümdeki menüde dolaşırken Yavuz Özkan’ın İlkbahar Sonbahar filmine rastladım. Film 2009 yılı yapımı. Konu Yavuz Özkan olunca popüler bir çalışma olmadığını söylememe gerek var mı? Çiçek çocuklarının hayali barış dolu bir dünyaydı. Ne yazık ki bu hayalleri giderek gök kuşağına dönüştü. Zümrüd-ü Anka efsanesine benzeyen o ütopya mümkün değil miydi? İlkbahar Sonbahar filmini izlediğimde de aklıma bunlar geldi. Eski kuşak bir yönetmenin gençleri toplayıp, varını yoğunu ortaya koyarak kolektif bir çalışma için kolları sıvaması. Komünist manifestonun hayattaki küçük bir denemesi olabilir mi? Kendi hikâyenizi bulmak için seçilebilecek bir yöntem…


14

HABERLER

Avrupa Gazete | 1 Mayıs 2014 Perşembe

ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN SİYASİ SONUÇLARI Hüseyin Doğan Yazdı - BİRİNCİ BÖLÜM

15

HABERLER

Avrupa Gazete | 1 Mayıs 2014 Perşembe

MEVLANA CAMİİNDEN KURANI KERİME

GEÇME PROGRAMI YAPILDI

Avrupa gazetesinin sevgili okurları. “Bu bölümde’de Çankkale Zaferimizin Siyasi Neticelerini özetlemeye çalışacağız. Böylece Çanakkale Savaşlarının ve zaferinin 99 yıl dönümü için hazırladığımız toplam(7) bölümlük yazı serimiz burada bitiyor. Haftaya Bir bahar Hikayesi “İnsanlar ve Kargalar” adlı bir başka ibretlik makalemizle sizlerle beraber olmayı umuyoruz.” Bugün Cumhuriyet Türkiyesine müteffik..! ezeli ve ebedi emparyal bir güc olan İngilterenin Gelibolu yarım adasından Boğazlara geçemek isterken amacı “ hasta adam” dedikleri İmparatorluğu fiilen saf dışı bırakıp boğazlara hakim olup Anadolu topraklarını müteffikleri arasından paylaştırmak idi. Dünyaya ”Çanakkale geçilmez !” dedirten bu zafer, zamanın en modern ve güçlü savaş silah ve olanaklarına sahip olan düşmanlara karşı kazanılmış ve ileride vereceğimiz milli kurtuluş savaşımıza ilham kaynağı olmuştur. Bu mucize zafer, binlerce km. uzaklarda içlerinde müslümanlarında bulunduğu sömürge askerleriyle gelerek vatanına saldıran siperlerinden sadece 8 m. ilerideki makinalı tüfekli düşmanına gögüs, gögüse savaşan çoğu 15-16 yaşlarında okul öğrencisi Türk ordusunun eseridir. Bundan önceki dört bölümde,bundan 99 sene önce Çanakkalede Alevisi ile Sunnisi ile Anodolu insanın yazdığı bir destanın bazı ibretlik kahramanlık hikayelerini, “ANZAKLI ÖMERİN” ibretlik savaş anısını ve Çanakkale Zaferimizin askeri neticelerini okudunuz. Bu tarihi savaşta ecdatımızın dünyaya verdiği bazı insalık dersleriden sonra hür dünya ile entegre olmuş, zaman içinde en amansız düşmanlarının dahi takdirini ve saygısını kazanmış bugünkü modern Cumhuriyet Türkiyesini ilk temel taşları atılmıştır. Bedeli çok ağır olan bu tarihi zaferden sonra” Türk Uluscuğu” kişiliğini bulmuş kendine güveni gelmiştir. Dünya kamuoyuna Milli karekterini göstermiştir. Bu bölümdede Çankkale Zaferimizin siyasi neticelerini İlgi ile okuyacağınızı umarım.Çanakkale Savaşlarının 99 yıl dönümü için hazırladığımız toplam7 bölümlük yazı serimiz burada bitiyor. Haftaya Bir bahar Hikayesi İnsanlar ve Kargalar adlı bir başka ibretlik makalemizle sizlerle beraber olmayı umuyoruz Bu vesile ile zaman, zaman muktedirler tarafından acımasız ve bilinçsizce yağmalanan Cennet Vatanımızı canları uğruna bizlere armağan eden şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliriz, Fatihalarımız onlar içindir, Ruhları şad olsun ÇANAKKALE ZAFERİMİZİN SİYASİ SONUÇLARINI KISACA ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ Çanakkale’de denizde ve karada kazanılmış olan her iki zafer, Osmanlı’nın Balkan felatiyle içte ve dışta sarsılmış bulunan devlet prestijini kurtarıp güçlendrmiş, hükümetin iktidarda kalış sürelerini uzatmıştı. Anlaşma Devletleri’nin savaşın başından beri bekledikleri hükümet krizi olmamış ve kabine değişikliğine de gidilmemiştir. Türk ulusunun tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de, bütün dünyanın gözü önünde bir yenisini daha ekleyerek elde ettiği parlak zafer, onun eski güç ve dinamıiznıini koruduğunu, çöküntü dönemini yaşayan ve can çekişen bir imparatorluk içinde hala kahraman bir ulusun varlığını, yeniden ortaya koymuştur. Bir başka deyişle Çanakkale’de ölmesini bilenler, Türk milletinin tarihten silinmeden yaşayacağını kanıtlamıştır. Çanakkale Zaferi, Batılıların Doğulu müttefiki Rusya’ya ulaşmasına olanak tanımamış, mah-

İkinci Bölüm Avrupa Ajansı - AVA - Londra

20

Nisan

Pazar

günü

kervan

düğün salonunda   saat 11 de  mevlana camiinde kuranı ke-

rime gecenler için sertifika programı yapıldı. Aykut Bektaş’ın avupa Gazetesi’ne gönderdiği bilgiler şöyle; “Miladi olarak peygamberimiz HZ Muhammed {sav}  in doğum haftasında olan programda PEYGAMBER EFENDİMİZDE anıldı .Mevlana camiinden kuranı kerim  yeni öğre-

Çanakkale Cephesinde Osmanlı Askerlerinin Yazdığı Bir Yazı: “ALLAH BİZİMLEDİR” sur kalan koskoca Çarlık Rusyası içerden çökerek, Bolşevikliğin pençesine düşmüştür. Çanakkale’de Türk savunması aşılabilse ve Boğaz açılabilmiş olsaydı, savaş kısa sürede biter, Rus ihtilali patlak vermez, verse bile, İngiltere ve Fransa’nın işe karışmasıyla bu ihtilal daha başlangıçta boğulabilirdi. Böylece müttefikleriyle birlikte zaferi paylaşmakta gecikmeyecek olan Ruslar, Çarlarının taksim planı gereği kendilerine daha işin başında söz verilen Boğazlar ve İstanbul’u işgal etmiş ve Deli Petro’dan beri izledikleri, “Açık denizlere ulaşma” politikalarını gerçekleştirmiş olurlardı. Anlaşma Devletleri’nin Çanakkale’deki başarısızlıkları henüz savaşa katılmamış olan Balkan Devletleri’nin tutumlarını da farklı yönlerde etkilemiştir.Bulgaristan, Merkez Devletl’eri’nin yanında yer alırken, Romanya, Yunanistan ve Italya’nın daha bir süre savaş dışında kalmalarını sağladığı gibi, Arap ayaklanmasını bir yıla yakın bir süre geciktirmiştir. Çanakkale Muharebeleri, Ingiltere’nin savaşın başından beri Japonya’dan yapmakta olduğu yardım talebini artırmasını istemesine rağmen, Japonya’nın bu istekleri çeşitli bahanelerle kabul etmemesine yol açmıştır. Birleşik Filo’nun ağır yenilgiye uğrayıp Boğaz’ı geçemeyişi, İngiltere ve Fransa’nın, siyasi ve askeri prestijini bir hayli sarsmış, özellikle Ingiltere’nin denizlerdeki tarıtışılmaz üstünlüğü imajını ortadan kaldırmıştı. Bu durum, adı geçen devletlerin sömürgelerinde bağımsızlık ve özgürlük akımlarının doğuşuna ve dolayısıyla dünya siyasi haritasını değiştiren bazı gelişmelere yol açmıştır. Keza Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz dominyonu deniz aşırı ülke askerlerinin,sırf İngiliz çıkarları uğruna Çanakkale’de Türklere karşı muharebeye zorlanıp, yabancı topraklarda hayatlarını yitirirken, kafalarında yer alan bir takım sorular (niçin ve kimin için döğüştükleri gibi), cepheden ailelerine gönderdikleri mektupların zamanla açıklanmasında anlaşılmaktaydı. Bu da, onlarda gitgide ulusal bilincin kıvılcımlarını oluşturmakta gecikmedi. Nitekim, 9 Eylül 1922’de Yunanlılar İzmir’de

nen 100 öğrenci ve yetişkinlere sertifikaları

denize döküldükten sonra, muzaffer Türk ordularının boğazlar bölgesine yönelip yaklaşmaları üzerine, Churchill’in dominyonlardan yeniden yardım istediği, Avusturalya başbakanının, “Tek bir askerin hayatına tehlikeye koymayacağını ve savaşa karar verilirse, dominyondan iş birliği istenmemesi gerektiğini” belirten anlamlı bir yanıtıyla karşılaşmıştı. Çanakkale Muharebelerinin diğer ilginç bir yanı da, iki hasım ordunun döğüşken askerleri arasında yakınlaşmanın getirdiği dostluğun, zamanla artmış olmasıdır. Gerçekten Anzak asker ve komutanları, Çanakkale’de yiğitçe döğüşen Türklerin hem asker, hem de insancıl yönlerini yakından izleyerek, onların kendilerine tanıtıldığı gibi barbar bir ulusun çocukları olmadığını görüp anlamak fırsatını bulmuşlardı. İşte bu durum, ülkeler arasındaki siyasi ilişkileri de olumlu yönde etkilemiş ve savaş sonrasında, Asvusturalya ve Yeni Zelanda ile anlamlı dostlukların oluşmasının başlıca nedeni olmuştur. Çanakkale Muharebelerinin bir başka ilginç tarafı da Orta Doğu’da bu günkü İsrail Devleti’nin kurulmasında etken bir rol almış olduğudur. Nitekim, Siyonist liderlerinden Vladimir Eugeueniç, Gelibolu’daki “Gönüllü Yahudi Birliğinin Hikayesi” adlı eserinde, konuyu açıkça şöyle dile getirmektedir “Gelibolu’ya yolladığımz 600 kadar gönüllü Yahudi askerlerinin savaşlar sırasında gösterdiği üstün çaba ve başarı, davamızın dünyaya tanıtılması ve dikkate alınması bakımından çok yararlı olmuştur.” Gerçekden Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermemişken, 2 Kasım 1917’de benimsenen “Balfour Bildirisi”, bu günkü İsrail’in kurulmsında etken olması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Çanakkale Zaferi’nin daha ilginç ve anlamlı bir sonucu da, doğunun büyük bir imparatorluğunu oluşturan koskoca Çarlık Rusyası’nın yıkılmasıyla kalmamış, ülkesinde güneş batmayan Batılı büyük devlet olan Büyük Britanya İmparatorluğu’nda da ilk yarayı açmaya yetmiş olmasıydı. Böylece emperyalizm tam çökmüş olmasa bile, bir hayli sarsılmıştır.

kuran öğreten hocaları tarafından verildi. Öğrencilerin ve ailelerinin katildığı prog-

öğrenciler ezberledikleri dua ve sureleri oku-

ramda öğrencilerinde yanı sıra 20 ye yakın ye-

duktan sonra kız çocukları ilahi gurubu ilahi-

tişkin bayanda kuranı kerimi öğrenme sevinci

ler

yasadılar. Hasan hocanın sunduğu program

hocalarının ellerinden sertifikalarını alan öğ-

Hüseyin Bozdemir hocanın kuranı kerim kı-

rencilerinin heyacanı bütün katılımcıların

raatı ile başladı. Ardından kurana yeni geçen

dikkatini çekti”

seslendirdi.

Programın

sonunda

LONDRA’DA 1 MAYIS ÇALIŞMALARI

www.avrupagazete.com

Avrupa Ajansı - AVA - Londra

İ

duktan sonra Almanya’ya uzun yürüyüşe katılan ve Türkiye’ye Kızıldere, Konser ve

ngiltere Yürüyüş Dergisi Temsilciliği

sempozyum için gidenler izlenimlerini ak-

tarafından 28 Nisan 2014 tarihli bir

tardıktan sonra ülkedeki mücadeleye katıl-

açıklama gönderildi. Açıklama şöyle:

maya ve 1 Mayıs alanlarında Halk Cephesi

“Yıllık geleneksel olarak yapılan 1 Mayıs

saflarında olmanın onurunu yaşamaya

pikniği hava koşullarından dolayı bu yıl 28

davet edildi herkes. Türkiye izlenimlerinin

Nisan Pazar günü saat 17.00’da Kervan

fotoğraflardan oluşan kısa bir sinevizyon

düğün salonunda yemekli müzikli bir ha-

gösteriminden sonra hep birlikte yemek

zırlık şölenine dönüştü. Bu 1 Mayıs’ta Meh-

yendi. 1 Mayısta Umudun çocuğu Berkini-

met Akif Dalci’nin elindeki direniş taşını,

miz için çocuklarımızın okula gönderme-

Umudun Çocuğu Berk inimizin gücüyle

yelim, Umudun her çocuğu birer Berkin

fırlatacağız düşmanın üstüne çağrısıyla bir

olarak yürüyecek o gün çağrısından sonra

araya geldi Halk Cepheliler. Kısa bir ko-

şölen türküler ve halaylarla devam etti.

nuşmadan sonra saygı duruşuyla program

Program 1 Mayıs’ta alanda buluşmak

başladı. Halk Cephesinin açıklaması okun-

üzere sona erdi.


16

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

z ı n a y n ü d n i z Si z i n i l i D n i z , Si

z i n i r e b a H Sizin Avrupa Ajansı AVA Londra

28 dilde habercilik yapan BBC Dünya Servisi dünyanın en büyük uluslararası yayın kuruluşu. Bünyesindeki dil servislerinin tümü, uluslararası haberciliğin yanısıra, kendi ülkeleri ve bölgelerine ilişkin habercilikte önemli bir kaynak haline gelen, olayları ve gelişmeleri küresel bir çerçeveye oturtmayı hedefleyen kendi web sayfalarına sahipler. BBC dil servisleri ayrıca, dünyanın her tarafındaki göçmen toplulukların siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri kendi dillerinde izleyebilecekleri önemli bir bilgi kaynağı durumunda. BBC Türkçe Servisi’nin Başkanı Murat Nişancıoğlu ile servisin faaliyetleri hakkında konuştuk:

S. Türkçe Servisi yayın hayatına ne zaman başladı? Siz kaç yıldır Bölüm Başkanı’sınız? BBC Türkçe Servisi yayın hayatına 1939 yılında kısa dalga radyodan başladı. Uzun yıllar radyo programlarıyla yayınlarını sürdüren Servis, 1990’ların ortasından itibaren kısa dalganın yanısıra, önce Forex, daha sonra da NTV radyo ile ortaklık halinde FM radyo programlarına geçti. 2008 – 2013 yılları arasında yine NTV ile işbirliği içinde Dünya Gündemi, 2012 – 2013 arasında da CNBCe ile işbirliği içinde Dünya Ekonomisi adında TV programları hazırladı. Şu sırada ise yayın faaliyetimizi 2001 yılı sonunda başlayan web sayfamız bbcturkce.com üzerinden dijital platformda sürdürüyoruz. Ben 1992 yılından bu yana BBC’de çalışıyorum. 2011’den bu yana da Bölüm Başkanıyım.

S . BBC Türkçe’de Londra, Türkiye ve dünyanın diğer yerlerinde kaç gazeteci çalışıyor? BBC Türkçe’nin Londra’daki merkezinde 18 gazeteci çalışıyor. Bunun dışında Türkiye’de, Avrupa’nın birçok başkentinde, ABD’de ve Orta Doğu’da BBC Türkçe’ye katkıda bulunan serbest muhabirler var.

S. İnternet yayıncılığı sizce neden önemli? Geleneksel radyo ve televizyon yayınlarının ötesinde bir hizmet sunabiliyor mu? Herşeyden önce, BBC Türkçe’nin Türkiye haberleri konusunda ana referans noktası olması güç. Türkiye’de gelişmiş bir medya sektörü var ve Türkiye haberlerini ayrıntılı bir şekilde veriyorlar. BBC Türkçe ise, geçmişte medya özgürlüğü sınırlandığı dönemlerde daha çok, ama şimdi de, herhangi bir sansüre maruz kalmadığı için, Türkiye medyasının pek değinmek istemediği konuları da işleyebiliyor. Bir haberin, gelişmenin tüm taraflarını yansıtmaya özen gösteriyor, dolayısıyla daha derinlemesine ve dengeli analizler yayınlayabiliyor. Öte yandan, uluslararası gelişmeler Türkiye medyasında daha az yer bulmakta. Bu alanda ise BBC Türkçe tüm BBC’nin de uzmanlığından yararlanarak okuyucularına başka bir yerde daha az buldukları haber ve analizleri aktarabiliyor. Yani, tüm haberciliğimizde kendimize has bir alan yaratmaya ve ayırt edilebilir ve tabii güvenli olmaya çaba harcıyoruz. Geldiğimiz noktada, İngiltere ve diğer ülkelerde yaşayan Türkçe konuşan topluluklara ilişkin, onların yaşamlarını yansıtan, sorunlarıyla ilgilenen daha çok habere yer vermek de istiyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde başarmak istediğimiz görevlerden biri. İnternet yayınımıza ek bir değer getireceğini düşünüyoruz. Ayrıca göçmen toplulukların

dıkları ülkelerle ilgili ve kendilerini etkileyen siyasal ve sosyal gelişmelerden haberdar edilmesinin önemli olduğu kanısındayız. İngiltere’deki Türkçe konuşan göçmenler tabii ki sayfamıza istedikleri zaman ulaşabilir. Ama bizim de farklı nesillerden göçmenlerle ilişkimizi kuvvetlendirmek ve onların ilgisini çekmek gibi bir görevimiz var.

S. İzleyicilerinizle ilişki kurmak, ya da onların katılımını artırmak yönünde bir değişiklik yaşıyor musunuz? Kısa bir süre önce yeni bir projeye başladık. Dünya Servisi’ndeki diğer dil bölümlerinin de yakında bizim öncülüğünü yaptığımız bu uygulamayı başlatmaları bekleniyor. Bu, okuyucuların/kullanıcıların katılımını, katkı sağlamasını temel alan ve Sosyal Haber Merkezi adını verebileceğimiz, tümüyle yeni bir yaklaşım. Okuyucuların fotoğraflarını, videolarını gönderdiği, twitter ya da facebook’tan görüşlerini dile getirdiği, yani ‘vatandaş gazeteciliği’ni ve sosyal medyayı bizim yayın faaliyetimizin içine dahil ettiğimiz bir anlayış. Dünyada veya Türkiye’de önemli bir olay patlak verdiğinde, ya da önemli bir tartışma gündeme gelince canlı sayfalar başlatıyoruz. Kendi haber ve analizlerimizin yanısıra okuyucuların sosyal medyada bizimle paylaştığı bilgileri, haberleri, fotoğraf ve videoları da kullanıyoruz. Tabii bunları doğrulatabilmemiz koşuluyla. Bu tür bir gazetecilik anlayışı, yayın kuruluşlarının izleyici kitleleriyle daha sıkı bir iletişim kurmasına yardımcı oluyor. S. Sayfanızın izleyiciler açısından en önemli/değer verilen yönü sizce nedir ve neden? Bizim sayfamızın gücü, hem dünya, hem de Türkiye’deki gündemi meşgul eden sosyal ve siyasi gelişmelere yer vermek. Buna bağlı ola

rak da ulusal sınırları aşan sorunlarla ilgilenmek. İzleyiciler, dünyadaki değişimlerin diğer ülkeleri nasıl etkilediğini merak ediyorlar. Ya da, örneğin Türkiye’de Twitter veya You Tube’un yasaklanmasında olduğu gibi, diğer ülkelerdeki uygulamalarla ilgileniyorlar. İngiltere veya diğer ülkelerdeki siyasi, sosyal sorunları, dünyanın değişik yerlerinde Türkiye’nin nasıl görüldüğünü öğrenmek istiyorlar. Özellikle çok fazla ele alınmayan hassas konuları gündemimize aldığımızda derinlemesine analizlere yer vermeye çalışıyoruz. Bunlar en çok ilgi çeken konular oluyor. Herhangi bir sansürle sınırlı değiliz ama BBC yayın ilkelerine uymak zorundayız. Tartışma ve farklı görüşleri sayfamızda yansıtmak, daima karşıt görüşlere yer vermek bizim için çok önemli. İnsanların bilgiye dayanarak bir yargıya varmalarına yardımcı olmak için, bir haberi, gelişmeyi değişik açılarıyla veremezsek, bütün farklı görüşleri yansıtamazsak kendimizi başarısız sayıyoruz.

S. Haber seçimini neye göre yapıyorsunuz? Öncelikleriniz neler? Dünya haberleri mi, yoksa ülke haberleri mi daha önemli? Her sabah editoryal toplantımızı yaptığımızda hem uluslararası, hem de Türkiye gündemine bakıyoruz. Bir bütün olarak BBC'nin uluslararası gündemi bizim için yol gösterici. Ama biz Türkiye’nin de bir parçası olduğu bölgeye, Avrupa ve Orta Doğu’ya bir parça daha önem veriyoruz. Bazı günler dünya haberlerinin, bazı günler Türkiye’deki gelişmelerin öne çıktığı oluyor. Her gün önceliklerimizi saptarken, haberleri hangi açılarıyla işleyeceğimize karar verirken, tabii gazetecilik deneyimimiz ve mesleğimizin gereği olarak dünyayı sürekli izlememizin de rolü oluyor. S. Sitenizde yaptığınız habercilik açısından geçtiğimiz yıl size göre en önemli konu ya da konular neydi? 2013 Türkiye’de çok hareketli bir yıldı. Mayıs ve Haziran aylarındaki Gezi protestoları bizim için en önemli haber oldu. Sadece bizim için değil, tüm BBC için. Habercilik açısından çok hareketli bir dönemdi. Bazı arkadaşlarımız gelişmeleri Türkiye’den izledi. Geri kalanlarımız web sayfamızda canlı anlatımlarla olayları takip etti. Sosyal medyayı, ‘vatandaş gazeteciliğini’ de içeren habercilik açısından ilk deneyimimizdi. Çok heyecanlı, yorucu ama tatmin edici bir gazetecilik deneyimi oldu. Aynı şekilde Mısır’da, Müslüman Kardeşler yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan büyük protestolar da bizim için geçtiğimiz yılın en önemli uluslararası olaylarından biriydi. Q. 2014 için planlarınız neler? Şimdiden planladığınız önemli mülakatlar ve olaylar var mı? 2014’te Türkiye’nin gündemi yine çok hareketli olacak. Yerel seçimleri kısa bir süre önce geride bıraktık. Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 2015’te de genel seçimler geliyor. Tabii uluslararası gündemde de Ukrayna’nın Suriye’nin önemli bir yer tutmaya devam edeceği görülüyor. Bunların tümü bizim haberciliğimiz açısından önemli sınavlar olacak.

yaşa-

ıyalım Editör’ü tan İsim: Murat Nişancıoğlu Görevi: BBC Türkçe Editörü/ Bölüm Başkanı İş tanımı: BBC Türkçe’nin tüm haber içeriğinden ve üretiminden sorumluyum. İşimin en önemli bir yanı, medya dünyasının sürekli değiştiği bir çağda, izleyicilerimizin ilgi duyacağı, merak edeceği haberleri üretmek ve bu haberlerin kullanıldığı platformları geliştirmek. Mülakat yaptığınız en önemli kişiler ‘Büyük’ mülakatların önemine hiçbir zaman inanmadım. Gazetecilikte benim için en önemli, en heyecan verici şey, ‘sokağa çıkıp’ habercilik yapmak oldu. Alandan muhabirlik yapmak, hâlâ en çok ilgimi çeken şey. Yine de, geçmişte Abdullah Gül ile milletvekiliyken ve Dışişleri Bakanı iken birkaç kez mülakat yaptım. Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz’la kısa söyleşilerim oldu. Yakalanmadan önce PKK lideri Abdullan Öcalan ile birkaç kez telefonda mülakatım oldu. Beni en heyecanlandıranı ise Portekiz’in büyük yıldızı Eusebio ile yaptığım mülakattı. Türkiye dışında en sevdiğiniz ülke ve neden İspanya. Çocuklarımız küçükken, otomobille dolaşarak İspanya’da yaptığımız tatiller çok keyif aldığım zamanlardı. Hâlâ her gidişimde çok iyi vakit geçiriyorum. Tarih, sanat, mimari, doğa, deniz, insanları ve tabii yemekleri… Özellikle de Bask bölgesindeki deniz ürünleri!


17

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

Denizler ve Gezi Hareketi

Gecede Buluşuyor 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’a atfen düzenlenen ve Gezi hareketinin örgütlenmesinde yer alan temsilcilerin katılacağı ‘68’den Gezi’ye Örgütlü Mücadeleye’ gecesi 3 Mayıs Cumartesi günü, Kervan Düğün Salonu’nda (293 Fore St, London N9 0PD), saat 6-11 arası gerçekleşecek. Ayşad Güdekli - AVA| Londra

6 Mayıs 1972’de idam edilen

Mer gece programında Lon-

Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve

dra’daki yerel gruplara yer

Hüseyin İnan’a atfen düzenle-

veriyor. Latin grup Lokandes,

nen ve Gezi hareketinin örgüt-

Grup Awaz, Aygül Erce ve

lenmesinde

Anıl & Şahin ikilisi yer alacak.

yer

alan

temsilcilerin katılacağı ‘68’den Gezi’ye Örgütlü Mücadeleye’

68’den Gezi’ye Toplumsal

gecesi 3 Mayıs Cumartesi günü,

Mücadele Paneli’nde Alabora,

Kervan Düğün Salonu’nda (293

Yalçıner ve Metin bir arada

Fore St, London N9 0PD), saat

Gecenin ardından 4 Mayıs

6-11 arası gerçekleşecek. Aynı

Pazar günü, Londra Toplum

zamanda 4 Mayıs Pazar günü ise ‘68’den Ge-

Merkezi’nde (22 Moorefield Road, Totten-

zi’ye toplumsal mücadele’ adlı bir panel de

ham, N17), saat 4’de, ‘68’den Gezi’ye Toplum-

düzenlenecek.

sal Mücadele’ paneli düzenlenecek. Panele sanatçı Mehmet Ali Alabora, Mustafa Yalçıner

Gece programına Türkiye’den 68 hareketin-

ve Beyza Metin konuşmacı olarak katılacak.

den, Denizlerin mücadele arkadaşı, gazeteci, yazar Mustafa Yalçıner, Taksim Dayanış-

Gece biletleri £10 olup, panelimiz ücretsizdir.

ması’ndan Beyza Metin konuşmacı olarak ka-

Daha fazla bilgi için 020 7275 844, 020 7275

tılacak.

8941 telefonlarından veya info@daymer.org

Öte

yandan

yerel

sanatçıların

geliştirilmesi ve olanak verilmesi adına Day-

email adresinden bize ulaşabilirsiniz.

www.avrupagazete.com


18

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

EKONOMİ

1 Mayıs 2014 Perşembe 2,9314

£

$

3,5708

2,1210

88,397

Dünya Borsaları

FTSE 100

6,769

İMKB 100

72.315

Dow Jones

16,556

Türk İnşaat Sektörünün Örnek Yeşil Binasına

Londra’dan Avcı Architects tarafından tasarlanan Anka-

4,109

Ergin Neng

Birleşik Krallık ekonomisinde çalışma hayatı

Büyük Ödül! Avrupa Ajansı | AVA| Londra

Nasdaq

erginnengl@avrupagazete.com

irleşik Krallık ekonomisinde "çalışma hayatı" verileri hükümet,özel sektör ve bağımsız toplum örgütlerince yakından izlenir. Bu çerçevede bazı rakamsal gelişmeler toplumumuzun da üzerinde durmasını

kul sektörlerinde faaliyet gösteren İngiliz

gerektirecektir.Ağustos 2012-2013 bir yıl-

UBM Built Environment firması ve Londra

lık dönemde iş bulma olanağını bulan ve

merkezli Building dergisi tarafından orga-

çalışmaya başlayanlar çalışabilirlerin

ra’daki Türkiye Müteahitler Birliği (TMB) bi-

nize edilen Building Awards Ödülleri’nde

%71.7 düzeyine çıkmıştır.Bu orana karşı-

nası, İngiltere’nin en prestijli mimarlık

En İyi Uluslararası Proje seçildi.

lık işsizlerin çalışabilir nufusa oranı,

ödüllerinden biri olan Building Awards

TMB Binası, aynı kategoride finale kalan ve

Ağustos 2013'de son üç aylık dönem esas

2014’te “Yılın En İyi Uluslararası Projesi”

aralarında Aedas tasarımı Al Bahr Towers

alınırsa sabit kalmıştır ( %7.7).

ödülüne layık görüldü. Ya-

ile Foster + Partners tasarımı Queen Alia In-

İyileşme faktörleri olarak çalışma haya-

rışma jürisi, TMB binasını,

ternational Airport gibi iddialı projelerin de

tını birinci sırada ekonominin büyümesi

“üstün entegre tasarım an-

bulunduğu 5 finalist arasından sıyrılarak, En

,ardından iş arayanlara ödenen meblağın

layışı” ve “mimarlık ve in-

İyi Uluslararası Proje kategorisinde ödüle

oransal düşüşü sayılabilir.Bu arada 16-24

şaat sektörlerinde eşik

değer bulundu.

yaş gurubunda olup iş bulamayanlar,

yükselten yaklaşımı” nede-

Jüri heyeti, TMB Binası’nı ödüle taşıyan en

Ağustos 2012-2013 bir yıllık döneminde

niyle ödüle değer buldu. Avcı Architects tarafın-

önemli nitelikleri, “projenin üstün

%.0,5 artış göstermiş işsiz genç sayısının

entegre tasarım anlayışı, yerellik

oransal yapısı %21 olmuştur. Çalışma ya-

dan Ankara’da

vurgusu, inşaat sektöründe

tasarlanan ve

AR-GE çalışmalarını teşvik

düzenlediği davetli proje yarışmasında bi-

zeminin belli bir derinliğinde yıl boyu sabit

alınan bir önemli faktör de tam gün iş bu-

geçtiğimiz

edici olması ile mimarlık ve

rinci seçilerek inşa edilen binanın Avcı Arc-

olan sıcaklığı kullanarak ısıtma ve soğutma-

lamayanlardır.Çalışma konusunda yaş

Ocak ayında

inşaat sektörlerinnde eşik

hitects imzalı tasarımını benzersiz kılan en

daki enerji tüketimini minimize eden labi-

grubu ne olursa olsun 1.45 milyonluk bir

önemli unsurlardan biri de, yeşil bina tekno-

rent

kitleden söz ediyoruz.Diğer bir değinile-

açılışı yapılan

yükselten

yaklaşımı”

şamının analizlerinde gösterge olarak ele

sistemi

başta

olmak

üzere,

Türkiye Müte-

ifadeleriyle dile getirdi.

lojilerini bir adım öteye taşıyan termal labi-

bünyesindeki çok çeşitli ekolojik uygulama-

cek nokta kamu ve özel sektörde yıllık

ahhitler Birliği

Türkiye Müteahhitler

rent sisteminin Türkiye’de ilk kez bu projede

lar sayesinde standart binalara oranla yüzde

ücret artışında geçmiş yıllarda gözlenen

Binası, mimar-

Birliği'nin,

Ankara

kullanılıyor olması. Sürdürülebilirlik Danış-

50'ye yakın enerji tasarrufu sağlıyor ve bu ni-

ve kamu çalışanlarına yansıyan artış yüz-

yeni

manlığı’nı Londra merkezli danışmanlık fir-

telikleriyle de Türk inşaat sektörüne öncülük

desi fazlalığının artık sözkonusu olmadı-

genel merkez binası için

ması Atelier Ten’in yaptığı proje, toprak

yapıyor.

ğıdır.Esen kalınız...

lık, iç mimarlık, yapı ve gayrımen-

Çankaya’daki

AVRUPA okurlarının dizüstü bilgisayarları

Pro Web Design’dan hediye! * Gelin firmanıza ait e-ticaret sitenizi birlikte oluşturalım ve ürünlerinizi 7 gün 24 saat tüm dünyaya pazarlayalım! Üstelik tüm AVRUPA okurlarının dizüstü bilgisayarları Pro Web Design’dan hediye! Avrupa Ajansı - AVA| Londra

da sağlar. Bu sistem sınırsız sayıda ürününüzü müşterilerinize detaylı bir şekilde iletir

Dijital dönem yaşam tarzımızı ve çalışma

ve aracı olmadan satmanıza olanak tanır. yeterli sayıda ürünü ulastırama-

caret sistemini günümüz teknolojilerini kul-

şeklimizi gün geçtikçe değiştiriyor. Şüphesiz

E-Ticaret (Elektronik Ticaret ) Sisteminin

ki şirketlerin de bu dönemde sosyal medya

Avantajları: Yılın 365 günü, günün 24 saati

yabilirsiniz..

lanarak güncelliyor. Başta API yöntemleriyle

veya e-ticaret sistemlerini kullanarak bü-

sipariş alabilme olanağı , Aracı olmadan,

E-ticaret sitesi yaptırırken nelere

diğer platformlara entegrasyon sağlayıp işi-

yüme ve yenilenmesi zorunlu hale geldi.

doğrudan müşteriye ulaşabilme imkanı

sağlayabilme, Müşteri icin alışverişte zaman,

dikkat etmelisiniz?

nizi daha basite indiriyor, bu sayede zaman-

Pro Web Design olarak sizlere e-ticaret sis-

Web sitenizdeki geri bildirim sistemiyle müş-

mekan gibi zorunlulukların ortadan kalk-

Pro Web Design sizlere hangi imkanları sağ-

dan tasarruf etmenizi sağlıyor.

temleri hakkında kısa ve basit bilgiler verip

teri istek ve taleplerini yakından izleyebilme

ması. Ayrıca alışveriş sürecinin uzamadan

lıyor? Pro Web Design 2006 yılından itibaren

Geliştirdiğimiz E-bay ve Amazon entegras-

yeni dijital döneme nasıl ayak uydurabilece-

şansı, Kendi yerel pazarınızla yetinmeyip,

kolayca tamamlanması.

internet sektöründe yer almaktadır. Firma-

yonu yazılımı ile artık ürünlerinizi tek bir

ğiniz konusunda ipuçları sunmaktayiz..

başka kentlerdeki ve yurtdışındaki pazarlara

Hangi alanlarda şatış yapmalısınız?

mız tarafından geliştirilen özel e-ticaret yazı-

platforma yükleyip, sipariş ve stok seviyenizi

Özellikle dünya genelinde yaygınlaşan ve

da açılabilme şansı, Büyük firmaların sahip

Başta kendinize ait e-ticaret sisteminin yanı

lımıyla

kontrol etmenizi sağlıyoruz.

şirketlere %90 büyüme imkanı sunan e-tica-

olduğu ihracat olanaklarından küçük firma-

sıra E-Bay ve Amazon gibi satış platformla-

dünyasındaki hedeflerine ulaşması konu-

Pro Web Design Ltd: Advantage Business

ret sistemleri, artık küçük-n büyük firmalar

larında yararlanabilmesi

rında da yer almanız gerekir. Ancak birden

sunda yardımcı oluyoruz. Pro Web Design

Centre Suite 2 273 Fore Street London N9

için ortak bir pazarın kapılarını aralıyor.

Pazarlama faaliyetleri için gereken zaman ve

fazla platformla ilgilenmenin iş yoğunluğun-

Limited firması Türkiyeli toplumun rahatça

0PD Tel: 020 3659 47 45

E-ticaret sistemleri: 7 gün 24 saat şubeniz ol-

araç maliyetlerini minimuma indirebilme ve

dan dolayı zaman kaybı gibi dezavantajları

ulaşabileceği Edmonton bölgesinde bulun-

Web: www.prowebdesignuk.com

makla birlikte dünya pazarında yer almanızı

böylece etkin tasarruf ve verimlilik avantajı

vardır ve ulaşmak istediğiniz müşterilerinize

maktadır. Firmamız yazılımını yaptığı e-ti-

Email: info@prowebdesignuk.com

müşterilerimizin

internet


19

AVRUPA

HABERLER

1 Mayıs 2014 Perşembe

İngiltere de kebabın kralı EFES

British Kebab Awards 2014 Sahibi

EFES lezzet dağıtmaya devam ediyor Deniz Osman - AVA| Londra Gün geçtikçe daha çok tüketilmeye başlayan kebap yemekleri artık İngilizlerin de vazgeçilmezi oldu. İngiltere'de haftada ortalama 2,000 ton et döner ve 70 ton tavuk döner satılmakta.Bu da kebap sektörünün ne kadar kayda değer bir alan olduğunu göstermektedir. Bu sektör £2.2 milyarla İngiliz ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Efes kebapları dillere destan Britanya Kebab Ödülleri 2014 yılı ödülü kazananları arasına ikinci kez giren EFES, kebab deyince Londra’da akla ilk gelen restorantlardan. EFES İngiltere’de Tüklerin yanısıra İngilizlerinde gözdesi olarak lezzet dağıtmaya devam ediyor. Geçen yıl açtıkları Doğu Londra’da Commercial street üzerindeki şubelerinin yanısıra Great Portland Caddesinde ünlü mekanındaki canlı müzik geceleriyle de takdir topluyor.

Ödüller peşpeşe Efes Restaurant adına Kazım Akkuş ve İbrahim UZUN yılın en yeni kebab res-

Britanya Kebab taurant ödülünü geçen yıl sonlarında commercial road hizmete giren yeni açılan Efes ile aldılar. Bu ödül EFES’e gelen müşterilerin en yüksek derecede EFES’i tavsiye etmeleriyle verildi.

Best Newcomer Kebab Restaurant Gün geçtikçe daha çok tüketilmeye başlayan kebap yemekleri artık İngilizlerin de vazgeçilmezi oldu. Efes Restaurant at 230 commercial road , London E1 2NB – (Highly Recommended Place) Efes Restaurant adına Kazım Akkuş ve İbrahim UZUN yılın en yeni kebab restaurant ödülünü geçen yıl sonlarında commercial road hizmete giren yeni açılan Efes ile aldılar.

Ödülleri 2014 yılı Daha fazla bilgi için

ödülü kazananları

www.efeslondon.co.uk

arasına ikinci kez giren EFES,

Efes Doğu Londra

kebab deyince

230 Commercial Road,

Londra’da akla

London E1 2NB

ilk gelen

Tel: 020 7790 3299 230

restorantlardan. EFES İngiltere’de

Efes Merkez 175-177 Great Portland Street,LondonW1W 5PJ Reservasyon: 020 7436 0600

Tüklein yanısıra İngilizlerinde gözdesi olarak lezzet dağıtmaya devam ediyor.


20

AVRUPA

VEHICLE GRAPHICS

KÜLTÜR SANAT

1 Mayıs 2014 Perşembe

BUILT UP LETTERING

CANOPIES & AWNINGS

FLAT CUT LETTERS

PROMO GIFTS

INDOOR DISPLAY

OUTDOOR DISPLAY

LITHO PRINTING

T-SHIRT PRINTING

PAVEMENT SIGNS

HEAD OFFICE Unit 5G, Nobel Road, Eley Estate, Edmonton, London N18 3BH T 020 8807 6262 BRANCH LOCATION 64 Stoke Newington Rd, London N16 7XB T 020 7249 9191 F 020 7254 7558

‰™wK”?ÍM??±W±ÖËVËåÔåËooåÈËÉÔÉÔËVËÝÝݱ”?ÍM??±W±Ö

Başarılı bir iş kadını, tanınmış bir avukat,

pozitif bir insan ve harika bir anne Ayşe KambirAVA | Londra Evet uzun yıllardır avukat olarak başarılı işlere imza atan ve Ersan & Co Avukatlık bürosu direktörlügünü başarı ile sürdüren, bir Serpil Ersan var tanıdığımız. Ancak o aynı zamanda ailesi, arkadaşları, dostları ve en önemlisi bir erkek çocuğu olan mükemmel bir anne. Farklı bir röportaj yapmak ve kendisini daha yakından tanımak isteğimi ilettiğimde çok samimi bir şekilde kabul etti. Gerçi uzun süre önce kararlaştırmıştık ancak dediğim gibi öyle yoğun bir temposu varki, ancak bugüne kısmet oldu. Serpil hanım bize biraz kendinizden bahsedermisiniz? Annem Sivas’lı, babam Kayseri’li. Her ikiside küçük yaştan itibaren Malatya‘da büyüdükleri için Malatya’lı olduklarını söylerler.Ben Batman’ da doğdum ama Trakya'da büyüdüm. Daha sonra Ankara Üniversitesi'nde Hukuk eğitimimi tamamladım. Adana'da 2 yıl avukatlık yaptıktan sonra İngiltere'ye geldim. Burada tekrar hukuk eğitimi aldım ve avukatlık yaptım. 2008 yılında ise Ersan & Co Avukatlık bürosunu açtım. Avukat olmaya nasıl ve neden karar verdiniz? Çocukluğumda da hayalim avukat olmaktı. Profesyonel alanda kadınlar icin doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Hukuk insanı hayata hazırlayan bir alan ve ileride bir çok alanda görev almanızı sağlayabilecek bir birikim.

Hiç pişman oldunuzmu meslek seçiminizden? Hayır asla pişman olmadım. İnsanlara yardımcı olmak, onlarla sorunlarını paylaşıp çözüm üretmek işimin gereği ve ben bunu severek yapıyorum. Serpil Hanim, görüyoruz ve duyuyoruz ki müvekkillerinize çesitli hediyeler veriyorsunuz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Biz sadece paylaşıyoruz aslında. Bizi seçen bize inanan insanlarla bir kader ortaklığı yapıyoruz. Bize hep sorulan bir soru bu. Ve cevabı çok basit aslında kazandığımızı paylaşıyoruz. Karşılıklı sevgi ve güvenin ve dayanışmanın göstergesi. Hep bana hep bana zihniyeti ile değil paylaşımcı bir zihniyetle hizmet veriyoruz. Karşılıklı sevgi ve güvenin ve dayanışmanın göstergesi aslında. Anne ve kadın tarafınızı konuşalım birazda. Annelik desem? 2 üniversite okudum ve ciddi bir politik geçmişim oldu Türkiye'de ve zorlu dönemlerden geçtim ancak yaşadığım en zor ve en mükemmel şeyin annelik olduğunu düşünüyorum. Hayatım farklı bir hale büründü ve herşey daha farkli anlamlar kazandı. Geçmişten geleceğe bir bağlantı benim için oğlum. Çok zor elbette hem iyi bir anne hemde iyi bir avukat olmak. Cunku meslegimizde bir cok konu ertelenemez durumda, her seyi zamaninda yapmak zorundasiniz, dakikaların bile önemli olduğu bir iş yapıyoruz. İnsanların bize inanarak getirdikleri davaları ihmal etme ve geciktirmeye ne luksumuz ne de hakkimiz

var. Elbette bu cocuklarimiz icinde gecerli. Bu yüzden annelik ve avukatlığı çoğu zaman aynı anda yapıyorum. En büyük destekçim ise öğretmen olan babası elbette. Bazen kahvaltılarımızı ofiste yapıyoruz. Birlikte sinemaya gidiyoruz, birlikte okuyoruz. Böylece hem işimi hemde oğlumu ihmal etmeden harika anlar yaşıyoruz birlikte. Seyehatlere çıkıyoruz kısa sürelide olsa. Parklara gidiyoruz' uzun sohbetler yaptigimiz yürüyüşlere çıkıyoruz, birlikte kitap okuyoruz. En çok birlikte yeni yerler görmeyi ve yeni şeyler kesfetmeyi seviyoruz. Ve onunla birlikte keşfediyorum tekrar herşeyi. Onun gözünden bakıyorum hayata. Gittiğimiz yerlerde dikkatini çeken şeyleri incelemesini, sevinçlerini ve şaşkınlıklarını yaşamak, aynı anın tadını çıkarmak harika bir duygu. Aslında birlikte ne yaptığımızdan çok birlikte olmamız onemli. Oğlunuzdan bahsederken gözlerinizin saçtığı ışığı görebiliyorum. Hangi mesleği yapmasınıisterseniz? Avukat olmak istermi sizce? Cok zeki ve merhametli bir çocuk o. Hangi mesleği isterse ve hangi meslekte mutlu olacaksa onu seçmesini isterim elbette. Her konuda olduğu gibi meslek seçiminde de oğlum kendi kararını kendi verecek ve ben onu her anlamda desteklemeye devam edeceğim. İş ve annelikten, boş zamanınız olmadığı anlaşılıyor ama bu fırsat olduğunda zamanınizi nasıl geçiriyorsunuz? Gerçekten böyle bir vaktim olmuyor ama olduğunda kitap okuyorum. İleride tecrübe

Teknoloji Köşesi

iWatch sonunda geliyor Var olmadığı halde dün-

Apple’ın,

hazi-

iWatch’un ekran büyüklüğünün 1,5

ayın-

inçle 1,8 inç arası olacağı söyleni-

bilir ürünlerinden biri

d a k i

yor. Egzersiz algılayıcılarına sahip

olmayı başaran Apple

tanıtımın

olacağı, kan basıncı ile kalp ritmini

ardından

deölçebileceği iddia edilen iWatch

yanın en popüler giyile-

ran

iWatch, 2-6 Haziran tarihlerinde

düzenlenecek

saati

ay

hakkında kesin bir bilgi bulunmasa

sonra satışa su-

da, çoğu söylenti cihazın bu yıl sa-

tılabilir. Yine dedikodular doğrultu-

nacağı belirtiliyor.

tışa çıkacağından kesin bir dille

sunda akıllı saatin eylül ayında

Google’da iWatch arama sonuçları-

WWDC 14 konferansında tanı-

üç

satışa sunulacağı söyleniyor. Ami-

nın 21 binden fazla çıkması ise in-

ral gemisi iCihazlarında uyguladığı

sanların

‘beklet-heyecanlandır’ stratejisini

meraklandığını gösteriyor. 18 mil-

iWatch’ta da sürdürmesi beklenen

yon

Haftanın Yemeği

adet

yeteri üretilmesi

bahsediyor.

kadar beklenen

SARIMSAKLI DOMATES KEBABI

Malzemeler

YAPILIŞI:Domatesleri rendeleye-

1 kilo kuşbaşı et 1 kilo domates 1

lim.Sarımsakları soyalım.Tence-

baş sarımsak 100 gram tereyağı 3

reye eti koyup üstüne

ateşte et

çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı tozkır-

sarımsakları serpelim.Üstüne do-

pişene kadar kapağı kapalı ola-

mızıbiber

matesleri yayalım.Tuzu,tozbiberi

cak şekilde kaynatalım.Pişince

ve tereyağınıda koyup kısık

pirinç pilavıyla servis yapalım.

ve birikimlerimi paylaşacağım birde kitap yazmayı istiyorum. Bu konuda notlar alıyorum fırsat buldukça. Gelecekle ilgili planlarınız nedir? Politik bir gelecek varmı planlarınızın içinde? Geçmişimde ciddi bir politik birikimim var. Bu sebeple de hiç politikanın dışında olmadım. Demokrasi mücadelesi veren her kişi, kurum ve platforma maddi ve manevi destek olmaya calışıyorum. Ancak demokrasi mücadelesi kulvarında yapılan ve halkımınızın yararına olduğunu düşündüğüm, tüm projelerde yer aldım Bu konuda yapılan tüm etkinliklere katılmaya calışıyorum. Bu anlamda zaten aktif bir politik calışmanın içerisinde sayılırım. İşimizle ilgili yakın tarihli planlarımız konusunda işe ş u n l a r ı söyleyebilirim.Yakın gelecekte ofisimizi yeni ve çok daha rahat bir binaya taşıyoruz. Ana cadde üzerinde ve halkımızın daha rahat ulaşabilecegi, göz önünde bir ofis. Mayıs sonu gibi sanıyorum hazırlıklarımız bitecek ve yeni yerimizde hizmet vermeye başlayacağız. Hukuksal alanda bir çok gencimizi yetiştiriyoruz ofisimizde. Ben şimdi olduğu gibi gelecektede demokrasiye, halkımiza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğim.

Son bir soru Serpil Hanım, röportaj boyunca ve daha önceki görüşmelerimizde, size büyük bir ilgi, sevgi ve saygı gösterdiğini görüyorum insanların. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sanırım bunun tek nedeni paylaşım. Sevgiyi, saygıyı, samimiyeti, bilgiyi kısacası yaşadığımız herşeyi ve yaşamı paylaşıyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız ve içtenliğinizle sorularımi yanıtladığınız için size çok teşekkur ediyorum. Ersan & Co Avukatlık bürosu direktörlügünü başarı ile sürdüren, bir Serpil Ersan

Sağlık Köşesi Pirincin Bu Faydalarına İnanamayacaksınız İngiltere'de yapılan araştırmalar, pirincin içeriğindeki hücre yenileyiciler sayesinde yaşlanmayı önlediğini ortaya koydu.Bir çok faydası olan pirinç, açlık hissini giderdiğinden diyet besini olarak da kullanılıyor. Sıvıyı içine çeken bir gıda olduğundan dokulara yerleşmiş tuzu bünyesinde bulundurup, dolaşım sisteminin, kalbin ve böbreklerin yükünü hafifletirken vücudu toksinlerden arındırıyor. Pirinç, akut ve kısa süreli enerji sağlaması, bağırsak peristaltik hareketlerini düzenlemesi ve iyileştirmesini sağlarken yaşlanma sürecini de yavaşlatıyor.Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş’e göre pirinç, iyi bir antioksidan olduğu için vücudu serbest radikallerden

temizliyor. Eriş, pirincin doğal antioksidanlar veya bunu destekleyen C vitamini, A vitamini, fenolik ve flavonoidbileşiklere de sahip kanseri önlerken, yaşlanma sürecini uzatarak beyin sağlığını korumada oldukça faydalı faydalı bir besin olduğunu belirterek, "Alzheimere neden olan serbest radikaller ve toksinlerin etkilerini engelleyen koruyucu enzimleri tetiklemektedir.


21

AVRUPA

LONDRA BU HAFTA

1 Mayıs 2014 Perşembe

LONDRA’DA

Ezgi Türkü Evi’de kaçırılmaz konser

3 mayıs Cumartesi

NE VAR NE YOK

Avrupa Ajansı- AVA - Londra Londra’nın kaliteli türkü evi olan Ezgi, bu haftasonu muhteşem bir türkü gecesi düzenledi. Tottenham’da bulunan Ezgi Türkü Evi’nde kaçırılmaz konser 3 mayıs Cumartesi yapılacak. Türkiye’den gelen ünlü sanatçı, İnci Kaya, Ezgi’de türküseverlerle olacak. Canlı müzik programında ise İsmail, Anıl, Filiz

PEKÜNSPOR KUTLAMA

Koçkaya ve İbrahim Musaoğlu yer alacak. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için tel: 0208 8801 5101 Kalender Ateş 07568 0665 50 EZGİ TÜRKÜ EVİ

PEKÜNSPOR KUTLAMA

Çayan Ateş, 07753 383856 Suat Mazı 07912 9916 50 Ezgi Türkü Evi adres: 783 High Road Tottenham, London N17 8AH

Modern - Avantgarde

ODA

VIP furniture

MOBILYA

EZGİ TÜRKÜ EVİ

Türkiye’den gelen ünlü sanatçı, İnci Kaya, 3 mayıs Cumartesi akşamı Ezgi’de türküseverlerle olacak

HOME FURNITURE

EZGİ TÜRKÜ EVİ

BBC TOPLANTI

60

EZGİ TÜRKÜ EVİ

%

FREE UK assembly FREE UK delivery

SALE

ON ALL PRODUCTS

0

BBC TOPLANTI

%

APR

REPRESENTATIVE

* terms & conditions apply

Pay nothing until 4 years interest January 2015 or free credit or take 1 - 4 years available on interest free credit all furniture

LORDSHIP LANE BRANCH

TEL: 020 8888 5610 EZGİ TÜRKÜ EVİ

453-457 Lordship Lane Wood Green N22 5DJ

CUSTOMER SERVICES

074 6057 4736

info@odamobilya.co.uk www.odamobilya.co.uk

No deposit and no interest ever! EDMONTON BRANCH

TEL: 020 8804 1793

307-309 Hertford Rd Edmonton N9 7ET


AVRUPA GAZETESİ OKUYUCUSUNA ÖZEL İNDİRİM SORUNUZ

BARIŞ KAYGUN

07447 031 261- 07405 129 522

K&E

JASMINE BUSINESS CONSULTANCY MARKETİNG , PR&BUSINESS CONSULTANCY

Specialist in painting, Decorating, Tiling, Laminating, Gardening.

15-05

DECORATORS

E-mail; minceer@gmail.com Flat 6,41 warwick road , Earls court SW5 9UP

Kalender Ergun

Merve inceer 07591 481 141

0743 877 16 67 – 0750 323 96 99 Wize Step Ltd

Hotels bookings available in the UK, Turkey and also flight tickets forEurope and Turkey and also golf packages to Turkey

15 Tottenham Lane Granford Way, Hornsey London N8 9DJ We supply fresh, daily vegetables. ŞABAN BULDUK snsart@yahoo.co.uk

www. ayferstourismconsultancy. com

0741 511 22 39 KENT BOOKKEPİNG SERVİCE

Hasan ERDOĞAN

Email: kentbookkeeping @gmail.com 12majestic parade , sandgate road Folkstone – KENT CT20 2BZ

0744 027 2985

DO YOU SELL HOLIDAYS TO TURKEY? DO YOU FIND IT DIFFICULT TO DEAL WITH LOCAL HOTELIERS & SUPPLIERS? DOES LACK OF TIME AND RESOURCES RESTRICT YOUR NEGOTIATIONS? DOES YOUR BUSINESS NEED TO EXPAND ITS PROGRAMME TO OFFER CLIENTS NEW RESORTS AND HOLIDAY EXPERIENCES? DO YOU WANT TO BE ABLE TO HAVE A CONSULTANCY SERVICE THAT HAS LOCAL KNOWLEDGE AND EXTENSIVE PERSONAL CONTACTS WITHIN TURKEY? IF THE ANSWER IS ‘YES’ TO ALL OF THE ABOVE THEN CALL US TODAY TO FIND OUT HOW WE CAN HELP YOUR BUSINESS.

Dreams Travel Marketing Consultancy info@dreamstravelmarketing.co.uk

Tel: + 44 786 158 55 56 Londra Akar Bookkeeping Services

We do all kind of bookkeeping services. Her türlü ön- muhasebe işlemleriniz yapılır fatmaakar@hotmail.com

Fatma Akar 07429 591 889

Cleaning

07456 598 177 House Cleaning Small Business General Cleaning Restaurants and Cafes www.ozturkway.co.uk

eyyub@ ozturkway.co.uk

NESLİ PATTERNMAKİNG STYLING AND ALTERNATİON SERVİCES

Neslihansahin3434 @hotmail.com Room 6, 555A Leabridge road LEYTON LONDON

Neslihan ŞAHİN 07424 109 778

REAL VİVA MOBİLE HAİR DRESSER • Hair cut • Blow dry • Keratin • Extension Highlight By 14 Years experience

0744 270 3832

itina ile yapılır. 167 a field end road

sahinkorkmaz62@hotmail.co.uk

Eastcote HA5 1QL

074 251 375 15

Türkçe ve Osmanlıca özel ders verilir. Turkish and Ottoman languages private lessons are available Email; cape-point @hotmail.com

Ali kosgeroğlu 07446 083 693

Rosie’s Bistro Mobile Chef Services

Börek, baklava. Mantı çeşitleri itinayla yapılır. 69 Stonebridge Road Northfleet Gravesend Kent DA11 9DT

ses available

SULTAN TUTION SERVİCES

0777 469 24 26

*Window cleaning

Her türlü temizlik işleriniz

OZAN GENÇ 0787 932 1005

Promosyon urunleri ile hizmetinizdeyiz .Kaliteli ve cazip fiyatlar ile fark yaratiyoruz(is elbiseleri,baskili Tshirt. kalem, saat, ayna, anahtarlik takvim,poset ..) moonmarketings.co.uk

Mustafa Balkır

and all area cleaning servi-

OZAN GENÇ li eller wedding party organization Dügün dekorasyon Dogum günü partileri Oda süslemeleri

MOON MARKETİNG

BALKIR CLEANING *House , office, shopping

SIHIRLİ ELLER WEDDİNG

Sait Korkmaz 0742 484 46 28 15-05

IMAGE LTD

Cansın

İbrahim Selçuk kitapçı Bookkeppingkitapci @hotmail.com

Eyyüp Öztürk 0742 760 6507 0776 921 69 78 07466 638 234

07902028295

MITO HAİR AND

Cleaning Services

MANOR GREEN GROCERS

Kitapçı Bookkepping service

Star cleaning Taner erdel

08-04

AYFERS   TOURISM CONSULTANCY

starservices-uk@hotmail.com www.starservicesuk.co.uk

Temizlik boya cam temizliği ev ve ofis 22-05

Ibrahim Unek 07809362252

22-05

CLAIM SERVICES UK: First Floor 507 Green Lanes Haringey N4 1AL

• Mutfak dolabı montajı Mikro temizlik • • Dekorasyon işleri Sütlük dolapları • • Mobilya montajı Iç temizliği • • Laminant parke Petek ve kompresör temizliği • • Kapı-pencere Klima iç temizliği • • Sıva –boya bahçe düzenleme Dolap kasket değişimi •

15-05

• incinme davaları • araç tamiri • kiralık araçlar • 24 saat çekici hizmetleri

0208 340 7700

SERİ İLANLAR

STAR MAINTENANCE

Kaza Davalarında 8 yıllık tecrübe

Bütün sigorta sorunlarınız için haringeydeki ofisimize uğrayabilirsiniz

AVRUPA SERİ İLAN TELEFON HATTI: 020 72 75 76 10

08-05

1 Mayıs 2014 Perşembe

05-06

AVRUPA

29-05

22

temizliği itina ile yapılır.

07472 433 775


074 50 499 707

07545 571 332

Middlesex bölgesinde usta eleman aranıyor

aranıyor.

Londraya 17 mile

yaşlı çifte yemek ve ev

uzakta,kebab shopta

işlerinde yardımcı ola-

çalışacak usta

cak aslen türk olan

elemana ihtiyac vardır.

bayan eleman

Kalacak yer

aranıyor. 07908 730 650

temin edilir. 0794 361 01 20

Emrah erol

sound sistem ve her türlü elektronik işleriniz yapılır.

0778 4202 904 0740 730 2664

0207 7390846

BAYAN GARSON ENFİELD Coffe shopta çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor.

07508 577 634

Rose Cleaning service

için Arayın

07429 549 695

07932 459 702

Undertaken.. Tüm Boya ve Dekorasyon işleriniz

YAVUZ CLEANING SERVİCES ARİF YAVUZ www.yavuzcleaningservice.co.uk

074 0202 4942

08-05

01-05

01-05

shopta çalışacak lahmacun ve pide şefi aranıyor.

0208 503 8143 07448 353 324

Birmingham da Şef garson aranıyor. Türk restorantında çalışacak etden anlayan deneyimli mangal şefi aranıyor. Kalacak yer verilir.

servise elemanı

22-05

Rent+rate £13,000 Taking £2,000-2,200 pw

aranıyor. Turistlik bölgede Fish and chips de çalışacak ingilizce bilen servis

Detaylı bilgi için arayınız.

Metin bey 078 82 71 98 60

08-05

Lease 16 yıl önü açık

elemanı aranıyor.

Kalacak yer verilir. 0741 257 40 86

ELEMAN

Eleman Aranıyor Efes Restaurant Tecrübesi ve çalışma izni olan ingilizce bilen komi, garson ve eleman aranıyor.

0207 436 06 00

ELEMAN Uluslararası inşaaat firmasında çalışacak asistan aranıyor Uluslararası seyahet engeli olmayan ingilizce Türkçe konuşup yazabilen yurt dışı toplantılarda şirketimizi temsil edebilecek bayan çalışma arkadaşları arıyoruz.

07432 669 129

Office Cleaning - £8 p/h max 20 hours p/w Computer Cleaning - £5 p/pc Spring Cleans - £10 p/h max 10 hours p/w Window Cleaning - Outside £5 / Inside £2

Contact us: 07453283626 E-mail: skycandb@gmail.com Web:www.okan-sky.co.uk

07916 2891 74

ELEMAN Stoke Newington church street’ de Kasiyer ve Ara elemanı aranıyor. İngilizce bilen,çalışma izni olan Monday to Friday çalışacak Kasiyer ve ara elemanı aranıyor.

07459 156 941 Sibel tailoring & ironing services Her türlü dikiş ütü tamirat işleri yapılır.

07438 906 579

Ev ve ofis temizliği yapılır. General cleaning servives

0744 7927 381

Southport da çalışacak

ELEMAN

Gok-Tim Cleaning

tekinbaran@hotmail.com

Satılık coffe shop Lewisham way’de

22-05

Take away kebab

ELEMAN

COFFEE SHOP

15-05

15-15 24-04

bölgesinde pide şefi

Edmonton green bolgesinde Edmonton green station'a 10 dakika yurume mesafesinde 2 double ve 2 single oda kiralik tum faturalar dahildir ve internet. dss kabul edilmez Selma hanım 07916472319

07869 133 982 - 01206 616 505

Ilford goodmayes

ELEMAN

Domestic and commercial cleaning , ırroning flexable hours good referance no agent fee

& Painting Jobs

0745 0291 293 0787 9149 735

sekreter internet ve bilgisayar bilgisi olan iyi derecede ingilizce konuşup yazabilen ofiste çalışacak eleman aranıyor ilgilenenlerin aşağıdaki elektronik adrese cv göndermeleri rica olunur info@londons-home.com

KİRALIK

Satılık FISH&CHIPS RESTAURANT Satılık fish and chips restorant England Her yönüyle yenidir. Her hafta taking yükseliyor. Mükemmel dekor 24 yıllık lease daha fazla bilgi için trip advisor veya facebooktan frying castle diye aradıgınızda restorantın detaylarını görebilirsiniz. Ortaklıkta olunabilir.

ELEMAN

01707 333 665 All Decorating

www.mycateringuk.co.uk

ELEMAN

Servisimizle ilgili bilgiler için araynız. www.stocktaker.com info@countabilityuk.co.uk leighson house 15 russellcroft road welyn garden city herts AL8 6QY

Enver Painting & Decorating

MY CATERING METIN YILMAZ LTD Wedding corparete catering Satisfaction guaranteed

SATILIK PİZZA BURGER-KEBAP TAKE-AWAY SHOP GÜNEY SAHİLİ DORSET BÖLGESİNDE Rent: £545.- aylık Rates: £35.- aylık Taking: 2000-2500 haftalık Fiyatı: £49.000.Taking iki katına yükselmeye müsait. Ayrıca fish&cips eklenebilir Kalacak odası vardır Delivery vardır Yüksek tehsil nedeniyle devredilecektir

STOCKTAKERS CAUNTABILITY UK

Ee electronics Cctv kamera ,

07404 319 771

0746 6118 565

22-05

camden bölgesinde bayan bakıcı eleman

Satılık fish & chips Gravesend bölgesinde Yeni dekorlu açılmayı bekleyen dükkan satılıktır. Rent £4,500 yıllık Rates yoktur. Fiyat £45,000

07564 905 700 / Nuri Bey

ELEMAN

10-04

dandsbookkeeping.co.uk 127b stoke newington road London N16 8BT

Secondary school tecrübeli, referanslı. KS2, KS3, GCSE, A-level Grup ya da birebir özel ders.

0746 24 999 00

FISH&CHIPS

Satılık off licence Kent ,margate bölgesinde Üstünde 5 yatak odalı flatı vardır. Rent £7,500 yıllık No rate Lease 20 yıl önü açık Taking £7,000-8,000 pw Fiyatı £60,000 Ödemede kolaylık sağlanır.

Young Decoration Her türlü boya ve tamir işleriniz itina ile 22-05

Bayan matematik ögretmeni

DATA ENTRY • Word processing • Bookkeeping • Billing • Marketing • Research • Travel Arrangements • Maintain Vendir files • Concierge services

Delivery vardır.

temizlik elemanı yarım gün, sigara içmeyen, temizlik elemanı aranıyor

01302 874 387

17-04

D&S BOOKKEEPING

Fiyat £69,000

0208 505 1133 07427 1706 58

Satılık fish and chips yorkshire doncaster Free hold £250.000 5 bedroom and lounge %60 profit per year Same owner for last 7 years for more details call on

03-07

0752 308 5104

078 46 47 26 77

22-05

Rent £14,500 yılık

ELEMAN

17-04

01-05

Orpington bölgesinde berber aranıyor. Ingilizce bilen deneyimli usta berber aranıyor.

15-05

15-05

Üzerinde 1 bedroom flatı Taking £3,800-4,000 pw

OFF LICENCE

FISH&CHIPS

05-06

ELEMAN

15-05

07946 7780 90

Satılık Barbecu woodford’da var,kira geliri aylık £900

SERİ İLANLAR

KEBAB TAKE-AWAY

BARBECU

ELEMAN

06-02

arayınız.

Deptforda perfecto fish& chipsh'e servis elemanı aranıyor fish and chips de çalışacak serviseden anlayan deneyimli eleman aranıyor.

01-05

Detaylı bilgi için

ELEMAN

22-05

01-05

aranıyor.

Satılık Leasehold Take away Great Yarmouth’da Kebab fish&chips take away shop Taking £3,500-4,000 Lease 12 yıl Rent £17,000 yıllık Fiyat £80,000

07506680130

ELEMAN

signer ve montajcı

TAKE AWAY

Bakıcı Aranıyor Full time evde yaşlı bakabilecek bakıcı aranıyor, Ankara anlaşması olan veya çalışma izni olan yatılıda kalabilecek. Daha fazla bilgi için lütfen arayın:

0207 923 33 33 0207 249 55 54

cak Graphic de-

İngiltere’nin Tam Güneyinde Üzerinde 2+1 flat bulunur. Modern dekore edilmiştir. Take in: £8.500- 9.500 Take –in: %70 i alkol ağırlıklı – sigara %30 + GroceryLease: 15 yıl önü açık Rent £11.000 Price: £75.000 stok Net Kar: £1.250- 1.650 pw Lottery- Fruit&Vegetable-Top-up-Newspaper&Magazine yoktur. Pazarlık payı vardır.

07768 362 525 07587 777 130

0771 8051 787

08-05

08-05

22-05

ve ağda yapabilecek

0208 345 7184

Satılık Off- Licence /Grocery West Sussex Bölgesi

22-05

Kaş alabilecek

Fiyat £22,000

07529 96 64 15

08-05

salonuna

Tabela işinde çalışa-

arası

10-07

Turkish beauty bath

Enfield bölgesinde

Taking £1,000-1,300

ELEMAN

Dalstonda

eleman aranıyor.

Rate £170

24 saat guvenlikli ve CCTV kamerali Hastingwood Trading Estate’de (N18 3HT) 2750 sqft depo uzun veya kisa sureli kiraliktir.

22-05

15-05

07961 93 84 85

ELEMAN

deneyimli

0207 639 3751 07710 407 118 yusuf bey

Essex bölgesinde satılık coffe shop Londra’ya 40 mıl uzaklıkta Türkiyeye kesin dönüş nedeniyle satılıktır. Rate+rent £185 pw Lease uzun önü açık Fiyatı £80.000

15-05

Satılık market stockwell bölgesinde Tren istasyonuna yakın bir konumda olan express food market satılıktır. Yogun ve sürekli müşteri kitlesine sahiptir.fiyatta anlaşılabilir. Detaylı bilgi için arayınız. 0207 733 97 11

Satılık kebab restaurant & take away Rent £14,000 yıllık Rates £1,700 yıllık Lease 18 yıl önü açık Taking £4,300-4,600 Fiyat £135.000 ciddi alıcılarla pazarlık yapılır yardımcı olunur. Arkada dükkana ait flatı vardır. Flatın Aylık geliri £600

COFFEE SHOP

MARKET

01772 828 929 Nezih bey 07724 607 194

Kira £625 aylık

Satılık kebab restaurant & take away

29-05

03-07

Epsom,surrey bolgesinde (zengin bir muhit) onunde serbest park yeri var,yeni dekorlu ve tam teskilatli.kuru temizleme makinesi,buhar dolabi,posetleme makinesi ve yuruyen aski. Takings approx £700 haftalik Rent £13.500 yillik Rates £940.00 yillik. Lease 2016 'da bitecek onu acik ve 2016. ayni sekilde yenilenecek. Asking price £29,950. contact Sheila : 077 34 031 653

Bristolda Satılık Berber

KİRALIK DEPO

22-05

DRY CLEANERS

BERBER

17-07

07946 11 37 42

Satılık Türk restorantı preston city centre bölgesinde Rent £1,050 aylık Rates £4,500 yıllık Taking £2,500-3,000 pw Lease 10 yıl önü açık Fiyat £50,000 Üniverstide yakınındadır. Potansiyeli yüksektir. Saglık nedenıyle satılıktır. 4 odalı kalacak yeri vardır.

AVRUPA SERİ İLAN TELEFON HATTI: 020 72 75 76 10

17-04

07974 188 887

Swansea bölgesinde satılık kebab take away shop Şehir merkezine yakın Taking £3,000-3,500 pw Taking yükseltilebilir. No rate Rent £11,900 per year Lease 20 yıl önü açık Üzerinde 4 odalı büyük flatı vardır.

RESTAURANT

22-05

15-05

15-05

07983 050 816

Satılık kebab take away Devon’da (satış koşullarında anlaşma sağlanabilir. İşletme olarak devredilebilir. ) Rent £100 Rates yok Lease 7 yıl önü açık Taking £1000-1300 pw Fiyatı 29,000 Dükkan sıfırdır.

KEBAB TAKE-AWAY

01-05

KEBAB TAKE-AWAY

KEBAB PIZZA SHOP

Satılık Kebab pizza shop mansfield bölgesinde Rent £750 aylık Lease 9 yıl önü açık Taking £3,300-3,500 pw Fiyat £55,000 üstünde flatı vardır.

AVRUPA GAZETESİ OKUYUCUSUNA ÖZEL İNDİRİM SORUNUZ

1 Mayıs 2014 Perşembe

22-05

AVRUPA

03-07

23

Security services For your business

yapılır.

Yiğit ergüven

0775 324 3289

075154 08744


24

AVRUPA

SPOR

1 Mayıs 2014 Perşembe

Nİ M A Ç TA H M İ ON TUTAN KNUUNUPGÖRMEDEN İS KUPO ZETESİ BAH A G A P U YIN R V A BET YAPMA ARAK K RİSKLİ OL E S K Ü Y A T KUPONU DÜŞÜK OR IK TAHMİN L A T F A H E İYED 3 AYRI SEV

Zirve yeniden karıştı

EL OKURLARINA ÖZ Sİ TE ZE GA A P SADECE AVRU

Avrupa Ajansı AVA | Londra

E

zel 1. Ligi’nde oynanan tek erteleme maçına Dumlupınar Şampiyonluk turu atmak için çıktı. Ancak karşılaşma-

dan mağlup ayrılınca işler iyiden iyiye karıştı. Pekün ikinci yarıdaki yükselişini Dumlupınar önünde aldığı 3 puanla sürdürdü. Kırmızı beyazlıları 2-1 galibiyete taşıyan golleri Volkan ve Murat kaydetti. Son iki haf-

taya girilirken Dumlupınar avantajını sürdürse de Doğan Türk Birliği LFA’den gelecek karar ve geri kalan iki karşılaşmada olabileceklerin hesabı ile şampiyonluk hesaplarını yeniden gündeme getirdi.

Kötüre

kupa istiyor AVA | Londra

bir galibiyet alarak son haftalarda bol gollü kazanma geleneğini sürdürdü.

Kötüre Euromed Kupası’na odaklandı. Fe-

lantı yaparak hedef konusunda bir

nerbahçe ile Pymmes Park’da

kez daha uyarılan sporculara yakla-

karşılaşan Kötüre Berk Emul yöneti-

şık bir saat süren taktik bilgi aktarımı

minde

kazan-

yapan Antrenör Berk yeterli güçleri-

maya

devam

nin bulunduğunu kupa şampiyon-

etti. 5-0’lık net

AVRUPA FIHRIST

CCTV VE SATELLITE- GÜVENL‹K S‹STEMLER‹ ADSAT Satellite Installations & Repairs. . . . . . 07950 226 662 Nexel Computing& CCTV . . . . . . . . . . . . . . . 0795 738 3371 Ç‹ÇEKÇ‹LER Aflk›n Çiçekçilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07912 993 113

KLİNİK Este Hair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 525 0909 .........................................0776 930 8788 KUAFÖRLER Hosh hair Beauty &lazer clinic . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Sinan Kuaför. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8881 1777

Ç‹ĞKÖFTECİLER Can Ciger Çigköfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .020 8801 4545

MATBAALAR Meto Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7923 9977

Y›ll›k £95... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER

020 7275 7610 AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI Levenes - Avukat Sadiye Arslan 020 8826 1301 - 07870703867 -07882462961 Her türlü kaza davalar›na bak›l›r. Eski ve yeni kazanizdaki tazminat hakk›n›z söylenir. Dosya transferi ücretsizdir. 24 saat ücretsiz tavsiye verilir. email:sallsop@levenes.co.uk Adres: ashley house, 235-239 high road,wood green london N22 8HF Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fahri Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Güney Clark & Ryan Solicitors . . . . . . . . . . . . . IVY Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8807 1676 020 8347 4070 020 7275 7788 020 7254 8999

BARLAR & TAVERNA VE E⁄LENCE YERLER‹ EFES II Restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7636 1953 BERBERLER Saray Berber ibo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4638 6161 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . 020 7923 3333 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 3335 BİLİŞİM Pro Web Design., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 659 47 45 Net Direct Research and IT Consultancy, . . 0770 300 5672 CATERING MALZEMELER‹ Özden Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 720 019 Hazal Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 5764 6897 CENAZE SERVISLERI Süleymaniye Camii Cenaze Servisi . . . . . . . . . 020 7684 9900

DOKTOR - MEDICAL - HASTANE Doktor Teoman SIRRI MBE . . . . . . . . . . . . . . 020 8809 4414 Dr. T. Mustafa (Psikolog) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 8537 3559 Türk Göz Klinigi Vizyon Optik. . . . . . . . . . . . . . 020 8347 9220 DÜ⁄ÜN SALONLARI E⁄LENCE VE ORGAN‹ZASYON Aflk›n Catering ve Organizasyon. . . . . . . . . . . . 07912 993 113 Hazal Catering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 5764 6897 Kervan Dügün Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 1947 Prince and Princess Dügün salonu..........0203 538 91 32 .........................................0779 5151 745 Safak Catering & Wedding Organization . . . 020 7923 4990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4916 7811 ECZANELER Med-Chem Eczanesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 4855 Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

METAL ‹SLER‹ & HAVALIK Eral Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8556 4863 Ocean Havalık Temizleme Servisi. . . . . . . . . . 0776 6718 603 MUHASEBE BÜROLARI Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATASAN & CO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 7923 3814 020 8807 0248 020 8881 8844

OKULLAR Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622 PERDEC‹LER Eren Perde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47

EMLAKÇILAR Lords Property Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 5457 Fineks London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7871 4401

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVE İŞLERI Ada Glazing Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Jasmine Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8804 9065 Umut Camcı Pencereci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 1926 4497

ET TOPTANCILARI YILMAZ BUTCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075 0241 2263

PEST CONTROL & BÖCEK ‹LAÇLAMA Pest Line Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 2625

SİGORTA & F‹NANS VE KRED‹ KURULUŞLARI Strategy Finance & Insurance. . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083 İNŞAAT Complete builders Muzaffer Özsoy . . . . . . . 077 2584 4800

Hafta içerisinde TTFF binasında top-

RESTAURANTLAR Beyti Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efes 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezgi Türkü Evi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... Köyüm Restaurant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezzo Bar Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 7704 3165 020 7436 0600 020 8801 5101 0756 8066550 020 8808 7980 020 8800 8996

luğu istediklerini söyledi.

Kervan Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 1947 Pasha-Islington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7226 1454 SEYAHAT ACENTALARI ‹stanbul Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 4449 Tulip Holidays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8211 0001 AyshenTravel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 2674 SİGORTA ACENTALARI CLOVER INSURANCE SERVICES (Mr. Ali Osman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 1121 IMS SIGORTA GURUBU . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8805 2211 SÜPERMARKETLER fiirwan Food Centre Edmonton.... . . . . . . . . . . 020 8803 6688 fiirwan Food CentreEnfield . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8804 7977 fiirwan Food Centre Lordshiplare. . . . . . . . . . . 020 8826 3267 fiirwan Food CentrePalmers Green . . . . . . . . 020 8882 2582 ŞOFÖR OKULLARI Arda Drive fiöför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melek fiöför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayd›n fioför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-Tec fioför Okulu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smiles fioför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

075 0550 5504 078 7876 0234 079 5637 9797 078 8880 9083 079 3174 5397

TABELACILAR Sign Tech ( sign solutions& digital prints . . . . 208 804 9988 TAŞIMACILIK ŞIRKETLER‹ DEN!Z MAN&VAN TRANSPORT . . . . . . 07856 050 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07904 692 524 TEM‹ZL‹K ŞIRKETLER‹ Sunshine Cleaning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 589 758 TÜRK HAMAMI Turkish Hamam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7249 5554 WEB DESIGN /TASARIM Pro Web Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 659 47 45 ZÜCCACİYE Avrupa Mutfak Esyaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07853 762 555 Evim Züccaciye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07853 762 555


25

AVRUPA

LONDRA SPOR

1 Mayıs 2014 Perşembe

Ezel 1. Ligi Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Dumlupınar

16 12 2

2

62

18

P 38

Doğan Türk B.

15 11 1

3

37

26

34

Yalova

17 10 3

4

33

19

33

Kötüre

16 10 1

5

47

27

31

Pekünspor

17 8

2

7

36

39

23

Türkmenköy

15 6

0

9

20

40

18

Yeni Boğaziçi

17 5

2

10

20

37

17

Mevlana

16 4

2

10

36

45

14

Mehmetçik

16 2

2

12

19

68

8

Dumlupınar – Pekün

Pekün – Kötüre Mevlana – Dumlupınar DTB – Mehmetçik Y. Boğaziçi – Türkmenköy

1-2

Euromed TTFF Kupası Fenerbahçe – Kötüre 0-5

Ezel 2. Ligi Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Gaziantep

17 12 5

0

38

15

P 41

Yeşilada

17 11 4

2

53

33

37

Trabzonspor

17 10 4

3

39

17

34

Fenerbahçe

17 9

1

26

21

34

7

Türk Ocağı

17 9

1

7

44

48

28

Yavruvatan

18 8

3

7

61

45

27

Diyarbakır

18 6

3

9

45

70

21

Gürünspor

17 3

5

9

41

63

14

Gürünspor - Türk Ocağı Yeşilada - Fenerbahçe Gaziantep - Trabzonspor

Yeşilada –Gaziantep Gürün – Diyarbakır

1-1 5-5

Ersan & Co Veteran Ligi puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

P

Yeni Boğaziçi

18 16 2

0

55

11

50

İstanbulspor

18 14 2

2

62

15

44

Yalova

18 14 0

4

49

10

42

Türkmenköy

18 10 0

8

40

27

30

Eskişehir

18 6

3

9

25

42

21

Doğan T.B

18 6

1

11

23

33

19

Mersın İ. Y

18 5

2

11

21

45

17

Gaziantep

18 4

2

12

19

43

14

Ihlara

18 4

1

13

12

56

13

Türk Ocağı

18 3

3

12

15

42

12

Gaziantep Şampiyon Avrupa Gazetesi - AVA| Londra

G

aziantep 1-1 berabere tamamladığı Yeiilada maçı sonrasında şampiyonluk turu attı. Ezel 2. Ligi’nde bitime bir hafta kala lig lideri Gaziantep ile ikinci sırada bulunan Yeşilada karşı karşıya geldi. Yeşilada şampiyonluk umudunu son haftaya taşımak için sahadan mutlak galibiyet beklerken Gaziantep için beraberlik yeterli olacaktı. Maçta son dakikalarda Gaziantep 1-0 öne geçerek rahatladı uzatma dakikalarında Yeşilada skora denge getirdi ancak galibiyeti getirecek gol için zaman kalmadı. Gaziantep birkaç kez yükselip düştüğü 1. Lige bu kez şampiyon olarak yükselmiş oldu.

İkincilik kimin olacak Ezel 2. Ligin’de play off’da mücadele

TAKIMLAR

O

G B

M

A

Y

P

Yeni Boğaziçi

12 10 1

1

38

22

31

Fenerbahçe maçından galip gelerek vizeyi almaya çalışacak. Fenerbahçe bu karşılaşmadan galip ayrılıp Yeşilada’yı ikili averajla geride bırakmayı planlıyor. Ancak Fenerbahçe’nin ga-

AVA| Londra

beraberlikle girildi. Kalabalık bir

kazandırınca 2-0 mağlup durum-

seyirci topluluğu önünde oynanan

daki Yalova’da sinirler gerildi. Phi-

LFA Challange Cup finalinde sa-

karşılaşmada galibiyete yakın gö-

lip

rünen Yalova, mete’nin gereksiz

bulununca kırmızı kartla oyun dışı

rakibine

sert

harekette

Doğan TB

12 7

1

4

50

22

22

haya çıkan Yalova rakibi Tripa-

Yalova

12 6

1

5

36

28

19

mani karşısında maçı 70. Dakikaya

yere verdiği penaltı ve gördüğü

kaldı. Yalova oyunu 9 kişi ile ta-

Dumlupınar

12 5

2

5

27

20

17

Diyarbakır

12 5

1

6

45

46

16

kadar üstün götürürken gol yolla-

kırmızı kartla bir anda maçta ge-

mamladı. Şampiyonluk Tripa-

Pekün

12 4

0

8

27

55

12

rında gerekli vuruşları gerçekleşti-

riye düştü. Kaleci Uğur’un yanlış

mani’nin olurken Yalova ikincilik

6

remeyince son 20 dakikaya 0-0’lık

müdahalesi rakibe ikinci penaltıyı

kürsüsünde kaldı.

Mehmetçik

12 2

Akdeniz 21 yaşaltı kupası Doğan Türk Birliği - Y. Boğaziçi

0

10

10

38

Y. Boğaziçi – Yalova 4-3 Dumlupınar – Pekün (Dumlupınar hükmen galip)

Geri gelmek üzere

Aksular 16 Yaşaltı Ligi Puan Durumu TAKIMLAR

O G B

M

A

Y

Yeni Boğaziçi

15 12 2

1

30

16

38

WHR

15 6

1

8

23

47

19

ASE

15 6

0

9

37

15

18

Rap Aid

15 5

1

9

19

30

16

Yalova

15 4

1

10

18

12

13

Apswood

15 2

1

12

5

12

7

P

Aksular 14 Yaşaltı Ligi Puan Durumu TAKIMLAR

O G B

libiyeti durumunda Şampiyon Gazianteple oynayacak olan Trabzonspor’un galip gelmesi durumunda bu kez üçlü averajda Trabzonspor 1. Lige yükselen takım olacak.

Penaltılar ve kartlar yıktı Avrupa Gazetesi -

Vatan Catering 21 Yaşantı Ligi puan durumu

edecek takımlardan önce ligi ikinci olarak tamamlayıp doğrudan 1. Lige yükselecek takım olabilmek için 3 takımın kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Yeşilada son hafta oynayacağı

M

A

Y

P

Avrupa Gazetesi -

AVA| Londra

Marathon

9

5

0

3

11

21

18

WHR

9

4

0

5

20

24

12

ACE

9

3

1

4

22

12

10

sezon yeterli puan toplayamayarak küğme

Rap Aid

9

2

1

6

17

21

7

düşen Waltham Forest son maçını oynadığı

Ryman North liginde mücadele eden ve bu

Cumartesi maç sonrası biraraya gelerek sezon

SUPER LİG Puan Drumu G B

M

A

değerlendirmesi yaptı. Yeni yönetim ile his-

TAKIMLAR

O

Y

Av P

1.

Fenerbahçe

31 21 5

5

67 30

37 68

2.

Galatasaray

31 15 11 5

50 28

22 56

kararın alınacağı Cumartesi sonrasında gele-

seli LTD şirketi şekline dönüşmek üzere son

3.

Beşiktaş

31 15 10 6

49 31

18 55

cek sezon hedefini yeniden Ryman Lige

4.

Trabzonspor

31 13 10 8

48 35

13 49

5.

Sivasspor

31 15 4

dönme olarak belirleyen Waltham Forest alt

6.

Kasımpaşa

31 12 11 8

51 35

16 47

7.

KDÇ Karabük 31 12 10 9

30 28

2

12 56 52

4

49 46

8.

Gençlerbirliği

31 13 5

13 35 37

-2 44

9.

Bursaspor

31 11 8

12 34 42

-8 41

10. Akhisar Bld.

31 11 8

12 39 48

-9 41

11. Eskişehirspor

31 10 10 11 30 29

1

40

12. Torku Konya

31 10 7

0

37

13. Ç. Rizespor

31 9

14 42 42

10 12 38 40

yapı için AFC ile anlaşarak gelecek sezon daha geniş bir yapı içerisinde çalışma kararı aldı.

Doğan’a teselli Avrupa Gazetesi -

AVA| Londra

-2 37

14. Gaziantepspor 31 10 6

15 36 53

-17 36

15. K Erciyesspor 31 9

6

16 31 47

-16 33

16. Elazığspor

31 9

4

18 35 57

-22 31

17. MP Antalya

31 5

13 13 31 42

-11 28

iyi başlayan Yeni Boğaziçi 2-0 öne geçerken

18. Kayserispor

31 6

8

-26 26

ardından Yalova toparlanarak rakip ceza sa-

17 26 52

03 Mayıs 2014 Cumartesi

Gençlerbirliği 1-0 Bursaspor

KDÇ Karabük 15:30 Torku Konya Eskişehirspor 15:30 Kayserispor MP Antalya 15:30 Elazığspor K Erciyesspor 15:30 Gaziantepspor Galatasaray 19:00 Gençlerbirliği Beşiktaş 19:00 Kasımpaşa 04 Mayıs 2014 Pazar

Trabzonspor 2-1 Gaziantepspor 27 Nisan 2014 Pazar Kayserispor 1-3 KDÇ Karabük Torku Konya 4-0 Akhisar Bld. Eskişehirspor 0-1 K Erciyesspor Fenerbahçe 0-0 Ç. Rizespor Sivasspor 3-0 Beşiktaş Kasımpaşa 2-0 MP Antalya Elazığspor 0-1 Galatasaray

sında Yalova ile Yeni Boğaziçi karşılaştı. Maça

hasına yerleşti. Peş peşe gelen gollerle Yalova

25 Nisan 2014 Cuma 26 Nisan 2014 Cumartesi

Vatan Catering 21 Yaşaltı ligi son karşılaşma-

Ç. Rizespor 15:30 Sivasspor Bursaspor 15:30 Trabzonspor Akhisar Bld. 19:00 Fenerbahçe

3-2 öne geçerken ikincilik için ihtiyacı olan galibiyete yaklaştı. Ancak maçın son bölümlerinde

kondisyon

yetersizliği

Yeni

Boğaziçi’nin maçın kontrolünü eline geçirmesine neden oldu. Son 10 dakikada gelen iki gol Yeni Boğaziçi’ne 4-3’lük galibiyet getirirken Doğan Türk Birliği’de lig ikinciliğini kazanmış oldu.


1mayis2014avrupagazete  

avrupa gazete, avrupa newspaper, e gazete

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you