__MAIN_TEXT__

Page 1


EKSLIBRIS킨 PARODOS KATALOGAS THE CATALOG OF EX LIBRIS EXHIBITION

LIETUVOS MEDICINA

Lithuanian medicine 2014

70 LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA LITHUANIAN LIBRARY OF MEDICINE


UDK 61(474.5)(084)

SUDARYTOJOS / DIRECTORS

Viktorija Daniliauskaitė Milda Dainovskytė

Regina Vaišvilienė KONSULTANTAS / CONSULTANT

Valerijonas Vytautas Jucys REDAKTORĖ / REDACTOR

Janina Valančiūtė VERTĖJA / TRANSLATOR

Emilija Cibutavičiūtė DIZAINERIS / DESIGNER

Vilmantas Žumbys RĖMĖJAI / SPONSORS

UAB Berlin-Chemie Menarini / Berlin-Chemie Menarini, Ltd Lietuvos gydytojų sąjunga / Associasion of Lithuanian Doctors Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts VDA Grafikos katedra / VAA Department of Graphics Lietuvos dailininkų sąjunga / Lithuanian Artists' Association

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA, 2014

ISBN 978-9986-763-36-9


TURINYS / CONTENTS

ĮŽANGA / PREFACE

Edmundas Mažrimas

/ 35

Viktorija Daniliauskaitė

/ 04

Henrikas Mazūras

/ 36

Milda Dainovskytė

/ 08

Monika Micevičiūtė

/ 37

Živilė Minkutė

/ 38

/ 10

Benas Narbutas

/ 39

Urtė Baranauskaitė

/ 11

Jūratė Narmontaitė

/ 40

Žilvinas Bražukas

/ 12

Antanas Olbutas

/ 41

Dominykas Canderis

/ 13

Irinas Panaskova

/ 42

Miglė Ceinorytė

/ 14

Vladimiras Panaskovas

/ 43

Aušra Čapskytė

/ 15

Julija Panova

/ 44

Jonas Čepas

/ 16

Vytautas Petronis

/ 45

Alfonsas Čepauskas

/ 17

Ramūnas Petrusevičius

/ 46

Milda Dainovskytė

/ 18

Jeronimas Seibutis

/ 47

Rima Gaižauskaitė

/ 19

Karolis Simaitis

/ 48

Juozas Gecevičius

/ 20

Linas Spurga

/ 49

Gabrielė Gikytė

/ 21

Povilas Šiaučiūnas

/ 50

Daiva Gudelytė

/ 22

Rūta Tarasevičiūtė

/ 51

Daliutė Ivanauskaitė

/ 23

Vaiva Vaišvilaitė

/ 52

Austėja Jakaitė

/ 24

Ugnė Žilytė

/ 53

Valerijonas Vytautas Jucys

/ 25

Irtas Žmuida

/ 54

Natalija Jurevičienė

/ 26

Goda Žmuidaitė

/ 55

Virginija Kalinauskaitė

/ 27

Rasa Žmuidienė

/ 56

Gerutis Kalpokas

/ 28

Vilmantas Žumbys

/ 57

Aistė Kanapickaitė

/ 29

Živilė Žviliūtė

/ 58

Vasarė Krugždaitė

/ 30

PRIEDAS / APPENDIX

/ 60

Vladas Kudaba

/ 31

Technikų žymėjimas

/ 64

Klemensas Kupriūnas

/ 32

Marking of techniques

/ 64

Marija Marcelionytė-Paliukė

/ 33

Ekslibrisų sąrašas

/ 65

Austėja Masevičiūtė

/ 34

List of ex libris

/ 65

DALYVIAI / PARTICIPANTS

Valentinas Ajauskas


04/05

Tegu neužgęsta šviesa, sklindanti iš Jūsų širdžių, iš Jūsų rankų, laikančių knygą ir tiesiančią ją kitiems. JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, LMB SVEČIŲ KNYGA, 2000

LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKAI - 70

Žmogaus bendravimo spektras su knyga yra labai platus. Žmogus knygas rašo, skaito, studijuoja, renka, dovanoja. Knygos dovanojimas ar skolinimas suartina žmones. Yra žmonės knygiai. Yra knygos su istorijomis, yra knygos be istorijų. Įrašai ranka, pastabos, papildymai, nuorodos, nuotraukų ar atitinkamų iškarpų įklijavimas, sudžiūvę augalų žiedai ar lapai, knygos su autografais, dovanojamų knygų įrašai – visa tai kuria knygos istoriją. Knyga jau ne našlaitė. Knygos, turinčios įklijuotą lapelį su įrašu „Ex libris“ lotynų k. (lietuvių k. „Iš knygų“) rodo, kad knyga priklauso asmeniui ar įstaigai. Knygos ir jos savininko pasauliai suartėja, vienas kitą papildo. Knygos, rašytos ranka, spausdintos (Europoje nuo XVI a.), įvairiausiai reprodukuotos, dabar – elektroninės. Ir visa tai – knygos. Jeigu knyga patinka, jei ji brangi, tuomet sakoma: „Tai mano knyga“. Ir tai užrašoma, ant odinių viršelių įspaudžiamas reljefas, ženklas, tarsi galvojama apie knygos amžiną gyvenimą. Didžiuojamasi, kad tai „mano knyga“, kad ją galima turėti, prabangiau ar kukliau įrišti, papuošti – pakyla knygų ir savininkų vertė, orumas. Senosios spausdintos ar rankraštinės knygos su kiekvienu pragyventu šimtmečiu darosi vis iškilesnės, svarbesnės. Dar gi pati knyga užsegama metalinėmis kabėmis, lyg patvirtinančiomis jos materialumą – knyga užrakinama, knyga saugojama. Tai, kas joje įrašyta, nupaišyta – slepiama. Bet yra ir žodžiai „Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet, Ir tatai skaitidami permanikit“ (M. Mažvydas, 1547 m.). Neskaitoma knyga – lyg žmogus,

stovintis už užrakintų durų. Kai knyga atverčiama, atsiveria jos pasaulis – minčių, vaizdų, erdvės pasaulis. Pirmasis lietuviškas ekslibrisas siekia XVI amžių (V. Kisarauskas. Lietuvių ekslibrisas.1991). Vienas iš lietuviško ekslibriso suklestėjimo laikotarpių – XX amžiaus 7-10 dešimtmečiai. 1966 m. Lietuvos dailininkų sąjungoje įsikūrė ekslibriso sekcija, kuriai vadovauja (su pertrauka) dailininkas Vytautas Valerijonas Jucys. Lietuvių dailininkai dalyvauja tarptautinėse parodose, pelno garbingus apdovanojimus. Ekslibrisai kuriami miestų jubiliejams, įvairiems įvykiams, kongresams, atskiroms temoms pažymėti. Tačiau išlieka ir ekslibrisas, sukurtas asmeniui, asmens bibliotekai kaip draugiškumo ar dėkingumo ženklas. Daug ekslibrisų sukurta medikams, su medicina susijusioms įstaigoms ar jų bibliotekoms. Lietuvos medicinos biblioteka turi nemažą ekslibrisų, medicinos tema, rinkinį (daugiau kaip 600 vnt.), kurį sudaro užsienio ir lietuvių dailininkų darbai. Pirmoji paroda – konkursas „Lietuvos medicina“ įvyko 1994 m. minint bibliotekos penkiasdešimtmetį. Parodą kuravo ir katalogą sudarė menotyrininkas Donaldas Strikulis. Dalyvavo 39 autoriai iš 16 pasaulio šalių. Laureatais tapo Aušra Čapskytė, Alfonsas Čepauskas ir Alina Karslone. Antrosios parodos, surengtos 2004 m., tikslas buvo surinkti kuo daugiau lietuvių autorių darbų medicinos tematika. Į kvietimą dalyvauti atsiliepė 59 dailininkai, pristatyta daugiau kaip 290 ekslibrisų. Išleistas kata-


logas, kuris tapo vienu iš šaltinių, tyrinėjant Lietuvos medicinos ekslibriso istoriją. Turime senų ekslibrisų, sukurtų 1958 m. (dailininkė Irena Žemaitytė-Geniušienė), 1962 m. (dailininkė Laima Bronislava Pučkoriūtė), 1963 m. (dailininkė Lili Janina Paškauskaitė). Tarabildų šeima padovanojo du Domicelės Tarabildienės ekslibrisus. Dauguma darbų sukurti tradicinėmis, klasikinėmis linoraižinio, oforto ir kt. technikomis. Šiai, jau trečiajai parodai, darbus pristatė 48 autoriai. Be nuolatinių dalyvių, atsirado jaunimo būrys. Mintį kreiptis į VDA studentus inspiravo skyriaus vedėja Regina Vaišvilienė. Bendravimo siela tarp bibliotekos ir VDA tapo Milda Dainovskytė. Bendradarbiavimas prasidėjo 2013 m., kai Milda surengė mūsų bibliotekoje savo estampų parodą. Vėliau kilo idėja supažindinti studentus su mūsų ekslibrisų kolekcijos dalimi ir paskatinti juos pačius kurti ekslibrisus. Įdomu, kad atsirado ne tik konkretiems

asmenims, bet ir medicinos profesijai skirtų ekslibrisų "Onkologui", "Neuropatologui" ir kt. Prie ekslibriso dar užrašyti ir autoriaus komentarai. Apsidžiaugiau, kad šio bendravimo tęstinumas – ekslibrisų kūrimas savo dėstytojams. Parodoje taip pat dalyvavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai (dėstytoja dailininkė Virginija Kalinauskaitė). Atskirą vietą rinkinyje sudaro dailininko Klemenso Kupriūno kūryba. Jis kuria ekslibrisus įvairiomis technikomis. Visiems bibliotekos darbuotojams skyrė po ekslibrisą, taip juos paminėdamas ir pagerbdamas. Nepaisydami naujų elektroninių technologijų, daugelis autorių naudoja tradicines technikas (linoraižinys, sausa adata, ofortas). Mūsų laikmečio bėgime, nerime ir blaškymęsi sukurtas ekslibrisas įklijuotas į knygos priešlapį, kaip ir visais laikmečiais, suteikia pastovumo įspūdį, priverčia stabtelti ir pasigrožėti praturtinta knyga.

VIKTORIJA DANILIAUSKAITĖ, LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA, 2014


06/07

May this light never fade away, pouring from your hearts and your hands which hold a book and hand it to others. JUSTINAS MARCINKEVIČIUS, LML GUEST BOOK, 2000 LITHUANIAN LIBRARY OF MEDICINE CELEBRATES 70

People interact with a book in various ways. People write books, read, study, collect, give as gifts. People become closer to each other when they lend or give books as a gift to each other. There are book addicts. There are books with long histories, there are books with no histories. Handwritten inscriptions, comments, notes, references, attached photos or cutouts, dried flowers and leaves, books with signatures, inscribed wishes – all that creates the history of a book. Book is not an orphan anymore. Books that have an inscription „Ex libris“ („From

Book which is not read is like a person standing behind the closed door. When it is opened, the whole world of thoughts and visions is open. The first Lithuanian ex-libris goes back to the 16th century (V. Kisarauskas „Lithuanian ex-libris“ Vilnius 1991). Lithuanian ex-libris was thriving in 1960-2000. In 1966 Lithuanian Artists' Association founded ex-libris section, it‘s president is artist Vytautas Valerijonas Jucys. Lithuanian artists participated in international exhibitions, were honoured and awarded. Ex-libris were

books“ (latin)) belong to someone, a person or a company. A book ant it‘s owner get closer, they complete each other. Books, handwritten or printed (in Europe from 16th century), reproduced (photographed), digital books in our days. All that are books. If you like a book, it is dear to you then you would say „This is my book“. That gets written down, printed on leather cases, marked as if thinking that a book is everlasting. People are proud that it is „their book“, they own it, bind it in a simple or fancy way – both book and owner rise up and earn more dignity. Old printed and handwritten books with every century become more valuable and important. Same book can have metal bindings as if accepting that it‘s just a substance – book is locked and taken care of. All what‘s written or drawn inside is kept under secret. But there are words: „Brothers, sisters, take me and read me, And reading, consider this“ (M. Mažvydas, 1547 m.).

being created for city anniversaries, occasions, congresses. Still there were ex-libris created for a person, personal libraries as a sign of friendship or appreciation. Many ex-libris were created for doctors, medicinal institutions and their libraries. Our Medicine Library of Lithuania has a wide collection of medicine themed ex-libris (more than 600 pieces) consisting of both Lithuanian and foreign artists work. The first exhibition/competition „Lithuanian medicine“ happened in 1994 when library was celebrating it‘s 50 years anniversary. The exhibition was organised by art critic Donaldas Strikulis. It included 39 artists from 16 countries. The winners were Aušra Čapskytė, Alfonsas Čepauskas ir Alina Karslone. The main goal of the second exhibition in 2004 was to collect as many Lithuanian medicine themed artworks as possible. 59 artists participated and presented over 290 ex-libris. Published


catalogue became one of the sources when researching Lithuanian medicine ex-libris history. We have old ex-libris, created in 1958 (Irena Žemaitytė-Geniušienė), 1962 (Laima Bronislava Pučkoriūtė), 1963 (Lili Janina Paškauskaitė). Tarabilda family donated two of Domicelė Tarabildienė ex-libris. Most of the pieces were created in traditional linocut, etching and other techniques. For this already third exhibition artwork was presented by 48 authors. Among the usual names we have a group of youth. The idea to look into the artwork of Vilnius Academy of Arts students was inspired by Regina Vaišvilienė. Communicator between the library and Academy became Milda Dainovskytė. Communication started in 2013 when Milda organised her print exhibition at the library. Later an idea was born to encourage students create ex-libris and introduce them to our collec-

tion. New ex-libris dedicated to oncologist and neurologist appeared. Also new ex-libris now had artists notes. I was glad to see that this collaboration continued – exlibris were created for academy teachers.Exhibition included pieces from Vilnius Technology and DesignCollege students (teacher Virginija Kalinauskaitė). Special place in this collection has artist Klemensas Kupriūnas. He creates ex-libris with various techniques, does a lot of drawing. Every person working in the library received an ex-libris from him. Despite the modern technology many authors still use traditional techniques – linocut, dry needle, etching. These days when there is so much anxiety, running around in circles, confusion, ex-libris attached to the book just as in the old days gives the impression of stability, we stop for a moment to appreciate the beauty of a book.

VIKTORIJA DANILIAUSKAITĖ, LITHUANIAN LIBRARY OF MEDICINE, 2014


08/09

Nedidukėje kartoninėje papkėje glaudėsi 80 mažosios grafikos kūrinių. Smalsu buvo kiekvieną iš jų atsargiai, kruopščiai ištraukti iš voko. Paslapčia galėjau paliesti jų paviršius, pauostyti ir rankose laikyti savotišką Lietuvos grafikos istorijos gabalėlį. Visa tai dėka jaukios pažinties ir bendravimo su parodų kuratore, grafike Viktorija Daniliauskaite. Susitikimuose ir pašnekesiuose gimė idėja įtraukti VDA Grafikos katedros studentus į būsimą parodą “Lietuvos medicina. 2014”. Prieš tai nutarta surengti archyvinių medicinos eklsibrisų parodą, kad supažindinti su šiuo šiek tiek pamirštu žanru. 62 kūriniai iš LMB kolekcijos buvo eksponuoti Vilniaus dailės akademijoje. Paroda atidaryta 2014 m. kovo 20 d. eksperimentinėje erdvėje ’’5 malūnai’“.Įgyvendintas tikslas sudominti studentus ir leisti pamatyti originalius 1959-2004 m.

Eksponatu tapo ir kartotekinė spinta. Atvėrus stalčiukus ten rikiavosi eilės kortelių. Raktiniai žodžiai, žymintys skyrelius, dėliojo paradoksalias, gal net poetiškas kombinacijas. Interjerinis „inkliuzas“ mestelėjo tiesioginę nuorodą apie istoriją ir kintančias vertybes. Jaukaus atidarymo metu apie ekslibriso raidą studentams pasakojo menininkai Viktorija Daniliauskaitė, prof. Mikalojus Vilutis, bei ilgam subūręs aplink save studentų ratą istorijomis dalinosi prof.Antanas Kmieliauskas. Viso to rezultatas, studentai ir dėstytojai sukūrę naujus ekslibrisus 2014 m. parodai „Lietuvos medicina. 2014“. Ekslibriso forma turinti aiškią žymėjimo funkciją ir struktūrą jauniausios kartos grafikų rankose šiek tiek kito. Kai kurių formatai drąsiai „ūgtelėjo“, metalo, linoleumo plokštelės peraugo knygų viršelius. Idėjiškai suabstraktėjo, kai ku-

sukurtus ekslibrisus. Jų vertė laikmečio svoris, kintančios aplinkybės (atnešusios ar atėmusios),srovės rezgusios virsmą ir aktualijas. Grafikos klasikus ekspozicijoje papildė jauna menininkė Eglė Ruibytė su ekslibriso interpretacija pavadinimu „6,8x6,8“. Seneliui Stasiui Ruibiui dedikuotas ekslibrisas, rastas tarp senų knygų, niekada jo nepažinusiai anūkei padiktavo instaliaciją, kurioje grafikė styguoja tarybinių metų išplėšytą vaistų katalogą. Šilkografijos technika kartodama, spausdama pilkų pustonių 6,8x6,8 cm kvadratą užsimena apie daugybę kartų girdėtus pasakojimus, šešėlius pasiklydusius tarp formulių.

rie skirti nebe personalijoms, o įstaigoms, medicinos šakoms, sergančiųjų bendruomenėms. Galima aptikti subtilių užuominų, nuojautų. Taip pat jie papildė savo kūrinius žodiniais komentarais. Gausiai naudojamos tradicinės grafikos technikos: ofortas, akvatinta, litografija. Metalinėmis raidėmis-literomis rinkti tekstai derinami su linoleumo, sausos adatos atspaudais. Džiugina būsimo absolvento Vilmanto Žumbio iniciatyva kuriant parodos katalogą. Ramiai, dėmesingai ir lanksčiai buvo dėliojami leidinio puslapiai. MILDA DAINOVSKYTĖ, VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA, 2014


A tiny cardboard file holder was hiding eighty small print pieces. I was curious to take them out of the case one by one. I could secretly touch the surface, smell and hold in my hands a piece of Lithuanian print history. All of this thanks to a cozy friendship and communication with the exhibitions organiser and print artist Viktorija Daniliauskaitė. Our meetings and conversations led to an idea to include students of Vilnius Academy of Arts to the future „Lithuanian Medicine 2014“ exhibition and to organise archival ex-libris exhibition to introduce students to this little forgotten form. 62 pieces which belong to Medicine Library of Lithuania were exhibited in Vilnius Academy of Arts. Exhibition was opened on the 20th of March 2014 in an experimental space „5 Mills“. The goal was reached, students were able to see original ex-libris created in 1959-2004 and got interested. Ex-libris value lies in the passed time, different circumstances, art trends. Among the famous printers a young artist Eglė Ruibytė was included with her ex-libris interpretation titled „6,8x6,8“. Ex-libris found in between the old books, was dedicated to her grandfather Stasys Ruibys whom she never met, it led her to the creation of installation of an old looking drugs prescription catalogue. Using silk-screen

technique she keeps on printing 6,8x6,8 cm size squares which tell the story of dull memories, shadows lost in between the formulas. A file-cabinet became one of the objects in the exhibition. In the open drawers one could find tons of cards. The keywords were almost poetic combinations. This interior detail talked about history, changing values. During the opening the history of ex-libris was presented by the artist Viktorija Daniliauskaitė, professor Mikalojus Vilutis and professor Antanas Kmieliauskas. As a result students and teachers created new ex-libris for the 2014 exhibition „Lithuanian Medicine.2014“. Quite clear and traditional ex-libris form started to change in the hands of young printers. They got bigger, metal, linoleum plates were larger than book covers. Abstract ideas, some of them were meant not for individuals but institutions, faculties, ill communities. They also included written notes to their pieces. Traditional print techniques were used widely: aqua fortis, etching, lithography. Metal letters – types – were used to print text, it was combined with linoleum, dry needle print. Vilmantas Žumbys initiative is highly appreciated in creating the catalogue for the exhibition. He put the pages together in a calm, attentive, flexible way. MILDA DAINOVSKYTĖ, VILNIUS ACADEMY OF ARTS, 2014


10/11

G.U탑daviniui cad / 45x30 2014 VALENTINAS AJAUSKAS / 1948

v.g.ajauskai@gmail.com Filaret킬 g. 85/33-3, Vilnius


Oftalmologijai c4, lit / 120x120 2014 URTĖ BARANAUSKAITĖ / 1994

urtycka@gmail.com Vėjų g. 35 a, Riešės km., Vilniaus raj. Ekslibrisą skiriu ne konkrečiam asmeniui, o oftalmologo profesijai ir jos pasiekimams. / I dedicate this ex-libris not to a specific person, but to ophthalmology and what it has achieved.


12/13

Žarnauskui c4 / 65x92 2014 ŽILVINAS BRAŽUKAS / 1993

zilvinas.brazukas@gmail.com Bažnyčios g. 13-30, Marijampolė Išgalvotam virškinamojo trakto ligų gydytojui. / To a fictionary digestive tract doctor.


Onkologijai c4, lit / 66x71 2014 DOMINYKAS CANDERIS / 1994

dominykas.canderis@icloud.com Širvintų g. 3, Kaunas


14/15

Chirurgui x3/col / 75x90 2014 MIGLĖ CEINORYTĖ / 1994

migleceinoryte@gmail.com V.Mykolaičio-Putino g. 8-9, Vilnius


Juozui Pundziui mt/col / 140x105 2010 AUŠRA ČAPSKYTĖ / 1966

info@ausrosgrafika.lt Žirmūnų 19-61, Vilnius


16/17

Gydytojui X mt / 100x150 2014 JONAS ÄŒEPAS / 1976

jonascepas@yahoo.com Parko g. 28-19, Vilnius


Jaunučiui Tamašauskui c3/col / 125x80 2007 ALFONSAS ČEPAUSKAS / 1929

fonsas.cepauskas@gmail.com T.Ševčenkos g. 29-14, Vilnius


18/19

Cemacho Šabado įkurtai organizacijai OZE c3, c5 / 43x50 2014 MILDA DAINOVSKYTĖ / 1989

dainovskyte.milda@gmail.com Gailestingųjų seserų g. 5, Vilnius Ekslibrisas, skirtas pagerbti Žydų sveikatos apsaugos draugijos įkūrėjo Cemacho Šabado 150-ąsias metines. / Ex-libris dedicated to honour Jews Health Insurance Association founder Cemach Šabad 150 years anniversary.


Rimantui Kėvalui c8 / 135x118 2009 RIMA GAIŽAUSKAITĖ / 1954

ryme.liucija@gmail.com A.Mickevičiaus g. 32-2, Vilnius


20/21

Saltininkų Daivai mt / 100x80 2014 JUOZAS GECEVIČIUS / 1930

Antakalnio g. 118-37, Vilnius


Neurochirurgijai x3/col / 78x82 2014 GABRIELĖ GIKYTĖ / 1993

Žemynos g. 12-78, Vilnius


22/23

Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei cad / 85x130 2013 DAIVA GUDELYTÄ– / 1968

diva.gudelyte@gmail.com Parko g. 8-4, Vilnius


Almai Žiemelienei x3/col / 130x130 2014 DALIUTĖ IVANAUSKAITĖ / 1958

daliute.ivanauskaite@gmail.com Tolimosios sodų 1-oji g. 40, Vilnius


24/25

Alinai Stigienei c3/col / 50x50 2014 AUSTĖJA JAKAITĖ / 1994

au.jakaite@gmail.com Trakų g. 12-28, Vilnius


Antanui Vileišiui x3/col / 113x75 2006 VALERIJONAS VYTAUTAS JUCYS / 1930

Kalvarijų 160-228, Vilnius


26/27

Julijai Postolskajai c3 / 100x100 2014 NATALIJA JUREVIČIENĖ / 1948

natasa.jureviciene@gmail.com Sausio 13-osios g. 13, Vilnius


Antanui Sučylai c3/col / 75x125 2014 VIRGINIJA KALINAUSKAITĖ / 1957

v.kalinauskaite@gmail.com Antakalnio g. 104-27, Vilnius


28/29

Liutaurui Labanauskui x3 / 85x80 1997 GERUTIS KALPOKAS / 1923


Astai Balčiūnienei x1 / 82x71 2014 AISTĖ KANAPICKAITĖ / 1992

akanapickaite@gmail.com Aguonų g. 19-203, Vilnius


30/31

VŠĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui l / 50x100 2014 VASARĖ KRUGŽDAITĖ / 1992

vasarekru@gmail.com Pylimo g. 22-15, Vilnius


Karo medicinos tarnybos bibliotekai cad / 93x113 2007 VLADAS KUDABA / 1949

vladaskudaba@gmail.com Didlaukio g. 58-36, Vilnius


32/33

Tranauskui p / 65x97 2014 KLEMENSAS KUPRIŪNAS / 1951

Pušyno g. 99, Utena


Aurimui Andriušiui s / 110x70 2014 MARIJA MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ / 1977

marija.marcelionyte@gmail.com Santakos g. 71, Grigiškės, Vilnius


34/35

Laimutei Vaišvilienei c4 / 115x70 2014 AUSTĖJA MASEVIČIŪTĖ / 1994

neauste@gmail.com Vilniaus g. 100B-33, Ukmergė


Lietuvos medicinos bibliotekai x3 / 60x57 2012 EDMUNDAS MAŽRIMAS / 1954

paveldas@zebra.lt Miško g. 8-7, Tauragė


36/37

Reginai ir Arturui Milašauskams cad / 60x114 2014 HENRIKAS MAZŪRAS / 1954

mazuras@elekta.lt Kniaudiškių g. 35-39, Panevėžys


Vilniaus universiteto vaistinei c3 / 100x100 2014 MONIKA MICEVIČIŪTĖ / 1992

miceviciute.m@gmail.com Miglos g. 13-1, Vilnius Ekslibris, skirtas Vilniaus Universiteto vaistinei, vienai iš seniausių vaistinių Lietuvoje. Jame pavaizduotos kolbos, gyvatės nuodai. Kuriama istorija, kaip anuomet vaistininkai gamindavo vaistus. Ši gamybos tradicija Universiteto vaistinėje vis dar gyvuoja. Norėjau, kad tai atsispindėtų ekslibrise. / Ex-libris dedicated to Vilnius University pharmacy, one of the oldest pharmacies in Lithuania. It shows flasks, snake poison. The story is being created how medicine used to be made. Pharmacists still use the same technology in University pharmacy. I wanted to show this in my ex-libris.


38/39

Gintarui Karalevičiui c4 / 37x87 2014 ŽIVILĖ MINKUTĖ / 1990

eliviz.m@gmail.com Latako g. 2-224, Vilnius


Kardiologams kon / 80x94 2014 BENAS NARBUTAS / 1959


40/41

Jonui Basanavičiui x1 / 79x69 2014 JŪRATĖ NARMONTAITĖ / 1992

jurate_narmontaite@yahoo.com Eišiškių sodų 16-oji g. 38, Vilnius Ekslibrisas sukurtas remiantis originaliu dr. J. Basanavičiaus karpiniu. / Ex-libris created after the original dr J. Basanavičius trimming.


Inai Piličiauskienei mt / 75x95 2014 ANTANAS OLBUTAS / 1943

antanas.olbutas1943@gmail.com I.Šimulionio g. 4-155, Vilnius


42/43

Uriel Adar, M.D c3 / 85x62 2010 IRINA PANASKOVA / 1965

irina_art@yahoo.com Architekt킬 g. 102-2, Vilnius


Alfredui Smailiui c3, c4 / 113x79 2012 VLADIMIRAS PANASKOVAS / 1941

vpkd@takas.lt MaciuleviÄ?iaus g. 51, Vilnius


44/45

Rentgenologams c4, lit / 75x63 2014 JULIJA PANOVA / 1994

julia-panova@yahoo.co.uk RinktinÄ—s g. 45-54, Vilnius


Algimantui Marcinkevičiui egr / 115x85 2014 VYTAUTAS PETRONIS / 1923

Vaižganto g. 62-25, Vilnius


46/47

Artūrui Maršalkai c3, c5 / 72x74 2014 RAMŪNAS PETRUSEVIČIUS

ramunas.petrusevicius@gmail.com Antakalnio 56-120, Vilnius


Centro poliklinikai c3 / 60x75 2014 JERONIMAS SEIBUTIS / 1990

jeronimasseibutis@gmail.com Totori킬 g. 19-15, Vilnius


48/49

Lietuvos medicinai c3 / 79x96 2014 KAROLIS SIMAITIS / 1990

karoliuxsim@gmail.com Ievos kalno g. 14A-6, Neringa


VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei c3, c5 / 84x53 2014 LINAS SPURGA / 1992

habitat285@gmail.com Neužmirštuoliųg. 6-9, Vilnius


50/51

Viliui Rudaičiui x3 / 88x63 2011 POVILAS ŠIAUČIŪNAS / 1948

povilas48@yahoo.com Šiaulių g. 76, Panevėžys


Daliai Žiupsnytei c3 / 193x171 2014 RŪTA TARASEVIČIŪTĖ / 1988

ruta.taraseviciute@gmail.com Gedimino g. 128-1, Kaišiadorys


52/53

EX LIBRIS

ODONTOLOGĖ BRAZYTĖ

V. Vaišvilaitė 2014

Laurai Brazytei mt / 50x60 2014 VAIVA VAIŠVILAITĖ / 1985

vaiva.vaisvilaite@gmail.com Lizdeikos 29, Vilnius Ekslibrisas - sveikinimas jaunai gydytojai, pergalingai įveikusiai mokslus, suspindusiai plačia šypsena ant įtempto karjeros pradžios lyno! / Ex-libris – a congratulation to a young doctor who finished her studies and now smiles widely at the beginning of her career.


Medicinos seserims c3 / 63x185 2014 UGNĖ ŽILYTĖ / 1979

ugne.zilyte@gmail.com Liepkalnio g. 32-1A, Vilnius Aliejinė lempa – tarptautinis medicinos seserų ir slaugytojų simbolis, siejamas su legendine med. seserimi Florence Nightingale ( vadinama „Ponia su lempa“), bei šios profesijos ypatumais – budėjimu prie ligonio ir dieną, ir naktį. / Oil lamp – international medicine sisters and nurses symbol. It‘s connected with a nurse Florence Nightingale (called „The lady with a lamp“) and the peculiarities of this profession – nursing patients both day and night.


54/55

Liutaurui Labanauskui cad / 40x70 2014 IRTAS ŽMUIDA / 1965

irtas@praktis.lt Minties Rato g. 12, Kaunas


Liutaurui Labanauskui mt / 110x70 2014 GODA ŽMUIDAITĖ/ 1995

godzila2009@gmail.com Minties Rato g. 12, Kaunas


56/57

Liutaurui Labanauskui c3 / 100x32 2014 RASA ŽMUIDIENĖ / 1965

r.veigeltaite@gmail.com Minties Rato g. 12, Kaunas


Ramūnui Unikui x3/col, lit / 77x50 2014 VILMANTAS ŽUMBYS / 1992

vilmantas.zumbys@gmail.com Latako g. 2-415, Vilnius Mano puikios draugės, puikus tėtis, tiesiog – puikus žmogus. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Intervencinės kardiologijos skyriaus vadovas, docentas, medicinos mokslų daktaras. / My good friend‘s great dad – just an amazing person. Health Science Doctor, Director of Cardiology in Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos.


58/59

Kęstučiui Pranckevičiui mt / 95x90 2014 ŽIVILĖ ŽVILIŪTĖ / 1971

zivileziv@gmail.com D.Gerbutavičiaus g. 10-127, Vilnius


60/61

Lietuvos gydytojų sąjungos ženklas 1993 JŪRATĖ GENTVAINYTĖ / 1959


PRIEDAS / APPENDIX

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto herbas 2010 ROLANDAS RIMKŪNAS / 1963


62/63

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos herbas 2010 ROLANDAS RIMKŪNAS / 1963


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos herbas 2010 ROLANDAS RIMKŪNAS / 1963


64/65

c3

ofortas / etching

c4

sausa adata / dry point

c5

akvatinta / aquatint

c8

linoleumo graviūra / lino gravure

l

litografija / lithography

mt

mišri technika / mixed technique

s

šilkografija / silk screen

x1

medžio raižinys / woodcut

x3

linoraižinys / linocut

cad

kompiuterinė technika / computer technique

col

kelios spalvos / few colors

lit

literos / sorts

egr

skaitmeninė reprodukcija / digital reproduction

p

piešinys / drawing

kon

kongrevas / gravure


EKSLIBRISŲ SĄRAŠAS / LIST OF EX LIBRIS

AJAUSKAS VALENTINAS

TECHNIKA / MATMENYS / METAI

Gražinai Pačesienei

cad

55x40

2014

G. Uždaviniui

cad

45x30

2014

Neurologui

c4, lit

130x100

2014

Oftalmologijai

c4, lit

120x120

2014

Oftalmologijai

c4, lit

120x120

2014

Žarnauskui

c4

65x92

2014

Žarnauskui

c4

65x92

2014

Onkologijai

c4, lit

75x173

2014

Onkologijai

c4, lit

66x71

2014

Krūties vėžiu sergančioms

c4, lit

57x100

2014

Onkologijai

c4, lit

60x55

2014

Chirurgui

x3/col

75x90

2014

Jonavos ligoninei

x3/col

81x95

2014

Ryčiui Daukšiui

mt/col

105x110

2009

Vytautui Triponiui

mt/col

130x100

2009

Marijai Vencienei

mt/col

105x95

2007

BARANAUSKAITĖ URTĖ

BRAŽUKAS ŽILVINAS

CANDERIS DOMINYKAS

CEINORYTĖ MIGLĖ

ČAPSKYTĖ AUŠRA

Elonai Juozaitytei

egr

130x90

2009

Laimonui Griškevičiui

mt/col

120x120

2009

Rasai Jančiauskienei

egr

130x115

2009

Feliksui Jankevičiui

mt/col

110x110

2009

Raimundui Sakalauskui

mt/col

150x100

2009

Aleksandrui Laucevičiui

mt/col

130x105

2009

Ugniui Mickiui

mt/col

110x140

2009


Jolantai ir Alvydui Česams

mt/col

165x110

2009

Aurimui Kvikliui

mt/col

120x95

2008

Konstantinui Povilui Valuckiui

mt/col

130x105

2009

Juozui Pundziui

mt/col

140x105

2010

Dainiui Pavalkiui

mt/col

150x100

2010

Vaclovui Jurkuvėnui

mt/col

105x140

2012

egr

115x110

2013

Ramunei Lauciuvienei Algirdui Utkui

egr

115x95

2012

V.Kučinskui ir Z.A.Kučinskienei

mt/col

110x130

2009

Jovitai Vareckienei

mt/col

130x75

2005

Laimai Griciūtei

mt/col

130x75

2010

Valentinui Mačiuliui

mt/col

90x115

2009

Daliai Triponienei

mt

130x110

2008

Mantvyliui Kociui

mt

113x110

2007

Evaldui Laurenčikui

mt

95x78

2006

Vilniaus universiteto onkologijos institutui

mt

130x90

2005

Vilniaus universiteto onkologijos institutui

mt

120x100

2005

A. Mudėnui

mt

65x60

2002

Audronei Lukšytei

mt

75x50

2003

Jurgai Laurenčikienei

mt

120x100

2006

Algimantui Jasulaičiui

mt

80x70

1999

Gydytojui X

mt

100x150

2014

Gydytojui X

mt

100x150

2014

Gydytojai X

mt

215x192

2014

Jaunučiui Tamašauskui

c3/col

125x80

2007

G.K.Mockui

c3/col

90x55

2010

Gaidamoniui

c3/col

110x70

2012

Juozui Olekui

c3/col

185x135

2006

Cemachui Šabadui

c3, c5

60x70

2014

Cemacho Šabado įkurtai organizacijai OZE

c3, c5

43x50

2014

Rimantui Kėvalui

c8

135x118

2009

Audronei Marcinkutei

c8

85x60

2014

Arvydui Repečkai

c8

85x60

2014

mt

100x80

2014

x3/col

78x82

2014

cad

110x125

2013

ČEPAS JONAS

ČEPAUSKAS ALFONSAS

DAINOVSKYTĖ MILDA

GAIŽAUSKAITĖ RIMA

GECEVIČIUS JUOZAS

Saltininkų Daivai GIKYTĖ GABRIELĖ

Neurochirurgijai GUDELYTĖ DAIVA

Nacionaliniam kraujo centrui


Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei

cad

85x135

2013

Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei

cad

85x130

2012

Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei

cad

115x82

2012

Klaipėdos apskrities viešąjai Ievos Simonaitytės bibliotekai

cad

90x142

2010

Klaipėdos apskrities viešąjai Ievos Simonaitytės bibliotekai

cad

125x104

2010

Klaipėdos apskrities viešąjai Ievos Simonaitytės bibliotekai

cad

98x78

2010

Nacionaliniam kraujo centrui

cad

90x115

2006

Gražinai Gudaitei

x3/col

70x110

2013

Almai Žiemelienei

x3/col

130x130

2014

Audronei Chšanauskienei

x3/col

105x130

2014

Audronei Chšanauskienei

x3/col

130x110

2014

c3/col

50x50

2014

IVANAUSKAITĖ DALIUTĖ

JAKAITĖ AUSTĖJA

Alinai Stigienei JUCYS VALERIJONAS VYTAUTAS

Algiui

x3/col

105x85

1977

Skaidrei Stasiulienei

x3/col

100x80

1982

Antanui Vileišiui

x3/col

113x75

2006

Ašokliui

x3/col

120x160

2012

Vladai Juc

x3/col

120x102

2012

Julijai Postolskajai

c3

100x100

2014

Valentinai Krivošejevai

c3

50x50

2014

Daivai Stanislovaitienei

c3

50x50

2014

Antanui Sučylai

c3/col

75x125

2014

Antanui Sučylai

c3

57x108

2014

c3, c5

100x100

2014

x3

85x80

1997

JUREVIČIENĖ NATALIJA

KALINAUSKAITĖ VIRGINIJA

Loretai Šveikauskienei KALPOKAS GERUTIS

Liutaurui Labanauskui KANAPICKAITĖ AISTĖ

Astai Balčiūnienei

x1

70x80

2014

Algirdui Balčiūnui

x1

67x80

2014

Jurgitai Ušinskienei

x1

87x88

2014

l

50x100

2014

RVPL Alzhaimerio ligos ir stomatopsichiatrijos skyriui

cad

80x110

2013

Karo medicinos tarnybos bibliotekai

cad

93x113

2007

Povilui Lastauskui

mt

108x130

2014

Povilui Lastauskui

mt

104x144

2014

Škikūnaitei

mt

122x92

2012

KRUGŽDAITĖ VASARĖ

VŠĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui KUDABA VLADAS

KUPRIŪNAS KLEMENSAS


Nijolei Petrauskienei

mt

88x60

2012

Petrui Navašinskui

mt

75x65

2012

Walter Picard

mt

40x51

2012

Jūratei Lengvenienei

mt

52x52

2012

V.Vidrevičienei

mt

38x52

2012

S.Andriuškevičiui

mt

39x51

2012

Visby

mt

40x50

2012

Kanceliarijai

mt

37x37

2012

Ūkio skyriui

mt

50x45

2012

Buhalterijai

mt

47x52

2012

Kellokoski

mt

43x59

2012

Alzhaimerio ligos somatopsichologijos skyriui

mt

142x105

2013

Universitetinės ligoninės vaikų ir paauglių skyriui

mt

150x90

2013

Viešųjų pirkimų, išteklių planavimo ir sutarčių skyriui

mt

103x103

2013

Ryšių su visuomene skyriui

mt

130x73

2013

Turistinis Vilnius. Lietuva. Linkuva. Utenos kraštas, Molėtai

mt

113x75

2014

IT skyriui

mt

117x90

2013

Knygų laivas

mt

140x80

2014

Alkoholinių psichozių skyriui

mt

135x89

2013

Personalo skyriui

mt

120x90

2013

Bendruomenės skyriui

mt

120x85

2013

Vidaus audito skyriui

mt

55x87

2013

Klinikinei laboratorijai

mt

60x75

2013

Socialinės pagalbos skyriui

mt

62x100

2013

Gerontopsichiatrijos skyriui

mt

45x101

2013

Onai Dovydonienei

mt

48x46

2012

Nadėždai Kostygovai-Leišienei

mt

130x57

2012

Danguolei Survilaitei

mt

62x40

2012

Syzranovai

mt

67x90

2014

R.Pilkauskienei

mt

67x57

2012

Valentinui Mačiuliui

mt

45x57

2012

Lietuvos medicinos bibliotekai

mt

71x90

2014

Povilui Lastauskui

mt

62x90

2014

K. Dapšiui

mt

42x52

2012

Laimai Malinauskienei

mt

23x67

2012

Garerijai PSI

mt

45x43

2012

Aldonai Šiurkutei

mt

45x52

2012

Ūmių psichikos sutrikimų skyriui

mt

76x96

2013

Psichiatro dienos stacionaro suaugusiems skyriui

mt

103x67

2013

Pagalbinių diagnostikos, konsultacijų ir gydymo kabinetų skyriui

mt

95x62

2013

Petrui Repšiui

mt

125x64

2013

Krutiniui

mt

133x80

2013

Reginai Vaišvilienei

mt

95x68

2014


E.Šimkūnaitei

mt

97x69

2014

Kaziui Vadopalui

mt

71x100

2014

Viktorijai Daniliauskaitei

mt

100x60

2014

Sapiegų ligoninei

mt

70x90

2014

Vaclovui Krutiniui

x3

127x130

2013

Petrui Repšiui

x3

92x125

2013

Laimučiui Abeciūnui

x3

135x135

2013

Sapiegų ligoninei

mt

144x95

2014

Alvydui Vainauskui

mt

37x37

2012

Lidijai Juozaitytei

mt

47x43

2012

Irenai Vabalienei

mt

55x47

2012

Jocheliui Gliauberzonui

mt

47x53

2012

Gediminui Čedrauskui

mt

55x75

2012

Alvydui Vainauskui

mt

45x80

2012

Jurgitai Stankūnaitei

mt

52x65

2012

Alinai Stigienei

mt

42x50

2012

Federavičiui

mt

70x70

2014

Igoriui Tumakovui

mt

70x70

2014

Matulienei

mt

69x99

2014

Tranauskui

mt

69x97

2014

Lazdauskui

mt

68x92

2014

Grincevičius

mt

68x92

2014

Povilui Lauciui

mt

92x68

2014

Dalei Kurlavičienei

mt

92x68

2014

Vytautui Sirvydžiui

mt

92x68

2014

V.Klyvienei

mt

68x92

2014

Leipui

mt

92x68

2014

Pleckevičinei

mt

92x68

2014

Vaclovui Krutiniui

x3

125x130

2012

Laimučiui Abeciūnui

x3

130x135

2012

Petrui Repšiui

x3

90x105

2012

Skliautauskui

mt

137x130

2010

Vytautui Sirvydžiui

mt

80x127

2014

s/col

110x70

2014

c4

120x75

2014

x3/col

123x85

2014

MARCELIONYTĖ-PALIUKĖ MARIJA

Aurimui Andriušiui MASEVIČIŪTĖ AUSTĖJA

Laimutei Vaišvilienei Linai Šukaitienei MAŽRIMAS EDMUNDAS

Lietuvos medicinos bibliotekai

x3

60x57

2012

Reginai Vaišvilienei

x3

60x50

2014

Ivetai Skurvydienei

x3

130x75

2014

Rimantui Kisieliui

x3

53x65

2014


MAZŪRAS HENRIKAS

Reginai ir Arturui Milašauskams

cad

60x114

2014

c3

100x100

2014

c4

37x87

2014

kon

80x94

2014

Gintarui Migauskui

c3

122x120

2014

Gintarui Migauskui

l

99x74

2014

Jonui Basanavičiui

x1

79x69

2014

mt

65x83

2014

Nina Scribanu, M.D.

c3

96x66

2009

Oksanai

c3

74x58

2008

Uriel Adar, M.D

c3

85x62

2010

Edward J. Prenner M.

c3, c4

100x100

2012

Kęstučiui Vitkui

c3, c4

77x95

2011

Alfredui Smailiui

c3, c4

113x72

2012

MICEVIČIŪTĖ MONIKA

Vilniaus universiteto vaistinei MINKUTĖ ŽIVILĖ

Gintarui Karalevičiui NARBUTAS BENAS

Kardiologams NARMONTAITĖ JŪRATĖ

OLBUTAS ANTANAS

Inai Piličiauskienei PANASKOVA IRINA

PANASKOVAS VLADIMIRAS

PANOVA JULIJA

Neurologams

x3/lit

75x185

2014

Rentgenologams

c4/lit

240x112

2014

Rentgenologams

c4/lit

75x63

2014

Neurologams

c4/lit

195x80

2014

Algimantui Marcinkevičiui

egr

115x85

2014

Vytautui Sirvydžiui

egr

98x95

2014

Vitalij Varygin

egr

86x83

2014

c3, c5

74x72

2014

c3

75x60

2014

c3

95x80

2014

c3, c5

84x53

2014

Juozui Mačiukaičiui

x3

95x55

1983

Artūrui Milašauskui

x3

90x75

1985

Pakruojo rajono centinei vaistinei

x3

65x65

1985

PETRONIS VYTAUTAS

PERTUSEVIČIUS RAMŪNAS

Artūrui Maršalkai SEIBUTIS JERONIMAS

Centro poliklinikai SIMAITIS KAROLIS

Lietuvos medicinai SPURGA LINAS

VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei ŠIAUČIŪNAS POVILAS


A.Abramavičiui

x3

80x65

1986

D.Patkauskui

x3

85x65

1988

Jūratei Bartulienei

x3

79x54

2010

Eugenijai Reinikovienei

x3

75x55

2010

Viliui Rudaičiui

x3

88x63

2011

Audriui Grigui

x3

98x63

2012

Valentinui Mačiuliui

x3

90x60

2012

Aldonai Lapytei

x3

80x58

2012

Nijolei

x3

80x62

2013

Angelei Patavičienei

x3

90x70

2002

c3

100x100

2014

mt

50x60

2014

c3

185x63

2014

Liutaurui Labanauskui „Orbita“

cad

50x60

2014

Liutaurui Labanauskui „Labirintas“

cad

50x50

2014

Liutaurui Labanauskui „Gamta“

cad

40x70

2014

mt

110x70

2014

c3

40x70

2014

x3, lit

77x50

2014

x3/col, lit

185x80

2014

Marijai Kaziūnienei

mt

105x80

2014

Vidai Liepienei

mt

95x100

2014

Kęstučiui Pranckevičiui

mt

95x90

2014

TARASEVIČIŪTĖ RŪTA

Daliai Žiupsnytei VAIŠVILAITĖ VAIVA

Laurai Brazytei ŽILYTĖ UGNĖ

Medicinos seserims ŽMUIDA IRTAS

ŽMUIDAITĖ GODA

Liutaurui Labanauskui ŽMUIDIENĖ RASA

Liutaurui Labanauskui ŽUMBYS VILMANTAS

Ramūnui Unikui Vaclovui Intui ŽVILIŪTĖ ŽIVILĖ


UDK 61(474.5)(084)

SUDARYTOJOS / DIRECTORS

Viktorija Daniliauskaitė Milda Dainovskytė

Regina Vaišvilienė KONSULTANTAS / CONSULTANT

Valerijonas Vytautas Jucys REDAKTORĖ / REDACTOR

Janina Valančiūtė VERTĖJA / TRANSLATOR

Emilija Cibutavičiūtė DIZAINERIS / DESIGNER

Vilmantas Žumbys RĖMĖJAI / SPONSORS

UAB Berlin-Chemie Menarini / Berlin-Chemie Menarini, Ltd Lietuvos gydytojų sąjunga / Associasion of Lithuanian Doctors Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts VDA Grafikos katedra / VAA Department of Graphics Lietuvos dailininkų sąjunga / Lithuanian Artists' Association

SPAUDA / PRINT

UAB „Friskas“ www.friskas.lt / +370 5 261 7700 Tiražas / edition - 250

© LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA, 2014

ISBN 978-9986-763-36-9


Profile for Lietuvos medicinos biblioteka

Lietuvos medicina 2014: ekslibrisų parodos katalogas  

Lietuvos medicina 2014: ekslibrisų parodos katalogas  

Profile for lmbtau
Advertisement