a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė

LIUDMILA KIMŠEVAITĖ Bibliografijos rodyklė


LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA

Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė

LIUDMILA KIMŠEVAITĖ Bibliografijos rodyklė

VILNIUS 2016


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

Sudarė Ramutė Stankevičienė

ISBN 978-9986-763-60-4 (elektroninis)

© Liudmila Kimševaitė, 2016 © Lietuvos medicinos biblioteka, 2016


Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė LIUDMILA KIMŠEVAITĖ


Plati, kaip visata, gili, kaip okeanai, stipri, kaip plienas, galinga, kaip vulkanai, ir amĹžina, kaip laikas... Tokia yra Neurologija.


TURINYS

CURRICULUM VITAE

6

MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS

30

LITERATŪRA APIE MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARĘ LIUDMILĄ KIMŠEVAITĘ

42

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

43

5


CURRICULUM VITAE 1976 metais aukso medaliu baigė Širvintų vidurinę mokyklą (1972 metais – Širvintų vaikų muzikos mokyklą, smuiko klasę), 1983 metais – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą (1978–1981 metais buvo Studentų mokslinės draugijos Nervų ir psichikos ligų būrelio pirmininkė), 1984 metais – nervų ligų specialybės internatūrą Respublikinėje Vilniaus klinikinėje ligoninėje ir įgijo gydytojos neurologės kvalifikaciją. 1984 metais dirbo Širvintų rajono centrinės ligoninės Nervų ligų skyriaus gydytoja neurologe, nuo 1985 metų – Nervų ligų skyriaus vedėja. 1985–1987 metais dirbo gydytoja neurologe Vilniaus miesto Statybininkų (VII-oje) poliklinikoje. 1987 metais įstojo į Vilniaus universiteto nervų ligų klinikinę ordinatūrą, kurią baigė 1989 metais. 1989–1996 metais dirbo gydytoja neurologe Vilniaus miesto Senamiesčio (IV-oje) poliklinikoje. 1993 metais baigė neurologijos specialybės neakivaizdinę aspirantūrą Vilniaus universitete ir apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją „Išsėtinės sklerozės klinikiniai ir patopsichologiniai ypatumai“. Yra medicinos mokslų daktarė.

1993–1997 metais dirbo Vilniaus universiteto Bendrosios praktikos gydytojo centro lektore, 1997–1998 metais – Vilniaus universiteto Neurologijos klinikos lektore. 6


Nuo 1996 metų dirba gydytoja neurologe Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje, nuo 2012 metų – Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (ligoninei pakeitus pavadinimą). Konsultuoja

visų

ligoninės

skyrių

neurologinius

ligonius,

dalyvauja

ligonių

konsiliumuose, dalyvauja klinikinių atvejų audito komisijos darbe kaip neurologėekspertė. Dirba klinikinį ir mokslinį darbą. Mokslo tiriamojo darbo sritys: išsėtinės sklerozės klinikiniai ir patopsichologiniai tyrimai, psichikos funkcijos sergant išsėtine skleroze; reabilitacija ir slauga neurologijoje; somatoneurologija (neurologinė terapinių, chirurginių, akušerinių-ginekologinių ligonių patologija). Yra Pasaulio neurologų federacijos, Europos neurologų draugijų federacijos, VokietijosBaltijos gydytojų asociacijos, Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos insulto asociacijos, Lietuvos gydytojų sąjungos narė. 2006 metais stažavosi Berlyno Humboldto Universiteto VRK Kiopeniko klinikų Neurologijos klinikoje – DRK Kliniken Berlin Köpenick, Akademisches Lehrkrankenhaus der Humboldt – Universität zu Berlin (stažuotės vadovė – doc. dr. Sabine Fitzek), 2008 metais – stažuotė Bochum Ruhro Universiteto Hernės ligoninės Neurologijos klinikoje – Evangelisches Krankenhaus Herne, Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruhr – Universität Bochum (stažuotės vadovas – dr. Joachim Klieser), 2010 metais – stažuotė Helios Klinikum Berlin – Buch Cecilie – Vogt Neurologijos klinikoje (Charite´ mokslo ir studijų bazė) – HELIOS Klinikum Berlin – Buch, Akademisches Lehrkrankenhaus der Charite´ (stažuotės vadovas – doc. habil. dr. Georg Hagemann).

2012–2018 metais dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose Lenkijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Baltarusijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Vengrijoje. 7


Pateikti stendiniai pranešimai tarptautiniuose neurologijos kongresuose: 6-ajame Baltijos šalių neurologijos kongrese BALCONE 2009 Vilniuje (2009 metais), 16-ajame Šiaurės šalių galvos smegenų kraujotakos ligų kongrese Nordic Stroke 2011 Taline, Estijoje (2011 metais), 7-ajame Baltijos šalių neurologijos kongrese BALCONE 2012 Tartu, Estijoje (2012 metais), 17-ajame Šiaurės šalių galvos smegenų kraujotakos ligų kongrese Nordic Stroke 2013 Vilniuje (2013 metais), Europos neurologų draugijų federacijos kongrese Joint Congress of European Neurology 2014 Stambule, Turkijoje (2014 metais), 8-ajame Baltijos šalių neurologijos kongrese BALCONE 2015 Rygoje, Latvijoje (2015 metais), 9-ajame Baltijos šalių neurologijos kongrese BALCONE 2018 Kaune (2018 metais). Publikuota per 60 mokslo darbų prestižiniuose Lietuvos medicinos leidiniuose, turinčiuose tarptautinį registracijos numerį, ir tarptautiniuose kongresuose.

8


CURRICULUM VITAE In 1976 graduated from Širvintos Secondary School (in 1972 from Širvintos Children’s Music School, the violin class) with a gold medal; in 1983, graduated from the Faculty of Medicine of Vilnius University (from 1978 to 1981 was the Chairperson of the Students’ Scientific Societiesʼ Club for Nervous and Mental Illness); in 1984, graduated from the internship of nervous diseases specialty at the Republican Vilnius Clinical Hospital and acquired the qualification of a physician neurologist.

In 1984 worked as a physician neurologist at the Department of Nervous Diseases of the Central Hospital of Širvintos District; since 1985 – the Chief of the Department of Nervous Diseases. In 1985–1987 worked as a physician neurologist at Vilnius City Builders’ Polyclinic (the 7th Polyclinic).

In 1987 entered the clinical residency of nervous diseases at Vilnius University, which graduated from in 1989. In 1989–1996 worked as a physician neurologist at Vilnius Old Town Polyclinic (the 4 th Polyclinic).

In 1993 graduated from the extramural postgraduate course in neurology at Vilnius University and defended a doctoral dissertation in medical sciences „Clinical and pathopsychological features of multiple sclerosis“. A Doctor of Medicine.

9


In 1993–1997 worked as a lecturer at the General Practitioner Center of Vilnius University; in 1997–1998, worked as a lecturer at the Neurology Clinic of Vilnius University.

Since 1996 has been working as a physician neurologist at Vilnius University Hospital; from 2012 – at Vilnius City Clinical Hospital (after the change of the name of the hospital). Provides consultations to neurological patients of all departments of the hospital, participates in patients group consultations, participates in the work of audit commissions for clinical cases as a neurologist-expert. Engaged in both clinical and scientific fields of work. Fields of research: clinical and pathopsychological studies of multiple sclerosis, mental functions in patients with multiple sclerosis, rehabilitation and nursing in neurology; somatoneurology, neurological pathology of therapeutic, surgical, obstetric-gynecological patients.

A member of the World Federation of Neurology, the European Federation of Neurological Societies, the German-Baltic Association of Doctors, the Lithuanian Neurological Association, the Lithuanian Stroke Association, the Lithuanian Union of Physicians. In 2006, a work experience placement at the Clinic of Neurology of Köpenick Clinics of Berlin Humboldt University – DRK Kliniken Berlin Köpenick, Akademisches Lehrkrankenhaus der Humboldt-Universität zu Berlin (mentor – Assoc. Prof. Dr. Sabine Fitzek); in 2008, a work experience placement at the Neurology Clinic of Herne Hospital of the Ruhr-University Bochum – Evangelisches Krankenhaus Herne, Akademisches Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum (mentor – Dr. Joachim Klieser); in 2010, a work experience placement at Helios Klinikum Berlin-Buch Cecilie-Vogt Neurology 10


Clinic (Charite´ Science and Studies Center) – HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Akademisches Lehrkrankenhaus der Charite´ (mentor – Assoc. Prof. Habil. Dr. Georg Hagemann).

In 2012–2018 participated in international qualification improvement seminars in Poland, Switzerland, France, Belarus, Spain, Croatia, Hungary. Poster presentations at the international congresses of neurology: the 6th Baltic Congress of Neurology BALCONE 2009 in Vilnius (2009), the 16t h Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases in Tallinn, Estonia (2011), the 7th Baltic Congress of Neurology BALCONE 2012 in Tartu, Estonia (2012), the 17th Nordic Congress of Cerebrovascular Diseases in Vilnius (2013), the Joint Congress of European Neurology in Istanbul, Turkey (2014), the 8th Baltic Congress of Neurology BALCONE 2015 in Riga, Latvia (2015), the 9th Baltic Congress of Neurology BALCONE 2018 in Kaunas (2018).

Published over 60 scientific works in prestigious Lithuanian medical publications with international registration number and international congresses.

11


Jaunieji smuikininkai prieš koncertą Širvintų vaikų muzikos mokykloje (pirma iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1968 metai.

12


Respublikinio pirmojo „Dainų dainelės“ konkurso metu Lietuvos televizijos studijoje. 1974 metai.

13


Brandos atestatų įteikimas. Su mama, tėčiu ir suolo drauge Irute. Širvintos, 1976 metai.

14


Vilniaus universitetui – 400 metų. Vilniaus universiteto Akademinis mišrus choras (vadovas Povilas Gylys) (trečioje eilėje antra iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1979 metai.

15


Vilniaus universiteto Akademinis mišrus choras kartu su S. Sondeckio kameriniu orkestru Vilniaus filharmonijos Didžiojoje salėje (antroje eilėje antra iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1980 metai.

16


Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventė „Gaudeamus“ Rygoje (pirmoje eilėje septinta iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1981 metai.

17


Studijos Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (pirmoje eilėje trečia iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1983 metai.

18


Pirmieji darbo gydytoja neurologe metai Širvintų rajono centrinėje ligoninėje (antroje eilėje trečia iš dešinės – Liudmila Kimševaitė). 1984 metai.

19


Ligonių vizitacija su prof. habil. dr. Petru Visocku Respublikinės Vilniaus klinikinės ligoninės Nervų ligų skyriuje (trečia iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 1989 metai.

20


Su sūnėnu Aurimu. Palanga, 1999 metai.

21


Vokietijos-Baltijos gydytojų asociacijos 12-ajame suvažiavime Berlyne (trečia iš dešinės – Liudmila Kimševaitė). 2005 metai.

22


Stažuotė Berlyno Humboldto universiteto VRK Kiopeniko klinikų Neurologijos klinikoje. 2006 metai.

23


Su vokiečių kolegomis (antras iš kairės – stažuotės vadovas dr. Joachim Klieser, pirma iš kairės – Liudmila Kimševaitė). 2008 metai.

24


Su prof. habil. dr. Klausu Hackenbergu. Dortmundas, 2008 metai.

25


Kartu su vokiečių neurologais (trečias iš kairės – stažuotės vadovas doc. habil. dr. Georg Hagemann, ketvirta – Liudmila Kimševaitė). 2010 metai.

26


Kurso draugai, bendradarbiai. Sutinkant 2009 metus (iš kairės – Vaidotas Silickas, Liudmila Kimševaitė, Audrius Gradauskas, Rima Žemaitaitienė, Robertas Leimonas, Eglė Tumalevičienė).

27


Su seserimi Tamara Talino senamiestyje. 2012 metai.

28


Su mama Jadvyga KimĹĄeva. Palanga, 2018 metai.

29


MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS 1989 1. Klinikinė situacija (komentuoja gyd. Liudmila Kimševaitė) // Sveikatos apsauga. – 1989, Nr. 6, p. 49–51, 55. 2. Клинико-психологические исследования при рассеянном склерозе / Пятрас Висоцкас, Людмила Кимшевайте // Актуальные

вопросы нейрологии и

нейрохирургии: тезисы докладов III съезда нейрологов, нейрохирургов и психиатров Эстонской ССР, 27–28 апреля 1989 г. – Таллинн, 1989. – Т. 1, с. 44–46.

1990 3. Psichologiniai tyrimai sergančiųjų išsėtine skleroze / Petras Visockas, Liudmila Kimševaitė. – Santr. rus., angl. // Nervų ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausimai: Lietuvos neurologų ir psichiatrų pirmojo suvažiavimo medžiaga. – Kaunas, 1990. – P. 130–133. 4. Psichologiniai, psichometriniai sutrikimai sergant juosmens-kryžmens radikulitu / Liudmila Kimševaitė, Petras Visockas // Šiuolaikiniai medicinos mokslo laimėjimai: Respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1990 m. rugsėjo 27–28 d. – Vilnius, 1990. – P. 96.

1992

5. Memory impairments in multiple sclerosis / Algirdas Dembinskas, Liudmila 30


Kimševaitė // The Second International Symposium of Family Medicine in Lithuania, September 24–25, 1992: abstracts. – Vilnius, 1992. – P. 11–12. 6. The social adaptation of patients with multiple sclerosis / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas, Regina Parnarauskienė // The Second International Symposium of Family Medicine in Lithuania, September 24–25, 1992: abstracts. – Vilnius, 1992. – P. 31–32. 7. Клинические и патопсихологические особенности больных рассеянным склерозом : диссертация на соискание учëной степени доктора медицинских наук / Людмила Кимшевайте; Вильнюсский университет; [научные руководители: Альгирдас Дембинскас, Регина Парнараускене]. – Вильнюс, 1992. – 307 lap. : lent. – Bibliogr.: lap. 123–143.

1993 8. Psichomotorikos ir orientacijos sutrikimai sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Lietuvos medicina. – 1993, Nr. 9, p. 37–38. 9. Sergančiųjų išsėtine skleroze mąstymo ypatumai / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Lietuvos medicina. – 1993, Nr. 9, p. 31–36. 1994 10. Išsėtinės sklerozės ankstyvoji simptomatika ir eigos ypatumai / Liudmila 31


Kimševaitė, Regina Parnarauskienė // Demielinizuojančių nervų sistemos ligų klinikos, diagnostikos ir gydymo klausimai : mokslinės konferencijos medžiaga. – VilniusKlaipėda, 1994. – P. 19–20. 11. Psichologinių-psichometrinių ir elektroencefalografinių tyrimų duomenys sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė // Demielinizuojančių nervų sistemos ligų klinikos, diagnostikos ir gydymo klausimai : mokslinės konferencijos medžiaga. – Vilnius-Klaipėda, 1994. – P. 16–17. 12. Sergančiųjų išsėtine skleroze socialinė adaptacija ir reakcija į frustraciją / Liudmila

Kimševaitė,

Algirdas

Dembinskas,

Regina

Parnarauskienė

//

Demielinizuojančių nervų sistemos ligų klinikos, diagnostikos ir gydymo klausimai : mokslinės konferencijos medžiaga. – Vilnius-Klaipėda, 1994. – P. 17–18.

1995 13. Socialinės adaptacijos sutrikimai sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. // Lietuvos medicina: „Sveikatos“ žurnalo priedas. – 1995, Nr. 12, p. 81–83.

1996 14. Elektrokardiografiniai pokyčiai sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 2 pavad. // Bendrosios praktikos gydytojo darbo diagnostikos ir gydymo aktualijos : respublikinės konferencijos, skirtos Bendrosios praktikos gydytojo centro 5-mečio jubiliejui paminėti, moksliniai darbai : Vilnius, 1996 m. balandžio 26 d. – Vilnius : VU l-kla, 1996. – P. 78–80. 32


15. Išsėtinės sklerozės ankstyvosios diagnostikos patopsichologiniai kriterijai / Liudmila Kimševaitė // Sveikata. – 1996, Nr. 1, p. 55–56. 16. Klinikinių-echoencefalografinių tyrimų duomenys sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas. – Santr. angl. // Lietuvos medicina: „Sveikatos“ žurnalo priedas. – 1996, Nr. 6, p. 71–72. 17. Klinikinių-kompiuterinių-tomografinių tyrimų duomenys sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė, Jūratė Dementavičienė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 6 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – 1996, Nr. 4 (8), p. 8–9. 18. Sergančiųjų išsėtine skleroze akių dugno ir akipločio pokyčiai / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – 1996, Nr. 1, p. 28–29.

1997 19. Sensomotorinių reakcijų ir dėmesio sutrikimai sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas // Sveikata. – 1997, Nr. 8, p. 37.

1998 20. Išsėtinės sklerozės prognozavimo galimybės / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 7 pavad. // Lietuvos medicina: „Sveikatos“ žurnalo priedas. – 1998, Nr. 1, p. 93–95. 33


21. Šiuolaikinis sergančiųjų išsėtine skleroze gydymas : galimybės ir perspektyvos / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 37 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – 1998, Nr. 1, p. 3–6.

1999 22. Išsėtinės sklerozės diagnostika (šiuolaikiniai aspektai) / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 29 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 1999, Nr. 1, p. 17–19. 23. Skausmo poveikis sergančių juosmens-kryžmens radikulopatija psichikos funkcijoms ir socialinei adaptacijai / Liudmila Kimševaitė, Algirdas Dembinskas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 1999, Nr. 3, p. 143–144.

2000 24. Skausmo problema sergant išsėtine skleroze / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 17 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2000, Nr. 1, p. 18–20.

2001 25. Galvos smegenų insultas: ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė; recenzavo prof. habil. dr. Algirdas Juozulynas, doc. dr. Aloyzas Skaringa. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – 2001, Nr. 3/4, p. 52–55. 34


2002 26. Epilepsija sergančių ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2002, Nr. 3, p. 33–36. 27. Galvos smegenų insultas: ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė // Sveikata. – ISSN 1392-4907. – 2002, Nr. 11, p. 11–15. 28. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai sergant širdies ligomis / Liudmila Kimševaitė, Mykolas Biliukas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 8 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2002, priedas Nr. 4, p. 50–52. 29. Galvos smegenų trauma: ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 4 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2002, Nr. 4, p. 42–46. 30. Išsėtine skleroze sergančių ligonių slauga ir reabilitacija / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 16 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2002, Nr. 1, p. 50–55. 31. Nugaros smegenų trauma: ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 3 pavad. // Gerontologija. – ISSN 1392-9062. – 2002, t. 3, Nr. 1, p. 54–59. 32. Vertebrogeninė neurologinė patologija, viscerorefleksinė segmentinė miopatozė ir širdies ligos / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 10 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2002, priedas Nr. 4, p. 47–50.

35


2003 33. Smegenų naviku sergančių ligonių slauga / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 5 pavad. // Visuomenės sveikata. – ISSN 1392-2696. – 2003, Nr. 2, p. 35–39.

2004 34. Neurogeninė šlapimo pūslės disfunkcija ir urologinės ligos / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 35 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – 2004, Nr. 4, p. 313–318.

2005 35. Neurologinės sepsio komplikacijos / Liudmila Kimševaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 50 pavad. // Pediatrija. – ISSN 1648-4630. – 2005, Nr. 6, p. 95–107.

2007 36. Neurologinė angiochirurginių ligonių patologija / Liudmila Kimševaitė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 34 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 17, Nr. 3 (2007), p. 868–875. 37. Parkinsono liga sergančių asmenų slauga / Liudmila Kimševaitė. – Santr. angl. – Bibliogr.: 18 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 17, Nr. 7 (2007), p. 1403–1406.

36


2008 38. Neurologinė nėščiųjų patologija / Liudmila Kimševaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 35 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 14, priedas 1 (2008), p. 97–104.

2009 39. Nervų ligos ir sindromai esant inkstų patologijai / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 48 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 19, Nr. 5 (2009), p. 2680–2687.

40. Neurological complications of uremia and hemodialysis / Liudmila Kimševaitė // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – T. 13, priedas Nr. 1 (2009): 6th Congress of Neurology (BALCONE) 13-16th May, 2009, Vilnius, Lithuania: final program and abstract book, p. S66. 41. Neurologinės uremijos komplikacijos / Liudmila Kimševaitė. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: 25 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 19, Nr. 1 (2009), p. 2173–2180.

2010 42. Nervų sistemos pažeidimas sergant plaučių ligomis / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 50 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 20, Nr. 3 (2010), p. 3221–3228. 37


43. Neurologinė patologija sergant stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligomis / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 45 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 16, Nr. 4 (2010), p. 387–393.

2011

44. Cerebrovascular and other neurological impairment in patients with kidney diseases / Liudmila Kimševaitė, Dalius Jatužis // 16th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases, September 28 – October 1, 2011, Tallin, Estonia: abstracts. – Tallin, 2011. – P. S61.

2012

45. Cerebrovascular impairment and postoperative complications in severe angiosurgical patients / Liudmila Kimševaitė, Dalius Jatužis // 7th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2012), May 9-12, 2012, Tartu, Estonia: programme and abstract book. – Tartu, 2012. – P. S157. 46. Neurologinės kepenų ir tulžies pūslės ligų manifestacijos / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 52 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 13926373. – T. 22, Nr. 1 (2012), p. 104–112. 47. Neurologinės kraujo ligų komplikacijos / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 45 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 18, Nr. 4.1 (2012), p. 434–441.

38


2013 48. Cerebrovascular disorders in pulmonary patients / Liudmila Kimševaitė // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – T. 17, priedas Nr. 2 (2013), p. S46–S47. 49. Neurologinės žarnyno ligų manifestacijos / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 71 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 19, Nr. 3.2 (2013), p. 42–50.

2014 50. Cerebrovascular impairment in hematological patients / Liudmila Kimševaitė // Journal of Neurology. – 2014, vol. 261, suppl. 1: Joint Congress of European Neurology, Istanbul, Turkey, 31 May – 3 June, p. S362. 51. Neurologinė patologija sergant kasos ligomis / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 43 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 20, Nr. 4 (2014), p. 340–347.

2015 52. Cerebrovascular disorders in pancreatic patients / Liudmila Kimševaitė // Proceedings of the Latvian Academy of Science. – 2015, vol. 69, no. 5, p. A7. 53. Hepatic encephalopathy and polyneuropathy / Liudmila Kimševaitė // Proceedings of the Latvian Academy of Science. – 2015, vol. 69, no. 5, p. A7–A8. 39


54. Neurologinės skydliaukės ligų komplikacijos / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 54 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 1392-1312. – T. 21, Nr. 4.3 (2015), p. 786–793.

2016 55. Neurologinė patologija sergant 2 tipo cukriniu diabetu / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 51 pavad. // Medicinos teorija ir praktika. – ISSN 13921312. – T. 22, Nr. 4 (2016), p. 328–335.

2017 56. Arterinės hipertenzijos neurologinė patologija : sindromai ir ligos / Liudmila Kimševaitė. – Iliustr. – Bibliogr.: 59 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2017, Nr. 9, p. 24–30. 57. Insultas ir giliųjų venų trombozė / Liudmila Kimševaitė, Narimantas Markevičius. – Iliustr. – Bibliogr.: 53 pavad. // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 2017, Nr. 9, p. 31–37.

2018 58. Cerebrovascular disorders in patients with thyroid diseases / Liudmila Kimševaitė // 9th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2018), September 6-8, 2018, Kaunas, Lithuania: abstract book. – Kaunas, 2018. – P. S 114.

40


59. Cerebrovascular disorders in patients with thyroid diseases : [pranešimų santraukos] / Liudmila Kimševaitė // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – T. 22, Nr. 3 (77) (2018, rugsėjis), p. 272. 60. Elektrolitų balanso sutrikimai ir neurologinė patologija / Liudmila Kimševaitė. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 48 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 28, Nr. 5 (2018), p. 41–50. 61. Stroke, other cerebrovascular impairment and bowel diseases / Liudmila Kimševaitė, Audrius Gradauskas // 9th Baltic Congress of Neurology (BALCONE 2018), September 6-8, 2018, Kaunas, Lithuania: abstract book. – Kaunas, 2018. – P. S 113. 62. Stroke, other cerebrovascular impairment and bowel diseases : [pranešimų santraukos] / Liudmila Kimševaitė, Audrius Gradauskas // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – T. 22, Nr. 3 (77) (2018, rugsėjis), p. 272.

2019 63. Praeinantis smegenų išemijos priepuolis, išeminis insultas ir periferinių arterijų liga / Liudmila Kimševaitė, Narimantas Markevičius. – Pav. – Santr. angl. – Bibliogr.: 46 pavad. // Sveikatos mokslai. – ISSN 1392-6373. – T. 29, Nr. 6 (2019), p. 102–111.

41


LITERATŪRA APIE MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARĘ LIUDMILĄ KIMŠEVAITĘ

64. Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė Liudmila Kimševaitė [Elektroninis išteklius] : bibliografijos rodyklė / Lietuvos medicinos biblioteka ; sudarė Ramutė Stankevičienė. – Vilnius, 2016. – Asmenvardžių r-klė: p. 43. – Tekstinis (44 p., PDF).

Sistemos

reikalavimai:

Adobe

Acrobat

Reader.

https://issuu.com/lmbtau/docs/kimsevaite2_c0856260a13b35 65. Išsėtinės sklerozės ankstyvosios diagnostikos patopsichologiniai kriterijai : [su redakcijos prierašu apie autorių] / Liudmila Kimševaitė // Sveikata. – 1996, Nr. 1, p. 55– 56. 66. Kimševaitė Liudmila. – Portr. // Neurologijos seminarai. – ISSN 1392-3064. – 2008, spec. leidinys, p. 55.

42


ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ Biliukas, Mykolas 28 Dembinskas, Algirdas 5, 6, 8, 9, 16, 19, 23 Dementavičienė, Jūratė 17 Gradauskas, Audrius 61, 62 Jatužis, Dalius 44, 45 Juozulynas, Algirdas 25 Markevičius, Narimantas 57, 63 Parnarauskienė, Regina 6, 10, 12 Skaringa, Aloyzas 25 Stankevičienė, Ramutė 64 Visockas, Petras 3, 4

Висоцкас, Пятрас 2 Дембинскас, Альгирдас 7 Парнараускене, Регина 7

43


Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė

Liudmila Kimševaitė Bibliografijos rodyklė

Sudarė Ramutė Stankevičienė

Nuotraukos iš asmeninio Liudmilos Kimševaitės archyvo

ISSUU formatu paskelbta 2016 metais Lietuvos medicinos biblioteka, Kaštonų g. 7, Vilnius 44


45

Profile for Lietuvos medicinos biblioteka

Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė LIUDMILA KIMŠEVAITĖ: bibliografijos rodyklė  

Gydytoja neurologė, medicinos mokslų daktarė LIUDMILA KIMŠEVAITĖ: bibliografijos rodyklė  

Profile for lmbtau
Advertisement