Page 1

ARKITEKTURA BILBON / ARQUITECTURA EN BILBAO / ARCHITECTURE IN BILBAO

ARKITEKTURA BILBON ARQUITECTURA EN BILBAO ARCHITECTURE IN BILBAO

Javier Cenicacelaya José Miguel Llano Hernáiz


ARKITEKTURA BILBON ARQUITECTURA EN BILBAO ARCHITECTURE IN BILBAO Edita / Argitaratzailea / Publisher José Miguel Llano Hernaiz www.josemiguelllano.com Texto / Testua / Text Javier Cenicacelaya Fotografías / Argazkiak / Photos José Miguel Llano Hernaiz Excepto Páginas: 91 y 123, José Alberto Gandía. Página: 173, David Torres.

Diseño y Maquetación / Diseinua eta Maquetazioa / Design and Layout Vicente Contreras - J.M. Llano Hernaiz Traducción Euskera / Itzulpena / Translation Josune Irabien Traducción Inglés / Itzulpena / Translation Susana Isla - David Hosking Imprenta / Inprimategia / Press Estudios Gráficos ZURE S.A. ISBN: 978-84-613--3092-8 DEPOSITO LEGAL: BI-1827-09 Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea éste eléctronico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros medios, sin permiso previo y por escrito del editor.


Esker onak / Agradecimientos / Acknowledgments

Bilbo Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Sailari eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Bizkaiko ordezkaritzari, argitalpenaren babesleak eta laguntzaileak izan baitira. Iñigo Saloñari, Ramón Diazi eta Eduardo Corderori laguntza emateagatik. Argitalpen honetako lanen egileei laguntzeagatik. Guztioi esker onak, benetan.

Al Area de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, y a la delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, como patrocinadores y colaboradores de la publicación. A Iñigo Saloña, Ramón Diaz y a Eduardo Cordero por la ayuda prestada. A los autores de las obras presentadas en esta publicación por su colaboración. A todos, nuestro agradecimiento.

To the Town Planning and Environment Department of Bilbao City Council, to the Biscay Office of the Official Basque-Navarre College of Architects, who have sponsored and participated in this publication. To Iñigo Saloña, Ramón Diaz and Eduardo Cordero for their help. To the authors of the works presented in this publication, for their collaboration. To all of them, our thanks.


Sarrera / Introducción / Introduction

Bilbon bizi, lan egin edo egunero ibiltzen garenok ez daukagu sarritan hiriaren arkitektura ikusteko aukerarik. Presaka aritzen gara bizitzan, lanean… Horregatik edo, suerte handia da norbait aurkitzea kamera baten atzean. Begirada bati esker eta gozamenerako, beste une batzuetan erreparatu ez dioguna agertzen zaigu. Bilbon badugu zer ikusi. Bakardadean geratu ziren eraikinak, ahaztuak, eraldatuak zein suspertuak, hiriaren nortasuna agertzen duten ikono horiek guztiak gure artean bizi dira eta zain ditugu, gure eguneroko begiradaren zain, azkenean aurkitzeko eta aipamen bihurtzeko. Katalogo honek agerian utziko digu eraikinek elkarri hitz egiten diotela, belaunaldien arteko elementuz jositako gure arkitektura honek historia erakusten digula. Zer izan garen eta nolakoak garen ere kontatu egiten digu. Alde Zaharreko arkupeak gure ibilbideen lekukoak izan dira, samurtasunaren eta nostalgiaren isla. Plaza Barriak, gauzak aldatzeko ausardiaz hitz egiten digu, Kale Nagusiko dorreek eta almenek fantasiaz eta… Agerkari honen orrietan irudizko bidaia izango dugu, Bilbon izandako eraikinen hiriko katalogoa hain zuzen ere. Horrez gainera, gertu badago ere ezezaguna dugunak hobeki ezagutzeko aukera ematen digu eta era horretan, gure hiriari beste era batean begiratzeko parada ere eskaintzen digu. Bisitarien begiradak gureak egin ditzagun. Hainbat egunetan hirian bisitari bilakatu. Argazkien artean pasieran ibili eta bertakoa eskuan, atera gozatzera, guztiona denarekin ongi pasatu.

Las personas que vivimos, trabajamos o recorremos Bilbao a diario no siempre disponemos del tiempo o la calma para admirar la arquitectura de nuestra ciudad. Estamos tan ocupados viviendo, trabajando.... Por eso es una suerte encontrar a quien, poniéndose detrás de una cámara, es capaz de compartir su mirada descubriendo, para nuestro gozo, aquello que no fuimos capaces de ver. Hay mucho que mirar en Bilbao. Edificios que se quedaron solos, que fueron olvidados, otros que se transformaron y revivieron y nuevos iconos que han surgido marcando nuevamente el carácter de nuestra ciudad... todos ellos forman parte de nuestro paisaje cotidiano y esperan pacientemente, esa mirada que les descubra y les nombre. A través de este catálogo descubriremos que los edificios conversan entre sí, que nuestras arquitecturas, elementos imperturbables que acompañan a una generación tras otra, nos hablan de la historia y nos cuentan cómo hemos sido y cómo somos. Los soportales en el Casco Viejo que cobijaron nuestros paseos, nos hablan de la ternura, de la añoranza, la Plaza Nueva de nuestro arrojo transformador, castillos con torres y almenas en la Gran Vía de la fantasía y del poder... Las páginas de esta publicación son un recorrido, un viaje, en imágenes, por ese catálogo urbanístico de la construcción bilbaína y son una oportunidad para entender lo que, por cercano, nos es desconocido, para asomarnos con otra mirada a nuestra Villa.

6

7

Hagamos que nuestras miradas sean como las de quienes vienen a visitarnos. Seamos turistas por unos días de nuestra propia ciudad. Paseemos entre estas fotos saliendo a la calle a disfrutar de lo que está ahí y es nuestro, de lo que es de todos y todas.


Those who live, work and travel around Bilbao every day do not always have, or take, the time to admire our city’s architecture. We are so busy, living, working… That is why it is wonderful to come across someone who, using a camera, is able to share their view, discovering for our enjoyment things we have been unable to see. There is a lot to see in Bilbao. Buildings that have been left alone, that have been forgotten, others that have been transformed and brought back to life, and new icons that have arisen, giving our city a new character… all these form part of our daily landscape and wait patiently for the gaze that will discover them and name them. Through this catalogue, we can discover that the buildings speak to each other, that our architectures, impassive elements that accompany generation after generation, speak of history and tell us how we have been and what we are like now. The arcades of the Old Town, which have sheltered our walks there, speak to us fondly of nostalgia; Plaza Nueva, of our boldness when it comes to change; turreted castles and battlements on the Gran Vía, of fantasy and of power… The pages of this book are a trip, in images, around Bilbao’s buildings. This gives us an opportunity to understand what, although close to us, is nonetheless unfamiliar. It is a chance to have a look at our town with another kind of gaze. Let our gazes be like those of the people who come to visit. Let us be tourists for a day in our own city. We can look at these photos and go out among the buildings to enjoy what is there and is ours, what belongs to everybody. Julia Madrazo Lavín Bilbo Udaleko Hirigintza Ingurumen Saileko Ordezkari-Zinegotzia

/

Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao

/

Deputy Councillor of the Town Planning and Environment Department of Bilbao City Council


Aurkezpena / Presentación / Presentation

Izenak iragartzen digun bezala, liburu honek Bilboko arkitektura erakustea bilatzen du. Ez dugu irizpide baten inguruan eginiko sailkapen kritikorik osatu nahi izan, baizik eta jendearen interesa piztu duten era guztietako eraikinak erakutsi. Horiek ezbairik gabe, geroaldiko Bilboko bisitariek ikusgai izan ditzaketen elementu bilakatuko dira. Baina nondik dator eraikin batek sortzen duen ikusmina? Antzinatasuna, historiaren lekukoa izatea, Hiriak duen garrantzia, konposizioaren eta eraikinaren kalitatea, bitxitasuna, eta abar. Bestalde, arrazoi mediatikoak, berria, harrigarria, nabarmena edo xelebrea delako arrazoiak ere izan daitezke. Dena ere, arkitektura-adituen artean une honetan dauden eraikinik esanguratsuenak jasotzen ahalegindu gara. Agian, irakurleak igerriko du egileen gogo handirik gabekoak diren eraikinek aipamen txikiagoa jasotzen dutela. Zergatik? Aparteko arkitektura-interesik eman ez zaielako eta gainera, arlo eustezin batean ez dute hirigintza-asmorik eta kontsumoari begira ere ez dira oso interesgarriak. Halere, azaldu behar dugu hau ez dela arkitekturaren katalogoa edo gida bat, baizik eta argazkitestu bilduma bat. Honen helburua zera da: hiria ezagutzeko parada ematea, Bilbo arkitektura ikuspuntu batetik aurkitzen laguntzea, hain zuzen ere. Funtsean, eskuan duen liburuak hiriko bisitaldian jasoriko arkitektura-irudiak gordetzen lagunduko dio bertako bisitariari. Hemen dituzun eraikin gehienak azkenengo ehun urteetan egin dituzte, Bilbo Hiribilduaren ekonomian eta hirigintza arloan izandako hazkunderik handienarekin bat etorriz, hain zuzen ere. Halaber, Bilbo sortu zeneko (1300. urtea) eraikinak ere ikusgai izango ditugu. Hiribilbuak duen arkitektura-aberastasuna jasoa izana espero dugu. Bestalde, lan honetan eraikuntza-kalitatea eta izaera eklektikoa ardatz dituen ondarearen aberastasuna ere nabarmen nahi izan dugu.

La presente publicación, como su nombre indica, tiene como objeto mostrar la arquitectura de Bilbao. No se trata de presentar una selección crítica de edificios a la luz de un determinado criterio, sino de mostrar edificios de todo tipo, que han atraído el interés del público en general, y que consideramos que pueden seguir atrayendo la atención de quienes visiten la ciudad. El interés por un edificio puede deberse a diversos motivos: su antigüedad, el haber sido parte de determinados episodios históricos, su relevancia en el contexto urbano, su calidad compositiva o constructiva, su rareza, etc. Y tambien pueden existir razones que se ubican en el entorno de lo mediático, de la novedad, de lo sorprendente, e incluso de lo extravagante y excéntrico. Con todo, consideramos que hemos incluído una muy amplia representación de los edificios que gozan de un mayor prestigio entre los entendidos en arquitectura.

8

9

El lector notará que aquellos edificios que han sido incluídos sin contar con el entusiasmo de los autores, reciben una menor atención en el comentario escrito que acompaña a cada obra. Ello porque han sido considerados con un interés marginal para la arquitectrura, carentes de una voluntad urbana, o en el dominio de lo insostenible, y lo obsolescente en términos de consumismo formal.


No estamos ante un catálogo ni una guía de arquitectura. Mas bien ante una colección de fotografías con sus respectivos textos, que pueden guiar al visitante en su exploración de la ciudad, ayudándole a descubrir Bilbao a través de su arquitectura. Un libro que el visitante podrá guardar como recordatorio de las imágenes arquitectónicas que han impregnado su retina en una visita a la ciudad. La casi totalidad de los edificios que se muestran han sido realizados en los últimos cien años, coincidiendo con el periodo de mayor expansión económica y urbana de la Villa de Bilbao. También aparecen, sin embargo, aquellos edificios que han construído la historia de Bilbao desde su fundación en el año 1300. Esperamos que la muestra refleje con claridad la variedad arquitectónica existente en nuestra Villa; así como la riqueza de un patrimonio construido caracterizado fundamentalmente por su carácter ecléctico y una buena calidad constructiva.

This publication, as its title indicates, aims to show the architecture of Bilbao. It is not about presenting a critical selection of buildings based on a certain criterion, but rather about showing buildings of all kinds that have attracted the attention of the general public and that, to our minds, continue to be of interest to the city’s visitors. Interest in a building can be due to different reasons: its antiquity, the fact it has taken part in certain historical events, its importance within the urban context, its quality composition or construction, its originality, etc. There can also be other reasons related to media coverage, novelty, the surprising, and even the extravagant and eccentric. All in all, we consider that we have included a wide representation of those buildings that enjoy the greatest prestige among architecture experts. Readers will notice that some buildings have been included which the authors do not feel enthusiastic about, and these receive less attention in the written commentary accompanying each piece of work. They have been considered to have a marginal architectural interest, lack urban value, or belong to the domain of the unsustainable and obsolescent in terms of formal consumerism. What you have in your hands is not an architecture guidebook or catalogue. It is, rather, a collection of photographs with their respective texts that can guide visitors in their exploration of the city, helping them to discover Bilbao through its architecture. This is a book that visitors can keep as a souvenir of the architectural images soaked up during their visit to the city. Almost all the buildings shown have been built within the last century, coinciding with Bilbao’s period of greatest economic and urban development. However, some of those buildings that have taken part in Bilbao’s history since it was founded in 1300 are also included. We hope that the sample clearly shows the architectural variety of the city as well as the wealth of its heritage, essentially characterised by its eclectic nature and quality construction.


Bilboko hirigintzan eragin duen kronologia / Cronología de acontecimientos que han influido en el urbanismo de Bilbao / Chronology of events influencing Bilbao’s urban development

10

11

1300

Hiri-gutuna. Bizkaiko Jauna zen Diego Lopez de Haro jaunak Bilbo sortu zuen.

1511

Bilboko Kontsulatua sortu zen.

1617

Jesusen Lagundiak San Andres ikastetxea sortu zuen.

1801

Silvestre Perezen Bake-Portuaren proposamena.

1862

Amado Lazaroren Hiri-zabalgunearen proposamena.

1876

Severino Achúcarro, Pablo Alzola eta Ernesto Hoffemeyerren Hiri-zabalgunearen proposamena.

1905

Hiri-zabalgunearen handitzeko lanak. Federico Ugalde.

1912

Erakusketa Iberiera-amerikarraren proiektua.

1922

20. hamarkadaren hirigintza-ikuspegia. Secundino Zuazo, Ricardo Bastida.

1929

Hiriaren hedatze-proiektua. Estanislao Segurola eta Marcelino Odriozola.

1931

Euskal Autonomia Estatutua. Nazionalismoa eta nazioarteko arkitektura.

1943

Bilboko Eskualdeko Plana. Pedro Bidagor.

1964

Bilbo Handia. Bilboko eta Eskualdeko Hiri-antolamendurako Plan Nagusia.

1983

Industria-krisialdia eta uholdeak.

1990

Bilboko berpizkundea.

1300

Carta Puebla. Fundación de Bilbao por Don Diego López de Haro, Señor de Bizkaia.

1511

Creación del Consulado de Bilbao.

1617

Establecimiento del Colegio de San Andrés, por la Compañía de Jesús.

1801

Propuesta del Puerto de la Paz, por Silvestre Pérez.

1862

Propuesta de Ensanche de Amado Lázaro.

1876

Proyecto de Ensanche por Severino Achúcarro, Pablo Alzola y Ernesto Hoffmeyer.

1905

Ampliación del Ensanche. Federico Ugalde.

1912

El proyecto de Exposición Ibero-Americana.

1922

Visiones urbanas de los años 20. Secundino Zuazo, Ricardo Bastida.

1929

Proyecto de extensión urbana. Estanislao Segurola y Marcelino Odriozola.

1931

Estatuto de Autonomía del Pais Vasco. Nacionalismo y arquitectura internacional.

1943

El Plan Comarcal de Bilbao. Pedro Bidagor.

1964

El Gran Bilbao. Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su Comarca.

1983

La crisis industrial y las inundaciones.

1990

El renacimiento de Bilbao.


1300

Town charter. Foundation of Bilbao by Diego López de Haro, Lord of Biscay.

1511

Creation of the Bilbao Council.

1617

Foundation of St Andrew’s College, by the Society of Jesus.

1801

Proposal for the Puerto de la Paz area, by Silvestre Pérez.

1862

Proposal for the Ensanche area by Amado Lázaro.

1876

Ensanche project by Severino Achúcarro, Pablo Alzola and Ernesto Hoffmeyer.

1905

Expansion of the Ensanche. Federico Ugalde.

1912

Project for the Ibero-American International Exhibition.

1922

Urban approaches of the 1920’s. Secundino Zuazo, Ricardo Bastida.

1929

Urban extension project. Estanislao Segurola and Marcelino Odriozola.

1931

Statute of Autonomy for the Basque Country. Nationalism and international architecture.

1943

Bilbao District Plan. Pedro Bidagor.

1964

Greater Bilbao. General Urban Development Plan for Bilbao and the District.

1983

The industrial crisis and the floods.

1990

The rebirth of Bilbao.


Grupo de viviendas San Ignacio de Loyola

1

1945. Hilario Imaz, Germán Aguirre, Luis Lorenzo Blanc. San Ignacio.

Etxebizitza-talde hau gerra osteko lehen garaietan egin zen hiriko operaziorik garrantzitsuena da. Obra Sindical del Hogarrek egin zuen, urte haietako etxebizitza publikoaren arduraduna zena. Auzoak auzo tradizionala izan nahi du etorbide nagusitik bi alboetara erabilera mistoa zein kaleen hierarkia izango duena. Alderik aldeko etxebizitzak dira, etxe modernoarekin bat egiteko eta trazadura ortogonala da 30. urteetan hainbat estatutan egiten ziren ereduen arabera.

Este grupo de viviendas constituye la intervención urbanística más importante llevada a cabo en la inmediata postguerra. La iniciativa parte de la Obra Sindical del Hogar, responsable de una extensa labor en el campo de la vivienda social en esos años. El barrio sigue la idea de un barrio tradicional en el que se plantean usos mixtos, y una jerarquía de calles, desde la avenida central, hacia ambos lados. Las viviendas son pasantes, atendiendo al sentido de la vivienda moderna, y el trazado, ortogonal, está atento a experiencias similares llevadas a cabo por la socialdemocracia en varios paises a lo largo de los años 30.

This group of homes is perhaps the most important urban development project carried out in the immediate post-war period. The initiative came from the Trade-union Housing Project, which was responsible for much work in the field of social housing in those years. The project follows from the idea of a traditional neighbourhood with mixed-use areas and a hierarchy of streets, leading from the central main avenue towards both sides. The homes themselves are open to both façades and there is an awareness of what is involved in a modern home. The rectangular outline is reminiscent of similar experiences carried out in a number of social democratic countries in the 1930s. 12

13


Edificio de viviendas municipales

2

1963-69. Esteban Argárate, Rufino Basáñez, Julian Larrea. Larrako Torre, s/n.

Eraikina da Bilboko Udalak 132 gizarte-etxebizitza egiteko lehiaketa baten ondorioa. Proiektua Europan gerra ondoko berreraikitzailea aitzindari moduan duten proposamenarekin lot daiteke, 1946. Urtean Marseillako Le Corbusier-ek proposatutakoa adibidez. Marseillako Unité d´habitatión ospetsua ez bezala, duplex-etxebizitzak alderen aldekoak dira eta kanporako pasabidea daukate. Ez da landaretzatik bereizirik azaltzen edo pilotei esker zorutik urruntzen den eraikina, edo Le Corbusier-ek azalduko zuen “lorategi” erako estalkia. Halere, eraikinaren indar espresiboak Britainia Handiko antzeko eta garaiko lanekin alderatzen du.

El edificio es resultado de un concurso municipal para realizar 132 viviendas sociales. El proyecto recuerda algunas proposiciones para la reconstrucción tras la postguerra europea, como es el caso de la de Le Corbusier de 1946 en Marsella. A diferencia de la famosa Unité d´habitatión de Marsella, las viviendas dúplex son aquí pasantes y se sirven por un pasillo que en este caso es exterior. El edificio no se presenta como un objeto aislado entre la vegetación, y separado del suelo por pilotes, ni presenta una cubierta tratada como un “jardin” de objetos sólidos como hiciera Le Corbusier. Con todo, la fuerza expresiva de este edificio le sitúa tambien en parangón con obras similares y coetáneas del Reino Unido.

This building was constructed after a municipal competition was run for the completion of 132 social homes. The project recalls work done during the reconstruction of post-war Europe, such as Le Corbusier’s buildings in Marseilles in 1946. Unlike Marseilles’ famous Unité d´habitatión, the two-storey homes here are open to both façades and are accessed by an exterior corridor. The building is not presented as an isolated object surrounded by vegetation and separated from the ground by piles, nor is it topped by a “garden” of solid objects as Le Corbusier’s buildings are. The expressive force of this building also recalls similar constructions in the United Kingdom from this period. 14

15


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

3

1962. Jesus Rafael Basterrechea. Avenida Lehendakari Aguirre, 83

Gerra osteko nazioarteko irekitasunak izan zuen eraginaren adibidea da. Topografiari eusten dio, barneko toki ezberdinak osatuz; izan ere, materialek eta argitasunak giro epela eta interesgarria osatzen dute. Era askotako materialak, kolore eta egitura ezberdinekoak ditu harria, adreilua edo egurra. Horrekin arkitektoak kromatismoarekiko eta ikusten denarekiko sentsibilitatea agertzen du, pintura-zaletasuna adieraziz. Eraikina garai hartako arkitektura nordikoarekin bat dator.

Este es uno de los primeros edificios de los años de aperturismo a la arquitectura internacional después del periodo de la postguerra. Se adapta a la topografía, generando una secuencia de espacios interiores donde los materiales y la luz crean ambientes muy cálidos e interesantes. Con el recurso a materiales variados, de diversos colores y texturas, como la piedra, el ladrillo o la madera, el arquitecto muestra una sensibilidad hacia lo cromático y lo visual desde su afición a la pintura. El edificio se entronca con la arquitectura nórdica del momento.

This is one of the first buildings from the time after the post-war period, when architects began to look abroad for inspiration. It is adapted to the geography of the area, with a sequence of interior rooms where the materials and light create very warm, interesting spaces. The architect has used different materials, with varied colours and textures, such as stone, brick and wood. This shows his sensitivity in terms of colour and his interest in visual qualities, as his love of painting might indicate. The building is linked to Nordic architecture of the period.

16

17


Edificio El Tigre

4

1943 (p). Pedro Ispizua. Botica Vieja, 23.

Itsasadarreko eraikin industrial handienetarikoa da. Fatxada espresionista aipagarria duen eraikin hau “El Tigre” izenarekin lotzen da, izkinako dorrean eskulturari esker. Joaquin Lucarini eskultoreak egin zuen.

Es uno de los importantes edificios industriales al borde de la ría. Interesante por su fachada expresionista y conocido popularmente como “El Tigre”, por la escultura que remonta el torreón de la esquina, y que es obra del escultor Joaquín Lucarini.

This is one of the most important industrial buildings along the riverside. It is interesting because of its expressionist façade, and it is popularly known as “The Tiger” because of the sculpture on the top of the corner turret. This is a work by the sculptor Joaquín Lucarini.

18

19


Campus de la Universidad de Deusto.

5

Universidad Literaria, 1886: Francisco de Cubas, José María Basterra (a. 1984: César Sans Gironella). Universidad Comercial, 1916-21: C. Emiliano Amann, José María Basterra (a, 1994-96: César Sans Gironella. Avenida de las Universidades, 24.

Jesusen Lagundiak zuzentzen duen unibertsitatea Bilboko erakunde handienetarikoa da. Erdiko eraikina nabarmentzen da ( Letren Fakultatea) bost gorputzetako fatxada duena. Garai honetako heziketa-zentroek zuten ereduen arabera, honek ere badu patiorik. Unibertsitate Komertziala egin zen aurrekoa handituz. Honek garai hartako Europan ziren ereduetara hurbildu nahi zuen. Letren Fakultatea César Sans Gironella arkitekto ezagunak handitu zuen, fatxada nagusitik eskuinetara eraikina eginez, itsasadarretik gertu, eklektiko izaera eman nahian.

Esta universidad está dirigida por la Compañía de Jesús y constituye una de las instituciones más importantes de Bilbao. Destaca el edificio central (la Universidad Literaria) con su fachada clásica de cinco cuerpos, al mismo borde de la ría. Está configurado con patios, siguiendo la tipología propia en estos años para los edificios educativos. La Universidad Comercial constituyó una ampliación de la existente, con un aire más acorde a ejemplos contemporáneos en Europa. La Literaria fue ampliada con un edificio, a la derecha de su fachada principal, que se aproxima igualmente a la ría, con un carácter ecléctico, obra del conocido arquitecto César Sans Gironella.

This university is run by the Company of Jesus and it is one of Bilbao’s most important institutions. The central building (the Literary University), with its classical façade in five sections, is an important feature of the city’s riverfront. It is laid out with courtyards, following a model of educational building that was popular in those days. The Business University is an extension of this, and it is more reminiscent of European examples of the period. The Literary University has been added to with a more recent building to the right of the main façade. This extension, which approaches the river, has an eclectic nature and is a work by the well-known architect César Sans Gironella. 20

21


Pasarela Arrupe

6

2003. Jose Antonio Fernández Ordónez y Fco. Millanes, Ingenieros. Lorenzo Fernández Ordóñez, Arquitecto. Avenida de las Universidades / Abandoibarra.

“La libélula” izeneko igarobideak Deustuko Unibertsitate parean itsasadarreko bi bazterrak lotzen ditu. Izena Jesusen Lagundiaren Preposito Jenerala zen Padre Arrupe euskaldun entzutetsuari esker datorkigu. Zubi baten itxura eman zitzaion kota ezberdinetako puntuak lotu behar zirelako. 140 metroko argia dauka eta 7 metroko zabalera. Era adierazkorra dauka, bolumetria argia erakutsiz. Erabilitako materialek – altzairua, eta teka egurrezko zorua- igarobidearen berezitasuna goraipatzen dute.

Esta pasarela conocida como “la libélula” une las dos márgenes de la ría a la altura de la Universidad de Deusto. Debe su nombre al ilustre vasco Padre Arrupe, Prepósito General de la Compañía de Jesús. La forma del puente se debe a la necesidad de unir puntos a diferentes cotas. Salva una luz de 140 metros y tiene una anchura de 7 metros. Está construído de un modo expresivo, con una gran limpieza en su volumetría; los materiales utilizados, el acero y el pavimento de madera de teca realzan la singularidad de esta pasarela.

This pedestrian bridge, known as “the dragonfly”, links the two banks of the river in front of Deusto University. It is named after the eminent Basque cleric Father Arrupe, Superior General of the Company of Jesus. The bridge’s shape has arisen from the need to link points at different heights. It has a span of 140 metres and is 7 metres wide. It has an expressive construction, with clean volumes. It is made of steel, with its teak flooring giving the bridge a unique look.

22

23


Hotel Sheraton

7

2004. Ricardo Legorreta. (d) E. Aurtenechea y C. Pérez-Iriondo Lehendakari Leizaola, 29.

Prismazko bolumen handiko eraikin moduan agertzen da. Barnealdean, atari erraldoia hamar solairutan igotzen da, “atari-hotelak” izenekoek duten handitasuna nabarmenduz. Kolore beroek ospe handiko arkitekto mexikarraren ibilbidea ekartzen digute gogora. Koloreen erabilerak kontrasteak ekartzen ditu, eta horren adibidea da fatxada-zabalera batean “arrosa mexikarra” erabili duela. Oso eraikin soila eta dotorea da eta Mexikoko oroitzapena gorabehera, edozein lekutako eraikina izan liteke, mundu globalizatuaren eredua.

El edificio se presenta con un aspecto de gran volumen prismático. En su interior, un enorme atrio se eleva a la altura de diez plantas, lo que le confiere la monumentalidad propia de los conocidos como “hoteles-atrio”. El recurso a colores cálidos nos recuerdan la trayectoria de este prestigioso arquitecto mexicano. El manejo de esos colores incluye determinados contrastes como la pincelada de “rosa mexicano” en una de las aperturas de fachada. Edificio sobrio y elegante que a pesar del recuerdo de México, no deja de representar un edificio de cualquier lugar, un edificio del mundo globalizado.

The building has strong geometric volumes. Inside, a grand, ten-storey-high foyer provides it with the monumentality of those buildings known as ”atrium hotels.” The use of warm colours is a reminder of other buildings by this prestigious Mexican architect. The handling of these colours includes certain contrasts, such as the splash of “Mexican pink” in one of the façade openings. It is a sober, elegant building that, despite the nod to Mexico, could be anywhere, a building for the globalised world.

24

25


Viviendas en Abandoibarra

8

2000-2004. Luis Peña Ganchegui, Rocío Peña Azpilicueta, Mario Sangalli y Lorenzo Hurtado de Saracho. Avenida Lehendakari Leizaola 21, 23, 25 y 27.

Eraikin honetako etxebizitzak 12-14 metro bitarteko atzealde aldakorra dauka eta 9,5 x 17,15 metroko patio angeluzuzen inguruan kokatzen dira. Kale nagusiko fatxadan ez dago ataririk eta ekialdera zein mendebaldera, etxebizitzaren alboetara jotzen dute binaka merkataritzarako leku egokia ez baita. Arkitektoek prisma-itxura osatu dute, hainbat lekutako estratifikazioa eginez. Harkaitz itxura osatu nahian, batasun kromatikoa eta kuartzita zimurra erabili dituzte.

En este edificio, las viviendas, con fondo variable de 12 a 14 metros, se disponen en torno a un patio rectangular de 9,5 metros por 17,15 metros. La fachada a la calle principal ha sido liberada de la presencia de los portales, que se disponen en parejas a los lados laterales, este y oeste, de menor interés comercial. Los arquitectos han recurrido a una configuración a modo de prisma con determinadas partes estratificadas, como si de una roca se tratara; la unidad cromática, y el recurso a la cuarcita rugosa se proponen para subrayar esa intención.

In this building, the individual homes, with a depth varying from 12 to 14 metres, are arranged around a rectangular courtyard of 9.5 metres by 17.15 metres. The façade on the main street has been freed from the presence of hallways, which are arranged, in twos, on both the east and west sides, which have less commercial interest. The architects have used a prism-like configuration with certain stratified parts, as if the building were a rock. The unity in terms of colour and the use of quartzite are clear examples of this intention.

26

27


Abandoibarra

9

1993-2006. César Pelli, Eugenio Aguinaga Churruca. Avenida Abandoibarra, 2-4.

Abandoibarra Plana gauzatzeko lehiaketa irabazita, Cesar Pellik eta Eugenio Aguinaga Churrucak burutu zuten. Paisaia nola diseinatzen laguntzeko Diana Balmori aritzen da. Portuak itsasadarreko instalazioak utzi zituen unean, 200.000 metro liberatu ziren Plana gauzatzeko. Hasiera batean leku honetan bulegoak egitea pentsatu zuten, baina erabilera mistoa izango du leku honek. Cësar Pelliren dorreak ingurua nagusitzen duen leku honetan Peña Gancheguik, Carlos Ferraterrek o Rob Krierrek etxebizitzak egin zituzten, Robert Sternek merkatalgunea egin zuen eta Ricardo Legorreta mexikarrak Sheraton hotela egin zuen. Portuko instalazioak desagertu ziren unean, zabalguneko iparralde honetan erabakiak hartu behar ziren eta gainera, Abandoko lautadak eta itsasadarreko ertzen arteko aldea nola batu oso zaila ikusten zen. Arkitektoek oso erabaki egokiak hartu dituzten arren, hiriko zabalgunea eta ura batzea ez da gertatu, eta Deusturako jarraipena ere ez.

El Plan de Abandoibarra ha sido elaborado por César Pelli y Eugenio Aguinaga Churruca tras ganar el concurso convocado a tal efecto. Colabora con ellos en el diseño del paisaje, Diana Balmori. Los 200.000 metros cuadrados que se han liberado para este plan, tras abandonar el puerto sus instalaciones junto a la ría, han permitido generar un área de usos mixtos que originalmente estaba prevista para uso exclusivo de oficinas. En este lugar se han construido viviendas diseñadas por arquitectos como Peña Ganchegui, Carlos Ferrater o Rob Krier, un centro comercial obra de Robert Stern, y el Hotel Sheraton del mexicano Ricardo Legorreta; presidiendo el conjunto la torre de Cësar Pelli. Este frente norte del ensanche estaba pendiente de resolución una vez que las instalaciones portuarias desaparecieran; el corte de terreno de la meseta de Abando con las riberas de la ría hacía difícil una adecuada integración. Los arquitectos han manejado con habilidad el problema, si bien, la anhelada proximidad de la ciudad, del ensanche con el agua, no ha sido plenamente lograda, como tampoco la continuidad hacia Deusto.

28

29

The Abandoibarra Plan was drawn up by César Pelli and Eugenion Aguinaga Churruca, the winners of the competition run for this. Diana Balmori worked with them on landscape design. The 200,000m2 that were freed for this plan, after the port facilities next to the river were removed, have allowed a mixed-use area that was originally designed exclusively for offices. This zone includes buildings designed by Peña Ganchegui, Carlos Ferrater and Rob Krier, a shopping centre by Robert Stern, and the Sheraton Hotel by the Mexican Ricardo Legorreta; César Pelli’s tower is the most striking feature of the area. This northern part of the city centre required a resolution once the port disappeared. The difference in level between the Abando plateau and the riverbanks made it difficult to integrate the two zones. The architects have managed the problem with skill, although the desired integration of the city and the river has not been fully achieved, and neither has continuity with the Deusto area on the other side of the river.


Palacio Euskalduna

10

1992-99. Federico Soriano, Dolores Palacio. Avenida de Abandoibarra, 4.

Biltzar-jauregi hau edukiera handikoa da. Areto nagusia aipatzekoa da, Europako kontzertuareto batzuen irudia adierazten du eta; egurrez estalirik, ikusgarria da.

Este Palacio de Congresos dispone de una importante capacidad. Es de destacar el salón principal, cuya organización recuerda algunas conocidas salas de conciertos de Europa; revestido en madera, es digno de una visita.

This Conference Centre has a very large capacity. The wood-lined main hall is a highlight of the building and its layout recalls some of Europe’s famous concert halls.

30

31


Escuela de Ingenieros

11

1953-58. Jesús Rafael de Basterrechea. (a) J.C. Cardenal, 1989-91 y 1995-98. J.I. Linazasoro 1999-2005 Alameda de Urquijo, s/n.

Sarriko Ekonomi Zientzien Fakultatea bezala, Ingeniarien Eskola hau ere J.R. de Basterrecheak egin zuen eta nazioarteko korronte-eredua ere bada. Hainbat handitze izan du eta azkenengoan, eraikinek espresibitate handiko “orrazi-itxura” hartu dute.

Al igual que la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko, tambien obra de J. R. de Basterrechea, la Escuela de Ingenieros es una temprana muestra de la apertura a las corrientes internacionales. Ha sufrido diversas ampliaciones, la última, con una disposición de los edificios “en peine” resulta altamente expresiva.

Like the Sarriko Economic Sciences Faculty, another work by J.R. Basterrechea, the Engineers’ School is early evidence of openness to international currents. It has undergone a number of extensions; the latest one, with the buildings arranged in a series of parallel volumes, is highly expressive.

32

33


Hospital de Basurto

12

1895-1908. Enrique Epalza. Avenida de Montevideo, 18.

Enrique Epalza arkitekto ospetsuak pabiloidun independenteen itxurako ospitalearen eredua proposatu zuen, Europan zabaldu zen ideiari jarraituz. Sarbidean administraziorako pabiloia dago eta honen atzean, gainerakoak kaperaren inguruan. Adreiluak, harrizko dekorazioelementuak eta pabilioien estalki-teila beiratuak - txapitulekin eta txori-tokiekin- garai hartako Europa erdialdeko arkitektura ekartzen dute gogora. Orain dela gutxi, pabilioien arteko lurpeko lotura eman da ospitale-multzoak zuen arazoari aurre egiteko. Birgaitze berriak errespetu eta sentsibilitate osoz egin dira eta hori aipatu beharra dago.

El importante arquitecto Enrique Epalza propone un modelo de hospital en base a pabellones independientes, siguiendo los modelos al uso en su época, en toda Europa. En la entrada al complejo se ubica el pabellón de la administración, y tras éste, los diversos pabellones se organizan disponiendo la capilla en el centro. El recurso al ladrillo, los diferentes elementos decorativos de piedra y mosaico, y las cubiertas de los pabellones con tejas vidriadas de diversos colores, y con buhardillas y txoritokis, todo ello nos recuerdan la arquitectura del momento en Europa. En época reciente los pabellones han sido conectados entre si mediante pasos subterráneos, lo que ha resuelto el principal problema de este magnífico conjunto hospitalario. La rehabilitación de los pabellones llevada a cabo en los últimos años se ha hecho con respeto y sensibilidad, lo cual es digno de elogio.

34

35

The important architect Enrique Epalza proposed a hospital model based on independent pavilions, following models of the period that were common throughout Europe. The administration pavilion is located at the entrance to the complex and the different pavilions are laid out behind this, with the chapel in the centre. Noteworthy features that are very reminiscent of European architecture of the period include the use of brick; the different stone and mosaic decorative motifs; and the different coloured glazed tiles and the dormer windows used for the pavilions’ roofs. Recently, the pavilions have been interconnected by means of underground passages, which is a clever response to the main problem posed by this magnificent hospital compound. The fine restoration of the pavilions carried out in the last few years has been done respectfully and sensitively.


Biblioteca de la Universidad de Deusto

13

2006-2009. Rafael Moneo. Ramón Rubial, 1.

Eraikin honetako fatxada egiteko beirazko blokeak erabili ziren eta honek prisma-itxura ematen dio. Iparreko fatxadan izan ezik, gainontzekoetan izkinak biribilak dira. Iparraldean berriz sartzen dira eta itxiera gardena den neurrian paisaiari begiratzen diote. Barnealdean, zenbait solairuren arteko banaketa egiten da, batetik irakurketa-guneak bestetik, liburu-gordetegia. Halere, oso gertu daude eta irakurtzeko leku batetik bestera pasa daiteke inolako arazorik gabe. Eraikin erabilgarria da eta tratamendu soilekoa.

El edificio se presenta como un rotundo prisma cuyas superficies de fachada resultan traslúcidas por los bloques de vidrio con los que están construidas. Las esquinas están redondeadas, excepto en los extremos de la fachada a norte; aquí se remeten y se abren al paisaje permitiendo, al ser el cerramiento transparente, las vistas al exterior. La configuración interior, con varias plantas, separa con claridad, en cada planta, las áreas de lectura y las de depósito de los libros, que, sin embargo, permanecen próximas y accesibles una con respecto a la otra. El edificio aparece muy funcional y de sobrio tratamiento.

This building presents a strong volume with translucent facades created by the glass blocks of which they are constructed. The corners are rounded, except at the ends of the north façade; here the corners are open to the surroundings, with their transparency giving views of the outside. The interior layout, with a number of floors, provides a clear separation between the reading areas and the book stacks, although these nonetheless are close to and accessible from the reading zones. The building has a very functional and sober appearance.

36

37


Museo de Bellas Artes

14

1940-45. Fernando Urrutia, Estanislao Segurola; (d) Eugenio María Aguinaga Azqueta. (a) 1963: Alvaro Líbano, Ricardo Beascoa; (a) 1997-2001: Luis María Uriarte; B. Arana (c), J.R. Foraster (c), F.B. Pagazaurtundua (c); P. Basánez (c), (IDOM, i). Plaza del Museo, 2

Gerra osteko eraikin hau erdiko botereak emandako eredu desiratuetatik eta emandakoetatik aldendu zen, arkitektura herrerianoa hain justu. Aukera klasikoak oso diskrezio eta lasaitasun interesgarria eman zion. Museoa orain gutxi berritu da. Horren ondorioz, barneko ibilbidea konplexuagoa da; sarrera berria dagoen neurrian, anbiguotasuna eman baitio.

Este edificio de la inmediata postguerra no sigue los referentes deseados y propiciados desde el poder central, de rememoración de la arquitectura herreriana. La opción clásica le proporciona una discreción y serenidad muy interesantes. El museo ha sido ampliado recientemente. Como consecuencia, las circulaciones se han complejizado al plantear una nueva entrada, con lo que ello conlleva de ambigüedad.

38

39

This post-war building was not constructed according to the models desired and promoted by the central government, that is to say, a recovery of Herrerian architecture. The classical style chosen for this work is a model of discretion and calm. The museum has recently been extended. As a result, the building’s visitor circulation patterns have become more complicated, with the new entrance introducing a sense of ambiguity.


Parque de Doña Casilda Iturrizar

15

1907. (p) Ricardo Bastida, Juan Eguiraun (i). Ensanche.

Parkeak, egungo zabalguneko eremua eta orain dela gutxira arte, ontziolen lekua zena bereizten ditu. Gainera, Abandoko lautadaren eta ontziolek utzitako lekuaren bazterrean dago. Bastidak eta Eguiraunek parke ingeles ikusgarrien trazadura jarraitzen dute, eta gainera, bertako erreka baten ura aprobetxatu zuten urmael bat egiteko. Parkearen erdiguneko pergola Pedro Gimonek egin zuen. Bertan, orain dela urte gutxi arte, Bilboko alaba eta ongilea den Casilda Iturritzarren oroitarria zegoen. Pergolaren egitura barrokoak kontrastea eta kontrapuntua ipintzen dizkio parkeari. Ontziolak utzitako lur-eremuan eraikin berriak egin ziren unean, Cesar Pellik eta Eugenio Aguinaga Churrucak zeukaten planaren ildotik, itsasadarreraino heltzen den bidea egiten ahalbidetu dute. Aipatzekoa da Kale Nagusiko azken eraikinak era egokian parkearekin batera kokatu direla. Kokapena eta zabalguneko parkeko sarbidearekiko harremana maisutasunezkoa da, ezbairik gabe.

El parque se constituye como un espacio de separación entre la trama del ensanche y las áreas al borde de la ría ocupadas, hasta hace poco, por los astilleros navales. Además, conforma el borde de la meseta de Abando, con la explanada ocupada por esos astilleros. Bastida y Eguiraun siguen el modelo de los trazados pintorescos ingleses, incluyendo un estanque al aprovechar un arroyo existente. En el centro del parque una pérgola, obra de Pedro Guimón, encerraba hasta hace pocos años el monumento a la ilustre hija de Bilbao y gran benefactora Doña Casilda Iturrizar; esta pérgola contrasta y sirve de contrapunto en su configuración barroca al conjunto del parque. Con la construcción de los nuevos edificios sobre el solar de los astilleros, siguiendo el plan de César Pelli y Eugenio Aguinaga Churruca, el parque ha sido ampliado en un intento de llegar al borde con la ría. Se ha de destacar la sabia colocación de los últimos edificios de la Gran Vía en contacto con el parque; su disposición, y la relación de la trama del ensanche con sus accesos al parque es, sencillamente, magistral.

40

41

The park forms a space separating the 19th-century zone of Bilbao and the riverbank area, which was occupied by the shipyards until recently. Furthermore, it is the border of the Abando plateau with the flat area occupied by these shipyards. Bastida and Eguiraun follow the model of English landscape gardening, including a pond to take advantage of an existing stream. There is a pergola, a work by Pedro Guimón, in the centre of the park. Until a few years ago it contained the monument to the illustrious daughter of Bilbao and major benefactor Doña Casilda Iturrizar; this pergola is a Baroque contrast to the park as a whole. With the construction of new buildings on the site of the shipyards, according to César Pelli and Eugenion Aguinaga Churruca’s plan, the park has been enlarged in an attempt to reach the riverbank. It is worth noticing the intelligent placement of the buildings on Gran Vía in contact with the park; their layout, and the relationship with the part of the city that leads to the park, is masterly.


Metro Bilbao. Fosteritos.

16

1990-1995. Norman Foster. Plaza Moyua, Gran Via, Sabino Arana.

Geltokiak gune gangatu handiak dira. Solairuarteak begi bistan direlarik, bidariak geltokia ikusgai dauka kaletik jaisten den mementotik. Oso ikus-eremu argia zabaltzen da geltokia biltzen dituen panel aurrefabrikatuekin batera. Hiri-altzariak, eskudelak, igogailuak eta beste elementu batzuk altzairu herdoilgaitzekoak dira. Seinaleak oso argiak dira. Metro-linea bi daude eta egun, ibilbidea zabalduz doa.

Las estaciones se presentan como amplios espacios abovedados. Unas entreplantas asoman sobre estos espacios haciendo siempre visible la estación desde que el pasajero desciende de la calle. Junto a la claridad visual, destaca la ejecución en base a paneles prefabricados de hormigón que recubren las paredes de las estaciones. El mobiliario, barandillas, ascensores, y otros elementos, se presentan en acero inoxidable. La señalética es muy clara. El metro discurre por dos líneas a lo largo de ambos márgenes de la ría, mientras continúa ampliando su trazado.

The stations are designed as large vaulted spaces. Some mezzanines appear above these spaces, allowing the whole station to be visible from the moment the passenger enters from the street. As well as the visual clarity, another striking characteristic is the use of prefabricated concrete panels covering the station walls. The furnishings, handrails, lifts and other elements are made of stainless steel. The signage is very clear. The underground has two lines, running along both banks of the River Nervion, and it is still being extended.

42

43


Edificio de viviendas.

17

1954-57. Eugenio María de Aguinaga, Hilario Imaz, Germán Aguirre. Gran Vía, 56.

Mugimendu Moderno-hizkuntza duen eraikina da honek zenbait tradizioaren osagai ditu, simetria, esaterako. Arkitektoek bi aukerok uztartzeko gaitasuna erakusten digute. Elementu batzuk nabarmentzen dira: balkoien hegalak edo alderen arteko ataria. Egileek Kale Nagusiaren eta Casilda Iturrizar parkeren arteko sarbideko eraikin honek hirigintzaren aldetik duen garrantzia aski ezagutzen dute. Izan ere, Bilbok duen arkitektura arrazionalistan adibide handienetarikoa da (ez programatikoa).

Edificio con lenguaje propio del Movimiento Moderno y elementos de composición, como la simetría, atentos a la tradición. Los arquitectos muestran aquí su capacidad para conciliar con maestría ambas opciones. Son de destacar algunos elementos como los importantes vuelos de los balcones o el amplio portal pasante. Los autores son conscientes de la relevancia urbana del edificio, colocado en una de las entradas desde la Gran Vía al Parque de Doña Casilda Iturrizar. Se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura racionalista (no programática) de Bilbao.

A building whose language derives from that of the Modern Movement, but which also has compositional elements, such as the symmetry, that have their roots in tradition. Here, the architects show their great ability to bring together both languages. Some outstanding elements include the important balcony projections and the large hallway running through the building. The architects are aware of the urban setting of the building, located at one of the access roads from Gran Vía to the Doña Casilda Iturrizar Park. This is one of the best examples of (non-programmatic) rationalist architecture in Bilbao.

44

45


Casa Lezama Leguizamón

18

1921. Ricardo Bastida, Jose María Basterra. Gran Vía, 58

Eraikin honek Casilda Iturrizar parkea eta Kale Nagusia bereizten ditu. Erromantikoa den parkea Bastidak egin zuen (1916). Altueran eta luzeran eraikin honek hiruko zati ditu: altueran, lehenengoa eraikinaren eta aurreko bi solairuen oinaldea da; bigarrenak, bi solairu hartzen ditu eta azkenengoa da zeruarekin loturik dagoena. Luzeran, muturrean izkinak egiten duten dorre bi ditugu eta erdian bolumen prismatikoa osatzen duen teilatupea dago. Oso dotorea den eraikin honetan Bilboko arkitekto eklektikoen lan bikaina islatzen da. Bestalde, kalitate bikaina duen arkitektura eklektikoaren adibidea izateaz gain, Hiriak duen taxua ere adierazten du.

El edificio separa el Parque de Doña Casilda Iturrizar de la Gran Vía. El parque de inspiración romántica es obra de Bastida (1916). El edificio presenta una composición tripartita tanto en altura como en longitud; en altura, el primer tramo corresponde al propio zócalo del edificio y a las dos primeras plantas; el segundo abarca tres plantas y el tercero una última de remate con el cielo. En longitud, los tramos extremos presentan sendos torreones marcando las esquinas, mientras que el central está flanqueado por volúmenes prismáticos en ático. El edificio, de aspecto muy señorial, muestra el dominio del oficio de los arquitectos eclécticos de Bilbao; por otra parte, es un interesante ejemplo de la arquitectura ecléctica de gran calidad y empaque que caracteriza a la ciudad.

This building separates the Doña Casilda Iturrizar Park from Gran Vía. The romantically-inspired park is a work by Bastida (1916). The building presents a tripartite composition, both in terms of height and length; in height, the first stretch corresponds to the plinth of the building itself and to the first two floors; the second includes three floors and the third is the top floor. In terms of length, the end sections consist of two turrets marking the corners, while the central section is flanked by volumes at attic level. This stately building shows the mastery of eclectic architects in Bilbao and is an interesting example of the high-quality of the eclectic architecture that characterises the city. 46

47


Guggenheim Bilbao Museoa

19

1991-97. Frank O. Gehry & Associates, IDOM (i). Avenida Abandoibarra, 2.

Zabalgunearen iparraldean kokatzen da, Ibaizabalen hegian eta Salbeko zubiaren ondoan. Bilboko museoa Guggenheim fundazioaren barruan dago. Frank Gehry-k oso eraikin berezia proposatzen du mugimenduz jositako itxurak agertzen dituen eraikina gauzatuz, Zabalgunearen ondoko eraikinen aldeko itxura prismatika eta ohitura handiagoa da. Erabilitako materialak nabarmenak dira: uhin-gorputzak estaltzeko titanioa. Gehry-k zubia “besarkatu” nahi du . Ordurarte, zubiak trafikoa errazteko balio zuen eta ez zitzaion hirigintza-baliorik ematen. Eraikina egin zenetik, eta Zabalguneko lautadatik ur ondoko nasara bitarteko aldea handia bada ere, Ibaizabalen hegiari garrantzia eman zitzaion. XX. mendearen azken laurdeneko eraikin esanguratsuena omen da. Ordutik, “Guggenheim efektua” edo “Bilbo efektua” hasi zen. Egun, munduko hainbat hiritan ematen den efektua da hau; hots, arkitektura bereziko eraikinak izatea, edo “inoiz ikusi ez dena”. Fenomeno hori osatzen ari da eta Bilbon ere beste horrenbeste gertatzen ari da, objektu-erakusgaia duen hiria, mende berri honi dagozkion premiazkoak eta egokiak diren auzietatik oso urrun dagoena. Está colocado al norte del Ensanche, junto a la Ría y al puente de la Salve; el museo es filial de la Fundación Guggenheim. Frank Gehry plantea un edificio muy singular donde se alternan las formas que sugieren movimiento con sus ondulaciones, con otras más prismáticas y convencionales en la parte más próxima a los edificios del Ensanche. Destacan algunos de los materiales empleados, como las placas de titanio utilizadas en el revestimiento de los cuerpos ondulantes. Gehry “abraza” el puente que hasta ese momento era considerado como un mero elemento para favorecer la funcionalidad del tráfico, pero sin ningún interés urbano. Con este edificio el borde de la ciudad con la ría cobra una excepcional importancia, a pesar del gran desnivel entre la meseta del Ensanche y los muelles junto al agua. El museo es el edificio más significativo del último cuarto del siglo XX. Con él se inicia lo que se conoce como “Efecto Guggenheim” o “Efecto Bilbao”, que no es otra cosa que el afán desatado en todas las ciudades del planeta por disponer de obras singulares de arquitectura, a ser posible de lo “nunca visto”. Este efecto está produciendo, y Bilbao no es ajeno a ello, una visión de la ciudad como un auténtico muestrario de objetos; muy lejos ello del interés por otros problemas que resultan más pertinentes y acuciantes en el nuevo siglo.

48

49

Located to the north of the Ensanche, next to the river and the Salve Bridge, the museum is a subsidiary of the Guggenheim Foundation. Frank Gehry has given us a unique building where shapes suggesting movement through undulations alternate with more conventional, rectangular forms in the part nearest the Ensanche buildings. Some of the materials used stand out, such as the titanium plaques that cover the undulating forms. Gehry’s building “hugs” the bridge, which, until that moment, was considered to be a mere element favouring traffic flow, with no urban interest. With this building, the area where the city meets the river gains in importance, despite the large drop from the city plateau to the former harbour area next to the water. The museum is the most important building of the last quarter of the 20th century. With it began what is known as the “Guggenheim Effect” or “Bilbao Effect”, which is nothing other than the desire triggered in many of the planet’s cities for unique architectural works, if possible something “never seen before.” This effect is producing something that is also affecting Bilbao: a view of the city as a display case for objects, far removed from an interest in other problems that are perhaps more relevant and pressing in the new century.


Hotel Domine

20

2000-2002. Javier Mariscal, (d) Iñaki Aurrekoetxea. Alameda de Mazarredo, 61.

Hotela Zabalguneko etxadi batean dago. Bi fatxada ditu; bata Lersundi kalera ematen duena eta bestea Mazarredo zumarlakera ematen duena, Guggenheim-Bilbao museoaren parean. Barnealdean zenbait altuera-ataria du. Barnealdeko dekorazioa ondo zaindua da eta hotela leku funtzionala eta atsegina bihurtzen du, izaera nahastezina emanez. Estaldiko zabaltza interesgarriak oso bista ederrak eskaintzen ditu.

El hotel forma parte de una de las manzanas del ensanche. Tiene dos fachadas, una a la calle Lersundi, y otra a la Alameda de Mazarredo, justo frente al Museo Guggenheim-Bilbao. Interiormente dispone de un atrio de varias alturas. La decoración interior está muy cuidada y confieren al hotel un aspecto funcional y agradable, junto a una personalidad inconfundible. Es interesante la terraza en la cubierta que cuenta con espléndidas vistas.

The hotel forms part of a city block in the 19th-century zone of the city. It has two facades, one on Calle Lersundi, and the other on Alameda de Mazarredo, opposite the Guggenheim Museum. Inside, the atrium varies in height. A great deal of care has been taken over the interior decoration, and this gives the hotel a functional, pleasant feel as well as an unmistakable personality. The rooftop terrace provides splendid views.

50

51


Edificio de viviendas

21

1957-59. Eugenio María de Aguinaga Azqueta, Félix Iñiguez de Onzoño. Elcano, 1; Henao, 35-37.

Eraikin honek nazioarteko mugimendura jotzen duen adibidea da. Kokapena ederra da benetan eta hiriaren gogoa agertzen du, bolumen-osaketa irmoa delarik. Etxaurreek zulatze-erritmo argiak eta estratifikazio finak erakusten badituzte ere, horrek ez die lautasunik kentzen.

Este edificio refleja el aperturismo a las corrientes internacionales. Bien colocado en el lugar con una clara voluntad urbana, la composición volumétrica es rotunda. Las fachadas muestran claros rítmos de fenestración con sutiles estratificaciones, con lo que no se resta planitud a las mismas.

This building reflects openness to international currents. Well integrated into its site, with a definite urban nature, the work has a powerful volumetric composition. The façades show clear rhythm in terms of the windows, and the subtle stratification does not remove from the façade’s flatness.

52

53


Casas Ramon de la Sota

22

1920 (p). Manuel María de Smith. Gran Vía, 45.

Bilbotar famatua zen Ramon de la Sota jaunak eraikin honetan alokairuzko etxebizitzak egin nahi izan zituen garai hartako burgesiak zituenak bezain erosoak izango zirenak. Kale Nagusira ematen duen etxadi osoa hartzen du eraikin honek. Zazpi hormatal simetrikoez osaturiko etxaurre luzea eta monumentala; bazterretakoak erlaitzera igotzen dira dorre itxura hartuz. Historiaren aipuek diote eraikin eklektikoa dela. Egun, etxaurrea baino ez da geratzen, eta zoritxarrez zeruarekiko ertza ondoko etxebizitzetako eraikinak gainditu du.

El importante personaje bilbaino y mecenas Sir Ramón de la Sota quiso con este edificio crear unas viviendas para alquiler tan confortables como las que ocupaban los edificios unifamiliares de la burguesía del momento. El edificio ocupa todo el frente de una manzana que flanquea la Gran Vía. Esta larga y monumental fachada está articulada dentro de una composición simétrica en siete paños; los de los extremos remontan la cornisa en forma de torreones. El recurso a variadas citas historicistas dan al edificio un carácter ecléctico. En la actualidad sólo queda la fachada, cuyo perfil con el cielo ha sido desgraciadamente rebasado por el nuevo edificio de viviendas que se esconde tras ella.

With this building, the important Bilbao patron, Sir Ramón de la Sota, wanted to create apartments for rental that were are as comfortable as the detached homes so popular with the bourgeoisie of the period. The building occupies the whole of one side of a block along Gran Vía. This long, monumental façade is laid out within a symmetrical composition of seven wall sections; those at the ends reach the cornice in the form of turrets. The use of different historicist quotations gives the building an eclectic look. Currently only the façade remains, and its outline against the sky is now unfortunately distorted by the new apartment building that hides behind it. 54

55


Palacio Olábarri

23

1894-97. Julián de Zubizarreta. Campo Volantín, 41.

Jauregitxo hau XIX. mendearen bukaeran burgesiak erabiltzen zuen etxebizitzaren eredua da. Beste batzuk bezala, Campo Volantin dotorean kokatzen zen. Barnealdean, boiserieak eta egurrak garaiko etxe ingelesen konforta gogoratzen dute. Jose María Olábarri y Massino industrial bilbotarrarentzat eraikin zuten.

Este palacete es testimonio del tipo de residencia de la burguesía de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Como otros más, se situaba en el elegante Campo Volantín. Los interiores, con sus boiseries y el recurso a la madera, recuerdan el confort de las casas inglesas de la época. Fue construido para el industrial bilbaíno José María Olábarri y Massimo.

This mansion house is illustrative of bourgeois residences at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. It is located on the elegant Campo Volantín along with another of its kind. The interiors, with the extensive use of wood, recall the comforts of English homes of the period. It was built for the Bilbao industrialist José María Olábarri y Massimo.

56

57


Edificio de oficinas

24

1933-53. Calixto Emiliano Amann, Emiliano Amann Puente. Alameda de Recalde 30, Iparraguirre, 21.

C. Emiliano Amannek 1938. urtean Delclaux eta Cía S.A. konpainiarako bulego-eraikina prestatu zuen eta geroan, semea zen Emiliano Amann Puentek amaitu zuen. Etxaurrea oso monumentala da, simetria zorrotzaz eta zainduaz osaturikoa. Etxaurrea Recalde zumarkalera agertu nahi duen asmoa nabaria da. Eraikin honek Amerikako bulego-eraikinen tradiziora hurbiltzen gaitu.

El edificio proyectado para oficinas de la compañía Delclaux y Cía. S.A. en 1938, por C. Emiliano Amann, fue completado por su hijo Emiliano Amann Puente. Presenta una fachada de carácter monumental, con rigurosa y cuidada composición simétrica. Es clara su voluntad urbana de marcar una importante fachada hacia la Alameda de Recalde. El edificio nos remite a la tradición de los edificios de oficinas americanos.

The building, planned as the offices of the company Delclaux y Cía. S.A. in 1938 by C. Emiliano Amann, was completed by his son, Emiliano Amann Puente. It has a monumental façade with a rigorous and carefully symmetrical composition. The intention was clearly to construct an impressive façade on the Alameda de Recalde side. The building is reminiscent of the traditions of North American office blocks.

58

59


Casa Montero

25

1899-1901. Luis Aladrén. Alameda de Recalde, 34.

Katalunian une hartan agertzen zen modernismoaren eredua izan nahi du eraikin honek. Egileak arkitektura izugarri ondo ezagutzen zuela adierazi zuen Aldundiaren Jauregia proiektatu zuenean. Izan ere, Espainiako eklektizismo finisekularraren eredurik garrantzitsuetakoa izan zen.

Edificio que muestra un claro interés por la arquitectura del movimiento Modernista muy enraizado en Cataluña. Su autor tuvo un extraordinario saber en el control del oficio de arquitecto, explicitado al proyectar el Palacio de la Diputación, una de las obras del eclecticismo finisecular más importantes de España.

This building is clearly inspired by Catalan art nouveau. The architect once again shows his expertise, demonstrated to the full in his design for the Provincial Government building (the Palacio de la Diputación) which is one of Spain’s most important eclectic buildings from the end of the 19th century.

60

61


Edificio de viviendas

26

1943. Rafael Fontรกn. Ercilla, 43.

Eraikin honetako etxaurrea ederto osatu zen izkinan dorreak egiteko aukera ematen duen ordenantzari esker. Fontanek profesionaltasun handia erakutsi du bestelako elementuak sartuz, balkoi okertuak esaterako. Horiek izugarri laguntzen dute kutsu espresionista eta era berean, hirian erakinak jokatzen duen papera goraipatuz.

Brillante resoluciรณn de la fachada de este edificio aprovechando la ordenanza que permite construir torreones en la esquina. Fontรกn muestra su extraordinaria profesionalidad al incorporar otros elementos, como los balcones curvados, que enfatizan el aire expresionista de la obra, y a la vez la relevancia de este edificio en la ciudad.

Brilliant resolution of the faรงade of this building, taking advantage of the bylaw allowing the construction of corner turrets. Fontรกn shows his extraordinary professionalism by incorporating other elements, such as curved balconies, which emphasise the expressionist air of the work, and also the importance of this building for the city.

62

63


Plaza de Indautxu

27

2004-2006. Ander Marquet. Ensanche.

Lehiaketa baten ondorioz eginikoa izateaz gain, hainbat erabilera-eskaera ere bazituen diseinuak eta horrek oztopatzen zuen konponbide osoa hartzea. Batetik, plazaren azpian dendak daude, bestetik lurrazpiko parkina eta hori guztia gutxi balitz, metroren sarbide bat ere badago. Gainera, iparraldetik hegoaldera altuera-alde handia zegoen. Arkitektoak ezaugarriak nola bildu jakin du eta horren ondorioz, traba arkitektonikorik gabeko plaza osatu du, non ia ez da igertzen behean dendak edo parkina dagoela. Plazaren bazterrak eta kaleen arteko lotura jakituria handiz egin da. Agian, kaleargien “basoak” ez du proiektuak duen argitasuna eta biribiltasuna ikusten uzten.

El diseño de esta plaza, ganado por concurso, plantea la resolución de un cúmulo de circunstancias que hacían difícil una solución atenta a tan diversas solicitaciones. Entre esas circunstancias de contexto están la existencia de una galería de comercios, un estacionamiento subterráneo y una boca del metro. Además, el importante desnivel entre los lados norte y sur. Sin duda alguna el arquitecto ha sabido conjugar los distintos factores y crear una plaza sin barreras arquitectónicas que no hace intuir que bajo la misma existen las tiendas o el estacionamiento. Los bordes de la plaza y sus uniones con las calles que en ella desembocan han sido realizados con igual sabiduría. Acaso el “bosque” de farolas impide ver la claridad y rotundidad de este proyecto.

This square’s design, the winner of a competition, proposed the resolution of a number of circumstances that together made it difficult to find a complete solution. Some of these circumstances include the presence of the metro entrance and an underground gallery of shops and car park. Furthermore, there is a distinct north-south slope. It is clear that the architect has been able to take these factors into account and create a square with no architectural barriers. As a result, one does not notice the existence of the shops and car park below ground. The edges of the square and their connection with the adjoining streets have been carried out intelligently. Perhaps the “forest” of streetlamps impedes a good view of the clarity and success of this project. 64

65


Hotel Hesperia

28

2005. Iñaki Aurrekoetxea, GCA Arquitectes Associats. Campo de Volantín, 28.

Eraikin honek itxura kolorista eta alaia ematen dio itsasadarreko bazterrari. Barne-diseinua eta zehaztasunak zaindu dituzte. Funtsean, nazioartean egun eraikitzen diren hotelekin bat datorrena.

El edificio presenta un aspecto colorista y alegre al borde de la ría. El interiorismo y los detalles están cuidados. En conjunto, un hotel dentro de la linea de los últimos hoteles de diseño a nivel internacional.

This building presents a colourful, cheerful appearance on the riverside. The interior design and details are exceptional. On the whole, it is a hotel much in line with the latest international designer hotels.

66

67


Pasarela de Calatrava (Zubizuri)

29

1995. Santiago Calatrava. Paseo de Uribitarte - Paseo Campo Volant铆n.

Itsasadarreko bi ertzeen arteko ibilbidea egiteko balio du. Itxura nabarmenak 70 metroko argitasuna babesteko eginiko egiturazko konponbidea gainditzen du.

Permite el paso de peatones de un lado a otro de la r铆a. La notable atenci贸n prestada a la forma prima sobre la estricta soluci贸n estructural requerida para salvar la luz de 70 metros.

This bridge allows pedestrians to pass from one side of the river to the other. The significant attention paid to the form takes precedence over the strict structural solution required to cross 70 metres in one span.

68

69


Torres de Isozaki

30

2008. Arata Isozaki, Iñaki Aurrekoetxea. Paseo Uribitarte.

Dorre hauek bulegoak ematen duten arren, bizitokiak dira. Okertze hori beirazko fatxadak erabiltzetik dator. Gregorio Ibarreche arkitekto bikainak 1917-26 urte bitartean eginiko Gordetegi Franko zegoen tokian egin zen eraikin hau. Orube honetan beti izan da espekulatzeko joera, baina egun hori desagertu egin da. Bilboko “atea” esan zioten egileek, baina hori argudio erretorikoa da, marketin puntua. Toki horretako itsasadarreko bazterrek ez dute dorrerik behar, Uribitarteko Arrapalek, interes historikoak, Mazarredo zumarkalearen eta itsasadarreko erriberaren arteko lotura dotorea osatzen zuten eta egun, dorreak egin dituztenetik kalte itzelak izan dituzte. Calatravaren igarobidearekiko loturak arkitektoaren protestak ekarri zituen. Aldarrikatzen zuenak kalteordainerako gehiegizkoa ematen bazuen ere, argi geratzen da ez zela lotura egokia izan.

Estas torres que parecen de oficinas, están destinadas a un uso residencial. Este equívoco viene dado por el repetido recurso a las fachadas acristaladas. El edificio está construido sobre el antiguo Depósito Franco, una magnífica obra de 1917-26, del excelente arquitecto Gregorio Ibarreche sobre el que siempre ha existido una gran presión especulativa, hasta que finalmente ha desaparecido. El carácter de “puerta” de Bilbao que los autores atribuyeron a estas torres no es sino un argumento meramente retórico, de marketing comercial. Los bordes de la ría en ese lugar no necesitan ninguna torre, porque las Rampas de Uribitarte, calificadas de interés histórico, constituían un elegante tránsito entre la cota de la Alameda de Mazarredo y la ribera de la ría; tras la construcción de las torres han resultado completamente dañadas. El enlace con la pasarela peatonal de Calatrava provocó las protestas de éste arquitecto. Aunque parecen exageradas sus reivindicaciones para una indemnización económica, la realidad es que tal empalme, nada sencillo de resover en cualquier caso, no resulta afortunado.

These towers, which look like office blocks, are for residential use. This ambiguity results from the use of glass facades. The building has been constructed over the former Bonded Warehouse, a magnificent work by the major architect Gregorio Ibarreche dating from 1917-26. There had been enormous pressure on this building from developers, resulting in its eventual demolition. The “gateway-to-Bilbao” character that the creators have attributed to these towers is nothing more than a rhetorical marketing argument. The edges of the river here do not require towers, because the Uribitarte Ramp staircases, which are of recognised historical interest, formed an elegant transition between street level and the riverbank; the construction of the towers has obscured and even damaged these Ramps. The link with the footbridge provoked protests from its architect, Santiago Calatrava. Although it seems that his claims for damages are exaggerated, it is true that this connection was not a simple proposition. 70

71


Palacio Ibaigane

31

1898. Gregorio Ibarreche. Alameda de Mazarredo, 23.

Sota familiak egoitzarako zuen etxea, eta gaur egun Athletic Klubeko egoitza bihurtu da. Etxeak era klasikoaren jauregiaren itxura hartzen du, kutxa-bolumena eta hiru solairutako egitura. Halere, goiko solairuko armazoian, edo hegal garaiaren gainean edo sarrerako portalean herriko arkitekturaren elementuak daude, arkitektoak ondo hartutakoak hain zuzen ere.

Fue la residencia de la familia Sota, y ahora es sede del Athletic Club. La casa presenta el aspecto de un palacio de composición clásica, con su volúmen como caja y la composición en tres plantas. Sin embargo, en el entramado del piso superior, o en el potente alero sobreelevado o el portalón de entrada, resuenan elementos de la arquitectura vernácula, tratados sabiamente por el arquitecto.

This was the residence of the Sota family, and is now the head offices of Athletic Bilbao football club. The house has the look of a classically-composed palace, with its box-like volume and layout on three floors. However, the latticework of the top floor, the large eaves and the imposing gateway recall elements of vernacular architecture, treated intelligently by the architect.

72

73


Edificio de viviendas y oficinas.

32

1919. Gregorio Ibarreche. Col贸n de Larreategui, 30. Ercilla, 18. Heros, 28.

Jado plazaren alde batean kokatzen den eraikina da hau. Ibarrechek erakusten du ederki menderatzen zuela XX. mendearen zehar Bilbon bizi zen arkitektura eklektikoa.

Importante conjunto de viviendas que conforma uno de los lados de la Plaza Jado. Ibarreche demuestra su dominio de la arquitectura ecl茅ctica que pervive en Bilbao hasta bien entrado el siglo XX.

74

75

Important set of buildings that makes up one of the sides of Plaza Jado. Ibarreche shows his control of the eclectic architecture that survived in Bilbao until well into the 20th century.


Palacio de Chávarri

33

1889-94. Paul Hankar, Anastasio de Anduiza (r. 1943-47, Aguinaga). Plaza Moyúa, 5.

Plazaren inguruan dago. Txabarri anaientzako ate bereko bi etxebizitza dira hauek. Victor Txabarrik Paul Hankar arkitekto belgiarrari eman zion egiteko enkargua. Victor Txabarrik Bilboko industria garatzeko bidean oso lan handia egin zuen. Eraikinaren ezaugarriek bitxia dela adierazten digute: Flandesko errenazimendu berriaren oihartzuna, etxaurren konposizioaren asimetriak eta erabili diren hainbat harriaren kolore. 1943. eta 1947. urte bitartean eraberritu zuten Gobernu Zibila egite aldera. Egun, Estatuko Gobernuaren ordezkaritza da.

Conforma el perímetro de la plaza. Se trata de dos viviendas que comparten la puerta de acceso, para los hermanos Chávarri. El edificio fue encargado al arquitecto belga Paul Hankar por Victor Chávarri, uno de los más importantes personajes del desarrollo de la industria en Bilbao. Las resonancias del neorrenacimiento flamenco, las asimetrías en la composición de las fachadas, y el recurso a diversos colores de los materiales pétreos empleados, confieren a este edificio una importante singularidad. Entre 1943 y 1947 fue reformado para adaptarlo al uso de Gobierno Civil. En la actualidad es la sede de la Delegación del Gobierno Central.

Built for the Chávarri brothers along the perimeter of Plaza Moyua, this building consists of two separate homes that share a doorway. It was commissioned from the Belgian architect Paul Hankar by Victor Chávarri, one of the most important figures in the history of Bilbao’s industrial development. The hints of Flemish neo-Renaissance, the asymmetry of the façade composition and the resource of the different-coloured stones used combine to give this building certain uniqueness. Between 1943 and 1947 it was refurbished for Civil Government use, and it is currently the head offices of the Central Government.

76

77


Delegación de Hacienda.

34

1943. Antonio Zobaran. Plaza Moyúa, 3.

Plaza inguratzen du eta barneko patio zabal baten inguruan dago. Eraikin monumental hau eraikuntza sendoan eta zainduan oinarritzen da. Eraikinaren estilo klasista Europan aurkitzen dugu hainbat eredutan; batez ere, txekiar kubismoan. Ezbairik gabe, garai honetako eraikinik garrantzitsuetakoa da.

Conforma el perímetro de la plaza, y se configura en planta en torno a un gran patio interior. Presenta un carácter monumental, de sólida y cuidada construcción. El tratamiento del repertorio clasicista utilizado, nos remite a ejemplos análogos en el centro de Europa, en particular a determinados exponentes del cubismo checo. Es uno de los edificios más importantes de este periodo.

Bordering on Plaza Moyua, this building’s plan is laid out around a large interior courtyard. It has a very monumental character, with solid, careful construction. The classical treatment is reminiscent of Central European buildings, particularly some examples of Czech Cubist architecture. It is one of the most important buildings from this period.

78

79


Edificio La Aurora

35

1934-35. Manuel I. Galíndez. Plaza Moyúa, 4.

Plazaren inguruan dago. Trapezio itxurako solairuan patio bi daude, euren artean eskailerak eta gainontzekoan bulegoek eta etxebizitzek behar duten lekua aske geratzen da. Interesgarria da nola osatzen eta konposatzen diren eraikinaren bolumenak. Alboko etxaurreak okerdura baten bidez, etxaurre nagusiak duen hormatalari atxikitzen diote. Granito berdezko binakako zutabeez eginiko oinaldeak lehenengo eta bigarren solairuak markatzen ditu bulegorako gunea agerian utziz. Plazara ematen duen etxaurre luzean lehenengo solairuarekin bat egiten duten zutabe ildaskatuak daude. Eraikina arreta handiz egin zuten eta arkitekto honen araberako estilo-ezaugarriak gordetzen ditu baitan: arrazionalismoa, espresionismoa eta garaiko Art Deco izenekoa. Egia esan, batzuek Adolf Loosek Vienan duen Michaeler Platz etxaurrea antzekoa dela diote, baina ez dute zerikusirik.

Conforma el perímetro de la plaza. Su planta trapezoidal encierra dos patios, entre los cuales se ubica la caja de escaleras, liberando de este modo todo el perímetro para uso de oficinas y viviendas. Es éste un interesante ejemplo de composición y de articulación de los diversos volúmenes del edificio. Las fachadas laterales se entregan mediante una curvatura al gran paño de la fachada central. Un zócalo de granito verde, con columnas pareadas en planta baja, abarca tanto ésta planta como la primera, marcando con claridad la parte destinada a oficinas. En el amplio lienzo de la fachada a la plaza unas pilastras acanaladas se corresponden a las columnas de la planta baja. El edificio de una cuidada construcción, como es habitual en este arquitecto, tiene resonancias propias de la arquitectura racionalista y más aún expresionista y Art Deco, propias de esa época. El paralelismo que algunos han hecho de esta fachada con la de Adolf Loos en la Michaeler Platz de Viena es totalmente infundado.

80

81

Following the edge of Plaza Moyua, this building has a trapezoidal plan around two courtyards; between these two is the stairwell, which frees up the perimeter for use as offices and homes. This is an interesting example of the composition and articulation of the building’s different volumes. The side façades meet the wall of the central façade with curves. A plinth of green granite, with pairs of columns on the ground floor, comprises both this floor and the one above, clearly marking out the part intended for offices. The broad face of the front façade has fluted pilasters that correspond to the ground-floor columns. As is usual with this architect, the building is very finely constructed and is reminiscent of rationalist and even expressionist and art deco architecture of this period. The parallels that some have drawn between this façade and Adolf Loos’ on Michaeler Platz in Vienna are completely unfounded.


Hotel Carlton

36

1919-26. Manuel María de Smith (r. 1994, Ignacio Palacios) Plaza Moyúa, 2.

Plazaren inguruko etxadi batean kokatzen da. Erdiko patioak atartean dagoen gela gangatu ederra argitzen du. XX. mendearen lehenengo laurdenean Frantziatik etorritako estilokoa da, Madrilgo Ritz edo Palace bezalakoa. Gerra Zibilean Agirre Lehendakariaren lehenengo Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zen.

Ocupa una de las manzanas que conforman el perímetro de la plaza. El patio central permite iluminar la hermosa sala oval abovedada del vestíbulo. Pertenece al tipo de hoteles de inspiración francesa construidos en el primer cuarto del siglo XX en varias ciudades, como sucede con el Ritz o el Palace en Madrid. Durante la Guerra Civil el hotel Carlton fue sede del primer Gobierno Vasco del Lehendakari Aguirre.

This building occupies one of the city blocks facing Plaza Moyua. The central light-well illuminates the impressive vaulted oval hall of the vestibule. This is one of the French-style hotels that were popular in many cities in the first quarter of the 20th century, for example The Ritz, and Madrid’s Palace Hotel. During the Civil War, the Carlton Hotel was the headquarters of the Basque leader, Prime Minister Aguirre.

82

83


Plaza Moyúa

37

1942 (p). Jose Luis Salinas Sanz. (r, 1997, Manuel Salinas Larumbe). Ensanche.

José Luis Salinas arkitektoak plaza osatzen duen kale-izarraren geometria, jarraitu zuen, bai era ortogonalean bai diagonalean. Parterreek zabalguneko ibilbideekin bat egiten dute. Erdialdean, iturri biribila jarri zuen. Plazaren irudia plater bat bezalakoa da, erdian baxuagoa, hainbat plazak bezala honek ere barnealdean nor bere baitarapena bilatzen da. 1995. urtean metroko 1. bidea egin ostean, José Luis Salinasen semea den Manuel Salinas arkitektoak, berriztatze-lana osatu du; beti ere jatorrizko diseinua eta behera erortzea mantendu nahian. Berriztatze-lan honetan arreta handiz jokatu da eta hori aipagarria da.

La plaza originalmente realizada por José Luis Salinas Sanz sigue la propia geometría impuesta por las calles que en ella confluyen, tanto las ortogonales como las diagonales; los parterres responden a ese trazado del ensanche. En el centro se coloca una fuente de planta circular. La sección de la plaza es como la de un plato, rehundida hacia el centro, siguiendo el modelo de tantas plazas que consiguen de ese modo una atmósfera de recogimiento en su interior. Tras la construcción de la linea 1 del metro en 1995, el arquitecto Manuel Salinas, hijo de José Luis Salinas, ha llevado a cabo una restauración que sigue un criterio de fidelidad al trazado original y mantiene en lo posible el hundimiento primitivo. El cuidado en la ejecución de esta restauración es extremado y digno de elogio.

This square, originally designed by José Luis Salinas Sanz was laid out according to the geometry imposed by the streets running into it, both orthogonally and the diagonally. The flowerbeds follow this layout and in the centre is a fountain with a circular plan. The square’s cross-section is the shape of a plate, with a depression in the centre. This follows the model of other squares, which aim in this way to achieve a feeling of shelter in the middle. After the construction of line 1 of the underground railway in 1995, the architect Manuel Salinas, the son of José Luis Salinas, carried out a restoration, following the original layout and maintaining the depression as much as possible. This restoration work was carried out very carefully and successfully. 84

85


Iglesia de San Vicente Mártir

38

S. XVI, 1840 (r) Anónimo. Plaza de San Vicente.

Areto-eliza izendatzen zaio nabe guztiak altuera berean ditu eta; Euskal gotiko motakoa da, Euskadin hainbeste eta hain adibide bikainak eman dituen estiloa, hain zuzen ere. Barnealdean, gotiko erako zutabeek ganga gotikoari eusten diote. Sartzeko etxaurrea arkupe handi batek babesten du. Kanpai-horma geroagoko gehigarria da.

Iglesia salón con las naves a la misma altura; pertenece al llamado gótico vascongado, del que tantos y tan magníficos ejemplos existen en el País Vasco, El interior aparece con una serie de poderosas columnas que sustentan unas bóvedas góticas. La fachada de entrada se encuentra protegida bajo un gran arco. La espadaña del cuerpo de campanas es un añadido posterior.

A hall church with naves of equal height, belonging to what is known as Basque Gothic, of which so many magnificent examples can be found in the Basque Country. The interior has a series of powerful columns that support Gothic vaults. The entrance façade is entirely sheltered under a large arch. The belfry is a later addition.

86

87


Edificio La Equitativa

39

1934. Manuel I. Galíndez. Alameda de Mazarredo, 7.

Izkina egiten duen eraikinak bi etxaurre mota ditu: Batak Jardines de Albia plazara ematen du eta simetria izugarria jasotzen du hormatal erdian hainbat logia agertuz. Bestak, Colon de Larreategui kalera ematen du eta izkinako dorrerantz begiratzen du. Galindezek izugarrizko trebetasuna adierazi du zorutik igotzen den izkinako “dorrea” nola ateratzen den argi ikusten ez dela agerraraziz; izan ere, “dorrearen” ertza zutabe baten oinarritzen da. Alakadun hasiera ekiditearren, ordenantzak jasotzen duen izkinako alakak ezartzen duen ilaratik atzeratu da. Gainera, zeharkako zerrenda sartzea (lehenengo solairuan bulegoak daude), leiho luzeak ezartzen dion horizontaltasunaren zehar ibiltzen da eta azkar irakurtzeko zailtasuna gehitzen dio. Horrez gain, Eskandinabiatik ekarritako granito beltzak beheko solairu osoa betetzen du. Gauzak horrela, dorreak izkinako dorre horretako lekurik altuena dela ematen du; ertza urratzen duten leihoek adorea ematen dute eta bi etxaurreak jasotzen dituen dorreari espresibitatea ematen diote. Berriro ere, Galindezek bertako arkitektura motari ematen dio garrantzia, hiriko lekuari, kalearen araberako erantzunak bilatuz eta Mazarredo zumarkaleak duen okerdurak izkinako “dorrearen” espresibitateak ematen duen aukera erabiliz.

El edificio en esquina presenta dos tipos de fachada, una hacia la Plaza de los Jardines de Albia, de composición perfectamente simétrica y con una serie de logias en el centro del paño; la otra fachada a la calle Colón de Larreátegui se mueve hacia el torreón de la esquina, contra el cual se entrega. Galíndez ha mostrado una excepcional habilidad al impedir ver con claridad como nace la “torre” de la esquina desde el suelo; porque sorprendentemente la arista de la “torre” se apoya en un pilar. Para evitar un arranque achaflanado, se ha retraido de la linea del chaflán de esquina establecida por ordenanza; además, la inclusión de la franja horizontal (en el primer piso dedicado a oficinas), que corre a lo largo de toda la fachada con una muy marcada horizontalidad enfatizada por la ventana corrida, añade dificultad a una lectura rápida; dificultad añadida al cubrir toda la planta baja con granito negro de Escandinavia. De este modo el torreón parece ser en realidad la parte más alta de una torre en esquina. Las ventanas que rasgan la arista añaden fuerza y expresividad a la torre, que recoge las dos fachadas. Una vez más Galíndez ha apostado por una arquitectura atenta al lugar, al emplazamiento en la ciudad, con respuestas diferentes según la calle, y consciente de la visual que la curvatura de la Alameda de Mazarredo brinda a la hora de proponer su expresiva “torre” de esquina.

88

89

This corner building presents two types of façade, one towards the Plaza de los Jardines de Albia, which has a perfectly symmetrical composition and a series of loggias in the centre of the wall; the other façade on the Calle Colón de Larreátegui is focussed towards the corner turret, which is its endpoint. Galíndez has shown an exceptional ability in preventing the viewer seeing clearly how the corner “tower” springs from the ground, since the “tower’s” arris rests, rather surprisingly, on a pillar. To avoid a chamfered starting point, the architect has drawn back from the corner chamfer established by the bylaws. Furthermore, the inclusion of the horizontal band (along the first floor, used for offices), which runs along the whole façade with a very marked horizontality emphasised by the strip window, makes it hard to read the whole building at a glance; this difficulty is increased by the facing of the ground floor with black Scandinavian granite. In this way, the turret seems to be the highest part of a corner tower. The windows that touch the arris add strength and expressiveness to the tower, which is the meeting point of the two façades. Once again, Galíndez has created an architecture that is linked to its situation, its location in the city, with different responses according to the street, and aware of the view that the curvature of Alameda de Mazarredo provides with regard to its expressive corner “tower”.


Banco BBVA

40

1919-23. Pedro Guimón (r, Ricardo Bastida, Francisco Hurtado de Saracho, 1957). Gran Vía, 12.

Pedro Guimonek eginiko lan nabarmena da hau. Kale Nagusiko eta Mazarredo zumarkaleko etxaurreek oinalde garai baten inguruan agertzen dira eta horretatik taulamendu handiko zutabe korintiar erraldoia ateratzen da.Frisoaldean hainbat leiho irekitzen dira. Teilatupeak eraikina zerura hurbiltzen du. Izkinako dorreak Juan Boloniaren Merkurio eskultura jasotzen du.

Es ésta una destacada obra del arquitecto Pedro Guimón. Las fachadas a la Gran Vía y a la Alameda de Mazarredo están organizadas en base a un alto zócalo sobre el que corre una columnata de orden gigante corintio, remontada por un ancho entablamento; en la parte correspondiente al friso se abren una serie de ventanas. Un ático remata el edificio con el cielo. El torreón de la esquina contiene una airosa figura de Mercurio, obra de Juan Bolonia.

This is an outstanding work by the architect Pedro Guimón. The Gran Vía and Alameda de Mazarredo façades are organised based on a high plinth with a large Corinthian colonnade rising from it. This is topped with a wide entablature; a series of windows opens in the part corresponding to the frieze. An attic forms the very top level of the building. The corner turret shows a graceful figure of Mercury, a copy of a work by Giambologna.

90

91


Palacio de la Diputación

41

1897-1900. Luis Aladrén. (r. 2001, J. Cenicacelaya, I. Saloña, J. Gastón, E. Aranguren). Gran Vía, 25.

Eraikinak etxadi osoa hartzen du eta eskailera inperialak egiten dio harrera bisitariari solairu noblera iritzi arte. Elementu nagusi guztiek jokatzen dute ordezkaritzaren garrantziaren inguruan: etxaurreak, solairu nobledunaren aretoak, eskailera erraldoia edo sartzeko atearen gaineko balkoia. Apaingarri aberatsako eraikinak garai hartako burgesiaren boterea islatu nahi zuen. Hortaz, historiako elementu apangarriak hartzen ditu. Eraikina egiteko bi hare-harri erabili zituzten kareharrizko oinalde baten gainean. Ezbairik gabe, Espainian XIX. mendearen erditik XX. mendearen bigarren menderarte egin den arkitektura eklektikoko adibiderik onenetariko bat ( agian onena).

El edificio ocupa toda una manzana y se articula en torno a una imponente escalera imperial que conduce al visitante a la planta noble. Todos los elementos importantes de este edificio, como las fachadas, las salas de la planta noble, la monumental escalera, o el balcón sobre la puerta de entrada, están pensados desde la relevancia de la función de representación. El edificio de riquísima ornamentación quiere representar el poder de la burguesía industrial de Bizkaia en aquellos años. Recurre para ello a elementos ornamentales de variada extracción historicista. El edificio está construído con dos tipos de piedra de arenisca sobre un zócalo de piedra caliza. Constituye uno de los mejores ejemplos (quizás el mejor) de la arquitectura ecléctica construidos en España desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las dos primeras décadas del XX.

The building occupies a whole block and is laid out around an impressive imperial stairway that leads the visitor to the piano nobile. All the important elements of this building, such as the façades, the first floor rooms, the monumental staircase and the balcony over the entrance door are designed bearing in mind the function of representation. This richly decorated building represents the power of the industrial bourgeoisie in Biscay province during those years and for this it resorts to ornamental elements of different historicist origins. Construction involved two types of sandstone over a limestone base. This is one of the best (if not the best) examples of eclectic architecture built in Spain in the second half of the 19th century and the first two decades of the 20th century. 92

93


Biblioteca de Diputación

42

2007. Gloria Iriarte, Eduardo Múgica, Agustín de la Brena. Diputación.

Eraikina garai bateko liburutegia handitze modernoaren ondorioa da. Aldundiaren Jauregiarekin alde handia egiten du. Fatxadan serigrafiatuak erabiltzen baira ere, liburuak fatxadan ipintzea gauza bitxia da.

El edificio es una ampliación de la antigua biblioteca en clave moderna. Ofrece un fuerte contraste con la trasera del Palacio de la Diputación Foral. La fachada muestra los libros del interior a través de acristalamientos serigrafiados.

The building is an extension of the old library in a modern idiom. It is in total contrast to the rear of the Provincial Council building (Palacio de la Diputación). The façade shows the books inside through printed glass panes.

94

95


Edificio de oficinas

43

1944-47. Rafael Fontán Diputación, 8.

Rafael Fontanen lan garrantzitsuena da hau. Tradizio klasikoko elementuak eta espresionismokoak batzen zituen maisutasun handiz. Diputazio eta Arbieto kaleetako etxaurreak izkinatik agertzen den dorre batekin elkartzen dira eta honen zioa izkinetan dorreak egiteko baimena ematen zuen ordenantzan bilatu beharko da. Dorre honek duen euskarri alakatuak (ordenantzak alaka ezarri zuen) bertikaltasunari eusten dio. Egia esan, dorre arkupetua gainditzen duela ematen du, non ezaugarri dinteldu zorrotzak agertzen diren. Leiho anguludunak irekitzeak, dorrearen prisma-ertza hausten duena, eraikinari izugarrizko adore adierazgarria ematen dio. Etxaurretako pilastra erraldoiak, industriaren goi-erliebe alegorikoak eta oro har, multzoaren trataerak Bilboko hiri-arkitekturari ekarpen handia ematen dio. Izan ere, egungo Espainiako eraikin garrantzitsuenetakoa da hau.

Esta es la obra más importante de Rafael Fontán. Combina con extraordinaria maestría elementos de la tradición clásica con otros más propios del expresionismo. Las fachadas de las calles Diputación y Arbieto se enganchan a una torre que emerge en la esquina, y que no es sino el resultado de utilizar la ordenanza que permite crear torreones en las esquinas. Esta torre, cuyo apoyo achaflanado (por la imposición del chaflán por la ordenanza) no resta un ápice a su estricta verticalidad, que aparece remontada por un torreón a modo de porticado, con elementos adintelados marcados con dureza. La decidida apertura de las ventanas en ángulo, que rasgan en profundidad la arista del prisma de la torre, confieren una extraordinaria fuerza expresiva al edificio. Los apilastramientos gigantes de las fachadas, el recurso a altorrelives alegóricos a la industria, y en general el tratamiento del conjunto, hacen de esta obra una singularísima contribución a la arquitectura urbana de Bilbao. Este edificio es uno de los más importantes de la España del momento.

96

97

This is Rafael Fontán’s most important work. It combines elements from the classical tradition with others from expressionism with extraordinary mastery. The Diputación and Arbieto façades meet at a tower that emerges from the corner, which is the result of making use of the bylaw allowing the creation of corner turrets. This one, whose bevelled support (due to the need for bevelling stated in the bylaw) does not remove from the tower’s strict verticality, is topped by an arcade-like turret, with strongly-marked lintel elements. The marked opening of the corner windows, which cut deeply into the arris of the tower, gives the building extraordinary expressive force. The gigantic pilasters of the façade, the use of relief sculptures with allegories of industry and, in general, the handling of the whole make this work a unique contribution to the urban architecture of Bilbao. This building is one of Spain’s most important of this period.


Edificio de Sanidad

44

2003-2008. Juan Coll-Barreu, Daniel Gutiérrez Zarza. Alameda de Rekalde, 39 A.

Bilboko zabalguneko izkina batean dagoen eraikinak egileen ustetan, hainbat galdera sortarazten ditu. Esaterako, “fatxada, bilgarria edo sistema bai, baina ez aurretikoa edo konposizioa”. Proiektua egin baino lehen, eraikinak urbano-aurkakoa agertzen zen. Orain arte eginikoarekin apurtzen du, izan ere, joera orokorrak zabalguneari homogeneotasuna ematen zion.

Colocado en un solar de esquina del ensanche de Bilbao, este sorprendente edificio plantea una serie de cuestiones de gran interés según sus autores. Así, se afirma que “la fachada, como un envoltorio o sistema... pero nunca como el alzado o la composición”. El carácter inequivocamente antiurbano del edificio está ya planteado desde la propia génesis de este proyecto. El edificio supone una ruptura con las constantes que imprimen un importante grado de homogeneidad al ensanche.

Located on a city block corner in the 19th-century area of Bilbao, this surprising building raises a number of very interesting matters, according to its creators. They state that “the façade is like a wrapping or system…but never like the elevation or the layout.” The unmistakeably anti-urban character of the building was planned from the project’s very start. The building breaks with the uniformity that characterises this area of the city to a large degree.

98

99


45

Edificio SPRI 2004-2006. Dolores Palacio, Federico Soriano. Plaza Bizkaia.

Eraikinak horma bitartekoa estaltzen du. Fatxadaren handitasuna beirazkoa izateak ematen dio, serigrafiaren gaia errepikatzen duenean. Eraikinak ez zuen mendebaldeko orientazioa kontuan hartu, bizilagunei “negutegi” ondorioa ekiditearren.

El edificio cubre una medianera. La monumentalidad de la fachada viene dada, en gran medida, por el repetido recurso a la fachada acristalada, que repite el tema ya visto de la serigrafía. El edificio no ha tenido en cuenta la orientación a poniente con las consecuencias que el “efecto invernadero” produce a sus moradores.

The building covers a dividing wall. The monumental appearance is largely granted by the repeating rhythms of the glass façade, which has printed patterns on it. During construction, the building’s west-facing orientation was not taken into account, and so those using it suffer from a “greenhouse effect.”

100 101


46

Alhóndiga Municipal 1905-09. Ricardo Bastida. Alameda de Recalde, 56.

Zabalguneko etxadi handi bat okupatzen du eta ardoen biltegia zen. Eraikinaren barnealdea porlanezko pilare eta lauza-sare handia zen. Etxaurreak eraikin industrialari hiriko duintasuna ematen dio; Bastidak etengabeko erritmoa ematen dio leihoetan; beheko solairua adreiluzkoa da eta beste biak harri artifizialezkoak, zizelkatutako lore-motiboekin. Izkinetan dorreak kokatzen dira. Bilboko Alondegia oso-osorik Europakoen artean oso adibide interesgarria da. Eraikinaren barnealdea txunditu egin da, eta egun, beste erabilera batzuk dituen erakinaren etxaurrea Bastidak ezarritakoa baino altuagoa da eta hori nabarmentzen da. Honek etxaurreak zokalo bihurtzen ditu.

El edificio ocupa toda una manzana del Ensanche, y su función era la de servir como almacén de vinos. El edificio estaba en su interior construido en base a una malla de pilares y losas de hormigón. La fachada proporciona una calidad urbana a este edificio industrial; Bastida plantea un ritmo repetitivo en la fenestración; la planta baja es de ladrillo, y las dos restantes de piedra artificial con motivos florales tallados. En las esquinas se colocan torreones. La Alhóndiga de Bilbao constituía en su integridad un ejemplo de excepcional interés, único en Europa. El edificio ha sido destruido en su interior, ocupado ahora por un edificio con diversos usos, que levanta su altura por encima de la fachada de Bastida, de modo muy notorio; ésto reduce las fachadas a un mero zócalo.

This building occupies an entire block of the Ensanche area of Bilbao, and was once a wine warehouse. The interior was built on a network of concrete slabs and pillars. The façade grants this industrial building an urban quality: Bastida has given the windows a rhythmic layout, the ground floor is brick, and the two other floors are of artificial stone with carved floral motifs. The corners have turrets. The Bilbao Alhóndiga was, when whole, a building of great interest, unique in Europe. The interior of the building has been destroyed, and is now occupied by a construction with different usages that, notoriously, rises above Bastida’s façades, reducing them to a mere plinth.

102 103


47

Parque de Ametzola 1994-98. Lopez Chollet-Dalmau, Arquitectos. Ametzola.

90. urteetara arte leku horretan trenbidez jositako eremua zegoen. Honek zabalgunea eta Bilboko hegoaldeko Rekalde auzo jendetsua banatzen zituen. Trenbidean eginiko aldaketa arrazionalizatuak eta horren lurperatzea parkea egitea ekarri zuen. Rekalde auzoa eta Bilbo lotu dituen parke honen bazterrean etxebitza-dorreak eta Renferen geltokia dauzkagu. Bilbao Ria 2000 erakundeak eginiko lanik garrantzitsuena eta ondoen egindakoa izango zalantzarik gabe.

El parque abarca una extensa superficie que hasta los años 90 se hallaba ocupada por una playa de vías, auténtica barrera entre el ensanche y el populoso barrio de Rekalde, al sur de Bilbao. La racionalización del trazado ferroviario, y su soterramiento, permitió trazar el parque; una serie de torres de viviendas, y una estación de Renfe, conforman los bordes de este parque que ha unido Rekalde con Bilbao. Esta es, posiblemente, la operación más importante y más lograda de cuantas ha llevado a cabo el ente Bilbao Ría 2000.

This park covers a large area that, until the 1990s, was taken up by a train depot, which acted as a barrier between the 19th-century area of the city and the busy neighbourhood of Rekalde, in the south of Bilbao. The rationalisation of the railway, and the fact that it was put underground, has allowed the park to be constructed. A series of apartment blocks and a Renfe railway station form the edges of this park, which has joined Rekalde to Bilbao. This is probably the most important and successful operation of all those carried out by the Bilbao Ría 2000 organisation.

104 105


48

Ayuntamiento de Bilbao 1883-92. Joaquín Rucoba. Plaza Ercoreca, s/n.

Izaera afrantsesatua duen eraikin beauxartiarra eta Arriaga antzokia egile berak egin zituen. Kokapenak ordezkaritza nabarmendu nahi du, udaleko ordezkaritza hain zuzen ere. Itsasadarreko ertzean egoteak, hiriak porturako deia izan duela adierazten digu ( Bilbo ibaiko portua izan da). Aipatzekoa da harrera-saloia edo Saloi Arabiarra, non Granadako arkitektura nazaria erabili den.

Este edificio, de derivación Beauxartiana, y de carácter afrancesado como el Teatro Arriaga, del mismo autor, desempeña por su ubicación, de modo muy notable, la función de representación de la autoridad municipal. Colocado al borde de la ría, reconoce la vocación portuaria (Bilbao ha sido fundamentalmente un puerto fluvial) de la ciudad. Es importante el salón de recepciones oficiales conocido como Salón Arabe, con resonancias de la arquitectura de los nazaríes de Granada.

This building, somewhat reminiscent of an art gallery, was inspired by French architecture. In this it resembles the Arriaga Theatre, and in fact it was built by the same architect. Its location lends the building its air of municipal authority. Furthermore, the fact that it is on the riverside is recognition of the city’s character as a river port. The official reception room, known as the Arab Hall, recalls the Nasrid architecture of Granada.

106 107


49

Edificio Naviera Aznar. 1943-48. Manuel I. Galíndez, José María Chapas. Plaza de Venezuela, 2.

Eraikinak gaur egun udal-bulegoak hartzen baditu ere, jatorrian ontzi-konpainia baten egoitza zen. Bere hiru etxaurretako bakoitzak testuinguru zehatzari erantzuten dio: plazara begira dagoena, lerrokadur kurbatura hartuta; eta atzealdeko kale estura begira dagoena, berriz, bulegoetxaurre neutroa. Aparteko interesa dute Manuel I. Galindezek multzoari batasun eta monumentaltasuna emateko erabili zituen konposizio-mekanismoek, adibidez: hormaren estratifikazioa, leiho eta azpadura ezberdinak, eta kromatismoa. Hirukiko plantaren angelurik zorrotzenak, urrunera bistarik gehien duenak, dorre estuaren itxura hartzen du eta ontzi baten branka dakar gogora. Gerra ondoko urte horietan, arkitektura nazionalista espainiarra, neoherreriarra eta historizistaren gorespen-urte horietan, Galindezek, filiazio nordikoko klasizismoaren barruko eraikin oso jorratua eta sofistikatua proposatu zuen: garaiko Espainiako eraikinik onena.

El edificio Aznar, hoy ocupado por dependencias municipales, estaba destinado a sede de esa compañía naviera. Cada una de sus tres fachadas corresponde al contexto específico: a la plaza, como un palazzo; al río, adoptando la curvatura de la alineación; y a la estrecha calle posterior, como una neutra fachada de oficinas. Son de extraordinario interés los mecanismos de la composición desplegados por Manuel I. Galíndez para dotar de unidad y monumentalidad al conjunto: la estratificación del muro, las diferentes fenestraciones y recercos, y el cromatismo. El ángulo más agudo de la planta triangular, de vistas más lejanas, se plantea como un estrecho torreón que sugiere la proa de un barco. En estos años de posguerra y de exaltación de una arquitectura nacionalista española, neoherreriana e historicista, Galíndez propone un edificio dentro de un clasiscismo de filiación nórdica altamente elaborado y sofisticado: el mejor edificio de la España del momento.

108 109

The Naviera Aznar building, today dedicated to municipal use, was intended to be the head office of this shipping company. Each of its three façades corresponds to the specific context: to the square, like a palazzo; to the river, adopting the curvature on this side; and to the narrow street at the rear, as a neutral office façade. The mechanisms used by Manuel I. Galíndez to create the composition are of great interest in terms of granting unity and monumentality to the whole: the stratification of the exterior wall, the different window types and mouldings and the colouration. The sharpest angle of the triangular plan, seen from afar, becomes a narrow turret that suggests the prow of a ship. During these post-war years, which involved a great deal of Spanish nationalist, historicist and neo-Herrerian architecture, Galíndez proposes a building that inclines towards a highly elaborate and sophisticated classicism with a more north European affiliation. This is Spain’s finest building of the period.


50

Banco de España 1923. Julián Apraiz. Gran Vía, 10.

Eraikinak bankuko eragiketetarako kanpoko aretoa zabaltzen du. Gainjarritako bi ordenak etxaurre artikulatuak aurkezten ditu eta oinaldeak altueran dagoen hiru zatiko osaketa egiten du. Izkina biribildu da. Erakina ondo eginda badago ere, ez du kanpoko kromatismo handirik eta horren ordez, kolore okrea erakusten digu.

Edificio bancario con una sala de operaciones que se muestra al exterior. Presenta fachadas articuladas por medio de dos órdenes superpuestos, que incluyendo el zócalo, suponen una composición tripartita en altura. La esquina se ha redondeado. El edificio de muy cuidada ejecución adolece de la ausencia de un cromatismo más variado y más vivo en su exterior, en lugar del monótono tono ocre que nos muestra.

A bank building with an operating floor that opens to the exterior. It has façades articulated with two superimposed orders which, including the base, make up a tripartite composition in terms of height. The corner has been rounded. This carefully designed building suffers from a lack of varied, lively colour on the outside and instead displays a monotonous ochre tone.

110 111


51

Banco SCH 1945-50 Manuel I. Galíndez. Gran Vía, 4.

Eraikin honek hiru aurrealde ditu; nagusia Kale Nagusira, albokoa Berastegui kalera eta atzekoa Ledesma kale estura begira. Granito kuxindu berdezko zokalo handi baten gainean eraikinak ordena joniko erraldoia asentatzen du, atikoak eta tamaina handiko goiatikoak goratua. Etxaurreak hormatal autonomotzat hartzen da, alakan agerian geratzen den bezala. Aznar Navieran egin zuen moduan eta estratifikazioaren bidez, Galindezek bolumenak lotu ditu-begiratu izkina biei-eta atzealdeko etxaurrearen azken puntura (mehelina) hurbildu ahala desagerrarazi egiten ditu etxaurre nagusiko elementu asko. Hori guztia, taldeari batasunik kendu gabe eta gainera, arkitektoak duen hiriko joera agerian utziz. Barnealdeko eragiketa-guneko patioak, neurri batean, Madrilgo Banco de Vizcayak ( egun, BBVA, 1930-33) duena gogorarazten digu. Zoritxarrez, eraberritze-lan batean atondoak interesa galdu du. Gainera, egun ez da era sofistikatua agertzen non zutabeek ondoko anbulatorioak eta atondoa bereizi zituzten bi altuera ezberdinen arteko aldea aintzat hartzeko. Garaiko ordenantzak esaten duen bezala, taulamenduaren altuera mantentzen du, eta ondorioz, atikoa eta goiatikoa gaindimentsionatuta daude. Este edificio presenta tres fachadas; la principal a la Gran Vía, la lateral a la calle Berástegui, y la posterior a la estrecha calle Ledesma. Sobre un zócalo almohadillado de granito verde que abarca la planta baja, se asienta un orden jónico gigante remontado por un ático y un voluminoso sobreático. Cada una de las fachadas está concebida como un paño autónomo, tal y como se revela en el chaflán. Del mismo modo que en la Naviera Aznar y por medio de una sutil estratificación, Galíndez ata los diferentes volúmenes -obsérvense ambas esquinas-, haciendo desaparecer gradualmente muchos de los elementos de la fachada principal, a medida que nos acercamos al punto final (de medianería) de la fachada posterior; todo ésto sin restar unidad al conjunto, y poniendo en evidencia, una vez más, su conciencia de la vocación urbana de la arquitectura. En el interior, el patio de operaciones recordaba en cierta medida al de su Banco de Vizcaya (Hoy BBVA, 1930-33) de Madrid; desgraciadamente al reducir su altura tras una reciente intervención, el vestíbulo ha perdido todo su interés; además, ya no se muestra la sofisticada manera en la que los pilares que separaban el vestíbulo de los ambulatorios laterales eran tratados para atender a dos alturas diferentes. Por el hecho de mantener, según la ordenanza de la época, la altura del cornisamento, el ático y sobreático aparecen sobredimensionados.

112 113

This building has three façades: the main one on Gran Vía, the side one on Calle Berástegui and the rear façade on the narrow Calle Ledesma. The cushioned base is of green granite and occupies the ground floor; above this is a gigantic Ionic order topped by an attic and a voluminous level above this. Each of the façades is designed as an independent wall section, as is shown at the bevelled corner. In the same way as with the Naviera Aznar and using subtle stratification, Galíndez links the different volumes –look at both corners–, making many of the main façade elements disappear gradually as we come close to the final point, the party wall, of the rear façade. This is done without removing any unity from the whole, and this reveals, once again, his awareness of architecture’s urban necessity. Inside, the operating floor recalls to some extent his Bank of Biscay (Now the BBVA, 1930-33) in Madrid. Unfortunately, since its height has recently been reduced due to an alteration, the vestibule has lost all its architectural interest; furthermore, now it is impossible to see the sophisticated way in which the pillars that separated the vestibule from the side ambulatories were handled to take account of the two different heights. In order to maintain, according to the bylaws of the period, the height of the entablature, the attic and upper attic level appear to be oversized.


52

Iglesia de la residencia de los Jesuitas 1891. José María Basterra. Alameda de Urquijo, 7.

Egoitza eliza historizismo gotikoaren adibidea da eta barrualdean kromatismo aberatsa du. Dorreek zeuzkaten kalatutako orratz itzelak galdu egin dira.

Se trata de un interesante ejemplo de historicismo gótico; el interior está pintado con un rico cromatismo. Las torres han perdido las imponentes agujas caladas de piedra.

This is an interesting example of Gothic historicism. The interior is painted with a rich colour scheme. The towers have lost their impressive openwork stone spires.

114 115


53

Casa Domingo Hormaeche 1931. Manuel I. Galíndez. Alameda de Urquijo, 9.

Eraikin honek bi izkina ditu: kaleen gurutzean dagoena eta Elizatik gertu dagoena. Azken honek Equitativa eraikinari ( egile berak eginiko lana) begira dagoela ematen du eta hirigintza arloko interesa duen seinalea du. Galindezek maisutasun handiz jokatzen du etxaurretako hormatalak eta kaleen izkinen gorputzak landuz. Etxaurreko hormatalak oso itxiak dira elementu autonomoak bezala agerraraziz, izkinaren gune okertu garaiari atxikitzen dioten bay windows gorputzek collage batean bezala. Beste hainbat kasutan bezala, bay windows azken gunea “vernakularista” eran hartzen da harrizkoa kokatu gabe. Eraikina arkitekto honen maisutasunaren adibidea da.

Este edificio presenta dos esquinas: la correspondiente al cruce de las calles y la que está próxima a la iglesia. Esta última esquina parece mirar a la del edificio de la Equitativa, (obra del mismo autor) y está planteada desde un interés urbano. Galíndez despliega su excepcional maestría en el modo de articular los paños de las fachadas con el cuerpo de la esquina de las calles. Los paños de fachada están recercados con una voluntad de mostrarlos como elementos autónomos, dentro de un collage donde sutiles resaltos permiten el enganche de los cuerpos de bay windows a la parte alta del cuerpo curvo de la esquina. Como en otros casos, el último tramo en altura con bay window es tratado de un modo más “vernacularista”, evitando el enmarcado de piedra. Este edificio es prueba de la excepcional maestría de este gran arquitecto.

This building presents two corners: the one at the street junction and the one nearest the church. This one seems to look at the Equitativa building (a work by the same architect) and was constructed with an urban approach in mind. Galíndez shows his exceptional mastery in the way the façade walls are joined to the street corners. The façade walls are created with a desire to show them as independent elements, part of a collage where subtle projections allow the attachment of the volumes of bay windows to the highest point of the curve of the corner. As in other cases, the highest stretch with a bay window is treated in a more vernacular way, avoiding a stone framework. This building is proof of the exceptional talent of this great architect. 116 117


54

Instituto Nacional de Enseñanza Media 1926-27. Ricardo Bastida, Diego Basterra (A. ca. 1960: Jesús Basterrechea). Licenciado Poza, 1 / Elcano, 21.

Udal ikastetxeak izango ziren eraikinen ardura Ricardo Bastidak izan zuen. Diego Basterrarekin batera eraikin zuten. U oinplanoa duen erakina da hau. Fenestrazio handia sortzen da etxaurrearekin batera elementu klasikoak biltzen dituen osakera. Hirigintza-asmo argia duen eraikinak izkinaren papera goraipatzen du Minerva jainkosa kokatuz. Egun, ez dago U oinplanoa ixten zuen pergolaren aztarnarik; izan ere, horren ordez, eraikinaren handiagotzea eta lurpeko aparkalekua egin zituzten.

Ricardo Bastida estuvo al cargo de los nuevos edificios para escuelas municipales. Este fue construido en colaboración con Diego Basterra. Se trata de un edificio con una planta en forma de U; prima una composición de fachada por medio de elementos de extracción clásica que permiten una amplia fenestración. El edificio con una clara voluntad urbana recalca el valor de la esquina como remate de una perspectiva mediante la colocación de la diosa Minerva. La pérgola que cerraba la planta en U alrededor del patio ha desaparecido, al construirse la ampliación del edificio y el aparcamiento subterráneo.

Ricardo Bastida was commissioned with new buildings for municipal schools. This example was constructed together with Diego Basterra. This is a building with a U-shaped plan; the façade is made up of classically-inspired elements that allow ample window-space. With its powerfully urban design, this building emphasises the corner as a crowning element from one viewpoint, by means of the placement of the goddess Minerva. The pergola over the U-shaped floor around the courtyard has gone due to the construction of a building extension and underground car-park.

118 119


55

Edificio de Correos 1927. Secundino Zuazo. Alameda de Urquijo, 15.

Secundino Zuazo hirigileak eta arkitekto handiak eginiko eraikina da hau. Eraikina kaleak duen bihurgunearekin elkartzen da inolako arazorik gabe. Arkitektoak oinplanoaren eta etxaurrearen simetria bilatzen du. Kareharrizko oinaldearen gainean dagoena adreiluz eginda dago irudi pisutsua emanez, pantaila moduko batek biltzen du eraikina, alakari buelta ematean ikusten den bezalaxe. Sartzeko ateak Espainiako arkitekturaren historiaren ezaugarria jasotzen du. Zuazok adreiluarekin izugarri ondo jokatzen du. Eraikinaren gailurrean hegal jasoa erabili zuen eta hori barrurago dagoen eta adreiluarekin trantsiziokoa den hormatal zurian eutsita dago eta gailur honek espainiar etxe handien tradizioa gogorarazten du. Eraikina tradizio eta modernitatearen artean kokatzen da Holandako obreetatik oso urrun egon gabe.

Se trata de un ejemplar edificio del gran arquitecto y urbanista Secundino Zuazo. El edificio se adapta bien a la alineación curva de la calle. El arquitecto recurre a una composición simétrica de la planta y de la fachada. Esta, sobre un zócalo de piedra caliza, se presenta construida en ladrillo con un aire pesante, a modo de pantalla que cubre el volumen del edificio, como se muestra al doblar el chaflán. Un motivo del historismo arquitectónico español enmarca la puerta de acceso. Zuazo muestra un extraordinario dominio en el aparejo del ladrillo; el edificio está coronado por un sobresaliente alero sobreelevado y apoyado sobre un paño blanco, que confiere al remate un aire de gran casona de la arquitectura tradicional española. El edificio, entre la tradición y la modernidad, podría colocarse en parangón con obras contemporáneas holandesas.

This is an important building by the great architect and urban developer Secundino Zuazo. The building is well adapted to the curve of the street. The architect has used a symmetrical composition for the plan and the façade. This, over a limestone plinth, is built of brick and it has a heavy feel, like a screen covering the building’s volume, as is shown by the fold of the corner’s bevel edge. A motif from Spanish architectural historicism frames the entrance doorway. Zuazo shows an extraordinary control of bonding brick; the building is topped with hanging eaves over, and supported by, a white wall section, which gives this part of the building something of the appearance of a traditional Spanish mansion house. The building, somewhere between tradition and modernity, could be compared with Dutch works from the period. 120 121


56

Teatro Campos Eliseos 1901-1902. Alfredo Acebal. Bertendona, 3.

Lehen Bertendona kaletik eta Euskalduna kaletik sartzen zen. Etxaurreak antzokiko lau solairuak gordetzen ditu (eszenatokia etxaurrera mugitu balitz). Etxaurrea Jean Baptiste Darroguy diseinatzaile frantziarrak egin zuen. Campos Eliseos antzokia da XIX. mendeko azken laurdeneko zenbait arkitektok-L. Sullivan eta J. W. Root dira horren adibide-erantsitako ornamentuari eraikin baten izaeraren bermatzaile moduan eman dioten garrantziaren lekuko. Antzokia da Bilbon arkitektura modernistak duen adibiderik bakanenetarikoa da, eta agian, ornamentua zakarra bada ere, guztietan onena.

En su día podía accederse a este teatro tanto desde la calle Bertendona como desde su paralela calle Euskalduna. La fachada presenta un gran motivo que oculta las cuatro plantas del teatro; ese motivo central en forma de gran arco (como si el escenario se hubiera trasladado a la fachada) es obra del decorador francés Jean Baptiste Darroguy. El teatro Campos Eliseos atestigua el interés que conceden algunos arquitectos del último cuarto del siglo XIX -L. Sullivan y J. W. Root son una muestra-, al ornamento como garante del carácter de un edificio. Este teatro es uno de los escasos ejemplos que tiene la arquitectura modernista en Bilbao y quizás, a pesar de la tosquedad del ornamento, el mejor de ellos.

It was originally possible to enter this theatre both from Calle Bertendona and the parallel Calle Euskalduna. The façade presents a large motif that hides the theatre’s four floors; this central motif, in the shape of a large arch (as if the stage had been moved to the façade), is the work of the French decorator Jean Baptiste Darroguy. The Campos Eliseos Theatre is proof of the interest of some architects in the last quarter of the 19th century -L. Sullivan and J. W. Root are examples- in ornament as a guarantee of the building’s character. This theatre is one of the few examples of art nouveau architecture in Bilbao and perhaps, despite the roughness of the ornament, the best of them. 122 123


57

Estación de Abando 1941-50. Alfonso Fungairiño, Ramón L. García Fresca (i), José Manuel Fernández Oliva (i), Casimiro Juanes (i). (r. 1998-99, IMB Arquitectos). Plaza Circular, 2.

Geltokiko nasak lehenengo solairuan daude eta beheko solairuan dagoen sarbidetik ikusten da. Kanoi-ganga beheratuak, burdin errematxatuko egitura duena, geltokiko 47 x 192 metroko areto handia estaltzen du, Kaletik sartzen den unean, ematen du bulegoko eraikina dela. Espainia horrelako ezaugarriak dituen geltokirik bakanenetakoa da eta Euskal Herriko bakarra. Egitura berezi hori oraintsu egin den proiektu espekulatibo batek mehatxatuta egon da, gaur egun baztertu bada ere.

La estación dispone sus andenes en la planta primera, que es visible desde el alto vestíbulo de acceso en la planta baja. Una bóveda de cañón rebajada, construída con acero roblonado, cubre el gran salón de la estación, en una anchura de 47 metros, y una longitud de 192 metros. El acceso a la estación desde la calle aparece como si de un edificio de oficinas se tratara. Este tipo de estación es uno de los escasos ejemplos en su género en España, y el único en el Pais Vasco. Tan singular estructura ha estado amenazada de destrucción por un reciente proyecto especulativo, hoy descartado.

The station has its platforms on the first floor, which is visible from the high entrance vestibule on the ground floor. A low barrel vault made of riveted steel covers the station’s main hall, which is 47 metres wide and 192 metres long. The entrance to the station from the street has the appearance of an office building. This type of station is one of the few examples of its kind in Spain, and the only one in the Basque Country. Its interesting structure was threatened by a recent speculation project, now withdrawn. 124 125


58

Edificio de viviendas 1930-32. Tomás Bilbao. Ripa, 6.

Eredu arrazionalista interesgarria da eta Bilboko gainontzeko kasuetan gertatu zen bezala; hots, hizkeran beste bat izango balitz bezala, programazio handietatik kanpo. Tomas Bilbaok freskura handiz hartu du zabaleran bost metro eta erdi duen eraikin estu hau.

Interesante ejemplo en el estilo racionalista tal y como se dió en la mayoría de los casos en Bilbao, es decir, en términos de un lenguaje como otro más, lejos de grandes planteamientos programáticos. Tomás Bilbao ha tratado con frescura este edificio tan estrecho, de tan sólo cinco metros y medio de anchura.

An interesting example of rationalist style, as can be seen in the majority of cases with Tomás Bilbao. This style is used as one more language, rather than with a grand programmatic approach. Bilbao has handled this narrow building, only five and a half metres wide, with great originality.

126 127


59

Edificio de la Sociedad Bilbaina 1910-13. C. Emiliano Amann. Navarra, 1.

Hiribilduan tradizio handiko gizartearen kluba hartzen du. Ezaugarri nagusiak dira: Autoen sarrera ematen duen portale handia, erdian begi bat duen eskailera zirkular handia eta klubari etxetiar kutsua ematen dioten egurrezko panelak dituzten saloi handiak. Kanpoaldean, itsasadarrari begira dagoen kupula batek errematatzen du. Etxaurreetako konposizioak Wagnerschule eta Sezessioneko joera vienarren oihartzuna du.

El edificio aloja un distinguido club social de gran tradición en la Villa. Destacan como rasgos singulares: el gran portalón que permite la entrada de coches, la caja de escaleras cilíndrica con un ojo central, y los amplios salones empanelados con madera que dan al club un aire muy doméstico. En el exterior, la esquina hacia la ría está rematada con una cúpula; la composición de las fachadas se hace eco de la Wagnerschule y de la Sezession vienesas.

The building houses a distinguished social club with a long tradition. Some outstanding features include: the large gateway that allows cars to enter, the cylindrical stairwell, and the large woodpanelled halls that give the club a domestic feel. On the exterior, the corner facing the river is topped with a cupola; the composition of the façades is reminiscent of the Wagnerschule and the Vienna Secession.

128 129


60

Estación de Santander 1898-1902. Severino Achúcarro, Valentín Gorbeña (i). Bailén, 2.

Valentin Gorbeñak 1893. urtean eginiko proposamen baten barruan, Achucarrok ingeniaritzaren eskaerak eta arkitekturaren planteamendua batera joan daitezkeela dio. Baldintza topografikoak zirela medio, geltokiko sarbidea nasen maila baino baxuagoa da, eta berdin gertatzen da Abando geltokia. Egitura, errematxatutako altzairuzkoa, dekoraziorako elementuekin integratzen da, etxaurre nagusian modu ezin hobean ikus daitekeen bezala. Achucarro, adi egon zitzaion Pariseko 1900eko Erakusketa Unibertsala prestatzeko giroari eta Art Nouveau inguruan egitura eta dekorazioaren egokitzapenari. Apainketaren gaineko dekorazioa ezinbesteko elementutzat hartzen zen eraikin bakoitzari nortasun propioa ematearren. Horrela adierazi zuten L. Sullivanek edo W. Rootek. Dekorazioari ematen zitzaion garrantzia hainbat mugimendu adieraziko ditu, Sezession besteak beste. Interesgarria da lehenengo solairuko kolomadiak, naseena, bertatik Areatzako ikuspegirik ederrenetariko bat ikus daiteke.

Desde una propuesta de 1893 realizada por Valentín Gorbeña, Achúcarro muestra cómo los requerimientos de la ingeniería pueden aunarse con los planteamientos arquitectónicos. Por condicionantes topográficas, el acceso a la estación se plantea en un nivel inferior al de la playa de andenes, tal y como también ocurre en la estación de Abando. La estructura, de acero roblonado, se integra con los motivos decorativos, como da muestra de ello la importante fachada principal. Achúcarro estaba perfectamente al corriente de las tendencias del momento previas a la Exposición Universal de Paris de 1900, y al debate en torno al Art Nouveau sobre la adecuación entre estructura y decoración. La decoración en base a la ornamentación era considerada como un elemento fundamental para dar un determinado carácter a cada edificio, tal y como expusieron L. Sullivan o W. Root. Esta importancia concedida al decorativismo del ornamento generará diversos movimientos de importancia como la Sezession. Resulta interesante la columnata de la planta primera, la de los andenes, desde donde se puede disfrutar de una espléndida vista sobre el Arenal.

130 131

Based on an 1893 proposal drawn up by Valentín Gorbeña, Achúcarro shows how engineering requirements can unite with architectural approaches. Due to geographical conditions, the entrance to the station is located one floor below platform level, as is also the case with Abando Station. The riveted steel structure is in harmony with the decorative motifs, as shown on the important main façade. Achúcarro was perfectly in tune with the trends of the period before the Paris Universal Exhibition in 1900 and was aware of the debate around art nouveau regarding the balance between structure and decoration. Decoration based on ornament was considered to be an essential element to give each building a determined character, as stated by L. Sullivan and J. W. Root. This importance given to the decorative effects of ornament created different movements of considerable importance, such as the Vienna Secession. One interesting feature is the colonnade of the first floor, platform level, from where a splendid view over the Arenal can be enjoyed.


61

Rascacielos de Bailén 1940-46. Manuel I. Galíndez, José María Chapa. Bailén, 1.

Eraikin batzuen bukaeran, etxe orratz –edo dorre- txiki honek Areatzara ematen du arkitekto honen ondo egitea erakutsiz. Berriro ere, bere hiru zatiko osaeraren barruan, Galindezek zorroztasun handiz jokatu du osaerako elementuekin; beti ere, neurrian eta edertasun barruan.

Colocado como remate de una hilera de edificios, este pequeño rascacielos, o torre, muestra con su importante presencia en el Arenal, el buen hacer de este brillante arquitecto. Una vez más, en una organización tripartina, Galíndez ha sabido manejar con extraordinaria sutileza los elementos de la composición, dentro de un marco de gran sobriedad y belleza.

Built as the end piece to a line of buildings, this small skyscraper, or tower, is an impressive presence on the Arenal, a fine work by this brilliant architect. Once again, with a tripartite organisation, Galíndez has understood how to handle the composition’s elements with extraordinary subtlety, within a sober yet beautiful framework.

132 133


62

Kiosko del Arenal 1923. Pedro Ispizua. El Arenal.

Pedro Ispizuak musika-kioskoa egin zuen Areatzako lorategian modernitatearen dotorezia aplikatuz. Alboko osagarriak geroago gaineratu ziren elementuak dira.

Pedro Ispizua realiza este kiosko de mĂşsica en los jardines de El Arenal en una elegante clave modernista. Los elementos laterales son adiciones recientes.

Pedro Ispizua carried out this bandstand in the Arenal gardens in an elegant art nouveau key. The side elements are recent additions.

134 135


63

Teatro Arriaga 1896-90. Joaquín Rucoba, Federico Ugalde (r. 1915), Francisco Hurtado de Saracho (r. 1986). Plaza Arriaga, 1.

1886. urtean Joaquin Ruboca arkitektoak pentsaturiko Arriaga Antzokia, 1840. urtean izandako sutearen ondorioz, antzoki neoklasikoa suntsitu zuen lekuan kokatzen da. Programak beharturik, etxabean eta tarteko solairuan dendak eta kafetegia ziren. Eta horrek, lekuak behar duen tamainako sarbide egokia izaten oztopatzen du. Jatorrizko plantak Europan une hartan zegoen XIX mende azken aldiko antzokineobarrokoari eusten dio, ferra-itxura emanez. Halere, Federico Ugaldek eskuhartzen duen unera arte, ez dator bat luzerarekin eta zabalegi agertzen da. Orubea txikia den neurrian, kabea fatxada nagusian hautematen da eta foyerrak alboetan kokatzen dira. Sartzeko fatxada, basamentuko ordena handiak eta goiko beste batek osatzen dute , binakako koloma eta pilastrekin. Horrez gain, bi dorrek hirugarren teilatupea kokatzen dute. Antzokiko fatxada zabalaren aurrean Areatzako San Nicolas eliza ikusgai dago, hau ere zabal-zabala. El Teatro Arriaga, proyectado en 1886 por el arquitecto Joaquín Rucoba, ocupa el solar de un teatro neoclásico de 1840, destruido en un incendio. Por imperativos del programa, la planta baja y entreplanta se dedicaron a tiendas y cafetería, lo que priva al teatro de un acceso de las dimensiones y representativida d adecuadas. La planta principal sigue el modelo de teatro neobarroco de finales del XIX en Europa, en forma de herradura, si bien presenta, hasta la intervención de Federico Ugalde, una gran anchura en comparación con la longitud. Por lo reducido del solar, la cavea se refleja al exterior en la convexidad de la fachada, y los foyers se ubican lateralmente. La fachada de acceso está compuesta en base a un alto orden basamental y otro superior de columnas y pilastras pareadas; dos torreones enmarcan un tercer tramo de ático. Esta amplia fachada se encara con la que al otro extremo del Arenal presenta la iglesia de San Nicolás, de considerable amplitud igualmente.

136 137

The Arriaga Theatre, planned in 1886 by the architect Joaquín Rucoba, occupies the site of a neo-classical theatre built in 1840 but later destroyed by fire. Due to planning demands, the ground floor and mezzanine were given over to shops and a café, which means that the theatre does not have a suitably representative entrance. The main floor follows the neo-Baroque theatre model of the end of the 19th century in Europe and is in the form of a horseshoe, although the width is large compared with the length due to the intervention of Federico Ugalde. As the site is not large, the auditorium shape is reflected in the convex façade, while the foyers are located along the sides. The front façade is composed with a high base order and another higher one of paired pilasters and columns; two turrets mark out a third, attic, level. This wide façade faces the Church of San Nicolas, also very broad, at the other end of the Arenal.


64

Biblioteca Municipal 1888-90. Severino Achúcarro. Bidebarrieta, 4.

Azken karlistadako 1874. urtean El Sitio elkarte kulturalaren aspaldiko egoitza da. Eraikin eklektiko honetan Achucarrok profesionaltasuna erakutsi zuen. Bilbori nortasun handia eman dioten eraikin eklektikoenetarikoa da. Barnealdean irakurtzeko aretoa eta areto nagusia.

Antigua sede de El Sitio, sociedad cultural fundada en 1874 tras la última guerra carlista. Es un edificio ecléctico en el que Achúcarro muestra su excepcional profesionalidad; se encuadra en el conjunto de los mejores edificios del eclecticismo que tanto carácter han dado a Bilbao. En su interior son muy interesantes el salón de lectura y el de actos.

This building once housed El Sitio, a cultural society founded in 1874 after the last Carlist war. It is an eclectic building in which Achúcarro shows his exceptional professionalism; it is one of the fine group of eclectic buildings that gives so much character to Bilbao. Inside, the reading room and the events room are very interesting.

138 139


65

Ascensor de Begoña 1943-49. Rafael Fontán. Esperanza, 4.

Igogailuak 45 metroko aldea gainditzen du Areatza eta Mallonaren artean Begoña auzo jendetsura hobeto heltzeko. Fontanek hormigoizko egitura proposatzen du non igogailu-zutabe espresionismoa baitago. Igogailua Bilboko leku askotatik ikusgai da eta neurri handi batean, Alde Zaharraren irudia da.

El ascensor salva los 45 metros de desnivel entre el Arenal y Mallona para permitir un acceso más fácil al populoso barrio de Begoña. Fontán plantea una estructura de hormigón en la que la columna que contiene el ascensor presenta una composición de corte expresionista. El ascensor es visible desde muchos lugares de Bilbao y se constituye en parte de su imagen en el Casco Viejo.

This lift covers the 45 metres between the Arenal and Mallona, providing access to the populous neighbourhood of Begoña. Fontán designed a concrete structure in which the column containing the lift presents a rather expressionist composition. The lift is visible from many parts of Bilbao, and it contributes in its own way to the Old Town’s image.

140 141


66

Plaza Nueva 1821-1851. Silvestre Pérez, Antonio de Echevarría, Avelino de Goicoechea. Casco Viejo.

Plaza berria Avelino de Goicoecheak egin zuen, aurretik Silvestre Perez eta Antonio de Echebarriak egindako proposamenetan oinarriturik. Errebaleko etxadi baten barrualdean egin zuen, merkatuko Plaza zaharraren aukera moduan. Plaza agortua da, 18 x 15 bao ditu eta fatxada jarraituak. Plazan zertxobait nabarmentzen den bakarra, alderik laburrenean eta goiko solairuetan, eraikin publikoa zena da; izan ere, plaza egin zen garaian Aldundia zegoen bertan. Horrela, fatxadan badago irtengune bat- lau pilastra joniko frontoiarekin, Echebarriaren lana-, baina ez da hormatik irteten. Errematearen horizontaltasuna apurtzen duen bakarra karei baten gainean dagoen Bizkaiko armarria da. Metopa eta trigliofodun frisoak fatxada lau eta soilen neurritasuna azpimarratzen du. Fatxaden beheko solairuak Erromako Teatro de Marcello gogorarazten du. Plaza-patio honetarako sarrerak plantako alde txikietako izkinetan daude, urriak dira eta ezkutuan daude. Hori dela-eta, Correo kalean tamaina handiagoko sarrera zabaldu zuen C. Emiliano Amanek ( 1939), bonbardaketa batek egindako kalteak aprobetxatuta. Geroago egin zaizkion berrikuntzak – aparkalekua eta erantsi zaion erdiko plataforma-ez dira batere egokiak. Alde Zaharra eta Plaza Berria, Euskal Herrian arkitektura neoklasikoak duen adibiderik onenetakoa, bisitatzea gomendatzen dugu.

La Plaza Nueva es una obra de Avelino de Goicoechea realizada sobre propuestas previas de Silvestre Pérez y Antonio de Echevarría. Está construida en el interior de una manzana de arrabal como alternativa a la Plaza Vieja del mercado. Es una plaza porticada, de 18 x 15 vanos y fachadas continuas. En ella sólo se resalta ligeramente, en uno de sus lados más cortos, y en las plantas superiores, el edificio público, entonces la Diputación; para lo cual la fachada dispone de un resalto -cuatro pilastras jónicas con frontón, obra de Echevarría-, motivo que no remonta del muro. Tan sólo el escudo de Bizkaia, sobre un pretil, rompe la horizontalidad del remate de la plaza. El friso de metopas y triglifos subraya el carácter sobrio de estas fachadas de severa planitud, cuya planta baja recuerda al Teatro de Marcello, en Roma. Las entradas a esta plaza-patio, que se efectúan por las esquinas de los lados menores de la planta, resultan escasas y escondidas. Esto propició la apertura de una entrada de mayor envergadura por la calle Correo, obra de C. Emiliano Amann (1939), que aprovechó los destrozos de un bombardeo. Otras reformas posteriores -aparcamiento y plataforma central añadida- no son nada afortunadas. Esta plaza es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoclásica en el Pais Vasco.

142 143

Plaza Nueva is a work by Avelino de Goicoechea based on previous proposals by Silvestre Pérez and Antonio de Echevarría. It was built within a block of buildings in the Old Town as an alternative marketplace to Plaza Vieja. It is an arcaded square, with 18 x 15 openings and continuous façades. Here, on the upper floors of one of its shortest sides, the public building, once the Provincial Council, stands out slightly. For this reason the façade has a projection –four Ionic pilasters with a pediment, a work by Echevarría–, a motif that does not stand out above the wall. Only the coat-of-arms of Biscay province, on a parapet, breaks the horizontality of the square’s top. The frieze of metopes and triglyphes underlines the sober character of these flat façades, whose ground floor recalls the Theatre of Marcellus in Rome. The entrances to this square-courtyard, which are at the corners of the short sides, are few and well-hidden. This favoured the opening of a more impressive entrance from Calle Correo, a work by C. Emiliano Amann (1939), which made use of the destruction caused by a bombardment. Later rebuilding –a car-park and a central platform– are unfortunate additions. This square is one of the best examples of neo-classical architecture in the Basque Country.


67

Palacio de Allendesalazar S.XVI. An贸nimo. Correo, 14.

Jauregi barrokoa da. Izkinari arreta berezia eman zaio, etxabetik teilatu-hegaleraino.

Palacio barroco en el que la esquina ha recibido una particular atenci贸n, desde la planta baja hasta el alero.

Baroque palace in which the corner has received particular attention, from the ground floor to the eaves.

144 145


68

Catedral de Santiago y Plaza de Santiago S. XIV-XVI, XIX. (a), XX (r) Anónimo. (a), 1891, Severino Achúcarro. (r), 1924, Manuel I. Galíndez. (r), 2001, Joseba Rementería. Plaza de Santiago.

Eraikuntza XV. mendean hasi zen eta eredu frantses garaikideak jarraitu zituen. Hiru nabe lau tartetan eta gurutzadura bigarren tartean, bost hormataleko absidea eta kapera erradialak dituen girola osatzen ditu. Nabeak estaltzeko lau zatiko gurutzeria-ganga, eta gurutzadura eta absidean, berriz, arku tertzeleteak ditu. Klaustroa XVI. Mende hasierakoa da eta Manuel I. Galindezek berritu zuen 1924an. Elizaren oinetan, fatxadan, Severino Achucarrok 1891n esku-hartzea aipatu behar da. Hegoaldean dagoen portikoa interesgarria da oso eta beste horrenbeste gertatzen da Aingeruaren atearekin, Correo kaletik klaustrora sartzekoa dena. Santiago plaza izen bereko katedralaren aurrean dago.Urte askotan, itsasadarreko merkatu plazarekin batera Bilboko plaza bakarra izan zen. Plazan 1785ean Luis Paretek diseinatu zuen iturri neoklasikoa ipini zen. Honek ospitale zaharraren ondoko Atxurikoa ere egin zuen. Horrez gain, gertu dagoen Txakurraren iturria (1800) aipatu behar da, Inperio estiloaren adibidea sofistikatua.

Su construcción fue iniciada en el siglo XV siguiendo los modelos franceses del momento. Consta de tres naves en cuatro tramos con crucero en el segundo tramo, ábside de cinco paños y girola con capillas radiales. Las naves se cubren con bóvedas de crucería cuatripartitas y en el crucero y ábside con arcos terceletes. El claustro de comienzos del siglo XVI, fue restaurado en 1924 por Manuel I. Galíndez. A los pies de la iglesia, en la fachada, destaca la intervención llevada a cabo por Severino Achúcarro en 1891. Es muy interesante el poderoso pórtico adosado al lado Sur. con la Puerta Sur, así como la Puerta del Angel que se abre en el claustro hacia la calle Correo. La plaza, se sitúa frente a la Catedral del mismo nombre. Fue junto a la plaza del mercado al borde de la Ría la única plaza de Bilbao. En la plaza se colocó en 1785 la fuente neoclásica diseñada por Luis Paret, autor tambien de la de Atxuri, adosada al muro de la plaza ante el antiguo hospital. Se ha de desatacar la vecina Fuente del Perro (1800), que constituye un sofisticado ejemplo del estilo imperio.

146 147

Construction was begun in the 15th century following French models of the period. It has three naves in four bays, with a crossing in the second bay, a five-sided apse and ambulatory with radiating chapels. The naves are covered with quadripartite ribbed vaults and the crossing and apse have secondary ribs. The cloister, which is from the beginning of the 16th century, was restored in 1924 by Manuel I. Galíndez. The cathedral’s façade shows an intervention carried out by Severino Achúcarro in 1891. The imposing portico along the south side and over the south entrance is very interesting, as is the Angel Doorway, which opens into the cloister from Calle Correo. This square is located in front of the Cathedral of the same name. Apart from the marketplace next to the river, it was once Bilbao’s only square. The square is the setting for the neo-classical fountain installed in 1785 in the square’s wall, opposite the former hospital; it was designed by Luis Paret, also the man behind the Atxuri fountain. Another highlight is the nearby Fuente del Perro or Dog Fountain (1800), a sophisticated example of imperial style.


69

Puente de La Ribera 1938. Fernando ArzadĂşn. Ribera-Conde Mirasol.

Maisulana egin da Ribera eta Conde Mirasol kaleen arteko desnibela gainditzeko. Arku batek bi aldeetako kaiak lotzen ditu eta tarte zuzena arku horren giltzarrian hasten da eta horizontal jarraitzen du Conde Mirasol kalearekin elkartu arte.

Inteligente soluciĂłn para salvar la diferencia de nivel entre las calles de la Ribera y Conde Mirasol. Un arco une los muelles a ambos lados, mientras que un tramo recto arranca en la clave de ese arco y continĂşa horizontal hasta entroncar con la calle Conde Mirasol.

An intelligent solution to the problem of the difference in level between Calle Ribera and Calle Conde Mirasol. An arch links the quays on both sides, while a stretch departs horizontally from the summit of the arch and continues until it meets Calle Mirasol.

148 149


70

Escuelas Maestro García Rivero 1928. Pedro Ispizua. Atxuri, 2.

Eskola hauek arkitektura erregionalistaren adibide interesgarria da, hainbat ogibide osatzen dituena. Pedro Ispizua horren adibidea da estatuagile ederra zen eta. Horren hurbil 1922an, Ollerias eskola egin zuen. Txikiagoa izanda ere, kalitate handiko eredua izan zen.

Interesante ejemplo de arquitectura regionalista en el que se integran los diferentes oficios, incluyendo la estatuaria, con la maestría que caracteriza a Pedro Ispizua. Cerca realizó previamente, en 1922, el Grupo Escolar de Ollerías, más pequeño, pero también de excelente calidad.

An interesting example of regionalist architecture in which different facets of the trade, including statuary, are integrated with all of Pedro Ispizua’s usual mastery. Nearby, in 1922, he carried out the Ollerías School which is smaller but also very high quality.

150 151


71

Iglesia de Miribilla 2006-2008. Gloria Iriarte, Eduardo Múgica, Agustín de la Brena. Avenida Askatasuna.

Arreta handiko diseinua izan duen erakin txiki hau agertzen da urbanizazio honetan, Miribilla auzo berrian hain zuzen ere. Bertan den-dena gehiegizko tamaina du, eskalatik kanpo. Eraikinaren diseinua garbia eta zaindua da, bai kanpoaldean bai barnealdean, arreta pizteko modukoa.

Como un pequeño objeto de cuidado diseño aparece este edificio en medio de una urbanización, la de este nuevo barrio de Miribilla, donde todo está sobredimensionado, y manifiestamente fuera de escala. El edificio se presenta con una pulcritud y cuidado en el diseño, tanto en el exterior como en el interior, dignos de atención.

This building stands in the middle of a housing development in the new neighbourhood of Miribilla. Here, where everything is oversized and clearly out of proportion, this building stands like a small carefully-designed object. The building’s design is careful and delicate, both inside and outside.

152 153


72

Grupo Torre Urizar 1919-23. Ricardo Bastida. Barrio Torre Urizar.

Gizarte-etxebizitzetarako eraikin hau da familia bakarreko etxebizitzak egin beharrean, pisuen multzo moduan planteatutako lehenengo eraikina. Egilea den Ricardo Bastida, Bilboko historiako arkitektorik azpimarragarrienetakoa da, lan arkitektonikorengatik eta hirigintzari buruzko ideiengatik. Europan zein Estatu Batuetan ematen ziren mugimenduez jantzita zegoen erabat. Etxe-talde honek Vienan gizarte-etxebizitzarako “hof” edo “höfe” izenarekin ezaguna zen lana gogoratzen zuen. Eraikinak leiho anitzekoak dira, arkitektura arrazionaleko erritmo uniformea eta espresiboa emanez. Talde hau da Espainian izan zen lehenengo adibideetakoa eta jakina, Bilboko lehenengoa.

Este es el primer edificio de viviendas sociales planteado en bloques de pisos a diferencia de lo que era habitrual hasta entonces, de hacerlo en base a viviendas unifamiliares. Su autor, Ricardo Bastida, es uno de los más importantes arquitectos de la historia de Bilbao, por su obra arquitectónica y por sus ideas urbanísticas. Estaba perfectamente al corriente de las tendencias más importantes tanto de Europa como de los Estados Unidos de América. Este conjunto recuerda en muchos sentidos la obra de viviendas sociales llevada a cabo por la Municipalidad de Viena, y conocida popularmente con las “hof” o “höfe”. Los edificios aparecen con una tupida fenestración, de un ritmo uniforme y expresivo de la opción por una arquitectura racional. Este grupo es uno de los primeros en su género en España y desde luego el primero en Bilbao.

This was the first social housing project to envisage blocks of flats rather than single-family buildings, as was the rule before this period. Its architect, Ricardo Bastida, is one of the most important in the history of Bilbao due to his body of work and his ideas as regards urban development. He was very much aware of the period’s most important trends, both in Europe and in the United States. This group recalls the social housing projects carried out by the authorities in Vienna, popularly known as the “hof” or “höfe.” The buildings have a dense window system with a uniform rhythm that expresses its aim as rational architecture. This group was the first of its kind in Bilbao and one of the first in Spain. 154 155


73

Iglesia de San Antón S. XV-XVI (a) 1775, Gabriel Capelastegui. (r), 1902, Enrique Epalza. Ribera, 24.

Hiribildua babesten zuen harresi-eliza interesgarri hau Bilbok zuen zubi bakarraren ondoan zegoen. Kokapena zela eta, sartzeko atari errenazentista izkina batean dago; ondoan, balkoi jarraitua agintariek plaza ( itsasadar ondoan, egun merkatua duen erakina) eta bertan ziren jaialdiak eta ospakizunak ikusi ahal izateko. Elizak hiru nabe eta burualde zuzena ditu. Kanpandorrea barrokoa da eta Gabriel de Capelasteguik egin zuen 1775. Urtean. Honek erremate oktogonaleko gorputza du, kupula eta linterna batekin koroatuta, garai hartan ohikoa zena.

Interesante iglesia de muralla que formaba parte del cerco protector de la villa, y que estaba colocada junto al único puente existente en Bilbao. Debido a esta ubicación, la iglesia presenta el pórtico de acceso, renacentista, esquinado; sobre el mismo, una balconada permitía a las autoridades la contemplación de la plaza (junto a la ría, y hoy ocupada por el edificio del mercado) y de los distintos festejos y celebraciones que tenían lugar en la misma. Iglesia de tres naves y cabecera recta. La torre campanario es barroca, y fue construida por Gabriel de Capelastegui en 1775; presenta un remate ochavado coronado por cúpula y linterna, muy común en esos años.

This interesting church, which originally formed part of the town walls, was built next to Bilbao’s only bridge at that time. The church has a Renaissance portico around one corner of the building. The top of this forms a row of balconies from which the authorities could look down on the square (next to the river and now occupied by the market building) during the different festivities and celebrations that took place there. The church has three naves and a square apse. The bell-tower is Baroque and was built by Gabriel de Capelastegui in 1775. It has an octagonal top with a cupola and lantern, very common in those years. 156 157


74

Edificio de viviendas sociales en Solokoetxe 1931-33. C. Emiliano Amann. Plaza Zumárraga.

Garai hartako CIAM bezalako mugimendu modernoek emaniko ereduak eta interesak biltzen zuen lehiaketa baten ondorioa da. Ekonomia, higienea, funtzionalitatea eta ornamentaziorik eza nagusitzen ziren. C. Emiliano Amann egileak U forma duen etxebizitza egin zuen, 30. urteetako Europa erdialdean ziren apaindura gutxiko eraikin-eredua ematen zuena. Gerren arteko nazioarteko arrazionalismoaren eredua da Bilboko lan arrazionalista.

Este edificio es el resultado de un corcurso orientado a diseñar viviendas sociales que siguieran las corrientes y los intereses planteados por los movimientos de vanguardia del momento, como los CIAM. La economía, la higiene, la funcionalidad, y la desornamentación primaban en esos momentos. Su autor C. Emiliano Amann dispone las viviendas en un bloque en forma de U. El edificio presenta una imagen austera que recuerda a ejemplos centroeuropeos de los años 30. Esta es la obra racionalista de Bilbao más entroncada con los ideales del racionalismo internacional de entreguerras.

This building came about due to a competition for the design of social housing that was to follow the currents and interests considered by the avant-garde movements of the period, such as the CIAM conferences. Economy, hygiene, functionality and lack of ornament were crucial concerns for those movements. The architect, C. Emiliano Amann, has laid out the homes in a U-shaped block. The building has an austere appearance that recalls Central European examples from the 1930s. This is the work in Bilbao that is most closely linked to the ideals of international rationalism between the wars.

158 159


75

Edificio de Viviendas 2008. J. Cenicacelaya. Iñigo Saloña. Calle Miraflores, 5.

Eraikin honek duen topografia zaila da oso eta gainera, oso leku zailean. Eraikinak fatxadetan eta bolumenetan ordena proposatzen du, egun bazterturik dagoen ohiko hirigintza-itxura berreskuratu nahian. Fatxadetan bertako begiratokiak daude ikusgai eta argitasun handiz agertzen dira. Lekuak paper handia jokatzen du, lehenengoratzeko eta eraikina era “isilean” integratze aldera.

Este edificio de viviendas se asienta en una difícil topografía y un entorno no muy agraciado. El edificio propone un orden formal tanto en sus fachadas como en sus volúmenes, en un afán de recuperar un orden urbano tradicional, hoy bastante despreciado. Las fachadas se remiten a motivos propios del lugar como los miradores, y están presentadas con luminosidad. El contexto si importa, para ser restituido, y para que el edificio se integre de modo un tanto “silencioso” en el mismo.

This block of flats is located in a difficult situation in less than attractive surroundings. The building is composed of a formal layout in terms of its façades and its volumes, in a desire to recover a traditional urban order, nowadays out of favour. The façades have elements that are connected to the location, such as enclosed balconies, giving a luminous feel. Context is an important factor, and one that needs to be recovered so that the building can be integrated into its surroundings.

160 161


76

Viviendas de VPO. Santutxu 2001-2006. José María la Puerta Montoya. Calle Santutxu, 77-85.

Eraikinak izaera prismatiko-gunean biltzen dira. Etengabeko erritmoa da eta fenestrazioen horizontaltasunaren gorabehera, bertikaltasuna da nagusi. Bertikaltasun horrek ez du zerikusirik kalearen izkinan dagoen ohiko horizontaltasunarekin ( horretan eta bestelako kaleetan ere bai). Gauzak horrela, multzoa gunetik urruntzen da eta beheko solairuak ere ez du hiriko lokarrik azaltzen, merkataritza-lokalak edo gizarte-erabilera gauzatuz adibidez. Hori bai, diseinua osatzeko ahalegin berria da hau.

Las viviendas se agrupan en una serie de edificios de marcado carácter prismático. Se plantea un ritmo repetitivo donde, a pesar de la horizontalidad de las fenestraciones, prima la verticalidad; esta verticalidad contrasta con la clásica horizontalidad de los edificios que definen los lados de la calle, de ésta y de cualquier calle. En este sentido, el conjunto se abstrae del contexto, y ni siquiera la planta baja propone un entronque urbano, por medio de, por ejemplo, locales comerciales, o de cualquier otro uso cívico. Se trata, eso sí, de un ejemplo con un claro empeño en el diseño.

The homes are divided into a series of buildings with strong shapes. There is a repetitive rhythm in which, despite the horizontality of the windows, the vertical lines dominate. This verticality contrasts with the classic horizontality of the buildings that define the sides of this or any other street. In this sense, the ensemble is removed from the context and not even the ground floor suggests an urban link by including, for example, shops or premises for any other public use. It is, however, a clear example of careful design.

162 163


77

Basílica de Begoña S. XVI-XVII. Sancho Martínez de Arego (a), 1900, José María Basterra. Plaza Juan XXIII, s/n.

Oraingo eraikinak beste bat ordezkatu zuen XVI. mendean. Ordutik, mende baten zehar izan ziren lanean. Hiru nabeko eliza da, arku handi baten edo Enkarnazio zein Salamancako San Esteban elizak bezalako portiko-hormakonkaren azpian dagoen fatxada da. Dorrea 1900. urtean eraikin zuten eta Jose María Basterra izan zen egilea.

El actual edificio sustituyó a otro anterior en el siglo XVI. Desde entonces las obras continuaron durante un siglo. Es una iglesia de tres naves, con una fachada contenida bajo un gran arco, o pórtico-hornacina como en la de la Encarnación, o San Esteban de Salamanca. La torre se construyó en 1900, y es obra de José María Basterra.

The current building, a replacement for a previous one, was begun in the 16th century and building work lasted a century. The church has three naves and a façade constructed under a large arch that creates a portico-niche; it is similar to the façades of the Churches of the Incarnation in Bilbao and San Esteban in Salamanca. The tower was built in 1900 and is a work by José María Basterra.

164 165


78

Iglesia de La Encarnación S. XVI-XVII. Anónimo. Plaza de la Encarnación.

Eliza eta komentua, harresiz kanpo-errebalean -egin ziren komentu-instalaziorik handietakoa da.Gizakundeko eliza 1513 eta 1526 urte bitartean eraiki zuten etengabe eraikitzen zuten XVI. mende hartan. Fatxadak, portiko-hormakonka arkupean, eta alboetako tronpek Salamancako San Esteban gogorarazten dute. Fatxadako errematea Martin de Zalduak erantsi zuen XVII. mendearen bukaeran.

Esta iglesia y convento constituyen una de las grandes instalaciones conventuales que se situaron extramuros, en el arrabal. La iglesia de la Encarnación fue construída entre 1513 y 1526, en un periodo de intensísima labor edificatoria como fue el siglo XVI. La fachada, bajo un gran arco que la protege a modo de pórtico-hornacina, recuerda a la de San Esteban de Salamanca, como también lo hacen las trompas laterales. El remate barroco sobre la fachada es obra de Martín de Zaldúa, de finales del siglo XVII.

This church and convent is one of the large religious institutions originally found outside the walls of Bilbao. The church, dedicated to the Incarnation, was built between 1513 and 1526, at the beginning of what was a century of intense building work. The façade is under a large arch that protects the entrance in the form of a portico-niche; it recalls the church of San Esteban in Salamanca, as do the side squinches. The Baroque addition to the façade is a work from the late 17th century by Martín de Zaldúa.

166 167


79

Parque Europa 1983-88. Manuel Salinas, José Iriondo. Polígono de Txurdínaga.

Parke honen inguruan, Santutxu, Txurdinaga eta Otxarkoaga auzo jendetsuak dira, eta parkeak hamaika hektareek atseden-gunea osatzen du. Bideak pabilioiz eta eraikin txikiz josita daude, multzoari itxura erromantikoa ematen diotena. Bertan ikusgai dauzkagu negutegia, usategia, glorieta, edarien kioskoa eta txirrindularien geltokia.

El parque reúne en su derredor los populosos barrios de Santutxu, Txurdinaga y Otxarkoaga, actuando como amplia zona de recreo con sus once hectáreas de extensión. Está salpicado a lo largo de sus caminos por pabellones y pequeñas construcciones que dan un aire romántico al conjunto; así encontramos el invernadero, el palomar, la glorieta, el kiosko de bebidas o la estación de bicicletas.

The park borders on the populous neighbourhoods of Santutxu, Txurdinaga and Otxarkoaga. Its eleven hectares give it ample possibilities as a recreational area. There are a number of pavilions and small constructions that give a romantic air to the park. Here we find a greenhouse, a dovecot, an arbour, a drinks kiosk and a bicycle park.

168 169


80

Escuelas Luis Briñas 1932-33. Pedro Ispizua (r), 1996-98, Eduardo Escauriaza, Rafael Olábarri. Marcelino Menéndez y Pelayo, 23.

Eskola-eraikin hau egin aurretik premisa funtzionalak hartu ziren kontuan. Gorputz nagusitik ateratzen dira hainbat pieza, bolumenen kontrastea emanez eta argi-itzalak sortuz. Dekorazio-falta etxaurretako espresibitate handiak gainditzen du. Bilboko arkitekto bikainenetakoa den Pedro Ispizuak, askotariko lan eklektikoa duena, lengoaia arkitektonikoa menderatzen duela argi uzten du lan honetan non arrazionalismoa ez baita programatikoa, estilistikoa baizik.

Edificio escolar planteado desde premisas estrictamente funcionales, donde algunas de sus piezas aparecen destacadas del cuerpo principal, permitiendo un importante contraste de volúmenes y, por tanto, de luces y sombras. La ausencia de decoración queda suplida por la gran expresividad de las fachadas. Pedro Ispizua, arquitecto de obra muy diversa y ecléctica, uno de los más brillantes arquitectos de Bilbao, da muestra de su proverbial dominio del lenguaje arquitectónico, con esta obra de un racionalismo no programático, sino meramente estilístico.

A school building planned using strictly functional criteria, where some of its elements stand out from the main body, allowing a significant contrast of volumes, and so of light and shade. The absence of decoration is compensated for by the expressiveness of its facades. Pedro Ispizua, who designed some very diverse and eclectic works, is one of Bilbao’s most brilliant architects; here he shows his usual control of architectural language with a rationalism that is more stylistic than programmatic.

170 171


81

Viviendas sociales, Txurdinaga 2002-2006. David Torres - Sandra Gorostiza, Arquitectos. Avenida Jesús Galíndez, 14 A.

Hau da babes ofizialeko 32 etxebizitza egiteko proposamena. Eraikina mendiko hegian aurkitzen dugu, ataritik hasita mendi hegalean 8 solairu altxatzen dituena. Solairuak eta fatxadak arrazionaltasun osoz banatu dira. Ondorioz, forman, kolorean eta kokapenean, eraikin dotorea benetan.

Es ésta una propuesta tipo torre para 32 viviendas sociales. El edificio se coloca en una ladera, levantando ocho plantas desde la cota de acceso al portal, en la parte alta de dicha ladera. Las plantas se han distribuido con extrema racionalidad, al igual que la composición de las fachadas. El resultado es un edificio extremadamente elegante en su forma, color y ubicación en el sitio.

This is a tower-like proposal for 32 public housing properties. The eight-storey building is located on a hill, with the ground-floor entrance located on the upper part of the slope. The storeys have been distributed extremely rationally, much like the composition of the façades. The result is a very elegant building in terms of shape, colour and adaptation to the site.

172 173


23

M1

28

29

30

5 6

19

31 20

Erc

illa

2

13 39 T

32 21 Elca

14

8

no

Erc illa

24 25

n Gra

7

9

33

37

17

15

o

10 18 铆a

nV

Gra

Don

go

Die

34

22

ar eH

Elc

ano

45

Erc illa

T

T

16

27

41

36

44

26

D

Don

43

ez d

L贸p

V铆a

o

Har

42

16

Erc illa

35

z de

贸pe

L iego

46

54


M2

77

48

49

Bueno

20 40

58

Navarra

21 24

62

66

51 50

l

na del Are

s Aire

s

Muelle

38

65

59

74 63

57

67

64

68 60

Hurta do

53

de Am e

52

zaga

61

Ribe

ra

55

56

Ribera

73

70

78

69

75


1 4

2 3

M3

81

71

M4

M5 79

72

44

Plano orokorra / Plano general / General plan

80

M5 M1

M2

M3

M4

76


Ikurrak / Leyendas / Keys 14

Museo de Bellas Artes 1940-45. Fernando Urrutia, Estanislao Segurola; (d) Eugenio María Aguinaga Azqueta. (a) 1963: Alvaro Líbano, Ricardo Beascoa; (a) 1997-2001: Luis María Uriarte; B. Arana (c), J.R. Foraster (c), F.B. Pagazaurtundua (c); P. Basánez (c), (IDOM, i). Plaza del Museo, 2

Zenbakia, Obra.

Data adieraziko da (proiektu-data / exekuzio-data, proiektu-data (p) edo exekuzio-data adieraziko da) / Arkitektoa edo arkitektoak; ingeniariak (i), zabaltzeak (a) eta berrikuntzak (r) zehazten dira. Kalea edo lekua.

Numero, Obra.

Fecha (se indica fecha de proyecto-fecha de ejección, fecha de proyecto (p), o fecha de ejecución) / Arquitectos; se especifican ingenieros (i), ampliaciones (a) y reformas (r). Calle o lugar.

Number, Work.

Date (indicating project date-completion date, project date (p), completion date) / Architect or aechitects; specifying engineers (i), extensions (a) and renivations (r). Street or place.

Laburdurak / Abreviaturas / Abbreviations a An. ant. c ca. d i p r s/n

zabaltza / ampliación / extension anonimoa / anónimo / anonymous zaharra / antiguo / former laguntzailea / colaborador / collaborator circa obraren zuzendaritza / dirección de obra / work supervision ingeniaria /ingeniero / engineer proiektuaren data / fecha de proyecto / project date berrikuntza / reforma / renovation zenbaki gabea / sin número / number unspecified


Bibliografia / Bibliografía / Bibliography ALZOLA, Pablo; ACHUCARRO, Severino; HOFFMEYER, Ernesto; Memoria del proyecto de Ensanche de Bilbao 1876. Edición facsimile. Introducción de Javier Cenicacelaya e Iñigo Saloña; Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, Bilbao 1988. CENICACELAYA, Javier; SALOÑA, Iñigo; Arquitectura Neoclásica en el Pais Vasco. Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Bilbao 1990. CENICACELAYA, Javier; ROMAN, Antonio; SALOÑA, Iñigo; Bilbao 1300-2000. Una vision Urbana. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación en Bizkaia, Bilbao 2001. CENICACELAYA, Javier; ROMAN, Antonio; SALOÑA, Iñigo; Guía de Arquitectura Metropolitana. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación en Bizkaia, Bilbao 2002, Segunda edición 2009

178 179


ARKITEKTURA BILBON / ARQUITECTURA EN BILBAO / ARCHITECTURE IN BILBAO

ARKITEKTURA BILBON ARQUITECTURA EN BILBAO ARCHITECTURE IN BILBAO

Javier Cenicacelaya José Miguel Llano Hernáiz

Profile for FOTOGRAFÍA

ARQUITECTURA EN BILBAO  

Una publicación que tiene como objeto mostrar la arquitectura de Bilbao a través de una amplia selección de edificios que representan lo más...

ARQUITECTURA EN BILBAO  

Una publicación que tiene como objeto mostrar la arquitectura de Bilbao a través de una amplia selección de edificios que representan lo más...

Profile for llano
Advertisement