Page 1


2


3


Een verslag, bedacht, geschreven, ontworpen en ge誰llustreerd door Liselotte Bergstra


Bedrijven Garage-bno Brainstorm Student Liselotte Bergstra Praktijkopleider Jos Huberts BPV-Leraar Jos Velner Periode September 2015 - december 2015: Garage December 2016 - januari 2016: Brainstorm Datum inlevering verslag 28 januari 2016 Fotografie Liselotte Bergstra Illustraties Hoofdjes: Amber Reumer Liselotte Bergstra Tekst Liselotte Bergstra

6


7


deel 1 - garage bno

8


9


Een inleidend stuk(je) tekst, om deze goede tijden slechte tijden een klein beetje uit te leggen.

Het begon allemaal met het feit dat ik eigenlijk een beetje te laat

modern, ik was toch echt een nog al gedateerd pand binnen

was begonnen met solliciteren. Als eerste probeerde ik Puur!fct

gegaan. Ik ontmoette Peter de eigenaar en Marloes een

(ja, je schrijft het echt zo). Een oud collega van mij raadde me

werknemer. Marloes was ook bij het gesprek. Ik had mijn meest

dit bedrijf aan. Zij heeft dezelfde opleiding gedaan heeft als ik,

recente werk meegenomen, voornamelijk de dingen die ik bij

maar inmiddels is ze afgestudeerd aan de kunstacademie. Zelf

Brainstorm (mijn vorige stagebedrijf ) gemaakt had. We hadden

heeft ze allebei haar stages daar gelopen. Van alle studenten

een goed gesprek, alleen ze wilden graag nog wat meer van mij

die gesolliciteerd hadden was ik de enige die uitgenodigd

zien. De week erna kwam ik weer op gesprek en dit keer had

werd voor een gesprek. Dit gesprek verliep goed en ik ging met

ik ook allerlei ‘oud’ schoolwerk meegenomen. De dingen waar

een tevreden gevoel naar huis. Er was alleen een probleem,

ik zelf niet echt meer over te spreken was, maar zo kregen ze

de huidige stagiaire had aangegeven graag te willen blijven.

wel een beetje een indruk van mijn creativiteit en de groei die

Uiteindelijk hebben ze er voor gekozen hem te houden en

ik doorgemaakt had. ‘Ja, je bent aangenomen.’ We rondden het

moest ik mijn zoektocht voort zetten. Ik heb nog getwijfeld

gesprek af en ik zou de exacte data van de stage nog doorgeven.

om een plek te zoeken in Amsterdam, daar hoorde ik ook veel leuke dingen over, maar ik ben toch verder gaan zoeken bij

Op 24 augustus 2015 begon mijn stage bij Garage.

mezelf in de buurt. Ik schreef twee bedrijven bij mij in Kampen

Richard en Amber die bij Brainstorm werken hadden er veel

aan, Marissen en Pankra. De een zocht een webdeveloper en

leuke verhalen over verteld, dus ik toch met goede moed er

de andere deed niet aan stagiaires. Oh jee. Paniek. Toen kwam

heen. Eenmaal binnen gekomen was het gelijk allemaal een

mevrouw Schenk met het idee om contact op te nemen met

beetje vreemd. (Ik ben een persoon die dingen nog al vergelijkt

ontwerpbureau Garage. In eerste instantie had ik daar niet zo

met elkaar.) Toen ik bij Brainstorm begon was Esther er, die me

heel veel zin in, maar ik moest toch iets. Een studiegenoot liep

een beetje wegwijs maakte. En er lag een netjes opgemaakt en

op dat moment daar stage en ik vroeg haar naar haar mening.

geplastificeerd ‘papier’ waar op stond wat er van je verwacht

Ze zei dat ze nog iemand zochten en dat ik dus wel een kans

werd, wat de ‘spelregels’ waren enzovoort. Bij Garage ging het

zou maken. Ik stuurde een mail en al gauw kreeg ik antwoord, ik

er toch net even iets anders aan toe. Ik kwam binnen en Peter

mocht op gesprek komen.

zei dat ik een bureau uit mocht kiezen, vervolgens zat ik daar

Terwijl ik de deur open duwde en naar binnen liep kwam ik in

en werd er vrij weinig, tot niks, gezegd. Na een aantal minuten

een lange lichte ruimte. Tot mijn verassing was het interieur

kwam Sylvia. Ze moet anderhalf uur met het openbaar vervoer

10


reizen, dus daarom kwam ze standaard 10 minuten te laat. Ze

komen voor een gesprekje. Dit mailtje kregen we om half vijf pas

nam het andere bureau. Nog steeds was het stil. Peter zelf, een

en hij vroeg ons om de volgende dag naar school te komen. We

warhoofd, zei dat er ergens een boekje moest liggen dat Marloes

moesten dit dus op het laatste moment aan Peter melden. Helaas

opgemaakt had, die moesten we zelf maar zoeken. In dat boekje

viel dit niet helemaal in goede aarde. Toen we thuis waren kregen

stond wat informatie over hoe dingen opgemaakt worden,

Sylvia en ik allebei een mailtje met de vraag of we die ochtend

lettertypes en het maken van een pdf. Sylvia en ik wisten

erna toch nog even langs kantoor konden komen. Prima.

meteen al niet zo goed wat we er van moesten denken. Er werd niks verteld over waar alles stond bijvoorbeeld. Beetje vreemd

We gingen een gesprek aan met z’n allen. Dit gesprek ging over

allemaal dus. Marloes zelf was er niet. Overspannen om privĂŠ

in geschreeuw tussen Peter en Sylvia. Uiteindelijk kwam het er

redenen vertelde Peter. Zijn vrouw, Liesbeth, had een cursus

op neer dat iedereen zich aan iedereen ergerde en dat het niet

gedaan en deed nu wat dtp dingen. In de ochtend en middag

meer wilde. Toen Peter ons uitschold stond Sylvia op en liep weg,

zijn we bezig geweest met het ontwerpen van een boekomslag.

ze was er klaar mee. Ik ook, alleen ik bleef nog een uurtje tot ik

Deze omslag was voor een dierensporengids. We kregen deze

naar de trein moest. Op school ontmoetten we meneer Velner

opdracht zodat Peter kon zien wat we konden. Nu even de stage

en we gingen praten. Hij was direct heel duidelijk, we hadden

in een vogelvlucht: af en toe kregen we een ontwerp opdracht,

vier opties: bij Garage blijven, direct een nieuwe stage vinden

waar vervolgens niets mee gedaan werd, af en toe een dtp

en doorgaan, als dat niet zou lukken zouden we later kunnen

opdracht, maar meestal hadden we niets te doen.

beginnen en tijdens het afstuderen nog stage kunnen lopen, of we moesten na het afstuderen de laatste stage uren inhalen. De

Er was een probleem. Tussen Sylvia en Peter klikte het totaal

eerste optie viel direct af, ik zou daar geen dag langer blijven.

niet. Na anderhalve maand was Sylvia opzoek naar een andere

De laatste optie zou ook niet erg praktisch zijn aangezien ik in

stageplek. Ik zei tegen haar dat ze het beter gewoon nog even

de zomervakantie van plan ben te verhuizen. Dus ja, stageloos

aan kon zien en misschien even met Peter kon praten. Uiteindelijk

en geen goede vooruitzichten, heerlijk. Na het gesprek zijn

deed ze dat en leek alles goed. Alleen op den duur was ik juist de

Sylvia en ik de stad in gegaan om een beetje af te koelen en

gene die zich begon te ergeren. Er werd slecht gecommuniceerd,

daarna teruggekeerd naar Garage om alles aan Peter en Marloes

ik had bijna geen opdrachten en als ik een opdracht had was

te vertellen. Sylvia ging meteen weg, ik had gezegd dat ik zou

het een dtp ding waar ik niks van leerde. Toch bleef ik ergens

afmaken waar ik mee bezig was. Ik had ze moeilijk met een

hoop houden. Richard en Amber hadden er wel een leuke stage

dikke deadline kunnen laten zitten. Op donderdag had ik al op

gehad. Uiteindelijk had ik toch contact opgenomen met mijn

Facebook gezet dat ik geen stage meer had en dringend opzoek

BPV-leraar van school: Jos Velner. Na een reeks mailtjes heen en

was naar iets nieuws. De dagen erna ben ik bezig gegaan met

weer verstuurd te hebben verzocht hij ons om even naar school te

het upgraden van mijn digitaal portfolio. Ook had ik zondags 11


een oproepje op Facebook gezet. Mijn lieve buurvrouw Nanda

aan het overleggen. Ze hadden al een stagiaire: Marianne,

stond net op het punt haar netwerk aan grafische bureaus in

en vanaf januari zouden ze Dennie erbij krijgen. Heel handig

te schakelen toen mijn oog viel op een persoon die het geliked

zou het niet zijn, maar het was maar voor vijf weken. Minuten

had: namelijk Thessa Hulsman. Ik deed Thessa een bericht via

verstreken… Uiteindelijk kreeg ik een berichtje: “Kun je morgen

Facebook. “Zoeken jullie niet nog een super leuke stagiaire? :)”

beginnen?” Natuurlijk kon ik dat!

Van het een kwam het ander en Thessa was al met Jos (Huberts)

12


Ik HaD Voor De STage BIj garage WeL een aanaL DoeLSTeLIngen BeDacHT. HeLaaS zIjn ze nIeT geHaaLD.

Een nieuwe stage, nieuwe doelstellingen. Nou, niet helemaal. Ik

aanleren teksten beter, vaker en zorgvuldiger te controleren.

neem twee doelstellingen van mijn vorige stage mee hierheen,

Zulke fouten kunnen veel tijd en vooral geld kosten, dat zou

omdat ik weet dat daar nog dingen aan verbeterd kunnen wor-

zonde zijn en het is beter om dat te voorkomen.

den. De laatste twee doelstellingen zijn nieuw. 3 1

Zorgvuldiger en netter werken. Zowel de bestanden als mijn

De programma’s beter leren kennen, en er sneller & makke-

werkplek netjes en geordend houden. Het is wel zo fijn dat

lijker mee kunnen werken. Nu heb ik voor de zomer gezegd

mijn collega’s ook makkelijk de dingen waaraan ik gewerkt

dat ik deze bereikt heb, maar ik weet dat er nog zoveel te

heb kunnen terugvinden.

leren is. Vandaar dat ik hem nu weer erbij heb. (Er zijn nog zoveel dingen die ik niet weet)

4

Betere typografische kennis krijgen. Zowel een betere fontkennis (welk font kan ik het beste bij een bepaald onderwerp

2

Ondanks dat dyslexie bij mij is uitgesloten heb ik toch vaak

gebruiken).

spel- of typefouten in de dingen die ik schrijf. Ik wil mezelf

13


DIT IS SyLVIa, WIj HeBBen eLkaar geSTeunD TIjDenS onze STage BIj garage.

aller eerste baantje? Werken in de polder. Hoogtepunt in je carrière? Mijn eerste klant. Weleens geblunderd? Uhh, waar moet ik beginnen? Zo ongeveer bij elk project wel één foutje, als het nog niet gebeurd is dan komt het nog en als het niet gebeurd is er iets goed mis! Wie is je voorbeeld, of geeft je inspiratie? Casillas (doelman). Toekomstdromen? Samen met een aantal creatieve mensen uit Sint Jansklooster een grafische bureau beginnen. Welke functies voer je uit binnen garage? DTP opdrachten en omslagen maken. Welke opleidingen/cursussen heb je afgerond? en wat studeer je nu? MBO 4 woninginrichting en design afgerond en ik doe nu de opleiding MBO 4 Grafische vormgeving.

14


Ben je nog van plan verder te studeren als je deze opleiding hebt afgerond? Eerst niet, misschien ooit docent beeldende kunst en vormgeving. Hoe ben je hier terecht gekomen? Dankzij Annerie Esselink, zij had hier voor mij stage gelopen. Wat zijn de leuke en minder leuke kanten van je stage? Dat er niet altijd evenveel werk is. Wat zou je aan het einde van je stage bereikt willen hebben? Meer weten van typografie en er beter in worden. Naast Sylvia waren er natuurlijk ook nog Peter en Marloes. Ik heb geen interview met hen kunnen houden, omdat ik toen al weg was. Peter is de eigenaar en Marloes werkt er fulltime. Gelukkig was ook Sylvia na een paar dagen weer voorzien van een stageplek. Ze kon pas in januari beginnen dus moet wel iets langer door.

15


Het systeembeheer bij garage: ik vond het niet prettig werken, onoverzichtelijk. Toch probeer ik het uit te leggen.

Het systeembeheer is binnen elk bedrijf een van de belangrijkste

worden in deze werkmappen is erg belangrijk en bij iedereen

dingen. Oude bestanden worden vaak hergebruikt voor het vinden

(zo goed als) het zelfde. In de werkmappen vind je een lijst met

van logo’s of om andere redenen. De manier waarop bestanden

mappen vernoemd naar uitgevers/klanten etc. Als voorbeeld

worden gearchiveerd moet dan ook overzichtelijk en toegankelijk

zal ik uitgeverij Kok gebruiken, hier heb ik nu een aantal dingen

zijn. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de

voor afgewerkt. Zo staan er in de map ‘Kok’ een mappen met de

manier waarop dit gebeurt.

titels van de boeken waaraan ik gewerkt heb. In de map van het boek staan verscheidene mappen zoals: bestand, beeld & kopij,

De infrastructuur van DATA_Garage-bno

voorbeelden etc.

We werken hier met een NAS-schijf genaamd: DATA_Garage-

Naast het archiveren is ook de manier waarop je het bestand een

bno. De afkorting NAS staat voor ‘Network Attached Storage’,

naam geeft heel belangrijk. Iedereen doet dat hier op dezelfde

vertaald naar het Nederlands is dit een netwerkharddisk. Eigenlijk

manier. Als voorbeeld: kokBObonifatius0815.indd. In dit geval

is de NAS een externe harde schijf met netwerkfuctionaliteit. Je

staat kok voor de uitgever, BO voor boekomslag, bonifatius is

kunt de NAS aansluiten op een computernetwerk zodat je vanaf

de titel en 0815 is de maand + het jaar; augustus 2015. Voor

elk apparaat bij je bestanden kunt. Ideaal voor een ontwerp

het woord ‘binnenwerk’ gebruiken we de afkorting ‘BW’. Zodra

bureau, zo kan iedereen overal bij. Het fijne van NAS is dat hij zelf

een opdracht akkoord is wordt er een pakket gemaakt van het

automatisch elke dag een back-up maakt in tegenstelling tot de

InDesign bestand en wordt ze map verplaatst naar den ‘Nog niet

iMacs die dat niet doen. Het werd ons dan ook aangeraden aan

gefactureerd-map’.

het begin niet vanaf het bureaublad te werken. Software De manier waarop we werken

Net als in elk ander grafisch bedrijf zijn de Adobe programma’s

Als je DATA_Garage-bno opent zie je een hele reeks van

van het grootste belang. We werken hier met InDesign, Photoshop

mappen. Zo heeft iedereen zijn of haar eigen werkmap, er is

en Illustrator. InDesign wordt hier het meeste gebruikt, want

een planning-map, een map met fonts etc. De mappen die

dat is het handigst met het opmaken van zowel omslagen als

voor mij het belangrijkste zijn, zijn de werkmappen. Als ik een

binnenwerken. Daarna komt Photoshop, voornamelijk voor het

opdracht krijg zet Peter of Marloes bestanden in mijn werkmap:

bewerken van beeld. Illustrator gebruiken we ook voor eventueel

‘Werkmap Liselotte’. De manier waarop alle bestanden bewaard

beeld dat we nodig hebben, zoals vector lijnen of andere

16


illustraties. De versies van de programma’s hier verschillen per iMac. Ze verschillen van CS5 tot nieuwste versie van CC. Ik zelf werk met CS5 op de iMac en CS6 op mijn Macbook. Gelukkig verschilt er niet zo heel veel tussen de twee versies en mis ik geen belangrijke opties. Specificaties voor het aanleveren van bestanden Het verschilt per opdracht wat er aangeleverd moet worden, maar in de meeste gevallen gaat het om een duidelijke briefing, kopij en beeld. We zien het liefst dat alles tegelijk aangeleverd wordt. In sommige gevallen lukt dit niet en komt het in delen. Dit kan leiden tot problemen met de vormgeving, omdat we dan niet weten wat we aan ruimte kunnen gebruiken. De briefing is belangrijk zodat we weten wat er van ons verwacht wordt. Hoe strikter wij ons houden aan een briefing, des te tevredener is de klant. De kopij is de tekst, er mag hier niets aan gewijzigd worden. Wat betreft het opmaken van tekst, wordt het aangeraden de tekst te plaatsen. Zo behouden we de cursieven en kunnen we die dus niet missen. Gaat het om kopjes of andere kleine stukjes tekst? Dan wordt er aangeraden om het te kopiÍren in plaats van het over te typen. Zo weten we zeker dat we slordige typefouten voorkomen. Mocht er als nog een fout in de tekst staan dan is het de schuld van degene die tekst geschreven heeft en niet van ons.

17


18


Ik heb wel iets gedaan natuurlijk, maar veel was het niet. Hier een paar boekomslagen die ik heb afgewerkt.

De dingen die ik op deze stage gedaan heb zijn (helaas)

doorvoeren). Ik ben nu wel pro in het maken van tabellen. Toen

niet zo heel erg variĂŤrend. In het begin heb ik wel eens een

ik over de helft van mijn stage was kreeg ik de opdracht een

Ouderlingenblad opgemaakt of een anders soort tijdschrift.

Engelse methode voor de basisschool op te maken, ook deze

Verder heb ik een paar boek omslagen afgewerkt, dan staat

bestonden al dus was het voornamelijk knippen en plakken. Ik

de voorkant van vast en ontwerp ik de rug en de achterkant

kan mezelf nu dus wel een dtp koningin noemen. Omdat het

erbij. Vlak voor de helft van mijn stage moest ik een hele reeks

meeste dus dtp is en ik dat niet stageverslag waardig vind, heb

proeve van bekwaamheid boekjes opmaken (en alle correcties

ik er voor gekozen mijn afgewerkte boekomslagen te laten zien.

19


20


Het ambt meester Bas Kodden

21


Gelukkig zijn Lee Crutchley

22


23


24


Kleuren on the go Annelies Spang

25


Schuilen in het licht Rifqa Bary

26


27


28


Zuster Minke van Grandchamp Michel Cornuz

29


deel 2 - brainstorm

30


31


32


33


Om te beginnen: de Facebook conversatie

:|

tussen Thessa en mij.

> En toen had ik een gesprek op school 5 volle weken maar

> Moest ik daarvoor nog langs stage > Hadden we een gesprek met z’n vieren

hebben jullie niet nog een leuke stagiaire nodig?

> Soms hele dagen niks te doen

das niet handy

> Kreeg de andere stagiaire en Peter slaande ruzie

hooi

Nee idd

> Hij vond dat we kleuters waren en

haha nope we hebben 2 jongens straks

> En toen schold hij ons uit

ging t niet goed daar?

onvolwassen > Je stagiaires uitschelden, dat is lekker volwassen…

Zo zo! Jullie zijn er maar druk mee :)

Nee we kregen ruzie met z’n allen

Alles goed verder?

wacht

< Wow, en toen?

ik screenshot het even

> Sylvia had haar spullen gepakt > Ik bleef tot ik naar de trein moest

Haha nou hè... XD Goed! Mj? Bevalt Garage? :D

oh :o

> ’s Middags zijn we nog teruggegaan

omg

> Sylvia heeft direct afscheid genomen > Ik ben die middag nog gebleven om af te

Mooooi Ja opzicht wel goed

Ik typ echt de hele dag al hetzelfde

> En heb toen ook doei gezegd.

Ik ben weg bij garage Daarom zoek ik wat anders oh o.0

maken waar ik mee bezig ben.

haha oh xD

oh wow

dat zal wel ja :p

das wel kansloos

*screenshot Whatsapp*

Ja idd

< waarom heb je geen stage meer?

Vond ik dus ook

> Ik leerde niks

Ik kwam hem vrijdag tegen in de stad

voor een kleine periode nog Jaa :(

34


Zei ik gewoon netjes hoi, keken hij en

oké maar dat begint in februari toch?

Ik ben met jos aan het whatsappen 1 probleem; danny begint 4 januari al…

liesbeth me echt super boos aan… Uh half januari volgens mij, wow he

even kijken hoor

Oh gadsie

nou

25 jan moet ik weer naar school.

Nou ja leuk voor hem hahaha

beter weg daar dan idd Ja precies Ja precies

hmm

hahaha xD

Maar het was de hele dag ook echt

wij hebben nu Marianne

ff kieken wat ie nog meer zegt

doodstil

Ik zal vragen of jij er bij kan :’) maar kan

Niemand zei wat

niks beloven

Ja is goed!

en vanaf eind januari hebben we dus 2 Ja dat zal wel xD

jongens.

ik bel ff met jos wordt serieus hahaha

ongemakkelijk LIEF! Ja precies, alleen ik wil geen verlengde

ik ga Veldman ook wel even proberen.

Oh jee

Kan je proberen idd

heb je nog laptop?

opleiding :( Weet jij nog iets??

Sander is wel ziek he Zekers!

nee idd :o poeh

Ja ik zag het

voor wanneer is het dan? t/m januari?

maar misschien kunnen ze wel wat extra

k

hulp gebruiken

brb

ja idd

Jo

Maar ik begin straks wel met afstuderen

En mn buurvrouw die kent ook super veel

Oke

Dus dan moet ik 2 dagen naar school

bedrijven

Kan je morgen beginnen?

En zou ik 3 dagen stage kunnen lopen.

dus die gaat ook rond vragen

Het zit zo.. Voor de komende 2 weken

komt vast allemaal goed :)

kunnen we heel goed extra hulp

Nou vanaf nu, tot ik m’n 200 uur vol heb Dus dat zou 5 weken zijn.

35


gebruiken. Vanaf 1 januari is wel even

Oh maar volgens mij kan je komende week

Ik vraag ff voor de zekerheid of je nu nog

lastig want dan hebben we dus Danny,

nog op de imac

niet laptop mee hoefr Whatsapp komt niet meer bij em aan

Marianne en jij. Dan moet je dus je laptop meenemen xD en wellicht kan jij Danny

Maar die moet ik dan pas vanaf januari

Maar weet bijna zeker dat je nu nog op

dan wat begeleiden en op hang helpen.

mee?

iMac kan Tot morgen dan :p

Lijkt dat je wat? Als je deze week doet, volgende week en

Ja dacht het wel Tot morgen!!

dan de eerste 3 weken van januari heb je je 5 weken vol toch?

THESSA

Je hebt ook mâ&#x20AC;&#x2122;n ouders leven gered,

Je hebt mn leven gered

zeggen ze

Ja :D Ik moet alleen nog even een nieuwe

Ff vragen voor de zekerheid

hardeschijf in mn macbook zetten!

Hahaha xD

36


even voorstellen

37


Jos

41 jaar jong Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik ben het bedrijf een beetje begonnen vroeger Hoe lang werk je hier al?

Waar kom je vandaan en waar woon je nu?

Sinds 2004

Geboren in Spakenburg, opgegroeid in Groningen, Wezep een paar jaar, 10 jaar in Zwolle en nu in het rustieke edoch

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe?

dynamische IJsselmuiden, de parel van de IJsseldelta.

Mijn carrière is eigenlijk 1 groot hoogtepunt, een aaneenschakeling van topmomenten.

Wat was je eerste baantje? Ik werkte bij een melkboer op zaterdag :)

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat? Diverse andere duro’s en grafische bedrijven

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)?

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

Deltion, Grafisch Lyceum

Voldoening door tevreden klanten en mooie creaties van het team, minpunten; veel stress, en minder aan creatief werk

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

toekomen, doordat je ook moet puinruimen, aansturen en

ambities?

leidinggeven.

Ik wilde architect worden, maar koos voor grafisch Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

38

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Ooit eens een telefoonnummer vergeten aan te passen, toe kon

Echt alles, …

er voor bijna 25.000 gulden de oud-papierbak in :-(


Waar kom je vandaan en waar woon je nu? Ik kom uit Harderwijk, via Zwolle in IJsselmuiden beland. Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)? Pabo, Remedial Teacher aan Windesheim, daarna autodidact de administratie opgepakt en alles wat daarbij hoort ;-) Hoe lang werk je hier al? Heb je altijd dit willen doen of had je andere ambities?

Zolang het bedrijf bestaat, ook toen we nog vanuit huis werkten.

Ambities om een speciale juf te worden voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Na poosje gewerkt te hebben in

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe?

het onderwijs kwam ik vanwege inkrimping terecht bij een

De gezelligheid samen zijn tijdens een uitje. Als de cijfers

fotograaf in Wezep. Daar met veel plezier in de winkel gewerkt

kloppen en we een positief bedrijfsresultaat halen. We genoeg

en trouwalbums ingeplakt. Daarna betrokken bij de opstart van

buffer hebben om alle betalingen te doen en nog wat over

Brainstorm.

houden ook.

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat?

Inkoopfacturen uit de mail halen, betalen, inboeken in

Leerkracht groep 6 basisschool Meppel en RT gegeven.

SnelStart. Factureren naar klanten via mail of briefpost. Af

Verkoopster in fotozaak.

en toe een koffierondje. Gesprekken met de boekhouder, salarisadministratie, betalingen inboeken, zorgen dat alles klopt

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

voor de BTW aangifte per kwartaal. Personeelsgesprekken, af

Leuk: als alles werkt en het doet, goede werksfeer, lekker

en toe een leuk uitje samen stellen, zorgen dat iedereen het

doorwerken en je kunt doen wat je van plan was te doen,

een beetje naar de zin heeft. Samen met Jos brainstormen

bezoek van klanten, kort lijntje met de boekhouder

over wat beste is voor gezond houden bedrijf. Nalezen teksten

Minder leuk: drukte, veel af moet in korte tijd. Als er leveringen

aangeleverd door klanten en af en toe een droommomentje uit

misgaan, maar meestal worden die wel goed opgelost, maar

het raam ;-)

kost stress. Als er boekingen in de bank niet kloppen en ik uit moet zoeken waar dat vandaan komt….

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Zoals nu de boel verbouwt is en je niet goed kunt werken ivm

Samen opgebouwd met Jos.

gebrek aan mail en printmogelijkheden… 39


herrald

30+ of 40-(1)

en door... Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm? Klantcontact, calculatie, offertes, inkoop, verkoop, planning, orderadministratie en nacalculatie. Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik kwam, zag en ben niet meer weg te krijgen. Hoe lang werk je hier al? 3 jaar

Waar kom je vandaan en waar woon je nu?

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe?

Geboren in Zwolle, 34 jaar in Wezep en Hattemerbroek gewoond

Noem je dit een carrière ?

en woon nu 5 jaar in Dronten. Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk? Wat was je eerste baantje?

leuke kanten:

Kranten lopen, statenmaker als vakantiewerk, DC Albert Heijn

- gratis koffie en dagbesteding.

in Zwolle, drukkerij Hoekman Genemuiden, Thieme Print4You

- leuke collega’s

Apeldoorn en natuurlijk Bredewold in Wezep.

- afwisselende producten en klanten.

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

minder leuke kanten:

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)?

- bureauwerk (dus je zit de hele week achter je eigen bureau).

MBO-4 Grafische Bedrijfsvoering met als specialisme Commercie. Weleens geblunderd? zo ja, vertel: Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

- nieuwsbrief op A6 besteld i.p.v. A4

ambities?

- folder op 1/3 A3 besteld i.p.v. 1/3 A4

Ja, ik heb altijd vormgever willen worden, maar als je niet

alleen met de maatvoering wat geblunderd, verder valt het wel

creatief bent moet je wat anders kiezen...

mee :)

40


Waar kom je vandaan en waar woon je nu?

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe?

Geboren in IJsselmuiden en daar woon ik nog steeds :D

Haha, ik zou het niet weten… De wat grotere websites zijn tijdens ‘de productie’ vaak een pain in the ass (langdurig

Wat was je eerste baantje?

en moeilijk om overzicht over te houden en in goede

Komkommers plukken en sorteren in de Koekoek :)

banen te leiden), maar na die tijd ben ik er wel trots op. Denk aan zorgrekenen.nl (web app), natuurlijkrosalie.nl en

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

deculinairegroenteman.nl. Het is vooral leuk om te zien dat de

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)?

websites/producten goed gaan lopen.

Ik heb de opleiding Grafisch Vormgeven (niveau 4) versneld gedaan op het Deltion. Na 2 stageperiodes bij Brainstorm ben ik

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

er blijven hangen.

De minder leuke kanten zijn voor mij; projectmanagement en het maken van plannen/offertes. Het leuke is het vormgeven

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

natuurlijk. Echter, als ik bijv. een website moet vormgeven kan

ambities?

dat vrijwel niet zonder een plan waar over nagedacht is. Dus

Als kind wilde ik graag dierenarts worden, dit was iets te hoog

hoewel het maken van een webplan vreselijk saai kan zijn, is het

gegrepen ;)

wel goed en onmisbaar. Ter afwisseling kan ik verder altijd wel genieten van een ‘gewone’ advertentie of bijv. een logo.

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm? Mailen, websites plannen met prijzen maken, vormgeven en zo

Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

nu en dan bellen.

Blunders worden verdrongen haha. De laatste blunder die ik heb gemaakt is denk ik bij het bord van Ko-Bus. Hierop stond heel

Hoe ben je hier terecht gekomen?

groot “Dagebesteding”. Dat moet uiteraard “Dagbesteding” zijn…

Toen ik een stageplek zocht vanuit het Deltion, woonde Jos bij mij in de straat. Zo bespraken we de mogelijkheid of ik stage kon komen lopen. Ik was de eerste stagiaire en we begonnen met twee mensen, daarna drie, vier etc. Door de kleinschaligheid krijg je al gauw veel op je bordje en veel verantwoordelijkheid. Dat is heel leerzaam geweest!

thessa

23 jaar

41


Waar kom je vandaan en waar woon je nu? Ik kom uit Kampen en daar woon in nog steeds :) Wat was je eerste baantje?

Hoe lang werk je hier al?

Ik plukte komkommers in de Koekoek bij tuinderij Vahl.

Ik denk nu 2 jaar

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe?

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)?

Dat vind ik lastig. Ik heb wel een aantal dingen wat ik wel erg leuk

VMBO > TL Techniek op het Ichthus daarna Grafische Vormgeving

vind, dus hoogtepunten. Bijvoorbeeld het mogen restylen van De

op het Deltion

Eenhoorn logo en theedoosjes. Maar ook het ontwerpen van de verschillende series bloemenkaartje voor Best Wish.

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere ambities?

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat?

Ik heb altijd al wel graag wat creatiefs willen doen, maar ook leek

Ik heb hiervoor geen andere werk gedaan. Ik ben gelijk uit school

het me leuk om met dieren te werken.

bij Brainstorm gaan werken.

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

Van alles! Vooral heel veel kleine opmaak klusjes (visitekaartjes,

Het leuke is dat je creatief bezig bent, het nadeel daarvan is weer

bordjes, cadeaubonnen ect.). En tussendoor lang lopende grote

dat je de hele dag achter de computer zit. Ik vind het zelf ook wel

projecten. Zoals bijv. het restylen van een logo en huisstijl, of het

leuk om met mijn handen bezig te zijn. En je hebt natuurlijk altijd

ontwerpen van bloemenkaartjes.

leuke en minder leuke klanten waarvoor je moet werken.

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

Ik heb bij Brainstorm stage gelopen in het laatste jaar, en mocht

Jazeker, wel eens een spelfout gemaakt. Of dingen op overdruk

blijven!

staan in InDesign, zodat je rare vlakken in je drukwerk krijgt.

42


richard

25 jaar

Hoe ben je hier terecht gekomen? Ik hoorde via via dat het druk was bij Brainstorm, en besloot daarop een open sollicitatie te sturen naar Brainstorm. Waar kom je vandaan en waar woon je nu? Ik kom en woon nog steeds in Kampen.

Hoe lang werk je hier al? Sinds juni 2012

Wat was je eerste baantje? Mijn eerste baantje was een ochtend krantenwijk van de Stentor.

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe? Bij Brainstorm werken!

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)?

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat?

- VMBO (Ichthus College Metaal techniek)

Ja, als vormgever en als signmaker bij Van Pijkeren

- MBO (Grafisch vormgeven, Deltion College)

bedrijfswagen-spuiterij op de reclame afdeling.

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

ambities?

Het is leuk dat het werk heel erg varieert, elke dag weer heel

Heel vroeger wou ik in het leger of bij de politie XD en daarna

andere klussen.

altijd iets met tekenen, en dat is Grafisch vormgeven geworden.

Minder leuk is dat sommige klussen oneindig lang duren.

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

Alles waar vorm aan te geven is, doe ik. (Flyers, posters, logo’s,

Ja helaas, in plaats van jeugd, had ik op een event poster jeug

brochures, huisstijl en huisstijl-handboeken, belettering etc.

getypt. 43


marianne

20 jaar

Hoe ben je hier terecht gekomen? Door Google. Ik heb gezocht op een grafisch bedrijf in de buurt van Kampen en al snel kwam ik bij Brainstorm en wist ik dat ik daar stage wou lopen. Hoe lang werk je hier al? Ik loop hier nu bijna een half jaar stage.

Waar kom je vandaan en waar woon je nu? Ik kom uit het mooie Kampen en daar leef ik nu nog steeds.

Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe? Heb nog geen carrière gemaakt dus heb nog geen hoogtepunt

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

bereikt haha.

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)? Ik heb een diploma voor kinderopvang en nu doe ik de

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat?

opleiding ontwerp en media op het Cibap.

Ik heb geen full time baan gehad, alleen op school gezeten. Wel heb ik weekendbaantje gehad bij de HEMA en ben nu al 2 jaar

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

gastouder op zaterdag.

ambities? Ik wou altijd gastouder worden en heel vroeger wou ik in het

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

leger.

Het leuke aan dit werk is het ontwerpen, tevreden klanten door jou gemaakte werk en je ontwerp ergens terug zien.

Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Minder leuk is dat het soms erg lastig is, soms kom ik ergens

Ik ben stagiaire maar ik draai gewoon met de rest mee, ben

niet helemaal uit. Maar ja als het niet lastig was is er ook geen

vooral bezig met ontwerpen van posters, flyers, visitekaartje

uitdaging.

enz. Ook zorg ik er voor dat iedereen te drinken heeft, de tafel word gedekt en de vaatwasser aan het eind van de dag word

Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

ingeruimd en aangezet word. Als ik even niks te doen heb kijk ik

Voor een klant een kerstkaart gemaakt met daarop de tekst:

met Jos mee en legt hij me dingen uit.

Fijne feestdagen en een voorspoeding nieuwjaar…..

44


Waar kom je vandaan en woon leef je nu?

Hoe ben je hier terecht gekomen?

Geboren en getogen in Kampen, woon er momenteel ook

Een vriend rade mij het aan.

(mooie stad!) Hoe lang werk je hier al? Wat was je eerste baantje?

2 dagen nu :)

Het lopen van folders Wat is het hoogtepunt in je carrière tot nu toe? Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

Het werken bij Defensie

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)? Voortgezette timmerkracht - primair timmeren - heftruck - van

Heb je hiervoor nog ander werk gedaan? zo ja, wat?

alles via defensie.

Defensie, Kwakkel en Schaepman

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk?

ambities?

Dat ik nog niet alles beheers

Nee ik wilde altijd iets met houtbewerking doen. Weleens geblunderd? zo ja, vertel: Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm?

Denken dat je een geldige heftruck certificaat hebt, maar dat het

Momenteel ben ik bezig met een logo voor Postuma (meekijken

achteraf niet zo blijkt te zijn;)

en leren)

45


Wat doe je zoal op een dag bij Brainstorm? Ik doe vanalles op het gebied van ontwerp, en ik houd de Twitter bij. Waar kom je vandaan en waar woon je nu? Ik ben geboren en getogen in Kampen en nog nooit verhuisd.

Hoe ben je hier terecht gekomen? Via school, een docent raadde het aan.

Wat was je eerste baantje? Sinds mijn 14e werk ik bij de Intertoys.

Hoe lang werk je hier al? Ik heb hier van januari 2015 tot juni 2015 stage gelopen. En nu vijf

Welke opleidingen en cursussen heb je afgerond voordat je

weekjes, van half december tot eind januari

aan het werk ging bij Brainstorm (of hier stage kwam lopen)? VMBO-tl op het Ichthus College te Kampen

Wat zijn de leuke en de minder leuke kanten van je werk? Het leuke van dit vak is de variatie, het minder leuke vind ik het

Heb je altijd vormgever willen worden of had je andere

moment dat ik ergens op vast loop en even niet weet hoe verder.

ambities? Als klein meisje wilde ik altijd dolfijnentrainster worden en daarna

Weleens geblunderd? zo ja, vertel:

architect en ook nog dierenarts. Tot ik met mijn hond naar de

Ik heb gelukkig nog geen erge spelfouten gemaakt zoals de rest

dierenarts moest en ik daar flauwviel. Toen wist ik het niet en heb

:D Ik had alleen ĂŠĂŠn keer een deadline niet gehaald, dat was wel

ik dit gekozen.

even balen.

46


47


Toen ik in juni bij Brainstorm wegging liet ik een handje vol projecten achter die kort geleden gestart waren en dus nog lang niet klaar waren, waaronder de bloemenkaartjes van BestWish. Inmiddels zijn de kaartjes gedrukt en staat er een webshop online die Thessa heeft ontworpen. Omdat dit inmiddels afgerond is leek het mij leuk om het eindresultaat te laten zien. Op de volgende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s wat fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van de bloemenkaartjes.

48


49


50


Van het logo is ook een zwart-wit variant en een helemaal witte variant. Deze hebben de verfvlek net zodat ze gebruikt kunnen worden op de kaartjes. Op deze manier blijft het zowel leesbaar als herkenbaar.

51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


Op een dag kwam hier een hoogzwangere vrouw met een schets voor een geboortekaartje. Deze heb ik uitgewerkt zoals zij het in haar hoofd had. De fotoâ&#x20AC;&#x2122;s voor in de drie grijze vlakken moeten nog aangeleverd worden, maar het ontwerp is meteen akkoord bevonden.

You are our greatest adventure

Bart & Christi Turfschip 32 8271 LC IJsselmuiden 0641143573 / 0621236400

62

Dankbaar, trots en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van

Wil jij ons wondertje ook eens zien? Bel je dan even, anders slaapt hij misschien.


Brainstorm is erg actief op Twitter. Ik heb de taak op me genomen om dit bij te houden. Hier een aantal tweets die ik heb geplaatst. Het handige is dat deze tweets automatisch ook op de Facebook pagina komen, dat scheelt dubbel werk!

63


64

In mijn een na laatste stageweek kreeg ik de opdracht bezig te

De klant had zelf de vlinder geschilderd, deze heb ik nagemaakt

gaan met het logo voor Amare: een hospice. Wikipedia:

en verfijnd in Illustrator. Vervolgens heb ik van Thessa een

â&#x20AC;&#x153;Een hospice, soms ook hospitium genoemd, is een instelling met

heleboel fonts gekregen en ben ik een lettertype onderzoek

een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd.

gestart, om te kijken wat de opties zijn. Als laatste ben ik gaan

Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden

kijken wat de beste compositie is tussen het woord en het

verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan

beeldmerk, zodat het in balans is. Hierboven de laatste opties

een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch

die we gestuurd hebben. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor

personeel aanwezig is.â&#x20AC;?

nummer vijf!


Feestdagen bij

Kalter

KERSTACTIVITEITEN BIJ KALTER

elke ma& di middag

28, 29 en 30 dec

Kalters Kinderdagen

14.00-16.30uur

Knutselen: een voederstok voor vogels!

Spelen in de kas, varkens aaien, speurtocht en meer!

elke di & wo middag

30 dec

Extra

14.00-16.00uur Gratis schminken!

JANUARI EN FEBRUARI

vanaf 1 december Winterterras in de kas

Koffie drinken op het winterterras

Lekker binnen op het terras zitten met het gevoel van buiten! Tot en met 24 december het eerste kopje kofďŹ e gratis!

Lekker binnen op het terras zitten met het gevoel van buiten! Ook kun je daar spelen en onze varkens aaien.

OP ZOEK NAAR EEN...

OP ZOEK NAAR EEN...

Origineel cadeau? Denk eens aan een pakket met smaakvolle streekproducten. Er is volop keus maar wij helpen u ook graag met een pakket op maat.

HEERLIJKE

Streekproducten

Zuivel Vlees Groente en fruit Sap en jam Brood

Oliebollen bakken voor groot en klein!

Voor elk budget een mooi pakket!

Origineel cadeauof relatiegeschenk? Denk eens aan een pakket met smaakvolle streekproducten. Wij helpen u graag met het uitzoeken en samenstellen van een pakket op maat!

Voor elk budget een mooi pakket!

24 december om 16.00uur gesloten. Let op: 31 december tot 3 januari zijn wij gesloten

KalterAardbeien.nl 65


Als laatste nog een terugblik op mijn doelstellingen: 1 De programmaâ&#x20AC;&#x2122;s beter leren kennen, en er sneller & makkelijker mee kunnen werken. Nu heb ik voor de zomer gezegd dat ik deze bereikt heb, maar ik weet dat er nog zoveel te leren is. Vandaar dat ik hem nu weer erbij heb. (Er zijn nog zoveel dingen die ik niet weet) Garage: Deels gehaald. Ik heb wel een aantal sneltoesten geleerd, maar ik weet dat er nog veel te leren valt.

Brainstorm: Ook hier heb ik een aantal kleine dingetjes van de programmaâ&#x20AC;&#x2122;s geleerd.

2 Ondanks dat dyslexie bij mij is uitgesloten heb ik toch vaak spel- of typefouten in de dingen die ik schrijf. Ik wil mezelf aanleren teksten beter, vaker en zorgvuldiger te controleren. Zulke fouten kunnen veel tijd en vooral geld kosten, dat zou zonde zijn en het is beter om dat te voorkomen. Garage: Niet gehaald. Alle tekst werd aangeleverd, zelf hoefde ik dus niets te schrijven Brainstorm: Gehaald, tijdens het maken van dit verslag heb ik er erg op gelet. Samen met mijn vader heb de laatste spelfouten eruit gehaald.

66


3 Zorgvuldiger en netter werken. Zowel de bestanden als mijn werkplek netjes en geordend houden. Het is wel zo fijn dat mijn collegaâ&#x20AC;&#x2122;s ook makkelijk de dingen waaraan ik gewerkt heb kunnen terugvinden. Garage: G  ehaald. Zorgvuldiger en netter werken is een stukje doorzettingsvermogen. En zodra ik het mezelf aan had geleerd kon ik ook een stuk sneller, makkelijker en zorgvuldiger werken.

Brainstorm: I k heb bij Brainstorm vanaf mijn laptop gewerkt en moest aan het einde van mijn stage ervoor zorgen dat deze bestanden netjes gearchiveerd konden worden door een collega. Het is dan belangrijk dat de bestanden dezelfde naamsopbouw krijgen als alle andere documenten in het archief, zodat deze makkelijk terug te vinden zijn.

4 Betere typografische kennis krijgen. Zowel een betere fontkennis (welk font kan ik het beste bij een bepaald onderwerp gebruiken). Garage: N  iet gehaald. Ik heb niet het gevoel dat ik hierin gegroeid ben. Ik kan nog veel leren op dat gebied. Brainstorm: Gehaald. Tijdens het maken van zowel dit verslag als andere opdrachten heb ik goed gekeken naar hoe dingen in elkaar zitten. Ik heb op internet typografische dingen bestudeerd en bijvoorbeeld met Amare logo namen Jos en Thessa echt de tijd om mij daar dingen over uit te leggen.


69


70

Profile for lizelut

Stageverslag Brainstorm - Liselotte Bergstra  

Stageverslag Brainstorm - Liselotte Bergstra  

Profile for lizelut
Advertisement