Årsmelding LFE 2013

Page 1

Ă…rsmelding 2013

Stiftelsen Livsglede for Eldre


En livsgledehilsen fra 2013 Livsglede for eldre = livsglede for alle Livsglede for Eldre har et rikt bildearkiv. Å bla i vårt fotoalbum er å bla i ekte glede. Folk i alle aldre smiler bredt mot oss, og på noen foto kan vi nesten høre den hjertelige latteren. Bildene viser de mange positive møter på tvers av generasjoner. Barnehagebarn, skoleelever, studenter, frivillige, sykehjemsansatte og de eldre har glede av hverandre og hygger seg sammen med aktiviteter og moro. Det er tydelig at innsatsen i Livsglede for Eldre er givende for alle involverte, uansett alder. Det er vi glade for - og virkelig stolte av!

2013 - et år for konsolidering og kvalitetsheving 2013 har vært nok et spennende år for Stiftelsen Livsglede for Eldre. Etter flere år med vekst og utvikling, har vi fulgt anbefalingen om å stoppe opp, få et overblikk over virksomheten og rigge organisasjonen for å kunne tåle ytterligere vekst og utbredelse. Det mener vi å ha oppnådd. I løpet av året har vi gjennomgått og forbedret rutiner og metoder på alle våre områder. Vi har utviklet nye verktøy og konsepter til bruk i livsgledearbeidet. Vi har jobbet godt for å kunne håndtere stadig økende antall personer og samarbeidspartnere i nettverket. Og ikke minst - vi blitt flere ansatte som kan veilede, motivere, støtte og utfordre våre medarbeidere der ute. LFE er godt rustet til å ta imot et stadig økende antall enheter som ønsker å drive med livsgledearbeid.

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem har festet grepet I januar 2013 ble sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem satt i gang i ordinær drift, og ved utgangen av året hadde vi avtale med hele 43 sykehjem. Av disse ble 13 Livsgledesykehjem ferdig sertifisert i løpet av året. Selve sertifiseringsdagen er eksamen og det er et stolt øyeblikk når et sykehjem får kvalitetsstempelet Livsgledesykehjem og en hjerteplakett på veggen som synlig bevis på fullført sertifiseringsløp. Og det er stort for oss i Stiftelsen! Vi vet at endringene på sykehjemmet fører til mer livsglede for de eldre. Og ikke minst - det blir også økt trivsel for de som jobber på sykehjemmet – noe som kommer beboere, pasienter og de pårørende til gode. Takk til alle dere som gjør at eldre får en mer fargerik hverdag. Som er med på å skape de gode øyeblikkene. Som bruker av sin tid og gir av seg selv. Som gjør det «umulige» mulig. Som står for litt av den sunne galskapen. Som støtter opp om arbeidet med verdifulle bidrag. Takk til alle som har vært med å gjøre 2013 til et godt år!

Livsglede for Eldre i Stortingsmelding nr. 29, Morgendagens omsorg Våren 2013 nådde vi et av våre mest ambisiøse mål ved å bli nevnt i Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg. Her er sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem omtalt som en av fem hovedstrategier for å øke frivilligheten i Norge, noe som skal skje i nært samarbeid med LFEs lokalforeninger og videregående skoler. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og i nært samarbeid med Helsedirektoratet, har LFE utarbeidet en nasjonal utrullingsplan for Livsgledesykehjem 2014-2020. I forlengelsen av dette vil Helsedirektoratet ta initiativ til å etablere et nasjonal styringsråd som skal bidra til forankring og utbredelse av LFEs arbeid i tråd med utrullingsplanen.

Lev livet - livet ut 2

Hilsen Stiftelsen Livsglede for Eldre Anne Hilde Hals daglig leder


Lev livet - livet ut 3


Innhold OM STIFTELSEN

4

LOKALFORENINGER

6

VIDEREGÅENDE SKOLER

7

SERTIFISERINGSORDNINGEN LIVSGLEDESYKEHJEM

8

PROSJEKTER

9

LIVSGLEDEKONFERANSEN 10 OFFENTLIGE BIDRAG

11

STØTTESPILLLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

11

LEVERANDØRER OG SAMARBEID

11

PROFILERING

12

KOMMUNIKASJON OG SOSIALE MEDIER

13

Stiftelsen Livsglede for Eldre 2013 Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. I 2007 ble Stiftelsen Livsglede for Eldre dannet og er i dag landsomfattende innen tre hovedområder; lokalforeninger, videregående skoler og sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. I tillegg har LFE avtaler med barnehager som gjør livsgledearbeid på institusjoner og hjemme hos eldre.

Stiftelsens formål, visjon og verdier Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi i LFE stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Arbeidet skal utløse frivillighet og engasjement. I 2013 utarbeidet styret og ansatte i LFE ny kommunikasjonsplattform som grunnlag for stiftelsens strategi. Kommunikasjonsplattformen «Når glede blir til glød» inneholder LFEs visjon, verdier mv. og skal være et styringsverktøy for all virksomhet i LFE. Vår visjon er «Livsglede for alle eldre» og våre verdier er GLAD – TRYGG – ENGASJERT – LAGSPILLER.

Lev livet - livet ut 4


Det har vært fem styremøter og to rådsmøter i løpet av året. Styret har behandlet 48 saker. I tillegg til ordinære saker, har følgende vært til behandling: - Organisering og ledelse av LFE - Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet - Strategiprosess og utarbeiding av kommunikasjonsplattform.

Personal I 2013 har LFE vært ledet av Kari B. Johnsrud Kallhovd. Anne Hilde Hals overtok som daglig leder (konst.) fra 1. september. Stiftelsen er blitt styrket med både administrative og faglige ressurser. Ved utgangen av 2013 var det i alt 12 ansatte fordelt på 9,6 årsverk. Høsten ble det jobbet for å opprette en 100% stilling i Oslo. Oslo-kontoret ble etablert 1. januar 2014.

Vi jobber for å bidra til at flest mulig skal få oppleve en glad alderdom. Vi jobber kontinuerlig for å gjøre dette mulig: - Gode opplevelser for den enkelte - Samspill på tvers av generasjoner - Rekruttering til eldreomsorgen - Mulighet for frivillig deltakelse

Stiftelsens styre Per Sigurd Sørensen Annette Skeie Jakobsen Harald Furre Kristin Molnes Tor Åm Sigrid Seppola Rita Fjeld Hovden

Stiftelsens råd Kurt Mosvold Annette Skeie Jakobsen Britt Møll Abrahamsen Elin Anita Verdal Espen Albert Marit Sæther

Kristiansand Anne Hilde Hals Frode Salvesen Ragnhild Ilebekk Kenneth Strømsvold Anita Trondsen Sissel Eikeland

daglig leder (konst.) administrasjonskonsulent regnskapsmedarbeider IT-ansvarlig frivillighetskoordinator prosjektmedarbeider

Trondheim Sigrid Seppola Borghild Hildrum Tanja Hopsø Kristin Indal Lene Sødal Kristin Wigum

livsgledekoordinator/leder sertifiseringsordningen sertifisør og veileder sertifisør og veileder fagutvikler prosjektmedarbeider FoU-ansvarlig

styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem ansattes representant ( januar - august) lokalforeningenes representant i styret Økonomi Stiftelsen hadde en total omsetning i 2013 på ca 8 milloner. Inntektene fordelte seg med 67 % fra offentlige tilskudd, 21 % fra næringslivet, 1,5 % fra private givere og 10,5 % fra salgsinntekter. rådsleder rådsmedlem Stiftelsen hadde et underskudd på ca 200.000 i 2013. rådsmedlem rådsmedlem rådsmedlem rådsmedlem

Lev livet - livet ut 5


Lokalforeninger Det arbeides med systematisk videreutvikling av lokalforeningene. Stiftelsen gir opplæring i økonomi, styrearbeid, arrangementskompetanse, rekruttering og kommunikasjon. Hovedsatsningen i 2013 var gjennomføring av arrangementer, vedlikehold av hjemmeside, samarbeid med kommune og næringsliv og andre frivillige organisasjoner. Tilsammen arrangerte lokalforeningene 650 arrangementer, hvor 7 av dem var livsgledeuker.

Regionsamlinger Det er avholdt 7 regionmøter i 2013 i Strand, Grimstad, Oslo, Nordre Land, Lyngdal, Nesna og Vågan.

Livsgledeuker Ei livsgledeuke er samling av arrangementer som retter seg mot et bredere publikum, som regel alle eldre over 65 år. Her lages det arrangementer i større format, med aktiviteter som f.eks konserter, dans, rallykjøring, grillfester, båtturer og mye mer.

Samarbeid mellom lokalforeninger og videregående skoler I år var det flere eksempler på samhandling på tvers av livsglede-enheter, der blant annet flere lokalforeninger inngikk samarbeid med videregående skoler. Elever stilte opp som ledsagere på lokalforeningens arrangementer, og det ble også planlagt og gjennomført flere arrangement sammen. Dette er en ønsket utvikling og gjenspeiler en av våre verdier – å være lagspiller.

Vitusdilten Flere lokalforeninger har faste arrangementer i sitt nærmiljø. Vitusdilten er et slikt tiltak der deltakerne får seg en hyggelig og enkel spasertur rundt i lokalmiljøet. Turen starter og ender i et Vitusapotek, og er et samarbeid mellom LFE og Vitus Apotek, som er vår hovedsponsor. Både Kristiansand, Vennesla og Bergen arrangerer Vitusdilten.

Livsgledekor Det ble arrangert 7 livsgledeuker i hhv. Grimstad, Kristiansand, Sola, Odalen, Nordre Land, Trondheim og Randaberg i 2013. I Arendal var arrangementet en del av en eldreuke, hvor flere frivillige organisasjoner samarbeidet, og LFE Arendal stod ansvarlig for en av dagene.

LFE har to kor; Livsgledekoret Stayin’ Alive i Kristiansand og Livsgledekoret Evig Ung i Grimstad. Sistnevnte ble etablert i 2013. Korene holder konserter og sprer livsglede på institusjoner og i nærmiljøet og samarbeider med lokalforening og barnehage.

Lokalforeninger Vest-Agder

6

Farsund, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Vennesla

Aust-Agder

2

Arendal, Grimstad

Østfold

1

Rygge

Oslo

1

Oslo

Akershus

2

Skedsmo, Ullensaker

Oppland

1

Nordre Land

Hedmark

1

Odalen

Rogaland

4

Randaberg, Sola, Stavanger, Strand

Hordaland

1

Bergen

Møre og Romsdal

1

Rauma

Sør-Trøndelag

2

Hitra, Trondheim

Nord-Trøndelag

1

Frosta

Nordland

3

Nesna, Vestvågøy, Vågan

26 TOTALT I NORGE

Lev livet - livet ut 6


Videregående skoler 2013 har vært et år med fokus på oppfølging og kvalitetssikring for å ivareta de eksisterende skolene og konsolidere arbeidet. Det har vært mindre fokus på vekst i antall skoler enn tidligere år. LFE har inngått avtaler med tre nye skoler i 2013.

Regionsamlinger På vårparten ble det gjennomført regionsamlinger for hovedkontaktpersonene på skolene. Samlingene har bl.a. vært en viktig arena for erfaringsutveksling og inspirasjon.

Skolebesøk og motivering av helsefagarbeidere LFE besøkte ulike skoler både på vår og høst. Nye kull har behov for informasjon og motivasjon, og dette ble prioritert der behovet var størst. LFE deltok også på utdanningsmesser i januar og februar. Her ble delt ut informasjon om LFE og rekruttering til helsefagarbeid. Det ble i tillegg holdt innlegg på ulike konferanser.

Nye skoler - utviklingsarbeid LFE gjorde avtaler med tre nye videregående skoler i 2013; Sami vgs., Sotra vgs. og Selbu vgs. De nye skolene fikk besøk med informasjons- og motivasjonsforedrag om arbeidet i LFE. Elever, lærere, kommuneansatte, sykehjemsansatte og andre interesserte var til stede på disse foredragene.

Kompetansehevende tiltak LFEs satsing på kompetanseheving blir godt mottatt av lærerne i videregående skoler. Lærere jobber i mange tilfeller «alene» med livsglede, og mange etterspør påfyll og mulighet for å utveksle idéer og erfaringer. Et av de viktigste kompetansehevende tiltakene i 2013 var Livsgledekonferansen i Asker, der tema var «Frivillighet og demens». Første dag av konferansen var lagt opp for lærere ved videregående skoler og ansatte på livsgledesykehjem. 50 lærere deltok på dagskonferansen, og et stort flertall valgte i tillegg å bli hele helga gjennom noe som bidro til større helhetsforståelse og opplevelse av sammenheng mellom de ulike aktørene i LFE.

Videregående skoler Vest-Agder

6

Byremo, Kristiansand Katedralskole Gimle, Lister avd. Lyngdal, Mandal, Vennesla, Øvrebø

Aust-Agder

4

Dahlske, Møglestu, Sam Eyde, Tvedestrand

Telemark

5

Kragerø, Lunde, Notodden, Rjukan, Vest-Telemark

Vestfold

4

Aldring og Helse, Gjennestad, Sandefjord, Thor Heyerdahl

Østfold

5

Askim, Glemmen, Halden, Malakoff, Mysen

Buskerud

2

Hønefoss, Kongsberg

Oslo

2

Holtet, Stovner

Akershus

8

Bjørkelangen, Eidsvoll, Jessheim, Mailand, Nannestad, Rud, Sandvika, Ås

Oppland

2

Dokka, Gjøvik

Hedmark

2

Elverum, Sentrum

Rogaland

7

Haugaland, Jåttå, Randaberg, Strand, Time, Ølen, Åkrehamn

Hordaland

6

Fitjar, Olsvikåsen, Os, Slåtthaug, Sotra, Åsane

Sogn og Fjordane

3

Flora, Høyanger, Sygna Rauma, Ørsta

Møre og Romsdal

2

Sør-Trøndelag

12 Byåsen, Gauldal, Hitra, KV Trøndelag, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rissa, Selbu, Strinda, Thora Storm, Tiller

Nord-Trøndelag

4

Grong, Levanger, Steinkjer, Verdal

Nordland

4

Bodin, KV Nordland, Mosjøen, Polarsirkelen

Troms

1

Breivika

Finnmark

2

Alta, Sami

82 TOTALT I NORGE

Lev livet - livet ut 7


Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem Livsgledeskolen Pilotprosjektet Livsgledeskolen ble gjennomført i perioden 2011 – 2013, og ga et erfaringsgrunnlag for et videre arbeid med å konseptualisere kompetanseheving som en del av sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. LFE har i løpet av 2012 - 2013 utarbeidet to verktøy innenfor rammene av pilotprosjektet: ”Kokebok for livsgledekonsulenter” og «Arbeidsbok for livsgledegruppa». Førstnevnte viser gangen i sertifiseringsprosessen og hvordan livsgledekonsulenten kan veilede og motivere livsgledegruppa på sykehjemmet, mens sistnevnte er en tilsvarende guide for ansatte ved sykehjem som jobber med sertifiseringsprosessen.

Forskning på Livsgledesykehjem Livsglede for Eldre har inngått avtale med Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge. Formålet med forskingsprosjektet er å få mer kunnskap om kompetanseutvikling i Livsgledesykehjem som grunnlag for evaluering og videre utvikling av konseptet Livsgledesykehjem.

Stiftelsen ønsker å få belyst hva som kreves av aktiviteter i utvikling frem mot sertifisering som Livsgledesykehjem gjennom: Innsats fra ansatte i Livsgledesykehjem, dokumentasjon av livsgledeaktiviteter, innsats fra frivillige aktører og bruk av utvalgte verktøy som hjelpemiddel. Rapporten ”Livsglede og arbeidsglede – to sider av samme sak” fra 2013, utarbeidet av Arne Svarva, tidligere ansatt ved arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune, viser blant annet hvordan arbeidet med sertifiseringsordningen har ført til økt stolthet blant de ansatte. Rapporten peker også på økt bruk av tillitsskapende tiltak ved livsgledesykehjemmene, bedre samarbeid mellom avdelingene, økt bevissthet om individet.

Livsgledesykehjem Aust-Agder

4

Arendal, Grimstad - 2 sertifisert Arendal, Grimstad - 2 i prosess

Nord-Trøndelag

6

Inderøy, Lierne, Verdal, Overhalla - 6 i prosess

Sør-Trøndelag

30

Trondheim - 9 sertifisert Frøya, Orkdal, Trondheim - 21 i prosess

Vest-Agder

3

Mandal - 1 sertifisert Kvinesdal, Lindesnes - 2 i prosess

43

TOTALT I NORGE 12 sertifiserte livsgledesykehjem 31 sykehjem i prosess

Lev livet - livet ut 8


Prosjekter Livsglede for hjemmeboende eldre Livsglede for Eldre driver pilotprosjektet Livsglede for hjemmeboende eldre på oppdrag for Trondheim kommune. Prosjektet går ut på å aktivere og engasjere eldre før de blir pleietrengende. Hjemmetjenesten, frivilligsentraler, bydelskafeer og andre potensielle ”medhjelpere” i nærområdet – ikke minst de eldre selv - er koblet inn som potensielle aktører i prosjektet.

Barnehageprosjektet Formålet med barnehageprosjektet er at barnehagen og LFE skal samarbeide om å skape livsglede for alle eldre. Både forskning og erfaring viser at samvær med barn gir eldre et særlig positivt utbytte. Vi ønsker å stimulere til samspill mellom barn og eldre i aktivitet, gi positive opplevelser og skape gode øyeblikk. Samarbeid og fellesskap på tvers av generasjoner skaper merverdi for alle.

Livsglede for Alle Stiftelsen Livsglede for Eldre ønsker å bidra til økt rekruttering til helsefag i Norge. Prosjektet Livsglede for Alle var et kurs som skulle gi deltakerne motivasjon, innsikt, mestring, respekt og gode holdninger for eldre og for å jobbe i eldreomsorgen. Prosjektet var et samarbeid mellom LFE, Vest-Agder fylkeskommune, Oppfølgingsprosjektet og NyGIV, og ble gjennomført i en 14 dagers periode sommeren 2013. NyGIV har hatt som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. De elevene som er tilknyttet prosjektet er elever mellom 10.klasse og videregående skole. Disse elevene er de 10 % svakest presterende på skolen. Livsglede for Alle har vist seg å bli et veldig populært kurs og 29 deltakere var med i 2013.

Lev livet - livet ut 9


- Livsgledekonferansen 2013 ble en suksess! - Det er den beste konferansen – ever! - Dette var en real vitamininnsprøytning for meg. Jeg kjenner meg ikke lenger så alene lenger, og jeg har knyttet kontakter med folk – og vi har planlagt å møtes for å samarbeide mer! I 2013 tok LFE skrittet fullt ut og inviterte både frivillige fra lokalforeningene, ansatte på videregående skoler og ved sykehjem til en felles konferanse. Medvirkende fra barnehageprosjektet var også med. Livsgledekonferansen 2013 ble en kjempesuksess i følge deltakere som uttrykte ros for godt program og gjennomføring. I alt var det 194 mennesker innom konferansen. Årets livsgledekonferanse gikk over tre dager, fredag til søndag. Første dag var primært for ansatte på skoler og sykehjem, et opplegg inspirert av tidligere års dagskonferanse. Samme ettermiddag kom de frivillige fra lokalforeningene fra alle kanter av landet. De fleste av deltakerne var med helt til konferansens slutt på søndag. Hele 18 foredragsholdere var i manesjen på de tre dagene, og deltakerne fikk ta del i kunnskap og erfaringer fra lokalforeninger, videregående skoler og Livsgledesykehjem. Røde Kors, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Verdighetssenteret hadde også innlegg om sitt arbeid med eldre. Konferansen ble avsluttet med eksempler på livsgledearbeid i barnehager. Livsgledekonferansen ble et viktig treffpunkt, et sted for påfyll og et sosialt høydepunkt. Ikke minst ble denne konferansen viktig for forståelse og samarbeid på tvers av områdene for frivillighet, utdanning og sykepleie.

Lev livet - livet ut 10


Tilskudd fra det offentlige

Sponsorater og samarbeidspartnere

Helsedirektoratet – Utviklingsmidler frivillighet

Kavlifondet

Stiftelsen fikk 2,5 millioner til utviklingsprosjekter av Helse- og omsorgsdepartementet i 2013. Pengene ble brukt til videreutvikling av LFE, med formål å sikre en effektiv og hensiktsmessig organisasjon. Det er blant annet lagt vekt på rutiner og prosedyrer internt og i utadrettet arbeid mot lokalforeninger og skoler. Deler av midlene ble benyttet til Livsgledekonferansen.

Kavlifondet var vår største sponsor i 2013, og støttet prosjekter i LFE med kr. 1,2 mill. i 2013/2014. Beløpet er gitt som «fødselshjelp» til sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, til sponsing av Livsgledekonferansen, der et av hovedtemaene var demens, til barnehageprosjektet samt til dekning av administrativ stilling.

Helsedirektoratet – Utviklingsmidler sertifiseringsordningen

Vitus Apotek

Helsedirektoratet bevilget 3,0 millioner til utvikling og klargjøring av sertifiseringsordningen for Livgledesykehjem. Ved utgangen av 2013 var 12 sykehjem ferdig sertifisert og 31 har påbegynt prosessen frem mot å bli et Livsgledesykehjem. Totalt har LFE avtaler med 43 sykehjem.

Helsedirektoratet – Tilskudd til prosjekt «Flere helsefagarbeidere» Stiftelsen fikk kr 900.000 fra Helsedirektoratet til prosjektet «Flere helsefagarbeidere». Tilskuddet har som hovedmål å bidra til å rekruttere flere helsefagarbeidere, samt å legge til rette for at elever får et godt møte med eventuelle fremtidige arbeidsplasser innenfor helse- og omsorgstjenestene. LFE bidrar aktivt i dette arbeidet ved nært samarbeid med videregående skoler.

Kompetanseløftet 2015 fra Fylkesmannen i SørTrøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bevilget kr 190.000 i 2013 til ferdigstillelse av Livsgledeskolen. Dette er et kompetansehevingstiltak for å bevare faglige effekter, motivasjon og utvikling i Livsgledesykehjemmene. Prosjektet ferdigstilles våren 2014.

Partnerskapsavtalen med Trondheim kommune Trondheim kommune og LFE har videreført partnerskapsavtalen. I 2013 var tilskuddet på kr. 556.000, som dekker lønn mv. for livsgledekoordinator og prosjektledelse av Livsglede for hjemmeboende eldre.

Vitus Apotek og LFE har samarbeidet siden 2006. Støtten fra Vitus Apotek har gjort det mulig å bygge opp Stiftelsen til å bli en landsdekkende organisasjon. I 2013 fikk LFE kr. 700.000 hvorav kr. 500.000 av disse utgjør Vitusfondet, der lokalforeninger og videregående skoler kan søke om midler til lokale arrangementer. Vitus Apotek støtter i tillegg Vitusdilten. Avtalen med Vitus Apotek gikk ut 31/12-13, og LFE benytter anledningen til å rette en stor takk for verdifull støtte gjennom mange år.

Leverandører og samarbeid Me&du LFE og reklamebyrået Me&du i Lillesand har samarbeidet om Stiftelsens visuelle profil siden 2011 . I 2013 har Me&du ferdigstilt Stiftelsens profilhåndbok, og bidratt med gratis byråtjenester.

Gosh Online Reklame Gosh Online Reklame i Kristiansand har siden 2008 vært vår hovedleverandør av profileringsprodukter. De har laget en egen e-handelsløsning med nettside for bestillinger fra Livsgledebutikken, og driftet denne vederlagsfritt.

Lev livet - livet ut 11


Varodd Varodd har siden 2008 sponset Stiftelsen med lagertjenester og rimelig lagerleie.

07 Trykk Sør og Gevir LFE inngikk et samarbeid med 07 trykkeri i 2012. Høsten 2013 ble avtalen fornyet. Både reklamebyrå og trykkeri tilbyr LFE rabatterte priser og leverer varer og tjenester i hele landet.

Sixt Bilutleie Sixt Bilutleie har siden 2011 hatt en samarbeidsavtale med LFE. Denne avtalen gir gode samarbeidsmuligheter lokalt for lokalforeninger og skoler. Sixt tilbyr gratis leiebiler til lokale arrangementer.

Scandic Hotell Bystranda, Kristiansand Direktør Håvard Solum ved Scandic Hotell Bystranda og LFE har startet et samarbeid der LFE-ansatte på tjenestereise kan overnatte til ”vennepriser” på flere Scandic-hotell i hele Norge. Scandic Hotell Bystranda stiller med gratis øvingslokale, samt forfriskninger og frukt til Livsgledekoret gjennom hele året. I tillegg kan lokalforeningen i Kristiansand invitere et sykehjem to ganger i året, hvor hotellet står for underholdning og bevertning. De ansatte på hotellet står for servering.

Profilering Tydelig og god profilering er en viktig del av å gjøre livsgledearbeidet synlig. De gule t-skjortene er vårt fremste kjennetegn. Det er fargen på t-skjorten som i sin tid ga våre frivillige navnet «Gule engler». Også sykehjemmene har behov for å markere med synlige virkemidler at sykehjemmet har oppnådd å bli et sertifisert livsgledesykehjem. Livsgledeplaketten, roll-ups, nøkkelbånd, «søster-ur» og andre livsgledeeffekter er med på å skape stolthet og bevisstgjøring hos ansatte på livsgledesykehjem, elever og studenter og alle våre frivillige.

Profilhåndbok I 2013 har vi arbeidet med å utvikle en felles profilhåndbok for hele Stiftelsen.

Livsgledebutikken I 2013 åpnet Livsgledebutikken med produkter til salgs for lokalforeninger, skoler, barnehager og livsgledesykehjem. Vi har et stort utvalg av profileringsartikler og tekstiler. Bestillingene gjøres enkelt på våre nettsider.

Solgården Solgården og LFE har hatt en avtale siden februar 2009. Ønsket/målet er at lokalforeningene skal organisere turer for eldre til Solgården.

Vi gjør mer mulig

Lev livet - livet ut 12


Kommunikasjon og sosiale medier LFE er aktive i bruk av internett og sosiale medier. Hjemmesiden og Facebook er i dag vårt største «vindu mot verden».

livsgledeforeldre.no Nettsiden vår brukes av mange av våre frivillige, lærere, elever, sykehjemsansatte og ansatte i LFE. Hver lokalforening og skole har sin egen nettside (livsgledeforeldre.no/”vgs”) hvor de jevnlig legger ut artikler om aktiviteter og arrangementer de gjennomfører.

Livsgledenytt Livsgledenytt er et internt nyhetsbrev som kommer ut ca. hver fjerde måned. Det inneholder informasjon og nyheter om hva som skjer i stiftelsen, og hver av hovedområdene har en egen side. Innholdet produseres av de enkelte områdelederne. I 2013 hadde vi to utgaver - en i februar og en i november.

Facebook og sosiale medier Stiftelsen har i dag mer enn 15.500 tilhengere på Facebook. Siden brukes primært til å legge ut nyheter som er av allmenn interesse. Vi har også aktiv dialog med en del av tilhengerne. Noen lokalforeninger har egen facebookside som er godkjent av LFE. På LinkedIn har vi vår egen bedriftskonto. LFE twitrer som @livsglede, og har i dag ca. 240 tilhengere, stort sett alle politiske partier. LFE er på Instagram med navnet @livsgledeforeldre. LFE har egen konto på youtube.com, der alle våre filmer, unntatt filmene til de videregående skolene, legges ut.

Lev livet - livet ut 13


Årsberetning for 2013 Virksomhet og lokalisering Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykdomsreduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Kristiansand og driver sin virksomhet herfra.

Rettvisende bilde over resultat og balanse Stiftelsens underskudd er på kr 217 053. Styret er tilfreds med stiftelsens utvikling. Egenkapitalen er positiv med kr 1 969 486. Totalkapitalen er på 5 345 627. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er etter vår mening til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og likestilling Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i året. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i løpet av dette året, men ledelsen vil til enhver tid vurdere tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet ytterligere. Stiftelsen har gjennom året hatt 19 ansatte, 15 kvinner og 4 menn. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Stiftelsen arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

Påvirkninger ytre miljø Stiftelsens virksomhet kan etter vår oppfatning ikke forurense det ytre miljø i betydelig grad.

Kristiansand, den 13. februar 2014

Per Sigurd Sørensen Styrets leder

Annette Skeie Jakobsen Styremedlem

Kristin Molnes Styremedlem

Harald Furre Styremedlem

Tor Åm Styremedlem

Anne Hilde Hals Daglig leder

Lev livet - livet ut 14


15


Stiftelsen Livsglede for Eldre post@livsgledeforeldre.no

Markensgate 35 4612 Kristiansand livsgledeforeldre.no 934 98 500 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.