Årsrapport lfe 2015

Page 1

Ă…rsrapport 2015

Stiftelsen Livsglede for Eldre


En livsgledehilsen fra 2015

2015 har vært et spennende år for Livsglede for Eldre. Slik ser det i alle fall ut når man leser denne årsrapporten. Jeg ble ansatt som generalsekretær fra nyåret, og foreløpig har det vært en stor glede å få lov til å bli kjent med de ansatte og med en veldig spennende organisasjon! Livsglede for Eldre handler i liten grad om hva vi ansatte eller av meg som leder gjør til enhver tid. Livsglede for Eldre handler om de gode møtene mellom mennesker. • Det handler om møte mellom Lukas på fire som nettopp har fått møte Sigrid på 87 år gjennom barnehagens besøk på det lokale sykehuset. • Det handler om Jonas på 17 år sitt møte med Reidar på 90 år. Jonas går på Helse- og Oppvekst og har for første gang fått møte en 90-åring han ikke er i familie med. • Livsglede for Eldre handler om Gudrun som nettopp fikk besøk av en sau på sykehjemmet sitt til hennes og de andre beboerne sin store forlystelse.

Vi er svært takknemlige for alt det gode arbeidet som legges ned på sykehjemmene. Gjennom sertifiseringsordningen vår får vi se hvor fantastisk mange dyktige folk det finnes rundt omkring. Hver eneste dag jobber de hardt for å gi litt livsglede til beboerne. Tusen takk for at vi har fått lov til å jobbe sammen med dere. Til sammen er vi nå i 56 sykehjem som enten er sertifisert eller er i ferd med å bli sertifisert til Livsgledesykehjem rundt omkring i Norge. Jeg gleder meg til fortsettelsen! Gleder meg til å jobbe for at enda flere skal få en enda bedre alderdom. Håper du får glede av å lese denne årsrapport. Og husk; Dette er bare begynnelsen!

Alle disse møtene, og tusenvis av andre har blitt til gjennom frivillige rundt omkring det ganske land. Vi som jobber i Livsglede for Eldre får rett som det er høre om møter og episoder som rører oss langt ned i hjerterota.

Lev livet - livet ut 2

Vennlig hilsen Arnt H. Jerpstad generalsekretær Stiftelsen Livsglede for Eldre


Lev livet - livet ut 3


Innhold OM STIFTELSEN

4

FRIVILLIGHET

6

TJENESTEUTVIKLING

7

UTDANNING

8

STØTTESPILLLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE

9

PROSJEKT LIVSGLEDE FOR HJEMMEBOENDE ELDRE

10

TILSKUDD FRA DET OFFENTLIGE

10

ÅRSBERETNING

11

Stiftelsens formål, visjon og verdier Stiftelsen Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi i LFE stimulere sosiale, åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Arbeidet skal utløse frivillighet og engasjement.

Stiftelsen Livsglede for Eldre 2015 Livsglede for Eldre ble opprettet i 2006 av sykepleie studenter som ville gjøre mer mulig i eldreomsorgen. I 2007 ble LFE dannet og er i dag landsomfattende innen tre hovedområder; Frivillighet, Utdanning og Tjenesteutvikling. I tillegg har LFE avtaler med barnehager som gjør livsgledearbeid på institusjoner og hjemme hos eldre.

Lev livet - livet ut 4

Vår visjon er «Livsglede for alle eldre» og våre verdier er: GLAD – TRYGG – ENGASJERT – LAGSPILLER. Vi jobber for å bidra til at flest mulig skal få oppleve en glad alderdom. Vi jobber kontinuerlig for å gjøre dette mulig: - Gode opplevelser for den enkelte - Samspill på tvers av generasjoner - Rekruttering til eldreomsorgen - Mulighet for frivillig deltakelse


Personal Kristiansand Anne Hilde Hals Frode Salvesen Ragnhild Ilebekk Anita Trondsen Sissel Eikeland Robert Natvig Trondheim Sigrid Moum Kristin Indal Lene Sødal Borghild Hildrum Tanja Hopsø

Stiftelsens styre Tor Åge Eikerapen Harald Furre Ann-Kristin Olsen Tor Åm Kurt Mosvold Karl Philip Lund Bodil S. Løland Katinka Greve Leiner

styreleder 01.01 til 20.02. styreleder 20.02.15 til 14.10 styreleder fra 14.10. styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

Christine S. Lundemo Kari Sofie Iversen Oslo Silje V. Solbakken Anne Grasbakken

leder, Tjenesteuvikling fagutvikler koordinator, Tjenesteutvikling sertifisør og veileder, Livsgledesykehjem sertifisør og veileder, Livsgledesykehjem sertifisør og veileder, Livsgledesykehjem sertifisør og veileder, Livsgledesykehjem livsgledekoordinator

leder, Utdanning leder, Frivillighet fra 01.08 frivillighetskoordinator

Stiftelsen har i 2015 fått flere ansatte i takt med økende interesse for sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem og fokus på å øke engasjementet med frivillighet. Ved utgangen av året var det totalt 13 årsverk.

Stiftelsens råd Annette Skeie Jakobsen Espen Albert Jan-Roger Olsen Jan Vincents Johannessen

Linda Aune

daglig leder (konst.) økonomisjef regnskapsmedarbeider leder, Frivillighet til 31.07 koordinator, Frivillighet og Utdanning innsamlingsleder til 09.02

rådsleder rådsmedlem rådsmedlem rådsmedlem

Det har vært seks styremøter og tre rådsmøter i løpet av året. Styret har behandlet 44 saker.

Økonomi Stiftelsen hadde en omsetning i 2015 på ca kr 11,4 millioner. Inntektene fordelte seg med 76 % fra offentlige tilskudd, 7 % fra næringslivet, og 17 % fra salgsinntekter. Stiftelsen hadde et underskudd på ca. kr 485.000 i 2015.

Lev livet - livet ut 5


Frivillighet Hovedfokus for området frivillighet i 2015 har vært utvikling av rutiner og kommunikasjon. Lokalforeningene er veldrevet og har stor påvirkning i sitt nærmiljø. Det har vært spennende i år å identifisere ulikhetene og den lokale tilpasningen lokalforeningene har. Tettere dialog med lokalforeningene og deres utfordringer har vært viktig i 2015. Alt arbeid under frivillighet og utdanning ble samlet under et område august 2015. Gjennomgang av rutiner for oppstart, veileder, oppfølging, synliggjøring og kommunikasjon er gjennomgått. Utviklingen fortsetter for fullt også i 2016. Regionsamlinger Det har blitt avholdt 4 regionmøter i hhv. Rauma, Lindesnes, Eidsvoll og Sola. Det viktigste budskapet her var den stor helheten vi jobber med. Sammenhengen mellom mobiliseringen av barnehager, skoler og frivillige og prosessarbeidet kommunen går igjennom for å kunne sertifisere et Livsgledesykehjem var viktig i år. Lokalforeningens viktige rolle ble trukket frem. Landstreff Gjennomgang av samtaler med lokalforeningene var utgangspunktet for planleggingen og gjennomføringen av vårt første landstreff for lokalforeninger i november 2015. Landstreffet ble arrangert i stedet for tidligere avholdte Livsgledekonferanser som var for sykehjemsansatte, lærere og frivillige. 13 av 26 lokalforeninger var representert. Nærmere 50 mennesker var samlet i Trondheim, og det ble en inspirerende helg med mange gode innspill og sosialt samvær. Formålet var å møte lokalforeningenes utfordringer og ønsker for fremtiden.

Lev livet - livet ut 6

Lokalforeningsråd I juni ble det avholdt dialogmøte med lokalforeningene Strand, Grimstad, Nesna og Eidsvoll. Geografi og erfaring bestemte sammensetningen i denne gruppen, og bakgrunnen var etterspørsel fra lokalforeningene. 7. oktober hadde vi oppfølgingsmøte, og det ble besluttet å sette i gang et lokalforeningsråd. Lokalforeningsrådet starter opp i begynnelsen av 2016 og starter som en pilot. Lokalforeningsrådet skal være et rådgivende organ for utviklingen av frivillighetsarbeidet i Livsglede for Eldre. Satsning Henvendelser fra mennesker som ønsker å bidra frivillig inn i eldreomsorgen er jevn i Livsglede for Eldre. Engasjementet treffer i alle aldre. Vi jobber for å ha gode rutiner for mottak og igangsettelse av robuste lokalforeninger. Helsefaglige utdanninger på høgskole er en viktig satsning innen frivillighet i Livsglede for Eldre. Knyttet til egen studietid mobiliserer studenter svært mange i høgskolesystemet. Forarbeidet som er gjort i 2015 vil bære frukter i 2016 og flere høgskoler vil få egen studentdrevet lokalforening. Aktive lokalforeninger Audnedal, Arendal, Bodø, Eidsvoll, Farsund, Feda, Frosta, Frøya, Grimstad, Hitra, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Mo i Rana, Nesna, Nordre Land, Odalen, Oppegård, Randaberg, Rauma, Skedsmo, Sola, Strand, Trondheim, Vennesla, Vågan, Ytrebygda. Lokalforeninger som la ned i 2015 Kristiansand, Oslo, Rygge, Ullensaker, Vestvågøy.


Tjenesteutvikling I løpet av 2015 har det blitt sertifisert 9 nye sykehjem, og resertifisert 15. Vi har nå samarbeid med hele 17 kommuner, fordelt over 5 fylker. Totalt samarbeider vi med til sammen 56 sykehjem i 2015, hvorav 26 er sertifiserte og 30 i prosess mot å bli det. 14 av disse var nye i 2015, hvorav Drammen kommune var størst med hele 9 sykehjem. Her er det stor satsing på livsgledearbeidet, og de har fått mye oppmerksomhet i media.

som omfatter alt av rutiner og rapporteringer. Det er jobbet mye med innholdet på nettverkssamlinger for ansatte på sykehjem, hvordan oppstartsmøtene med nye kommuner skal være og ikke minst gode rapporteringsmaler. Vi ser allerede at vi gjør livsgledearbeidet ute i kommunene mer bærekraftig med involvering av rådmannens nivå og gode rutiner å jobbe etter på sykehjemmene.

I løpet av året har vi også fått mange henvendelser fra nye kommuner som ønsker å bli med i sertifiseringsordningen. Vi har samarbeidet godt med fylkesmennene, slik at det også var mulig for kommunene å søke om innovasjonstilskudd for Livsgledesykehjem som innovasjonsprosjekt. Dette gjorde at flere kommuner fikk innvilget støtte og lettere kunne betale oppstartssummen vi krever.

Samarbeid med fylkesmenn og Helsedirektoratet Det er gjennomført 2 produktive møter med Nasjonalt styringsråd i 2015. Vi har hatt utviklende møter med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og flere fylkesmenn utenfor dette forumet. Vi har også hatt svært gode møter med Helsedirektoratet, og er nå koblet til den nye store satsingen fra regjeringen; Trygghetsstandarden. Det skal utvikles en kvalitetsstandard for sykehjem, basert på erfaringer ute i kommunene. Helsedirektoratet skal ta et dypdykk i vår sertifiseringsordning for å se på metodene for gjennomføring og implementering. De er også svært opptatt av hvordan vi har klart å få til gode forankringspunkter i stat og kommune.

Interne rutiner og utvikling av standard Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem har i løpet av 2015 fått et betydelig løft mot endelig ferdigstilling av standarden. Vi har utarbeidet en svært god internkontroll

Livsgledesykehjem Aust-Agder

6

Arendal, Grimstad - 4 sertifisert - 2 i prosess

Buskerud

9

Drammen - 9 i prosess

Nord-Trøndelag

6

Inderøy, Lierne, Overhalla, Verdal - 3 er sertifisert - 3 i prosess

Sør-Trøndelag

32

Frøya, Hitra, Hemne, Melhus, Orkdal - 5 i prosess Trondheim - 16 er sertifisert - 11 i prosess

Vest-Agder

3

Kvinesdal, Lindesnes, Mandal - 3 sertifisert

56

TOTALT I NORGE 26 sertifiserte livsgledesykehjem 30 sykehjem i prosess

Lev livet - livet ut 7


Utdanning Ved utgangen av 2015 hadde vi samarbeid med 78 barnehager, 111 videregående skoler og 8 ungdomsskoler med valgfaget ”Innsats for andre”. Utdanningsområdet ble utvidet med Livsgledebarnehage 1. januar 2015. Vårt konsept for valgfag på ungdomsskolen og livsgledepedagogikk på videregående skole skulle ferdigstilles. Konseptene blir skriftliggjort og ferdige første kvartal 2016. Samtidig som LFE øker i omfang, har 2015 handlet mye om utviklingsarbeid. Livsgledebarnehage Juni 2015 var Livsgledebarnehage et ferdig konsept etter pilotprosjektet i perioden 2012-2014. Påmelding, startpakke og trykksak ble ferdigstilt. Arbeidet med intern opplæring og spredning via egne kanaler ble igangsatt og nasjonal lansering gjøres i 2016. Spredning av Livsgledebarnehage i to år er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 46 barnehager har blitt med som Livsgledebarnehager i 2015. Valgfaget ”Innsats for andre” Faget skal handle om behovet og tilstedeværelsen av frivillighet i nærmiljøet. Vi ser at det er rom for å inspirere lærere til å benytte Livsglede for Eldre som et virkemiddel i dette valgfaget. Stiftelsen Livsglede for Eldre ønsker å bidra til å ivareta faget og bidra til økt rekruttering til eldreomsorg

og frivillighet gjennom å satse på ungdomsskolen. 5 ungdomsskoler har blitt med i Livsglede for Eldre i 2015 og bidrar til å få konseptet ferdigstilt. Livsgledepedagogikk Livsgledepedagogikk er praksisnær opplæring i direkte møte med eldre i trivselsskapende aktiviteter. Fokus er læring i tråd med læreplanens mål. Bieffekten er livsglede for både eldre og elev. Livsglede kan benyttes som pedagogisk metode både i programfag og i PTF. 11 nye videregående skoler ble med i 2015. Metodikken, inspirasjonen og ideene er spredt via regionmøter og fylkeskommunale nettverksmøter i 2015. Mottakelsen har vært svært god. Nettverksmøter/regionmøter I 2015 ble det av oss arrangert 9 regionmøter; Finnmark, Rogaland, Hordaland, Buskerud, Oslo/Akershus, Østfold, N-Trøndelag, S-Trøndelag, Telemark , Vestfold og Oppland. Snittdeltagelse var 16 lærere per møte. Nytt av året var påfyll av både livsgledepedagogikk og helsefaglig tema. Vi ble invitert inn på fylkeskommunenes egne arrangement; nettverksmøter for lærere i helse- og oppvekstfag. LFE deltok på tre heldags nettverksmøter i fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hedmark. Snittdeltagelsen her var høyere enn på regionmøtene. I Hedmark var det for eksempel 40 deltagere.

Lev livet - livet ut 8


Videregående skoler Akershus

12

Bjørkelangen, Drømtorp, Eidsvoll, Jessheim, Mailand, Nannestad, Nes, Nesodden, Rud, Sandvika, Strømmen, Ås

Aust-Agder

4

Dahlske, Møglestu, Sam Eyde, Tvedestrand

Buskerud

5

Hønefoss, Kongsberg, Lier, Rosthaug, Åssiden

Finnmark

2

Alta, Sami

Hedmark

3

Elverum, Nord-Østerdal, Sentrum

Hordaland

8

Danielsen, Fitjar, Hop, Olsvikåsen, Os, Slåtthaug, Sotra, Åsane

Møre og Romsdal

4

Fræna, Kristiansund, Rauma, Ørsta

Nordland

4

Bodin, KV Nordland, Mosjøen, Polarsirkelen

Nord-Trøndelag

5

Grong, Inderøy, Levanger, Olav Duun, Steinkjer, Verdal

Oppland

3

Dokka, Nord-Gudbrandsdal, Gjøvik

Oslo

4

Holtet, Kuben, Nydalen, Stovner

Rogaland

7

Haugaland, Jåttå, Randaberg, Strand, Time, Ølen, Åkrehamn

Sogn og Fjordane

5

Dale, Flora, Høyanger, Mo og Øyrane, Sygna,

Sør-Trøndelag

20

Byåsen, Enhet for voksenopplæring (Trondheim kommune), Fosen, Gauldal, Hemne, Hitra, KV Trøndelag, Lukas, Malvik, Meldal, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rissa, Røros, Selbu, Strinda, Thora Storm, Tiller, Åfjord

Telemark

6

Kragerø, Lunde, Notodden, Rjukan, Skogmo, Vest-Telemark

Troms

2

Breivika, Stangnes

Vest-Agder

7

Byremo, Kristiansand Katedralskole Gimle, Lister avd. Lyngdal, Mandal, Tangen, Vennesla, Øvrebø

Vestfold

5

Aldring og Helse, Gjennestad, Sande, Sandefjord, Thor Heyerdahl

Østfold

5

Askim, Glemmen, Halden, Malakoff, Mysen

111 TOTALT I NORGE Rødt = Nye i 2015

Støttespillere og

samarbeidspartnere Sparebankstiftelsen DNB Stiftelsen Livsglede for Eldre fikk tildelt kr 700.000 fra Sparebankstiftelsen DNB i august 2015. Midlene skal brukes til å etablere Livsgledebarnehager som en fast aktør i eldreomsorgen. En livsgledebarnehage bruker felles aktiviteter og besøk på sykehjem for å oppnå målene i barnehagenes rammeplan. Livsgledebarnehager legger opp til felles aktivitet med eldre slik at både små og store er delaktige i møtet. Det forankres gjennom faste avtaler med sykehjem/hjemmeboende i deres eget lokalmiljø og ved å avtale jevnlige besøk. Barnehagen bruker gule t-skjorter for å få en tydelig rolle og for å synliggjøre arbeidet sitt. Ved utgangen av 2015 var det etablert 46 livsgledebarnehager.

Kavlifondet I 2015 mottok Stiftelsen Livsglede for Eldre kr. 800.000 fra Kavlifondet til utvikling av et faglig program innenfor rammene av sertifiseringsordningen livsgledesykehjem. Hensikten med dette arbeidet har vært å styrke sykehjemmenes faglige forståelse og motivasjon fra år til år, samt gjøre det enklere for ansatte å se sammenhengen mellom kunnskap om demens og livsgledekriteriene. Resultatet av dette arbeidet er at stiftelsen kan tilby flere og bedre faglige verktøy som del av sertifiseringsordningen livsgledesykehjem. Prosjekt ble sluttført våren 2015.

Lev livet - livet ut 9


Prosjekt Livsglede for hjemmeboende eldre

Tilskudd fra det offentlige

Prosjektet Livsglede for hjemmeboende eldre er en bestilling fra Trondheim kommune, og hensikten er å skape et tilbud til hjemmeboende eldre med noe svekket helse. Prosjektet skal nå en målgruppe som er viktig å favne når det gjelder forebyggende og helsefremmende tilbud, slik at den enkelte kan bo lenger hjemme og utsette mer omfattende helsetilbud. Denne nye løsningen som er utviklet fra 2012-2015 har derfor hatt fokus på å bryte brukernes barrierer, slik at de lettere tør å delta i eksisterende meningsfulle og sosiale aktiviteter. Prosjektet har gjennom tre år fått tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen på tilsammen 1,2 mill, i tillegg har Trondheim kommune stilt med 400 000 i egenandel. LFE har bidratt med 100 000 kroner, som var en gave fra Trønderenergi.

Helsedirektoratet – Utvikling av frivillighet og livsgledesertifisering

Livsgledetur Erfaringer fra sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem har dannet grunnlaget for utviklingen av den nye modellen som presenteres her, ”Livsgledetur”. Livsgledetur er en ordning som gjør det enkelt for eldre som bor hjemme å fortsette et aktivt liv og oppleve sosiale treff, både i og utenfor hjemmet. Livsgledetur er formet som en abonnementsordning, slik at deltakerne møter hverandre gjennom hele sesongen aktiviteten varer. Gjennom Livsgledetur tar vi tak i utfordringene som ofte hindrer eldre med noe svekket helse i å delta, som transport, ”jeg kjenner ingen” og ”dette er ikke noe for meg”.

I 2015 ble det bevilget kr. 5,5 millioner over statsbudsjettet til å styrke den aktive omsorgen og sette de eldres sosiale og kulturelle behov i sentrum. Arbeidet ble utført gjennom virksomheten til lokalforeninger, videregående skoler, barnehager, sykehjem og andre frivillige.

Helsedirektoratet – Tilskudd til prosjekt «Flere helsefagarbeidere» Stiftelsen fikk videreført støtten fra Helsedirektoratet til prosjektet «Flere helsefagarbeidere» med kr. 1.150.000 for 2015. Tilskuddet har som hovedmål å bidra til å rekruttere flere helsefagarbeidere, samt å legge til rette for at elever får et godt møte med eventuelle fremtidige arbeidsplasser innenfor helse- og omsorgstjenestene. LFE bidrar aktivt i dette arbeidet i nært samarbeid med videregående skoler. 11 nye videregående skoler ble med i dette arbeidet i løpet av 2015. Stiftelsen har også etablert et samarbeid med 8 ungdomskoler.

Partnerskapsavtalen med Trondheim kommune Stiftelsen mottok et tilskudd tilsvarende kr.585.000 i 2015. Dette er en videreføring av partnerskapsavtalen mellom LFE og Trondheim kommune. Tilskuddet er benyttet til å utvikle en modell for livsglede for hjemmeboende samt at brukere i kommunen får en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre.

Som påmeldt deltaker blir man hentet på døra hver uke til fast tid av en Livsgledegodkjent sjåfør. Det skal være en ”sømløs reise”. Målet for turen skal inkludere et sunt og hyggelig måltid, i tillegg til frisk luft, kontakt med dyr, kultur eller kontakt med næringsliv. Det skapes ikke nye aktivitetstilbud, men kommunens eksisterende muligheter og aktører benyttes, både kommunale og private aktører. Deltakerne betaler en egenandel på linje med dagsentertilbud. Som hovedmålgruppe har Livsgledetur de eldre som foreløpig ikke har vedtak om andre tilbud fra kommunen. Å rekruttere deltakere til Livsgledetur gjennom ergoterapitjenestens hverdagsmestringsprogram, som en målsetting etter gjennomført rehabilitering, er forøvrig en vinn-vinn situasjon. De frivillige ledsagerne er elever fra videregående skole og pensjonister. Prosjektledelsen har som mål å ferdigstille modellen høsten 2016.

Lev livet - livet ut 10

Stiftelsen Livsglede for Eldre post@livsgledeforeldre.no livsgledeforeldre.no Lev livet - livet ut 12

934 98 500

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.