Årsmelding LFE 2011

Page 1

Ă…rsmelding 2011


Aktiviteter i 2011 LFE har vært hoved-og medarrangør, foredragsholder og stand på konferanser:

Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) 2011

Livsglede for Eldre ble etablert som forening i mai 2005 etter initiativ fra to sykepleierstudenter ved Høyskolen i Agder (HIA), Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Foreningen Livsglede for Eldre ble endret til en Stiftelse den 13. August 2007 og har sitt sete i Kristiansand. Stiftelsen har eget styre. Livsglede for Eldre bygger på verdiene respekt, omsorg, trygghet, glede og mot. Overordnede mål for Livsglede for Eldres arbeid 1 Utarbeide et kvalitetssikringssystem som sikrer at beboere ved sykehjem får oppfylt sine sosiale og kulturelle behov. 2 Skape samhandling mellom eldreomsorgen og ressurser i nærmiljøet, støtte det frivillige arbeidet i regi av lokal- foreningene i Livsglede for Eldre. 3 Drive omdømmebygging, ved å innføre Livsglede for Eldre som tema i undervisningen. 4 Bidra som kunnskapsformidler, utarbeide verktøy for å lære elever og ansatte samhandling og arrangementskompe- tanse, samt innføre Livsglede for Eldre i undervisningen. 5 Rekruttering til helsefaglige yrker i eldreomsorgen. 6 Flere hender i eldreomsorgen, med aktiv bruk av frivillige, lokalalforeninger, skoleelever og studenter. 7 Samordne ressurser for å skape arena for samhandling, for enten det gode møtet mellom beboer på sykehjem og elev/ frivillig, eller som ramme for å oppfylle flere av kriteriene i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem. 8 Livsglede for Eldre er en ressurs og et supplement til den eksisterende eldreomsorgen. Det som skiller Livsglede for Eldre fra andre frivillige organisasjoner er at dette er en organisasjon som engasjerer unge mennesker i å skape livsglede for eldre.

Mai 2011: Den årlige Helse og omsorgskonferansen med 1 deltaker. Juni 2011: Arendalskonferansen hvor LFE hadde stand og 4 deltok, i tillegg arrangerte Stiftelsen en sommerfrokost med våre samarbeidspartnere i Kristiansand.

Stiftelsens styre 2011

Britt Møll Abrahamsen – styreleder Harald Furre – styremedlem Tor Åm – styremedlem Kristin Molnes – styremedlem Kjell Paulsrud – styremedlem (perm. fra aug- og ut perioden) Solveig Danielsen – repr. skoler frem til nov. 2011 Irene Gaarud – repr. skoler fra nov. 2011 Unni M. Berg – repr. lokalforening Det har vært 4 styremøter i løpet av året og 51 saker har blitt behandlet. Vedtektene ble endret og Råd ble opprettet. Råds- leder er Kurt Mosvold og Rådet har hatt 2 møter i 2011.

Viktige saker som er behandlet

Vedtektsendring hvor Råd ble opprettet, strategiplan for 2011 -2013, handlingsplan for 2011, organisasjonsplan som iverksettes fra 2012. Budsjett for 2011, kvartalsvis regnskaps- rapporter, halvårsrapport, revidering av personalreglement og lønnsforhandlinger. Regnskapet for 2010 ble sendt til Lotteri -og stiftelsestilsynet og er godkjent. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Kristiansand og har avdelings- kontor i Trondheim. 2011 har vært et spennende år for Stiftelsen Livsglede for Eldre. Pågangen har vært enorm, og det har vært givende for stiftelsen å motta annerkjennelse for stiftelsen sitt arbeid. Stiftelsen Livsglede for Eldre ble dratt frem som eksempel på sosialt entreprenørskap i NOU 11/2011, og ble tildelt egen boks i samme NOU. Stiftelsen ble tildelt John Alvheims Ærespris og stiftelsen ble tildelt 2. plass for Sosiale entreprenører av Ferd. Livsglede for Eldre har hatt et stort og økende aktivi- tetsnivå. Stiftelsen har vokst til 26 lokalforeninger, 65 videre- gående skoler, 4 ferdig sertifiserte Livsgledesykehjem og 5 i prosess for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. Lokalforeningene har tilsammen gjennomført mer enn 550 arrangementer og flere av de videregående skolene har hatt opp mot flere arrangementer hver uke. Til sammen har de levert mer enn 300.000 timer med frivillige aktiviteter. Livsglede for Eldre er nå representert i alle landets fylker.

Ansatte i 2011

August 2011: ARENA NY OMSORG, hvor LFE gründer holdt foredrag og DL deltok på workshop.

Elin Anita Verdal Utviklingskoordinator, 100% stilling.

September 2011: Konferanse i Trondheim hvor LFE var medarrangør og deltok med 3, “Kan man sette livsglede i system? Et seminar om hvordan legge til rette for livsglede og arbeidsglede i eldreomsorgen”.

Hege Lønning Daglig leder, 100% stilling.

Anita Trondsen Koordinator lokalforening, 50 % stilling. Sigrid Seppola Livsgledekoordinator, 100% stilling avd. Trondhjem. Kenneth Strømsvold Webansvarlig, 20 % stilling. Annette Skeie Jakobsen Sponsor – og markedsansvarlig, 100 % stilling. Sluttet 1. aug. 2011. Kristoffer Lyngvi Markedsansvarlig, 100% stilling fra 1. august 2011 . Kristin Indal Prosjektmedarbeider, 100 % stilling i ulike prosjekt ansatt fra 01.01 – 31.12.2011, avd. Trondheim Hilde Føreland Prosjektmedarbeider, 60 % stilling ansatt fra 1.04.11 – 31.03.12 Vibeke Edvardsen Merkantil, 20% fra 01.01. – sluttet 30.06.2011 Ragnhild Ilebekk Merkantil, 20% fra 01.07.2011 Anita Trondsen deltar på frivillighetskoordinator kurs på Velferdssenteret i Bergen – ferdig våren 2012. Elin Anita Verdal deltok på Veiledningspedagogikk modul 1 på UIA - høsten 2011. Hege Lønning deltar på mastermodulen Samspill og Ledelse på BI i Kristiansand – ferdig våren 2012. Alle ansatte har deltatt på minst en faglig konferanse og personalseminar i Sir- dalen og på Solgården.

Oktober 2011: Stiftelsen arrangerte dagskonferanse for alle videregående skoler med 35 deltakere. Stiftelsen arrangerte Årskonferanse i en weekend for alle lokal- foreninger med 70 deltakere. Konferanse for Folkehelsestudenter på UIA på Frivillighetens Hus hvor LFE var medarrangør. November 2011: Helse og omsorgskonferansen på Hell med stand og 1 deltaker.

Videregående skoler

Vedrørende vårt arbeid med skolene så har Stiftelsen Livsglede for Eldre som mål, at alle norske videregående skoler med helse- og sosialfag skal ha Livsglede for Eldre som prosjekt til fordypning (PTF) innen 2015. Vår satsing på dette skal være med å bidra til at ungdommer som har valgt helse- og sosiallinje velger helsefagarbeiderlinjen. Livsglede for Eldre ønsker å bidra til at elevene kan se muligheter, prøve ut nye aktiviteter og se at det nytter å gjøre små end- ringer i arbeidet med eldre. Ved at elevene gjennom denne kunnskap og erfaring bevisst velger helsearbeiderfaget, er vi optimistiske og tror at utdannelsesløpet vil fullføres. Med Livsglede for Eldre som prosjekt i skolene, får elevene i praksis oppleve eldre mennesker som noe mer enn grått hår og rynker. De skal få oppleve at personer som bor på sykehjem, uavhengig av funksjon og mental status, er like- verdige mennesker. Alle mennesker har rett til å leve livet ut. Sykehjemsbeboere har behov for mer enn å få dekket sine fysiske behov. Når elever blir inspirert gjennom fordypningsprosjektet Livsglede for Eldre, kan de med sin kreativitet finne enkle og morsomme tiltak for å møte slike behov. Stiftelsen mottok midler til prosjektet «Flere helsefagarbeider» i 2011, for å utarbeide en veileder og filmer til bruk i den videregående skole, samt etablere flere samarbeidsavtaler med videregående skoler. Det resulterte i opp- rettelse av 20 nye skoler i 2011 – pr. 31.12.11 har Stiftelsen


avtale med 64 videregående skoler. Det betyr at stiftelsen har nå avtale med videregående skoler, i alle landets fylker. Det har også blitt utarbeidet et postkort hvor tanken var å trigge skoler, som stiftelsen ikke har samarbeid med. Dette ble sendt ut høsten 2011 og responsen har vært bra. Stiftelsen Livsglede for Eldre tilbyr skolene følgende: • Filmer til undervisning • Veiledningshefte til lærere • Tilgang til Livsglede for Eldre sitt intranett • Tilgang til “fordeler” fra stiftelsens samarbeidspartnere • Rådgivning og veiledning • Bruke Stiftelsen Livsglede for Eldre sine gule t-skjorter • Bruke navnet Livsglede for Eldre i stiftelsens formål • Delta på regionsmøter med andre skoler • Delta på Årskonferansen sammen med andre skoler og lokalforeninger Til gjengjeld sendes det dokumentasjon til stiftelsen i form av bilder og tekst av aktivitetene. Dette vil bli lagt ut på nettsiden vår livsgledeforeldre.no

Skolenes arbeid

ulike avdelinger, to og to elever med hver sin livsgledekontakt på avdelingen. Elevene skulle i snitt ha 6.5 timer pr. dag og de bruker noe av tiden til å planlegge, gjøre i stand, skaffe utstyr og sponsormidler, oppsummering, evaluering av det som var gjort, veiledning og tips og råd i forhold til oppgave og mål. Aktivitetene skulle være knyttet opp mot Livsglede for Eldre og Livsgledesykehjem med utgangspunkt i kriteri- ene for Livsgledesykehjem. Livsglede for Eldre i Restaurant- og matfag Det er ikke nødvendigvis kun kompetansemål fra program- området helse og sosial som kan knyttes til temaet Livsglede for Eldre. Ved enkelte skoler har programområdet for restaurant og matfag gjennomført flere Livsglede- arrangement. Regionsmøter Regionsamlinger for lærerne på VGS, som har avtale med LFE, og som har det som tema i prosjekt for fordypning. Agenda er forankring, informasjon og utveksling av ideer og utfordringer.

Det er stor variasjon i hvordan den enkelte skole trekker inn Livsglede for Eldre som del av sin undervisning. Enkelte skoler velger å samarbeide med lokalforeninger, andre skoler har valgt å knytte fokuset på livsglede til enkelte programfag, eller utforme et opplegg tilknyttet faget PTF på Vg 1 eller på Vg 2.

Mars: Mai: September: November:

De samme skolene bruker også livsglede som fokus og utgangspunkt når de i faget PTF lar elevene arrangere små opplegg eller happenings som del av arbeidet med kompetansemål. Dette kan være type små hverdagsarrangement som sangstunder, vaffelsteking og lignende der elevene har på seg gule t-skjorter og er delaktig i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplegget. Både lærere og elever rapporterer at de gule t-skjortene ofte blir kjent igjen og at omgivelsene ofte forventer at noe ekstra skal skje når de gule gledessprederne kommer. Ofte håndterer elevene forventninger fra omgivelsene som en gruppe. Dette gir elevene trygghet i forhold til å gjennomføre oppdraget de er satt til.

Det er i 2011 gjennomført oppfølgning gjennom året i form av mail, tlf, og ved Årskonferansen.

Videregående skoler gjennomfører også større arrangement. Det kan være grillfest eller lignende, noe som forutsetter et tett samarbeid med ansatte ved den institusjonen det samarbeides med. Livsglede for Eldre legger ut informasjon på sine nettsider om gjennomførte Livsgledearrangement.

Eksempler på modeller som blir brukt i undervisningen

Livsglede for Eldre som besøkstjeneste Elevene får “tildelt sin venn” ved skolestart om høsten og går på besøk en dag hver uke. Dette foregår i samarbeid med ulike institusjonene- bo og service felleskapene. Livsglede for Eldre en gang per uke På de fleste skolene er elevene ute i arbeidspraksis en dag i uka fra september til slutten av mai. Livsgledegruppa planlegger konserter, turer, forskjellige spill, velværetilbud mm.

Livsgledepraksis I tidsperiode på 4 uker hver onsdag, torsdag, fredag, gjennomfører elevene Livsgledepraksis. Elevene ble fordelt på

Østlandet (Akershus, Østfold, Vestfold, Oppland, Buskerud og Hedmark + Troms) og Telemark Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane og Trøndelag Agder

Foredrag og samarbeid ved andre utdanningsinstitusjoner • Foredrag/undervisning for fagskolen Aldring og Helse • Foredrag på Folkehelseutdanningen på UiA • Foredrag for sykepleieutdanningen på HiHm • Foredrag vedrørende arbeidslivsfag ved Møvig skole, Kristiansand • Samarbeid med NY GIV og Karuss skole og Elvegata Omsorgssenter. • Foredrag på Motivasjonsdagen på Undervisnings sykehjemmet i Haugesund.

Barnehager i Trondheim og Livsgledebarnehage i Mandal:

Det er ca. 20 barnehager i Trondheim kommune som jevnlig har kontakt med sykehjem. Denne kontakten er i regi av LFE og Livsgledekoordinatoren i Trondheim kommune. De har fått gule skjorter til barna og LFE har vært en primus motor for å få besøk mellom sykehjem og barnehage i system. Disse barnehagene inngår i Grønt flagg ordningen i Trondheim kommune. Det er mulig gjennom grønt flagg ordningen å velge Livsglede for Eldre som tema og dermed kan bli sertifisert. Familiebarnehage i Mandal er blitt Livsgledebarnehage, og har inngått samarbeidsavtale med LFE. Livsglede for Eldre inngår som faste aktiviteter i årsplanen.

Lokalforeninger

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha

fokus på økt livskvalitet og livsglede, som helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Vi ønsker å være et supplement til det offentlige tilbudet eldre i Norge får i dag. Vi vil ha fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud. For å oppnå dette vil Livsglede for Eldre gjennom lokalforeningene og stiftelsen arbeide for at helsepersonell, studenter og andre får økt kompetanse gjennom bl.a. kurs og foredrag innenfor eldreomsorg. I 2011 var vi det 26 lokalforeninger i 12 fylker.

Fylkesvis oversikt over lokalforeningene

Vest-Agder: Kristiansand, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Lyngdal og Farsund

å øke samarbeidet mellom lokalforeningene seg i mellom og lokalforeningene og Stiftelsen.

Årskonferansen

Årskonferansen ble avholdt på Quality Airport Hotell på Sola, 28.-30. oktober. 19 lokalforeninger deltok, og bidro til at års- konferansen ble en formidabel suksess. Positive tilbakemeldinger lot ikke vente på seg, noe som viser hvilken viktig arena årskonferansen er. Her får en muligheten til å kjenne på fellesskapet, dele erfaringer, hente inspirasjon og treffe nye og gamle bekjentskaper.

Folkemøter

Aust-Agder: Grimstad og Arendal

Det har vært arrangert folkemøter på Nesna, Ullensaker, Jessheim, Lyngdal og Hitra.

Østfold: Moss

Nye lokalforeninger

Oppland: Nordre Land Nordland: Nesna, Bodø, Vågan og Vestvågøy Rogaland: Sola, Randaberg og Strand Oslo: Oslo Akershus: Skedsmo og Ullensaker Hedmark: Odalen og Elverum Sør-Trøndelag: Trondheim og Hitra Møre og Romsdal: Rauma Hordaland: Bergen

Stimulerer til samarbeid med skoler

I 2011 inngikk flere lokalforeninger et samarbeid med videre- gående skoler. Her stilte elever opp som ledsagere på lokal- foreningens arrangementer. Samtidig ble det planlagt og gjennomført flere arrangement sammen.

Arrangement

Tilsammen arrangerte lokalforeningene 550 arrangementer, hvor 6 av dem var livsgledeuker og den største var grillfest i Trondheim med over 250 ledsagere og 600 eldre. Det utføres mer enn 300.000 frivillige timer blant de frivillige som er knyttet opp mot Livsglede for Eldre.

Vitus dilten

LFE jobber for at flere lokalforeninger skal ha faste mindre arrangementer i sitt nærmiljø. Vitus dilten er et slikt tiltak, det er en enkel spasertur rundt i lokalmiljøet. Turen starter og ender i et Vitus apotek. Vitus dilten er et samarbeid mellom LFE og Vitus apotek som er vår hoved sponsor. Nå gjennomfører Kristiansand og Vennesla ukentlige Vitus dilter. Bergen starter opp med sin egen vri på Vitus dilten, “ Livsglede Lille Lungegårdsvann” med oppstart 07.05. 2012.

Livsgledeuker

Livsgledeuker retter seg inn til et videre publikum, som regel alle over 65 år. Her arrangeres det større arrangementer som konserter, dans, rally kjøring, grillfester, båtturer, mm. Det ble arrangert 6 Livsgledeuker i 2011 i Grimstad, Kristiansand, Sola, Nesna, Trondheim og Randaberg. I Arendal er det også en eldre uke, hvor flere frivillige organisasjoner samarbeider. Her er lokalforeningen ansvarlig for en dag.

Regions samlinger

Det er avholdt 4 regions møter i 2011. Agenda for møtene var

Det ble etablert 7 nye lokalforeninger i 2011, det er nå 26 lokal- foreninger.

Utvikling av lokalforeningene

Det arbeides planmessig med å videreutvikle lokalforeningene. Vi gir opplæring i økonomi, styrearbeid, arrangement kompetanse, rekruttering og kommunikasjon. Hovedsatsningen i 2011 var arrangement, hjemmeside, samarbeid med kommune og næringsliv og andre frivillige organisasjoner. Tilsammen arrangerte lokalforeningene 550 arrangementer, hvor 6 av dem var livsgledeuker og det største var grillfest i Trondheim med over 250 ledsagere og 600 eldre.

Samarbeidsfora

Stiftelsen er en brobygger mellom Trondheim kommune, fylkesmannen og lokalforeningen i Trondheim. Det blir holdt flere samarbeidsmøter der stiftelsen er initiativtager. Stiftel- sen bygger nettverk i Agder i kommunene Mandal, Kristiansand, Grimstad og Arendal. Stiftelsen er representert i utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Vest og Aust - Agder og Sør- og Nord Trøndelag. KS sin sentrale prosjektleder for Aksjon Helsefagarbeidere, deltok prosjektstyret for veileder til de videregående skolene. Stiftelsen deltok på konferanse sammen med aksjon helse- fagarbeidere i Trondheim. I Oslo deltok lokalforeningen i Skedsmo. Stiftelsen har hatt samarbeid med leder og sekretær i utvalget for innovasjon i omsorg, hvor vi ble omtalt i NOU som kom i juni. LFE har flere samarbeidspartnere innen dyreassistert terapi, og vi har hatt flere møter der vi ser på hvordan dette kan settes i system. LFE har et nært samarbeid med INN på Tunet hos FM i Sør Trøndelag og vi ser på utviklingsmuligheter. Rissa VGS som LFE, har faste ledsagere til eldre som skal ut på gården. Kirkens Bymisjon ved Batteriet, hvor Utviklingskoordinator holder foredrag på konferanse om sosialt entreprenørskap. Stiftelsen har hatt flere samarbeidsmøter med Overgangs- prosjektet NY GIV i Vest Agder, hvor prosjektbeskrivelse er for muligheter for samarbeid, er utarbeidet. Utdanningsavdelingen i Vest Agder og DROP OUT prosjekt, samarbeidsmøte. Opp- vekstetaten i Kristiansand kommune for ungdomsskolene vedrørende NY GIV. Innledende møte med PØBEL prosjektet Stiftelsen Livsglede for Eldre har inngått nye samarbeids-


avtaler med: Birkeland Trykkeri, Sixt Bilutleie og National Oilwell, i tillegg til mindre avtaler til vårt kalenderprosjekt.

Etablering av Livsgledekor for de over 60 år i Kristiansand

Videreutvikling av Livsgledekoret Stayin’ Alive, som består av eldre fra institusjoner og hjemmeboende eldre. Flere konserter i Kristiansand, egen turne til ulike institusjoner, blant annet sammen med en barnehage. Etablering av Livsgledekoret Evig Ung i Grimstad kommune, som ledes av lokalforeningen i Grimstad.

LFE og INN (Integrering i Trondheim kommune av unge innvandrere).

LFE og INN har startet et nytt prosjekt om ”Livsgledevenn”. Innvandrerungdommene er i et 2 åring integreringsprosjekt. En del av disse ungdommene blir med som Livsgledevenn i 3 mnd. De blir fordelt i små grupper ut på sykehjem der de skal komme 2 timer, 2 ganger i uken. Her spiller vi på ressursene til ungdommene. De er kartlagt på forhånd om de er god til noe spesielt. Dette skaper relasjoner til de eldre på sykehjemmet, de blir integrert i samfunnet og det er forhåpentligvis en god rekruttering til helseyrket. De får røde t-skjorter som det står Livsglede for Eldre på. Det er opprettet kontakter ut på de aktuelle sykehjemmene, og LFE holder et kurs på 3 timer på forhånd med ungdommene, og LFE skal følge dem den første uken.

LFE driver utviklingsprosjektet Livsgledesykehjem som er en sertifiseringsordning for tjenesten ansatte gir til beboere på sykehjem.

Prosjektet ble utviklet i Trondheim, og skal bli nasjonalt i 2012. Det er en egen styringsgruppe med representanter fra stiftelsen, Trondheim kommune, fylkesmannen i Sør Trøndelag og HIST.

Det er 4 sykehjem som er ferdig sertifisert, 5 til er i prosess. Det ble etablert prosjekt Sørlandet i 2011, hvor Mandal og Arendal kommune har startet med ett sykehjem hver. Det er en krevende prosess med kompetanseoverføring, som har krev mye ressurser av stiftelsen. Dette prosjektet har også en egen styringsgruppe med representanter fra stiftelsen, Arendal og Mandal kommune, fylkesmannen i Vest og Aust Agder og ressurssentrene i Vest og Aust Agder. Trøndelag og Agder er satsningsområde i 2012. Stiftelsen arbeider for mer støtte til prosjektet, for at stiftel- sen kan ansette prosjektarbeidere slik at en kan få nasjonal- isert sertifiseringen. Samtidig også å bidra til at egenandelen til kommunene ikke blir for stor. Revidert veileder ble ferdig i juni og en info brosjyre ble ferdig i september. Det ble utviklet et eget kurs for Livsgledekonsulenter og ansvarlige i rådmannens stab i de kommunene, som skal sertifiseres. Kurset ble avviklet i april hvor Trondheim, Arendal og Mandal deltok. Det er utviklet et eget konsept for LIVSGLEDESKOLE, som er laget for opplæring til de sykehjemmene som er med i sertifiseringsordningen. Første 5 dagene ble avviklet i desember, de siste 5 dagene blir avviklet i januar 2012. Det er nå samlet alle funksjons og ansvarsbeskrivelser.

Årstidsgleder

Årtidsgleder er nå et etablert system i alle Livsgledesykehjemmene. Dette systemet innebærer at det aktivt jobbes med å trekke årstidene inn rundt alle måltidene. Alle årstider markeres med en «fest» og det visuelle i spiseområdet preges av den årstid vi til en hver tid er i. Her er ernæring og trivsel rundt måltidet sentralt. Det har i tillegg til og blitt utviklet en veileder, blitt etablert en mulighet for et årstidshjul og et bildesystem som bidrar til å forstå hvilken tid vi er i. Årstidsgleder er etablert som et kriterie i sertifiserings- ordningen.

Sponsor, samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd 1. Hoved Sponsor

Vitusapotek Vitusapotek og Stiftelsen har hatt samarbeid siden 01.08.06. Støtten fra Vitusapotek har gjort det mulig å bygge opp Stiftelsen på landsbasis fra starten. Stiftelsen og Vitus Apotek laget sammen en inspirasjonsfilm om ”Vitus dilten”, en times spasertur igjennom hele året hver torsdag fra kl 11-12 i fra Vitusapotek på Sandens i Kristiansand. Vitus apotek forlenget samarbeidet med Stiftelsen til 2013. Den nye avtalen omfatter stillingsressurs og Vitus apotekfond, som skal gå til å lage arrangementer i lokalforeninger og i videregående skoler.

2. Samarbeidsavtaler

me&du Stiftelsen forlenget samarbeidsavtalen med reklamebyrået me&du i Lillesand til 1. mai 2012. Avtalen er basert på 80 timer til fri disposisjon for Stiftelsen. Gosh Online Reklame I 2008 innledet Stiftelsen Livsglede for Eldre samarbeid med Gosh Online Reklame i Kristiansand for levering av profil- eringsprodukter. Gosh Online Reklame har laget en egen web-shop og drifter denne vederlagsfritt for alle våre Livsgledeprodukter. Alle lokalforeninger, videregående skoler og sponsorer å gå inn på en web-shop å bestille Livsglede t-skjorter og jakker. Avtalen gjelder ut 2013. Varodd Siden 2008 har stiftelsen via Gosh Online reklame sponset stiftelsen med god service, rimeligere frakt skolene i Norge. Birkeland Trykkeri I 2011 innleder Stiftelsen Livsglede for Eldre samarbeid med Birkeland Trykkeri. Samarbeidet er forankret mot de ansatte og Birkeland leverte flotte gaver til alle deltakerne på Årskonferansen 2011. Birkeland Trykkeri sponset et trykk av Stiftel- sens brosjyre, samtidig har de levert meget lave priser på alle brosjyrene stiftelsen har produsert i 2011. Sixt Bilutleie Sixt Bilutleie ønsker med sitt engasjement å spre samarbei-

det godt inn i egen organisasjon. Dette samarbeidet skapes ved at Stiftelsen og Sixt Bilutleie jobber for at lokalforeninger og skoler i LFE og lokalkontor av Sixt, søker dialog for hvordan de best kan samarbeide lokalt. Sixt Bilutleie har i 2011 signert en samarbeidsavtale med Stiftelsen Livsglede for Eldre. Denne avtalen gir gode samarbeidsmuligheter lokalt for Stift- elsens lokalforeninger og skoler. Sixt tilbyr gratis leiebiler til arrangementer lokalt. Scandic hotell Kristiansand Direktør Håvard Solum har startet et samarbeid med Stift- elsen, hvor ansatte i stiftelsen på tjenestereiser kan over- natte rimeligere på Scandic hotell i hele Norge. Kristiansand stiller med gratis øvingslokale, forfriskninger og frukt til Livsgledekoret, gjennom hele året. I tillegg kan lokalforeningen i Kristiansand invitere et sykehjem i året, hvor de ansatte på hotellet serverer mat. Solgården: Solgården og LFE har hatt en avtale siden februar 2009. De ønsker at lokalforeningene skal organisere turer for eldre, via lokalforeningene. Det ble prøvd å arrangere fellestur i desember, men det strandet fordi ledsagerne ikke har anled- ning til å reise med. LFE har mulighet til å bruke Solgården til workshop for ansatte. Trond Mohn og Kurt Mosvold Kurt Mosvold er en av stifterne og var styreleder i flere år, han er nå rådsleder. Han bidro med økonomiske midler også i 2011. Trond Mohn har bidratt økonomisk siden 2007 og er fortsatt med i 2011. Livsgledekalenderen Livsgledekalenderen ble trykket opp i 2500 eksemplarer og solgt av lokalforeninger og skoler rundt om i Norge. Designet var gjort av Me@du, det ble brukt profilbilder og sitater fra LFE arrangementer. Stiftelsen fikk flere sponsorer til kalenderen: Birkeland Trykkeri, Sixt Bilutleie, Varmepumpe Service, Xstrata Nickelverk, Gosh Online Reklame, Scandic Hotell Kristiansand og SR 1 regionbank.


3. Offentlig tilskudd og prosjekter

Facebook Har i dag 11 200 tilhenger. Siden brukes primært til å legge ut nyheter som er av allmenn interesse. Men vi har også aktiv dialog med en del av tilhengerne. Noen lokalforeninger har egen facebookside, men dette skal godkjennes av Stiftelsen.

Ekstra tilskudd til utviklingsprosjektet statsbudsjettet 2011 Helsedirektoratet bevilget 1 million av ekstramidler hvor 500 000 ble brukt for å videreutvikle sertifisering av livsglede- sykehjem, og etablert prosjekt Sørlandet. Resterende 500 000 kr overføres til 2012, for å fortsette videreutviklingen av sertifiseringen og fortsette prosjekt Sørlandet.

Titter Twitrer som @livsglede. Har i dag ca. 200 tilhengere, stort sett alle politiske parti. Linkes direkte til face book. Brukes mest til overvåking av ulike ord som #livsglede #sykehjem #livsgledsykehjem #eldreomsorg.

Øremerket tilskudd statsbudsjettet 2011 Stiftelsen fikk 2,5 millioner til utviklingsprosjekter, av helse og omsorgsdepartementet. Pengene ble brukt til utviklingsprosjekter i regi av LFE.

Tilskudd til flere helsefagarbeidere fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet bevilget 355 000 kr for å fortsette arbeidet med å rekruttere helsefagarbeidere og få flere videregående skoler til å ha Livsglede for Eldre på fagplanen. Hovedmålet var å lage en veileder som lærerne kan bruke og en inspirasjonsfilm for å rekruttere flere helsefagarbeidere. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bevilget 300 000,- av skjønns- midler til å videreutvikle Fase 1 – Livsgledesykehjem hvor veileder og årstidsgleder ble revidert. Utvikling av Livsgledekonsulentkurs og beskrivelse av ulike faser i sertifiseringsprosessen. Kompetanseløftet 2015 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør Trøndelag bevilget 300 000 kr av kompetanseløftet 2015, til å utvikle Livsgledeskolen. Første Livsgledeskole ble avviklet i desember 2011 og januar 2012. Trondheim kommune Trondheim kommune videreførte partnerskapsavtalen med stiftelsen, som innebærer å refundere lønnskostnader for 100 % stilling som livsgledekoordinator i kommunen. De ansatte Livsgledekonsulent i 100% stilling, fordi alle sykehjem i Trondheim kommune skal sertifiseres inn 2015. Tillegg Bystyret i Trondheim satte av midler til å videreutvikle pilot- prosjekt for sertifisering av den hjemmebaserte tjenesten. Dette arbeidet startet forsiktig opp med planlegging av tiltak som skal utføres i 2012. Samarbeidet er i regi av Stiftelsen, hvor prosjektleder er Sigrid Seppola. Livsgledevenn Kampanje ble arrangert sammen med Vitusapotek i mars 2011. Foredragsholder inspirerte årskonferanse deltakerne, slik at vi fikk en svak økning fra fjoråret til 400 medlemmer.

Web og sosial medier:

Stiftelsen Livsglede for Eldre er svært aktive og innovative på bruken av web og sosiale medier. Hjemmesiden og facebook er pr. i dag vårt største salgsvindu eksternt. Hjemmeside Nettsiden er under kontinuerlig utbedring. Den brukes aktivt av alle lokalforeninger og videregående skoler. Vi har brukt 2011 på å få opp forståelsen på hvor viktig det er at vi legger ut tekst og bilder fra arrangement, og at intranett blir brukt aktivt.

Intranett for de frivillige Egen innlogging fra websiden. Alle maler og dokumenter man trenger for å drive en lokalforening eller en videre gående skole ligger her. Intranett for de ansatte Vi bruker ”hemmelig gruppe” på facebook som intranett for de ansatte i Stiftelsen. Her deler vi møtereferat og holder hverandre oppdatert på ulike prosjekter. Shared dokument i Google De ansatte deler dokumenter på shared Docs som et alternativ til en server løsning. Youtube Egen konto på youtube.com der alle våre filmer, unntatt filmene til de videregående skolene, knyttes opp. Linkedin Forretningsorientert nettverk. Vi har vår egen bedriftskonto.


April: Styremøte. Foredrag for Rotary klubb. Livsgledeuke på sykehjemmet i Sør-Odal sammen med sykepleiestudenter. 56 deltagere. Mai: Styremøte. Vi inviterte med barnehagen til sykehjemmet i Nord-Odal. Vaffelfest. 20 deltagere. Juni: Grillfest på sykehjemmet på Nord-Odal sykehjem. 48 deltagere. Vi hadde med beboere fra Sør-Odal sykehjem til Odalstunet hvor det var ”tundager”, ”som i gamle dager” og utendørs gudstjeneste. 14 deltagere.

Lokalforeningene Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Rauma Styret 2011 Styreleder: Monica Kittilsen Nestleder: Aud Lala Kvam Styremedlem: Laila S. Gridset Styremedlem: Bodil Bue Styremedlem: Silje Lie Styremedlem: Liv Eriksen Styremedlem: Brit Skårstad

Arrangementer Skolebesøk: Monica og Brit var på RVS for å informere om LFE sitt arbeid for elevene. Elevene kom med ideer til arrangementer. Møte med frivillighetssentralen: Monica og Aud Laila var på møtet. Målet var å kartlegge det frivillige arbeidet i Rauma, og forsøke å få til samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner.

August: Styremøte. Vi hadde stand og lotteri under Modagene. Grillfest på Mosebo bofellesskap. 15 deltagere. Lysmesse i Hen kirke: Tradisjonen tro har vi også i år hatt lysmesse, og denne gangen var vi i LFE mer involvert enn tidligere. Vi var med i prosesjonen inn i kirka, en av oss leste en tekst og en av oss tente lys. Vi hadde kirkekaffe etter messen, og dette ble en stemningsfull avslutning på et travelt år. Økonomi og PR Lokalforeningen har en god økonomi takket være næringslivet i Rauma kommune. De ser hva LFE betyr for kommunens brukere og støtter opp med varer, tjenester og økonomisk bistand. Åndalsnes Avis stiller opp på alle våre aktiviteter og har bidratt til at vi har fått et godt omdømme i kommunen. Ledsagere Lokalforeningen har et godt samarbeid med Rauna videre- gående skole som stiller med ledsagere fra Helse- og sosiallinjen. Også andre frivillige stiller opp som ledsagere når vi har behov.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Odalen

Åpning av ny perrong på Åndalsnes: Samferdselsministeren var på besøk for å åpne nytt parkanlegg og del av perrong ved jernbanestasjonen. Vi var representert, og koste oss i sola med taler og kaker.

Styret 2011 Leder: Silje Nyborg Nestleder og sekretær: Evy Nordheim Kasserer: Hege Kristensen (fram til sommeren) Kasserer: Anne-Nora Frederiksen (etter sommeren) Ledsageransvarlig: Lene Finsrud Sponsoransvarlig: Karin Grendal (fram til sommeren) Sponsoransvarlig: Martine Tosterud (etter sommeren) PR ansvarlig: Elisabeth Flor Lindbo (fram til sommeren) PR og web ansvarlig: Linda M. Madsen (PR ansvarlig etter sommeren) Ungdomsansvarlig: Hanne Beate Grønnvoll

Høstfest på kulturhuset: I samarbeid med kulturhussjefen, hadde vi årets høstfest på Kulturhuset. Vi fikk deilig middag og dessert fra Grand Hotell, og vi hadde Baylies til kaffen. Underholdninga var variert med kåseri og sanger fra svunne tider, samt innleid saksofonist og litt informasjon fra styret.

Det har vært avholdt 1 årsmøte og 8 styremøter, og deltagelsen har stort sett vært bra, særlig siste del av året. Alle har vært flinke til å komme med sine meninger og ønsker, så vi føler at demokratiet har virket og at aktivitetsplan og arrangementer har vært etter alles ønsker.

Middager på Rauma Videregående skole (RVS): Helsefag- arbeiderlinja og kokkelinja på RVS samarbeider med oss om å lage middager i skolens restaurant. Elevene tar ansvar for å lage invitasjoner, mat og underholding, og vi deler ut invitasjonene og tar oss av transportbiten. Dette har vært veldig vellykket, og vi har fått servert deilig mat hele 3 ganger allerede! Vi har fortsatt et par middager igjen, og er fornøyd med det gode samarbeidet med RVS.

Arrangementer Januar: Årsmøte.

Koordinator Anita på besøk: Hele styret var samlet for å få høre litt info i fra Stiftelsen og få litt input og inspirasjon. Vårfest: Vi arrangerte vårfest i Isfjorden samfunnshus med deilige snitter, nydelig kake og god drikke. Vi hadde moteshow med gamle klær, og swingklubben var der for å få i gang rockefoten.

Loddsalg: Elevene ved RVSs helsefaglinjer har sittet to dager og solgt lodd rundt om på ulike matvarebutikker.

Mars: Styremøte. Vi fikk nå med 5 nye i styret. Noe som vi alle er veldig glad for, da det ble veldig mye arbeid på de tre. Dessuten skulle Elisabeth flytte til sommeren. De var ved å gi opp, og hadde nok gjort det også, hvis ikke flere var kommet inn. Dessverre kunne to av dem ikke fortsette etter sommeren, men vi var heldige og fikk to nye etter dem. Kretsmøte med Anita i Oslo. Informasjonsmøte for interesserte.

September: Styremøte. Vaffelfest på Engveien bofellesskap. 4 deltagere. Oktober: Styremøte. Fest for styrets medlemmer. Planlagt busstur til Løten lys for alle eldre i kommunen. Ble avlyst pga manglende oppslutning. 6 av styrets medlemmer deltok på årskonferansen på Sola. Noe som ga oss mange nye ideer. November: 2 styremøter. Desember: Julekonsert i Sand kirke. 14 deltagere. Vi hadde med oss beboere fra sykehjemmene og Sandbo bofellesskap. Vi hadde også planlagt et besøk på Odalstunet, hvor det var ”jul i gamle dager” med kakebaking, slakting og juletrefest

bl.a. Dette ble avlyst, da det kolliderte med et annet arrangement på sykehjemmet. Økonomi Økonomien er relativt grei, så vi slipper hele tiden gå rundt å tigge. Odalen er et lite sted og vi føler vi bruker opp de snille kjøpmennene som støtter oss. Vi har fått penger fra Grasrortandelen i Norsk tipping, fra bøsser som er satt ut i butikker, bensinstasjonen og restauranten, og vi har hatt lotteri og utlodning på arrangementer. Vi har hatt et underskudd på nærmere 7000,- i år. Dette skyldes for en stor del at vi sendte så mange til årskonferansen i Stiftelsen. Men vi trengte den oppmuntringen dette ga oss. Ledsagere Også i 2011 har våre trofaste ledsagere møtt opp, men vi trenger flere. Vi har måttet få hjelp fra sanitetsforeningene, og familie og venner har også i år vært til god hjelp. Tanker om det kommende året Vi håper å få til enda flere aktiviteter i året som kommer. I tillegg til de tradisjonelle aktivitetene, vil vi ta med folk ut på markedsdager og kafeturer i lokalmiljøet. Vi har også planlagt loppemarked til høsten. Men sist og ikke minst. Vi vil bli flinkere til å markedsføre oss. Vi vil at folk i Odalen skal legge merke til oss. Og vi vil forankre oss i kommunene. Få de ansatte til å inngå avtaler med oss ifht kurs og foredrag, til lokalleie, fondsmidler osv.


Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Elverum

Vi har som sagt ikke hatt så mange arrangementer som vi har ønsket oss, men de vi har hatt går på hygge! Vi liker å hygge oss med de vi er sammen med. Vi har vært å vist en film på ett sykehjem, der vi serverte kaffe og vafler til. Det var veldig positivt. Nå i høst har vi hatt ett arangemang som vi kalte for høstkos- kveld og dette ble en fin kveld. Ute var det mørkt og trist, mens inne var det varmt og trivelig. Vi tente lys og vi pynta med høstting, deretter serverte vi kaker og kaffe til de som ville ha dette. Det var smil og glede hos alle de som var sammen med oss, og vi hadde spennende samtaler. Vi fikk med studenter fra høgskolen og en del fra videregående her i Elverum. Det var veldig spennende med studentene fra videregående, og de gjorde en kjempe jobb! Vi har vært å snakka om livsglede for eldre på sykepleieskolen og på videregående. Der flere har meldt seg som ledsagere. På grunn av eksamener og lignende har det til tider vært en utfordring, men nå ser dette ut til å løsne. Vi har samtidig fått til en ordning med ett sted som heter Søndre Nyborg og de vil gjerne ha oss på besøk og vil vi skal være med da de har arrangemang. Dette blir mer avklart på nyåret. Beklagligvis blir årsrapporten fra oss kort denne gang, men 2012 ser mer lovende ut for oss!

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Nordre Land

Styret 2011 Leder: Tine Solberg Nestleder: Kjell Rønningen Sekretær: Anja Sandberg Kasserer: Lene Haugerud Styremedlem: Therese Vinjarengen Styremedlem: Lillian Nereng Styremedlem: Marit Nereng

Vi har et styre hvor vi kan dra nytte av hverandres alder, yrke, verv og erfaringer og det tror jeg vi har gode fordeler av. Vi har også godt samarbeid med skolen. Det har blitt avholdt 12 styremøter i året som har gått. De har blitt avholdt på Frivilligsentralen, der nestleder Kjell Rønningen har kontor. Det har vært gode oppmøter på styremøtene, og vi har brukt de til å planlegge, reflektere og snakke om arrangement og hvordan vi skal legge opp året på best mulig måte. Vi har også blitt flinkere til å ”bruke penger” på oss i styret, så det har blitt noe godt til kaffen ved møtene. Dette gir oss livsglede. Arrangemeneter Det har blitt avholdt 12 arrangement. Kort oppsummert: Livsglede dager på Land kurs-og selskapslokaler, Landmo Omsorg- og rehabiliteringshjem, Korsvold sykehjem, museumet, Lavvotunet ( Dokka Camping), Bondlid torget osv.. Det har vært bra oppmøte på arrangement, og folk ser frem til et nytt livsglede år med nye aktiviteter. De venter spent! Det har vært tilgang for rullestolbrukere på alle arrangement, dette er viktig! Oppmøte - På Land kurs og selskapslokaler ligger oppmøtet på ca. 70 hver gang.

- På Museumet var det 20 som møtte opp. - På Juleglede var det 100 stk. - På Lavvotunet var det rundt 250 -300 stk. Samarbeid Lokallaget har et godt samarbeid med Dokka Videregående skole. Vi får låne elever ved arrangement, og til gjengjeld drar vi vært år på skolen for å informere de nye elevene om Livsglede for eldre. Det har vært stor interesse for Livsglede for eldre blant årets elever, og håper på like godt engasjement neste år. Har også et spesielt godt samarbeid med Land kurs- og selskapslokaler. Der har vi Laila Komperud som stiller opp med karbonadesmørbrød og annet godt ved arrangement. Det er også alltid muligheter for å få leie lokalet til arrangementene våre. Kiwi Dokka skal også ha ros for at de gir oss så mange flotte fruktkurver som vi kan bruke som gevinster ved loddsalgene på arrangementene. Ansvarlig ved butikken er meget positiv til Livsglede for eldre, og gir mer enn gjerne en fruktkurv til oss da vi spør. Det setter vi stor pris på. Vi samarbeider også godt med ”Randsfjords radioen”, Lokal- avisa og kulturkalenderen i Nordre Land. Vi har også et samarbeid med Torpa Taxi, som mer enn gjerne henter og kjører de som måtte trenge dette til arrangementene. Økonomi Vårt lokallag har i år hatt en veldig god økonomi. Vi er ikke redde for å bruke penger på de eldre, og vi får inn igjen penger som bare det. Vi vant blandt annet konkurransen ” DU KAN” gjennom Storebrand i år, dette er vi veldig fornøyde med. Dette brukte vi på ”Juleglede-arrangement”. PR Vi har god reklame via lokal Radio, Lokalavisa og Kulturkalenderen i Nordre Land. Vi har også vært flinke til å henge opp plakater før hvert arrangement. Alt i alt er vi fornøyde med året som har gått, og nå ser vi frem til et nytt år med nye muligheter.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Ullensaker

Styret 2011 Leder: Rita Fjeld Hovden, Frivilligsentralen i Ullensaker Kasserer: Mette N Bjerkestrand, Ullensaker Røde Kors Styremedlem: Edel Solberg, Hovin menighet Styremedlem: Torill Veiden, Ullensaker kommune Styremedlem: Kristina Samsing, Jessheim vgs. Styremedlem: Mona Bråthen, Jessheim vgs. Vi har et styre, bestående av repr. fra lag og foreninger, kommunen og videregående skole. Styret jobber godt sammen. Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Elevene på Jessheim VGS er våre frivillige. Først og fremst

elevene på helse og sosial, men etter hvert skal flere elever fra andre studieretninger bli med i prosjekter. Vår lokalavdeling i Ullensaker blei startet i februar 2011, og året 2011 har vært brukt til å komme i gang og finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å få mest mulig ut av lokalavdelingen. | Arrangementer • Dansefest på et bo g aktivitetssenter med 100 personer • Busstur med veteranbuss rundt Hurdalsjøen, kaffe på Nebbenes, og besøk ved Eidsvoll Bygningen • Deltakelse på Rullatorfestivalen • Grilling på et bo og akt senter en hel klasse • Faste aktiviteter på avdelinger på flere bo og akt sentre. • 1 klasse (14 elever) var på Gjestad bo og akt. 6 onsdager før sommeren • 1 klasse (12 elever) var på Gystadmyr bo og akt. 6 onsdager før sommeren • Julelunsj med 15 elever og tilsvarende hjemmeboende brukere på Rica hotell Gardermoen. • Flere enkelt oppdrag utover det som står over. Økonomi I 2011 har vi ikke brukt midler i det hele tatt, unntatt flyreise til årskonferansen i Stavanger. På arrangementene har vi blitt sponset. Budsjett 2012 Vi er opptatt av å få mest mulig glede ut av hver krone. Osl har gitt oss kr. 15 000,- samt at vi har fått kr. 5000.- fra et legat. Vi håper på litt midler fra Ullensaker Kommune, som vi har et godt og tett samarbeid med. Vi søker om kr. 20 000,fra kommunen i disse dager. Vi ønsker å bruke noe av disse pengene til utflukter for målgruppen, samt til tilbud, en til en.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Grimsatd Styret 2011 Leder: Kristin Sigmond Kasserer: Rita Olsen Nestleder/referent: Giggi Christoffersen Styremedlem/referent: Birgitte Mollestad Styremedlem: Toril Ebbesen Styremedlem: Glenn Haugen (Elev på Dahlske vgs.) Styremedlem: Felis Mire

Høsten 2011 ble styremedlemmene fra Dahlske byttet ut med tre nye elever. Det er: Benedikte Larsen, Frida Pernille Holst og Nicole Pedersen. I tillegg fikk vi 3 andre nye inn i styret. Det er: Wenche Gundersen, Lise Natland og Unni L.Terjesen. Synnøve Rød har hatt permisjon fra styret dette året. Lokalforeningen har i 2011 hatt 10 styremøter. Kristin har vært lønnet av Grimstad kommune som ”Frivillig- hetskoordinator” i en 60 % stilling. Ca. halvparten av denne stillingen brukes til å lede livsgledearbeidet i kommunen. Alt annet arbeid er på frivillig basis. Når kommunens 2 minibusser er ledige, kan vi disponere disse. Vi har i 2011 hatt 18 arrangementer. Arrangementer 27. januar arrangert vi ”Formiddagsfest” på Dahlske v.g.skole i

samarbeid med skolen. Elevene og lærerne på vg.2 ”Helsefag” hadde pyntet bord, laget smørbrød og bakt kaker. De hadde diverse underholdning. Livsglede sørget for transport. Denne gangen var det beboere i omsorgsboligene på Frivolltun og dagsenterbrukerne der som var med. (totalt ca. 30 stk.) 18. februar arrangerte vi konserten ” Et musikalsk koldtbord med møe snadder” med Birte Myhrstad og Asbjørn Arntsen ( sang og piano).Det var en konsert på Frivolltun og en på Berge gård. Til sammen var det ca 65 personer til stede på konsertene. 17. mars hadde vi med en gruppe på 8 beboere fra Feviktun til Bryggerhuset kafe. 10. april arrangerte vi «Ettermiddagskaffe» på Strand hotell Fevik. Hotellet spanderte kaffe og flotte kaker på 140 stykker. ( vi betalte en ”egenandel” på 3.000,-). Koret ” Sør røster” stod for underholdningen. Livsglede sørget for transport og ledsagere. Det ble en flott ettermiddag, og mange fornøyde deltakere. Totalt var det ca 170 personer som deltok på arrangementet. Takk til Strand hotell for all velvilje! 9. mai arrangerte vi i samarbeid med ”Musikkens venner” konsert med Arve Tellefsen og Håvard Gimse i Grimstad kirke. Tema for konserten var Ole Bull. Dette var en flott konsert for en full kirke. Vi sørget for transport og ledsagere til ca 20 beboere fra kommunens sykehjem. Totalt var det ca 300 tilhørere på konserten. Så var det Livsgledeuke for femte gang! Vi startet opp lørdag 28. mai og avsluttet torsdag 9.juni og gjennomførte i alt 7 arrangementer. Byfrokost. 28. mai var det gratis byfrokost midt i gågata i Grimstad. Det var «Grimstad min by»( Næringslivet i sentrum) i samarbeid med bondeorganisasjonene som stod for bespisningen. Været var dessverre både fuktig og kaldt, og det kom dermed ikke så mange mennesker(ca. 50 stk.)Det var offisiell åpning av uka ved direktør i KS, Hans Inge Tungesvik. Skuespiller Lars Emil Nielsen fortalte historier om Gabriel Scotts’ figur ”Skipper Terkelsen”. Det var også korpsmusikk. Konsert med Jens Olai Justvik, Kor X og Per Sigmond. 29. mai var det tid for konsert. Denne konserten skulle vært i amfiet på kirkeheia, men p.g.a. dårlig vær, ble konserten flyttet inn i kirka. Vi hadde med i overkant av 20 eldre. Styret og elever fra vg.1 på Dahlske var ledsagere og hadde ansvar for transport. Totalt var det ca 300 mennesker på konserten. Mye velklang og god stemning. Konsert med Rune Larsen og Tor Endresen i Grimstad Kulturhus. 31. mai arrangerte vi konsert i Kulturhuset. Vi hadde ledsagere og transport til ca. 25 personer. Totalt var det nesten 300 stk på konserten. Det var en flott konsert som slo an hos både gammel og ung.


Velværedag på institusjonene. 6. juni var det velværedag på institusjonene. Her var det personalet, en del frivillige og noen elever som sørget for ekstra pleie og hadde fokus på velvære. Det ble servert ”festmiddag” (alle beboerne på sykehjemmene, + dagsenterbrukere og beboere på Berge gård senter totalt ca. 200 stk. kunne benytte seg av tilbudene denne dagen) Sightseeingtur og omvisning på Universitetet. 7. juni arrangerte vi sight-seeingtur med buss i kommunen. Bygartneren var med som guide. Etter bussturen var vi på omvisning på det nye universitetet i Grimstad. Vi avsluttet med lunsj i kantina. Dette var et arrangement for hjemmeboende. (Totalt ca. 50 personer) Aktivitetsdag på Groos. 8. juni var det Aktivitetsdag på Groos. Beboerne ble hentet i biler og busser og kjørt til Groos friluftsområde, som ligger like ved sjøen. Her var vi sammen med barn fra Askeladden barnehage som sang for oss. Gladringen seniordansgruppe hadde en liten danseoppvisning. De ledet også litt sittedans som alle fikk være med på. Kommunenes kjøkkentjeneste sørget for et deilig grillmåltid. Det var totalt ca 200 med på arrangementet.

er mye logistikk og arbeid for å få transporten til å gli så smidig som mulig. 15. sept. hadde vi beboerne i omsorgsleilighetene og dagsenterbrukerne på Frivolltun med på tur til Gurebo gård. Dette er en gård med veldig mange forskjellige dyr. Vi fikk se, hilse på og klappe mange av dem. Noen fikk også en tur med hest og vogn. Vi hadde også en koselig kaffestund. Været var flott og det ble en kjempefin dag. Vi var 25 stk. på turen. 30. sept. markerte vi den internasjonale eldredagen med et arrangement på Odden butikksenter. Vi samarbeidet med senteret og Vitus apotek på Odden. En gruppe elever fra musikklinjen på Dahlske underholdt med sang og musikk. Oddensenteret spanderte kaffe og bøtkake. Vitusapotek hadde en stand der de delte ut gratisprøver på en del produkter. Vi hadde utlodning og delte ut livsglede-brosjyrer. (60-70 personer deltok på konserten og bespisningen. Mange andre var innom standen vår og kjøpte lodd). I slutten av oktober deltok 3 stk. fra styret på Livsglede for eldre’s årskonferanse på Sola. Flott å møte lokallag og skoler fra resten av landet.

Parkfest på Frivolltun. 9. juni var det parkfest ute på Frivolltun bo og omsorgsenter. Dette var avslutningsarrangementet i uka. Det var underholdning av det nystartede livsgledekoret ”Evig ung” og Grimstad trekkspillklubb. Grimstad Motorveteraner deltok med et titalls veteranbiler og en veteranbuss. Alle som ville, fikk en kjøretur i en av bilene eller bussen. Kjøkkenet solgte lapskaus, rømmegrøt, vafler, sveler og kaffe. Ca. 200 mennesker var på festen. Beboerne på de andre eldreinstitusjonene ble invitert, og de påmeldte derfra ble hentet i veteranbiler og fikk ledsagere.

22. nov. var vi på ”Mercy-show” i Arendal kulturhus. Det var en veldedighetskonsert til inntekt for organisasjonen Mercy ships, som driver et sykehusskip der alle som jobber om- bord er frivillige. Billettene til konserten kostet 1.000,- pr. stk. og pengene gikk uavkortet til arbeidet ombord på skipet. SR bank i Grimstad kjøpte 30 billetter som de ga til Livsglede for eldre i Grimstad. Vi tok med oss nærmere 20 hjemmeboende eldre på konserten. Vi ordnet ledsagere og transport (kommunens to minibusser med frivillige sjåfører) og dekket reiseutgiftene. De som ble med betalte ingenting.

Alt i alt er vi svært godt fornøyd med uka. Gjennomføringen av arrangementene gikk veldig bra. En har igjen for god planlegging og det er fornuftig å samarbeide med andre. Vi var ikke like heldige med været denne gang som det vi har vært tidligere, men det gikk egentlig bare ut over byfrokosten.

23. nov. arrangerte vi ”bakedag” i omsorgsleilighetene på Frivolltun. Vi stilte med kakedeiger. Ca 20 elever og styremedlemmer stilte opp. Det ble bakt kaker i store mengder. Mange av de eldre var med på bakingen. Da vi dro derfra hadde vi fylt opp kakebokser og prøvesmakt på julebaksten. Dette er et svært populært tiltak som er hyggelig for både de eldre og de unge. Det er en aktivitet som gir nærhet og tid til å prate sammen. Ca 15 eldre deltok sammen med elever og styremedlemmer. 18. des. deltok vi på julekonserten ” Vi synger jula inn” i Grimstad kirke. Dette er et årlig, tradisjonelt arrangement som alltid samler full kirke. Denne gangen var det Feviktun og Berge gård som fikk tilbud om å bli med. Ca 20 eldre var med. En flott opplevelse å ta med seg like før jul.

Vi ser at antall påmeldte fra institusjonene generelt er synkende. Beboerene blir eldre og har dårligere helse. Det er vanskelig for de ansatte å komme i fra avdelingene(evnt. prioritere å komme fra), og det er vanskelig å motivere ansatte til å stille opp på ting utenom arbeidstiden. Når vi har elever fra videregående skole som ledsagere trenger vi også noe kyndig personale og noen som kjenner beboerne. Elevene er for unge og uerfarne til å kunne ta ansvar for demente og funksjonshemmede alene. Transporten (spesielt av rullestolbrukere) er alltid en utfordring, og vi er derfor bevisst på å legge arrangementene i nærheten av institusjonene, slik at minibusser og maxitaxier kan kjøre flere turer. I Grimstad er det 3 maxitaxier som kan kjøre 2 og 3 rullestoler om gangen. Kommunens minibusser kan til sammen ta 6 rullestoler. Det

I desember solgte vi Livsgledekalenderen som stiftelsen fikk laget. Denne var vanskeligere å få solgt enn vi hadde trodd, men det ga likevel et overskudd på ca. 8.000,-. Vi brukte den også som gave til sponsorer og støttespillere. Alt i alt har det

vært et innholdsrikt år. Utgiftene til arrangementene er dekket inn med kr.75,000,. fra «den kulturelle spaserstokken», kr 7.000,- fra Vitus apoteks livsgledefond, kr. 10.000 fra SR bank, kr.10.000,- fra JBU holding, kr. 10.000,- fra en privat giver samt egne oppsparte midler. Vi har tatt ”inngangspenger” på 4 arrangementer i år. Vi opplever at det er greit for deltagerne å betale inngangspenger på noen av arrangementene. Vi tror det viktigste vi gjør, er å lage arrangementer som er tilrettelagt for den aktuelle gruppen, både når det gjelder innhold, og det praktiske som f.eks. transport og mulighet for å ha med ledsager. Vi har også i år valgt å samarbeide med en del andre (lag, foreninger, næringsliv, kirke, med mer) når vi har planlagt arrangementer. Vi har lært at det ikke er nødvendig å lage alle arrangementene selv, - vi kan med fordel delta på andres arrangementer. Det betyr mindre arbeid, og mindre utgifter og vi knytter gode kontakter. Det er fortsatt en utfordring å få personalet til å være med. Det er også vanskelig å få dem til å huske på arrangementene og hjelpe beboerne som har meldt seg på arrangementer slik at de er klare når vi kommer for å hente dem. Dette er noe vi jobber med hele tiden, og vi prøver stadig å forbedre rutinene og finne gode løsninger. Vi inviterer stort sett bare beboere fra én institusjon på hvert arrangement nå (gjelder ikke livsgledeuka!). Vi har erfart at det er bedre å ha med en

litt mindre gruppe hver gang, og vi prøver å ha en ledsager til hver av de som har behov for det. Dette gir en bedre opplevelse for både den eldre og ledsageren. Vi bruker elever fra v.g.1 Helsefag som ledsager på arrangementer i livsgledeuka. Så bruker vi elevene på v.g.2 resten av året. Det betyr at mange blir med første gang i livsgledeuka i juni. De elevene som da fortsetter på vg.2 blir så med året etter. Styremedlemmene er stort sett med som ledsagere på alle arrangementene. I tillegg har vi en gruppe ledsagere/sjåfører vi kan kontakte etter behov. Vi har 2 pensjonerte sjåfører som stort sett stiller opp og kjører kommunens busser til arrangementene våre kvelder og helger. På ukedagene bruker vi kommunens sjåfører. Ellers leier vi Grimstad maxi taxi etter behov. Vi har nå flere styremedlemmer enn noen gang. Flott å være flere til å dele på oppgavene, ikke minst i forhold til alle arrangementene. Vi er opptatt av at det skal være kvalitet på alle arrangementene våre. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltagerne på de ulike arrangementene. Vi opplever også at vi har et «godt rykte på byen»! Veldig mange vet om oss nå, og gir uttrykk for at vi gjør et godt arbeid. Det er hyggelig!


Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Oslo

Styret 2011 Leder: Benedikte Piirainen Kasserer: Camilla Pedersen Styremedlem: Anette Sæthre Styremedlem: Hilde Strand Styremedlem: Cathrine Dreggevik Styremedlem: Tone-Lise Slåttum Arrangementer Januar Møte med sykehjemsetaten hvor det ble inngått avtale om samarbeid med Akerselva sykehjem. Februar Årsmøte for lokalforeningen med samlet styre med planlegging av mål for året. Første møte med Akerselva sykehjem.

Kasserer: Per- Gunnar Olsen Sekretær: Bente Svartsund Styremedlem: Siv Johnsen Varamedlem: Johan Hansen Varamedlem: Bjørg Heggen Det har vært avholdt 8 styremøter / arbeidsmøter, i tillegg til årsmøtet. I 2011 har vi mottatt i gaver /sponsorinntekter følgende : Odd Fellow Lofotkjeden: Kr. 8000,00 Pensjonistuniversitetet: Kr. 1000,00 Vitusfondet: Kr. 7000,00 Marialogen: Kr. 1000,00 K. Paulsen: Kr. 5000,00

jonister. Det var 81 stk. som dro med fergen til Skrova. Dagen startet grått, men utover dagen ble det et nydelig vær. Vi hadde en flott tur med ferga , og i Skrova sto privatbiler klar til å kjøre pensjonistene til ungdomshuset. Der ventet en komite på 16 stk. som sto for grilling og servering.Tilsammen deltok det 106 stk. Vi serverte hvalburgere som vi hadde fått sponset fra Ellingsen og potetsalat fra Rimi. Etter maten var det sjokoladepudding med vaniljesaus og kaker til kaffen. Vi hadde med Flamingo som sto for dansemusikken. 2 november: Høstfest på Marithaugen. Det var påmeldt 24 brukere , som kom til et vakkert høstpyntet bord. De fikk servert saltkjøtt med tilbehør, sjokoladepudding til dessert. Vi hadde allsang og Torgeir sto for musikken.

Vi har også søkt Gjensidigestiftelsen om økonomisk støtte, men fått avslag. Likeså legatmidler fra Else og Egil Fianes for eldre i Kabelvåg, ved årets slutt har vi ikke mottatt svar.

8. November: Ellen Horns fremstilling av Sigrid Undset. De 5 brukerne fra Omsorgsenteret og hjemmeboende hadde en uforglemmelig opplevelse. Dette var et samarbeid med Den kulturelle spaserstokk.

April Presentasjon av lokalforeningen Livsglede for Eldre Oslo på sykehjemsetaten for aktivitørene for de kommunale sykehjemmene i Oslo.

Arrangementer 5 januar: JULETREFEST PÅ SVOLVÆR OMSORGSENTER. God gammeldags juletrefest med gang rundt juletreet, sang og musikk. Servering av sjokolade og julebrød, besøk av nissen. Brukere fra sykehjemmet ,omsorgsboligene og hjemmeboende deltok. Antall 40 stk.

15. desember: julebakst på Svolvær omsorgsenter. Det var 7 brukere som kom til kakebaking. Ei trivelig førjulsstund for alle . De hadde ikke glemt sine gamle kunster, det ble trillet og kjevlet ut julekaker. Nybakte kaker smakte fortreffelig, og alle fikk med seg av baksten hjem.

Mai Styremøte med planlegging og gjennomgang av årsbudsjett og regnskap til Stiftelsen.

28 mars: Da Capo i Lofoten kulturhus. Det deltok 14 brukere. Vidar Lønn Arnesen fikk alle med seg på allsangen. Ei trivelig stund både for brukere og ledsagere.

Juni Styremøte og sommeravslutning for lokalforeningen med planlegging av sommerfest for Akerselva sykehjem.

14 mai : Fjøsbesøk på Laupstad. Vi hadde med tre brukere fra Marithaugen sykehjem og fire brukere fra Svolvær omsorgsenter. En flott tur for alle som var med. Å få holde de nyfødte lammene var nok en opplevelse som skapte minner for alle. Etter fjøsbesøket ble vi invitert inn på nydelig bløtekake og kaffe. En liten sherry fikk de som ville ha, til kaffen.

Mars Regionsmøte med Anita fra Stiftelsen. ”Bli kjent kveld” med Akerselva sykehjem.

Juli Sommerfest for Akerselva sykehjem. September Rekruttering av nytt styremedlem Cathrine Dreggevik med møte. Styremøte med planlegging av den internasjonale eldredagen m.m. Oktober Deltakelse på den internasjonale eldredagen i rådhuset i Oslo. Rekruttering av nytt styremedlem Tone-Lise Slåttum med møte. Årskonferanse 2011 på Sola. November Styremøte med planlegging av ”julevandring” på Norsk Folkemuseum. Desember Julevandring på Norsk Folkemuseum med pasienter fra Akerselva sykehjem. Økonomi Lokalforeningen fikk midler fra Vitusfondet, samt fått vervet én ny livsgledevenn

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Vågan Styret Leder: Ragnhild Nygaard Nordby Nestleder: Torgeir Pettersen

20 og 21 juni : Livsglededager torvet i Svolvær. Åpent formiddagsarrangement med trekkspill, gitar og allsang. Salg av kaffe og vafler. Godt besøkt av pensjonister fra hele kommunen. På kvelden var det fest i teltet. Det var påmeldt 90 pensjonister og 40 ledsagere. Det ble servert nydelig lapskaus og marsipankaker. Kakene hadde vi fått sponset fra bakeriene i byen. Etter maten var det underholdning av Ann Harriet, dette til stor glede for oss alle. Latteren satt løst og folket koset seg med allsang og dans. Dagen etter avsluttet vi livsglededagene med andakt på Svolvær Omsorgsenter. Dessverre tillot ikke været at vi kunne holde andakten ute i hagen, så vi måtte ha den i kantinen. Vi serverte nystekte vafler til kaffen, noe alle satte pris på. Prest Meling holdt en fin andakt og med seg hadde han Terje Brun som spilte på piano. Det var 39 brukere som deltok på andakten, en fin avslutning på Livsglededagene. 25 august: Utflukt til Kalle. Vi hadde 5 brukere med fra Omsorgsboligene på Marithaugen, 2 fra Omsorgboligene på Svolvær omsorgsenter og 1 hjemmeboende. En nydelig augustdag med strålende sol. Vi grillet pølser på bålet og kokte kaffe i svartkjelen. En duft av nykokt kaffe vekket mange minner om utflukter i marka. Allsang rundt bålet skapte også god stemning. 21 september: Utflukt til Skrova. Åpen utflukt for alle pens-

Vår og sommer: I tillegg til disse aktivitetene har sykehjemsgruppene på Svolvær omsorgsenter hatt tilbud om spasergruppe, noen i rullestol og andre med rullator. Dette har fungert etter en turnus i sommerhalvåret, fordelt på tre sykehjemsgrupper. Brukerne har kjøpt seg is og koset seg i godværet, sett på folkeliv og fått mulighet til å komme seg ut i frisk luft.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Randaberg Styret 2011 Leder: Elsa Vistnes Kasserer: Rigmor Waage Kristiansen Sekretær: Klara A Enoksen Styremedlem: rep.fra Lions: Tor Wilhelmsen Styremedlem: Gudrun Haugvaldstad Varamedlem: Thomas Madland

Styret har hatt 7 styremøter, samt årsmøte og behandlet 58 saker. Styret har også hatt flere arbeidsmøter i forbindelse med Livsgledeuka/Eldrefestivalen. Representasjon Elsa Vistnes, Rigmor Waage Kristiansen og Gudrun Haugvalstad representerte Livsglede for eldre på Randaberg under landsmøte for Stiftelsen 28. – 30. oktober, på Sola. Arrangementer Livsglede for Eldre hadde utenom Livsgledeuka, 4 arrangementer i 2011. Livsglede for Eldre-uka inneholdt 13 forskjellige arrangement. Mellom 800 – 1000 har deltatt!

drag om “livsglede i hverdagen”. Thomas Tvedt sang flere sanger, veldig flott. Børge Solvik hadde en hilsen fra Eldrerådet, for øvrig hans siste oppdrag som leder der. Ble servert hjemmebakt. Til sammen ca.80 frammøtte. Etterpå var det guidet busstur i bygda v/Halldis Jaatun. Ca. 20 stk. deltok. Tirsdag: Livsglede. Trim – velvære – humor. Randaberghallen. Åpnet med gladtrimmen hvor 42 stk. deltok. 2 store fløtekaker fra hjemmebakeriet, samt frukt og kaffe. Helsetorget hadde stand. Halvor Ingebrethsen holdt foredrag med tema: Ajaxfortellingens humor og forkynnelse. Til sammen 80 fremmøtte. Kl. 1900: Gapahuken med grilling og trekkspillmusikk v/ Martin og Idolf. God stemning, men været var ikke på vår side. Ca. 20 fremmøtte. Onsdag: Livsglede – livet ut. Vardheim Bo- og servicesenter. Nyvoll barnehage deltok med sang. De var iført t-skjorter hvor det var skrevet: Jeg er livsglede for eldre. Hans Petter Hansen og Odd Kåre Bjerga deltok med sang og spill i ca. 1.time, veldig kjekt. Vardheims populære gryterett ble servert/solgt på kafeen. Over 100 fremmøtte. Kl. 1500: “Finn et strå og heng dem på”, v/Kristine Mostøl og Beena K. Karpisova. Ca. 60 fremmøtte. Demo.varer fra Vitus Apotek, Nevermann m/ Enjo filler og Anny Bø med kosmetikk og porselen. Liv Bodil Sæland masserte hender til fornøyde kunder. Kl. 1730: Bokprat på biblioteket v/Kari Austenå. 20 stk. fremmøtte. Torsdag: Livsglede mellom grensene. Arne Garborg og Jæren. Turen gikk til Sivdamsenteret hvor vi fikk kaffe og kake, videre til Knudaheiå og Holmavatn, hvor det ble servert middag. 46 deltakere. Kl. 1900: Helselagsbasaren. 130 frammøtte. Fredag: Bedriftsbesøk på Ranso. Fikk servert kaffe og kringle. 35 frammøtte. Kl. 1830: Konsert i Randaberg kirke. Ahmed og mannskoret VSOP deltok, samt Sola kammerkor. 85 frammøtte. Lørdag: Fest på Viste. Reidar Jonassen spillte. 61 stk. deltok. Søndag: Livsgledegudstjeneste i Randaberg kirke. Prost Aano, Elsa leste dagens tekst. 5 dåpsbarn fikk hver sin Livsglede tskjorte. Fremmøtte på Livsgledeuka: Ca. 600!! Da er ikke gudstjenesten medregnet. Juleverksted: Søndag 4.desember kl. 1400 - 1800 ble vi bedt om å holde juleverksted i regi av Handelsforeningen i Randaberg. Tegnekonkurranse og julegrøt ble servert. 20 frammøtte. Frelsesarmeens julekonsert: Konserthuset, søndag 4.desember. Vi hadde 25 billetter, fordelt på Vistestølen, Vardheim og 3 stk. boende hjemme. 5 hjelpere. Veldig flott konsert og fornøyde deltakere. Asbjørn Johansen var sjåfør på bilen tilhørende Vardheim.

Livsgledeuka/Eldrefestivalen 10. – 16.oktober 2011. Vi hadde 13 forskjellige arrangement. Vi fikk hjelp av frivillige og Gladtrimmen. Arenaen for Livsgledeuka var i Randaberg, samt en tur til Garborgheimen.

Busstur: Mandag 5. desember deltok vi på busstur i distriktet, regi av Randaberg demensforening. Regionsmøte: Vi avholdt regionsmøte 31.mars i Sr-bank sine lokaler. Anita Trondsen kom fra Kristiansand, samt Sola og Strand. Serverte pizza.

Mandag: Livsglede – lev livet – ut. Forsamlingshuset. Offisiell åpning av ordfører Bjørn Kahrs, hans første offisielle oppdrag som ny ordfører i bygda. Prost Kjetil Aano holdt et godt fore-

Avsluttet året med styremøte på Viste hotel, der vi skrev julekort til sponsorene våre, samt fordelte lys (kjøpt på Ranso) til de nærmeste medarbeiderne/støtte.


Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Moss

Styremøter Det gamle styret gjennomførte flere styremøter. Det har vært avholdt et styremøte i desember med det nye styret på Søreide Sykehjem Aleris

Vi har til nå kun hatt et styre med to medlemmer, og det er vanskelig å gjøre mye når vi er så få. Siden vi kun er to, har vi dessverre ikke hatt noen aktiviteter i 2011.

Medlemmer Lokalet laget har pr 31.12 11 ingen kjente betalende medlemmer og under 5 Livsgledevenner. Stiftelsesdato Lokalforeningen for Livsglede i Bergen ble stiftet 16.1 2008 med nytt Stiftelsesmøte avholdt 14.02 2011 .

I LfE Moss har vi i 2011 besluttet å legge ned lokalforeningen etter å ha vært aktive siden 2008. Denne vil bli erstattet av Livsglede for Eldre i Rygge.

Tone Nordang Pettersen vil muligens fortsette som webansvarlig i LfE Rygge, mens Hege Bjerke fratrer helt.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Bergen Styret 2011 Fra 14.02 2011: Leder Kari Huun Monsen Inger –Johanne Titlestad Jahn Lisa Gjøsund Eivind Hjelle Marit Wassbrekke Mads Huun Michalsen Øystein Jahn Gitte Kloster Katrine Seim Vivian Børsheim Kristin Rivedal Yndestad

Endring i styret 15.05 2011: Leder Kari Huun Monsen Inger –Johanne Titlestad Jahn Lisa Gjøsund Eivind Hjelle Marit Wassbrekke Henriette Rødland Øystein Jahn Gitte Kloster Katrine Seim Vivian Børsheim Kristin Rivedal Yndestad Styret ble oppløst og Lokalforeningen foreslått nedlagt sommer 2011. Nytt styre fra 9.12 2012: Konstituert Leder: Kate Blummenfelt Webansvarlig: Camilla Torgersen Sekretær: Kristin Rivedal Yndestad

Samarbeid Det gamle styret hadde laget kontaktlister på mail og opprettet ulike kontakter. Det nye styret av 14.12 2011 har prøvd å gjenopprette kontakt med tidligere kontakter / samarbeidspartnere som Lions Student Bergen, Røde Kors besøkstjeneste, sykehjem i Bergen, Verdighetssenteret, Den nasjonale Scene, Vitus apotek. 15.09 besøkte Leder for Lokalforeningen Stiftelsen Livsglede for Eldres kontor i Frivillighetens hus i Kristiansand, fikk hilse på flere medarbeidere og fikk høre om ”Vitusdilten”som skulle være senere samme dag. Dette gav inspirasjon. Leder for Lokalforeningen har hatt mye kontakt på mail med Anita Trondsen, Stiftelsen. Hun har gitt oss mye kunnskap og oppmuntring. Dette har vært veldig viktig i vår jobb med å få Lokalforeningen i Bergen til å bestå. I desember hadde Leder for Lokalforeningen møte med to representanter fra Lions Student Bergen på Bergen studentsenter for mulig samarbeid i 2012. Det nye styret har prøvd å videreføre tidligere tanker og tiltak ,men samtidig synes vi det er viktig å tenke nytt. Vi har stilt spørsmål om hvorfor lokalforeningen ble foreslått nedlagt og hvorfor alle styremedlemmene ikke ønsket å fortsette. Vi har stilt spørsmål om hvorfor det på nåværende tidspunkt ikke er nært samarbeid med sykepleiehøgskolene.

Vi ønsker å jobbe for at Livsglede for Eldre i Bergen skal bestå, videreutvikles, ” blomstre”,bli kjent og anerkjent i byen. Vi trenger sårt flere styremedlemmer som kan fylle viktige funksjoner som kasserer, markedsføring, sponsorkontakt, ledsager/ ” Gule Engler”ansvarlig ,transportansvarlig, nestleder . Nye kontakter ,Sixt Bilutleie og Vitus apotek Nordstjernen ble kontakte og det ble gjennomført møter med de. Brev med invitasjon til samarbeid og forespørsel om møte ble november 2011 sendt til Bergens nye Ordfører Trude Drevland og vi fikk invitasjon til møte med henne 18.1 2012. Etter anbefaling fra Anita Trondsen har Leder for Lokalforeningen meldt seg på Verdighetskonferansen mars 2012 for nettverksbygging og profilering. Ledsagere Mail listen for ” Gule Engler” i Bergen inneholder ca 25 navn. Disse fikk sommer 2012 beskjed fra forrige styret om at Lokalforeningen for Livsglede For Eldre i Bergen skulle nedlegges. En tilbakemelding ble gitt på mail (fra nåværende Leder som synes det var synd hvis Lokalforeningen skulle nedlegges.) Det har Ikke vært kontakt mellom ” Gule Engler” og det nye styret i Lokalforeningen på slutten av 2011. Bevisst har vi avventet til 2012. Økonomi Lokalforeningen fikk i 2011 følgende tilskudd: 15.3 2011 10.000 kr i oppstartsmidler fra Vitusfondene via Stiftelsen Livsglede for Eldre.

joner og brosjyrer på apoteket. Apoteket skal sende ut invitasjon til Temakvelden på mail til deres samarbeidspartnere i hjemmetjenesten. Leder for Vitusapoteket Nordstjernen skulle informere ledere på de andre apotekene. 25 stk ”Livsgledekalendere 2012” ble kjøpt inn i profileringsøyemed og utdelt til Vitusapotek, Sixt bilutleie, styrere på sykehjem og planlegges utdelt til sykepleiehøgskolene, samarbeidspartnere og foredragsholdere. Hjemmesiden vår skal oppdateres. Facebooksiden har 83 tilhengere og den blir nå jevnlig oppdatert, men foreløpig lite besøkt. Arrangementer Det Gamle styret arrangerte 28.3 2011 Teatertur til ” Peder påske” på Den Nasjonale Scene med 4 rullestolbrukere fra Betanien sykehjem og 3 ledsagere/sjåfør. Transport til/ fra teateret var med lånt bil, egnet for rullestoler ,fra Christigården. Folkemøte i Bergen Rådhus ble arrangert 12.4 2011 av det gamle styret med få deltagere. 25.5 11 stod to av det gamle styrets medlemmer på ”stands” på Lagunen kjøpesenter for verving av ” Gule Engler” og Livsgledevenner. Det hadde vært lite folk og lite respons denne dagen.

9.06 2011 innvilget 3000 kr fra Bergen Kommune/ Byrådet til eldreformål.

Planlagt ” Tur med Statsraad Lehmkuhl” ( juni )” Tur til Arboreet” (august), ”Foredrag Bryggen”(oktober) og ”Julekonsert Johanneskirken ”(desember) ble ikke gjennomført som oppsatt på Aktivitetsplanen for 2011 da det gamle styret sommeren 2011 foreslo nedleggelse av Lokalforeningen for Livsglede For Eldre i Bergen.

Da undertegnede, nye leder overtok Livsglede for eldres kontoer i Fana Sparebank var det 5995 kr på brukskonto og kr 5000 på plasseringskonto.

Det kommende styret ved Camilla Torgersen og Kate Blummenfelt fikk tilbud om og deltok på Årskonferansen på Sola 28.10-30.10 2011. Dette ga inspirasjon og var veldig lærerikt.

Desember 2011 mottok Lokalforeningen 1400 kr fra Vitusfondene via Stiftelsen til påmeldingsavgift for Leder på Verdighetskonferansen som arrangeres av Verdighetssenteret i Bergen 16-18.3 2012.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Kristiansand

13.4 2011 2000 kroner i oppstarttilskudd fra Fana og Ytrebygda Kulturkontor.

31.12 2011 står det kr 3684.50 på Brukskonto og Kr 5012 på Plasseringskonto. Totalt 8696.50 med renteinntekter. PR Lokalforeningen har ” Rollers” som hadde blitt brukt av det tidligere styret på Folkemøte i Bergen Rådhus og ved ”stand” på Lagunen kjøpesenter. Det gamle styret hadde kontakt med media (aviser,radio)med blant annet et intervju med Leder i Bergens Tidende. Utdeling av 25 ” Livsglede Korktavler” til 25 av byens sykehjem ble påbegynt i desember 2011. Tavlen inneholder Brosjyre om Stiftelsen, Livsgledevenn, kontaktinformasjon til Lokalforeningen og invitasjon til Temakveld 31.1 2012. Leder kom uanmeldt , ble godt mottatt og fikk snakke kort med flere styrere som også ville informere ansatte og sine ledergrupper. Invitasjon til Temakveld ” Verdig alderdom?” med Stein Husebø 31.1 2012 ble påbegynt sendt ut på mail i desember. Vi fikk avtale med Vitus apotek Nordstjernen om oppslag av invitas-

Styret 2011 Leder: Camilla Rasch (Til dags dato) Nestleder: Gro Christiansen (Til september 2011) Sekretær: Linn-Kristin Flø (Til september 2011) Kasserer: Hanne Langemyr (Til september 2011) Sponsoransvarlig Camilla Rasch: (Til januar 2012) Styremedlem: Torunn Augland (Til september 2011) Styremedlem: Solveig Andersen (Til september 2011) Ledsageransvarlig: Frida Larsen (Til januar 2012) Styremøter Antall: 10. Sted: «Hos naboen» og «Per Kokk»

Foredrag Antall: 3 (se aktivitetskalender for ytterligere informasjon) Medlemmer Antall: 15 betalende «livsgledevenner» per 21.11.11 Stiftelsesdato Lokalforeningen i Kristiansand ble stiftet 09.01.2007 Samarbeid Hjemmesykepleie: Liten kontakt


Sykehjem: Arrangementer utenom Livsgledeuka er tilrettelagt for sykehjem i Kristiansand kommune (som rulleres på)

menter, i tillegg kommer «Vitusdilten» som arrangeres hver torsdag.

Næringsliv: God kontakt med sponsorer og andre forretninger som har vært med å bidratt.

Mai: Lunsj på Scandic hotel med Ternevig sykehjem (40 personer)

Kristiansand kommune: Vært i kontakt, viser minimal interesse for å bidra.

August: Livsgledeuka (se over)

Media: Vi har hatt kontakt med ulike aniser, blader, radio og tv. Ledsagere: Både elever, studenter, private frivillige, pårørende og fra bedrifter. Økonomi Lokalforeningen er avhengig av næringslivet og andre gode støttespillere som bidrar økonomisk til vårt arbeid. Samarbeidspartnerne vi har støtter oss både økonomisk og med midler vi trenger. Ellers har vi økt vår økonomi ved å søke på fond, rekruttert for «Livsgledevenner» og solgt kalendere. Ledsagere Helse -og sosial elever fra Kristiansand Katedralskole Gimle har deltatt på «Julevandring» og hjulpet til med å selge kalendere. Helsefagarbeider elever fra Kvadraturen skolesenter har deltatt på ulike arrangementer under Livsgledeuka. Sykepleiestudenter fra Universitetet i Agder har deltatt på ulike arrangementer under Livsgledeuka. Andre frivillige har deltatt under ulike arrangementer hele året. Rekrutering Vi har rollups oppstilt på våre arrangementer. Deler ut «Livsgledebrosjyrer», programmer (5.000 stk) og plakater (300stk) for Livsgledeuka. Sender invitasjon på mail til sykehjem og hjemmesykepleie og holder kontakt på telefon. Informerer media. Media Media har både vært med på ulike arrangementer og gitt oss gode priser på annonser. Vi har samarbeidet med: Kristiansand avis, Fedrelandsvennen, Ferieavisen, TS-avisen, sørlandsavisen, Radio Sør og NRK Sørlandet (lokal tv). Livsgledeuka Alle eldre over 65 i Kristiansand er invitert til å delta. Uka besto av syv arrangementer; Åpningskonsert (350 personer), «Vitusdilten» (30 personer), Rally-kjøring (30 personer), Dansekveld (150 personer), Start-kamp (ingen personer), Mineralparken (50 personer) og Skalldyrfest (350 personer). Omtrent 1000 eldre, deres pårørende og ledsagere fikk glede av Livsgledeuka. Arrangementer Vi har arrangert fire arrangementer retter mot ulike sykehjem utenom Livsgledeuka, til sammen i 2011: elleve arrange-

September: Lunsj på Scandic hotel med Stener Heyerdahl -og St. Josephs sykehjem (40 personer) Desember: Julevandring med Elvegata sykehjem (40 personer). Julefest på Vågsbygdtunet sykehjem (60 personer) Hele året: hver torsdag, «Vitusdilten» Vitusdilten: En times spasertur i regi. Av Vituapotekene i Kristiansand. Den har blitt arrangert hver torsdag fra 11.00-12.00 for alle eldre over 65 år som ønsker å delta. Transport Under Livsgledeuka har vi gratis transport med Agder taxi. Ellers bruker vi Sixt bilutleie der vi trenger transport til arrangementer. Sykehjem Sykehjemsoversikt i Kristiansand kommune: - Bispegra omsorgssenter - Elvegata omsorgssenter - Grimtunet sykehjem - Kvales Minne sykehjem - Presteheia omsorgssenter - Randesund sykehjem - St. Josephs sykehjem - Stener Heyerdahl omsorgssenter - Straitunet sykehjem - Strømme sykehjem - Ternevig sykehjem - Valhalla omsorgssenter - Vågsbygdtunet sykehjem I år har vi arrangert fire ulike arrangementer for fem av Kristiansands tretten sykehjem (*sykehjem markert med fer skrift har deltatt på arrangement, utenom ”Livsgledeuka”). Styret 2012 består av: Leder: Camilla Rasch Nestleder, media- og webansvarlig: Jan Erik Buarøy Ledsageransvarlig: Linda Rasch Ledsager –og webansvarlig: Cathrine Andersen Økonomiansvarlig: Alexander P. Furnes Sponsoransvarlig: Yvonne Larseng Sekretær og sponsoransvarlig: Janni Severinsen Sponsorveileder*: Øyvind Lindseth *Er ikke registrert i Brønnøysund, av personlige årsaker

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Lindesnes

Styret 2011 Leder: Lise Vea Nestleder: Mona Andersen Kasserer: Melvin Kleiven Sekretær: Marit Djuvik Haaland Styremedlemmer: Gwen Gill, Gloria Knutsen, Torild Persson, Veronica Johannesen, Magnus Midling Jensen og Martha Kristine Eskeland.

Årsmøte ble holdt 9.2.11 hvor 6 personer var til stede. Årsrapport og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Vedtekter for lokalforeningen ble også godkjent.

Styremedlem: Maiken Salvesen Skjørten Styremedlem: Alf Erling Carlsen Styremedlem: Martine L.Tørressen

Styremøter Det er avholdt 4 styremøter. På disse er tiden gått med til å planlegge de forskjellige arrangementene vi har hatt. Innternt i styret er Torild Persson valgt til ledsageransvarlig og Magnus Midling Jensen til PR-ansvarlig. Styret har også behandlet diverse søknader om støtte.

Styremøter Der har vært avholdt 6 styremøter. Styremøtene avholdes på Mandal Sykehjem.

Årskonferansen på Sola Fra vår lokalforening deltok Lise, Melvin, Magnus, Mona, Marit og Torild. Vi stilte faktisk med flest representanter av alle lokalforeningene. Dette var en flott konferanse og inspirerte til å fortsette i arbeidet. Arrangementer Vårfesten på Lindesnes omsorgssenter samlet 60 deltakere. Vi fikk besøk av Frode Moltemyr og Åge Solem fra Arendal, samt Åse Lene Tobiassen fra Spangereid. I tillegg til at musikerne sang solo ble det også mye allsang som de eldre satte pris på. Som vanlig ble det servert kake og kaffe. Sommerfest på Scandic Lindesnes. Her var vi 130 samlet og med sang av Kjell Elvis ble det liv og røre denne kvelden. I tillegg hadde vi besøk av Amcar-klubben samt Tempo-klubben. De eldre fikk anledning til en tur i de gamle bilene samt se på de gamle mopedene. Kveldens store overraskelse var at Scandic Lindesnes spanderete grillmat på alle deltakerne. Høstfesten ble i år arrangert på Kulturtorgen på Vigeland. Vi fikk besøk av Gudny Dahlen og Lindesnes Trekkspillklubb. 80 personer møtte frem og de storkoste seg denne kvelden. Det ble også servert rundstykker, kake og drikke. Julebordet fikk vi også god respons på. Det var over 100 som hadde meldt seg på og med god hjelp av Lions Lindesnes fikk alle servert middag, dessert, kake og drikke. Med alle medhjelperne var vi nok 130 personer samlet på Vigelandsstua. Nydelig sang fikk vi av Wenche Hunsbedt Svindland og Liv Toril Hartvigsen på piano. Vigeland blandakor deltok også under allsangen. Kveldens store overraskelse var at Lindesnes Lions delte ut «Årets medmenneskepris» for 2011 til leder av lokallaget Lise Vea. Til slutt på festen hadde vi en god gammeldags basar som innbrakte over 8.000,- til lokallaget. Økonomi/gaver Takket være gaver fra Lindesnes Røde korst kr. 20.000,-, Den kulturrelle Spaserstokken kr. 17.000,- og Vitus apotek kr. 7.000,- har lokallaget god økonomi. Vi kjører en lav deltakeravgift på arrangementene våre og har fått til et samarbeid med Den kulturelle Spaserstokken også for 2012 hvor de støtter sentralen med kr. 5.000,- pr. arrangement til honorar musikkutøver. Egenkapital pr. 31.12.2011 er kr. 47.384,-.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Mandal Styret 2011 Leder: Alf Erik Andersen Nestleder: Wibeke Kjonerud Sand Sekretær: Edith Stulien Styremedlem: Rebekka Syvertsen Styremedlem: Helge Wiik Styremedlem: Jan Johannessen Styremedlem: Tommy Lie Frydenes

Stiftelsesdato Livsglede for Eldre i Mandal ble stiftet høsten 2010. Registrert i Brønnøysund registrene 3.1.11 Ledsagere Lokallaget har stort sett brukt ledsagere fra Mandal VGS og Frivilligsentralen. Økonomi Lokallaget har fått støtte på kr 15.000 fra LFE sentralt og 5000,- fra næringslivet i 2011. Det har kun vært 1 arrangement som har kostet penger for lokallaget. Arrangementer Det har kun vært avholdt 2 arrangement i regi av lokallaget. April 2011 ble det avholdt Kjell Elvis konsert på Sykehjemmet med ca 100 deltakere og ledsagere fra Mandal VGS. I Juni ble det avholdt båttur med ca 80 deltakere. Turen var sponset av næringslivet. Av ulike årsaker har det høsten 2011 ikke vært avholdt styremøter eller andre aktiviteter.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Nesna Styret 2011 Leder: Tony Øwre Nestleder/ kasserer: Emmelin Edvardsen Sekretær: Hanne Marte Remhaug Styremedlem: Kathrine Hansen Sponsoransvarlig: Camilla Olsen

Styremøter Der har vært avholdt 10 styremøter. Styremøtene har vært avholdt hjemme hos leder og nestleder. Det har vært god oppslutning på møtene, noe som er en forbedring fra 2010. På styremøte 05.03 deltok også utviklingskoordinator Elin Anita Verdal og koordinator Anita Trondsen. Dette var i forhold til samarbeidsavtalen med KVN som ble en Livsgledeskole. Medlemmer Lokallaget har i 2011 (per 16.11.11) 12 betalende medlemmer. Dette er en inntektskilde vi ser potensial i og bør jobbe videre med i 2012. Stiftelsesdato Lokalforeningen ble stiftet den 6. august 2010 Samarbeid Igjennom 2011 har vi i lokalforeningen hatt et tett og godt samarbeid med livsgledeskolen KVN, da vi har planlagt og gjennomført flere arrangement sammen. Lokalforeningen har et tett samarbeid med Nesna sykehjem, og har satt fokus på beboerne som bor der. Vi har også fått et godt samarbeid med Nesna kommune, som ser på Livsglede for eldres arbeidet som et godt supplement til arbeidet som ellers utøves


for de eldre i kommunen. De har stilt seg positivt til prosjektet og har i løpet av 2011 bedratt med 50.000 kr som kommer de eldre til gode. I 2012 ønsker vi å opprettholde det gode samarbeidet med KVN, kommunen og Nesna sykehjem, men også knytte et tettere samarbeid med Nesnatunet og omsorgsboligene i havna.

Tananger bo- og hjemmetjenester (Tabo). Der har vært blandet oppslutning på møtene, da alle bortsett fra ett medlem er i skiftturnus.

Ledsagere I 2011 har vi hatt god hjelp av Livgledeskolen KVN. Elever ved vg1 Helse og sosialfag har vært med som ledsager. Ellers er det verd og trekke frem at vi har fantastiske ledsager som stiller opp som frivillig under arrangement. Livsglede for Eldre på Nesna har 11 registrerte ledsagere utenom elevene fra KVN. Økonomi Livsglede for eldre har god kontroll på det økonomiske, og føler vi har en sunn økonomi. Vi ønsker at mest mulig av midlene som kommer inn skal komme de eldre til gode. Som tidligere nevnt har Nesna kommune vært en sentral støttespiller og gjort at vi slipper å tigge om midler hos de små bedriftene. I tillegg kan vi nevne at vi fikk inn 6.000 fra KLP og 15.000 fra Storebrand. Per 01.01.2012 hadde lokalforeningen 64.885 kr på konto.

Stiftelsesdato Livsglede for Eldre i Sola ble stiftet 26. august 2008.

Arrangementer Våre arrangementer har i hovedsak dreid seg om å aktivisere beboerne ved Nesna sykehjem, har vi brukt og hatt enkelte arrangement som har vært åpen for alle eldre i kommunen. Dette ser vi på som et forebyggingsarbeid i mot at flere eldre skal bli for mye sittende alene hjemme. Så langt som det er mulig, er våre arrangement også lagt til rette for rullestolbrukere (tall i parentes er antall som har deltatt på arrangementet). Livsglede for Eldre har i 2011 gjennomført to livsgledeuker. En uke i mai og en uke i slutten av november. Begge ukene besto av 5 dager med aktiviteter. Vi opplevde at uken i mai hadde bedre oppslutning enn uken i november. Men alt i alt var begge ukene vellykket. I løpet av 2011 har Livsglede for Eldre arrangert: Påskeforberedelser (10), velværedag på sykehjemmet(25), gårdsbesøk (40), massasjedag (40), konsert med Jørn Hoel (100), avsluttningsmiddag (30), tur til friluftsområdet Bjørndalen (5), Hawaiiparty (40), Sangstund (10), formiddagscafe (10), trim for eldre (20), kurs om diabetes (7), marked på museet (20), gammeldags juletrefest (80), lysmesse i Nesna kirke(3). Det vil si at i år har Livsglede for eldre på Nesna har hatt 15 ulike arrangement i løpet av 2011.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Sola

Styret 2011 Leder: Idar Møller Nestleder: Anne Kari Rolfsvåg Kasserer: Renate Kristiansen Sekretær: Guro Thun Styremedlem: Ingrid Kartveit (Foto ansvarlig) Styremedlem: Linda Møller Torkelsen (til sommeren 2011) Styremedlem: Anita Genthner Styremedlem: Gøril Fosse Gjesdal Observatør: Bente Karin Rob Torkelsen (fra høsten 2011) Styremøter Der har vært avholdt 10 styremøter. Styremøtene avholdes på

Medlemmer Lokalet laget har pr 31.12.11 52 betalende medlemmer.

Samarbeid Lokallaget har et meget godt samarbeid med ledelsen på Sola sjukeheim, Soltun bo- og hjemmetjenester og Tananger bo- og hjemmetjenester (TaBo) Videre er samarbeidet med administrasjonen i Sola kommune v/kommunalsjef for Levekår også meget bra, som ser på Livsglede for eldres arbeidet som et godt supplement til arbeidet som ellers utøves for eldre i kommunen. Ellers har lokallaget hatt ett godt samarbeid med reklamebyrået ”Kort & Godt” og trykkeriet i Sola kommune, som har hjulpet oss med layout og trykke plakater og lignende ved arrangement. Ledsagere Lokallaget har ett meget godt formalisert samarbeid med Jåttå vgs. som stiller med ledsagere fra Helse og sosial linjen når lokallaget har behov for dette. Videre har lokallaget, Inkludert styre, flere registrerte ledsagere. Disse er bl.a. sykepleiere og helsefagarbeidere Økonomi Lokallaget har en forsvarlig økonomi, men er avhengig av gode støttespillere som bidrar med økonomisk støtte til vårt arbeid. Normalt har lokallaget fått økonomisk støtte når der har vært behov for dette. lokallaget ønsker ikke å fremstå som ett lokallag som til stadighet “tigger” om penger. De som støtter foreningen økonomisk får alltid kopi av invitasjonene til aktiviteter. Sola kommune har alltid behandlet lokallagets søknader om økonomisk støtte positivt og har vært en stor og god støttespiller til lokallagets arbeid. I tillegg har flere bedrifter gitt gode rabatter på tjenester og varer. PR Solabladet har bidratt med god informative artikler om lokallaget, noe som i stor grad har bidratt til at foreningen har fått ett godt og positivt omdømme hos lokalbefolkningen. Forut for arrangement er der hengt opp plakater og levert ut løpesedler. I tillegg er der sendt ut elektronisk invitasjon til alle medlemmer som har oppgitt en e-post adresse. Alle som gir foreningen økonomisk støtte har mottatt kopi av invitasjonene til aktiviteter. Alle hovedarrangement er annonsert i Solabladet, gjennomsnittlig en gang per måned. Lokallaget styre har deltatt på flere møter og gitt informasjon/foredrag om LfEs arbeid. Arrangement På tross av at lokallaget arrangerer aktiviteter og lignende for eldre pleietrengende på våre 3 institusjoner, de som er på dagsentrene og andre enslige eldre, og deres pårørende og pleiere, er våre tilbud åpne for alle eldre i kommunen. Så langt som det er mulig, er våre arrangement også lagt til rette for rullestolbrukere. Livsgledeuken ble offisielt avholdt i perioden 20 - 27. august. Uken ble gjennomført med 1 aktivitet hver dag, bortsett fra søndag da vi måtte kansellere grillpartiet på grunn av

meget dårlig vær.. Alle aktiviteter var som regel full tegnet og konklusjonen fra de fleste; deltagere og arrangører var at “uka” var meget bra. Lokallaget la opp til at der skulle være aktiviteter for en hver smak. Der har totalt vært avholdt 18 aktiviteter. Disse var; 2 kvelder med Bowling for eldre, 3 besøk til Glassblåseriet på Jæren, Besøk til Norsk Oljemuseum, Tur til Køhler paviljongen på Nærbø, Fugleparken på Nærbø og Vindmølleparken på høgJæren. 3 turer til Arboret, Åpningskonsert og Revy på Sola Kulturhus med “Han innante” og Rita Fotland, 2 dagers tur til Dyreparken i Kristiansand, Bedriftsbesøk til AS Norske Shell, Tur til Høiland Gard i Erdal i Ryfylke, Tur til Landa fortidsminne, Forsand, Deltatt med stand under “Starasosa” sykkelrittet i Stavanger sentrum, Ball på Quality Airport Hotel og besøk til Marine Harvest AS på Hjelmeland. Lokallaget arrangerte i tillegg 1utenlands turer til Beijing, Kina i mars med 14 deltager. I tillegg har foreningen stått for ca 26 transporter til/fra Solrommet med beboere fra Tabo og én gang med beboere fra Soltun til grillparty ved Lutsi vannet og til Arboret. I tillegg har foreningen hatt 7 dagsturer med brukere fra dagsenteret på Tabo. Totalt har 568 deltatt på lokallagets arrangement i 2011. I tillegg kommer 130 fra Tabo som har blitt kjørt til/fra Solrommet.

Livsgledebuss I januar 2010 inngikk lokallaget en 3 årig leasingavtale av en Ford Transitt med plass til 15 personer pluss sjåfør. Denne kan også transportere 2 rullestolbrukere . Der er 4 bedrifter som sponser Livsgledebussen. En av disse bedrifter gikk konkurs i begynnelsen av året 2011, men en ny sponsor , Ditt Apotek, Sola gikk inn som ny sponsor for en 3 års periode, Livsgledebussen har bidratt til at lokallaget har kunnet tilby langt flere turer/aktiviteter enn om vi ikke hadde hatt Livsgledebussen. Livsgledebussen blir benyttet for det meste i kommunen og nabo kommunene, men har også i år hatt flere turer til Ryfylke og én tur til dyreparken i Kristiansand. En stor takk til våre sponsorer.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Farsund Styret 2011 Leder: Iren Malmo Nestleder: Leif Jarle Kristiansen Kasserer: Cecilie Jensen Haraldstad Ledsageransvarlig: Audny Sæveland Sekretær: Nancy Hansen Styremedlem: Kjell Inge Furu

Det har vært avholdt 11 styremøter. Styremøtene avholdes på Farsund Omsorgssenter. Styret har alltid manglet ett eller to medlemmer på styremøtene. Dette har imidlertid ikke ført til noen problemer da vi alltid har vært beslutningsdyktig. På


to av møtene hadde vi besøk av Koordinator Anita Trondsen. Vi i styret har hatt forskjellige syn på en del ting og på det siste møte hvor Trondsen var ble dette tatt opp. Trondsen kom for å informere om regional samling vi skal begynne med men det kom i andre rekke.Vi fikk veiledning og ting ble satt på kartet. Det resulterte i at to trakk seg ut av styret med øyeblikkelig virkning. Sponsor penger får vi inn ved å tigge penger og så søker vi på det vi kan av midler gjennom kommune og andre organisasjoner. Sanitetsforeningen i Farsund og Vanse har vært en trofast støttespiller til oss. Når det gjelder arrm . våre har styret støttet godt opp. Økonomien er bra.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Strand

ender for 2011 som medlemsmøtet sluttet seg til. Det er denne planen/kalenderen som har vært førende for arbeidet i lokalforeningen. 11. januar: Nyttårsfest Tautunet, 70 deltakere. April og mai: 4 stk ”Ut på tur” arrangement, 2 stk. med tema Bedriftsbesøk 2 stk. med tema Gårdsbesøk, 90 deltakere. 11. mai: ”Vårspretten” på Strand videregående skole, fellessamling + deltakelse i aktivitetsgrupper, 50 deltakere. 4. september: ” Ut på bøljan blå” – båttur med skoleskipet ”Gann”, 120 deltakere. August og september: 2 stk. ”Ut på tur” arrangement sammen med Ryfylke veteranbilforening, 50 deltakere.

Lokalforeningen ”Livsglede for Eldre i Strand” ble stiftet mandag 8. november 2010.

26. oktober: Aktivitetsdag ved Jonsokberget, sammen med elever fra SVS, 50 deltakere.

I vedtektene til lokalforeningen står det bl.annet:

2. november: Aktivitetsdag ved Tautunet, sammen med elever fra SVS, 40 deltakere.

”Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Strand har som formål å arbeide for at alle eldre skal ha mulighet til å få en bedre hverdag. Målsetningen skal være fokus på livskvalitet og livsglede som sykdomsreduserende og helsefremmende faktorer for eldre og deres pårørende”. Lokalforeningen har gjennom sine aktiviteter prøvd å leve opp til denne målsettingen. Lokalforeningen i Strand har pr. i dag 21 betalende medlemmer/livsgledevenner, mens ytterligere13 står oppført på vår medlemsliste. Lokalforeningen er registrert i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Styret 2011 Dette styret ble valgt på stiftelsesmøte 8. november 2010 og på ”et medlemsmøte med årsmøtesaker” 21, februar var det enighet om at styret skulle fortsette fram til årsmøtet 2012. Leder: Edvard Kr. Tungland Nestleder: Odd William Bøe Sekretær: Nina Vervik Eie Kasserer: Nils Eie Styremedlemmer: Jan O. Myhre, Michelle Hølleslid, Reidun Nesvik, Anbjørg Mæland og Kristina Vargervik. De to siste er elever ved Strand videregående skole. Disse to gikk ut av styret sommeren 2011 og ble erstattet av Siri Fosså og Stine Rødne Holta høsten 2011. Styret har foretatt en intern arbeidsdeling, slik at alle i styret har selvstendige arbeidsoppgaver. Møter Lokalforeningen har hatt disse møtene i 2011: Medlemsmøte 21. februar. 9 styremøter i tråd med vedtatt Aktivitetskalender. Styret har behandlet 62 saker på disse styremøtene. I tillegg har det vært avholdt flere planleggingsmøter knyttet til gjennomføring av ulike aktiviteter så som ”Ganntur” og andre. Disse møtene har ikke omhandlet hele styret, men er gjennomført av ulike prosjektgrupper. Aktiviteter På medlemsmøte 21. februar la styret fram en Aktivitetskal-

Vi hadde også planlagt 2 stk. julebord, et for beboerne ved Jonsokberget og et for beboerne ved Tautunet. På grunn av andre arrangement ved institusjonene i tida før jul, valgt vi å flytte disse til januar måned og da kalle disse for ”Nyttårsfest”. Disse kommer med i årsmelding for 2012. Aktiviteter Strand videregående skole Livsgledeskolen Strand videregående skole og lokalforeningen i Strand har et tett og godt samarbeid, noe som styrkes ved at 2 lærere og 2 elever er med i styret i lokalforeningen. Vi vet at mange lokalforeninger og livsgledeskoler misunner oss dette! Følgende aktiviteter er gjennomført ved skolen i 2011: • Besøkstjeneste annen hver fredag • Middagsbesøk av eldre fra Tau dagsenter – 2 ganger • Ledsagertjeneste ved Eldrerådets lørdagsunderholdninger • Åpen dag – eldre invitert til skolen-mat-underholdning- omvisning • Aktivitetsdager på Tautunet – Jonsokberget. Elevene aktiviserte eldre med spill, sang, baking, velværepleie. • Ledsagertjeneste Ganntur Samarbeid Eldrerådet i Strand: har bidratt med ledsagere gjennom hele året ved kulturarrangementene på lørdager som Eldrerådet står bak. Svært gode tilbakemeldinger på dette samarbeidet. Mannequinoppvisning ved Dagsenteret på Jonsokberget; LfE bidro med ledsagere og konferansier. Over 100 frammøtte, flott markedsføring av LfE i Strand. Møte med repr. for Frikraft – frivilligsentral i regi av organisasjonen Kraftverket. Viktig å vite om hverandres aktiviteter; Frikraft kan brukes med transporttjenester derso m vi ikke klarer å dekke disse selv. Økonomi Ved årsskiftet 2010/2011 mottok vi flotte pengegaver fra Fiskå Mølle AS, Br. Jørmeland AS og Strand Forskaling AS som ble brukt til Julebord og Nyttårsfest. I tillegg mottok vi også

uventet julegave fra Ryfylke Trelast AS på tampen av 2010. Disse midlene ble brukt ved ”Gannturen”. Giverviljen har også i 2011 vært stor hos lokale bedrifter og andre. Her er en oversikt over tilskott som er regnskapsført i 2011: Strand kommune, Lions Club Strand, Strand Sanitetsforening, Coop Økonom, Sparebank 1 SR- bank, Ryfylkefondet, Vitusfondet, Ullestadfondet. Totalt bidrog disse med kr. 51.000.Ser vi på årsregnskapet for 2011, så viser dette en inntektsside på kr. 79.783 og en utgiftsside på kr. 120.082. I dette siste beløpet ligger inne et forskudd/depositum til ”Kyrosturen” på kr. 22.100 som skal tilbakeføres. Beholdningen ved utgangen av 2011 er på kr. 27.191; dersom vi summerer med utbetalt forskudd, så blir beløpet kr. 49.291. Ved årets begynnelse hadde vi kr. 65.232 ”på bok”, noe som betyr at vi har tæret litt på egenkapitalen, ca. kr. 15.941. Sånn sett kan vi si at lokalforeningen har en god økonomi. Sluttord Stor takk til alle som har hjulpet til ved ulike arrangement i regi av lokalforeningen ”Livsglede for Eldre i Strand”, dette være seg medlemmer som har bidratt som ledsagere og sjåfører eller lokale bedrifter eller andre som har støttet oss økonomisk. Takk ikke minst til lærere og elever ved Stand videregående skole som gjennom samarbeidet med lokalforeningen har vist at ”livsgledeinnsatsen” i Strand har gode vekstvilkår. Vi er utrolig stolte og glade for dette samarbeidet! Samarbeidet med SVS skal selvsagt fortsette i 2012, et samarbeid som skal sørge for ennå større ”livsglede for eldre i Strand”!

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Arendal Styret 2011 Leder fram til august 2011: Thor- Egil Eik Leder fra august 2011: Anne Eikelia Kasserer Øyvind Ødegård Knut Mørland, sluttet august 2011 Anders Brekka, permisjon fra sommeren 2011

Året startet med årsmøte i januar. Vi har hatt en del endringer i styret gjennom 2011. Leder har flyttet til Singapore, Ny leder ble konstituert, men i løpet av året trakk han seg pga studier. 3 andre fra styret har også trukket seg av forskjellige grunner, så pr 31.12.11 sitter vi bare to tilbake i styret, Anne Eikelia og Øyvind Ødegård. Det jobbes med å få flere med, vi er på gli. Vi har kanskje hatt færre aktiviteter enn andre år, men har bl.a. fått til en kulturkveld i Trefoldighet Kirkekjeller, et samarbeide mellom Livsglede for eldre og Røde kors sin internasjonal kvinnegruppe og Kia – Kristent Interkulturelt Arbeid. . En koselig kveld, men fra LFE var det bare 2 som ble med pga veldig kulde og mye snø. Været kan vi gjøre lite med. Tradisjonen tro var vi med som ledsagere når Vi over 60 arrangerte konsert med Lindesnes trekkspillklubb i april. I år, som foregående år stilte elevene fra Strømsbu opp for å hjelpe til, en flott gjeng med ungdommer.

tur med god mat og gode samtaler. Høsten hadde vi ikke så mange egne enkeltarrangementer pga endringer i styret, men den årlige “Kulturuka Vi over 60 i Arendal” (23 sept – 1.okt) deltok vi aktivt på. Gjennom året er vi med på forberedelsene ved å stille en fra styret som fast medlem i deres styre. Vi var med og representerte ved kunstutstilling, historiske vandringer og foredrag, konserter på B.O.Sentrene, og ikke minst med ledsagertjeneste til hoved- konserten i Kulturhuset. Denne samler bruker fra alle institusjonene, og vi organiserer Strømsbu studentene til å hjelpe og følge brukerne fra transporten på gateplan til konsertsalen og tilbake. Kirkekonsertene i desember tilbyr vi følge til. I år klarte vi to julekonserter i Trefoldighet, med ca 7 eldre med hver gang. En flott måte å få fram julestemningen på. Vi har avholdt 5 styremøter i 2011.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Hitra Styret 2011 Leder: Lena Marie Hammernes Nestleder: Rigmor Kristoffersen Kasserer og sekretær: Eldbjørg Broholm Styremedlem: Heidi Fjeldberg Styremedlem: Karin Forsnes

Styremøter I stiftelsesåret er det avholdt 5 styremøter (inkludert stiftelses- møtet). Det er avholdt et informasjonsmøte. Det er behandlet 27 saker. Medlemmer Lokalet laget har pr 31.12-2011, 6 betalende medlemmer. Av disse er 1 bedrift, 1. familiemedlemskap og 4 enkeltmedlemmer. Stiftelsesdato Livsglede for Eldre Hitra ble stiftet 17. mars 2011 Samarbeid Lokallaget har et meget godt samarbeid med ledelsen på Hitra Helsetun og Hjemmetjenesten i Hitra Kommune. Videre er samarbeidet med administrasjonen i Hitra kommune v/ rådmann og kommunalsjef også meget bra, som ser på Livsglede for eldres arbeidet som et godt supplement til arbeidet som ellers utøves for de eldre i kommunen. Ellers har lokallaget hatt ett godt samarbeid med sanitetsforeningene, Frivilligsentralen, andre lag og organisasjoner, kyst- museet, kulturkontor(Dkks), Lokalavisa, Vindfang, Fysak. Ledsagere Lokallaget har ett godt samarbeid med Hitra vgs. som stiller med ledsagere fra Helse og sosial linjen når lokallaget har behov for dette.

I august var det duket for vår båttur rundt Nidelva. Sol fra knallblå himmel, ca 50 påmeldte som nøt turen, trekkspillmusikk, mat og drikke. Igjen hadde vi hjelp av elevene fra Strømsbu, og fra kommunens kjørekontor. En deilig dag på sjøen.

Økonomi I bank pr 31.12.2011 står det 12.245,39 kr. Vi har ikke fått regning på taxien i forbindelse med tur til Vår Frue Kirke 6.desember. Den beløper seg på kr 6.000,-. Dvs at vi har ca kr 6.000,til rådighet fra nyåret.

Livsglede for Eldre, avdeling Arendal inviterte stiftelsen med på sommeravslutning for styret på Torungen fyr. En veldig fin

PR Livsglede for eldre Livsglede for eldre Hitra har ett godt


samarbeid med lokalavisa Hitra-Frøya. Journalister fra lokalavisa dekker våre arr. Så langt dette er mulig. I deres fravær tar lokallaget bilder og skriver tekst som oversendes lokalavisen. Lokallaget benytter seg også av et konsept som lokalavisen har utarbeidet, bestående av ulike lag og foreninger som får tilbud om egen nettside på lokalavisens nettsted. Dette kalles «Mitt Lag», der har lokallaget mulighet til å legge ut forestående arr, samt å legge det inn på kommunens kulturkalender. Det er også mulig å få lagt inn aktuelle sponsorers logo. Lokalavisen er flink til å plukke interessante saker fra «Mitt Lag» og legge disse ut som hovedsaker på lokalavisens nettsider, det betyr masse god pr. For Livsglede for eldre Hitra. Lokallaget bruker også Livsglede for eldre sine nettsider for å legge ut bilder og tekst fra arr. Vi har hatt. Årskonferanse 2 av styrets medlemmer var representert på Årskonferanse i regi Stiftelsen Livsglede for eldre i Sola. Arrangement Lokalforeningen har i år hatt 4 arr. og jobbet med 3 prosjekter. Livsglededag «Sommerfest» på Hitra Helsetun der 140 deltok, velkomstdrikke, veteranbiler, servering av god mat og Otto Nilsen kabaret m/ Lærerne fra Kulturskolen var høyde- punktene. Kino- 6 beboere fra Fillan omsorgsbolig deltok. Tur til TR. Heim 6.des- der vi var invitert av Lokalforeningen i Tr.heim til å delta på Julekonsert i Vår Frue Kirke. 3 ledsager fra styret i lokalforeningen tok maxi taxi til TR. Heim og hadde med seg 6 damer på konsert med påfølgende middag og shopping.

Livsglededag med julestemning på Hitra Helsetun 14. desember, der 137 deltok. Lærerne v/ Kulturskolen hadde konsert, storkjøkkenet hadde salg av mye god mat, Glørstad Gårdsmat hadde stand og solgte hjemmelagde varer, Sandstad NKs solgte hjemmelagde produkter og barn fra Fillan barnehage hadde underholdning avslutningsvis, til stor begeistring for de fremmøtte. Videre har lokallaget som tidligere nevnt et godt samarbeid med elevene på Helse og sosialfaglinjen v/ Hitra vgs. Vi har i år samarbeidet med elevene ved 5 ulike arr. Velværedag på Hitra Helsetun, Formiddagstreff på Melandsjø omsorgssenter, Syng med oss, og servering på julebord for beboere v/ Hitra helsetun. Prosjekter Julegaver: Lokallaget hadde i år et samarbeidsprosjekt med alle sanitetsforeningene på Hitra, der vi fikk gitt julegaver til de eldre på Hitra helsetun. Julegavene ble overrekt til ledelsen v/ Hitra helsetun på Livsglededagen 14. desember. Erindringspermer: I samarbeid med Lokallaget, Hitra vgs og Kystmuseet lages det erindringspermer for beboerne ved Hitra helsetun, med bilder fra ulike grender rundt om på Hitra samt flyfoto. Erindringsrom på Hitra Helsetun: Lokalforeningen i samarbeid med Hitra Kommune, Kystmuseet skal lage erindringsrom på Hitra Helsetun.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Vestvågøy Styret 2011 Leder: Aud Karin Larsen Styremedlem: Toril Olsen Styremedlem: Gunn Elise Johnsen Styremedlem: Gunnar Olsen Styremedlem: Anna Kristine Lindgaard Styremedlem: Inger Anna Eneberg

Det har vært avholdt 6 styremøter. Per nu har vi ingen betalende medlemmer, lokallaget har 22 registrerte frivillige som deltar etter behov når vi arrangerer ulike aktiviteter. To av våre medlemmer var på årskonferansen i Stavanger i sept. Stiftelsesdato Vestvågøy lokalforening ble startet i 12. april 2011 Samarbeid Lokallaget har samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen, helse og soiallinja 2 års studentene, lærerne her er veldig interessert i samarbeid også fremover, to barnehager der den eldste gruppen har deltatt. Godt samarbeid med de to sykehjemmene i kommunen og lederne der. Lokallaget har også godt samarbeid med de to lokalavisene i kommunen. Økonomi Lokallaget fikk oppstartsstøtte fra Vitusfondet, samt at vi søkte om støtte til et arrangement som vi fikk penger til. Vi har fått gave fra Lofoten Sparebank, Bøstad, samt støtte fra Den Kulturelle Spaserstokk. Vi satte også i gang salg av årskalender for 2012 for å ”spe” på økonomien. Vi hadde planer om stand på et kjøpesenter før jul, men dette måtte vi bare sette på vent p.g.a tidsklemma, kalenderne ankom foreninga noe sent. Det skal for 2012 jobbes opp mot sponsorer til lokal- foreninga. Arrangementer • Vi kom oss i gang med første arrangement i juli måned da ble det kafebesøk kunst og kulturkafeen Himmel og Havn. 11 brukere og 5 Livsgledehjelpere. • Kafebesøk til Valberg. 5 brukere og 3 Livsgledehjelpere. • Arrangement på et av sykehjemmene med sang og musikk. 33 personer og 4 fra Livsglede samt noen fra personalet. • Besøk på Lofoten Countryfestival – teltkonsert. 17 brukere og 10 Livsgledehjelpere. • Besøk på Lofoten Matfestival. 11 brukere og 9 Livsglede- hjelpere. • Høstfest på Leknes Bo- og Servicesenter. 70 gjester og (9 som vi hadde ansvar for og deres 4 Livsgledehjelpere). • Velværedager på begge sykehjemmene. 25 brukere, 22 elever fra helse og sosialfagslinja 2 året og 8 fra lokal- foreningen. • Julebakst og adventskos i begge sykehjemmene. 35 brukere, 10 barnehagebarn og 9 Livsgledehjelpere • Julekonsert med Oslo Gospelkor. 6 brukere og 4 Livsglede- hjelpere. • Juletrefest for de eldre. 65 brukere 12 Livsgledehjelpere • Møte med de frivillige der de fikk servert marsipankake med Livsgledelogo. Vi synes selv at vi har fått til mye på kort tid, og vi synes at vi kan være stolte av oss selv. Vi har flotte medhjelpere som stiller opp på arrangement som styret setter ut i livet. Vi vil rette en stor takk til sponsorer og medhjelpere som gjør det mulig å arrangere så mange ulike aktiviteter.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Skedsmo Styret 2011 Leder: Sandra Jahr Svendsen Nestleder: Therese Ween Lien Kasserer: Stina Tronstad Styremedlem: Linda Hagen Styremedlem: Stine Grina Styremedlem: Christine Zinke Styremedlem: Charlotte Solfjeld Styremedlem: Martine Marie Ruud

Alle styremedlemmer har deltatt på > 90 % av styremøtene. I gjennomsnitt har det vært styremøte hver åttende uke gjennom året. Styret har demokratisk tatt avgjørelser som har omfattet økonomiske og praktiske beslutninger. Styret har hatt stor takhøyde for ulike meninger og ønsker for aktivitetsplan, arrangementer og andre saker tatt opp på møtene. Arrangementer Vi har hatt arrangementer gjennom hele 2011. Nedenfor følger en smakebit av høydepunktene. Året startet med fantastisk tur til Solgården i januar. Dette ble en minnerik tur for alle som var med. Det var et samarbeidsprosjekt med Bjørkelangen vgs og Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Skedsmo. Vi var totalt 19 stk på tur, unge og eldre. I mai hadde vi historiens første Livsgledeuke med mye spennende på programmet. Høydepunktet var formiddagen på Fetsund lenser, hvor hele Pålsetunet sykehjem deltok. I overkant av 100 personer nøt lapskaus, historisk foredrag og barnesang i friluft denne dagen. I november hadde vi musikkfest på Libos, til ære for en avdød som valgte å gi penger til Lokalforeningen i anledning sin bortgang. Dette ble kjempesuksess, og må gjentas da mange som ønsket dessverre ikke fikk plass. Sponsing og økonomi Vi har i stor grad basert vår virksomhet på sponsing av tjenester og varer fremfor penger. Vår lokalforening er evig takknemlige de som støtter oss gang på gang. Allikevel ser vi viktigheten å ha en viss sum penger til forefallende utgifter som telefon, tilbehør til arrangementer, kontorrekvisita osv, da dette er saker vi trenger for å holde lokalforeningen gående. Derfor har pengegavene fra næringslivet kommet godt med. Vi anser å ha en sunn økonomi, og arbeider stadig med å finne nye løsninger på hvordan få inn mer midler, så vi kan spre enda mer livsglede. Dette året har vi igjen blitt invitert for å holde foredrag, hvor inntekter av loddsalg har kommet lokalforeningen til gode. Dette ønsker vi å gjenta. I tillegg fikk vi støtte av Vitusfondet på totalt 7000,- til Livsgledeuka. Ledsagere På alle våre arrangementer har det stilt opp trofaste ledsagere. Vi ser imidlertid at det er en utfordring å få en fast ledsagerstab. Vi ser at vi i større grad kunne arbeidet for å engasjere enda flere ledsagere til å være med i livsglede. Gjennom ulike foredragsjobber i 2011 har vi rekruttert flere nye ledsagere som ønsker å bidra, og dette vil vi arbeide mer med i 2012. Vi er takknemlige for alle som stiller opp frivillig, uten dem kunne vi ikke gjennomført arrangementene.Årsberetning 2011 Virksomhet og lokalisering

Stiftelsen Livsglede for Eldre har som formål å arbeide for at alle eldre skal ha mulighet til å få en bedre hverdag. Livsglede for eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Stiftelsen vil ha fokus på det friske i forhold til pasientgrupper som har en diagnose som medfører tap av funksjoner og som har få andre tilbud. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Kristiansand og har avdelingskontor i Trondheim. 2011 har vært et spennende år for Stiftelsen Livsglede for Eldre. Pågangen har vært enorm, og det har vært givende for stiftelsen å motta annerkjennelse for stiftelsen sitt arbeid. Stiftelsen Livsglede for Eldre ble dratt frem som eksempelet på sosialt entreprenørskap i NoU 11/2011, og ble tildelt egen boks i samme NoU. Stiftelsen ble også tildelt 2.plass for Sosiale entreprenører av Ferd. Livsglede for Eldre har hatt et stort og økende aktivitetsnivå. Stiftelsen har vokst til 26 lokalforeninger, 65 videregåendeskoler, 4 ferdig sertifiserte Livsgledesykehjem og 5 i prosess for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. Lokalforeningene har tilsammen gjennomført mer enn 550 arrangementer og flere av de videregående skolene har hatt opp mot flere ukentlige arrangementer hver uke. Til sammen har de levert mer enn 300.000 timer med frivillige aktiviteter. Livsglede for eldre er nå representert i alle landets fylker.

Rettvisende bilde over resultat og balanse

Stiftelsens årsresultat er på kr 342 000. Styret er tilfreds med stiftelsens utvikling. Egenkapitalen er positiv med kr 1 478 678. Totalkapitalen er på 3 121 518. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Stiftelsen har en sponsoravtale med Vitus-apotekene som sikrer inntekter med 700 000 i 2011. Selskapet har også fått offentlige tilskudd til sine forskjellige prosjekter med totalt 3 448 000. Forutsetningen for fortsatt drift er etter vår mening tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i året. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i løpet av dette året, når det gjelder arbeidsmiljø og trivsel. Ledelsen vil til enhver tid vurdere tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet ytterligere, i den grad det vansees som nødvendig. Stiftelsen har gjennom året hatt 11 ansatte, 9 kvinner og 2 menn. Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Stiftelsen arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

Påvirkninger ytre miljø

Stiftelsens virksomhet kan etter vår oppfatning ikke forurense det ytre miljø i betydelig grad. Kristiansand, 20. februar 2012

Per Sigurd Sørensen

Styrets leder

Annette Skeie Jakobsen

Kristin Molnes

Styremedlem

Styremedlem

Kristoffer Lyngvi

Harald Furre

Tor Åm

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Hege Lønning

Daglig leder

Resultatregnskap 2011

Note

2011

2010

DRIFTSINNTEKTER Sponsorinntekter Gaver og annen inntekt Offentlige tilskudd Sum driftsinntekter

7

835 508 781 145 4 153 398 5 770 051

1 019 405 572 691 2 804 797 4 396 893

DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

2 5 2

57 338 3 120 148 47 520 2 262 969 5 487 975

400 000 1 335 414 85 777 1 882 607 3 703 799

DRIFTSRESULTAT

282 077

693 095

FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter

60 937 1 757 2 771 59 923

24 819 0 14 006 10 813

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

342 000

703 907

ÅRSRESULTAT

342 000

703 907

DISPONERINGER Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

342 000 342 000

703 907 703 907

3


Balanse 2011 Eiendeler

Noter 2011 2011

2010

ANLEGGSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 Sum varige driftsmidler

143 776 143 776

162 687 162 687

Sum anleggsmidler

143 776

162 687

OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

46 308 25 300 71 608

191 547 18 323 209 870

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4 2 906 134

3 421 608

Sum omløpsmidler

2 977 742

3 631 478

SUM EIENDELER

3 121 518

3 794 165

Egenkapital og gjeld

Note

Note

2011

Note 1

Regnskapsprinsipper Stiftelsen ble opprettet 13.08.2007 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og stiftelsesloven. Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet. Eiendeler knyttet til den løpende drift er klassifisert som omløpsmidler. Det samme gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld ellers er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapets avslutningstidspunkt. Øvrige eiendeler/gjelder klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er verdsatt til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er verdsatt til anskaffelseskost, med nedskrivning for ikke forbigående verdifall hvis dette er aktuelt og for avskrivbare eiendeler etter fradrag for planmessige avskrivninger. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipper som anleggsmidler. Kundefordringer er i balansen oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurderinger av de enkelte fordringene. Øvrige fordringer er oppført til pålydende. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter.

2010 Note 2

Lønnskostnader, godtgjørelser og lån til ansatte

EGENKAPITAL Grunnkapital 3 Sum innskutt egenkapital

100 000 100 000

100 000 100 000

Annen egenkapital 3 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

1 378 678 1 378 678 1 478 678

1 036 679 1 036 679 1 136 679

GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

0 0 0

179 250 91 640 270 890

Sum langsiktig gjeld

0

270 890

Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 7 Sum kortsiktig gjeld

250 076 246 482 1 146 281 1 642 839

518 056 211 199 1 657 340 2 386 596

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har opprettet slik avtale.

SUM GJELD

1 642 839

2 657 486

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 121 518

3 794 165

22 000 3 500 5 600 11 500 4 225

Stiftelsen har 5,5 årsverk sysselsatt. Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse

Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Kostnadsført revisjonshonorar utgjør Teknisk regnskapsbistand Andre rapporteringbekreftelser Begrenset revisjon lokallag Annen bistand

2011 2 583 303 384 363 120 010 32 472 3 120 148

2010 1 079 373 189 966 50 423 15 651 1 335 413

Daglig leder 505 317 10 106 4 000

Styret 0 0 0


Note 3

Egenkapital Egenkapital 01.01 Resultatdisponering Egenkapital 31.12

Note 4

Note 7 Grunnkapital 100 000 0 100 000

Annen EK 1 036 679 342 000 1 378 678

Sum 1 136 679 342 000 1 478 678

Bundne midler I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 108 213.

Note 5

Varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. stiftelsesdato Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost pr. 31.12 Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12 Reverserte nedskrivninger pr. 31.12 Balanseført verdi pr. 31.12 Årets avskrivning Forventet økonomisk levetid 5 år.

Dr. løsøre 514 471 28 609 0

Sum 514 471 28 609 0

543 080 399 303 0 0 143 776

543 080 399 303 0 0 143 776

47 520

47 520

Driftsmidlene består av pcpakker som lånes ut til lokalforeninger. Og bygningsmessig innredning da stiftelsen overtok nye lokaler og måtte innrede for å tilpasse et kontorlandskap.

Note 6

Gjeld til kredittinstitusjoner All gjeld er gjort opp i 2011.

Offentlige tilskudd Stiftelsen mottar offentlige driftstilskudd. Tilskuddene regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet.

Tilskudd fra

Helsedirektoratet Helsedirektoratet Trondheim Fylkesmannen i Sør Trøndelag Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannen i Sør Trøndelag Helsedirektoratet Tilskudd mottatt i 2011 Mottat tilskudd i 2010 Ikke benyttet tilskudd 2011 Inntektsførte Offentlige tilskudd

Prosjekt 3. Øremerkede midler 4. Helsefagarbeidere 9. Partnerskapsavt. Trondheim 8. “Innovasjon i omsorg”. Andre offentlige tilskudd 8 Komp.løftet mottatt 2010 7 Ekstra Utvikl.p/mottatt 2010

Størrelse

Benyttet

2 500 000 355 000 528 000 45 000 65 000 320 000 1 000 000 3 493 000 1 500 203 839 805 4 153 398

2 500 000 355 000 528 000 65 000 32 755 492 440

Prosjekt 1 , 4 og 7 har varighet på et år. Prosjekt 8 har varighet fram til 31.12.2012. Betingelser for prosjekt 7 er at ubenyttede midler skal tilbakeføres giver dersom midlene forblir ubenyttet innen et kalenderår. Prosjekt 7 er et ekstratilskudd er giver inneforstått med tilskuddet først kommer til anvendelse neste år. Felles for alle tilskudd er at dersom tilskuddene ikke benyttes i forhold til intensjonen, skal det gis melding om dette, og midler skal tilbakebetales. Ubenyttet tilskudd er balanseført som annen kortsiktig gjeld i årsregnskapet.


/// birkelandtrykkeri.no

Lev livet - livet ut Solbergveien 14, 4615 Kristiansand /// post@livsgledeforeldre.no /// www.livsgledeforeldre.no /// Telefon: 934 98 500


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.