Årsmelding LFE 2010

Page 1

Ă…rsmelding 2010


Stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE) 2010 Livsglede for Eldre ble etablert som forening i mai 2005 etter initiativ fra to sykepleierstudenter ved Høyskolen i Agder (HIA), Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal. Foreningen Livsglede for Eldre ble endret til en Stiftelse den 13. August 2007 og har sitt sete i Kristiansand. Stiftelsen har eget styre. Livsglede for Eldre bygger på verdiene respekt, omsorg, trygghet, glede og mot. Overordnede mål for Livsglede for Eldres arbeid 1 Utarbeide et kvalitetssikringssystem som sikrer at beboere ved sykehjem får oppfylt sine sosiale og kulturelle behov.

Stiftelsens styre frem til 30.11.10

Ernst Håkon Jahr – styreleder Arild Nilsen – styremedlem Britt Møll Abrahamsen – styremedlem Kristin Molnes – styremedlem Kjell Paulsrud – styremedlem Solveig Danielsen – repr. skoler Sandra Fredheim Jahr – repr. lokalforening

Stiftelsens styre fra 30.11.10

Britt Møll Abrahamsen – styreleder Harald Furre – styremedlem Tor Åm – styremedlem Kristin Molnes – styremedlem Kjell Paulsrud – styremedlem Solveig Danielsen – repr. skoler Unni M. Berg – repr. lokalforening

2 Skape samhandling mellom eldreomsorgen og ressurser i nærmiljøet, støtte det frivillige arbeidet i regi av lokal- foreningene i Livsglede for Eldre.

Det har vært 5 styremøter i løpet av året og 56 saker har blitt behandlet.

3 Drive omdømmebygging iht. til eldre og helsefaglige yrker i eldreomsorgen, med mål om at det skal bli attraktiv for flere å jobbe i eldreomsorgen.

Større kontorlokaler, regnskap, budsjett, årsmelding og personalreglement. Regnskapet for 2009 ble sendt til Lotteri - og stiftelsestilsynet og er godkjent.

4 Bidra som kunnskapsformidler, utarbeide verktøy for å lære elever og ansatte samhandling og arrangements kompe- tanse, samt innføre Livsglede for Eldre i undervisningen. 5 Rekruttering til helsefaglige yrker i eldreomsorgen. 6 Flere hender i eldreomsorgen, med aktiv bruk av frivillige, lokalalforeninger, skoleelever og studenter. 7 Samordne ressurser for å skape arena for samhandling, for enten det gode møtet mellom beboer på sykehjem og elev, eller som ramme for å oppfylle flere av kriteriene i sertifiser- ingsordningen Livsgledesykehjem. 8 Livsglede for Eldre er en ressurs og et supplement til den eksisterende eldreomsorgen. Det som skiller Livsglede for Eldre fra andre frivillige organisasjoner er at dette er en organisasjon som engasjerer unge mennesker i å skape livsglede for eldre.

Viktige saker som er behandlet

Livsglede for Eldre var 5 år og jubileét ble market 2. september på Scandic hotell i Kristiansand. Den 7. september fikk Stiftelsen Livsglede for Eldre overrakt 2 millioner av Helseminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen, på et arrangement i regi av lokalforeningen i Skedsmo. Fra 25. – 28. oktober var daglig leder og sponsoransvarlig med til Kypros, for å studere trivselsreisene til Vitaltour.

Ansatte i 2010

Hege Lønning Daglig leder, 100% stilling fra 1. mars. Elin Anita Verdal Utviklingskoordinator, 100% stilling. Anita Trondsen Koordinator lokalforening, 50 % stilling fra 6. april (Vitusavtalen). Sigrid Seppola Livsgledekoordinator, partnerskapsavtale med Trondheim kommune, 100% stilling, ansatt i stiftelsen fra 1. september.


Kenneth Strømsvold Webansvarlig, 20 % stilling. Ingunn M. Kvivivik Vikar sponsor-og markedsansvarlig 50% nov. og des. Annette Skeie Jakobsen Sponsor – og markedsansvarlig, 100 % stilling - ulike permisjoner hele 2010. Vibeke Edvardsen ble prosjektansatt i 20% stilling fra oktober, for å bistå med merkantilt arbeid. Kristin Indal ble prosjektansatt i 100% stilling fra desember, som prosjektmedarbeider i 3 prosjekter. Hege Lønning, Elin Anita Verdal og Anita Trondsen deltok på 1 dags kurs om søknader til fondsmidler. Anita Trondsen har deltatt på PRO skolen til SR1 bank, med 4 samlinger i november og desember. Alle ansatte var på personalseminar på Solgården fra 25. sept. til 1. okt. Annette Skeie Jakobsen var deltaker på lederutviklingen Female Future i 2010.

Årets sykepleier i Sør- Trøndelag

Vår livsgledekoordinator i Trondheim Sigrid Seppola ble kåret som årets sykepleier av Norsk sykepleierforbund i Sør- Trøndelag. Vi gratulerer henne med utmerkelsen, og vi er veldig stolt av å ha henne med på laget.

Aktiviteter i 2010 Lokalforeninger

Koordinator Anita Trondsen gjennomgikk statusen på lokalforeningene i løpet av våren. Det var ingen aktiviteter i Ålesund, Bodø, Narvik og Tromsø. Antall lokalforeninger ble da 19 aktive, hvor alle er blitt grundig fulgt opp av Stiftelsen. På høsten ble lokalforening i Nesna, Strandog Mandal opprettet, slik at totalt lokalforeninger i 2010 var 22. Lokalforeninger som har fått oppfølging i form av besøk til Arendal, Vennesla, Sola, Oslo, Kristiansand, Mandal, Nesna, Strand, Trondheim, Skedsmo og Grimstad. Bykle kommune inviterte alle eldre til middag og foredrag med LFE på eldredagen. Årskonferansen var på Ernst Hotel 15. - 17. oktober, hvor 14 lokalforeninger deltok med styremedlemmer. Det er jevnlig kontakt med lokalforeningene pr. telefon, mail og intranett. Lindesnes,Sola og Vennesla hadde en

ukes opphold med eldre på Solgårdeni Spania. Grimstad, Sola, Kritiansand, Trondheim og Randaberg arrangerte egne Livsgledeuker. Det ble også 225 små og store arrangement i regi av lokalforeningene våre i løpet av 2010.

Videregående skoler

Utviklingskoordinator Elin Anita Verdal har holdt foredrag i hele landet, livsgledekoordinator Sigrid Seppola har holdt foredrag i Trøndelag. Det er avholdt 5 regionsamlinger for lærerne på VGS, hvor flere skoler deltok. Deltakerne er fra skoler som har avtale med LFE, og har det som tema i faget prosjekt til fordypning. Agenda på møtene er forankring, rekruttering og kreative idéer. Det er i 2010 gjennomført eller fastsatt oppfølgning, møter og videre utvikling og besøk på arrangement på 23 av skolene. I tillegg har de fått foredrag og undervisning for nye klasser. Skolene har aktivitet i samarbeid med lokalforeninger og institusjoner. En regner at 1000 elever er hver uke i aktivitet med eldre eller har det som fag. Helsedirektoratet fulgte opp vår søknad med å bevilge 485 000,- som en del av den statlige satsingen for å møte fremtidens behov for omsorgstjenester. Prosjektet omfatter flere etableringer av Livsglede for Eldre på de videregående skolene, samt utarbeide veileder for lærerne. Siste søknad på 355 000,- sendes i 2011. Årskonferansen var på Ernst Hotel 15. - 17. oktober, hvor 6 videre- gående skoler deltok med lærere. Det er i 2010 opprettet 17 nye skoler - totalt er det nå 50 skoler som har avtale med LFE.


Universitet og høyskoler

På Høyskolen i Sør Trøndelag, UIA og Høyskolen i Oslo er det holdt inspirasjonsforedrag og rekruttering av ledsagere, både vår og høst 2010. Samarbeidsfora Stiftelsen er en brobygger mellom Trondheim kommune, fylkesmannen og lokalforeningen. Det blir holdt flere samarbeidsmøter der Stiftelsen er initiativtaker. Stiftelsen bygger nettverk i Agder i kommunene Mandal, Kristiansand og Arendal. Stiftelsen er med i nettverket til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag og Vest Agder. KS sentralt har opprettet samarbeidsfora med samfunnsavdelingen og prosjektleder for Bli Helsefagarbeidere. Stiftelsen deltok på 2 dagers konferanser sammen med aksjon helsefagarbeidere i Oslo i september og i oktober i Trondheim. Deltar også i prosjektgruppen i regi av Stiftelsen for utarbeidelse av veileder. Vi hadde også 2 møter i Oslo. LFE har flere samarbeidspartnere innen dyreassistert terapi, og vi har hatt flere møter der vi ser på hvordan dette kan settes i system. LFE har et nært samarbeid med INN på Tunet hos FM og vi ser på utviklingsmuligheter. Vi har hatt mange møter og i Rissa er det kommet til at vgs. som har LFE er faste ledsagere til eldre som skal ut på gården.

LFE har vært medarrangør og hovedarrangør på flere store seminarer og konferanser

Februar 2010: Hovedforedragsholdere på dags konferanse i Vest Fold Fylkeskommune ” Liv Laga”. Mai 2010: Hovedarrangør sammen FM Sør Trøndelag av lands- konferanse ” Inn på tunet mot helse”. 350 personer, 2 dager. Juni 2010: Deltaker på Arendalskonferansen - 2 dager. September 2010: LFE medarrangør sammen med Trondhjems Hospital, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet. ”Verdig livet ut”, 380 personer, 1 dag. September 2010: LFE medarrangør sammen med Handikappforbundet i Agder, ” Livsglede i livsalvoret”. Desember 2010: LFE ved Sigrid Seppola er styremedlem i MNSF og skal stå for 4 timers seminar om sertifiserings- ordningen til stiftelsen LFE.

Barnehager i Trondheim

Det er ca. 20 barnehager som jevnlig har kontakt med LFE. De har fått gule skjorter til barna og LFE har vært en primus motor for å få besøk mellom sykehjem og barnehage i system. Det har blitt et godkjent tema i Grønt flagg ordningen, slik at barnehager nå kan bli sertifisert på Livsglede for Eldre.

Etablering av Livsgledekor for de over 70 år i Kristiansand – Rockekoret Stayin’ Alive

Oppstart og rekruttering av institusjons- og hjemmeboende eldre. Første mål er konsert i flyhangar 2. oktober 2010. Prosjekt i samarbeid med artist Torstein Sødal, som er musikalsk ansvarlig.

LFE og INN (Integrering i Trondheim kommune av unge innvandrere)

LFE og INN har startet et nytt prosjekt som ”Livsgledevenn”.

Innvandrerungdommene er i et 2- årig integreringsprosjekt. En del av disse ungdommene blir med som Livsgledevenn i 3 mnd. De blir fordelt i små grupper ut på sykehjem der de skal komme 2 timer en gang i uken. Her spiller vi på ressursene til ungdommene. De er kartlagt på forhånd om de er god til noe spesielt. Dette skaper relasjoner til de eldre på sykehjemmet, de blir integrert i samfunnet og det er forhåpentligvis en god rekruttering til helseyrket. De får røde t-skjorter som det står Livsglede for Eldre på. Det er opprettet kontakter ut på de aktuelle sykehjemmene, og LFE holder et kurs på 3 timer på forhånd med ungdommene, og LFE skal følge dem den første uken.

Livsgledestafetten og Livsgledebarnehage i Trondheim

Livsgledestafetten er en bedriftsstafett der bedrifter engasje- rer seg i eldreomsorgen. Det er LFE som er primus motor og det ble startet en slik stafett i Trondheim mai i fjor. Arbeider- partigruppen i byen tok med 10 eldre fra sykehjem og ut på trikketur med gammeltrikken, og opp til Lian Restaurant. Politikerne brukte 3 timer av arbeidsdagen, og etter endt arrangement sendte de stafettpinnen videre.

LFE driver utviklingsprosjektet Livsgledesykehjem som er en utforming av en sertifiseringsordning for sykehjem

Dette er et stort prosjekt som utformes i Trondheim, men som skal bli nasjonalt. Meget stor interesse fra hele landet, hvor Trøndelag og Agder er satsningsområde i 2011. Buran helse -og velferdssenter og Havsteinekra helse - og velferdssenter var ferdig pilotsertifisert i april. Sertifiseringsbeviset ble undertegnet av daglig leder i Stiftelsen og ordfører i Trondheim kommune. Det ble satt i gang i mai for ytterlige 2 sykehjem, Trondhjems hospital og Ranheim helse- og velferdssenter. Stiftelsen arbeider for å få støtte til å utarbeide sertifiserings- ordningen ytterligere. LFE og fylkeslegen i Sør Trøndelag var hos Helsedirektøren i juni. LFE var videre på møte i samhand- lingsavdelingen i Helse og Omsorgsdepartementet i sept- ember. Evaluering av pilotprosjektet var ferdig i februar, veileder var ferdig i april. Stiftelsen har både leder av prosjektgruppe og prosjektleder, og var ansvarlig sammen med en rådgiver fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag, som til vanlig jobber i helsetilsynet med i sertifiseringsprosessen. Håndbok, årstidsgleder og ulike stillingsbeskrivelser er under utarbeidelse. Søknad om forskningsmidler for å se effekten av livsglede på de 4 sykehjemmene i Trondheim startes opp i nært samarbeid med HIST. Arendal kommune får et enstemmig bystyrevedtak i november og inngår samarbeidsavtale med Stiftelsen.

Årtidsgleder er et samarbeidsprosjekt mellom LFE og Gaia økologisk industridesign

Vi jobber med å lage et system rundt måltidet med å trekke årstidene inn. Dette er et stort prosjekt og det vil gå inn som en del av veilederen til Livsgledesykehjem. Her er ernæring og trivsel rundt måltidet sentralt. Vi driver dette utviklingsprosjektet på de 2 sykehjemmene i Trondheim som nå er pilotsertifisert. Det vil være beskrevet i veilederen og skal være et verktøy for ansatte hvordan de ved å følge årstidsrytmen, kan oppfylle de øvrige kriteriene i sertifiseringsordningen.


Det vil ende opp i en håndbok som er ressurslitteratur i tillegg til veilederen.

LFE fikk penger av FM i Sør Trøndelag fra kompetanseløftet

Målet er å lære de som jobber i kommunehelsetjenesten Livsgledekompetanse. Vi vil kalle det ”Livsgledeskolen” og målet er å starte opp høsten 2011. Der vil Veilederen for sertifiseringsordningen være grunnlaget. I første omgang får de et kursbevis, men vi jobber opp i mot HIST med at dette skal en del av et studie. Folkehelse er koblet tett på og vi ønsker at dette etter hvert skal inngå som en del av den forebyggende modulen på sykepleieutdanningen, men også som en del av Bachelor i folkehelse. De første som får tilbud er ansatte på de 4 sykehjemmene som er med i sertifiseringsordningen. Studenter i Bergen har laget prosjektoppgave, hvor LFE bisto.

Område Sponsor, samarbeidsavtaler og offentlige tilskudd Hovedsponsor

Vitusapotek Vitusapotek og Stiftelsen har hatt samarbeid siden 01.08.06. Støtten fra Vitus- apotek har gjort det mulig å bygge opp Stiftelsen på landsbasis fra starten. Stiftelsen har bidratt med inspirasjonsforedrag av Sigrid Seppola på ledersamling i Stockholm. Gjennomføring av ”Vitusdilten”, en times spaser- tur igjennom hele året hver torsdag fra kl. 11-12 i fra Vitusapotek på Sandens i Kristiansand.Vitusapotek forlenget samarbeidet med Stiftelsen i 2010, og har inngikk ny avtale med Stiftelsen fra 01.01.10 - 31.12.2012. Den nye avtalen omfatter stillings- ressurs og Vitus apotekfond, som skal gå til å lage arrangementer i lokalforeninger og i videregående skoler.

Samarbeidsavtaler

me&du Stiftelsen inngikk en samarbeidsavtale med reklamebyrået me&du i Lillesand. De to jentene startet for seg selv, samtidig som de inngikk en 1 årsavtale i april. Avtalen er basert på 100 timer til fri disposisjon for Stiftelsen.

Gosh Online Reklame I 2008 innledet Stiftelsen Livsglede for Eldre samarbeid med Gosh Online Reklame i Kristiansand for levering av profileringsprodukter. Gosh Online Reklame har laget en egen web-shop og drifter denne vedarlagsfritt for alle våre Livsgledeprodukter. Alle lokalforeningene, videregående skoler og sponsorer går inn på en web-shop å bestille Livsglede tskjorter og jakker. Avtalen er i disse dager forlenget ut 2013. Varodd Siden 2008 har Stiftelsen via Gosh Online reklame sponset Stiftelsen med god service, rimeligere frakt og lagerplass. De pakker og gjør forsendelsene klare til å sende dem ut til lokalforeningene og skolene i Norge. Scandic hotell Kristiansand Direktør Håvard Solum har startet et samarbeid med Stiftelsen, hvor ansatte i stiftelsen på tjenestereiser kan overnatte rimeligere på Scandic hotell i hele Norge.


Kristiansand stiller med gratis øvingslokale, forfriskninger og frukt til Livsgledekoret, gjennom hele året. 5 års jubileét ble sponset av dem, hvor de stilte lokale, mat og serveringspersonale til vår disposisjon. I tillegg kan lokalforeningen i Kristiansand invitere et sykehjem i året, hvor de ansatte på hotellet serverer mat. Solgården Solgården og LFE har hatt en avtale siden februar 2009. De ønsker at lokalforeningene skal organisere turer for eldre, via lokalforeningene. LFE har mulighet til å bruke Solgården til workshop for ansatte. Trond Mohn og Kurt Mosvold Kurt Mosvold er en av stifterne og var styreleder i flere år. Han bidro med økonomiske midler også i 2010. Trond Mohn har bidratt økonomisk siden 2007 og er fortsatt med i 2010.

Offentlig tilskudd og prosjekter

Øremerket tilskudd statsbudsjettet 2010 Stiftelsen fikk 2 millioner til utviklingsprosjekter, av Helse og Omsorgsdepartementet. Pengene skal brukes til utviklingsprosjekter i regi av LFE. Ekstra tilskudd til utviklingsprosjektet statsbudsjettet 2010 Helsedirektoratet bevilget 1 million av ekstramidler i desember, for å videreutvikle sertifisering av Livsgledesykehjem, etablere flere lokalforeninger og flere avtaler med skoler. Tilskudd til flere helsefagarbeidere fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet bevilget 485 000,- for å fortsette arbeidet med å rekruttere helsefagarbeidere og få flere videregående skoler til å ha Livsglede for Eldre på fagplanen. Hovedmålet er å lage en veileder som lærerne kan bruke og en inspirasjons- film for å rekruttere flere helsefagarbeidere. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bevilget 400 000,- av skjønnsmidler til å videreutvikle pilotprosjektet - Livsgledesykehjem. Kompetanseløftet 2015 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør Trøndelag bevilget 300 000,- av kompetanseløftet 2015, til å utvikle Livsgledeskolen. Trondheim kommune Trondheim kommune videreførte partnerskapsavtalen med stiftelsen, som innebærer å refundere lønnskostnader for 100 % stilling som livsgledekoordinator i kommunen. Tillegg Bystyret i Trondheim bevilget 100 000,- til å videreutvikle pilot- prosjektet sammen med Skjønnsmidlene fra Fylkesmannen. Hederspris i Trondheim til Sigrid Seppola, livsgledekoordinator i Livsglede for Eldre. Premien er på 100.000,- som organisasjonen Livsglede for Eldre skal bruke på et godt formål. Sigrid er ildsjelen og frontfiguren for Stiftelsen her i Trondheim. Det var hun som startet lokalforeningen her i byen, forteller Marvin Wiseth, konserndirektør i SpareBank 1 SMN. Stiftelsen har som mål å gi eldre en meningsfylt tilværelse. – Det er en fantastisk organisasjon. De drar på turer med de eldre, baker og gjør ting som gir de en bedre og menings-

fylt hverdag. Hovedpersonene bak dette tiltaket er Sigrid, og dermed fikk hun årets hederspris, sier Wiseth. Livsgledevenn Kampanje startet først på verdens aktivitetsdag den 10. mai, hvor Stiftelsen hadde stand på torvet i Kristiansand. Hangar konserten 2. oktober fikk alle konsertdeltakerne en verve- brosjyre. Årskonferansen satte i gang - 10 000 livsgledevenner. Vi startet året med 170 venner og avsluttet med 520. Kampanjen starter for fullt i 2011. Området web og sosial medier Stiftelsen Livsglede for Eldre er svært aktive og innovative på bruken av web og sosiale medier. Hjemmesiden og Facebook er pr. i dag vårt største salgsvindu eksternt. Hjemmeside: Nettsiden er under kontinuerlig utbedring. Den brukes aktivt av alle lokalforeningene og videregående skoler. Vi har brukt 2010 på å få opp forståelsen på hvor viktig det er at vi legger ut tekst og bilder fra arrangement, og at kalendere er oppdatert. Facebook: Er i dag 9 900 tilhenger. Siden brukes primært til å legge ut nyheter som er av allmenn interesse. Men vi har også aktiv dialog med en del av tilhengerne. Noen lokalforeninger har egen Facebookside, men dette skal godkjennes av Stiftelsen. Twitter: Twitrer som @livsglede har i dag ca 200 tilhengere, stort sett alle politiske parti. Linkes direkte til facebook. Brukes mest til overvåking av ulike ord som #livsglede #sykehjem #livsgledsykehjem #eldreomsorg. Intranett for de frivillige: Egen innlogging fra web siden. Alle maler og dokumenter man trenger for å drive en lokalforening eller en videregående skole ligger her. Intranett for de ansatte: Vi bruker ”hemmelig gruppe” på Facebook som intranett for de ansatte i Stiftelsen. Her deler vi møtereferat og holder hverandre oppdatert på ulike prosjekt- er. Shared dokument i google: De ansatte deler dokumenter på shared doks som et alternativ til en server løsning. Youtube: Egen konto på Youtube.com der alle våre filmer knyt- tes opp Linkedin: Forretningsorientert nettverk. Vi har vår egen bedriftskonto.


Årsmelding 2010 fra lokalforeningene i Stiftelsen Livsglede for Eldre Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Nesna Styret i 2010 Styreleder, Tony Øwre Nestleder/økonomi, Emmelin Edvardsen Sekretær, Hanne Marte Remhaug Webansvarlig, Camilla Olsen Sponsoransvarlig, Stian Røstad Styremedlem, Pia Søreng Styremedlem, Stine Mathisen Etablert september 2010. Arrangementer 1. oktober: De eldres dag hadde vi på et hus som kalles ”Nesnastua”, det er tilrettelagt for rullestolbrukere. Arran- gert sammen med kommunen, med variert program. 40 besøkende. 28. oktober: Vi arrangerte et demenskurs på Nesna, med besøk av Kløveråsen demenssenter fra Bodø. Totalt var det ca 40 tilhørere på kurset, fra helsetjenesten, studenter, pårørende og andre. Desember: Vi inviterte beboerne ved Nesna sykehjem og Nesnatunet tur til kirken. Dette var en lysmesse som var i regi av videregående skolen på plassen. Det deltok 4 beboere.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Vågan Styret i 2010 Leder, Ragnhild Nygaard Nordby Nestleder, Torgeir Pettersen Kasserer, Per- Gunnar Olsen Sekretær, Bente Svartsund Styremedlem, Siv Johnsen Varamedlem, Johan Hansen Varamedlem, Bjørg Heggen

Det har vært avholdt 6 styremøter/arbeidsmøter, i tillegg til årsmøtet. Arrangementer 6 januar: Juletrefest på Svolvær omsorgsenter.

1 mars: Utflukt til Henningsvær med brukere fra Kabelvåg omsorgsboliger. Rundtur i ” Værret ” med kafébesøk. 10 april: Åpning av Lofoteventyret på torget, med påfølgende fiskesuppe på Havly aktivitetssenter. 35 brukere deltok. 11 mai: Gårdbesøk på Laupstad, vi så på lammene, med kaffe og nystekte lefser etterpå. Vi hadde med 9 brukere fra skjermet avd. på sykehjemmet. 17 juni: Midtsommerfest i Skrova. Ferge fra Svolvær med fest på ungdomshuset, grilling, underholdning og dans. Med ledsagere deltok det 100 personer. 28 juni: Busstur til Ullvågan på Storemolla, hyttebesøk med grilling av pølser. 9 brukere deltok. Livsglededager 23 august: Åpning av Livsglededager i teltet på torget. Åpent formiddagsarrangement med trekkspill, gitar og allsang. Salg av kaffe og vafler. På kvelden var det fest i teltet, det var påmeldt 100 stk. Servering av varm mat, god drikke og dans. 24 august: Livsgledeandakt i hagen på Marithaugen sykehjem, med påfølgende kaffe og kaker. Det var 72 fremmøtte. 19 oktober: Høstfest i Storstua på Marithaugen, for omsorgs- boligene og naboene rundt. Servering av saltkjøtt og trollkrem. Underholdning, sang og musikk. Det var 32 fremmøtte. 9 desember. Julebakst på Svolvær omsorgssenter. Det var 10 som var med. Det er igangsatt ei turgruppe som har tatt beboere fra Svolvær omsorgssenter med ut på gåtur. Sponsing og økonomi Vi fikk i 2010 støtte av Vitus apotek, Lions i Vågar Svolvær, Odd Fellow og Marialogen.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Trondheim Styret i 2010 Styreleder, Ida Steinsbekk Waadeland Nestleder/ Transportansvarlig, Marita Rasmussen Økonomi, Ida Feilberg


Sekretær, Guro Austlid Ledsageransvarlig, Marte Nordvik og Mariann Lønn Webansvarlig, Fredrik Werøy Sponsoransvarlig, Kristine Brandsegg, Siv Heidi Griegel og Barbro Medås Arrangementer Januar: Ledsagerfest på restauranten Tregården, fekk gratis middag og stemninga var høg. 60 deltok og rekrutterte 3 nye til styret. Ble sponset av HIST. 15. januar: Sponset 102 eplekaker til sjukeheimane Ranheim, Munkvoll, Øya og Buran. 3. mars: Hest- og sledetur med Livsglede for Eldre i Trondheim. Turen avsluttet med vaffel og kaffe på Lian restaurant med synging og koselig sosialt samvær.

17. mai: Vi startet dagen med livsgledefrukost på kontoret i byen, etterpå i tog, under selvlaget fane. 10. juni: Aktivitetsdag i Ilaparken med eldre fra Hjorten sykehjem og barn fra Regnbuen barnehage. Sammen spilte vi flaskebowling, ball i bøtta og en bildequiz. Det ble servert to store marsipankaker fra Go’mann, samt saft og brødskiver med forskjellig pålegg fra Bunnpris. Diplom til barna. Grillfesten - i E. C Dahls parken, ledsagere var nye sjukepleiar- studentane på HIST, og kokker kom fra Ladejarlen vgs . Media var på plass i parken, som var fullstappa med over 500 stykker. Etterpå vart gruppa invitert på E. C Dahls nabogrillfest som vart arrangert av fylkesmannen, kjempegod mat og sosialt, og god underhaldning av Fjotr og Pjotr.

18. mars: Aktivitetsdag på Munkvoll sykehjem sammen med elever fra Helse- og sosial på Byåsen videregående skole. Pasienter fra Havstein sykehjem var også invitert og tilstede. Vi hadde en kjempefin dag med quiz, allsang med gitarspilling, vaffelsteking, bowling, yatzyspilling og omvisning.

1. september: Vi tok med en sprek gjeng fra Valentinlyst i Trondheim ut på tur. Destinasjonen var Budalen hvor vi skulle besøke ei god gammeldags sæter. Vi fikk servert god rømmegrøt med spekemat, flatbrød og nypotet attåt. Måltidet ble rundet av med hjemmelaget krydderkake, kaffetår og høyt- lesning av dikt. Etter historie, dikt, takketale og kaffe var tiden inne for å vende hjemover.

25. mars var det 4 år sidan gruppa blei danna på Bakgården Bar og Spiseri, hos Nazif. Me åt god tapas, fylkesmannen, høgskulelektor Anne Tveit og Inge Johnsen gav oss mange gode ord!

21. september: Fem eldre på en 330-skvadronens helikopter på en runde over byen. Vi hadde også med oss to trivelige NRKreportere som skulle filme litt av turen og lage et innslag på ”Midtnytt”.

29 april: Besøk til Ladejarlen vgs med eldre fra Moholt, Valentinlyst og Munkvoll sykehjem. 20 ledsagere hjalp 60 eldre. Det ble servert gode kaker, allsang og pianospill og rektor holdte tale til oss.

Oktober: Vi dro vi Byåsen og Kystad sykehjem. Vi fordelte oss på to etasjer og lagde SPA for de eldre.

14. mai: Vi hadde “klemmedag” i Trondheim sentrum hvor vi delte ut klemmer, bød på gratis vafler og fortalte forbipasserede om hvem vi er og hva vi driver med.

November: Samarbeid med årlig ”MOT til å glede”- dagen. Deltok på fire sykehjem rundt i byen, og hadde ulike aktiviteter på hvert sykehjem. Desember: Juleverkstad på Ilevollen helse og velferdssenter.


Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Rauma

gård i Austvatn, veldig vellykket.

Oktober: Styret hadde arbeidshelg i Geiranger.

Sponsing og økonomi Vi fikk i 2010 støtte av Vitus apotek, i tillegg fikk vi inn i penger på loppemarkedet. Vi har også hatt inntekt av Livsglede for Eldre - bøssene vi har satt ut i forretninger og kaféer i lokal- miljøet, og inntekt fra Grasrotandelen.

Styret i 2010 Styreleder, Monica Kittilsen Nestleder/sponsor, Aud Laila Kvam Påmeld/sponsor, Bodil Skorgen Bue Web/ledsager, Brit Skårstad Styremedlem, Laila Sæth Grindset Styremedlem, Rimor Mittet

Mars: Lokalforeningen ble tildelt ”Tilgjengelighetsprisen”av Handikapforbundet i Rauma kommune. Februar: Laila og Brit på besøk ved Rauma Videregående skole og fortalte om ”Livsglede for Eldre” og ”de gule englene”. De vil gjerne ha” Livsglede for Eldre” på timeplanen. Mars: Dansefest for eldre på samfunnshallen i Isfjorden. Vi serverte nydelige snitter fra kokkelinja ved Rauma videre- gående skole og hadde øl og vin til. God dansemusikk og en dreven konferansier underholdt til sent på kveld. April: NSB inviterte til togtur opp Romsdalen, på Bjorli ble vi guidet rundt i Snøhotellet . Det ble kaffe og kaker og en god prat for deltakerne. Mai: Vi markerte Eldres dag i samarbeid med ”Odd Fellow” De sørget for underholdning og bevertning. Juni: Kulturhuset på korpsfestival, hvor Åndalsnes og Isfjorden korps var arrangører. September: Vi feiret Romsdalsmartnan med kulturkafe. Vitus apotek hadde stand og fikk profilere seg til kundekretsen. Utstilling i år besto av gamle dukker med tilbehør. November: Besøk av Oddgeir Bruaset fra NRK serien ” der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Han viste bilder og kåserte, vi hadde salg av kaffe og kaker. Desember: Vi hadde den tradisjonelle lysmessa i Grytten kirke. Vi samarbeider med kirkekontoret som serverer gløgg og julekaker etter messa. Det blir og tid for en prat med prest- ene og andre. Transportmiddel Året 2010 ble planlagt med hensyn til mangel på transportmiddel for rullestolbrukerne våre. Dette er et problem som har fulgt oss hele veien og som ble spesielt problematisk da det kun ble igjen en maxi-taxi i kommunen. Denne bilen får bare med seg 2 rullestoler pr. tur! Vi har også kontakt med kommunen og arbeider fremdeles for å finne ei ordning.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Odalen Styret i 2010 Leder, Elisabeth Flor Lindboe Nestleder/pr/ledsager, Evy Norheim Kasserer/sekr/sponsor, Silje Nyborg Det var 7 styremøter i 2010. Arrangement April: Kafétur med eldre i Sør-Odal avlyst pga studiepraksis. August: Arrangerte grillfest på sykehjemmene i Sør- og NordOdal. August: Arrangerte vaffelfest på Mo bosenter, med lokal- historisk film. Deltok ca 20 eldre. September: Loppemarkedet ble gjennomført på Norheim

Desember: Tradisjon å ta med eldre på den årlige jule- konserten i Sand kirke. Deltok 10 eldre.

Ledsagere På alle våre arrangementer har det stilt opp trofaste ledsagere, kvinner og menn, unge og voksne.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Elverum Styret i 2010 Styreleder, Alice Theresia Berger Nestleder/sekretær, Siv Johanna Rønningen Ledsageransvarlig, Henriette Haug Styremedlem, Christine H Pedersen Styremedlem, Stian M Karlsen Styremedlem, Eva H Korsmo

Arrangementer Samling – trekkspill, kaker og kaffe og sang og dans. Samling – viste sort/hvitt film med kjente skuespillere. Samling – hyggekveld hvor vi reiste rundt med kake og kaffe på sykehjemmet.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Nordre Land Styret 2010 Styreleder, Tine Solberg Nestleder, Kjell Rønningen Sekretær, Anja B Sandberg Kasserer, Lene Haugerud Underholdningsansvarlig , Anne Marie Seiersten Styremedlem, Marit Nereng Styremedlem, Mari Korshavn

Arrangement 11. februar: Holdt til på Bergfoss caféen, serverte kaffe og noe å bite i og det ble åresalg med masse fine premier. Sang og musikk til underholdning. 11. mars: Vi arrangerte også et likedan arrangement som 11 februar. 8. april: Vi arrangerte busstur (Randsfjorden rundt) der folk fikk se søsterkirkene, Granavolden og Hadeland glassverk. Det ble stopp på café med mulighet for å kjøpe kaffe og no’ attåt. 20. mai: Vi arrangerte vårfest på Bondlidtorget med Sputnik som underholder, og seniordansen opptrådde. Det var mange eldre som møtte opp og mange fra senteret stoppet opp for å se og høre. 10. juni: Vi arrangerte dansefest på lavvotunet. Med SOGNS danseorkester som underholdning. Det var muligheter for å kjøpe grillmat og drikke, og kaffe og kringle var også på menyen. 24. juni: Sankthansfest på Landmo omsorg og rehabiliterings- senter. 26. august: Høstfest på Korsvold Omsorgssenter. Der var det enkel bevertning, åresalg og allsang.


22. september: Vi arrangerte livsglededag på Land kurs- og selskapslokaler. Det kom til sammen 80 stk. på arrangementet. Vi hadde fått Vestlikara til å komme og underholde. 13. oktober: Vi hadde livsglededag på land kurs- og selskaps- lokaler med ”Gjengen” som underholdt for oss. Kjempeflott arrangement med mulighet for å kjøpe kaffe med noe attåt. 9. desember: Vi inviterte til juleglede dag på bedehuset, det var muligheter for å kjøpe juletallerken + riskrem for 100,pr. stk. Deltok 46 eldre, og styret og elever fra videregående skole.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Skedsmo

Styret i 2010 Leder, Sandra Jahr Svendsen Nestleder, Therese Ween Lien Kasserer , Ulla Albæk frem til august 2010, Stina Tronstad fra august 2010. Styremedlem, Linda Hagen Styremedlem, Stine Grina Styremedlem, Ida Smith-Jensen Styremedlem, Charlotte Solfjeld Styremedlem, Martine Marie Ruud Det har vært 7 styremøter i 2010. Arrangementer Januar og februar: Ansvar for 6 kvelder for pårørende til personer med demens i januar og februar. Mars: Kafétur og shopping i Lillestrøm. Deltakerne var både hjemmeboende og institusjonsbeboere. Tur med Stena-Line, hvor vi var til sammen 20 personer, og turen var tilrettelagt for personer med et stort pleiebehov. April: Vi arrangerte to eldrefester, en på et lokalt sykehjem og en på kommunens samfunnshus. September: Hawaii-fest på et lokalt sykehjem. Besøk av Helse- ministeren og samarbeid med skoler.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Oslo Styret i 2010 Leder, Benedikte Piirainen Nestleder/sekretær, Hilde Strand Kasserer, Camilla Pedersen. Styremedlem/PR, Anette Sætre

Arrangementer Desember: Julekonsert i kirke i samarbeid med lokalforeningen i Skedsmo.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Arendal Styret i 2010 Styreleder, Haldis Valsvik Nestleder, Anne Eikelia Økonomi, Lise Linnerud Sekretær, Øyvind Ødegård Styremedlem, Thor-Egil Eik Webansvarlig, Hege Tellefsen Sponsoransvarlig, Linda Gåskjenn

Arrangementer Juni: Stand under årets Arendalskonferanse. Resulterte i at bystyret i Arendal vedtok å starte sertifisering av Solhaug Aldershjem. August: Leide M/S Nidelv, og akkompagnert av trekkspillmusikk tøffet vi rundt Nidelva med 50 eldre fra hele Arendal. Strømsbu videregående skole stilte med 15 gulkledde og topp motiverte elever. NRK Sørlandssendingen var med, og sendte direkte reportasje fra den flotte turen. Ledsagere Etablert en forpliktende avtale med Strømsbu videregående skole om at elever fra omsorgslinja deltar som ledsagere ved våre arrangementer. En av elevene har også sagt ja til å sitte i styret som hospitant.

Desember: Julekonsert i kirke, denne gangen i samarbeid med Lokalforeningen i Oslo.

Samarbeid Samarbeid med Kulturuken – Vi over 60, hvor Livsglede for Eldre stilte med transport og ledsagere ved en rekke av arrangementene.

Sponsing, økonomi og PR Vi har i stor grad basert vår virksomhet på sponsing av tjenester og varer fremfor penger. Dette året har vi blitt invitert for å holde foredrag, hvor vi fikk inntekter av loddsalget. I tillegg fikk vi støtte av Vitus apotek til julekonserten i desember. I 2010 har vi valgt å bruke litt penger på annonsering, og vi har hatt ca. 7 omtaler i lokalavisen.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Grimstad

Ledsagere På alle våre arrangementer har det stilt opp trofaste ledsagere.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Moss Styret i 2010 Styreleder, Tone Nordang Pettersen Økonomi, Hege Berke

I LFE Moss har vi i 2010 hatt et pauseår. Deltok på års- konferanse, hvor vi ny giv og gode ideer, og satser på flere aktiviteter i 2011.

Samarbeid med Arendalskoret, de “adopterer” Solhaug Aldershjem. Denne adopsjonen innebærer at de forplikter seg til flere årlige samlinger og konserter for Solhaugs beboere. Korets medlemmer er alle utstyrt med gule t-skjorter på arrangementene, og ved sine besøk blir det sosiale vektlagt. Styret i 2010 Leder, Kristin Sigmond Kasserer, Rita Olsen Styremedlem/referent, Giggi Christoffersen Styremedlem/referent, Birgitte Mollestad Styremedlem, Synnøve Rød Styremedlem - elever Dahlske vgs til sommer 2010 Stine Birkeland og Hanne Humlebrek Styremedlem - elever Dahlske vgs fra høst 2010 Glenn Haugen og Felis Mire Styremedlem fra høst 2010, Toril Ebbesen Det har vært 11 styremøter i 2010 Kristin har vært lønnet av Grimstad kommune som ”Frivillig-


hetskoordinator” i en 60% stilling. Ca. halvparten av denne stillingen skal brukes til å lede livsgledearbeidet i kommunen.

ene på Frivolltun. Ca. 20 elever, studenter og styremedlemmer stilte opp.

Arrangementer 26. januar: Vi arrangerte klaverkonsert på Grimstad rådhus med Lene Glamsland Rosåsen, 50 deltok.

15. desember: Vi tok 25 eldre med på ”Mercy-show” i Arendal kulturhus. Billettene til konserten kostet 1.000,- pr. stk.,SR bank i Grimstad kjøpte 30 billetter til Livsglede for Eldre i Grimstad.

15. februar: Tur med beboerne i omsorgsleilighetene på Frivoll- tun til Hesnes gartneri og kafe. 25 deltok. 17. mars: Vi hadde konsert med Birkenes bygdekor på Frivolltun. 11. april: Vi arrangerte «Ettermiddagskaffe» på Strand hotell Fevik. 4. mai: Vi arrangerte ”mannfolktur” til kystlaget Terje Vigens lokaler i Vikkilen. Vi ble ca. 50 stk. Livsgledeuke: Lørdag 5. juni til torsdag 10. juni og gjennomførte i alt 7 arrangementer. 25. august: Tur med småbåter i Reddalskanalen, måtte avlyses pga dårlig vær. 22. september: Beboerene i omsorgsleilighetene på Frivolltun og Frivolltun dagsenter på tur til Hesnes gartneri og kafé. Vi var ca 30 stk. på turen. 1. oktober: Vi markerte den internasjonale eldredagen med et arrangement på Odden butikksenter. Vi samarbeidet med senteret og Vitus apotek på Odden. Oktober/november: Vi arrangerte 3 konserter, en på hver av på byens 3 institusjoner. Dette var et samarbeid med Grimstad Kulturskole. 22. november: Vi arrangerte ”bake-dag” i omsorgsleilighet-

19. desember: Vi deltok på julekonserten ” Vi synger jula inn” i Grimstad kirke. 45 eldre deltok. Sponsing, økonomi og PR Utgiftene til arrangementene er dekket inn fra «den kultur- elle spaserstokken», fra Vitus apoteks livsglede-fond, fra SR bank, fra Aust Agder Fylkeskommune samt egne oppsparte midler. Vi har også i år valgt å samarbeide med en del andre foreninger, næringsliv, kirke om arrangementer. Ledsagere Vi ser at antall påmeldte fra institusjonene generelt er synkende, det er vanskelig for de ansatte å komme i fra. Når vi har elever fra videregående skole som ledsagere trenger vi også noe kyndig personale og noen som kjenner beboerne. Transporten (spesielt av rullestolbrukere) er alltid en utfordring, og vi er derfor bevisst på å legge arrangementene i nærheten av institusjonene, slik at minibusser og maxi-taxier kan kjøre flere turer.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Vennesla Styret i 2010 Leder, Unni N Berg Nestleder, Oddleif Bjellås Økonomiansvarlig, Kjell Guttorm Hansen


Sekretær, Marita Mjåland Sponsoransvarlig, Kari Anne Smiseth Styremedlem, Gunn Frigstad Styremedlem, Lene Mjåland

Mai: hudpleie i regi av hudpleieskolen i Kristiansand på Ternevig aldershjem

Arrangementer Hver 14 dag. Vi arrangerer en kjøretur med de eldre rundt i distriktet på gamle stier og steder, bilen låner vi av Venneslaheimen. Vi arrangerer regelmessig kinokvelder på Venneslaheimen.

Desember: Hudpleie i regi av hudpleieskolen i Kristiansand på Straitunet aldershjem.

Januar - april: Vi har hatt kjøreturer rundt om i distriktet. Samt kinoforestillinger på Venneslaheimen. Mai: Bli-kjent-tur til Lillesand for de som skulle til Solgården senere på høsten. Juni: Tur til fylkesmuseet, hvor elevene fra Helsefag var med på å gjennomføre ett flott arrangement. September: Tur til Solgården med seks eldre fra bygda og tre fra styret. Oktober: Kjøreturer/kinokvelder for de eldre ved Vennneslaheimen November: Konsert med den lokale operastjernen, Bjøro Hildebrandt i Filadelfias lokaler. Desember: Julekonsert i Vennesla Kirke, hvor en eldre fra bygda og fra institusjonen var med. Romjulen gikk vi i styret julebokk på Venneslatunet og på Venneslaheimen til glede for de eldre.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Kristiansand

Styret i 2010 Styreleder, Roger Ropstad Nestleder, Gro Heide Kristiansen Ladsager ansv., Camilla Rasch Sponsor ansv., Maria Giske Styremedlem, Linn Kristin Flø Styremedlem, Torun Augland Styremedlem, Isabell Røynestad Styremedlem, Leiv Rune Sangesland Arrangementer Hver torsdag hele året: ”Vitusdilten”. Går fra Sandens kl.11 og avslutter kl.12 med frukt og drikke.

Livsgledeuka fra 29. august - 3. september: Fotballkamp, velværedag, Mineralpark, vitusdilt og dansefest.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Mandal Styret i 2010 Styreleder, Alf Erik Andersen Nestleder, Wibeke Kjonerud Sand økonomi, Rebekka Syvertsen Sekretær, Edith Stulien Transportkoordinator, Alf Carlsen Ledsagerkoordinator, Helge Wiig Webansvarlig, Tommy Lie Frydnes Sponsorkoordinator, Jan Johannessen Styremedlem, Maiken Skjørten Koordinator MVG , Martine Lønning Tørressen Varamedlem, Anna-Britt Wattne

Ble etablert 20. oktober 2010, første styremøte 2. desember 2010.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Lindesnes Styret i 2010 Styreleder, Lise Vea Sekretær, Gloria A Knudsen økonomi, Melvin Kleiven Styremedlem, Nina Skrøvje Styremedlem, TorildPersson Styremedlem, Gwen Gill Styremedlem, Aase Thuen Tønnesen

Det har vært 1 styremøte i måneden. Arrangementer Vårfest: Samarbeid med Lion og Mandal videregående skole – 20 eldre deltok. Sommerfest: Teaterforestillingen Kråkespelet i Kråkevika, med fiskesuppe, kake og kaffe. 120 deltok. Julefesten: Julekonsert med Frostrosen og middag og dessert på Betania. 70 deltok.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Farsund Styret i 2010 Styreleder, Leif Jarle Kristiansen Nestleder/sekretær, Margrete L. Johannessen økonomi, Bjørg Sæveland Styremedlem, Kari Håheim Styremedlem, Camilla Jønsson Styremedlem, Kjell Inge Furu Styremedlem, Audny Sæveland Styremedlem, Nancy Hansen Styremedlem, Therese Bergersen Styremedlem, Cecilie Jensen Det har vært 5 styremøter. Arrangementer Sommeren: Inviterte til Adella tur – avlyst på grunn av ingen deltakelse. Høsten: Julebord på Farsund Fjordhotell, fullbooket og vellykket arrangement. Støttet av Vitus.


Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Sola

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Strand

Det har vært 11 styremøter i 2010. Den 11.5 deltok leder i LFE Hege Lønning og Anita Trondsen.

Styret har foretatt en intern arbeidsdeling, slik at alle i styret har selvstendige arbeidsoppgaver. Det er 5 styremøter i 2010.

Lokalet laget har 45 betalende medlemmer (pr. 31.12 10).

Lokalforeningen i Strand har pr. i dag 23 medlemmer.

Arrangement Livsgledeuken ble offisielt avholdt i perioden 21. - 29. august med 1 aktivitet hver dag.

Arrangement Julebordet på Jonsokberget ble avviklet den 16. desember i kafeteriaen, slått sammen med dagsenteret. Totalt var vi ca. 90 personer til bords, av disse ca. 70 gjester. Elever fra musikk- linja ved Strand videregående skole sto for underholdningen.

Styret 2010 Leder, Idar Møller Nestleder, Anne Kari Rolfsvåg Kasserer, Renate Kristiansen Sekretær, Guro Thun Styremedlem, Ingrid Kartveit (Foto ansvarlig) Styremedlem, Linda Møller Torkelsen Styremedlem, Einar Bjelland Styremedlem, Anita Genthner Styremedlem, Natalia Herasimava (til 15.8.10) Observatør, Gøril Fosse Gjesdal (fra 4.10.10)

Der har totalt vært avholdt 19 aktiviteter som var: Bowling for eldre, Idrettsdag for eldre, Sansehuset i Egersund, Turer til Preikestolen fjellstue, Åpningsfest Livsgledeuken, Fallskjermshopp, Flere bussturer nedover Jæren og i Ryfylke, Tur til Rennesøy for å se lemming, Buss-/båttur til Kvitsøy, Transport av beboere fra Tabo til 17. mai toget, Flere turer til Stavanger havn for å ta i skue de mange Cruise-skipene, Båttur med ”Gamle Rogaland” til Ryfylke, Firmabesøk til TS Stangeland maskin og til Sola Havn, Helikopterturer, Ball for eldre, og som avsluttning av året Julelkonsert i Grødem kirke sammen med lokalforeningen i Randaberg. Lokalforeningen arrangerte også 2 utenlandsturer: Til Solgården, Spania i mai med 17 deltager og til Rebild i Danmark i august med 14 deltagere. Livsgledebuss I januar inngikk lokalforeningen en 3 årig leasingavtale av en Ford Transitt med plass til 15 personer pluss sjåfør. Denne kan også transportere 2 rullestolbrukere. Der er 4 bedrifter som del-sponser Livsgledebussen. I tillegg har foreningen stått for ca. 41 transporter til/fra Solrommet med beboere fra Tabo og én gang med beboere fra Soltun til Jærgarden ved Brusand. Sponsing, økonomi og PR Lokalforeningen har en sunn økonomi, og har gode støtte- spillere som bidrar med gratis bistand og økonomisk støtte til vårt arbeid. Solabladet har bidratt med god informative artikler om lokal- laget, som har bidratt til at foreningen har fått ett godt og positivt omdømme hos lokalbefolkningen. Alle hovedarrangement er annonsert i Solabladet, gjennomsnittlig en gang pr. måned. Lokalforeningens styre har deltatt på info møter i Egersund, Sandnes, Stavanger og Tau, om LFEs arbeid. Ledsagere Lokalforeningen har ett meget godt formalisert samarbeid med Jåttå vgs. som stiller med lesagere fra Helse- og sosial - linjen, når lokalforeningen har behov for dette. Det er 11 registrerte ledsagere, som er sykepleiere og helsefagarbeidere.

Styret i 2010 Dette styret ble valgt på stiftelsesmøte 8. november 2010.: Styreleder, Edvard Kr. Tungland Nestleder, Odd William Bøe Sekretær, Nina Vervik Eie Kasserer, Nils Eie Styremedlem, Jan O. Myhre Styremedlem, Michelle Hølleslid Styremedlem, Reidun Nesvik Styremedlem, Anbjørg Mæland og Kristina Vargervik - elever ved Strand videregående skole

Økonomi Lokalforeningen fikk midler fra Strand videregående skole, tilskudd fra Vitusfond og oppstarttilskudd fra Stiftelsen, så ble det en god startkapital. Stor givervilje også fra lokalt næringsliv og offentlige.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre i Randaberg

Styret i 2010 Styreleder /sekretær, Anne Solheim Pettersen økonomi, Elsa Vistnes Styremedlem, Ellen Marie Aaserød Styremedlem/Lions, Thor Wilhelmsen (for Atle Fossmark) Styremedlem, Gudrun Haugvaldstad Varamedlem, Thomas Madland Varamedlem, Fredrik Høiland Det har vært 5 styremøter og behandlet 30 saker. Flere arbeidsmøter vedr. Livsgledeuka. Arrangementer 16. mars: Sputnik konsert på Vardeheim. 90 deltok hvor sang og repertoar var tilpasset de eldre. 31. mai: Livsgledemarsjen i samarbeid med barnehagemarsj, hvor 700 deltok. Ledsagere fra frivillhetssentralen og Randaberg videregående skole. 3. juni: Sommerfest på Vistestølen, med grilling og trekkspillmusikk. Populært innslag for brukerne. Livsgledeuka 27. september – 3. oktober: 13 forskjellige arrangement. 8.desember: Julekonsert i Grødum kirke, hvor Livsglede for Eldre i Sola, Sola dagsenter og Grødem barnehage deltok. Luciafeiring og solist Rita Sørensen. Ledsagere fra Randaberg videregående skole. 200 besøkende.


Årsberetning 2010 Virksomhet og lokalisering

Stiftelsen Livsglede for Eldre arbeider for å gi pleietreng- ende eldre påfyll av livsglede i hverdagen. Livsglede for Eldre vil ha fokus på økt livskvalitet og livsglede, som sykdoms- reduserende og helsefremmende faktor for eldre og deres pårørende. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Kristiansand og driver sin virksomhet herfra.

Rettvisende bilde over resultat og balanse

Stiftelsens årsresultat er på 703 907,-. Styret er tilfreds med Stiftelsens utvikling. Egenkapitalen er positiv med 1 036 679,-. Totalkapitalen er på 3 794 165,-. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Stiftelsen har en sponsoravtale med Vitus-apotekene som sikrer inntekter med 1 million i 2010. Selskapet har også fått offentlige tilskudd til sine forskjellige prosjekter med totalt 4 305 000. Forutsetningen for fortsatt drift er etter vår men-

Britt Møll Abrahamsen

ing tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i året. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i løpet av dette året, men ledelsen vil til enhver tid vurdere tiltak som kan forbedre arbeidsmiljøet ytterligere. Stiftelsen har gjennom året hatt 9 ansatte, 8 kvinner og en mann. Styret har i 2010 bestått av 2 kvinner og 3 menn. Stiftelsen arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelser for likestilling mellom kjønnene.

Påvirkninger ytre miljø

Stiftelsens virksomhet kan etter vår oppfatning ikke foru- rense det ytre miljø i betydelig grad. Kristiansand, 7. juni 2011

Annette Skeie Jakobsen

Kristin Molnes

Styrets leder

Styremedlem

Styremedlem

Kjell Paulsrud

Harald Furre

Tor Åm

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Hege Lønning

Daglig leder


Resultatregnskap 2010

Note

2010

2009

DRIFTSINNTEKTER Sponsorinntekter Gaver og annen inntekt Offentlige tilskudd 7 Sum driftsinntekter

1 019 405 572 691 2 804 797 4 396 893

2 585 600 271 738 690 000 3 547 338

DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 Annen driftskostnad 2 Sum driftskostnader

400 000 1 335 414 85 777 1 882 607 3 703 799

0 1 306 580 105 377 1 951 718 3 363 674

DRIFTSRESULTAT

693 095

183 663

FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter

24 819 14 006 10 813

4 969 17 278 -12 309

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

703 907

171 354

ÅRSRESULTAT

703 907

171 354

DISPONERINGER Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

703 907 703 907

171 354 171 354

3


Balanse 2010 Eiendeler

Note

2010

2009

ANLEGGSMIDLER Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 Sum varige driftsmidler

162 687 162 687

50 128 50 128

SUM ANLEGGSMIDLER

162 687

50 128

OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

191 547 18 323 209 870

74 700 171 898 246 598

Bankinnskudd, kontanter o.l.

4

3 421 608

1 033 002

Sum omløpsmidler

3 631 478

1 279 600

SUM EIENDELER

3 794 165

1 329 728

Egenkapital og gjeld

Note

2010

2009

EGENKAPITAL Grunnkapital 3 Sum innskutt egenkapital

100 000 100 000

100 000 100 000

Annen egenkapital 3 Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL

1 036 679 1 036 679 1 136 679

332 771 332 771 432 771

GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 6 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld

179 250 91 640 270 890

186 078 200 000 386 078

SUM LANGSIKTIG GJELD

270 890

386 078

Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 7 Sum kortsiktig gjeld

518 056 211 199 1 657 340 2 386 596

138 791 199 853 172 234 510 878

SUM GJELD

2 657 486

896 956

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 794 165

1 329 728


Noter 2010 Note 1

Regnskapsprinsipper Stiftelsen ble opprettet 13.08.2007. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og stiftelsesloven. Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet. Eiendeler knyttet til den løpende drift er klassifisert som omløpsmidler. Det samme gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld ellers er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapets avslutningstidspunkt. Øvrige eiendeler/gjelder klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler er verdsatt til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er verdsatt til anskaffelseskost, med nedskrivning for ikke forbigående verdifall hvis dette er aktuelt og for avskrivbare eiendeler etter fradrag for planmessige avskrivninger. Langsiktig gjeld vurderes etter samme prinsipper som anleggsmidler. Kundefordringer er i balansen oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurderinger av de enkelte fordringene. Øvrige fordringer er oppført til pålydende. Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter.

Note 2

Lønnskostnader, godtgjørelser og lån til ansatte Stiftelsen har 4 årsverk sysselsatt. Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse

2010 1 079 373 189 966 50 423 15 651 1 335 413

2009 1 114 224 162 783 19 272 10 301 1 306 580

Daglig leder 382 628 7 653 6 000

Styret 0 0 0

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser for daglig leder, andre ansatte, styreformann eller andre nærstående parter. Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Stiftelsen har opprettet slik avtale. Honorarer til revisor (alle tall uten mva): Kostnadsført revisjonshonorar utgjør Teknisk regnskapsbistand Annen bistand

20 100 3 400 20 900


Note 3

Egenkapital Egenkapital 01.01 Resultatdisponering Egenkapital 31.12

Grunnkapital 100 000 0 100 000

Annen EK 332 771 703 907 1 036 679

Sum 432 771 703 907 1 136 679

100.000 av annen egenkapital er gave gitt i 2010 som skal benyttes til lønn av en 20% stilling i 2011.

Note 4

Bundne midler I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med 78 965,-.

Note 5

Varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. stiftelsesdato Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost pr. 31.12 Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12 Reverserte nedskrivninger pr. 31.12 Balanseført verdi pr. 31.12 Årets avskrivning Forventet økonomisk levetid 3 år.

Dr. løsøre 316 134 198 337 0

Sum 316 134 198 337 0

514 471 351 783 0 0 162 687

514 471 351 783 0 0 162 687

85 777

85 777

Driftsmidlene består av pc-pakker som lånes ut til lokalforeninger. Og bygningsmessig innredning da stiftelsen overtok nye lokaler og måtte innrede for å tilpasse et kontorlandskap.

Note 6

Gjeld til kredittinstitusjoner Selskapets gjeld til banken er tatt opp av ansatt, Annette Skeie Jakobsen, og hun står som ansvarlig lånetaker. 129 000 forfaller til betaling senere enn 5 år.


Note 7

Offentlige tilskudd Stiftelsen mottar offentlige driftstilskudd. Tilskuddene regnskapsføres til verdien av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. Tilskudd fra

Prosjekt

Helse og Omsorgsdep. 1 Livsgledesykehjem Fylkesmannnen i Sør Trøndelag 2 Livsgledesykehjem Helsedirektoratet 3 Utviklingsprosjekt Helsedirektoratet 4 Flere helsefagarbeidere Fylkesmannen i Sør Trøndelag 8 Kompetanseløftet 2015 Helsedirektoratet 7 Ekstratilskudd Utvikl.prosjekt Sum Mottat tilskudd i 2009 Ikke benyttet tilskudd 2010 Inntektsførte Offentlige tilskudd

Størrelse

Benyttet

5 00 000 5 00 000 2 000 000 4 85 000 3 20 000 1 000 000 4 805 000

5 00 000 3 19 797 2 000 000 4 85 000 -

5 00 000 1 500 203 2 804 797

Prosjekt 1- 4 og 7 har varighet på ett år. Prosjekt 8 har varighet fram til 31.12.2012. Betingelser for prosjekt 3, 4 og 7 er at ubenyttede midler skal tilbakeføres giver dersom midlene forblir ubenyttet innen et kalenderår. Prosjekt 7 er et ekstratilskudd er giver inneforstått med tilskuddet først kommer til anvendelse neste år. Felles for alle tilskudd er at dersom tilskuddene ikke benyttes i forhold til intensjonen, skal det gis melding om dette, og midler skal tilbakebetales. Ubenyttet tilskudd er balanseført som annen kortsiktig gjeld i årsregnskapet.


Lev livet - livet ut Solbergveien 14, 4615 Kristiansand /// post@livsgledeforeldre.no /// www.livsgledeforeldre.no /// Telefon: 934 98 500


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.