Projectors Catalogue

Page 1

1


2


®

3


made in Poland

4


5


Miniaturisation | Miniaturyzacja Thanks to the technology used, our products have very small dimensions, which is absolutely not a compromise in terms of their quality. The new generation of lighting projectors is designed in this way, to illuminate and enhance the space, area, object inconspicuously. Thanks to this, the recipient focuses on the illuminated exhibition, forgetting about it where the light comes from. Projectors were created for use in museums, art galleries, commercial facilities, as well as lighting of private interiors, apartments.

Dzięki zastosowanej technologii, nasze produkty mają bardzo małe gabaryty, co absolutnie nie jest kompromisem pod względem ich jakości. Nowa generacja projektorów oświetleniowych zaprojektowana jest w taki sposób, aby oświetlić i uwydatnić przestrzeń, miejsce, obiekt przy jednoczesnym byciu niewidocznym dla wzroku użytkownika. Dzięki temu, odbiorca skupia się na oświetlonej ekspozycji, zapominając o tym skąd pochodzi światło. Projektory zostały stworzone z myślą o zastosowaniu w muzeach, galeriach sztuki, obiektach handlowych, a także jako oświetlenie wnętrz prywatnych, apartamentów.

Safety | Bezpieczeństwo

6

The new generation of lighting is dedicated primarily to illuminate exhibits in museums and galleries. Our product, not only guarantees excellent visual effects of illuminated exhibits, but also safety - does not emit harmful UV radiation and IR, as well as not causing the objects to heat up, which could cause their cracking, crumbling, yellowing or fiber degradation.

Nowa generacja oświetlenia dedykowana jest przede wszystkim do oświetlania eksponatów w muzeach i galeriach. Nasz produkt, nie tylko gwarantuje znakomite efekty wizualne oświetlanych eksponatów, ale również bezpieczeństwo – nie emituje szkodliwego promieniowania UV i IR, jak również nie powoduje nagrzewania się przedmiotów, co mogłoby powodować ich pękanie, kruszenie, żółknięcie czy degradację włókien.

object illuminated with luminaires that do not emit UV and IR rays obiekt oświetlony oprawami nieemitującymi promieni UV i IR

object illuminated with luminaires that emit UV and IR rays obiekt uszkodzony przez promieniowanie UV i IR


Photometric laboratory | Laboratorium fotometryczne The main task of our laboratory is to perform photometric measurements of the manufactured lighting luminaires. We perform the test in the darkroom using a photogoniometer. The result of the test is a graph showing the distribution curve of light and the luminous efficacy of the luminaire. In addition, we make a control measurement of colour temperature and colour rendering index. We make measurements and comparisons of electrical parameters with the luminaire designed and we study the impact of the luminaire on the power supply network. We also make measurements of the temperature of components and subassemblies of our luminaires. Głównym zadaniem naszego laboratorium jest wykonywanie pomiarów fotometrycznych wyprodukowanych opraw oświetleniowych. Badanie wykonujemy w ciemni wykorzystując fotogoniometr. Wynikiem badania jest wykres przedstawiający krzywą rozsyłu światłości oraz skuteczność świetlną oprawy. Dodatkowo dokonujemy kontrolnego pomiaru temperatur y bar wowej oraz wskaźnika oddawania barw. Dokonujemy pomiarów i porównania parametrów elektrycznych z założonymi przy projektowaniu oprawy oraz badamy wpływ oprawy oświetleniowej na sieć zasilającą. Wykonujemy także pomiary temperatur komponentów i podzespołów naszych opraw.

Photogoniometer in Liralighting photometric laboratory Fotogoniometr w labolatorium fotometrycznym Liralighting

7


Parameters | Parametry When creating new projectors, we focused on ensuring the highest possible lighting parameters with the use of state-of-the-art LED diodes and carefully selected optics. We have reduced the glare factor while maintaining the highest possible effectiveness. The use of a high CRI coefficient allows you to extract more details from the illuminated exhibit or objects and to reproduce natural details. The ability to choose the colour temperature between 2700K/3000K/4000K allows you to improve the comfort of using lighting in a given interior.

CRI 40

Tworząc nowe projektory skupiliśmy się na zagwarantowaniu jak najwyższych parametrów świetlnych przy zastosowaniu najnowocześniejszej klasy diody LED oraz precyzyjnie dobranej optyce. Ograniczyliśmy współczynnik olśnienia przy zachowaniu najwyższej możliwej skuteczności. Zastosowanie wysokiego współczynnika CRI pozwala na wydobyciu z oświetlanego eksponatu czy przedmiotów więcej ich szczegółów oraz odwzorowanie naturalnych detali. Możliwość wyboru temperatury barwowej pomiędzy 2700K/3000K/4000K umożliwia poprawę komfortu użytkowania oświetlenia w danym wnętrzu.

CRI>90

Precision | Precyzja The optical system designed in our projectors is based on the highest quality components and guarantees the right amount and distribution of light. Precise lenses have been used, which fulfill their individual role in individual luminaire models. They allow for achieving optimal light distribution, contrast enhancement, without glare and dispersion. In addition, these optics ensure precise illumination of areas of various sizes from a large distance without dispersing the luminous flux.

System optyczny zaprojektowany w naszych oprawach został oparty na komponentach najwyższej jakości i gwarantuje właściwą ilość i rozsył światła. Zastosowane zostały precyzyjne soczewki, które w poszczególnych modelach opraw, spełniają swoją indywidualną rolę. Pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozkładu światła, wydobycie kontrastu, bez efektu olśnienia i dyspersji. Ponadto optyka ta zapewnia precyzyjne oświetlenie różnej wielkości obszarów z dużej odległości bez rozproszenia strumienia świetlnego.

Polish Vodka Museum, Warsaw, Poland, photos: Polish Vodka Museum press materials / fot. Marcin Oliva Soto Muzeum Polskiej Wódki, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Polskiej Wódki / fot. Marcin Oliva Soto

8


Application | Zastosowanie The creation of a new range of projectors was the result of our experience in the implementation of a number of investments. Luminaires are used in museums, offices and apartments. Thanks to the wide range of installation options, flexibility and versatility, the scope of application of our luminaires is almost unlimited and adapted to the requirements of the most demanding projects.

Stworzenie nowej gamy projektorów było wynikiem naszego doświadczenia przy realizacjach szeregu inwestycji. Oprawy znalazły zastosowanie w przestrzeniach muzealnych, biurowych, apartamentach. Dzięki bogactwu wariantów instalacji, elastyczności oraz uniwersalności, zakres zastosowania naszych opraw jest niemal nieograniczony i dostosowany do wymogów najbardziej wymagających projektów.

POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Krzysztof Lipiński Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Krzysztof Lipiński

Easy to assemble | Łatwy montaż The ease of changing the installation of lighting is very important in spaces where the arrangement is often modified. The used tracks allow the installation of luminaires quickly and in any configuration without the use of tools. Unlike standard solutions, it provides comfort and flexibility during multiple exposure changes.

Łatwość zmiany montażu oświetlenia jest bardzo istotna w przestrzeniach, w których aranżacja modyfikowana jest dość często. Zastosowane szynoprzewody umożliwiają instalację opraw szybko i w dowolnej konfiguracji bez użycia narzędzi. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań, zapewnia to komfort i elastyczność podczas wielokrotnych zmian ekspozycji.

click! 9


Possibilites | Możliwości The projectors have been technologically optimized on many levels and adapted to meet the user's expectations in the designed space. Thanks the use of appropriate optical systems in luminaires, precise lenses, modern LED sources and the possibility of additional equipment with accessories, such as framing frames or GOBO, provide the possibility of achieving various visual effects of illuminated spaces.

10

Projektory zostały technologicznie zoptymalizowane na wielu płaszczyznach i dostosowane tak aby spełniać oczekiwania użytkownika w projektowanej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu w oprawach odpowiednich układów optycznych, precyzyjnych soczewek, nowoczesnych źródeł LED oraz możliwości dodatkowego wyposażenia w akcesoria, typu ramki kadrujące czy GOBO, zapewniają możliwość osiągnięcia różnorodnych efektów wizualnych oświetlanych przestrzeni.


The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Lech Kwartowicz Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Lech Kwartowicz

11


12


POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Krzysztof Lipiński Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Krzysztof Lipiński

13


index

16 smart 3 smart 8 smart 4

20 flip flap boby

26 fix 70 fix 90 fix 120

30 pif-paf 75 pif-paf 90

36 zipper 55 zipper 75

46 sav 14


50

petit 30

petit 40 petit 45 petit 50

54 petit 55 petit 75

60 thin thin mini

62 tracer H tracer 90s tracer strong

64 pike pulo glimer

69 dash cintura 15


LED 7W-17W 664lm-2044lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 on/off, DALI IP20 MacAdam SDCM<3 lifetime/żywotność 100 000h 10° / 20° / 30° / 40° 60° / 45x10° / wallwasher

16

smart family


We present a range of professional projectors that are characterized by excellent luminous efficiency and interesting design. A wide selection of optics and the use of LED sources of the highest parameters ensure that all the requirements for exhibition lighting are met. For use in public spaces: showrooms, museums, art galleries, as well as in private interiors.

Przedstawiamy gamę profesjonalnych projektorów, które charakteryzuje doskonała skuteczność świetlna oraz ciekawy design. Szeroki wybór optyki oraz zastosowanie źródeł LED o najwyższych parametrach, zapewnia sprostanie wszystkim wymogom stawianym oświetleniu ekspozycyjnemu. Do zastosowania w przestrzeniach publicznych: salonach wystawowych, muzeach, galeriach sztuki, jak również w prywatnych wnętrzach.

17


on request na zapytanie

SMART 3 luminous flux strumień z oprawy

2003.02ELC

2003.04ELC

2003.03ELC

20°

luminaire efficacy skuteczność oprawy

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

7W

95lm/W

track 230V

0,5kg

300x220x200mm

720lm

4000K

7W

103lm/W

track 230V

0,5kg

300x220x200mm

691lm

3000K

7W

99lm/W

691lm

2016.02ELC

664lm

2016.04ELC

720lm

2016.03ELC

10°

luminaire power moc oprawy

664lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K 3000K 2700K

7W

99lm/W

7W

4000K

7W

300x220x200mm

103lm/W

surface/nastropowy 0,5kg

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,5kg

60

50

50

50

75

75

75

90°

20

72

70

72

45x10°

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy

80

72

60°

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,5kg

track 230V/szynoprzewód 230V

30°

0,5kg

95lm/W

350°

40°

track 230V

90°

30 30 350° 8030 80

50

50

50

80

75

30

80 on request na zapytanie

SMART 8 luminous flux strumień z oprawy

luminaire power moc oprawy

1884lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2004.02ELC

2004.04ELC

2044lm

4000K

17W

1962lm

2017.02ELC

3000K

1884lm

2017.03ELC

2700K

1962lm

2017.04ELC

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

111lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

120lm/W

track 230V

0,8kg

17W

17W

115lm/W

17W

3000K

2044lm

luminaire efficacy skuteczność oprawy

17W

4000K

track 230V

300x220x200mm

120lm/W

surface/nastropowy 0,8kg

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,8kg

60

30°

45x10° 50

106 106

92

92

90°

50

30120120 120

50

106 106

106

30

90° 30

30120 120 120

SMART 4 WALLWASHER

on request na zapytanie

code kod 2005.02EC

2005.03EC

luminous flux colour luminaire power luminaire efficacy strumień z temperature moc oprawy skuteczność oprawy temperatura oprawy barwowa 846lm 2700K 9W 94lm/W 881lm

2005.04EC

918lm

2018.02EC

846lm

2018.04EC

918lm

2018.03EC

3000K

9W

2700K

9W

4000K

881lm

9W

3000K

weight waga

box karton

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

track 230V

0,8kg

track 230V

102lm/W

9W

4000K

mounting type rodzaj montażu

98lm/W

300x220x200mm 300x220x200mm

surface/nastropowy 0,8kg

300x220x200mm

102lm/W

surface/nastropowy 0,8kg

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,8kg

98lm/W

9W

0,8kg

94lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V 80

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy 60 20

350°

90°

350°

110 90°

350° 50 50

106 106

92 92

92

90

wallwasher 35 35

E - electronics/elektronika on/off

5050

106 106 106

CASAMBI

C - colour/kolor

18

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

35

3535

120 120

120

on request/na zapytanie

D DALI

90°

350° 50

120

120

0

90°

110

350° 50

30 30

106

350°

90

350° 50 50

90°

20

350° 92

60°

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy

80

40°

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,8kg

track 230V/szynoprzewód 230V 20°

300x220x200mm

111lm/W

115lm/W

17W

0,8kg

92

code kod

2004.03ELC

10°

90°

90°

30 350° 80 30 80

75

75

350°

90

72

code kod

L - lenses/optyka 10 10°

20 20°

30 30°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

40 40°

60 60°

41 45x10°

90°


SPOT \ W. Art Gallery, Wacław Wantuch "BEZ KANTÓW" painting exhibition Galeria Sztuki SPOT \ W. , wystawa malarstwa Wacława Wantucha „BEZ KANTÓW”

19


on request na zapytanie

FLIP code kod

luminous flux strumień z oprawy

2010.02ELC

946lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2010.04ELC

1026lm

4000K

2011.03ELC

1969lm

3000K

2010.03ELC

985lm

2011.02ELC

3000K

1890lm

2011.04ELC

2051lm

2079.02ELC

946lm

2079.03ELC

3000K

1890lm

2080.04ELC

2051lm

2080.03ELC

300x220x200mm

11W

93lm/W

track 230V

0,7kg

300x220x200mm

19W

104lm/W

11W

86lm/W

surface/nastropowy

0,7kg

300x220x200mm

93lm/W

surface/nastropowy

0,7kg

300x220x200mm

19W

1969lm

2080.02ELC

0,7kg

4000K 3000K

90lm/W

19W

surface/nastropowy surface/nastropowy surface/nastropowy

104lm/W

19W

surface/nastropowy

108lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V

20°

60

30°

40

45x10°

150

150

60°

120

35

300x220x200mm

0,7kg

300x220x200mm

0,7kg

300x220x200mm

0,7kg

300x220x200mm

170

350°

90°

350°

35

35

35

120

on request na zapytanie

FLAP WALLWASHER code kod

luminous flux strumień z oprawy

2012.02EC

633lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2012.04EC

687lm

4000K

1320lm

3000K

2012.03EC

659lm

2013.02EC

1268lm

2013.04EC

1375lm

2013.03EC 2081.02EC

2081.03EC

659lm

2082.02EC

1268lm

2082.04EC

1375lm

2082.03EC

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy

3000K

633lm

2081.04EC

track 230V

0,7kg

300x220x200mm

9W

76lm/W

track 230V

0,7kg

300x220x200mm

15W

85lm/W

4000K

15W

92lm/W

15W

track 230V track 230V

300x220x200mm

85lm/W

4000K

15W

88lm/W

92lm/W

surface/nastropowy surface/nastropowy surface/nastropowy

on/off

40

on request/na zapytanie

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

300x220x200mm 300x220x200mm 300x220x200mm

170 90°

350°

190

150

35

CASAMBI

05

0,7kg

90°

350°

D DALI

03

0,7kg

38

on request/na zapytanie

C - colour/kolor

20

150

150

E - electronics/elektronika

0,7kg

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy

350° 120

0,7kg

90° 38

300x220x200mm

0,7kg

surface/nastropowy

60

120

300x220x200mm

surface/nastropowy

350°

120

0,7kg

300x220x200mm

76lm/W

230

wallwasher

0,7kg

300x220x200mm

15W 15W

0,7kg

0,7kg

2700K

3000K

track 230V

300x220x200mm

surface/nastropowy

73lm/W

9W

0,7kg

70lm/W

9W

1320lm

track 230V

88lm/W

9W

3000K

4000K

box karton

73lm/W

2700K

687lm

weight waga

70lm/W

9W

2700K

mounting type rodzaj montażu

9W

track 230V/szynoprzewód 230V

0

90

190 90°

120

0,7kg

150

350° 120

300x220x200mm

90°

350°

40°

300x220x200mm

0,7kg

surface mounted/montaż nastropowy

230 10°

300x220x200mm

0,7kg

track 230V

99lm/W

300x220x200mm

0,7kg

track 230V

90lm/W

19W

0,7kg

track 230V

108lm/W

11W

4000K

track 230V

99lm/W

11W

2700K

box karton

track 230V

19W

4000K

weight waga

86lm/W

2700K

1026lm

mounting type rodzaj montażu

11W

11W

2700K

985lm

2079.04ELC

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy

120

35

L - lenses/optyka 10 10°

20 20°

30 30°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

40 40°

60 60°

41 45x10°

90°


on request na zapytanie

BOBY WALLWASHER code kod

luminous flux strumień z oprawy

2014.02EC

1269lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2014.04EC

1377lm

4000K

1905lm

3000K

2014.03EC

1322lm

2015.02EC

1829lm

2015.04EC

1984lm

2083.03EC

1322lm

2084.02EC

1829lm

2084.04EC

1984lm

2015.03EC

2083.02EC

2084.03EC

14W

3000K

1269lm

2083.04EC

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

91lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

98lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

14W

94lm/W

2700K

20W

91lm/W

4000K

20W

14W

2700K

surface/nastropowy 0,8kg

300x220x200mm

98lm/W

surface/nastropowy 0,8kg

300x220x200mm

20W

91lm/W

4000K

20W

14W

20W

95lm/W

99lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

91lm/W

2700K

3000K

0,8kg

14W

99lm/W 94lm/W

1905lm

track 230V

300x220x200mm

95lm/W

14W

4000K

0,8kg

20W

3000K

1377lm

track 230V

track 230V

0,8kg

surface/nastropowy 0,8kg surface/nastropowy 0,8kg surface/nastropowy 0,8kg surface/nastropowy 0,8kg

track 230V/szynoprzewód 230V

300x220x200mm 300x220x200mm

300x220x200mm 300x220x200mm 300x220x200mm 300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy 60

230

170

40 350°

90°

350°

190

150

150

wallwasher

90°

350° 120

120

60

60

120

E - electronics/elektronika 0

on/off

90°

350° 60

on request/na zapytanie

D DALI

CASAMBI

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 21


22


The Sybir Memorial Museum, Białystok, Poland Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok, Polska

23


24


The Sybir Memorial Museum, Białystok, Poland Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok, Polska

25


Fix is ​​a range of projectors with a simple shape, yet characterized by excellent performance: excellent colour rendering and colour temperature options to choose from. Available in three sizes. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums, art galleries and private apartments.

26

Fix to gama projektorów o prostym kształcie, a jednocześnie charakteryzująca się doskonałą wydajnością, oddawaniem barw i możliwością wyboru temperatury barwowej. Dostępne w trzech wymiarach. Projektory odpowiednie do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach, galeriach sztuki czy apartamentach prywatnych.


LED 12W-38W 1369lm-3847lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 on/off, DALI IP20 MacAdam SDCM<3 lifetime/żywotność 100 000h 36° / 45°

fix family 27


on request na zapytanie

FIX 75 code kod

luminous flux strumień z oprawy

2006.02ELC

colour temperature temperatura barwowa

1369lm

2006.03ELC

12W

114lm/W

12W

124lm/W

12W

119lm/W

3000K

2006.04ELC

1486lm

4000K

2085.03ELC

1427lm

3000K

1369lm

2085.04ELC

luminaire efficacy skuteczność oprawy

2700K

1427lm

2085.02ELC

luminaire power moc oprawy

1486lm

12W

2700K

12W

4000K

12W

track 230V

300x200x120mm

300x200x120mm

300x200x120mm

surface/nastropowy 0,8kg

300x200x120mm

124lm/W

surface/nastropowy 0,8kg

300x200x120mm 300x200x120mm

surface mounted/montaż nastropowy

105

105

350°105

box karton

0,8kg

60

75

0,8kg

surface/nastropowy 0,8kg

40

350°

75

0,8kg

track 230V

114lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V

36°

weight waga

track 230V

119lm/W

230

75

mounting type rodzaj montażu

170

90°

350°

145

105 90°

105

105

350°

75

90°

105

on request na zapytanie

FIX 90

140

2162lm

2008.04ELC

2252lm

2086.03ELC

2162lm

2086.02ELC 75

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

19W

109lm/W

track 230V

0,9kg

300x200x120mm

19W

119lm/W

track 230V

0,9kg

300x200x120mm

surface/nastropowy

0,9kg

300x200x120mm

140

2700K

3000K

19W

4000K

2075lm

105

2252lm

114lm/W

19W

109lm/W

surface/nastropowy

4000K

19W

119lm/W

surface/nastropowy

19W

114lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V 120

230

120

175

60

175

90

300x200x120mm 300x200x120mm 300x200x120mm

90°

350°

160 90°

105

0,9kg

120

350° 75

0,9kg

120

105

36°

0,9kg

surface mounted/montaż nastropowy 170

40

350°

90

track 230V

2700K

3000K

150

2086.04ELC

luminaire efficacy skuteczność oprawy

105

2008.03ELC

90

2075lm

luminaire power moc oprawy

150

90

2008.02ELC

colour temperature temperatura barwowa

120

luminous flux strumień z oprawy

120

code kod

90°

350°

140

140

90

140 on request na zapytanie

FIX 120 luminous flux strumień z oprawy

2009.02ELC

3545lm

2009.03ELC

2009.04ELC 2087.02ELC

3693lm

120

2087.03ELC

3545lm

luminaire efficacy skuteczność oprawy

2700K

38W

93lm/W

4000K

38W

101lm/W

3000K

38W

97lm/W

38W

2700K

3847lm

4000K

mounting type rodzaj montażu

weight waga

track 230V

1,3kg

track 230V

1,3kg

300x220x200mm

surface/nastropowy

1,3kg

300x220x200mm

97lm/W

38W

175 140

3693lm

2087.04ELC

luminaire power moc oprawy

3000K

3847lm

90

colour temperature temperatura barwowa 120150

code kod

38W

track 230V

93lm/W

surface/nastropowy

101lm/W

surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

60

230

1,3kg 1,3kg 1,3kg

box karton

300x220x200mm

300x220x200mm 300x220x200mm 300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy 170

40 90°

350°

45°

150 120 120

E - electronics/elektronika 0

on/off

350°

90°

90°

350°

175 175

on request/na zapytanie

120

175

L - lenses/optyka FIX 75/FIX 90 36 36°

D DALI

CASAMBI

C - colour/kolor

28

350°

190

150

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

FIX 120

45 45°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

anti-glare honeycomb antylośnieniowy plaster miodu

FIX 75 FIX 90

20.06 20.08

90°


Museum and Memorial in Sobibór, Włodawa, Poland Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Włodawa, Polska

29


PIF-PAF LED framing projector. The design and used accessories affect the functionality of the luminaire. The use of appropriate framing accessories enables shaping the light according to individual needs. Thanks to adjustable optics and framing, we manipulate the shape of the incident light, which allows you to precisely illuminate a given object, its part or image. Pif-Paf is designed to be mounted on a 48V magnetic track or a 230V track. Controls: on/off, manual or DALI. PIF-PAF projektor kadrujący LED. Konstrukcja oraz użyte akcesoria wpływają na funkcjonalność oprawy. Użycie odpowiednich akcesoriów kadrujących umożliwia kształtowanie światła według indywidulanych potrzeb. Dzięki regulowanej optyce i kadrowaniu, manipulujemy kształtem padającego światła, co pozwala precyzyjnie oświetlić dany obiekt, jego część lub obraz. Pif-Paf przeznaczony jest do montażu na szynie magnetycznej 48V lub szynoprzewodzie 230V. Sterowanie: on/off, manualne lub DALI.

30


19W / 28W 1340lm-2193lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 lifetime/żywotność 100 000h

Pif-Paf family

200 cm

10 cm

150 cm

10 cm

150 cm 10 cm 10 cm

150 cm

150 cm

600 cm

250 cm

10 cm 10 cm

250 cm

10 cm 10 cm 250 cm

250 cm

31


GOBO

optic module moduł optyczny

Pif-Paf 75 LED 19W 1340lm-1454lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 on/off, DALI IP20 MacAdam SDCM<3 lifetime/żywotność 100 000h

32


framing module moduł kadrujący

reflector reflektor LED source head głowica źródła LED body korpus

track adapter adapter do szyny

33


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

34


PIF PAF 75

luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V

on request na zapytanie

luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2053.02EC

1340lm

2053.04EC

1454lm

4000K

2055.03EC

1396lm

3000K

2053.03EC

colour luminaire luminaire efficacy temperature power skuteczność temperatura moc oprawy oprawy barwowa 2700K 19W 71lm/W

1396lm

2055.02EC

3000K

1340lm

1454lm

73lm/W

2700K

19W

71lm/W

4000K

19W

19W 19W

85

2055.04EC

19W

170

0,8kg

0,8kg

350x300x200mm

350x300x200mm

0,8kg

350x300x200mm

73lm/W

track 48V

0,8kg

300x200x120mm

track 48V

77lm/W

0,8kg

track 48V

0,8kg

300x200x120mm

300x200x120mm

track 230V/szynoprzewód 230V

143

230 90°

350°

105

105 75

110 75

track 230V

track 230V

box karton

track 230V

350°

framing kadrujący

weight waga

77lm/W

48V track/szynoprzewód 48V 55 85

mounting type rodzaj montażu

105 90°

350° 165 165

350° 75

110

90°

165

110

on request na zapytanie

PIF PAF 90 code kod

luminous flux strumień z oprawy

2054.02EC

2022lm

2054.04EC

2193lm

2054.03EC

2106lm

colour luminaire luminaire efficacy temperature power skuteczność temperatura moc oprawy oprawy barwowa 2700K 28W 72lm/W 3000K

28W

4000K

28W

75lm/W 78lm/W

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

track 230V

2,1kg

350x300x200mm

track 230V

2,1kg

350x300x200mm

track 230V

2,1kg

350x300x200mm

260

350°

170

350° framing kadrujący

90

90°

320

155

E - electronics/elektronika 0

on/off

on request/na zapytanie for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V

D DALI

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

CASAMBI

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 35


zipper family Zipper is a projector in which an optical system was used allowing a smooth setting of the beam angle in the range of 10 °-60 ° and an infinite number of options between them. The optical system is based on the use of a glass, precise lens thanks to which we do not deteriorate the efficiency of the luminaire and remains at a high level. Manual control of the lens movement inside the luminaire does not increase the length of the projector's body, thanks to which we maintain a coherent, simple design. The Zipper projector works primarily in places where the reconstruction of the exposure is often required, and thus redesign the existing lighting and its adaptation to new zones, places, facilities. These spaces are museums, galleries, restaurants, objects of cultural institutions, salons. Thanks to the projector with an adjustable optic in a smooth manner, we adapt it to changing conditions in a given space and additionally reduce costs associated with the purchase of new lighting.

LED 6W-12W 607lm-1486lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 on/off, DALI IP20 MacAdam SDCM<3 lifetime/żywotność 100 000h 10°-60°

36

Zipper to projektor, w którym zastosowano system optyczny pozwalający na płynne ustawienie kąta wiązki w zakresie 10°-60° oraz nieskończoną ilość opcji pomiędzy nimi. System optyczny oparty jest na zastosowaniu szklanej, precyzyjnej soczewki, dzięki której nie pogarszamy wydajności oprawy i zachowuje ją nadal na wysokim poziomie. Sterowanie manualne ruchem soczewki wewnątrz oprawy nie powoduje zwiększenia długości korpusu projektora, dzięki czemu utrzymujemy spójny, prosty design. Projektor Zipper sprawdza się przede wszystkim w miejscach, w których często wymagana jest przebudowa ekspozycji, a co za tym idzie przeprojektowanie istniejącego już oświetlenia i jego dostosowanie do nowych stref, miejsc, obiektów. Te przestrzenie to muzea, galerie, restauracje, obiekty instytucji kultury, salony. Dzięki zastosowaniu projektora z regulowaną optyką, w sposób płynny dostosujemy go do zmieniających się warunków w danej przestrzeni a dodatkowo redukujemy koszty związane z zakupem nowego oświetlenia.


10° 60°

37


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

38


ZIPPER 55

on request na zapytanie

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2076.020C

2076.030C

607lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

658lm

4000K

632lm

2076.040C

3000K

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy 6W 101lm/W 6W

105lm/W

6W

110lm/W

mounting type rodzaj montażu track 230V

track 230V

track 230V

optics optyka 10°-60°

10°-60°

10°-60°

weight waga 0,4kg

0,4kg

0,4kg

box karton 300x200x120mm

300x200x120mm

300x200x120mm

260 90°

350°

90 55

10°-60°

60°

10°

90°

350° 85

beam angle range zakres kąta wiązki on request na zapytanie

ZIPPER 75 code kod

luminous flux strumień z oprawy

2077.02EC

1369lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2077.04EC

1486lm

4000K

2077.03EC

1427lm

3000K

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy 12W 114lm/W 12W

119lm/W

12W

124lm/W

mounting type rodzaj montażu

optics optyka

weight waga

box karton

track 230V

10°-60°

0,5kg

300x200x120mm

track 230V

10°-60°

0,5kg

300x200x120mm

track 230V

10°-60°

0,5kg

300x200x120mm

260 350°

90°

110 10°-60°

60°

75

10°

350°

90°

95

beam angle range zakres kąta wiązki

E - electronics/elektronika ZIPPER 75

0

on/off

on request/na zapytanie D DALI

C - colour/kolor

CASAMBI

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 39


40


Mausoleum of the Martyrdom of Polish Villages in Michniów, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Marcin Czechowicz Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Marcin Czechowicz

41


42


Davide Interiors, Warsaw, Poland, project Esmeralde Verheij Davide Interiors, Warszawa, Polska, projekt Esmeralde Verheij

43


44


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

45


The SAV lighting projector is a combination of the latest technology with a wide range of possible applications. The luminaire gives us complete control over the illuminated space thanks to a fully integrated lighting module with Bluetooth support and an optical system providing the control of the light beam's angle. In addition, it allows, without the need for additional cables, to control the light intensity, adjust and mix colours, and to vary the beam angle in the range of 10°-50°. Available in RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) and as single colours of the colour temperature of 2700K, 3000K, 4000K. Lifetime 60 000h. Projektor oświetleniowy SAV to połączenie najnowocześniejszej technologii z szerokim spektrum możliwości jego zastosowania. Oprawa zapewnia nam całkowitą kontrolę nad oświetlaną przestrzenią dzięki w pełni zintegrowanemu modułowi oświetleniowemu z obsługą Bluetooth i układem optycznym zapewniającym regulację kąta rozsyłu światła. Dodatkowo umożliwia bez konieczności zastosowania dodatkowych przewodów sterowanie intensywnością światła, dostrajanie i mieszanie kolorów oraz zmienność kąta wiązki w zakresie 10°-50°. Dostępne w RGBW, Tunnable White (2700K-4000K) oraz jako pojedyncze kolory temperatury barwowej 2700K, 3000K, 4000K. Żywotność 60 000h.

2700K

2700K

3000K

3000K

4000K

4000K

the ability to control the luminaire in the range of one colour of colour temperature

the ability to control the colour temperature in the range of 2700K-4000K

możliwość sterowania oprawą w zakresie jednego koloru temperatury barwowej

46

możlwiość sterowania temperaturą barwową w zakresie 2700K-4000K

Sav

technology & capabilities

possibility of full colour mixing

możliwość pełnego mieszania kolorów

the ability to control the beam angle in the range of 10°-50° możliwość kontroli kąta wiązki w zakresie 10°-50°


SAV

on request na zapytanie

CASAMBI

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2067.02C

colour luminaire luminaire temperature power efficacy temperatura moc oprawy skuteczność barwowa oprawy 2700K 15W 31lm/W

467lm

2067.03C

486lm

2067.04C

3000K

506lm

15W

4000K

15W

mounting type rodzaj montażu track 48V

32lm/W

track 48V

34lm/W

track 48V

optics weight optyka waga 10°-50°

10°-50°

10°-50°

box karton

0,7kg

180x180x100mm

0,7kg

180x180x100mm

0,7kg

180x180x100mm

170 90°

105

350°

10°-50°

50°

105 90°

350° 10°

75

82

75

beam angle range zakres kąta wiązki

80

SAV TUNABLE WHITE

on request na zapytanie

CASAMBI

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2068.06C

486lm

colour luminaire luminaire temperature power efficacy temperatura moc oprawy skuteczność barwowa oprawy 2700K-4000K 15W 32lm/W

mounting type rodzaj montażu track 48V

optics weight optyka waga 10°-50°

0,7kg

box karton 180x180x100mm

170 90°

105

350°

90°

350°

10°-50°

50°

105

75

82

75 10°

80

beam angle range zakres kąta wiązki

SAV RGBW

CASAMBI

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2069.05C

486lm

colour temperature temperatura barwowa RGBW

luminaire luminaire power efficacy moc oprawy skuteczność oprawy 15W 32lm/W

mounting type rodzaj montażu track 48V

optics weight optyka waga 10°-50°

0,7kg

box karton 180x180x100mm

170

105

350°

50°

75

75

10°

105 90°

350°

10°-50°

90°

82

80

beam angle range zakres kąta wiązki

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 47


48


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

49


petit family LED 3W-14W 222lm-1036lm 2700K / 3000K / 4000K CRI≥90 on/off, DALI IP20 MacAdam SDCM<3 lifetime/żywotność 100 000h 6° / 10° / 18° / 20° / 30° 36° / 40° / 60°/ 45x10°

50

Petit is a family of small projectors with a perfect balance between size and luminous flux. The luminaire is visually out of the way, and all attention is focused on the achieved lighting effects in the interior. Miniaturization of dimensions, reduction of the glare factor while maintaining efficiency are the main goals when designing the Petit luminaire. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums and art galleries. Available in six sizes, mounting to 48V track or 3-phase track. Petit to rodzina projektorów o małych wymiarach, charakteryzująca się idealną równowagą pomiędzy rozmiarem a strumieniem świetlnym. Oprawa jest wizualnie na uboczu, a cała uwaga skupiona jest na uzyskanych efektach świetlnych we wnętrzu. Miniaturyzacja wymiarów, ograniczenie współczynnika olśnienia przy zachowaniu skuteczności to główne założenia przy projektowaniu oprawy Petit. Odpowiednia do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach czy galeriach sztuki. Dostępne w sześciu rozmiarach, montaż do szyny 48V lub szynoprzewodu 3-fazowego.


10°

30°

60°

45x10°

51


PETIT 30

on request na zapytanie

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2035.02ELC

222lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2035.04ELC

240lm

4000K

2035.03ELC

20°

30°

3000K

170

weight waga

box karton

3W

74lm/W

track 48V

0,1kg

180x180x100mm

3W

80lm/W

track 48V

0,1kg

180x180x100mm

3W

77lm/W

track 48V

0,1kg

180x180x100mm

90°

350°

60

60

10°

231lm

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

40°

60°

45x10°

350°

30

30

90°

55

55

luminous flux strumień z oprawy

2036.02ELC

443lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2036.04ELC

480lm

4000K

40

64

2036.03ELC

20°

30°

45 170 166

40°

60°

45x10°

76

30 350°

30

30

30

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

6W

74lm/W

track 48V

6W

80lm/W

track 48V

6W

77lm/W

track 48V

weight waga

box karton

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

90°

350° 60

10°

461lm

75

code kod

on request na zapytanie

70

PETIT 2x30

60 90°

55

55

166

on request na zapytanie

70

PETIT 40 40

40

luminous flux strumień z oprawy 64

2037.02ELC

488lm

2037.03ELC

colour temperature temperatura barwowa

luminaire power moc oprawy

luminaire efficacy skuteczność oprawy

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

3000K

7W

70lm/W

73lm/W

track 48V

0,3kg

180x180x100mm

76lm/W

track 48V

track 48V

0,3kg

180x180x100mm

2700K

60

code kod

509lm 55

30

2037.04ELC

530lm

7W

4000K

7W

170

70

60° 40

350°

40

70 90°

64

65

PETIT 2x40

on request na zapytanie

76

2038.02ELC

2038.03ELC 30

2038.04ELC

75

luminous flux strumień z oprawy

166 45

978lm

30

60

code kod

1018lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K 3000K

55

1061lm

4000K

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy track 48V

0,5kg

180x180x100mm

14W

76lm/W

track 48V

0,5kg

180x180x100mm

73lm/W

40 350° 40

64

65

180x180x100mm

90°

90°

L - lenses/optyka

E - electronics/elektronika D DALI

C - colour/kolor

52

0,5kg

70 40

on/off

track 48V

70

40

0

box karton

70lm/W

14W

350°

60°

weight waga

14W

170 166 36°

180x180x100mm

90°

350°

36°

0,3kg

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

PETIT 30

10 10°

20 20°

PETIT 40

36 36°

60 60°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

30 30°

40 40° 60 60°

41 45x10°


60

PETIT 45

on request na zapytanie

55

30

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2039.02ELC

colour temperature temperatura barwowa 2700K

314lm

327lm

2039.04ELC

340lm

40

4W

3000K

70

2039.03ELC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

4000K

64

79lm/W

4W

82lm/W

4W

85lm/W

170 166

36°

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

75 75

75

45

45

45

PETIT 2x45

45

350°

90°

76 76

75

on request na zapytanie

166

code kod 50

50

2040.02ELC 2040.03ELC

luminous flux strumień z oprawy 627lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

680lm

4000K

84

652lm

2040.04ELC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

75 75 45 45

45 45

45

PETIT 50

45

box karton

90lm/W

track 48V

0,6kg

180x180x100mm

7W

97lm/W

track 48V

0,6kg

180x180x100mm

7W

93lm/W

track 48V

0,6kg

75 90°

76 76 350° 75

on request na zapytanie

166 166

166

50 50

84 84

724lm

2041.03ELC

75

2041.02ELC

754lm

2041.04ELC 45

45

50

785lm

colour luminaire power luminaire efficacy mounting type temperature moc oprawy skuteczność rodzaj montażu temperatura oprawy barwowa 2700K 8W 91lm/W track 48V 3000K

80

50 50

luminous flux strumień z oprawy

80 80

code kod

8W

4000K

76 84

94lm/W

8W

50

50

350°

box karton

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

0,3kg

180x180x100mm

80

80

85

50

75

track 48V

weight waga

90°

350°

36°

track 48V

98lm/W

170 166

55

180x180x100mm

90°

350°

36°

weight waga

7W

170 166 166 6°

track 48V

box karton

90°

350°

80

track 48V

track 48V

weight waga

90°

84

85

on request na zapytanie

PETIT 2x50 166 75

90

2042.02ELC

1446lm

2042.03ELC

1507lm

2042.04ELC 45

45

1570lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K 105

luminous flux strumień z oprawy

75

code kod

3000K

76

4000K

luminaire power luminaire efficacy mounting type moc oprawy skuteczność rodzaj montażu oprawy 15W

15W

box karton

96lm/W

track 48V

0,6kg

180x180x100mm

105lm/W

track 48V

0,6kg

180x180x100mm

100lm/W

15W

weight waga

track 48V

0,6kg

180x180x100mm

170 166 90°

350°

36°

80

80

50

50

50

50

84 350° 85

L - lens/optyka

E - electronics/elektronika 0

on/off

90°

D DALI

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

PETIT 45

06

PETIT 50

36

36°

36 36°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

anti-glare honeycomb antylośnieniowy plaster miodu

PETIT 50 PETIT 2x50

20.07 53


PETIT 55

on request na zapytanie

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2043.02ELC

804lm

2043.04ELC

873lm

838lm

50

80

2043.03ELC

colour temperature temperatura barwowa 2700K

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

84

170

box karton

9W

89lm/W

track 48V

0,4kg

180x180x100mm

9W

97lm/W

track 48V

0,4kg

180x180x100mm

9W

4000K

weight waga

93lm/W

track 48V

0,4kg

180x180x100mm

90°

350° 85

85

75

75

105

36°

90°

350°

55

55

60° 75

PETIT 75

90

luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2044.02ELC

954lm

2044.04ELC

1036lm

colour temperature temperatura barwowa

994lm

2044.03ELC

2045.03ELC

track 230V

0,5kg

4000K

13W

100lm/W

track 230V

0,5kg

76lm/W

13W

PETIT 55

0

PETIT 75

0

on/off on/off

54

05

white biały

black czarny

180x180x100mm

180x180x100mm

350°

CASAMBI

other colours inne wykończenia

90°

105

105

for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V

166

105 90°

350° 75 75

on request/na zapytanie

03

90°

90 90

D DALI

C - colour/kolor

0,5kg

300x200x120mm

180x180x100mm

track 230V/szynoprzewód 230V

90°

on request/na zapytanie

D DALI

0,5kg

track 48V

300x200x120mm

230 260

105

75

E - electronics/elektronika

0,5kg

track 48V

100lm/W

350°

350° 90

track 48V

76lm/W

13W

0,5kg

105

60°

75

track 230V

73lm/W

13W

4000K

170 166

36°

300x200x120mm

73lm/W

13W

48V track/szynoprzewód 48V

18°

box karton

13W

3000K

1036lm

weight waga

2700K

2700K

994lm

2045.04ELC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

954lm

2045.02ELC

260

on request na zapytanie

luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V

90 90

75

L - lens/optyka PETIT 55

36

36°

60 60°

PETIT 75

18

18°

36 36°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

60 60° anti-glare honeycomb antylośnieniowy plaster miodu

PETIT 75

20.06

90


Polish Vodka Museum, Warsaw, Poland, photos: Polish Vodka Museum press materials / fot. Marcin Oliva Soto Muzeum Polskiej Wódki, Warszawa, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Polskiej Wódki / fot. Marcin Oliva Soto

55


56


"Karolin" Centre for Polish Folklore, Otrębusy, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Piotr Krajewski Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu „Karolin”, Otrębusy, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Piotr Krajewski

57


58


"Karolin" Centre for Polish Folklore, Otrębusy, Poland, photos: Nizio Design International press materials / fot. Piotr Krajewski Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu „Karolin”, Otrębusy, Polska, zdjęcia: materiały prasowe Nizio Design International / fot. Piotr Krajewski

59


THIN

on request na zapytanie

2019.02ELC

colour luminaire luminaire height temperature power efficacy wysokość temperatura moc oprawy skuteczność barwowa oprawy

809lm

2700K

2019.03ELC

843lm

2020.02ELC

1450lm

2020.04ELC

1574lm

4000K

2346lm

3000K

2019.04ELC

878lm

2020.03ELC

4000K 3000K

2253lm

2021.03ELC

104lm/W

180mm

track 230V

0,8kg 350x300x200mm

14W

112lm/W

14W

track 230V

108lm/W

180mm

track 230V

0,8kg 350x300x200mm

180mm

track 230V

230mm

track 230V

1,0kg

350x300x200mm

8W

105lm/W

14W

104lm/W

14W

112lm/W

1574lm

4000K

2346lm

3000K

117lm/W

8W

3000K

1510lm

3000K

14W

2700K

20W

4000K

20W

101lm/W

8W

2700K

230mm

350x300x200mm

180mm

surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm

surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm

180mm

surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm

108lm/W

180mm

113lm/W

230mm surface/nastropowy 1,0kg

350x300x200mm

122lm/W

230mm surface/nastropowy 1,0kg

350x300x200mm

surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm

180mm

230mm surface/nastropowy 1,0kg

117lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V

350x300x200mm

surface mounted/montaż nastropowy 80

9090

350°

178 178

20 90°

350°

90°

320

180

350°

227 227

250

230

227

320

1,0kg

surface/nastropowy 0,8kg 350x300x200mm

180mm

110lm/W

20W

track 230V

180mm

70

227

0,8kg 350x300x200mm

122lm/W

4000K

90

0,8kg 350x300x200mm

20W

878lm

2444lm

180mm

4000K

20W

2700K

2253lm

110lm/W

350x300x200mm

2023.04ELC

2024.04ELC

14W

1,0kg

1450lm

2024.03ELC

0,8kg 350x300x200mm

track 230V

2023.02ELC

2024.02ELC

track 230V

230mm

843lm

2023.03ELC

0,8kg 350x300x200mm

180mm

113lm/W

2022.03ELC

2022.04ELC

track 230V

105lm/W

20W

2444lm 809lm

180mm

box karton

2700K

2021.04ELC

2022.02ELC

101lm/W

weight waga

8W

8W

2700K

1510lm

2021.02ELC

8W

3000K

mounting type rodzaj montażu

90°

180

178 178

luminous flux strumień z oprawy

227 227

code kod

350°

9090 90

90°

80

70 20

90°

227

350°

90°

230

230

350°

9090 90

90°

228 228

320 320

90

90°

340

320

228 228

60°

350° 320 320

36°

320

18°

320

227

350°

9090

on request na zapytanie

THIN MINI code kod

socket trzonek źródła

luminaire power moc oprawy

2025.C

GU10

max. 4W

2026.C

GU10

max. 4W

mounting type rodzaj montażu

weight waga

box karton

track 230V

0,3kg

300x200x120mm

surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

70

80

0,3kg

300x200x120mm

surface mounted/montaż nastropowy

20 90°

90°

55

55

55

350°

555 5

E - electronics/elektronika THIN

0

on/off

on request/na zapytanie

D DALI

CASAMBI

C - colour/kolor

60

55

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

L - lenses/optyka THIN

18

18°

36

36°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

60

60°

55

105

105

350°

190 105

105

167

167

55

761

170

350° 167

350°

A1 = 30 90° A1 = 30

90°


BBURO, Brugge, Belgium/fot. Klaas Verdru BBURO, Brugia, Belgia/fot. Klaas Verdru

61


on request na zapytanie

TRACER H Tunable White

843lm

2071.06DLC

1741lm

2073.06DLC

1741lm

2700-6500K

843lm

12W

70lm/W

12W

70lm/W

2700-6500K

24W

2700-6500K

24W

2700-6500K

146

300x220x200mm

surface/nastropowy 0,9kg

300x220x200mm

146

100

150

90° 40 40

146 145

40

90

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2033.02ELC

3539lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2033.04ELC

3840lm

4000K

3686lm

2034.03ELC

luminaire luminaire efficacy power skuteczność moc oprawy oprawy

3000K

3539lm

32W

32W

4000K

weight waga

box karton

111lm/W

track 230V

1,4kg

300x220x200mm

120lm/W

track 230V

1,4kg

track 230V

300x220x200mm

120lm/W

surface/nastropowy

1,4kg

300x220x200mm

surface/nastropowy

140

90°

140

120

140

90

350° 40

146

90

140

120

90°

40

90

145 120

D DALI

90

CASAMBI

on request/na zapytanie black czarny

146

90

120

145

on request/na zapytanie

white biały

A1 = 65

146

140

40

05

100

9

350°

180

180

120 40

40

03

300x220x200mm

210

180

350°

C - colour/kolor

1,4kg

180 140

180

70 350°

120

E - electronics/elektronika

300x220x200mm

1,4kg

surface mounted/montaż nastropowy

146

60°

300x220x200mm

surface/nastropowy

track 230V/szynoprzewód 230V

36°

1,4kg

111lm/W

115lm/W

32W

on request na zapytanie

90

mounting type rodzaj montażu

115lm/W

32W

3000K

3840lm

32W

32W

2700K

3686lm

2034.04ELC

62

146 145

180

180 40

2034.02ELC

on/off

90°

350°

90 90

A1 = 65

2033.03ELC

0

110

60°

TRACER STRONG

18°

9

350° 120

110

120

110

350°

90 90

180

180 40 40

300x220x200mm

90°

180 120

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy

350°

36°

0,9kg

0,9kg

surface/nastropowy 0,9kg

70

180

18°

box karton

track 230V

73lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V

weight waga

track 230V

73lm/W

110

120

2072.06DLC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

110

2070.06DLC

colour temperature temperatura barwowa

110

luminous flux strumień z oprawy

120

code kod

other colours inne wykończenia

40

L - lenses/optyka 18 18°

36

36°

60 60°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

90

90° A1 = 65


on request na zapytanie

TRACER 90s luminous flux strumień z oprawy

code kod 2061.02ELC

809lm

colour temperature temperatura barwowa

luminaire power moc oprawy

3000K

2700K

2061.03ELC

843lm

2062.02ELC

1450lm

2062.04ELC

1574lm

4000K

2346lm

3000K

2061.04ELC

878lm

2062.03ELC

4000K 2700K

1510lm

2063.02ELC

2253lm

2063.03ELC

luminaire efficacy skuteczność oprawy

mounting type rodzaj montażu

8W

105lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

14W

104lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

14W

112lm/W

8W

101lm/W

8W

3000K

14W

2700K

113lm/W

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

track 230V

0,8kg

300x220x200mm

surface/nastropowy

0,8kg

300x220x200mm

20W

3000K

8W

105lm/W

2065.02ELC

1450lm

14W

104lm/W

2065.04ELC

1574lm

4000K

14W

112lm/W

2346lm

3000K

2065.03ELC 2066.02ELC

1510lm

3000K

2253lm

2066.03ELC

2066.04ELC

2700K

2444lm

4000K

8W

8W

14W

track 230V

110lm/W

surface/nastropowy

20W

113lm/W

20W

122lm/W

surface/nastropowy

300x220x200mm

0,8kg

300x220x200mm

0,8kg

300x220x200mm

0,8kg

surface/nastropowy surface/nastropowy

300x220x200mm

0,8kg

300x220x200mm

110

120

110

90°

40

40

90

90

110

110

90° 146 145

350°

110

120

120

110

A1 = 65

150

120

120

120

300x220x200mm

0,8kg

100

120

350°

300x220x200mm

0,8kg

surface/nastropowy

146

350°

90 90

0,8kg

surface/nastropowy

70

40 40

300x220x200mm

surface mounted/montaż nastropowy

146

120

300x220x200mm

0,8kg

surface/nastropowy

117lm/W

300x220x200mm

0,8kg

surface/nastropowy

108lm/W

20W

0,8kg

101lm/W

track 230V/szynoprzewód 230V 120

track 230V

117lm/W

843lm

2700K

300x220x200mm

20W

2064.03ELC

4000K

0,8kg

300x220x200mm

122lm/W

878lm

track 230V

300x220x200mm

0,8kg

20W

2064.04ELC

0,8kg

track 230V

4000K 2700K

box karton

108lm/W

2444lm 809lm

track 230V

110lm/W

2063.04ELC

2064.02ELC

weight waga

90°

350°

146 145

120

120

A1 = 65

40

18°

36°

on/off

90

60°

E - electronics/elektronika 0

40

90

on request/na zapytanie

D DALI

CASAMBI

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

L - lenses/optyka 18 18°

36

36°

60 60°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 63


luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V

PULO

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2075.02ELC

664lm

2075.04ELC

2046.03ELC

colour temperature temperatura barwowa

2046.04ELC

20°

track 230V

0,6kg

300x200x120mm

720lm

4000K

7W

103lm/W

track 230V

0,6kg

300x200x120mm

855m

3000K

10W

86lm/W

track 48V

2700K

891lm

10W

4000K

10W

99lm/W

track 48V

89lm/W

0,6kg

0,6kg

track 48V

0,6kg

300x200x120mm

180x180x100mm

180x180x100mm 180x180x100mm

track 230V/szynoprzewód 230V

170

90°

40

60

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2074.02EC

626lm

2074.04EC

679lm

2074.03EC

2047.03EC

box karton 300x200x120mm

89lm/W

track 230V

0,6kg

4000K

7W

97lm/W

track 230V

0,6kg

10W

3000K

840lm

weight waga

7W

2700K

807lm

2047.04EC

on request na zapytanie

2700K

7W

10W

4000K

10W

93lm/W

track 230V

77lm/W 81lm/W

48V track/szynoprzewód 48V

0,6kg

track 48V

0,6kg

track 48V

84lm/W

90°

60

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

774lm

350°

120

luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V

colour temperature temperatura barwowa

652lm

2047.02EC

65

65 60

40

40

luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V 120 120

60

65

350°

120

90°

65

40 90°

60

60

350°

65

40

40

120 120

65

45x10°

PULO WALLWASHER

0,6kg

230

30°

60°

track 230V

82lm/W

350°

40°

box karton

95lm/W

7W

48V track/szynoprzewód 48V 10°

weight waga

7W

3000K

821lm

2046.02ELC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

2700K

691lm

2075.03ELC

on request na zapytanie

luminaires mounted on track 230V oprawy montowane na szynoprzewód 230V

0,6kg

track 48V

0,6kg

300x200x120mm 300x200x120mm

180x180x100mm

180x180x100mm

180x180x100mm

40

65

track 230V/szynoprzewód 230V

120

230

60

170

90°

120 120

350°

65

65

40 90°

60 60

60

120

90°

350°

60

90°

40

65

120

40

40

40

wallwasher

350°

65

65

350°

GLIMER

120

on request na zapytanie

60

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2048.02EC

877lm

colour temperature temperatura barwowa 2700K

2048.04EC

952lm

4000K

2048.03EC

914lm

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

3000K

10W

88lm/W

10W

95lm/W

10W

weight waga

track 230V

91lm/W

1,6kg

track 230V

1,6kg

track 230V

1,6kg

box karton 420x220x200mm

420x220x200mm 420x220x200mm

260

350°

140

110

390

E - electronics/elektronika 0

on/off

on request/na zapytanie for track 230V version dla wersji do szynoprzewodu 230V

D DALI

C - colour/kolor

64

90°

350°

wallwasher

CASAMBI

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

50

L - lenses/optyka 10 10°

20 20°

30 30°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71

40 40°

60 60°

41 45x10°

90°


PIKE

luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V

on request na zapytanie

luminaires mounted on track 230V/surface mounted oprawy montowane: szynoprzewód 230V/montaż nastropowy

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2049.02ELC

colour temperature temperatura barwowa

1253lm

2049.03ELC

1305lm

2050.02ELC

1253lm

2700K

1360lm

2049.04ELC 2050.03ELC

3000K

2088.04ELC

1360lm

track 230V

0,5kg

96lm/W

1305lm

1253lm

2088.03ELC

105lm/W

13W

3000K

13W

105lm/W

13W

100lm/W

13W

4000K

13W

0,5kg

track 48V

0,5kg

track 48V

300x200x120mm 300x200x120mm

180x180x100mm

180x180x100mm

0,5kg

180x180x100mm

surface/nastropowy 0,5kg

180x180x100mm

105lm/W

surface/nastropowy 0,5kg

180x180x100mm

180x180x100mm

track 230V/szynoprzewód 230V 230 90°

350° 103

130

103

track 48V

surface/nastropowy 0,5kg

350°

39 39

90°

350°

103 103

100 40 surface mounted/montaż nastropowy 60 170

130

100

90°

350° 103 103

0,5kg

96lm/W

48V track/szynoprzewód 48V 170

100

track 230V

100lm/W

13W

2700K

300x200x120mm

0,5kg

2700K

4000K

box karton

track 230V

100lm/W

13W

weight waga

96lm/W

13W

1360lm

2088.02ELC

13W

3000K

4000K

1305lm

2050.04ELC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

40

100

40

90°

350°

170

36°

100 90°

350°

100

40

luminaires mounted on track 48V oprawy montowane na szynoprzewód 48V

PIKE WALLWASHER

code kod

luminous flux strumień z oprawy

2051.02EC

1130lm

2051.04EC

1227lm

2051.03EC

colour temperature temperatura barwowa 3000K 2700K

1178lm

1227lm

4000K

2089.03EC

1178lm

3000K

2089.02EC

1130lm

2089.04EC

1227lm

87lm/W

13W

94lm/W

13W

13W

91lm/W

2700K

13W

4000K

13W

0,5kg

track 48V

0,5kg

track 48V

box karton 300x200x120mm

300x200x120mm

300x200x120mm

180x180x100mm

180x180x100mm

0,5kg

180x180x100mm

surface/nastropowy 0,5kg

180x180x100mm

surface/nastropowy 0,5kg

94lm/W

surface/nastropowy 0,5kg

180x180x100mm 180x180x100mm

track 230V/szynoprzewód 230V 230

170

90°

350°

103

103

130

100

103

0,5kg

track 48V

87lm/W

48V track/szynoprzewód 48V

103 103

39

100

130 90°

350° 103

40

9

350°

100

90°

350° 39

0,5kg

track 230V

91lm/W

94lm/W

0,5kg

track 230V

87lm/W

13W

weight waga

track 230V

91lm/W

13W

3000K

2052.04EC

13W

13W

4000K

1130lm

2052.03EC

luminaire luminaire efficacy mounting type power skuteczność rodzaj montażu moc oprawy oprawy

2700K

1178lm

2052.02EC

103

on request na zapytanie

luminaires mounted on track 230V/surface mounted oprawy montowane: szynoprzewód 230V/montaż nastropowy

100

40

surface mounted/montaż nastropowy 60

170

40 170

wallwasher

90°

100

100

E - electronics/elektronika 0

350°

on/off

D DALI

350°

on request/na zapytanie for track 230V/surface mounted version dla wersji do szynoprzewodu 230V/nastropowej

C - colour/kolor

CASAMBI

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

90°

40

L - lens/optyka 06

36 36°

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 65


66


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

67


The National Museum in Lublin, Lublin, Poland Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin, Polska

68


DASH

on request na zapytanie

2057.02EC

27

803lm

2057.03EC

837lm 871lm

2058.02EC

1606lm

2058.04EC

1742lm

1673lm

170

300

67lm/W

26W

3000K

26W 300

track 48V 300

0,5kg

track 48V

1,0kg

1,0kg

1,0kg

600mm

27

600mm

620x110x40mm

620x110x40mm

620x110x40mm

1200mm 1220x110x40mm 1200mm 1220x110x40mm

1200mm 1220x110x40mm

1200

600

4000K

857lm

2060.03EC

2700K

892lm

2060.04EC

3000K

929lm

4000K

77

77

22

77

22

22

465lm

2060.02EC

10W

10W

47lm/W

20W

43lm/W

20W

45lm/W

20W

46lm/W

track 48V

track 48V

track 48V

track 48V track 48V

90°

27 27

600 luminaire mounting type weight efficacy rodzaj montażu waga skuteczność oprawy 43lm/W track 48V 0,3kg

45lm/W

90°

90°

1200

1200

luminous colour luminaire flux temperature power strumień z temperatura moc oprawy oprawy barwowa 428lm 2700K 10W 3000K

77

22

300

1200

2059.04EC

350°

1200600

CINTURA opal diffuser/dyfuzor opalowy

350°

27

300

600 600

27 600

446lm

77

350°

22

1200 1200

2059.02EC

0,5kg

27

600

2059.03EC

320x110x40mm

600mm

320x110x40mm

27

300 300

code kod

300mm

0,5kg

1200600

track 48V

320x110x40mm

300mm

0,3kg

track 48V

67lm/W

64lm/W

26W

1200

27

track 48V

300mm

0,3kg

track 48V

62lm/W

box karton

22 45

track 48V

64lm/W

13W

4000K

61lm/W

62lm/W

1200

2700K

track 48V

300

600

13W

4000K

22

2058.03EC

13W

7W

3000K

600

2057.04EC

2700K

4000K

60lm/W

length długość

22 45

436lm600

7W

77

300

3000K

22

2056.04EC

418lm

77

2056.03EC

22 45

300

2056.02EC

luminaire mounting type weight efficacy rodzaj montażu waga 27 skuteczność oprawy 57lm/W track 48V 0,3kg 22 45

luminous colour luminaire flux temperature power strumień z temperatura 300moc oprawy 27 oprawy barwowa 401lm 2700K 7W 22 45

code kod

length długość 600mm

0,3kg

600mm

0,3kg

600mm

0,6kg

0,6kg

on request na zapytanie

box karton 1200 620x40x50mm

620x40x50mm

620x40x50mm

1200mm

1220x40x50mm

1200mm

1220x40x50mm

1200mm 1220x40x50mm

0,6kg

170

25

25

600 600

23

25

25

1200 1200

23 23 on request na zapytanie

CINTURA raster code kod 2078.02EC

2078.03EC

2078.04EC

luminous colour luminaire flux temperature power strumień z temperatura moc oprawy oprawy barwowa 1197lm 2700K 14W 1247lm

3000K

1299lm

4000K

14W

luminaire mounting type weight efficacy rodzaj montażu waga skuteczność oprawy 86lm/W track 48V 0,3kg 89lm/W

14W

93lm/W

track 48V

track 48V

0,3kg

length długość

box karton

600mm

620x40x50mm

600mm

620x40x50mm

600mm

0,3kg

620x40x50mm

170

25

25

23

25

600 600

1200

23

E - electronics/elektronika 0

on/off

D DALI

C - colour/kolor

on request/na zapytanie

03

05

white biały

black czarny

other colours inne wykończenia

accessories/akcesoria track 230V/48V p. 70/71 szynoprzewód 230V/48V str.70/71 69


TRACK 230V/SZYNOPRZEWÓD 230V SURFACE, SUSPENDED/NASTROPOWA, ZWIESZANA code/kod

length/długość

1450.1000C 1450.2000C 1450.3000C 1450.4000C

C colour/kolor

W white/biały

RECESSED/WPUSZCZANY code/kod

1000mm 2000mm 3000mm 4000mm

31

1455.1000C 1455.2000C 1455.3000C 1455.4000C

length/długość

31

1000mm 2000mm 3000mm 4000mm

38

B black/czarny

38

52

SURFACE MOUNTED, SUSPENDED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY NASTROPOWEJ, ZWIESZANEJ

1456.0002C

1451.0002C

1451.0001C

1451.003C

1451.0010C

1451.0014C

end cap zaślepka

left end feed końcówka zasilanie lewe

right end feed końcówka zasilanie prawe

joining connector łącznik elektryczny

insulating connector łącznik mechaniczny

adjustable feed łącznik elektrycznyelastyczny

1451.0012C

1451.0013C

1451.0015C

1451.00151C

1451.0016C

1451.00161C

L feed earth outside łącznik L zasilanie zewnętrzne

L feed earth inside łącznik L zasilanie wewnętrzne

T feed - earth inside right łącznik T - zasilanie prawe wewnętrzne

T feed - earth outside right łącznik T - zasilanie prawe zewnętrzne

T feed - earth inside left łącznik T - zasilanie lewe wewntrzne

T feed - earth outside left łącznik T - zasilanie lewe zewnętrzne

1451.0017C

1451.0005C

1451.1000

1451.4000

1451.1001

1451.4001

1451.1002

1451.4002

X feed łącznik krzyżowy

pendant clip uchwyt do zwieszania

steel cable zawiesie sufitowe (1000mm)

steel cable zawiesie sufitowe (4000mm)

1000mm

4000mm

1000mm

4000mmm

suspension with 3-cores power supply uchwyt do zwieszania z 3-żyłowym zasilaniem

suspension with 5-cores power supply uchwyt do zwieszania z 5-żyłowym zasilaniem

RECESSED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY WPUSZCZANEJ

70

1456.0001C

1451.0002C

1451.0001C

1451.0003C

1451.0010C

1451.0017C

end cap zaślepka

left end feed końcówka zasilanie lewe

right end feed końcówka zasilanie prawe

joining connector

insulating connector łącznik mechaniczny

X feed łącznik krzyżowy

1451.0015C

1451.00151C

1451.0016C

1451.00161C

T feed - earth inside right łącznik T - zasilanie prawe wewnętrzne

T feed - earth outside right łącznik T - zasilanie prawe zewnętrzne

T feed - earth inside left

T feed - earth outside left łącznik T - zasilanie lewe zewnętrzne

łącznik T - zasilanie lewe wewnętrzne

łącznik elektryczny


TRACK 48V/SZYNOPRZEWÓD 48V SURFACE, SUSPENDED/NASTROPOWA, ZWIESZANA code/kod

RECESSED/WPUSZCZANY

length/długość

20T.01C 20T.02C 20T.03C

code/kod

1000mm 2000mm 3000mm

length/długość

20T.18C 20T.19C 20T.20C

1000mm 2000mm 3000mm

26

C colour/kolor

W white/biały

28

54

B black/czarny

54

74

SURFACE MOUNTED, SUSPENDED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY NASTROPOWEJ, ZWIESZANEJ

20T.05C

20T.04C

20T.06C

20T.07C

20T.08C

20T.09C

dead end with hole for cable zaślepka z otworem na przewód

dead end zaślepka

aesthetic track cover osłona do szynoprzewodu (3000mm)

short-end feed zasilanie krótkie

joining connector łącznik krótki

mechanical jointing connector łącznik mechaniczny

20T.10C

20T.11C

20T.13C

20T.14C

20T.17C

20T.15

L joint łącznik kątowy

adjustable corner łącznik elektrycznyelastyczny

mechanical L joint

ceiling clamp zacisk sufitowy

surface mounted power supply box puszka nastropowa na zasilacz

short pendant bracket for suspensions uchwyt do zwieszania krótki

20T.16

20T.12

1451.1000

1451.4000

1451.1001

1451.4001

1451.1002

1451.4002

bracket for „in row” use junction uchyt do zwieszania długi

L bracket for angles wspornik kątowy

steel cable zawiesie sufitowe (1000mm)

steel cable zawiesie sufitowe (4000mm)

1000mm

4000mm

1000mm

4000mmm

łącznik kątowy L z obudową

suspension with 3-cores power supply uchwyt do zwieszania z 3-żyłowym zasilaniem

suspension with 5-cores power supply uchwyt do zwieszania z 5-żyłowym zasilaniem

RECESSED TRACK ACCESSORIES / AKCESORIA DO SZYNY WPUSZCZANEJ

20T.05C

20T.04C

20T.06C

20T.07C

20T.08C

20T.09C

dead end with hole for cable zaślepka z otworem na przewody

dead end zaślepka

aesthetic track cover osłona do szynoprzewodu (3000mm)

short-end feed zasilanie krótkie

joining connector łącznik krótki

mechanical jointing connector łącznik mechaniczny

20T.10C

20T.11C

20T.24C

20T.21C

20T.22C

20T.23C

L joint łącznik kątowy

adjustable corner łącznik elektryczny-elastyczny

recessed track bracket for jointing connector element do połączenia szynoprzewodu

horizontal mechanical corner joint łącznik mechaniczny kątowy

external vertical mechanical corner joint łącznik zewnętrzny mechaniczny narożny

corner joint cover łącznik kątowy z obudową 71


connection diagrams for 48V track schematy podłączenia dla szynoprzewodu 48V ON/OFF

230V AC

power supply zasilacz

3-cores wire przewód 3-żyłowy

48V DC

2-cores wire przewód 2-żyłowy

max 30m

DALI 230V AC

power supply zasilacz

3-cores wire przewód 3-żyłowy

48V DC

4-cores wire przewód 4-żyłowy

DALI 2-cores wire przewód 2-żyłowy

48V POWER SUPPLY/ZASILACZ 48V code/kod 75W 48V DC

20.01

100W 48V DC

20.02

150W 48V DC

20.03

200W 48V DC

20.04

240W 48V DC

20.05

72

max 30m


We reserve the right to make changes in favour of technical development of the product. We reserve the right to withdraw and change products from the catalogue at any time without prior notice. The colour options presented in the catalogue may differ from the actual ones. Technical parameters are subject to change. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian służących rozwojowi technicznemu produktu. Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne mogą ulec zmianie.

73


74


75