Page 1

In dit nummer:

België – Belgique

Duurzaam bouwen

P.B.

Algemene vergadering op 8 juni

Brussel X BC 22952 P 908.103

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie maart, april, mei 2013

brief

In de schijnwerpers: Microkrediet: grenzen verleggen, kansen creëren

NR. 14

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


Testament adv Goed geven Unif Antwerpen_Opmaak 1 10/04/13 11:18 Pagina 1

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Incofin, Mine Dalemans (p.4) Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing

Ook als je er niet meer bent, kan je voor Hefboom nog meer betekenen dan je denkt. ONTVANG GRATIS “GOED GEVEN”, DE PRAKTISCHE GIDS VOOR SCHENKEN EN NALATEN AAN HEFBOOM. BESTELLEN OP 02 205 17 20 of info@hefboom.be

NEEM EEN GOED DOEL OP IN JE TESTAMENT

algemene vergadering wanneer?

waar?

wat?

Zaterdag 8 juni 2013

Amazone

p Een terugblik op 2012 (jaarrekening, jaarverslag, …)

om 10.00 uur

Middaglijnstraat 10

p Aanstelling vernieuwde raad van bestuur

(onthaal vanaf 9.30 uur)

1210 Brussel

p Wat brengt de toekomst?

Alle aandeelhouders worden persoonlijk uitgenodigd.


Grenzen verleggen, kansen creëren Hefboom en microfinanciering in landen in ontwikkeling Hefboom investeert het leeuwen­­ deel van zijn middelen in projecten van Vlaamse bodem. Maar de organisatie deelt de bekommernis van veel aandeelhouders om ook over de landsgrenzen te kijken naar landen waar een duurzame sociale economie evenzeer onder­steuning verdient. In deze aandeelhoudersbrief belichten we twee projecten waarbij Hefboom betrokken is en die zich toeleggen op microfinanciering in landen in ontwikkeling. In eigen handen Klassieke banken geven niet gemakkelijk een lening aan men­ sen met beperkte middelen. De onzekere financiële tijden waarin we momenteel leven, heeft dat probleem alleen maar scherper gesteld. Op initiatief van Hefboom is daarom het Impulskrediet op­ gericht. Kleine leningen op maat tegen een haalbare rentevoet stellen beginnende ondernemers immers in staat om hun lot in eigen handen te nemen en een beter bestaan op te bouwen.

toren financiert de organisatie, via kredieten en kapitaal­participaties, (micro)financieringsinstellingen maar ook rechtstreeks coöpe­ raties, fairtradeproducenten en kmo’s. Directeur van de Belgische tak van deze internationale coöpe­ ratie Bert Van Thienen: ‘Vanuit het perspectief van armoedebestrij­ ding en economische ontwikke­ ling blijft toegang tot krediet, en andere financiële dienstverlening, immers een belangrijk instrument. Oikocredit kiest er uitdrukkelijk voor om niet enkel microkrediet­ instellingen te financieren. Want ook financieringsinstellingen die grotere en langer lopende kredie­ ten geven (…) zijn erg noodzake­ lijk.’ (Oiko Info, april 2013) Bolivia, Oekraïne, Kenia, Tanzania,

India, Cambodja: het zijn maar enkele van de landen waar Oiko­ credit projectpartners heeft. De investeringscriteria die Oikocredit hanteert, zijn altijd gebaseerd op stabiliteit, duurzaamheid en so­ciale impact, en niet op reli­gieuze prin­ cipes. In België biedt de coöperatie Oikocredit-be de kans aan particu­ lieren om te investeren in Oiko­ credit en haar projectpartners. ,, www.oikocredit.org Incofin Ook Incofin Investment Manage­ ment (Incofin IM) denkt en werkt internationaal. Vanuit zijn kantoren in België, India en Kenia en weldra Cambodja financiert en begeleidt Incofin organisaties in meer dan veertig landen.
De

organisatie beheert fondsen die investeren in microfinancierings­ instellingen (MFI’s) in landen in ontwikkeling. MFI’s verstrekken finan­ciële diensten, zoals kredie­ ten, sparen en verzekeringen aan mensen die daar bij gewone ban­ ken niet voor terechtkunnen. Inco­ fin ondersteunt specifiek projecten in afgelegen rurale gebieden. Sociale invalshoek en financieel rendement Incofin hecht veel belang aan de sociale doelstellingen van de orga­ nisaties waarin geïnvesteerd wordt. Alleen instellingen die daadwerke­ lijk een positieve impact hebben op de levenskwaliteit van hun klanten en medewerkers komen in aanmerking voor investering.

Oikocredit Oikocredit onderschrijft dezelfde basisfilosofie maar werkt wereld­ wijd. De internationale organisatie is een van de pioniers van de micro­financiering, maar dan in landen in ontwikkeling. Via een uitgebreid netwerk van lokale kan­

De muffins van Jamila Met kleine kredieten kun je soms grootse plannen realiseren. Dat blijkt ook uit het verhaal van Jamila uit Tanzania. In een klein schuurtje achteraan de tuin van haar broer bakt ze elke dag 1.000 gebakjes. Die verkoopt ze om haar vier kinderen te kunnen onderhouden, want ze staat er alleen voor sinds haar man tien jaar geleden overleed. ‘Dankzij een lening van Akiba Commercial Bank ben ik in staat om financieel onafhankelijk te zijn en voor mijn vier kinderen te zorgen’, zegt ze. Haar eerste lening bedroeg 495,14 euro. Daarmee bouwde ze eerst een schuurtje en kocht ze gereedschap en basisingrediënten, zoals margarine, bloem en suiker. ACB is een commerciële bank met een volledig dienstenaanbod, die zich richt op micro-, kleine en middel­ grote ondernemers in de belangrijkste steden van Tanzania. Incofin is sinds 2003 aandeelhouder van ACB. ,, www.incofin.com

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be. Als u de Aandeelhouders­ brief liever niet meer ontvangt, kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20.


Met uw geld… … bouwde Stebo een unieke energie-actieve nieuwbouw in Genk Passiefbouw kenden we al, maar Stebo gaat een stap verder met de bouw van een kantoor dat meer energie opwekt dan het verbruikt. Toch kostte de bouw van ‘het kantoor van de toekomst’ niet meer dan die van een vergelijkbaar conventioneel gebouw. Hefboom zorgde mee voor de financiering van dit pioniersproject. De Limburgse vzw Stebo is sinds 25 jaar actief in een aantal maat­ schappelijk belangrijke sectoren. Directeur Erwin De bruyn: ‘We zijn actief op de domeinen buurt­ opbouwwerk, ondernemen, wer­ ken, wonen, vorming, tewerkstel­ ling, opleiding en energie. In 2004 hebben we het Ondernemers­ atelier opgericht, een Limburgse activiteitencoöperatie. Hefboom is toen trouwens mee in het kapitaal gestapt en maakt nog altijd deel uit van de vennootschap. Krediet­ consulent Marc Vercauteren, die namens Hefboom in onze raad van bestuur zetelt, heeft ons goed geholpen met het aanspreken van het SIFO, het Sociaal Investerings­ fonds.’ Duurzaam bouwen Het Ondernemersatelier en Stebo sloegen de handen in elkaar voor een noodzakelijk nieuw kantoor­ gebouw dat bijzonder hoog mikte. Erwin De bruyn: ‘Je kan het gebouw beschouwen als een kleine energiecentrale die in alle energie voorziet voor het functio­ neren van het gebouw zelf en

voor alle dagelijks gebruik. Het is een CO2-neutraal gebouw dat een aantal bestaande technieken combineert: balansventilatie en betonkernactivering, gekoppeld aan een warmtepomp en een boorgatenergieopslagveld dat gebruikmaakt van ondergrondse warmte- en koudeopslag. Dat hebben we gekoppeld met de passiefnorm voor de bouwschil en een resem maatregelen die het verbruik heel laag houden, zoals gestuurde ledverlichting en een in het dak geïntegreerde PV-installatie. We hebben geen fossiele brandstoffen nodig. We zijn er bovendien in geslaagd om dit gebouw neer te zetten voor een heel conventioneel tarief van 1640 euro/m2, een prima prijs voor een gebouw van dit comfort­ niveau. Dat bedrag omvat de loutere bouwkosten, waarin de energiebesparing nog niet is inbe­ grepen. Hoe dat mogelijk is? We hebben de duurzame technieken zo ver doorgedreven dat er geen back-upsystemen zoals conventio­ nele naverwarming nodig zijn.’ Duurzaam financieren Niet alleen het gebouw is uiterst duurzaam, ook de leningen waar­ mee het is gefinancierd zijn dat. ‘We hadden al goede ervaringen met Hefboom, met leningen voor de aankoop en de verbouwing van een ander pand waarin we een aantal socio-economische ac­ tiviteiten hebben samengebracht. Bijzonder aan dit project is dat er bij twee partijen werd ge­

leend: naast Hefboom werd ook Triodos aangesproken, voor een even groot leenbedrag. Erwin De bruyn: ‘Triodos is onze huisbankier en ook met Hefboom hebben we een langetermijnrelatie. We hebben in volle transparantie de projecten zowel aan Hefboom als aan Triodos voorgelegd. De uitkomst van de bespreking was dat we best met zijn drieën kon­ den samenwerken en dat is ook naar ieders tevredenheid gebeurd. Beide banken wilden het project heel graag steunen en tegelijk was het een elegante manier om het risico te spreiden. Het totaal geleend kapitaal is overigens ongeveer de helft van de volledige projectkost.’

Erwin De bruyn is een tevreden man. ‘De kapitaals­ opname is zeer vlot gegaan, eerst hebben we alleen maar rente betaald. We zijn pas beginnen afbetalen toen het gebouw was opgeleverd. Op de conventionele bankmarkt hebben we geen lening aangevraagd, de langetermijnrelatie met Hefboom en Triodos is ons te dierbaar. Hefboom heeft zich geëngageerd voor een forse lening van 550.000 euro en dat voor een project met veel innovatieve technieken en dus een zeker risicogehalte. Bovendien kregen we aantrekkelijke rentetarieven.’

Het kantoor van Stebo/Ondernemersatelier is op aanvraag te bezoeken, met specifieke aandacht voor de gebruikte technieken. Naar gelang de specifieke doelgroep (architect, aannemer, kantoorbouwer, particulier) is een aangepast programma mogelijk. www.stebo.be ,,

Aandeelhoudersbrief 14 - mei 2013  

driemaandelijkse nieuwsbrief voor de aandeelhouders van cvba Hefboom

Aandeelhoudersbrief 14 - mei 2013  

driemaandelijkse nieuwsbrief voor de aandeelhouders van cvba Hefboom

Advertisement