Ahb dec2013 nr17 v3

Page 1

In dit nummer:

Vernieuwde raad van bestuur Ooit gedacht aan een legaat voor een goed doel?

België – Belgique P.B. Brussel X BC 22952 P 908.103

Op stap met De Duinenwacht

financiering advies aandelen

aandeelhouders Dit is een nieuwsbrief speciaal voor alle aandeelhouders van Hefboom

Editie december 2013 – januari, februari 2014

brief Hefboom wenst u een gelukkig en gezond 2014!

NR. 17

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X Verschijnt driemaandelijks Hefboom Vooruitgangstraat 333/5 1030 Brussel


Ooit gedacht aan een legaat voor een goed doel? Wist u dat u in uw testament niet alleen familie of vrienden kan opnemen, maar ook een goed doel? Hefboom is een van die goede doelen en is hiervoor partner van testa­ ment.be. Dat initiatief onder­ steunt de groepscampagne van bijna honderd goede doelen en maatschappelijke instel­ lingen die het taboe rond het opstellen van een testament wil doorbreken en mensen wil bewustmaken van het belang om er een goed doel in op te nemen.

1. Wat is een legaat? Een legaat is een beschikking in een testament om specifieke goederen en bezittingen na overlijden aan een bepaalde persoon of organisatie te schenken. Hefboom is een van die verenigingen of stichtingen die gemachtigd zijn om een legaat te ontvangen.

2. Hoe stelt u een testament op? Als u overweegt om ook na uw overlijden een goed doel te steunen, stelt u best een testament op. Dat kan eigenhandig (u schrijft het dan zelf) of dat kan bij de notaris. Volgens de letter van de wet is de tussenkomst van een notaris niet nodig. Toch is het aangeraden om een raadsman te consulteren. Zo bent u zeker dat alles goed en duidelijk geformuleerd is. En de notaris zorgt er ook voor dat het testament goed bewaard wordt.

Voor meer info kan u ons altijd contacteren via aandeelhouders@hefboom.be of op 02 205 17 20 (vragen naar Danny De Mul) ,, Zie ook: www.testament.be

De Aandeelhoudersbrief liever in uw mailbox? Geef ons een seintje via hefboom@hefboom.be. Als u de Aandeelhouders­brief liever niet meer ontvangt, kunt u ons dit laten weten via hefboom@hefboom.be of 02 205 17 20.

3. Hoeveel kost een gift uit mijn nalatenschap? Hefboom geniet van een gunstig successietarief. Dat is afhankelijk van uw woonplaats maar als u in het Vlaamse gewest woont, bedraagt dat momenteel 8,8 procent.

4. Waar gaat het geld naartoe? Het grote voordeel van een Hefboomlegaat is dat met het geld niet één enkele keer een duurzaam en maatschappelijk verantwoord project gesteund wordt. De nalatenschap wordt telkens opnieuw geïnvesteerd en krijgt op die manier vele levens.

5. Hoe bespaart u successierechten via een duolegaat? Een duolegaat is vooral interessant voor erfgenamen die hoge successie­rechten moeten betalen. Als u bijvoorbeeld zelf geen kinderen hebt en uw nalatenschap gaat naar een broer of zus, vriend of vriendin, moet er soms tot 65 procent belasting betaald worden op de erfenis. Met een duolegaat laat u een deel van uw vermogen na aan uw erfgenamen en een deel aan Hefboom. Alleen Hefboom betaalt dan successierechten (in Vlaanderen 8,8 procent), uw erfgenamen niet.

Wat gebeurt er met uw Hefboomaandelen bij overlijden? Regelmatig wordt Hefboom gecontacteerd door aandeelhouders die verduidelijking vragen over wat er met hun aandelen gebeurt bij overlijden. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden: , Bij leven kan de aandeelhouder een vrijwillige schenking doen aan één of meerdere erfgenamen. Deze wordt in principe niet belast, tenzij de schenker binnen de drie jaar overlijdt. , De aandelen kunnen geschonken worden aan Hefboom, die ze dan aanwendt om projecten in de sociale economie en kansarmoedebestrijding te ondersteunen. Er zijn geen kosten ten laste van de schenker of de erfgenamen bij overlijden. , In alle andere gevallen dienen de erfgenamen de aandelen op te nemen in hun globale aangifte van de nalatenschap. Die aangifte dient voor de berekening van de successierechten.


Kennismaking met de

nieuwe raad van bestuur De algemene vergadering van Hefboom heeft een nieuwe raad van bestuur aangesteld. De raad is een mooie afspiegeling van het maatschappelijk middenveld. De bestuurders koppelen een grote sociale betrokkenheid aan een lange ervaring in bestuurszaken. Ze zijn allen particulier aandeelhouder van Hefboom of vertegen­ woordiger van een institutioneel aandeelhouder. Naast voorzitter Antoon Vandevelde en gedelegeerd bestuurder Dirk Dalle bestaat de vernieuwde raad van bestuur uit: - Wim Beazar: ondernemer en business angel, ook actief in de sociale economie (bestuurder De Punt) - Yvan De Bie: ex-directeur van een beschutte werkplaats - Linde De Corte: juriste, werkte als advocaat, nu adviseur federale overheid, bestuurder in o.m. Casa Blanco (Brussel) - Erik De Sutter: abt van de abdij van Grimbergen, voorzitter van de Unie van Hogere Oversten van België - Maddie Geerts: voormalig nationaal secretaris ACV; actief rond sociale zekerheid en armoedebestrijding - Raf Jacxsens: ceo Proviron, voorzitter Sociale Economie Oostende, bestuurder beschutte werkplaats en van de UGent - Rony Mels: ex-studiedienst KBC en gewezen economisch adviseur Groep Arco, al jaren betrokken bij Hefboom (o.m. als gewezen gedelegeerd bestuurder en voorzitter) - Jan Sap: secretaris-generaal UNIZO - Leen Van den Neste: voorzitter directiecomité VDK Spaarbank (niet op de foto) - Joos Wauters: voormalig vakbondsverantwoordelijke (welzijns- en gezondheidssector)

Dirk Dalle:

sterke bestuursploeg

Als directeur ben ik blij dat we met een vernieuwde en sterke bestuursploeg van start kunnen gaan. Door zijn diverse en pluriforme samenstelling biedt deze raad een groot draagvlak en een stevige verankering in de samenleving van vandaag. Dat is nodig want Hefboom wil een referentiepunt zijn en blijven voor de hele sector van de sociale en duurzame economie. Bovendien staan de leden open voor de bekommernissen van de verschillende aandeelhoudersgroepen. Ze kunnen allen terugkijken op een jarenlange ervaring in de sectoren waarin Hefboom actief is, en ze brengen heelwat competenties mee op het vlak van strategieontwikkeling, financieel beheer en financiële controle, sociaal ondernemen ... Ik ben ervan overtuigd dat deze raad zijn taak met veel kennis van zaken en een groot engagement ter harte zal nemen. Op de algemene vergadering van juni kondigde Rony Mels aan dat hij zich verder wilde blijven engageren als bestuurder maar niet langer het voorzittersmandaat wilde opnemen. Ik wil hem hierbij bedanken voor zijn jarenlang engagement voor Hefboom en ik ben blij dat we ook in de toekomst een beroep kunnen doen op zijn expertise.

De nieuwe voorzitter van Hefboom is econoom en filosoof Antoon Vandevelde. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hoe ziet hij de toekomst van Hefboom?

De sociale noden in onze huidige samenleving zijn reuzegroot, meer dan ooit. Denk maar aan de vergrijzing, de ouderenzorg, de opleiding van anderstalige jongeren… Het idee dat de overheid op al die noden kan inspelen, is absurd. Neem bijvoorbeeld de langdurige werkloosheid. Er is een grote groep mensen die moeilijk de weg vindt naar de arbeidsmarkt en die nu uit de boot valt. We kunnen tegen die mensen zeggen: sorry, we kunnen u niet gebruiken, we geven u een uitkering. Maar dat werkt vernietigend, langdurige werkloosheid leidt tot verzuring. Organisaties als Hefboom kunnen daar een cruciale rol spelen. De sociale economie biedt mensen immers de mogelijkheid om een zinvol professioneel bestaan uit te bouwen, om zich nuttig te kunnen maken in ethisch en sociaal verantwoorde omstandigheden. Daar gaat het om. Daar willen we met de hele ploeg van Hefboom op inzetten. We mogen wel niet vergeten dat de sector van de sociale en duurzame economie altijd sterk afhankelijk zal blijven van de manier waarop het overheidsbeleid uitgestippeld wordt. Overheidsbeslissingen kunnen bijvoorbeeld een groot effect hebben op de rendabiliteit. Maar dat is niet zo uitzonderlijk: iedere economische sector heeft zijn onzekerheden, je werkt in een bepaalde context, de markt evolueert snel, het is dus zaak om in te spelen op die veranderingen. Ook daar heeft Hefboom een scharnierfunctie. Door zelf op een ethische manier te werken kun je immers de rest van de markt beïnvloeden en de toon zetten.


Met uw geld… De Duinenwacht:

van groenonderhoud tot energiescans De naam laat al iets vermoe­ den. Voor een bezoek aan vzw De Duinenwacht moet je aan de kust zijn. De Duinenwacht is een sociale werkplaats die een vaste job geeft aan mensen die niet kunnen doorstromen naar het gewone arbeidscircuit. De organisatie werd in 1999 opge­ richt door de koepelorganisatie Sociale Economie Oostende. Intussen is haar werkgebied al lang niet meer beperkt tot Oostende. De Duinenwacht is nu ook actief in verschillende andere kustgemeenten.

Maar daar is het niet bij gebleven. ‘De Duinenwacht onderhoudt nu ook voetpaden, verwijdert zwerfvuil en graffiti en verzorgt de bewegwijzering van toeristische routepaden. Die nieuwe activiteiten zijn er gekomen op vraag van onze klanten en opdrachtgevers. De focus in dat klantenbestand ligt op de overheid: de gemeenten, de provincie, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, enzovoort. Maar steeds vaker doen ook bedrijven een beroep op ons.’

…tot energiesnoeier Duurzaam De Duinenwacht heeft er bewust voor gekozen om meer te zijn dan alleen een werkgever van kortgeschoolden. Wie bij De Duinenwacht werkt, moet ook kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en moet kunnen rekenen op een duurzame tewerkstelling. De organisatie heeft nu een vijftigtal mensen in dienst: de meeste zijn arbeiders, een tiental werknemers werkt in de omkadering.

Van groenonderhoud… Dirk D’Hulster, gedelegeerd bestuurder, vertelt hoe het werkgebied van de vzw in de loop der jaren gestaag uitgebreid is. ‘We zijn gestart als sociale werkplaats voor groenonderhoud en landschapsbeheer in parken en natuurgebieden. Later is daar ook het onderhoud van bedrijfsterreinen bijgekomen.’

De Duinenwacht werkt ook mee aan het project De Energiesnoeiers, dat intussen in heel Vlaanderen actief is. Het is een initiatief van Komosie, de koepel van milieuondernemers in de sociale economie. De Energiesnoeiers willen met concrete tips en kleine ingrepen mensen uit kwetsbare groepen vertrouwd maken met energiebesparing. Wie De Energiesnoeiers ter hulp roept, krijgt eerst het bezoek van een adviseur, die een energiescan uitvoert en op zoek gaat naar mogelijkheden om energie te besparen. Op basis van die energiescan wordt een prijsberekening gemaakt van mogelijke ingrepen: van het plaatsen van een douchespaarknop tot de isolatie van een hellend dak volgens de regels van de kunst. De Duinenwacht heeft verder een hele ploeg in dienst die zich uitsluitend toelegt op dakisolatie.

colofon De Aandeelhoudersbrief wordt uitgegeven door Hefboom cvba, Vooruitgangstraat 333/5, 1030 Brussel, 02 205 17 20, hefboom@hefboom.be. Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dalle, Vooruitgang­straat 333/5, 1030 Brussel. Foto’s: Joke Van Mieghem Erkenningsnummer: P 908.103 Concept en redactie: Link Inc, Brussel Creatie: www.magelaan.be Druk: Parys Printing

De inbreng van Hefboom ‘Om op een efficiënte en rendabele manier aan groenonderhoud te kunnen doen, is een modern machinepark nodig. De voorbije jaren heeft Hefboom voor ongeveer 100.000 euro aan investeringskredieten toegekend aan De Duinenwacht. Zo was de vzw in staat om nieuwe vrachtwagens en machines aan te kopen. Die investering was noodzakelijk om haar gestage groei van de laatste jaren te kunnen bestendigen’, aldus Dirk D’Hulster. ,, http://www.energiesnoeiers.net ,, http://www.duinenwacht.be/